ARHAHO provimet.weebly.

com 049 373 681

3.Revizioni
(Pyetje dhe pergjigje)
1.Qka është Revizionimi?
Revizionimi, marre ne pergjithesi, ka per qellim te jap mendimin per saktesine, besueshmerine dhe ligjshmerine e raporteve financiare. Per te dhene nje mendim te tille per raportet financiare, revizori duhet te mbeshtet ne prova relevante.

2.Si mund te klasifikohet revizioni?
Revizioni mund te jete: a)Revizioni sipas organeve qe e bëjnë hetimin, b)Revizioni sipas drejtimeve te hetimit, c)Revizioni intensitetit te hetimit, d)Revizioni sipas vëllimit te materies për hetimit, e)Revizioni sipas funksioneve afariste, f)Revizioni sipas kohës, etj.

3.Revizioni sipas organeve qe e bëjnë hetimin?
Sipas këtij klasifikimi, revizioni mund te jete: a)Revizion i brendshëm (intern) – këtë revizion e bejne vet organet e ndërmarrjes, dhe përkufizohet si gjykim i pavarur brenda ndërmarrjes per hetimin e rezultateve te ndërmarrjes. Detyrat e revizionit te brendshem jane: -hetimi dhe mbikëqyrja e proceve ne vazhdim e siper, -hetimi i tere veprimtarise afariste te ndërmarrjes, -hetimi i organizimit te veprimtarise afariste, -hetimi i udhëheqjes me ndërmarrjen, etj. b)Revizion i jashtëm (ekstern) – këtë revizion e bëjnë organet jasht ndërmarrjes, revizoret e jashtëm janë te pavarur, dhe per punen qe e bejne paguhen ne ndërmarrja qe e ka organizuar. Revizioni i jashtem ben: -Hetimin periodik, Hetimin e sektoreve te ndryshem te ndërmarrjes e me se shpeshti te kontabilitetit. Revizionimi i jashtem kryesisht bazohet ne revizionimin e raporteve financiare ne përputhje me ligjet e caktuara. Revizionin e jashtëm mund ta bejne edhe nenpunesit shteterore, dhe ate: Organet e administratës shtetërore, Administrata tatimore, Zyra supreme e revizionimit, etj.

4.Revizioni sipas drejtimit te hetimit?
Sipas drejtimeve te hetimit revizioni ndahet ne: a)Revizioni induktiv – ky revizion niset nga e veçanta kah tërësia, apo nga dokumenti burimor dhe i ndjek ngjarjet deri ne përpilimin e raporteve financiare

ARHAHO provimet.weebly.com 049 373 681

Revizioni sipas intensitetit te hetimeve? Sipas intensitetit te hetimeve.përfundimtare. 6. etj.sh duke kontrolluar çdo te 5-tin. dhe ky revizionim bën hetimin e çdo veprimi afarist te ndërmarrjes. dhe këtu angazhohen revizoret qe kane njohur teorike dhe përvoje te mire. b)Revizionimi me kapërcim – qe donë te thotë qe me rastin e revizionimit p. Këtu kërkohet qe revizionimi te behet shpejt dhe saktë. prodhimi dhe shitja. ndërkaq si funksione ndihmesi janë funksionet e kuadrove. dhe kjo varet nga vet revizori. ose rënia e likuiditetit te ndërmarrjes (behet revizionimi i llogarive te blerësve dhe furnitorëve). ku funksionet kryesore afariste te ndërmarrjes janë: furnizimi. dhe behet ne ato ndërmarrje ku revizioni eshte ne marrëdhënie te rregullt pune.Revizioni sipas vëllimit te materies për hetim? Sipas vëllimit te materies per hetim. P. revizioni ndahet ne: a)Revizion pa kapërcim – qe don te thote qe me rastin e revizionimit p. 8. pra kah problemi. b)Revizioni sipas rastit. behet zakonisht kur paraqitet ndonjë rast i veçante qe kërkon hetim. Përzgjedhja e dokumenteve për revizionim behet p.Revizioni sipas kohës? Revizioni sipas kohës mund te ndahet ne: a)Revizioni periodik i cili behet sipas një kalendari te revizionimit. c)Revizioni Progresiv 5. Revizioni material bën këqyrjen e mënyrës se regjistrimit te transaksioneve ne kontabilitet. Dhe secili prej ketyre funksioneve mund te jete objekt i revizionimit. b)Revizioni material – ky revizion paraqet një revizionim me intensiv.Revizioni sipas funksioneve afariste? Revizioni mund te behet edhe sipas funksioneve afariste. financimit. konstatimit te fitimit apo humbjes si dhe te zbatimit te politikes afariste ne përgjithësi. Kjo mënyre e revizionimit kërkon një kohe me te gjate.weebly. 7. maganizimit. te formimit te te hyrave. 2)a përputhet rezultati aktual i ndërmarrjes me atë te paraqitur ne kontabilitet. -pa kapërcim bëhen edhe pjesët me te rëndësishme te bilancit te gjendjes dhe te suksesit. Ky revizion eshte i shtrejt dhe kërkon shume kohe. ose 10-tin dokument.sh rritja e shpenzimeve jashtë normales. Dhe një revizionim i tille behet varësisht prej këtyre faktorëve: -rëndësia e veprimeve afariste.com 049 373 681 .sh te nje sektori te ndërmarrjes nuk kapërcehet asnjë dokument pa u revizionuar. rregullsinë materiale dhe te qëllimit te tij. ARHAHO provimet. -përsëritja e pareshtur e gabimeve ne ndërmarrje. investimeve.sh te nje sektori te ndërmarrjes behet përzgjedhja e dokumenteve qe do te revizionohen sipas kriteri te caktuar. revizioni ndahet ne: a)Revizionin formal – ky revizion përqendrohet ne këto dy pika: 1)a ka veprimtaria afariste e ndërmarrjes mbështetje juridike. mënyrën e lokacionit te shpenzimeve ne pasqyrën e suksesit. b)Revizioni deduktiv (retrograd) – ky revizion niset nga tërësia kah e veçanta.

atëherë rastet e tilla zgjidhen ne frymën e praktikes se mire . përgjegjësia.weebly. etj. 13.Parimi i ligjshmërisë? Revizioni mbështetet mbi parimin e ligjshmërisë.9. përkatësisht për shkak te zbraztirave juridike. etj. d)Veti te caktuara fizike – qëndrueshmëri. nerva te mira. Ligji është akti kryesore ndërsa aktet tjera kane karakterin e akteve nënligjore. b)Njohurite e përgjithshme dhe profesionale . Pastaj revizori duhet ti kete edhe disa veti p. te menduarit e logjikshem. 12. 10. per numrin e punetoreve. syshendosh. mbajtja ne mend e numrave. sigurimin e te dhenave te përgjithshme per ndërmarrjen nga ana e revizorit. te dhenat per stafin udheheqes.sh: per mjetet xhiruese.Çka përfshijnë përgatitjet paraprake për revizionim? Perfshijne. ngjarjeve. sinqeriteti. Pra revizori duke u mbështetur ne dokumentacionin e verifikuar mund ta bej hetimin e tere asaj qe ka ndodhur. etj. Pra revizori duhet ti njeh mire ligjet qe aktualisht janë ne fuqi apo qe kane qene ne fuqi kur ndonjë veprimtari është kryer. etj. etj. e)Veti te caktuara te karakterit – ndershmëria. me te cilat rregullohet veprimtaria afariste e ndërmarrjes. 11. etj. nuk mund te merren me punet e revizionimit. dëgjim te mire.sh: kujdesi.sh: data e themelimit te ndërmarrjes. strukturen e burimeve te mjeteve.kushtet per nje revizionim profesional jane edhe njohurite teorike dhe praktike te revizorit (revizori duhet te kete njohri se paku sa urdherdhenesi kur e ben revizionimin).com 049 373 681 . Ky parim nënkupton zbatimin e dispozitave ligjore. Gjithashtu ai sigurim edhe informatat lidhur me te dhenat bilancore p. qfar kërkesa duhet te plotësoj? Nje revizor serioz profesional duhet ti plotësoj keto kërkesa te domosdoshme: a)Mëvetsia dhe pavarësia e revizorit – Revizoret duhet te jene te pavarur dhe ti kene duart e lira për realizimin e revizionimit (pra nuk duhet te jene nen ndikimin e ndokujt tjetër). akteve normative te ndërmarrjes. Si mbështetje ne këto raste mund te shfrytëzohen uzansat e shoqatave afariste. c)Aftësitë për te bere revizionimin – pra ata revizor qe ne punen e tyre e kane shkelur kodeksin e etikes profesionale. teknologjine. mjetet fikse. ARHAHO provimet. Kjo donë te thotë se te gjithë ata qe kane njohur profesionale nuk eshte e thene qe ta bëjnë revizionimin. p. etj. udhëzimet.Parimi i praktikes se mire? Nëse gjate veprimtarisë afariste te ndërmarrjes ndodh ndonjë rast i cili nuk e ka mbështetjen ne ligj qe është ne fuqi. regjistrimi i veprimtarise.Një revizor serioz profesional.Parimi i verifikimit dokumentar? Ky parim mbështetet ne parimin e njohur kontabël: asnjë regjistrim pa dokumentacionin përkatës. objektiviteti.

c)Provat dokumentare – vlefshmëria e dokumentit shikohet prej nga rrjedh dokumenti: a eshte formuar brenda ne ndërmarrje apo eshte marre nga jasht. dhe do te shkaktoj shume shpenzime. peshimin. Bisedat qe revizori i zhvillon me pergjegjesit dhe me te punësuarit e tjer duhet te jene te kujdesshme. P. Kjo vlen si per B. Ketu kemi te bejme me matjen. 15. Mirpo para se revizioni te mbeshtetet ne kontrollin e brendshem. sidomos duhet te revizionohen. duke shikuar a jane ne pajtim salldod e kontove ne librin kryesore me ato ne analitike.com 049 373 681 . dhe e bllokon per nje kohe veprimtarin e ndërmarrjes. kujdes te veçant ne ketë rast i kushton: korrketesise ne zbatimin e dispozitave ligjore.sh zerat qe kane shtim te madh apo renie te madhe ne krahasim ne periudhat e mëparshme.weebly. numërimin dhe format e tjera te verifikimit. duhet shikuar a ka permirsime ne dokumente.Dokumentet ne kontabilitet ndahen ne? a)Dokumente burimore – trajtohen ato prova me shkrim qe perdoren per regjistrimin e transaksionit ne kontabilitet.S. me ti shikuar bilancet e periudhes aktuale me ato te periudhave paraprake mund te hetoj se cilat zera duhet ti verifikoj me thellësisht. e)Krahasimet dhe raciot si prova – revizoret. Keta pyetsore duhet te sigurojne informata te hollësishme lidhur me te metat e kontrollit te brendshem. dhe b)Dokumente te derivuara – trajtohen ato prova me shkrim qe perdoren per regjistrimin e ndryshimit te gjendjes ne kontabilitet te regjistruar me pare nga dokumentet burimore.GJ ashtu edhe per B.. etj. pra duhet verifikuar vlefshemria e tyre nga te gjitha aspektet.Pse eshte e rëndësishme gjedhja (mostra)? Gjedhja (mostra) është e rëndësishme sepse e kursen kohen.Ne qka mbeshtetet revizioni? Revizioni mbeshtetet ne kontrollin e brendshem. organizimin e kontrollit. Dhe varësisht prej rregullsise se kontrollit te brendshem varet edhe vëllimi dhe intensiteti i revizionimit. dhe varësisht prej asaj formulohet edhe vëllimi i revizionimit. libri i kryesor (ku regjistrohen te gjitha kontot) dhe shkon kah. d)Libri kryesore dhe ditaret si prova – pra reviziori niset nga sintetika. mos ato jane te falsifikuara. f)Provat gojore – keto prova duhet përdorur shume rralle. sidomos ata me pervoje te medha. Hetimet per efikasitetin e kontrollit te brendshem behen me ane te pyetsoreve te standardizuara. kjo do te zgjasë shume. 17. b)Këqyrja konkrete e provës – kqyrja konkrete e dokumentacionit eshte prova me e sigurite per konstatimin e gjendjes faktike.14.Llojet e provave? Si lloje te provave mund te konsiderohen: a)Kontrolli i brendshëm si prove – pra revizori para se te filloj revizionimin se pari mbeshtetet ne kontrollin e brendshëm. ARHAHO provimet. analitika. zbatimin e akteve normative te ndërmarrjes. Po te ndalet revizori ti kontrolloj te gjitha dokumentet ne tërësi. 16. Pra revizori para se te filloj revizionimin duhet te bej hetime lidhur me efikasitetin e kontrollit te brendshem. duhet bere vlersimin e punes se kontrollit te brendshem.

pra jo vetem per nga sasia por edhe nga struktura. 19. shmangia nga planet e ndërmarrjes. b)Perzgjedhja sipas metode se rastit – ku pa ndonje gjykim te revizorit merren dokumentet sipas rastit per verifikim. P. pra merren rastësisht por ne bllok (p. etj). Ekzistimin e baraspeshës midis mjeteve dhe burimeve te mjeteve (aktivi = pasivi). -Perfundimi (ne këtë pjese revizori duhet te jap mendimin e vet lidhur me gjendjen e ndërmarrjes duke u mbështetur ne te punën e tij te bere ne ndërmarrje). 18. Gjedhjet mund te behen ne bllok. pse zgjedhen te testohen dokumentet prej 1.com 049 373 681 . ARHAHO provimet. pra prej nje grupi te zgjedhen sipas nje sistemi te caktuar. -Rezultatet e saktësimit te veprimeve afariste (këtu paraqitet: Inventarizimi. falsifikimet e ndryshme. etj). Ky raport duhet te përmbaj: -pjesën hyrëse (te dhënat e përgjithshme për ndërmarrjen e revizionuar). -vërejtjet dhe sugjerimet e bëra nga revizionimi i mëparshëm (kur është bere revizionimi i fundit. -Verpimet jashtëligjore (keqpërdorimet dhe shpërdorimet e mjeteve te ndërmarrjes. mbylljen me korrektësi te librave kontabël. si dhe te gjitha ngjarjet e gjetura nga revizori). nje numer i dokumenteve qe do te sherbejne si moster. Treguesit e veprimtarisë afariste. Kjo përzgjedhje behet: a)Sipas gjykimit te revizorit – pra ai nga përvoja.000. revizori e din se cilat dokumente ti përzgjedh dhe tia bej revizionimin e tyre. ne qfare mase janë përfillur ato.sh zgjedhen qe dokumentet e muajit majt te testohen. (p. pra qdo i dhjeti dokument. Konstatimi i gjendjes financiare. etj).Karakteristikat e gjedhjes (mostres)? Karakteristikat qe duhet ti kete mostra jane: a)Gjedhja (mostra) duhet ti pergjigjet mases se dokumentacionit.’ c)Gjedhja duhet te jete stabile.Sasia e dokumenteve qe përzgjidhet qe ta përfaqësoj tere dokumentacionin qe duhet te kontrollohet quhet gjedhje apo moster.weebly. b)Rregullsia materiale – kjo rregullsi mbështet ne parimin e vertetesise. qfar është bere lidhur me zbatimin e sugjerimeve te bëra nga ky revizonit.Qka duhet te saktësohet me rastin e revizionimit te llogarise vjetore? Me rastin e revizionimit te llogarisë vjetore duhet te saktësohet: a)Rregullsia formale e llogarisë vjetore – kjo nënkupton: Qe llogaria vjetore te jete e përpiluar ne përputhje me dispozitat ligjore qe janë ne fuqi ne atë periudhe. etj.500 deri 2. Gjedhjet mund te behen edhe ne menyre sistematike. b)Gjedhja duhet te perfaqesoj teresine e dokumentacionit (pra duhet te jete reprezante e dokumentacionit te ndërmarrjes). etj). Qe bilanci i gjendjes dhe i Suksesit te përputhet me te dhënat nga kontabiliteti. c)Perpilimi i raport-revizionimit – pra kur revizori e përfundon revizionimin duhet ta përpiloj raport revizionimin. Qe llogaria vjetore te jete e përpiluar ne përudhje me parimet e balancimit.sh nese kemi 3000 faktura mund te merren vetëm 300 fatura për testim.sh vendoset qe prej 100 fakturave te merren 10.

com 049 373 681 .-Propozimet dhe sugjerimet (propozimet duhet te jene konkrete.weebly. 1.Procedurat e ekzaminimit te llogarisë bankare? 3.Planifikimi i revizionimit? 11.Ku qendron rëndësia e revizionit te jashtëm ne bankat komerciale? 12.Si duhet përcaktohet revizioni interno i suksesshëm? 9.Si ndikon revizioni i jashtëm ne bankat komerciale? 7.Qellimi i planifikimit te revizionit? 8.Qka duhet te përfshije memorandumi? 2.Objektivi i revizionit? 10. ndërsa sugjerimet edhe pse nuk janë konkrete i ndihmojnë ndërmarrjes qe te merr ne konsiderate këto qeshje te sugjeruara nga revizori).Risku i revizionit? 5.Kur ju nuk do ta kishit zgjedhur nje ndërmarrje për klient tuaj për revizionim? 13.Kur mund te përfundoj revizioni para se te filloj? ARHAHO provimet.Procedurat e planifikimit? 4.Qka duhet te përmbaj raport revizionimi nëse ai është pozitiv dhe prej sa paragrafëve perbehet? 14.Si ndihmon revizioni ne besueshmërinë e raporteve financiare? 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful