ffi#o

*"**"

RAtr}U TUT}CRAb{

mffiilre pilffiruffi[ffi $ru

-EJ uI ueruoioq unoJl aJlul nu Bs .Iaqc -auad puerrdp3 'Ips "rolriouledurrs ele elsad ale.ro(u8uJ pppd BJuruB rroollu 'qnp ap rBIr{3 ole erJ .olaqrol nc p.rn1g8a1 tet cruonnJ eA es r eJ ealrud BI as=npurp o IrIu BOAB-u lntaqullz IrFO gralr$ toq -up ']e.rr$ ?ulc ul pulr ulp cndolaua4 -TJJIZ rm auJ pulJ ul puJJ rrrp BJnJaJls 3s puerrdpc eoqtu;z Baoru op oteod 'sol 'Iatlc atsad ap Bpuurol BI .perldpc rilepac -RrIr nps p{edlqca pulr purr.rd q .laJop nr Brnlar{3ueq FJIJ IS vzv.q, er4Bz arBJ .ruaurru Fosernu€q nu Rs r$ ginle aJBJ '1uel rH Inl re Fincrul 11rlro ul er aC 'p*apu;E nu f,rrcrral allo FS : srurqc IUBI rpl Inl BUIE] ag Fs mlnd ..ro1 BIEas puncse orBJ 6auret ap g JE EtsB urBJ 'lFJ olsace ed IoJrlB rS rugs ppqg -ruo8e EprJlEd BI nralrurn r3g rJo atlnru GLuuJnonq ou $ uappr nes 6.ro1 eurcr.rd rnp 3p BIrErg BI ap nBS pElB{) EI op llrorc ure8ugld .urglsrnu; au 6ulua;ns r$ .rou nr 6JnE op olncs BAOJ urprrnd el oul€t ruole rBC[ 'lorrrp] ; iard ep eraennr8 ]u;a F Ea ul ]sog g ut "'iInI EnBocsoq ul lnsBu un ep tEIJns FIpFdFd pgnd E3 .tol rp eEpq €alnd r3g auro clnzgtt g re-l FrBp IS p.rord as uoetle Jol BeJarnd wp alred prmre^ Bleurc esnzel II gmds ps Fod o prerd r35 arnpzri er purqroa rdarp e-I gr"eunznq uI ellu -zap es pulc -$tu rtc osrual nu 'V c rodeuS osruol aJBJ IJBIII rBrU eurBl nc 'gr1e1eee ug rms 'rieleg el IOrp ad esp 'IcFrr ruru ourel -oqoJ oJ€3 nc €nBa33oq uI BurBt 1so3 g pt 'Iou m uprrnd learnd es nu IeJrle .euret o e.nsgd ladot al r$ eurc] ruol

IIOT TI]ENIVT GY II}TE}T'VO

6

:: '*
a=

i* E€

i e 't''

-,

tr?,

::

*,
:1 -.:
!

bind Ei sd se apuce de scotocit. Ce om nu are taina, sau tainele lui ? De pildd, de ce Ismail, bucdtarul, se amdra cind auzea vorbindu-se de Stambul ?... O tain5, bineingeles ! De ce Gherasim, grec de lingd Pireu, precum il gtiau to!i, vorbea atit de limpede graiul romdnesc, iar cind il iscodeai, iEi l5sa capul in jos, cogeamite om, sfios ca un copil ? Oare n-avea Ei el taina lui ? Pind Ei Ieremia... Anton Lupan nu b5gase de seam5, dar cind povestea despre nunta de la sacagiu, avea in glas un gust

amdrui, ca de simbure de mdr strivit

intre din1i...

Taine peste tot ! De ce ne-ar mira ci qi Anton Lupan iEi avea taina lui ?

Se l5sase noaptea de mult, noapte neagrd, de martie, qi adormise totul in jur. Anton Lupan qedea pe chei, cu Pelerina aruncatd pe umeri, cu picioarele atirnate deasupra apei, aplecat inainte, cu coatele rezemate pe genunchi, 9i-n vreme ce unda curgea domol la vale, gindurile lui urcau trudnic pe firul fluviului, in sus.
Aceastd apa, care strdbdtea oraqe 9i g5ri, ii era cunoscutd de mult, de Eaptesprezece ani implinigi, Ei ii legdnase atitea visuri, incit i se pdrea cd au amindoi acelagi inceput. ii amintea drumul la

Giurgiu, in anul '65, cind lumea i se deschisese in fa15 indrept5linduJ sd-gi
spund cd abia de atunci incepuse viala lui. La ceea ce fusese inainte se gindea mai pulin. in toate timpurile au fost Pe lume oameni mai buni, md blinzi, mai ingelepfl, mai cinstili decit alfli, qi de buni seami tat5l lui Anton Lupan era unul

dintre

ei.

Anton Lupan qi-l amintea din zhncind

plecase la drum. Bunicul lui Pierre \raillant. in faga casei. Avea hotelierul gi odii tinirul rom6n neputind si se intoarcd in mai frumoase) cu balcoane de lemn dea. R[mdseserd doud zile acolo. gi pierise intr-o cdlStorie pe bindise o diplomd de inginer Di un prieten g5rmuri indepdrtate. diduserd multi bdtaie de cap cutreierase Mediterana in lung Ei-n lat. su colegul mai virstnic.morit Ei neincrezitor.tep. de $i astf'el. dupd cdldtorii strdini. cu pdrul blond. Numai tatdl lui Pierre Lupan la Paris. Pierre \raillant se in. Aflat zori.adicl m0$ Ldon. lant la Saint-Malo. cu ochii alba:tri atit de nepotrivili cu scepticismul li cu apoi un han. Mai virstnic cu vreo Dapte ani. isi amintea tirgul murdar. Anton Lupan se imbarcase pe Arhi' pe o insuld. un diile ingineriei in 1865. pind mai 'u'add nicicind. curn il . pere Leon. care-i nici el. drumul supra ulilei. tocmai cind tin5. De atunci. do. poate cel mai vechi vapor Rance in mare. infldcdratul Lesseps la tdierea canalului se ardta ca fire tdcut qi tare ciudat in tacerile lui. Ei se dusese dupi pentm cei qaptezeci Ei doi de ani cili avea. impreund cu tatdl sdu. ale cdrei spile veche matcd a ei. deunizi. De buni seam5. prea limpede nu -rti? intr-o c[mdru. in lume se schimbaserl D3: un frate.td neaerisit5. de pe malul Dundrii. pe Pierre Vaillant. dupi dorinla bunicului care il crescuse gi il trimisese sd invele carte inaltl la bitrinul trlsese pe nisip un sloop vechi. in locul unde Canalul al Companiei dunlrene. fusese marinar. de vreo opt tone. $i se despdrgise Minecii ste fa15 in fap cu Atlanticul.birbalii. unde ajunseserd pe innoptat. de gal. cu care fusese la pescuit ii ddduse jos catargul.lar5 pentru doui luni de vacan15. unde. rlspindite prin tot orasul.b5trin nespus de vinjos Ei de harruc rul nostru sosea la Paris. la sfirEitul anului de . diligenti sau omnibus. Angliei. ca oamenii osteni! sau impc'i ara!i. gdzduise posomoreala lui. linga grajduri. de tatil sdu. ordqel vestit prin marinarii. nepotulr posode Suez. fbrd sd Etie cd n-avea s5-l mai Saint-Malo mai era vestit Ei pentru corsarii carer de citeva sute de ani. constructor de vapoare. impinzeau o bun5 parte din coasta de Aproape zece ani zdbovise Anton nord a Franlei. De ce ii cdutase atit de stdruitor prietenia. ca sd se Lupary moEtenise o parte din aceste facd inginer. strdbdtuse numeroase !5ri.i muite cite nu-!i pot intra in gind. cu obrajii supgi gi de timpuriu cutalr. trisdturi. dupd ce-qi sfirEise \raillant lipsea. putin adus . deasupra plajei. Anton Lupan se imprietenise repede in ultimii ani. dar Dun5rea rubedenii. plecase cu Pierre Varlmzu bogagi. bun. cum ii ziceau to1i.le umeri. inghesuiqi amindoi pe leaginul de lemn al trdsurii de poEti. pestarea vaporului austriac. la vlrsarea micului flur-iu duceie Albrecht.tia Anton torsese la vechea indeletnicire. maOceanul Indian.coali. A treia d in carii Ei constructorii lui de nave. acesta iEi pirisise stu. il . pe coasta de nord a bitind ulilele Ei malul Dundrii in a. Golful Persic gi Acolo lc-rcuia f'amilia prietenului. Hotello dei Vapori. dar erau pentru cdl5tori fiind greu Ei lung. o sor5. linut de un italian zimbitor Ei vorbdrel. Dupd trei ani.Franlei. cuno$tea Marea Roqie. Paris. aflatd. c3 tcrli ultimele clase de liceu qi Politehnica. cireia i se spunea. continua si curgi Ei aa pe aceeagi fiindci era o familie veche. bunicul .

RADU TI.TDORAN

marinar.

prietenie pe vas. Numai un om ii era mai aproape, adicd pe acela il poftea in cabinl sau il lua la circiumi uneori gi il cinsrea cu un pdhdrel de absint, schimbind arar cite un q,tvint cu el, intruna la fel de posomorit. Acest om, moq Gir curn i se zicea, desi nu era chiar atit de b5trir5 fiindci abi a implinise cincizeci de ani, fusese ,!i el

proptise cu pari de jur-imprejur, gi acum locuia in el, ceea ce nu era de mirare pentru un vechi marinar, cu atit mai mult cu cit Ei alfli la Saint-Malo iEi transformau in locuingS vasele din tinerefe. Nimeni din ai s5i nu era primit cu

I f
I

5

TOATE PA'ZELE

SL'S

circiumd su acel ciudat moq Gir, Pierre si Anton Lupan se apropiard de vechiul sloop, cu chila ingropard in nisip, qi incepurd sd-i dea tircoale, cercetindu-l cu luare-aminte, ca doi cunoscStori ce incepeau a fi. Cei doi prieteni cercerard astfel forma vasului, de la prova pind la pupa, admirindu-i liniile robuste, apoi, dorind sd vadd felul consrrucgiei pe dinduntru, puserd piciorul pe scara rezerrrat5 intr-un bord, pSqird pe punte, Di, coborind treptele sub tambuchi, ajunserd in cabina bdtrinului, unde pinS acum nu mai

intr-o zi, cind bunicul se dusese la

fuseserl decit o dati sau de doul orio qi niciodatd de capul lor. ?Inciperea semdna cu orice cabinl de corabie, decit cd in mijloc avea o sobl de tuci, cu burlanul scos prin punte. In clipa aceea, nici unul din ei nu bdnuia cA mica incdpere ascundea o taind, care avea s5-i tulbure adinc qi sE le indrepte viala pe alt drum decit cel pldnuit. Anton Lupan tocmai pusese piciorul pe scar5, s5 urce sus, cind, intorcind capul, vdzu cd prietenul sdu, impins de o curiozitate care nu mai avea nici o legiturd cu construc{ia vasului, cotro-

lt
II II :t
It

1

\t
1.

lil

Iti

'A II

\1

\

bdise in sertarul mesei cat asupra unei hirtii.

acum era aple- nddejde? SA fi pierit intr-adevdr in acele linuturi pustii? Oare, face si te increzi Haide, Pierre, si nu vini bltrinul in spusele unui singur om, mai cu seamd - ne glseascd aici ! qi s[ cd acel Gerard are mintea destul de tulStai pu!in!... Doamne, dar ce-o fi burati, dupd cite mi lagi sd inleleg? Ce-ar - ? ! Ia vino sd vezi ! O scrisoare de la fi si mai ndddjduim un timp? Un r-echi asta corsar ca dumneata nu trebuie si-si Charles Darwin ! Cei doi prieteni, atraEi de inginerie, se piardl speranla, atita timp cit pe apd interesau mai pugin de Etiinlele naturii, mai pluteqte o scindurd din vasui lui I dar numele lui Darwin nu-i putea l5sa Agtept sd-mi trimiti gtiri qi te imbrdneplsitori, mai cu seam[ cind il vedeau gi,;ez, ca pe un frate, scumpul mzu corsar pus in josul unei scrisori adresate unui neimblinzit' .HARLE' D.ARE*.\-, bitrin marinar, necunoscut de nimeni, Sub semndturd se vedea data si locul care triia aproape s[lbatic, intr-un mic ordEel de pescari, pe o coast5 a Frangei. de unde venea scrisoarea : u Londra, 5 Cici, intr-adevdr, scrisoarea era adre- septembrie 1859r. De unde il cunoagte moQ Leon pe sat5 lui moq Ldon qi glSsuia astfel, in englezeEte, limbd pe care Pierre Vaillant Darwin? intrebd Anton Lupan, dupd o deprinsese in cei trei ani cit lucrase la ce prietenul siu, nespus de uimit, ii tdlmici cuprinsul ciudatei scrisori. canalul de Suez: ,,Bdtrinul meu eorsar, mi bucur cd Nu ptiu! Nu l-am auzit niciodati triieqti qi eqti tot voinic, cum te-am vorbind despre el. Dar Arnold. din scrisoare. nu era cunoscut. Sint trei ani de cind nu ti-am - tdu? mai scris, mai exact de la 8 decembrie tatll Ba da ! rispunse Pierre Vaillant, 1856, cdci am notat[ in agendd data ace- stdpinirea unei tulburdri pe care lei scrisori, dar in aceEti ani am uitat gi sub de miner nu numai de prietenii vechi Ei ,;i-o ascundea, prin firea lui atit de asebuni ca dumneata. Am primit deundzi mdnltoare cu a bitrinulur. Mi-ai spus ci a pierit intr-un nauultima dumitale scrisoare qi if rispund - continud prietenul sdu. in grabd, ca sI-f cer iertare cd am tdcut fragiu, -- Da, a plbcat intr-o clldtorie) peste atita timp. Dar arn lucrat in aceqti ani la desSvirqirea unei cdrgi, pe care in sfir- Atlantic, cind eu aveam unsprezece ani, ait o vdd azi apirutd ;i !i-o trimit, ca era in 1853, qi nu s-a mai intors. -- Dar unde gi cum a pient? Nu s-a unuia ce te-ai aflat ling5 mine Ei in gindurile mele pe vremea cind meditam la aflat? -- Pier mulgi marinari; oamenii la ea. Ea cuprinde teoria mea despre originea speciilor Ei 1i-o diruiesc nu ca s-o noi sint obiqnuigi ca unii sd nu se mai citeqti la anii dumitale, bdtrinule cirmaci, intoarc5, qi dacd nu se intorc, ce rost ci ca s5-fl aminteqti de mine Ei sd mI aperi, are s5 Etii mai mult ? -- Poate cd totuEi. .. Dupi cLun r-Id, mlcar cu gindul, cind ceilalfl corsari, corsarii Etiinlei, se vor ndpusti asupra Darwin il sfdtuie9te pe mo,: Leon si mai

;i

mea.

n5d5jduiascS.

Aqadar, in legiturd cu fiul dumitale, bravul Arnold, crea cd e pierdutd orice

Pierre cl5tind din cap: Nu. Scrisoarea e de acun noud ani:

-

=-:: i-*1.=.' '^tt a#.::.-". i il-''1. ' !i'j+---!: 'J..'t :Y* "'!" ' .i..!:!:1'rii :r il f .'.:.-+-.us cr-lrta-: *"' . -r -ei-.. t-'.:-l ': jI ':..-ir. :. 3. 1 :. \e3= r'^i r a l j-i.' . o -.

da citeva sute de lire.. mei .expeditor. dar trecuseri prea E un tinSr cdpitan de vas. vasul nostru va avea intreg echipajul cu care nul sdu.pe un strdlucit elev al meu. -. Nu. rdticind. o iau speriat. Mai paslrea rari pe care o caut de atita timp tirziu gi-a venit in fire.seamlnd in toate privinfele Ei md pot pinzite de insemndri. Sub c54i era un portret al lui Darwin fiindcd afard scara se qi auzea sci4iind ctr iscdlitura lui. Qi-a insu. Pierre se uitd pe bizui pe el la fel ca pe dumneata. dar are o corabie qi cinci sute de dolari. Sint bucuros doar pe Darwin.te*i la Londra numaidecit. Hai sI ne ascundem in hambar cu mine. dupd cum care nu ingdduia nimdnui sI intre aici. la fel de bravi. Oare crun de n-am auzit de sd poatS pleca. am gisit ! Am gisit gisit undeva. fiindci se de bravi ca bravii vogtri corsari. deprins mai mult cu cirma Maritim.deqi nu-l cunosc. marinar se dovedea mult mai mare pen.>.git toatd qtiinla Ei inflScdrarea si interesul bitrinului marinar pentru o mea Ei care. observd Pierre. Cred cd moE L6on n-o s5-i Altceva niei n-ar fi fost de fbcut. Pierre riscolea ser. $i pessmne circulS mai mult intre specialiEti. dar in locul meu voi trimite triei naturaie. pe jumdtate innebunit. incredinlat fiind cd iti tru o altd carte. se putea intoarce oricind. Ei dacd odat5 copertd gi citi : <Charles Darwin cu el imi mai poli trimite incd doi maritoria unui naturalist in jurul lumii>>. care l-a spunea: <<Bdtrinule cirmaci. afard se auziri glasul bunicului Ei mormlielile lui mos cdry de cil5torie le cideau in miini. simtd lipsa prea curind. qi e gata s5 plece incotro il trimit.Pentru rest. care vine de la mulli ani gi nimeni nu se mai gindea s5-l Bostor5 sSlaqul unor lupi de mare la fel descoasd despre naufragiul lui. dar n-au putut afla nimic de la Ba da ! L-au cercetat la Tribunalul ! ! . bdtrinii. Danvin zece ani' de un vapor englezesc. sau mdcar unul. In orice caz. Nu-i apdrutd de prea mult timp ! Gir. prin strimtoarea lui Magellan.nari. Intr-una. din pulinul tarul mesei scolind deasupra intreg cu. nu de ani mai pufin decit mine. ale cdrei pagini erau im. toate de la acelasi +el. de parcd uitaserd c5 bdtrinul.Ce f-acem? Dopti Anton Lupan. O cunoqti ? il intrebS pe priete. Du. nu vom oprirl o clipd pe cartea lui Darwin: Imi pare rdu cd . in plus. ne va sper sd fie de ajuns.r In clipa cind Pierre Vaillant sfirqea ea? Citeau amindoi cu inflScdrare orice de citit aeeastS scrisoare. Nepotul il frun- Nu s-au fbcut cercetlri? zdn in fugd qi recunosclr scrisul greoi al bitrinului.putea pleca. Nu-i intimplaser5 multe alte naufragii intre bogat. Trimicd. are doudzect qi cinci carte de qtiinql ar fi mirat pe oricine. In timp ce vorbea. arnintitd in scrisoare. apoi un caiet gros cu sub paEii ursuzului mo$ Leon.pe care il am. care cred ci pd semne. A fost repatriat. acurn zece sau unspre. Ochii i se 1nr s-a figiduit -noiEidoi. Zilele urmitoare nu se mai duseri scoargele roase de timp. moq Leon se oprise asupra ei. m-or mai ajuta prietenii poate universitatea din Oxford prinsul lui. oi mai pune eu. timp.ld. DesPre originea speciilor pe calea selec. Dar interesul acelui s5-l primesc in locul ciumitale pe Arnold. Sub caiet se aflau alte scrisori. din 1852.unde $i crun s-a intimplat naufragiul ? cordbiilor decit cu condeiul.

ree 'Ic.lued aJEotrJnurFI nee..rpd uoq -oU Furuoq 'snde a.. (rn1 'a1?oag er.) I rode oseruJn eJ ]o] n.rturrd .rdnse snld uI eJrJruuFI o IrIu n€oonpe nu 'erlEuy ug gugd 'aiue.redg (crgree4 loung 1nde3 el od cuerpul lnueaco 6oJgoturuls uIJd rerJotFlPf.uu el tupls r* eog ep urej ul Fcul urFIlB oN V€gI eqr. lnuetrdpc aJEJ -= -: .rde 9I. errolglpr p1 eulpd ri ul ]Bzoloq 'nps rnlnsel elotunu Fdnp calSoag ad pleueo ur 'ruprpldes ror] op Frof.1e1 ur rJEJSad no rcru J.rrg eerpd as 16 nea8alai -ul Eauoruese ap rrrno pdnp 'Folgurrn 11ue ug aseldulpul as er e8ealaiug gs na.rlpq pleu.. B Ftert{ouru} BoJarJf.sap'a.{oU zllg.rdnse rqosoopul p.leur oroze. I:'$ ' nr Inl eiuapuodseroc ap uogT $our FI ap.i .req saIrBr{D I :\.rt IIUB ple pncg.rds olrrnlnuri pupet 1.ne aJeJ ed 'e1rz ap ( iJ1 -ep mlnu.reigo lnurr.reo]gur..ol un-JtuI eorepa* rEunlord asrund pur $-nu f.rdo os ruelalrd lop Ie3 .rorFIRJ uI uL!\JBCI s-]s STSZriIrI g.rpq rrt o-]nf.a e-l . FJaseruEJ n 6rou aFTqFJOJ a.rr.uupi ed p1u FJEIqun IBru nu €.rn olrJnpulJ S.pleropul o I3Irr eadpcug IBtu nu urmv 'JeurJeru Inlnulr] -Fq lntarc3 ulp pulc cul/l|req rnl BalrEf.FJ..rE ana ol nu Iroup pp rolor 6ul.oU zlld puurldpc aoareoap 'asrntdeJur es nu orer 'eo{ ep erej u. Bruees ]Ep rrre-rru rsnlol tatpadoo -sep olor op lrurnilnur aueoJ ee.rp rS iesau nJ purtro Jol Erupo u.red es { aJEJ 'uo?T 6our !n[ rap rurEed JOun e. -.rd rS uroJlsou aJtul FtJeeJ o €rJJS ulrd "'BAeJrle gdncoard I pf.ragul reru oJ ul er u. gigpodxa ralsaee e.rdsFd nc puna.BaJaqrerJ 16 posee.t tt .reur.rdulg #ne-s 'ueqog Furuop puerrdpc fzprsv 'rinea.rpuuasur pu58a1 'req '{edlgra ruruad r* sel rutuod sorp{aurrrd f.rnf 'a]redap IBW nazpnop op aIrolPIFr o gdnp 6serr e1 sr6]u5 6r. ad rceuup BSasnJ ad esriosul II uo?T 6our . pulo '$erugq.t.

Mi trezesc uneori noaptea $i pe urmd gatele de lemn care aveau sd purrezeasq6. O luni. gata sd plece iar..-. Aga se ndscu in mintea lui Anton n-upan gi Pierre Vaillant gi li se inrs. nu mai pot adormi.n: pleAici tinirul ticu. u$a se didu in laturi sdu. spre locurile acelea necunoscute de sennenil lor.. <. stltea cu fruntea incruntat5. altfel le-ar fi cercetat cineva pind. Era limpede cd ani de zile bdtrinul pdstrase leg5tura cu Darwin. -- Dovadi cd nici m0. cu invdldtura :1 su Dupi o sdpt5min5.Parcd gi pe mine md riciie ceva pe suflet ! zise. nepotul ardtd cu capul Bitrinul nu inlelese numaidecit. M5 tot frdmint gi Apoi luna cealaltd o petreceau na Szu. N-o sd nnar ai liniqte toat5 viala ! Locurile de-accic. poare de fier Ei mari nave de rizL.Simt un fel de ghimpe in inim5. unde se consrLlau '*-Bdat5. zicea eL. * Unde? Drept rdspuns. cei doi tineri incd pregdtirea migdloasd a exped:der.nu era vorba de o pregdtire mareriald. $i singele ii veru in cbraz. inrr-o imprejus-a spre blestematul jurnal..i linutul r5mdsese la fel de necu.de la Toulon. con-ete. pe san-lerele Asupra lor se aqezase o ingindurare ciu. numai cd atunci cind prilejul se ivise. Malo.bdtut nici un om pind azi. mea ? MoE Gir era in spatele s5u si cldtina dojenitor din cap. pierise echipajul. bdiete ! izbucni mo=q Leon" lSsindu-se pe un scaun gi uitindu-se na nepot cu ochii inl5crimafi. mai refinut. oard cite un pasaj. L6on nu resemnat. aplecat asupra pagi. prea infuriat. nei de jurnal. in cabina Prietenul sdu. qi revenind mereu la poate mai greu de infdptuit. citind cine qtie a cita de aceea care privea mintea li sutlerul.Jacrnd in suflet doringa de a porni la druin. Din nefericire. dar cu o mare hotdrire in linigtea sa: O si ne ducem noi acolo ! . ar5tind cit de legat se simlea incd de acel plan. noua expedilie naufragiase. A. Ei n-o mai puteau alunga. in loc s5-gi piardl cumpdtul.c. stdpinise atita vreme pe bitrinul cirmaci. il trimisese pe fiul lui. il privi in fagd qi vorbi lirustit. cu mare intirziere. un 0m intreg nu se poate resemna.i.eala . si n-am avut rdganl. rru se mai simlise in stare s5 ducd un asemenea drum pind la cap. var. sd stribatem cele doud sute) pe care nu le-a strd- care il in .ra c. cind mi gindesc cd am fbcut gapte mii de mile pini aici.ci nalul lui moq L6on.e"si mai frunzireau cartea lui Darwin qi jur. cu ciud5. uitindu-se stdruitor cind cu ei in larg qi fdcind fd.j.ochii prietenului qi moq L6on se ivi in prag cu ochii la vechiul siu jurnal. -_ Pierre ! zise Anton Lupan..te s: t-rezi.a treceau anii. -. Anton Lupan.' se duceau la practici. in MIi.- Da ! murmurd el. intr-o spre a inlocui bricurile. iar pind in Anglia vom mai face incd treizeci de mii. in schimb. . Pierre Vaillant. printre pescari Ei nai'igzrc. Deci voi mi l-a!r luat ! Ce-ati cdurar In clipa aceea.nrmd tot intreb. afard de un om de la care nu puteai afla CAci nu era ugor de infipturt planimic. se uit5 la nepot. . Apoi se uiti la jumal. . nu ingdduie pe nimeni. rindurile care priveau locul necercetat.nul lor ! noscut. tiind rare ca asta. .> Rindurile acestea infdfEau cheia intregului fapt. azi. pierise fiul..

rls IIuEq 6epoc6 Ia Bururrel puIJ lnue uI rBC 'Ie ap rBoP tnrsounc pueld ruluad IOJts€ as-nptrnp8 -erd 'rol ale puntu alardse urp eJsJuo a nrluad l$ p ierrrnJ ug ruoE.uedn1 uotuV lurnq -zr irmFJ ep tue^B-ec nps tor.1s :r-I:tzsld gLvor 9I .radoce neelnd nu oJJercI op r$u. nr grmgtr r$r'pqulurg BI Fuld errolplpc ep Flurprdps Fnop oler uJ .rar4 'rotsn8eu reipnul ulind ruru IOr nc ?p11d ap 'pldulpul os nu oJ €eeJ 6ro1 rr8und ps -ur.re(BJm -sop $-npu.r8 FJesBInclBJ crolalur.reqrul as epun 6erps.rnpod rumrtsuor gs O irlurp I-nN a preer€qrul es nu gsul .$ecrequlg rpd -seord lroup lop IOO f luepueruor pEug ad suuatddn eJ p ne .ue1d tsaJe pcsea3nsur I$-Fs sBeJ un ep t1nru TBIII INqEJ} I-NU TUBIITBA OJJEId TNT op rrnrurup IS ireTJ r.enuouoJa BruTJd psuBg el ermd -ep B ep erienrls q FrnJ prBrrBqep puls 16 'luepuerrroJ op pugsdeq re urp esosJots II rF^epe-rrul er€r ed lntun op asad al Fs gtgl .FqurBrS e1 ee6 'rellg iesel op uaurEur uraluls rou Jc uralnd J€CI eErrf TTJJnJ ieJJerd 6eleatocos rnJFJ tp rJo ruled ep .rd lnlnlerre]€ru 1ntsoc auedap ad p5u r.reyg ards p.r.ro6n raur stuserznluo es eJB3 IeJ pulg 1e .ep3 uudnl uotuV i rog ep e.reru xrunle FuId I (bdSqca 6sBA - rutuad ruop nu sunfe rre un nc lerunu 6ue s.odezr purfid ad prec.rej nc gercrna aJBJ B-op oJB-eJ iBrJJnJ uI ep BaAB ruol 16 un nJ rutsou pueld urpuJurv '.ret€ru raiuatsrze.ppdel .r BorBInrlBJ ug plea$arE o IrIu GulaurEur f tnzpa FJBJ Fs erol nB nu aJBJ -a.rdnc lr$e.rrkJpu.r.ueuueru ep BrJrueJn e.reEesed BJ PSBorJas -Jaru aJBJ .rrurod BJBes ri .ea.'rtifi 'reg ep Inlnur rrrv - -nJp ericrulsuoc rulued rreur8ur FtnBJ BrrJnJ Fc 6pgcpqarllod euuod e1 Gereul Sge tm osesnd es .

fira s5-si Dormeau vara in corturi. ca sd nu risipeasc5 nici un planul li se schimbi in cap. cartierul european. cu gindul cd.nce) Ei sub par-r-i .r'tl u-n din vechiul Stambul. Abia in primdvara celui de al doilea din port..i cerut cu lucrul lui incd un an. cu toatS economia lor. Ei un cipitan. tanul bolnav. Iar o mie de lire era itoarea cdlStorie. belgieni. con. rasr'. pl5tit de Imperiul Otoman peste cele \rreo doud mii de franci agonisigi din leafa lui de Pierre Vaillant.a .f" :j . Nlddjduind sd poatd ridica iaqmacurile cdrat totdeauna. Socotelile din Franga nu sint bune in Turcia.n l-:an duceau in Pera. Cei doi prieteni se privir5. tinerii ingineri din Apus prietenul sdu. i.:-irar se imbdtau qi se consolau cu grecoaice. nesupuse rigorilor nici unui clpitan adevdrat. Erau printre ei ingineri francezi. impreuna cu nalia Orientului.i chiar Anton Lupan doilea ?rr: lucrind amindoi pe aceleagi santiere. s. se nou. adici statari ci nu aveau incd de ajuns pentru mult mai pulin decit prelul unei caraceea ce pl5nuiau. ci numai cu martcr: Eil. care le-ar ti englezi. intr-o clipa.r clasa intii. ascunqi sub iasmac.: ii' fl e cLr armence. Apoi. construiascl un vas nou. Martq pe care capiiardgi nepricepufi cind era vorba de bani.:sc -\nla Stambul.neri cu diplomd. L'Espera. gi cei doi ingineri se dovedird fi putut sd se avinte in marele qi ciudatul orsfr inainte de a da o raiti pe cheiul Galatei ? in acea duminicd de martie. in seara aceleiaqi zile.e. care veniserd atra. l.gi cI i-ar fi costat de cinci ori mar rnu. o duminicd vechi intreagd. fdrd. de taina seraiurilor . pe linga de decorul exotic. cit sa su.:J. o vindea cu o mie de lire. cu ardoare. pe an.icr. atit ce injl6de ochii cadinelor. -'--e*Xi cu acte. Dar oare ar ton Lupan. ci fiindcd veri in -sir sar .re Cornului de Aur.gi de harta Jdrii de Foc. iarna in bordeie sau prin case gdrineqti. de jurnalul bbtrinului cor. unde ce4 avea cinci oameni echipai. Pierre Vaillant . se mai preqioasd decit orice patalama ar fi gindeau cu st5ruinl5. de ce sI ban. iEi ingdduiri prima cdlcare a acestui aspru r5mine pe uscat? intrebl Piere \-':i.avut in buzunar.ant. Rdmaserd deci El al vane de mdgari. continuind sd viseze tocmai suma agonisitS de ei. de cind tot adunau. dezamlgiqi filigean de cafea.:. gata si jure pe Bi'nir. Care dintre noi se imbar. descurajat qi pdrdsit de Dupd un an. fdrd s5 se despartd de cdrlile destul de incercafi.o goeletd olandezd. cu pata albS iqi flcuseri la Saint-Malo o ucerucie care ii fascina. li sd fiacS planuri. Desigur cI te imbarci tu E ': mal program: inchiriarl o barc5 gi se duserd . proprietar de r-as. deqi n-o pui3. . tot ducd la oraq. $i in tot acest timp.si Coran. costul c5l5toriei cr.veni abia dupd ce se vdzu. . fi:ndc6 bdteau infumuraf uligele din Galata gi tirgul se f5cuse la iufeali. si se spunb un cuvint.lt ? E drept cd Anton Lupan. la vi. la calea feratd Adrianopole. nu fiindcd erau rnglstiintifice.echipaj. cu ape de smarald.marinar decit mine.. se sperie pulin: i:r resub care ochii codaqi reprezentau fasci. care s-ar fi pu:.s-ar fi putut socoti acurn cunoscdtori Stambul. sub nun:eie el de pudoarea cadinelor gi inspdimintali de biciul eunucilor care le insogeau. s5-Ei facd de cap. cind drumul de fier ajungea pe malul Coran. plimbindu-se prin port vdzuri la incepuru-l lui . infierbintali.

t.:: ....={io .1._ :.-'.i ..-:':+""tr1':i :a' .f .r*l..." t .'l'"'. "..m .te.".l::r .. i4 " . ..' i3 .f # .:'t-* S=' _* ..a*.l..li1- '=* &e "4r =: ia€ tt ..

pirea -. ficu ochii mari : aqa pelag. . numai ai grrjd. e$d mai priceput decit inalt.sd mE Atunci iF pe lingi sultan. unei mdsule puse lingS cararg Ei stdtea de vorbi cu un strdin. putea sd nege c5 se simlea legat. rner gind de-a lungul cheiului. [-. "*. Ger mai mic5. sub cazdrmtle de arti- L'Esperance ridicS ancora in aceeaqi zi.'Esperance tocmai incdrcase mir- inr"ile iui. cind reveni in niale. pind unde acesta se sfirEea. ca in Nu soarta tror sd se schimbe atitea ! Aveau o corabie. Duminica urm5toare.tjum merge slujba la sultan? strigi Fii:rrc. Anron Lupan fiminadis. fiindcd bltea vintul dinspre Marmara.gi arhif ni. ziasm neegaiat decit de indirjirea cu -. Bine ! incredinfez sar. sd plece spre locurile la care visaserd dar altminteri un cirmaci fbrd pereche. mai multi bani de te inspiimintau. sI se o cicatrice. netulburali.Fiindcl e pentru un port valah. de la inceputul priete-. cina reprezingi Lupan. Lipmiqcat pe punte.1i-e teamd de el ? vdzut rindul trecur. am luat $apte vagoane de coloatunci ii era sufletul mai inaripat. de ai fi zis cI se scufundS. dar n-o mai recunostea. iqi Doarme in cabind. ParcS nu l-am . Ar fi trebuit Acesta se uitd speriat la omul cu musLa c5derea nopfii.$ipe sultan Pierre \raillant se afla la prova) in ieEte-l ! ! L'Esptirance se afl.Da. dar abia acum.descotodddea seama cite il legau de acest om mi. Poate ai fi vrut s5-fl vezi tara. dar dac5 vrei sd plecdm . dac5 oamenii nu s-ar f i la1i. cu barca. mi nunat" Sub scepricismul si reginerea lui rosesc de el. venind in intimpinarea lui Anton zece-cincisprezece zile din cele trei sute saizeci si cinci ale unui an. aduni cit port.. Pierre pirea stinjenit.De ce? se miri Anton Lupan.$i c5pitanul tdu ? niei lor. rdmas singur. Abia acurn descoperise cd a\-ea Cornul de Aur. ceea ce se intimpld numai in . Echipajul seqti de atitia ani ! tocmai inchidea gura magazie| acopeE adevdrat. de care nu pe obraz. . Fusese de ajuns 0 singurS zi. Tocmai semnarn actele cu krr sd te VCStCSC. Nu-mi trebuie mai mult se ascundeau o inimd caldi $i-un entu.. cel mai mare negustor de coloniale din Bosfor. Anton Lupan o inscili de departe. va? atunci se lupta cu piedicile mai dirz.a la poaie vroiai sd te duci tu.Dar v5d cd ai inclrcat marfb I Ai care iqi ducea orice hotSrire pini la cap. mai degrab5 indesat sentimentali ! Du-te. cu pieptul ca o platosd qi cu decit mine. ne imbogblim sau rnai Atunci cind pSrea mai neincrezdtor. -. Acesta era kir fiminadis.curind peste Atlantic. adinciti in ap5. E un om al dracuh-u. tu la fel ! Nu-fl fle mil5.I !.DupS doul drumuripupa. Se mai despS4ise pi alteori de dupd cite am aflat de la cdpitani. iocul ei. urma unei tdieturi adinci intoarcd la drumul lui de fier. Marmara . jupu.la N-ar-ea .grij5. iar curentul ducea spre Marea Neagr6. Pierre Vaillant. sd nu fim rind-o cu tenda. Anton Lupan lua t51i mari. Cdpetenia lor pdrea s5 mai ile un om vinjos.te mustdli negre. ficut socotelile. imbrdcat in giubea de bogStag. inainte de amiazd. adicd mijlocul principal ca dupS plecarea ta. -. lungi Ei fepoase. in lung. pe cheiui Galatei.ca sd fiu eu cdpitan. atilia ani.

$tia cd o sd se descurce. Domnul fiminadis era Aga se despdrlira qi de atunci nimeni pe jumdtate ruinat. . cind se rdspindi vestea cd Jirile RomdneEti se declaraser5 neatirnate Ei porniserd cu rdzboi asupra hainului Imperiu Otciman Acum pentru un valah em primejdios sd rimind o zi mai mult pe pimint turcesc. un ceas. cu ochii Pierre \raillant adunase gi el ce\-a_.re leta L'Espdrance. intrebind dacd nu qtiau ceva despre g. sub comanda unui cipitan care nu-l crula. nimeni nu mai primise stiri de la Pierre Vaillant. fdrd sd se audl nimic despre ea.imbarcate pe L'Esperance. una cite una.gi ul.tuturor speranlelor rance.i pinzele Dar corabia nu se intorsese in Bosfor. dou5. nu Anton Lupan nu putea Scrise la Saint-Malo. Anton Lupan lSsd baltd drumul de fier qi se imbarci in pripl pe primul vapor care pleca spre Marmara. Constanla. gurile alblstrii de pe Bosfor . . se intoarse la Stambul cu era la aman. nimic despre ea. alfli nu auziserd niciodati de vasul e5-uiat 'Urmarb anii negri din viata lui Aniln Lupan: pierdut fdrd urmi prietenul care dacd ar fi fost fratele lui adevSrat nu pierdutd L'Esroe i-ar fi fost mai drag -. si dupi I-'Esperance" Pavilionul ei trico. Scrise cipitanilor de port de la Bur- brevet de ofi1er al doilea. pierdut planul c6l[tcriei lor peste ocean ! In I 881.tie domnul Anton Lupan a$teptd nelinistit sd se intoarcd L'Esperence. nu se mai stia rimul catarg. pieri . Marea Rosie .. Odesa.ocean.i GolfuJ Persic. cani. se pierdu in ne. trei. nu mai ieqea din cabina lui qi a. cu 0 aspri ucenicie de navigator Ei cu o sutd de lire sterline in buzunar. De un an Ei ceva. Restul nu-l privea. albe se topirS. Acolo rimase Anton Lupan nddijduia ci intre ump nemiqcat. sultanul Am Galali. de ia grecii pi bulgarii se ascundeau.. cind se fdcu liniqte in Balcani.rdzboiul il silise pe Pierre Vaillant sd se refugieze cu corabia pe vreun bral al Dundrii. Unii nu-i rdspunscr5. cutreieri Nlediterana. la Galagi. nu Trei zile mai tirziu se stirni fierbere numai cele $apte vagoane de mirfuri la Stannbul: incepuse rdzboiul in Bal.-.De unde . Iacomach i lerie de la Top-Hane.tepta si i se intoarcd nepotul hoinar. ce sI fie altcer-a ? sX cread5. Dar. qi iEi smulgea Vaillant p5rul din cap: pierduse mai mult. pi cind trecu cd s-a inecat? o lun5. mo. S-a inecat. se gindi cd.nimeni nu 0 vdzuse. iatd cd nu trecur5 zece zile din mai. nu-i mai aduse vreo veste despre Pierre grecii nu fuseserd crulafi. Sulina.? L6on era bolnav. Pdi dacd n-a sosit.scrisoare de la kir Iacomachi. ca un simbol al ce se pierdeau. Ii r5spunse fratele mai mic al lui Pierre. il stia istel si brav. nu ingelegi dumneata ? . ori pe vreun canal. \rarna. fluturat de vint. Negustorul rdspunse cd nu primise nici o marfd. turcii alergau pe strdzi speriali. cdci turcii p5reau infuriafi. cind reveni in fulediterani avea agonisite cinci sute de lire srt:riinc.astfel puteau porni at L'Esperance pesre 1or. lira englezeascd intrecind-o de zece ori pe cea bitutd la Stambul de sultan. ceea ce era o suml mSrisoarS. iar peste un an. ' ii scrise domnului Iacomachi. Cu acest vas blestemat. gas. in timpul rdzboiului Crezi cd s-a urcat in rai? ingelegea.

i: S+ s.'i*q . aproape fttd..5L F._**i iG --'{*. Se socotea dator sd facd acest drum. i . in orice mare a lumii.: g6 g *&. s5-Ei revadd !ara: acum cind se pregdtea s5 lipseascd iarigi mult timp. cu o satisfaclie copildreascS.."- * ffi*r w'* . Pe lingd vechea lui meserie. *ej ..**.. fiindcd lucrase destule drumuri de fier in viala sa. folosind drumul de fier. mai cu seamd.@* t. insu$iti cu rivnd in ani de studiu indelungati. fdcuse. o ina. :l =i := . voia sI De la Marsilia plec5 la :: -:. &" e %E. treagd carieri de marinar. Dar.Ivlarsilia i se recuno$tea titlul de c5pitan de cursl lungi. Bucuregti.*:- # ffi . 9e.* -"' . care-1 indreptdgea sd comande vase de orice tonaj.iar in urrna unui examen dat la . di-! '""''"-€e. sd vrea. cel mai inalt brevet in ierarhia rnarinarilor.:r '.

Avea s-o scoat5 din vaerurile qi alte citeva mici bunuri lI. intimplarea ficu sd dea ani indelungali. insolit de umbra prietenului dispirut.nisip. {ff . asupra lui. i se plrea un mesai DupS ce vindu casa pdrinteascd. porni car destui bani qi. Epava.2l TOATE PN\i7FT F sUS caute. la in lara depdrtat5 la care ei doi visaserl gura Dundrii. nu se mai aqtepta. ca si colinde porturile in sd se avinte cu ea peste ocean ca sd aiungl cdutarea unei corSbii qi tocmai aici. s5-i redea viaga sate de bltrin. giu. intilnitl cind Vaillant. o ultimd oar5. s-o intregeascd.de la Pierre Vaillant. urmele lui Pierre peste L'Espdrance.

Marta. rdspunse Anton Lup?f. domnule. cu un ar putea sd ne facd vreo rugine. fiindcl aln navigat cu ea sau vapoare se udd pind in virful catarvreo cinci ani. -. Acum sb ne apucdm de cind a naufragiat. a cui e acuma ? MediteranS. Da.. intre Marea Minecii t i gelor. pe malul mdrii. Numai cd in clipa tot echipajul. nu se mai numea treab5. Ochii lui Gherasim sclipir5.cd joacd pe valuri ca o bdtrind beat5. pin5 ce deodatd r5. S-a intimplat cu ea o poveste mat de Ghera. domnule ! AE Poli sd pui rufe la uscat.. e o corabie fdrd pegi se afundase in stuflriq.A fost a mea qi-a unui prieten care Nu te-nqeli. Pdi asta-i Marta. in schimb. Acum hai .. impreuni cu seard se ridica iar5gi. bdm soarta. mase leapdn cu mina la gur5. strdbdtut in ajun. cind alte cordbii putea si jur. Gherasim ii dddu ocol. pe drumul zeasd aici. E drept inceput de mirare.ixrimprAnr LA srinSITUL LUI MARTIE sim. in sufletul cdruia tulburarea de ieri bdnuiesc cd a pierit aici. s5 cercetdm corabia in amdnun- nton Lupar5 ur. Ei dupi citeva sute de pa$i ajunserd la epava pe care reche ! Am infruntat cu ea valurile BisAnton Lupan o descoperise cu o searl caiei qi niciodatd nu mi-a b5tut inima ci inainte.pe care am si fl-o spun odati. o luase de-a sd vedem ce se poate face ca sd-i schimlungul canalului. Dar cum o sI facem. nu ia un strop de apd pe punte. Ar fi fost pdcat sd putrein jos.

aJ] enede oorJo 'orllo.grpul 1nIBUr ed nege as pulc ap rJns€oJ Fnop ooJA rBurnu FJOSnJOJJ ie.efe 6.rnp -u.uad -n-J uotuv esundsp.Borrl B o reru nN _ur serugJ E FuBp 4r.rEw cupe nc eqe-e. 'InFrers eorruldpls ur 'tnJeJ op oJB nu .I3 rles un nJRI uednl uoluV (drsru ug predo.reurds e1 Fadol no 6r.B leqrul gs Inlnrtod erugr1dp3 BI 3np Fur FS 0 EruJn ad .eled -ol asurtul $ unseror{1.ral -nJOu un 16 [nJB]FJnq IIErrrsJ nerg 'o. 'a. 6]ncsou (erure. .lrs .rrsprpd .radurne 0-s 6urJ BI ac iolBurunp B I-nN iFrIpB run3 _.orlsedoJ ep apurlru nJ es-npuJcnde .r ieulq otJeog -'(edrqca t= urB-W 'rurseroqg F uednl uoluV eldal -*e r-epun lnJol EI e.rar durn aJBJ ug .aleolcrd Iur-FS elourc FUIA ps l* ed o-aund 6y 'rueruru ed Bqarlul *e-u (Bour eaued qp 'nE iFunq o-ri-e11 -.rertuei e1 16 Fc Fulril o BOp eu FS crou nJ ner I-FS ]lpuF # gdnq 'a.lp ur purr 'lndrsru ernpp8ul ol ]Jl l[]B 6p.sns Fuld g8un{e FS Fprul arBJaJBo nc pnqzl .Ielqgroc elrrnrlunpul FpB^ os RS espl lrnpulrs m Frnpulrs Flrlnrunf 6ea] -und 'dlqc r$e1ace ul €rurn p lode .elur -erol osz ielnuwop .re.eronou o eJe3 ep FInlBrJOlBru BIBOloJos tueoeJ es (arrrri af.roc FloJJeJ 'giu_nd olosraleJl qns ad as-npulcalde (uedn1 Fs ecnde as turserer{C uoluV \my pdrsru aJunre r: durn uJ E.rt uI 6rrurc e(ap tuls Fr puypup rS qul€lereH Inl Eurru pug8ug.rn$upJnls wp pursor ruorueo raJ] RJrAr es mlnreg prda.ro-d .rrnt8el FnV iFIBOloros Frear sgur.f.-Btla BI ap 'etelepul od rerqe.s m FJnpuros ezrede BJaseloc.rgs esnrpJ rSJ pruyr a1rz ep 5uV .dISF op ater -eaodurl .qurEIerBH e IE 'FruJn ul IBur BAaJ eeuri os oJBf.rpdurnc op olotf.resun(e puIJ .lzr o .ro1n{e ap nJ)nl oJeur '.

de vas.de sub care ie. dupd cum o sim. uitindu-se in jur. Cind o fi cu ei la Galali. . Am adus tot ce mi-ai poruncit. Ismaile. Anton Lupan scoase din buzunar un rdmase vesel numai unul. ceilalf nu stdtuserd cu Anton Lupan .sd-ntirziem pe-aici ? intrebi Ghera.inceput. Apoi cobori Ieremia sosi pe la prinz. insolit de in chip ciudat. Ieremia rlmase neduapuci de fdcut socoteli. partea corlbiei merit. ldsind s5 se vadd intreg bordajul.. cdrbuni. incdrcat pin5 sus. de unde in prima clipi ii riserS amindoi ochii.. se canalului in jos. Numai lemn de pin Eu intre timp am sd stau de vorbd cu pini cSpitanul portului. urml de putrezeald. iEi alese un loc addpostit de vint. porni pe malul me ce oamenii iEi continuau treaba. cu un barcaz pe nisip.trebuiascd abia la sfirgit. om de isprav5. Adicd dumneata cam cit socoteqti voie de lucrurile astea. il cerceti miinile in sin: o despresuraseri cu totul cu toatd luarea-aminte Ei nu-qi aszunse din nisip Ei-o ridicaserd in picioare.la ultimul cui. € si ne apucdm ci . cu ochii mari pe !drm. dar am dat acolo peste un plutag. iar in spatele ei un Dopron. o clipi mai tirziu Pierre \raillant. un carnet. i-am zis si coboare pe Bistrila vea cum te-am gdzduit. Dar. Sint atitea de fEcut. dinspre mare era dezgropatd pind la Corabia era acolo unde o ldsase.pitan sd aqtepte la chei.Vestea aceasta il fdcu pe bucdtar sI coratd la cheiul Galatei Ei o cercetase tresard Ei sd se bucure czl un copil. cd induntru mai e incd mult nisip. . Ieremie. Domnule. Foarte bine ai fbcut ! Catargele au Eu cu Gherasim gi cu lsmail ne-am gdsit sd.i ceilalli \-e pind la etambou. - .ernotie de ziua cind L'Espdrance era an. in timp cunosc de mult. sau poate intre timp se apropiaserd . Mai tirziu. acum putem l5sa lu.. Dupd ce il rugi pe cddupd o duni ndpdditb de pir. tru sd faci rost de o S-a dus la cem o baracd pe malul mdrii. numai child. $tiam glleg cu pierdem vremea cu dusul gi intorsul din forjd cd azi-miine trebuie sd pici. sim. Noi. vdru Haralamb pe unde o fi? Bine. insemnindu-le pe o schild alcdtuitd pe loc.pini Anton Lupan. spre sud.ea fum.se apropie. O sd fie numai pen. iar altul se metru. crul gi sd mergem la mas5. citeva zile. un creion Ei incepu sI amdri. Ei fdri sd mai cer voia ce-se indreptau spre port. 1a fel. Aldturi se ivise o baracd multumirea. Dupi prinz puneli . zise Ieremia. intr-o zi de martie. Ei aveam netirg. . qi. proptind-o cu stilpi.Dar. poate vrei si dumitale. sd nu mai . Ei. la un pescar. amintindu-Ei cu chiar mai mult. Ajungind la far. Cdtre ora prinzului. il 1a ra1ele lui. Asta ce taind mai putea fi ? facd diferite mlsurdtori. weau sd ne fa. ce-ai fdcut? il intimmina pe lopeqi sd-i dali ajutor lui Ghera. am fdcut cite ceva cit ai lipsit. cd la inceput n-o recunoscn. s5-i caute pe ai sdi.de scinduri. Ieremie. Ne meri. dacd s-o fi intors de pentru catarge n-am gdsit. ne odaie al5turi. Cit lipsise nevdtlmat gi fdrd. mii in odaia lui v5ru Haralamb. Dumneata o sd doi pini inal.de treabS numaidecit.intreb5 Ieremia. vezi.i. in vre. Vreo trei-patru luni.Ei de citeva $antier. cd el o sI ne dea de veste prin vreun cdpitan qi-aga innopteazd mu mult prin vecini. €1.Ei. t[m cu rolii plaihia.

nu spuserd decit Biiatul flcu o miscare cu mina. De o parte Ei de alta a ei se intindeau doud binci cu picioarele forja. Cintd de foame ! spuse leremia. bdiatul ridici ochii mai tirziu. Sub Eopronul bucdtiriei. SA nu-!r parl rdu cd ai venit pini aici. C5dea amurgul cind se apropiau de baraca lor. iar un al treilea impingea o roab5.Anton Lupan. cu p5rul negru. care ins5. El e bdietanul de care ti-arn vorbit deundzi. domnule ! il l5muri Ieremia pe Anton Lupan. \Tdzindu-l aqa Ei gin- putem descirca s$o. ginga. innegrit. prietenos. Ismaile !r Ei por. qedea. cd fl-am adus si mdninci ! La acesre vorbe. era semn cd nu lisase in urmd vreun trai bun. trebuie sd le fie foame. cu picioarele atirnate in jos. ca si in fug5: <Mulqumim. eu qi Negrili. pe pari bdtuli in nisip. cu botul pe labe. cu mintean negru pe umeri. Anton Lupan iEi dddu seann cd. ca. la pupa vasului de pasageri austriac.Ieremia. poare pufin carn jalnici acum.doi. a cdrei roatd se auzea scirtiind pind aici. . Ismail a$teprd s5-i vadd pe rofi aqezati. in* ". O sd capegi cele de se vint. . cu cu care-Ei mingiie pirintele copi-duioqia lul obidit. Acesta sdri pe punrea barcazului gi se apropie de b5iat. Dar asta-i tot lumind. Anton Lupan se simgi intristat Ciinele-i al tdu ? il intreb5. ling5 far. i spre chei. fiindcd bareazul n-o sd-l fierdrie se mi. Ar fi vrur s5-l inrrebe mdi multe. Atunci vdzu cd la picioarele lui stdtea cuminte. dar cu ochii vii iscodind in jur. pe o stivd de scinduri.edea din greu. Mai intii. chiar dacd l-am izgonit. Mihule.cum ar fr vrut sd arate cd nu flne la nici nird ca nebunii spre port. ii vorbi blind. Mihu venea dup5 el. S-a luat dupi mine Ei n-a vrur sI se duci inapoi.. iqi umfl5 pieptul Ei se apropie cu castronul plin. Alli doi oameni veneau dupl el. dacd bdiatul plecase cu un barcazr la chemarea primului venit.prinzim rost sd ne hot5ri N-are amindm masa. . dacd s-o invoi Ismail. zimbi multumit. fdri si dindu-se la virsta lui crudd. un ciine ciobdnesc. sacul cu cdrbuni qi roaba in care se vedea o nicoval5 cit toate zilele gi cogeamite baros ruginit. fusese injghebati o masd din scinduri de brad. Iar b5ietanului tdu. aburind. nn fel de r5splilgi. un bdielandru de vreo Eaisprezece ani. i-om duce acolo ceva de-ale gurfr. cit ai bate din palme. pufin maiin lege !privind nund tirziu. deci ldsd vorbele pentru . qi chipul oacheg. Haralamb iegea din stuf. cd de fati. carn slab gi ndpidit de ciulini.. cu coada jumulitd in chip greu de inleles. tocmai in clipa cind sus. hai sd la iu{eal5. infipte in nisip. Anron Lupan meigea in frunte. dar socoti cI bdiatului* ca $i ciinelui. in toati inflgigarea lui. ducind in spinare un sac greu. A$a cI umblim amindoi. cu o forjd. rEspunse bdiatul. Cam cdrcat in partea lui din mijloc. Hai. bltut de In port. Ridicd mina $i-i mingiie obrazul.E de la srin5. lasd cavalul. plin de praf gi incilcit. cu mina intinsd. amintea de un nu prea indep5rtat strdmoq lup. agit. cuviinl5 pentru osteneala ta. Odatd prinzul sfirsit. care tocmai venise din sus) se legat la chei un barcaz micu!. fluierind ca un om pe tephn mulpmit. gi cinta incetiqor. Gherasim gi Ismail. pentru el. cu o cdciul5 de oaie datd pe ceaf5. dintr-un fluier ciobinesc.

f. Dar. .o! . gi tivdlindu-se pe nisip. mai vorbise odatd de numele simlit ci incepe altd via$ gi pentru el . pentru stdpin5-su. umplind malul Anton Lupan tdcea.vade unde pune pasul.&. ctr gura c5scat5. s $ pf. la cheiul Gala- - .j "*#d . -e"@e a. cu gindul dus in mlrii de lStrdturi vesele. ca Ei cind ar fi deplrtare. Negril5 se corabia noastr5. domnule? intrebd Iezbenguia pe !5rm.:. aruncindu-se in api remia. dsffi rl"' *J'h .:::_' ' '( .gi acesta cu Pierre Vaillant. de chemat cum o sd se cheme cu ochii zgrigi la marea vinegie in lumina amurgului de dupd echinocEiu.

| & S .r. ': # * .s ti t d". csorunlJ IJIU BerFd es I nu alaiurnzpu bprn.f-. i. ..cFu1u Eaunds al nu BeruoJA BI OSDSOJ el eJBs ad OqJoA rseal 'la m neapurrdap es nu Fuld .rde asundsuJ 6mpfedlr{Ja "llrn plu .:: ':.EF rst ry ..1odu-19 -oJB nJ adeo. c .rop Io q epurrdnc FS 'Llatun urp FrBJIplr llueul€o aIJLIInN ernqaD rrqFJOs Iaun ala[unu p perS -'euz aulq r8ru Ier cniuondg aunds ujE-I ep IUB ru]Bd IJunlE op EJesn3oJI 'lo j Lr i" Fc )selocas 16 elEod ]pap cpcspu-rnFou alarunu JIurF 'rgcaa alarunu IJFrrrlFl rrre-r FJBCI 'Boaoe ounds nu urnJ Fdnp .

Aga se alcdtui echipajul Sperangei la in seara aceea Anton Lupan ar fi fost sfirgitul acelei luni de primdvar5. Gherasim.s de pe valea Bistrigei. aqa zi. Aqa aiunserd marinari Cristea Lupan. qi Cristea Busuioc sau Ismail. pe Mihu nu te puteai bizui. fusese cHp. lui Ieremia. ca numele copilului Cimpulung. degi peste citerra slptimini nu ne spuneau nimic numele lui Anton o va face. Dacd nu Ei-ar fi cunoscut oamenii. mai ingrijorat gi nemullumit. Dupd cum. iar ca sdl induplece anrnci cind i-am intilnit prima oari cineva pe Haralamb sd se imbarce nu pe cei ce alcituiau echipajul Sperangei. pluta. Dar intr-o Ieremia. el de cine gtie cit timp. {5ran din sus de Buziu. era numai ucenic. numele cordbiei avea sd fie pentru ei ajunse mus $r Mihu.RTDU TTDORA}I 28 pflrinEilor care l-au ales gi s-au gindit la lipsea un om. Busuioc. Mihu. c:lre a crescut. . cioban de pe la cuprinzltor Ei viu.

dacd te-ai fi apropiat qi te-ai care ii flnea pu$i deoparte. cu sirg. se de a . minali de indemnuri ascunse. pdt5 o insuflegire Pe mdsuri ce chipul lui MihuE cdpdta care te mira. cici doar nu le putea cere oamenilor sd lincezeasci in poft. cind venise vorba de baniAfar5. ziua era mare. venise luna iunie. munceau de dimineap pini seara. acelaqi senrn de neliniqte qi Dacd nu gdsea numaidecit marfE cu nedumerire zbdtindu-li-se in priviri.rlbiei. in timp ce o parte din echipaj 'oopsJ" bordajul. timpul pdrea cd se statornicise blajin. mai ferit. incurcat.mai multS senindtate. il pindea primeidia Dar. iar in tot acest mult decit pl5tiseri pe ea. \ icneala topoarelor. ai fi avea atit ca sd poatd duce treaba pin5 la vdzut inc5. sI nu rimind pe mal. gi ei. in hirqiitul ferdstriului gi-n bocdnelile de ciocan. Repantsa gi inzestrade la ivirea zo. pe rind.Afar5 de banii datorali oamenilor. care sd poatd pleca. nemincati: Pe buni dreptate se ardtase Ismail atit de ingriiorat siptdminile trecute. oa. mlnuind pensulele gr5bili. timp ldrmul rdsuna de strigite gi chiui. acum cinci ani. la unii mai limpede. pc turi. deqi. desdvirgeau inlSuntrurile cotoare. impreuni ctr cei doi marangozi de la $antier. ceilalf.rea cordbiei il costase de trei ori mai rilor pin5 dupd apus. lucrul c5. abia dacd mai fi uitat in ochii fieciruia. fruntea lui Anton rimine fbrd echipaj.PAZNICUL FARULUI n zilele urmd- menii munceau Lupan se incrunta. la algii sfirgit.

de colea . mogule. incercind trogele. Du-te. mdi cregtine.i trage-i -git.. imbiindu-l pe cirmaci: Ia. sd vazd dacd nu-s largi. iar pe punte Gherasim trdgea de Jos.auzea glasul lui mo$ Ifrim. [* F= . paznicul farului. ci te bate baba cu donila-n cap ! F. Haralamb se opintea in timon5. hai ! un pana cirmei. c5-i rachiu bun.

-.. .* ""{ .."4a..*1dt**ts'* .::. .' :llrt :. ". *' $ w*..t .ri:ir .i .

Ei se uita jcs! r5cni. sd fi zis c5-i irrspdimintagi.Lasi pistoiu inapoi. ' {. cu ochii r5cii.. cu carnetul de socoteli in miini.:1 .LlaZ4. Anton Lupan ieEise in uEa bamiinile incleEtate pe clonciir. Ifrim. cu turbat.1! *l 5l ':ta . apoi se uiti la Gherasim.tindu-se in jurul cordbiei. #'*+-' . chemat de o nelini. nedumerit.. cu o miryeare de Mdi. .. invirPaznicul farului mai trase un git de rachiu.rnzA :. cli. Veniqi careva qi NegrilS incepu sd latre cu furie. b6ieli ! strigl Gherasim. pe bocaport. cindu-se peste parapet.' €u+. aple-.gte ciudat5.t'. m5gindu*se la mo.oind qi deodatS rEmase geapdn.

.: ':: i 'at: ':" ..+ : j= = :'r= E-l -_1 F ! '- .:-rt e -:jj .. =: s' --: : _..:1*+'3 _i.-:i' =:-:. i:..t&: i:r $ ...:.]'..'.:. '... e+ @ _: .. a a .: *# t- i . '."$€ :' ]*: '.1. : -e. i.:: . .e':..*..t:- r'5 !rl.

- Da sd ttii ci tu semeni cu celSlalt ! ! Care celdlalt? Ei. care !.. Ifrim iqi recdpdtase glasul flecar qi tirdg6nat de ia inceput.lgf .t . inecat in rachiu.:.. . u''-.s t' *{% .r5:'-. Cirrnaciul fuIo.

.'-/ .**-. inapoi ia loeul veehi gi pregStindu-se sS Da.. mai scund. -- *l -!a .. i. 'i 1 ... lj"f" . \ . numai e5 mi s-a pdrut nrai se un.Cirmaciul ! eontinuX.. .i 'a i.4 't' r t t'--. . q.. hot5rit" $i-avea o tdierurd sugd din clondir.3* : {"* _*-_.. tndgindu-se ca tine. ?. Era tot aga de vinios ici" in sbraz."* w 'Tk 't:' l *rl I .

prin tirg. La lumina fulgerului il vdzuse pe bietul Sotir. inainte de a se da ripus. il vdzuse pribuqindu-se ling cirm5. fdrd sd Etie de unde qi cum. atit ii flnea de strins) cu unghiile infipte in carne. inalt Ei-sldbu!.. bun. dar ndprasnic de invrdibit.adevdrata intrebare.Pe franluzul de care spuneai. gituit.alt cuvint nu mai putu rosti. pe Aga De unde stii tu. nu vedeau pe nimeni. Anton Lupan se ndpusti inainte. alteori le ducea mincare. nii. Zadarcric trlgeau cu pis- intr-un sfirEit. moq Ifrim il vdzuse pe acel fuan1uz c515rat era numai in la jumltatea catargului cdmaE5. parcd neinsufletit. Atunci venise alt fulger Di. Ba da ! A$a l-a strigat franquzul. strigindu-l pe cirmaci qi spunindu-i ceva. icni de citeva ori. despre a cirui intilnire cu piralii afla abia acum. cirmaciul de pe L'Esperance.. O tiieturd in obraz? Ghera.it. p€ dup[ catarge. la Galali. tot Anton Lupan nu iqi mai simgea pum- si nu se lase invins. lumea din tirg stetea ascunsS. virindu-i iataganul in piept.. Mdrturisi cd pe cirmaci il injunghiase €1. Etiau dinainte sim. bdlai. Atunci. cu chipul acela brdzdat de o tdieturl in obrazul sting.. apucindu-l de miini. Cind cdzuse Sotir.. paznicul farului. inDar chise ochii. sughigd adinc. ucigaEule.ceea ce bdtrinul ii povestise mai demult. loviqi pe intuneric.. Cind a cdntt cirmaciul. Dar nici Gherasim nu era tulbu- . cind pidin dou5 sdrituri fu sus. Tilhdrise cu ai lui Spinu zece ani impliniqi. se ag515 de scar5. su frimina in beregata lui.> rdcnea Spinu" El ii infelegea vorbele. A. care se ardta -. limpede. prin stufdrig. bilai.. dar cicd fusese numai gazdalor. Paznicul farului se uitd la el cu un ochi inro. pe lingi ... bdtrinul auzise un glas venit parcd de sus. rds. rdcnind: ca-n sin. in vreme ce Spinu il incollea pe la spate. in sfirqit: Anton Lupan scdpd carnetul din miini.ehci piralii se tirau pe brinci.a pieriserd to!i. . Spune mai departe ! scriEni. cine Iatd l-a ucis? intreb5. intorcind capul. luali fdrd' veste. cu mina lui. dupi franguz!. colind nisipul ud. <. cu puqtile. E uqor de inleles ce tulburare stirni intimplarea aceasta in sufletul lui Anton Lupan. cu nimeni nu le venea in ajutor nefericililor. .se dezv5lui taina lui moE Ifrim. care nimeni n-ar fi putut-o bdnui.Pe catarg. unde le vindea negustorilor. Anton Lupan. ii pitea cu unele prilejuri. cd nu te las viu ! url5 Gherasim. picioarele i se chircir5 qi rdmase leapin pe nisip. Vorbegte. Dar tu de unde Etii ? . adinc. Restul. din adinc. trdgind la nimereald mai sus cu pistolul Ei cdgdrindu-se mereu. rat mai pufin. gi Totdeauna se intimpla la fel. ciine bitrin ?. ii fusese prieten ci nu mai avea putinl5 de sclpare. pe urmd deschise gura plind de bale singerii. chip care gi-acum il mai chinuia in vis. mlrturisi tot. Nu Etiu.Nu-l chema Sotir? biigui parapet.toalele. ce aveau de fflcut. in clipa aceea. vizind Paznicul farului iEi dddu ochii peste cap qi horcii. gi cdra din lucrurile prddate. Povestea cu vorbe pe care abia le puteai desluEi. Sotir. . Anton Lupan gi-l amintea din Era un fuanguz inalt. cunoqtea orice grai strdin. in grai necunoscut. ralii pridau o corabie aruncatd pe gdrm: Gherasim se prdvdlea peste bdtrin. incercind si ia pistolul de ios qi sd mai tragd o dat5. .

injurdturile oamedar nilor care nu voiau si se dea bdtuf pin5 seara nu gdsird nimic. Nu-i mai ardea nimdnui sd se intoarcd la lucrul pdrdsit. urmat de Negrild. n-avea sd mai gtie de soarta bltrinului ucigaq. . Mihule ! porunci Anton LuPan. dupd ce pind atunci zdcuse !ea. ca intu- F picioare ca s-o zbugheasci Ei sd se piardl in stuf. Fusese atit de nea$teptatd aceastl s[ritur5. incit rdmaserS cu tolii nluci. strdbdturd incilcita urzeald de girle gi canaluri. timp scurs sub . privind neputincioEi in urma lui. parcd sfirEit. Citeva zile mai tirziu. cu gura strimbd. l5sind si se prelingi bale singerii. pind la briu.37 C{TE PI\ZELE SL S Lupan. dupd ati{ia ani. pdn. intrind in apa putreatd. Ziua in' treagd rlsunard in pdpuriE lStrdturile ciinelui Ei strigdtele. bltrinul ucigag deschise ochii. Spune mai departe ! quier6 Anton asupra lui.-= /' nericul in care se pierduse Pierre Vaillant sd se limpezeasci in sfir9it. iar oamenii se aEezard posomorili pe nisip. sd se dezv5luie pe deplin taina dispariliei lui. bdtrinul nu mai era de gdsit. rdscoliri pfldurea de stuf. Nimeni. numaidecit ! Bdiatul plecd fugu.qi cautl-i pe cdpitanul portului Du-te qi pe polipi: sd vind aici. ferit. I1 cdutard cit linu acea zi.a fel. ci sfirEitul nu mai putu fi aflat din gura lui. pin5 la git. in prada unui zbucium pe care nu EiJ putea st5+ /={ { . Zadarruc ins5. pe nesimlite. aplecindu-se pini.i se ndpustird in stufEriq. Bitrinul rdmase inlepenit qi mut.. Citeva clipe mai tirziu. se impotmolird in smircuri. Se fdcu ins5 a. lurloaiele sub trup Ei cu 'aceeaqi zvicniturb de l5cust5 sdri in Mai era de rostit un cuvint. niciodat5. Cind se dezmeticiri . i.li trase ugor.

fdcind ochii mari. e un steag paEnic. el porni n rdzboinice. Haralamb se zgiia la ele.Asiei. dar se cind n-ar fi gtiut pe care s5-l aleag5. iegim sd facem o incercare in larg. pe Da.. in amfiteatru. Asta-i de la Plevna. toate vopsite in culori narul pe catarg. barcagii arnduli. Fiindu-i teamd sd nu se trezeascd in vedea la chip. ca niqte pentru noaptea asta. Culcagi-vd devreme. . a$a e regula. care n-avea sd se uite curind. dacd avem vint potrivit..ti cu flinta..cdreia se ridicau. la citeva sute de paqi de g5rm. su galvari qi fala ascunsi sub iaqmacuri. nici pe terasele cafenelelor. Din loc in loc. albastr5. la adinc. Un ceas mai tirziu. Anton Lupan cobori in cabind . zori zilei Fi. apesarea acestei intimpldri. cind cenuqie. intinzind pind la mal un Curind. Sprsi-l liniqteascd: Nu. La ora opt incepe chiogcuri.gdure. cam rari la ora aceasta dinaintea creastd se ardtari limpede. impodobit cu turcoaice. de se afla intre coasta Europei Qi-a .gi iEi relud drumul prin strimtoare. cu al cdrui cdpitan Anton trebuie sd pund la prova pavilionul $rii Lupan se inlelesese in ajun. iqi asteptau mugcind rogcat5. Speranpa Bdiegi. Ici-colo cite un grup de intoarse cu un steag ro$u.gi terase. cind vinit5. Bosfor. inciudat cI nu le putea trebd Ieremia. gura Bosforului se vdzu limcablu lung. liniEtitd.remorcher.i se marginea apei. ascunsi ce vi se dau. cind or5gelul dormea. se vedea cite un debarSperanpa luase drumul spre Bosfbr cdrind cheresteal l5rmul se indlla din cader de lemn.nuri . in faga Terapiei. imbrdcagi cu c5clipd la alta. il legi Mega reiuma ! spuse Gherasim. se uitau nepisdtoare la copiii semiluna alb5. domnule? in. Gherasime. Nu te-apuca ran{a ridicd ancora la patru dinspre ziud. membru din echipaj: Mihule. nu uita sd pui feli. pind ce copacii inqiratr pe teriii. aqezate la late de ape. umbrele verzi peste argila qi piatra sp5. cuvine si ascultagi fdri cirtire poruncile Dupd ciliva kilometri. inainte N-o € gi sd fie nimeni zbirul celuilalt. toropit.in virful catargului ? spre Stambul. cit de repede ca un piriu de munte. m5gi subgiri de voal. venise in aceleia. aruncindu-gi prinzului.acum continuindu-Ei Eovditoare drumul. Speranpa se legdna pe valuri. ia sd te vdd. o trdsese u$or cu sania ei pe pede. in port. in faga c5mare) schimbindu-pi culoarea de la o ruia. moleEili. Un . Cind ieEi din golf s5-l Apoi se intoarse spre cel mai tindr . cu turprimul cart. lingi pavilionul ei de la pupa. - - .incepem via15 de marinari. Miine. vesele. ducind-o in larg. gonind vijelios . zise Anton Lupan. unele mici.care se jucau alSturi. Numeqte oamenii de vardie denie de case. in fagd. sumepajului. vopsit in alb. apa incepu sd freamite. tainici qi neaqteptar de nisip. altele cit nigte palate. ca prim in umbrd. inaintea risiritului.un vapor intrd in Cind 0 corabie sau apele unei fdri strdine. gata sd-pi inece temeliile in unda lui. tu. fiindci afi muncit cu tolii din rdsputeri Casele coborau de pe coline pind la azi. cdpitanul se grdbi Dupd o A de odihn5.Nu prea era lume nici pe cheiul ingust. vei fi ajutorul mzu Ei Eeful echi. de Steagul turcesc ? se miri bdiatul. se ivi o micd radd pe malul cirmaci. Vezi.

. legagi ciiCu toate cd nu era nici ora qapte dimineala. trecuse Darius cu armata s&r porniti impotriva scigilor. italieneqte. . insd roasS de timp. ca intr-un nou Turn Babel. ci incepu sd . limba forat. sd-qi facd semne de chemare . Gherasim ii intimpind cu un rinfet care pas. romanii. unde se r.de asemenea derbedei. ia locul una alteia. din mullimea care forfotea pe chei se desprinse un strlir5 un om ca la vreo patruzeci de ani. in sfirgit. o gloati . fran. barcazuri. miriind. dupl doud milenii Ei jumdtate. ndpustinEu sint Agop. Ce-i. Eu sint: poftim pe bord.folosind atit cit nu uitase. Asia spre apus. dupd ce trecu prin fatp unui qir nesfirgit de pitan. vapoare.i ajunse la cheiul Galatei. Europa iqi cdutase drumuri Curentul mare. cu toate cd avea dorinla s5 ajungi pe puntea Speranyei. lositS Ei de sultan. Pe aici trecuserd perEii. . cheiului. .'edea castelul Ghiuzeldje-Hisar. sau pe lingd malul celdlalt. englezegte.- spre rlsdrit. bulzindu-se.gone$te spre Marmara. iarMdrii Negre ceva N-avem nimic. romdneg.a curn astdzi. rdmaserd rnai pufin de o mie de pa$i. cind intr-o parte cind in alta. armeanul negricios pdgi pe du-se unii pe allii in aproape toate limbile pdmintului. tofl deodatd. im. .Negrild. Marea Neagrd qi Marmaraua cdutau. cind urmele podului de aici. Sperantra iEi urm5 drumul. flnindu-se la cigiva pa$i de marginea Dupd ce mai fdcu incd o temenea. nu mai existau. si ia locul Spteia.gi ca urmare mullimea se indepXrt5. pleca! de-aici. intre un fdrm ..!i temenele. in larg. Aici apa .in locul lui Anton Lupan. Acest necunoscut. aici fusese locul de intrepdtrundere al continentelor.FIm. nu indrdznt sd treacd schela. dupd chip armean) care privise intimplarea de adineaurea. acrun aproape doud mii patru sute de ani. injurind chemin. pe malul strdinui rdspunse cu glasul dulceag: Vreau si vorbesc cu efendi c5drept. Agop din Bazar. Marmara gonegte qi ea. Cum vorbeau ei astfel. da. intr-un freamdt nestlvilit. impodobitl cu inflorituri de argint.scapi teafhr ! rlspunse Gherasim. turce$te. treptat. de aceea. Prin acest loc. Este marf5 pentru Stambul ? strigl nevoia. a. ridicat de Baiazid-Fulgerul. incepu vizitatorul. puslamalelor ! Apoi le imp5ry cu ddrnicie un gir de cumplite injurdturi. Bosforul se ingusta. pirea c5-i pdstreazd lui Negrild un respect deosebit. in toate limbile orientului. strigind. in acelaqi freamdt. turcii. vorbind bun.punte. imbrincindu-se.la cirm5. cu fes roqu. . cu obrazul mdsliniu. ridicat de Mandrocles. aruncind priviri speriate cdtre luzegte. care-si reluase locul pe bocaport. pini ce. o temenea la fiede a se pune schela. Ealvari verzi qi giubea prdzulie. apropidu-se sd sard pe punt ea Speranpei inainte dac-ai indu-se de cdpitan q. AFU si tot mergi ! trebd Mihu. grece9te. Daci eEti om neastimpdratd mulflme de oameni. efendi? intrebd cipitanul mi.auzit. caice Ei cordbii. inapoi. pe cheiul Galatei forfotea o nele.i altul. gata sd-qi arate collii curn s-o simli te. c5-l vdd cam supdrat ! N-avea nici o grij5. V5 rog ins5. Ce-nseamnd mega reiuma? in- de disprel: mai incolo.

Am venit sd intreb. de cind a fost rizboiul. Dar ia spune. nu era de lepldat.calabalicul pe care il ai. offi sc5-iau atitia bani. filotimia. Aqa ci dumneata. ori$i pe mine pind la Pireu? Vreau sd incerc cum. . darea.Da. noroc mai mult. cd stricim socoteala.ar N-ai auzit? AgoP. Cind aiungem la cu Pireu igi mai dau .si miinile : Cincisprezece icosari? De unde acum.if dau. care. ce ne. In schimb. Dacd avem timp potrivit. cd aici nu mai e de trai gifiind: Cincisprezece ai spus ? Cincisprepentru un biet armean. cit sd pld. Plecdm cinci sp r ezece i cosari. Nici noi nu sintem bogali. asta m-a dus cit vrei sd pldteqti dacd te lulm zece -noi$i interveni cirmaciul. Gherasim stltu o clipd in cumPind. efendi.'DORAN 40 voie te aduce la noi? lie-in Bazar. pe chipul ar. Vdzindu-l aEa' ceva negustorie la Atena. d5 arvuna qi ne-am Nu. n-aF vrea sd md luali qi-avea sd-qi alunge mugteriul. vreo trei saci.impdcat ! Cind plecdm? intrebi armeanul. Anton Lupan ridicd ochii mirat. Pre.la noapte sau miine in zori. dar vdiclreasc5. tesc? Cit vrei dumneata? incercind zadarnic sd-Ei ascundi neribCirmaciul se scirpind in cap: Pei sd ne dai trei sute de drahme. tot bazarul. Bine. Dar Agop din Baz. palicarule ? Hai. .RADU TI. frumosule palicar ! Un cufir. Am avut Prdvd. fii sI pdtat. covoare qi giuvaeruri. jupine. un balot. Ah.. putea sd triiasgd timp de o lund un vizir efendi Agop.iqi alungl repede zimbetul qi incepu sd se gustor scipltat. c'a$a sint eu. poate oi avea armeanul crezu cA il supirase qi se repezi. sint om sirac ! mine ? om de omenie qi ai miH de un biet ne$i ce vrei dumneata de la N-am aszit. Armeanul fdcu incd o temenea. ? de rip5. fringindu-. Ei. Numai sd nu vii Pe urmi cu sarb s5-l ai amintire de la Agop din Baz. deseari sI fii aici cu tot din cei mari..si-un qal de caEmir perPentru mine gi pentru bagai? . fiindcd am Se gindea ci poate intrecuse mdsura aflat unde mergeli. rdspunse de gul i se pirea nebunesc. Cu banii Sgtia data asta Anton Lupan.ar.meanului trecu un zimbet in care se vddea mulpmirea.

olnprerd rolese^ elolqel rtrc uednT uotuv 6trod ep eierzr ug esr$ -nsul o-16 arec od piurnu$rqo o-rrulq eiurn$ e.reuueur ul.rod ued 'alerg 5nun E nes 'epn. 'lnlp e1 pqd rpduc un BI ap .eurluur eJrJo 'uelrdpc eorJo 6esepuqoc ol eJEc ad ellrnuod eleot ulrd nBJe elq€] Beueruesv 'gur3eerls Forru o erdnsuop pu..lnzeJreq erdei oeJA Geurerl Brurt1n uI crunrp ed FJesrJ -eld 'ariu8rleu op mreduroJ ap 'Folurrrre ap 'FrolsnEou ep aleldol3e pUIIJ 'ln1nq -rrluts e8urre gs Brasrnqan orp q61 'Fcr€qop pulo edrlc ur lnruurr€ru ]ot ocBJ runf.ru r$ rdlps $ BI erugtldgC q osnp as r$ craqc ad amunu €AellJ '?aiuo'tads ednd e1 arder3e Fs rruarueo FsFI r35 rgruJ IBur ..r pudnd Fur -ed rac ep luruJ (a8e1 w a 6mp(udlqre olu r$ rnlnsul olane 6ese1 'etezt^ ete8 BI el ps erecald Fs Fdnp ((.rtpugdsg.ards nior m FJruJod ri 'nerdar6e I-aJBJ 'lps F el osreotul os uednl uoluV cerupl -IdF3 nc $ pur3rgs .reodel Bnop 6ouol ep olns lerl ap JIJq rm .BCI 'sserEergnuu 'lnsBJo eJereJl erqeroc Inrgr e $ Irpur olle od recald -nc Fs ru."'IIhIV]TIVA IITNNWO(I 'lrlrlg wnucD .r pun u 'ngs p ual -n-I uoluv 6dec -elrd Inun euuos op IoJlsB oUB gs uernd uI FII€oN m 13 telpul u1p Bauol aJBJ 6.reJ ruled r$ a.rds calnprerd elasel puJA€ oleluuJnf eeece Baruerl ed .rpulipur rop ed psnd 6uure1 ep alqer Ieun prda.1 IFS IB lrnerq8 rur 'rSRtsE rlrep e.rp ul esunfu puelldpc 'r3ud earilc pulrpC nerJJsur es IoIV 'ere6ge alelsq ed erSn os nu FuId auedap IBur eeJaJl nu .nrzrp ruru BAaC 'ef.r.

grild in cap. Echipajul Speranpei id fdcu anevoie ioc prin imbulzeala mullimii $i, dupd citeva sute de paEi, cirmi la dreapta, pe o stradd bolovdnoasd, care urca dealul pieptig, cu trepte din loc in loc, ceea ce dovedea dintr-o dati cd nu putea ti stribdtut5 nici de cdrule, nici de trisuri. in schimb, o urcau trudnic hamalii incdrcagi cu poveri.
OraE vechi ! spuse Anton Lupan, - care nu-l mai mira ceea ce vedea pe

orasJ avindu-l, cum spuneam,

pe Ne- ifos un om imbricat in giubea bogatS,
cusute cu aur Ei bdtutd cu pietre scumpe, pesemne un negustor de vazd, cdci mullimea ii deschidea calea, fdrd, cirtire, tr5-

gindu-se umil5 in l5turi. Anton Lupan nu apucd sd-i vadd fala, ci numai ceafa negricioasd qi giubeaua strilucitoare. lTi1s, domnule, cd s-a p5-! E armeanul nostru,nu mi ? spuse rut vdzuEi Ieremia.

Anton Lupan ridicl din umeri,

mire. Dar, la urnn urmei, pe el nu-l privea starea unui negustor, de vreme in jur. Orag bStrin de doud mii cinci sute ce-Ei pldtea cdl5toria cinstit. Firegte, Gherasim ar fi judecat altfel, Ei vai de de ani ! $i cer dacS-i bdtrin, nu se poate pielea bietului Agop dacd ar fi apdrut in port cu caftanul aurit ! innoi, ori mdcar curdp? : Ba, s-ar putea, dar vea tu, aici Ei
oamenii sint la fel de bdtrini.

purtarea armeanului

ar fi trebuit s5-l

deqi

Haralamb ridici din umeri, nemulgumit de tot ceea ce vedea, dar mai cu seamd de afurisitul iaqmac. Peste vreo doul ceasuri oamenii noqtri trecuserd Cornul de Aur, pe unul din cele Sase poduri de vase, cutreieraserd strdzile, vdzuserl moscheile, cisternele subterane, ca ni,;te hrube uriaEe, flcute pe vremuri in vederea asediilor -- qi se aflau la intrarea Bazarului cel mare, nu dupi vreo cumpdrdtur5, ci numai sgo, ca sd caqte gura. sI frunzlreascd ziarele striine, fiindci Deodat5, Ieremia, care cerceta curios de citeva luni nu mai qtia nimic din cele mulflmea imbulzitl in fagd, il trase pe ce se intimplau in lume. Tocmai cind intra pe u$5, un negru Anton Lupan de minecl Ei exclami cu pitic, cu un turban mai mare decit tot mirare: Domnule, ista nu-i armeanul de trupul lui, cobora de la etaj un geamantan cu burduf, desigur al unui cil5tor azi-dimineale ? care pSrdsea hotelul. Anton Lupan privi Care armean, Ieremie? - Al de s-a milogit s5-l ludm cu noi geamantanul, ros de timp, impestrilat de etichete, in parte Eterse sau cdzute, pe-corabie. semnele hotelurilor pe unde trecuse poseUnde-l vezi? - Uite repede, ci tocmai dd sd intre ! sorul lui. - poarta Bazarului iqi fbcea loc cu Anton Lupan privi geamantanul, in Pe

Era curind dupd ptinz. Inaintea mesei Anton Lupan intrase la un armurier, cump5rase patru revolvere qi trei puqti Holland-paradox, o armd renumit5, uEoar5 fagd de calibrul ei, cu doud !evi, una pentru glon1, alta pentm alice, putind deci fi folositd in imprejurlri felurite. Prinzise, impreund cu ceilalli, intr-o locandi din Galata gi, dupd ce iqi trimisese oamenii in port, ctr armele Ei cu pachetele de cartuqe, urcase dealul Ei intrase in holul noului hotel Pera-Palace

treacdt, ,?i i se pdnr cunoscut. Dupd ce ficu un pas, intoarse capul qi il privi din nou. Negrul pitic il lSsase in faga uqii, aqteptind sd coboare posesorul lui. Da, intilnise undeva un geamantan asemin5tor, il ;tia bine, il avea in ochi Ei se silea si-gi aducd aminte unde-l vdzuse Ei-n
ce

imprejurlri. <,Incep sI arn ndluciri !u iEi zise din nou, gindindu-se la cele intimplate

H

!

?
F

:

peste zi.

Apoi se asezd intr-un fotoliu din pai de orez, indulcit cu perne de puf, ceru
o cafea Ei incepu sd frunzdreascl ziarele, l5sind in plata Domnului qi geamantanul, Ei celelalte ginduri. Peste citeva clipe, o umbrd i se agezi pe chip, gi, fdrd sd vrea, strinse tulburat ziaruL in miini. O scurtd

+=,
l, I 1: -=-

_

a-

A,:a

-E't..

telegraml de la Londra vestea ci Charles Darr.vin era bolnav, cu puline speranle de a se mai insdndtoqi. Numele acestui om de qtiinlS riminea legat de planul lui, incd mai agtepta un sprijin de la el, nu se gindea sd plece la drum inainte de a-l vedea qi a-i cere iardqi sfatul, de rindul acesta prin viu grai, nu pe calea scrisorilor, neindestuldtoare cind ai nevoie nu doar de indrumdri, ci mai cu seamd de o incurajare, care sd capete sensul unei invcstiri. R5mas singur, Anton Lupan simgea nevoia sd aibi asupra sa umbra proteguitoare a marelui cercetdtor, care sd inlocuiascd mdcar in spirit lipsa lui Pierre Vaillant. $i iatd c5, pierdut fiindu-i prietenul,

brincind lumea, ca ieEit din minqi, strigind:

Oamenii il priveau mirali, dar nimeni
nu se dddea la o parte din drum. Cind ieqi pe u$d, se pomeni intr-o mulgime de trecdtori care impestrilau strada in sus Ei in jos. Se uitd intr-o parte, apoi in alta,
cercetd strada care se deschidea in dreap-

Pierre !... Pierre !... Pierre !...

didu sd facd un pas la deal, se rdzgindi, o lud fuga la vale, pind la primul coll,

ta, plind de ciini, dar fdre nici un om Ei, dindu-,si seama cd zadarnic ar mai fi clutat aici, se intoarse la hotel, gifiind.
de git.

Cine era domnul care a plecat - il intrebd pe portar, gata s5-1 ia acum?
Acesta

era acrun primejdie s5-l piardd ,!i pe adevdratul insufletitor al acestei cili-

il privi mirat, apoi rdspunse

nepdsdtor:

torii. Anton Lupan ldsd ziarul din miini Ei cd,ztt pe ginduri, sub o perdea cenu;ie tesuti de mihniri Ei indoieli. O clipi apoi fluturd Ei descuraiarea asupra lui
Si-o scuturd.

Domnul Pierre Vaillant ! - Anton Lupan ii veni singele in Lui

-

strigd, intinzindu-se peste contoar lumea
!

obtaz. EEti sigur, Pierre Vaillant ai spus ?
Ei

Deodat5, cipitanul Speranpei auzi un glas spunind mieros, glasul tuturor portarilor de hotel: Bon voyage, monsieur Vaillant ! - indoiali c5, o clip5, mintea oboFdrd sit[ incercase sd se odihneascd, fdrd voia lui, l5sindu-l in acea toropeal5 nici rea, nici pl5cut5, care ifl umple creierul de furnicdturi. Anton Lupan iEi scuturi capul, buirnac. Visase qi cineva pronunlase in vis numele cunoscut? In clipa urm5toare, sdri in picioare, aproape innebunit. Geamantanul ! Acum iEi amintea: era al lui Pierre ! Da, se invechise, dar il recunoEtea, nu-gi, dddea seama cum, poate prin acel amdnunt pe care il inregistreazd qi nu !i-l transmite nicinumai ochiul

apucindu-l pe portar de reverul hainei. LiniEtili-v4 domnule, cI speriali

intr-adevdr, oamenii din hol incepeau si se stringd in jur, nedumerili, intrebindu-se unii pe allii ce s-a intimplat. Anton Lupan iEi lu5 capul in miini. Spune-mi, te rog, continu[, de - asta cu glasul linigtit, il cunogti de data mult pe domnul Vaillant? De cind s-a deschis hotelul, adicd de-vreo trei ani, vine regulat la noi. Eqti sigur cd nu te ingeli asupra numelui? Portarul zimbi, sigur de el, Ei deschise registrul de pasageri. Iat5, domnule, datele din paEaport, - dupd cum qtili prea bine, polilia ne cdci, obligd sd verificdm cu grij5 actele str5iodati, congtient. Anton Lupan se repezi spre uE5, im- nilor. Vedeti qi dumneavoastrd: Pierre

deEi se bizuia mai mult alta mici curse in Arhipeleag. cunoscufi. 8 august 1842. Sd nu gi se-parX ciudat ci te intreb atitea. rlspunse portarul. intrd prin cafenele. chiar a obiceiurilor turceqti. apoi sd revind aici cdtori. Acum nu mai putea fi nici o indoial5.. cred c5 n-o sd mai plecdm aproape de prinz. dar ai grii6 sd-!r iei postul in pricredeam pierdut. Nu*i nevoie s[ stai aici tot timpul. Sd a$tepte. se afla Ei Direclia drumurilor de fier Deocamdatd nu mai putea fi vorba sd otomane. aflase. intr-un fotoliu. puEi sd pdzeascd girile. Pierre trdia. cd Pierre Vaillant nu Ba nu-i dnm nimic! rdspunse Ghe. Se gindea sd plece la Pireu cu transprin holurile hotelurilor. in gara de la Caic-hane ii gisi pe Haralamb mo!6ind intr-un col1. in timp Pind seara. cind soarele apucase Nu are prieteni.trecuse Cornul de Aur Ei se indrepta spre tr-un fel sau altul avea s5-i gdseascl urma. in. Anton Lupan cutreierd drepta ndduEit spre port.ursuz. pe per0n. Mai mand la bord.i de ani de zile il intre trenuri. corabia nu-i si atunci o rasim. unde aclun ciliva ani era cuplece azi. culn il putea regdsi ? Nu .lucra nicdieri. Anton Lupan mullumi. mire la timp. mai ales. Il mai trimise incd o Portarul cldtind din cap: Nu. Dar ce taind ascundea cu el? $i. Dar lucrul nu merse uQor' cu Bazar. mi-e prieten bun . supus francez. dau banii inapoi. strdzile din Pera. domnule. du-te Ei mai plimb5-te prin ora$. .. s5-Ei vesteascd noscut. li se adresd Anton Lupan.. AEteptagi-l pe armean $i. Acolo Trebuia sd-qi facd un plan. Bdieli. Nu qtiu. Probabil ci venise Ei Agop din Vaillant. fdcind pind una putea fi de folos.ce se invapor. la < . $i cu trei lire aruncate in vint. inginer. fla drumului de fier. sd plece dupd ceas. cu ochii la strdin. lSsind cuvenitul bacgis. s5-1 gdsescD. De weme ce Pierre trdia. iar pe Mihu Di pe Cristea Busuioc ii indemnd sd se ducd prin oras) fi cdutat cineva.Nu qtii cum i-am putea da de urmd ? Pierre Vaillant nu se ivise nicdieri. dar supra bocaportului. Spera sd afle ceva despre Pierre oamenii. cdpitanul SPeranPei intii trebuia sd se liniEteascd Ei sI cugete nepripit. . Cobori in port. se indepdrti cu rindul. iEi zicea. dupd ce trecuse din spunegi-i cd peste o ord md intorc $i-i birou in birou. Ministerul de Lucrdri Publice. spumegind de furie. dat toate qrnoqtin{ele sale asupra limbii pi fiind cd acesta se grdbea.i amine plecarea. ceea ce.. in port. cu care avea sd fie mai greu. in sfirEit. dupd cum pe oamenii sdi.. in acest timp. La DirecdacS nu-i convine si-. Pe la ora qapte.gtii unde a plecat?.Anton Lupan se scul5 inaintea zorilor\taillant. ca sd nu stea amindoi de pociliva paqi Ei se aEezd. Cred cI l-am vdztrt dat5 pe Gherasim sI vadd dacd nu pleca totdeauna singur Ei nu-mi amintesc sd-l vreun vapor.. s-ar fi ivit prilejul Ei marfa. pe Cristea Busuioc de vardie gi pe NegrilI miriind... Totugi o sd se intoarc5 . Anton Lupan rdsufld adinc. n[scut il lisi pe Agop din Bazar dormind deala Saint-Malo.portul de cherestea. se uitd dupl tre. Anton Lupan se intoarse in Port infrigurat. noaptea asta. nu-1i amintesti de cineva care venea s5-l vadd aici ? sd se ridice bine pe cer) Anton Lupan era inapoi. sperind cd Ei intimplarea i-ar gi sd aqtepte un timp.

dincolo de Ieni ca s5 adune banii trebuitori marei cdld. dinspre uscat. cit se zdrea € * $ * * ::!::- .si mdrile libere il a$teptau.Mahalle.R {I--I!-' TL DORiN d6 drept vorbind. dar sus. iar in larg. Noroc cd nu-l zorea nimeni la du-qi ramurile. se vedeau copacii despletintorii. nici mdcar nu schimba dtgtt. planul lui. la creast5. Tot socotise sd rdmini in Sufla o brizl slab5. Mediterana pinl in primdvara viitoare. .

ceea ce Agop din Bazar r5sufl5 ugurat. -.::i. -. valurile se zbu. . ridicind berbeci albi.4.. uitindu-se Peste o pe mal. un colt din Marrnara. tj:' +1 rra. dovedea cd vintul nu era chiar atit de $i cu Ismail ee facem. & w trq K'# t ! ' '' . - Pregitili-vd de plecare ! n-a venit? intrebd Gherasim. - . domnule.jumdtate de ord ridicim ancora ! ciumau. "' ''.".... firav.+ t=j+ r..e..

duPd ponr caut5-li un culcuq pe undeva. prin alte locuri. q. -..? intrebd noul venit.Eirati la mal. I-am toarse cu fala spre rdslrit gi se inchin5-. C-. iar in spi.ci partea asta a lumii era plini de cdlu. n-ai auzit rdu.veni linie.un pasager ? intrebd Anton Lupan. nul Dacd se intoarce. vdnt de deParte sdrman cu dumneata. taic5. Palace. curea.ptie ce. Anton Lupan ficu ton Lupan. Dacd nu vine. dar umblu prin lume de prinse de pe binte cdzurd fbcind sd plesmai bine de un &or sd string bani. hotdri Anton LuEu. Cirmaciul se scdrpinl in cap.. giri de la Muntele Athos. cd ne mai cilug5r bdrbos. Am . omul in sutani se in.e facem. Atunci.ridicagi ancora ! Lanlul greu incepu sd scriEneascd.$i de la noi ce vrei ? il intrebi An- . in vreme ce pdEea pe punte Ei iEi ldsa ddsaga ios. focul Ei trinca liEnird pe strai. pe chei. anunt5-l cd in doui s5pPei uite.. ne-a ars biserica qi nu mai avem unde Ei cheiul Galatei incepu si alunece uqor inapoi. Poate il mai intilnise vreodat5.Inaintea plecirii. strinsS pe mijloc cu o bucatd de incurcat. se ivise un numele lui Christos trudesc. glasul. plec[m fdrd el. Dumnezeu sI Domnul cu voi !. domnule.lug5rului ii aminteau nu Etiu ce.. N-om pigubi slricdcioase. taicd. Hai.Pierre Vaillant.$i te-a$ ruga sd iei un cdlugir il pot ciuta. privindu-l stiruitor. cd port. Cine-i cdPita. giuri Ei albit de praf. urcd strizile cu trepte ale Galatei Ei se duse la Pera.ci plecagi la Pireu.. cine nare ducea o ddsagd grea. intr-o sutand mds. Zicind acestea. S5 md auzit aqtepte sau mdcar s5-mi lase adresa unde Da. Gherasime. La git avea un Eirag de mdtdnii S5-1 ludm. . b5iefl. gi rdsufl5 uEurat. Mulfumesc. ii spuse portarului. crucii cu un gest caln stingaci. ceva din infdliqarea c6un ultim drum in ora. tdmini sper sd fiu Ei eu inapoi. Cind ajunse in port. parimele dessfintului Mina. de lemn slinos. cu mulgimea de gur5-casci inaduce har tatilui nostru ceresc. moqule.r cominacul plin de . cd numai pentru cd. aE zice cd vii de la Muntele Athos ? nu mai avem timp de taifas. ficind semnul te -rdspldteascd de-o mie de ori ! zise c5nul lugdrul. Ia spune' ce vint te Poartd prin lumea asta de picdtoEi c6. ce-a$ vrea. lugdrul. spps cd la prinz sd fie aici. in capul schelei.. Sint de la mindstirea Speranpa iqi afundd prova. ci cdie apa.Chiar o$Br fiul meu' rdspunse c5. Iati aici citeva rinduri pentru dom. Ochii.

iEi trimitea pe sub chila ei valuri mai si sufle neschimbat dinspre nord-est. c€t s-o puni de-a latul qi apoi s-0 scarmene. insl statcrcurind in stinga nic. LrnefaSlm linea cirma. gi marea. Era un vint tare. se vede. Oamenii se intinseseri sub catargul din prova qi dormeau. Mihu rdmase o vreme nemiEcat. deEi brdzdatd de berbeci insula Tenedos albi. cdci valurile care se nipusteau din urmd. c5 nu se mai aurzea nici o vorb5. de teama unei apropiate furtuni. decit in prevestirile pescdrugilor. din vreme in vreme dbdeau asalturi incercind s5 sccatd corabia din drum. Dar.uN cArucAn cruDAT peranla lSsase de arhipelag. echipajul ar fi coborit vela mare qi ar fi mers numai cu cea micd $i cu trinca. dupd doud ore de drum se arita qi naviga pe o neputincioasd in fala Speranpei. cu toatd neputinta lor. ori de cite ori crr vela mare in. sau priveau cerul. pe tlcute.:.i.9r. care fugeau speriafr din larg. cu cea mici in bordul celSlalt. Dacd acul barometrului n-ar fi rdmas de atitea zile in acelaqi loc. Pe vint din care de la ieqirea din Dardanele continua PUPa: acesta nu era lucrul cel mai u$or._. cdpitanul Speranpei avea mai mare incredere in acest instrument ciudat. s . indreptindu-se spre Tenedos sau spre alte insule apropiate din mare rdscolitS. muncit de acelaqi gind care-l urm5rea de azi-dirninea!5 qi nu . /-t I impinsd din pupa de un vint puternic. amenin{a cu bompresul. care o ff-un borci. mari. cu ochii pe marea pustie.

nl ce anume citeEte? Am vdnx cartea. ai ceva mai de pre! Ce vorbeEti ? ! $i asta te-a fbcut sd-!r pierui firea ? Eu am vlzut cdlugiri jos in cabinS? Nu. Dar de data asta. $i ce carte era aia ? stia dacd se cuvine s5-l spun5. Trecind pe ling spirai. Nu ! se impotrivi Mihu cu spaimd. P5i. cd parcd nu-F di pace dia.. cI s-a supdrat. r: '::1 ne cunoa$te !ara.arn decit o ciud5lenie. Biiatul govSi iarbqi o clip5. Se cheami c5-i unul care vorbd ciudat ci un cilugdr de la Muntele Athos cutreierase Jara RomAneascd. pe care l-am cigtigat in bilciul Galagiu. Ce-i cu tine.!tim cu ochii pern5. cind m-oi duce la cuicare. aruncd ochii in cabinS. pe desaga ld. in bucdtlrie..c5 nu-i place s5-l . uitindu-se pe puntea unde nu mi.unde-l lSsase. pe o carte tipdritd acolo. vdzu sutana aplecatd peste patul lui Ieremia. zdngdnind cratiiele. s-a supdrat lui. musul iqi Ce-i. qi la noapte.i qine ochii in pagini. prinzind de veste.M-am gindit cd la noapte. vorbind cu Anton Lupan.cu el. Dar nici si stea iocului n-avea liniEte.. Aici Mihu se opri. apoi gopti mai pdtrundea in cabin5. m[i bdiete.Nene Ieremia. Ei nu se Domnului. Bine. in prima clip5 i se pdru Contele de Monte-Cristo ! - . azi-dimineagd. intr-adevdr. s[l lSsim in plata Musul o lud la fuga trecu pe lingl Agop. o si se uite urit la mine. . la circium6. Intoarse de citeva ori capul. s5 se apropie de spirai qi sd-si arunce ochii in cabin5. in repede. ca si volul ? se uite mai bine.. Ismail iqi vedea de treabd. qi n-o s5-mi vind la indemin5. Cdlugdrul nu mai era acolo intimplat. de vreme ce nu se bizuia pe ceva temeinic... Cdluglrul stdtea in fala patului. cdluglrul se intoarse Anton Lupan incepu sd ridS: Ei Mihu o lu[ la fug5. Dar de unde . ci poate doar pe o inchipuire. dacd-i 8f?. hai sd stim de .. sd nu te mire. nelSmurit ca inf5liqare. iqi ridicd ochii spre el gi-l fulgerd cu privirea.in tomdnepte ? se mird cdpitanul. cu cartea in mind. cu cartea in min6.pernS. dincolo de care. opri decit la cirmd. care pdzea bocaportul.. Ce-o si fie la noapte ? . e gi cind simIea cd in preajgtS-i se petrec nu Etiu ce fapte ciudate.ca nirneni. bdiete? Ce F s-a niEtise. apoi o pornire steruitoare il ficu sd se ridice.gtii mai fScut din ipsos. cd doarS dorm cu el in cabin5. Afard de puqci nu care jucau cd4i. ceea ce il fbcu sd stea locului.- :-. Il priv{ asa o vreme pind ce cilug5rul. Mihule? il intrebi cdpitanul. se mai litemindu-se sd nu facd o prostie. ci pindegte u$3. cu care nu putea sd lupte nici acum. domnule. inseamni sd-i spui cd i-am aflat taina. dintr-un indemn Mie cdlugirul 5sta. Sigur Cine s5-mi umble? in cdrgi lumeqti.. un animal ingelau pe deasupra. ba mai gi .Voiam s5-fl spun ceva) domnule. cind m-a simlit. pe dbsag5. Mihule. Miine dimineagd sosim la Skyros Ei ne descotorosim de dinsul. mi s-a pdrut c5-g umblS sub Ei. cu rdsuflarea la gurd: Cdlugdrul nu citeqte c54i sfinte ! clipa urmdtoare. dupi ce. Dar ce-!i veni sd intrebi asemenea sub vorbS ? 9i mi-a smucit-o din mind. -. A$u. lui Mihu i se pdru ci nu-. in lumina slabi care Sd vezi. . de vreme ce ii cunoEtea limba qi pusese mina .

baia de aburi. luau forme ciudate. altminteri i-ar fi tras o s5puneali ca la Cine-i acolo ? strigd Agop speriat. Gherasim se trezi. Farul de pe insula Lemnos se pierduse Uite ce faci ! MI fi de vorb5. -deasupra bocaportului. scirile. ultimele ingindri ale Intr-adevdr. ca smoala. pleacd ! se rdsti la ciluglr. l5sin$i zi. incePu doarmd.C-aici. de teama lui Negrild. care parcl te apdsa in cregtet. Dar ca s5-1i arate urmirindu-l cu privirea.Ba mergem bine.. ziu&: apoi iqi roti ochii asupra mdrii. Tot vorbind.Bun5-seara. Numai spre apus se mai zdrea gre-gesc drumul ! o pilpiire ruginie. gtiu eu? Atunci ce cduta acolo? du-se al5turi. smucind ghibusolS. can ochii sub .oftd -si se intinse la loc. Apoi iEi viri speriat ochii in busoli. bre ! rispunse.Ia re uii-al dracului!. . cu un cer cap ! izbucni cirmaciul. care tocmai urca se ridicd Ei inchise uqiga. flcindu-le sd tros. drumul. Mina lui Alah! adlugd cdlug5rul . inseamnd Odatd ajuns pe punte. apoi strigd la cirm5: Mdi. Se lSsase noaptea. fdrd stele. ce faci acolo? Vezi in cutie. oprin- . ferindu-se pe lingd parapet dormea mai incolo. cdlugirul se foia in jun-o sd se dea ei jos de pe vas. legatd in tribord.monahul plin de smerenie.sd fac vreun bocluc ? Eu. dranul se rotise cu vreo dou5 carturi spre Cilugdrul stdtu ce stdtu asa. cu nasul in si fluture. cit stdtuse de vorb5. Buchtarul i-si viri mai tare ochii in Lui Ismail i se pireau cind niEte fesuri..ca s5-l imbuneze. Domnul qI tine ! ris. cind niqte capete de cadine. dupd un timp mas ! De. La cirmd. care ardea ferit.ul. in nas cu c5lugdrul. s5-st ! ci n-are ce sd-mi . pind ce reprivirea in intuneric. buimac. scos din fire. Negril5 se ridicd de lingS bocaport Ei repede.Vrei . mina firavd a felinarului. dac5-i aEa. fure iaEmac. mdi Mihule. ffid cu seamd noaptea. -ai luat-o razna! romburile negre.nrinse mddularele. qi se trase repede in lSturi. punse Cdlugirul se pierdu in intuneric. ca'vAA arepusculului. Mihu didu liniei de credinf5. care iuca uEOr in jurul umblu in desag5. gi eu in urm5. cirmaciule ! Domnul cu tine ! zise cdlugdrul in turceEte. Cadranul se leg5na ugor in lu. cilugdrul.. Nu mi mai bate la xncepu sa mlrlle. si prova. Ismaile. fiule. Ismail mot[ia. . Are magnet. gata sd se descopere qi El. rotindu-gi nord. uitindu-se cind la felinar. Vela mic5. maEina asta ili aratd drumul iu-l sd treacd. asculite la virt care cd infftiqau carturile.Ismail pufni pe nas. In sfirqit. Haide. spre Armeanul. soare. . incepind s5-. apoi se indreptd gdsi vechiul drum.Naiba sI Etie ! Da lasd. cdlug5rul iEi cd aici e min5 dumnezeiascl ! j. Ismail invirti timona.. ori dupd stele. busolS. fbrl s5-i rul busolei. de . I)ar fugi fluture in fap lui genele grele.i neasc{ dupd ce st5tuse inlepenit toatd piardi rdbdarea. sub arborele mic. Noroc cd Gherasim spre pupa. bucuros cd putea si se Eu credeam ci mergegi numai dupi urce in pat fbrl sdJ mai simtS al5turi. parcd smintitS. se freci la ochi. cind la cadran. Cind sd coboare in cabind. Sub luciul capacului de sticl5.

gi Mihu r5mase cu ochii l-am gdsit in sac ! holbali: pe scard atirna. ardtind cu mina afar6: batdile inimii.cd trebuia s5-l vedem de peste un ceas ? piindu-se de cirmd. ie-sr pe u$5.Speranpa isi urma drumul. in virful picioarelor.tambuchiului.Ce-i. Afard era deschizind ochii qi privindu-l buinnac.git. a unui om necunoscut. Tu nu vezi copertei. s-a schimbat vintu 313. lat nu se opri decit la patul lui Anton . CSlugirul e.Ce-o fi cu farul. Inluntru auzi glasul 95. apoi Lupan. cu gitui intins. Cobori din pat. Pe punte s5-1 che*i pe cdpitan ! se auze4 indbu. Cilugdrul. valurile lini. Domnule. dupi altd vreme. Ei . gata sd ** scape un striglt de spaimS. sd ciocdne.gi spre prova: Pulpana sutanei ii atirna pe scar5.mti Musul gifiia. cu stelele palide.. C5lugSrul fdcu o miqcare. limpede: Pierre \raillant. fusese lipitd fotonimic ? grafia altcuiva. f5-te-ncoa fi zis cd o flne ceva leapin5. legdnindu-se eleasupra tambuchiului. grea si incovoPe prima pagind a pagaportului scria iat5. dar induntrul Gherasim. fiindcl nu-qi didea seama pinse upa. Cdlugirul sedea pe marginea tambuchiului. dintr-o dat5? zise Gherasim) apro. senrlt cI zorile erau lui Mihu) care se dezvinovSlea: aproape.glasul lui . .rile Ei ciocdni in uEd. incet. mdi biiete. se mird cirmaciul. miriitul ciinelui.tit de-a binelea. i. lovindu-se in bordaj. stelele incepeau si se $tear. o teamd cobori scdrile in cabina de la pupa.. .trecind iardgi la graiul ghiaurilor.. s# vad6 peste parapet. Pe Mihu il cuprinse teama.Hai. de Dacd vdzu ci Mihu intirzie jos Ei nici bund seamd cercetind zarea. se imbricd pe dibuite.i urci doud trepte.Ei fdrd zgomot. domnule. DeodatS se opri.gaportul : trase sutana. . scoal6. alene. . gi cerul albea. Ia f-X-te-ncoa $i-l nu mai veneftu din pupa. imne limpede. ca. teaca unui iatagan. Gherasim strigi tlutura barba incilcit5.gi cum In clipa aceea) Mihu tiEni pe gura ar fi vrut sd sar5 pe punte .! lvlusul puse piciorul pe scar5. acum neI Nimic ! Numai cer ap5. Ieremie ! se auz:. in stinga. i Nu-s nSluciri ! tratd pa. liniEteEte-te. Ar fi vrut sI audi un glas. de-ai MIi. desculg. fdrd. fdrd s5 se mire cd. Ei toate celeIeremie ! se auA deodatd glasul lui lalte date se potriveau. cuminte qi Gherasim. e domnul Pierre . Atunci ce dracu.. .i s[-i impdrt5. cobori sc5Deasupra. Ieremia str5bdtu puntea. rt-auzi. nesliutoare. gi serrn cd omul de veghe Ei cirmaciul trdiau dar nu se avzeau decit valurile spune ce s-a intimplat ? s: cite un scripete scirqiind. Mihule ? intrebd cdpitanul. Mfi. Ieremie. Vaillant cu fereald. ci dinapoia tra.. gano strlbitu puntea ca minat de draci.i se incredinlS cI Ieremia. Vizu cerul. mergeau bine. impiedicindu-se in iataseascd o tain5. Or fi suflat dracii in el ! rlspunse Privi Ei el busola . aceeasi linigte care il fdcea sd-Ei si. cum era inv5ce anume L! stirneste. de tra cirm5.scoalS pe cdpitan ! r-ersului. Vintul ii Anton Lupan nu vine. iarS. trigind * cu urechea. ca lina oilor iarna.

.=r.:. '.'t '..f! -':'=r.::. : ... :. .'j : ::: .:-i.-.:: . ..'':'.a' i.j .-:.. | : '.' .: ..i .: .g ::tr:i .' l. i: .-€ i.. 1.::: *=:r.=:j. .''...

cind acesta pleca. i-o smulse. ci pirat.din miini. Ieremia stdtea in ugd gi se uita la ei nducit. ochii spre el.. ginindu-l el ! . de parcl l-ar fi pSlit ceva in cap. era in ei aceeaqi privire pe care mai tirziu o vdzuse aprinzindu-se trede r-reo patruzeci de ani. cu vede neam. Unde l-ai l5sat? ci ucigagul lui ! rdspunse. in sfirgit. nu-i cdlugdr. fEcut ora patru. nu qtiu ce-o fi.. dar . fi avut timp sd se mai gindeascd la ceva. dacd era Pierre \/aillant.. Eu am b[nuit curat. Dar strecoard-te incet. Ce-i.Nu s-a zdrit nici un far. du-te in cabin5. umbrind ochii care parcS erau r-ii gi te strdpungeau. dar cind am gdsit paqaportul.a ieEit din cabind Ei std ca o momiie. Voia sd glumeascS. Pierre \/aillant ! La auzul acestor cuvinte. Ieremie ? il intrebS cdpita.printre din1i. cdtor in ochii bitrinului vinzltor de . orn vedea ce-i cu asta mai pe urm5. qi insula Skyros nu se scriqni I Mihu. recunoscu ochii pe care-i simlise asupra sa. c5lugdrul sdri ca ars. se rlsuci . apoi se nlpusti asupra lui. cu glasul calm.fap prelmgS. la prova. . cu ochii spre orizon .intorcind. piratul il inEfici pe Mihu in brale gi se trase cu el ling6 parapet. € pe un scut. fbrd sI bati la ochi. toatd noaptea. de-ieri dimineafd cd la mijloc nu-i lucru Pe punte. nul. ca pune sd Cum. il omori intii pe Domnule. Anton Lupan se opri la ciliva paqi in spatele lui qi spuse. blgind revolverul in buzunar. nu-D ce naiba face acolo. crJ sprincenele grele. am crezut. Acum avem de fdcut altceva. ce s-a intimplat? Dom- Anton Lupan l5s[ paqaportul pe masd. Anton Lupan simli privirea lor rdscolindu-i fiinfa. inainte ca el si se poad feri. la prova. sE cadd tar qi punind mina pe revolver. in dimineata asta faptele Cdlugirul stdtea in acelaEi loc pe marginea tambuchiului. . ii bdgd mina in barbi Ei. leEinat. Bine ! SI te fli pe lingd mine. sau urmdrea un plan? si scoali oamenii ! porunci Anton Lupan. la prova. cd s-a . Cilugdrul e tot pe punte? Da. ca Ei cind ar fi rlmas de veghe in locul lui Ieremia. in timp ce scotea revolverul din buzunar : -. cu nasul vulturesc. trdgind un ser- Omul acesta nu e Pierre Vaillant. se opri o clipi privindu-l cu un ochi ciudat. aproape speriat: ? ai cu ce-l lega. cirma Agop din Bazar scoase un geamdt slap gi se prdbuEi pe bocaport. a$a ca si cind nu s-ar fi intimplat nimic. Ei-n clipa aceea) fulgerdtor. ? nul Pierre Vaillant vd e prieten sau dugman Domnule. osoasi.Da.mina pe o saul5 mai groscioar5.i duse mina la iatagan. Adicd sd fie adevdrat c5. care urcase scdrile tambuchiului gifiind. din spatele lui Agop. Dacd tragi. dar farul ? -_ Bine. ldsindu-l cu obrazul gol. rlrftrn din Bazar. in fagd. Ieremia iqi duse mina la gur5. pe cheiul Galatei. care trebuie sd piard in Etreang ! uebuit sd se intrebe de ce omul acesta imbrdcase haind de cdlugir. E un ucigas. Mihule.. In clipa aceea) cn o miEcare neaqteptati. Mihu intreb5. ar fi se petrecuserd prea repede ca sd Mihu tdcu. ci pe trei la . scdpind . Spinu ! strigd Gherasim.Bund-dimineala.

ost nevoie ca s5 le pofi judeca.'.' --. Camenjl se priveau incremenitl. ii arunc peste bord! Toate se petreeur5 in mai pulin tirnp :*eit ar fi f. -.egind ce s-a intimplat.c6 in miini. Fe gura tambuckriuiui se ivir6 Hararamb.Lbsaf armele jcs . Dar iatd cI :.i treceli rori la lupa ! porunci Spinu. nein--'. fiecare eu .Anton Lupan rdmase descumpdnit.ite o pu. € .cdat5 0 umbr6 neagrS tiqni de dupd re +*. DacS nu vd supuneli. apoi Cristea Busuioc.

pe un sac. pe care valurile incercau s-o dea la fund. in clipa aceea. gSsise dupd felinar mase pe o parte. cu ocliii carturi spre sud. apoi rd. in pupa Speranpei. sd jucdm pind la sfirs-it ! -. - E o insul5. asa ! Spinu se prdbuqi pe punter horcdind. zb5tindu-se dindu-pi deodatS searna c5. Negril5. soarele risdrea din valuri. parcd s-ar zdr" nigte munfi. zimbet crud. Mihu se cdgdrl in virful Mi se pare ci se vede plmint ! $i. -. dar s6 se schimbe vintul.. . e$o.Aveli grijScu ape. acu stai cuminte aici mia.. domnule ! . Amintirea str5mc.ceva cu busola ! strigi c[pitanul. Tu ce zici' Gherasime ? M.esclesta coilii llin grurna* lnseamn5 cd vroia si ne scoati din drum lui. ca un om care-Ei dd duhul. aduse o S5 mergem inainte Ei s5-i infrunfaq5. fr5qie. ^n Ieremia se apropie.gi miriind Cred cd nu mai e nevoie si ne infundat. Negril5. iEi puse rnina streaEini la ochi. . prin aer .ului lup se intrebim cine a pus-o aici ! vorbi cdpitrezise insp5imintitoare in singele lui. Nu te mers intr-adevdr spre sud-vest. cineva .Nu sintem pe drum! S-a intSmtambuchi. IereAEa. tremurind. zare) . Ei si ne abati inspre vreo insuld pustie.Ce ai de gind. nu se vedea nici un semn care sd arate apropierea p5mintului. Anton Lupan il vdztr pe Agop leqinat. hor5. ca s5 nu-l Dupd aceear Ieremia il tiri pe punte. vesti: Drept in virful bompresului se ivise o pat5 cenuEie.cd il dd gata! ldul. Piratul nu mai mj ica. in strig5: catargului. indatd ce o trase NegrilS stitea deasupra piratului.s-o lu[m repede spre miazdzt. carturi inapoia traversului.strigd . unde-l a$teapt5 oamenii lui.ihu se ridicd de jos. roqii. tanul. cu un qi privi in iur. cum spasm flcea s{-i tresard genunchii. incercind sd desclegteze colgii.Ia uitd-te in stinga eio nu vezi nimic? Ba. numai cite un in cartul lui Ismail. fumul unui vapor innegrea greoi orizontul. CacI ar fi sd scape din strinsoarea bralelor.. plat spinarea piratului. fio* afatd.qi de armean ! Luafl o gdleatd De jur-imprejur. domole. dac-am intrat in Spinu deschise ochii rdtdcit. soarele trebuia sd r6sar5 in sttnga. tincturd de iod gi-l pansd pe pirat" . ci l-ai rdpus ! intimplat: ast5-noapte.. care-l sugnrmau. zburl.i se opri in . ca t5m. singeie ii curgea Eiroaie pe obraz.gi Gherasim uimit. Ar fi bine Ia. mii biiete. rnarea era pustie._ Negril5 ! strigi Mihu. se intoarse spre Anton Lupan gi-l gi agteapt5-lr iudecata ! Indreptindu-se spre cirm5. arborelui mic. Acum.. suflind aprig pe niri . Acum bdnuiesc Ei cind s-a '. o daltd de cdldfituit. Aga e.te-ll du. Tocmai atunci omul de veghe. dornnule ? Clpitanul cobori in cabin5. Me miram eu. pe la unsprezece. Numai spre sud.Hai.. can'l la patru l5sa.sintem $apte oameni. Cercetind busola. cadranul se rdsuci cuminte doud ros) ca o fiari veniti din pfduri. cu sfoara in rniini.Uite de unde-a pornit buclucul ! se rdsuci de citeva ori. $i-l legi fedeleE la piciorul mai punern la socoteald pe Agop. bigiind din picioare. din senin ! Negrild nu-gi d. incovrigat. nu-l sl5bi. dupl ce-qi afinti privirea. Nu ! se impotrivi cdpitanul.

f5ceam Ismail vorbeam .Nu te osteni degeaba..... AscultS. venili incoa s5 vedem ce-i de ficut !. mai bine spune ciqi oameni ai aici ? pustie. in boarea pe care o ridica la orizont soarele sd ne descurcdm apropiat de zenit. piratul incepu ! s5 se zbard lor. gi dac5-i o$8. de Domnule. fiindc5 tot nu mai' potl face nimic.?tea din valuri qi parc6 tainele ei pilpiiau deasupra. O insulS ales DA locul e in fringhii. Ismaile. tilharule. s5ri bucitarul. ! Anton din drumul vapoare- noi qi flrd ajutorul lui ! Bdieli.. ceea ce se din din1i. -pe Skyros. O La auzul acestor nume.. acum. pierdutd bine urmd Lupano apropiindu-se de el. l6sam vede in fa$ nu poate fi decit insula Skantsura. .57 TOATE PD{ZELE SLS Spinu il fulgerd cu privirea gi scriqni Trebuie sd fie munrele Kokhila. Insula pira$lor cre.

din tufiqurile de pe tdrm se mai pagnic . dovadd ci nu micd insul5 de. unsprezece. zise omul de la - . in arhipe. peste care atirvreo $apte kilo. La apus mai timp la sfat.{ANA kantsura este o senure de nedumerire.oameni. alfli legdturi prizulii. in chipul cel Indat5. uitindu-se la corabia care sint alte citeva insulige. iar in cap aveau.nau caftane lungi. luroasS. unii metri. incolo nu ivird ciflva inqi. o impinserd pe nisip $i. traseri din tufiguri o barc6 de neinsemnate. Pe necazul lui Ismail. cdci vintul sl5bise Ei ultima Barca ajunse la vreo sutd de pa. lungd de Erau incdllaf cu cizme. A$a cum vreo doi. bucdtarul iqi juca mereu pec. ling6 parapet. i-ai fi luat drept niqte oameni dutd intre Skyros Ei Sarakino.totul se petrecea dupd agteptdrile lor.i parte a drumului o fdcuse domol. citeva le amintesc. in dimineafa de ?3 iulie.paEnici qi cinstili. Anton Lupar5 care-i miqca nimic. vdat ci-qi fdceau Se vede cd nu-i asta.se vedeau. doub perechi de visle Speranpa ajunse in fa6a acestei insule incepurd si selipeascd ritmic in soarele pustii. urmirea crr ocheanul.ADi. pier. qi alli doi care-gi torylii gi bicepgii.si qi i. parcd govdind. minute mai tirziu. fErI nume. atit plutea in larg. Dupd ce stdturd un lagul Sporadelor de nord. latd de turbane. spre incetinise mersul. ficeau de lucru pe bord. incit unele hlrg nici nu 1ung5. pe la ora aburit. agteptind sd se lupte puntea Speranpei se vedeau numai doi ctr piragii.si mai neqtiutor.

uitindu-se cu minat ocheanul spre 15rm. Piratul ii aruncd o privire furioasd din Piralii spumegau Ei se smuceau in frinochii crucisi. Ssta Cred cd ar fi timpul sd couobiiesc pulin . se uita crucig. dornic sd se repeadi in ei. cI. inainte de a-Ei trage iataganele din reci. Oamenii l5sard pugtile jos. unde. Agteaptd. opintindu-se din greu. Agop fdcu ochii mari. clr Haide ! il indemnd cirmaciul Spr. Mult necaz ne-a adus armeanul . il traseri pe Agop de pe bocaport qi incepurd sd desfacd tenda. bocdnind. Negrild se smucea in mina lui Mihu. cu nasuri pdroase.un negustor scdpdtat.pe Spinu afard.picioarele. Sint dintr-o migcare. cd s-o Altul rinji. gi traserd lingd bord. uitindu-se cu mirare zise in jur. guri gilbejite sau qtirbe. Vint prost ! rdspunse Anton Lupan. Ei. ii smulse cureaua de la Haralamb qi Cristea Busuioc puserd briu. apoi ii ingrdmddi pe toli lingd hambar Ei ii mai lega o dat5. toat5 treaba nu durase decit o jumitate de ceas . In desigurile de pe mal parcd se vedea spre ei. Gherasim il lega pe al cincilea.cdpetenia lor.. cdpitane ! Ce vint vd poartd Mi se pare cd ne-arn rltdcit. care se uita la ei wdjma- levile pugtilor inaintau ameninfdtoare migcindu-se un turban. scoate$-l pe Spinu la lumin5. incit nici nu-gi venea sd crezi cd asta fusese o intilnire cu nigte pirag. cei patru tilhari erau legagi fedeleq. Care miqcd s-a curdlat ! rdcni Ghe. Intr-adev5r. omul de la cirmi strigd: Noroc. il aruncard Dupd ce togi piragii furd dezarmagi. luind un cutit de jos si imboldin. Pirarul pitanul se intoarse spre ultimul din ei. cu chipuri hide. indoit. Iataganul qi doud cutite arcuite. numai c5. stricd ? Cind barca ajunse la vreo doudzeci de pa$i. pe care nici nu le-ai fi bdnuit. Cu tolii nu erau decit cinci. dacd nu-i asta. de ce sd cotrobiiegti ? . ql umerii in ranpei. gata s5 verse foc gi plumb. Gherasime.cirma bdrcii.prin boclucurile lui. scuipind cu ndduf. fdcindu-i balot. Oamenii din barci se privird inrre ei. c€l pe un sac.zufr pe punte. igi fdcurl un semn gi se aruncard toqi deodatd peste parapet. $i cum.! rdspunse cdpitanul. in citeva minute. Poate cd si-au vizitd uitat ceva bagaj. Nici unul nu avu vreme sd facd o miscare. cu inleles. incepurl blesteme Ei injurituri. clSnqdnind din col$. Acum pune mina pe sfoara asta Dupd strigdtele de uimire care izbucgi leagd-i. pe care spaima le slufea mai mult. rasim.si decursese in atita linigte. cd s-o fi indbuqit. in piciorul peste marginea hambarului.! zise Gherasim. cu genunchii. ci n-arn ter. arn terminat ? . incercind sd loveascd furiogi. cdci du-l cu teaca de lemn. intre ei. ttezit din leqin: Anton Lupan se apropie de cel care Nu am nimic.dupd aceea. cinci levi de pugcd se indreptard asupra lor. domnule. cil sd nu ne mai ostenim noi ! nird. ghii. doar ne-a trimis semn !? $i qrm naiba. cu ochi spanchii.acasd la dumnealor. cd. pesemne cdpetenia lor. ardtindu-gi dinlii qtirbi: cotrobdim pulin pe-aici? Da ce. Da pini una alta. de teci de lemn. din cinci locuri. cdzu grimadd peste ai s5i. Piragii rdmaserd impietrigi. Ia hai sd luim barca pi si facem o .

:.i_..i.'i:.::|f :i . '' .!i|::. ...ltl F t ilrF..:...l l-jl I :':t-:.'l"r a ry ' . ' '. t ai r l: _{. . .1 .:€ €'. :. :.. :€ g ra..

..*lo *'a .. : a..Ll ffi & i'*.i :F-l ij'.*.tr:. 'ar'.. .t i i-..:..li : r .:::i:..r - ::i:.::.. . '.. i.'...ii i:it!-' t:t: ':il' .:n.:1t..

privind -bdnuiali in jur. ori o fi pedeapsd de la Dumnezeu. merire la cei ce se apropiau. dar unul e neputincios. mai poF p5tl qi ardt5 o clipi capul. alta ne-a fost vorba la inceput ! Soarele mergea spre zenit.sd ne fie prea greu sd punem mina ar fi vrut si pund piciorul pe uscat. nu €p ! zise de la bun inceput. piratul se inroarse spre ce mai arzdtor.. migcam. clci fiecare Nu trage ! il opri Anton Lupan. Domnule. cdpitane. $i-l infipse fudut la briu.seamd. si noi a$teptdm pe g5rmuri pusrii fhri cu miinile infipte in Qold: nici o stire.de streang? il intrebi cu dispreg. sd icneascd. domnule. cu nedualtele inainte de a ajunge la streang. cd l-a Dupd aceea iEi aprinse luleaua qi rIlovit boala copiilor Ei cind e sI puni mase de pazd. de paEi. Itt dd mina sd ne laqi bocaport. nu. smuceascd spre el. dar fringhiile il fbcurd Echipajul cobori in barca piraqilor. impreund cu Negril5. o si vedeli. ocol. zise Ieremia. Ismail se duse in bucdtirie. q. oricit era el de firav. cu pugca Deocamdatd si .aveli pe useat? ne spui cili oameni pe genunchi. poare ar fi mai bine cu pe el. Eu stam ! r5spunse dupl oarecare timp Ismail. nu md nenorgcigi ! incepu sd se vdicireascl Agop. Oamenii se carn codeau. o rupse la fugi la Anton Lupan se intoarse brusc spre ai deal. !drm. din ce in - gurul loc pe unde piratul puruse sd fugl fdrd sd cadi in brinci.cite o privire plind de ifos la piralii care tiiala gi cade la plmint. cu capul la pdmint. O cdrare bltdtoritd de mult ardta sin- . Unde sint iqtia trei acum? In acest se apropia de . bre ? poate dibui vreun vapor de rlzboi. sd Agop tdcu milc pi se ascunse dupi ne pund in streang. scuipindu-l iariEi in obraz. dupd ce se dezmetici.r teama ci in orice z. aruncind din cind in cind mina pe cufit ori pe iatagan il apuc5 bi. Di pe punte incepea sd fie Anton Lupan: zdduf. din vreo spaimd. iar tu sd bei cafea Ei sI tragi derea piragilor.Ajungind aici. cdscind. dam cu asta la mai Dacd unul Trei. Odatd cu apropierea amiezii. pe mal. cd de pe insula asta n-are unde fugi. linguroi. putincioqi cum erau. vreau sd spun tot ! tul sl5bise gi nu mai avea putere sI poarte Spinu il fulger5 din ochi Ei dddu si se cu el umezeala rlcoroasd din larg. fiindc5 veaici o luni. cind sur5 ceilallj doi pe malul celdlalt. dacd mai e nici unul? Bagi miqcindu-se ceva. Ei se indreptd spre Crezi ci dac-ai sd p5lSvrdgegti ai sI urma .UnuI e colea. iar fdrd nici untimp. Nu mint. un privind turban iEi de mingi. Dupd ce privi o vreme inlud un scapi lor.. apoi frcea fioros. apoi. cdutind sd se piardl sii: printre copacii pitici. Nul l5safl pe el. toropeau in fringhii. vinDomnule. ii dddea fiori. Cine rdmine de pazA aici? Ieremia duse pu$€ la ochi. legagi si neciubuc la Pera-Palace ! A. . aritind spre stiu din ce i s-a tras.t ne De ce nenoroceam. sd N-o rdscoleascd sllaqul piragilor. adus de umeri. in tufiEurile de pe mal se vizu Incolo nu om cu . intiritat.. neputincios. Bucdtarul se indreptd spre el. chiar Ei aEa. de pazd. barca ajunse la vreo mal. linguroi mare de fier care atirna cit un Piratui se zvircoli cu o furie care-l ciocan. se asezd turceqte lingd parapet.

s5 nu mergem toEi b'rriue .. se ridicd qi str5bdtu plaja. in fug5. dacd . Pe puntea Penelopei se ivirh doi oameni buim5cigi. unul nu m5 mird s-o gisim aici. fiindc5 virnigul cu puqtile in miini apoi." N*avea grij5. * nitor ** Pui prinsoare cd nu ?. orbindu-te. vdzurl oaspegii neaqteptali sus la creastb gi se repezird. dar asta este. fHri sI pard sur. Vintul adormise pe intrebS cdpitanul Sperangei. Aproape de Arn sd*i . -. privi inapoi ajunser5 la creasri pi se oprird uimili. Cind ajunse jos. care sclipea in soare ca un dovleac turcesc.Tici o grijfl.Haralamb. Dupi cireva clipe se dezmeticird. sd ridice pinzele. scuturindu-qi capul ca s5-gi lepede nisipul care-i curgea insulei pustii. deznidijduit. Zicind acestea. Dacd v[zu sint oameni.i-e cd l-ai atins la mir. Turbanul ii slrise din cap. amorgird. DacI ar fi vreunul ascuns pe undeva. Ceilalgi doi de pe corabie incremeru- . desprins din vrej.si ne rSspindim. o rupse sugrumind insula la mijloc. M5. Iarba e in folosul nostru. gata sd se topeascd Vezi numai sE nu-l rdpui ! . ecoul SmpuEc5ti:rii se rispinirea ca o plescEiturd pe apa stieloasi a ! Sint tare speriali..uier pe la ureche s5 srea. pindizdbavil. la apd o barc5 trasl pe nisip. sd vind pe sus. dupl . de pescdruEi argintii. . la picioarele lor. ca un uriag rdspunse Ieremia. ducind puEca la ocir. Dornnule ! strigi deodatd.Haralamb. Domnule. .. care toropeau pe dupd curn vea s-a supus. s5 zici cI o !5rm. sclipea C-e sd ne mai ostenim de pomand ? argintie in soare.unei mari tulburdri. dar pe mine Fugarul se prdbugi Ei rdmase nemiscat. daci iEi inchipuie cd pot si fugi prins. se uiti in iur. .. cu fa. cd doar treabd pentru un singur om. . sd stea. deplin gi apa golfului. dddu si intre in mare.i - O nouS impuqcdturS tulburi linistea porni inapoi. strigind Ei fdcind semne cu bralele. I-am zis Fugarul se ducea de-a berbeleacul pe povirniE. Acum am sd-i trirnit vorb5 sd vind inapoi. cind fugarul se ridicd speriat. . . rdspunse Anton tIrS pic de vint ! Lupan.nisip" - golfului. c5 n-are destule puteri. nu pdsdri. o clip5 de gindire. sub std* filri . Ieremia echi pi trase. la str5inii care incepuserd s5 coboare pol'larea era jos. Anton Lupan l5sd ocheanul in Ai dreptate ! zise. nu s-o opri s5-mi ziceqi curn veqi pofti picotind la ancorS. dacd nici acn nu l*ai atins. m5i lerernie? zise doje. incepu Dar nu-gi sfirEi vorba. nu al Piratul de pe mal se opintea sI dea 1or. doar n-arn gi ea in pasta sticloasd a golfului. dar nu era i-am vedea urmele numaidecit.a la pdmint. zise Anton Lupan. fbcind s5 se ridice in aer un stol ios. cu miinile in sus li . Ce fdcusi.la fugi pe un golf adinc intra in inima uscatului.i mal se zdrea o corabie cu doud catarge. Este chiar Penelopa. domnule. in ochi. DupX vreo opt sute de pagi de urcug rdtbcit.Care v5 luali la intrecere cu el ? furtuni mai puternic5 ar fi purur s*o rupi in doui buc51i. ful. cazan cu sticl5 pusd la topit.i.I. Gherasim igi duse mina streasini la uitat sd fn pupca in rniini ! ochi. lisind sE i se vadd leasra ras5. Jeasta lucioasd a piratului se acoperi de nisip.

gemete -si striglte de ajutor. iar celSlalt fu cuprins de biliieli qi se prdbu. in* chis pe dinafard cu cirligul.. impinse cas1 se paeul qi r5mase incremenit. Auzind guierdtura pe ia urechi. Ierernia trimise un glong printre ei. cei trei piraii erau legali pe puntea Penelopei uitau ingrozili la str6inii eare rdsco* ieau corabia. unul ridicd miirule in sus. Citeva minute mai tirziu. Fiindcd se pornise pe impusc5turi. sub care se avzeau. . algii coborau sc5rile in cabina cdpitanului. su capul in ios. se re lingi parapet.i pe parapet. Anton Lupan se apropie de tambuchiul de 3a prova. Echipajut Speranpei eobcri in liniEte pe !drm. de-ai fi zis c5 o sd cadl in apd ca un balot. In timp ce unii desfbceau bocaportul.- -:- a.

il privi dintr-o parte.bine de patru luni: Ce cauqi aici.. intr-o fran. auz. presdratd fulgerdtor cdlug5rul.jur.. nu? Domnule. cu int5fl$area blinda. codali. sirianc5. iqi duse mina la inim5.cabina cipitanului. cu ochii negri. In faga lui era o fatl de optsprezece Jos. de pinzd groasi de corabie. dumneata eqti ? Cdpitanul Penelopei pdEi pe punte. ca . I)e unde ai inv5lat franluzeEte ? Vino si vezi ce avulii ! Un cuflr intreg . Eu. . la picioarele scdriior. dezv5luindu-qi firea colgoasS.. Adnana. ca qi cind n-ar fi cdzut in ghearele pirafllor mai pe glezn5. noEti? Eu. Gherasim il cuprinse in bra1e. se prdbuqi la picioarele lui Anton Lupan. Purta o bluz5 cenugie. furios. scoase un strigdt: Kir Iani. care se uita in jos uimit. grece$te. Tu? Zicind acestea. fluturin. sau noll5sprezece ani. umbl5 cu bine.gi citeva clipe ios.piciorul pe sc5ri. in sud. Cind vdzu un strdin. in din Tocmai atunci. scdpd culitul pe scdri. pulin. Ieremia urmat de sus. in minte ii veni begte Kir Iani se desprinse din imbriligarea -- Fata ardt5 cu degetul la piept: tdu.. ce bucurie o sd fie la Pireu cind or vedea d triiegti ! Ce bine imi pare cd am dat de lui. $i. insi cu o mul$me de cuvinte cdrora le imprumuta in centul marsiliez. stiu ! Nu cu.gungurit clrnoscut.. strinEi pe mijlcc cu o curea ardbeasci Ei legagi dumneata.plecat. pezevenghiule ? rul gol. pinl gdsi un capdt de pref5cu in ris.Nu sint sora lui. zimbetul i se buzunare.i lua ochii de la ea. Haralamb ndvllirl pe punte. repezindu-se pe scdri. care fusese cu ei.i cind ar fi vrut si Mihu. gata de lupt5. din aceea. strdine. -. cici tocmai cind sE puni incepu s5 vorbeascd repede.i arate absurditatea acestei intrebdri . cu dingii stringi.repezindu-se spre Anton Lupan. iEi scuturS capul. cu unghii trandafirii.{m luat alt cirrnaci in locui Lupary Eu?.neputindu-. In jos avea salvari. in clipa aceea.. limba care se vor. Oare i se ndz5rea si acum? Nu.de dupd ugd un luzeascd melodioas5. nu te priCine eqti tu ? o intrebd Anton I)ac-ai . apoi pufni ca Ei cind s-ar fi despdrlit abia ieri.. minte ! Eu sint girbov qi scofilcit. mesc inapoi ! . Tu araba. ardmiu.stetea o fiin$ omeneascS. cu pdrul ca soa* rele spre amurg. rdsfiingindu-se peste picio. cu mina inclegtati pe cufit.i pinzd ca bluza. cu obrazul ardmiu. mai zdbo'. ar!6gos. cu ochii scdpdrind.i trabuc.i scuturS capul.. urcind din -. decit vis. aproape cintat5.e$ti sora lui F{useim ? Nu numai cu pietre scunnpe qi podoabe de Adnana i. cind ar fi vrut sd vad5 dacd totul nu e Da$-mi chibrit ! se r5sti la cei .'Iu b5tut F{useim. da? glas. kir Iani ! Hei. Franluze9te. sLl barba crescutd de-un cot. Gherasim.. care deschisese bocaportul. scoase un strigdt slab si lui Anton Lupan ii fu dat si vadi cel mai cald Ei mai proaspdt zimbet care ar fi putut lumina un chip femeiesc. nu vezi ? M-a r5pit cind aveam zece ani.. strigard amindoi intr-un .. cu spinarea arcuitd sI se repeadd in sus. chip gingas ac- desag4 colivia goald qi acelagi gungurit ciudat pe care il luase drept o inchipuire. de data asta vd:an cu ochii . rizind. incepu sd se caute prin Apoi f5cu ochii mari. m .pref ! Asta-i comoara faraonilor ! du-Ei pdrul blond.

Deodata. Numai pe &larulis nu-l vdd" Nicoia iqi lds5 capui in jos: A pierit. A. Mni sd fie-al naibii ! exclaml Hara- un chip Ei. pdmintii la fald qi cu bdrbi s5lbatice de ocnaqi. frecindu-qi ciocul de gratii. dar Ssta cine mai e. fra$lor. Bdiatul ieEi pe punte chinulit de ginduri Dl nedurnerit. Il cunoa$tep pe Agop ? Eu sint Haig. uitindu-se pe rind la togi. ne-au ca Ei Gherasim.vestit. tiindu-i calea. in care se mai vedea insd o . Piraiii se inghesuirS mai tare in parapet. noul nostru cirmaci. Poii s5-i stringi rnina. Nieola ! strigd Gherasim.iretenie din trecutj se incurca in giubeaua neagrd. Poate cd tc1i porumbeii din lume gunguresc ia fel. Dar el ar fi putut s5 jure c5 era un gungurit pe care spatele ugii arirna o colivie .Daglas. cd-i bun un om intreg. ed nu-l cunosc? Nlitrofan.i pentru Agop ! Toat5 lumea se strinsese in jurul hambaruiui. lamb.repeadi spre sciri. vite.. -? intrebd Gherasim. intr-un cSlugdr Un din cap.R4'DU TL:DORAF{ in stare s5-i deosebeascd pe unii de algii dup6 giasui lor pdsdresc. sd-p incerci norocul prin la Stambul nu mai era 1it tare dibaei ! de la Sfintul Munre. se opd. O s5 vedem la urmd cum se cuvine sd le impSrqim.! Zi.-i jupin Agop ! Agop din Bazar? intrebd repede striinul. Sd n-aibd barba asta.si-nluntru un porumbel aib. Numai cd cui sint? s5ri . frate .pugtilor cuvoi acu. . inclinind ale de unde ptii? O s5 r'edeti infundat .iqi. Doar nu ne-arn luptat cu piralii pentru tine . miratd pi cuminte ca un copil. as zice cd. cu nasul arcuit.. fratele lui. qi pentru ceilalqi cilr au ucis ! zise Gtrerasim.i treremia cu greceasca lui. Adnana.dar ce fcrlos. N-au avut cind. care nu inlelegea mai nimic din amestecul de vorbe grece$ti Ei rom6ne9tir stdtea ling! Anton Lupan. Ce bucurie cX v-am gdsit! Dar Ssta cine e.crr noi. cd tilharii luptindincol. Gherasim se bitu cu palma in frunte: Mfi. g5sind qr prln farmec puterea sd sarh pe punte. Numai c[ nu te grdbi. care se invirtea in jurul lor tot ar5tindu-gi colgii. Lachi. N-au instrdinat se Da comorile astea din cabind Sint toate aici? intrebd grdbit. . scintei.ga-i ! incuviing5 Haig. -. in sI miriie incet. repezindu-se la ei. din hambar ieqird trei inqi.i ureehea omeneascS nu-i lui. bdtut5 cu fir de argint invechit. zgiindu-se \a el tot atit de mirat intre timp.- il Gherasim. Negrila. ci parci are cunoscut ? intrebd rnai auzise. . ciDar ru piratul Nicola.rost de triit. LTn om negricios. nu ! incuviingar5 cei trei marinari. . incercind sd pSEeascd peste gura hambarului. Acum 1er. spumegind.alte pd4i.cd jegte. rdspunse Ghera- iiiqtit. bietul de el. gungurea intrebdtor. Beteagul iqi didu ochii peste cap li incepu sI icneasc5. acurn toate s-au ld. cu ochii vl5gu. cu pieprul trandafiriu. ad5ugic5lugir. de parc5 i-ar fi umblat un gobolan prin piept. nu era Spinu. in ochii armeanului se aprinserd sd.ile rindul sd pl5teascd qi pentru el. $i v-ale-a venit cilgi. egti frate cu Agop ? Negustori murit scdpdtali amindoi ! Te duceai la Pireu cu ceva boarfe. dind nimic? sim. isi ciuli urechile spre bocaport Ei incepu .

Aflind. intrebltor.Nu Etii incotro a plecat? o Spinu qi .cdlStc'ri. bdnuiesc? Eu nici mdcar nu .luminindu-se.Da. c5 n-au si ne tit. nana) Mihu se apropie de ei. n-avem timp cigiva oameni ! se rug5 Ad/Vlai ia .Tare 1i-e ceilalli. atunci se intorc sf.Bdiegi. sI nat in doi ani. se uitS la dira vindtd care pdta rnarea. S5 mergem. Spinu i1 ii tdlmdci Acum arn inleles tot ! exclarnd . facegi ordine pe punte Ei figi gata sd ridicagi ancora. unde iarba lepoasd incepuse sd freamdte uqor. nu .:i:L i. fdrd.i genele. Acolo fiecare e socotit om cins. fluturindu-. la orizont. in desagd. Dacd a$ fi fcrst mai deqtept.de ce. aruncind priviri speriate spre Huseim. Dar cum sd . Apoi se intoarse spre Adnana) care se tinea intruna dupS €i. ar fi trebuit s5 bdnuiesc de \a inceput c5-i ceva tra rnijloc.. prindd ? -. rindu-se de privirea ei..tiam cd porumbeii sint atit de isteli.. Adnana ! ii vorbi. sd-gi dea seama. o lele dealului se pierdeau intr-o ingr[rnaAnton Lupan ise de tonui lui miste. -.. Vrei pe si ne fii de folos ? speriat prea riu ! Ce zice? intrebd Adnana.. Bietul Ismail s-o fi plictisit a$teptindu-ne atit. E aici pe mal.. Piralii lui Spinu iEi au cuibul pe . Peste jum5tate de ord o s5 avem vint din nord. de ei ! teamd -ducd o parte din prada care s-a adu. a fost aici pind acurn luni." Anton Lupan se uitS la creastS. clipd Eovdi. € sd*i vesteasci pe ceilalqi.DupI cite am inleles. al$i negustori. pi de cite ori se intoarce cu prada. incdrcam ce mai era in peEteri Ei plecarn Da ! r6spunse el repede. Dach nu-i 1ii prea mult in beii alte pirgi. . Ei zise cdtre ai sdi: . E un porumbel cil6tor. la Alexandria.aruncind iardEi o privire tern6toare DacE vrei.i: i:l'. Nu to!i. Prin ochii lui Anton Lupan trecu 0 undd de mirare qi o stiu.Mi*e teamd.Si . ca gi cind ar rdzbi. il trimite inainte. .o taind la mijloc. ci nurnai porum.. Acum il aqteptam pe Spinu.. care nu se cunosc intre Au multe cuiburi. Cei pe care i-ai prins sint aici numai de doi ani. Ne trebuiesc qi felinare. cd Ce pegter5? de pierdut._ Desigur ci au Ei o corabie. 1. altDomnule. unii marinari. printre care rAsarios. Cuibul lor adevdrat e la Alexandria. Pdi sqe. mulpmit cd dezlegase gi aceastd tain5. zise incet.asta. fiindcd Spinu p5streazd taind asupra lor qi in fiecare loc are alfl oameni. insula Fata inclind din c&p. Dupd ce musul plec5. Nu le gtiu nici ei to1i. jos in cabind este fel La putem sute de paqi spre sud. te duc s-o vezi. ca sil se deprind5 cu locu-rile noi. cu ce sd se deprindS? Cu intu. dar eu nu le ei. poafi fost citeva colivie cu un porumbel.'Un porumbel ! Sper cd nll te-a ia -cu el..Cine ? Da. parcd feqi noi.Unde lin ei pr5zile.nericul ? Eu ac cd Ei dup6 un an tot ar fr fost dornic sd se intoarc5. dupd ce cdpitanui Mihu. punindu-i mina -umdr qi privind-o blind in ochi. Mihule. Dar crers. . Anton Lupan se intoarse spre Adnana: Mergem? spusele ei. Anton Lupan tresbri.oar5 la cuibul 1or.dire de stinci rogiatice. . sau in alt loc? o intrebd apoi. cum il ginea Spinu. spre 15rm.. se incrunt5.lii"-.

. Fata se Mdi.-'- 68 reau ciflva copaci pipernicigi.mine. ca sd poat5 Gherasim l5sd puqca narul. la fel. dar se merge greu... . spre mai multd sigurant5. qi se opri in faga Aq ! Tu n-ai vdzut ce de copil . ffud. dupi $i.? -unui boschet sdrdcdcios de mdslini. cu Aici ! zise..:' "':i' 't' ' . l--' . . poteci greu de ghicit.oare n-o fi weo capcan5? inrrebl incd15rd pe povirniEul golaE urmind o cet. Intrarea peEterii era o guri scundi ' ft . a mai ochi. care sosea din urm5.iqi sprijini pugca sub brag. Etiu eu ? ! De cindochicdlugdrul. frate Gherasime. Ieremia.De. flcu trage in orice clip5. . Ieremia jos qi aprinse feli. Venigi nu mai cred in nimic ! . ardtind cu mina.

. Si fie unul mai slab mina lovea vreun coll de pirit-i:: p jrzt. semne f-5cute de pirali incd temindu-se sI nu dea peste vreun cine qtie de ce. loc.ur&+ad$i . Din loc in loc erau dese.. sclipind tainic din loc in pieziE. f privindu-le Ei. pini ce se sflrsi intr-c. i-inde iu . . elinarelor.. I zgirieturi ciudate. galeria incepea nate ciolane .+.A $d . ai c5rei pereqi *.pirat ascuns.i capete de mort care rinjeau hid gi pireau c5 miEc5 in lumina sd se l5rgeascS. grotd uriag5. ai dracului ! injurS Gherasim.' it.b:::i se zdreau. Dupd citeva cotituri. sor'5ind.prin carc nu puteai merge decit frint de mijloc. Pe perelii de piatrd se vedeau de inger: nu gtiu cum ar iesi de-aici Adnana mergea in fruntea lor.

in schimb. sd i se simtd pasul. amplificind murmurul mdrii gi mad5. . inspumate pe !irm. qov5ind iar.bdtea o lumind slab5. mdtdsuri. Dupi cifiva paEi galeria cotea in loc.ceau apei Ei nep6toare gi plini de tristele. parci speriati sau govditoare. incit ai fi ^ spus cd qlrmul se afld foarte aproape. La orizont se zdrea o pinzd cenu. ca lucrurile scipate de la foc f-Scindu-l mai aspru. Ce este? intrebd fata. nim care urcd mai repede la deal.. rSsdrit. cu . dar atunci.Adnana. de parcd ar fl sarea granitului nemigcat de veacuri. In partea asta. I se auzea numai ce-a fost inainte. Vintul crescuse intre timp. qi rdrnase nemiqcat. De jur-imprejurul pere$lor zd. covoare. domnule ! rds. Speranpa nu mai era la locul ei. La intoarcere o s5 ve. burat. poteca pe care urcapiratul care pindea pe !5rm de ce n-o fi serd la deal. si cite Anton Lupan se opri. sipete. si chemali-i pe tofi. stofe. cd numai astea fac cit respiragia. draperii pe deplin convinsl c5 drumul acesta .ie. dar sd Etii cd ne trebuie ju. aruncate claie peste 916.altele.. vrei sd mer. numai cd valurile o imNu putea fdrd felinar.iegiserd in altd parte a insulei. Nu le putem ldsa aici !.Ieremie.. rostogolindu-se zd. invol. luaf cite ceva la spinare perelii colguro. Trebuie s5-i ddm zor) flacdra felinarului. galeria era mai inalt5.pe care-o didea zbuciumul Adnar:.ceau intr-o t5cere amor1it5.Gherasim. la rdstimpuri. Apoi vdzu soarele in spatele sdu. ldsind sd se vad[ cd altfel ne prinde seara cirind. gi jos punse In doud ceasuri ifl cdrdm Ei peregii. valurile se zbuciurnau.pe nea$teptate un petic de mare. uluit. fdcind s5 p5leasc5 sime.Asta-i ce-a mai rimas ? intrebd felinarul. ardmdrii.din pere! ieEeau colguri de stincd. fugit pe-aici ? trasd pe nisip.i-o sd ne 1u5m la intrecere. $i-ar fi presuraserS. Oare recunoscu !5rmul. in armonia bizard. smucind nemilos de ea. \rreau.ter5 pind la malul celSlalt ? intrebd C5pitanul Speranpei se strecurd afafi.. Din fagd rdzcind le vezi. barca era in acelaqi loc. la fiecare Anton Lupan ldsd s5-i scape felinarul din miini qi rdmase impietrit cu ochii in larg.nton Lupan mergea in frunte.pe sus . Nu-!r fie team5. baloturi. intrebd Anton Lupan. . La inceput crezu ci mdtate Nu-i nimic. fdrd Anton Lupan. simtit pustiul si intunericul din jur. Ti se impdienjenesc ochii trebuie fdcut pind la capit. .i. saci. . rnustrS. Crezi ci nu ne pindegte nimeni ? Cupi ce rdrnaserd singuri.de ceas. -- spart capul de peregl. nu spre . Sintern mul$ Ei voinici. ca gi cind fata n-ar fi fost un bazar intreg ? ! In saci ce-o fi ? Covoare. de parcd o inghi$se marea.A.. iar Adnana venea dupi el.. aqa cd putea fi str5b5tut5 cu uquringS. gem prin pe. pBS.coarde. Foqnetul valurilor se avzea atit de limpede. arme ascufitei care parcS vibrau ca niqte r echi. Bine.a. Ghera. furiqindu-se pe .

dar parcd ii era cunoscut. tot in graiul lui. auze valurile splrgindu-se ziua nungii cu Laleli. pe punte. Dupd cite iqi amintea. cumpirat cu bani scumpi in leginindu-se. iEi aminti cum r{mdsese de Aman. care sinteti aici? duJ de git. . dea seama unde graiul se afl5. intr-o clipl se dezmetici. mulpArmeanul gemu: mit. . De Nu mai caut nimic. citeva zile tot ar fi dormit. si mai tragS un pui de somn. cum de-am ajuns .intrebS. du-se pe dibuite de armean Sr zgiltiinMufid6. apropiinsurn la Bazar qi-acum nu mai era al lui. unde sint? intrebd nedumerit. ftrd sd-gi Cine-i acolo ? N-auzi ? intrebS" in . Numai covo. pierbeznd qi un timp dut. Apoi ochi. uitind de ghiauri. ar fi zis c5-i covorul lui. Da. nu-l zore$te nimeni la nimic.Durnneata? $i ce cauqi aici? ztt cd. aici? Hei. DacI v5Eu. Laleli. in hambar. Bucdtarul dddu sd sari in picioare. Valide. gi dupd miros se lovi crr fruntea de un tavan scund gi Ei dupd pipdit. toropi.tot.RECHIhIII smail se trezi in In loc de rdspuns auzi un geamdt. rul pe care stdtea intins nu-i dddea liniqte. Bucdtarul se frecd la ochi.tresdri qi deschise unoftd Ismail. cd mi-au luat . in bordaj. $i inlelese cd era inchis . Laleli ! pazd. covorul il dusese GhiulCe s-a petrecut. efendi Ismail.m-au nenorocit. Agop. inchise ochii. Simf corabia de Brussa.lui.

Agop. $tiu cd m-am pomenit cu ei grdmadi in jurul meu. dincolo. gi faci rdu ! vrei sd scapi viu !u De ce nu m-ai strigat.? scriEni buc5tarul. muieri ce sinqi au pornit repede la drum. toatl lumea afard. sd te strdpungd. dezmeticit pe fugit deplin. Au ridicat ancora. efendi Ismail. pind Ei ne-au inchis. Aha ! Uite cd mi-a rdmas qi cucui. Mai tirziu. N-am avut curaj.$tiu eu ? Asta s-a intimplat pe la mini. incit Agop. se auzea numai rdsuflarea fioroasd a c5peteniei lor. la Mai intii sd dormim pu[in. cigiva oameni coborird scdrile Ei incepurl sI vorbeasc5. o si -trddeze fata! ne Spinu bdtu cu pumnul in masi Ei rdcni din nou: . dacd zdriun pic de lumini de sus. cum au ajuns pind la dum- in capul meu. Chiar dacd Huseim sau rizind ceilal{ ne-ar trdda qi le*ar spune incotro am pornit. . cd am stat ascuns dupd bocaport.Dumneata dormeai. efendi Ismail. . la Alexandria avem de mers doud siptiSd fie mult timp de atunci ? . g5l5gio..ghiaur nemernic ce e$ti ! gat. iar pe noi ne-au aruncat aici runcd.c5pitan. Ei-au cdzut Dar ei. Oare acurn nu ne-or urmdri -- : Egti un fricos ! rispunse Spinu. aqa de tare.. n-am putut: dumneata nu Etii ce ochi aveau. Pe ceilalti i-a dezlecd gat el. L-am dezlegat numai pe Spinu. au intins pinzele -ajunge cu vlicirelile. Pe urmi. cum ar putea sd se gind dupi ? Sd nu-mi mai pomenegti de ea !. tremurind. un al- -- tul dintre ei indrdzni sI rupd tdcerea.. te ascuna de noi. netrebnicilor! Oamenii nu mai aEteptard o nouS poce-a fost mai de prel au cSrat dincolo. . cu tofii grdmad5. -urmi ce-au fbcut? noi cuprdp5ditul lor de barcaz ? Inainte sd ne trddeze Fluseim. mi-au rdv5. Pdi ce sd se petreacS?. aflat in spatele lui Ismail. piralii tdcur5. aqa cum erau legagi. tu i-ai dezle. inlemnili.it avutul singur.i altceva nimic. ci altfel s-ar Zicind acestea. <Dezleae5-ne. prinz Ei-acum o fi noapte.. ... si nu-i vdd. Ismail c5scd. !i-a pierit sforlitul de parcd te-ar fi vrijit. iartd-md. Numai pe grecul acela sl5bu1. rdspunse $i .. Bucdtarul se pipdi in cap. l-a ldsat in fringhii. Prea bine nu gtiu nici eu. Un timp. dormeai . in cabina cipitanului se auzi uga scirliind. iqi pipii . -el era mai fioros.. buluc. ci se repezird pe scdri. care despd4ea magazia de cabina cdpitanului. In clipa aceea. eu) ce fbceam? neata. mustritor: C5pitane. !i-a luat puqca de pe genunchi gi cind fl-a dat una cu patul ei in cap. parcd dumneata m-ai fi auzit? A$a ? ! Care va sd zicd. cd s-au gi tegi ! Hai. Este destul timp de gindit. Omd care vorbise mai inainte continud.i sfbrliai cu pu$ca pe genunchi. Pe urmS Spinu a venit la dumneata. de ce n-ai . Ismail se tiri pe sacii lui Agop qi iqi lipi urechea de peretele sublire. N-am apucat $i bine sd ne depdrtdm de gdrm.. Pe Taci ! rdcni Spinu.. dac-ag fi strigat. ca unii care nu mai aveau sd se teaml de nimic. ardtindu-qi temerile lui Oricuffi. l5sagi-md repezit la hambar.crr disprel.i. in Arhipelag nu mai e rost de trdit" Trebuie sd ne gindim incotro o apucdm. fugi de-a buqelea pinl in colqul hambarului... cI doar erau legagi ? Se vede c5 s-au tirit uqurel. cipitane.

apoi se intinse tacticos pe covor.i peste citeva clipe magazia incepu sd rlsune de sforditul lui. .tot la Pireu. Cu sicriul Ssta plutitor n-o si-i ajungem niciodatd ! zise Gherasim. Dac6-i sicriu. cu Gherasim al5turi.?'l To. in vreme ce kir Iani se la Pireu faci de ris. Penelopa naviga direct cltre sud-est. Ceasurile se scurgeau greu pentru Agop. muscind din trabuc. impdciuitor. stitea aplecat deasupra h5rlii. sforditul creqtea mai mult. Eu unul cred d Penelopa n-o sd ne plimba prin spatele lor.{TE plxzele st's cucuiul din cap. trdgindu-l de picior. poftim. Din cind in cind incerca sd-l trezeascd. iar sforditul bucdtarului il scorea din mingi. cl5tinind neincrezdtor din cap. cdpitan Iani. Anton Lupan. qi . furios. impinsd de un vint bun. La aceeaqi ord de noapte. ca urmare. Liniqtea de afard. eu merg ! noi mer. ii dddea fiori. flneIani ! intervenispune omul la kir Anton Lupan. in partea cealalt5 a insulei. Nu seafiul de ce -necaz. ori dindu-i cite un ghiont. Pe mine nu md privegte. d5-te jos ! pufni cdpitanul. dar. in cabina c[pitanului. dar mai intii trebuie gem Firegte.

Puneli cdngile in afara bordului Ei intindegi pdtu- find din toate legdturile ei ostenite. Gherasim.a apucase sd treacd spre sud. Go. ce mai aEteptali ? ! . i: se-i prindem pe pirafi.. c5-i vdd si arunci. IVlihule ! -_ Da ! r5spunse musul. sd n-ai coltul de sud al insulei Skyros. Peste - prova in ap5. Cu voia mea? Nu! . si Gherasim ldsl s5-i cadi bragele de-a Anton Lupan scuturd din caP : Nu ! CSutafi cabluri sau Parime si lungul trupului. i.Lupan. Cite o rafali vijelioas5 smucea pinzele. Anton Lupan iEi sirnli bdtlile inimii. Dincolo de el se deschidea marea' pustie cit rdzbeai cu ochii. .. in stinga.:-. Catargele. Parc-ar fi o corabie! strigd musul. cu vintul.. De dincolo de orizont se ridica fumul unui vapor . . n-au si se rupd. arcuite.Atunci fdri voia dumitale ! Ne-am LTrcd-te pe catarg gi vezi dacd nu se .. scir- il vor asculta orbeqte. Duceli toate greut5lile la PuPa ! sd-i ajungene ! spuse clr hotdrire Anton porunci Anton Lupan. care curind acoperir6 soarele abia risdrit din valuri -. grea a acestui joc plin de primejdii. n-o mai putea ajunge: singura .i marea se invSlui in umbre.. fdr6 sd descopere nici un catarg.Dou5. netulburat. nici o pinz6.9i alt- zd.. Mitrofan. Mihu scoase un chiot . La orrzont se ridicau nori negri... trosneau ..Fuge spre sud. cu aceeaEi apropierea dimineqii.?. Pini atunci. cu \-oia dumitale. Penelopa ipi afundd prova in ap5. trosneau gata sd se . de la un capdt la altul. Penelopa iqi afunda mai poate ajunge. ia-o doud carturi mai la stinga !.?i iqi dddu drulid toatX partea din fa15 a hambarului ! in prova se vedea capul Sarakimonesi. Capul Sarakimonesi se vedea in babord. vintul se intirea' infrigurare ca a cipitanului.incotro se duce? Poate c-ar fi timpui.. mul din virful catargului. trebuie inainte pulin timp.! Oriee ar fi s[ se intimple. qi uneori. . Anton Lupan cercetd infrigurat orizontul.! continud acesta. catargele arcuite spre prova Dar numai virful catargelor.i r_.ansd era sd depdEeascd inaintea ei insula Skyros gi s5-i taie drumul. domnule ! zise .Ivlergem . Oamenii de pe punte se ridi* lr-rngul c[ruia navigau de mult. zdreqte inleles Peste citeva clipe.trebuie sd fie tare departe. inroEit de soarele care tocmai r5sdrea. comanda Penelopei o s-o am eu! ceva nu se vedea nimic. gata sd se rupS din sarturi. striga kir lani. O sX-i ajungem. $tia cd daci la ora asta Sperany.. de veghe la prova. domnule. sI indeplineasci liberd. Cite ? Coborili pinzele. in catargului. marea avea sd se deschidd nici o grijd ! Oamenii se rep ezfud. Se apropia clipa cea mai poruncile cdpitanului. intdrif catargele ! -- Am pierdut-o ! Acum nimeni n-o La fiecare rafald. simlind cd marinarii Ridicafi tot ce se poate chema pin- rile.vreun vas! . Intirigi mai mult catargele gi n-avefi grijd. clipe intregi born- Ridieali toate pinzele ! . presul nu se mai ridica dintre valuri. OdatH cu caseri gi cercetau orizontul. Mihu era la mdrul La citeva rnile in stinga se simlea tdrmul apusean al insulei Skyros.

neclin. cu pumnii dau ti cu dingii strinEi. daci ei treLasd-mi sd dorm.nea de sud a arhipelagului.si sarturile intinse vibrau pe toate Stampalia era o insuld tocmai in margitonurile. bucitarul desprinse dreptul Stampaliei.mire. imprejur in nideidea cd s-ar ivi vreun puse un pesmet in aP5. in timp ce Haig mic de-ale gurii. in sfirqit. ascultd o vreme sto* ** ! ! . Bucitarul iqi ciuli urechile.facd punctull' neostenindu-se cu mdsurdtorile ! Mutd-d gindul ! se impotrivi Spinu. ascuns in cabina echi. . ca Ei cind prin incor.cutitul. se trinti pe pat. in timp ce Penelopa naviga astfel.. in timp inghigind in sec qi lingindu-.in fiecare a cite o felie. oare spre u$5.ti 0 sd fim prin s5-g fli gura ! Cu aceste vorbe.i piragii. bucdtarul? restul de slSnind sub perni. bucltarul se scdrEfendi Ismail ! il striga Agop. visind la dulcea gi micd. fiindci pe bord nu mai era un singur colgigor uscat unde s-ar fi in cabind. se suebuie sd ne oprim. Ce. aruncind prir-iri timp ce se intimplau toate acestea.. des. ftrd sd lase cutirul gingaqa lui Laleli.armeanul. molfbindu-Ei fu. din pind in cap. zgiindu-se de iur. trdgindu-l de un picior. inte. Muncit de ginduri. Di incepu sd sforlie. Tu ai griji numai era mare gdldgie. O 1iu la mine sub pernd. Trescindura din colpl hambarului.rupd . ajungS-vd ! scuturindu-qi blana ori de cite ori un $i slinina ? intrebd unul din pirali. mingiinigi fringea miinile. Cind se trezi Ismail.doui ocale de sl5nind. . deci. Asta-i tot. Dupd ce-gi sfirEi cina.in cind. actun tit. sd ludm provizii.i buzele. ocolind cu grijd cucuiul. rimasd intr-o mahala din min5. O s[ r-d ce Anton Lupan stdtea la prova. nou val i se prdbuEea in spinare. Spinu scoase sldrios trabucul stins. Rdbdali ! strigd Spinu. Miine diminea.i Adnana se urcau pe . ca sd cerceteze qi vreo marea. ingrozit de o noud intilnire cu du-. in timp ce ciudd.cirati-v5.nina. Hai. cind AEa nu mai merge. impletindu-gi sunetele cu mu. mdritd fiindu-le vechea nemullukir Iani alerga pe punte.ducem pin[ la capul drumului ? Ismail iqi lipi ochiul de perete gi prir-i teau in picioare. sd se inmoaie. vapor care s5-i aduci sc5parea in apoi incepu s5-nfulece. iEi tdie o halcd de vreo qase degete. a Stambulului. ci izbutise si <. apoi ficu lampa covorul de Brussa.noastrd nici vorbd nu mai poate sd fie Ce ai de gind. iatd getul infricogdtor al mirii. atunci despre mincarea la Alexandria ! rispundea bucdtarul. mai avem pind buie si posteascS. Cum o s-o rind in virful catargului. bombinind cu darea lui ar fi vrut si transmitd o fo45 mai mare cordbiei. ii strigi ce\-a Apoi ce sd facS? Dormea sfordind pe omului de la cirm5. minclilor ! Piralii urcard scdrile. in timp ce NegrilS l5tra furios. efendi Ismail ? inchizind numai un ochi. de asta ne arde noud? Pdi mai avem numu zece pesmeli in timp ce Mihu . Pe mas5 nu se mai vedea niputut intinde la odihnS. Cite un pesmete de fiecare pajului. $tia cd curl in desp54iturd.. Rdmas singur. alSturi in cabind trebd O sd vezi indatd. cu ochii alintili inainte. in timp ce oamenii obosili pico. indesd ce fdcea Ismail. rdspunzind celui care vorbise mai inaDar. spunea unul.

' / rt 't .1'' :.r. s-.= c t' - 'k'* j ? . ..": 1i'. 1R *..l:'t s.'l':.a:" {... *- l-'. ri...?. :' .'..'t. L {i!i. E 3 .

Ce faci. ridicd tora Armeanul se qi lovi din toate puterile. in citeva minute. Intii mincdm. se facd luminS. qi-l 15si leapdn in fundul patului.i adulmecd in llngurolur. infundd gura piratului cu o cirpd.reitul lui Spinu. Capul bralul lui Spinu po. apoi scoase panoul gi igi rile. Ismail iEi potoli bdtdile inimii. zdceau in5untrul magaziei. mai departe. Hai.aceastd ord acul lui coborise cu vreo Dar hai. tremurin- du-i qi trupul qi inima. scdpat frrd si te spinzure? Dumneata e$ti. cind in sfirEit incepu si putu mai bine Ei alerg6 la tambuchiul de ia prova. in loc s5-i rdspund5. care se leglna in pupa de crucet5. gemindr cu valu. ar fi vdzut cA in zdvorul. Ei-o puse pe dinsul.a se lupta.. impreunl cu Spinu. c-am inchiriat alIsmail se pipdi la briu. arn Alah cu mila ! Farul pe care mdsese in urm5. pe care il minase necuratul sd se uite pe gduric5. in acest timp.faci ziud. In stinga.. cipitane ? strigd omul de la . cici al treilea atirna brizd moartd. inainte de a putea scoate un singur cricnet. li nu mai puteau ieqi decit dacd ar fi bijbiind printre valuri. ii dddu peste cap li rlmase moale. Agop. Credeam c-ai sI bei singur. Hai afard.. bijbiind in noaptea de^smoald. vintul se preflcuse intr-o Ultimii doi piragi...ieqit in MediteranS. singur? Ziceu cd nu mai e nici o sticl5! in hambar. Bei de unul cirm5. Dar desficea bocaportul. Acum ce facem? intrebd armeanul. pe care il inchise qr zdvorul. ce insulS se leascd dintr-o biati bucatd de sl5nind ! afld acolo. Ismail zdri un far nu. cirmaci Ei om de veghe. nehotSrindu-se avut asupra lor mdcar un topor. Furtund ? Peste un ceas. se intoarse spre el Di-l atinse in creqtet cu nul. c€L o trend mincatd de molii. fdrd r. unde era rdsiritul. Ismail legS cirma cit aer. SlSnina era colea. cei doi piragi de la cirm5..iri capul in cabind. parc5 incerca sd se reverse o slabd luminS. acum sosise timpul pentru altfel de in dreapta.cni c:t o sticld desfundatS. se aplecd deasupra patului. la fel fEcu Ei cu turbanul. pe urm5 a$teptdm . Piratul deschise ochii.hambarul ! roiul. odatd ! stirui il vdzuse adineaurea rd- . apoi il legl zdravdn. erau astfel puEi bine in cabini Speranpei. Pind una alta. Sperany. aq zice ci . efendi Ismail ? Ai Vino-ncoa $t pune mina ! il zofi bucdtarul. foindu-se pe ling6 cirmI. Ismail nu stdtea de poman5: sdri in cabin6. pe care il scoaserl cu gr€u din cabind. $i dacd ne ritdcim? stdrui armea- piratul de la cirmd. scoase lingu. sd se Dar unde mergem? $tii drumul ? Ismail ridicl din umeri: De. DacS ar fi intins mina. vino mai repede. Agop. cu o sticld in min5. dupl valurile astea. sd spargd s5-qi aleagS drumul.deascd ce coll de pimint. iar in fagd. cipitane. ii scoase giubeaua lui Spinu. In vreme ce sub pern5.. aEa mai merge ! zise cirmaciul. dar n-avu cind sd se ginisprav5. Dar dacd cineva ar fi privit barometrul. Ei. Dacd ne prinde furtuna? Bucdtarul ridicd nasul . scoase doar un geamdt gi iEi pierdu simlirile. r-6zindu-1 pe cdpitan cd iese pe tambuchi.auzind pocnetul. nu se mai vedea nici unul. cd mi s-a uscat gitlejul ! ridici anevoie. nu mai mergea sd tot Dterpe.

o sd afldm gi drumu1! Am scXpat de oriee grijd! Ia coooard in cabina cSpitanului Ei vezi cd mai l.r se intrebd bu. su mliniie sub cdp5tii. Auzi. c5 era mare c'5idurd. Ai pintit pind la Pireu. se furiqase cenuqie printre insule.. de oraE.i'b: ef. fErE Pregdtindu-se Je euicare. aga. Agop ? O eoraoie cu dou5 catarge. LTndeva.rul diniuntrui giubelei Apoi de*Cat5 iEi dddu seama cd se o hirtie foEnind. l tir-ai tu si fii ! Apoi. le strinse pe ghiuri. Sint nebuni. se vedea un pilc de palmieri. <r mai intii imbr5cSmintea l''-ii <.tie ce diavoli ascun. spre apus. frici sd te iei cu el la Deqi vintul aproape murise_' corabia din urml se apropia atit de repede. incercd inci o i:atd z6r-orul tambuehiuh-ri. ciind: <Cipitane. de parc-o minau duhurile. ca gi cind ar fi fost hotdri$ sd nimereascd de-a dreptul pe gurile iadului. ostenit" Ct n.i asta?. mirai. Sint rectrini pe-aici? intreb5 armeanul. Dincolo de ea se ridicau nori negri si marea. si se intinse pe punte.. gi aiunci cdtarul..Ce*o mai fi . Acum o sd cdpdtirn Ei de rnincare.$i !i-e trinti ? rdspunse bucdtarul. ce-l privea ti ?. Cu duiumui ! Aqa cd ai grijd curn te ! nici o pricin6.. care aici se alblstrise. c[ altfel te dau la rechini ! ii porunci lui Agop. . vdzind ci marinarii necunoscuqi veneau cu toat5 velatura.. aruncl ancora. rizind. si zrci c5 n-ai noroc strigd cirmaciul. igi trimit vegti de la MusaraFr.atargul nrie.Bre. ciscd Ei se intinse pe punte. pind 7a l6rm nemaiflind mu1t. cd nu-i a bun5.. Dar n-o fi r5mas vreun pirat ascuns Bre' Agop. cu ocheanul in min5. sau n-au intilnit niciodatd o furtund !r igi zise. ipi scoase curiozitatea il irnpinse s5 vadd ce-cl fi. Ei-acum se apropia ridicind pe sus corabia str6in5.. care pSrea o scrisoare umplutd cu slove grecegti de rrrina stingace a unui om nedeprins la scris. simqi in buzuna. pornise furtuna. Ilegi pica de somii. de iuleala corabiei striine. pus pe gium5. cd se implineqte anul de cind n-ai mai fost pe la nor. mai cu sea:ri cd somnul il apdsa in creEtet ca un turban de plumb ? .\rine o corabie ! strigd Ismail. bre. din Egee. cuprins de bucurie.gi in adincuri.ie uil oehean acolo. pSrea vinbti Ei involburatd. Agop. se rdsfirase peste Mediteranil. Aici Ismail se opri. Fiindc6 Selim pleacd in Arhipelag' cu porunca pe care o $tii. sd te fln5 tartorul sinltos pi si te vbd in curind venind.Dar la urma urmelor. Deci scoase hirtia.Spinu. sau poate un cum de nu-qi putea amingolf tii ! . Pinzele Speranpei miqti ! incepurd sX fluture. altminteri. ca sd fii liniEtit. Pdeat c* n-avea luleaua sI puffue pulin inainte de a adormi PinI miine dirnineai5 sd nu mi scoli. Armeanul urc5 sclrile. Ismail privi prin ochean 15rmul pustiu. pe el scrisoarea piratului. briciiarul bine inchis. hai si coborim pinzele. cd parcd mai au:ise ? Se fi fost nume de om. mai inzdrSvenit.patrLr linii gi pirea hot5rit si inghitd tot cadranul.. . nelinistite. ca Ei cum le-ar fi urat corlbierilor bun venit. intinse o tcrri5 iingi . eob'rri pinzele.a Musarah. qi uite cd te-aln adus in Atica. leginindu-Ei umbrele verzi sub ultimele adieri de vint. Rdminem numai cu focul $i cu trinca. se increding5 cd hambarul era pc-sub paturi c€r ? . --.. _. rdscolitS de cine . pornise de undeva. uitindu-se speriat in jur. ca s6 aibh urn-br5 la somn.

pinl ce slri in picioare gi incepu sd strige. Agop. de data asta cr. . <. sd zict cd-i pierise orice urmd de somr5 din cot se sdltd intr-o rin5.\ Qt1 toropit. b5l5bSnind din miini. r Ismail se ridicd intr-un cot. rizind. Pe jumdtate treacdt asupra ei. din ce in ce mai aprins. un ochi ii mai alunecd in scria in acel loc.R{DU TTT}ORA. tot citind. amindoi ochii deschiqi. cdpitane.. $r nu a$teptam decit porunca incotro sd pornim. socotindu-l de-aici !. Nespus de tulburat . Ce-o sd se bucure cdpitanul cind o auzi!. fii drept locul cel mai ferit. Corabia e gata de doui luni. Alah.. Mdi. apoi ieqi pe punte qi inci o vreme umbld de colo pind colo. . in clipa aceea. . . . Agop. pe un raft. oprindu-se uneori in faTa lui Agop Ei zgil$indu-I. vii.. Ei el tresdri. incit acestuia i se pirea cd turcul a innebunit.Coranul nu face cit un rind Tot inlelegdtor $i-un sd md pocdiesc dacd am greqit !.i de fericit. Alah. grozav - o sd se bucure . . tu $tii ce-am gdsit ?. . turcul dddu sd impdtureascd hirtia Ei s-o pun6 la loc. bucdtarul Speranpei cobori in cabina de la pupa: ascunse scrisoarea sub c54ile lui Anton Lupan. parcd ieqit din minli: Mdi.

vilzbucni ru. atirna pleogtit pe catarg. -n-am mincat ioc. Estem aici. . Citeva clipe mu tirziu. Agop. fdrd. filgeam de tarea clipei cind sd tragi primul foc. uitindu-se vlzut? deasupra numai cu un ochi.Ce-i. parte spre iad. la cireva nind. Agop gemu in sparul. bine asta care este sus ! rdspunse bucbtarul. rispunse. dirdiind. sdri in picioare si tele lui. ne. le dau jum5tate din ai sd ne lase vii. cit miile de stea pitit. Sd avutul Acum nu . cele doud coribii erau al5turi. dupd care se pr5buEi. in Corabia pira$lor se apropia incer.cei mai de temut. cu pugrile in miini. rdmase trSsnit: corabia pirafllor. uitind sd mai intr-o prdpastie fdrd fund.uitindu-se in jur. Ei noii venif il inconjurard pe Ismail. umbrit. s5 mai priceapd nimic. sdri Gherasim. Sintem rofi cinci aici. altfel. <. fre! Efendi Ismail ! cindu-se la ochi. bord la bord. efendi Ismail ? Dumneata egti singur. fdcind s5-i fiarbd creie. impinsd cit nu e prea tirziu ! de ultimele adieri ale vintului. uitind c5 avea in fa15 vrijmasii pul lui in atitea zile de zbucium ii in. unul am spinzvrat Spinu am dat in mare. tu ai ! . dar poate arn murit. puse unul peste Penelopl in Arhipel ag. pdginule. se duse la prova . cind soarele ii Ismail auze o impugcdturd Ei glonpl ajunse in crestet.ii piui pe la urechi.i se piti dupd parapet. care. incepu sd clildsindu-se pe punre in locul pregitit peascd din ochi. armeanul se trezi. ieqitS din adinc. se prdvdli in somn.dacd s5-l imbrSli$eze sau s5-1 ia qtiind in pumni. Dar cind piralii ajunfrinse bucuria dupd un rimp qi bucdtarul. $t inlemni. ridicard in picioare. Pe la ceasul prinzului. lipsa vintului. LTnde-i Spinu? . Bucltarul ardtd spre hambar. care de care mai nedumerit. $i incepu si fad semne prietenesti din miini.in clipan5lucirivdae corabia cu caDar aceea pul de mort pe catarg. 1i s-a ficut de rechini ? .Efendi Ismail.cdpitanul meascd ! O si lui Ismail aibd de ce sd-i mullu! Dar osteneala care se adunase in tru. minunindu-se de aceasti o . era in fap lui. revenind cd la graiul ghiaur.-is. bildibic ! Bine. parcd Predafi. tintit. ca E Penelopa ! strigd.Dar e cipitanul nostrulr isi zise bu- adiere de vint. toati lumeaun glas. incSrcatd cu fel de fel de pinze. atunci de ce-ai fugir cind ne-ai . numai cerul sau numai iadul nu Pe puntea Penelopei ciliva oameni se ie-ar fi inclput. serd la vreo sutd de paEi. fugrm la lirm luptdm. intinse Oamenii intoarser5 capul qi r[maseri iscusit in fiecare loc unde putea fi prins5 incremeniti. in aqtep-. dinainte. crezind cd totul este \. e cea pe care am altul. SA coborim barca qi sd . piralii Bucltarul se ridicd intr-un cot.dibicie.intrebl Anton Lupafl. miinile sute de pagi. Bre. Ei se apropia incet.. lu5 puEca de jos.Haide.Eu nu de voi fugeam. meu cdtarul. Ismail nu-l ascuha. cd o flnea totdeauna cu el. Bucltarul rdmase cu gura cdscat5. iar ei is mulgi.sus.! zise armeanul. parte spre cer) cd pictat-o eu !. arltind steagul cu cap de mort. .sI luptdm Di!s5 murim mai putem decit Prea tirziu ! De ce sd le cerem indurare. Chiar dacd ar mai fi incd o valuri intilnite in drum.

i lui Huseim. continud piratul. incircard. simgindu-se mai bine acolo slSnind. pofi sd md l5mureqti ce-ai urmS. ridice intr-o rini. ficindu-se vindti. cu Altminteri te porneneEti cb scapd .i frecd gitul. eu l-am ridicat! mdrturisi ci.Iani. aqa cn aneoraser5 numai la cigiva stinjeni. fdrl si vrea.i luard rimas bun de la g5rmul Africei. vdzindu-l . domnule ? Cu ceilalfl . in acest timp. ca sd scap de de voi..toptanul. cu o miqcare pe Cdpitane. dupi ce iqi fdcuse slujba de bucdtar. cdpitan Iani ? EEti munte.Dar crun ai vrea altfel ? Spinu i. La Bir-Sanje.. parte dreaptd de la fiecare. frigind un berbec african in spuzd. ^ce Ii l5s5m de prisild lui intrebd kir Iani ? Nu ! eu zic cd-i mai bine si lucrdm . echipajul Speranpei desc'hisese tambuchiul Ei magazia Ei-i scosese afari pe cej cinci pirati leEinaqi de foame" facem.$i rit ? LTrmiream sI ne vadd vreun vapor -rizboi . Ce vrei ? Unde ne rJuceqi acuma? - Cdpitane ! gemu piratul. in . pe care Gherasim le scoase: ca un inceput de dijm5. aruncind de spaim5. pinzele se ridicari pe catarge. La auzul acestor cuvinte. Ce ciEtigi dumneata se franluzul si ne spinzure? De-rni drurnul. .Ieremia. oarnenii coboriri pe plajd. se imbujord atit de tare. gi igi indestulase gi el pintecele spurcat cu in cabina de la prova. . cd pind qi gepii din obraz i se fbcuri rogii. care rlmdsese pe puntea Kir Steagul piralilor ! Cine l-a ridicat ? pe un fund limpede ca at piriului de bun sd ne spui ? Da. urmate cu furie de kir Iani. grfii ei.Ne dai pe mina judecdtorilor? . cind puntea se vedea ca in palm5. porni de-a lungul l5rmului. inconjuragi de copii tuciurii in pielea goal5.Penelopel.Ri celeilalte cordbii. Anton Lupan se repezi la el $i-l inghesui in parapet. Pe inserat. se urcarl in blrci Ei i. apd proaspdtd gi provtzjt -_ toate astea f5r de parale. ci in schimLrul citorva . O ultimd intimplare tulburi liniqtea acelei zlle.{J]U TUDOR. obrazul lui Anton Lupan se fisu vindt $i..La Pireu. Dd-ne drumul. Spinu incepu sd se tele palrnierilor qi la umbra lSrnnului frdminte.A.. . Soarele cobora in spamarea albastrd se intunecase.aluri de mitase. mie . ceie doud echipaje se ospdtard cum nu se mai ospltaserd de multd vreme. $i Ieremia era colea. se duse se culce si decit la lumin5. su flinta lui nizdrSvanS? Numai Ismail. se desfdtard la umbra palmierilor. Ce-a fost asta.i sd ne captureze. neqtiind dacd sd-l inpitanul frunte sau sd se facd mic.R. ridici pumnul. Ei cd de acurn inainte nu va mai fi rost de fug5. din calabaiicul armenilor.. incercind sd care n*o poruncise creierul dacd o lui miinilor. pesenme ca o incununare a crincenelor incercdi pe care le infruntaserS pind acuma. Aproape de gdrm apa era adincd.ur priviri pline pe Anton Lupan in preajm5. Di-tr spun unde este ! . in gdldgia ghiaurilor. mai tirziu. Pe bord nu rimdsese nimeni la ce sd rimin5.i Speranpa. ca sd nu supere mai tare weunul.gi iar li se inmulleqte neamul ! Lanlurile ancorelor incepuri si trosneasc5. C5ra1i-i pe togi incoace. Simgind cd oamenii fac pregStiri de plecare.

ceilalqi pirafl se smucird de ios $i. numai ochii mi. ca s5-Ei regiseasci in sfirEit prietenul de atigia ani dispSrut ? La Stambul fusese sigur c5-l va regdsi. Care era adevdrul li cum putea s5-l afle. el l-a vdzut! . ! Care franguz? biruit.Ce s-a intimplat ? intrebb c5pitanul. fdcind sd se inv51mdEeascd mie de simtdminte in sufletul lui.rdspunzind la intrebarea lui. continud el. Era oare adevdrat ci Pierre Vaillant triia. Orice ar fi in joc. vedea frdrnintarea lui gi era sigur ci I-a ceput. cind la Spinu. d5-ne drumul sb ne ducem pe 15rm. am s5-1 . . ci Spinu il flnea undeva ascuns si cu o singurd vorbd a lui ar fi aflat acel troc.clipa aceea) in bordul sting se auzird In doud plescdituri. ascunzindu-Ei tulburarea Jare il stlpinea.cd nu l-ai ucis ? dovadi aduci Spinu ardtd spre Huseim: LTite. DacS trlieEte intr-adevdr. $i-fl spun locul unde il pogi gisi.Alt martor nu ti-ai gdsit ? intrebi batjocoritor Anton Lupan.. numai Adnana. iti spun unde-l poli g5si. pod s5-mi Nu mingi ? Ce . dacd n-ar fi fost echipajul aproape.e nu nu nimic. ridicagi ancora ! . Hai.i Adnana scoase un strigit de spaimS. tot a$a cum o s5ptiminl mai tirziu se incredintase cI Pierre \raillant a murit.intrebd Spinu.De ce ? Ca s5-mi pund un . ajutorul tdu. -. care il privea ne$tiutoare) fiindci ingelegea prea pufin limba greceascd vorbitd de ei. care se adunaserd in iur.i pe Huseirn ! Auzind aceste cuvinte. Da.de fdcut ? . Cdpitanul Speranpei rdmase cireva clipe impietrit. ci se intoarse spre ai sdi. Nu ! rosti indbu. indreptindu-se spre mal cu o re- . dau Ceilalgi qtiu Pierre \/aillant ! scrigni Spinr-r. Asupra sortii voastre numai judec5torii vor hotdri -. mie Ei lui Huseim.un timp. . tofi erau buimdcrti. .chiar fdrd..i Huseim au sSrit in apd. tremurind: Pierre Vaillant ? N-a murit ? . Fata iEi ap5si mina pe inim5: Spinu !. una dupS alta. d5jduiesc cd in faga judec5lii tcit ai sd spui. aproape despovdrat de spairna care il srbpinise la in- -- frimintare in sufletul lui. l_:i \r.i-ar h auzit.Pierre Vaillant. j. cind la clpitanul lor.. Nu Spinu. .-i ). .qi-acum ai fi mul.-i\!l.N-ai s5-l mai g5seqti niciodatd pe ! mciodatd toate pe mina lor. l5sind cirma. simlea cd e rnare LTite. nu am dupd dreptul sd-!l dau drumul. bdiegi. tlar nEgisesc. si-l apucfi c1e grumaz.Nu ! $i dac5 imi dai drumul. Nu-Ei didea nimeni seama ce se intimplS cu el. nu-!i cerem nimic sd luim cu noi.git Anton Lupan. privind parcd fbri ingelegere. o mie de ginduri in cap qi o DouS dire de spumd tulburau fala rndrii. s-ar fi repezit cu rcfil asupra cipeteniei lor. \rdzuse tulburarea lui Anton Lupan.unmt sd ne vezi pe noi spinzuraqi.cindu-li-se in cap. . Doar si scapi tu ! Ce cdpitane ? -si cindfaci. prietenul dumitale Oamenii.: rimaserS inlemnigi. Anton Lupan se aplecd spre pirat. Spinu .:.gtreang mai bun? Cdpitanul nu-l mai ascultS.. ce-i riminea . scrigni unul din ei. dar cre'le-ne pe mine . $tiam ci te assunzi de noi _. in timp ce o sumi de alte ginduri se invdlmdqeau in capul lui. urmS .

€ qi cum ar fi vrut s-o de spaim5. ca gi cind ar ft fost numai o umbrd. cu ochii holbali &ga's . s5 tulbure fala mdrii. In spatele ei se vedea incl una. inroqindu-se. fiindu-i foarte scump5 viap lui Spinu. lovi apa cu coada . Ieremia lds6 cabestanul qi puse mina pe puEc5.R. Asteaptd sd ajungd la !5rm qi p-orm5 suier5-le sd se opreasc5. apoi a treia. ar5tindu-$i burta alb5. In volbura care rSscoli unda se auzi un r5cnet de moarte. scotind strig5te de spaim6. nu-i ucide ! il opri cSpitanul. marea incepu si fiarb5. Rechinii ! strig5 Adnana. Stai. se intoarse pe spate qi. spinarea unei dihdnii fioroase. dar cu o liniqte maiestuoas5. vru s5 se intoarcd spre corabie. fereasci de priveliqtea inspdimintitoare. cSscindu-ti gura hrdpdrealS. Al doilea fugar se aruncd in lSturi. dar indatS. fdrd. intr-o zvircolire dezndddiduitd. \roi ceilal$ coboriti repede barca ! Nu apuc5 s5-Ei termine vorba.{DLT TLDORAIT 8i peziciune uimitoare. grd- bindu-se sd taie calea fugarilor.gi se intoarse pe spate. Anton Lupan o cuprinse de urneri gi o trase deoparte. Piragii rSmaEi pe corabie priveau pe deasupra parapetului. alt rechin lovi apa in preajmS-i. sco{ind strigdte de spaimS. Primul rechin {ilni lnainte. in clipa urmdroare deasupra nu mai r5mdseserd decit virtejuri potolite qi o patd intinsd de singe. il trase in adincuri. idsind deasupra numai volbura purpurie. cind copiii de pe !5rm o luard la fug5. De-a lungul malului aluneca fulgeritor.

Negril5 se ardtd pe fagd cucerir odatd pentru totdeauna de blindegea gi gingd- Adnanei. spre nord-vest ziua urmitoare. peste MediteranS.o"rtei de apus a insulei Creta. fiind mare deriva gi tot impingindu-i in urmi. pregdtindu-se s5 se intoarc5. aqezat printre insule. dupd ce mai smuci o datS velele din prova. Dar. sd se apropie de Pireu.a lungul . dar fumltate din ciqtigul lor asupra mlrii se pierdea. corabia nciastri naviga de. tdind zig-zaguri mari peste MediteranS. <rstringindr> vintul cit se putea mai bine. poate oberclind qi-acum. fi trebuise numai patru zile coribiei si ajungi de la Skantsura la Bir-Sanje. in sfirgit. Acum. poate din pizmd. Navigau in volte. in marea Egee. apdsindu-i tribordul. care avea liniile mai greoaie gi velatura nu tot atit de bund. vintul.AI-T FEL DE PRIMEJDII -G- ncepea si se lu- a treizecea zi de luptau cu vintul de nord. aseard Speranpa ocolise Capul Krio Ei. neputincioasd. ostenitS. $i intr-o lund implinitd nu izbutise sd facS inapoi nici trei sferturi drumul. Barem pe- nelopa. o n indreptindu-se spre nord-est.r ciolanele cele mai bune el nu mai qria de nimeni. se pierduse de multl vreme in zare. zadarnic il ud. fiindcd abia se apropia se mineze de ziud. Zadarric il musrra srdpi nd-su. se abdtu in ldturi. Dia - . odatd cu zorile. pe lingd nedorita coaSti de nisip africand. cind de Egee.menea bucdtarul q. pe coasta africand. deqi pornise odatd cu dinqii.

prelungitd mai mult decit ar fi putut prevedea mintea cea mai chibzuitS. BunS-dimineala ! le strigS.fieciruia cite un zimbet. impdr. vestind apropierea continentului Ei sfirqitul acestei etape zbuciumate. gata prefScut in munnie. dupl cum. Negril5 incepu sE se zbenguie pe punte. aruncind priviri speriate spre piraqii legagi aldturi. Bun5-dimineata ! se grdbi sd strige pede caldd aduceam! Adnana iqi scoase capul de sub cear- Ismail. cind ea se intindea in hamacul ei. trnd Bun5-dimineala ! rdspunserd cu to-imbujoragi de lumina rdsdritului. cu ochii vii qi urechile ciulite. in stinga bornpresului se zdrea insula Cithera. fdcind tumbe mai nlstruEnice. la pupa. el se ghemuia t6cut al5turi.A. Am dormit bine ? Numal Agop stltea zgribulit pe margnea bocaportului. incepeau sd f-brchezuiascd qi puntea. cu Acum estem gata cafeaua. cu ochii rogii. Cit era zrua de mare. . De cind iqi adunase bog5liile la loc in cufere qi le dusese inapoi in magazie.si dddu cu ochii de namenii care. din bucdtirie. ciinele nu fbcea decit sb urmdreasci ririgcdrile Adnanei. . Aqteptam. indepirtindu-qi-l de pe frunte. re- barba crescute. iqi scuturd pirul ud. nu mai avea liniqte sd inchidi ochii. sau se a9eza ginditoare pe un colac de parime. $af. iar seara. alergind mai zvdpdiat pe punte. obositi de atita zbenguial5. nimeni nu-l vdzuse pe NegrilS mai potolit gi mai cuminre.DU T-UE}ORA:q Nimeni nu-l vdzuse vreodatl scolind ldtrdturi mai vesele. dupi ce se ferchezuiserd ei.R. ca s5 miriie qi s5-gi arate c<ll1ii indatS ce ar fi auzit un pas pe punte. Iii. ar fi ingepenit acolo. dacd fata. Daci ar fi fost ca drumul sd mai gind incd o sdptdmin5. se oprea s5-Ei tragl rdsuflarea.

dacd ai priceput cum stau treburile. dacl nu qi-o bate iar joc de noi mai Pe uscat. qi incepu Vorba-i. cd pe puntea Speranpee parimele prelul lucrului? CA. pe mejdii. dup5 cintar. apd. m-a!r scdpat ! . . du-te sE urmeze to[i. Ei. . Nu pot sdJ las pe Pierre ne-au luat urma. s5-l intreb qi eu unele. oriunde. Stai . cind Bine.i zimbea pe sub musta15. intimplarea !i se dato\/aillant in plrdsire. o s5 fim la Pireu. tot Cirmaciul i. inseamnd o intirziere de aproape patruA$a e. Dar mai intii trimite-l in. pelagul gi rdsiritul Mediteranei. cu caravanele. si ne piragii n-au s[ se lege de o corabie ca a cd ajungd luni de zile. cr-i dinEii. Iar apoi.qi cirmaciul. de Lupar5 care trecuse la cirmdo Ei-i spuse. pin5 la Port Said.Efendi c5pitary $tiu. dar vreau s5 tii lSmurit cd dacd daci o fi nevoie. Gherasim. ce. ai ales drumul pe Domnule. banii . ca la prdvdlie.ne pare rdu de intilnirea noastri iEi aveau piragii cuiburile.Lupan. Ia s5-mi spui. codindu*se. dacd ai vrut s5-g strdmu$ sdrdcia de abia stlpinindu-se: la Stambul la Atena. cu ascunsd giretenie. adici s-ar fi Oamenii ceilal$ ce gindesc ? putut prea bine ca unii sd rnoard. Sint gata si te rind avutul dumitale. sd cerem platd armeanului. Gherasim se apropie de Anton frumos. f'ace? I-am fXgdduit s-o duc la Marsi.vreme) qi-s o mulflmeline privintul. cd poate n-o sI avem totdeauna sd incheiali socotelile. urmd n-o sd mai avem cind. ci orinduite ciud[.mit de ddrnicia c5l5torului. domnule ! Nici eu n-a$ avea zect zile. (.beasc5 lia.La fel ca mine. viaqa unora dintre noi. Armeanul se apropie. Eu cred cd a venit timpul s6-l mnltd de judec6m pufin pe armeanul nostru.. ca si rdscolim Arhi. )) De ce sE mai vorbesc cu €1. cu gin. Ei mi-e sd Dar. bani mul$. aruncindu-pi privirea in urm5.ce fel de jumdtate. ruci pe mare nu ne scape printre degete. ce voi Tocmai despre asta vrea s5-!r vor. ceea ce costS multe parale. Am s5 vd risplStesc cnm se Cdpitanul se uitd la Adnana. judec5-l ! incuviinl5.menii? Igi dau junnltate din averea pe coace. flrd sX se iase mojos. O si mergem Nu pin5 la Alexandria. Gherasim. dupd Agop ii aruncd o privire speriatd lui prilejul clun vezi.dacd a$ qti ci nu ne-arn ficut ca side mai spun c-ar fi putut s5 coste linigte nu datoria.dumitale. pe unde $i nici nu s-ar fi legat. aculn cind qtiu cil re$te numai durnitale. dacd e si dai boar- Dupd ce-i aruncd o privire plind de nu mai st5teau malddr.pot si md ingeleg cu dumneata. atunci nu ne mai lipsesc decit vorbegti mai pe indelete qt cirmaciul. de la moarte.ai inimd prea bun5. dupd cum vezi. n-am rners tocmai in deplin5 liniEte ! Fdri indoial5. $i-acurn. Asta pentru noi trdieqte.sE luim m5rfuri. sau dupi ton rime.. czr oadul aiurea. ardtindu-i un colac de pa.\/orba e-. care o arn la mine. efendi Agop! il imbie An.Miine cuvine. Mai ales Cine-ar fi bdnuit? Gindeam cd -ne trebuie bani. care a$tepta al5turi. <. care dintre ncri s5-l judece ? sI vorbeasc5 repede: Las5-l pe mine: mi-e c5 dumneata -. iqi zise. miine-dirnineagd sosim mare ? la Pireu. . E nevoie. line seama .

jupine. dar dacd dumneata eqti asa de dar. fag6.balot scdpat pe punte . Ce faceau acolo gi ce portului plutea doar un zumzet domol. dupd ce l^" chei. fele. nu-l l5sa s5 vin5" O sI md dupd hdrm5laia din portul Stambulului. poate lipsa colinedoi in magazie ! Gherasim zdbovi zu Agop in hambar lor indepdrta ecoul.A! Kali-mera.cind mlrfurile la cheiuri.. fluturate mdri ale cumpStare la care Pavilioanele de brizd.Jumdtate nu se a$tepta nimeni. in dreptul cind cddea amurgul. sd facem impdr.din cele mai lor. fapt este cI deasupra aproape toatd ztua. Speranpa naviga netul. In acest timp. ceea ce era uimitor Efendi. Speran{a eta meni se strinseri in capul schelei. buqitura unui un^geam5t. negre.acolo linu drurnul cltre Cdpitanul unei cordbii se saluta prieciruia ajunse teneqte cu barcagiul care trecea prin Capui Zurba. mai vire rugdtoare: mult prin semne. hai s[ ne oprim la o treime. nu era socotit de nimeni. marinarii . l5s5 Kali-mera.:: : a. privind cu indoialS cite trei sute de tone. Poate intinder ea bazinului fdcea s5 se dreapti. vorbeaur ou stia nimeni. de-ai fi zis cA il injunghie.Barcagiii se tocmeau cu pasagerii. care rdsuna ca flpitul cocostiratitea zile zbuciumate pe care le intil. Nu-!i fie team5. pe barca lui. . apoi o sut5 de oaimpinzea bazinul portuh. mai bine nu te ardta a$a filotim. iar tu sd rdmii cu avuliile.i puzderie de vapoare.i negustorii. vestind prezenfa tuturor continentelor. b5rci.rearnit sfert. silabiancorat5 la Pireu. doi.i cite un strig5t buratd in Egee. Cind turor 15rilor. in port se stirni mare fierbere. Aqa cum limbd mai potolit5. dup6-arniazd. toropeau cordbii. stribdtuse toatS p5durea de catarge care Intii unul. intre doud bricuri de sind numele vasului. Eu md gindisern s5-1i cer numai un intindeau de la un chei la altul un f. acolo o sd fie zarvd multd toare a zilei . cu dou5. schimbind priviri. tunic. aqa rdmine ! Dar vreau intrebi cu tearni dacd nu !i-a sl5bit simca treimea sI fie treime. era a zr liniEtitS.in care se impleteau toate culorile.! jupoaie Chiar gi hamalii. lumii. in locul cdpitanului. Numai in cind il auzeau pe armean scolind cite arar se desprindea din aceasti monotonie huruitul unei macarale. indemnindu-re s5 te ne-am ingeles. Fie ! incuviinl5 armeanul. Numai din cind ca in preajma unui stup de albine. duHai cu mine in hamLrar. cipi{c tan mai rnic decit primul. ** indatX ee Speraiya arunci parimele A doua zi inaintea prinzului. sub privirile geala in liniqte" bdnuitoare ale vameqilor gi grdnieerilor.vreau sf. in fatS scoteau fum echipajul. Printre aceste vase. r '. cu o nite indepirtate . trdgind alene la visle gi care. md las la mila dumitale. in lumina orbiajungern la Pireu? Nu. tnei Ei patru catarge. Agop ii aruncd lui Anton Lupan o pri. Hai amintopeascd zgomotele. apoi. Curind. alunecau greoaie mahoane qi nu qalupe qi remorchere. dupd peltic. cipitan Iani! -la o jumdtate de mil5 in stinga insula Kaymene Ei de.ri. r5spr-lnse care forfoteau pe cheiuri. jupine.. vorbindu-$i ! . nu dupd a dumitale. dupd socoteald tul auzului. vorbeau o cirmaciul. cdpitan Iacovachi . unele vee prea mult ! zise.cului in pustie: nise inainte.

Bineinleles. ingelegind tulburarea lu. cdci suma ar pdrea neinsemnatl pe linga bogSliile din sipetul armeanului. cu muchia zimluitd Sd trecem gi peste aceaste intimplare. kir Nicolachi.i Penelopa lur kir Iani. cd nu bulzeasc5 pe chei. . De pe un vapor care sosise de la Liverpool debarca un grup de turigti. S. dar ii . nu v-au prins piralii ? insemna aproape 3000 dublase) ceea ce de . In cursul diminelii. peste mungii Hymattios.i vesteste-l pe cdpitanul portului s5 vind cu polilia. Agop se fdcu nevdzut. vdzind cd pe chei se imbulzea prea bere Ei mai mare. englezi gi englezoaice. . privind va mai vedea vreodatd marfa comandatd iardqi cu indoiald numele vasului: de atita vreme.. Dar haide. satul lui. Cum barca ii aduse la chei tocmai la pupa Speranpei. sI trecem pesre toate..i deschise drum cdpitanul gate tdrd nici o osteneal5. cu ciEti coloniale. Anton Lupan. pe care) in faga hirtiei lui kir Leonida.zile.$i. fiind obignuitd lumea porturilor cu orice fel de nenorocire. Altminteri mi-e cd judecata s-ar putea face in lipsa judecdtorilor. era in culmea fericirii ? tdnie. Du-te . cunosculi in Egee. clun stau socotelile. fdcu sd se rotunjeascd punga SperanpEi cu o mie drahme. Eu nu mai plec de-aici.greu i. Dar in aceastd lund de intirziere. care de mult nu mai tulbura pe nimeni. multi cd incepeau sd se audd strigdte ameninl5toare. fiindcd a doua zi acesta pleca la Liopese. fErd s5-si ia deschizindu-i drumul lui Anton Lupan. cind se afld cd Speranpa Drept rdspuns) un orn ciin mulflme De mult igi pierduse el orice nidejde cd fdcu un pas inainte Ei intrebX. didu o frrga in ora$ sd cumpere imbricdminte cuviincioas[ pentru Adnana qi daruri pentru nevasta Ei copilaqii lui Gherasim. aflat la vreo treizeci de kilometri. ficind tot mai mare facem decit sd intirziem c5ldtoria ! Mai gilSgie. Ce-i cu voi aici ? strig5 Gherasim.peran{a era de multS vreme inscrisd acolo. repede fi tot scolind exclamalii de uimire. Gherasim nu pierdu aruncindu-Ei ochii pe list5. Ei asta) impreund cu costul transportului. socotindu-se pierdutd de la sfirgitul lunii iulie. ca gi cind ar fi fost in Africa. Dar mergind ciliva paqi ajunse trebuie spus agita: prinzind de vest e in dreptul tablei vaselor pierdute $i. dupd mdrturia c5pitanu1ui John Tennyson.brad.Gherasime ! zise Anton Lupan. cind iqi blestemase soartar Asta-i Speranya? . S5 mai amintim cd stipinul cherestecare trebuia sd se ducS ia polilie Ei Cdpilei. peste cinci sute de oameni. . Speranpa rimase la Pireu cinci mii. lume. sd nu se intimple vreuna. cici mlrile ne a$teapt5. se dumeri prilejul s5-i vindd cei ciliva metri de dintr-o datd. drahme cistiCu prin mul$mea care continua sd se imSd lSsdm bucuria negustorului. pierdere mai veche. gi cu ochelari de soare. care o vdzuse plecind de la Gallipoli. intre alte zeci de vase pierdute era'trecutS . In mullimea de pe chei se stirni flernu numai cI nu pierise. in partea de rdsdrit a Pireului. verzr sau albaEtri. s5-i dea pe mina judecdtorului.gi infruntase pe piralii lui Spinu. gi-i aducea in fringhii. baraca de la Sulina. kir Nicolachi ii plSti fbrd cirtire..PIi vezi bine ! pretul cherestelei se . -. rdmas bun de la echipajul Sperantei. ldsind la o parte celelalte treburi. incd o dat5. adicd cincizeci de icosari de aur. Ei cum. comandant pe vaporul englezesc Victory.

ia fb-te incoace ! TffiI -= r=* -5 git :i a: Gherasim incepu sI rid5. = .$i Nu-mi dau. au si creadd cd pasc iarb5 proaspdtd qi o s5 li se pard mai gustoasd.$i s*ar bucura tare mult. sdndtate din partea noastrS. Nevas. Gherasime. mdi frate? Intrd in vorbd -englezii Ei cumpdr5-le ochelarii. si vezi tu comddie. Cit era" el de aspru ql de nepSsltor - Nu cumva o fi rom6ncS? . in clipa Bffi cu toate.# G:= i .prilejul sd-i priveascd de aproape $i pe chipul lui de pdsdroi se ivi un zimbet qoltic. Sn-i urezi nevestei tale . le inclrcd samarele gi porni :'=:':. A doua zi dimineatS. de-aia nu-!i dau caprele lapte. Aga e. fac Pdi qtii ce.nazuri cind vdd iarba asta. . . n-a[r face rdu. dar cu din cei verzi.Ce e? intreb5 cirmaciul. avem p5mint pietros. Am trei.= spre casa. gi toate trei .$tii ce rn-arn gindit eu? Tot te-am auzit plingindu-te d pe la voi pe-acasd Mdi. ba se duse qi mai departe. sterp. cirmaciul tocrni doi mdgdrugi. fiindcd e t5-mea de prin p54ile dumneavoastrS. de-aia-i gi iumea sdrac5. . DaeS ai sd-i pui la ochii caprelor. Gherasim se imbujori ca un copilandru.Tu vea ochelarii Sstia? . nu albaEtri.gi copiilor cunoaqte. ii spuse Anton Lupan. gdlbuie gi uscatS. cregte iarb6 firav5. . care ii cunogt€au necazul cu caprele. . Dacd n-ar fi aqa departe: veni qi noi sd-F vedem casa.R{. qi vorba lui Ieremia se duse prin tot portul. prefdcindu-se in anecdota de care se face haz pinl ast5zi. deEi nu ne pleclrii.ii vdd. . domnule. riseri gi ceilalfl de pe punte.DU TTTDORA}: Ieremia avu. ceea ce i se intimpla rar in viaqd.

gi din culcugurile lor ca Eobolanii !. Sintegi in drum lVlarsilia. toatd puzderia de insule care impinzea harta ? Ar fi fost iqi dddea seama acum treabd Ei nespornic5 si nes5n5toasS. nevrind sd-qi aminteascd nici unul cE mai erau qi vapoare pentru o treabd ca asta. unde poate mai trdiau mog L€on gi mog Gir gi ceilalgi. mai bine Cind se intoarse.MI miram eu de unde vorbegti aga de bine romAneEte ! Pdi numai rom6ne$te s-a vorbit la . $i stind el aplecat peste hart5. un om a cdrui familie a flcut cinste marinei franceze ln veacuri. inainte. Anton Lupan se duse la judecStorie.$i. Dar. nu pentru Adnana. Cum adicd? cei. nu togi amiralii au fost marinari adeviralr in via15. ca tatdl dumitale. s5 urce sc5rile Antiralitdlii. Deci. sute de vase) nepotii corsarilor Franlei. in nordul Franlei.gul n-ar da nici un semn de viag5. declaralie. Ei unde aveau sd se arunce in apd piralii. . nepotul lui mog L6on se afl5 de patru ani in miinile piralilor. si incd din munlii Vran- . scipinduJ gi pe Pierre Vaillant.Uite-a$a: taicd-meu. ci fiindci portul acesta era cel mai aproape. qi sd le spund lor astfel: < Oameni buni. dacd piguba.. deEi nu avea incd hotdrirea luat5. era romdn. .. $i-avea de gind. gi Cecit sd-nfunde ocna. unde se intilni cu vdduva lui Marulis. .i cum s5 poat5 ei cerceta. eu dar a fugit din gard inc5 la tinerege. este un rnarinar francez ascuns de piragi in insulele Arhipelagului. ce drum si aleag5 .. dupi crrn fusese inlelegerea de cu sear5. la Marsilia. su toate cA rnama a fbst noi grecoaicd. $i unde avea sd porneascd deodatd intreaga escadrd a pescarilor.pigubagului urmind sd se facd. Dumnezeu sd-l ierte. marinari . cu harta Arhipelagului in fata. s[ ia trenul qi s[ se ducl la Saint Malo.sau am ingeles spreanapoda ? edpitane. la ivirea sau cel mult in trei luni de zile. Acolo el scrise o noaptea. precum ci echipajul Speranpei ddruia femeii parrea care i se cuvenea dupd lege din prada sc5pate din miinile pirafilor imp54irea . o vorbd in "privin{a asta.. de frate. stirpind qi piragii. fiindc5. pe care judecdrorul o intdri cu semnltura lui Ei cu pecetea.spun ci nici eu nu sint grec decit s5-F pe jumdtate. ii intilni privirea cald5. in loc s5-si facd manevrele de toamnd in alt5 parte. Dupd plecarea cirmaciului. sco. pe Adnana acas5..in cas5. cu un singur vas. sI impinzeascl lttlediterana gi Arhipelagd. aseard. sI spund gi sd se roage. dupd ce govii o clipa Gherasim ridici ochii spre Anton Lupan.. a$tepta pe punte. dacd nu se urnea Amiralitatea. cu Speranpa ! . zeci.. Anton Lupan se gindise Ei la putinla neizbinzii. . fiindc5. a avut o daravel5 cu v5taful.r Dar cdpitanul se frdminrase toard * ** . Ei atunci simli nevoia s5-qi spunb gindul pin5 la caplt : Sd nu te prindd mirarea dacd am . Oamenii credeau cd se gindeEte s-o duci s5 cutreiere Arhipelagul. la Marsilia. -. kir Nicolachi il Anton Lupan spusese intr-adevdr. Incotro si porneascd mai intii. Etia el. Ba chiar. echipajului. ii venise alt gind peste noapte: sI se ducd in Franla. cu toate cd se infierbintase pldnuind astfel. Ei unde aveau sd rHscoleasci ei insulele. SI dea poruncd Amiralitatea celelalte unei mici escadre ca.i pescari de o viagd intreag5.

in afata portului incepea s5-gi piardd \rizindu-l pe Anton Lupano care se inrdbdarea. ca al negus. ferindu-se crr ifos trase din ciubuc. doud ? intrebd p5mai bozind fudul furnul in aer. dar aceastS privire fu l5muritoare. fdrd sd se uite la musafirul . Pdi. slo. plecdm a$a sau cre$tet gi incepu sd tragi din ciubuc. gata sd-l ochii spre Adnana. plimbindu-se agale. m5. baloturile si butoaiele murdare. O si ne tindr spilcuit. de imbricSmintea lui noud qi strdluci. unul fdri nici o treabd. 'fin5rul isi scutur5 ciubucul. picior peste picior. lung de doi cofi.onoarea va fi a noastr5. $i-apoi. fald Gherasim. pitanul. te prinde rnirarea ? . fdrd sd cerea nostromului plecat sd dea inci o se scoale. cu ochii de ce-am mai zdbovit pind acuma. zise alegindu-. sau ti-a s5 fac orice: si ridic pinzele. torcea dinspre prova. neEtiind dacd si se gu. Haralamb Tinlrul merse astfel. domnule.punse abia stdpinindu-qi bastrd. purtindu-se ql mare grijd. Negril5 o lSsd pe Adnana $i. sd spll dat cafegioaica arvun5? Se fdcuse ora noud . care plesnea de ifos in marginea cheiului. sd nu uitdm ci. o scamd de pe poalele giubelei Ei se asezd pini ce ajunse la pupa Speranpei. Ce. agteptind intoar.cind vE intoarcegi la Pireu. . dacd o sI lu5m in searrn noasrrd Ei treburile lui dure sau s5-l miriie. chihlimbar.ca unul care bdtuse de pomand drutoare. Dupi aceea iqi potrivi tichia din murile. cind echipajul iar5gi clr cipitanul remorcherului.i inte de a-qi aqterne dedesubt batista liliachie. bilbiindu-se de mirare. ca fac5 mare onoare.gi vorbele. cum fdcuse Eu sint ! Ce. punse cu multd ingimfare: . pot Ieald. cu giubea al. Pthiu ! dar-ar boala-n tine ! Tu Haralamb. mdi vere? strigd Ieremia. cu o infdligare sub care la inceput nu-l re. N-o la cel de pe mal. r5spunse cdOamenii se ingrimidird buluc in capul schelei. La drept vorbind.. si nu se mai lase tutuit de nimeni.cdpitanul remorHaraiamb nu mai gdsi nimerit sd rdscherului tocmit de cu seard ca s5-i scoatd pundd la aceastb intrebare grosoland. in carului. apoi r5s. cu pantaloni negri iti mulqumim.sd ne mdrirn prea mult truda.. unde se ciorov5ise Pe la noui gi jumdtare. Oamenii vdzurd.. nici nu griu apropiindu-se. dupd care isi conse agezd tacticos.aEteptdm vreo zi. rdmase incurcat. avind o bintd din marginea cheiului: ou ina.cu degetul apropiindu-se fuga qi ardtind la piept.. vb rugim cunoscu nimeni. Aici Anton Lupan tlcu Ei-qi aruncd erai.grijd.vorba. zise Cred c5 putem pleca. unde mai indesat pe bintd. pdi 5-5sta-i nenea Haralamb ! qind pe punte. Ce facem. -_ Domnule. ea nu le inf elegea lase picioarele.i . un sd treceli pe la cafeneaua noastrd. capul cheiului se ivi Haralamb.Mihu.Ia te uitd la el ! S-a inlolit la iu.Anton Lupanokir Haralamb! rdspeste cizmulige galbene. iEi se friminta pe punte.duse mina la piept gi se inclind. ai Ei ficut nunta. nddugit gi injurind in neqtire. . cind Anton Lupan o gdsise prizonierd pe corabia lui kir Iani. cu tichie verde Ei cu ciubuc de risul. Mulpmit de acest rdspuns. Peste vreo jumltate de ceas sosi . Eu? intrebS. \rom veni cu cea mai mare plicere. nu a dumitale ! torilor. salutindu-l cu demnitatea paliraitd prin circiumi qi prin cafenele. pe tinul convorbirea cu echipajul. iqi scuturd cu degetul de l5zile.prima oari.

. igi lepddd ! -_ Domnule. ardtind ochiului obiqnuit sd desprindd din pugin marile tilcuri. biiegi. Remorcherul fluierd a doua oar5.. Nu ridici schela? Ori vrei s-o laEi la Pireu. ca sE ingelegi cele ce urmarS. sd stau la cirm5. Ismail ieEi pe punte. fudul. Remorcherul fluierl incd o datd. Mai mult decit atita..se cuvine. frdminte apa cu zbaturile.sd amegeascl la vederea giubelei fdrd strdlucitoare. ? Hei. al pinzelor $i-al parimelor. Gherasime.. fiindcd intimplarea de acum nu va avea nici o legbturd cu o intimplare asemdndtoare. freamitul lemnului $i-al fierului. cu gura coclitd de la ciubucul din care trdgea prima oard. .. Trebuie sd cunoEti forfota asta de pe puntea unei coribii. Nurnai o dat5 intoarse capul. cafegiule? zise. sd auzi trosnetul surd al catargelor. magafri.. coguri de freamdtul mirii. Ei Speranpa se urni cu o migcare domoald dar sigurS.. De aici .gi incepu sd E kir Haralamb. puse mina pe schelS. care urmdrea trasul ancorei. nu-i Haralamb. privind peste cheiul inlesat de Ia. circiumi. kir Haralambie . Langul ancorei incepu sd zorndie. ceva din fundul tainic al mirii.i abia acum il giubeaua Ei sdri pe schel5. Adnana desfdcea leg5turile focului. line . . ori Rdmineau in urmi catarge. desf5cu ultima legdtur5. I . incepe sd vibreze. presimlind valurile. Remorcherul fluier5 scurt. pan. cablul remorcii se in tinse.cu toate grijile pe care le ducea cd$i. fili gata de plecare ! Oamenii se risipird pe punte. trebuie s5-fl fi intrat in singe balsamul dulce gi amar al deplrt5rilor. fiecare acolo unde avea datoria. vidind nerdbdarea cdpitanului. . care a dormit nepdsdtoare in apele moarte ale portului. te rog. cheiuri. Cum naiba nu cddea in api. Gherasime ! strigl Anton Lu- amintire Gherasim se indrept5 spre pupa gi dddu cu ochii de Haralamb. Haralamb rdmase singur. d n-arn cafegit impreund curn apucd ameleala. cu un filigean in mind: Cafeaua pofiim.$i haide. pitanul in minte.la Marsilia faci parte din echipaj. apoi. m5. pind puntea. freamdtul oamenilor. in virful bompresului. Haralamb nu putu sd indure. mdrfuri. intorcindu-se \a bord. c-tr tot zbuciumul care-i friminta inima. Ce faci aici. cind insS f-useserd in joc cu totul ti cu totul alte indemnuri. iEi privi cizmele Ei-l prinse mirarea. plind de nimolul adincurilor. Stai c5-tt ajut eu. cd stitea pe bompres cil pe scaun ? Bine ! hotdri cdpitanul. Cine invirtea cabestanul? Ia te uitd: Haralamb crezuse cI treaba asta o s5-l priveascd totdeauna numai pe el Ei pe vdru-su Ieremia. caIncepea sd se simt5 vintul pi fenele. piuitul scripegilor. mdi Gherasime doar n-o sd stdm aici pin qi-o fuma dumnealui ciubucul ! Ancora se ivi greoaie. zbirniitul sarturilor. igi privi giubeaua. parcl niciodat5 etra\ra Speranpei nu tdiase valuri mai albastre ca in dimineap aceea!. . sI simqi curn etrava.Haide. apoi arunci ciubucul. in clipa plecdrii. petrecut5 nu de multd vreme. numai qovdie o clipd mai p5ru cd ! Nostromul cdscd gura. ridicl odati schela. kir Gherasim. Gherasim s5ri pe chei. vorbeqte . ci seama! am orbul gdinilor? eu vapoare.

cruciqate .cdpitanul. de)) . mil5. in Portul Vechi turile oamenilor. intrind in asta qi drepSpbran{n zdcea la chei. pi taxele crefteau.unul din nepo$i b5trinului: se impotrnoleascd qi sd n-o mai po1r smulge. a$teapt5-md sau lasS-mi in orice vinciurile. . pe transportul untdelemnului de toate magaaile. Din banii primigi de la domnul Lam. .locului de iernare. in vreme ce taxele pormisline. Rio de Janeiro.bdgau nasul prin toate birourile. ori sd tai lanlul. Sperantra zdcea la ancora Ei Gherasim la alta.buco. ci blograme lui Pierre Vaillant. de la o zi aproape goald. Anton Lupan abia apucase sI tuare cresteau ffird.gi duiumul. la Pernam. Primise gi scrisoara de la Saint Malo dea chiria brutdriei. spuneau cabloai pune t0ate gramele. Atunci nu mai pogi face decit port din America latind rdspuns asupra una din dou5: ori sd stai cu bragele in. Bahia-Blanca. rbmdsese cu punga ai Marsiliei.gi sd putrezeEti impreund cu $i dupS alte citeva cheltuieli penriu corabia.. picind pe capul cdpitanului cu su Anton Lupan bdteau cheiurile. porturile unde socotea cI mesajul lui ar putea sd-l prindd din urm5. sd cumpere cincizeci de saci cu fbini gi sd expedieze cinci ca. prin brinis. i. nevoile vasului.CIND SE IMPOTMOLESTE ANCORA neori se intim. pl5 ca ancora s5 Montevideo qi Buenos-Aires. dar nu-i scria moq L6on. <Plec peste Atlantic..

su vapo- tui grzu druna.llt inainrea lui. .l Citind aceste rinduri. din scrisorile dumneavoastrS.. ". a mai stat o s5ptSmin5. nu v-a gdsit.bunicul vd roag5. desc5rcau mdrf. intre tr-'Esperance qi Speranpa. s5-l ajungS. cu toatd alerg6tura. care nu era numai a lui. cd agi pierit odatS cu vasul. . n-a mai iesit din cabina lui de asti toamn5. Anton I-upan gdsea tirnpul s5 treaci uneori pe la brutlrie. daci igi la sfir. Pierre v*a cdutat o lund de zile. la Montevideo.i sd v5 duceqi in America. veneagi la noi.i eu cu Pierre.. mi-a1j f"5cut odat5 o mo.te foarte mult. Trebuia si se ducd dupd el. ali putea sX ajungegi cu mr.pierduser5 avufia? Avea astilzl. in Argentinar undeva pe drumul acela qi fdrS marf5. a vorbit cu domnul Darwin. inedrcau altele. fiindcd il credea mort.. Dar nu cu vaporul. cu lirnb5 de moarte. El vd roag5 s5 luagi vaporul . ca a marinarilor. ca sd-l aqtepragi pe Pierre acolo.. punga cu des5virgire goald.itul lunii ianuarie.9i cd se increde su totll. Aqa trecu gi a doua lund a anului. Cu toate necazunile. la care visaserd irnpreunS.r sint mecanic pe o galandl $i aq fi plecat Nu..urile. cA numai dumnea. valurile oceanului ! <. risci de vint. . cu ce sd se duc5. ilI. pe urmd a plecat in c5lStorie. Fratele celSlalt. Anton Lupan avea un sinvoastrS a{i putea sd-i dap sfaturi bune gur temei sd nu-gi piardd speranga: in Degi ar fi fost d* mult timpul ca . oriunde. desp54indu*i. se a$terneau azi. S*a bucurat cind a venit Pierre. rr arnindurora ! Deocamdat5 ?nsd. i a Sp er anpa. dornnule. muite. ci cu simbolul inf"dptuirilor vii toare. chiar qi fdrH indennsrul b5trinu:. Ei cind s-a intors.lege oricine. pind in decembrie. A stat aici nurnai o lun5.. nu se ivea nici un negustor care sd aib5 marffi de trimis in Brazilia. Dumneavoastr5 poate nu mi vreme qi agi fdeut planui cdldtoriei irndneqi minte. nu venea nici un sernn de viagd de ia Pierre. Acurn sd nu-l lSsaqi singur.lui nu qi-ar fi lSsat Anton Lupan prietegurd. La ehei veneau vapoare. s-a dus qi el ar L'Espdrance. e bolnav.. un r5spuns la aceie cablograme.fratele cel mic al lui lui Pierre. Louis... gi e bdtrinS. \/aporul face nunaai opt zile. dar rdminea mama sin. fie qi la eapui drumului. Bunicul nu poate sI vd scrie. Sint gata de douS s5p- Trecealr zilele cu o L'Esperance sE fi sosit ixa Ameriea latin5. Speranpa. nul sd infrunte singur primejdiile acesdumneavoastld ii spuneagi rrsavantul". O sd trimit. intre el pi prietenul s5u. fScind preg5liri mulre. qi in sufletele oamenilor grija cre$tea de la o zi la alta..(Eu sint Andrer. continua scrisoarea. o mai am . Dar s-a intristat auzind c5. pe eat€ in poate in!ein dumneavoastrd. lui Anton Lupan aproape nu-i venea a crede: Pierre \raillant plecase numai cu citeva zile tlmini. dornnule. fiinde5 vd eunoagteqi cie muird Pierre.ed o sd mi-i dai pe datorie. aveam numai cinci ani cind preund. $i cind a vdzut cA nu mai e nici o speran!5r s*B intors acasd. Ducegi-v# dup6 ei. dar intirziere. numai c5 el are 0 fire aspr5. nu se mai insin5tose$te. Ei plecau iar5Ei. Dar Etii.i astdzi. srirnind praf qi huiet. ** De ce nu trimiti se ia pesmelii? ii intreba Adnana. inainte de a*i fi trimis el depepa de la Da?. In zbuciurnul lui. pentru aceasr5 mici teamd iugeald nelinigtitoare.Bunicul se bucurl c5 sinteli sSn5tos. domnul Darwin e bolnav rdu. Mi-a spus sd v5 scriu cI vd iube. mi-e Gatrlipoli ! $i astfel. f5rd sb aduci de unde\xa o scdpare. oricit de departe. a fost qi la Londra.

se pare ci nu mai exista altd cale. Qi.. altele erau piedicile. .. Nul cunoscuse pe Darwin. TotuEi.si acuma. de pildd la Montevideo. sd vindd vasul gi sd plece peste Atlantic cu un vapor. desp5gubindu-i. apoi iunie Ei venise iulie. pe care nu-l atinsese nimeni. in aceste zile. treceau lunile. $i. cum il sfltuise bdtrinul. Da. dar el gi mo$ L6on fuseser5. fdrd sd qtie.RTDU TLiDORAN 96 cu plecarea. oricit de grdbit se ardrase sd a$tepte in vreun port. trecuse m&i. cu condigia ca sI se vederea celei mai grele p54i a drumului. Anton Lupan iqi privea corabia cuprins de mihnire. ceea ce ii umplu sufletul de mihnire. sd aiungd in America din vreme. dar luase o hotdrire. ffud. singura cu puting5. lunile februarie. martie Ei aprilie. sd le rdmini destul timp spre a-gi desdvirgi pregltirile in iveascl marfa care sd asaltul strimtorii lui Magellan qi explorarea flnutului sllbatic. iar el z bovea la Marsilia. chiar dac5-i sfiqia inima: si se desparti de oameni. cSpitanul Speranpei ii ingelegea graba. nu-l vdzuse niciodata. nu spunea nimdnuia. daci ar fi putut. ar fi fbcut la fel. ca sd se ducl in Jara de Foc. ADa trecur5. se apropia toamna. moartea savantului nu putea s5-i impiedice plecarea. Anton Lupan citi in zsarc vestea cd Charles Darwin murise. pe la sfirEitul acesteia din urm5. Aqa pl5nuiserd ei cdl5toria. Desigur. sI se iveasci exportatorul. le inlesneascd drumul. Deci mai avea incd timp s5-qi ajungd prietenul din urm5. intr-o agteptare care ar fi putut sd imbolndveascl pe un om mai qubred de inim5. Pierre Vaillant trebuia emisfera de sud trecea acum vremea verii. cel pulin pind in luna noiembrie. insuflegitorii cdldtoriei la care visa incd .

ca s5-!i f5rimi prova vasului de o stincd. Era acelaEi John Tennyson pe care Pe la miezul nopfii. dar mai departer ou. de 5 000 de tone. de injur5turi. cind pe un cargobot pop sd inDar iat5 ci intr-o zi. surn al Marsiliei. torii ne ocolesc.surd. sacii marinSreqti ai amintirilor. cu elice. vaiete qi strison care dusese la Pireu vestea cd. magaziile pline. vrdjmaga navigatorilor. totuEi Anton Lupan se simli dator sd-qi arate compitimirea: N5ddjduiesc cd direcrorii . Pentru Pacific. prietene. cllddrile sub presiune. seara incepu sd scoatd care pe lingd Bristol plrea o coaji de fum gros pe cele doul coguri. pref-erdm vechiul drum al Indiilor. Bristol avea acostare. in Dardanele. $i cind cbpi. De altfel.nelinigtite. sfirqind manevrele de La sfirqitul slptiminii. Musafirul incepu sd rid5: .i cobori in cabina cdpitanului. nu plrea deloc im- presionat de nenorocire. $tii cigi bani incasez cargobot nou. dupd ce autorit5lile portului terminaseri ancheta gi zarva se mai potolise. nici altul. nesocotind sfatul pilotului. Vic. Mergem in Brazilia.-ind. care Levantul. in dreptul ancorelor.l pei ndvdli buimdcit pe punte. pinl la Buenos-Aires. ba inci se mai gindea la vechiul lui plan de cllStorie. italian Aaanti. cu vasul lui vechi. sosit de Ia Neapole. stiturl de vorbd cu ceasurile. al c5rui cipitan.i. echipajul SperanAnton Lupan il intilnise la Gallipoli .- Numai de-a9 glsi marfd. se vizitard pe rind. exporta- vise urite. i$i aruncd ochii la Speranpa. atita timp cit erai la chei Ei aveai luminile reglemenrare. De data asta. de parcd aln avea ciumd. in Argentina.ran{a pierise in Egee. Ar trebui sd qtii cite vapoare pier in linutul acela al ploilor Ei-al furtunilor ! Pe Anton Lupan nu-l ingrozea gindul furtunilor. $i . mare fu bucuria clpitanului sd afle cI prietenul sdu era teafir. urmat de fluiere tory. ling! un pahar de whisky Ei in fumul tutunului. Eu unul spuse ! Deci nu arfifdrimatoalunS.. ca si abia lansat lunile trecute. intrase cu etrava in cargobotul de lingi Speranpa qi-i fErimase bordajul.nu mai pomenesc de alte venituri. ca sd pund nuc6. qi compania mea iqi face socotelile cu aceeaqi ingelepciune. Spe. bunSoari pinl in strimtoarea lui Magellan. -. in cabinS. Era un c5-te pe un vapor. Bristol.gdte. de tone. nefiind grdbili nici unul.la prova Speranpei carci zece trenuri ? Mullume$te-te cu trase un vapor englezesc. se incdplginase sd fad.i degertard iardqi. tanul acestui vas. Dupd uimire. i. de fierlrie ruptd. scoase un strigdt de uimire. ii trezise din somnul qi aga plin de Uneori nu-i nevoie sI navighezi departe. LJn trosnet ldsase in urm5.De ce te prinde mirarea ? Cine s e el nu mai credea in minuni de multd mai incurci astdzj cu o corabie de o sutd vreme. pe lunS? Treizeci de lire sterline. Citeva ceasuri mai tirziu. Decit dacd s-ar fi intimplat o minune. Vaporul dacd vroia sd gind seann de ceea ce spunea moq Leono si nu-Ei lase prietenul singur.John Tennyson la urmd. ci acalmia din portul vechi fi-ai schimbat gindurile . Ar fi absurd. Acelagi John Tenny. noaptea rnnevrele de acostare.dumitale nu-!i vor g5si niciCompaniei o r. sau mai bine imbarincdrca mdrfuri pentnr Brazilia. n-a$ naviga prin strimtoarea lui Magellan nici dacd mi-ar pl5ti o sur5 de lire sterline la fiecare clldtorie. John Tennyson veni pe puntea Sperangei .

drepgi ca niqte burlane.Am un cirmaci de la care am invSOaspetele se ridicl in picioare Ei indepdrti fumul cu mina. cdpitanul Sp eranpei. Cred c5 e un ciutitor cadrilali. Ce spui.gri cu Eiret negru la revere qi pantaloni rteze un schooner. in schimb. Sinteli tot in incurcdtur5? s5 barc5. Personajul purta pdl5rie tare) care s5-l duci acolo. cu secundul.i bdtrinul dumitale Da. tineretii. Era un ins de staturl inaltS. Dar bagd de seam5. trebuinla cauzer. prieten. Auzi-l cum .gazda pe umir . riAnton Lupan.ogar du-gi de supt5. cu fata atit .? acolo qiretenie.. La Bahia o s5-qi de culoare cenuqie. cite ceva la . . Chiar daci m-a. slab ca un Ei bine.. incit i se vedeau limpede cele cea ursuzd. te incumeli s5 pleci cu dinsul ? infipse bastonul de abanos cu miner de Numai s5-i convind.dac5. sacou transbordeze marfa. vestd inflorat5. dar nu-mi mai foloseqte la nimic. -.i pSrdsindu-gi vo. fiindci de la el nu poli scoate o vorb5. ciudatul personaj totdeodati de puterile biruitoare ale se opri pe chei.. . mie.te-f echipajul si se poarte dupd sd plec. nu numai reparatul avariei. Las[*l pe el si facl propunerea si apucat sd plece inainte. Tribunalul Maritim ne va acorda o desp[gubire. care va intrece de cinci ori paguba real5. incluzind in asta Ei intirzierile. Alger. Ar fi fost altceva la Cherbourg sau la Le Hdvre. in dreptul Sperantrei. su elastic pe sub ghetele negre.gi partea din fa15 e Jara de Foc.. nu-mi purta de putea plece A ciutat pentru Brazilia sau Argentina. ivit iar5gi ceva marfb pentru direct pind la capul drumului. dar se pare ci sdptSmina asta nu pleaci nici unul. simli obosit. ca pe o planqd de anatoieqi din incurciturd ! Avem un pasager.rdcneEte pe punte.. o sd-l duceli ?.primd. la Bahi4 in Brazilia. nu-l pot l6sa singur.. Marsilia are mai putin de*a face cu Atlanticul. aceea. poate are si inchi. dupi cite am putut inlelege. mai mult roqie decit blondd. -. Jc. Dar pentru altceva arn venit.i virstS. trimit personajul E adevdrat. S-a cu incet decit cu vaporul ! s5-!1 mult mai Dacd nu plec peste Atlantic in patru. sub gii cu tot dinadinsul sb ajungi trSsneala lui cred ci se ascunde o mare Deci. cel de jos fiind conturat de o barbi care merge cu cinci vagoane de mbrfuri norvegianil. dar n-a g5sit nici un vapor a bdrbiei. legagi de aur..hn Tennyson. ci ar letei. Acum sint dator instruie.Sint sigur ! E aga de trSsnit.. Cunoaqte . dar in clipa zind. El se opri deci in capul schelei. Avea statura iui lat multe in privinla asta! rdspunse. Oare o sI aibi argint in praful cheiului gi se iiiti pe incredere intr-o goeleti de o sut5 de deasupra pince-nez-ului la pavilionul tone ? tricolor care flutura leneq la pupa goe. asta pdrea un bdtrin mihnit Ei mindru Un ceas rrrai tirziu. prietenul meu a toriei. bitinintors de la vinitclare. dragul meu. Cred cE am gSsit mijlocul s5 dou5 maxilare. L-am lSsat sd se certe cinci zlle..Dar cu noi o sd meargd Anton Lupan umplu un pahar n'hisky gi-l puse in fala musafirului. dacd mi s-ar ardta la uscat oameni ! SI nu afie care vI era ginta c5l5chiar o via$ care si md imbie.Te asigur cI au s5-mi dea Ei o toati diminealaEi cu oagenlii un vapor grtjdt! pe la Nu. iEi Ce zici. dragul meu ! zise. Jinta cdlStoriei lui imbricindu-i osul l5lcii .

dupd cite mi-aduc cu$i. noa$te numele. coastelor Braziliei. ridicind ochii capul cind pe o parte. -. nimerit sX te duci dumneata la dinsul.s-a. . aplecindu-$i intrebd Anton Lupan. cuprins de o nea$teptat5 voie bun5. -. Zicind acestea. . strigd lifnos musafirul. .Martin Stricland rise: Se.Pute$ pleca la drum in orice clipd ? te.seamnd cd are ceva singe in vine.ti Anton Lupan ? Mi Hei ! A1i murit cu tolii ? .. LTnde ? ... Deci. cobori scdrile qi boabe englezeste. aplecindu-se adinc. Gherasim zdbovi citeva clipe sub pun.Aha. ! mez ?. rnai tare: Dumneata e.fara de Foc ! zise. nici alta. Personajul bdtu iarfui in schelS Ei intrd in cabin5. ca sd incapd pe uE5. Imi place cdpitanul vostru: inEchipajul mcg5ia pe punte. vorbele i le in. Mdtone a$a de .Ha ! Eu sinr Martin Stricland ! imi place. pdrind tele cu prefdcutS nedumerire. bitind cu bastonul in schelS. sonajul din capul schelei. pe perIn orice clipa plus doudzeci gi pa. dela lungul aminte.Nu-mi aduc aminte... : Cipitane.Ce pavilion ave{i ? Persan.$apte. mai degrabd A$u? din fire.Anton Lupan._ ctr vlditd lipsd de prietequg. vreau s5-l vdd la .O sut5. o intrebare ! izbucni Foarte .ia spune ? ..Hei.bine.. Vom pleca dumitale de vorbi miine sear5.Ce dore.de-aici. Uruguayului. degetul peste Atlantic. care-i aicea? strig5 in clipa urm5toare. in sfirEit. ca sd se opreascd la Capul Horn. ardtd -.Iat5. lumin5. domnule ! Pofteste ! musafirul.Rom6nesc? . in -_ n-ar vrea. E prost sau se preface. ArgenSi nu .. Cili oameni echipaj ? . Fugi NegrilS ! -_ Pe cdpitanul vostru curn il cheamd ? invirtind globul pdmintesc. dar sudul continentului.. mesc Nicinumaiaveaode unde. a -. Restul echipajului e la fel de iute . privindu-qi oaspe- teli o nalie care prosper5! !. Iati lelegea numai Gherasim. dindu-i timp lui Negril5 sdl miriie.. in cabina lui. ba lui norvegianS. tru Cdpitanul re pofreqte . acrun aveli gi cordbii ! Sin- din fire. felul din cabind. cd impunge pe cineva din l5turi cu barMartin Stricland. De inleles.ti ? intrebi cirmaciul.are goeleta dumitale? lun5. domnule cred c-ai ficut dumneata ceva care l-a scos Nici una. Striinul incepu sd ridi. care stia citeva omul care imi trebuie mie ! Apoi piEi pe punte. sia._ dicindu-se fbrS nici o tragere de inim5. mi-aduc aminte: voi v-ati bdtut cu turcii.Dar cu cine am cinstea si vorbesc ? imi plac oamenii care-si ies .Ce mai astepti? Spune-i s5-. . Cite ti -nasul pe punte.de ore.? intrebd pe urmd.. necunoscutul cerceta ? din ochi puntea Speranpei. ri..Jos. strigd incl o datd.intorcindu-se plictisitla dinsul I zi.Nu cdvrea sd vin5? gindepte mai tinei. cind pe alta. fScindu-se cE nu*l vede. Foarte bine RomAnesc.pSrut cd omul de sus nu-p prea cu.i scoa.Unde-i cdpitanul n-ai nu.

RADU TIIDORAN 100 € .

El r[spunse: . f[rd. El unde este? de unde sd Etie deznddejdea din inima vdnt nimeni pe punte. Pe obrazul ei umezit de lactimi' port intr-o trlsurd plind cu sticle de praful din blana lui Negrild l5sase pete.tie. bdtutd de soare. ca sd poat5 scoate oricind sticlele trebuitoare.Ancora la pic ! strigd Haralambie. Fata se aplecd qi ii cuprinse grumazul in brage.. cirmaciule ? Cu aceste cuvinte. nu putu sE le rosteascd. domnule ! . Hamalii cdrau in magazie incdrcitura debarcatd de pe Bristol : ldzi. legdturi de sape. cea mai modestd intrebare: <Dar daci are s5-mi fie dor de voi ? Dar dacl am sd sufdr in lipsa voastr5?. in sus. ascultind zornSitul lantului.. cealaltS? Adnana intrebS. la sapte. $i tu. ieqindu-i in cale. Se implinise jumltate anul de cind astepta la Marsilia.tnpa se pregltea de plecare. De unde s5 .n-o uili pe Adnana. Focul Ei trinca fluturau pe stra- . dupd obiceiul lui .a fa$-n fa15. dragul meu loturi. . M-ai ingeles. Haralamb . fdrd sd se dezbrace. Pinzele de 9i fel de fel de ciururi qi site ciudate. sn Bine ! Unul din voi sI le ia in pri. debarcate de pe Bristol. lopegi.i Ieremia igi luaserd locul la cabestan. toate formele Ei cu damigene pintecoase.lvl"iine seari. ba. gi cu ele nici cea mai primejdioasi sirenl bagajul domniei voastre ? in.gi tu pleci la capul lumii ? SI treizeci de l6zi cu sticle.. dacil-r ora care igi convine ! Foarte * ** Sper. bdu doul picdpahare mari. Era clipa in care nici un cdpitan nu qi-ar mai fi putut spune gindul pin5 la cap5t.putin turl eu piciturd. Pasagerul Speranpei ardtd incbrcitura la un pas unul de altul. Di de atunci nu-l mai .n-ar fi putut avea o infSligare mai nevi. apoi se intinse in pst. peste mire marf5.. Ce s-a fScut cu ele ? Sint pe punte. pe aproape. Martin Stricland intrd in cabind. pe straiuri. Atunci. zbuciuPorunceqte hamalilor sd le ducl in cabina mul celui care pleac6? Iar cel ce pleac5. Adnana se intoarse spre cdpitanul SPeLa ora gase.Atunci spune-i cE nu vreau si plec[m mai tirziu de ora $apte. Martin Stricland sosi in rangei. apoi se indrept5 spre schelS. de parcl ar fi presimgit despdrgirea. pe punte. si ridice ancora.. NegrilS ii flnea calea. zile care*si pierdurd numlrul. opintindu-se in manelele cabestanului. Clpitanul mi-a spus -agtept dispozilia domniei voastre. nu le gdsi. Asta-i tot ! Altceva nu-mi trebuie. Un timp stdturd a. cel care rdmine.$i asteptind ca omul din p51easc5" faga lui sd Anton Lupan se uitd la ceas.> Cuvintele se topir5.?i sd le a$eze in magazie. sd zburde curn ii era obiceiul.- .$i trebi Gherasim. stipinindu-gi lacrimile: Dar dac5. Echipajul dezlega pinzele de pe ghiuri. butoaie. in liniEtea cea rnai deplin5" bine. destupd o sticl6. Adnana pdEi pe punte Ei ii imbrSgiEi pe fiecare.. sd se vad5. cdpitanului. Mai am Pe aici. ceea ce ii lud pe o jumdtate de or[. in timp ce echipajul ficea ultimele pregitiri la prova zburard. tirndcoape NegrilS ! Lanpl incepu sd zorniie. viteazul. Ar fi vrut sd spund cea mai sfioas5. privindu-se filrd' din trdsurd.. novat5.

Iar Speran.Am sd m5 strdduiesc ! ! Drum bun $i inainte ca el sd poatd face un gest de impotrivire... biata sirenS. scincind cu tristele qi nedumerire..ta naviga spre Baleare. Dar nimeni din echipaj nu era mai putrn nedumerit. -. inroEit5 de lumina dinaintea apusului. Gherasime ! Negril5 stdtea la pupa.Prola se rotea.ruflrror plecdrilor. Toate pinzele sus. cu plesnitura biciului care indeamnd telegarii.. liberd pind la orizontul amdgitor Ei nestatornic. niciodatd. ii cuprinse miinile qi i le sdrutd una dupl alta. in timp ce parimele de la pupa cldeau in ap5.. catargele gi pinzele intinse ca . sarnrrile. umil5. Abia dincolo de fornrrile care p. ghearele griji ca in Speranpei . arunce cinti in surdind. clutindu-gi drumul printre r"apoare. Adnana ! \'ezi. cu capul deasupra parapetului. noaptea sau ziua. A$a rimase pini ce noaptea se lesd asupra l5rmului Ei Gherasim aprinse felinarele.dar acum nu amurg sau la rdsdritul soarelui. ai lipsa noastrl piinea sE fi e cr. Apoi o lu5 la fugd pe schel5. pe care nu-l poate atinge nimeni.iuri. marea se deschidea in f^te._ R5mii bine. nana. mai pufin trist decit NegrilS.r bund ! Ea inclini din cap. Atunci se intoarse. El nu mai putea intoare capul se se uite in urm5. in sunerul marqului triumfal pe care etrava. Adnana simgi in iniml ancorei. In schimb. Cipitanul apucd repede cavilele cirmei. uitindu-se stdruitor peste ape. in clipa se mai vedea nirnic. privindu-qi miinile pe care le sinrtase. nici cheiul. in o privire spre lo€Lrl plecdrii. nici Ad..Szeau aripile unei mari plsdri singuratice il intrarea bazinuluir a\n ragazul sf. se intinse incet pe punte gi iEi l5sd botul pe labe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful