HCTOPIH

IIETP A BEAHKArO.
COqUDEUIE

BEBIAltIBBA.

_e_

J)EPrUAHA.

TO ...

DIITJ.II.

"~.'.'~".'

•.•'.'.'.'.Q.'.'.'.'.'.'.' ..~~""~6+e CT. TIETEPBypr1>,

IU.

'l'BDorPA.IB

1855.
Digitized by

_--

KOBPAAA

BUBrEJjEPA.

Coogle

J)k\31 B41h

v,r

C'L m1l.... , 'UII06w

DO Raneqamallm

DpeAcmaueRY

«Sr.uu ....

QeocypHI>JA KOMHmem'Jo mpR 3UelllLlJlpa.

C.

Demep6yp""

~1 Lou 1833

l'OAa.

If3i\ARIS

KHHl'OOPOAAIl",.

A. 6.

cz,.URItOJlAo

Digitized by

Goog Ie

_.17 gO-17g I.

------

T.

V.

1

Digitized by

Goog Ie

Digitized by

Goog I e

r.lABA
3.uIJlTIJI
l\APJI
B'b H.lllA.l1l

I.
17~O '1'0,\.1- - DEn-

rOBOPbl. -

_.-

BooPY.i5EHIJI.

llepB.le ABK t7~O roA3 Moaapx .. lJOCS.m ....... A"lUaIlTt .... Ceaanrs, .-. Eepn.-Ko.ueria, nO'lJJlO.oH Kaa-

:qe.upia,
NlPCourll
0.1.18 .'10 R

R caepX'lt mol'O aaBBlI3.ICII oep.olO peBB3ielO

..

rocyCwtCIUI

AYID'Il:
,A.IJI

opeAClDalLlellJlWe

B03.pa~BId

Bcnpa~,

DOOJOIIY

IUIIO

1DIX'Io 03aaQeB.1

npoJIYI:qeHW

npo.u.

Old.lll caoe

0,1...... UJO.IIoCO x.nOooallllCW,

coc.IOau..

Paaaw ..

rOCYNIp. oOpa~
oOlI3aBBOCIDR
Roe

r~

BBBJlaBie

o6pa3o .. , 1Ia...a6pMa., IIa
ocma.a.DO IIaC1IUI

1IJIIIOSBB1IWWIo,.

BpeIU

O3BaJleBOaa.n.

Y~.w...
4laaa1lCOlno

rOCYA3pctnaeJUloii
qia.

3soIIoJlia,


C'Io

JOCfIUI.

:so.ne

acero 3UaJa.la ..

Uap.

80m
D~molO

w~,
IIa ee-

DOAAey.aqaeJlall

nocnACDIBia

6. co cmopoa.1 Aar..ri.a ':U Ilaaap. c. rOJ 060aaIlOClWJO
DOIIOraJJU. q~

dcsa, A.U moro, ...oow D"."YAJIIIh, Uapa In. ~y a ~J'CAMiAZ'&: .W~ (CA3UIO .. 3ilE.IJOIIe • ., .. JIaI.q 06-.. ~ ..
_ mpaauam1»)

WBeAaJB

AeIIW"3-, • ..aomo ...

6,000

.npoaaecautrDlC1WIIY
Aa • ~

3aIUJII, •

I'fJtl.l

qepqia o6u:nt rocyAape....

.op1lJlWlCKaI'O,
.Kopo.u.
... .13~

UbeACDCO

• BeAMJW.~;j,tg

x.p.cwWk. .... y

.yOWDJOllllO, AaOw 1ia.oBiHc&t>e -.ope IIpMIIUIJ 1ft.J~ o.aacuu. Uapa PocciMcuro: IJIIJI'Q P"AN (/~UI·"
1IeAJWO()pam.jlaaiM,
BCm)~ ~ ~
IIJIJlJ

e-,uo_,.

&e

_Y",

JJ.;,pt. ~

.RIII,...

W.

-

Digitized by

Goog Ie

.8pamHm'L .UJBeAcKaro amiHCKOM'L anpemAe .~aeMylO ae~e

rno,

'Imo

"''L 0e30nacHocmH

H em MOp"h

BO..lLHOCDlH B'L C..Iya:Hm'L,. OH'L

Kopoaescmaa moproaas aa 00..1... aK'L OLUO He mOKMO 001>-

ma...L '

cea

BOMHbI: rno

Kopoaa
K'L

B'I> ceM'L

mpa ... anrs m

nOMO~1> ,o\aCDl'L, KO C... .I0HeHilO . CBOHX'L

npH..IOiEHm'L

cmapaaie
H OHH

«C0103HHROB'b. qnlOO'" anOMora.tH.1I

Hlseuia
'Im061>1

npOmHB'L

Llapa
sa
It'L

(I)
YAepa:aml>

Cl)PHAPHXT. BH.ILre..lbM'L, COOoIO BHoar.

npiofipsmeaayso
C'L

3eM..IIO, npHcma.n.

BpHmaHcKo-lllBeACIWMY 'lH..I'L c>opMa.'bHbIH M8p'L po..leBCm80 . de 3BaqHme..lbHI>IJI

COI03Y, H

~1 Ilfneuiero:
ycmyn ... y

JlHBapJl 3a5..110npH qeM'L

Ko-

OCm3..10CL8'L BLIHrphlm't, cYl\I\.LI

no.ayqBB'L

oa

Ilpyccia ,
Bpesreua

H

1,000,000

peiixcma.tepOB'L

Illmernmaaa aa omAaqy

H BepAeH3

Faanoaepy

(2).
Jlpaaameascmey
B'L·neperOBOparr.

MelEAY m1iM'L, K3K'L llIBCACIWMY npeAcmaD..IJI..IHCb

cnocofisr

KT. B0306HOB..l~HiIO 80HULI

C'L MOPJI H Cb CyIlIH, H

PYCC iH ...

Ilaps ,

MHpa,

aoopyaceaiaxs, HCK;t.t'L cpezcmm, K'L 3aK..IlOqeOllo coraacaaro C'L qecmilO Ero Aep~BbJ. Eme 7 IIH83pll ITETP'L I o6BapoAoBa.n. YKa3'L,
npe.'JICltux'6 c.~paBHO YKpaHHCKHM'L,

ltOUM'b n08C..I1iB3.tOCb 6CTb.,Jt'bt;uHa.M&

.nce66 Pocciiicsaeo Focyaapcmoa.
3aKal\I'L, 3anOpOml\aM'L K'L H

JlHKCKHM'L, AOflCKHM'L, rpe6eHcKHM'L , TepeKCKH\\I'L 1\.aH Ka.t!ubJKaM'L ObImL B'r.

ro-

monnocma
opy~iel\tT. JIOC.t'l; r..la8BOe

noxoay, aanacasra

C'L ..I0ma,<\LMH, HaAAe""aII\BM'L

(3),
<l>e.tF.""taprna.ta B'L YRp3HH1>

KOHqllHhI

Hlepessemeaa ,
ObJ..lO

nanaascrneo

nopyqeHO

KHJl310 MeHbWHROBY; He B3HpaJi

aa

npOAO..liEaBWiMCJl

(I) rO~ll1W6. A-lulII. VII. 59-/10, (2) Koch nr. 144. (S) rfUU1W6. A1>Jln.VII. 41.

Digitized by

Goog Ie

5
ente rOCYAapcIDBeHHLJH npcueces OH~ pyun. mho ,BB'tpeHO eMY Hao.noAeHie: B.... MOCKB't; cero MOBapmaro .no·

1) aa npieaosrs peE.
.I0WaAbMR H Y <I>'t, 'lac· py0.leH; pery.Jllp. H ApyrRMR

i)

33

peMoHmoblMR B'I> Kaaann

A-III nOKYIlKR

EOHX'I>,qacmilO

7Ee B'I> YKpaHH1;, naaaanaaocs

100,000

3)

33 OAHOABOp~MR, EOIlPCKBMH A'tnu.MR

BOHRCKHMH aBaoillMH; K'I> CmapoAYoy;

4)

aa omnpaaaeaiesrs

HbIX'I> nO..tKOB'I>: 4 B'b Pary , 10 B'I> CMo..teoCK'b, H 1i

5)

aa y.tyqmcHieM'I> H 6)

AOPOl"b Me"'AY

CMO.ICHCfWM1.H Pareto,

33 YlioMn.a:cKmoBauieM'I> An-

BOBCK....B'I> AH<I>.Il1HAiR (I). ,tt;.I11 MOPCKRX'bBoopy:a;:eoili, reHepa.n..AAMHpa.n. paKCHH'b ObM'L noczam, 'lacon. razep's, RaK'L BoaM07EHO panne D'I>PCOC.tL, C"bm1>M'bqmOOLI oaaa OLM3 omnpaBR'I> rOOe.a:IO, A.JII

.aena Ha'L Baasr E'I> Y l\leO, a Apyrall onycmomeaia pHme.a:bHOM"I> 0AuaRO 7Ee paacyzsaeaia HOM"I> COB1;m1;; BaInLCII B'L Aoo. iKe.Jall HCKpeHHo Mupa, M.laAWarO,
C'I>

maMOmUHX'b oapecmuocmeh peaepBy:IKe

, no npeABa01>1.10 ocma-

0 CeM'I> B'b Boeu-

noaeasao

II.ETP"I> I omnpaBH.I'I> I'oace-

Becmyssesa

A.l1I BoaOOHOB.lCoill ApY7EecmK'b illBCACRHM'L B'I>CR-

BeHHblX'b cBII3eB nopmasrs, KpemHblli

AHrAielO; oOeaneQRA'L naaaaaie

.IaHACIiHX'b H <I>paH~Y3cKHX'b liopao.teii C'b Tlpyccxusrs

H G <I>enp:ulI aaKAIO'IHA'b, B'b Homcaasrs, KOpO"Iel\l'J, mpaKmaIn'l>, , HR Pyccain, HK illBCACKill,

.sy xoero
cia

UR AurAiHcr.:i1l BOHB'b npeA1>Abl IlpycI10.!bCKOMY

CKa He AO.J~eHcmBOBa.1H Bcmynamb

(2). 25

<I>cBpa.11IHaps Aa.J'b ap.ieH~ilO

npaaa

Ilocay XOl\ICHmOBcKoMY , Komopblu, nocmaB.JIIII ua BRA'b ABrycma II Ha Kyp.tIlHAilO H .ilH<I>.JIIHAilO,mpeOOBaA'I>YAa.leHill Pocciticxax's BOHCK"I>113'b nOI\IIlHy·

(I) lo.w1W6. ,i(ono.lII. XlII. 49-55. (2) Hpyccxia A·I>.... N '57. ]"o.lUl;,oo. AOllo.U1. XIII. 1-5.

Digitized by

Goog Ie

6
mltlx'lt npo_sBD,iu, paBBO B03.pa~eRj,.
C'Io

... oma Kana-

mana
NO

BH.UeOya
hilL

AaBJUlI'CEaro

peHAa

(I}
CA'liAYIOII\ReAR-

no.n.c ..aro

Jlocza BaqHBUaCL

CoiOBaMH:-limo
H

Ero UaPCKOIMYBe.aBllecmsy BpeMeH., o..aroBO.l.H..t'L B AH_BO

BOIIIY

_'10 KpamKOM'b

noB

Cn1iWH.I'It 50rL

O1O.lL.. HOra,. B pa3BO_BAHaJi mpYAHali H limo

A1Ua coaepDlHmr.,
MHorie rocYAapB 1I0r.lB.»

6LI 6....10, ec.m6r.1

AO.IrBM'It B~MeHeM'L COA1uam.. 803nOCAa..... reBcpa.l'lt-AALlOmaHCllem'lo A'liHcmBBme.lbBItlX'lo 06'1oIl_B01bcorB ynpolJBlJUt
BAa-

(2)

'.i8 Clle_pa.lll Uapr.
HMnepamopy .lacie "'&"33 aa

rna IIrY:lSHBcKaro _'10 B'liHY, nopylIHB'It eMY omKpLlmb ILIB MBBIML.X'loHHmpH..... Bepaczopea, aa nocpeaaanecmso H.mepamopa, MeK.lt'HoYPI'CKoe I'epnorcmso

33EOHHOMY ero

A1U~y

(1).

(I) nOolLCltili A1ua N 205. (2) IfUUIOM. A"tlili. VII. 64 Gadeb. VIII. 91. (l) A~IIII. VII. 65, 67.

r~

-_--- .._--

Digitized by

Goog Ie

FAABA
TIOIi3AJU
I.\APJI E'L O..lO~ BhlM'L BOA!M'L--B03BPAI~ ~JI IIPOIUHB'L

II.
MRHEPA..IL-

Em.«»IIILIJIIIAIIL

9ECIIEAII-

C'Io Aopom

S'lo O.a:OueqsHM'Io MUUepa.a:IoHLIM'I» BO-

.AaM'" I.(aplo nuca.n. Kannmaay qy3CKie, nOMmL (U20 me.tlo lEe ro.my,

5 Mapma B'Io PeBe.lL X'Io Anpasaacmpyxnia, AaBBOR e..toma
C'L

cHay, 00'10 ncnpaaaenia

DJ1;M'I», 1JmOOLI oa'lo nponycEopaO.m, MOLl Be

KU'Io 0e3.. OCMOmpa He mO.l&RO rO.a:.aaUAcKie H ~BBO paBUO H Aar.a:iAcsie nOIlOM MUNUCTTIpb'
C1a

X'& ueYAOBo.lLcmBilO

Aor.a:HllaB3M'Io H aaoupa..n. 0101 aenpia-

u..n

11 .~,,),

mO.lLKO WBe,4CKili omoc.a:a.n.

cy Nt, a 8'10 c.a:YlJa1l, ec.m B'Io Pese....,
C'L

npeBOCXOABlolMB CU.laMU 8lodiAem'lo .'10 1I0pe,

0.' eperamLI

.mB1lHBIoIJl1l oopamlimclI ae..IHKHX'L

SOpaO.a:IIMR omnpaeasca noaesse qaeM'& Ololmb

01>1
8..

8'10 KpoHm.lOID'lo: EBpon1l

1I,40.llEBO cie .nmo
1I,41l.a:a,

nocaompsms , Ky M

ftnepeM1;s ....

(I)
~9 ~8pa.tll
paoomlol DO

D01l3,4Ea K'L 1I0Al\M'L, OSo.a:louloiMHAOpOraMB, npoAO lEa.a:aCIoC'L .. OGoap1;aali na Ilempoecsoses

6 Mapma.
xaaaza , Qap&

AaAOlECsarO

lEe.a:1l3ooM'L aaBoA1>coOcDIBeooopYlJH omA1>.IB..I'L om'L MaCChI KyCOK'f> H ua

HO pa60rua..I'L MO.IOmOM'L, KOB'L H B1w:OM'L 8.. xpanHmCII OeM'I> 8BAB~ eme

oI\OBO OO 6o.a:&moR KyCOS'L lEe.a:1>3a, .... A.lBBOIO B'L 9 Bepru-

60 eyomoB'I> : amom's
Kyucm£aMep't, BaADBCIo:

8'1> C. DemepoyprcsOR c.a:1>AylO~1I

ceii, ~yco~&

(I)

r~

AtJln. VIII. 70, 71.

Digitized by

Goog Ie

8
OTnCTb'teH'6 Om'6 1pUl'tb~

mpy()~'U
pyIW.MU,

Eeo

UaPC1Mi!O

Bexu1pwr,:J1Ct!-

UCT1UJlt CoOcTn6eHHbUtu HbUt'6 .Mo..wmo.M'6, lUI

no(}?; 6cubuULH'6

.JtTWHblX'63Q6()()ax'6,

O..lOHeIfA2lX6 nempoec1W.X'6 Mapma 2·ro 1720 eooo, (I).
aa aaBOAax'L (no ~00r.11l IJLlroALI .a6pHR1J,

Bo rna), ROH B'L

BpeMJI npeOLJB3Rin r.peAocm3BH.I'" npH

H

Map-

Uapr.

33BeAeB· AOaBO.lH.I'L

MOCKB1; [Jo..lomHnBoH

nOApnAqHKaM'L IJpHBOalimb AeK BRUO npinRle.leH l'.uoqCHiCM'L

cmpoeuia
H paapywH.I'L

AOAOJECKarO SaBa..Ia pao01lHx'J, ..110npORCKH BeABop1>, 33I'OHM'L AaOls'L 000Bd

C'L CBOHX'L aaBOAOD'L Mil H lIRDO, IIpH C'L

KOHcmaumHHOnO.lLCKOI\I'L

Typniero
H

B1>QHarOMHpa,

ocmanaem,
WAHble

DO B.laA1>uiH Cy.UIIaHa, rpaoea.;H ,H

aocnpemeasr
npaBa

HaO'Iil"H

nOMaHHl>IM'L

OO1JHX'L

l~eplKaB'L npcAoCmaUCHLJ 3rnoID'L

p3BHLIII

moprosaa.

MHp'l, C'L Typl~ieK

Obl.l'L nOADHCaU'L Yno..l-

HOl\IO'ICHHbll\lH OO1>HX'L"J;cp~ap1>

na
arno

Kauyu1> Onl'b1>aA3 IKe Bpel.\llI JlBH.lCJI

Ilapn
B"f,

B'L C.

Ilernepfiypr-s

(2).

B'L

I''L llETPY

1I10.lomoBoH paOOlDHHK'L IIBaH'L PeOOeB'L, 8,

nOA3HIIOM'L

npoureaia ,

AOKaa3.1'L,

qmo

OH'L ~e

nepHa.l1>·

BOH OmKpbJ.l'L 'IH.tCIi

CiH BOALI, H OUblMH nepBLdi HCH3.1'1ilJHMOH cBoeH OO.l1;aH~.

onrs
ero

PeooeB'"

npOCH.I'L, rpaAH.t'L
CKDe

QmOO'" MOHapX1> no 01>AHocmH,

nouoscum»: llETP'1> meuin : 30, of5"6R.(J~eHie ceeo,
HeJt"6 03Ha'tl~A,

aa npiHCK'L CHX'L BOA'L, na'tlb.Uu ];02'6 na cep{}u,elJapI HaAnHCa.l'L aa cesrs npocmo nep80i"i. 3HaIr"6 J.t!'teHiA, OH'6 U OO.Mb eeo (1).

sa

oc606o>>c()aemCA

C'6 3e.Jc.M!1O, 't1b.M'6 6.Ml()lbl!nt'b,

Ont'6 6C7bX'6 pa60m'6

aoaepamenia cnoeses 27 mepfijpr-s, H no ecxpsrmiu ... lLAa,
no
(I) \

lYIapma l\IoHapX'L

B'L C. TIenopyqH.I'L

XIII 4"" (2) rn.W1UJtJ. A1;Jlu. VII. 71-77. (3) IOoAUIOO6. Aono.lll. XIU. 61.
r .L
11
.;7.

b._."..,.. ....ono.fH.

Digitized by

Goog Ie

9
aa6.llOAeBie
BpeMJI

33 UPOXOAOM'l> YAOB,&Wlpea.... opoasmde C B 'le.lB~eBY , H B....

DOPOI'B HOBI'OPOAIzy' .ILBY DHC3.I'L
It"L

mosse

MBBBcmpy

ClJoeMY npH ,il;amCKOM'L Be.m..n. aaxsaBOHBCRBMH 3CKaA-

,il;BOp1;, ~moOLI OB'L B'L mLIBamL cuapllAa!\lll

ocofieaaocma

mBeACJUII cy A3 ,

Harpy",eBBLIIi

(1).
Aur.nuCKall
B

Talt"L EaR'& npH6.alVEaBmallCII

pa MorAa yrpOjE3mL
nETP'L

3Cm.IRHAiR

cIlHHAIiOAm, mo

I OmA3.I'L npaaaa .... ,~moOLI rnomxacs no BCkPLla, rBapAeUCRie nO..l'RB 6LlAO

mia

..I....

nepeseaensr
Acmpaxaocldu

n.... ....OCH

re.n.CBBl'4>OPC'b; .JII aamamsr A KieBcmu, nopYIJHBl>

iRe PeseAII nonert'

masams nOARH HorepMaBAaOACRiu, lUaym6euaxmy IJmoOLI onrs
.Iem.1

oxpaaenie ospecmaaro 6epera Casepcy, C'L maEOBLIM....npaaaaaaiesrs,
,J;are AO Kacnepnaxa DHpaUHALI,

ocmposa

pascmaa-

OLlAR ,IepeBlluHhlll

noiaMII ROHX ....

AOAZeocmBOBaAO H3B1;crnHmb PYCCKBX'b 0 npu6AHze-

Ria aenpiameaa, Mil oxpaaeaia UOBOt CmOAHI_\LI- AaUM OLlAR oaA.Ie~lI\ie BaKa3LI Maiopy I'aapaia MamJOWRBBY H
llJmaymoeBaxmy

Casepcy : ceMY noc.a1;AHel\IY, Mil aa-

mpyaneaia

nymB

aenpiameaso , nose.i1;BaAOCb aamoKopaOAeu

nams U1icKO.ILKO cmapsrx»

C~).

Bnposesrs, Be B3Hpall ua cia npeaocmoposeaocma Moaapx .... CIJHmaA'b HeB1ipOllmHbIMR cAyxa 0 aenpiameAbclwM.... AecaHm't: ~apJf
It'lt

amo

AOKa3LI8aemCII nHCh~IO)l'L
Ma-

MeubwHlioRY. llIBeAcKoM'b, O,4,HaKO ~c MHo",ernoro pa-

-Mew Frint (m. c. Mein Freund)» Xorna MM
".10 D1>pHM'L mpaacnopmn 0 limo nOAAHHBO ecms , limo
aU

B'L romeHoypr1;

«cmso CYAOB',.mpaHcnopmublx'b

DC1>X'b H3l\iu Gepym'L

DllmHalOm'b rep60i\I'L, ,4,.111 paHcnopmy; m

(I) (:I)

rtMUlUJ6.
ro.CUK.06.

,J;ono.lH.XII.
A1>nu.

61.

VB. 90, 95.

. Digitized by

Goog Ie

10 «All IIM'IhIB .piIo
l1li1

connrr.,

B

no.lOZJLIII,

Nl6w B'L mpH

KaBa.le-

no nepaOB mpaB1> nocmaaams

Kopny-

.ca: nepBOB E'L CMo.IeBcEY, rA'l; R BaIl'L oocllomp1>mh «npi1>xanu. BaAole:IIEIIIII'L, APyroB OKO.lOCmapAYOa; mpeamiii BeA3.leKO 01ll'L Pam B'L YA6~BOII"lo M1;cm1>; npo«BiaBm'L .'laCmh a'll yze CMO.leB(,E1> romoBSm'L, BOAl>I romOB'L
B

a B'L Par');

00

ClBCKphlmiR

0YAeID'L,

(a

aapo'lRmaS :lEe na-

menep&

ecms};

B"Io CmapAy6'L

«Ca.IB E'L remMaBY,

'ImoO'L

BM1>cmo K8apmup'L noceMY

upa-

.romoBH.I'L

OBOB; B maK'L

JI3A.IeiEJlID'L pac-

«OOPIlAHIDf», B no nepBoMY

AOBOoIhBOMY KOpMy Map-

«mapoaams Be.a1mn, Ea;EAOMY Kopnycy B'L CROe M'JiCamo. Omceas BOB3ro uacame Be 1D11>1O,mo.ll>s.o 'Imo «IIellEAY Aur.riB B C1lpa~jB aecorzacie oms, 'lacy 00«.De YMBozaemcJI..
B'L EOB~

(I)

DETP'It I, no3,ql3B.11111 Kasas MeBh1IDl1t0Ba co ABeM'L Bocapeeeaia XpBcma Cnacameaa,
nHCLlWl npB('oaOs.ynlU'L:
cK'L

«a BM1>cmo KpacBaro BLlweAmiii

~
83'1>

noclol.lUO

Bawel By. mo

IIIL10CmR

EBBry mpYAOB'L MoaX'L MopcJWH

aPer.I3MeRm'L,mOAKO'ImO UHnc!.

nesama CI).
peiiAOM'L no-

BpeMS oepeA'L Aa~rcEHM'L

CB.I&BaS lliBeACEaJI 3CsaAPa, ...... npio6p1>meS Be MOr'll smOMY BOC-

His 3anaCOB'L X.DOa: BlLl.leOya

npenamcmsoaams,
C'L

,

H

npBByzAeU'L OLI.I'L OIlllLlLDDh,
C'L

CBOHMB cy AllMB B'L Pary. KOMaRAOP'L r~lD'L, ceMl>IO KOpaO..lIlMR,
C'L

B'L

Anp1;.r1; M1;caqlJ, meaa;
ACl1\18,

BaG.IIONl.I'L
K'L

aa ABB7I:emSMH aenpis-

EpHraAHP'L MeBrAeB'L', GLI.I'L omnpaueB'L

65 BeOO..lLWBMB eya MeZAY m'l;M'),

YMeo;

KHn310 rOolH~blUY Dop}"leBo

01.1.10,co BC1>!W'L ra.lepHLIM'L

"'~IOIDOIII"', BAmH K'), lllBeACKUM'L oeperaM'L

(5).

(I) Fo.wIWB. ,1(000.111. XIII. 70, 71. (:I) IO.uUiOll. XIII. 7~ C» rU.IUIUJ6. ,.1,1;1111. VII. 8'iJ. II c.I'tA.

Digitized by

Goog Ie

- --I" ICe ;:, ...

_.Iii
__

·

p,.. :._~:._.... ae .r

JiTg.-_-=-..r
el:a.l&liO_.xiIlil::._.

.Ii..._~:.:I , ..

M!-"
::

...a-. ~

_lIIIJi~_lCOIIaw..,-IIno-

~."PI'''•• - __• • ~_...._ I
Ci__ ":CS:a.

Ii.'ij,,!wt

nn-- .:.P-e....
lun _ _
.- _. :J:apaQII".:::II ..... A";JIFij ..

""

_

We

~f~. :'"[b:'C_a::!.... a .

_._.-:1_".
m·...
~
..... ,

oa E ......... we.n.s-.~.... ~
..,. ~ no

-=-.--. ,. ......
~~

8r ~AlDj-IK;I

-.c._
~

'"

110_

DaJ"~ ..

no ~(tDO
Cl$ A~
~

_a
pilCiiJMl"

-re..
....
n.

*iJ'*__

...-a-..
M)

c..,.- • B~
t i we = to!6 ~ lien ..
ax'

~__,.
_

'-.eo.,
~

S ......

1~..,40, ..

no s.doOoIn. • ~~
dF

__, -0-_
lIP

1 Jlf'P' _ 11~ ~,

Ea.:u.

0..-

• 16 ~ __ ........ e.a.., co.,. A we. 3IilIrp"

:I __ P"~ • no Goru.o.o AOOw-

....,
In

A-o.-=--...
~
IInI

ocw"'_ ... wwwpiawr-.csiii
aa cie, ..
~

Ueptn.:
an. ~
<'WEI'A11

,. __

OCDJPO-y Hapi'« JIDJn, IP6y • ~
He
.ao.IIoIOO

PeM'~.,

o...m
(I)
\ 3)

.~ ..... paOooain. ~'~ pi.aae.uaae Uepen., 110 • aaoaa. 3aaGnaJIIIU ........ .flO Topeeo CIII~ onn. aeo6Y3Aa1111OC" Pocciilcl;IIDo~: ~ ...... .uoo
xapalUDeplo

K.. :u

CO.lllUWBa

un..

,.-1f1;('

oon. 6 Ikll.,., IQIM'qaOl~ •• H" 1l1o c.. nemf>pOyprt., • Xpu .... iHU .... P..... .o .... r!'tWpnn,o"l'" n ~P1Bn. rOMlMlA. YIL 106, 107. G~dt-b. '-UI. 7'\- 76.

r~

.b.... vu 10~-105.

PYl'<.;"Ui E&ulOm~

Digitized

by

Goog Ie

1.!
MOn. B03AepzaIDL BX'L, 'limo <I>BII.IJlH~J, YRpLlBallCL

aanaaaza aa C.laOLIII mO.lDLI CBORX'It npomBBHHKOB1i,H HCmpeOJllI..lBHX1i. Cmpaaa cia
B1i ncaS1i, 'IIacmo o'tABall Booo~e, Be BM't1i CpeACDlB1i nnams Aaze CB()oo m YA0B.lemBOplIIDL mpexoero ynompeOAIlmL B1i nB~y rO.lOA'It, Mil ymoaeaia BX1i 3a~BUlBHKOB1i, He Morn oOBanillM'It Benpillme.lll.· .noAB npHay*AenL1 OLI.I8

CLIpLIIi Roam H naA3.IL, erne OO..l1;e ozecmo'llaJl'li ym't~ COeBBLD.'LOOLIBame..leii. OO~ecmBeBBoe o'tAcDlBie o.IB'IIH.lOCL pozepaocmiso n XOall:BX1i,B nOZBp3..IH nmnllMH

YBe-

XB~BLIX1i 3B'tpeii, ROmOpbJe
BX1i.

BO BpeMIi 3BULI, ABeM1i H BOQLIO, BanaA3..1H na npo-

Y cmpaurennaa
Z3:IEAa..taMupa

A'i;CllmH~

Yall:3C3MH BOBH1>I, BCmOIqeHHan naaoraaa H

B rpa6eall:aM~ cmpana cia -

(I).

(I) Finnland jmd seine Bewohner von Fr. Ruhs, 8. Leipzg.1819 S. 195-~22.

Digitized by

Goog Ie

r.lABA
nYHKTbI 0 nO.IRKAX'I»

m.
HAXOAHBmHXCJI B'I»

Poccm.
CpeAJI 3aOOlll'l> BOBRCEIIX'I>, MoaapX'lt IIBBA'L O.mcmamezsasre eymcmsya maMR onLImLI CBOea ~lIme.lLBocmu, mo ynpalUlIII r~ npHpaoomo B'L KOAAeriRxI.,

B'L MMHpa.lmeaCmB1;,

1. Mall OLJ.I'L coy-

~eH'L na BOAY HOBLIa .ilRH'IlBBLm KopaoolL 4J)pR,Q)JIX-

mmaznrs.
'lepe3'L nCKOA&KO AoeR DETP'L I Omnp3BB.lCIIB'L AaAory. Do soaapauienia BHA'L Mooapxy

Moaapxa

B'Lcmo.lmzy, lloolL-

cKiu DocAaHHRK'L npH PocCrnCKOM'L ABOP't, DpeAcmaassornopsre nyBKmLI omBOCHme.l&UO cia IJOAIIKOB'L, uaXOt\HBmHXCJl B'L POCCiR. Ilyasrnsr maM'L Ilapa, H MI.I nOM'tl1.\3eM'L3,1\'tCLm't

33M1>qameALHLl DO .IaKOHHQeCKBM'Lua OBLIe omsaB Apyrie DOAADHBHKOM'L: «Komopsre «"OCAy?» paxoMOmpTbmb.

nOAIiKH H3 RamOprax'L B'L B't'IHOii
6Tb't1l0U
He

«paoom't B na ypeqenHLle rOALI, m1>x'L omA3Bam&.IH

B'6

omoaeams,

a

epeoMAHHylO

ClKomopble B'L coaaamaxr, «maa B'LcAy~6y

H npn

AAMHpaAmeii-

((CIIIB't B'LMacmepOBLIX'L,H H3'& HHX'L H'tRomopLIe noH 3aOHcaAHCLCal\IH, APYruX'L al:e xu«rna nOM'tIl.\HKH OInAaB3.1H,oanaxo
Komopue
.if,AIlU,

*'11

OHB DO.lIIKH

((OPH mosrs 0 ceo't npo lIPHPOAY CBOIOHe 00'LIIB8.1H._
C1UL3QJ,UCb npu, 63.RmbTb 6'6 C.iJY""'Oy, smo
He

Ho-

omoams ;

a

lLomopbze ymaU.iJU,

om(Jaoamb.

Digitized by

Goog Ie

«KomopLIX'It

i_ OmiJam.r,.
C'It

OOM1;~IIJtH OJDA3Ba.DI B'II cQ.lAamw lIIBeAll.B B B'Itrap011WatJamb.

lIB B... MacmepoBLle uaCILILBO?» uB3llmLIX'II aa 6am3.liax'lt uB38mLIX'It

«0&30B8X'II R B... 3eM.l8X'1tWBeAClUIX ...?

He

aa 6ama.D8X'L ze

C'It B'L

upomBBBLIMII I)LIXOB1; H ....

«OO.lllRU, H B... rapHR30BaX'L BX'It

«APYrBX ...?» OmOOmb. ((TaRRrL BC1;X'It nO.lJIROB...~ zeB... PyCCRRX...H «meA, RomopLIX... 3A1;CL
C'It

A1l-

aHMB opR:aB.DI?

-

He

OTI'iaasamb.
«0 zeBa"... .Ka, 'lYXOBRH, ze, KomopLl1I H
0

aa HHMB CYlDL WBeA·
KomopLIIl PyccRill

AmollX'L; ellEe.IH zea ... OOBe.&1>ao a H3...
IIBX'L

((oYAem'l>omoycumL, «lIEBBamL .IB?»

.H WBeAKH callB Be DOXOIIIJIIII'L BA1DR, H m1;rL YAep-

He om'iJasa.mb.
B3'L )KuAOB'I> 3A1lcL Rpem,ellLl,

«Komopsre
((OIDAllBamL.m?»

nrI>x'L

He

OTTii)CZ6amb •

• 0 IlIBmepOB1l

lle.loB1;n,

KomopoA
OTTii)asamb.

iKBAOBCROA B1>p1;838m-.

uze DOP0AJoI, a BLJB1l B... Kamo~KoA aa OO.lmaBCRO' oama.riB?»

He

«Komopste 838mLI aa opeAcax'l> rAllUqaue?
OrMasamb

He

(I ).
Aooo.m.

(I)

ro..lUKo(¥.

xm.

95-98.

_ ..-

Digitized by

Goog Ie

r .. ~.~ n-_
ClUJ(

KA]ID'''~

-

JIIIlNBUlDo

IJ.JSS.U_ :_!l!P" •.Bfa" IJIIII r....A.JB ?: hl. ;.1:

r:.-

y»-- ~
GepenJm> ~ .... ~,.. __

«

~-.,

..

,__

...

~~
~~

:.IIMl_ ... __

TI".......

B..

ra

reef,"

,

..,.._a ~
F

.a '!:*9.::::a~"
~5

rrW<W3PJ

"'f9P'2
I Aie ..
81. ...

CPA .......

,~

woe .... _.

fK.- "

~

:-~ ...

aepearo. Kopo-- ......... ~ 1bpv:a, no·

caoe.. ...... __.._
»...
JI3'!.r

..,...a- ~ ~ :-~.-~
~ .....~

IbpR:y I ...

Dneo

I,~

~

Ib ~ ~

.. - Z'? ~
~ , ..

#

~"1
IB

•• ~_

itJiWi-"'"-laI

->?'_
(~

C. 1leaRp6j1*1 • Ey. •~. at!~ ~ __ • ".,__ .. .....u.....i~

*"'"
n.

"",.~,
eay~~

.. iifW:?

~
~~, ~

..coz .... _ ...... ./....... """,._,

y.a.J6&oto, ...,,..,... pN1lb CJtJwa .. ~, an,_. (').

llLr(trr..

",~

~

90tlJ

tfI'.Jt ~

Digitized by

Goog Ie

nOc.&'); omnycKoii: C.I3BBHSY cnopasseaia nomoMY

'46'..
aYAieR~jH, AllBBOii: ceM}' B BOHBcsis Mouapxa, nopa-

14 IIoBJI,

ApXBmesmypa 3aHBMa.la meneplt

nonepesesaao

aa EO-

ero OABoro oopymU..IOCIt 0l1l'i> COlO3a C'Io

see OpeMJI BOHBItJ,

xmo AauilJ (S IIOBII

u, C.), omEa3aBWBCIo

Pocciero , 33E.1IOQB..13 cenapamaera MBp'lo, U, aa npaao B3UMamlt nOIILDlBY C'lt npOXOAIIsopao.lfeii: , IllBe~ Aa
aa

~BX'Io qpe3'1o 3Y804'Io lllBe,a;cEIIX'Io

600,000 peiixcma..lepoB1'.,
BoeBaHBItJII
AUEe

ycmymua a

BC'); aaM');cma,

B'Io nOMepaBm 0

MeE..IeBoyPriu cOI03BaD, ~om'lo,

llImpa.n.aYBA'It,

BHCMaP'Io a MapwmpauA"'> maSOIl'lo

(&).
1
noA"'>

He

COZ3..IM

nETPJ.

omnpaBB..I'Io E'lt .JIaMe.laBAY ra.lepBltdi EOMaB,.t;OIOKUB311

M. M. rO.lBQJ>IBa; CaM'Ioate 20 110.111 omlLD>l.I'1t B'It Kpoannnaanrs , nOmOM'It All.rl>e E'locJ)aR.lSBACSOMY oepery, cma. «I[
OLJ.I'It

a B03BpamU..ICII ommy All

4 ABry-

B'Io MOp"h,"

(rramems
KOmOpltie

UlUHKOOY))),a;.I11npooltl cxaii.lOBHlla
«3

OO.lltlUUX'It ,a;1;mea

Ilaps K'it Mem. .. Haaaa Mu-

(rO.lOBuHa),

BtWlBBO po,a;U.lUCL C"hBepBOa Ope.n.,

aMeHBO HcaKiii, cI>pRApHxcmam'lt,

xomopste mas'lt xopowa aa xOAY KaS'lt .IJ"Iwe Be.lr.311 OMmb, a naanase C1;sepBoii: Ope..n.; 0 KOmOpOM'lt «MO"'BO csaaams , Qmo npeBOCXOAHID'It Bc1;x'lt mpoeamUYOBblX'It.. mepoypn, .lB~mItJM'Io (~). COoeM'It .'It C. '1epe3 .... ABa ,a;RU no npBo&lmiu o MOPCKOii:noo1;,a;1l, o,a;epzaBBoii B'Io WKepaX'L O.lB3&
C'It

Ile-

MOBapx'lo Oltl..l'lt OOpaAOBaB'lt

B3ncmiell'lt

21 1l0.III NHII3eM'It ro-

Tpearaaa.
Me.lKBMB BoeHHblMB

KBII3& rO.llU.\blB'L,

90

(I) Koch 198.

(2) rtMU1W8. Aooo.lII. XIII. 102. 10'5. - Kopan.1II CiH cmpoH.lBCb nOi\'L IJaA30POM'L

I.J;apL uaasraaenrs

Haana Muxai'uoBH1la rO.lOBHBa, u llX'L i\1lmbMH ero,

Digitized by

Goog Ie

-

tT

cyAaMB, IWI&.I'It Y I'peJmlJla Ra Benpiame..o.caylO acUAPY, cocmoaamyto 83.. o,oIoro.lllll1Ubmro KOpa6.a., ~ ~mo ... & AeBIIDIBBe6o.iLllDlrlo CYAO : ... 110 lIEeCDIOEO... 6aIl, AU lliBeACEIIX'L .perama, 3Il1'IlUUllaJe

Ra 1Ie.&,

&

AU

APyrie,

B38JIIJde

Ba a60~...,
C'Io 8IDBMB

A0CDI3-IIIOt PyCCIUUI"L

Do61wmre.DI
Ntliii0111&

33XB31111L111 alDcm'll

t04 nymKR & 5tO 'IIe.IOa1'.x.. ILI'IuIBI.lX'Io. aeopiamu. nomepa..n. lOS 'IIe.IOnu; C'II PyccJ::ol lEe cmopoBId .Ier.lo aa lOcum 8i • paaeBO i"G
1Ie.roa1>u.

CYY611-

(I).

cM1>..UdInOAB&r-. coaepmea.. nOllmB ... BRAY COI03BLIX'J> ..a:omOB.. , B MOBapX"f> Dllca.... 7 Aarycma .... I'O.I~my: .rOCDOABa.. I'eaepa.n. r BlJepa3m0nrr. COIBIII'O AJIII om-. aac-.
C'L

paAocmBolO

a~oMocmilO

-Maio.,.. WHOOB'II npB6.t.n., 'limo C'L noaoutiso ))0-:a:ielO, a aamelO AoOPOIO EOMaBAOIO, & mpy MIIH _OPOlJux.. o.Bqepon B CO.4A3m , maKol 3uamHoA .. -nOBCK.. aenpinmeaso YIJBBB.lH, 33 1J1D0 31>.10.. 'M .. H -c-. aaMB mpYAHBmHMCII6.1aroNlp<'maylO, & 6YAe.... -D.I3mBmr. 33 mpYALI.• (2) Aaa ADB I'OCYNlp. B Ero nOMaBh.le mopsseCIDBOB3.IBcito noOW, c..tyZllBwylO DpeAB03a'kcmBHqelO ApyraX'll aaZB1lllDBx.. COObJIDiA: ~ 1I0p1i. - MoB Hapx'!> B3B1>cJJlB.l'll0 cell.. I'y6epBamopOB", I'emaaaa CKOPODaACUro, HHOCmpaBBldX'b MHBBcmpoB", B AP)TBX'II oc06 ... Y'IIacmBoBaBmie a.. A1>.D 6.UB aarpaZAeBJ.1 no 33c.ryra .... : Feaepa ..... MaiolYlt, AlOnpe, . lipuraAHpbl MeBrAea.. H IiopllmHBCEOH. no..yIJU.lB 3O.lOm1>111 aa (I) Do HaneqamanHollY morAa
B'J, C. Demep6ypn BH.ulOmeHIO (PniKcK. I'y6epn. ApXH.'h~ (2) I D.lUNM. Aono.lII. XIII. 105, 106.

pycCKolll

T. V.

Digitized by

Goog Ie

maSOBl>1X'ft.e
,Aalllol 30.101111>111

i8 MeAa..tS,
&a'll

~nllX" .e

00ep1» - Oe~epaM'L
YBmep'l>-o.B-

MeAlUB

~Deii,

~epl>. B YPIJABRKB aarpaZAt'BIt. cepe6PIlBltIMB MeNUSmltlJl Y

BaD...

lIB; CBt'PX'Lmoro BC'bM'hBR.BBII'L '1RBaIl'l>, aa B3J1nenpiameza opyAin, BltJA8BO no MopcsolIY YcmaBY 8960 Pyo.leA. - K811310 rO.IIII~lay no~a.&omoara B mpocml>, YKpameBllJ>la GpB.liaB-

JDaMB (I).

no61wl
Il3'1o

cill 6LI.I3, maK'I> csaaaDlL, !lpe..t.yromoBllaK'I> MOllEBOaaUIO'lBmh cie
It'll

.leaa caMBM'L Qapean., UBCLMa Era
MltJ,

CBOHM'L MBHBcmpaM'L:

.OO.. IIB-

«.IIIell'L BaM'L, qmo DpeA'L IBCSO.I..KBII'L .yColltlma.lH qmo nenpiameascaie

BpellllBeM'L no EO-

IlOpa6.lB B ra,.\:lOLl reHepu'l> DOBCKY RIA"

lIoIepl>l IIBB.lBCL B'L AaMe.laBACKOM.. raBaB1l, .mopL.M'L B'hAoMOCmllM'L DBca.IB Mltl, .KB1I31>rO.lR~LJB'L, .UR
caM'L

BaIlB'L AoOPYIO 1JaCmL ra.aep'lO, B.lH DOC.Ia.l'lit A.IJI

We.I'L,

6 AeBL DO..yqB.lH OIU'L «&el'O 'lpe3'1> Maiopa Illanosa 3UO pazocmayro B'liAOOBLIMB; B cera M'kCII~.'IO llMocml>, smo OB'L Benpillme.aeu «M'JK:m1; acmasa, a diozielO
IIXOAY ••

B.. .L.weDBcaBBOII'L B31Ll'l>, H3'1O sa DO.IB01ll'L

B A3.I'L

C'L

HRMB6ou, B C'LnOMo~ilO

qt'mLJpe .perama

OIU'L Bax..

_OmOpLIX'L

ABa B.,)lJmLI a60p~eM'L

(2)
VII. 127. 128. ,.!J;onOolH. XIII. 104, 106.
j{'bJlR.

(I) (2)

ro.uuws.
rlMUlWtl.

Digitized by

Goog Ie

r.l .......
•• ..........,.._.

y_
.n..&L

.·L.. ·l'l.·... m...

IlAPa m. _ -bICISSl*[JI·

6.a

«

,.

_

arp.-.

..y-:r-- ...

""' ~ ....

m

~

..

---I ~~o...- - ..... ....
~tuiOOW~

--..y _.
na..
c.ir e
Dp4W* --;..,

-co ~

n .......

c-.J_

I; .wpepr.;,ellPlq" ..
M•

_DIIC--., ~
.., ~

~ .. -...

IIJI"D lI~pxy.
01 I


c.u.
c.a-

47

IN! -

3a .,..
__ ......

.....

JlO ~

,

-=1'0

0 3M.

oon. ~

•• ;1__
CMIl )

JIbe.. mocro
...

,..,

1II1II*, nap.«
• ....

'I

rewrpa .... '.....

p,.

.. (9 ~
IN! ~

IpWMIA_ 1IOp~

JVwpo.ao • Enpo~ ) ~ t' Ppf'A ......

m-...... ,
..~
~
~.~

...'.._ ..(q"""_, ~:~
. COC_WW'M
. IDwnp,

... 00 __
~~'B

e.y:
..,. _____

0

• ;), --r==='" y.-o-W'n_l!peIlia ~ 0II8i!_ ro__ ~ I"earpua I"opu, s.omopwB, ae IQOINjO ae M2'I~ ~ c::dia ~ PyccsOJlY JUUIIoIIY I"carpuy, ., n. mpymmie'le~1DIIiU'O c...oD,

ae ~

""'In.,
A-U

110

esqe YAq)-

za.n. •

ra..epy, AUI8JIO e.y
~ 1II"'"....
DplDlUIIlt

npo~

n.

m.e-

~

PyII.....

,.op., Own.

"iii n. C'.mo&ro.J.. n 1113l10111BRtn. Aaopotn.

AO

110-

wn.ta

Digitized by

Goog Ie

)\IR,

to u

6..1arOCK..IOROO, m'bM'lt ooA1;e , qmo mBeACIliJI UPOBRBH3HypeRHblll npOAO.l,..Hmt".IbBOIOBOHBOIO, C'b Hemepn'boieM'L ",e.aa.m MHpa.BCKOp-tA'i;ucmBHme.abROaa~.IlOqeHO ObUO nepesiapie C'Lm'bM'L, IIm06bl, B'LnpoA0.l",eHie oaaro mpaKmOBamb 0 MHp1i,npezocmaaann, paaM1;Rllmb BoeHDolu'l;oHbJX'L. no aa , paBRblM'l> 06pa30M'L, .... 1uy noAAaOHbJM'It o01;ux'L Aepa.aB'L CBOOoAY Mopeo.a:aBaBia, B

Teaepaaa Fop-

6&1.10 061>II\3BO YAouemBOcie,

peaie (I).
Ho, oy, ne B3Hpaa aa

Poccia

He npecmaaa.a:a BOeBBLle KOnpH-

BOQPy~am&clI: ry6epHiR

.... 'limR ABOpllB'L DpB.'lblBa.lHCL aa C.Jy"'llOCmaB.IJI.lB pespylll'L, DOIIRBKOIO, B Kp'Lllocma

pa6..tH acnpaB.lII.lRCL

aoAB.DICb B'L o6opoRBme.aLuoe cocmoauie.

8 CeRmll6pa DpuBeAeRbl B'L C. Demepoypl"L B31Jmble Kull3e..... ro.Dl1\HRLIM'L 1& lIheAcKie .perama: mop;w::ecmBo cie cOnpOBOittAa.lOCb lIo.le6cDlBieM'L, meqHOlOna.lWoIO d «B'L U .eucpaepEOM'L. omonrs npa3ARlIE'L, 01ll'L B'L nacsMouapX'fo onacaar,

ny-

CBoe.... R'L IIry"'HRCKOary npurn.!R,

11

CCRmllop" :

8 .... cero M'liCIJ1\3B3I1DThlemBeAcKie .peramLI eub
B1;mpoM'lt 'Becm-3IOiixt.·Be~ maE~e a EaE'L npeABO H....
C'b

IIC'll mpiyM.oM'L
«.111

.cmo ..... , U lta,,'L ORiole WAH, a 3aMLuca.IH HX'L ra.lepbl, maK~e «ceM'L KyneepmmHS'L, a6.1eMII3Ma, xomopaa «IUO~B

mOMY npR.L'U31O npR nupaMRA'i; npoaa TPOR1\KOH

..... eero mpiylll.a 111

CA1uaHa. Cia .peramLI

d)bLUI, UO :13DIIR3.DICII sa «CIoU31O IIX'b nponopnbo «ao ABa B3"L BBrt.,

1111;...., qrnO AJlyx'I> 83'11IDIX'&
Jlpa ce...... e DOCLIU r.ay6uBC'b

A3Buoa. DpHBe,I,enl

«Ba UMe..lJIX BBOAILIR B'L ycnn.e. ..

AoIBRLI, IDDpBBLI

«BbL llpaBAa, qmo BanRcaHbI

ORR .peraJD3MB; B BeuUbOP'I> , «J)eBBKC'b0

llIInyp'L.~RUSC'L,

.eel, pau"' DpeaoeXOAIIIII'L, noBeae

50

Digitized by

Goog Ie

·Uym&U'Io, .,

,......

caepxa.a. cw--a; a
CJI C'Jo ~ •

.ae...op. •
~

6w..n. •..

~
noT.

~
ll.

__
....

~

18iEJWp- .......~

......
......

•mo.u,lto

JICIIOAIIiia .....

1IIII'kBo1DW, .... _"'C -..yTra... - ~ ~ .:IIUT ... • ....... ........", .a 'r i ~ ... ..s ............ c6pa.m.1 ., D1 .. ~ ~,_, •• wr~ •00 p"Ua, ae • • .. .. _ r::.
rS

m...,
S'

BY__ 1Ie?~

.ShIrL ~
«BrIo

PI

cmpLlalO

~

06...... ~

'*

=~

B.umie .wr.... ,~.:.. ~
c.ayllDlllBo -_ ~

.....,..~_..,.-Ii....

--_I!I.....--=.. .,., ~
~=--.-..
_;",••

_.:...era

qory Mes.IaI6yprCllll"W!'; -ae6ao.uoOe::.w1! x.o«RaDJe ~ ~

r_.__,...... . ~ ~ .. _.,...-r
LIr"".,_:..

III.. -,-~".. .•
~.

_

.~
.I."

-:-~

....__
~,"U_.

e--_

cqpe3'It

BaDIII
~JDa

~
~

~ .....

....-:-~I,., ••• -.r-.
. ~ Jlt:;.u ~

~.M'.

---

...

_~

.IIIJSeACEie
COCDJaaIlDDo .0l0".

..

'~

,,,._

.. peramw.....
~

Bi-~~'
~..

.....,
I.caa-.i

-

.:.
,

~__
~_

AP~

.... ,

.£LJf·,S ..

":-.-.11" ,. It,....

' ..IId.. u-i'~.UI

'•. _

.1I3Ae;EelDo,

.....-,

~!

...

,....t"...~

...

III •
','''WI'

• Ha ....
.~

0....

Iivc'a ..t.ci"Aoc .e.b.' ..~
.IC

pa..¥K: .....

J ....

,:..!:"" .!.'';14'·.IC.ntU''
tlt. ',io
ofA'l.oiL·

.L

JU ••

.r.....
Jtt ..... ".:;

.1&

cupe6w.aex.
«8B

1If:<',QJ.l.«.w" I:..
(lV... Af~ W

•• J' U tit'

AP~

.MI.Z~

(I)

(2)

r~

ro.MUfO£

Aow.n

XUl. ];~.

:~~.

A" .... "IL 1:1'), .: L.r".

Digitized by

Goog Ie

~JI

II :B'II napHZ'II,

YCIlOPBIIIIo 33K.IIOWlemeJl'lo MBpa, KUII311 BaCB.lUr

1t0MaHAHpoBa.n. H3'11Koot'!orareaa HOMOWlBIoIM'II Doc.aoM'L, ropyxaro
B

IIETPL I 00.1-

.IYKBIia

Ao.8.HR-

, B33HallUB'II eMY MOH3pr&

1000 pyG..teA :IE3..10B3BIoII,
nOApooHoA: MRBBCmpy

~OOO py6..1eA ua npo'k3A'&. CBepn.
«oYAe cmauyun.

cmpYR~iR, c.l'bAylO~ee: ..aaramr. «npallo .naCLMO,

UOBe.l'b83.1,& ceMY

cI>>paBIzy3101 1JID0

upe~KO

npomasaoe ABOpy raBBoBepcEoMY;
UBocmpaBBLlX'& ropa3Ao ItO 'Ift ~101.RpLIO
H

0 moM'L

«B'& Kalll.\e..lllpho

A'b.n. Be DRlDK,
maiiBO ,

R DOAIIBCLIBaA:

ByZBoe

cie AepZR

noaesee y
1'0-

.raBBOBep~OB·r. Doc.lY po.IeBcmsa,

He Oe3'L ApY3eii: 3A'bC",»

(I).

BpYlJeHa 6LL13 rp3Moma

K'L Peremny

I'epnory

Op.ieaBCBoMY, B'& Koeii: MOBaprr.,
Ram. BCKycBaro

pcKoMeHAYJl KBfl311 AO.lropYKaro,

K
00-

ensrmaaro AHILIOl'lama:
cmOJlHHytO APyad5y M'bcmo

C'~

ope....ara.n.

cI»pa~

AO.Iropysaro

DpR KonearareRcllolI'll

ABo-

p.

3aHILI'& B03BpaDlHDwiHCIi

K3'L .I0BAOHa MRHBcmp'L

A.le"C'IiA BecmYlIKeB,&. l\IHpO.lIOOBBlole AamWiaBe coraaW8..tHCIo Ha ze.laHie Pocciacaaro MOHapxa, npeaocmaaHm.. KOpaG.illM'L Ero t>e3110w.mRBoe lLlaaame Wlpe3'L
3yJJA'&, ec.IlI llap.. ~Ol'CmBO Do rocy,.aplo 010 npeaana rapaHlUHpyeDl'L 33 Kopo.aean.. repCOXpaWlII CBII-

W... aaarcxoe ; BO nETP'lo I, e
oG'b~Bia, B03Bpa~eBiH PylllJl~OBa Anpascuu"IM'&,

Be COr.l3CILIC4 R3 amo

(5).

B3'L CmOEl'O.lIoM3, rO.lOBKBBLlrn.,

1.5 "oaopli
C'&

B.......... 0 IIHpHlaIXIt OpeADO.IOKe-

HiIlX'& cOB~aBje

Wa .. apoB ....... , TO.ICmblM'& B OcDlepMaBOJl.... YcmpaBHB'& oun. Koarpecea BC$11. AepaoaBlUolX'lo 00.... 010(I) ~uu. VII. 151. 152. (S) TaIB &e VII. lSi. 15.\. (1) TaIB xc VU. Is.\. 155.

r......

Digitized by

Goog Ie

Aame..eA.H Be CEOMY I\opo.po, 1Jmo

i3 DBca.n. E'II UlBeAB3.lBDIHUMB BoeBRO01l'L c'IIImaem." Dpo'Iuaro

nOCpeA1lBKOB.", ~P"·

mo.. IoKO nepenapie , "0 A8ze H pa3aBu."
rpaMomy CBOIO c.DAy1O~"U

JU1iRBJ.IX'&, 1Jmo ze.I3eun.
'111.1'1>

)tupa, H 3aS.1l0C.lOBaMH: «Toro

romoasr Mt.) MBHHCmpOB." uaWBX.. C'I» nO~HOIO «110111010 mpasmoeaais 0 mo .. ." MnpODIBopeBiB Be A.III
«paAB .mORMO Ba3Ba1Jnmlo, BO CKOAIoCKOPO 0 nOA.lBBHOM." .caawean. aanpeaiB «moMY ROHrpeccy «IDero
«80

It." moMY

Ha

cie omB1mn.

no .. y-

«'111M'll, mo OBhJrt, B omnpaBBan.,

B opeA.laraean. It'll

aa (l)BB..IIIBACKO..... oepen

aa Ba-

Beaasecmsa COR3BO.leuie AB3 M1>cma, a HMeBPapn. B Hacmam ....» (I)
MozelD'l> emamsca , nosassemea cmpaBBhlM'h IDO,

1Jmo KBII3h MeBhmH£OB." Be Y1JaCmBoaa.n. B." nOHIIuymoii KOR.epeBqiu
01>1.1."

MUBBcmpOB.",

Be B3Hpall na mo,

1Jmo OB eme ... mepGypr.., H Ho ~plo co6pa.l." cmaie

1!l CeBIDIIOPII B03BpamB.lCII B'II C. IlenpBR/nn'll Uapell'h O.larocR.lOBHO.MezAY

Y3Ba.n.,

om....., qmo ceii .no6B .. e~'II
C'It

Ero, npe.llo~eBRIoIii CBOB3 CBoeROPlol(,DlBhlMBBHA3MH,
3Ra1JBme.lhBhle nOAapKB R'h AoclDBzemlO Ma.lopocciiicEaro npBBB.I.leriii
B.IB

Temssaaa , CmapWHB."
BM'II

B UOoIROBBBEOB.", 33 cOA'tiimaSBX." , Be MOr.lO He xom1hlo

BaKRX'I> Jlpaaameascmso ymaepABmL. ~,

Uo amoH npB1JBB~ MeRhDlHSOB'II CBOsa DOADa.I'L noA'll c.a1>AcmBie; nOAKY0'" Ilapcsaro .,roOHMDO c.ay1J31O npBRllmlolX'Jo M~P"', OKa33.1CIIaaopacBlolal.", B MOHapx." p1>WB.lCII, DO ROB1JBD yuuqmOZUmh ciiicROii amoii Die A'J;.IaMB Ma.aopocciiiCEaro Rpall KO.l.lerm: HOBocmB,
A1>JIR.

Femaaaa,
Ma.aopoc.

cie AocmOBBcmBO, nopyqBB." ynpaB.leoc060ii 1Jm061o)opHromoBBmh BOHOKOBaIl KaB~e.aapia BapoA'll R'ra

Guo,

B."

(I)

r~.

VD. 169. 170.

Digitized by

Goog Ie

Hoa6p1l
ItpLlma

ze

M1Ic~,;

DepeBeAeaa B'Io r ..yxOB'Io, 8eAop01ll'L R30paBnu:.
C'L

R

om-

CmO.lLII1IKOlll'la

llpomaCLeBLDI'Io, B'L OayiO 1J.IeDpeAIlRMOHapX'L

DpRBe,ODB..... It'b npBCSn. SOB'Io (I).

-

llomoM'll

1~ l(eKa0pJl

can. Ilpomacseay

DpBBe3mR

C06010 B'L

C. llemepa remKa33KOB'L , . Aa-

Gypn.
C'L

Ma.lopocciiicKia

BoUC1\.OBLlJInpasa noBe.l1u'L,

(2),

I13Hy ~KoponaACKoMY .mpeMIi Maiopa AOzcuro npoQIlMB KasmaKY3BBa, KaHan,

iO,OOO

nOoiKaMH ,DOA'!> R3Qa.lr.cDlBOM'L reHepa.l'LOIDDp3BBmL A.III pa60nn. ~&yIO Ba3SaQBB'L Ka3aEalll'L H cOAepzame AeSft cero

cr.

IJ.I3my

(S).
roaa QapL MBpa , roAY, Do.a:yqlLl'L EomopLlU OLJ.i'L. no-

B'L Doc.I'kABiu ODlB1nn'h lIIaeAcsaro Mosapxa

Ilpaeameascmaa , R3B1nnaBmaro

0 CKOPOM'L 33E.1lOQesia

A~iicJUBRme.a:&HO, B'L c~ytO~elll'la cmaHOB.leB'L B'L HHwmeAur:t (4).

(.) ro.lUo'WlJ. (S) ro.tU7CO& (4) ro.tU7CO&

(,)

rlUlll«Jtl.

I(ooo.to. I(ooo.tu.

1(000.111. XIII. 153.

xm.

U6. 1i7.

XIIL 130, 134.

1('11.8". VU. 175 .

..-

Digitized by

Goog Ie

-----

r.lABA nP01JIJI 3ABlITIJI UAPJI
K... aallEll'tAmaM'lt
D

VI.
B'II.17!O
Poccilcsaro B3AaDie

row.
MouapMopcKaro CKa3aBO: noaomiso ma-

mpYAaM'lt

B'It CCII... roAY np1lB:lAoIezBm'L 0 l£oean. BTo YEa3'h

Ycmaaa, d)omelO

15 lIRBapll
BLIB'"
C'It

.Y1I1IBIl YcmaB ... CyxonymBoH, npBcmynaeM'L

K'Io MopcKoMY,

Komopoe

«KOZ'L npellEAe cero Da1JBDaeMOOLI.IO, a Bl\leHDO nps «li.IazeBBoii B B'!;1JBOAOCmoHHoH DaMJlmR El'O Be..sU1Je.CIUBa n~cYNlpll,

Omna Hamero , Mil MOpel1.laBasia
1Jero paAR mOMY

IDa KaCIDHCKOM'lt MOp'!;; DO moraa «Be BCDO..lHRmBCII, B aa «BJII'O «Mean. .cie

Haes cie opeMII BO.lII BsnnII DOBeEe
rOCYNlPcmBY

Ilpasameaa

B03.10iKafilL B3BO.lB..Ia, OBoe ocmasecms

HenOCmBlIEBMLIM'L CYALoaM'J) Ero. BeoOXOAHMO ayawoe xmo BCIIKOii

AUO

Cl(no OBoii npBC..IOBBqi;, "PYEY BM'hem'L; .Y

Homeamanrs ,
BM'hem'L, OABY 0011

«KOmOpOH eABBO BoiicKO cyxooymDoe a Iwmopoii "PYEB BM't.eDI'L) , moro paAB ceii

s ~..I0m'L BM1>em'L, 3Da.l'L

BOBBCEOH MOPCEOii CBOIO A().IHe omrOBapu-

cmas....
,

Y1JBDB..IB, NlOLI BCIIKOii B BeB'!;AesieM'lt BLIopaso B K.". mOMY Komopoe B3..

czaoclIIL «BUCII,

HBKmoo'J)

nama MOPCKHXTo PeBee qpe3'L coocumeucosepmeao B'L C De-

«r.l3MeSmOB .. ,

AOBO.lLayJO 1J3cmr. npB-

.WB.I1I; 1JlI10 nompetiao , eze anm HaUI'IJ mpyA'Ii Y1JBHeSO B
«II1epoypr1>

17~O roaa reHB3pII BTo 15 ACHL.» B'L Y cmass ceM'IJ, cocmoamesrs U3'L 5 KBSr'L, paaA't.leDUltIX'L aa 60 r.laB'IJ, C'L npuoaB.leUieM·" 0 ~opMaX'L maOe.uM'lt, B 0 CBrBa.l3XTo aa BC'" B031110ZllJde

Digitized

by

Goog Ie

c.ayqaB, rpaALI oope,.{b,lenl 33 B31J1Die

i6Ba3Baqelll»I aa-

AO.DI.:BOCIDB reBepa.I'It-AAmrpa.u

B DpOqllX'lt BLICIDHX'i> EOMaBABPOB'J.;

B

nepsaro , Bmoparo 10,000, - 9,000 8,000 py6..teA, - 33 oynmy 15 - 500 py6.aeA, aa 6palfAep'lt 5000 py6..teA ; - B3.lOZeBLI DpaBIUa 0 0PBBeopmme.lll mpemLJIro MMBpa.u.cnro ~roB'J.

y

3p1UUJI BAOB'L B A1>meii DaBlDBX'It B'It EOB", B

611111B3X'J.
GUIB

MOPII-

m.

I(.

(I).
GLLlO,
'l1li0 Gill

nOBe.nao nyG.mqalllX'Jo Ep1mocmm,le
B

ad YE331i1

neBc1>X'Jo
B

WJ3JDaeMliI, uyG.lllEyeMlI1 1I1>cmarr.

B

DpBGBBaeMliI

aa

(S);

1l1li00111 BC'II c,d5.DaI

alUlllil

naca.uJCL

aa

repooBoii

GYMaI"ll (5),
C'L

IIJIlOOIII CYALB,

Baxo~eCII

B'L POAclIIB1l

OA-

HOIO R3'L mazy~C8
.III DpB ~meaiB

emopom, , Be DpBcymCIDBOBaAU'L Rn. (4).
qe.aooHDl'lB1Ch33E.11O'Ia.ICII
0

Ec.m
Aepzaaia no EOOMn, aa AeRL YE33Y
JI.DI

00

opocr.01l BC~ mo

noA'll cmputy,

acmem, OOJl311JBa.1CII emacs n
ILIaDIII

co-

33L11OqeBBaro,

II.AJI cero no

B'L MOCJaI'Il

a B'J. C. nemepGypn

AB1l JtOo1lBEB DOAamel, no

(5). COO~
Jl3.IJImBJlX'Jo nOABepra.mcII CIIeplDBoi Jta3BJ1,

BJlBOBBLle B'J.

10 ~Bpa.m,

CCLUn aa ra.leplil
Ot>ep'L-CeRpemaplDl"lo

(6}
Ceaama DpeADBCIIJBa.lOCh
czreml(bZ.'.t"IS

aa6.aJO,0\3111L, 'l1li00111 B'L DpJlcymcmBm tJOjJ06'6 peecmpy,
II 1rpll1o/ B HI!

pa32O-

6bUO, qmOOlI1 ,o\1l.Ia c.ayma.mCII no qmOOIil Ceaamopsr, DO BIiIC.lYmaaia A1l.Ia,

(I) AUB. vn 55 - 6!!. (2) Aono.m. xm. 47. (5) Aua. vn. 49. (4) Tu .. lite, VIL 44(5) Ta .... lite, vn. 176. 177. (6) qy.M'OA 1OpsA. L 5M.

r~. r~. r~

c...

Digitized by

Goog Ie

NlBa.DI CBOH H3ycmm.1JI

oo.ne,
Jl;1u'Ii,

B.lH nHCIIMeOOblJl MnmJl mpexs 'IaCOB'Ii

oe

EaR'I. B'I. opo"W.liEeuie
A.lJI npo1l3A3

(I).
B3BMa-

C'I. BllJA3B3eMliIX'l> 83'l> Ko.ueria 33 rpallBlV, H cocmo~ .IOCII B'I. Ka3UY no Ilfmanra rpaZAaBCRHM'I. lO~ie: old

HuocmpaOBblX'Ii nacnopmoes

~5 EOmeE'l> (S).
opB OBOM'l> C'I. moaaocmixx

BoAcEY

1J:BBaM'I., onpeA'IUeB'I.

roAoBIIJe OE.laALI _a.lOBaBIIII B no

ObJ.lH Ha3Ba'leBLI no 7000

CoDAYPYOKO-

~ reuepa.l'l.-cDe.lLAMapma.l3M'l>

~oo pal\iOBOB'I.

aa

mecms 3BMUIIX'L nCII5 DO.IBIIIM'I. reBepa.l3M'l> no i160 py0.ld Hi i

~eB'I., DO.laran meR'I.,

ItaZALdi pal,\ioB'I. B'I. 5 Py6..IeA 70

scero 1140 py6..leu;

DO 5600 PyO.lf"Ji H no 80 pa~OBOB'L, 5 reBep3.1'1.- DopymYllllt3M'I. H reBepa.l'l.-KporcEoMMBcapy H no 110 50 pa~OBOB'I., ~OBOB'I., 10 Bepa.n.-KsapmBpMeuCmep3M'It mmep'L-KpHrc-KoMMHcapaM'li 50 ~iOUOB~ i ii Bep3.l'l.-AAlIlOmaUmaM'l>, 10 reBepa.l'l.-MaiopaM'L DO 1800 B DO 840 Bpar3AHpaM'I.

FeH DO H no

py6..Ieii: Py0.leu

OoeP'l.-

DO.lKOBBHOLIJI'O 'lBUa -

6 ~pCKBM'l> reB

I'eaepazs-Ilpoaiaanmehcmepy,
- AeAmeB3BmaM'l> no 600
IJRBa -

reBepa.l'l.-KBapJDBpMeAcmepaM'l> panioaa ; DOAnOJlKOBOH'lLllrO

6 06ep'l.-KpBrc'l.-KoMMHcapaM'I> AAlilOmaBmaM'l> mOpaM'l>,

pyoJleu
~

H DO

reaepa.n.-

cDe.lLAMapmaJlOB'I>, ~

reuepa.l'l.-AYAa-

!l reoepa.n.-npoBiaumMeiicmepaan. - AeAmeBaBmaM'l> , ~ Feaepazs - BareBMeiicmepaM'I>, i I'eaepa.n.-reBa.lLARrepaM'I. py0.leu H no pa.n..AAJ>lOmaBmaM'I. mBpMeAcmepam. maHDlaM'l. H reBepa.n. - cDHcKa.lY DO 560

15 pa~OBOB'L; MaiopcKaro 'IHBa npH nO.IBbIX'Ii I'eaepaaaxs

Feae, ire-

uepa.n.-AYAHmopaM'l>-AeumeBaumaM'l> DO 500 Py0.leH

H 506ep'L-KBapH DO 1. 5 pa~iOBOB'l>; H AALIO~

KaOllJl13HCKaro 1IBua-cD..wre.n.-AAbIOmaumaM'l>

(I) A'Uu. 49. (s) Taan. ae, VII. 176.

r~.

DpH reuepa.a'L.DopymlJHEaX'l>

vu

5

Ooep ...•

Digitized by

Goog Ie

- soTlillecy, C'L npaBOMTI0e3noULIBBBoii DPOA3ZB B3A1J.Iiii B'It meeeaie DJIIIIII .a1;m'lt (I): - AU noc.l1>ABillaaBeAeBill COCmOIl.lBDOA'LBenocpe.4CIUBeBBI»IM'ItB~ui. eM'It Bepl"lt-Maay.aEmyp'lt-KO.I.IeriB, DO.Iyq3Bmeii C'L OBLlrI» AecllmyIO Ao.IlO 1JBcmoii DpBOLLUL Paoo..ue CDX'It.aOpBE'It OCBOOOZA3.IBCIom'lt DOAameii, c.ayao &1 B DOCmOJl. E~e B'It 1714 rOAY oLmmiii ~apcEm BCmODBBE'It A.ieEc1;ii MWlOmBB'It 3aBe.n. me.aEoDyro B napqeByro .aGpBKY B'It MOCKB1;: AOBO.lLHLm ycn1;xaMB .aopuKaRma, Moaapx'lt noza.aoBaol'lt eMY BOBLIIInpBBu .... e· riB, C'L m1;M'It OABaROllKe,limo&. A.III apameaia Mamepiii OLI.IB ynompe6.alleMLI mozsao mY3eMBLIII, a OIIlBIOALBe 3arpaHUlIHhlll KpaCKH Cl). ..> A.aJl nUBOBapeaaaro U aozseseaaaro 3aBOAOB'It 'It B Co DemepGypl'1; OLLm BLlDucaBlo1 Aur.aiiic.ue Maclltepa, paBBO AoIIIA1;,IaBm MaC.la U Chlpa rO.l.laBAc.u1l EOPOBBH~I (5). O.loHe~Riii KOiKeIWlBm'lt reUBBBr'It OLU'It noCAaB'lt B'It repMaBilO, Hmaziso U C»paH~, A.III mosB1;iimaro Y3BaBiJl ropBoii lIacmB, AoIII eaamia lIepmelEeu.u MOAe.leU, AoIJInparaaureaia B'It Pocciro - aaa1O~X'1o ciro 1IaCmL .IIOAeii, B AoIIIoO'ltJlBoleBillMaHHeecma onrs 50 110M, EOBM'L ",alEe aaocmpaanaers, DpeAOCmaBolIIJlOCL paBO 3aBOARIIlLB'It POCCiH ropmae D 3aBOALI, B DOJlL30BalIlhCJI OBLIMB, C'L DoIamezeMTI AecllmOH AO.IB npHOLLm B'It Ka3ay (4). )Ke.aaJl npanecma B'It ~1;my~ee eocmoaaie moproaaro , MaHapx'lt 83A3.1'1tBOBLm TapB4>'It, KOBM'LDOUUBua, C'L npBB03BMLIX'It Ey~MB B'It C. Ilemep(I)

"(2) (5) A'IlRR. VII. 185. 186. (4) Schlozer's Miinzgesch. 117.

ro~.

rfMU1Oli6.

rlMU1W8.

A1ulR. VII. 71. 7i. AODo.rn. XIIL 141-144.

Digitized by

Goog Ie

oypnPocciAcKIIX'L Dpe.aux'l> .mBa BBX'L cill
IIIJIIIB

Sf

, DOlUlZeua Bncmo BO nowOLLIH npo~eamOB'l>;

moaapoas 1.0 mpen.

Be B3BlII3.I3cr.

BO~e,

ec.m

mOBapLI

onmyCEaellL1

aa rp~UIIUzy,
#

a mo.u.EO ma.aepr.

naamazacs,
B'l>
R

aa

oOLIRHOBeBBan no 'Tapu~y cumall
C'l>

nOULIUBa,

Pocclli-

CItllMR AeoLl'Ulll

no

90 Eorl1leE'L.
myaeMBLIMB

cl,1>.mB

MeZAY

BBocmpaBBLIMB B~OMa

EytmaMB
CII

33E.II01I3.lBCJ. EOpao.u

KOMMepqr. - Ko.uelIEe mopR

riB: B'L c.JY1Ia1> ymaiUm, RBOCmpaBBLtH Eyneqr. .mmucsoero
B mOBapOB'L; PyccEiii

ro~
~

DOABepra.lCIi m1>.IecHoMY ABB-BHaI'O B'L c.DACmBie B'l> PocciIo

aasaaaaho,

EOB~H-

B Uel,BHlIEBMaro UAI1>Hili ce.lumpy,

(I).
3anpe-

aanpemeaia MHOrHXT>Aep~aB'l> omH nETP'l> I Oe3'L oc06aro sa cie

nyCEatm.

IIIILI'L BLm03'1o OBOB: aa rpaBwzy,

D03BO.IesiJI Bepl"L-Ko.l.leriB YEa30M'L AoIIi
lIB

(2).
EaR'l> 1I3CmBLIX'l>

~4 Mall nOBe.DHO OLI.IO , MeiEAY Bdoo.u.mHMB ropoaana, YllpeABmL nosmossre mpaCEOp1WIIIHX'L csomemii mas'l> B A.III Oe30CDJaBOBOlISoii pa3CLUSH YEa-

EmW, .IBqr.,

3OB'IoB npeADocaaiii no Y£a3Y
C'l>

(S).
#

9 AeRaopa

Yllume.au BO Bd

reOAe3mB I'yoepBiBt B'L C.

reoA.III

rpaeia ,
EaZAOMY,

lSa.lOBaBLeM'L DO

6 py0.leB:

sa M1>caqr.

OLUB pa30c.aanl

C'LeMRH M1>cm'l>, B A.III COllBBema BTt ce~'l> lIEe oypr'L COBa, Mopa, KallBlD3BLI
R

.IaBAKapm'l> (4).

I'OAY B03BpamB.lBCL

IlemepYpy-

C!>oB'l>-BepAeB'l> COiiMOBOB'L, OSOBB nopym1l1lROB'l> KOZHaa,

1IJIBmie, onacasie

C'L DOMO~ ~O Bl,o.u.

nOADOpymwmSOB'l> ,JJ;opomeuEII B 30.10mapeBa, R 3anaABaro Aarecmasa, Oepel'OB'L KacIIiiiCEaro
H

("i")r~.

A1iJln. vn. 165 - 165. (2) Ta .... ae, VD. 178: (5) Schlozer's Beitrige L 510. (4) q1'~ IOpIlAHtI. c..OB. 411.

Ma33BAepaaa

rUMBB.

Digitized by

Goog Ie

npu ycnu.~ pokRR AcmapLl yrolqeRLI na , AaPL caaro
C'It

SfPyccEie 041\~epLI GLUR
R

OABRM'L B3'1t nepcBAcIDIX'L

CaBOBBBKOB'L ,

c.n.nua.m mcBIO B'It lIeclIITo Be.lB1t3ro man HymapaamaROBLIM'It DpB moM'll 3aM1i1laBieM'L, ooxaa.u.1 AoomolUl'lt B PocciiicRiii 1IDI0 DOrooyKacoiiiAoOBOH: ze

(I).
CoCmaB.leBBaa Mopa, maKBM'It oGpa30M'L Rapma

collBlleHHoA emamaa

xoma BOLLIa DO.lB1;e npeameA RapmLI, B'It 1704 roAY 41\.Ioma KaDBmaBOM'L Mal1IB0ne oepel"L OOBcaB'L BeAOMopa Bocmoqnm

epoM'l> , DO R B'L BeA: OCmaBa.lBCL eme , DomOMY 'lIDO C.lBWROM'L DOBepXHOCIIIBO 6LIA'L BeRoBHQeM'L celll'L ze

KBa3eM'L B'L

(II). Baporrs JIrooepac'L,
1t'L B3M'tpeBilO C'L oeperaMH DpDCmyOB.l'lt Mopa
I

HBZeBep,.-IIo.IROBRHR'L roAY,

B onaca-

BiJo
oaaro. .Ica

Ea.imilicltaro ,.1(oRoca 00,. BCROP'b

B OCmpOBaMU

amoM'L
COOIO

paf50my

Be.JU.VU!C11UJa nososcums ,
.IIIeMaa

Ilapso , JIrooepaC"L sa,(l;lInpe'in 1«J2a.MU Eeo llapc1CtZ2O
qmoOLI cocmas-

B ",e.aa.I"L,

HM'r. Kapma annpo6ooaHQ, 6bua, noseac« co 6CJUW1OOXOmolO U aK"YpamHOCmilO oMTbpRJ.'6 (5).

(I) Sammlung

(II) (S)

russ. Gesch. VII. 005. iOO. n.. AOII'L eel 31tO eneAH~R l>LJ.la upma Kacniiics.aro MOPR, ltomopylO Moaapx'l> B'I> 1721 rOAr coo()~H.I'I> Dapo&cltoii AUAem HaYIt'l>. Storch's Gemahlde von Russland. V. 438. 439. ,.1(onO.lo. XlII. 8~, 83. Bapoes Jlio6epaC'l> npoAO.Iaa.n. mpYAM CIIOB, BM~cm1l C'I> II'IICKO.lLItHMH nOllo~IUIUIIR, no npelKAe8pelleauaR 1t0H1loua MORapsa IIOcnpeDRmCmBOaa.la npnBecma . aasamee A'II.IO 11.'1> OItOHqaHilO. By, U;apcmBOBatlie E.aacaaemLI IIempoBHLI • .Ioma Nanomall'L l-ro Paara A.reltcaDAP'l>Haraen, nO.lL3YRCf>mpyAaIiR npeAweCmaeOHHItOB'L, cocmallH.lTt H oaneuma.n. 17 l>O.ILmarO .op .. ama &apm'L Pyccuro 6epera EmiHcltuaro 1I0pJl (8'1>C. IIemep6ypn 175i~

rOoMllW6.

Digitized by

Goog Ie

55 Cmporo npec.rtAya paeKo.u.BDEOD'L, n .. ..... I no,
J1e.11L.n. ICa3BBmr. CIIepmiIo
JIX'Io

HBaoerapoAcuro

,(LIIKOH:t

A.lelltcaHApa, 33 B03MYU~Bie H cOO.l33BLI B'L
~1IIIIX'It 8ID01

na:a:e

poA"l';
BOa'L

a:e BTl }\a3aBCEYIO ryGepBilO celltlllLl DpBU3a.I'L oO.aOZBmr. m10am

.... e.

C3I1LDIR Bi.... l'OA3

83..101'8_,

omTl EOBX'LAYMa..IB OBBH3&aBIJIIooo
B'L

ell nOO"'ro.... (I). -Mell5AY m~..., oopal1\eBBLle cmapaEnaCEOua nBmBpBMa Olll'io lLIame.a npaBoc.l3Bie DOA3mel
B

OLLIR

lI30aLIeBltI

BC'IlrL

aa mpH

Cl).
3anmBB'L, .. mo a'L KieBCRoA KIIBrII lIepBBroaCEOi De'l3ma.IBCL Be maR'L, EaR'LB'L
B lIepHllI'OB~ mO.lL-

JllllDorpa~iax'L
.. mOOIoI BOpe»

1JUI1I0rp340iIlX'LBe.uncOPOCCiACKIIX'&,Ilaps Doae.n.n., De'IaDIa.DI B'L Kien no EO ~epKOBBLIIi KIIBI'B, DpeAaapBme.lLBOM'L

paa-

cMomp-kmB OBLIX'L AyxOBBLIM'It

aa .. a.u.cIDBOM'It ($).

Oon. BBBMamll MOBapxa Be YEpLlBa.lBCL B lIe.I0'lB; B'L AOKa3ame.ILClOBonpHBe,AeM'ltnBeLMO Era 1It'L
_-'AldOmaBmY ryGepLeBy, om'L
.MIoI qpe3'L B'J;RomopylO

14 IIOBIl: .!'B'tAOMILIBCIt
oepcoBY,
Ba

B~pBylO

..mo

B'L

•Tasacmrycnra
.mllllq'll
.0U.11l

BTl caMol

Rp1;oocmB

Oo.aLmOM'lt

ecms AB~ Ze.D.lBLJIl AOCKBfs'lWlelU'L maaia

AOCKR, B3 ROmOpLIX'L OBCLMO, a

.B3aB3l1eBO B~Komopoe .mora

cmapaaaoe

npo
H

TaBacmrycmcKoii AOCKBCLI~,
C'L

nacmop ....; oacmopa,

,A.ill Dpi~xaB'L my A3 CLJlI\B moro

.BLurtwaB'L era,

H eZe.lB OB~ Be :aX'L0YAem'L aeaa ommyaa mpeoyti

IlBe.lHEB, mo DpBBe3R BX'L .mB, mo AOBeaH
BX'L

C06010 CyxHM'L oy.:

.me ......; a eZe.lR Be.IHKR B mnze.lo

AO 3.u.aBR400pca, .uoAeii,

.BOAOIO.A CK~.lLKO BaA06uo BaM'L 0YAem'L OOABOA'L, .maKO"''L A.IIl BcooMozeBia H mo

(I) 1~. (S) TaM'I> lKe
T.

A1;JlR.

(~) TaM'" ... e ,

v.

VII 146. VII. 160.

vn.

67. 68.

Digitized

by

Goog Ie

.OID'L reRepa.aa .moro

rOCUOARaa KRa311 ro.Dl~.laa eMy 06 .. IDII••

.. R

Ada

eel

Ham. Ya:n.
K'L

(I)
aBABa B..

AIOOoBL UApa H3.. c.RAy1O~ro

HClCyccmaa ..... R Teampy

nacb!lla E.. IIryZllRcaoMy,

n....
...

ay:

dIaca.lK

MI.l E..

CaB~ Pary.lllaCEoNY,
KomOpylO a ommo.u. npo8O.anu.l
Ball .. ;

1l1li06..

• AYIIIIIYIO cmamylO

BeRYc-.,

EYIUU"fa

•Pan IOpu

KO"OrpHBOI,

omnpaBH....

Ba-. ..IaBopll .... AyaaeM .. .... ,
R

«CyXHM"f>nymeM"f> ,1.0 HHcnpYEa, •• 0,1.010 AO B~H'"

aaaenrs , B IDaM"L .C;.IaBH311: moro AoIII Be.I1Ime aapaase c,l.'lualllb B.. • B~H~ aapemRol cmaBOK.. aa npY.RHarlt, B3 aomo.0WlIl

.Is.. B~B~

c-. HapoqHLDI.. OHym mbl

()LI

aApecoaa....

a

noaesse

cmamya , EaR.. caM-.

«poM"
•",0

0101..y.nue

MOZHO OLl.IO ee omnpaBBmL ee Be 1I0BpeAJUB
~M'L,

BaM ....

KpaKOBa,

qmoo..

a om'b 80,1.010:

«KpaROBa .maRa:e

MOlERO OBYIO omnpasanrs

naKH

«aumOB.. maKBx .. , "c..aBeBCRH
H.IH

nocmapallmeca uaaams B3.. llparH KOMe,l.iaomopste yM1lJOm.. roeopams no
no lIemcKR •• Haau .. TO.Icmol

(2) .
OLl.I'L noc.a3H'L B.. rail .. UapJI K.. maMomaYB1;,a;OM.leRLI I.' M R'}'" raM-

B'b Ma~ -

uypn., c-. c.nAYlOlD,t.1O rpaMomolO
BHM'L XYAozHBKaM'II. H..IR YqeHLlM'L: «no BcenoM3RR~iimeMY aoypra HaN..

AOHomewlO a~KomopLle

Peaaaeama

Hawero

Bemarepa , e3te BLI OROapKaBLI

«NY coo6~II.1H,

qmo

BLI HaM'L

fiB BBBeB~iB 001>ll.umL H cmnpaaams X01D,eme. MLI , . npRRocaAd1i cero OumpaBJl..IB K.. BaM'll a3poqHaro

l

«~e..IJI cero «1II0M.. , «lie ... czeme

Hsaaa Toacmaro , RomopoMY
B

BO

BeeM'll

xmo OR.. BaM'L no ,l.3HBOMY eMY YKa3Y HU061s~mL Hac.. 0YAem .. , MOU.l3roDCnO.lHeHO Br.1 cOBepmeHHo B1;pBmL H B'L moM'll OBoe

HamaM .. 06'L1IB.IJI1DL

ctRaAeZHI>JUr.JWL, xmo onrs

(I) ItMlUWI. A"JlH. VII. 117. (:1) TaH'L <Ke, VII. 1'36.

Digitized by

Goog Ie

....

S5 -

.6y#lJl'la; a 1&1 .. ",....0 ~ 'l1li0 &I n. Hun. C. DemepGypn. upB6y,.eme caIIII, B no Hame~y .qpeA nollDlJlDU'O aamero DOC-ABBB .. , muO&'Io B
.peqeBBaI'O

o&uBMBBO..,. .e.uBLlO HC, «1I(UllJUlle, :sa 'l1li0 Be mODIo DO Aouam B3B1;cm-aaro BaIl'lt,c1ua C'Io yAoao.n.cmaie .... 1I0seme GYm .. .oopaIDBO omnyu,em.l; BO xomll oaaro mile 'laBi. .. Be Aouaeme, mo OABaKO*'lo C'IoJl8A,leSalQelO B811 .. •'IecmDo, Ba aamax ... co6cmaeBlll>IX'& DpomOpllX'lt 113.KB AO I'alloypra omny~eBld 6Yo:'eme (') .• K ... 1IIIc.ty OpBrBBa.u.B1oIX'It '1eplll1i Moaapxa 110..BO omaecma c.I1lAylO~ee: 1) Kopaoe.n.m.m Macmep'lo AHnC'lo (ILIR AIODC'Io), &allEBamii B'L POCciR xopomee cocmoaaie , B03,paII1JLICII m. ro.uaBAilO, Be.i1Urh CBoeMY' ceMeAcmBY 0e3'b nacnopma B 0e3... JDalloa:eBBoA OIlBcmKB, maho,
Pe.lIIAellDla

.pen ApxaHre.o.cK'Io, B... AMCmeIWlM'lo. Do noae..naUo Ilapa , celleAcDlBo AIODca O..LlO . 3aAepzaBO; AIODC'Io IIBca.l'J. 06... 3mOM'lo It... Ilapto , H no.aylllLl'lo, om... 17 }Iall, c.DAyIoU4iA Om8~1Il1i: .rOcOOAH.....
y1;xauu.,
cr...IlODC'Io DHC .. Ma I

BaBlB AO MeHII Aomolll,

B'It Romo-

0 cB~ii .eH~ B A'Ilmll1n., a npH "mo,... 0 ~emax'lt B opo.ee. limo ,",0 ~emOB'" Ra.caemCJJ, mo yIJlf1lHM'ft; a .mo 0 OepBOM'L, mo ea.MB aaaeme , R3R... B..I C,(l;.la~'H, 11100 AOOp ..l,.... .110-ASM'Io·. Be HaAole.Hm.. A1Uamh, BOO Gea'lt namnopOia -83... rOCYA3pcoma BLmzamr. BBrA'!; H1;m... OOLlliall, «limo BaM'll npeAOCYABme.aLBO, a oco6.1ftBO DomOIlY, aKorAa mLI ceo~ 8311..... nac... oa nOADHCaBiel'I'L 1I0BMb, -mor_.a Hft caosa o jfieB~ B A1>mllX IIB~ He CRa3a.l'lt, ... -B mamcaa XOm1U... cie )"WHBmL, .rno Be YA3.lOCL; aOABaKO KorA3 B... moM'L npouieaia .... npocaurs , II

"P"1X'b upocHme

(') rfUlUWl.

Aono.rn.

xm, 84. 85.

Digitized

by

Goog Ie

',1' '

.. ~

.

- t·.t

Glory

56 -

,

sa mo II03BO.IBuu., 1It0rAll ... aa my- IIIIB1 IICBOIO saC'!. YAoBO.&ClllByeme, a BIieBBO, ,4a6w ..IIUI'ItCII0cmpoBuu.. ~ lItopa6.u 0 5~ UYIIIUX'Ia 1WKA0A, Ra_om0pi>le maKe.&aZIt B

JJYIIIKII .. II. upBllLle ... , a eo-

-...w

BLI C,l,'Uaeme CBOIOI'It ...",...eRie ... , • 1It0rAi' «o.. re B.. Peae.u. npBAYIII'L, mo .eRa Bama coao ... «mom1JaC'l» K.. 83.... omuycmamclI, ... 6y....me «BeCLMa B3Aezl;U>. » (I) - AIoIIC'I» are.ra.... 611. .1)'lIDJe • olll,l,1UamLC. AeBe.BII.'" mmpa.oJl'lt; BO, Moaaprlt, Bexom.Bwil ynyclIIBmr. C.ty'I3IJ It.... nocmpoh'" ABYX'It 1It0pa6.ael, cmo.l& ODIdJIIIlLIII'fa I13cmepo1ll'lt, n1t0B.. 6L..... AIonC'Jo, DOCmaBJI.... aa csoe ..... i) K.. 1t0pa6e.aLBOMY UOA1l3CmepblO llaAqgxoay Uap,.. UUca.I.., 7 Aup'IWI: .rocnoAHB .. lla.aIl'IBItOB"! .npHKa ... B.. yAoOBO.... M'bclll'll, r ...... 6111m oropoAY, ..

'Ie""

.BCKonamlo
tl3e1ll.lll,

3e1LllO

Do.a.lme,

B

a Be xy.e,

.npHBe3IDB, B aAecsmr. R.lB lIem.me,
aIUnI3HOB&JX'L

'IIJl00.. Qm06.. R3romoaBmL

q'JJJ06 ... 6111.18 A06pa11 XODUl, cyxol 3eU.IB B
npOO&1

,4a61114111

AepeB .. 40, EomoplllrIt .C'r. ucy Ra UC'I» •• (2) 5) «'IalO 83M'll ... uaMllmB,. (uRea.... MOBapx.. K'io nl'YZIIBCKOIIY Oun. ii OKmIl6plI) .lImo llemp-r. .AUApeeBB'I'Io (TO.IcllioA) npasees uopmpem.. neqam. «Boii, 0""01 .......B~br, y Itomopoi Pbl.lO CBBRGe; npo•• "'ABA 0 Bel, r...... OBa, R 1I02£BO.l1o HaM.. ee BB«A.ma.; maltZe Ao()eAcs ,I,IOZHB..I UoiB' mpB UpS•• oaa TOlCai%cEoaa BllBa, B nUWB, no lIeMY Ky.num .... (5)

0801 CaKe ... aa u0C3AHmll 083" Peseaa KAY

A."

(I)

I"tuulUM. AOno.lR. XIU. 57. 58.

(2) TaM.. lite, XIII: 81. 8~. (~) TUI~ lite, XIII. U5. U4.

_.Digitized by

Goog Ie

_ ..
I'II-I'I~

_.-

Digitized by

Goog Ie

i

.

Digitized by

Goog Ie

r.lADA
HEIUIOEB'b, TUHOno..l'L PYCCI\IH MHPllblH

I.
KOHI'PECC'b B'b

PE3I1AEHTh B'b KOHCTAH-

HRm-

1'£..ATIh-llinroTOB..IEIIIJI

I..\AP 11 B'b

K'b BOHH'L CECTEPJiEK'b.

I10fi3AlU.

-.-

C'L oOl>JWlIILUlB JlO...I>OaMB E'b BCeBI>IWueMY, oOLlqBl>IM'L mopa:ecmBOM1> B oOblqUOIO

C'I>

csoeso A'l;1l-

mezsnocmiso, BCmp1>mU..f'L MOBapX'L oepBLrli ACBI>BOaaro 17~1. roaa, B'h EomopI>JA npoAo.&a:aBmaaCIl canm"011'1> ~uo.
A..tIl

.....m'h BOBua OKOHqB..faCL c.aaBBhlM'b
PYCCKoe B03BCc.lOCL paBuonpBO Kopa6.aeli. noes-

Ba

Poccia MHPOan., B ~apcmBO cmeneas HMOEPIB.
B'L Uoc.a1iAylO~ie AUB ~apl> cmpoeaiesrs
P'L

l1\ilol'lt

BoziB "paMLI,

DpucymcmBOI,aol'lt

B'L Ko.ueri· aa Doq·

IlX'It, B pacoopaa:aol'lt

B'L AeBL loamL, cmoBuaro

Boroasaeaia, fin

I, yro~1l

mOBOM'L ABOp1>, o01>AeuBLlM'b CmO..fOM'L, He mo ...LEO BO It BC1iX'L 04>D~epOB'L, COPOCBoI'It, Me~ B'L ".HmWIIBCKOM'h Pe3K~aplO npoqaM'h, reuepa.!'L-MMRpa..fa: 113LIE1>, Eomoparo AnpaKCUB'L .... omcaaro Be 3UaeUJ'L olD OB'II AO-

Qe.lOB1>Ea, CB1>AY~I'O

OI>l MOa:uO 01>1.10nocaams peKOMeHAOBaol'lt A..fII HeJUIOeaa, smoro

~eHUlOM'L B'L Koacmaamaaoncas, Dopymqau c.ly,,01>, HDOABBmarocli

JlP~e
1II0pc"oI

B'L BuocmpaBHOU,

OCoOeuBO B'L Hma.ailluCEOA DpeA'L m1;arr. B03BpanrHB1>m.lH.ocmiJo

B Be38Ao.IrO
"

masmaroca

"B'L omesecmso. ~ IOBoma AO moro OLLI'IIImpoBylIl'lt

Digitized by

Goog Ie

r.lABA
TIOCPEAIfII1IEC'l'BO B'.b fl)PAB~.

II.
-. TIcna,l';KA ~JI

PIIrY;

H 3AHJITIJI

Ero

B'.b CEM'.b roPOAfh

AHO..lOMamlRecmll PYKaro 6YAB.lH ~paBIU'3cEju HBqeCDIBO MesAY B'IoC.I~cmBie

opeAcmaB.leBill H Apyrill KaGHHem~

KBII3I1 Ao.ll'oDpHqYHLI-noB'Io nocpeA-

a MOZelll'ft cmamsca

Bouma

Pocciero B WBe~e.t
cero, BaxoABowiUCII ~H BPY'lH..I'Io

npa CmoEro.lLM-

CKOM'lo ,iJ;BOpi; pamzy3cKiii ~ 6LJ.I'Io B'IoC. nemep6yprL

MBBHCmp'lo KaMopeAOm., npH-

Ilapso AD1; rpaMOmLl: OABY om'lo Kopo..llI csoero, a APYrylO oms Pereama ~pa~a, I'epnora Opaeaacaaro.
Ho onrs KaMRpeAOa'lo He HM1u'lo eme 4>OpM3.ILSarO ABOpa caoero nO..lROMOwW!;cOO6~eBHLJII ze CHM'Io WBeAcEaro

l\]HHBcmpOM'Io MHpSLl1i npeA,.lozeRili BRme.u.cDJBa, 6LJ.IB aecoeaacma opez8llro Mapma,
0,3..1'10: C'Io

Ifpa-

OOCmaROB.leRillMB

aoarpeeca

; 001JeM1 BpeNII npoXOAB..IO moas-

KO BO B3aHMBLlX'L yq1JlJl80Cm1lX'Io, B sanoC.l1;Aos'Io,

H.

ua omnycEsoi
qmo ec.m WBe~ill

aYAieH~B,

KaMnpE"AOB'lo 06. AocmaBHnn. 0 cean.

DpRMeDl'& OpeA.l3raE"MLIJIeu

Pocciero ycaosis , mo OR'Io .lBqso
naR1;cmie QapJO. m'tM'Io, MeiEAY

11 Mapma,

MORapx'Io 1I0.lY1JH.I'Io rpaMomy, C'L

01TT'h. WBeACKarO

Kop0.l1I

omB1;mayJO

npH..IOiKeaieM'L nacnopmoes YnO..IBOM01JeHRLIX'b B'Io qmo (I) lliBeAcKie
Jro.,I6

, """II npo1.3,\3 POCciHCEHX'b H C'IoYB1;peaiean., mYAa Be.Mope (.). omnpaBllmcll

Haurmeama,

MHBRCmpLI
CIrOPO

)'E"r~eBRO,

oonycmumr,

rO.UUW4.

A1>JlJI.

VII. ~'56, ~39.

Digitized by

Goog Ie

B.. AOU33me.n.cmao
ape1It'BR, ynollJlBe.... ~ HMnepamopa

Me.ao'IHoi no.DlDIBKB moro 0 BeroAOBaBiB PBMcsaro EORI'peCca Or.J.I'J. a Be BpayBU1BeHI"I>,Eomopr.m
R'II

sa mo, 1DI10 ancmoM'lo

Jla3ll3l1e.... HBUJme,.nn., Jl33Balla.n. AoIII .c..n.lmB .... My B..

cera Ero 'QecaPCEoe Be.mlleCDlBO• 101,. (ORCa..." UapL JiryzBBCKGC'Io OBr.lM'It «limo AsOP"> QecapcaoK limo Ba... Be 0e3.. COMIl'I;Baemca,

B~ay)

.1Iall, IIKOOLI Mhl Be npRMLIM'f> aanpemeM'l> .nocmynaetn., «AoIJI lIero .eeK

y AJIBoIeBUrecms,

max .. : BOO Y7Ce AB3Aecllma..rllmBee BpeMli

BOKBr.l AOBOABO OOKa33010, C'Io

IE"....

OOJlaBBO B cnepBa Oe3 ..

.nOCmyn.leBO 0101.10 B BO BpeMII mll7Cltol «onaCBOK BOIBLI, a BLIB'!; AoIII 'Iero
.• 8

mo A'iUamr.

«BeREOI: BYZAf>I, 1IIII0 B BO BpeMR BJiEAr.I Be ,(IUaBo, IIIBmyol'l> B~mpear.IX'l> a~ieB'L OOA03~Hill Ba'ICBmL; BOOCltYlIOBol RM1nom'L. 'Imo KOB~epynn., .80 r.lll~nn. B na m1;x'I>, Komopr.le

«Ea.eolB om'l> moro

«rpecC'Io B'I> cJ)uH..IJlHNH 1133Ra'leH'I>, R DlO Be onrs «Hac.. npOB301Wl0, BO DO AByM'I> Kopoaa «rpaMomaM", lIel!lY WBCAcKaro ROO m~M'I>

omaaaams

Be

Mor.m;

.61>1

JlBB.lBCIi opexr. cnmoM'l>, OAJl3EOlE'LXOIOll oHol

'Imo

IIRpBmr.CR Be xo-

«JOB"';

XaK'I> BB 0YAem'l>, MLI

«BeO~HBO

EourpeCC'Io B.. BpyBmBBI"I> omoDLIeM'l>,

«e7Ce.IHOOB3Ae"'HBaHie nO.IY'IBM'I>..

(I)
MOBapx'l> DpH-

B.. Ba'l3.l~
MOHaxa

Mapma

ze

~II~ ,

cymcmBOBa.l'l> npH nocBR",emH HBBOlteHmis aa xoarpeccs , Ny:"qH~aro MHccioaepoM'I> B.. KBmaK,

B'I> EDBCKOOloI Iepo-

omnpasaeaaaro
C'I>Ocmepaa-

H, A3B'I> OOBe.a~BjeBplOCY

~mr.

CaM'I> ,BM1;cnrli

BOM1>,nyCllULlclI

11 'IHCoIa B1> Pury.
081>, aaxo-

Ao

01O'lo-.aA3CBoe1'O, Qapr.-CA1hIaB1> nHcLMeHBhlii

BLlroBOP1> KOll31O KypaKRHy, 33 mo , 'Irno

--------

Digitized by

Goog Ie

..

'" rO.uallAiB, Be URea.... BJI1Iel'O 0 800py.e· ABr .. iB DpoDlBB'" Poccm, mOI'M DE... 0 CeJn. CKa3aBO y.e B... ra3e1llaX'lo - fIo~Ba"'" Doc.&anu. A.lJI pa3B'JlAJ.oam 0 ce.... ABYX'" o..aroBa,I,e 1X'Ia B'IUt...B... ABI'''iIo. B... DlO .e BpeNS Feaepa AA-. }lLIy DopY'leBo 6 ..1.10 BOPY.Brm. ... onn. ~ B omnpaBBmIo reBepaA~-nopyDlqB .. a ~CCB C'Io BoICEO~ A.lJI ycmpaDleBis llIae., CROBa, ol'Jle.... R I'pa6ezallH (I). r .l3BB11HDlelOnpaqgBOIO no1hJAKR :Qaps BTo PBI'Y, "YAa,lIIepe3'" AeBb, D~OBa.la aa Baan. B Eumepasa, 6.1.10 nps6.1mie B... cd roPOA'" Fepuora ro.llD· maacaaro , anBmaro 1{IuiIo, nps cBs,.\aBm caoe .... m. nETPO .... , BO DepBwxTo, ya~PBDIIoCII B... B03Bpa~eBia ellY lIlIe3BBI'a a APyrBX'lt B.laAuil, a BO BOlOplolX'la, BcnpocBm.. ce6~ pyKy cmapmei AO'lepR MoBaPxa, :QapeBB.1 ABBIt! neDlpoBBIoL MOBapn. B...1lxa.n B... Pary 17 MapDJa, npR nymeqBoi na .. "O~ • KO.IOEOonD01ll'lt 88OB1I, CKB03. cmpoAalole PIIA..I Boopy.eBBltln. ~.... 0 .... up.6.U'It EOABOPQY, BCDI~mB.lR Ero re~ol"lo rO.llllDlRBcm B BAOBCmaYlO~S repu.oraBII Kyp.ullAculI. CODpoBo.,.aelflolA: MRBBXOIII'IiR APyrBMII Boeaa'ILIbIIIIDIIR, 1IETn I oc.ampBBa.l'1o I'OPOACDa YEp~n.IeBis R Co()pamu.18 6.013. Para BOIea. no DOBe.l1lmlO Ero, "ptlROCmlo·· R J\BlIlaAe.l1o 6..1.lR npSBe..\eBbI B... o60poBRme.r.Boe cocmoaaie , pBloI O~B"I, AOpora R .OCIRloI BO BCd DpoBBB. sCDpaB.leB.... CA1uaBTt pacDopa.eais It... OCBOISaBilOB... Pan 'l3cDlBoi BeploeB, MOBapn. nBC3.l... ..... reaepa.n.-AAMHpaAY: .EJu.e aamei MB.lOCUlB aanOIlBBaIO, 'I1D0 .EOI'A3 .. eA'L 01lRClIIBmCS, 1ID106... romOB.le 'ltOpa6.nl .&3 ... u.epeMoniB EOMaDA'"omnpaB.leafll 6 ..J.lR E... Pe.Be.DO, ..a"", B03MO.BO cxepse; ,1,.111qero BanepeA'l> AIIC.

mllX'lt

BTt

"e.IO-

1'....

(I)

rOMllCOf. Aono.l1f.

XIU. 171"- 175.

Digitized

by

Goog Ie

45 dI3JSO.II,Dle, Kol
'laC'll

.leA'It

IipoIAeIll'lt,

momlJaC'lo no-

cc.aa1lllt .peraun.

AOBepe3oBr.IX'It OCmpoBOJrL,~II

npo-

1IIS'JWUIia:
'Wi
IIIIX'It C'Io

o.aCIIIILIOCIo.DI _ope Olll'lt .IItNl, B .moo..

mor-

nepBlollI'It
eKe.nI

nmpoll'lt
ynyclIIBII'It

ID.IB

KOpao....,

CEOoIIoEO

romoBIoJrlo ecnu.; DOBeae

C3JIB

aaaeme cel .opommOollo

..amepr.,
.p8e_ ....

B1;mp'lt, mo _BOro nomeIt'lt BaM'It 4111

11 GyAY nBcanu. B'It PeBe.llt, .moo..

.maltZe Ituoe CYAeSEO DpDc.aanu. .AOIloleDi8 0 .I~.. (a) .

yo-

Dr.

8311a.D

Anp1WI,

.a

0

BCKplounia ABBftl, upD

Qapr., yDAOM.IJlII Me&DDID 0 nepenaces caoei C'Io AnCoIOBa-

paRCBBIoDl"L,

38E.11OIJILI'It JlCIoMO U c.rJ>AyIO~BMH

lIB:· • nocloJ.laIO

cean. B1;cSO.IIoEO aepOw 3A1mImo npBJILIJlme H 01D'ltce6a,

caei, H KOrA3 no.l)"Dlme,
.r~

.KomopJ.18 p163aBIolOIoL.lDK'It npa3ABHKY, A3GIo13aamr., paa1;e aalJa.laclo BeCRa.» PaacKie rpa~Be

C·)

OCmaBB.IB CBORM'It DOmO.BOCnOMuUam8 0 AByxJl1ocllqMODapxa B'IoHX'It ropoA'L aa

UM'It MBOrill upillDlBhl8 He
mUll

BO..... npe6101B3BiDBeaaaaro Do.Iy-EBponlol
H

OO3'1t YARD.IeBill CMomp1;.lB a~J.
nO.ly-Aaia,

oo..3A3-

p..:n,1;3",aBmaro .'It , OABOro AeB"~BK3, u 0101-

OABOSOoIJt1;, B'It conpoBolSAeBiu

Dep1;A£.oBlolCUEBBaBwaro Ba'lt OBoI, 'eCoIDayzao .10 YHsmJ. OylHhlX'lo II.ID nJ.SBloIXT..

B0381olweBBIodi BaA'Io~1;MB Me.lOQal\IH cB1;mCEOH ZB3BB,

nETn I Qacmo, HeOA£.II,\ClBBO" nB.U.lC8
Bf'..!BQie csoero l.(a~e

B'It

sy-

neQec£.B..~'ItAOM3X'II; oOxoAume.lbDocmilo maB.l8.l'lo 330hlB3mL noc1;~
.'11

CDOeJO 38C-

caaa , H 001;AhlBc1;x'IoMOHapX'h

113 C'lt XOa8eB3MHaanpocmo. ..... DeNY
:S'll

Byproxacmpa A. T. Hlsapua, npBxazH~'L
001iAY, AOBO.I&cmBooa.lCII OAHHlt'It, R3-

(I) ItMUIUJ6. Aol1O.l". XIII. 174, 175. (2) 'raM.. iKe, XIII. 176.

Digitized by

Goog Ie

r.lABA

III.

OmcEBIJI AAHIB, HA. C1IETJ, OTHOWEBDi PoanrTHHm H POCCIII. - DPH);LITIE J(ATCluro Doc.nBBIUU BECT.A.lJI B'.L PHrY.

-.-

a

Me-..y m'klll'lt, UETt Poccill OZBNU3 01JllJqemll ))olDHRlIecuro 33.DIBa OJItlo oILAll, AoIII IDOro, 'l1li00,,1, ClLlbBLDftI ~omo ..... B yzacaMB DoaapOB", CDOCD'kmecmBOBaDIL CRop'kBmeMy OEOJl1laHilOMBpBLIr& DeperoBOPO.To, QapbtB3"L Parn, (C"L 19 Mapma no !l!l Mas) ynpaB.l"...... A'liAcmuiJuul AreHmOB'L -cB01IX'It B'L ro.ua~iB R AaHiH: aa BoopyzemlDlH Aur.riR HaO.IIOA3.I.B KypaEHB'& B ))ecmyzeB'L; AnpaKCBay Be.I1>oo G.. uo 3aBlIIDbClI By~O"JMH npHromoB.lenisMB E'L npoAOolZeooo BoAo"l sa HOIi'. B'L mosee BpeM" I p'kWH.I'L O'bCKo..I ..ltO CnOpULlX'L A'IU'L, 'u, C.l1iAY" cmporeay npaaocyaieo cBoeMY, 3aLl101JII.I'L OOA'Lcmpa"'y Ooep'L-Homapiyca Au .... "BAcEol IOcJDul{L-Ko.ueriH, reli"eHpeib:a, oOBBHeuaaro .... 3aope~eHHoA nepenacsn C'h lIIBeAaMH. PH:lKCKOM)'reaep.1..I'L-ry6epRamopy, Kall310 hnaHoy, nopy"eB'L OLU'L aaA30p'L 3... cmpoenieers BOOBL aaaoI'!_ zeHHOH B'. amoX'L ropoA'J; Kopauc.lLaOH Dep~H, H aa nocmpoasoso 'JaCmBLlX'L AOl\IOB"L no onpe.~eaBoMy waay. PaBHOM'kp80 npoAO.IZa.IJICL neperoaopsr C'L FoamrnHHCGHM'Lrep~oroM'L; 80 0 OpaROCOllemaniH ero C"L l\apeBBOIO om"pLlmo ae roBOpH.iIH eute DB C.lOBa • . no 3moMY c.ay"alO, nOC.l3UBHJi"L A.. mcsaro 'Kor

nETP'L

U

'"

U

po.lft, Becmeaas, 0pt'AcmaBH.I1., 1.11 AnJ.l'IUII, Ilapso 'Ie-

Digitized by

Goog Ie

- - 49 Mopia.n. esoero rOCYAaplJ, aa liOmOpbDt no
nE"l'P'h

.

om-

.

B1>mcmBOBa.a'b CoOcmBeDROPY"HO BLmBCbIBaeM'I> 3~1>CL amonrs mOl\l7> BUA''',

UYHJ:maM'f>.

MbI
B'h

.aIOOODLlmHLIH

axnrs
A1',.n.:

B'I> RaNOl\I'b xpaHBmCIJ

OHbIH Bl> ApXRB1>

Focyzapcmaeaaoh

Koaaeria

HHOCmpa"Ub~'"

«Kopoas
BIUHqeCmBO

DHKorA<' De '1all.il'L, ~JDOO'l>

aa cynpyssecmso «0
cynpyzecmB1>

Ero Ilapcsoe C'I> I'epnorcsrs ro.imSHqero De Y'IBueBO a XomllO'L R

mODCKHM'I> A03BO.aB.I'I>.II

OTn6Tbm'6.
.0I>UO cie,

«Be mONMO DBCfaMeDBO,

nnace caosecao;
R

IIKO Damypa.ilLuoe

aasoaaoe ,

SBfi:mo

«BHKOMY npenllmcmBOBc1mb crKorA3 C'I> AamcKoii:

Be M03l:elD'l>; R'I> m0MJZ'l>, 0

emopoasr

cynpyssecmsa
De B'tN'eM'&

mpaK-

«mODaHO C'I> raSHOBepCKHM'I> AOMOM'I>, MI>l «.DICh, R K3KOii: EOBeqr. «cnpawBBaeM'I>.1I d\.opo.u. qmo UO.ayqIUO,

Be M1>waR Be

R3'L MHomx:.'L M');cm'l> B1>~OMOCIIILBM1lem'l>, 'l'epl\ory

Ero Ilapcsoe Beaaaecmao
AAII

aoaspameale
aa
co-

Ilkaeaeara

001>11\3,,1'1>, BO KOpO.lL BceM1>pHOOHOH

6010 YAep~aIIIL xosenrs , H
XOm1u'h, qccmoa

moro
Ero

npHlJyZ,<\eB'I> 33paY"HBnmL Be

H1>e CBOH M1ipLl B3IJIDl>, DO npeZAC moro

nosa

OH'I> 0 nplll\lOM'b

Ilapcxaro

Beaa-

DaM1ipeHiH

B'I> DLIB1iWHHX'L m.ile3BH~

KOB'I>IOKII1YPax'l> Be 1!pe3'L moro

nOAAHBBO Be D3B1>cmUmCIJ.1I

Omenme: «Iloaesse
u.aY'Ies'I>, DO ,.\All
.11 C'l>

ero

COI03'1> orm, KOpOAII MHP'J, Y'lHUeB'L,
J\'b' mOM'L

nacs noocmaaaea'a
paAR

aenpiameaesrs
yqacmis
111>1

BU-

.RaNoro

Be

uM1>eM'I>, Duze nOBC.a'iU'I> 00'b1l-

«sM1lml> XODlBM'b na «M A.iJII moro BHmb: '1WO KOpOAL

001;

cmopoasr,»
U3M1>peH'l> c·.. Ero AOOPO"

el\ly

Becmeaaro

ero

Ilapcxasn,

Be.Ju'IecUIBoM'& B'L

nocmonaaofi

Apya.61s upeHapy-

6..lmL.»
Om6Tbm'6.
T. V.

uC'L HameH

cmopoBLI

BHlwr,.t,a

II

Digitized b~

Goog Ie

50 ......

...~m.,

.e 6u.a,

JIO

Ka'AOl ~

• RD..UO

IICaBO

co-

1UIIO "III8B1IIC.8

AO JU.JKL» ...,... AU

.'1010

Kopo..u. ~
DO.JW ...

caodi
YAep-

1JO.u;lHIIWrIo ~.

'U ..

Xo.em.

.aBia ~

Om~
•Ero

cJh, ao..R

ero cocmoe .......

~.
Be ~ IU

UapcECW' Be...... unao Kopo..u. npoamn., qmo cynp~ n. repqoroan. ~BBO .eme IDO Ow oan. JllaEOl"O Kopo.no sees0043amt"..u.cmaa
lWt.'O("UJO&IIle'..u.&IOe.{L.JO

ampi,ammro

o~- •

II«WG

.....~...UO cc.-q>;a;;Jm .. ~ :a npa mo..
.lollO)I" ....
.0
ttMlo
~ 'IIIlO

ean.,

0IDC1II:UIIIo, DOBea:e

.lnnCEytO
C'I.

APY"'rom-

mopnnaun.
~
..-tmt.·nooB;lDO;

,:Ee .... ~
COIOJl,

scm,YIliUIR>.»

~

omAPylE6a

II'! CtX-ruoallH'.JWa

.rommopocs;aa • .l:ua~ axk'nB, mo p:iallal'O :Ee .cocmoaaaia • -'P)-u.a PocciMc..aa n. r;aBBollt'lM:a.;0I0; .ao etqC .aOI'O 00..Iv; .00 .mo C. lIOUlIei COIOPOBbl
...... mea,
lDQ. DC

~

npc..·..tl.~·~l·Bi4
He

.lasia, 110 .'-111

.u.s 'leN BUaro... e-.a;e.1ll cie ~~-llP)~·mao J~ omvtaeuo (iwnu. lie l.II03Eem-.., mo ~ow U1or~ C'I. rePQOI'ONL .... ero He IIOCtmltC)llHm., .mo i'opo..no- upalIWlCb, dU"",on., dlo "'
r;utB(Nk"IX....aA

ILl..

D<X'mo~

OOp;a;)O" npe"'ocy~c.lWlo

owm.

IIIO*enl .....

o,,~ .Ya.e .... oepaoll'1o om~Ho, 'lmo ..... ,,:,,~OI'O UOCm~BOLIetlia ~ "I'\Opo..l. npot:aun. onn. Ero l\;apcsaro Be.lH"lCClUBa ''''llaHUlilO .... llLIl·a.aIIrJ., DOIH'AEe Era Ilape .. o.y Be.IR"Il'l·"'.Y .. llo.x~, • 'ttClna, • Be mpy~ O)-.-enn.; ,,(io }\opo..a" a.vkun. apllilo an tOO aaa..q>OBGa'lo B_
7' l'a.1iomo... cocmoautylO, mmopwa Ao.o.n.BO~. t·~t'~aHi. lU.1(,3IlIlr.l; Cftpn. mOl'O AIIr.ri., $paD-

"I.

H

"om.

Iill.'YIlUIUII'CEoi

AC\'....

Kopo.uo acno-

Digitized by

Goog Ie

51 ._
MoramL, H qmo B'};HCfdH mpaRruam1' MO Mil rAyGo50 moro, B'L AaOM Ero Ilapcaoe H oIDAaAcoiu YAepiI\HBamL
I

yqHHeU'L mORBH.,JBqeCmBOB1> qmoG ... )IOI"L; BO no.tyqom'L

ae AonycmHmL,

Hsmepcxia

A1ua BM'liwamLclI

qpe3'L ciro rapaamijo B'L BaHBa;EfI1;Hwill
CII,

cAyqaO a cnocofisr

Eaponehcxin

A1;Aa sceraa M'I;::uamh-

H CBepX'b mora

onoe Ero 'UapCKOMY B~ABqeCDlBy oYAem'&, RomopOH Aa.n., H onoro raH on ...

mOA... c..IaBu'lie oYAem'b, noaesse Ero Be.,JHqeCmBO nep· BLrli rOCYAapL POCCiHCRiJi moraa DO CIO cmopooy paamicio B33HMUO nn Be3eAII rapaumho Ero

Y KOpOAIf see COMo1;uieomaaxemea, B'& r~Rilf. l(apcKO:HY

Beaasecmsy

npeAocy AHme.Jl>BLIII 001l3ame.lLCm83

Be BcmynulIl'L»

OTlUJTbm'6. Cl1.Jrno ze 0 rapaamia uaMezam'&, . 0 . ClrnoU"&yate BLlme omanmcmaoaano, qrnO yqa.cmilf n1.

.OHOM'L HM'lirnL ue XOmHM'L, nonesse IIJfEalt0H nOAL3LI .a3'L moro npuonml., ycrnponmr., MeHHO 0 uaA1;lImLClI Be MOqUO.» Rar.1, c.,J'tAyem..., AHrAo·WBeAcRiJi oms Aaro AOPeBeAIf, roprovia npHl>.toil\eniH aenpiasneaecsaxa «>AOm'h: OLJ..IO Me3':AY m'liM ..., POCCiHCKiii Mouapx... romOBILICII Ooep ....KoMeHAaumy «>OH'L.~CALAeBy nopyqeuo aaarm,

I

u

nHpal'IRALI, CBoeBpeKopaOAeit

",aObi CRrHa.ILDLlMH OrHlIMU A3mL KOM3HAOP'L Foenrs, B'L I'eascaareopca YCAOBHmLCIf 000

...... npnxpsnnia 1flI

uaXOAII~rOCIf

r3.1Cpnaro «>.lOma, AOAJECHCDIBOB3.!'L BCC~JT,C1. NOl\t:lHAOB3BWHl\n,m3M'L npecA1;AYIf 0 EOpHrO.lL-

Feaepaaosrs

,

nLIC.JamL KpeHCepOB'h, H,

illnCACRie RopaOAH MCi'KAY romAaHAOM'L AaHACRHX,&, ARr.liiicKHXT, B'(, Ilfucnito

1\IO!\I'L,3aOHpamL CYAa H npOIJHX'h Hau,iH (1\p01\11; rOAH ~paHUY:)CKHX'L), HAYlD,ill RBIIBAH H3'L Ilfaeuia. neJl'lino OI>lAO,BM1>cm'k C'L FeAaccR a eoaoxynao C'LPeBe.u..

KOMaIlAOBaU1Uel\IY BonCRaMH BlI ~HllAlIHAiH, 310 M. M. rO.lBl\MUY, Bepa.l'L-nopym~UII.:oMl'

Digitized by

Goog Ie

-

5~ AecaHm." OJlH3L YMeo, ropOLle H

CROlO 3CfmApOlO,· ('A'tAamb pa330pHmL
B'L

aenpiameascsie

3aBOALI; rene·
1.\'1>-

p;l"""-A)_l\IIIPa.a.,, AnpaKCHB."

A0.4i1>eOClIIBOoaJl OMmb r.

romosaocma

nOAKp1;oHIDb amo

npeanpiamie,

...L1Mb PocciiicKHM'h 4>..JomOM·h. (I).

Hanaaeaie aenpismeaa
310

na Pury -

MOHapx." Be

CqHma.l'& ueB03MOil>Hr.U'.,,; nOqeMy' H npeAnHCaJl'bKaa-

Panaauy

i

«qmo

cOLIX." B'hp'" H

HaI.\m,

noueace B'b Pun

I\t1UI\aHCmBO pa3u

ua KomOpLIX'b BO BpeMIJ arnaqnC'& ye.4t.I. B'b Kp1;oo-

«KH nWlO~Hnu.CII urpail>,l,3H." .cmu pYZLe

cYMHHme..tbHo: mo xoa 0006paB.",

tIIUIIIWb 0 npBOLlrniu

aenpiameaa , mo Be'l1;A.IeHHo V ,
ocmaeanrs H Ma.aftIX." All ZeHlI\HH'b, a

.

moasxo cmapsres

Q]POqHX'b BC'bx'" BLIIIJ.,1HB3T> ropOAa, H «110,1,'1> CMepmHOIO Ka3uilO, qmoo'L «uawy
3eMJIlO,

csaaams H'I."

OBH YA3J1IL1HCr. 'I, B ObI.lO nepeseama H BHuAaBLI,

a Be BHYAa.»
l.{k.4ilO

C." moro ze
B'h Pury Zame.lIll\I."

noaeasao

XJl1;OHr.Ie aanacsr

B3." AHoaBLI

33nacmHCL x.a'l>oOM'L B 4>ypail>eMT> I.\'haa BOBceD JIU4>JlIIUoLlmb (~). B." B1>,(Ilum noaaaoaams-

.lLdi rOAb, ropOAOBOH apmazaepin,
Aiu , ( ,1,0 BIHuoBauill onacoocmu) CII
YKa33l\1'&

PYCCNS"'" 04>BI\epOB'b, H l\farucrnpamy reHepa.a.".ry6epHamopa

ro.Ml1UJ& Auu. (II) Tawr. .e, VII.
(I)

VII. ~7-~70. ~70, i71.

Digitized by

Goog Ie

r.lABA

IV.

He npezAe,
csaro

KaK'It no nOAyqeUm zC.Jaain

onra KasmpemBCAomnpa-

Aoua B3B1>cmill OO'L HCKpeUUel\I'h,co cmopoasr

Jlpaaameascmaa,

MHpa, l(apL

BBA'It H3'1t PH~a Ra KORrpeCC'lt OCmepMaHa, cuaOARB'It ero IIBHLtMU H maUHLIMH na ceu npeasserm, nacmasAeBinMH. 1JmooLI CYAHmb 0 AUnAOl'mmiR moro DpeMeUR, 1\1:0He OAnpBBeAeM'It 3A'tcb coocIDBeRBLIII C'b Ilfseniero: uoro AHqObIM'It qBmameAH, BII~y~je

CAOBaBeaaxaro B'L Hcmopia
u

uapxa, KOH\\IU D300pa3HA'It Orrs OCHOBY ",eAauuaro MHpa YAoDoAbCmBIJJ,UO H nOAb3LI, HaHAYIIJ'Itamo npH-

(I ).

«KOHAD~iH, na KOmOpblX'It Mbl MHp"b n1>QHoAC'Io «Ero KOPOAUCKHM'It BeAIlQeCmBOM'LB KOPOHOJ() Co'tu«CEOIO33KAIOQHmL ",eAaeM'L: «1) Jlposaauia

Harpin,

3cmAIIHAiJJ co Bc1;l\IHnpHDO OBbIX'It oop'tmaIOR BLIOOpn.
C'It 1'0...

IID3AAema1l\1Il\IHK.bHHl\I.LrOp0.J.al\IH. l\1'tcmaMH. Gepera«MU, ocmponaMH H ZHmeAIIMH, cCIr(HMHCJJ, BKAIOlJall H ropOAa Peseas ccPOA'bKeKcro.tbM'b

aDpHcmOUHOIO oapiepoJ(), IDaKO~'It U B'It .Kopeaia

C'It U'tKomOpblM'lt AHcmpHI.mOl\1'It 6YAym'b co B'tQHO DO B.aaA'tI~ie Bc'tMH npaaasm

.,J,a ycmynAeBbI

'Era

Cll(apcKaro Beaasecmua

mop.e-_

CllCmBeHBLUI'It AO~OBOpOM'L.»

«q) 3a
u~elD'lt

ycmynaeaie

npoaannia

AU<f1AIIHAiH 001;-

(I)

ro.,ru~.

Era 1J;apcKoe BeAHqeCmBO Ero KopozeecsoA'bJlo,VIL 281-284.

Digitized by

Coogle

aMY Be.lHllecmBY uCDoeu no

N'IIU>

AoIJI

nOE333mJl

CR.lOHHOCDDl

AOroBOpy onpeA1UeHOYIO CyMMy Aeoel"Jo •• lIacmL

«'3)
«H «1'0

BCoIHRoe KRllateCmBO' <J)HR..IIlHACROe, aKOat'l» m

6o•.u.wylO
roPOM

Kopeaia , RpOM1l BLIWenRcaHaaC"L

KeKcro.aLl\la

AHcmpHRmOM'I», ycmy-

Clnaem'l» Ero .p0..leBCKaro .H 001;J]\aenn.

Ilapcaoe Be..lH'I('cmBO B'I»cmopoay Ero KoBeaaaecmaa ('0, BC1>M'L npaBOM'I» B1;lIao,
BOHcn CDOB H3'L oaJ.IX'I» BJ.mecmJ. B'I» MoaapX'J. A3..1'I»eme C..I1lAJIO~ee CPOR'J>.»

«onpeA1Ueaaou

Ha ciB n,YaKmLI

noacaeaie : .1) Ilonesse B'J>BJ.lmenacaBUJ.IX'I» ROHABl.\illX'J. DO
aBmopo&1'L nYHRm1l ynOMIIBYruO, d:(apcKoe R.4JIBAiB Ero limo OO1>1I\3eru'l»Ero B1;IIHoe

Beaauecmao 33 ycmynaeaie Kopoaeecsoay Beaasecmsy
B'b mpanmams

All.

B1>EomopylO

«CyMMy AeRen., «paAH HaMe~Hm.. «CII, MOLl aMH..IioBa Mate

oDpCA1I..IeBHYIO: moro aa A3l1y oznoro Pycno Gy• M1>p1> H AO AByX'b naammm,

HM.. IIpH AoroBapKBaHiH mpYAKmLrno ycmynaeaie e«>HMRoBT>, namaa c

no.ayllBIDJ.

AO Do.aymopa

uCKOIO MOBemolO, ctMH..IioBOB'I» pyo..leu,

a no RpaHueH ro~a;

BO 'IIJlOO'l» oasre

ClcpoRaM'I»B'Io lIemLIpe

a ei1Ke.DI mpefioaams DpeZAe a xoraa

•Aym'l» CpORy MeHLwe, rno 0 mOM'I» OUIlChIBamJ.CII."

«Ho
.1IB.lllmh «mauBo uH xmo ueRHhlX'b uBmopoM'r.

DO ceMY nyllRmy r..lyxo aa AeRLm;

'0 'IRc.,t1> Aener .. YDHAllm'b CIUOK-

dIO.lBOMO'lm.lll'b

J..IlBeACRHM'b He OO'LIIB.IJlmL, a 00...· aa "eHbI'H" limo IRO moraa upe~e

aHocmr. 0 ycmyn.leBiu «OYII onrr, BBX'J. coanmy, limo UpH

OO'LIIBHmL R mOpI"OBamr.CIJ 0 Aeur.rax'b, mpe· oG'bJiBamL reUep3..ILBO, HM"Lno pYKaM"L,'" B"L KOIlAHl.\il1x1>noc.t'hAHHX'b, omnpaB·

«~) A

rpauonrn

R'b Kopoaeau OLLfO,
iKC

IHDeACKOH. BO maKOat'J. H B'I> ,lJ,aHBLIX'L, Be..I1;·

nYII .. I01> nauacaao CeJipemHLIX'L, mOI'M

«nyHKIUaX'b

Digitized by

Goog Ie

«BO OLI.IO npeMaramL, CC.IJIH ..CRall , npOBRH~iR «..IH1JeCmBa aa COpOK'L

55 1JrnOO'L oemaaaeaa B... PYKaX'h Ero OLua .JIB~

Ilapcxaro

Be;

.11mn.,

a no

nOC.I'lit,HeH l\11ip-k

»,,0 AB3Al.\UmR ..!'bm"L, B moro
«3

HLJII'Ii , He npezaarams 'IlI10

eZe.ilHO'h OHR 0 DIOMT. YII01\1110YR, ..

ObUO 0

«100M'L aanacauo «JIBRmL, lImo

B"L noc.,,-];AHHX1.NOIIAlfl\iIlX"L, mo 00 ...-

moraa

Ero Ilapcxoe

Be.lH1IeCrnBO maZl· .. all CKOpa-

«EYIO CJUOBHocmL «ro
ct

B3BO.,lH.l"L 1I0Ka3amb,

srapa ,

Au, r..lBHCEOH

xonra
!\IHP'h

nosrnumms
R rno

moraa y~e

IIpeACmOIlll\iii 'NornOM"L
I

np.lo.mamlOll\YlOclI

.OX'L nO:\IOll\L, «.iHHCRaIl noxours "A'tBcmB"L

B Iw['~a

DCC Y1JHUeUO B Ar-

A1i.HcmSIlIRC..ILIlO oLLIa, HO HHKaKRX'L rno B'kAalOrn'L, B'tm"L omcmy-

OIU"L OIlOH, Kali"L OHR caMB Ero onrs mOB enoea

aRe nOKa3aIJ0_, mo «HLJIl't HY~I

lJ,;lpCKO~IY Bc.m1leCIDBY

npenreaaia

«nams,»

u:»

:BYAe, Hl\I'L onrs

ITO.IHO!\101lHLlX'L MHOBCmpOB'L 0YAem'L, 1Irnoo'L

«lliDeAcKHx'IaH'tlUlfnro

npeaaosseao

Ero IlapBbI-

UCKOl\JY Be..lH1IecmBY

rapaamoaamt,

RX'L ~pMy

Hpaaameascmsa, InO OO"LJJDHmL,11100 Era «Ilapcxoe Beaaxecmao rOIOOD'L ua mo nocmynurnr..»
aA eiKe..IH ORB, «npeMararnb «'MHBHcmpaM'L, IlIBeAcKie rno MHBUCtnpJ.l, xoma 0 ceM'L He oYAYIO'b, IIKOOLJ onrs H CaMUa!;, RIU'h

ceOIl, HCRYCHf>ll\I'L Oopa-

II:lOM'L 0 CR..IOHROCIOR Era

Hapcsaro

Beaauecmaa

0

«rnosrs, BHymarnL.»
CBepx'h moro, pLIe qaCIllBLJe .YAooRoe A3HLI OLI.lH B'b nyuRmbl,

Ocmepnauy mosrs qIlC.I't:

u1;Komo· .Qrno4?LI QaCmL

H3.i1y"a ftpeMS, nOl"OBOpHDIb _C'L lIIBeAcKBMB .IH OBB B'lilwmopyro KomopLIe

IlMRRHCrnpa!\IH, He B03bl\lym'L
IlBa

Apyric

CpO~H

(Kp01U1; nepearo)

H nO..lOBHHY B.lH
MM ·Moa.eM....

.IJaCrnb

RaRYIO_ l\Jamepia..laMn,

elBa CBORX'b KOpaO.IRX"L K"L HHM'b nOCDJaBHmL, «HOX'L BpEHO, a APyroe OHB (''II npHOf>Ubro

qmo

y

npOAamf>

Digitized by

Goog Ie

56
ftMorynn. B'& ro.uauAiH~ H.lH B'& Aur.aiB" B.aDraMOYPBeRce.aaMH masia CYMmaRiEe He BO:)LMym'lo.aD x.a1imaM'& Ao1I1apMiu aana0 IJeM,)) 0 BceM'& nocma-

«Ml, 1l0HeZe

ue lIalO, qmoo'&

«1\11>1 MOr.4B YIJnuHmb;

«oa B'& «J)HH.aIlBAiH,xomopoh .ceH'&, B BLIBC3rn& mpYAuo, upaumeCL &a&')) B03!110iEHO.»

CHaOiEeHH&di maKOBLIMB no .. BOMOIJin1\IH, H noJ o~peUHLdi paurs
mep.MaH'b
Ii'))

BOBOl\IY ycepaiso
TaU1tbl"

ua mpYAnoM,& non-

AHn.aOMama,

COO7bm1tUlC'6

Bapone OcYKa311)

(I)

onmpaBH.acn B3'h Para
CHM'I>,. (CKa3aHO
JI'L

B'L Hnmmeznrs,
I.J;apC&OM'h ero

(I)

.06'1>IJ.lRe...... .'Imo

Mid ARApeR Ocmepaana

sa BlIpllyro

&'1>HaM'T>

.C.lYJKoy, HaWHM'h

1'aiiIlLlM'h· COBlImnHKOlll'l> H

Baponoa ....

•Hauiero Pocciacsaro
.ata.lOBa.lH..

Toeyaapcmaa BCeMH.lOCmHB'tHwe no-

Do

ua cell'l> 3te YK33'1> Mooapx.'I> coficmeeaeo&'1>• • • •

PYIIRO R3ADHCa.I'I>: .00....11 BAmL DpH DOADHcaujH mpa&mama, .H qmOO'l> rpaHHUY He ym'tcUHmL

Digitized by

Goog Ie

(,.IABA
~PCKIii CAA'I, lUlf3b CTOIDEIIIJI. B03BP A.~EBIE BYPI"D.
_iii ....

V.
.IACCIEBM OIIY~AP JI B'.b

Para, -

C. Ih:rEP-

H381;cmllCb 0 mOM'b, 'Imo AHr.liHCliHi 4>..Iom'l>, cocmoasrma .... H3'b 09'" ..IuH1mnblX'b liOpaU..IeH, BhlWe..I'b ~ 21 Anp'h.JII B'b MOPC, Monapx'b noemopazs caoa npUKa3bJ OLJmb ,D'b romoaaocma K'b OOOPOH1;,H, '1pe3'b AeHbD.\RKa csoero Tammneea (oanacaBmaro nomosrs Poccihcsyzo IIcmopito), Om031\Cl.11, KOMaBAOpa Foema C'b Epeucepcmna .
If! ...

. Bee Bpe!\lll npeGLlBaBill IJ;apll B'b Pan (C'b 1. 7 ' Mapma no 22 Mall), ObJ..lO DOCBllm;eBO pacnopaseeai11M", nOBe..t1;uillM'ba y.lyqmeB.iJDn, DO pa3Ubll\J'b qaCmlll\i'b: BM1;cnn C'b OCBOBaRieM'bEOpaOe..lbBOHBepb4>H, G.mab OROB 3a..I07EeB'b A..III DprtaAOB'b MOBapxa AGM'b, n nocaaxoro ..IanOBblX'b H 'KammaHOBLIX'b AepeBbeB'b, pa3BeI(CU'h npespacasrii caA'b, C..Iy~~H B nOBbIR'II M'tCH10l\1'bnpillmRblX'b npory..lOK'b A..IJI rpaZ,AaB'h Para, )J0PYIJHB'b KBIJ310 P'l;nBHBY 3aOonmnu.cII 0 ('EOp'tHweM'b oxounaaia cnx'b pafioms; DETP'b I, B'b conponoaaeaia rOCYA3pbIHH H Fepuora rO.onmoBcs.aro, omnpauazca B'b oopamllbdi nynu.,. 'Ipea'b DepHOB'b H

" Peseas. Eute AO 0JII'b1i3A3 Qapll H3'b Para, 6epera IlIBe!.\in acnsrmaaa na ,ceo1; Bn rpooasse y~Cbl moraamlieu cacmeasr onycmomeaia. Fenepaa's - Dopym1JH'K'I"bccn, C'h _5000 lJe..IOB'tIi'b ntxonu.J H 450 KaaaKaMu,

Digitized by

Goog Ie

ua

58

60 ra.&epa"'L H OCmpOBCRRX'&.10ARaX'L, nepenpaBIUCIl, 1. 7 Mall, orm, .A.IaoAa na Renpillme.n.cRiM oepees, opeAynpeAH81o opuoblmie Aur..!iiicnrQ ~..!olRa.Kaz..\hIii AeHL OhJ..!'L oaaasseaoeaa's B08hl¥B ~Hme.DI AO YMeo: BOBhJMHYiRaCaMH BOMBh., BonhUIR oozapaMU,

onycmomeniana,
cnacenia.
Bnpo-

Hecxamasreoun. r~e

B'L o'brcmn1> acxaaa Bee

TaRHM10oupa30Afh,

ooycmomeuo

npocmpaacmso

CmO.lL MyzecnmeuBhle O'liza..m om'L R nyWKB. -

qeM1t WiseAhI-8C3A1> 6p0C3J1aaaneaa, pyiEhll 38aume.u.ROIO,

ropcma Ka3aR081t, Ecaa A06hlqa, AOH

Cma8lD3IlCa IIpB amOM'L c.aYQa1;PyCCIiBM'L, DOBeceBUhUi W8eNlMH: ropoA'L

He 6hl.la

mo BeCh1\Ja 3UaQnme.leB'L 01»1.I1t ypOB..., 3eAepraM'L, 19 MIlAorBIO; x.noBhle
33-

BI»IX'L 3aBOAOB'L,ui 1\lhl31o# 506 AepeBeBh, B'l;cKO.lhKO M3ra3RBOB'LH He.lhBBIU»-npe,\aohl

cmaaa BCmpeO.leBhl coeepmeauo. nCII iEe 00mel)a PyCC~RX'L cocmoaaa B'L: 5 Qe.l081>I~X'L yOUlm.lMH B 7 paaeasnra, no npHObJmiu ~apll B'L Peseas, noayseao B3'L Hmnmeama B381>corle 0 mOM'L, qmo WDeAc.ae Yoo.aBOMOqeBUble, coraamaacs na ycmyllKy AB~.aJlBAiu ,
H

nacsr

OpOCIIDt'L ocmaaosams

rp03Ublll

A1>HcmBia PocciAclia-

ro Opy..all. Ilpeanozaran,
npHBeCem'L BOHcn B3'L WBe~.

qmo

Be.IHKoAYmie Be Men1>e CH.a ... OmO;lBa.ID AaccieBbl C'L MssBcmpaMB,
H

DO.l1»3I»J, Moaapx'L CBomeBiH KOHrp~C~

A-ia yCEopeBia XOABBWBMBCJI aa CK311nosrna OZHNlBiu
C'L

naH

YIJpe,....eBa Ohl.la MOPraaro-Y MOM'L,
H

IICZAY Peaeaesrs
xa,....bnn.

B'L

ABeM'L 33K.1lOqeWII 1\IBpa, To-

cYNlPI» OCMampBB3.I'L PeBe.lI»CXYIO rasaas

yxpsnae-

BiR, pa8RO 3CEaAPY KOMaBAOpa Foema , OCmaBUBmaro .Asr.&ilicKiii "':OJD'L y ocmpoaa Boparo .... Ma, a, AoIIl 33.1oae~ia aosaro DOPIDa, ':t3AB.I'L B'Io POrepDBK'L.

Digitized by

Goog Ie

repl\OrL

59 Be 6e:n. HaM1>peaiJI,UPB-

rO..tmmBHCltiA, APIJ!'IU noasse

ObU'I> qembJpMII nopyqa.lOCb
1a

Ilapa B'I> Peseas: omo AOlia3h1BaemCII DBCbMOM'L )lollapxa E'I> Bptoey, EoeM}'
OOe3neqHmb,.t,.l1J 6YA~ro amours nysKm'I>, ze.la..tu rocy,."apeBa y~ep,..amb 311mil Hac.l1;AOBauie lliBeACKBM'b omeepraa B Aaro, GOiO Bbl60pl"l>

npecmoaosrs ; so illBeALI,
aa co33e.l&

a I1~PHOB'I>, a eme

Gone ocmpoaa

KomOpblX'I> n;ap&

Be Cor.laWCUCII ycmynHID&

HB no,.,,'I>KaKHM'L npe,.t,.loroM'L. HacKYQBB'b saupaCHblM'I> OiJtBA8uiel\I'b, llETP'b, 110011,OmO.lbU'I> B'b C. llemep6ypl"l>, cymoK'I> B'I> Kposmm8Am1;,
1JBC.Ia (
I ).

16

H, up06bm'l> ,oJ,Boe

B'b1ixa.l'l> B'I> cmooDUzy 19

Digitized by

Goog Ie

r.lABA
BocnOMHHAHIE CTIE 0 MUM;, nO..ITABCKOH

VI.
nOB~Abl. -

H:lB~-

H IIPEABAPHTE..lLIIOE

TOP.iKECTBO

MIIPA,

4.

CEIITHBPJI

1721.
3aUHl\la~IH ro-

Kposrs paoonn.
MOHapxa-Ao CYAapCmBeHHbJJI A'lUa. B.lH30CIIIL MHpa

MMHpCl.lmeAcKHX'L ,
o

ABII IIo.nnaBCKOUoHmBLI-paMHqULlJI

H socnosraaaaie

IIo.lmaBCKoH

DOO1;ALJ;OLJ.lH DOBOAOl\1T> Be..IHKO.l1;nBOlny npa3AK'L uecmBY DOb IIcmep6ypr1> C. QO~ ro.unmHucKiu mill , B'L meseaie m1;M'L 60.l1;e , qmo repB03cmaBH3b AHKHX'LoO.lom'L AO1\l0t"'L DH,I\1im& mencpb

18 .I'tm'L,

cmonpaersxameasaocma

CmO.lBQLI, MOI"L YAHB.lRmL-

ca 4>OHmaUaM'LIlemeproecaasrs HX'L BOAOIO,npOBeAeU'L, aa OIWaqaHHLIH 2000

, A.lJI cBao~eHill

KO-

paacmoauia

ADa~amH

BepCm'L, KaHa.a'L, UaqamLIU 900 H, B'L soceas He"J;t.lL, pafiomaaaaaa

(I).

Cpeaa npaJAHeCRm'L H mpY.WB'L, IIETP'L I oopa1I\3.1'L ocofienaoe caoe BRHMaaie na ,.t.1Ua aorrrpedca,
-rA1; illBeACtde MHHHcmpbl, H OmK.lOHIIII Foammaacaaro naHiIl Ilfaeacaoro qnmh
Ba.I'L

ace eute

cnopll orm,

C'I> Poc33e.J'h, HaC.l'tAo3aK~IJ()I1;apb NtR, B'L

CiHCKHMH Yno.lHOl\JOqeHHbIl\IH OO'L ocmposn

Fepnora

KOPOHOro,

coraanraaacs BeA1>M>. -

npe.lHMHHapDLlu mpaKmam'L, na smo cpoKa AD'll
H.Uf

omaaraa nocma-

HOB.leRie cassaro l\lHpa aa mecms

mpH _BC,.t.UH,

Digitized by

Goog Ie

C..IJII3'1; NUIoB'I;uweu noaaeaiesrs

61 yrpoa.a.l'h B0300-

MeMeUUOCmH, onrs

aenpiameascaaxs, omaoxaoaeaia

A'kHcmBiK npo'lHX'h aopafiaa

(I).
mllY,J,OB'h, Moaa-

Mil

HapX'h 1;.)AH...r&B'h Kpoaurrnaamr, XOAHBJUiecn masrs DeBpLI <I>.aomy (2). Me~y m'I>M'L, IlI~eAc.ue .Ulu'l;UftLle

, ocsmmpuea.rs

, H A1ua.a'L Ma-

Y DO.lUOMOIJeU8J.1e ua
oopa-

soarpeces , nOBHAHIUOMY, ue C.4HlllROI\I'L sraoro
pn:

Il\Cl.IH BU1Ula8in aa 1JOc.a1;AHe~OO'l.IIB..1euuylO BO.11OIla-

aanscmia H3'L HHWmeAJDa Be 6&1.IH crnoas 6.1aronpiamusr , KaK'L moro Oa.:UA3.aB, H llETP'Io I, coCKYIJUBTaCIJOpaalH aa 6yl\lan, CK33a.a'L uaxOAHBwHMC'&

CII moraa

npu

Hesrs OCOOaM'L: «11
6pamyaloeMY'

CBoeK cmopocnepnyem& DpHB'h KO-

cB1o1npcMara...rt.

Kap..1YABa alHpa: Be.aHIiOAYWHLm, OmKa33.a'L, a mpemiii

«aa HeOOXOAHMLm, a noc.rs aze 3alUlOlJalOm'&

«BX'L OAHaKOZ'L OOOHX'J> OH'L M8'b

meneps

IlIB('ALI

.uy~euBhlii c...bAcrnBie ' rO.IHI\Lmy, maxca

H.aH 6e3IJeCmULIH _Mil ceoll cero , '30 Iio ...n npeanacano co Bc'bl\l'h B, BAmu

MHP'L!» B'h oJ,J.ao KHII310

KOpnyCOM'& BOKCR'b, uaxoAH!laa ra.aepax'L Ii'L A.aauA- .
C'L

B'L <llHH.aIl~iH,

CKHM'L ocmpOBaM'L, Kourpecc1;, QapCEin rill
B1;e,

CHeCnCJl

Maaacmpasra

ua (~~

A'bucmBOBamL no ax'L aacmaaacaho yrp03LI, a 110a.:CIII'L cmameca Ii"

B APY-

"PHIJBHLI -

33CmaBH.IB IlIBcAOB'L 6101mbCrOBOpIJHOABOMY H3" CDOllX'L A3Cm'b Eon. «Mein

B MOBapX'L OHCa.I'L yze

opBo.mareBHLIX'L:

Frind l E""e.lB
06'bu.lnlOm'b

«amp',

Qm06'b B'b BapOA'L OBOM: 6'hIlBllmr. xopomcHL0

«KO. 11 C.aLIXa.I'L, xmo

DpH U'I;CKO.,ILKO
6uLle u maKHM'b

«IJe.a08'bK3X'h KBpaCHP'b, Y IiOmOpLIX'b mapesr «1Jpe3'b IUeIJO H npeA'b OHblMH mpy6aIJH,

(I) r().AUlt,(J& A1IJlu.VII. 306. H (2) Tul'I.ae, VII. 3~3. 3~4. (~) TaM .. ae, VII. 3~5. 3~.

c.l1;A.

Digitized by

Goog Ie

eroop330M'J>'IkJ,.J.nm1J no erIlB.lCuieM1J, B CZC.lH (lXYAO (xomnoo. ermo

6~ .. arepro , B.lH ropOAY, JllaK1J OLIBaem1J, npBromOBHml.. B.lR C1J 00 ...He

aa

R Be 0101.10) pnaamo n B1J aanacs

OLllm. MOill>em'&,

onoe

npowy

0

celU'b AaOhl

~norOBopB «npeZAe

C1J UC£YCRLlMH .. OALl\fll cmopOHOIO, U

Be pa3HeC.lOCII, 8 He OLI.l061J cmbl),a , CiKC.lH

.l\IHPY Be 0YAem1J, iKe.lall

a

Y uaC1Jcia

npenapauia Iisraa,» (I)
BLloopra,

0003p'bmL

OEpccmBocmB

ours na nyOhM1J

paarpaaaxeaia
MHp'L, ~apr.

KOBX1J aaBBc1uH

menepr.

DOHH3 H.lH B,

omupasaaca

B'b ~BH.lIIHAiIO,

ma CBOeM'L-

5 CeHmlloplI,

D1JAcpeBB'b Ayo"ax'L-

oOpaAonaB'L B3B'bcmie'M"L 0 aaK..lIOlIeBiB Mopa, 3eBULIM'L C1J EOBrpecca BLIM'L. Kanpa.lOM1J

npaaeOOp1;.1"0-

I'sapaia

CKo.u. BB DOCXBmHme.lLRO 0101.10 B3B1icmie cie Mil MOBapxa, C..IOBa, H, oenaxmy Ball BO OU'L BHRO!WY Be CKaaaA'L B'L AYORaX'b, YIic'3Ll 0 Bel\l1J BB yze ".,. lIIaymnoneanB'r.

nepeaoseeaes

ua ApyrOH

ACHr. noC.l3.1'L coocmBcnBOPYlIULle

Canepcy
BAUIB,

B KOM3UAOPY COUIIBBBY, C'L CBOHMH 3CK~paI\IH,

8M'!«Cero

Kpomu-

.aorn ....
MOMCRmYII (CKa3aRO Eo["L, B'L Y K331i S1J COHtIBCCMR.lOCm)lBOHny
IIHBY)

IIOO.lYllB.lH

MLI B"t,J.OMocmr., limo

(lOLW

Focnoas

c(n~Ze.l3eMLIM'L

O.larOnO.lYIIBLII\I'L

~

AoaAI\3D1HOABOnmBIOIO

MUPO.u1J080Blla.l1J, B1J'50 AeH&, maE'll HtIH"t .IHp" de EOM30-

lI£omopOR 3.'N.lIOlleU'L B... npOW.lOM1J M"tcll~ alI maso npowe~B

mpOCBpeMIIHRYIO WNO.lY,

."pOB30YIO «nO.lYllO.lH, anO.lYIIHWL, «AOIO.» ( :))

B ill>eCmOKYIO H BeCLMa onaCByro, onrs Bora MH.lOcmilO maKOR 1I1;M'L BaM'll nOAH E'L nO:lApaB..lIICM'L;

«Heaac... lyzeBHolO

a xoraa

Kpomnaomy

C1J csoero

(I) A1;nn. VII 55S. (2) TaM'lt ate, VII. S59. S1(O.

rtMUIMS.

Digitized by

Goog Ie

6'3
no omnpasaeuia CRX'bYKa30B'&, Monapx-s C006~H.I'b
C'b

))C1AOcmuyJO B'l;cmL BC$MIt HaXOAHBlUHIICIi pH HeMT> n ocoGaM'&,1I03ApaBB.lT> IIIICLMeBUOKUII311rO.lR~LJHa 06paIDUO D'L C. nemepoypl."f., BLICIDpt..aaMH, u mpyoULJM'L OGOUlJaHiel\l1,BOHHM,B, B'h .IeI'I~OHopuraUIDBu1;, JlOCn1;WB.lTo 1',41>, mpeMII nywe1luLUIH r.laCOM'L, nepBLIH B03s'bnpHcmaBH uapOAY0

ernH.n., cpopaBmelUYCII y 'fpon~or. C'L

ROBOli O.larOCmH, H3.1i1lHHOaHe60M'L na aeaia caocro

Poccho.

aocnroprosrs npHHHM3.1R nOMaUDLIe n03ApaBMoaapxa, B C'..I1lAOBa.lH 33 Ihnl'L B'L TpOH~~iu: COOOp'L, rA1> Cmeeam, lIBopCGiu, nocas
GpamGaro npaenmcmeis pa, .leocmBie, no rpa"''L , csaoaaaaro D1icmDUGY MHCOBepWB.I1, GJarOAapCDlBeUHoe rOcnOAY Bory MOconpoaossaaameeca OrDeM'L r'" BapACnCKBX'L IIO.JKOB'L. reuepa.l'L-MMBpa.l'L HM'" <I>.IarM3DLJ H MHHucmpLl, quU'L rpOMOM'LGp1;nOCIDULlX'fo ,

..,., 0pYAIH H PyzeHDblUb
oxounaaia

MO.leGHa,

AnpaKCHB1>, acu

npOCIUH rOCYAaplI,

B1>DarpaAY . noaeceausrxn

DO DpeiUlI BOHULI mpYAOO'b~ npBBJllflL

paua
ULI

om» 1Opacuaeo fIMaea.
BapoAa KaAH
C'b

.Ac).",u-

MeiEAY m1>M'L, O..lU3L ~epl~BB, OLI.IH DLICmaB.leA,JJI

BHUOM'LB nHBOM'h, B cpeaa M1;CIDO. npOB3DeC'b Bora na Hero, H

OULIX'b D03ABHruynIO It'b uapot\y: uuy, xomopaa

OCOO(ie soeasnneuaoe

HOBLla AAMHpa.l'L B30me.l'L «npauocaasasre

«3ApaBCIDBYHme,

H o.larOAapBIDe

! nmo mO.JuKJIO Ao.lroBpeMeuuyJO DOH~
npoAO.I:iKa.4aCLAB~mb OAHD'b rOA'b, B A3pOOa.l'b HaM'L co aa :lApa-

aBCeCB.lLBLIH EoI"L npeGpamu.I'L

.mBe~ielO CqaCJJLlHBLIH 01;'lBLIH MHpTJ.II-noc ..m 3IDHX'b C.40B'L, Mouapx'L onOpOIKUB.4'bROBm'b aaaa

are caoero uapoAa,
PJl.l'L rpoaaia

.

B oocmopzeuuLlu

.,

U3POA'bnosrno-

OOCK.lH~aDill: (}a 3(}pa6Cmeyem'6

rocy(}apb!
ropoACl,

B'b monrs :iKe AeDL

(4

CeDmJlOplI) \ 33G.1lOtJeuie

MHpa B0301>~euo OL1.10 ao BC1>X'L .IH~'L y

Digitized by

Goog Ie

I

f
_. 64 no KOBtu'J.1>3AR..IH1~ AparyBD, CD ABYMII mpyoa1J3MH, cero 3C-

i

o.rnmsre

B'L Hap01IHO npHrOmOB..IeHHhle A-Ill l\1ynAHpLI, ,

.scusre

CD 61;,1L1I\1H lOa4>mSHLlMH nepeBll3JJYKpamCHIILlMH 0 I\IHp1; 6LMH

Mil qepC3'L naeno , H C'L aaaaeuana .laBpaMH. BC.diA'L 33 m'tl,\I'L, pa30c.a:aHbl no B'J. ryoepHiJJM'b,

H3B'tcmill A-'JI

oO'I>JIB.lCHill ORbIX1.

ropozax»,

CC.laX'L B AepCBHJJX'L. -

Kanpaa» Faa prOCYAap" H Aa..l'L YB'tAO-

AiR Oop1>3ROB'" npoH3Be~eHb B'L 04>H~epbJ. Ha APyrou 60.u.mou MH.!'L, AeHb

(5 Ceamadpa )
cmo.rs

06'tAeuHblu

BO ABopu.1;,

qpea'L MHHHCmpOB'L CBOHX'L, Bc't 0 33R.llQQeBHOl'tl'b C'h

nuoempaaMHp1;.

.HLle ABopLI «Bc" AO.IropyxOMy)

Illaeniero

Y'leHHKH» (nHca..!'J. «B'h

Ilape

K'L KRJJ310

B. A.

ceMb .I'tm'L

OROBQUBaJOm'L 06blBpeMJJ6blOKOaQa.laCL, Y<:MO· BCKOp1;

«KBOBeHHO, BO nama «.Ia;

WKO.la mpoeKpamBoe

OABaROJE'L C..IaBa Bory maan xopowo He B03M03tB0, mpaRmama, B3'L xenia

«RaR'L ..IYQwe 6LlmL «mpume

Qmo casm xomopoii
.,

«opHUl.lcmcJJ R'L BaM'L.1I(r)

.., IIIBeACKIH TI' nOpO.lb

pamll4>HIiOB3.I'L cea B3'L

mpasmarm,
II

9

Cellmllop"

, B'L c..I1;ACmBie 'lero,

BC.I1>HOOLI.IO Pyc<l>HH.18JJAiu, 4>..I0mOl\I'b, 803-

CRUM'L BO§CRaM'L BLlcmynuUlL BpamHOlL( JJ B'L

KU8310 rO..lHU.L1BY, C'L ra.lepOLlM'h

C. Ilemeptiypr-s

(2).

(I)

TlMUIWIJ.

AIUIB.

(2) TaM... ate,

VII. 345. VII. '545 348.

_ ....

Digitized by

Go6g Ie

rAABA
MHPHbIH CHAOJ() H MYApocmiro, CHHCKa..l1> BblroAHLIH 3aKAroQeUUhlH

VII.
B'J. ABaA~mHOAHo.nmHeii

TPAKTAT'b.

OopW1; C1> l\lOrYlllccmBeUHblM1> ueupiameaesrs MJI Poccia B1> MHp1>.-

, IIETP'h I
TpaKmaIII'L,

'30 ABrycma

Haurmeamn , OL].I'L
lliBeACKBM'h

nOAnHc.'H1>, C1> oAuoi", crnopousr, Aapcm8eUHLIM1> COB'tmuIiKOl\I1> AH..IieuwmemOM'b PocciiicKHML
H

Tpaeosn,

TocyIorauaosrs
EaPOHOM'L

AauArCraynmMaUOM'L

Ommo-PeHUrOoiLAOl\11> IlImpewbe,'''AOM'L,

a C'LApyroH,
Fpaeosn,

reHepaA1>-<i>cALA1\eiirl\.eHCmePOM'L, Ilpean-

AeHmOM1> Bepr-s- B MaHy",aKmYp1>-Ko.!..leriH,

lhw~oM1> Aauie..leM1> liPIOCOM'h, u TaHHblM'h COB1;muH-

KOM'l> EapOHOM1>reHpHXO;\I1> Ioraauosrs OCmepi\13HOl\I1>. "MeZAY COAepzanie

<i>PBAPHXOM'L cero mpaR-

24 cmameii:

mama .CA1;Ayrolllce : 001;H1\IH AepiKaBal\IB nocmaROBARACIi B1;qnpelKHJlII BpaikAa
80

HbIH l\mp'h B nOCIUOIlHH:t1l ApJill:6a: B Bc1; nenpiaaueaaocma 001>IIBAllel\lall, liOB'b:
60
C'b

npeAaBaABcb

3aoBeHilO;

OO1;HX'b cmopOtl1> 3MIIHcmill

He paKa33()aObJ He

cnpocmpaHIIA3CL

aa nepeA3BWHXCli

llIoeAaM1>

u60
na

Ollbl..U'I'>

Eeo

llapC1>c,e

Besucecmeo ,

cbo

reHep{M,bH:Y1O 6CTh C'6 He

a.unucmiro

61>~IO'te1lbZ ObMU,

c.Momp.n.

CoThUc1>i.n. CmpaUbl, 7UJ360.;f_.n.em'l'>,Hlt.»Ce

y'tUHeHUblA n030CMumb

npe()crnao.M!ui.n.,

aotuems:»

1.. 2.) "Bc1; uenpiacaenaocma
(cm.. : B'J. a AUCR,

AOAIKeHcmnOB3AH oLlmr. lie noasee qemLlpM'IlcmaX1>

npe"palllt'HhJ uaA1\3mH pean mpH
T. V.

<i>HII.InffAiH

BOb npOQHX'h

'leeCAB

HCA1;.'H no

pa3l\(1;H1; pamHtI>HliaqiH;

iKe, no Hcn1;AeHilO, rA1; .1800

YQHHeRO 0YAem'J. cel\ly

5'

Digitized by

Coogle

npomB8uoe, zuoe rno

G6
cmopOBa (cm. nO,lf1Ja.u AeM-

OOBzeRuall

oa see D03R3rp3ZAeBie.D
,.UI8eACEOC B.113A~Bie,

'3.).

Ilpaeameaecmso ycmynaao POCciB, nposaania : Ait"'.II1HAiJO, :lcm.I110A11O,HHrepMaB.laHAilO B qacm ... Kapeaia C'L ,o\llcm-·
8'L D~IIHoe pUlimOM'L CmIlMH, Br.Jooprcliaro 8'L raB3RJ1MR, .IIeHa, m, e. y1;3,0\3( B CO BC1;MB nOHMeH083HIlJJIMH

mpaxmanrs

roPOA3MH, Oeper3l\1H

lip1moCRX'ft
I!!

ocmp083MU,

R npo'llfH OuIl3&1-

MB npBH3A.Iea:BOCmlll\IR;)
~m'L

OCBoOOZAaAO zume.leA

om's

npea:AeA3HHoH

u,

UMH OPHCllrR,

B3.1OCl> ~ml>

I.J.apcKHM'I>

Y nO.lBOM01JeBBI>IM'L
AO CmOpOBI>I,.

BC1l

apXU6b~, (J01l:r"'teHmb~
3eM€'.IIb OmBOClIlI\iCCII. _\O.ll",eUCmB083.1a, H 1J3CmL

U nucb.-Ua,
C'L ApyroA

nOMllaymblX'ft

Poccia

8'1> mexeaie lJemLJpeX'ft HeA'IuI> , BAH

npessae , B03Bp3mHm& Hlaenia npHH3A.11ea:aUzyIO eA Beaaaaro KHIla:ecm8a Cl>HH.lIlHACr,aro, aanaa6b cenapaTnHO.M'6 e'I>RMKOB'L, B'I> e~eroABo R AoaMORemolO,

mams , B'I> CpOSH H H33B3qeBBOlO
apmm • .roUb B31> PUrR, pyo ••eA,
1MU

q ,000,000

DO.llBmb Oe30<_?UJ.IBBHl>mBLJB03.... :II:.I1;oa

Ilfaeuiso

Peseaa

B ApeBcoypra,

H350,000

spon

m1sx'L c.aY1J3eB'b, lwrAa
oa.»CJtbUIU

3tJ HeOO~U'6

UHbl..UU

npu'tUHQ..Jtu, 6.r'iJem&
6bZ603&

Eeo
(cm.

llapawe

JXMbNO

x~Tb6a eexe4. 5. 6.) aUapr. 00'l;1I\3.1'L BOBce He M~m3mLCII 6& OO..JtamHiA (J1Ma KojJOoM!6C1YUlG CiJTbUc1W.20, Jl,1OO.:JICe 6'6 1W36OdeHHylO WU1«JMQCHO U om& QU1UJ(J'6 KopoM6CnUJa noChI npUCAeolO Y'tU1U!''''J?O !fioP"''Y IlpaoumMbCmoa, U 06pa3'6 11aC~TbiJcmoa.a (cm. 7.)
npUHYM'iJeH'6
6CTb.M& ~.Il.M'6

Be.;w'U!Cm60

3anpemUnl't.»

IIPoccHicso-CI>uB.II4HACKall om'L C~BePB3ro 5epera ca , AO.la:escmB0B3.13 BBymph cmOIlHm HAmB

rpaaana , aa

Ba1JBHaIlCL Y BepR.I3r;:ze paa-

Cl>HBcr;:aro 33.1883,

DO.lMB.IH 001'1> 083ro B'I> moM'l>

empaasr ,
oms,

H ocma83mLCII

MOpll AO BH.I.II3iorrR,

rA1; pacopocmpa-

Digitized by

Goog Ie

BlIlIC," nOqmB
Ba

61 MBo4H om'lo 6epera, mIlBY.lac:r. 8'10 ..bun-

mpH

OPIfMOIO .UlmelO

11.0 B:r.JOoprCROH Aopom

mmpaRA'Io, R,43.De, ~'L

B:r.lOOprr. 11.0 npei£JIlll'O

Py-

Oeza lIIex.Ay Poccie,1O B Ilfaeuiero , "OI'Aa KeKcro.lr.xJ, opHUaA-Je-&a.l'L e~ UapcKOMY Csanempy ; a omclOA3,
qpe:n. Ker.croALMc"iH
po cKo-lllBeAcKolO «IIpaaa, yqR.m~a, BHBl\iJIX'L,
BeBBLJMB ..

.IeOl> 1\0 mora M1icma,

l'A'k 03e-

Ifopoepaa cxoAHmClI C'Io noc.a1Wle-6LJBWelO Poccilrpaaanero,» (cm. 8.)
OOLIQaB, B1;poHcnOB'IWl.ue , Poccia qepKBH
B

Bi. ycmynaeMLIX'lo

lliael\ielO

npo-

AOJJ",eUCmBoaao4Bocmaaamsca BeopBKOCBO(cm. 9. 10.) , B .IuUBIl.3l\iB, OO'k~so aenpeersaaoe B03-

.BJJalJ.1;.n.l\3VL, .lRWBBmRMca CBOaX'LRM'i;Hiif, BOBpeMll peAy~H spameaie ORLU'L,. ec.lB ORB npel1.CmaB4JII'L I1.0U33IlleJJlocmsa B'LcnpaBeA.IHBOCmR CBOBX'L npemeaaiil

.•(cm.11.1 ll)

.Jh. Be.lREOM'L Ks~ecmB1>
ABII nOATJllcaaiJl cero 6r.Jmr. opeKpa~eBLJ 11.0 cosepmeaaaro B3'1oceii npoaaauia mpaRmama,

Cl>BSo4JlBACKOM'L, o c Ao.utescmBOB3.1B EOSmpHOyqiB ; B ~ypaa'lo,

BC'!; l1.eHe",w.JlI

A03BO.1UOCr. OAsaKo:ace opamL

npoaiaams,

asrcmynaeaia POCCrnCKIIX'IoDOHCK'Io
, C'L m1iM'Io OAaa"o:a:e, qmoOLI BRBJJH

Emo B3'L c.ly:acaU\RX'L

B3'L oOLlaame.aeii (cm.

BC OLU'L

YBOABM'L SaCR.aIoROB'L Pocciro,»

15.)

«BoeSSOD.l1>HsLle 11.0.l"'BLI OLJmJo,C'L06'J;HX'Io cmoPOR", OCBOOO3CACSLI ReMeA.leBUO no pa3M1;n1; pamH~BEa-

1\iJi,

B npenpoB03\AeUbl
BJJH

11.0 rpaSUl\LJ, SClUIOIJaJl mi;X'It , ocmamsca B'Io (cm.

EoruopLle mOM'L

AOOPODO.a:r.UO no:ace.aalOm'L APyroM'L rocYll.3pcJnB1u

ill.)
nocno-

«MHp'II MeZAY Kopoo4eM'L nOJJLCERM'r.,hqwo JJeB'L,nom;

aamoro H Ilfaeniero, AO.Vlli:eBCIDBOaa.l'loLlmL nOCmaHOBo

&0 l!PPCM20 .lJeAU'U!C7I18IJ.MiiJia~lO(cm.15.)
l"e~ OO'kBMBAep:acaBaMR OOIQllX'L TaMoiKeHocaosaaia

"CB060I1.H311moproB.IJJ B0300ROB.lJlJJaCb, ua

Digitized by

Goog Ie

RLJX,& npaBH.n.; DHM1,

68 npez-

mOprOBLJe AOl\lLI B03Bpa~.mch IwpaoAcA

BAaA1u:r.~M"", rpyaLl

B, B'b c'.4ylla~ ROpaO.leRpyrueHill, AOA:lKt'HcmBOBaAH Ol>lmL 17. 18.) Rp~noMeA0.lZeHKopaoAH 001l3&183.1H(,L om-

cnacenasre

B03Dpafl.\aeMLI AaBamL cmllM'&

X0311eBaM'& OHLIX'&.ll (cm.16.

((POCCiHcKie soeaasre H3B1icmnLle
B l'aB3UIIM'h,

ca.aromsr
B 06pamHo;

lllBeACKRM'L

scmpnmacs ze •.rU'--'1C()y
ecms»

ZAY

COOOfO

aa

~IOpt,

cy A3

001>HX'L naqiH

cmB083AB C6TbU~1O «001;

nocmyuams
u ,4amc~1O cmopoHbl BnpcAb

1Ca"'b-mo
06bltaU1lO

lfopona.MU
19.) onrs n.m nymu

(COl.
moto

B3aHMHo OInRa3aAHCL omnpaBAHeMLIX'L

npoAPYBX'b , nyUKnpacno-

AOBO.lLCmnill

1'010 Aep~a8aMu maR'L mOB'L, pLI MB, «Ha

IIoc,wB'L,

KaK'L BO BpeMII

H na M~cm1>.J (cm.

!O).
u

ocnoaania ocmaALHLJX'L Qenn.1pex'& npeaocmaazaaocs H APYI'HM'L AcpzaBaM'b
.

DO npHcmynHml. 01;r.lLtX'b

R'b amOMY

MHPY';

c.lyqaHHLJ~

AO"Ii£eOCmnOBa.JIH OLlmL npecmynHHKOB'L 0 OLlmL

paofiapaesrsr
oG1;~aHo

KOl\IM,HcapaBbJAaBamL

B3aHMBO, H BeAUL,

pamutjU1~a'-'tiu

ce..u~

.MUp1lO.M.'6

uncmpympex'b

..HenmTb HMUB

pa3M1mcJJLI B'L mpaRmama.ll

meneaie

co AHII noarracaaia

(1)

(I) H3B.1eQeUO HaT> Pyccsaro mpaJl.mama ( rO.wK06. Atnn. VII. 549 - 577.) cpaBllllme.lbllO CT> HIiMeL~KnMy, cpeBoAoM", 00n Mt~eHHLlM'I>im Schliissel des Niistadtischen Friedens, 8. Numbe,·g. 1H~.

S. 368.

393 H B'LRahener's Leben Petri des Ersten nOA.lHnlIaXOAHmCJI liT>ApXHB1\ H

und G,·ossen.8. Lcipgig. 1725 670-688.-UIiMc~KiA
IIHK" mpaKmama
11011

Focyaapcmsen-

KO.I.leriH HnocmpaHHLlXT> At.I'I>,

MelKAY lllBCACKHMH
C'L

A1I.IalllHDOA'I> N.N. 67 co cmopolILl
..411 •

68,
C'L

C'L

ABOJlKHM'I> CBepXT> moro, ycmynaoso
H

Hlneuia , 2)

ot>Jlaame.JbcmBOM'L 1) ceoR

.lJlHN.n Kopoa» ORoii , "

c.lara.n.

mHmy.l'L B.laA'limeKKpT> HenapywHMO

.11'
II

06'1i,~:ucJI coXpallRm&

lle3'L coraacia Tocyaapcmeenasrx-s
' 8 -

"',"OB".

Ciu nOC.I'IIA-

Hie He nOAnHCbIBa.UJ p:u;.mama AO m

'5

1I0.lR 17~3 rOAa.

Digitized by

Goog Ie

r.lABA
PAAOCTb
BPA~EmE

vm.
MHPA. B03Aun.JOMA.TU-

HAPoAA 0 3AK.!lOQEHIU
BQEHHO·n.J1JHHLIX'b.

qECKIJI CHOmEHIH.

Pocciiicnie

Y1l0AUOM01JCUULIC, 3aulOQeuieM'L
MHpa, AOCmaBHAHMouapxy

HRCBO-

unneamcsaro

CBOeMY'Go-

.I'te BMrO,t\'L, HeiEC.lU CROALKO OiKHAa.l'L OU'L: 60,t\BLIH BblB03T. x.ru6a B'L Ilfseuho .I00l>0B'L, aa omnycx-s OrpaUH1JeU'LeiKerOAUO 50,000 ROHX'Lcoraauraaca

, BM'tcmo 100,000 YiKe IJ;apL.

.I0<l>OB'L; Ha3HaQCUHLle

B'L aoauarpaacaeuie IIHrepMaU.lau,t\cKUl\I'L B.laA't.lbl.\a1\I'1>

50,000 pyoAeH OCma.lHCL B'L Kaann ; MHp'L lUeiKAY Iloasurero B Ilfeeuiero npeAOCmaB.leH'L noCpeAHUQecmBY nETPA; AUoI>AJlHAiJl ycmyn.leHa H.lU POCciB He na

40

~O .I1mrL, HO BoLB'liqUOe B.laA'toie,

H n.l3iKeilM>

33 OHYI() ~,OOO,OOO pyo.leH OO'liUJ,aH'L 'LaeonpezaaeaD ULIC CpOKU.

Kopo.rs Be.rasofipamania
H3 aoaasnneuie Ilapcmaeaaaro soero yuu:mmb cmO.IL

C'L

AocaAOI() B311pa.l'L OH'L: Au-

npomHBHUK3 caoero ,

CB.lLHO cmapa.lC8

rycll1'L II A0.liKeH'L OLM'L omKa3amLCJI aaeceraa onrs AUoI>.IJlH,t\iu 3cm.lJluAiu. H CtmepT.£LI3rorOB'Ii.l'LnpeA'L MOHapXOMT.- Fepoesrs 11 PaAOCmb 0 aaaaroseuia BT. POCCiH, ocofieaao l1{)oAO.IiEeuie qk.lOH COI:T. naposaaa C.l3BUarOl\Iupa OLJ.la OOll.\CIO B'L C. Jlemepdypr-s ne,t\uH, myMHLIJI aa y.lHWlX'L,

, rA'Ii,
moansr

B'L Ma.

He moaeso

UO B saua JIM-

ma.IHCL D'b .I0AKaX'b no HeB1J. H3'b Om,.J,3.leUULIX'b l\1'tcm'L I'ocyaapcmaa,

Digitized by

Goog Ie

- '0 CKBrL nOABOA3rL~ n.nUHl>le llIBe"",l: nacnopmaaa OI>JJJH DpBBe3em.J B'I>CmO.lBIzy Boenaaa Ko.ueriw CB30AU.la ax ..

Mil npo1;3A3 Dt. Hlaeniio ;
mnara,

Oeanepasrs

BI>lA3RbJcBepx.. moro .eBH.lBCI> BcmyDiLlB a, omeaecmeo Ma

Heaaorie OABaKO:;Ke BO-

CDO.ll>30Ba.lBCI>apoBaBROIOBM.. cBo60AOIO: BBl>le DOA H o03aBe.JHCI> X03aBCDlBON.. B.. POCciH; , HBbie oanaaa M'hcma Y'IRme.leii AODO.!LBLle CBOBM ..

Byxraamepos .. ; BBI>Je
c..yzoy,

Boj. BoeHaylO HAR rpa3\AaaCEyro npeiEueii POARU'!;.

:ilipeOieM'L, UpeA~Oq.IB ROBoe

POCciR, AO.lro.l1;maee" npeOLlBaBie B'It OROB npaBec.lO ReMa.lYIO UO.lI>-lpe3'L BUX'L .Iy'lR (JpOCB1;~cBiit npOBHK.IH A3B.. cmpauaxs , rA1; Be OI>UO B C.l"tA3 EspoOUB, KaK'L ZBBODBCqltl, 3O.IOlDl>IX" H cepeOpnHLIX'I>A1u.. , mOKapB llelUeC aa, BBe.lB BCIOAY nO.le311YlO ORa COAUa.lH A.l1I npiarmrse , RaK.. MY3LIEaBmLl, KOMeAiaRm , A"Juame...

SJnBX'L Boeaao-n.nRBI>IX'h

31 (I).

ate B.. r.ayoL CaOBpU; oua aaseaa 4>aOpBKR H Maay.aKmypLl Jlacmepa poCKomL; cillll'L B1>e, neBCKOB 00pa30BaHHocmB; H aaaromie nponia

.IH KapDl'L H mpaKmBp~HEH, aac.a33\Aeme "'1.aHito

Poe-

B paaaoofipaaCKO.u.KO MOr.IH,

B A3iKe cnocmanecmaoaaaa
u O ID.IaqeRBblH npeA'L

npenoaaaaaho UapcKu....

BaYK IORowecmBY (!II). .. BOMB, B DOZaAOBaRHblH
u

DopmpemOM'I>,yKpameBBltlM'L OpH.liaHmaMH,

(I) Weber I. 161-16i. (!II) 0 aaBeAeulioil II." 'fo6o.lbca"t, R cYlllecmaoll3BwcH AO ocJI06o.AelliJi 11.I1>1J HbIX'I> KO.. 1>nOM1>lIleH'I>u ....."dl mpaJ\UJ mam .. 11'1> BeCbMa moacmon , 110 lie DCCb)la 3H3'IHme.."uoi\ ItO.ra, no.,'I> aar ..alliean.; Wahrhafte und umstandliche Historie von d enen schwedischen Gcfangenen in Russland und Sibieien, von Curt Friedrich \'011 Wreech, gewesenen Capitain unler dem koniglichcll schwediscben Albed,lachen DragonerregimenL 8. Sorau. 17~8.

._

Digitized by

Goog Ie

-

71

...
8'L

n.a1>B...m 3peBD.Ul.lIoA" B038pallUl.lca:

CmOEl'O.IbX'Io, E'lt

C'J. peEOlieBAame.II.BJ.Un. nHCIdIOII'J. IIE"'PA CEO..,. Kopo.uo (.). 0pHowmie C.lyau.lO B CI>~ClO, npelEBie maE.. 0paB~, lion KaampeAona Aec.mlU1>mBliro
B'Io

lllBeAno-

C. Oemep6ypn.

UOBOAOan.E'lt 3aIUlOIICBilO,

Me"'AY Poccieio

oOopoDHnae.lbUaro COmpasmamsr, 00

103a, EOHM'Io061; Aepill:aBIoJ BaaBMDO rapaBmHpoBa.Ul

AOroBOPLI
KaE'J.

B moproasre

BCEOp1; nomosrs B..
HaCmOAUfeM&

CEOllqa.lca: PereHID'It

H AoOaBOlJHldHnyHEm"l>

° cOAep...auia 00.110eA nO.Ml:JlCeHiu He Aell\BBCEaro, limo

CKoii Pecny6.taER C'J. AOqepblO xoero AOBBE.. mparunann.

Hp3BBIDLCIi APY3Lllan. Cmaaacaasa cosemaacs

BCEOp1; OpaEOM.. ..lID-

XV , mo cvI;.Io 1\)O"'UO npeAnO.laramb,

ceii BHItOrAa He ObU.. pamB~HEOaaB"I>(2). Ita"l>

Do B03Bpall\eBiH PoccmcltHX'It Y nO.lBOMOlleBBLlX'It C'J. KOBI'pE!Cca, Dt.TPJ. I Ba3RaIlB.I.. npHobIBwaro AaBiH MRxalLla Mapma.loM'lo ) HBocmpaBBblx'i. mLJpe qaca ympa, noc.&'tAclDBiR Fpaeosrs .l1u'It H3romoBDIDL

Ilempoaana Becmyzseaa (oLJBWarO B'II , 06ep .. -rO~MapWa.lOM" H Cl>e.lbAnoaeaa ceii npeAMeDI'll, aacmpyxuiso-e-a B" KO.l.leria npHEa33.1'1t

Doc.aaBllREOM'b B'b CmoKro.lbM'It, A1;.I'It,

Becmyseeay JlBHmLCII "..

ceG1; aa ApyrOH AeHb, B'b se-

B B3I1mb_C'J. COOolO aanacuylO GBH~-

Ky.
HaKaHYH1;

Ocmepaaas He mO.lLKO BpyllH.I'L HOA.III Hero aacmpyx-

BOMY 1I0000aHHBGYcocmaueBUYlO D.lOMamaM'b Be xonraaoca
\

nho , HO B npOlle.l'b ee C'L HHM'b no nYHKtnaM'b.
cnams : ODa BM"km1; BClO ROllb, B B'L nO.lOB881;·lIemBepmaro ca OLI.DI B'L np8xozeH

,,'Hsa-

nponapoeaaa

Foeyaapa, ~apL

AHeBa.lbJlbm ACULyil\e ncmaan ; DO011 ..

U\RK'b CKa3a.l'b RM"L, 'Imo

(I) To.UU£06. A·IUII1. VII. 588. 389: (2) ro..lUlOO6. 1\11411. VB. '389-391.,

Digitized by

Goog Ie

72 He cM1>enn. AO.lOatBm& 0 HHX'It npe;EAe qemLrpex'lt COB .... R'b Ba3BaqeHHOe BpeMJI, rOCYA3pL, B'f>xaaaurs, nO.lycnYlI.\eHHLIX'It Rot, npHHn.I'l> npoqe.n • .an OH'L qY.IKaX'L npHm~WHX'L; CnpOCH.I'f> H1>KomOpLIX'b, BTo H B'J, oYMaatHOl\I'It KO.4na'13-

Becmyzseaa,
MorYU\HX'h npHBaAKHH~K1; H .A..M!/'iCTbf!-

aacmpysuho
0

H 6Ce .,f,U 6bpa3J'.MTlM'6;

pa3ro8apHBa.a'J, C'L "H!\I'" B'cmp"tmHmLCJl Ka3bl8a.l'b .. HOCDmr. W JlHCbl8aJl
61l/l,Y,

no

AO.l"'HOCmH

ero ,

c.lyqallx ... , l\epCMOHiH,

omerssann, l\lHoroe 05... amosrs Ilapso

B'b 3anH(,Hoit

ot'a...

aa

ROBBepmax...

npocmo:

llempy

lIanOC.l1>AoK ... euy:

omnycrnaa's
"O.I~HocmL

IIoc.aaHHDKa, nymB,

cxaB

3.'\8'"

((3I<~.a;no meo...

o.!larono.lYQHarO

«qmOO'b "ycepAHo

nopyseaayso
r.:aK...

HCnpa8H.I'b B1>pHO B

CKO.4hJW meu1> 803:\103l<HO,Ecaa

msr maxn

IlnocmynHwb,

11

Ha,{IJlOcb, mo

H

11 npH.lozy
ecaa ze MH1> aenpiaH, norrnaonOAH C'b Eonoxa-

«cmapauie
((HtIO''',

1l038LICHmb IOBoe

o.!larono.lyqie;

mo msr naHAeml. rnasoro 80 «rnean , xaxoro HM1>emb mCllep" Apyra; aBaBToBecmysseaa B'L .aOO'L, unpUMO.l8U.U.: ro ~l'b.)) (.)
M'oifiem'b zymcJl cmamsca , 3DIH

noapofiuocma

ROMY .IROO Me.lOQHblMR, AA~e RHQmOatHbIMH; B'b HHXTo MHOroe.

RO cJ)H.IOCO<l>'b uaitAem'b

-_-_._
Digitized by

Goog Ie

r.lABA
T01)JKECTBO

IX.
Pocciii-

MIlP_"- B'I> C. IIETEPsypr1;. CKAJI HMnEPIJI.

3a ABa ARH AO aacmynzeaia

mopiKecmBa, Ilpaaam1>M'I> C'b R'b rna-

meascmeysomia

CeHann.

H, He3aAO.ll'0 npeA'b

Y1lpeiEAeRULIH, CBllm1>HwiH Mouapxy, 0 npaaamia

CHUOA'b, omnpaBHAH, 3ac.lfYiKCHUal'0 HM'b

KHII.leM'b MeULWHKOBbU''b, rracsmeanoe npomenie

maa JLcn:pamopa,

Omu,a

Omececmea

H B~U1M20.

Haps AO.lfI'OHe COl'oiIaWa.lCIIna amo , HO HanOCnAOR'b, YO-JiiKAeUHLIH neomcmynuLIMH npOCLoaMH Ceaamopom,
a ApxiepeeB'b, YmpOM'b 001>maA'b HCDOAUHm& ax'b iKeAauie B'b AeUL mopiKectoBa, l\lHpa.

2~ ORmlloplI,

IJ;apL, co Bc1iM'I> ABOpOi\l'L, OLlAR l\IHPHLIH

"pUULI.lf'b B'b Tpouqldii }}OiKecmBeHHoii .aamypria

COOOP'b, rA1>, DO oaousaaia , npoxmeasr

Hsuumeamcaia mpasmama H patnuensauia }\OpOAII Illaeacsaro, BcA1>A'b m1>~I'L,nCKOBCRiA ApxicnHCKOn'b aa
8eO<l>aH'b fIpoROnOBH'l'L npoR3HeC'b p1>'lb, lI:)oopaJHB'L nOABHrH l\IoHapxa, cmOHUhUI'L IllHmA'b Omua H BeAHK3ro. NaHq.lep'b rpa~" ,napxo:\l'f. rO.lOBKHH'r" 0Un. "'HI,a BC'J;X'b MorOCYA<1pCmneHHbIX'b 1IIIHOB'b, npOH3UeC'b npeA'I. [JoAOUftoe iKe npaetancmaie B'L KOCH, AOH33L1BaA'b Ero

Omesecmea,

Hsmepamopn

, 3aKoiIlOIJIID'L HOC O

uocnanuauiesrs: 611,(Jam'6,6ueam'6, 6U6a1nZI IIemJYb Beau~iti, Omell/b omececmein, H .. nepamop'6 BcepocciUc1>.ut! n Bocs.aauaaie cie mpaapamsr noamopeao Bc1>MII
H3XO,f,HBllIHl\lUCnB"b qepKB1> ocooaMH, H mO.lnHBWHM-

Digitized by

Goog Ie

CII BH1> oRoA sapoAOM'l>: E().IOEO.lItBItW 3BOB'I>, 3ByttU mpyo'l> H .. UmaBp'l>, rpoau.1 0PYAm H pyzeiinw iO-mR KRaun. nO.lE08'1> nOmp8Ca.IB
II

OI'OHb aqmoo'h

B03AYX'It • Mouapx'l> ) Y3ua.n., limo

• 31>.10 ze.aaro, BeCL

(omo1>lJa.l'l>

BapOA'I> npRHo

Foscero

~cnOAL Jiol"l> npomeamero «eero Hupa .sp1>nocmilO o..aroA3pBmlt

BoiiuolO ;

H 3ClK.I1OIJeHieM'l>

saM'I> CA1>.Ia.n. I B3A,1eZHIII'Io Bora oc.aao1;Bamlt HaA,leZRm'l>

OAHaKO:E'L, H3A't8CIt ua B'I> DORUCKO!\l'h RaK'I> c.... HaM'I> BIR, CeaampYARJDItCII 0 maK'h 8 cmaaocs ,

.1lHp'I>, Be H3A.Ie3ltHIII'It

.,..1>.11>,

A301t1 C'I> saMR He mam,

aMouapxielO

I'pesecsoso.

aOO &31>H npBo ..JDlE1> OO~eH'I>, ~omop ..w Bon .. anpeA'I> '01J8 R.aaAeDl'l> EaE'I> DHymplt, DpBB8B'l> n03ApaueBiR mopoB'I> , AHD.lOHamOB'L, 1l0urr. 1Iero OO~erlJeB'I> 0YAem'l> aapoA'I>.1I 'LaeBOB'I> Caaoaa ,

paBBO BORDCESX... B rpa...BarpaAB.n. Aocmoii3ac.lyraM'I> :

A3BCEUX'I>1IHOOB'I>, DETP'I>BUHKlii HBaU'l> HBaBOBBIJ'I> Bymyp.!BB'I> BItJe I'eaepaasr, IOpiii nOZel.lOBaB..1 B'I> KU31t

B1>iimHX'I> COOABIlZUBE08'1> CBOBX'I> no

npoH3BeAelI'l> B'I> noaBB~e-AAMBpa.l'l> ... ara, C:ulAepc'I>

TpyOe~KOU B AR~peu YwaK08'1> B'I> MMBpa .... 1 caaaro Hapn. CuWmulI'l>,

I'eaepazs-Maiopsr ,

KplOAC'I> npoaaaeaem, 111>1 'I> BB~e-AAMBpa.n.l, B

~eHItWJIKOB'I>, CaBepC'I> B rOpAOII'I> nossaaosaIIBaH'I> CaRRBBU'I>, ro-

·B rG4>DI'I> B'I> Waymoeaaxnu.l,

c.aap'l> B BpeA3.11t npOB3BeAeBltI. B'I> KQM3BAOPItI.

rpa....

BplOC'I> H Bapoas

Ocmepaaa's
BmopoM)'

uarpa3\Ae-

BI>I

AepeB}IJIMR B 'AeBltraMR. WBeACEBM'It YnO.lBOM01leBB"lAaBO: nepBOMY BX'b

BltIH'l>

1. 0,000,

8,000, H

Ceapemapso

!l,000 pyo.leA.
AapoBa.l'l> CBOOoAY A0.lllKHH33 Ka3eBBltlJl BRBItI

'1mOOltl Bc1; MOr.lH OItImL npasacma .. JMR oomeu paAOCDlB, Hllloepamop'l>
EaM'I>,

COAep3ltaBDlBMCIJ B'II meMBB~ax'It H npocDlBA

B3ltlcEaJlia,

npecmynBBEOB'I>,

. Digitized by

Goog Ie

75 liOHX'h He cocmoaaa 601;: caMblH aq>eoili <5,I,eHieMD HX'Ia Bbdi will cmo...... B'Ia CMepmOYOBBcmB1; ra..tepl>L npRromOB.leB'Ia Obl.l'la oo'llAeB3RaIllH1;BILIH paaocy3.I0A1teB'Ia ObLl1i CMlIl"IeO'la,

aa

B'Ia 3,1,3HiR 'Ceaama

"'"1\3

AoIIi OCoO'b oOORX'h nO.lOB'Ia,
S'b :lash, cie Bncm1; npoAO.I:Ea.lOCb 03aaMeRosaB'la mpoe

KYWUR

C'h MooapxoM'h. cymolt"lt : B.I.lIOMHJla~eJO «J)eHepBepatapeBble Ob•..IH

Topssecmso
Ka;oKAb.H Beqep'h AOMOB"It ObIKR,
H

Obl.l'la

Eopa6..teA,

H Be.lHlto.a1mBblM'b pa3uaro

EOII'I>. -. -

Mil

HapO,1,3 BblcmaueObI OB.lH Ep3CBoe B"It Kpyry rocmeA

aano ... euaste a
En"lt

po,1,3 nmanaua H o'h.loe

,

B3'Ia

Ai

ASYX'" .aamaBOS"It nBM'Ia·, pexOAB.lB KaHCKBM ....

BOBa, Mat-

Hsmepamopa

ne-

B3"1t pyK'Ia B'IapyKB 333ApaBBt.le KyOU

C'Io To-

OABu'Ia B3'1t CBXlo mOplEecIIIBeBBblX'lt JJaMllmeH ... MaCKepaAOM'lt, ,l,3BUbW'It

ABeA Aocmomol',I,3no cAYKBIlpa3'h,

B'It qeCmb

maaro

KBII311 naUb. BeOXODIBO

Hsaaa
ero

Bymyp.lIlBa

(I)

IJaIO opaKocoqemauili 311 Daub',

npessaaro nosaaosaamesoca , aa ccii
co BAOBOIO

BQ.I1; rOCY,l,3pa.

Oms, Ceaama
ObUR nOlllOCup.J,

,1,0

rfpo~Karo

c060pa

C,I,'IuaabI B"It MaC-

H IlaCJt_311'1t e.I1uIo B 33KpWB'It

cOOBpambCli D.laI(\aMH B'It coosa

BOCbMOM... IJacy ympa. Bc1; CBa,l,eOable I'OCmR, B no .IaCb mpoe KepaAObJe COOR KOCmlOMJ.J , omnpaBH.lBCb

nepsoas,
H

coaepmeaia opaqoal'O OOPII,I,3, aa 0.101113,1,0DO oJI1A1;.lea laM....
3HalDB'I;8waX'It naauia MrBOBeaRO ObLIH

nocmpoa110KOH B30. rpyo-

HMoepamop...

ocoo ... , UOAa.lH CHUla.l'h, copoweObl,

mopoMy

paM'lt (I)

B3YM.leHoaro

Bapo~

DpeAcma..IH

necmpsra

3mom ..

Fenepars

Bymyp.aH .... 6LU .. opocmo rpa ... Haam. Haa.HOBH1J'ft
.tHl~C.

npaAJIOpnwA

Bymyp.ta....

wym... cosep-

menao "pyroc

Digitized by

Goog Ie

0... MaCOK'b,

76 IUBDIII'I> lDarolll'L ,

npory .DIB3BDlBXCII,
C'b 01uLIMB

OKOoiO ABYX'(, 'IaCOB'b DO 1l.I0~ paoaU~Ka, 6JLn.IMB BLIX'b ate

TpR UjJHblX'6 aa l'O.IOBaX'b,

00C'b

nOBII3KallH

oepe,.t;IIIIKaMB

B B'b uap'leBLlX'L IblDepamopo

cepedpa.... R

M}'BARpaX'b,

w..m npeA'L
cnymBHKaMB,

Em

oapaoauBBIDBMII

aa

BHIIR

c.n,.t;OBa..l'b

Bane-Haps H.m Bane-Hemepamopa , conpoBO~eMLUi moanoro npHABOpBLlX'L , B'b CmapHBBLlX'b PyCCEHrIt BapJWlX'b, npeA"L Bane-Ilapanero DLla I'ocYAapLIBJI,
B'b oAeZ,.t;1> KpecmLIIBKR, conpoeossaaessaa I'O.lCmBUCKm .IB ZUel.\OB'b, C'b .lJK0UJKOlll'L B APyl'BlIIB cnynumKll B'b PYE"', MaCKaMR.npt'ACDl3B.1J1B B'Iomoilinarr., B'tDlBJIMB. , OJl:py... eaDpeABO,.t;B.I'Io O,.t;e3WlX'L.H BC'h roOoBcmaMR R era

Pepnor-s

C'b cepnaMR

B'b PYKaX'b,

OOBHmLIX'L BCKyccmBeBBLIMB KU1I3L-llana uLdi Eymyp.IBu'b KUII3L

BBU0rp3ABLIlIIB mecmaoaaza MeuLUJHKOB'b oapXamBLIX'L BC'h

Kap,.t;HUa.laMH,

EypraMBcmpaMH, 3A'tCL

B'b 'IepULlX'L

~IOiEHO OI>UO Bcmp1;mHmL C'L IDpell\emKaMB,

nania

COC.lOBU., nY3Llplll\(ll

AYAKa~IR, R npos.

n .. 'tmL~IH, na JA1>cb OoqK1;; na

C'L ropOXOM'b

H npoq. K03l:1;

Baxj

C'b B'b THrpOBOH. ap.JcKHR'L,

Boac1;Aa.l'b

maers

B'b KO~

MeAB"'AII, CamHp'b,

pa3'L"'3~a.l'b

""HBO)!'L (fa,

l'ICAB1>A1i; maM'b

BLJ,.t;1;.IbIBaIi .aOBKili aaaaie pocmosrs a..e ; , maM'I> , ~paH-

00HapYJKHB3.1'L

acmaaaoe

csoe

3HalleOHmblH.

CBOHll'b

orpOMHLJM'L

tzy3'b HU1W.M1. ,- BM1>cm1> C'L cmo.n. raHAYKOM'L, 418UBOIO we.a'b 33 KpOWeqULIM'L

orpoMBLDI'L C'b

np.IBROM'L

c1>,.t;OIO OOPOAOIO; masrs rnaM'b

npsrraaa

maMaBLI H3yKpa-

C'L 1I00pnRyUJKaMH;

IIB..1I1.1HCLKaqHRH,

meunute nCCmpblMH nepLIIMH. Ilocan l.\epeMOma.lI>OOH npory.aKB,
"11>cmH.lOCL B'b Ko.uerillx'L: .aOM'b C'b

OOll\eCDlBO noC'b OBbIM'L

Ceaanrs

R B'b CMeiEBLIX'L

HOBOOpaqHLIC

nocaeseasr

aa O,.t;UBM'b cmoKUII311 -

Hsmepamoposre

;

UClA'b ra.lOBOIO

Ila-

Digitized by

Goog Ie

nsr , aoaesnnaaacs

11
H cmoJlDwii\ Ba.lDBa.I'Io

HCOO.lbWaJlOO'lKa,

sa BCB cepeoplIHblH Baxycs, C.l1>AOK'L, osma n opalJHylO oupaMHAt,

a

la Teniers HaDOB'Io

BBBO HOBOOpa'lOOMY nOIlHBa.l1>, .KomopLli\, nocmezs , np8romoB.lCHBYlO Komopall

Oe3'1o 'IYDcmD'I>, OLI.I'Io omaecea's

B'b ycmpoeH-

HOH Mil mopssecmaa

rpeHraMcKoii noo1>ALJ epeDJlBooi\ A Obl.la H.I.lIOl\lBHOBaHa, YCLJDaBa

XMe.leM'Ia, H oOCmaB.leBa OOIJKaMH(I).

npaaaaoaams 33K.llOlJeuie MHpa csHleeniero, Ca\erOAUO,D'L 30 AeHb
Ha 0YAy~ee BpeMIi 110DC.l1>OO OLLIO AJ,lrycma.

Bnponesrs , IIETPy, I pamH~HKOBa.l'b MHPHLiH mpaxmarm, 9 Ceamadpa, H moraa iKe nHC3.I'L K'II
CDOHM'LYnO.lBOMO'leOUbIM'L: ClmpaKmam'la maK'Io saClDIHl\IHmpYAaMH cA't.laH'b, .H mO.!bKO .mnCMM'Io, ObI Mn xomJl6'L BaDBCaB'L,HaM." rOCnOMM'h C.l3BIfOe B'L DOAnnCH nocaams H 'Imo

Oo.a'ke Obi moro ycinUHmh HClJerO, aa 'Imo

IIBaM'L31>.10 o.larOAapcmByeM'b; IIOC Mo",ern~J,

«cD1ml'b cie Aruo name BBKorAa aa6BeBilO npeaamnca

a'

OC06.1880 nOC.tHKY DHKO.!H Hawa aa .e",e see Aa 0YAem'L

«Poccia masoro
.-,o.lro «Bory ~Aa"'H,

nO.le3U3rO Mnpa He nO.IY'Ia.!a. Ilpanaa, Aa AO~a.lncL:

Bc1>X'L o.aar'L DUHOBHHKY BbJHY xsaaa,»

(2)

(f) Biischings Magazin XIX, U'5 Cl'1;A. (2) lKypn. II. sse,

r.lABA
BA.iKHOCTL MHHYBmEH
Hhnf
B'L1l3A'L
U U

X.
TOPJKECTBEHMOCKBY.
B'b

BOHHhl.-

HMIIEPA1'OPA

])pOCBB'L B3r.IJJA'LBa am&yBwyJO BOHBY,oompscmyIO O"BO rOCY,lJ,apCmBOB'L Cal\u.IX'L ero ocaoaaxs, R1;ltorAa, Mory~ecmBo CHAI IImo.lHllll> c.l1mLle B 03apHBIOULJII

wyro ,lJ,pyroe o..ecltoM'll Be..IHqill B c.&aBLI; aa rpoaaoe
nOO1;ZAeBIII>IX'L, R eme Be c03BaemCII AYXOM1» Morym'la y MOBapxa, oo01>ARme.leB.,-Itmo B'Ia moM'll, ocnopaeams

J1lJIII1.IO Be~u1M2O raMB,

1t0mopLJii, Cpe,lJ,H J3Q-

COB'IaBOB.m.I, Be moasac

Be oopeMeUH.I"L Pocciro ,lJ,O.I-

RO eme OOMora.n. ,lJ,eHLraMH CDOHM'IIOOramLIM'll BOHCKO,.

COI03BUltaM'Ia; OnmpLIA"L BOBLle RcmmlBHKB ,lJ,OXO,lJ,OB"L, C03,lJ,3.I"L 4>.I01II'L, npeoopa:;loaa.I"L B yCB.lB.I"L oopamH.I"L nmBeH oycmLIBR B'L ropoaa, OOPL01;npocmaro MY",ecmna
C'L

R , no AB3AJ.\3UlBO,lJ,BOBe.lHllaH1IIBM'L B1;lta, OI~pyzeRuLIH nO,lJ,'Lllmoe B'L BY3iA1;.

BOHBCltHM'II RCKyccrnBOM'L moro B30LJmKOM'L, C.lOiKH.I'L opy3cie, He B3upall pll Obl.lK KaMHeM'Ia npemsaoaeaia

O,lJ,BaltOZeua cie , B0810111 mamza ,lJ,.l1I MBOruX'h

IlaB"L

POCciR R 8R1; ODOH: ~1;KornopLIII .IU npaaaams , Kopo.l& AocmouHcrnBa,

mamao HMoepamopa xaeaaocs nOOopRHK3M'Ia mLMLI nenamiro cassoro Aumuxpucma;
auocrnpaaasra DpycCldH, nepBLlii, ,2I;ep:lKaBLI,lJ,o.IIrOue xomnqrno POCCiHCKiH MapAe-

Poccizo HalDepieii.
DaMlimyll,

.~ ,2I;BOp'LBCnOl\10II(eCmB08a.l"L e!\ly 1t'L ,lJ,ocmuiKt'uiJO cero
Qpe3'b Ilocaa csoero 4>e.lL,IJ,a, O.),IJ,paDH.I'bIlapa C'L mHDI..JOM'L Hsmepamcpa; n HU,IJ,ep.aaH,IJ,LI Iflaeuia B B'L Anp........ f 7ii noc.a1;AoDa.m ceMY npHM1;py

roaa ; uaOOC.l1;,lJ,OK'Ia ze CA1Ua.lR B rno

Digitized by

Goog Ie

npoeia Aepza8l.1:

79
HMUepamOp'l> B'I> 17117

PBMcKiH

,

t1)pa~

B'b 1755 , HcoaBili D'L 1759, B Iloasma B'h 176 ... rOAaX'b. Mozenrlt cmarnsca , mo .....s.o Fepnor-s I'O.lWmHBOLU'h Be BOBce AOBO.leB'Ia 3aK.llOqeBBLlM'Ia MRPOM'Ia,

cEiu

nomoay 1Jmo na Koarpecc't Be mpasmoeauo o 0YAY~X'L npaaaxe cero I'epnora aa WBeACs.iii IlpecmO.l'L. IOBaro BOpOqeM'L, I'ocy AaPL OO~D.\3.1'b ocmasam ... Be
B

I1pBB~,

A~ucmBOBamft

no

B03MOZHocmK npHMHpeuili C'L

B'b ero nO.l&3Y llIBe~ielO,

(I).
no C.lyqalO OOpaDIB.I'L BOBBcmBeBBLm npHoiCralOnzylO naecma
nETPL

CpeAH mOpiEeCIIIB'L, . Hemepamops B30P'b CBOU ,me

aa cmpaBy,

K'L Kacwu-

CKOM}' MOPIO, H romosaaca • B'I> mozse meailiMB

nOO'kAHoe opy3aBHMa.lCJfy.ayq-

eaoe B'b IIepcBAcK1a npoaaania .
Bpeallf, Be.IBKW

pa3BLIX'L ompacaeh I'ocYAa~CmBeDBaro Yonpaaaenia , pa3npeA'.I;.IUIli 1IacLi mpYAOB'L CBOHX'L C'L x0311HcmneHaolO moxaocmiso: «3a PeroiaMeBmOM'bMMH«pa.lmeHCKBM'L cBA'.t.I'b no ympaM'b H ~o BeqepaM'b 00

«14 qaCOB~ B'b CymKR,
«ca Aailte AO «mCHCEOH B ..npH.l~ZBLle
v v

aananaa no ympy OID'L 5 113·1i, a nOnO.lYABH orrrs ... AO 11 1Jaca, nopmosoa Pel'.IaMCBmLJ
v

«eze Y1JBBeBO,

B

B~

m1;

EBRrB

MOPCKOU MMBpa.lOKOHIJeRLI Ilpe3'L B'L sonropoers mpYAOM'L -

mpYAftI

Ero

Be.l~ccmaa,

«A1U'k Be nOBe.J'hBieM'L DlOKIIO, UY'1BaeBO (CJ1oBa. iKYPB. ) •• I'BapAia .lB B'L MocKBY; B Apyric nO.lKB

80· caMftlM'L

ente npeZAe BblcmYOR-

ze , H, BO.aH3B .apeJlOeH

10 AeKaopa MOBapX'L omnpaaaaca mYAa cmoaansr Pyccsaro Ilapcmsa,
mpiYl"J<t>a..U:'Hb(x'h
8.'L

AOZHA3.ICII namepo cymores OKOfl'lamlI DOPODI'b,B APYI'RX'L npIiI'OrnoM.eWH.

mop~ecmDy.

(.) Eclaireissemeots de Bassewitzund
Biisching's

Be.rgbob.'s

MagazinX1X. 118 -121.

CRRX'L, Bocspecencsaxa npeA'L mapLl I'epuora

80 a KpaCHLIX'L BOPOIII'L, paBHO y KuapCHMBOciu HaA'L apKaMllKaK'h

TpiyM4>aALHLllI aplW OLLIH B03ABHrHYIDLJ TBcpy AOMOM'L KUII311 MeOLmUROBa, H I'o.nrrmancaaro.

ObI napUAH AByxr AaBLle OpALJ, oKpyr.eRUJ,Je .mqeCRUMB mopa. -

H300paa.;:euiliMB AOOpOA1>me.lleH HsmepaU npa-

Ha rAaBObIlt'L BOpOmaX'L [u30opaar.euill

npeACmaB.lII.IH: OA1;oie, MYApOCmL, MyzecmBo BOCYAieTepon. Ero, pooy,
C'L

ABa ..IaBpOBLJeAepeBa Oc1>UIJAH ~Rm'L

HaAnUCbIO:

IIempy Be~U1W.My, OmlfY orneIJo npaByIO cmoBBA'f;O'L OLJ.I'L nop_ no .. 1;ayro ze marna,

secmea , ecen. Pocciu H.:unepamopy.
O'hCKO.n.KOUHze mperm, Ilapa cmopooy

Ioanaa

BacBALeBHqa, B'L Ape,SUeR IlapIJETPA BE.lRKAro, B'L

CKOH KOPOU1>,C'b UaATlBCbIO:«1tauufl», BaXOAHACIInopmpem'L xopoan

Hsmepamopcxoji
BOA'L Kponmmaams

C'L HaAnRCbIO: «cooepUJ.UJ/6»

HRze nopmpemOB'L H300pazeHLI OLJ.IR:B03BHRWiH H3'L

, B H3YMAeuoLIH Henmyrrs, C'LuaAnucbIO:C.MOmpum'6 u Y()~AemcA;1I Anne C.Ilernepfiypr-s,
C'L naanacaro : HbZHTbeopo'iJr" YmpOM'L' e()Tb npe:JIC'iJe 6bl~fI
~11>l"'6.

18 At'KaoplJ, nasaaocs mopssecmaeaaoe
IJ peodpasseacsaro B'L 1;XaA'L UepXOM'L Hsmepatnop's

mecmaie , OmKpbJBaBmeeCIJpomoro nOAKa, aa xoero

TIO.IKOBnntJheM'L MYOARP1;, cOnpOB07KAC\el\11,IH, ABYMII nOAnoA~oBHuKal\m cero }Ke nOAKa: KHII3eM'b MeHblUBKOBbJM'b H BymypABHhIM'L, BOCl\lblO Kanamaaasra qembJpMII pomM MaiopaMH, H BOCMLIO Karmmaan

qnKaMB. 3a CBM'L c.a1;AOBa..lB nposia AcmpaxaHCKiii, aaro

- IlopymFlpeofipa-

~eUl.\CB'L H nOARB: CeMeooBcKiH, IIHrrpl\JaH.,aHACKHi, ..Jecr.opmOB'L,H Bymsrpcsia. My3LIRIi, oapaGaHCl\t1;maBHLJe 3BYRH BoeHHoii

GOII, nymeqHLJX'b BbTCmp't..lOB'L, JW.IORO..lbHarO B'b YcneBCKO~l'b

aeona , H paAOCmHblXT.BOCK..IHl\3HiH· apoaa , npasnma COlBOBa.lH MOBapxa. Jlo npnaeceaia

Digitized by

GoogI e

-81.
Co60p1i G.larONlpcDIBeHHaro rOCnOAY Bory Bill, nponeccia omnpaBHoIacr. ABOplQ'; CPf!A~ opy AiM, Mo.aeGcm-

K'Io npeoopazeRCKO)IY

KoIBKH ()a 3'iJpaecmoyem'6
H

H.n-

nepamo~1

HanOADlI.lH B03AYX~. MaCRepaAJoI C.l1;AOBa.lB OAHu',

I1HpN, ..:iiepnepGB Bcero oone

aa APyrH¥'Io, 1(0 1 JlIlBapn 17~1J rOAa.
H3yMH.ta uapoA'Io 4>.I0mH.Iill amours

,

JUt-A-

mas aa CaHIIX'IonOA'Io napyc3MR; qUCS om'lo C. Tlemepdyprcxaro mecmBie myrna, omspLluAOCL cy Nl, Bc:soaJaro mecmwo

MaHeBp'hua-

B'Io1;3M BT>Moc ..oy; :

ra.aepOio IIpH.~nopRal'O 06ep'LMeAB1;AIIMIf, aa OROIGCA1IH

AOBa.lR APyri,. .I0maALMH. oo..aqemR, paKOBHB~J,
R

Be30MLlII CBHHblUIR, colia.aalH

4.a,'tCL 'l;XI'-I1o KH.3L-nana,
B'b

B'T. no.aROM'L

maM'l>,npeAcma8.1118Wiii Henrnyaa
38

, KRII3Leperams;

Kecap .. B03C1IAaA'l>

.KoAeCBHqk, CA'lUaRHoA B1>BHAiI

HRMR, R3 mpexaaamososrs,

A-UlROIG D'It '50 4>ymOB , Boopy",eRROM'b 8 DAHLIMIi ..

ill Aepe.IIRRI>IMB 0YWKaMB,
Kanamaaa ; Mampocbl,

B Be30MOl\I'It

'5i .10-

m3l(LMH, UaXOAH.lCsIfMnepamop",

B'h MyRAHp-k C>.IornBCIO c.lyz6y, KaRas
lIAY-

('uro

B'I> qepHl.lXT> 6apxam-

Bl>IX'ft OAeJKA3X'1t, mnpaB.alUlI o

OOl>lKSOBeHHO OmnpaB.IIICmCII Ra Ropatl.lllX'ft, B'I> MGp1s: npo1;3san CROBa, WHIJI,I, .....

~X..
111"
6w..n.
Biu
,.\'k B'h

sopoma , OHR,pr6~u 1'13R nOmOM'L, C'L Bt'ABqaAruelO aoasocmleo , cmaB'It W.a.ooR1i, flOX'> xpycma.n ••

H XX'lt

ULIM'L Ko.m3ROl\I'Io, 1;X3.1a Hsrnepampana cf)pRCAau,~CI(OA ooce.IIIURH. KUII3b

, B'b socrmol\'1eHhWHr.OB'b AnpaliCRU'I> 1\lo••

sa eel

P;l3'1o

A60ilIllOM'!.,

rp:lC>'L

npt',4CmaBAnA'I>Byproaacmpa,
1I1'A.n.JCIJ

3RC-rOcnOAap"

"a-

rno

B'h 1U1,\'t;

Oe.nmaco

nU~l1t 11,1110 .0,1. DJi' ;\PP';lro,

~ly4>mH. KaE,.\hIH cmapll .. CI( "Pt'B30ihml 1 C'lIIpaoHocmax'h

(I}.
51.

(1) Weber. 11. ~28. 1I.5S. T.

v.

F.'ABA
BHYTPEHHEE

XI.
I'ocr AAPCTBA.H

IIPEOBPA30BAIJIE

CBJlnnWm

CnnOA'L. PA.tTEHCTB'b-

AYXOBHbrH
Per..uMEHTbI. i7i1. 1'O,.a
II
tJC.JUCaeo

AAMH-

DeP8lo1M'ltYU30&t'Io cero l1l1I06101A'tmR MeKAY B'It m'tM'h,

~aa.tOCJo,

npwrQ3Hlleo
eeoeaH'lt

apy8d20
reollempi"
OCHOA ..

oOYII3.IBCIo ApB9uemRK1i caB't. nCKOBCUro

H n'la.aall'lt

pOOa (I).
'It Up.

npOKODO.RII'It,

JS038e#BBt.di

ApxieORCKona, JaKOB'It

",0"" CBoe1ll'lt YllllAH1I.\e

AoIIi _CBpODl'It B CO.IA3mCElIX"It

A"mea.
Cldii

3A"hC1o DpeDo",aaa.mcr.:
R

Bod,

rpa....

MamBSa, Pamopasa , Iliamasa , c»R.Ioco.ia, Jl3I>IK'It, PBCOBaHr.e, cero ,o\3ze

AaIDllBIU3SOBId-

IIY3WE3.:

mo 61>I.IB aac.lyl'R np.lcB"~eBiH YlJpe~eHie

AocmoaBaro

nacm1>'pJl

CI).
Coarrlt;awaro ITpaBBme.ar.cmBJlOaqa-

ro CHRoAa BM'luO BeCLMa oazBoe uiJIBie Ra Pocciacsoe AYX:OBt'BCmBO. MLJC.lr. cia C'It ,o\3BB8rOyze upeae-

ua 3aHHMa.la -MOHapxa,
Jlpoaorroanneers
YI.:aaOM'It

COBOKyt1BO

C'It

geoeaB0 .....

, liBHBWeM'It B 3A1>Cr.

ODt.UD1>1caoeI:

J'ICHOCmH H oIIroOBH K." omeuecmsy.

i5 JlHoaPJl oOHapoAoB8HO DO ace....
CRHoAa, KoeMY,

rocy-

Aapcmu
Kit

yqpcz.\eHie

B'It omBomeBm uacm1> , B'It cie

AYXOBeacmBY, 'beRM

npeaocmaaaaaacs

paa..

B.laCmH Ceaama

(l).

CHHO,.!l;a, "PH Bcmyn.leHiH A-tJlII.

3ume,

VII. 189. (~) TaM." ~C, VII. 26. 27. _(5) T:nn. ",e, VII. 203.

(l)

rfUU1UJ8.

Digitized by

Goog Ie

~scmBOaa.JH

"pHIlt'CmR ~'b

npncllry

a... mOM"',

'1010

oaa 0YAYJlI"b
(,~A

110 C061bCmU~ He patXMlbnHe oo.:Ub3nyA m41UllUJ6br..M" apa~oolO~ 3QOllCm;,O,

~Ul~.M"IJilO,

ynpR.MCmtY.J.MfJ cm6.MU, naoMAm"

u

:nee

n~lbnRRCA

NO cmp(U:O~'fJ

Eo.1ICil~fJ,

oceiiJa

cmpaU.4tlbA em

ney.,.,,"lTnlthlU c)"(h, Eeo ~ co UC1fpeHHeIO BO~(l 11 6.A.ilJlCHH<!O.110600ilO, noaaeaa 8ClbwUfJ ~JtblC.IR.;JtfJ U c..wea.MfJ 11 'iJlbucmeiR.M'6, AIU) OUNY 1OONe'UlylO c.wf!Y

BoJtcbo 11 cnacenie 'iJyLU'6 'tC.,I06lbU!C1U4XfI ~ U lICe" o/PlUlU C03uiJaHie •• ,. na.MAmcmeYA cmpalUNOe c...w6O FacnOOa Iucyca : ":fX»'oMm'6 OCR"'" T'I18OjJAU 'iJ/b..W ~
c& HefJpe:»Ct!Hie.Il'6
60 6CA1&O.M'6 'iJ1M"'-

B'h IJpaBHIne.l&cntBYlOlQiA qeSLI:

CHROA'h OLUR

Ba3Ba-

Jlpeaaaeamoen, PJf3aBc.dA MHmpono.lslD'Io Cmeeaa ... IIBopc.uA, Baue-Hpeaaaeamana Hosropoa-

CGii ApxicnHCRon'lo 8eoo4ociA JJHROBCXiAH nc~o.clilll ApxienRCROn'l> Beoean ... npOROnOBH'l'II; caq>X'h
qemLlpe pe

moro
qelalld·

Consmaaaa
b

B3...

Ap~IIi\laHApBmOB"', DepBLl!'t'"

..

Acceccopa
.

H3... Ilpomoiepeeas, CHRoAa 0 bJA...

OOcJ>'ltII.",

Cespemapeu
OBcRRRBKon

'IcpoMoHaX'lo Bapaan

r... aBB
AH.lS~
I •

itmelO

OOJf33HROCmilO

cere AyxoBRaro C~·.
HrnoAHfHi.

OLJ..JO:BaO.aIOAt'Rie oa mO'lRLIM'h

eM'll XpBcmiaBcKaro
Ba :SO",iJf,

33£OH8,rrponoa ....aBir. Rap0...,. <:'1<:\ callOfX... Y'ISme.lt'H

cUIBa ,B

acnsnuame m. n.

XpncmianII:}no"p«".,\.

B'II nOC.l1'>AcmBiH"'II AYXOBBOMJ Pervrauenmy AltSO Aono.lJleRie,
BaAolezamln'll ,\.""

RORM'II npeanacema.socs , xmo cero n03HaRiA, H He NOn.

fie

caamams, B... CSlIlQeRRRER naxoro

HC nut. ..... . om ...
041»)'-

cmaeams
rill

0 nOBC,4,eHiH caoesrs OAoOpHme.lLoaro npaBH.l:1.

npRXOZ8Hl> CBRAtlllt' ••scmea , R nocmaaosasanc»
HYAPLIJf

He pacnpOClI1pa",III(,J. nOApooHo' 0 AO('mOIlHcmo'A

Digitized by

Goog Ie

Digitized by

Goog Ie

r.l A BA
fIOCO..lbC'fBO H3MAH.lOBA

I.
B'l)

KHT.m.
yseceae-

l\trHoBeoOblH Hili

nepexOA.... onn.

WptHLIX'L

...... mpyAaM .... I'ocyaapcmeeaasues

6101.1'1> B'L xa-

pasmeps

Beaaxaro Mooapxa.
ThapAiu

15 JloBapll

17~~ roMDoc-

B03BpamH.lCJl B'L· MocKay, .lOM"L, Kanamatrs H3Maii.lOB'L B'L ry6epHcKiii CBum1; OmnpaD.leHHLdi

'l;3ABBWHi

B'L KBmaii

H31'Jai:i.a:OB'L.

IJ;apeM'L

16 Isoaa 1719 B'L nyDIL
rOAa UpuGLLrL rA1> K'L HpKymCE'L,

50 Mapma
ropoA....

C.l1;AJ'lOlI\3ro CuOUpB

Hocaa

npHcOeAHBU.lCII

APXBMaBApBm'L

MOWBaro B03HeceHCRaro KOBcEi.H (ocHoBaBwHi, HpKymcE1; ..It"nruHcEa H3Maii.lOB'L,

MOOaCml>Ipa Amuouiii no nocapameaia

maTlaam-

CBOeM'l>, B'L KHIl31l

Y1JOAH1l.\eMOUrO.ILCKarO 1131>IEa). H3'L Ce1Jpe3'L MOOro.ll>CKaro

Tymemy-Xaua, H3B1;cmH.4'L KBmaiicrwe cmeo 0 npHoblmm COOeM'L aa rpaoRqy.
'lepe3"L KBmaHCKllX'h CmaBaMH, Ma

Ifpasntneas-

15 UeA.....1> a8H..IBCI> B'h Ce.aeurBBcKl. IlpaconpOBOiSAeOU. noC.13 E'L DeKBHY, , qODOBUBEa (3apryuQeu), ABa no coraacho lEe Be... hHo "

C"L...OHMU, DOCO.ll>CKaacsama AOoDEeOCDlBOB3.Ia cocmoamI> mO.lltKO U3"L 90 Qe.loB1>K'L; KapaBauy
I

O"'BA3mL AbJ-Xaua

B3

rpaH~1;

Aa.l&naWIlX'L

nOBe.nuiii

Bor-

'l"hM'L ~.lHlIEe DOA'Li;:)lIE3.IO Doco.u.clDBO
oIUq:t

K.... cmo-

Kamaa , m1;an. O~lIqepl>l

Qa~e

UPUCbLlaolBCb K'h neMY

BorAl>IP'BCltie

.npuB1ImClDBiaMH;

(3aiicaumu), C'b A.3wncElolit Eor,t\a lEe H3Maii.aOB'L 3aBeIlOI'lt B1t

Digitized by

Goog Ie

J.

AOPOrt.,

mo

UClJeAACHHO IIBH.lCJI Mil Bpa""b H EOJ'AbJX3na.

uaXml\AeHill

IIpH

uesrs

DpH,\BOPRbIH

18

HOIIOPII

Jloco.rs

ero

CBHma

mOp~eCDJBeHEOrAl>IXaHCKHX'b apHme.aeif, C'b

BO JI'J.1>X3.1RB'L DeKHB"b,

nepxasra na
aa
qrno

.10111aNJx.'L, H K'b Uel\I3.lOMY YAHueuilO ooua:a;eHllbJ:\1H .IBCI> Ksm3H('.de

naaauraan,
DpucmaBLI

Ao.lroue

coraamaOLJ.IH OOA-

Hocoascmaa,

B'b D OCO""CKOM'b AOM'iJ qBBaIl1>IQaCM'b ua3KycKaMH. DHD1HX'b ·ol>lDoco.l'b .I0B1>, Be CKUX'b MaBAapuHoB'L: UPUHII.I'bUX'f>,

Pyccxie rocma

RCKop1> IIBH.lHCbmpOc~HamDpHCmaBbJ mpe60Ba.IK'lmo-

coraacacr,
rpaMOmLI H3MaH.JoBY

na

cmoa na KO"l1>III1X'b;HO HaMaHamo , Bcmp1>mB..I'b KHmanDO.'YIJHB"b

BC.lbl\IOa.'b

Y KpLJ.lL~a. Oblmb

xonho

CT.

D;apCKoii

K'b EOI'AI>I:,aHY, MaHAapBBLI

COB1>-

moaaaa
yqmRB1>e, wiii a.e: B'b

na

ny0.luQRofi

aYAicu~iR npi1>3:a;aB'

uea.e..lH ObLl'b

HUl"o~auCna!fiapiU,

B'b nCKHB'b

aa 45 .I1>III'b opeA')) m"l;l\I'L. Ha BOOPOC'L 1!1;l\1'b cocmoaaa ucyqmUBOCmb cero OOCbJ.laHKHmaH, roAY no moprOBblM'b B APYI'BM'J. A't.IaM'b MHxaH.loBuqCM'b OO"l>OB.lH: yqU.lCIi qmo

aaro B'b B'b 1675

Ilapesrs

A.leKc1>eM'L MaBA3pUH&I Qmo

MO.l),r'\BCKaI'O ypoa",cH~a, EOI'ALIxaH'L, YC.lblmaB"I>, COPOCD.!'b nOA'&

Cna«oapiii

Ac-

mpoaoxia,
Kumaib~CB'L

ero 0 3B1>aA1>, U3B1icmuOH Y aaaaaaiesrs Soxomaeo 260iiJ.II, H rpy-

ib.I1i

MO.lAaBaRE'~,& OmB1;qa..l'b

na amo:

«I(

na

He~1>RC

.61>IBa.I1., H HMIIH'b 3D1>3AaM'LHe aaaro,»

is

H086pII

H33Ha'leHa

nyf).!HQHan

ayAieH~1I

nOC-

..Iy, D;apc.de

noaapaa
R3

BeaCHLl 6LLlH ABope~'&

na 80

.10rnaAIlX,&,

B'L YBeCe.lHme.lLDLdi

qu~aH/6,
oLIBwm

(omcmoll~iH

onrs

DeKHRa

OpeOLDaHiCM'J. DplSBJlB'II AaiJImcK1fM'L

7 oePCIII'L) Borasrxaaa:
U3'b PYK'b

morxa

l\rJ;cmo-

HaMaH.mBa,

C'b oObl'lHhlM'L rpaMomy,

nepeaoaiaaosrs,
Ifocza

Ilapcsyro

Bor-

~.1X811'L yrocIDH.I'b

H H't;KomOpLlX'b

OCoO'L H3'b

Digitized by

Goog Ie

95
ero CDHrrn.1 KywaHt.eWb

nOmOM'J) sa1f3MaA..10B'L U3 K3KSX'L ARGo B1im'l> AH npomHDRO 6"& KHma"

H aanamuana,

qa~IHcr. pa3CnpoCLI: XOAR..1Cnn... nymH, H(,lIpinmHocmcit, npH Hel\l... CMY

CIW..1LIW npel'It'HH He Bcmp"J;mHAT>..1H YQH..1Cn ..1H

Acmponoaia,

~m

.no~t>H, :lHalO~Hx'J. MY3... "Y, He mo, limo Ieaynrnsr (HaXOAHBwiecn
..11;111'& oOY'lRBwie H

OO~lt,e

~OO

HapOA"r. lIIBOrRM"& no-

.lC3UbIM'b
II

oannminsrs]

CHA:tm'b O..1H~Cero K'LJ)orAf>lxaHY,
C'b BHM'L?

qlno

tlpea""

HHX'b OH'b AOA",eH'b roBopHm&

Hal\laH.JOB'b OlI1B1.lIaA'b AOMam'b,

aa anra

BonpoC&I,

RaK'b Aun· amHM'L

H JiorALIXaB'b nOAaA'b eMf qamy npH R qAeBOO'b

Tapaccyna (I).
floccy·

cnpocam,
.11; qmo

mOM'b MOllEDO .!B nOnOAqHOamL

BanRmKOM'L

nOCO,If.CROB CBHmf>l? ... B3"&IIBHA'L

yrouieaia,

Borasrxam,
oA1;.m'J>

caoe
n"

y,l,HO.leme,

H3MaHAOB'b

mas-s

AerJW

crnoas,

POBoe BpeMII rOA3, H nOAapu.I'&

Ilocay cnoro

myoy,

a

nomosrs

ncnoauee
u

nzamue

H manKY.

I1OCOAbCmno npOObIAO B'b l1elmB"

17CJt roaa,
Il\etrft

H3MaH..10B'b

6' J.I.!"&
a C'b

AO ~ Mapma.
I

AB1;H3Aqam& pa3'b AonyOe3'b coo.noAeBill A3i.

K"& BOrAbJX,UJY, HO n;epeMoHiaAa, CKa~y meo1; all

Y"'c

nrncaaro

Esponejicaoro
UH

CBOOOAOIO. HRqero He cBOeA, rOCYAapr. BM1ie1n'L CBOCILIL61>1

ABa C..10Da,» (rOBOpRAT> BorALJay..\ieBl\in) OHLIII

xan'J. 110c.lY aa nmopOR
uomB1;.mcmBYII,
11,\.111 Aou(.'ceuill

msr

Hl\rtu

B'b naMIIDJR nepDOe,

cnoexy

rOCYAaplO:

«mOOR maKoH

BeAHKoi:i u c.JaBHoi:i MOHapx'L,

«B.laA1mie B«'ARKOC, XOAHm'J. npOmHB'b .ero «Hblll

nenpiameaa
no.tuM

aa RopaOAIIX'b
H cmpax"&
tIC

cnoero
1I1a.,lOU,

BLlCOKOlO OCOOOIO; MOpe

al\laX!'lRa ne•snxaa, uxpaaamf>

OL1BalOm"&

na

HCM"

H A.ln moro

U3DOm.l'b Y Hero

cnoe

3AOPODl,C, none ....e

ecms

0406.

"{lhTe nOHObl H BllPOLIC

cayru,

ROHX'b )loa.eDl"& nOCLJCapalJHHCltarODlUCHa.

(I)

II:lOlUIIO"1>

npHromon.1I'1I1U'1~

1l3"L

Digitized by

C..oog Ie

I.

I

-.laDU.,

a

eun. ocmaumloCII
'SO, JDacze a
1I3'It

... IIOIW'L

Bmopoe, xoma
DO
06.aCUIB ... JDaEllX'l>

~

CIDOpOIIIoI PocciBCKOR
B DO

yxOASIII'It CIOAa ~

.!W
~.'I>

KlIJIIaicKoi

-cmopoay

POCCilcE}'IO yxOAJllll'lo <lEe; BO 0ID'It

AP,..roa

oaDla BBKOrAa

Be

DOBpe..t;HDI-

aca; a60 II Beer» <lEe.&a1O cOAeplIEam. n. En> ".DIlle"P'" Beoapymauo; ,4a II 3a 'lIDO 113" ceoapBIDloC.? Pocciiic.me . Focyaapcmeo Xo.IO.I,IIOe a AU'" dee; e...e.m 6.1 II noc..ta.l'lo my Aa BOBCEII CBOB, mo »act. Old D03So..B; a xoma Wimo II 3a~ou. 6..
.IOBO ...

.. on., DUll II'It moan. oy~enn. DpBOt.UIt? TaEOZ'It .PocciiicltoB rocYA3p&, e3:e.lB nponraes .eBII BOiiCEB aoolD.lem'&, mo masae BeB031110amO, nOBeae 3A1sc1t
acmopooa

<lEap .. as,

a.llOA'b

BeoOWK.lOjj,

a .orynn.
B

.oaopacRo YJlepem.; I13all..l3A1imlt alOr.lH,
.ae II'It oOOaX'll

a xoma Ob. limo Apyn Y APyra
BeBf'ABK.aS B'I.

moM'L opaolou.,

Dose-

Tocyaapcmaaxs 3ellUH- .. SO<IEecmBO (I) .. Csepxs moro EorALlSaH'I> 03nOMllS3.n. Ilocay , .'l1li0 ecms JlOM3HHLle ero .nOAH MYHr3.ILCEiii Bapo~, RCMe;ERlorli C'I. no rpaHRqRLIMS POCCiHCEJU1B roPOA3MR; a
.rpaOSI\Ll

Y Harl> He pa31'Ie,..eBaHI>.,
110 omasmy

0 qeM'Joo OIlfl>HRX'L MHO·

.rOJ~pamHO nBC3RO,

H:nlaii ...OB... oO-tl1.\a ...... AO.lmGtimL 060 BC'bM'I. roCYA3plO, a nomosrs H"1;.n. COB1>lI\ilH!S C"L MHH1IcmpaliS Bor .....rxaua,

aa mo

He 1l0..tYWieRO ••

B...
.I0mhle

C..I"tAylOodH

pa."l'b nOCOn. lIaCLI,

npeAcmaBB.n.
maoaEep"y,

KH30-

maHCEO)IY Mouapxy
KaPMaUHI>IC peOPSBJIO

COOH cooCmBeBHLJe nOr\apER: 3O..I0mylO

ee-

mnary,

AamCEYIO .10wa~L H

~460I'3I>JrIo

R rOSIJ.SX"L COOaJ:R.

Ha ApyroH AeHI> A03BO.lell'L CBOOoAHLIHBXOA'" eo ABOpeqr. BceK llOCO..lbCJ:OH CBRm..., H o01;u\;mo nl'HCbl.Maml> PYCCKH)I'I> rOCmIJM ... mpll~bl B'f>, r 1>('111('" ('mo.n, H qaM. (I)

r~

Aono.lII. XIII. 251. ~:; I.

Digitized by

Goog Ie

Idn

95 -

Me.....,. m1IM'I> _1J.IO_DIJI1IeCEia caomeai •• a GyID.UI c.oaaB lIIepeA0..... KBmaiqu, noc.n Maorarr. cnopoa.., COr.l3CILIBCIo Banoc.DAOE"', lJIlloG .. 1 Pyecaie UpaBall10l npBXOAB.DI ... DeEBII'Jo, HO C'h nBM'Jo

. OAfiaKO3I>e, lIImOOr.1 npB nepao
..IOpeBI{Io ..JaHre .0:SBpamH.IC..'8
lIQ11.l'O.1OB'I>,

Ra-.

HHX... AreHJn'r.

Poecho ; CBepX'f> mom
B.U~BUr;

mpe6oaa.m onn H3MaiUoaa BOOBpalQeBili 700 w... ....... o
uepro...a.¥JBrIo R YRp.. rueuill ... PocciHCKili
BaXOAILIB roPOAll Hep'lHBCR'"

A NYE.aB'I>, Ce.leBI'RRcfi'Jo,
.eAaHic

Y A RHe .. .., nocmpo-

00' Hpm ..IUJY C.lBWRO..."

O.lll3KHMlI Ii... KIIlJUlIO, .~.LI&IR

lima. ua nOWlB)mol

p1>a'&Co6cnoeaBylO Ep'tnocmb, H 1lpt'.\.Jara.lH AoU EapaaaBO .... Bondi nym.., 11pC3'"Ibn.lweB"', no Hpllllatmy.
B.. npoc..o'k
'orb H3UI.l0B8, rt. 000. omnmRoH

"l)aMe>-

'6orA..uaH8

UaPIO, GId.IO OIlJE33aBO, nomo..,
KHmaicEOMY

111010J)orAJoluB

..., no

06.1111810,namem .....
c.MJtIa.MrI

mo .... xo YEa3 .. 1, Ha1lBH81OU\ieclI

ry ~ HlI!r, mOqBO
lIeMY

m.,,.,,.e,
~

~..HA

EaR...

.n

ctJ#'p-

AOReef'Hili a1>

Ba1!IBR3lOmCII N~ C

eep.ry.

Jb. AeB.. omnYCKROH aYAieuqiH, Ilooo.n. 01>1.1'10 AOny~eH'" R.. PYK'k KHmai!lcliaro MOBapu, Komol'''.''
oOoWe.lClI
RO~ .C'f>

BRan.

.laCIiOao,

11 nO,AlIIRB8 ....
.'f>

t'1'O

.H-

nO.-aPKR

NaHXH,

ODlnpaLteBU.le

It.. VO('ciH.

CROM! HMnepamopy, m .. C"It .HHH.mJ.lO

I'll'"

eocmoa .. R

IIHRaX'l>, .'fa H APYrRX...

IInoRcEoli
MamepillX ....

.e."Yr1>, 30.10qauntar.., KOpOOolllRaX'Jo H l\B"tmnooy,\1;, B'ItnapqaX'lt, am.18CaX'h

Ha nOBmopeBIIJIO npoa.tiy H3Iwal .. osa omB1m~HoA: rpaMomt, nl.'\8HO eMY 118 ;,ae.lmol opa:,rt; IlHCb)fo.. ('.l1lAYIOt.q3ro COAepllUHi8: IIY1t83... PyCCIW~I~·
I1l4pt':lBI,JqaHROM)' noo~.aHRRKY

om.

('0CIR08.fCII:
U03,'pa ........ , •

saraero

ro-

OlCYA:lp('maa

rOC~Aap .. MeRIi

oOon rOa

/

Digitized

by

Goog Ie

-961IC1~PCmua
cnpHBe:J..JH .nOA3pK·H
)I('<KAY

eo6oio ... IIIJIIB .. ~
1JeCDlBO,
0

_CItJIO

olle...
..JRl.\1l

B3p8A1IO

.a.

AO.IOZILIII,

BC1> npRBJU'Ia,

aclllCll~

A"LIaX'I.

um.oeM'"
.nallllmyii

eocmOILlC!1I; eel IWH Y H BameMY rOCYAaplO euaD;

un

Y&a3..

DP-

'1ecmao

BWB~ ~

«moasso ; meOll xopomo

Ba3aA"It onmpasaaa;

YU3'It

«cocmOILlCII ~ 60 roN', ~ ~ it 'lBc.aa.a Ha 90 aepO.ooNlX'lo B CJDO.Iio£1frio.e .I01lAAU'I., Ilocoaecnrao, BII'km1l C'L ApXS&laBAPBDlollB AamoDieM.., BLmXa.lO B:J'L Hexana, ~ Mapma i 7~1. roAl. PyccsHi KapaBaJI"L np.GLl..J .. aa CBVIa D.. CeHmat). p'b a.. cmo.l1lQY KRIWUI: HO .Iy'lwie mo"'P&1 "UDJJ.I GlaUB ~. Aaopa no DpoII:JBO.lbBOH qmn; npoaie ae
npO,.t.aHLI nyO.!ll'lBO
KnmaJicKoe m')M .. ,

rnaszse

aec&Ya Aemeso.

DpoBmne.u.cInBO 6..1.10 HeAOBO.lLBO qmo Pyecaie Be BWA3Ba.lH ououy noWl..,.mIJIX1t 700 MOBrO.l&eKax" 61;r.le~on'&, He DaRpa. BA mo, limo B.. qBC.I. RX,& OLLIO JDO..1I>KO 16 'Ie.lo.1I8'Io Jlacmollll\H"" nOAAaHBLIX'(' BOrALJDBa_, npcxie .e Il3Al.eue npHHa,,",e~a.!ll POCciH. Hey.\oao.u.cnmie cie BO:JpaC.lO eute Go.. 1oe, IW1'N' noc.uBHble, no OOB1>my XYIl1Ylunb. (01. e. nHmaiicHaro Iepapxa), sa p1lHy ,\urYl'" ..IaMJ.I-A.lII omLICEaBu. ,q>t'BDJlI'O KallleHDaro 11.\0.la, aoe!'.,., ICOS roeopanrs .. npeaaaie, 1I0K.,1nHJL.1C8 eme Tall.ep.I8I1'&, He 6h1.1H myA8 nponyll.\eul>I, 'R HO(,,\o"MoHap"" npHKJI.... nOA'" csoe nOHpoaume.abCmBO JlDBaI'O .para Kllmaro XYBmaiiwy-Xaaa. Bee cie noc.ly~H.lO noDOAOM1t ....(, IOOMY, 'Imo PocciiicKiH AreaID'&Aasre,.M'J;c1lB
e.. NApaBIIHOM...,

G..... '&

nosma

DblI'BaB'L B3'L

ARitCe no

"'OB'IBR"

KaNXU
Be

(9

Ilesuna, AeKaoplI 17~~)

,tI''''''

"HllllltiC'WO

Hpasnme ..scmso

.U3DPAU\Cllill

1I0NIIHymbIX'L

1'1,..1'111 DOt\IIOI(), IWI1IOpan

(,) JlI.'",Wtl.

Aotlo.'tI,

XII I. .

_._~!IO

npe(~maaa.lO
HC

mpe606-tr.ae~OB'L, yrpo4Ka.
cocmoaaacs

OAuaso .se

(I).

-~8~ .

Digitized by

Goog Ie

FAAB A II.
TOP.3\ECTBO MHPA.. MAHH.ECT':b 0 HAc..t:1lAOBA1i'L BO-

HIH DPECTO..tA. -

U0'B3AKA rEPII,On.

HMnEPATOPA rO..tmmHHCI\lH.

Aill.... -

CpeAR mpYAOB'I> rOCY.\llpCmBeBllblX'I> mOJUeHiA fi'l> HOBOR BoAH't, pa, mopzeCmB01la.l'l> MRpa: WBeI\ielO B'I> MOC£B~

H npRroC'I>

Hsmepamop-s, ~8 RRM33£.IIOIJeBie c06op'l> npaaeceno rocnOAY, H CEa33I10

B'I> Y crreacscsrs l'tO.leocmDie

6.laroAapcmBeHHoe et'O~HOM'I> uiero

npO£OnOBHIJeM'lt c..IOBO. AeHI> 01>1.1'" CBRH Be.lI>M03l:H, APYrr.

A1>me.JeM'I> nHpOB'I>, BelJep'l> conpOBOZ,t\3Aca JU.II()MHRa· H 4>eAepDep£oM'l>. Boraaa ])o~ nepeA'I> ApyrOM'l>, Cmapa.lHCb yroAHml> MOHapxy. npo1JBX'I>OOpamH.la aa ceoa BBHMaHie 3pllI'epnor-s: 3A1;cb me.JeA H.I.lIOMBHal.\ia, npe ..." AOMOM'It, rA1l KBapmHporO.lmmHHcruR

Ba.....

ycmpoensr

OI>UB Blo

mopzecmaeHHLla pazeB'I> OLI.I'I>~ap" EO.leCBH~ BO KUllzecmB''',

Bpama, no OARYcmopoHY KOHX'I> Hao()JoaHH'I> BaCH.ll>eBHIJ'I>, ..y~il exa a C'I>ApyroA npeAcmaueH'I>

no rep6aM'lt cOBoRyn.leHHblX'b HM'I>'BO eAB-

Hsmeno

pamop'l> , B'I>maEOBoA iEe KO.leCHH~,

Recyu\iAca

repOaM'b BHOBL 3aBOeBaHBLJX'LnpOBRHl.\iA. IOHLm. Fepuor-s R3BHHa.lCa npeA'" MoaapxoM'" B'I> mosrs, IJmo no Rpam£ocmB BpeMeHB H no neaocmamfiy B'lt XYAOZHHEaX'L, OR'lt He ycn'll.l'b •Cia BblAYMRa H H300pazeaie» cA'Il.Iamb HRf!ero npR.m1JR1;Amaro cel\ly mopa.:ecmBy • (B03pa:lH.I'lt

nETP'l»
Moesa

"cym'"

BalLlY1Jmill
T. V.

83'10 BC1;x'I>,ROR a BO Beel CB'Ilm.loemr. npeAcmaBB.lu

IIEB1l BJJA1;.I'I>: Bama

7

Digitized

by

Goog Ie

98
.OOOR IIOR IILlc.ul. uepamop'L, BRlla)

(npoA().VK3.l'1t· HM-

Ceii rocyACtp'"
lI306p:q;eoie npe»necUlBellOBE
CBOB(,DOa

yuaL1Ba1l B3

.ecun.

IIOB

Ioaaaa Bacaase.. R OOpa~ .
..B3po,.t,a B

• .IyD~ r
.ero

mo.u. ...o,

"0II1I'I>

oeR3B1>c1DBL1 06cmoan;ae.a ero ero .ylJllme.le .......

«cmsa ero BpelleBlI, 33C.1J"1,

ae..unWI

Ba3LlBalOm..

c.n,..ya npRll1>py Uapa Ioaaaa BaClLlLeBB'Ia, HMpamop-., 1t t1leBpa.L'l B3,1,a..n., 3aE0m., "'OH~ aaaaaaeaie oac...l1i,(BlIU npecmoaa npeaocmaaaaaocs BO..l1; CaMOAep:Eqa, cma meii
JrL

mOM'It Dpe..\DO.lo...eoiB,
E'It

'l1li0

ooa3aBRo-

rocYA'lpa

rocy~pcmBy

-

~'Iie

OOJI3aIDIOC-

Ero &'It DepBOpo~eRBolIJ • Iloaesse BC1>JI'It ~OMO
.oEOIO
BaDl'lt CLIII'L

CItIay .

eenrs,» (CGa3aOO B'It Maazocmiro
limO

BO.ecUi1»
.OItLl'L

ABecr3.l0MCEOJO A.te ...ct;ii,
B

oaAM1i1£lo

Be

paCKaaai~M'L

.ero «B3.. .OB

oooe

BaM1>peaie,

.MY Hamexy

omellecmBY

MaBBC>f'C1D3. 0 ~ lIero aaaro y aero B.1poc.10,
cmaparo, 'l1li0 6o.IbmollJ
mOMY .....

Eo~eIO EO acenpec1iE.IOCL ("lIII0 ",OBo.u.BO moJ.I'L A1U1> BII,I,RMO ecma) ,, a cie
DO JIILIocmoo molOllo 01D'lt
no-

.ooLlllaa

CLIDY Bac.D,.\cDIBO

«,I,aBa.IB, .....

OADII'L OB'lt mor,l,a

MY:Eecu

«.IYHameii
.0meqeCEOe -aamBepZCH'lt; .cy3\AeaiJO
liD

.aMlI.lia OLLI'L, B ..... moro a

na, aa aaxoe
JDa&'lt

uasacaaie

cllomp1>1D'It
3IIaIO

Be IOID.'t.l'L. MB .uoA1>x'b no

.Oe,l,06p .. Ui oOLlqaa BOO
yMHItlX'L

ae

lIero
B'L

Ceii: OLLID

ae moxiso
poABUle.lea ea MJZY

pa3-

ObJB3JB

B'b CBllmOlll'h

Ilucaaia

BII,I,BM'L,

omM1>BLl, DO Eor,l,a Hcaaxoaa
c ..ISY aa-

«4lEeHa cocmapnamyca .~cmBO .Ba.lO. Euie «lwrAa uRKili «DIu .. B1>e, limo

lIeOLmovy
H

BCXOAamaaCmBOBa.la, B EolEie
R B'L

limo

eme
moMY

YABBB-

6...Iaroc.a0Beoie

c..I1;,I,oBBABM'L,

Hamaxa

npe,l,EaX'L. OBoe
B DO B~

6.Ia
ne

eHH..11l

B

B1oIlRO...ocmOiUu.1Il

naaama oBLIii

KRII3L HDaB'b BaCB.u.eBaq'L,
C.IOBOM'L,

BeBe-

II,IBEiii

BO ,l,'lUOM'L;

BOO

pa3CLlo

Digitized by

Goog Ie

-

99

-

«DaHBOe pa3AUeuieM'L ,1I;tmeii B.&aAHl\IUPOUIX'L Hame crom~eCmBO coopa.n. H YlDBepAH.I'I>, xomopoa «nepBeucmBY, RO no Bon crmopoH cie qBOB•. I'I" ne no H ABaz,l\Ll om-

«M1l01l.n., YCMampHBall AOCmOHBaI'O BaC..I1lAlfHRa, OK

01>1 •

cofipaaaoe

H ymBep*AeOOoe

Haute

orne-

crqecmao naxa

B'L pacmosenie

He ynycmo.l'L. a nomosrs

Ilepso
omcmaBB-

"MIIMO cbluoBeH OIDACM'b BUY"Y,

«BH.I'L Buyr;:a YiEe B'JmqaHRaro u omA3.1'), CblUY esoe «Bac.a1>AcmBo0 qeM'b IICOOB3'b Cmeneaaoa l .A1>mr. B03MO;£HO), a BMeR80: «pa.lll B'L «yQBIIILI'I. no ce~
«81;

KBBrl}

B'b .I1>mo

7006, Cl»ea-

4 AeBb KRIJ3b Be.,IIJRm HBaB'L BaCILlbeBH'I'h
UaC.ltAoBKOM'b BBYKa caoero KURKBlI:lKecsHM'Jo B1>~eM'J,

«311ABMBmpi1l HBaBOBBqa, H B'IlBlJaB'L Obl..l'b na MocRaa Be.lHIWM'b KRmEeBiH «MHmponO.lUmoM'L CBMOROM'h;a B'f) .nmo apa3rB1>BaoiCIIRa Buysa

7010, An..
H

«p1>.lJl B'L 11 ""eUb Be.Dndii KRII3b HBaB'b Baclt..lbeBBq'b
csoero KRII31t AUMHmpill, B'L ~pRBaX'b 33 sapay.l'L, «Be, Be.I1l..I'It ero nossaaams crKHII3eM'L, u nOCaAH..I'hero cccBoero Bacnaia crceMY noaofinsre Be.DIDIM'L u morO:E'b

crAnp1l.lft B'I> 14 AeHb yqUBB.I'b

BaC.I'J;AHBKOIII'IJ bIB3 C B Apyrie

H~aHOBUqa, H B1lB'I3R'L Oltl..l'lt OBltlM'lt

COlle MBmponO.lBmOM'f> CUMOBOM'It; 3 qroo H crpl>IX'L spamsocma
dle1J3JD1t.

.ecms AOBO.lLULlenpBM1>pLI, 0 KO~OpaAH BpeMeHR 3A"tc1t_Be ynoMBBaB'It

-eM'&, no BnpeAb OBMe OCOO.l1lBO BLJA3Bbl 0YAYID'It B'L maKOM'It ~e paacYZAemu

B'L UpOW"OM'b

cr1. 714 rOAY IlHoiOCepAY1 MJ,( 0 HamRX'b nOM3UBItIX'L, 1
Cl1IIIIOtn.H napmu"Y.l1lpUltle «xoma U yq.BUoIII
cHJO'

BX'b AOMLI Be npUXOAIUB BeABBatBMOe omaaaa xoma II

ctOID'h ueAOCmOHBbJX'bBaC.I~AUBROB'LB'It paaaopeaie, Mltl Y CmaB'L, qmoo.. cCHM1mie ,0UJA3Bamb OAROMY CblHY, 0AHasoz'L aJjOIIUlm'h omAamL,. YCMompll AocmOUBaro,

aT. BOoilO pOAumULCEYIO, somopOMY cLlny no...

ul\leULWOMYMRl\IO OO.lItWBX·b, npB3RaBall YAoouaro, KO-

Digitized by

Goog Ie

.mopoA .ro

1.00Bac.l1;ACmBa: Romopoe £0.1.._ ze ace-

6..1

Be pacmoqlU'h I'ocyaapcmsa,

.nalJe Ao.IZB ..1 M..I BM1lm.. noneneaie lIamero
Hbln

0 qlu.ocmB

C'l> nOMo~1O BoRaR'h Bc1;M'It .HMI.l

.ziem

nase pacnpocmpaBeBo, sero AoIII aa 6.13ro

.AHMO ecms!

pa3cy AJLIII

ec:ii

.Y CUlaB... yqBBHm .. , Nl6... cie 6101.10sceraa
.lIpaBHme.n.cmBYlOl.1\3ro
•• HAII
.

B'I> Bon.

rOCYAaplI, )(O".y oBoii xosems; naaa onlM1lBBm..., ,."a6LI ntoro

cmoMY B OopeA'Il.aHm... Bac.a'kAcmBo, B oopeA1>.acHuoMY R3Roe nenompeficmso, «A1;mH H nomOMRH Be .saK'h BMwe nacaao, Blla.aH B'h maRYIO 3.I0Cmr.,

HM');II ClIO Y:JAY aa ceo');:

.,.

.paAH nOBe.l1;aaeM'I>, ,."a6L) BC'kHama B1lpBBle nOAA3BBLle «AyxOBur.le U Mil>csie 6e3'1> H3'hRmill ceii Ham ...·Y cma B'L .npeA ... Boross ... HEro EaaHre.aieM'" ymBepABoiB BSmaROH'L «OCROBaRiu, limo .BeB..., IUU BCIIS..., xmo ceMY 6YAem... IJPOWBcmaaenrs, mo aa BHaKO RaE'I> moaeoaams

.H;JM'l;uuHsa nosmea ..., CMepmUOH Ka3HB B ~epRoBRoA: tCJC..lllru.1> 0AoleiSam.. 6yAem ..... D

(I)

.
BC'k cocaosia RsC.l1;AHRsoro

B... C.I1>AcmBie cero
.... HamepiR ROM'h opecmo.aa IJ,apcmBymQ.\iii moro,

MaRB4oecms, soro

,."a~'B npHcllry rocy..-ap..,
DpeMII

npH3RaBamL

DpH3Raem'l> ma£o.r.1MTo

R OJDBepramr. moro,

omaepl'BeDl'lo OR'L•

. B... moze
Mltlan.

HMoepamOp'L

Cqe.n. Be06xOARB'I> Hcmiso B... Hcmise ;MR.uepa : CBoean. B'Io
C'L

AJlII ce611 BOCn0.lL30aamLCII BeceRHBM'h RYPas

COM'h MBRepa.lLR..IX... BOA...,H orrmpaaaaca omcmOIl~YIO

90 .epcnn.

01Il'L MOCKBbl.

m.UR . H ~e.n3able noaocosaro :ae.l'b3a,

aaBOAltJ naocmpaana R, no B03Bp~~eRiH

MORSPX'I>coficmaeaaopynao

B..IRODa..... urecms DYAOBTo

MOCRBY, y»BA1;BWBCI>C'h 3aBOAWfBKOM'L, CnpOCB.I'L ero: CRO.abRO n.aawam'h BltJ£OaaaHaro OR... pa60UlRBK8M'1o EallEA3ro

nyaa lIE~?

«110 a.lmltJoy

I. O~

(')r~.

At ..lI. VIII. 89-94.

Digitized by

Goog Ie

qa..n. MB.I.lep'&, OomaHHoA

101C'!> Hero 3apa-

H DETP'It nompe60Ba.n.

H.. 'h n ...amsr, -

Ms...... eps xolll1l.n.

aanaa-

1DBuu. Be"'H~Ol\ty no lIepBoHIlY ma ...ocs EMy no
rH

aa nYA'I>, HO MOHapX"I>
CKO ...J.RO npR'I1I«BOm'l> oaw-

Be eoraaca ... II B311mla oo ...1>e moro, C aoasre oamMalUl,

pa3Clie my, B, RynHR'L aa ama AeBJ.rOBOpU..I"I>ApyrIlM'L:

.MaXB,

KOmOplaJe II BIaJpaOOma..l'l>cOOcmBeBHLIMH CBO-

eRMB PYKaMB.»
0&0 0

(I)
J'epuor-s,
npO~BBmm B'h POCciH no

rO..IWmBHCKiii

?)oOO npezao~II..I'I> FYKY CBOIO cmapweA AOqepu Hsmepamopa ; HO Be no~yqB"''.& YAo~...emaopameasaaro omn1>ma: CIIHH no"'y.,aBwiii pyo eA D'h M"tcIllfJ>

roaa,

C~),B'.& amo

aa COA("p~Hie

BpeMIi CHOBa

mUD

Hy~HIaIM'I> nOAo~mla,

nosa oocmollme.aloCmBa

~eHHxa,

aa

cqeJn'h B'L ...yqwiA

aac ...bAcmBeHHlalx'.& 3eMe..... ero, '
nOpIIAOR'h. nHCIaMeDHO r"pIlOrT>, H cMY omB1>lIa...H 1'3 An-

opHBeAymcII

B'h nOC..l1>AcmBiH Bpe&leHH, Fepuor-s nOBmOpHA'h CBOIO npocla0Y,
p1>..IlI

C..I1>AyIOO~MH C... OBaMB: .CB1>m.!1;HmiA n.lel\IIIBDHK" onrs BaC'I> caMHX'I>..APyroe

«ApYilte..llOoe3BI>IA .eABnoe .Bawero .Bie

! ABa B8WB OHelaMa
onrs MHDucmpa

EaCCeBHqa, II npHDII.l'l>, ROmOpIaJX'I> cOAep~0 cBoAcmB1; lIpe3'h BaC'!> C'!> BaMl> nOMOllla B'I>sa-

AByx'l> A1;.I'h, nepBoe

cAOMOM'.&MOHl\t1't, Apyrot-.. lImoG" .mHX'L .my AiUax'.&, It'l> qeMY Ae MHorie
1IIII0

Ilomeamamsr oxo-

HM't101ll'I>, e~e.aD

M..I npBcmynHM"I>, .na limo om-

d'llmcmBYIO: «MoelO

II C'!> OBI>IMB Bcmynumla

Ilomeamamsr co acero
H

oxomoro

rOmOB'h mo

mpYARm1oC1i limo ~e
II

ccBOBCIIKOA B03MOiltHOCmH B'I> OBOM'h A1;.I'b; .npBDaA..le~Hon.
0

cynpy~ecmR1;,

H

B'I> mOM'L

uOmA8.leD'h BC 01>1"''1>, Riite xoqy B

olalm!>, nouesse

88-

e

l)

Stihlin. 1i. 1'3. .

(2)

r~

Aono,ul.

XIII. i'39.

Digitized by

Goog Ie

-me AoOpoe .~ D.ayqmee
«CII

10~cellAB'I> ,II,'I;H-

cocmoanie AOBO.l&110 3HaIO Rom..
0
naCA'tARbllC,&

BaC'l>.1100.110. Ho npe~e,

uezeolH BaWB ,II.'k.Ia

cocmoaaie

aeM.lIJ"....
II

IICmBDme.lloBO npHBeAeubl 0YAym'&, B'&mOM'& oOIl3am&ue MOry; ROO eze..tH6.... HL'H1; mo yqURB.I'b, «mo HHorAa H

npomaas DOolH H nO..l&3&1caoero orne-

«xecmaa ,ll,1;,IamL npHHYiKAeH,& 0&1 OJaU,&, xomopoe HU1> "ApaiEaC JEDBOma Moero ecms,»

(I)

(I)

r~.

A1>JlH. VIII. 168 -

169.

_Wi ....

Digitized by

Goog Ie

r.l A B A III.
llPHrOTOlUEHIJI K'b BOHHfi
C'b

IIEPCIEIO..

CBAAEBHhlH lliPlIIA.I'b

......
cnoe

Eme

BO Bpel\llJ

MHHYBmeu

BOUOM 33HHM3.1a ~3p" B'I> )lIJmea.HLIIJ npOBRH.

MI>IC..u. snecma

opyade

uia Ilepcia.
IIo miu 33K.iJI01JeHiH MHp3, Apmel'uu BO.n.IHCKiH,

0..J8·

I'yOepHamOpOl\I'J.

B'I> AcmpaX3HH,

OO"'J1lHA'I> 00-

Be.a1;nie

Hsmepamopa
rrsxomsr
1JmOObl

aarornoanms
oamaAioHOB'I> POMaHOBa

CYA3 H npO,~OBO"'hB3'& <l>HHB'I> OR-

crnaie
.iJIIHAiH

AoIII BOHCK'I>;

113'1>B03BpamH8meHCII

S?O

3HMOB3All
H

pecmaocmaxs
m1l~l'l>, Acmpaxau&;

KamHH3,

J1POC.43BJlII, C'h no BO.4l"t B'I>

BeCHOJO omnpaBHrn&CII oama ...iOHLl paoom&1

ocma ...&HLle",;e O&UH

m'hx'l>

noa-

KOB'I> Ha3H31JeHbl

MOil
-

OpH AaAOal:CKOl\I'I>

K3H3 ...1;: cnepx'l> a.aJlOBaHblJ, BeJl1;no Obl.40 npoH3BoAHmh H1\I'I> H 33A1>..ILHylO nJlamy. 1'ly B HHrepMaHJlaBAcKOMY IIo.aKaM'& Acmp3x3HcROomnpaBHmLTyA3 ze Be-

A0.aiKeHcmnOB3.40

en
nBo

H3'1> MOCRBLI, BO;\OIO, B'I> Acmpaxaas, c06pamLclI BC1>l\t'&Ooanepasrs, 3RCneAHqillx'l> ;\OCmaBHJla 00

-

yqaCmBODaBWHM'h MOplO. A.JII

B'I> npeIKHHX'l>

KacniHcKOMY BC'h

Boeaaaa
BOHH&1

Kozaer'in caapaasr,

HeoOxOAHMl>le

llETP'L neJlHKiH,
XOA3,

°

na

BpeMJI

cmo..u.

A3.aeKaro

00-

7KC.a3Jl'l> 00e30nacHmL

nponie 11
Anp'li.iJII,

npe,J,1;A&I

cDoeu I1IiD~

Hsmepin ;
Cmp3HH&IX'b

nO<IEHuy. U Aa.l'lo,

Ii o.Merin

jJ;0J,.l'L C.il1i~'ytotD.yro TypHH
IH, om'b

ImcmpYHlu,(iro:

«Eze.lH.

npOH3IDC;\1UR1'rt

«,J,anHLIM'I> POCClj:iCKH!\I'I>

-

104-

CCMe»~1O CBOIO OM.IIBllm..., mo 83l1mJ. aa AOBomeaie~ «A30b' m1>arr. BpeMII «Obmn. nomosrs, «By,II,e· TypER acmopORr.1
'V

npo,ll,OJl.Bnu.,

H B'Io cocmoaaia

CMOmpll no KOIl'loIOEmypaH'lo, aa mo aa Hepciso ,
u

«OU(B1;mCmBOBamr..»
B.IB

aa oyHmoB~KOB'Io om'lo
...,"

«IJerCH,II,CRBX'L BCmYOllmCII a OO'loIlBllm'l>, qmoM.

IIHR3RBX'Io BOOBCKRX'L l'IuHCmB'Io POCCIHCKOH MOWIRO npo-

«DO B.la,ll,1;HiRIIepcRACROl'I'L WlRReHO Be 01.1.10,H 1JID0 aoaa oa rno DoABY OO'ltIlBllm'lt: mo xoma amBB'L more .«B8mb, «ooeano Hawy npaBAY OOcmOllme.lr.ao Dpc".,II,Cma-

B'L m3ROM'1>C.lYlla1; K... HaM'lo DBcamJ.R3K ... K'L

aHaHCICoplle, a TypKaM'L 06'1tIlBHmb, KaIC1>DOB(".a1;OO H

Peaaaeamy, qmo
aaoaAeBia

Be AJIJl BoABJ.I, BO

,II,.IJl

.6ysmoB~HKOB'L; aHOCml> .onrs .YllpeZAamL

a Me....'y m1>M'L B'L DpeAocmopoz-

Tamapcsaro
no AUY

aapaase BOBCKa cssompa,»

C'It COB1;mya
C'L

ccKorA3 B'L llo.n.w1; am'll Kosrpecea aMY aaeaasanrs , mo .«om'lt MeAiamopa, aM)' B31> Bepaaaa.» .EzeJIH cpo.uo

H3 CeAM1; OOJlO;lK3IIrL 0 M1Ica MHBRCmpOB'Io 1t'L mocmopOHLI onn.

Ilfaeuiesc

Hanreh , 1'alt'lo Or.IDIL na OROB MHBRCmpy HarneC.lyqRrnCa CMepml> Koamne-

BO.leIO Eo.ielO

DO.l1LCKOMY, mo AJlII

npecmepezseaia

"peCOB'L 1ncaml> mYA3 "OC.lOM'L KHII3J.

Fparopsjc );0.11-

IlI'OPYKOMY, R emapamsca 0 ,ll,OOPOM'LKaB,II,HAam'l;,H «qmOob. H3'L DO.l1I1KO.'L.» .nOHe3l:e IlIBC,II,CKOHMHRHCmp'L CI()A3 1;,II,em'b, B «6e;)... CO)IDHia aclOaueHBOMY .3cnuIlHAlH .Bpa~eml .KaE'L mpeoooarnr. 0YAern'b, AaGJ.I DO noMOPBOMY' AOroBOPY B'b Au<Z>.IIIR,II,iaH OPlIl'bIM'L B.I3A1Ubl\3M'1o B03cie BeCbMa CDpaBeA-lBOlILlozeRO ,11,0

M3emHocmB

ObJ.lH, mo Auarnl>

«BO, peanocmno

H BeMe,ll,JleRRO.»
C'L

1l0CO.lbCmBO B'L mBe~iIO

.BecHJ.J, a eiEe.III 0YAem'lt

BX'Io cmopoasi

YOOMB-

Digitized by

Goog Ie'

«aamsos

105

o6r. OHO.,., mo 0YAe Be npomHDBO 0YAem ... no-

«AoZAamlo

Haes mBeA3M"f>~ H .Iyqme OOO~tm., nosa «BopOnIJlMCII; a ellEe.IB ropaazo lIEe.lamb OYAYJD"', DOClI.Iamlo C'It XOpOWB.... yOOpOM,. MOpeM'fo, a CYAOB B3...
.pIIABIo'X... AOBO.lbHO.I I

«Ilonesse om ... Ilecapcsaro
«HO 0 B03CmaHOB.leHiR .HameD 1l03BO.lHmb

MRBHcmpa

DpeAAOllEe·
C'It

CBOOOARODROMMep~H

ro-

.pOAOM... BpeC.l3B.1e~1'1>, o AoIII noaaaauia CR.lOIlUOCrnH m Rt.lwmopoe ypeqeHHOe qHc.lO

mo-

.BapoB ... rnYAa B03Hmb; «rnb1 He ObI..lO, B'It KieB1l -nOIILlHH'I> noaozsams, aB,. nompeOHOM... aA e,..e.lB «DHeam,,; .cmUM,. CKAOURmlo.II

a Aaolol B... nomaaaaxs Aaolol mt.M'"
It...

ympaABOp'"

aa rno YIJpeZ,.t,eBBoe qac.lO
:QecapcsHi APymM'l> OOll33mc.u.0

~.Iyqat.

C... UecapcROH

CmOpOHr.I cmanynn.

.0OOpOHHme.lloHOM,. COI03t. aH.nI OUt,. HH... X,., mo I «.lame.lbcDIBt. d\OpO.lb

mpefioaams mpaxnranra, mo a elSe.lH onrs TypOK,. 0YACIII'h onacaocma
3alt.lIOIJarn ....II 0 EaKOM,. opamr.

aBYAe orrrs ABopa C»paHtzy3csaro npeA.lOllEeHO 0YAem ..., mo IIpycCKoA mpe6yeIll'h

0011-

aa AO-

... omeaie , a APYlIEOOIOH np01UlM'h oOlI3).eiRHBam ....»

.piallEt.,

H

peaoaronia 0 lIaellEe.lH Ero Ilpyccxoe Beaasecmso ua DpeAnepeM1>Ry He COH3BO..lBm,., nro npB
BIoi-

acmaueBuyro

-II1IWHHX ... cAyqallX,. B,. mOM,. npllMO Be omaaasrsams "DO npHcmODIlhIM,. .omaecmlo.» .no
uBa 83...

,

06paaOM'" BCKamb oaoe A'UO BA3.IJo Pe3HAeHma AamcKaro Bccmyze-

pe.llll.\jaM'lt

Konenrareaa,

AanlCKOMY IIOCAaBBHKY 0 npaaaaeantn

a.a'!y - ..pees

A3Ba HBcmpY~JJ

n. e....11

Beemnepa·

«mopoers, 8 0 CBOOOAROM,.It - .. mo 6YAem'L aa mo

G'e;mow..utttu 3YB,.,," mpaamanrs Y"HlUlmh, "MO'lIEc:~m~ ....
mpe60Bamr.

a811M>,

106a DOCd'kABee oparru. aa AO-

mo uepaoe npBRIlIIIIo,

aomeaie,»
tlfloueiEe uKomopoe «canrs ,

aa nompedao pa3cy~eDo
BLIKynallllo

MaemuocmR,
B

«3a..!OiEeURLIIi B'L Kyp..!RHAiu, qDCAO R BLlKyrueRo, qmoo'l> erne
BLIR'II

YiEe u'llAOBO-

a KeH3ep.lHDl"It

60,000 e4lBMKOB.... aa B&IKYn ....

UAOCma.l .. LIX'L .H «rno A~mL,

"PO..!II eopMa..!LHoe

npacaams, noaa eme orm, Koaanpemeaie npacaaao He oyAem .... ,
ABOPY npH

a AeHLl'II R3'L Para,»

"K .... \rDumaRCIt0MJ

noc ....IK1> I

MHHD-

«cmpa A3mL KOMHUcilO 0 KOMMCPI.\'H,IJIIlOO'l> BO.lLUOH «mopl"lt no npaBaM'I> O(}t;RX..... » aB'L tlBLlopann.

Ifopmyraairo
H noczarm,»

B

B'L

Beaeniro

Pe3HAeRmOB'L

«EiEe..IH H3T> qYiEecmpauBLIX'L «pOH om .... 1;xamL "E",e.lH

MRBBCnIpoB'L Komonpnl\lo
C3M"l>

noxoxenrs,

omnycEamL.»

Kopoas

Ar..!HucEoH

ornao-

aecoraaciti, U..H qpe3'1>Apyrux'l> «0 mOM'I>npf'A.laram ...oy~em...., mo npnuaaams a nacarn .... » Hxnepamopr, nosma ueRaBRA.........moraanraih Allr..!iHcKiH ABOP'L. Eme npH CaMOM'I> nana ..1i aaaxoxcmea I'eopr-s I ocmana.rs B.... flETP1; C~IRWKOM'L neasrroauoe 0 ·ceo... Mutuie, cmynNH Itt
KUX'6

«BemCII 0 npasrapeaia

Nomopoe

YCiMH..OCL oOAte

n03A110mR.1IC-

H'kHIDHMII nocmynKaMH CiH
H3.. 0i1l:eUbl

Kopoaa Be.IHEoop"mauiH.
nOA'It

aT> COOCmB~HUOpyqHOH aanac-

Pocciiicxaro Mouapxa,
oOu()aX'6,

caraaaiesr .... 0 :
om'6 ,460pa

Ha1U!CeUHblX'6 H(U(,'6

Tan-

H06epC1Mi!O U .AuuHClMeO

(I).

(I) rO~U1W6.

VIII. 158. - .1) Koraa Kopoas Aam(,ItOH .B3J1.'''' IIImaAT., moraa lIeomcmymlIdM'I> npomeniesrs ABOP'" .rauHoHepcKoA cmapa.lcJI, 'Imoo'l> Bpeliell'L R Bepaeas .ellY libl.lH OmAaaf>1, 061l1148J1 BCmyoHJUI. .'1> COI03'1>H rnA'tJlH.

.paumHpoumb Hawa ~" qero Aam ..aae AO oaon.qama BOiillbl omHIOA" He Xom't.lR (MO;Kem'l>Ohlmb ..mo • .lyqme Haes C.I'tAyIOw,iii nomo .. 'I> 06l1a"", SHUH), e3te·

Digitized by

Goog Ie

8
Aup1u:JI

t07OLUT. CBaAeOBLIM'L

cero ro,a,a-MoBapX'L npH OpaKOCO'lemaHm

l\IapmaAOM'L, .I0BKHBa
C'L

roaaro Tpaea I'o-

AO'lepLIO Haes

Kanas-Kecapa POMOA3BOBCKarO.He CK.lOcaaa Morypn'l> CDHA'IIaauaamaan H

."00'1> orm,

K'I> mOMY Be.lHKHII'I> mp,.AOII'L e1Ke.l8 amo A06pyro

_Hem,l OId.lH, B'I> qelll'l> Fanaosepusi _rue.lbCmBOnamb, • a KOrAl!. oaoe - no coraaciso

COD·t.cmL HM'IIem-r..

OO.lY1JH ..H, umo aa mo Hall'L AamCKaro

.n ..amJlm'l>, mo DCeJlY CB'tmy H3JracmBO. .Aa BCJllleCItU 1I11ma..lH, a nomoJlY • nycmlLlH, a KorAa upitw.la oceas

9l)

Kor,4a

MbI

ADopa W..H K'L Konenrareny

, mor-

,4l1HCmDHme.aLno mpanr"YOoIt3JJ, moraa
He

- cnopmoM"f> YAoOBoe BpeMJI llpe3'1> CBOHX'L Kpeamyp'L upoBymOK.A8IDL cmasa, • MO BBywa..l1l .lIell'L .0mAa.JJlm& All6bl ~bI npoDun, ~opo.alO Ralluu, AamcKoMY, umo BHAa, naMlIpH.lHCL BaIl'L A1I.Ia 8: .. 'lIDO MbI 6YAmo xoom's APYJEObl B03BpeMJI ra ..epaHB pa.)CYA8mL, mo 'JH-

«RI3a",'L RAffiR, B'L llell'l> eme ropwe

Konearareas

B3J1mb, B mllM'f> oaaro H ,4aObl B'L maxoe (1JDIO BCJIK'L Mo.em'L

«10.18 R'I> AaBl.\ury «OO"H, limo .('Imo Mbl

«110"'80.1& 61>1 cie Y1JURHmL), H maxs .... crnoao ..0 e YKaa'l> npnC.lau'I> 61>1.I'LE'L AAMupa ..y

Hoppaey Ha-

er.

Be.lOEHM'L mpYAOM'L cmopoHOJO npOBlIAa.lH), Hpa30pnmb limo coxpauu'I>

.AaOLleace.aH He mYAI>. DOHAelll'J>, maaoaams a «my apaiio, HO eme Bon cY Ka3'1>61>1.1.. H3'1> raHlioBepCKoii c..a1JaRe 6ea'l> nap.aaMeBma cc.allAOBa.lO •• • raaa .mopble

HaC'L, Kauueaspia, csoero .He ellYH
moth.
MOR

mom ..

nO'JcllY AucY1JHOHm ; a ..

- eze.aH6-r. 01>1 ..'1> H3'1>Ar..lHllcEOii,

cie 01lAcmBO

no-

5) Koraa
moraa

lK«:lIa

1Ixa..a

B'1>rO.l.laHAUo

"1JPC3" Faauoeeps,

ow..a,

UeC.IblXaHRblM'I> oOpa301l'f> pyBC'IDl'L ..roAeii omDO-

a eme 1JpeBc'lma, a HIICOBO, 11010lIyiKHItH, EOR noca;Ka.fO omAoxHym.. no me.allraM'L EaK'I>

Be3.lH, C6H"O B031l~l.\Y, maze om'L Itapembl cnams, HH*e
JI'L

«011.1.
"POD'L, c RH*e

H Cc'lIiH qpea ... Aenr.

H acso H()qL cmym.ro poJitAellie RlI1ua, y6i~l.\allH

1IXa.lO, D ma-

eii He Aaaa..lH, om'l> nero CblUY

- npillxa.... cellY

Beaeas, 6e3~cmBoe

c itO rOCDOAa raJIBOBepl.\I>.

1I0rym'l>

Mo-

noeecnrsce,

0

CeM'I> OHCaBO E'L HX'L Aoopy, capER

B 0808 860

cl\olUlllca}l'lt

npocmQii

83J1m'l> 6I.u'l>, B Xom1l.lB ero

« HaltaaalllT> Be. p03blCII.lurL·, uero

MI>I

Be nOxom1l.lH;

-

Digitized by

Goog Ie

rOCmH co6P3.lHCIt B'L upi'txa.n.
• Itor"a .Hawa

1089 ilaCOB'L ympa,
KomopLm B ,1\0 11 qauanoc..mAOK'L

COB'L ,l\OZHA3.1BCIt Mapman,

B'L omKpLlmoH, B'L mecms

.lOm3AeHaapenra

onOMY roBOpeno, AJII ..ero maltT> A1I.IaemT>, HonoR ..... .IIOAJlIIT> CU38.1'f>, smo De ero saaa , nOHelKe qeMY B B1Ipnmit 6.....,. AJII moro B03MOllUlO; noneKoprueBCltOIllY, 'lpe.l'Jo xonrsDO-

«maltT> ellY npHlta3a80, • Aa6ltl .ax'Jo • .IIf, • Bpe"l1 amo
3~r.uB

.ace npe3CAe mOB 'llaAw D1ICaaO EO Aaopy npHC.Ia.... no 061>11IalO,80 61>uniJl
B'f>

npoB03CaUu. Y'IHH8ml> ue nponrenie

xomn ro.uaJIAiu Hawu

H De OAH8-"W

0 moll'f.

6r.uo

Hawcro

Koneurareas,
'ImoM. ·00-1".Q81I ~

-

4) nOmaM'Jo
BWBeCml>BORcoopw npe~paH .. iH a
II'Jo

.n
.clta

H C»pall u ia npoclLIH, H3T>Meueu6ypria,

.RpamUml> .morAa .. .laIIAilO
«C'I>

u 6wmlt

APY3I>JlIlH, H EorAa MI>. mo Y'IHDH.lH,

6.aaroNlPBMT> so Mu1I

11.

ny6.aBQnO

6.... . BC? n
B
II'Jo

•• pE'.3'It Tlocaa

ma .. T> pe3HAYI01.QarO Cmepea , npi1;aata.lu "O'lHO BHmBOplDTt malt~e npiacxams

1'0.1-

Hoppaes ,
Ko.ueri8, naDHCaID'l> ne-

D111M'Lace 6.aaroAapeBie~'L, nOMHIO, 'Ie.... npi1l:nCa.lH,

tlmo6T> yqUHHml> B

.(PJlAOM'L lie .c..

H umo A1I.Ia.lOcr.,

• B.. CeM'fo .. 1ICm1l), a nomOIlT> f5ea'fo lK&AHON 0pallHUW .upiJlme.lIlMB • pem'lt .mMAl>l • malto,..'lt .mu • aapcsie .MY neupissue.no, .npHHJI.IH, u maao morA3lK'"

IIBIUHCI>,IIBBOBCDOllorall morAawHeMY Haure-

!'

xaaoe

pyramp_II>Boe Hawn

OUCbllO Kapmel\fHIIHcmpl>. lie Ko-

OHCa.I'lt so MB1;, Eomoparo

ABa .l1;ma npomJlHy.IU BOBUY,ltomopyJO OROUll3ml> uaM1;peHI>~ 61>'.IB.H Hpyccsaro omT.colO3y

5)

.po.aE'H Aamckaro Hawero
B'f>

ODlOP&a.lH, Bap-

CKO.Il>kO pyrame.ll>Bt.JX'I> nBeE'VI> BO BpellJl 6t.J1'O.l.laBAiH, B 3A1>C1> Kuie nocmynxa 'IHBH.I'L

1Ke¢pcii.s..

(H.lB OpaBH.ll>lIlle Aate .. peN) 611AcmBa"'...... ••8 u a 0 mo .... cero 31>H RaKYJO lK'L nponia
lItt'

·maltate Be3A1I BCllltiJi YA061>B03.. 0",nWII • 1II110roO'l>0.... 0 • Aep~aBl>I .OpHIIRlly .,QaJI'L; 6YMarR nacams ,

·A1I.IalOlDTt, nOABB3aJl Hp.6o R ae.. .I1O na H3C'lt, It'l>,moMY 6o..1Ie H3B1iCI!lHW.ET> HeAPy",611 nOA3.lR 6YAe.e HacynpomHB'lt

• .10 *e.eae .. 'L l$Aamlt,

111;11'1> Mitt

npocmyolLIHCI>,

Ar..BQaaall'lt
."'AUR

B Taeuosepo.leM~H"y

mo mORMO, qmO

• CBOIO 3a Meltolen6ypl'CKaro

KUJI3J1, B .'It mo...,. uamypa ... -

Digitized by

Goog Ie

lIrY"'HBcaro .lOM1J,-

109Ze.l-'

(I),

CTo OrpoMBIaJM'L Map~LCKHM'I>

cnepsa .eBRXa, xoero conpoBollWUH 1~ mpyoaqeR, B 1~ I'BaPAeHCKHX'I> KaUBmaBOB,,", B'h <laaBiB ma.epoB'I>; nOmOM'Io Bepx,oM'I> npoBOAR..I'I>myaa ze H aeB1lcmy, 1;xaBwylO B'Io xapenrs .. C3M'h OmBOpU..I'I> ABepQJ>l, B DOABe.I'Io KUII~y K'h aa.1010. Do cosepmeaia 06pJlA3, Mooapx'I> B'I>AOM1l .KHSas-Kecapa, C'Io cmpozauwclO mosaocmho, ucnO..IBII.n. BC't OOIl33uHocmB Mapma.la: y ~.IBB'Io ,..IHWHRX'Io rocOmBe3'1>B'I> l\epEOBIt meR, 08'1> Ha3Ha'IJI.l'l> OCWa.lIaRbIM'Io npB..lRIIRJ.1JI aOBOOpaqaaro

M'tcnOA-

ma oa

OCoOJ.Il\IH cmo.aaani

H HOBOOpaq-

BOH, H, He 113111>HIIS npUHllmOH QBaa..n. BC'tX'h, a

pO..l1l,

cyemHACS,

cmoa, CKyma.l'h moasxo KyCOK'il zapeBoH KypHI.\bJ, KomopblH noaaaa EMy Hsmepampana, Besepoers C03ZeH'h Obl..l'h .eHepBepK'h, C'I> seaaecaM'h,
.lOBIaIM'lt u\KeueM'I> HeB1>cmhl. KOMBamaX'lt AOBO.lbHO ~pKO, rOCmSll'f> U Ra33.10Cfo B'I>

Hsmepamops, - MapOmKpbl..l'l> B'f> 33.11l

ma..",,'

83I1D'I>

monops
Obl.lO

B'Io pyKH,

osao, xomopoe
DBp'lo ma.l"" cmea KpYiKaclI

33KO.. OqeUO rB03A11MB. nOCH.II>HIaDl'l>

OKOUlIH.lCS

maaueers:

Map-

C'I> CBOBM'h iKe~OM1J, BOBoopaIlUfolX'I>.

BBe..l.,. PSAlal

ro-

B'f> cnaasmo

Ha
-no

ApyroH

~eHI>

rocmn

AO..... UltJ Obl .. U coOBpamt.-

npomHBHm ..CJI HR£mo. nocmopooaiA .. npomHB'b omuymeas

He MOiKem'J>;maxCllllmaro,

-iKe eel rp-J;X'b ncm - pwA 151>1 He MOrr.
- Mmeuu AocmOHH'J> ••

Ayxa
Oblmb
~p.

aomo-

H maaoro : .uara 0nT. Bepr-

(I)

rO.lwmHHcttiA

KaMetn>-IOnep-.
11'1>

BWbr .•

rO.Ibl\'I>, lIaXOAHIlWiACJI nHeRH 0 npeOLIBillliB npH6aB.lllem'b

cBRm'll Tcproua, H H3.\UlIJiA 3a-

(,BOCM'I> B'L Puccio Eapembl

(1721 -

1725),

Il'b mOMy: -nomOMY

qrno 6'11,\HblA HanepaH ..I0WaAeH; no DOCIDLI-

.100p'l> De HM'IIem'l> e06emaelllloii .£OMD n.10XOM'I> 3£Hnaatt.,.

.t.3AHm'l> BcerAa na nap'll ApJlnUblx'J... owaAeuo ....., H 11'1> ma'limo BBOK Mt.~aHRH"

• Awe.. 6w C1>Cm.. 8'10 nero ••

Digitized by

Goog Ie

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful