PENGENALAN: Prof Azimi Hamzah, 57, telah mendedikasikan 35 tahun hidupnya di mengejar bidang Pembangunan Pemuda sebagai bidang kajian

dan amalan. Dia berasal dari Rembau Negeri Sembilan.Dengan menggunakan bidang kekhususannya sebagai kenderaan, Prof Azimi Hamzah telah memberikan sumbangan ilmiah dalam semua aspek Pembangunan Pemuda-Pemuda Affair, Pemuda Perkhidmatan dan Gerakan Pemuda. Kontribusinya sangat diakui baik tempatan mahupun luar negeri.

Dilengkapi dengan Diploma Pertanian, Prof Azimi mengambil keuntungan dari kedudukannya sebagai Pembantu Pertanian Bahagian, Negeri Sembilan, dan bekerja sama dengan NGO pemuda dan agensi pembangunan lain, mengembangkan program khusus untuk mengangkat status sosialekonomi dari pemuda pertanian di daerah Tampin dan Rembau. Setelah menerima nya Magister Pembangunan Pemuda dan Perpanjangan Pendidikan, Prof Azimi Hamzah melaksanakan sistem rangkaian dengan institusi-institusi pembangunan dan NGO di Malaysia. Dengan sokongan kuat dari Pengarah Pemuda kemudian (sekarang Perdana Menteri), Prof Azimi tesis dioperasionalkan ke dalam siri program latihan dalam perkhidmatan untuk para perwira muda di Malaysia.

Prof Azimi Hamzah telah berperanan dalam meletakkan Universiti Putra Malaysia sebagai pusat terkemuka di negara-negara di bidang Pembangunan Sumber Pemuda. Melalui Centre, sebuah hubungan yang lebih sistematik telah dipelihara dengan baik lembaga nasional mahupun agensi antarabangsa (termasuk UNESCO; Commonwealth Sekretariat London; Commonwealth Youth Program - Asia Pasifik; ASEAN Sub-Jawatankuasa Pemuda; Olimpik Nasional Memorial Centre, Jepun; Korea Centreuntuk Remaja dan Anak, dan Shanghai Akademi Sains Sosial) dalam mengembangkan generasi muda Malaysia.

Inventori Minat Kerjaya Sidek (IMKS). dan Inventori Nilai Pekerjaan Sidek (INPS) dan Inventori Personaliti Warna (IPW). Beliau telah memperkenalkan satu pendekatan baru dalam kaunseling yang dikenali sebagai µKaunseling Berorientasikan Matlamat¶ dan µModel Perkembangan Kerjaya Bersepadu¶. Pengujian dan Penilaian dalam Kaunseling. Lembaga Penasihat Kaunselor Malaysia. Pengerusi. Ahli Jawatankuasa Perunding Pembinaan Ujian Malaysian University Selection Inventory(MUnSyI) dan Ketua Projek kajian Exit Survey di bawah pembiayaan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Beliau telah menerbitkan lapan buah bertajuk Perkembangan Kerjaya: Teori dan Praktis. Kesemua ujian-ujian ini telah digunakan secara meluas di Malaysia khususnya dalam kaunseling kerjaya.beliau juga telah menghasilkan beberapa penemuan baru yang berkaitan dengan ilmu kaunseling. beliau telah menyumbang secara ilmiah dalam beberapa aspek kaunseling khususnya Kaunseling Kerjaya dan Penilaian dalam Kaunseling. Manual Ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan Panduan Rasmi MEdSI . Fello. Dengan mengaplikasi bidang pengkhususan sebagai perantara. di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau juga merupakan Ahli. Pengamal Berlesen dan Kaunselor Berdaftar. . Ahli Jawatankuasa Pembinaan Ujian MEdSI. Beliau juga telah berjaya menghasilkan Inventori Personaliti Sidek (IPS).Profesor Madya Dr. Teori dan Praktis. Fakulti Pengajian Pendidikan. Dalam bidang latihan dan pengembangan. dan Ketua Editor. Penyelidik Institut Belia Negara. Pembinaan Modul: Bagaimana Membina Modul Latihan dan Modul Akademik. Sidek Mohd Noah telah berjuang selama 25 tahun dalam dunia kaunseling sebagai bidang pengajian dan praktis. Muslim Religiosity and Personality Indexing: Implication for Nation Building. beliau aktif mengendalikan latihan dan pengembangan dalam pelbagai kapasiti. Ketika ini beliau mengetuai tiga projek utama di peringkat kebangsaan iaitu sebagai Pengerusi. Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah. Handbook on Social Skills and Social Values in Technical Education and Vocational Training. Ahli Majlis Persatuan Kaunseling Malaysia. Selain mengajar. Kini beliau memegang jawatan Timbalan Dekan (Akademik). Jurnal PERKAMA.

keseronokan bekerja. .kejayaan perhubungan dan kejayaan fizikal staf di mana kejayaan emosi merupakan pengaruh untuk menjadi gembira.rakan sekerja.SINOPSIS: Jurnal Pemantapan Nilai Integriti Individu sebagai Teras Pembangunan Staf Berkualiti ini membincangkan konsep.hubungan yang buruk dengan rakan sekerja dan penyelia. Kejayaan dalam perhubungan didefinisikan dalam konteks kepuasan umum.piagam pelanggan atau sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada arahan terbaik.tembakau dan penagihan dadah serta kekerapan pergantungan terhadap penjagaan kesihatan akibat penyakit kesilapan sendiri. Bahagian pertama jurnal ini menerangkan konsep integriti iaitu dari aspek etika dan nilai yang boleh diamalkan dalam peningkatan integriti organisasi.nilai-nilai etika dan integriti serta cadangan model pemantapan integriti dalam pembentukan sesebuah organisasi yang berkualiti dan berintegriti.kecenderungan melakukan aktiviti yang dilarang di tempat kerja dan sikap menganggap kerja sebagai satu paksaan.penyalahgunaan arak.marah atau tidak berpuas hati.kecewa.pertentangan.teori.penulis menerangkan tentang peranan dan kepentingan integriti di kalangan staf.kejayaan kerjaya dan kewangan. Kejayaan kerja didefinisikan dalam aspek produktiviti tinggi. Integriti organisasi tercermin dalam pelaksanaan kod etika.saudara-mara dan pasangan berbanding hubungan yang dipenuhi dengan konflik. Perbincangan dalam jurnal ini menitikberatkan pengamalan elemen integriti dalam pengurusan organisasi.perpisahan dan kesengsaraan. Antara kepentingan yang disentuh oleh penulis di dalam kajiannya ini ialah integriti berperanan membentuk staf yang mempunyai tingkah laku yang baik dan bebas daripada tingkah laku kaunter produktif.kejayaan kerja.dedikasi terhadap tugas dan optimis terhadap kerjaya seseorang berbanding kebiasaan kerja yang teruk dan tidak dapat dipercayai.kekecewaan. Selain itu juga integriti juga mempengaruhi kejayaan emosi. Ini dapat dilakukan dengan mengamalkan pengurursan yang berkualiti.cemas. Kejayaan kerjaya dan kewangan di definisikan dalam konteks kejayaan kerja dan keupayaan mengawal kebiasaan perbelanjaan dan simpanan yang mencukupi untuk masa depan dan kerjaya seseorang.keharmonian dan hubungan yang menggembirakan dengan rakan.puas hati atau tenang dan sebaliknya risau. Kejayaan fizikal didefinisikan dalam aspek kebiasaan berorientasikan kesihatan dan penjagaan kesihatan yang minima berlawanan dengan pengabaian kesihatan dengan kekurangan nutrisi. Seterusnya.

mengetahui peranan staf kepada pencapaian matlamat organisasi.penulis telah menggariskan beberapa komponen dibawahnya iaitu menetapkan niat dan matlamat diri.penghayatan nilai-nilai murni dan komitmen terhadap nilai tersebut.Nilai-Nilai Profesionalisme.penghayatan dan komitmen atau amalan. Seterusnya dari aspek menetapkan motif atau matlamat yang ingin dicapai.mengetahui spesifikasi tugas dengan jelas dan mengetahui matlamat. Dalam nilai dan etika dalam perkhidmatan awam ini terdapat 10 nilai yang telah diutarakan oleh penulis iaitu nilai Kesucian Hati.membincangkan setiap nilai yang dihayati dan menggalakkan orang lain mengamalkan nilai-nilai murni manakala dari aspek komitmen atau amalan.kepentingan dan falsafah setiap nilai murni kepada diri dan organisasi. Seterusnya penulis turut membincangkan tentang pendefinisian terhadap konsep integriti dengan mempamerkan model integriti yang merangkumi empat komponen penting iaitu ilmu.Penulis telah membincangkan dengan lebih mendalam tentang elemen-elemen yang terkandung dalam membentuk staf yang berintegriti yang terdiri daripada nilai-nilai integriti dan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam.motif atau niat yang betul.penulis mengetengahkan dua komponen utama iaitu mengaplikasikan nilai-nilai murni di tempat kerja dan mengaplikasikan nilai-nilai murni di mana sahaja. Oleh itu.motif atau niat.Nilai Mengutamakan Pelanggan.Nilai Murni Profesional. Penulis juga turut menyertakan model integriti yang mana apabila dibincangkan didapati bahawa hamper mempunyai persamaan dengan akhlak.Nilai-Nilai Kepimpinan.Nilai-Nilai Peribadi Asas.nilai Tonggak Dua Belas. Dari aspek penghayatan nilai-nilai murni pula. .Nilai-nilai Produktif atau Kualiti dan Nilai-nilai Keagamaan.memastikan matlamat diri selari dengan matlamat organisasi dan menetapkan nilai-nilai murni yang ingin dihayati dan diamalkan. Perbezaan diantara keduanya adalah pada piawaian dan motif nilai.empat aspek perlu diambil kira iaitu ilmu dan kesedaran iaitu dengan mengetahui misi dan visi organisasi. Terdapat empat peringkat dalam proses pembentukan integriti iaitu ilmu. Piawaian integriti adalah berasaskan nilai etika yang diterima sebagai nilai yang positif dan baik secara universal manakala piawaian nilai akhlak pula berpaksikan kepada nilai yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah.penulis berpendapat bahawa untuk mengukuhkan integriti staf.penulis menekankan tiga komponen penting dibawahnya iaitu menjadikan nilai-nilai murni sebagai nilai diri.Nilai Etika Pentadbiran Awam.

beriman.keharmonian dan kejayaan organisasi.nilai instrumental iaitu cara bertingkah laku seperti nilai rajin.Penulis juga berpendapat organisasi digalakkan mengambil tindakan proaktif dengan pemilihan staf berintergriti tinggi ke dalam organisasi memandangkan pemantapan nilai integriti mengambil masa yang lama dan komitmen yang padu. .sabar.nilai terminal iaitu tujuan terakhir sesuatu tingkahlaku seperti nilai kehidupan selesa.nilai bijaksana iaitu nilai yang menuntut kebijaksanaan dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai misi dan visi organisasi.Jadual 2 yang dicadangkan oleh penulis ialah sebagai nilai-nilai integriti yang perlu dihayati bersama dan setiap nilai tersebut dikelaskan kepada lapan jenis nilai iaitu nilai amanah iaitu nilai wajib yang membolehkan individu menyempurnakan amanah atau tanggunjawab yang diberikan.bersopan dan adil.nilai eksplisit iaitu nilai luaran individu manakala nilai implicit iaitu nilai dalaman individu.ikhlas dan tenang dan berpendapat ianya merupakan teras untuk menggapai kejayaan hidup.nilai pusat atau utama iaitu nilai utama yang paling penting terhadap organisasi.kebahagiaan. Penulis telah mengetengahkan Rajah 4 sebagai cadangan model pemantapan integriti di dalam kajiannya.amanah.keamanan.jujur dan pemaaf.dedikasi. Penulis menekankan lima nilai teras iaitu berilmu.Pihak organisasi juga harus melakukan pemantauan.Dalam model ini.kebebasan.penulis mencadangkan supaya setiap individu perlu mengambil inisiatif untuk meneguhkan integriti mereka.menyediakan persekitaran yang membina untuk menyemai nilai integriti dan menghasilkan mekanisme penyeliaan yang berkesan dari masa ke semasa.sederhana.bersopan.nilai pinggiran atau sekunder iaitu nilai pengembangan daripada nilai-nilai teras sperti syukur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful