1

ArJïöus ÷alYhêt
AœêTï
DOþ¼ú foæú TøXïök ‚êusïv Eïªñù EðŸêu ÷Ejù öö½lt ‹oêaú oðšïkïjñªú
Föª ÷Eê¼ï dsƒñ:
Aqïiê GYêTê dñYïi ösQï÷â‚nEïkëêŒ lûï?
AYú ÷Jˆú T:ú sê¼ú J&Œú lOþú Ojïƒú ÷Eê¼ï, Hê HjTïödêqï oêbEù!! CYú
löj JûïˆïkëêŒ hñKù, G÷Yê ÷Jê÷qQú JñhêjïiêöXªú ÷Yêªñªñ, Jiú Eðˆï lïqïOþú
HêTï SŸqñöT foæïEú ÷EöjiêXú ljlú!
HêTñ÷œêw
öEÖïv
YêqŒïv
JñkñŸïiêTñª hêaq drù ÷dêkñÈ hêsïöus OCù ÷Eê¼ï SêöEêªCù lïˆñ. Cqù
Eðk ÷Têdú ntˆïEú dñs÷Œ¼ú YÈï Yñq¼êu djñlŒïv Eïv¼ñª hñkiñöT
hñkiñöT
Eïdçïw! ÷pê ÷alð FöCêjñ Jê×!! JûÅsêi Föª¼òTêöY hšêöjËïkñù J÷ûê B÷lê?
Jê¼ï dêusïEJŒú JñˆöEêªú fkù dïTïOþñ.
Böjiñù Hjñ Eïhïnù dïTïOþú EïtŒñª dYïöEˆñJêjïöiªú ÷Yêªï¼ñª Clw
BjêXê÷lê! HêtŒú Eïª÷dçêw lêiïv ölÈù Døsï. AröJêŒ BJêjlTïlïv
JTöƒTñŒ
÷dêkñÈ
÷apù, E¬hêi JXùJêkïv öOkë öOsñ
÷jêhŸw
ööJlïjkñJw¼ú Yjïdçú dJjñª dïªrJú!!
BmêöE fê¼ï Yªïkë!!
iꦼêjöus m}hêöXöus ±Š hêšïiYú!
Alw ÷Jsïi÷YêöT Sêu hXïiTïOþñ, lûï EðŸï.
Alw T:ú FTñŒ÷dçêw
hEoæïkêiï
SŸqñöT foæïöus AloêE ÷‚êdçêi
ÜêhŒï÷k¼êöXªú!!
öhêrï,
ÜêhŒï÷k¼êöXªú!! Ekë lTïölêŒ mjðjù, JïqïöJêÖv ödêkñÈ
hnïöirñYïi JjïEðk EiEŸqñù, lïkëñ÷dêkñÈ dñjïJlñù, dïöªiCê dsiñJ Bjñù
öJêYï¼ñöªêjñ oòdçt Oj¼ú! foæïök öJqlÓêjñù Alöq ÷Eê¼ï ölÈhïs¼ñªñûú.
aïlolñ
aïlolñù FöCêö¼ Jê×JqêXú Jê÷XûYú? oðšïöusiñù Oêjïiïjï¼ñªYïöusiñù
Oêjïiïjï¼ñªYïöusiñù
CTiïök LêdçïkòöT hñªïkïjï¼ñª ÷OOþïiñöT dýnéŒïv dïTïOþú öS¼ñª ÷Oˆu,
÷OˆEú dïTï¼êu djñlŒïv Oêƒñù Ojïƒñù Cjñªú öJêTñ¼ñª
÷OOþï.
CT¼ljñöT Jñûï öhêŒù B LêdçïkòöT dñs÷Jêˆú YÈï YñsïOþú ljñªñûú. ÷Oˆöus
ööJö¼êjñ lï±hlñhïkë. CT¼ú ööoVïkòöT Jàïˆú hêsïkñù
hêsïkñù Ydçï YTlñªñûú. ÷OOþï
dñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ï Hªñù AsïiêYïjï¼ñªñ. Föus ÷Eêˆù ÷Oˆöus Jàïkñù ÷OOþïiñöT
Jñûïiïkñù hêsï hêsï lðrñ÷œêw öYšêöY T:ñù fê¼ïiñù EvJêu dêTú ödˆñ.

___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

2

CT¼ú lûï ÷{¼ïˆ÷dçêw ÷OOþïiñöT OCï¼Tïiï÷k¼ú ÷Oˆöus ööJ YñqOþú ÷Jsï,
OCïJqñöT lïTlïv Jàïˆú Yñrƒú Okïdçï¼ñ÷œêw oðšïkïjñªú öSqïdïjï
öJêÈñª÷YêöTêdçù dñÖïjïiñù ÷OOþïiñöT hñKŒú JqïiêTï.
foæïök Yïj¼ïv höšêjñ ÷Oˆu öYêˆ oðšïkïjï¼ñª ÷OOþïöi hñˆïiñjñ˜ï Oêjï
Eïªú öhêk¼ú dïTï¼ñªñ, YñTiï
YñTiï Jêvhñˆú ÷Jšï lOþú ht‰ï¼ñªñ. CT¼ú ÷OOþïiñöT
ööJŒû ÷Oˆöus hñªïkñù Djñ˜ñªñûú.
Djñ˜ñªñûú. ÷OˆöE Hªú jûú YlX hêšï EïtŒêu
Sêu ±hïOþïˆñù j&iñûêiïkë. ÷OOþï CT¼ïöT hñKhñitŒï ÷OˆöE ÷Eê¼ï OïjïOþú
öJêûú CEïiñù dïTï÷Oþêqò Fª ÷dêök J¯ú JêXï¼ñªñ÷ûê Föªêjñ ËiïkëêYïkë.
FCêiêkñù ÷Oˆöus poíaêEù ÷OOþïiñöT Eðk fëøoïöus YÈï Eïv¼ñª gêLù
HªêöJ dïTïOþ
dïTïOþú HTOþú öEjdçê¼êEñÈ hˆñûú. foæïök Cø Eïhïn oñKù Boôaï¼ñª
÷OOþïhêt Hˆñù Jñslkë, AYú öJêûú Yöª oñKïdçï¼ñªljñù dïÓêsïkë. Jñsƒ
EêqñJw¼ñÈïv FöCkëêù JqïJqêXú JêXêEïTiêiYú?
Alw CsŸï OïjïOþú öJêûú ÷dêJñªYïEïöT ‹oêaú dsƒñ, ÷hê÷E lkëêûú ÷Eê¼ï
ölöÈs¼û, öOködç
öOködçê ATñŒ ÑïdçïEú EêˆñJêjú ödjñhêsï÷i¼ñù! dö& AlqñöT B
AoêbêjX jòdgùLïiïv Lˆsïv lðX lûï ÷dêök hEoæxEú dïTƒï÷kë?
÷Jê÷qQú dUEù Jrïƒú ÷QêkïöiêªñhïkëêöY Eïª÷dçêw ATñŒ
JòˆñJêjEêi
‹oêaïöus Eïtfþ‡ŒïEú lrŸïiêXú önisêiï Hjñ foæú lêŸêu YðjñhêEïOþYú.
Alu öö½lsñù Sêu JûÅsñù, CTö¼êö¼ hꚌïEú BöjöiËïkñù
lïqï¼ñù.
lûïdçXï öYûïdçXïöiªú dsƒú ÷JˆYú Hjñ djïbï löj oYáhêöXªú Cdçrê
hEoæïkêiYú. lïaáêtZïJqñù, EêˆñJêjñù, ÷dêkðoñù JòTêöY B÷jêöTêö¼ ohêbêEù
dsƒêkêöXêjñ aïloù YðtªúJïˆñöJöus mïl÷E!! CöYêªñù ÷dêjêƒú
÷dêjêƒú jê¦ï
DsŸñªYñù foæïEJŒú, ‹oêaêöXËïv JkáêXù JrïöOþª ÷djñù dsƒú Föª
Jêlv¼êjEê¼ï hêšï. Hjñ YjŒïv dsƒêv AYñù Hjñ LñXhêiï÷këªú ÷OêaïOþêv,
Cökëªú dsiêEñù là.
lûï pêwˆêlñªYú DwEêTu Üêh‹÷amŒú máêhq÷OþOþïiñöT Oêi¼TiñöT ATñŒêXú.
DOþ¼ökiñù
jê¦ïiï÷kiñù
Bpêjù
EïªêXú,
Bpêjù máêhq ÷OOþïiñöT AlïöT
÷pêˆökêªñhkë, SŸw¼êiï ‹÷YáJù Dûê¼ñªYêXú, AlïöTiêöXËïv ÷lös
hêt$lñhïkë, dö& ÷OOþïöi÷dçêök AljñöT Bpêjlñù öJêÈêù. jê¦ï Sêu hê¦÷h
Bpêjù Jrï¼êu JêXò, HudYj¼ú lûï pêwˆêiï ‘nêiï ljñ÷œê÷r¼ñù ÷OOþï
g&Xlñhêiï foæïEJöŒŒï¼êXñù.
EJöŒŒï¼êXñù. Jñqï ATñŒñÈ dñriïkñù, fê¼ï JêjáŸw
÷OOþïiñöT lðˆïkñù ETŒñù. lðˆïv ÷dêJêu JrïiñªYñù lkë÷dçêrñhêXú.
máêhq ÷OOþïöi¼ñsïOþú dsiñJiêöXËïv hñdçYïEú ÷hv ‹êiù JêXñù, gtŒêlú
Oñhˆú öYêrïkêqïiêiïjñªñ, HêTñª ÷kêsïiïv OêTï Jisñ÷œêw Jêkú öYšï Yêör
lðXú ETñlïEú &Yù dšï JïTdçïkêXú. Cunòsuoñù hšú BEñJòkáŸqñù
___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

3

JïˆïiYñd÷iêLïOþú Yˆï¼òˆïi Hjñ Oêi¼Tiñù A÷YêTEñf‡ïOþú Hjñ öOsïi
dOþ¼sï JTiñhêXú C÷dçêröŒ ljñhêEù. Alt¼ú Fˆïv dUï¼ñöªêjñ ÷hêqñûú aðd.
JTiï÷k¼ñÈ dOþ¼sï TøXïv Eïªñù SŸqñöT foæïkêXú öJêûú ljïJ, JòTêöY
hšñdk oêbEŸqñù TøXïv Eïªú lêŸï¼ñªYïEñù hšñù SŸöq B±iï¼êsñûú.
AYú öJêûú Yöª ÷OOþï¼ú SŸqñù Y˜ïv lkïöiêjTñdçhêiï.
JêXêE¦ lkïi hñK oñ>jïöiêªñhökëËïkñù, AYáêlmáù ÷lûñª jòd gùLïiñûú.
Jñrïƒ ödê¼ïqïEú Yêör lOþñTñŒ hñûñù, Cs¼ïölˆïi JrñŒñÈ fëøoñù, dïöª
Hjñ ÷YêtŒñù AYêXú Oêi¼Tiïök AljñöT ÷lnù. Cjñ EïsöhËïkñù,
EïsöhËïkñù,
JTöƒTñŒ ÷dêkñöÈêjjiñù, öJêrñŒñjñû YñTiñù, lïjïƒú A BÇYïöiêŒ
Jñûïiñù, CTö¼êö¼ hñûú hêTï JñŒñ÷œêw ölqïlêJñª JXù Jêkñù AYïök
÷jêhŸqñù, lmáYiêtª Oïjïiñù, JZ dsiñù J¯ñJqñù, Hjvdù BXYôù Eïsƒ
oùoêjlñù Böjiñù BJtnï¼ñù
BJtnï¼ñù.
ñù. B jòdŒïv Alöj JêXñ÷œêw Oêi¼vdù
hbñjù Jñsƒêkñù Asïiïkë. AöYêjñ fïoæïEoæú YÔù JòTïiê÷Xêªú
oùmihïkëêYïkë. Oêi JñTï¼êu ljñªlt dkjñù ÷OOþïiñöT B AùLŒñTïdçú
Oêi¼ú JTïiê¼êsñûú.
dYïlú ÷dêök Aªñù jê¦ï g&Xlñhêiï ÷OOþï lª÷dçêw Eêˆú lï÷mnŸw dsƒú
öJêûïjñªñ. DøXú Jrï¼ñ÷œêw ÷OOþïiñöT ltŒhêElñù ödêˆïOþïjïiñù
Hjñ
johêXú, dꦟw FTñŒú ÷dêJêöEêjñŸñªYïEïöT, `EïŸöT lûðkêX÷këê dñYïi
Foú öF Ghêöus ÷hêqú löªsŸðYú'!! dêTŒïöus ÷h¼öj DÈ lêTJ lðˆïkê
Yêhoù. A÷dçê ÷dêkðoú dñ¦ïiêX÷kë, gêLáù Hªñù ÷Oêaï¼÷iê, ds÷iê
öOàêƒYú!.
öOàêƒYú!. Sêu ÷dêöˆTê Ekë hr÷¼êqñÈ k&Xhê, hïªkñù JêXñªñûú!
mjï, Eêöq ‹÷YáJïöOþöCËïkñù ÷l÷Xê?
÷lû, hšªêöq¼ú hYï, Sêu dsiêù.
Fªê AŸïöEiêlöˆ.
÷OOþï foæïv EïªïsŸï ETªJkñ÷œêw Sêu dñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ïiïjñªñ.
A÷dçêw hïªkïöus ‹Jêmù AljñöT EïYùfŸqïv dYïOþñ.
jêlïök ÷EjöŒ Jñqï¼êu
Jñqï¼êu dñr¼jiïökŒïi÷dçêw ÜêhŒïök ÷djñ ÷Jˆ ÷OOþï,
aê&êiXï ÷OOþï hñŸï Eïljñªñ. AYú Jûú Sêu dïulêŸêu ÷Eê¼öl Alt
dñs÷Jêˆú Yïjïƒú ÷Eê¼ï.
Akë Bjê CYú? hñjqï÷iê? E˜öqöiêö¼ Asïiñ÷lê B÷lê?
AöYCê ÷OOþï AŸöE ÷Oêaï¼ñöª?
Akë E˜öT lûï öOsñYökë, EïŸöqêö¼ lká lûï öhêYkêqïhêjökë
öhêYkêqïhêjökë?
lûï öOsñYêiêkñù, lkñYêiêkñù HêTñªYêiê hYï ÷OOþð!
AYï÷EêTïOþú ÷Eê¼êu EïŸqêöjËïkñù lªêk÷kë?
AYïEú SêEkë ÷OOþï lûï HêTï¼ñªYú, ‹oêaê!!
AlEïdçù JkáêXù JrïOþ÷dçê Cø lûïöiêªñù dïTï¼ïkë, FTö¼êªú hñjqï¼ñù
Blê÷kê?
Hê AöYêö¼ lkïi dêTêöª!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

4

HjñdêTñhïkë, A÷Ÿêˆú lê Sêu dUïdçïOþ
Oþú Yjêù!
A÷àê ÷OOþð ÷lû, EêˆñJêjú
EêˆñJêjú dïöª ölsñöY AYñhïYñù. . .
EêˆñJê÷jêTú ÷dêlêu ds!! Fªïˆú l÷jê?
FCú dsiXöhªsïiêöY Sêu Oñšñù ÷Eê¼ï Eïªú djñŸï.
÷a Föus lûï JˆödçêsŒê, HêTï¼êu BqïkëêYïjï¼ê!
HšhñûïEJŒú öYqïiñª aê&êiXï ÷OOþïiñöT hñkiñöT J¯ñù AYïöus lˆlñù
Jû÷dçêw hñûïEJöŒêjE¼ù.
Föª ÷Eê¼ïö¼êûú CT¼ú ÷OOþïiöYêªú ArïOþú
JñŒï, E¬hêi hñkJqñù ATïlisñù ödê¼ïqñù
Yêör ¦ï÷JêXêÇYïiïv Jsñdçïv ödêYïƒ dòtŒTlñù Hjñ ÷Eê¼ú Jûñ.
Föus hñjqð, EðiïŸöE ÷dTïOþêökŸEê? BXñŸqêiêv CŒïjï Hjñnêösêö¼ ÷l÷û?
öhêYkêqïiñù JûÅsñù Bi÷Yêûú Jêmú
Jêmú öJêös JêXñh÷këê A÷kë?
Hê AŸú Jrïƒú ÷dêJñªñ A÷¦ DÈò.
Cdçrñù máêh÷qjlTªê mêdçêT÷kë?
Nê, AkëêYïlïöT ÷pêˆökêªñhïkë÷këê!
GYêiêkñù öJ÷Táêu öJTdçïkêiêkñù Alqú öhê÷kù Y÷kù JêXïOþú J÷OþêTù
ödêTïödêTï¼Xñûú.
÷a ÷OOþï ölsñ÷Y AYñhïYñù dsiñªöYCïEê?
AYïEú EðöiCïEêTê C¦ FqJöX? Eðiñhêiï lkëYñhñ÷ûê?
÷OOþï ÷a ÷lûêaðEù dsƒñûê¼ökë.
Akë öJ÷Táêu öJTdçïkêiïˆú öJêkëù jûú hòªêiï÷kë, Alqñù Hjñ öd¯ökë?
Alw¼ñù JêXêYïjï÷¼ê CŒïjï dòYïöiêö¼?
÷OOþðöj Jñqï Jrï÷ƒê? SêöEêªú Jñqï÷Oþêöˆ.
Eð Jñqï÷OþêTê, F¦ ÷djïöYêªú JêXêu ÷lûï dêŒñù dYñŸïiñù ljñªñ, ClïöT
JêXïOþú öJêTñŒïˆñù ÷lû.
YñTJqïv ÷oêdçú ÷YOþú lðûñù hñŸï ödêŸñ÷œêw hñûú ÷h÷kêˆú ödêŸï, JòYïiñöT
JsñŒ lýŒù JêXïOþú öJêûú AljñöT OCïJw E¬hêiï dïqtªú Eïªñ. AYïökêªú
÷Otªú
Eïv¼êöEöus
öJêœEñù öJêYï¼êYïjñªïkë.
Alt
JñqïJrïƒú
÷dêJêöEêjñŸïö¼êûú
÷dêJêöEêjñŸïö¼êûú Föª ÷Eê¼ï h>poïOþñ.
Fªïöˆªê ljñöª Föus lûï HêTï¼êu?
÷OOþï ÷dêiï lûï ‚êtˆê¼ï EïtŒú, Hrïlú ÷dêök SêöEdçörËïkñù ljêù!
Cø lûï¼ú ‚êtˆïùLú Ñfïöqêªñhïkë, Fdçrñù ösVïiê, HêTï¼êu Bqñûêiêv
hê¦ù hYï.
mjï Sêu B÷kêOï¼öˆ.
÷a Sêu ÷lös öö½lös ÷Eê¼ñªïkë÷ˆê!!
EêvdYïETñŒú
EêvdYïETñŒú ‹êihñöûËïkñù Aljïdçrñù Hjdòtl haêkêo Yöª. AljñöT
÷Eêˆlñù, lmáhêi Oïjïiñù, oùoêjlñù hê¦hkë Jœïiê¼ñªYú, FTñdçñù, JñXñŸï
JñXñŸïiñÈ ETdçñù.

___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

5

TøXï÷k¼ñÈ FˆñhXïOþêkïv ‹oíñY hêaJ YïTœú ÷Jsïiïjï¼ñªñ. Jxöonu
T:êöXËïv FXðšú Eïv¼Xöhªú dsƒ÷dçêw Alw H¼ïökëªú Jˆêiù dsƒñ.
dsĖ.
A÷YêöT
AöYêjñ lêmïiêiï. GYêiêkñù
öJqlïJqêöjËïkñù ÷Jsñ÷œêw
FXðdçï¼êöhªú SêEñù JjñYï. ÷anáödçˆïjï¼ñª AlqñöT hñKù Jûú SêEñÈïv
OïjïOþñ. dïöª Hj˜êiï¼êiï oðöšêrï÷iûï lª÷dçêw Alöqöª ÷Eê¼ï öJêƒEù
JêXïOþñ. CsŸï ÷dêJñ÷œêw AlqñöT ÷aná÷hê ööljêLá÷hê Hö¼ hñKŒú
hñKŒú öYqïƒú
Jûñ.
öölJðˆú CTïiñù hïªkñù ÷Ej÷Œ YñTŸï, ÷hv JrñJï lªú lûïiñöT nöˆöskëêù
YêÛïiïˆú Hjñ JêöoöšTñŒïˆú dêˆú ÷JˆïjïJñ÷œê÷r¼ñù hr Jê÷šêöT BtŒú lïqïOþú
ljñª m}ù ÷Jˆñ. máêhq ÷OOþï hr E÷ƒêTï JïYOþú ÷Jsï lªñ.
÷OOþïö¼êjñ JñTöiTñ¼êEï÷kë?
JñTiïkëêƒïˆökëTê,
ê, jûú Jàïkñù dꦟq÷kë, dïªï¦ ödˆªú hr ödàñªñù
JjñYðk.
÷Yêqïök ÷YêtöŒTñŒú Ykiïkïˆ÷dçêw Bjñù öJêYï¼ñª öJêrñŒ hêsïTù
J¯ñJöq hêTï lïqïOþñ. hƒ Q¼šïEú ÷hök hr YñÈïJw djŒïi öJêOþú öJêOþú
lˆŸqñù, ErkTïOþú JêXñª ölqñŒ ÷{oæïisñù EêgïOþñrïiñöT HêjöŒ FXðšú
Eïv¼ñª ÷jêhŸqñù FEïö¼÷Cê HjïYú ÷Yêªï.
FCêTê B÷kêOï¼öX? ÷Oêsú ÷löû?
Nê dï÷ª, Sêu ölmªïjï¼ê ÷OOþï ljñªYñù ÷Eê¼ï.
Fªïˆêk&öXêªñù
Fªïˆêk&öXêªñù JêXñªïkë÷këê?
lûïiñöT
ööoVú ÷fêJæïkïjñªú DøXú Jrï¼êu YñTŸïi÷dçêw ÷OOþïiñù
AgïhñKhêiïjñªñ. F¦ ±hïOþïˆñù ÷OOþïiñöT Jñrïƒ ödê¼ïqïv Eïªñù
Jö¯Tñ¼êEêiïkë, AYú ÷OOþï¼ú dïöª hEoæïkêi÷dçêw Föus ÷Et¼ú ÷Eê¼ï
OïjïOþú ÷YêtöŒTñŒljYú hsOþñ. DøXú JrïöOþrñ÷ªš÷dçêrñù dñsŒú hr ÷Jêjï
öOêjïiñªñûêiïjñªñ.
FöCêjñ Eêmù dïTïOþ hriê CYú? SêöEŸEê HªŸTú ÷dêlê?
hr öJêsiX k&öXêªñhïkë, ÷OOþï CªïlïöT öJT÷ªê!
Nê EïE¼ú Yhêm A÷kë?
Yhêmikë Sêu Jêjáêiïˆê dsöƒ?
AlöjöªöiêªïjñŒï ÷Eê¼ïi÷dçêw SêöEêªú Oòqï. hñKöhêªïjñû ÷dêök ÷Yêªï,
Alt ödöˆªú OêTïöirñ÷ªšñ.
Eðiñù hšñ÷ÈêjñöT JòöT JòTï÷iê?
AöYCê ÷OOþï ANöE ÷Oêaï÷Oþ?
dïªkëêöY, EðiïŸöEêªñù Biïjñªïkë÷këê?
÷OOþï djïglïOþ
djïglïOþú Eïª÷dçêw FEï¼êöJ lkëêÁ ÷Yêªï.
÷a ÷OOþð SêöEêjñ Yhêm dsƒYê!! F÷ªêTú dïXŸ÷kë!
CŸEêöXËïv EêöqhñYv DøXïEú ÷lös GtdçêTê¼ï÷¼ê!!
A÷àê OYï¼÷kë ÷OOþï!! F÷ªêTú &hï¼ú!!
AYú dsƒú Sêu Jàïv ÷Jsï dïTïOþú hñKŒú ÷OtŒñ.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

6

Föus ööJhñˆñJw DCï
Eïv¼ñª öhêkiïökêªú Yˆï, ÷{oæïisïöu
isïöuss
DÈïkêiYïEêkêöXªú ÷Yêªñªñ Ekë JkëOþïjï¼ñªñ. Föus dïTï¼ñÈïv
Eïªñù ööJ lkïOþú hêšñªYïEïöT Sêu ÷OOþïiñöT E¬hêi Eêgïiïv öhökë
öYêTñ÷œêw lïjkñJw lïsOþñ. Hjñ ödêˆïöŒsïiñûê÷i¼ñ÷hê Fªú giöªŸïkñù
AYñûêiïkë. ödê¼ïqïv Oòûú lïjkïˆú Js¼ñ÷œêw lisñÈï÷k¼ú lkïƒñ, Hdçù
hïrï Jòœï ÷h÷kêˆú hñKù dïTïOþú Eïªñ, j& ödˆñ Fªú JjñYï Sêu lðûñù
HªhtŒï dïTïOþ÷dçêw ödˆªú ööJ Yˆï hêšï.
FCêTê CYú? öJêTiñöûËïökTñ÷Œ Eêöq Y÷ª¼êù!!
Sêu ödˆïiïv Eïªñù JñTöiTñŒú öJêTñŒ÷dçêw dꦟqñöhTñŒú Hªñù hïûêöY
Alt CsŸï ÷dêiï.
÷Ejù dñkjñù hñöª máêh÷qOþ
máêh÷qOþï lªú lïqïöOþêXtŒï.
Tê ÷hê÷E EïE¼ú Js¼êEsï÷iê?
Böj Js¼êEê C¦ AYïjêlïök?
Föª Js¼êEkë, Föus dmòöE Js¼êEê!! Eêkj¼ú ljXYê Aiêqú,
oñKkáê÷¦, Föª dmñ ATñdçï¼Xïkë. BqñJqú Oêi¼ú ljêEêiï öYêTŸï.
Sêu Ds¼Œïv Eïªñù J¯ú Yïjñ˜ï FXðšïjñªñ. Ajiïv Ydçï ÷Eê¼ñ÷œêw
hñûïkë, dñYödçTñŒú hêšêEêlêöY ÷OOþï Hªú EðŸöˆ Fªú JjñYï A÷Y Cjïdçú
YñTtªñ.
÷hê÷E Eðöiêªú FXðö¼Tê!!
Sêu ljêù ÷OOþï ET÷ªê!
Sêu ETªêv EðiïEïiñù öJTöªêsŸñù, Hªú Jsªú Yªïˆú ÷dêöjTê.
AYñù dsƒlt ödêYdçú dïTïöOþêš lkï. hò¦öhêrï¼êu hñˆï EïªYïEêv
Jñ¯ hñnéï Oñjñˆï öYê¯òsú
öYê¯òsú VïÜïiïkêiïjñªñ. ÷OOþï AYú Yðöj
‹Yð&ïOþïkëêiïjñªñ. Sêu Oñjñûú JòTï JïTª hñûú lkïOþú EêXù hsïOþ÷dçêw
÷OOþï O˜÷kêTñù, ödêˆïOþïjï÷iêTñù JòTï hñKù YïjïOþñ. dïöª Al÷jêöTêdçù ÷dêiï
dmñlïöE Js¼ñ÷œêw ATñŒú Yöª lªú Eïªñ. YïjïöJ ÷dêjêu ÷Ejù dsƒñ:
Eïö¼Tê Sêu OêiöiTñ¼êù!
÷lû ÷OOþï Sêu ÷dêöˆ!
AöYCê Eïus hñKöŒêjñ öYqïOþö¼êslú?
÷piú Hªñhïkë!
dïöªCê EïE¼ú dêkú ÷l÷Xê?
AlöjusTñŒú lªú oú÷Ep÷ŒêöT YêTï dïTïOþú ödê¼ï ³ùLêj gêlŒïv ÷OêaïOþñ.
Nòpñù!
Fªê Sêu J÷T÷kêˆú öOkëöˆ? jê¦ï JêXêù!
Alt Yïj¼ïˆú JTiï÷k¼ú ÷dêi÷dçêw Sêu öhökë
öhökë YïjïOþú ETªñ. FCêiêkñù
÷OOþïiñöT dïX¼öhêö¼ hêsïöiªú hEoæïkêiï.
Adòtlþ oñ>jïöi ‹gêYŒïkñù ‹÷aênŒïkñù JêXêEêlêŒYïv
___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

7

Hjvdù JñXõïYödçˆ hE÷oæêöT jê¦ï ÷hv JrñJï lªú Jêošú ÷dëisïv
dêˆñù lOþú Aªdòt÷¯môjïiêi máhq ÷OOþïiñöT ljlñù JêŒú
oðšïkïjñª÷dçêw hiŸïiYsïƒïkë.
FCêYú ölmödç
ölmödçêªñhï÷kë? ÷Ej÷Œ Hs¼ù öYêTŸð÷kê?
dYïlïkëêöY ÷OOþï AjïJŒú lªú lêvoká÷ŒêöT hñTïiïv Y÷kêTï ÷Oêaï¼ñ÷œêw
E¬hêi lisïv Ykiñjñ˜ï.
Sêu ÷OOþï ljXYñù JêŒïjï¼êiïjñªñ.
öJêös dšú JX¼ú ÷Eê¼êEñûêiïjñªñ AYê CŒïjï öölJï÷i. lªïjñªú YïªêEñù
JñTï¼êEñù hê÷¦ öO÷kêt¼ñnêösê÷Èê.
öO÷kêt¼ñnêösê÷Èê.
SŸöT dšú ÷Eê¼ï÷iê?
Eï÷ªêTú SêEYïEú ÷OêaïOþïkë÷këê?
÷Oêaï¼êöY Y÷jûYú SŸöT hjáêai÷kë?
Eð lká ltŒêEù dsiêûú Jrï¼êu ÷Eêö¼Tê, Nê dï÷ª, Eêöqiñù ÷EjöŒ lªú
Jsªú YjXù÷ˆê. AiêwöT ööJ¼ïˆú dmñ JêöksïƒYê, öJêsOþú aïloù FEŸêu
dêTïkëêªê ds÷ƒ.
Jñœïˆú Eïªú ÷OOþï dꦟw EïjŒï
Jñûïiïv CùLëðnïök lï
EïjŒï l¼ñ÷œêw
FöªrñŒú Jñûïiïv öYqïƒñ. hEoæïöE dk YlX JTïƒêXïˆú EïtŒïöiËïkñù,
öl¯¼ñTù ÷dêökiñÈ OCï¼ñTöhêªú dïTïOþú öS¼êu ööJ
YjïOþñ. máêhq
÷OOþïiñöT lmáoñ>jhêi Jñûïiïv hiŸïi hEoæñhêiï Sêu FXðšú Eïªñ. ÷OOþï
EïltªYñù ÷OOþïiñöT
iñöT dýnéù Föus YñTiïv hñˆï÷OþtªYñù, B OòöTöus YñTiïv
dYïƒYñù EïhïnŸw öJêûú Jrïƒñ.
÷OOþðöj ödˆï CŒïjï lkñYêXú÷ˆê!
F÷Cêªú?
÷OOþðöj Jñûï HjïŒïjï lkñYêªú dsiêiïjñªñ.
÷dêTê, ÷lûê÷Œê÷jê OïCJqú, CøiïöTiêiï Sêu JêXñªñûú.
Föus ÷OOþð öd¯ñŸw¼ïöYêjrJê, HjïŒïjï YÈïi JñûïiïökëËïökCïEú öJêÈêù?
Sêu öhökë lkYú ööJ öJêûú AljñöT OCïiïv dïTïöOþêªhtŒï öS¼ï.
hêùoqYiñöT hýañkY lïjkñJw¼ú oñKù dJtªñ.
hYï hYï Eðiñù foæúJêjñöT YEï oôgêlù JêXï¼êu öYêTŸï A÷kë?
Alöjöus ööJ dïTïOþú hšêu ±hïOþñ.
EïE¼ú ölmdçï÷kë?
ölmdçñûú, dö& C÷dçê ÷OOþ
÷OOþïöi YïªêEñÈ ölmdçê!
÷a ÷hê÷E CöYêªñù A¦ mjïikë, ölsñ÷Y öJêrdçï¼÷kë.
Hjñ öJêr÷dçêhïkë, ÷OOþï Hªú hEoæú ölOþê hYï. C¦iñù BJêj
gùLïiñù, lTïlñhñöÈêjñ mjðjù Bt¼ñhïkëêöY JqiñªYú öYš÷kë?
hñûïöus ÷JêCk lkïOþú lisú hsOþú Alöjêöªöª Drïƒú ÷Eê¼ï.
FCêTê CøiïöTiêiï EïEö¼öª JêXñœù Hjïq¼ù?
FqJñª ÷OOþðöj Cø ÷apù Jûêv FŸEê Fq¼ù ljêûïjï¼ê?
Eð ÷lLù iñ.FEú Jrï÷Oþ FEï¼ú ÷dêXù.
FCê ÷OOþï¼ï¦ ®Yï? CŒïjï ÷Ejù Ehñ¼ïlïöT JqïOþú joïOþòöT?
AàTê ÷hêEê dòYï hEoæð ölOþê hYï.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

8

Föus ÷OOþð, Hªú ohêbêEödçTú. Sêu lðûñù OCïiïv dïTïOþú AhtŒï öS¼ï,
Alöjöª YñsïOþ
YñsïOþú ÷Eê¼ï. Sêu ööJ lïjkñJw ÷h÷kêˆú ÷Jšï ööoVïkòöT ödê¼ïw
YTŒïETñ÷Œ¼ú Eð¼ï. Alj÷dçêöqêªú dïTƒñ. hêùoqYiêv hIXhêi Eêgïiïv
AXïlïjkñJqêv AÏJêláöhrñYñù ÷dêök EKhñEiêv Jqù ljOþñ. ödê¼ïw Jñrïiïv
lïjkïˆú Js¼ïi÷dçêw Yˆï hêšêu Alt hsª÷dêök ÷Yêªï. dïCïjïöƒöª ÷Eê¼ï,
÷Eê¼ï,
ltnŸqêiï Ǧïh LøjlŒïöus hñKù hòTïiïv ödêYïƒú oò&ïOþïjñª AljñöT
Jêh lïJêjŸqñöT JòTïq¼êu Jrï÷ƒ¼ñù Fª ‹Yð&÷iêöT Yöª Biïjñªñ SêEñù
Alöj
ohðdïOþYú. Ajö¼ˆïv OñšïdçïTïOþú E¬hêi dïuJrñŒïv AhtŒï
OñùfïOþ÷dçêw FYïtdçñJqñöT hƒñjñJêu YñTŸï. Eê¼ïu Yñœú Jê÷Yêjù AjïOþú
EðŸñ÷œêw Sêu oôjù YêÛï ÷OêaïOþñ:
FCïEê ÷OOþð Cø AgïEiù? ÷OOþðöj hñKgêlù lïqï÷OþêYñªñûú,
FCï÷Eê YñTï¼ñª YEñlñù hElñöhªú.
AYú dïöª SêEñù Hjñ öd¯÷kë, F¦iêªú ölOþê J÷âûêw öOàê?
öOsñdç¼êjEêi dñjñnöus OòTú Yˆïi÷dçêw hEoæú ööJlïˆñ.
A÷dçê AYïEtZù ÷OOþ
÷OOþï¼ñù lïmdçñöûª÷kë?
AljêöJ EêXïOþú hñKù JñEïOþú hòqï, Døù.
máêhq ÷OOþïiñöT JêtJòCkïv lïj÷kêTïOþú SêElöj YrñJïi÷dçêw Alöjªïökêˆï
÷Otªú Eïªñ. AljñöT Jlïqïkñù Oñûïkñöhkëêù Föus lïjkñJqïrƒ÷dçêw Alt
J¯ñJw CsñöJ JòœïiTöOþöus lïjkïkñjñ˜ï, JêYïök J˜kñJqïqJï, AljñöT
AljñöT hñKù
÷h÷k¼ú EðŸï Föus hñKŒïöEYïjêiï lª÷dçêw AljñöT J¯ñJqïv Sêu Föª
Jûñ. Alöjöus Jlïqïkñù Oñûïkñöhkëêù D˜ lOþñ, Hjñ Eïhïnù AYïm÷iê¹ïiïv
Eïªñ SêEñù. AljñöT ÷YÖñûñJqñöT hêt‰lù Föus Jlïqïv dEïEðt dòlhtª
‹YðYïiñqlê¼ï.
Oñûú Oñûïv ÷Otª÷dçêw
Alöjöª CsñöJ
dïTïOþú öSjïOþñ,
AljñöT
JêkñJwö¼êdçù Jñûï ödêŸï lªñ. hñTïiïök JêöOþ¯iñöT hXù EêoïJiïv CjOþñ
Jisï, Alöj Sêu öhökë dïTïOþñitŒï JrñŒïkñù YêTïiïkñù D˜ ölOþñ, Alt
hTïOþú hTïOþú Fªï÷k¼TñŒñ, dïöª SêEljñöT lisïöus E¬hêi gêLŒú CTñdçïökê
ªhtŒï dïTïOþú ödê¼ïi÷dçêw Alöjêªú dïTƒñöJêöûöus ÷h÷k¼ú Hˆï ÷Otªñ.
JEù JòTïi AljñöT ÷hEï F öus öEÖïkhtªñ, Jkëu hñkJw öEÖïv ÷Otª÷dçêw
Alt Hjvdù QêqáY gêlïOþñ÷lê? dïTïlkï¼ïTiïv AljñöT DTñhñûñjïƒú Yêör
lðXñ. dêlêT ödêqïlïkòöT JêXñª Qˆï JøYñJù Eïsƒ J¯ñJw¼ú lêmï ÷Jšï.
ATïdçêlêTiñöT öJˆrïOþYñù Alt foæïEJöŒ oðšïöus Oêjïiïv ÷Otªú EêXù
hsOþñ.
AljñöT E¬hêi YñTJöqöus J¯ïv Eïsƒú Eïªñ. fkhêiï Alöj dïTïOþú
YïjïOþú EïtŒ÷l, dïËú dêusïiñöT hñugêLhêöJ EEƒïjï¼ñªñ. SêETñŒú
÷Otªlöj ööJJwöJêûú Oñšï ljïƒñ, Alöjêªú dñqƒñ,
Sêu Fkëê
m¹ïiñöhTñŒlöj HYñ¼êu ±hïOþñ. Qê¼
Q꼚ïöus ÷h÷k¼ú YÈï Eïv¼ñª lkïi
hñkJöqöus öEÖïv öSjïƒú ÷Otªñ. Sêu dêusï¼ú dñs÷h¼òTï AljñöT

___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

9

OCïJöq Yê÷r Eïªñù ÷h÷k¼ú YêŸïö¼êûú AhtŒï öS¼ï, Alöjªï÷k¼ú lðûñù
÷Otªú Eïªñ. SêEljñöT
OñûñJqïv JTïOþ÷dçêw Oñûú lkï÷OþTñŒlt dsƒñ:
÷iê JTð¼÷kë!! dêTú Jûêv Hê÷jêtŒjú ÷Oêaï¼ñù!
Odçï JñTï÷Oþê!!, AYê FEï¼ïnéù!!
FCê Odçï JñTï¼ûYú?
Fkëêù Odçï JñTï÷Oþê!! AYïEïEïiñù ÷Oêaï¼êEñ÷ûê?
Eðiï¦ lïkëEêªú SêEsïƒïkë.
AsïƒïjñöªËïv?
öJêsOþú JòöT ÷Ej÷Œ Blêhêiïjñªñ.
A÷dçê FEï¼ú o˜êEù YjXù!
FCê ÷lûYú? ds÷ƒê?
ds÷ƒê?
÷OOþðöj JàïkñÈYú Yªê hYï.
FCê ÷lûöYËïv FTñ÷Œê.
FEïö¼Cê ÷lûöYªú CEïiñù hEoæïkêiï÷kë?
hEoæïkêiï, A÷dçê DøXú Jrï¼Xï÷kë?
C¦iñù Eökëêjñ oaáiñÈ÷dçêw CEï FCïEê ÷lös DøXú?
Sêu Eêgïiïv OñûhtŒï, AljñöT hñKöhêªú EêXŒïv YñTñŒñ.
Föus JjlkiŒïv Eïªú öJêûlt Q꼚ú Døjï
Døjï hêšï, ölÈ {êÀñÈïv hñkJw
YïŸï Ahtªïjï¼ñªñ. Sêu {êiñöT ÷hök¼òTï hñkJöq Hªú YrñJï, AhtŒï
öS¼ï, Alt
Hªú ödêŸï.
Alöjöus Oñûú Odçï lkïOþñ, hðmiïkñù
÷hvOñûïkñhljñöT Eê¼ïrƒñ.
Alöjöus Jñdçêi JñTñ¼ñJw Hê÷jêªêiï
Arï¼ñ÷œêw Jêh lïJêjù dòŒú YqïtŒ jûñTkñù Hjñ hEoæñhêiï Eïªñ SŸw.
Alt Yöª Föus hñûrïOþú oðšï÷k¼ïˆñ. AljñöT ööJJöqöus
dñsŒñù
hêsïkñöhkëêù djYï ETªñ, OñûïEêv Alöjöus hêsïkêöJ hñŒï, hñköƒˆñJqïv
E¼ïiñXtŒï. Alöjêjñ
hahïqJïi BEöi÷dçêökiêiï, FªïkêöJ dTtªú
JisñJiêiïjñªñ, Jêkñù YñTiñöhöus ÷hkïˆñjOþ
÷hkïˆñjOþú Eïªñ. AljñöT OñûñJw
öEÖïkòöT Yê÷r¼ïrƒú EðŸñªYú SêEsïƒñ. Föus EêgïiïkêöJ E¼ïiñù D˜
ölOþñù Hdçù nVúVï¼ú ÷h÷k JòöT Jñ¯öi YrñJïiñù Alt Föª D÷ŒQïdçïOþñ.
AljñöT JjkêqEöhš÷dçêw Jñ¯¼ú lðûñù DXtlþêiï. dïöª Alt nVúVïöi
Yê÷r¼ú dïTïOþú lkïOþú Jñ¯öi dñsöŒTñŒú
dñsöŒTñŒú AYïv dïTïOþú J÷àêTïöOþöª
÷Eê¼ï.
FCú hñrñdçêTê CYïEú? ÷a ölsñ÷Y öJêYïdçïOþú EïtŒ÷kë!
Alöjöus Jñ¯iñöT hJñTŒïökêªú hñŒï, dïöª YñœöŒ öYêkï Yê÷r¼ú
Eð¼ïö¼êûú Alt Oñûú
lˆŒïv Jñ¯iñöT hñKŒñjñ˜ï. Sêu Eït
EïtlýYï
÷ETïi÷dêök J¯ïsñ¼ïiTOþñ.
Alt
Alt öhökë öhökë Jñ¯ Døœêu YñTŸï, Oñûú
oêlbêEù Jñ¯iïv ÷h÷k¼ñù Yê÷r¼ñù EðŸïi÷dçêw Jñ¯ dòt¯êJêjù dòûñ.
AljñöT Arïƒñ lðX hñTïiïv dïTïOþú Yk ÷OtŒ÷dçêw AljñöT lêiïv
A¯ê¼ú löj Jñ¯ öOöªŒï. Døœkïöus
YêqLYï hñsñJïi÷dçêw AljñöT
Jñûïiñù YêqŒïv JñkñŸï.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

10

dïöª ÷OOþïöi Sêu dïTïöOþrñ÷ªvdçïOþ
Oþ÷dçêw Alt dñsù Yïjïƒú Eïªú AljñöT
JñûïöJêöûöus Jñ¯iïv DjOþï¼ïqï Jòˆï, Föus lïjkñJqljñöT {êiñöT
pñ¼rï¼êu ölœv Jòˆï. Arïƒ {êiñöT lÈïJqïv Eïªñù ööJJqòjï Alw
hñkJöq FEï¼ú dïTïOþñT¼êu oôYÔhê¼ï Yªñ. SêEYïv m¹ïiïv ööJ AhtŒï
öS¼ï dïrïƒñ, öSˆñJöq öSjTï lkïOþ
lkïOþñ. hñJöqöus Jàïv JqïdçCêiï hêsï,
SêEYú E÷këêXù dïTïOþñTOþú öSjïOþñ. dïöª Alw dï÷ªêˆú Yïjïƒú AljñöT
lkïi hñkJöqöus lêiïv lOþú Yªñ. SêEYú öS¼ïö¼êûú Odçï lkïOþú JñTïOþñ,
Alöjöª YrñJïö¼êûú, dïöªiñù dïöªiñù Odçï¼ñTï¼êu opêiïOþñ. Sêu
hñk¼êœñTOþú öSjïOþ
öSjïOþ÷dçêw Alt dñqƒñ. hñkJqñöT lkïdçù jûú ööJöJêûñù
÷JêjïöiTñŒú DT¼êEñûú, AYïv lkëêŒ joù ÷Yêªïi Föus ööJJw hñkJqïv
Eïªú EðŸñªïkëêiïjñªñ.
AljñöT hñk öSˆñJöqöus lêiïv hêšï hêšï lOþú Yªñ, CT¼ú jûú öSˆñù
ATñdçïOþú dïTïOþú Sêu Hjñ÷dêök Døœï¼ñTïOþñ, Odç
Odçï¼ñTï¼ñª m}ù dñsŒú ÷Jˆñ.
Alt hñkiòˆñª EïsúlýYïiêököus dñsŒú YrñJï. Föus ööJJqljñöT OCïJöq
E¬hê¼êEêiï dêusï Yê÷r¼ú lkïOþòjêu ±hïOþ÷dçêw Alt Hjñ ööJöJêûú AYú
Yê÷r¼ú YÈï, dïöª JêkñJw JñTƒYú Døjï hêšï. Föus Jñ¯ AljñöT dòt
YTŒïEú ÷hök ATïlisïv öYê¯òsú VïÜïiïv YñqOþú Jisêu Eïªñ, AljYïT¼ïöT
dïTïOþú YrñJï.
AljñöT E¬hêi Djñû lkïi OCïJqïököus lïjkñJw Yfk lêiïOþñ. SêEYú
dïTïOþú öS¼ï JñrOþñ. hêùoqhêi OCïJqïv dïTïOþñT¼êu ööJJw¼êE>ù, hêaJhêi
Jêhgêlù AljñöT hñKŒú dòŒú lïjïƒñ. EEöƒêkïOþ dêusïiïök hêaJ L‡ù
BoôaïOþ
BoôaïOþú SêElïöT AhtŒï OñùfïOþñ. Eê¼ú ÷OtŒú E¼ï YñTOþñ. dòšï÷k¼ú
Eê¼ú ÷Jšêu dêJŒïv dêusï Hjñlm÷Œ¼ú hêšï. BtŒï÷iêöT Eê¼JŒê¼ï
Yñrƒñ, JCïöE
JCïöE E¼ï ÷YêtŒï.
÷YêtŒï. ÷YuJXù dñjû Eê¼ïu YñœïEú dñqïjoù.
öJêrñdçú dTtª dòsïöus CYqñJw Odçï lkïOþ÷dçêw Bpú . . Tê FCê
FCê CYú?
CYú?
Jêhmðv¼êjŒïöus
Jêhmðv¼êjŒïöus hêöšêkïö¼êdçù OñTñ Eïmôêolñù Ditªñ. lïTtª dòsïöus
DwŒTŒï÷k¼ú dêiêu Eê¼ïu Yñœú B÷lmù öJêûñ. foæïEJöŒ öökšïöus
ölqïOþŒïök AljñöT dòsïöus DÈJù lêrñª Eê¼ïöus lïjñYïöE Ykiïv YrñJï
kêqï¼ñª máêhq ÷OOþïiñöT hñrñŒ OCïJqïv
OCïJqïv lïjkhtŒï öS¼ï Sêu JCïöE Odçï
JñTïOþ
JñTïOþñ. lêiï÷k¼ú ÷Yu OñjŒï,
OñjŒï, dòösöus Oñ÷ûêThtŒï ÷OtŒú lOþñ Alt.
Alöjöª öhökë öhökë Eïk÷Œ¼ú lkïOþñ Eð¼ï, Sêu YêöröiTñŒïˆ jûú
oðšïöus JñnáEñJqïv l¯ïOþ YñTJqJŒï lOþú hktªú JïTª AljñöT Jl¼òˆïv
Jl¼òˆïv
dòsïöus Oñšñù ÷jêhŸw YrOþú Eïªñ. SêöEêªú AhtŒï YTlïö¼êûljñöT dòsïöE
dòsïöE
÷Eê¼ï Jûñ, F¦ Jûêkñù dïöªiñù JêXêEñÈ JøYñJöhªïv Yïj Ykëï, Alt
dòsïöus CYqñJw lïTtŒï dïTïOþñ. lïjïƒ ÷sêoêdò ÷dêök AöYöª ÷Eê¼ï
dñÖïjïOþñ. SêEYïv lïjkïˆïq¼ï, dòsïöus Oñûïökêªú dïOþïi÷dçêw Alt
YñTJqTñdçïOþñ. Sêu YñTJqïv YrñJï Y÷kêTï, dïTïOþñTOþñ öSjïOþñ,
ñ, dòtŒThêöJ
___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

11

YrñJï, ÷jêhŒïv JòˆïdïTïOþú öhökë lkïOþñ, Aljïv dñqJŸw lïjïƒñ. Sêu
dòšïök ÷YEñ¯êEêiï lðûñù hñKù ÷OtŒñ, OñûñJw ÷OtŒñ, dòsïöus
Oñûïököus Oñûñjñ˜ï¼qïOþñ. Eê¼ñrïƒñ, Eê¼JŒú HêjŸqïökkëêù oêlbêEŒïv
E¼ï, E¼ï, dòšïök ÷Yu ÷YTïi÷dçêw AljñöT Ajö¼ˆïqJï ödêŸï lªñ. Hdçöhöus
höus
Ykiïv YrñJï hñTï dïTïOþú lkïOþñ.
ödšïˆñù JTï hêsêŒ dòsñhêiï Alöjöus Eê¼ïöus OkEŒïöEêŒú Ajö¼ˆïq¼ï
µŒù ölOþñ. OCïJöqöus ööJdçïTïiïökêYñ¼êu Sêu dêTú ödˆ÷dçêw AljñöT
ööJJöqöª ljïƒñ hñsñ¼ñJiêiïjñªñ. dòšïv m¹ïiïv E¼ñª÷YêöTêdçù hñkJqïv
öS¼ïiñù Eêgïiïv YrñJïiñù
YrñJïiñù AljñöT JêhlïJêjöŒ Sêu QôkïdçïOþñ. Eêi hñjqñù
÷dêök Alt JïTªú JñsñJï, JêkñJqïˆTïOþú dïTƒñ.
÷hê÷E Eïöus oêbEù FEïö¼êªú ÷JšïŒêTê, lkëêöY JTï hòŒïjï¼iê!!
AYú dsƒú AljñöT lkïi Jñûï Föus hñªïv ödê¼ïdçïTïOþú öJêûú Alt
hñˆñJñŒï Eïªñ, JñûïOþêkvdù JsñdçêXú, Ekë lkïi Djñû OCïJqïv dïTïOþú
öS¼ï lïTtŒï dïTïOþú öJêûú Sêu AljñöT dòšïv
Jñ¯ ÷Jšêu YñTŸï. ÷Jsêu lkïi ‹iêoù.
÷OOþðöj dòsïEú Ekë Csñ¼ù.
AYú dïöª Bjñù öYêTêöY Jñös Eêqêiï Hrïƒú JïT¼÷kë? E÷këêXù Bƒú dïTïOþú
÷Jšï÷¼ê.
fkù ‹÷iêLïOþú ÷Jšïi÷dçêw
Jñ¯ máêhq ÷OOþïiñöT
ïiñöT dòšïv dòûïsŸï. Hªú
ödšêkñù AYáêlmáù ööTšñûú, FCêiêkñù ÷OOþðöj dòšïv JqïiñöT YñT¼ù JñsïOþñ.
Bpú . . . iñ. . A . . B .. YÈï ÷Jšï dö¯Tê!
dòšïv Jñ¯ YïŸï ÷Jsñª oñKù Cjñljñù Hjñ÷dêök BoôaïOþñ. EïtŒêöY
ATïOþú YjêEñÈ AljñöT A÷d& Eïs÷lšïö¼êûú Sêu Bƒú d¯ñ÷œêw
Jñ¯ dòšïv dêkgï÷nJù ETŒï. hbñjhêöiêjñ ÷laE÷iêöT AljñöT ÷hök
SêEñù Ahtªú lðXñ.
GYêiêkñù C¦iñhêiï÷kë? Hªú dïªð¼ñöT JòTï ÷Jšï ATïOþú YêTê!
AYïöECê GYð¼ñöT ÷JšXùªú ÷OOþï dsƒê hYï, fê¼ï Sê÷Ešñ.
Fªê Hªú öljkïöˆq¼ðˆú aê ÷Jšï÷¼ê.
AYú ÷JˆYñù FEï¼ê÷lmhêiï,
FEï¼ê÷lmhêiï, JñûïiTï¼êªú ÷Jˆï÷ˆ DÈò, oJæoæú Blñ÷hê B÷lê?
FCêiêkñù AljñöT hkaôêjŒïv Jñ¯ JkïiïqJï Dsƒñ YñÈï, Sêu AljñöT
Jñûïiïv AYñlöj AT¼ï lOþïjñª Fkëê m¹ïiñù oùgjïOþú ATïYñTŸï.
ATï÷OþêTê!! Ekë m¹ïiïv ATïö¼Tê!! FCïEê ÷dTï¼ñ÷ª?
Sêu lðûñù m¹ïiïv ÷Jšï ATïOþ÷dçêw Alt dsƒñ:
Bpú CYñ÷dêök CEïiñù YÈï ÷Jšï, ÷Jšï ATï¼ú!! pêiú!! Cdçrê mjï¼ñù
÷JsïiYú. Bpú. . pêiú . . BAŸöE
BAŸöE ATïö¼Tê ÷hêöE!!
Alt lðûñù dsƒñöJêûïjñªñ.
AYïEEñojïOþú Sêu Jñ¯ AljñöT Jñûïiïv
÷Jšï BƒTïOþñ. AljñöT Hjñ ööJ OCïiïkñù Jñ¯iñöT JTiïkñù hêsï hêsï
YTlïö¼êûïjñªñ.
YTlïö¼êûïjñªñ. Jñûïiïv Jñ¯ dïöªiñù dïöªiñù ÷lLŒïv ÷JsïiïsŸï÷JsïiïsŸïö¼êûïjñªñ Hdçù lïjkñJw dòšïv ÷Jšï YTlïö¼êTñŒñ, A÷dçêw AljñöT Jñûï

___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

12

YêqêvhJhêiïqJïiêTï. Sêu Fkëê m¹ïiêkñù Jñûïiïv Jñ¯ ÷Jšï BƒTïOþñ.
CT¼ïöT dñsöŒTñŒú AJ÷Œ¼ú m¹ïiïv ÷Jšïi÷dçêw AljñöT Jñûïöiêªñkƒñ.
lðûñù SêEê öEÀñûïiïv
öEÀñûïiïv Jñ¯ JñŒïöOkñŒï, BƒTïOþñ JòYïiñöT aôêjù
Ekë÷dêök lïJoïOþñ Eïªñ. AYïEêv Ekë ÷dêök Døjï ÷Jšï ATï¼êu
‹iêohñûêiïkë. AljñöT Jñûïiïököus Jñ¯ CTYTlïkëêöY ÷JsïiïsŸï.
Jñûïiïv ATïOþTïOþú Hjñlïbhêi÷dçêw dïöª Sêu JñûïiïvEïªòjï dòsïöus
Oñûú lïTtŒï Jñ¯ dòšï÷k¼ú
dòšï÷k¼ú ÷Jšï lðûñù ATï YñTŸï. Alt ödêqiêu
YñTŸï, Hdçù Jñûï dïªï÷k¼ú YÈï Alt Jñ¯öi hñrñlEêiï dòsñöJêûú
BlêpïöOþTñŒêƒTïOþñ. AljñöT Yñqñœñª OCïJöqöus YñTiïv Yêqù Ykëï.
Jñ¯iñöT Baá Aj÷Ÿšù máêhq ÷OOþïiñöT dòšïv Fkëêù hsªêTï YïhïtŒñ.
jYïiñöT Eït
EïtlýYï ÷YTï Föus Jñ¯ AljñöT dòšïv lðûñù, lðûñù CjOþñ Jisï,
Föus Ajö¼ˆïöus ÷lLŒïkñÈ OkElñù m¹ïiñù Jñ¯iïv ÷JÿðJjïOþñ. Jñ¯
dòšïv dòûïsŸïiñù, JñqïOþú Jisïiñù, hñŸêùJñrïiïˆñù haïOþú joïOþñ. d¯kïöus
m¹ï ltŠïOþ÷dçêw AljñöT öSj¼ù Nê Bpú . . Nò B . üBiú . .ödêŸï
lªñ, hñkJqñù lisñù
lisñù YñqñœïiêTï. hñkJöq hñsñöJ dïTïOþú Sêu dòšï÷k¼ú Jñ¯
÷Jšï lðûñù lðûñù Bƒú d¯ï. dòsïöus LvLYù hêsïiYïöus Asïiïdçêiï
Eñjiñù dYiñhêiï máêhq ÷OOþïiñöT dò÷CEjñlïöiöus Jñ¯öi JñqïdçïOþú
dñs÷Œö¼êrñJï. Alt foæïök oðšïöus JêkñJqïv dïTðOþú Jhrúªú lðXñ.
AljñöT ÷hök dñsŒú SêEñù ÷Jsï¼ïTªñ, Föus Jñ¯öi Alt YñTJw¼ïTiïv
lOþïsñ¼ï dïTïOþñ, Föus Jñ¯iïv Eïªñù YñTJw¼ïTiï÷k¼ú öJêrñŒ dêökêrñJï
Eïsƒñ. hñTï lJƒú hêšï dïªïkñù JrñŒïkñöhkëêù Sêu Alöj D˜ ölOþñ, Alt
hñKù OjïöOþöª ÷Eê¼ï dñÖïjïOþñ.
HjñdêTú EêqñJw¼ú ÷mnhêXú SêEïŸöE Hªú oñKï¼ñªYú!
Eðöiöus mjðjŒïöus BlmáŒïöEêŒú Ditöªöª mjï¼ñù oñKïdçïOþñ. FEï¼ú
lqöj o÷CênhêöiTê!! AljñöT OñûñJöqöus Jlïqïv dYïƒñ.
AljñöT où¥díï÷iêöTiñÈ ÷oîp hñÎXù. hEoæïv AlïOêjïYhêiï Jïˆïi
d¯kïöus oñKêEñgòYï Yqù öJˆï Eïªñ.
FŸöEiñöûTê EïE¼ïnéê÷iê? dYïƒoôjŒïklt
dYïƒoôjŒïklt JêYïv ÷OêaïOþñ.
SêElöj ÷Eê¼ï Hªñ dñÖïjïOþñ. A÷dçêqlöjöus JlïqöŒêªú EñÈïö¼êûú
ööJJñŒï FXðšïjñªñ. A÷dçêw SêElöj öJˆïdçïTïOþñ˜ ölOþñ, Hdçù AljñöT
Eêgïiïkñù dòt YTŒïkñöhkëêù YTlï. lïjkñJw¼ú dòšïEJ÷Œ¼ú JT¼êu lðûñù
÷hêpù. Sêu lïjkïˆTïOþ÷dçêw Alt dsƒñ:
÷löXËïv
÷löXËïv HªñùJòTï Blêù÷ˆê, dö& YïTñ¼ù Eªkë!
dïöª Alöj hktŒïJïTŒï Sêu lðûñù Hjï¼v JòTï lrñlrñdçñÈ dòšïv Jñ¯
÷Jšï BƒTïOþñ d¯ï, AljñöT YñTJöq DitŒï dïTïOþTï¼êu YñTŸïi÷dçêw Alt
hñ¼kñù, hòqkñù Hö¼iêiï JïTªñ dñqƒñ. dòšïv m¹ïiïv Jñ¯ ÷Jšï Sêu
ATï¼ñª ÷Ejù dòšïv Eïªñù dëù . dëù m}hñitªñ. Hdçù YñTJqñù Ajö¼ˆñù
hñˆïiñjñ˜ñª
hñˆïiñjñ˜ñªYïöusiñù
ñªYïöusiñù Yêqù.
Yêqù. AljñöT YñTiïkñù hñkiïkñöhkëêù AhtŒï
dïTïOþñTOþú Sêu d¯ïö¼êTñŒ÷dçêw Alt Föª AljñöT Jl¼òˆïv

___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

13

JêkñJw¼ïTiïv YTlïkê¼ï. dòsïöus JTï Yðt¼êöEª lêmïiïököus Jñ¯
otlþm¹ï÷iêöT AljñöT dòsïöus ALêbYiï÷k¼êÚïsŸï.
ALêbYiï÷k¼êÚïsŸï.
Bpú ATïöiTê!! E÷këêXù ÷Jšï dö¯Tê!! AljñöT mðv¼êjhñitªñ.
máêhq ÷OOþï lðûñù ÷eêhïkêiïjï¼ñªñ.
FCú joêTê Eð CŸöE ATï¼ñ÷œêw!! oôt$ù JêXñöªTê Sêu!!
d¯kïöus JêUïEáù AhýöYêrñ¼ïi÷dçêw dòšïv Eïªñù Jñ¯ DøjïöiTñŒljñöT
lêiï÷k¼ú lOþñ öJêTñŒñ Sêu, AljYú Odçï Døœï lkïöOþ
lkïöOþTñŒñ. AhýYú EñXiñª
jñOï÷iêöT Alöjkëêù Eê¼ïEêv E¼ï YñTOþñ. Fªïˆú jûú hñkJw¼ñhïTiïv Jñ¯öi
lOþú öS¼ï oñKïdçïOþñ. AljñöT lkïi hñkJw¼ïTiïököus Jñ¯iïjñªú OòTêiï.
foæïöus nˆt ÷dêkñù Cˆïjñªïökëª Jêjáù A÷dçêrêXú Cjñljñù ±ŠïOþYú. A÷àê
BöjËïkñù Jûú JêXñ÷hê? ÷OOþï ÷llkêYï ödˆñ. AYñlöj Jû máêhq ÷OOþï
Yöªiê÷Xê CöYª ÷Oêaáù hEoæïv fê¼ïiêiï SêEïjñª÷dçêw ArïOþïˆ l£Ÿöqkëêù
FTñŒXïƒú öJêûú dsƒñ:
dêö¦êö¼ Eêöq jêlïök FTñ¼êù, ÷Ejù öJêösiêiï, Sêu ÷dêöˆ!
mjïöiª gêlŒïv Sêu Ykiêˆñ÷œêw Alöjöª ÷Eê¼ï OïjïOþñ.
JÈöŒ˜êTïiñöT Eïdçú Jûï÷kë
Jûï÷kë? Hjñ JòokñhïkëêöY.
jêlïök ÷EjöŒ l÷jê?
FCïEú?
Js¼êu!
÷OOþðöE JòTï Js÷ªêöˆ Sêu?
Js¼ñªYïökêªñù lï÷jêbká, dö& Bjñù JêXêöY ÷lXù.
AYú Sê÷Ešñ, ÷OOþï Eïªú Yªê hYï.
Bjñù JêXêöY Eïªú YjêöEEï¼ú o÷Cê÷n DÈò.
A÷dçê CYñlöjiñù ÷dêoú JêXï¼êiïjñªñ A÷kë?
Eðiï¦ lœEêöXªïdçr÷kë hEoæïkêiYú. dñktOþ ÷EjöŒ lê÷iê, fê¼ï A÷dçê
Blêù. dïöª Jsl hê¦ê¼û÷ˆê! Cø Jqï FEïö¼êŒïjï Cnéê÷i¼Xò . . .
AYú dsƒú JñkñŸï OïjïOþú CsŸï ETª Alöjiñù ÷Eê¼ï SêEïjñª÷dçêw
lïmödçêö¼ F÷Ÿê ÷dêöiêqïOþñ. máêhq ÷OOþïiñöT dòšïv Eïªñù HkïOþïsŸïi
÷Yu JXŸw oðšïöus ösJæ
ösJæïEïv djªú JïTªñ.
Föus Hjñ oñ“Œú dsƒ oùgl JZ Sêu Jœï oêpïYáŒï÷k¼ú hêšñJiêXú,
CöYêjvdù lkïi JZiêXú, EïŸqñöT Agï‹êiŸw Asïiï¼ñh÷këê. YñTjñù . . .

___________________________________________________________________________________
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

13/01/2007

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful