CAPITOLUL 8 AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

8.1. Concepte teoretice Prin amortizare înţelegem o recuperare sub formă bănească a uzurii la care este supus un mijloc fix. Pentru a determina amortizarea trebuie cunoscute trei elemente: valoarea supusă amortizării; norma de amortizare; sistemul de amortizare.

Valoarea supusă amortizării poate fi valoarea de inventar (Vi) sau valoarea rămasă de amortizat (Vr) Datorită fenemenelor de erodarea a monedei naţionale se poate calcula valoarea actualizată rămasă de recuperat (Var) pe baza valorii de inventar actualizată (Via), a duratei de serviciu consumată (Dc) şi a duratei de serviciu rămasă (Dr).

Var =

Via x Dr Dc + Dr

Normele de amortizare pot fi: proporţionale; regresive sau accelerate; progresive.

Normele de amortizare proporţionale generează amortizări constante de-a lungul perioadei de amortizarea (dacă nu are loc modificarea valorii de amortizat). Ele pot fi: proporţionale în timp

Vi 100 Na = Dn x 100 = Vi Dn
Vi = valoarea de inventar; Na = norma de amortizare; Dn = durata de normală de serviciu stabilită în ani. proporţionale pe unitatea de produs

Na =

Vi Re

Na = norma de amortizare; Vi = valoarea de inventar; Re = rezerva exploatabilă. proporţionale pe km sau 1000 km

Vi 100 Np x 100 = Na = Np Vi

Na = norma de amortizare; Vi = valoarea de inventar; Np = norma de parcurs a autovehicului până la casare. Normele regresive sau accelerate generează un nivel descrescător al amortizării de la un an la altul. Ele pot fi: - constante (generează o amortizare regresivă datorită valorii la care se aplică, descrescătoare de la un an la altul)

 Vr   x 100 Na = 1 - n  Vi   
Na = norma de amortizare; Vr = valoarea reziduală la sfârşitul perioadei de serviciu; Vi = valoarea de inventar; n = durata de serviciu stabilită în ani. - descrescătoare

Na =

Dr x 100 ∑ Nu

Na = norma de amortizare; Dr = durata de serviciu rămasă;

∑ Nu = suma numărătorilor utilizaţi în calcul (de exemplu, dacă durata de serviciu este 5 ani ∑ Nu = 1+2+3+4+5 = 15).

Normele progresive sunt crescătoare de la un an la altul , ducând la creşterea valorii amortizării.

Na =

Dc x 100 ∑ Nu

Na = norma de amortizare; Dc = durata de serviciu consumată;

∑ Nu = suma numărătorilor utilizaţi în calcul (de exemplu, dacă durata de serviciu este 5 ani ∑ Nu = 1+2+3+4+5 = 15).

Normele de amortizare calculate mai sus sunt norme de amortizare analitice. În practică se folosesc şi norme unice sau globale, calculate la nivel de întreprindere, pentru toate mijloacele fixe.

Nu =

Fat x 100 Vmat

Nu = norma unică; Fat = fondul de amortizare stabilit pe baza normelor analitice; Vmat = valoarea medie anuală totală sau de amortizat pentru toate activele existente într-o întreprindere. Norma unică se poate calcula în cazul autoturismelor astfel:

Nu =

Fat P

Nu = norma unică de amortizare;

P = parcursul total, exprimat în km sau mii km; Fat = fondul de amortizare stabilit pe baza normelor analitice; Norma de amortizare se poate calcula ţinând cont de valoarea reparaţiilor capitale (Rk):

Vi + Rk Na = Dn x 100 Vi
Na = norma de amortizare; Vi = valoarea de inventar; Rk = valoarea reparaţiilor capitale; Dn = durata normală de serviciu. La calculul normei de amortizare se poate ţine seama şi de valoarea reziduală a mijlocului fix:

Vi + Rk - Vr Dn Na = x 100 Vi
Na = norma de amortizare; Vi = valoarea de inventar; Rk = valoarea reparaţiilor capitale; Vr = valoarea reziduală a mijlocului fix; Dn = durata normală de serviciu.

Sistemul de amortizare folosit poate fi: sistemul proporţional; sistemul regresiv (sau accelerat); sistemul progresiv.

Sistemul proporţional: proporţional în timp

Fa =

Vmat x Na 100

Fa = fondul de amortizare anual; Vmat = valoarea medie anuală totală a mijlocului fix. Na = norma de amortizare.

Vmat = Vi +Vmai - Vmas
Vmai = valoarea medie anuală a intrărilor de mijloace fixe în cursul anului; Vmas = valoarea medie anuală a ieşirilor de mijloace fixe în cursul anului;

Vmai =

Vi x Tf 12

Tf = timpul de funcţionare exprimat în luni întregi, începând cu luna următoare celei de intrare, până la sfârşitul anului.

Vmas =

Vi x Tnef 12

Tnef = timpul de nefuncţionare exprimat în luni întregi, începând cu luna următoare celei de intrare, până la sfârşitul anului. - proporţional pe unitatea de produs

Fa = Pa x Na
Fa = fondul de amortizare; Pa = producţia anuală, exprimată în unităţi fizice; Na = norma de amortizare. - proporţional pe km (1000 km)

Fa =

Vim (Vii) x P x Na 100

Vim = valoarea medie a unui autovehicul; Vii = valoarea de inventar individuală a unui autovehicul, atunci când nu se poate calcula Vim; P = parcursul total anual exprimat în km sau mii de km echivalenţi; Na = norma de amortizare. În cazul în care se foloseşte norma de amortizare unică:

Fa =

Vmat x Nu 100

Fa = fondul de amortizare; Vmat = valoarea medie anuală totală sau de amortizat pentru toate activele existente într-o întreprindere.

Nu = norma de amortizare unică. Sistemul regresiv: - cu normă constantă

Fa =

Vr x Na 100

Fa = fondul de amortizare; Vr = valoarea rămasă neamortizată la începutul anului; Na = norma de amortizare constantă.

Vr = Vr
1

0

- Fa

- cu normă regresivă

Fa =

Vi x Na 100

Fa = fondul de amortizare; Vi = valoarea de inventar; Na = norma de amortizare regresivă. Sistemul progresiv

Fa =

Vi x Na 100

Fa = fondul de amortizare;

Vi = valoarea de inventar; Na = norma de amortizare progresivă. La prezentarea formulelor de calcul a amortizării în sistemul regresiv sau sistemul progresiv nu s-a ţinut cont în formule de eventuale intrări sau iesări de mijloace fixe. Amortizarea în România Sistemul proporţional în timp (liniar) La calculul amortizării se face distincţie între mijloacele fixe intrate în funcţiune înainte de 01.01 1994 şi cele intrate după acea dată. Pentru mijloacele fixe intrate în funcţiune după 01.01.94:

Na =

100 Dnu

Na = norma de amortizare; Dnu = durata de serviciu stabilită după noul catalog.

Fa =

Vmat x Na 100

Fa = fondul de amortizare anual; Vmat = valoarea medie anuală totală a mijlocului fix. Na = norma de amortizare.

Vmat = Vi +Vmai - Vmas

Vmai = valoarea medie anuală a intrărilor de mijloace fixe în cursul anului; Vmas = valoarea medie anuală a ieşirilor de mijloace fixe în cursul anului;

Vmai =

Vi x Tf 12

Tf = timpul de funcţionare exprimat în luni întregi, începând cu luna următoare celei de intrare, până la sfârşitul anului.

Vmas =

Vi x Tnef 12

Tnef = timpul de nefuncţionare exprimat în luni întregi, începând cu luna următoare celei de intrare, până la sfârşitul anului. Pentru mijloacele fixe intrate în funcţiune înainte de 01.01.1994

Na =

100 Dnur

Na = norma de amortizare; Dnur = durata normală de utilizare rămasă.

 Dnsc  Dnur = 1  x Dnu  Dns 
Dnur = durata normală de utilizare rămasă;

Dnsc = durata normală de serviciu consumată; Dns = durata normală de serviciu stabilită de vechiul regim de amortizare. Dnu = durata normală de utilizare după noul catalog.

Fa =

Vr x Na 100

Fa = fondul de amortizare; Na = norma de amortizare; Vr = valoarea rămasă de amortizat la 01.01.1994.

Vr = Vi - Amo = Vi - Vi x

Dnsc Dns

Sistemul degresiv În cadrul sistemului degresiv de amortizare pentru determinarea cotelor de amortizare se va multiplica cote de amortizare lineară cu următorii coeficienţi: 1,5 dacă durata normală de utilizare a mijloacelor fixe este între 2 şi 5 ani; 2 dacă durata normală de utilizare a mijloacelor fixe este între 5 şi 10 ani; 2,5 dacă durata normală de utilizare a mijloacelor fixe este peste 10 ani. Pentru determinarea amortizării anuale, cota de amortizare degresivă se va aplica la valoarea rămasă de amortizat la începutul anului, până în anul în care valoarea amortizării anuale rezultate în sistem degresiv este mai mică decât

valoarea amortizării anuale calculată în sistem liniar. Din acest moment, amortizarea degresivă se transformă în amortizare liniară, valoarea anuală a amortizării devenind valoarea rămasă de recuperat la încheierea aplicării sistemului regresiv raportată la numărul de ani rămaşi până la expirarea duratei normale de utilizare. În cadrul sistemului accelerat de amortizare, în primul an se amortizează 50% din valoarea mijlocului fix, urmând ca valoarea rămasă de amortizat să se amortizeze liniar în anii rămaşi până la terminarea duratei normale de utilizare.

8.2. Aplicaţii rezolvate

1. Să se determine amortizarea pentru anul 2002 a unui mijloc fix,
cunoscându-se următoarele: valoarea de inventar 20.000.000 lei; anul punerii în funcţiune 1982; durata normală de serviciu după vechiul catalog 70 ani; durata normală de serviciu după noul catalog 60 ani; în luna aprilie 2002 valoarea mijlocului fix creşte (datorită intrărilor) cu 2.400.000 lei; gradul de utilizare a mijlocului fix este 90%; amortizarea se face în sistem liniar.

Rezolvare: Calculul valorii rămase de amortizat la 01.01.1994:

12 Dnsc = 20.000.000 - 20.000.000 x = 60 Dns 20.000.000 - 4.000.000 = 16.000.000 lei. Vr = Vi - Amo = Vi - Vi x
Calculul duratei normale de utilizare rămase:

 Dnsc   12  Dnur = 1  x Dnu = 1 -  x 50 = 40 ani.  Dns   60 
Calculul normei de amortizare:

Na =

100 100 = = 2,5 Dnur 40
Calculul valorii medii a mijlocului fix:
*

Vmat = Vi +Vmai = Vi +

= 16.000.000 + 12 = 16.000.000 + 1.600.000 = 17.600.000 lei.
Calculul fondului de amortizare:

Vi

x Tf

2.400.000 x 8 = 12

Fa =

Vmat x Na 17.600.000 x 2,5 = = 440.000 lei 100 100
Calculul fondului de amortizare efectiv:

Fond amortizare efectiv = Fa x grad de utilizare = 440.000 x 90% = 396.000 lei.

2. Se cunosc următoarele date:
anul intrării în funcţiune a mijlocului fix 1997; valoarea de intrare a mijlocului fix = 10.000.000 lei; durata normală de serviciu = 10 ani; în luna august valoarea mijlocului fix creşte (datorită intrărilor) cu 1.200.000 lei. sistemul de amortizare folosit este cel liniar. Să se determine: a) fondul de amortizare pentru anul 2002; b) repartizarea pe trimestre a fondului de amortizare. Rezolvare: a) Calculul normei de amortizare a mijlocului fix:

Na =

100 100 = = 10 Dnu 10
Calculul valorii medii totale anuale:

12 = 10.000.000 + 400.000 = 10.400.000 lei.
Calculul fondului de amortizare:

Vmat = Vi +Vmai = Vi + Vi

*

x Tf

= 10.000.000 +

1.200.000 x 4 = 12

Fa =

Vmat x Na 10.400.000 x 10 = = 1.040.000 lei 100 100

b) Vom repartiza pe trimestre amortizarea aferentă valorii mijlocului fix existentă la începutul anului. TR I amortizare 250.000 TR II 250.000 TR III 250.000 TR IV 250.000

Fa1 =

Vi x Na 10.000.000 x 10 = = 1.000.000 lei 100 100 1.000.000 Fatr = = 250.000 lei 4
Vom repartiza pe trimestre amortizarea aferentă intrărilor:

Fa intrări = 1.040.000 – 1.000.000 = 40.000 lei. Acest fond se va repartiza pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie. TR I amortizare 0 TR II 0 TR III 10.000 TR IV 30.000

Repartizarea fondului de amortizare pe trimestre pentru întreaga valoare a mijlocului fix este: TR I amortizare 250.000 TR II 250.000 TR III 260.000 TR IV 280.000

3. Să se determine tabloul de amortizare al unui mijloc fix cunoscând
următoarele: valoarea de intrare a mijlocului fix = 10.000.000 lei; durata normală de serviciu este 10 ani; anul intrării în funcţiune 1999; sistemul de amortizare este cel degresiv, norma de amortizare fiind norma lineară x 2.

Rezolvare: An Valoare la începutul anului 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 10.000.000 8.000.000 6.400.000 5.120.000 4.096.000 3.413.333,34 2.730.666,68 2.048.000,02 1.365.333,36 682.666,7 Amortizarea în sistem liniar 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Amortizarea în sistem degresiv 2.000.000 1.600.000 1.280.000 1.024.000 682.666,66 682.666,66 682.666,66 682.666,66 682.666,66 682.666,7 Valoare rămasă de amortizat 8.000.000 6.400.000 5.120.000 4.096.000 3.413.333,34 2.730.666,68 2.048.000,02 1.365.333,36 682.666,7 0

Vom calcula fondul de amortizare anual pentru sistemul liniar:

Fa = 10.000.000 x

100 % = 1.000.000 lei 10

Calculul normei de amortizare:

Na =

100 100 x2 = x 2 = 10 x 2 = 20 Dnu 10

Anul 1999

Fa =

Vr x Na 10.000.000 x 20 = = 2.000.000 lei 100 100

Anul 2000

Fa =

Vr x Na 8.000.000 x 20 = = 1.600.000 lei 100 100

Anul 2001

Fa =

Vr x Na 6.400.000 x 20 = = 1.280.000 lei 100 100

Anul 2002

Fa =

Vr x Na 5.120.000 x 20 = = 1.024.000 lei 100 100

Anul 2003

Fa =

Vr x Na 4.096.000 x 20 = = 819.200 lei 100 100

Deoarece fondul de amortizarea calculat pe sistemul degresiv este mai mic decât fondul de amortizare care rezultă din sistemul liniar, din anul 2003 se va trece la sistemul liniar de amortizare pentru valoarea de 4.096.000. Această valoare va fi amortizată liniar în 6 ani.

Fa = 4.096.000 x

100 % = 682.666,66 lei pentru fiecare din anii 2003, 6 2004, 2005, 2006, 2007 si 2008.

4. Să se determine amortizarea anuală pentru un mijloc fix intrat în
funcţiune în anul 1997 la o valoare de intrare de 12.000.000 lei, dacă durata normală de utilizare este de 6 ani, iar amortizarea se face în sistem accelerat. Rezolvare: În sistemul accelerat de amortizare se amortizează 50% din valoarea mijlocului fix în primul an, iar valoarea rămasă se amortizează liniar în ceilalţi ani de funcţionare. Amortizarea pentru anul 1997: Fa = 12.000.000 x 50% = 6.000.000 lei. Valoare rămasă de amortizat = 12.000.000 – 6.000.000 = 6.000.000 lei Calculul amortizării anuale pentru anii 1998, 1999, 2000, 2001 şi 2002.

Na =

100 100 = = 20 Dnur 5

Fa =

Vr x Na 6.000.000 x 20 = = 1.200.000 lei 100 100

5. Să se calculeze

amortizarea activelor fixe în sistemul regresiv cu

cotă de amortizare descrescătoare la „ maşini de calculat electronice”, cunoscând că valoarea de intrare a acestor active fixe este de 10.000.000 lei şi durata de serviciu de 8 ani.

Rezolvare: Pentru a determina amortizarea anuală trebuie să cunoaştem cote de amortizare anuală folosită.

Na =

Dr x 100 (Ds − Dc )x100 = ∑ Nu ∑ Nu

Pe baza normei de amortizare anuale vom determina amortizarea anuală folosind formula:

Fa =

Vi x Na 100

Anul 1:

Na =

Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8-0 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu
= 8 x 100 = 22,22% 36

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 22,22 = = 2.222.000 lei 100 100
Anul 2:

Na =

Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8 -1 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu
= 7 x 100 = 19,44% 36

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 19,44 = = 1.944.000 lei 100 100

Anul 3:

Na =

8-2 Dr x 100 (Ds − Dc)x100 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu
= 6 x 100 = 16,66 % 36

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 16,66 = = 1.666.000 lei 100 100

Anul 4:

Na =

Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8-3 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu
= 5 x 100 = 13,88% 36

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 13,88 = = 1.388.000 lei 100 100
Anul 5:

Na =

Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8-4 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu

=

4 x 100 = 11,11% 36

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 11,11 = = 1.111.000 lei 100 100
Anul 6:

Na =

8-5 Dr x 100 (Ds − Dc)x100 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu
= 3 x 100 = 8,33% 36

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 8,33 = = 833.000 lei 100 100

Anul 7:

Na =

Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8-6 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu
= 2 x 100 = 5,55% 36

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 5,55 = = 555.000 lei 100 100

Anul 8:

Na =

Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8-7 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu
= 1 x 100 = 2,77% 36

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 2,77 = = 277.000 lei 100 100

6. Să se calculeze amortizarea activelor fixe în sistemul de amortizare
progresiv la „calculatoare electronice”, cunoscând că valoarea de intrare a acestora este de 10.000.000 lei, iar durata de serviciu este de 5 ani. Rezolvare: Pentru a determina amortizarea anuală a mijloacelor fixe trebuie să cunoaştem cota (norma) de amortizare anuală. Aceasta va fi calculată după formula: Na =

Dc x 100 (Ds - Dr ) x 100 = ∑ Nu ∑ Nu
Vi x Na . 100

Pe baza cotei de amortizare anuale şi a valorii de intrare a mijlocului fix vom calcula amortizarea anuală după formula: Fa =

Anul 1:

Na =

Dc x 100 (Ds - Dr ) x 100 5-4 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 ∑ Nu ∑ Nu
= 1 x 100 = 6,66%. 15

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 6,66 = = 666.000 lei. . 100 100
Anul 2:

Na =

Dc x 100 (Ds - Dr ) x 100 5-3 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 ∑ Nu ∑ Nu
= 2 x 100 = 13,33%. 15

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 13,33 = = 1.333.000 lei. . 100 100
Anul 3:

Na =

Dc x 100 (Ds - Dr ) x 100 5-2 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 ∑ Nu ∑ Nu
= 3 x 100 = 20%. 15

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 20 = = 2.000.000 lei. . 100 100
Anul 4:

Na =

Dc x 100 (Ds - Dr ) x 100 5 -1 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 ∑ Nu ∑ Nu
= 4 x 100 = 26,66%. 15

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 26,66 = = 2. 666.000 lei. . 100 100

Anul 5:

Na =

Dc x 100 (Ds - Dr ) x 100 5-0 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 ∑ Nu ∑ Nu
= 5 x 100 = 33,33%. 15

Fa =

Vi x Na 10.000.000 x 33,33 = = 3.333.000 lei. . 100 100

7. O societate comercială a achiziţionat înainte de anul 1994 un autocar
care la sfârşitul anului 1993 avea o valoare rămasă actualizată de 95.000.000 lei. Durata de serviciu normată până la sfârşitul anului 1993 este de 300.000 km echivalenţi. Durata normată de utilizare conform noilor cataloage este de 8 ani.. Parcursul mediu anual realizat, în km echivalenţi este de 20.000. Durata de serviciu consumată în km echivalenţi de la punerea în funcţiune până la sfârşitul anului 1993 este de 150.000 km echivalenţi. Să se determine care este amortizarea anuală pentru autocar până la amortizarea integrală. Rezolvare: Vom determina durata de serviciu normată în ani:

Nu =

Fat 300.000 = = 15 ani. P 20.000
Durata de seviciu consumată de la punerea în funcţiune şi până la

sfârşitul anului 1993 este Dnsc =

150.000 = 7,5 ani. 20.000

Durata normată de funcţionare conform noilor cataloage este:

 Dnsc   7,5  Dnur = 1  x Dnu = 1  x 8 = 4 ani. Dns    15 
Norma de amortizare liniară se va calcula după formula:

Na =

100 100 = = 25% Dnur 4
Fondul de amortuzare anual pentru anii 1994, 1995, 1996 şi 1997 va fi

de:

Fa =

Vr x Na 95.000.000 x 25 = = 23.750.000 lei 100 100

8.3. Aplicaţii propuse spre rezolvare

1. Să se determine amortizarea pentru anul 2003 a unui mijloc fix,
cunoscându-se următoarele: valoarea de inventar 50.000.000 lei; anul punerii în funcţiune 1989; durata normală de serviciu după vechiul catalog 60 ani; durata normală de serviciu după noul catalog 50 ani; gradul de utilizare a mijlocului fix este 90%; amortizarea se face în sistem liniar.

2. Să se determine amortizarea pentru anul 2003 a unui mijloc fix,
cunoscându-se următoarele: valoarea de inventar 80.000.000 lei; anul punerii în funcţiune 1990; durata normală de serviciu după vechiul catalog 70 ani; durata normală de serviciu după noul catalog 60 ani; în luna aprilie 2003 valoarea mijlocului fix se diminuează (datorită ieşirilor) cu 3.500.000 lei; gradul de utilizare a mijlocului fix este 85%; amortizarea se face în sistem liniar.

3. Se cunosc următoarele date:
anul intrării în funcţiune a mijlocului fix 1996; valoarea de intrare a mijlocului fix = 20.000.000 lei; durata normală de serviciu = 10 ani; în luna iunie 2003 valoarea mijlocului fix creşte (datorită intrărilor) cu 2.000.000 lei. sistemul de amortizare folosit este cel liniar. Să se determine: a) fondul de amortizare pentru anul 2003; b) repartizarea pe trimestre a fondului de amortizare.

4. Să se determine tabloul de amortizare al unui mijloc fix cunoscând
următoarele: valoarea de intrare a mijlocului fix = 50.000.000 lei; durata normală de serviciu este 10 ani; anul intrării în funcţiune 1997;

-

sistemul de amortizare este cel degresiv, norma de amortizare fiind norma lineară x 2.

5. Să se determine tabloul de amortizare al unui mijloc fix cunoscând
următoarele: valoarea de intrare a mijlocului fix = 10.000.000 lei; durata normală de serviciu este 8 ani; anul intrării în funcţiune 1998; sistemul de amortizare este cel degresiv, norma de amortizare fiind norma lineară x 1.5.

6. Să se determine amortizarea anuală pentru un mijloc fix intrat în
funcţiune în anul 1999 la o valoare de intrare de 86.000.000 lei, dacă durata normală de utilizare este de 8 ani, iar amortizarea se face în sistem accelerat.

7. Să se calculeze

amortizarea activelor fixe în sistemul regresiv cu

cotă de amortizare descrescătoare la „ maşini de calculat electronice”, cunoscând că valoarea de intrare a acestor active fixe este de 20.000.000 lei şi durata de serviciu de 7 ani.

8. Să se calculeze

amortizarea activelor fixe în sistemul regresiv cu

cotă de amortizare crescătoare la „ maşini de calculat electronice”, cunoscând că valoarea de intrare a acestor active fixe este de 60.000.000 lei şi durata de serviciu de 8 ani.

9. Să se determine fondul de amortizare anual pentru un autocamion
care la 31 decembrie 1993 avea o valoare rămasă de amortizat de 60.000.000 lei.

Durata de serviciu normată până la sfârşitul anului 1993 era de 350.000 km echivalenţi. Durata de serviciu normată conform noilor cataloage este de 10 ani. Parcursul mediu anual realizat este de 25.000 km echivalenţi. Durata de serviciu normată consumată în km echivalenţi de la punerea în funcţiune până la sfârşitul anului 1993 este de 200.000 km.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful