Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute.de referinţă. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. la sfârşitul învățământului primar. pe deplin. urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât.de a sistematiza . de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. partea educativă a fiecărui demers didactic . Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare.Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. cît mai eficient. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare.obiectiv major al disciplinei. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . la sfârşitul ciclului gimnazial. în vederea realizării obiectivelor prevăzute. Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 . pentru fiecare obiectiv de referinţă. în calitatea lor de standarde naţionale.

Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3.OBIECTIVE CADRU 1. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 .

.C.a IV-a 4 . 1. Domnului . observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii.2 să cunoască evenimente biblice . dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3. a unor evenimente biblice prezentate de profesor. 1. prin povestire orală.C.observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. 3. 3. perfecţiunea. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice.exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi.exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor. O.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine . măreţia acesteia. audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus.C. O. 1. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2. .1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea.1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi . . .CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate. Religie – Cultul ortodox . 2. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor.memorarea unor rugăciuni. reproducerea.Clasele I .exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1.C.învăţarea de colinde şi cântece religioase.3.Clasele I . Dumnezeu – Prietenul copiilor 3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox .povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. O.povestirea unor fapte bune.C.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci.prezentarea icoanei sfinţilor.organizarea de jocuri de rol.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin. CONŢINUTURI CLASA I I. Prima oră de Religie a micului creştin 2.3 să respecte regulile de comportament mo.1 să se implice în acţiuni comune cu pri. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4. .. 4. Semnul Sfintei Cruci II. proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5. Despre credinţa creştină 1. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1. credinţei prin gesturi liturgice . O. Rugăciunea la ieşirea din clasă III. religii sau confesiuni.1 să identifice faptele bune şi principalele . 4. vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici.. 5. .rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii.a IV-a 5 .4 să-şi însuşească moduri de manifestare a .participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare. 4. . serbări. Rugăciunea la intrarea în clasă 2. concursuri pe teme religioase.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie.organizarea de jocuri.organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine. 4.2 să recunoască în faptele sfinţilor. modele . de comportament creştin . . Educarea atitudinilor de acceptare.

aur. Stelian. Învierea Domnului (colinde. Podoleanu. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. rai. Nicolae. Maica Domnului. Dumnezeu iubeşte copiii 2. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. cruce (semnul Sfintei cruci). lecturi moral-religioase. Teodor Balş. amin.. Biblia pentru copii Chemarea credinţei. Sus.2. 4. craii de la Răsărit. 2.M. în “Astăzi S-a născut Hristos”. 7. Timotei Popovici. fapte bune. “Pomişorul”. Sfinţii. sărbătoare.. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. credinţa creştină. Sf. prietenii copiilor 1. Al. biserică.a IV-a 6 . Biblia sau Sfânta Scriptură. facerea omului. facerea lumii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. Emil. Elena. 9. boieri. Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. 3. Naşterea Domnului. Povestiri morale (“Cine vede”. Steaua sus răsare. Ioachim şi Sfânta Ana. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. Gândăcelul Gârleanu. “Vremea bună”. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. Sf. Ioana et al. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. “Dovleacul şi ghinda”. Iisus Hristos. Sf. I. serbări religioase. Dumnezeu. Sus la poarta raiului. Fiul lui Dumnezeu 1. duminica (ziua Domnului). Aş vrea să fiu Magdan. creştin. Eva.“Cântec de primăvară”. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Dumnezeu şi copiii 1. 5. apostol sau ucenic. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. Dreptul Iosif. Copilăria lui Iisus V. Marin Constantin. Fecioara Maria. Betleem. Măndiţă. Trei păstori. nu mai dormiţi. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. Măndiţă. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. înger. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. scenete. Am plecat să colindăm 2. “Colinde şi cântări de Crăciun”. “Căţelul”.Clasele I . închinarea magilor. smirnă şi tămâie. Leon. Biblia ilustrată. 6. 8. “Hristos a înviat”. Domnul Iisus Hristos. Sfânta Fecioară Maria 2. Nazaret. Naşterea Domnului 2. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1. “Iarba preţioasă”. rugăciunea. Naşterea Domnului 3. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici.

a IV-a .discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta.exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate. .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi.exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi.exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta. 7 Religie – Cultul ortodox .3 să cunoască faptul că rugăciunea . .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase. .exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite.exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire.memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei. . . . . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume.exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu. 2. . . 1.1 să enumere si sa descrie situaţii din .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date .observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O.1 să explice înţelesul unor termeni .exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume.2 să utilizeze corect termenii religioşi . . . Dumnezeu faţă de lume .Clasele I .C. .C. 1.vizite la biserici.rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică . 2.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică.descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute. pe baza contextului în care sunt folosiţi. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1. este o formă de manifestare a iubirii .exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos. .

4.4 să identifice. .C.alcătuirea. 5. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate. cu ajutorul profesorului. 4.alcătuirea.învăţarea unor rugăciuni.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane.2 să-şi formeze deprinderea de a se . modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile . 3. oral. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate. oral. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox . momente . unora faţă de ceilalţi .învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde. cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament. pentru venirea fiului Său .scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale .1 să descrie principalele calităţi ale unui .dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate. 4.C.3 să participe la manifestările . oral. .redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului. 3. . cu ajutorul profesorului.1 să precizeze evenimente şi persoane . pe baza analizei relaţiei .exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor.participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. 4.a IV-a 8 .exersarea rugăciunii în comun.exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate. în familie şi Biserică/ părinţi-copii. O. .povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora. Educarea atitudinilor de acceptare.C.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile.exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase. 3.O. O.recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator. . texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice. . . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.Clasele I .2 să povestească. ruga .

SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Învierea fiului văduvei din Nain V. Familia 1. putiu.Clasele I .Cuvioasa Filofteia .. jertfă. Castrişanu. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . serbări religioase.1 să manifeste atenţie.5. Botezul Domnului. Iosif. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Isaac. Sfinţii. Sfat bun! 2. Iosif si fraţii săi IV.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare. Mica Biblie 2. Moise.. Casa lui Dumnezeu . Despre credinţa creştină 1. Iordan. Ioan Botezătorul. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. Rugăciunea micului creştin III. Naşterea Domnului 2. Sarra.a IV-a 9 . prietenii copiilor 1. familie creştină. israeliteni. vecini. Sf. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. Modele de comportament 1. Minunile Mântuitorului 1. datorie . Învierea Domnului (colinde. Avraam – răsplata credinţei 2. Familia . audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam. Călugăr. evrei. iubire creştină. Iacob. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI. Nain. Rugăciunea mamei 3.dar al lui Dumnezeu 2. colegi. credinţă. T. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2. Iubirea părinţilor faţă de copii 3. Pescuirea minunată 2. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. lecturi moral-religioase. popor ales. scenete.biserica 2. faraon. Canaan. Dumnezeu iubeşte lumea II. Sf. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. Dumitru. Egipt. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. mântuire.

O. Magdan. vin colindători. Paladie. Coşbuc. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9.Clasele I . Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Milutinovici.4. Patericul (selectiv) 11.. Ghicitori creştine pentru copii 8. în Astăzi S-a născut Hristos. Coborât-a coborât 2. Religie – Cultul ortodox . Chemarea credinţei. Veniţi astăzi credincioşi.. “Fiii neguţătorului”. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. Doamne2 Audiţii muzicale 1. Mama 6. Ectenia cererilor. Viflaime. Duna.. Zoe.M. George.a IV-a 10 . I. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. Viflaime. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Muştele şi păianjenii”. Colinde: Iată. Proloagele (selectiv) 12. I. Rîureanu. Corul de cameră “Madrigal” 2. Leon. “Cele trei surori”. Lavsaicon (selectiv) 10. Moshu. ce veste minunată. “Calul furat”. Ioana et al. Ţie.

să manifeste interes pentru lecturarea .2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox . .exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi .exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie.exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana.1 1. (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat .exerciţii de dialog pe o tema dată. imagini. O.observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios .C. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea .) sau a unui plan de idei.audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.lecturarea unor texte biblice reprezentative.exerciţii (orale). mai importantă carte a creştinilor şi .CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. numirea parţilor.3 2. .a IV-a 11 .să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3. .exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice .exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios. 2. .exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături.C.2 2. 1. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru. .1 2. modele biblice morale cu ajutorul profesorului. .C. mesaje religioase) religios 1.1 3. . de prezentare a portretelor marilor personaje. 3.răsfoirea Bibliei. cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .3 O.2 1.Clasele I .

înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în .3.discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. creştinilor la sfintele slujbe .1 5.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup.C.2 4.discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor. . discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să . să formuleze aprecieri asupra .4 să sesizeze subiectul (natura . virtuţi ale sfinţilor . exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete.a IV-a 12 . exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora. exerciţii de dialog privind minunile.2 * Religie – Cultul ortodox . 5.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană .Clasele I . observarea icoanelor unor sfinţi. biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament. să precizeze căi personale de .exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice. exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor.omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3. 4.3 O. să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor. exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi.1 4. cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup.5 vizitarea bisericii din parohie. prezentarea calendarului creştin ortodox.C.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi.lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3. 4. O. 5. Educarea atitudinilor de acceptare.

Personalităţi biblice 1. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. Muntele Sinai. Evangelie. Sfinţii. Decalog. Magdan. Mica Biblie 3. Bolintineanu. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. Nicodim. Vechiul şi Noul Testament. serbări religioase. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). Leon. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. Daniel Sihastru 5. minuni asupra naturii. Duna. Iisus Hristos.Parascheva . Sf. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. viţelul de aur. Învierea Domnului (colinde. membru al Bisericii. Din nou la şcoală 2. Regele Solomon III. Biblia 2. Sf. asupra oamenilor . rege al poporului ales. învieri făcute de Mântuitorul. robia egipteană. David. Regele David 3. Sfântu Andrei. Biblia sau Sfânta Scriptură II. sfinţi români locali. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. Ioanichie. Fiul lui Dumnezeu 1. prietenii copiilor 1. sfinţirea bisericii. Goliat. Sf. Solomon. sfinţirea templului. Sfintele slujbe ale Bisericii 3.a IV-a 13 . Moise – alesul lui Dumnezeu 2. Tablele Legii. scenete. Naşterea Domnului 2. Zoe. Dimitrie. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. idol. Potolirea furtunii pe mare 4. Saul. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. ieşirea evreilor din Egipt.Clasele I . audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia. încredere în Dumnezeu.texte selective 4. Patericul românesc . Despre credinţa creştină 1. Poezii 8. Bălan. Carte de rugăciuni 6. Măndiţă. Dimitrie cel Nou. lecturi moral-religioase. Micul creştin în biserică 2. minune. Învierea fiicei lui Iair IV. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Să-L cinstim pe Dumnezeu 1.

Audiţii muzicale 1. Ioana et al. Doamne 3 3. Milutinovici.M. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Patericul (selectiv) 12.10.texte selectate pe temele de studiu 13.. a Tale cuvinte. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . Rîureanu. Maică sfântă. Proloagele. Sfinte Dumnezeule. Colo-n sus şi mai în sus. Din an în an etc. “Cele două surori”) 14. Timotei Popovici. Nicolae Lungu. Ghicitori creştine pentru copii 11. Sebastian. Pr. Crucii Tale. Praznic luminos. La Vifleem colo-n jos. “Cine vede”. Mărire Ţie. Al.a IV-a 14 . vol. Versul Preacuratei. Vlahuţă. Câţi în Hristos. Mic catehism 15. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. 2.. Ectenia mică. “Ploaia”. Povestiri morale (“Dumnezeu”. “Măgarul”. Şebu. “Stejarul”. Maică Preacurată. Colinde: Doamne. I-II. Aliluia.Clasele I . Ectenia mare. Bucură-te.. I.

2. .exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1.dialog pe baza învăţăturilor de credinţă . 1. iubire creştină. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1. discutarea unor aspecte concrete : naşi.nuntă) .lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin . credinţei creştine botez.C. îndreptare . greşeală.împărtăşanie. dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez.C.învăţarea salutului . 3.1 să-şi dezvolte vocabularul.prezentarea generală a Sf Taine a Botezului . acceptare etc . .exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date. . Mântuitor.utilizarea dicţionarelor. cuminţenie. mod de manifestare a lui Dumnezeu .dialog pe tema necesitatii iubirii . 1.participarea la activităţi caritabile.exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri. 2.plan dat sau compuneri libere pe teme religioase. etc. O.3 să prezinte importanţa iubirii ca . rabdare.2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia. pereche.a IV-a 15 . temele studiate . .CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. alegere duală.(cu ajutorul profesorului) a unor Sf.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni.spovedanie. ca părinte spiritual. .alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date . bunatate.sumară .ascultare.C. utilizând . d de repetare alcătuirea de fişe de lucru. . .2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios . a glosarelor.exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse. porunca mântuitoare.rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. O. . intrebare structurată.ca poruncă dumnezeiască .exerciţii de descriere orală.Clasele I . respect . milostenie.iertare. a listelor de termeni.discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor.audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei.Taine la care au participat.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2. a modului de adresare către un preot.

repovestirea textului lecturat. . memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci. să cunoască.exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră. .3 3.discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament. .a IV-a 16 . . . venirea Mântuitorului .lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului.exerciţii de citire.Clasele I .2 3.etc. a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului.prezentarea principalelor profeţii mesianice.4 Religie – Cultul ortodox .discuţii .exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere . evenimentele din viaţa . 3.1 să explice rolul profeţilor Vechiului . de itemi pereche. să-L descrie pe Domnul nostru Iisus .lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale.rezolvarea de texte lacunare. în succesiune logică.relatarea.3. transcriere.exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului. să cunoască Decalogul şi să aplice . adevărat .

înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5.încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic. biserici care au ca protectori. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4.O.3 O.jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. Învierea Domnului 5.exerciţii de autocunoaştere prin dialog.a IV-a 17 . indiferent de credinţa fiecăruia.1 să compare tipuri de comportament . Cum ne păstrăm sufletul curat II. Iisus Hristos. Despre credinţa creştină 1. . 5. Patimile Domnului 4. Modele de credinţă în Vechiul Testament 1. Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox . Cum devenim creştini 3. poruncilor divine pentru mântuire .discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. din vieţile sfinţilor. Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2. .discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios. . . . .exerciţii de dialog pe tema dată. . Dumnezeu şi om 1. 4.exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni. sfinţi. . C. argumentarea opţiunilor. 4.2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi . a vizând relaţiile cu semenii.vizitarea de mănăstiri.argumentarea biblică. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4.mici studii de caz.exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană. Intrarea Domnului în Ierusalim 2. . Educarea atitudinilor de acceptare.Clasele I .1 să argumenteze rolul respectării . .C.exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni.lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor. Profetul Ilie 2.exerciţii de identificare şi descriere.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral. Profetul Daniel III. . CONŢINUTURI CLASA A IV-A I. Cina cea de Taină 3. .exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor.

Decalog. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1.6. Magdan. profeţii mesianice.. Tismana 5.selectiv 14. Acatistier 4. Muntele Carmel. profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. Carte de rugăciuni 6. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox .. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. Ioana et al. Militaru. George. Porunci dumnezeieşti. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. trădarea lui Iuda. lecturi moral-religioase. “Sticletele”.. Baal. “Nu mă uita”. Patimile. Sfântul Ioan Iacob Românul . Şt. Iosif. Muntele Măslinilor. “Napii”) 15. Apărătoare Doamnă. “Racii”. 2. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. Petru şi Pavel. Intrarea Domnului în Ierusalim. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa.M. Alexandrescu. arhiereii Vechiului şi Noului Testament. Cina cea de Taină. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. “Ţarina”. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. Milutinovici. Marea poruncă a iubirii V. Lăsaţi copiii să vină la Mine.. Mare-i seara etc. “Spicele de grâu”.a IV-a 18 . serbări religioase. Ghicitori creştine pentru copii 13. Rîureanu. Leon.. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. Antologie de poezie religioasă 8.Clasele I . Biblia 2. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. Sfinţii. Coşbuc. Duna. Sebastian. Sf. Muntele Golgota. Trei crai de la răsărit. Hristos a înviat! 12. “Sămânţa de in”. scenete. V. prietenii copiilor 1. giulgiu.O. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Şebu. I. Isus 9. Fericirile. Înălţarea la cer IV. N. “Comoara”.Înălţarea la Cer. Naşterea Domnului 2. Mica Biblie 3. Antifonul I. Măndiţă. mironosiţe. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. Iuda vânzătorul. Colindătorii 7. Învierea Domnului (colinde. Pilat. Osana. Zoe. Antifonul II. Grigore. Îngroprea şi Învierea Domnului. Minunile Maicii Domnului 11. Proloagele . Ap.

în Documente ale culturii vocale în Muntenia. Moldova şi Transilvania. “O. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. Colecţia Pr. Chirescu. 2. “Axion la duminica Floriilor”. D. Corul “Madrigal” 3. 1. Corul de cameră “Madrigal” 2. Măicuţă sfântă. “Tropar din Canonul Floriilor”. II.3. Colinde. Caseta nr. în Patimile şi Învierea lui Iisus.a IV-a 19 . Discul nr. Caseta nr. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Corul “Madrigal” 4.Clasele I . Prea Sfântă Născătoare”. în Patimile şi Învierea lui Iisus. “Prohodul Domnului “. Vasile Stanciu.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. S5. în situaţii variate. situaţii de viaţă.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. a normelor de comportament creştin. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. S6. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4. Religie – Cultul ortodox . Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. Utilizarea corectă. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. fapte. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Educarea atitudinilor de acceptare. tradiţii religioase. S3. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian . S2.Clasele I . situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii.a IV-a 20 . evenimente biblice. eficientă a unui vocabular religios minimal.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. 3. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. Aplicarea. Identificarea virtuţilor creştine. a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. cu termeni specifici . prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . evenimente biblice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful