You are on page 1of 4

Name: Breed: Pack Name:

Player: Auspice: Pack Totem:


Chronicle: Tribe: Concept:

Attributes
Physical Social Mental
Strength ___________●OOOOO Charisma___________●
OOOOO Perception___________●
OOOOO
Dexterity __________ ●
OOOOO Manipulation_________

OOOOO Intelligence__________

OOOOO
Stamina ___________● OOOOO Appearance__________

OOOOO Wits______________● OOOOO

Abilities
Talents Skills Knowledges
Alertness___________OOOOO Animal Ken_________ OOOOO Computer___________ OOOOO
Athletics___________OOOOO Crafts______________OOOOO Enigmas____________ OOOOO
Brawl______________ OOOOO Drive______________ OOOOO Investigation_________
OOOOO
Dodge_____________OOOOO Etiquette___________OOOOO Law______________OOOOO
Empathy___________OOOOO Firearms___________OOOOO Linguistics__________OOOOO
Expression___________
OOOOO Leadership___________
OOOOO Medicine___________OOOOO
Intimidation_________
OOOOO Melee_____________OOOOO Occult_____________ OOOOO
Primal-Urge__________
OOOOO Performance__________
OOOOO Politics____________OOOOO
Streetwise___________
OOOOO Stealth_____________OOOOO Rituals_____________ OOOOO
Subterfuge___________
OOOOO Survival____________OOOOO Science_____________ OOOOO

Advantages
Backgrounds Gifts Gifts
_________________OOOOO _______________________ _______________________
_________________OOOOO _______________________ _______________________
_________________OOOOO _______________________ _______________________
_________________OOOOO _______________________ _______________________
_________________OOOOO _______________________ _______________________

Renown Rage Health


Glory O O O O O O O O O O Bruised ¨
O O O O O O O O O O ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Hurt -1 ¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Injured -1 ¨
Honor Wounded -2 ¨
O O O O O O O O O O Gnosis Mauled -2 ¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ O O O O O O O O O O Crippled -5 ¨
Wisdom ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
O O O O O O O O O O
Incapacitated ¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Rank Willpower Experience
O O O O O O O O O O
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Homid Glabro Crinos Hispo Lupus

Strength(+2)_____ Strength(+4)_____ Strength(+3)_____ Strength(+1)_____


No Stamina(+2)______ Dexterity(+1)_____ Dexterity(+2)_____ Dexterity(+2)_____
Change Appearance(-1)____ Stamina(+3)______ Stamina(+3)______ Stamina(+2)______
Manipulation(-1)__ Manipulation(-3)__ Manipulation(-3)__ Manipulation(-3)__
Appearance 0 +1 Die to Bite Damage -2 Perception Diff.
Difficulty: 6 Difficulty: 7 Difficulty: 6 Difficulty: 7 Difficulty: 6
INCITE DELIRIUM
IN HUMANS

Other Traits Fetishes


________________________ OOOOO Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___
________________________ OOOOO Power:____________________________________
________________________ OOOOO Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___
________________________ OOOOO Power:____________________________________
________________________ OOOOO Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___
________________________ OOOOO Power:____________________________________
________________________ OOOOO Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___
________________________ OOOOO Power:____________________________________
________________________ OOOOO Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___
________________________ OOOOO Power:____________________________________
________________________ OOOOO Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___
________________________ OOOOO Power:____________________________________
________________________ OOOOO Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___
________________________ OOOOO Power:____________________________________
Gifts Rites
______________________________ ____________________ ____________________
______________________________ ____________________ ____________________
______________________________ ____________________ ____________________
______________________________ ____________________ ____________________
______________________________ ____________________ ____________________
______________________________ ____________________ ____________________
______________________________ ____________________ ____________________

Combat
Weapon/ Attack Diff. Damage Range Rate Ammo Conceal Brawling Chart
Maneuver Roll Diff Damage
Bite Dex + Brawl 5 Strength + 1/A
Body Tackle Dex + Brawl 7 Special/B
Claw Dex + Brawl 6 Strength + 1/A
Grapple Dex + Brawl 6 Strength/B
Kick Dex + Brawl 7 Strength + 1/B
Punch Dex + Brawl 6 Strength/B
A=Aggravated Damage B=Bashing Damage
Armor:_________________
Nature: Demeanor:
Merits & Flaws
Merit Type Cost Flaw Type Bonus
__________________ __________ _____ __________________ __________ _____
__________________ __________ _____ __________________ __________ _____
__________________ __________ _____ __________________ __________ _____
__________________ __________ _____ __________________ __________ _____
__________________ __________ _____ __________________ __________ _____
__________________ __________ _____ __________________ __________ _____
__________________ __________ _____ __________________ __________ _____

Expanded Backgrounds
Allies Mentor
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Ancestors Pure Breed
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Contacts Pack Totem
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Kinfolk Resources
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Other (_______________) Other (_______________)
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________

Possessions Experience
Gear(Carried):__________________________
___________________________________ TOTAL:
___________________________________
Equipment(Owned):______________________
___________________________________ Gained From:__________________________
___________________________________ ___________________________________
Sept ___________________________________
Name:________________________________ TOTAL SPENT:_______________________
Caern Location:__________________________ Spent On:_____________________________
Type:_______________________ Level:____ ___________________________________
Totem:________________________________ ___________________________________
Leader:_______________________________ ___________________________________
History
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Description
Age:____________________ ___________________________________________________
Hair:____________________ ___________________________________________________
Eyes:____________________ ___________________________________________________
Race:___________________ ___________________________________________________
Nationality:_______________ ___________________________________________________
Sex:____________________ ___________________________________________________
___________________________________________________
Height Weight
Battle Scars:__________________________________________
Homid: _________________ ___________________________________________________
Glabro: __________________ ___________________________________________________
Crinos: __________________ ___________________________________________________
Hispo: __________________ Metis Deformity:_______________________________________
Lupus: __________________ ___________________________________________________

Visuals
Pack Chart Character Sketch