You are on page 1of 18

Kathapusthakam 1

ArJïöus ÷alYhêt
(AloêE gêLù)
AœêTï
jê¦ï DsŸêu Jrïƒïkë, dsƒYú ÷dêök dñktOþ ÷Ej÷Œ FXðšú máêhq
÷OOþïiñöT lðˆï÷k¼ú dmñlïöE Js¼êu ÷dêiï. ÷OOþï Sêu Oïkëñù hñ÷ª
ösVïiêiï ölÈlñù dê¦lñhêiï JêŒú Eïvdñûêiïjñªñ.
F8ê Eð C¦ öölJïöi? SêöE¦ ÷Ejêiï JêŒïjï¼ñªñ?
AöY8ê ÷OOþï¼ñs¼hï÷kë?
Föus Ds¼ù Jqƒï÷kë Eð? añnúOï8Jöqêªñhïkë
añnúOï8JöqêªñhïkëêiïjñªYê, EðiêiïˆöYêö¼. .
Hê dsiX ÷Jˆêv ÷Yêªñù . .
mú dYñö¼ . . . öYêrñŒïuslTñ÷Œ¼ú lê!
Sêu ETªú dïªïök öYêrñŒïöus dñv¼òTïETñöŒŒï.
B dê¦hïNú Yê . .
Eð ödXŸï÷iê?
F8ïEú?
÷OOþï öJêÖïö¼êûjïJï÷k¼ú lªñ. ``dêö¦êö¼ Yjêù, Baáöhöª Jsªïˆú hYï
dmñlïöE
dmñlïöE Js¼kú! Föus hñkJqê C÷dçê lïŸï Eïv¼ñªYú!
÷piú AöYêªñù ÷lû, CEï SêEêiïˆú ÷OOþðöE . . .
Hê CEïödç÷8êªú . . . Fkëêù Cªök Jrïƒï÷kë?
dê¦ù Ysiïv lOþú Alöjöª öJˆïdçñXtªñ.
Eðöi÷ªêTú ödXŸû, SêöEêjñ Yhêm dsƒY÷kë? AkëêYïöYêªñù Cnékëêûê÷Xê?
fkhêiïˆlöjöus ööJ dïTïOþ
dïTïOþljñöT hñkJqï÷k¼ú ÷OtŒú lOþñ, hYïiê÷lêqù
JsöªTñ÷Œê! EïE¼ú Yjêu ÷lûï Sêu ÷a {ê ÷dêkñù CTêöYiê lªïjï¼ñªYú!
ölsñöhêjñ Qùfsñù hñûñù hê¦÷h bjïOþïˆñÈò. Q꼚ïEú dñs÷Œ¼ú öYqïƒú
JêXêlñª hñk¼¯ñù, AYïEú OñšñhñÈ lýŒlñù öYêrñŒïök Ajû ölqïOþŒïv
JêXêù. Sêu öhökë Q꼚ïöus
Q꼚ïöus JñTñ¼rïOþú hñkJöq dñsöŒTñŒú öS¼ï Js¼êu
YñTŸï. hñk öSˆú Eðˆï lkïOþú Js¼ñ÷œêw máêhq ÷OOþï OñûhtŒï JTïOþñ.
Ajö¼ˆïkòöT ööJ Oñšï Sêu HjñööJ öJêûú O8ïJqïkhtŒï öS¼ïö¼êûú
ArJñš YêrïJ¼ñTŸöq dïTïOþñTOþñ.
÷OOþðöj öhêkö¼ö8êjñ lkïdçhê, OêiJñTï¼êu ljñ÷ªêöjêö¼ CöYêªú CöYêªú
JêXêöE¦iê öJêYï¼ñªöYªsï÷iê?
AöYêö¼ Asïiêù, Fªú lOþú Jû AlEñhïlEñöhêö¼ Jêˆï öJêTñ¼êöEê¼ñ÷hê?
Eð dïöªêjñ Ekë öO¼E÷kë? A÷Yêûê Sêu. EïEö¼öus mjðjù Cnéödç÷ˆê?
Døù, mjðjù hê¦kë, Cø ³ùLêj gêllñù, öJêÖkñöhkëêù.

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 2

Sêu ÷OOþðöj AdçŒïökêªú öYê÷ˆêöˆ?


F8ïEê öYêTkú hê¦ê¼ñ÷ª?
hê¦ê¼ñ÷ª? Eð ÷Jšï¼qï÷OþêTê, EïE¼ú Yêjêu YEáê Sêu
JêŒïjñªïjñªYú. Cªök FE?ú hYïiêiïˆú ÷dêªYkë, öölJïiêv
öJêrdçê÷lê÷kêªú ÷dTïOþïˆê. ÷Ej÷Œ ljêu dsƒYYê, EïöusJòöT
öJêsOþbïJ÷Ejù Jqï¼êu.
AYú ÷Jˆ÷dçêöröus J÷âûêqú ÷dêiï. Sêu ÷OOþïiñöT hñk lêiïkê¼ï Odçï
lkïOþñ. Hdç
Hdçù hñûïEñÈïv Jàïˆú dò÷Öêk YTŒïkêöJ YTlï. CT¼ú lïjkJ÷Œ¼ú
÷Jšïiïq¼ï.
FEï¼ú oYáù dsƒêkïªök ÷OOþïöi JqïOþYïvdçïöª HsŸê÷E dšïiïkë.
AöY÷8?
hs¼êu dšñªïkë AöYêªñù. C¦iñù oñKù QðlïYŒïkêaáêiïˆê.
A¦¼ïnéödç÷ˆê EïEö¼öª?
Nê, FEï¼ú ÷OOþðöE hs¼êu dšñªïkë.
EïEö¼öª jpoáêiïˆú
jpoáêiïˆú öl÷Oþêûïjï¼öXËïv ds, dkjñù dêŒñù dYñŸïiñù
lªYê SêEêˆïdçêiïOþñ H÷¼Œï÷Eù. Eïöª÷dçêköŒ öOsñdç¼êöj FEï¼ïnéê. Bjñù
Asïiû, Ehñ¼ú jpoáêˆïYñ÷dêököiêö¼ Blêù. FEï¼ñù Eð d¯ñªYú
E÷këêXïnéödçˆñ. ÷Eê¼ï Eïªú ÷Ejù JqiêöY F÷8Ëïkñöhêö¼ öOöàTê,
ATðökêªñù Cˆïˆïkë.
BöjËïkñù
BöjËïkñù ljñ÷hê?
ClïöT Bjú ljêEê? Sêu JñEïƒú Eïªú Yjêù, hñûú ödê¼ï Eð ÷Jšï÷¼ê!
AYú dsƒú ÷OOþï dñv¼òˆïv hñˆñJñŒï JñEïƒú Eïªñ. BE¼ñûï Jû÷dçê÷r
Föus Jñ¯¼ú haù ödêˆï. ÷OOþïiñöT haEödçêiãiñöT YTïOþ OñûñJqïv AhtŒï
öSjTï Sêu. AYïv OñûhtŒï OñùfïOþ ÷mnù Eê¼ú ÷Jšï E¼ï.
A÷àê AbïJù dñªêjï¼êöY Eðöiêªú ÷Jšï dö¯Tê ÷hêöE.
A¦¼ú &hiï÷kë ÷OOþï¼ú?
CökëTê, FusöYdç÷r HjñŸïiïjï¼ñöªªsï÷iê? Eð E÷këêXù d¯ïiê hê¦ù
hYïiï÷dçê. C¦Eêqñù AT¼ïdçïTïOþïˆï÷dçê dšñªïkë.
Jñûïiïv JàhtŒï Sêu ÷OOþïiñöT dòšï÷kö¼öus Cjñœú Jñ¯ ÷Jšï.
Døù . . .Bpú . . . YöÈTê,
YöÈTê, E÷këêXù AJ÷Œ¼ú ÷Jsöˆ.
Ajö¼ˆïv dïTïOþú Jñ¯ YÈï . . pêlò. . . pêiú . . . ATïö¼Tê. .
Djñû O8ïiïv AÈïdçïTïOþú Sêu Ajö¼ˆú OkïdçïOþú ATïOþú öJêTñŒñ.
ATïiñöT oçðVú JòTïi÷dçêw öJêrñdçñÈ Jñ¯dçêv ÷OOþïiñöT dòšï÷k¼ú
HrñJï Eïsƒñ.
pêiú Föus ödê÷ª Fö8êjñ oñKêTê oñKêTê ÷OOþï¼ú?
÷OOþï öhökë FXðšú Eïªú hñöûTñŒñTñŒñ, Q꼚ïöus JñTñ¼ú dòˆñªYïEïöT
Sêu ÷dêiï Jsl YñTŸï.
EïEö¼ªñù jê¦ï ljê÷hê?
F÷dçê?
DøXú JrïöƒêœYj dŒêlñœù? A÷dçê÷r¼ñù Fkëêjñù HsŸñù, A÷dçê EïE¼ú
hYïiê÷lêqù d¯ï÷iOþú ÷dêlêù, FEï¼ñù hEoæhêbE÷ŒêöT JòöT öJT¼êù.
Jsl¼êjöE
Jsl¼êjöE SêEïEï Hrïlê¼êù, jê¦ï dšïiïökëËïv EïE¼ú jêlïök lªêiêkñù

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 3

dXïiê÷kê? F8ê? FEï¼ïEï CYïkëêöY dšïkë.


÷OOþï ÷dTï¼û, Sêu lïqïdçñsŒï÷kë, F÷dçê ÷löXËïkñù ösVïiê.
Jêöjáêö¼ mjï, dJökêªñù Cø ÷lnùöJöˆTñ¼jï÷¼ê.
dsĖ::
Jsªú dêkú Jàïv öJêTñŒïˆú Sêu ÷dêjêöEêjñŸñœù ÷OOþï dsƒñ
oò&ïOþñù Jûñù ödê÷Àê, Fkëêù Aoòi¼êjê.

jêlïök FˆñhXïOþêkïv dYïlñ÷dêök ÷dêkðoú dñ¦ï ÷Jsï, Alwö¼öª


JêXñ÷œêw JTïOþú JðsêEñÈ ÷aná÷hê ööljêLá÷hê Hö¼iñûú, FŸïöEiñù AlqñöT
÷djsï÷ƒ Yðjò. öödo Yª÷dçêw Sêu dsƒñ: Jxonu JêtVú JêXXù.
Alöqêªú Oòqï ÷Eê¼ï, dïöª fêLïv Eïªñù
Eïªñù JêtöVTñŒú Eðˆï. SêEYú lêŸï
lêiïOþñ. oÖE dïÈ, fï Foú oï _ öJhïâ‚ï, öo¼usïit, öousú
÷hjðoú ÷Jê÷qQú.
FEï¼ú ÷lûñª lïljŸqêi÷dçêw Sêu JêtVú YïjïöJ öJêTñŒñ. AlqYú lêŸï
fêLïkïTñ÷œêw ÷OêaïOþñ:
F8ê lïmôêoê÷iê?
YêöE8ïEê ÷anáödçTñªYú? iñ ÷Vêûú ÷Eê lêˆú Cøoú sïˆx Cu aï JêtVú?
hkiêqŒïökrñYïiïˆñûú, ``Cø JêtVú JûÅt¼ú djï÷mêbE¼ú lï÷bihê¼Xù''
Alöqêªú O˜ï, Oñûú ÷Jêˆï ÷Lênéï JêXïOþñ. ÷análñù ApËêjlñù AlqñöT
JòöTdçïsdçêöXªú ÷Yêªï. FËïkñù AlqñöT ArJï÷kê hêaJYôŒï÷kê FEïö¼êjñ
öJêqñŒïlkïiñûêiï. AYïEêv CsŸï ÷dêJñ÷œêw AsïiêöY
AsïiêöY Alöq J¯ñöJêûú
dïu YñTjñhêiïjñªñ.

máêhq ÷OOþï÷iêöTêdçù jê¦ïJw BpëêagjïYhêiï hêsï. Hê÷jê aïlolñù Hê÷jê


Hêt˜Jqêiï. AŸïöEiïjïö¼ Hjñ aïloù DOþ¼ú TøXïv Eïªñù ljñª lûïiïv
oÖEiñù ÷Jsï, CsŸêu ÷Ejù lûï EïtŒñù hñ÷ª Alw dTïiïv Eïªñù
JêökTñŒú Yê÷r¼ú ölOþñ. pðkñÈ
pðkñÈ öOjïdçñù JòTïiêi÷dçêw öYªï öYsïOþú ÷sêVïv
lðXñ. ödˆªêqñJ÷qêTïJòTï, lr¼êiï, ‹mîhêiï. F8ïEú dsiñªñ, Jñšù
öö½lsñ÷TYñù JûÅsñ÷TYñhêiï. ‹oêaïEú AYáêlmáù ATï Jïˆï, YTiêu öOª
FEï¼ñù Jïˆï. CYïEïöT Jàñù Jêkñöhêö¼ Djƒú ödêˆïi Alöq, B÷jê
Hê÷ˆêiïv ÷Jšï Bmñd¦ïiïökŒïOþ
Bmñd¦ïiïökŒïOþñ. BqñJöqêö¼ Hrïƒ÷dçêw ‹oêaïöEö¼êûú
SêEñù Bmñd¦ïiï÷k¼ú ÷dêiï. Oïkës ö½oæïöŸêö¼ Jrïƒú dñs÷Œ¼ïsŸñù
hñöª oÖEöi Jûú jûú lê¼ú dsiXöhªú ‹oêaïEú lêmï. d÷& AYïkñù
÷lLù ÷dêkðoúJêjú lªú jûêöqiñù dïTïOþú lûïiïkïˆú ÷‚nEï÷k¼ú öJêûú
÷dêiï. lðXYú ÷dêkð÷ohêöus ÷hêq÷kë? AYïöus ÷anáù Aljñù YðtŒêXú SŸöq
lïˆYú.

hñjqð Eïöus ‹Yï±ñY JêhñJï EvJïi dêjï÷YênïJöhêö¼ Cnéêi÷këê B÷kë? Eêöq


hñYkê dñkiêTï ÷hêqú ÷JsñöªËïv lûï HêTï¼êu SêEïkë.
Eð lïnhï¼êYïjï, Alöq E÷këêöXêªú JêXXù!
‹Yï÷nb oòOJhêiï dï÷šªú foæñJöqkëêù Hêˆù EïtŒï ÷Jšïiïˆñ.
máêhq ÷OOþï ÷OêaïOþñ: F8ïEê B Jñˆïöi YˆïiïTêu ÷dêiYú?

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 4

÷OOþï F8sïƒïˆê?
Fkëêjñù dsiXYŸïEê, SêöEªêkñù lïmôoïOþïkë. A÷dçê jûú aïloù
ösö‚Tñ¼÷kë?
AYïöEöus oêhEù ödêŸêYêiïöˆêªñhïkë.
öJêYïiEï÷dçê B lïOêjù hê¦÷hiñÈò.
dïöª ÷OOþïöi÷dçêökêjñ hêaJ YïTœTñŒñÈ÷dçê ÷lös8ê
÷lös8ê öOàê?
öO÷Âê, F÷8êjù ÷löXËïkñù öO÷Âê, FEï¼ú öOE dïTï÷¼êªê ÷dTï!
÷OOþïö¼êªñù JòTï ödšêök8ê? AYïEú hê¦ù ‹êöiêªñhêiïˆïkë÷këê?
A÷dçê Sêu lisñù lðtŒú ET¼X JêXêEê Eïöus dòYï? làêöŒêjñ gtŒêlñù,
dUï¼êu ÷dêöXêjñ Jñˆïiñhñûú, AltöT öOklïöE8ú öOàñù?
Sêu ÷Eê¼ïiê ÷dê÷j?
÷dê÷j?
ölsñ÷Y lêOJTï¼êûú ÷JšñöªËï ÷JöšTê Eð.
Fkëêù Jrïƒú ÷dêjêu ÷Ejù Hêt˜ïdçïOþñ: oò&ïOþñù Jûñù ET÷ªê, B
÷dêkðoêjöus ÷hêöq Jêjáê Sêu dsƒYú.
Sêu OïjïOþú Ykiêˆï ETªñ.

hòªú Eêkú aïloŸw Jrïƒñ, J¯òöjêjñ dêtˆï o÷˜qEŒïEú ÷dêJêu foæú


fñ¼ú öOÂñ, dêtˆï¼êöj dïX¼êEñù dšïkë
dšïkë÷këê. ‹oêaú dsƒñ :
Eð lt$ð÷oˆöE lïqï÷Oþê, dñÈï dêtˆðöj Bqñù JòTïi÷kë? FEï¼ú là AlïöT
löj HêTï¼êu. BqñJw ÷Jsêu YñTŸïi÷dçêw JòˆŒïv aê&êiXï ÷OOþï.
Akë ÷OOþïiñù ÷dêjñªñ÷ûê o÷˜qEŒïEú?
Alöjöª ÷Eê¼ï J¯ïsñ¼ï, J¯òöjêö¼êªú JêXê÷kê?
mjï mjï ÷lLù ÷Jsï÷¼ê. lûï o÷˜qE
o÷˜qE zköŒŒï BqñJöq Cs¼ñ÷œêw
lt$ð÷oˆu dsƒñ:
hñjqð Eð÷iYêiêkñù SŸöT dêtˆðjêqkë÷këê? lûïöiTñöŒlïöTöiËïkñù
HYñ¼ïiï÷ˆê.
Nê AYú Sêu öO÷Âêqêù ÷Oˆu ödê÷Àê.
Sêu lûï dêt¼ú öOàêu CTù ÷Eê¼ï dYïöi dYïöi lûï hñ÷ªêöˆTñŒñ.
hïs_sïv ÷Eê¼ñ÷œêw dïªïkê÷jê Cjï¼ñªñ. aê&êiXï ÷OOþï!
Akë ÷OOþï CsŸïiï÷kë?
Hê Eïöª Jû÷dçê SêEïlïöT dYñŸïiïjñªñ, AlïöT ÷dêiïˆökëËïkñù F8ê Jêjáù?
dêtˆï¼êjñöT Eïtfþ‡ù öJêûú ÷dêªYê.
Alöjrñ÷ªšú hñ÷ªêˆú lªñ.
Eð lkë Böqêrïƒ hñ¼ïkñù öJêûú ööoVêö¼Tê, Ehñ¼ú lkëYñù hïûðù dsƒñù
Cjï¼êù.
H÷ªêtŒ÷dçêw lká o÷8ênêiï. EêkÖú hXï¼òt Jrïiñù hðšïŸñù
QêZiñöhêö¼ Jrïiêu. AYñlöj Hjñ Jòˆêi÷këê. Sêu lûï JñsOþú aòj÷Œ¼ú
öJêûú ÷dêiï Hšödçˆ zkŒú hYïkï÷EêTú ÷Vêsïöus gêLù ÷OtŒïˆñ. Bt¼ñù
AJ÷Œ¼ú ÷Jsï ljêEêlïkë÷këê. ööoVú nˆöskëêù lkïOþïˆñ.
Fªêkñöhöus hñjqð Eðöiêªú JTªïkë÷këê Blrï¼ú?
ohiù Jïˆ÷û
Jïˆ÷û ÷OOþð?
AYú ölsñ÷Y, jê¦ï Hêˆù Jrïƒêkñù ÷lXùªñöûËïv ljêù!

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 5

AYú . . dïöª . .
Eð hêiu Jqïö¼êªñù ÷lû.
Aljú löªöus ATñŒïjñªñ. öJêrñŒñjñû YñTJqTñdçïOþú ÷OtŒú ölOþñ.
Eð lûï HêTï¼ïkëêöªêö¼ ölsñöY dsƒY÷kë? C÷dçê Sêu Jû÷Yê?
AYú dïöª lkëdçrñù CYñ÷dêök. . .
Fªê Cdç Cdç ÷a Bjñhïkë, Eökëêjlojê! Hjñ ‹êlmáöhêªú HêTïOþú ÷Eê¼ú
CnéödçöˆËïv hYï F8ê?
Biï÷¼êöˆ, SêEï÷ªYêiêkñù ösVïiê!
ööal÷h Cªú Jkëú hr ödàñù.
AYú dsƒlöjöus öEÖïv YrñJï Y÷kêTï.
EêXï¼êöYöus oêjïöiêö¼ Arï÷Oþ Eð, Fªïˆú Cø öhêköiêö¼ dïTïöOþêTö¼Tê!
öJê÷s Eêqêiïˆê hEoæïkêÜpï¼X
ïkêÜpï¼X HjêXïöE JïˆñªYú! Fkëêöj¼òöTiñù
Jqï¼êöEêjñ j÷oêhïkë, Fö8Ëïkñù Hjñ joûêlöXËïv öOsñdçê¼êjú dï÷Èöj
JòöT öJT¼Xù. ÷OOþï¼ú Eïöus ‹êiŒïkñÈ dï÷Èöjö¼êûú d¯ï¼êu
lkëïnéêTê!

Alöjöus hñûïöE lJƒú hêšï nVúVï¼ñÈïv ööJ JTŒï Y÷kêTï. Jñ¯


dñs÷Œö¼TñŒñ.
Fö8êjñ lkïdç
lkïdçê CYú Jûï÷kë? ÷JsñöªËïkïYñ÷dêkŒYú ÷JsXù, AökëËïv
÷Jšûêªú öl¼ñªYê EkëYú.
Cø ÷OOþðöjêjñ Jêjáù?
F÷8Tê? HÈYú dsiñœù Oïjï¼ñù, Fkëê öd¯ïöusiñù DÈïkYú YEáê, Bjñù
÷dTïOþú öYêsªú dsiïkë, Jïˆñª÷Yêûú ¥díï ödˆú öJ÷Táêu Jêˆï¼òˆñªYñù opïOþú
ATŸïö¼Tñ¼ñù. Jrdçú hêsêu dïöª
dïöª lðˆïök öö½l÷sê, ÷lk¼êj÷Eê, dˆï÷iê Hö¼
÷lXù.
mjïi÷këTê? Eð JêXñªï÷kë aïl÷oêù DTñöŒêjñŸï foæïv ÷Jsñª öJêOþ˜hêjú
÷Jê÷qQú dï÷ÈjñöT Jñ÷¯öj hñªïv Jñûï öJêûú öOªú lOþú h¼÷q ÷OOþðöj
Jñûï¼ú ölö¼Têªú dsƒú Eï¼ñªYú? djdñjñnEêiêkñù E÷këêXù Qê¼ï ölOþêv
Hjñlïbödçˆ Fkëê öd¯ïEñù öljkïˆú Jqï¼ñªYïkñhbïJù ölÈù ljñù. AYïöusêjñ
oñ÷Kêù ÷lösiê.
÷OOþï Qê¼ï öldçï¼êsñ÷ûê?
AöY8ê Föus Jñûïö¼êjñ öJêslú? öJêÈêlñªêXñŸöq Jïˆïiêv Sêu E÷këêXù
Jñûï hñˆïOþú Eïªú öJêTñ¼êsñûú. öO÷k lïkëÓêjú E÷këêXù O8ïöiêö¼
YêŸïdçïTïOþú Ajö¼÷ˆêûú E÷këêXù YÈï oñKïdçï¼ñù. öYj¼ñÈ foæïkê joù.
FËïv ÷OOþï Föus hTð÷kêˆïjï, Sêu E÷këêöXêªú Qê¼ï öl¼êù!
A÷àê Cªú Qê¼ðökêªñù HYñ¼ïiê ÷dêj, ÷Ejù Cnéù ÷dêkñûú, FEï¼ïªú
dXïƒú YjXù!
dêlêT ödê¼ï Alt dêusï Døjï Föus hTïiï÷kêˆïjñªñ. E¬hêi hñrñŒ
O8ïJqïv Jñ¯iñjñ˜êu Ekë oñKù. Alt Jñûïiïöˆöus
Jñûïiïöˆöus hTïiïv JñkOþú
Eïv¼ñª Jñ¯iïv
AhtŒï Djoï. AljñöT öJêrñŒ YñTJqïkñù, ATïlisïkñöhkëêù Föus ööJJw
öYªï EðŸï. Q꼚ñù ÷{oæïisñù ArïöOþTñŒú SêEljñöT dêv¼ñTŸöq YrñJï

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 6

lïjkñJw¼ïTiïv hñk¼êœú öSjïOþñTOþñ.


E÷këêXù dïTïOþhö¼Tê, öhêköiêö¼êöªêTiöˆ! BXñŸw¼ú Jqï¼êE÷kë
Jqï¼êE÷kë ööalù
öd¯ñŸw¼ú öhêk Yªïjï¼ñªYú?
Sêu dïöªiñù dïöªiñù hñkJqïkh¼ï öS¼ï.
Föus oêhêEù EEöƒêTŸï, Eð lï÷ˆ, SêEïEï Hªòœöˆ. CYñ÷dêköŒêjñ Jñ¯
Døœïi Jêkù hsªñ.
Alt Yê÷r¼ïsŸïiïjñªú Föus Jñ¯ hòÖêu YñTŸï. lêiïökTñŒlt oêlbêEù
DøœïŒñTŸïi÷dçêw FEï¼ú Cjïdçñs¼êYêiï.
s¼êYêiï. AûïiñûJw Odçï lkïOþlt Jñ¯
öYêkïOþú lðûñù lðûñù DøœïŒª÷dçêw Ekë oñKù.
EïE¼ð jê¦ï Hš¼ú foæïEJŒú öJT¼X ÷Ejù Föus lðˆï÷k¼ú lªú JòöT?
FEïö¼öus JTïiñù hêsñù, EïEö¼êjñ ÷Ej÷œê¼ñhêiï.
B÷kêOï¼êù!
CYú öJê÷s Eêqêiï ÷J¼êu öYêTŸðˆú. lðˆïk˜ hê÷¦ DÈò, Aljú ÷Ej÷Œ HsŸñù.
HsŸñù.
dïöª EïEö¼êjñ m÷káêù Dûêlïkë, BjñhsïiêöY lªú d¯ê÷kê? Eêˆïkú
Jñ¯iñÈêXñŸqïkëêƒïˆkë, d÷k dòšïkú ÷JšXYêiêökêjñ j÷oêhïkë. Eð
hñªê÷jöiËïkñù d¯ï¼qïOþïöˆê÷ûê?
÷piú Ckëïkë!
AYú Jq, máêhq mðkêlYïöiêö¼iêöXËïkñù EïEö¼êö¼ Yªú JêXñù,
A÷Yêûêlñù FEïö¼êjñ öl÷khïkëêŒYú?
A÷àê Akë, Sêu ÷dTïOþïˆê.
mjï, ÷dTïöiêö¼ Cª÷ŒêöT Yðt¼êù! oøJjáêiïöˆêjñ öd¯ïöE Jïˆïiêv
dïTïOþïˆú d¯ïiïökëËïv dïöª8ê?
lðûñhlt Jñ¯ lêiïkê¼ï ÷lLŒïv Døœïö¼êûïjñªñ, AljñöT hñkJöq
lïjkñJw öJêûú lkáù öOÂú öS¼ï HTOþñ Sêu. lðûñù lðûñù AYêltŒïOþïˆñù
BltŒE lïjoY Cjñlt¼ñù
Cjñlt¼ñù ÷Yêªïiïkë. hsïOþê÷lmù JòTï lªñ. ohiù
CjñˆïŒñTŸï.

Sêu hñkJw dYñö¼ ölûñù öS¼ï, fk÷hsñ÷œêw Alöjêªú öSjŸï.


Alöjöª lkïOþïs¼ï, dïöª Ysiï÷k¼ú JïTŒïiïöˆöus YñTJw¼ïTiïv hñKù
dòÛï, Jñûïöiöus hñK÷Œ¼ú ÷OtŒú, ööJJwöJêöûöus JñˆöE lðûñù
Ekë÷dêök YrñJï, hJñTŒïv hñŒï, AljñöT hêsïThlïöTiïˆñjOþñ, Jñ¯iñù hñkiñù
Djñ˜ï¼qïOþñ, hñkJw¼ïTiïv lOþlöE kêqï÷OþêhEïOþñ, hñkiñöT OòöTšlu
dYïÓTŸú lïJêoù öJêûñ. Aûïiïkñù, Jñ¯iïkñù aê&êiXïiñöT Eê¼EoáòYù
HêTï¼qïOþñ, Jñ¯ DøœñªYïkñÈ AljñöT ‹÷YáJ Jrïlú
SêEEEñglïOþsïiñJiêiïjñªñ. Oñûñù, Eêlñù
Eêlñù hêšï hêšï Alt Dd÷iêLïöOþöª
D÷ŒQïdçïOþñ. CTö¼këêù Eêlïu Yñœêklt Föus Jñ¯iñöT AÜgêLŒú lˆŒïv
AhtŒï E¼ïiñrïƒ÷dçêw Sêu AYñlöj JêXêŒ oôt$Œïöus
dTlï÷k¼ïsŸñJiêiïjñªñ. AljñöT B Jñ¯iòœv Cªñöhêjñ ÷lsïˆ Hêt˜iêXú.
dñjñnkïùLŒïöE D÷ŒQEŒïöus DŒñùLYiïökŸöEöiŒï¼êöhªú AlöjEï¼ú AlöjEï¼ú
JêXïOþú Yªñ.

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 7

AljñöT Eêgð÷amŒñù, ATïlisïkñöhkëêù Föus ööJJw YrñJïŒ÷kêTï,


haEJlêTŒïök ÷jêh djlbêEïiïv ööJJTŒï dòsïöE JàïökTñöŒêªhtŒï
öSjïOþñ, Alöjêªú dïTƒïqJï. dòt¯hêiñù AljñöT lêi Föus Jñ¯öi
lïrñŸïö¼êûïjñªñ.

pêlò. . Fö8êjñ oñKù, dsƒsïiêöŒêjEñgòYïiêv


dsƒsïiêöŒêjEñgòYïiêv Sêu Fkëêù hsªú JïTªñ.
AljñöT AoêbêjXhêi B Døœököª oôt$ù JêXïOþñ. SêElöj YrñJï Y÷kêTï.

Föus hñKŒêöJ B ÷Yuljï¼dçòsïöus hêoúhj L‡ù dTtªñ. SêEê lkïi


O8ï¼ñTŸöq CjñJjŸqïv YêŸïö¼êûú AljñöT Jl¼òˆïv Eê¼ïˆïq¼ï, Alt
YñTJqvdù JòTï AJŒï lïoúYjïOþïjñªú Yªñ,
Yªñ, E÷këêXù E¼êu dêJŒïv.

Sêu Eê¼JŒú Jišñù hñ÷ª AljñöT Ditª dòtŒTŒïkêöJ hñŒhïˆñ,


÷jêhŸw¼ïTiïök ÷iêEð aqŸw Odçï lkïOþ÷dçêw JñûïöiêªïqJï. SêEljñöT
ATïlêjlñù JñûïOþêkñöhkëêù Föus Eê¼ñù Oñûñù ÷OtŒú E¼ïŒñTOþñ. Alt
B÷lmŒïv Bpú, ÷iê Tê . . Bpú Fªú lïqï¼ñªñûêiïjñªñ,
lïqï¼ñªñûêiïjñªñ, Eê¼ïöus
Yñœú dòsïöus Yê×iï÷k¼ïsŸï, Föus Eê¼ljñöT dòšïv JïTªïqJï hsïƒñ,
lkïdç÷hsïi ÷sêoêdçò EïshñÈ hýañkhêi J8ïöE Odçï lkïOþñ, Bpú mú Fª
mðv¼êjù Aljïv Eïªñitªñ, AljñöT lkïi YñÈïŒñqñœñª Jñûï
öJêrñŒñjñûïjï¼ñªñ, SêEYïv ööJöJêûú öS¼ï¼qïOþñ, ˜ùoqYiïv
dïTïOþñJñr¼êu
Jñr¼êu Ekë joù.

AEêlýYhêi DjñûñölqñŒ O8ïJqïv öS¼ï öSjïOþñ. Fö8êjñ hýañkY! F¦


dïTïOþêkñù dïöªiñù HªñJòTï dïTï¼êu ÷Yêªñª hïEñohêtª O8ïJqljñöT
‹÷YáJYiêiï ÷Yêªï. hêùoqhêi YñTiñù O8ïiñù Hjñ÷dêök YñÈïŒñqñœï
öJêûïjñªñ. AljñöT CqJïiêTñª ÷dêthñkJqïkñù ööJJqhtªñ öSjïƒñ.öSjïƒñ.
SêöEXðšú hñˆú JñŒï Eïªú AljñöT B hñrñŒ Jñûïiïv Jñ¯iïˆñkOþñ,
Jñ¯iñöT oúdtmE÷hšljñöT Jñûïöiêªú dïs÷Jêˆú YÈïlªñ. Sêu dïöªiñù
AljñöT B hêYq ödjñùJñûïiïv BtŒï÷iêöT kïùLhñjOþñ JqïOþñ.

lðûñù lðûñù öJêrñŒñjñû O8ïiïkñù YñTiïkñöhkëêù Sêu B÷lêqù öS¼ï,


dïTïOþhtŒï,
htŒï, dïöª O8ïJw dïTïOþJŒï öSêsïƒ LñaaôêjŒïv Eê¼ïöus
YñœïEêv öYêˆñrïƒñ, Alt Jñûï HªE¼ï, Sêu Ajö¼ˆïv OñšïdçïTïOþljñöT
Jñûï Föus hñKŒú ÷OtŒú dïTïOþú m¹ï÷iêöT E¼ï, hñŒï, Oêkïkñù AYïEñù
Yêör AljñöT dòËêlEŒïöus YðjŒñù Eê÷¼êTïOþñ. Alt ööJ
dï÷ªêˆê¼ïö¼êöûöª Y÷kêTïiñù,
Y÷kêTïiñù, YTlïiñù ÷‹êvoêpïdçïOþñ. oêlbêEŒïv
Föus lïjkñJ÷qê÷jêªú JòYïiï÷k¼ïs¼ï. Ekë ööTšñûú, lïjkïˆïq¼ï hkaôêjù
÷lû¦ lïJoïdçïOþñ.
CöŸöE E¼ïiê hê¦ù hYï÷iê? FEï¼ú ATïOþú YjXï÷kë?
÷OOþï¼TïOþú YjêûïEï Bt¼ê Sêu?

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 8

Fªê ÷lLù Eð öYêTöŸTê, FEï¼ï÷dçê ÷lXù!


Cªê dïTï÷OþêTð ödjñœòsï!
ödjñœòsï!
FlïöT Eïöus Cjñœú Jñ¯? YÈï ÷JöšTê, ÷Jšï ödêqï¼ú!

Sêu hñˆú Jêkïv Aljñ÷T dïªïv EïªúöJêûú Baáù lïTtªñ Eïv¼ñª


Jñûïiïv otlþm¹ï÷iêöT Föus JñkOþ Jñ¯ JñŒï Jišêu ÷Eê¼ï, AYljñöT
Jñûïiïv dêYï÷iêqù JisïiYñù Alöjöª Ajö¼ˆïv dïTïOþú ÷Ot¼êu YñTŸï,
Fªïˆlt Yöª JñûïJñûï hñ÷ªêˆñù dï÷ªêˆñù OkïdçïOþTïOþñ. Jñ¯ AljñöT
JòYïiï÷k¼ú öhökë öhökë dòûïsŸïö¼êûïjñªñ. SêEljñöT YñÈñª
O8ï¼ñTŸöq fkŒïv dïTïOþú AljñöT JòYïiï÷k¼ú Jñ¯ Jišï ÷lLŒïv
ATïOþú YñTŸï, AljñöT O8ïJöqöus YñTiïkñù Ajiïkñöhkëêù CqJïiñjñ˜ï.

E÷këêXTïOþú YêTê FEï¼ú! ÷JsöˆTê,


÷JsöˆTê, ÷Jšï ödêqïö¼Tê Föus Jñûï. Bpú Nê
AŸöE . . . m¹ðkTïOþú ödêqïö¼Tê!!
Alt dsƒñöJêûïjñªñ.

AYú ÷Jˆ÷dçêw Sêu dïöªiñù m¹ïiïkljñöT öJêYŒïököus JñˆöE JišïiTïOþñ,


JòYïiñöT aôêjù lïJoïOþ÷dçêw CTö¼öus Jñ¯ dñs÷Œ¼ú OêTï, Alt ödˆªú
JöàŒïOþú Jñ¯ dïTïOþú lðûñù AJ÷Œ¼ú
AJ÷Œ¼ú Jišï, Sêu ATï YñTtªñ. Hdù
AljñöT hñkJöq Sêu öS¼ï Jsªñ, jYïiñöT Adòtlþ oñKh÷dçêw
AlöjEï÷¼JñJiêiïjñªñ. ÷Ejù ÷dêJöl AljñöT Jñûïiïv Jñ¯
ölTïiñYïtŒñ. Jñûïiïv Eïªú Jñ¯dçêv dñs÷Œö¼êrñJïöiêkïOþñ.

dï÷ªêˆú Yïjïƒú lðûñöhöus JñˆöE ööJöJêûú YTlï, AljñöT Jj


oúdtmöhš÷dçêw Alu dïöªiñù DXjêu YñTŸï.
AYú mjï, ÷Eêö¼Tê ClEú hYïiêiïˆïökëªú, Jûï÷kë Eïdçú?
Sêu Oñ˜ê Hªú OïjïOþñ.

CŸEöŒ BXñŸöqiê FEï¼ïnéù, Hjñ d¯ú Jrïiñ÷œê÷q¼ñù


lêTï öJTñ¼ñª Jñ¯ Jïˆðöˆ8ê Jêjáù? EðilïöT öJT÷ª
SêöEêªTï¼öˆ, oêhEŒïökêªú ÷Jšïiê÷k Hjñ oñKÈò.

hktªú
hktªú JïTª Föus Ajö¼ˆïv ÷Jsï Jñûï AhtŒïiïjñªñ, dïöª öhökë Jñûï
ödê¼ï, FªïˆJŒï lOþ Jl¼òˆï÷k¼ú Föus Jñ¯ dïTïOþTñdçïOþñ, Hdçù AljñöT
÷iêEðaqŸöq jûú lïjkñJqêv AJŒïdçïTïOþñ, hsñJàêököus Jñ¯öi
dïTïOþJ÷Œ¼ú YÈï, Alu AEêiêoù Jisïi÷YêöT Föus hˆú hêsï.

SêEljñöT YñTJöq AJŒïdçïTïOþú AljñöT Ajö¼ˆï÷kö¼öus


Ajö¼ˆTñdçïOþñitŒï YÈï, dïöª Alt m¹ï÷iêöT BƒTï¼êu YñTŸï, dòšïv
Jñ¯ JisïiïsŸïi÷dçêw Hjñ m}hñitªñ, AYú lJöl¼êöY AljljñöT ‹iºù
YñTtªñ, djhêlbï ÷lLŒïkñù m¹ïiïkñù AljñöT öEiçòšïököus Jñ¯ ölOþú

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 9

ödêYïOþñöJêûïjñªñ. AljñöT Bpú . . oú . . mú Fªð mðv¼jŸqñitªñ,


ATïiñöT m¹ï dïöªiñù JòTï, AljñöT Eïshêsïököus ööJJqhtªñ öSjïƒñ,
AljñöT Jêh÷OnéJw FEï¼ú D÷ŒQEhêiï, Sêu lðûñù lðûñù Aljñ÷T dòsïöus
BrŒï÷k¼ú Jñ¯ JisêEêiï Ajö¼ˆú ÷h÷kêˆñitŒïöJêTñŒñ. AljñöT dòsïöus
OñûñJw Jñ¯iñöT dñsöh DrïƒñöJêûïjñªñ.
DrïƒñöJêûïjñªñ.

Föus oêhêEŒïöus JjñŒú aê&êiXïiñöT dòsïöus dTlñJw


BoôaïOþsïiñJiêiïjñªñ. AljñöT hñKŒê BE> EïtlýYï DaïOþñitªñ.
Ajö¼ˆïöus Fkëê m¹ïiñù oùgjïOþú AlöjEï¼ú ATïOþú Yªñ. AljñöT Ajö¼ˆú
YêqêvhJhêiï Ditªñ Yêrúªñ.
pêiú Tê FEï¼ú löªTê. . Bpú pêlò . . . B .. Cø . . .mú
Alöjêªú Yqtªú Ojïƒú foæïök oðšïöus ööoVïv dïTïOþñ.
djoçjù dêvdçñröiêrñ¼ïiŸïöE SŸw dêtˆï o÷˜qEù hpêhphê¼ï.

FŸEñöûTê Föus lûï HêTï¼êu?


Ekëoækú Jûðnu, HjÖú ltn÷Œ¼ú öT‚ïkëêöY otˆïe:ú Yjêù Sêu. HêTï¼êu
hê¦kë, JêXêEñù öYšïkë÷ˆê. Cø ÷hêVv lûïö¼êö¼ Cdçrñù
rñù Ekë oçðVê A÷kë?
A÷YêTï¼ñª öö½lsñöT Jrïlñù JòTïiê!
AöY÷iê? FŸEñöûöus öö½lïùLú?
Døù öJêÈêù Hªú JòöT öhOþödçTêEñûú, oêjká lðˆï÷k¼ú lªêv öJêsOþú Jëêoæú
JòTï Yjêù, A÷dçê Fkëêù mjïiêlñù.
mjï AŸöEiêlêù, FEï¼ð lûïiŸïnéödçˆñ.
Eðöiöª lûï öJˆñöhªú Sêu Yðöj JjñYðk.
JjñYðk.
AöY8ê ÷OOþï¼ïné÷kë JñûïiTï¼ñªYú?
Cnékëêƒïˆkë, Fkëêöjö¼êûñù dšïkëYú.
aê&êiXïöi¼òTï kï‚ïkê¼ïi o÷8ênŒïkêiïjñªñ Sêu.

o÷˜qEù Jrïƒú YïjïöJ ÷dêJñ÷œêw djoçjù ÷Eê¼ï ölÈhïs¼ïiïjñªñ SŸw.


Fkëêlöjiñù Cs¼ï lïˆú Sêu lûï máêhq ÷OOþïiñöT lðTïETñŒñÈ zïjù
zkŒú öJêûïˆñ. öökšú Jûú ÷OOþï CsŸï lªñ.
Cø ÷Ejêiïˆñù ÷OOþï HsŸïiï÷kë?
Hs¼ù lj÷û?
AöY8ú dšï?
dYïlñÈYú JïˆêöYŸEê HsŸê? AlqêöJ dò˯ðöjêkïdçïOþïjïJáê!
Eð g&Xù JrïOþê÷Xê lªYú?
AöY.
FªêökEï¼ïÈYú YªïöˆêsŸï÷¼ê!
Fªê AJ÷Œ¼ú ÷Jsï lê!
F8êTê ClöEêjñnêsú öJêslú?
AöYêö¼ ÷OOþïöiêªú ödjñhêsñ÷œêw mjïiêlñù.
AlöE öYêkïOþòœï ÷OOþï l¯ù öldçïOþ÷dçêw hñûú ödê¼ï SêElöj
dïTïOþïˆú d¯ï. Fkëêù JrïöƒXðšú ÷dêJêu ÷Ejù dsƒñ:

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 10

Eïöª A÷EônïOþê ÷dêkð÷ohêöus ÷hêqï÷kë? B Jñˆï lªïjñªñ, AYsï÷ƒêûkë


EïŸöq ÷dêkðoêjú dïTï÷Oþêûú ÷dêiöYêªñù. JêXñª ÷dêökêªñhkë, AöYêjñ
AöYêjñ Ekë
Jñˆïiêªê FEï¼ú ÷YêªöX.
Hê ÷OOþïiï÷dçê AlwöT gêLŒê÷iê?
SêEêjñ÷Tù gêLù dsƒYkë, ÷Yêªïi Jêjáù dsƒñ, A¦ Yöª.
÷dêkðoêjú lêŸï ölOþ EïŸöT öökouoú, B Jñˆï Föus Jàïv Yªïöˆêûú.
Sêu ÷dêöˆ, &ðXûêlñù Eð öJT÷ªê!

SêEð JêjáŸöqêö¼ ‹oêaï÷EêTú dsƒ÷dçêw Alu OòTêiï.


EïE¼ú
EïE¼ú ÷lös dXïiï÷kë? ClšJöqöiêªñù lïmôoï¼êu öJêÈïkë, Alw¼ïEïiñù
÷dêlêEñù ljêEñù E˜öT lûïiïv Yöª ÷JsXù, AYïöus Eœsêlñù CöYêö¼.
jêlïök F8êiêkñù Alöq JišêöY SŸw lûï lïˆñ. ‹oêaïöus
FYïtdçêiïjñªñ
‹bêE JêjXù. DOþ YïjïjïƒñÈ Oêkïv Alw YïjïöJ ljñù÷Ejù ‚êusïv Eïªñù
SŸöT lûïiïv ÷Jsïiïjñªñ. dYïlïEú lïdjðYhêiï SêöEêªú ÷Eê¼ïi÷dçêw
Alöqêªú Ekë ÷dêök OïjïOþñ. lqöj dêTú ödˆú SêEñù YïjïOþú OïjïOþñ. dïöª
Adçñslñù CdçñslñhñÈlöj ÷Eê¼ïilw OïjïöiêYñ¼ï.

AYú Jû÷dçêw FEïö¼êjñ÷Ónù ÷Yêªï. Fö8êö¼ dsƒêkñù oñ>jïiêöiêjñ


ödxJñˆï hbñjhêöiêªú
hbñjhêöiêªú OïjïOþê÷kYú iñlêlïöusiñù DÈïökêjñ Jñqïthiñûêlï÷kë?
AYú Yöª. öödo lêŸêu öOª÷dçêw Alw lðûñù OïjïOþñ. Föus ÷anáöhkëêù
B Oïjïiïv YXñŒkïƒ÷dêök ÷Yêªï. CsŸï ÷dêJêu ÷Ejù Alw eñTú
÷fêVïv Eïªïjñª F÷ªêTú dYïƒ oôjŒïv dsƒñ : ``÷oêsï, sïikï
÷oêsï''
AlqñöT DÈïöus DÈïv Eïªñù lª lê¼ñJqêXöYöªEï¼ú ÷Yêªï. lûï
EðŸñ÷œêw Sêu dñs÷Jêˆú ÷Eê¼ï, Alw dñÖïjï÷iêöT Föª Yöª ÷Eê¼ï
ET¼ñªñ. BqñJöqöikëêù Cs¼ï lûï YïjïOþïTñ÷œêw ‹oêaú ÷OêaïOþñ:
F8êTê öökEê÷iê? Alqú Eïöª ÷Eê¼ï dñÖïjï¼ñªñûêiïjñª÷këê?
J¯êTïiïökkëêù Sêu Jûñ. ÷a ÷hê÷E ÷dêkðoêjñöT
÷dêkðoêjñöT CTï CEïiñù öJêÈï¼êEê÷Xê
Eïöus D÷‰mù?
Eð ölsñ÷Yiïjï, B Jñˆï Föª ÷Eê¼ï OïjïOþñ, SêEñù OïjïOþñ.
mjï mjï Eïusïnéù.
dï÷šªú Alw ÷‚êdçïökŒñù hñ÷ª lûï hñ÷ªêˆú EðŸï, lrïiïklw ööJ
JêXïOþïˆñù ‹oêaú lûï EïtŒêEñÈ gêlù JêXïOþïkë. Sêu öfkëTïOþú
EïtŒïi÷dçêw Alw HêTï HêTï lªú ÷Jsï, Hdçù FEïö¼êjñ YêËúoñù dsƒñ.
‹oêöaöª ÷Eê¼ï, Alöus A¥díï÷iêöTiñÈ jò& ÷Eêˆù Sêu OïjïOþú YÈï.
‚êusïökŒïi÷dçêqlu dsƒñ:
EïE¼ñù JòTï önisñ÷Èêûê Aqïiê, AökëËïv Alöq SêEð lûðöj dTï ÷Jšòk.
EïE¼ï÷dçêrñù Jkïdçú hêsïiï÷kë? B Jñˆï ÷oêsï dsƒï÷kë?
AYú Eï÷ªêT÷kë
Eï÷ªêT÷kë?
Eï÷ªêTú ÷lös dsiöXËïv Sêu dsiêù.
÷a Eð FsŸï ÷dêXñ÷ûê . . . . Alu Ajïmödçˆñ.

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 11

aïloŸw ÷dêJöl, oÖEiñhêiñÈ ATñdçù JòTï lªñ.


CTö¼êjñ aïloù lûïöiêjñ öT÷œêiñhêiïTïOþú ÷Joêi÷dçêw, öYšú ‹oêaïöus
gêLŒêiïjñªïˆñù, AlqñöT o˜t‰Œïv AlqñöT APúOu, Foú öF SŸöq
j&ödTñŒï.
j&ödTñŒï. B oùglŒïEú ÷mnù ‹oêaïöus ÷anáöhêªú mhïOþñ. Alöq Jûêv
JêXñªïTŒú lûï EïtŒïö¼êTñ¼ñù. Hjñ aïloù jêlïök dYïöEêªú hXïOþêkïEú
SŸw TøXïv Eïªñù lª ÷mnù lûï YïjïOþïˆú oùoêjïOþú öJêûïjï¼ñ÷œêw
oÖE ETªú ljñªYú ‹oêaú Jûñ.
Aqïiê Eïöus Oj¼ú ljñªñû÷këê? Cªú jêlïök JûïkëJûïkë÷këêªú SêEñù
lïOêjïöOþêöÈê. ÷Eêö¼Tê oêjïiñTñŒê ljlú!
÷a Eð ölsñ÷Y AYñhïYñù dsƒñûê¼û.
Sêu JêXñªñûú EïusTñŒlqñöT öJêÖkñù, öJêrikñöhêö¼. Fªñù e‚ú Lðsïˆú
÷dêiê hYï÷iê? FTö¼êªú Lðsú hêšï dïTï÷Oþê÷qê, CökëËï Alqú ÷dêlñù.
Eðöiêªú Oñ˜ê Cjïöiöus ‹oò.
Alq÷dçê÷r¼ñù
÷r¼ñù ATñöŒŒï, SŸöq jûêöqiñù ÷Eê¼ï OïjïOþñ.
hñjqï dsiêiïjñªñ, Cªú oÖEöi Jûïkë÷këêªú!
‹oò . . Sêu lïqïOþñ.
Alw lðûñù dñÖïjïOþñ.
Cöª8ê oêjïöiêö¼ DTñŒú oñ>jïiêiïˆú? ‹oêaú ÷OêaïOþñ.
Cöªöus dïsªêqê!
öd¯ñŸ÷qêTú ÷Oêaï¼êu dêTïkë, Fªêkñù ds÷ƒ, F¦êhöŒiê?
döŒêudYú!
Døù . . . SŸöT jûêwöTiñù lJiêiï dïsªêqêmùoJw! YjêEï÷dçê Hªñù
Ckë÷këê? Tê eö‚iúVú ÷fêJæïkú lkëYñhñ÷ûê?
AYïökêªñhïkë, DûêiïjñªYú Eïöus ÷hêw¼ú öJêTñŒï÷kë?
eö‚iúVú ÷fêJæïkïT¼ú hïUêiï lêŸï öl¼ñù, ‹oòöus ÷hêw¼ú öJêTñ¼êu!
Fªêdçïöª SŸöT o˜êEù C÷Ÿêˆú ljñ÷œêw Yjêù, A÷këTê?
AöYi÷Y! Sêu dsƒñ.
Alw OïjïOþú öJêûú Jàïkïjñª dëê‚ïJú oÖï Föus ÷Et¼ú Eðˆï.
F8ê CYú?
AYú öYêsªú ÷Eê¼ïiê hYï. Alw ÷dêJêEêiïsŸï YñTŸï.
A÷dçê TøXï÷k¼ú ljñªï÷kë?
Ckë SêEïYú Yjêu ÷lûï lªYê!
Akë A÷dçê FEïö¼êªñhï÷kë? ‹oñ ÷OêaïOþñ.
jûêw¼ñù JòTïiê AYú!
AYú mjïikë÷ˆê!
Alw Yïjïƒú ÷Eê¼ï OïjïOþú öJêûïsŸï÷dçêiï. SêElöq Yöª ÷Eê¼ï Eïªñ.
J÷ûêTê Sêu dsƒï÷kë, Alw¼ú Eï÷ªêöTêjñ Oêiúlñûú, AYú Eòsú Yjù!
CYú Oêiúlñù Ojïölêªñhkë, E˜÷qêTñÈ ATñdçŒïöus ÷djïv . . . .
Hê dïöª, Fªïöˆ¦ ÷djê CYú ÷dêök . . AöYêö¼ ÷dêöˆ AöY8êªú öYêsªú öYêsªú
÷Eêö¼Tê!
CYê Eð Yöª öYês¼ú, Eïöus lïnhù Yðjöˆ.
AYú ÷lû, EïE¼÷kë Alw YªYú, Eð Yöª Baáù öYês¼ú!

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 12

JlsïEJŒú Hjñ ‚ðv dê¦ù, dñsöŒTñŒ÷dçêw Ekë OòTú. dêiohêöXªñsdçêiï.


Sêu dê¦ù Yñsªñ, dêkTiêXú!
dêkTiñöT hbñjù EñXƒïs¼ñ÷œêw oÖE hEoæïv öYqïƒú Eïªñ.
Aqïiê Eðöiêªú
Eðöiêªú dïTï hñsñ¼ð÷¼êTê, Alöq lïTû, CT¼ïYú ÷dêök dêkTöiêö¼
JïˆñªYú Jqiû.
dï÷š aïloù jêlïök Jû÷dçêw Hªú Oïjï¼êu hê¦÷h JrïƒñÈò. F÷8ê
÷Oêaï¼êEñÈ ÷dêök AlqñöT hñKù Jû÷dçêw ÷Yêªï. YïjïöJ ljêu ÷Ejù ‚êusïv
Böq lïqïOþú ÷JšñªYïEïöT AlqTñŒú lªú Eïªñ.
dêioù Cnéê÷iê?
Nê, dêioù hê¦kë, dêioù Yª BqïöEiñù Cnéêiï.
Alw Yk YêÛï Adçñslñhïdçñslñù ÷Eê¼ïö¼êöûöus J¯ï÷k¼ñšñ ÷Eê¼ï.
JjïEðk J¯ñJöq÷8ê dsêiêöEª÷dêök. . . AlqñöT ööJ lïjkñJw fêLïöus
lÈïiïv ölsñ÷Y YïjñdçïTïOþñ. FEï¼ñù lê¼ñJöqêªñhïkëêYêiï.
÷Jsïiïjñ÷ªê, ÷dêlêu ohiûïEïiñù.
AöY8ê SêETñŒú Eïv¼XïYïné÷kë? dYïƒ oùoêjù.
AYkë. . . BqñJw . . .
Alw Oñûú ÷Jêˆï, Jlïqïök EñX¼ñrï öYqïƒñ.
B Oêi¼TiñÈ ÷OOþï dsƒ÷dçêrê AsïƒYú, Cø foæú EïŸqñöTiêªú!
AYïEïödçê F8ê Jñrdçù?
Jñrödçêªñká. . . hñYkêqï Jù JûÅsê÷iêûêlñù C¦ ApËêjù A÷kë?
Bt¼pËêjù?
dïöª8ê oùoêjï¼êEï¦ dïmñ¼ú? FEï¼ú Oïjï lªñ.
÷dêù ÷dêù ÷dêù ù . . . doêaú SŸöq ÷Eê¼ï ÷pêXTïOþñ. AlqYú Jûú öhökë
lkïƒú dïªïkòöT AJŒú ÷Jsïiïjñªñ. SElöus ÷Eöj öOªñ.
Eðöiö8êjêqê? Hªú oùoêjï¼êu JòTï o˜YïOþïkë.
Eð Eêkêöq lïqïOþú ÷JöšTê, Alöq ÷Eê¼ï ölÈöhs¼ï ETªêv E E˜öT
˜öT Jêjáù
Jnéêlñù.
lûïiïv Eïªñù CsŸï ÷dêJêu ÷Ejù dTïiïv EïªïjñöªËïkñù F÷8ê SêElöq
±ŠïOþïjñªïkë, AYñöJêûêlñù AlqïsŸï ÷dêJêu ÷Ejù Föus Jàïv
EKhhtŒïöiêjñ EñÈú Yªñ. Sêu ööJ JñTƒlöq ÷Eê¼ïi÷dçêw Föª ÷Eê¼ï
OïjïOþú OïjïOþú ETªú ÷dêiï. dïªð÷TêtŒ÷dçêw o÷8ênù ÷Yêªï,
÷Yêªï, Alwö¼÷8ê
Hjïnéhñöûªñsdçêiï. AYú dñsŒú JêXï¼êöEêjlojù Jïˆñªïkë, AYêXú Jêjáù!

CöYêö¼iêöXËïkñù, AlqñöT gêl‹JTEŸqïkñÈ ATñdçù JòTï lªñ, CTö¼êö¼


CsŸï ÷dêJñ÷œêw fêLú ölOþú YÈñJiñù hñˆñJiñöhêö¼ öOÂú öJêûïjñªñ.
J¯ú öJêûú JZ dsƒú aïloŸw YðtŒñ. AYïEïöT Hjñ Eêw DOþ¼ú
foæïkbïJù Yïj¼ïkëêiïjñªñ, lrïiïv Eïªú aê&êiXï ÷OOþï ÷Jsï.
AljêöXËïv JòTñYv öJêÖï¼ñrƒú dÖêj ltŒhêElñù Oïjïiñöhêö¼ YñTŸï.
Jûïjïª oÖE¼Yú Hˆñù CnéödçTñªïökëªú AlqñöT hñK gêlù lïqï÷OþêYï.
Alöqöª ATñ÷Œ¼ú lïqïOþú AT¼Œïv ÷OêaïOþñ:
GYê B oêbEù?
AYlïöT ATñŒñÈYê!
ATñŒñÈYê!

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 13

F8ïEê Al÷jêTï¦ ATñdçù JêXï¼öX?


AŸöEöiêªñhïkë, ATñŒñÈYê÷iêûú, JêXñù, djïOihñûú. A÷Y DÈò.
Alw¼¦ ¥díïiêiïökëËïkñù dïöª Hªñù ÷OêaïOþïkë. ATñŒ aïloù DOþiêi÷dçêw
G÷Yê foæïök JûÅös ÷Jê÷qQú dï÷Èjú YkëïiYïv ‹bï÷nbïOþú QðlE¼êt ohjù
‹KáêdïOþñ.
Fkëê lûï¼êjñù JêkïiTïOþ
JêkïiTïOþú YïjïöJ ÷dêJñ÷œêw SŸqñù TøXïökŒïi÷dçêw Hêˆù
EïtŒï YïjïöJ ÷dêJêu YñTŸñJiêiïjñªñ.
Aqïiê ÷a ÷Eê¼ï÷¼, dêlù Eïöus Jïqï . . . ÷löXËïv lïqïOþú ÷Jšï÷¼ê!
‹oñ lûï Olïˆï EïtŒï, Sêu Yk dñs÷Œ¼ïˆú ÷Eê¼ïö¼êûú ööJ Jêˆï
lïqïOþñ. AYú Jûú
Alqñù Hdçù ÷lös BqñJqñù HêTï
HêTï lªñ.
÷piú, EïŸqú hêsï÷¼, Cø lûï FŸñù ÷dêXYkë, B Jñˆï Cø lûðöj HêXsñöT
÷hêqê. oÖE ÷lLù ÷Jsú!
Alw ÷JsïiYñù ÷VêsTOþú SêEñù dñsöJ ÷Jsï, lûï EðŸï. Alw öö½lsñöT
÷Eöj dïªïkñÈ oðšïv öOªïjñªú dsƒñ:
SêöE8ú öOàñöh÷ªêtŒú ÷dTïOþïjï¼êiïjñªñ.
C÷dçê ÷dTï hêsï÷iê?
CEïöi8ú
CEïöi8ú ÷dTï¼êu?
Tê Eðiê nˆsï÷ˆê, BqñJqökëËïv . . . mkáêlñù.
Sêu nˆöskëêù YêÛïiïˆñ. ‹oñ Föª ööJ JêXïOþú lïqïOþñ. SêöEXðšú öOªñ.
÷a CYñ÷dêökêjñ ÷LêwVu Oêuoú CEï Jïˆïkë, ÷Eê¼ïiñù Jûñù öhêYökTñ¼êu
dšïi ohiê.
Eðöi8ê dsiñöª?
Hê Eðöiêjñ hjhûEêi÷këê? Fªñù OïjïOþ
OïjïOþú JêXïOþú ETªê hYï÷iê? ÷dêilqñöT
oðšïv hñˆïiïjñªú ltŒêEù dsöiTê, Alqñù BÜpï¼ñªñûêlñù. öd¯÷kë,
ödêsŒú JêXï¼ïkë. Hjñ jûú hòªú hXï¼òsú CYïˆú ÷sêVú hñrñlu dYïöi Sêu
Js¼ï÷¼êqêù.
dïöª EêqöŒ Vðokïöus Jêmú Eïöus öOklïökrñYïiê hYï. SêEïYïkñöûªú
Eð Oï8ï÷¼ ÷lû . . . CEïöiêö¼ Eïöus hïTñ¼ú ÷dêök ÷Jˆ÷këê?
Hê Aqïiê . . ‹oò . . . Eïöª D˜ öl¼êu ÷YêªXú.
AöYêö¼ Eð Alw¼ú öJêTñŒê hYï. ÷Ejù JqiêöY ÷dêTê . . .

F8êiïjñªñ dêtTúXthêjú Y˜ïökêjñ oôJêjáù? Föª lrðöks¼ï lïTêEê÷Xê?


AöY8ê A¦¼ú aiiïkëêŒê÷jê÷Xê oÖò SŸqú?
Alw oðšïöus ööoVï÷k¼ú
ööoVï÷k¼ú EðŸïiïjñªú, F÷ªêTTñŒïjñ÷ªêqêöEª÷dêök J¯ú
öJêûú BùLáù JêXïOþñ. SêElqñöT AjïJŒïjñªñ.
Sêu ölsñ÷Y ÷OêaïOþYê÷ˆê, FEï¼sïiê Föª AŸöE lrðöks¼ïlïTêEêlïökëªú!
Hê÷pê, AöY8ê A¦ Dsdçú?
pï pð . . AöYêö¼iñûú . . Alöqöus YñTiïv dïTïöOþêjñ dïOþú!
pêñ . . . öJê÷s Eêqêiï
Eêqêiï YêöEöª dïOþêu öYêTŸðˆú, YïjïOþú SêEñù dïOþñ÷h!
Cø YêöEªú lïqï¼ñ÷œê Hjñ lkëêŒ AJvOþ ÷dêök, ÷EjöŒ lïqïOþ ÷dêök
oÖòªú lïqïOþòöT? dïöª dïOþïöus Jêjáù, dïOþï÷¼ê, Sêu ds÷ƒê ÷löûªú?

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 14

A÷dçê oÖòªú lïqï¼ñªYê÷Xê Cnéù?


÷oîphñ÷ÈêjŸEê lïqï¼ê . .
AYïEú Sêu oÖòöE ÷oîpï¼ñªñöûªêjê
pï¼ñªñöûªêjê dsöƒ? Alöqöª JòtdçïOþú ÷Eê¼ï.
Alw YêTï¼ú ööJ JñŒï hñKù YïjïOþïjñªñ, ÷Ejïöiêjñ lïnêaù dTtªñ.
SêElqñöT hïVïiñöT dñsŒú YñTiïkêöiêªú dïOþï.
Ciêqú ödXŸï÷iê?
F÷ªêTú hïûû, Alw ÷aná÷ŒêöT Föus ööJ Yˆï hêšï. SêöEêªú JòTï
AlqñöT YñTiïv dïOþï, Ajïm÷ŒêöTöiª÷dêök
Ajïm÷ŒêöTöiª÷dêök Alöqöus ÷Et¼ú J÷àêŸï. B
ööJ Sêu dïTïöOþêªú hñŒï, Alöqöª dêqï ÷Eê¼ï. AlqñöT lïjkñJqïv öhökë
YrñJï, öhökë AlqñöT ööJŒûiï÷k¼ú lïjkñJw Eð¼ï, Alöqêªú dñqJïYiêiï,
ööJŒûiïök öJêOþú ÷jêhŸöqXðšú Eïªñ. Alöqöª Yöª J¯ú YñsñdçïOþú
÷Eê¼ïiïjñªñ. Hjñ Eïhïnù J¯ñJw
J¯ñJw Y˜ïkïTƒ÷dçêw AlqñöT hñKŒú
k„iêkñöÈêjñ Oïjï dTtªñ. YñTñŒ JlïqñJöqêªiƒñ, EñX¼ñrïJw öYqïƒñ.

Sêu öhökë Alöq Fªï÷k¼ú lkïOþTñdçïöOþËïkñù, Alöqöus ÷Yêqï÷k¼ú öhökë


Oêiñöhªú Sêu Yðöj ‹Yð&ïOþïkë. SêElqñöT ööJdïTïOþú fkŒïkhtŒï.
Alöqêªú JòTï CqJï ÷Otªïjñªú F÷8 Fª ÷OêaáŒïököª ÷Eê¼ï. Föus
÷Eêˆù AlqñöT Ar÷Jêkñù Eïshêsïv öOªú YsOþñ. Alöq Baáhêiú Jû÷dçêw hñYv
AöYöus Hjñ fkpðEYiêiïjñªñ. £ð oø>jáŒïöus AYï‹bêE
MTJŸqïökêªêi BÇYïöiêŒ lkïdçhñÈ oíEŸw Alöq JòTñYv öoJæïiê¼ñªñ.

‹oñ G÷Yê lrïö¼êö¼ dYïöi lûï HêTïOþú ÷dêJñªYú SŸqïjñljñù SŸqïjñljñù


Asïiñ÷ªiïkë. Sêu lkYú ööJ AlqñöT ÷Yêqï÷k¼ú lOþú Alöq Hªú JòTï
Bƒú dñvJï, Jlïqïv hñKù ÷OtŒú OñùfïOþñ. Föus Baá OñùfEù. . .
Alöqöiêªú YjqïYiê¼ï÷iê? . . . Alöqêªñù oùoêjïOþïkë, dJjù Föus ööJ
lïjkïv dïTïOþhtŒï EñÈï.
YEïö¼÷8ê dïOþêu hê÷¦ Asïiò?
Alöqöª oò&ïOþú ÷Eê¼ï.
÷oêsï, oÖò . . . YêöEªú lïqïOþYïkñÈ djïglhêöXªú hEoæïkêi÷dçêw
Sêu dtƒñ. Alöqöus CTYú ööJlïjkñJqïv EïtŒêöY AhtŒï öS¼ï
öSjïOþñöJêûïjñªñ. AlqñöT ÷Yêqïkïjñªïjñª lkYú ööJ öhökë Yê÷r¼ú Eð¼ï
hêsïök JòtŒú Eïv¼ñª hñEiïökêªú öYêˆñ. OòûêXï lïjkñöJêöûêªú
lïjkñöJêöûêªú
DÈï÷k¼ú AhtŒï JñŒï. ¦oïOþú Eïv¼ñª hñk¼¯êXöYªú hEoæïkêiï.
AlqñöT ‹YïJjXŒïEêiï Sêu JêŒïjñªñ. Föª ÷Eê¼ï At<ù löOþêªú
dñÖïjïOþYkëêöY Hªñù hïûïiïkë. SêElqñöT hêsïv lðûñù AhtŒïö¼êûú
÷OêaïOþñ:
F8ê CYú?
mï . . . Alöqöus YñTiïv BrŒïökêjñ dïOþú dïOþï. Bpú . . mú
Fö8êjñ EKhêöXöus ödê÷ª? FEï¼ú dïOþêEsïiïökëöªêªñù JjñYû÷ˆê?
Hê÷pê . . Alw hñKù ölˆïOþñ. Sêu CT÷Œ ööJ AlqñöT Jàïv EïöªTñŒú
hêšï, AlqñöT öJêrñŒ YñTiïökêjñ dïOþú öJêTñŒñ. Gpú . . Alw öSˆï
Ditªñ.

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 15

oÖòEú ÷laEï÷Oþê?
Alw J¯TOþú Cökëªú JêXïOþñ. Sêu AlqñöT
AlqñöT YñTiïv EñÈïi gêLŒú öhökë
YTlï. YTlñ÷œêw AlqñöT hïVï öhökë Avdêvdhêiï hñˆïEú ÷h÷k¼ú ÷Jsï.
ölqñŒñjñû YñTiñöT Ìmáù AYáêJtnJù. AYú JûïˆTŸïiïjï¼êöEEï¼êiïkë,
ööJ Hjvdù Yê÷r¼ú Eð¼ïö¼êûú E¬hêi hñˆïEú ÷hök YñTiñöT JðršöŒêªú
J÷àêTïOþñ. ödˆªlw hïVï lkïOþú Yê÷r¼ïTêu
Yê÷r¼ïTêu ±hïOþñ. AYïEEñlaï¼êöY Sêu
ööJ ÷h÷k¼ú YÈï Eð¼ï, dêYï hñ¼êkñù AlqñöT YñTJöqEï¼ú JêXêöhª
Alziêiï. ±ŠïOþú ÷Eê¼ïi÷dçêw hñˆïiïjï¼ñª YñTJw¼ïTiïv dïËú dêusïiñù
Jûñ. Jñ¯¼ñ÷ŒQEù EvJñª Jê×iïv hñrñJïi FEï¼Yê÷lmhêiï. E¬hêi
YñTiïök EEñŒ ÷jêhŸqïkòöT YrñJñ÷œêw SêEêaáù
SêEêaáù dïOþïi dêTú YñTiïv Oñlªú
öYqïƒú JïT¼ñªñ. CTYú ööJ öJêûú YñTiïv YrñJñ÷œêw lkYñööJ öJêûú
hñkiïkhtŒï öS¼ï, AlöqêªïqJïö¼êöûöª ÷Eê¼ï. Sêu YkiñitŒï
AlqñöT YêTïiïv dïTïOþú Oñûïv D˜ ölOþñ. Alw hñKù hêšêu öOsñYêöiêªú
±hïOþñ.

AöY8ê SêEñ˜ öl¼ñªYïnéh÷kë?


Døù,
Døù, ÷EtŒ hòqv hê¦ù.
dïöª÷8 ATtªú hêsñöª?
‹oñlïEú ÷Ejú J¯ú JêXïOþñ Alw.
÷piú Alu Ehñ¼ú ÷lûï hê¦ê C÷dçê lûï÷iêTï¼ñªYú, ÷dTï¼û.
SêElöq lðûñù AT¼ïdçïTïOþú OñùfïOþñ. . AlqñöT CTYòtª hñTïiïv
lïj÷kêTïOþú SêElöq YrñJï D˜ ölOþ÷dçêw Alöqªïökêˆï ÷Otªïjñªñ. AlqñöT
Jlïqïkñù
Jlïqïkñù Oñûïkñöhkëêù Föus lïjkñJqïrƒ÷dçêw, J¯ñJw JòœïiTöOþöus
hêsïkhtªñ. AlqñöT hñKù Föus hñKŒïöEYïjêiï dïTïOþ÷dçêw AlqñöT
J¯ñJqïököus hñKù Jûñ. öhökë Alöqöus Jlïqïkñù Oñûïkñöhkëêù D˜
öl¼êu YñTŸï. AlqñöT hXïOñûñJqñöT hêt‰lù Föus Jlïqï÷k÷Yê dòlhtª
oñKù dJtªñ.
dJtªñ. ööJJqïök lqJw JïkñŸï, AYïEñ÷hök¼òTï Sêu J÷àêTïOþñ.

Oñûú Oñûïkhtª÷dçêw Alöqöª CsñöJ dïTïOþú öSjïOþñ, AlqñöT


JêkñJwö¼êdçù Jñûï CjïdçïTŒïv Eïªñù ödêŸï lªñ. nêœñlï÷usiñù
oú÷‹iñ÷Tiñù ÷Otª hXù EêoêjÿŸqïv CjOþñ Jisï, Alöq Sêu öhökë
dïTïOþñitŒï hTïiï÷k¼ïjñŒï, AlwAlw hTïOþú hTïöOþöus hTïiïkïjñªñ, dïöª
SêElqñöT ÷Têdçú ntˆïöE Yêör Eïªú ÷h÷k¼ú öhökë Eð¼ï. lisïöus E¬hêi
gêLŒú CTñdçïökêªhtŒï dïTïOþú öS¼ïö¼êûú Eêgïiïv lïj÷kêTïOþú ödê¼ïqïv
lïjkñrïƒú hêùoqhêi AXïliösêªhtŒï öS¼ïi÷dçêqlqñöT ödêªjƒêXù
Jàïv YTƒñ. ‹Yï÷nbù ‹Yð&ïöOþ
‹Yð&ïöOþËïkñù Dûêiïkë. Alöqöus hTïiïkïjñEú
öhökë JñsñJïi÷dêök ÷Yêªï. AlqñöT Jñûïihtªïjñª OòTú Yˆñù hñ÷ª DXtªú
Eïªïjñª Jñ¯ lðûñù hoïkú dïTïOþlqñöT O8ïJqïkïTïOþú Eïªñ. Föus
ööJJqlqñöT Ajö¼ˆïv Oñšï ljïƒñ. Sêu AlqñöT Jlïqïv lðûñù AhtŒï
OñùfïOþñ, AlqñöT lêthñTïiïököus
lêthñTïiïököus hñKhñjñ˜ï. Alöqêªú Ojïƒïjñöªöus
JrñŒïkòöT Jàïˆú OñšïdçïTïOþñ. Sêu AlqñöT Oñûïv lðûñù AhtŒï

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 16

OñùfïOþñ, öOö8êûïdçrù ÷Yêv¼ñù dlïrêbjŸöq Sêu Odçï lkïOþ÷dçêw AlqñöT


hñKù Fªï÷k¼ú ÷Otª÷dçêw Fkëêù hsªêkïùLEŒïv hñrñJï. Baá OñùfEŒïöus
DÓêa kpjïiïv Alöqªïökkëêùêù hsªú kiïOþú ÷Otª ÷dêök ÷Yêªï.

mjð÷jênäêlñitªú öSjœñJqïök j¹‹lêpù ltŠïOþñ. BkïùLEŒïkhtª AlqñöT


Eêö¼öus lêiï÷k¼ú öhökë Eðûú lªñ, AYú SêEòœï¼ñTïOþñ, AlqñöT
Oñûïkñù Oïsïiïkñöhkëêù E¼ïŒñTOþñ. Djñûú YÈï Eïv¼ñª EïYùfŒïv Sêu
AhtŒï öS¼ï, Alöqêªú dñqƒñöJêûú ööJ ööJ dïTïOþú hêšêu ÷Eê¼ï. Alöqöus
hêsïv JñdçêiŒïEñÈïkòöT ööJ lïjkñJ÷qêTïOþú YrñJï Eïªñ. AlqñöT JrñŒïkñù,
JêYïkñöhkëêù Föus Oñûú ÷OtŒñjñ˜ï EðŸïi÷dçêw AlqñöT dòhïrïJw
Jòœï÷dçêiï. AlqñöT J¯ï÷k÷Yê lïJêjŒïöus QôêkJw öYªï hsiñª÷dêök
÷Yêªï.
B dri oÖñ Yöªiê÷Xê ClïöTClïöT C÷dçêöqöus hTðiïkïjï¼ñªYú?
Alw k„iêv hñKù hsOþñ, AlqñöT ATïlisï÷kêTï ET¼ñª
lïjkñJqïökêªú dïOþï. ööJ öhökë ÷h÷k¼ú ÷Jšï, {êÀñÈïv HYñ¼ïiïjï¼ñª
hñrñŒ hñkJqïkhtŒï öS¼ï. öö{oïit ÷h÷k¼ú ödê¼ï hñkJöq dñsöŒTñŒú
AYï÷kê÷jêªïkñù öS¼ï Jqï¼êu YñTŸï. lïjkñJwöJêûú lïjñöªêjñ¼ï
lïjñöªêjñ¼ï AlqñöT
oíEŸöq Yê÷kêkhêˆïö¼êû˜êEhêTï.

öJêrñŒú YTïOþ YñTJw¼ïTiïkòöT ööJ YïjñJï ÷Jšïö¼êûú dêusïiêv hòTï


lOþïjñª YêrœòlEïiïv Ajñhiêiú Y÷kêTï. mú . . Cpú . . dêusï÷iêöTêdçù
JòˆïdçïTïOþhtŒï Yïjñ˜ïi÷dçêw AT¼Œïv m}ïOþñ. Alqïök JêhJEáJ
DitöŒXðšñ. HêTñª
HêTñª foæïöus Jñkñ¼lñöhêjñ oñKù dJtª÷dêök. Alöq
ödê¼ïöiXðdçïOþú EïtŒï, hïVï öhökë ÷h÷k¼ñitŒï.

Djñû O8ïJöq BljXù öOÂïjï¼ñª dêusïÀñÈï÷k¼ú ööJ lïjv ÷Jšï


O8ïJqïkhtŒï öS¼ï. dïöª oêlbêEù dêusï Yê÷r¼ú lkïOþòjñù hñöª AlïöT
hñKù ÷OtŒñ˜ ölOþñ. haïdçï¼ñª G÷Yê haJj L‡ù AlqñöT dêusïiïv lðûñù
hñKù ÷OtŒñjñ˜êu ÷‹jïdçïOþñ. Ajö¼ˆïv hñsñöJ dïTïOþú Sêu dêusï¼ú ÷hök
hñKù ÷OtŒlïöT Djñ˜ï lïjkñöJêûú YTlïiñrïƒñ. ööJlïjkñJw EêLŸöq
÷dêök AlqñöT Yêrœò YTŒïkïrƒú EðŸï, Alqï¼ïqïöJêûú dïTƒñ,
lïjkñJw öOsñ÷jêhŸqïv Djñ˜ïi÷dçêw Hjñ EEñŒ Yòlv oçtmù ÷dêök AYïöus
÷EtŒ Yjïdçú oïjJqï÷k¼ú dTjêu YñTŸï. AlqñöT JñqïtödêiJiïv lïjkñJw
hñŸï Eïltªñ, EKOï¦öhrñYï hêiúOþñ, AEñjêL÷kêkñdiêilw Eïvdñs¼êöY
CqJïiñkƒñ. AXïlïjkêklöqöus hêsïv Oï¦ù ljOþñ, ÷jêhêÖù ÷hEïiïkêöJ
öhêˆïˆú lïjïƒ÷dçêw AlqñöT dêusïöiöus Jàïv Yê÷r¼òtªú
Yê÷r¼òtªú
÷dêªYlqsïƒñ÷lê?

hêùo oœñnéhêi O8ïJöq AhtŒï öS¼ï Y÷kêTï, Jñûïiïv hñKhhtŒï


OñùfïOþñ. Ajöiêªïq¼ïilöqêªú JñEïƒ÷dçêw O8ïJöq lïTtŒïöJêûú
JòYïiïkñù haEödêiãiñöT dïqtdçïkñù Eê¼ïriïOþú E¼ï. lïjkú öJêûú dïqtŒïi
dòsïöus Oñlª aqŸqïkñù DÈsiïök dòhXï¼8ïkñù Eê¼ú Eê¼ú YŒï¼qïOþñ.

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 17

AEñjêLoŒïEêkgï÷nJù Jrïƒ dòšïvEïªöYkëêù E¼ï YñTOþú Odçï¼ñTïOþñ Sêu.


OñûñJqê÷kJñª ÷oîphñÎJ÷qê÷jêªñù GšñlŸñlêElw Jñûï dïs÷Jêˆú
YÈïdçïTïOþñ. AlqñöT hêsïkñù Eêgïiïkñöhêö¼ Föus ööJ AjïOþú EðŸï.
lTïölêŒ JñŒñhñkJöq DÈùJàïv YêŸï YTlï, dïöª dïTïöOþêªñTOþªñTOþ÷dçêw
Alöqêªú öSjŸï.

÷oîpê±ñlïv JñYïtª dòsïököus lïjkñJw YïjñJï Sêu DÈï÷k¼ñù, dñs÷Œ¼ñù


Eð¼ï, lïjkñJw m¹ïöiêöT AlqñöT Csñ¼hñÈ dòšïv JisïiïsŸï, Alöqöus
Jàïv AlqñöT lïjkñJqêv YrñJïö¼êûïjñªñ. CT¼ê lïjkñJw
dñsöŒTñŒlqñöT lêiïv ölOþú öJêTñŒñ. AlqYú BtŒï÷iêöT
BtŒï÷iêöT Døœï¼ñTïOþñ.
hêsïök dêv¼ñTŸöq Yê÷kêkïOþñ˜ ölOþú hYïiêJêöY Sêu dïöª AYïöus
Eïdçïw lêiïkê¼ï Odçï lkïOþñ, Alöqöª hê÷sêThtŒï ÷OtŒú dêkòˆï.
hñkJ÷qê÷jêªñù ±Šêdòtlþù Odçï¼ñTïOþ÷dçêqlqñöT lïjkñJöqöus öEÖïkòöT
Ajö¼ˆï÷k¼ïsŸï lªñ. YñTJw¼ïTiïv dêusïöus oïdçïöus zêEŒïªñ,
zêEŒïªñ, dïöª
öhökë oïdçrïOþYïEJ÷Œ¼ú ööJ JTŒïö¼êûlïöT AlïöT YêŸï YTlï.

DŠjïOþú Eïv¼ñª kïùLŒïöus ht¼Tgêlù AlqñöT hýañkêùLñkïJqïv OòTú


dJtª÷dçêw Alöqöus ÷Et¼ú ÷Eê¼ï dñÖïjïOþñ.
Døù F8ê AYú ÷l÷Xê oÖòEú?
hsñdTïiêiYïökêjhtŒïiñÈ öS¼kêiïjñªñ. nVúVï¼J÷Œ¼lw lïjv
JTŒïiñrïƒñ.
JTŒïiñrïƒñ. AlqlöE dñsöŒTñŒú öhökë Yê÷kêkï¼êu YñTŸï. AlqñöT hïVï
÷h÷k¼ú dïTïOþú Sêu oðšïkïjñª ÷mnù O8ïJw lïTtŒï dïTïOþú Alöq
hTïiï÷k¼ïjñŒñ÷œêw, dOþ¼jïœú ÷dêkñÈ Jñ¯ AlqñöT haEdçòšï÷k¼ú
÷Jšïö¼êTñŒñ Sêu. Alöqêªú öhökë Ahtªïjï¼êu ±hïOþñ, ETªïkë, Aoêbá
ööTšú. Jñ¯iñöT
Jñ¯iñöT JT¼ú dïTïOþú AlqñöT Ajö¼ˆú Yê÷r¼ú YÈï. YïŸï lïŸï
AlqñöT dòösöus Jñ¯öi dYïöi Dwö¼êÈêu YñTŸï. AlqñöT O8ïiïv
dïTïOþú SêöEêªú ödê¼ï Yê÷r¼ú lkïOþñ. AlqñöT dòšï÷k¼ú dïöªiñù Jñ¯
÷Jsï, Alw öhökë Ajö¼ˆú OkïdçïOþñ. Hªú lˆŒïkïqJïi÷YêöT dòt¯hêiñù
÷Jsï¼rïƒñ. Baáöhêªú
Baáöhêªú SêElöq hTïiïv Eïªú ödê¼ï ATïdçïOþñ, dïöª Alw
oôihYïöus oñKhsïƒú Jñûï ödê¼ï ATï¼êu YñTŸï. hêùoOt˜Ÿw Djƒú
÷Ojñ÷œêqñÈ oñKhsïƒêoôaï¼ñ÷œêw Eïshêsïököus ööJJw Yêqù dïTïOþñ. Jñ¯
dòšïv dòûú ÷Jsïi oñKêEñgòYïiïökkëêù hsªlw ÷lLŒïv
Ajö¼ˆñitŒïiTïOþñ. AlqñöT JrñŒïkñù
JrñŒïkñù Jlïqïkñöhêö¼ Sêu Jlïqñjñ˜ï hñŒù
ölOþñ.

Föus Jñ¯iñöT JjñŒlqñöT jYïoòEŒïöus akŸöq Dk¼ñhêsú m¹ïiïkïTïOþú


÷Jsïiïˆñù, AlqYïkïjñªú lðûñù lðûñù Jñûï ödê¼ï BƒTïOþñ. ÷Yu
YñÈïJqlqñöT DÈïöus DÈïv EïöªêrñJïöiŒêu YñTŸïi÷dçêw öSjŸï,
YqtOþ÷iêöT Alöqöus hêsï÷k¼ú Oêƒñ.
Oêƒñ. hê÷sêTú ÷OtŒlöq Sêu hñŒŸw
öJêûú hòTï. fðQlêpïEï¼ñrkñJw lïJoïOþ÷dçêw AhýYltnŒïöus hñ÷ªêTïiêiï
lïsiököª fêbïOþñ. AlqñöT dòšïököus Jñ¯ dJtª Jªï d¯ïöus

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007
Kathapusthakam 18

÷oî÷pêdpêjhêiï dêv hriñYïtªñ. ‹oñlïöus oêªïbáhêöXªú ÷Yêªñªñ


AlqbïJöhêªñù oùoêjïOþïkë. AlqñöT hbñ÷jêYjhêöiêjñ
hbñ÷jêYjhêöiêjñ dñÖïjï hê¦öhEï¼ú
EvJïö¼êûú hTïiïvEïöªXðš÷dçêw Sêu dsƒñ:
oÖòEï¦iñù OËòšhñöûªú SêöEêjï¼kñù lïOêjïOþïkë!
Alw Oòûñlïjököus OñûñJw¼ú hðöY ölOþú hïûjñöYªú lïk¼ï.
o‡áêöTiêXú Aªlöq lðˆïökŒïOþYú. ú. Föus hêsïvEïªTjêu Jòˆê¼êöY
HˆïdçïTïOþú JïT¼ñª ölsñöhêjñ öd¯êilq÷dçê÷q¼ñù hêsï.
hêsï.
÷a jûêqñù JòöT FEï¼ïYïöus öOklú öOàXù ÷J÷ˆê?
÷J÷ˆê?
CsŸêu ÷Ejù Alöq ÷Eê¼ï ‹oñ dsƒñ.dsƒñ.
öOklú ÷a Cjï¼Xê÷qêTú ÷OêaïOþú lêŸï÷¼ê!
lêŸï÷¼ê! Alöqöus ÷Eöj ÷Eê¼ï J¯ïsñ¼ï.
J¯ïsñ¼ï.
J¯ïv Eïªú hsiñù löj Cjñljñù djoçjù ÷Eê¼ïiïjñªñ.
÷Eê¼ïiïjñªñ.

A÷YêöT SŸw¼ïTiïkñÈ f‡Œïöus EïtlOElñù,


EïtlOElñù, láêdíïiñöhêö¼ hêsï.
hêsï.
JñIYïJw dk÷dçêrñù hs Eð¼ï dñsŒú lªñ.
lªñ. máêhq ÷OOþïiñù JêjáŸqsïƒñ.
JêjáŸqsïƒñ.
÷OOþï dö&
dö& ‹Yð&
‹Yð&¼ú lïdjðYhêiï Fkëê lïb o÷dçêtˆñù SŸw¼ú EvJï. EvJï.
Y˜ïkñÈ JòTï¼×Jw¼ñÈ jpoá o÷ËYhêiï
o÷ËYhêiï dk÷dçêrñù ÷OOþïiñöT lðTú.
lðTú.

AlïöT lOþú SŸw ÷‹hù hê¦hkë, dk÷dçêrñù Jñ¯iñù dòsñù löj ööJhêsï,
ööJhêsï, Fkëêù
hsöªêªêiï kiïOþú ÷Otªñ.
÷Otªñ. AŸïöEöiêjï¼v máêhq ÷OOþïiñöT lðˆïv lOþú
SŸw ÷oîpù dËïöˆêjñ hêoù YïJiñù hñ÷ª AYïöus sïowˆñù l lªñ,
ªñ, oÖñlïöus
Jñqï öYšï. oùLYï dñsŒsïiñù hñ÷ª lïlêpù ETŒXöhª Agát<Eiñhêiï
AlqñöT APúOu lª÷dçêw JêjáŸöqkëêù ödˆªêiï. lïljhsïƒ ÷OOþï dsƒñ: dsƒñ:
EðiêTê BXú,
BXú, ATïOþTðdçïTïdçïOþï÷kë? Hdçù djïÏhïOþïjñª oÖñlïöE
BmôoïdçïOþñ. “Ltgûêiêkñù
Ltgûêiêkñù Oòûï¼êXï¼êu Fkëêù YïJƒú BöXêjñŒEï÷kë
dïöª8ê öJêrdçù?”
÷hê÷q EïE¼ú dïöª8ê

JkáêXŒ÷kªú máêhq ÷OOþï Hêt˜ïdçïOþñ : ÷a lisú lðtŒ öd¯êöX÷ªêt÷Œê÷qê.


öd¯êöX÷ªêt÷Œê÷qê.
AYïöE8ê?
Akë EïE¼ïŒïjï BÆê8ù JòTñYkê÷X, A÷Yê÷ûêt˜ïdçïOþYê!
AöYêö¼ SêE›‚ú öO÷Âêûú.
Eð Alöq AbïJù mkáù öOàêu ÷dêJû, F8ïEñù öYàêsêiï SêEñûú ÷J÷ˆê,
JkáêXù Jrïƒêkñù FTö¼êö¼ FEï¼ñÈYú öhêT¼ù ljñŒökë.
AYïEêv
AYïEêv máêhq ÷OOþï÷iêöTêdçêhñÈ JqïJwö¼êj8áhñûêiïkë, AYï÷dçêrñù
YñTjñªñ . . . .
LtgïXïiêiïˆñù Baájê¦ï B÷Mênï¼ñªYïkïjñljñù Hˆñù ÷hêmhêiïkë, dklˆù
dklˆù
dïªïkñù hñªïkñù Alöqöus dñjñnYô÷hšú lêŸïö¼êûú, Jt˜Œïv aêoïiêXú
gêjáöiªú o˜YïOþñ... C÷dçêrñù o˜YïOþñöJê÷ûiïjï¼ñªñ.

AloêEïOþñ.
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 25/02/2007