Sarajevo

Godina XIV

9. mart/o`ujak 2011. god.

2 KM

Izlazi srijedom

732

100 DIN

D 2,80 E

A 2,80 E

NL 2,80 E

S Jovom je njegovo kum~e, ~ija je majka po~etkom rata izgubila dva sina. Divjak joj je savjetovao da ponovo rodi. Pravdala mu se da je „stara“. Ipak, rodila je Muhameda. Fotografija je nastala na mjestu gdje su poginula Muhamedova dva brata, koja nikad nije upoznao

S 32,00 SEK

CH 4,40

DK 19,00 DKK

H 14 KN

2E

Ko je, zapravo, Jovan Divjak

AZRAIz sadr`aja Ivica KOSTELI]

Nela \ENISIJEVI]

18 34 70 74 80

Moj najbolji prijatelj je sestra Janica
Viki MILJKOVI]

„Mahalu{a“ koja ne pri~a o drugima

32

Raspla~em se slu{aju}i Halida
Vivien LEIGH

Sjaj glume i bijeda depresije
Porodica Muammara al-Gaddafija

Ko su djeca libijskog diktatora
Emerik BLUM

Menad`er kojeg je volio Tito

4 Cafe 79 Horoskop 86 Arte 88 Party zone
magazin za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna urednica Elameri [KRGI]-MIKULI] Zamjenik glavne i odgovorne urednice D`emal D@AKMI] Pomo}nik glavne i odgovorne urednice Alma RED@EPAGI] Lektorica Indira PIND@O Redakcija Lejla LOJO Elvedina D@AKMI] Amela KESEROVI] Zana KOLO[ Selma MULI] Foto-slu`ba s AVAZ-ROTO PRESS Stalna saradnja Ahmet BAJRI] BLICKO Emira GLUMAC Hedija MEHMEDI] Jasmin HAD@I] Seid MASNICA D`emka KARA^A Melina KAMERI] Dizajn Larisa HASANBEGOVI] Direktor Dru{tva Sanja ISANOVI] Ilustracije Agencija „Shutterstock“ DTP studio AVAZ-ROTO PRESS Organizacija {tampe RADIN PRINT d.o.o. Zmaja od Bosne 4 71000 Sarajevo Adresa redakcije TE[ANJSKA 24 b Telefoni 281-426 i 281-444 FAX: 281-428 e-mail: azra@avaz.ba m Marketing 281-356, fax:281-441 mail: marketing@avaz.ba Rukopisi i fotografije se ne vra}aju Transakcijski ra~uni UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br.3383202266402293 DEV.RN.br.33832048932443 55 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br.132731001313169 SWIFT CODE:TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN.br. 3060510000030742 DEV.RN.br. 71004200934630002 BBI Bosna Bank International TRN br. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 Identifikacioni br. 4200934630002 PDV br.200934630002 Porezni broj: 01357333

AZRACafe

„Orbico“ vam daruje
Distributerska kompanija „Orbico“ uvijek misli na svoje kupce i „Azrine“ ~itatelje, te vam u ovom broju na{eg magazina poklanja po jedan parfem „Avril Lavigne Forbidden Rose“, „Naomi by Naomi Campbell“, „Christina Aguilera“, „Lacoste Joy of Pink“, te „Olay classic Action“ dnevnu i no}nu kremu za lice. Sve {to treba da uradite jeste da odgovorite na pitanje:

Ko je za{titno lice parfema „Forbidden Rose“?
Ta~an odgovor {aljite SMS-om na broj telefona: 091 510 101, tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti razmak, a potom ukucati ta~an odgovor. Cijena SMS-a je 0.80 KM + PDV.

Ruksaci i tabakere
1. Alma Podgorica - Sarajevo 2. Mirsad Geko - Sarajevo 3. \ulizara Gani} - Kakanj 4. Mukerima Kr{lak - Sarajevo 5. Slobodanka Trlin - Zenica 6. Aida Mehi} - Sarajevo 7. Zoran Trn~i} - Sarajevo 8. Seida Sal~inovi} - Fojnica 9. Jasmina Miljkovi} - Sarajevo 10. Emina Mu{i} - Sarajevo

4/azra 2011.

„Dior“ i „Givenchy“ na poklon
Po{tovani ~itatelji, i dalje vam ostavljamo mogu}nost da se pretplatite na izdanje magazina „Azra“. Ovoga puta vjernost `elimo i nagraditi. Sve nove pretplatnike darivat }emo jednim od parfema s potpisom ku}a „Dior“ i „Givenchy“, ali i poklonom iznena|enja. Godi{nja pretplata na magazin „Azra“ je 104 KM. Da biste postali na{ godi{nji pretplatnik, popunite kupon i po{aljite na adresu: Te{anjska 24b. Za fizi~ka lica koja na{ magazin `ele dobivati na ku}nu adresu cijena pretplate je umanjena za deset posto. Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem tel: 033 281 361, 281-364

Dobitnici „Deborah“ poklona ove sedmice su: Merima Mujanovi} Visoko i Dalila Tahirovi} - Sarajevo

„Oviesse“ dobitnici:
1. Elma Mehmedovi} Kakanj (pid`ama) 2. Zakira Ahmethod`i} Sarajevo (marama)

Dobitnici RTL tretmana
1. D`eneta Ali} - Ilija{ 2. Sabina Tabi} - Sarajevo 3. Selma Baberovi} - Visoko

Dobitnici „Avonovih“ darova
1. Edna Mahalba{i}, Visoko 2. Amina Delihasanovi}, Sarajevo 3. Ehlimana Panavli}, Sarajevo 4. Admira Islambegovi}, Sarajevo

Sve darove mo`ete dobiti samo u narednih sedam dana od izlaska broja!
azra 2011./5

AZRACafe

„Montevideo, Bog te video“

» Trifunovi} u majici s likom penzioniranog generala Armije BiH Jovana Divjaka

Trifunovi}eva po~etni~ka gre{ka
» Glumci su se prije Sarajeva, poklonili publici u Mostaru.
Film „Montevideo, Bog te video“ prikazivan je u velikoj dvorani Kulturnog centra „Kosa~a“
(Foto: Ivan Rozi})

Pro{log petka u Sarajevu je slavljen film. U kinu „Obala Meeting Point“, rediteljski prvjenac Dragana Bjelogrli}a i, prema mi{ljenju mnogih, ove godine najbolji srbijanski film „Montevideo, Bog te video“ gledali su i Ivica Osim i Predrag Pa{i}, ali i ministri, politi~ari, reditelji i manje proslavljen filmski svijet. I danima bi se hvalila odli~na filmska pri~a o nogometu, ljubavi, zajedni{tvu, da Sergej Trifunovi} nakon premijere filma nije obukao majicu s likom penzioniranog generala Armije BiH Jovana Divjaka. U Sarajevu je gest pozdravljen i shva}en kao glum~eva politi~ka poruka, u Srbiji je o{tro osu|en. Shvativ{i razmjere bojkota i osude za „izdajni{tvo“ i njega i reditelja Bjelogrli}a, jer je u izjavi za „Radio Sarajevo“ ispri~ao detalje poznanstva s Divjakom, Trifunovi} je odlu~io „objasniti“ ~in, kazav{i da nije znao s ~ijim likom obla~i majicu!? I dok ~ekamo novu glum~evu verziju, nadamo se ne ponovljenu po~etni~ku gre{ku, mi }emo nastaviti slaviti film u kojem reditelj o`ivljava neka stara vremena kada su idoli nacije bili nogometa{i koji nisu `ivjeli od nogometa, nego - za nogomet. Oni su bili idoli nacije, i vi{e od toga.

6/azra 2011.

/Amela Keserovi}/Berjamin Nizi}/

» Jasna Ornela
Berry u publici

» Reditelj filma Dragan Bjelogrli} podsjetio nas je na istinske nogometne idole jednog vremena

ting u ulogu. U „Mee mu ostvario mal Enis Be{lagi} u fil nji supruge Sabine » at Point“ stigao u pr

» Publiku su pozdravile i
hostese odjevene u stilu 30-ih godina pro{log stolje}a

» Almir Kurt, tako|er, u majici
s likom Jovana Divjaka

» Ivica Osim sa suprugom Asimom na premijeri filma
„Montevideo, Bog te video“

» Gavrilo Grahovac me|u zvanicama
azra 2011./7

AZRACafe
» Na pisti su prikazane isklju~ivo Gallianove kreacije, jakne od tvida i bar{una, elegantne, prozirne haljine, krzneni kaputi, suknje i {e{iri

/Famepictures/JLP/AP/

» Modna ku}a „Dior“ u Parizu jo{ s Gallianovim kreacijama „Dior“ i dalje s Gallianom Uprkos ~injenici da zbog antisemitskih izjava vi{e ne radi za modnu ku}u „Dior“, kreacije Johna Galliana ipak su prije nekoliko dana prikazane na Sedmici mode u Parizu. Reviju je osiguravalo mno{tvo policajaca, zbog straha od mogu}ih protesta, a prije samog po~etka revije, prisutnima se obratio direktor modne ku}e „Dior“, Sidney Toledano, koji je jo{ jednom osudio Gallianove izjave. Na pisti su prikazane isklju~ivo Gallianove kreacije, jakne od tvida i bar{una, elegantne, prozirne haljine, krzneni kaputi, suknje i {e{iri.

» Galliano: Otpu{ten iz „Diora“ zbog antisemitskih izjava
8/azra 2011.

Koncert „Za 10“ Samir Mujagi} SMS priprema svoj prvi solisti~ki koncert u Sarajevu. Muzi~ki spektakl slu`benog naziva „Za 10“ odr`at }e se 19. marta u „Domu mladih“. - Bit }e to no} za pam}enje. Prvi samostalni koncert u rodnom gradu je ne{to {to svakom umjetniku mnogo zna~i. Zato }u dati sve od sebe da on bude i na nivou koji moji fanovi zaslu`uju, a tu su standardi jako visoki. Na sceni }emo, osim standardnih svjetlosnih efekata, imati i vi{e od 60 kvadratnih metara LED ekrana. Bend }e ~initi deset muzi~ara, a na samom po~etku koncerta }e nam se pridru`iti i deseto~lana plesna grupa. Bit }e tu jo{ mnogo iznena|enja, ali najbitnije je da }emo dati maksimum energije, umije}a i emocija - obe}ava Samir.

» Mujagi}: Prvi solisti~ki
koncert u Sarajevu

azra 2011./9

AZRACafe

Rije~i kao nadahnu}e

Androgeni ljepotan Andrej Peji} izjavio je da bi promijenio spol i stavio silikonske grudi ako bi mu ku}a „Victoria’s Secret“ ponudila ugovor. Nedavno je uzburkao javnost izjavom da se `eli slikati za „Playboy“, te da bi se htio oku{ati u televizijskom poslu. Lepa Brena nastupila je pro{le subote u rije~koj „Mladosti“ u polupraznoj dvorani. Bio je to njen prvi koncert u Rijeci nakon raspada Jugoslavije. Prije dvije godine pjevala je u Zagreba~koj areni, a tada je njen nastup podigao veliku pra{inu u javnosti. George Michael je izjavio da je zaslu`io zatvorsku kaznu, koju je dobio zbog saobra}ajne nesre}e u kojoj je slupao svoj automobil. Vozio je pod utjecajem droge. Danas se srami i smatra da je nekako morao platiti za lo{e stvari koje je pravio.

Lejla Filipovi}, biv{a Miss Hrvatske i supruga glumca Tarika Filipovi}a, otkrila je za hrvatske medije da suprug i ona `ele tre}e dijete, te da bi je silno razveselilo kada bi dobili djevoj~icu. Nakon {to je prekinuo devetogodi{nju vezu s nevjen~anom suprugom Asjom Novakovi}, s kojom ima sina Vjeku, Zlatan Zuhri} Zuhra zaljubljen je u Rominu Bo`ac. Apsolventica Pravnog fakulteta u Rijeci ima dvoje djece s nevjen~anim suprugom. Legendarni Phil Collins povla~i se iz svijeta muzike. Takvu odluku donio je zbog zdravstvenih problema i lo{ih kritika. Gotovo je potpuno izgubio sluh, a zbog o{te}enog `ivca prestao je svirati bubnjeve, a ima problema i s ki~mom. „Ku~ka se vratila i bolja je nego ikada“ - poru~ila je pjeva~ica Britney Spears svojim fanovima. Britney ka`e da je njen novi album „Femme Fatale“, na kojem je radila dvije godine, najbolji album koji je ikada napravila, te da }e pustiti da muzika govori umjesto nje. Nakon {to ga je pro{log petka uve~er napustila poslije sva|e, glumcu Charlieju Sheenu ponovno se vratila Rachel Oberlin, jedna od njegove dvije djevojke s kojima `ivi. Ekscentri~ni glumac planira da o`eni i Rachel i drugu djevojku, Natalie Kenly. Indira Vladi} pro{le subote je pjevala u Bo}arskom domu u Zagrebu pred blizu dvije hiljade posjetitelja. Pjeva~ica „Colonije“ muzi~kim spektaklom obilje`ila je 15-godi{njicu postojanja benda.

Sloboda je mogu}nost da sami izaberemo teret koji }emo nositi
10/azra 2011.

Yaltah MENUHIN

Slavni reditelj Guy Ritchie i njegova djevojka, manekenka Jacqui Ainsley, o~ekuju svoje prvo dijete u septembru. Jacqui je plakala od sre}e kada je saznala da je trudna. Kako bi proslavio sretnu vijest. par je otputovao na odmor.

AZRACafe
„Chevrolet Orlando“ u BiH Na tr`i{tu
automobila u Bosni i Hercegovini zvani~no je i „Chevrolet Orlando“. Promocijom odr`anom pro{le sedmice u Kampusu Sarajevskog univerziteta prisutnim medijima promovirane su mogu}nosti i velike ambicije novog „Chevrolet“ modela koji se isti~e i odli~nim odnosom ulo`enog i dobivenog. Za sve ljubitelje porodi~nih automobila „Chevrolet“ je zasigurno auto koje pru`a brojne mogu}nosti.

» Amela Pecar i Emir Hamzagi},
direktor Sektora maloprodaje i marketinga „Konzuma“

„Konzum“ nagradio kupce Velika „Konzumova“ nagradna igra „Osvoji 20.000 KM ili putovanje u Istanbul“ privedena je kraju, a sretnim dobitnicima uru~ene su nagrade. Glavnu nagradu 20.000 KM na potro{a~koj kartici UniCredit Banke osvojila je Sarajka Amela Pecar. Sretnoj dobitnici nedavno je uru~ena nagrada, a osim nje, „Konzum“ je svoje kupce po~astio i s deset putovanja za dvije osobe u Istanbul uz d`eparac od 300 KM.

/Selma Muli}/ privatni arhiv

„Jagode sa {lagom“ nakon ~etiri godine
^etiri godine nakon {to su snimili pjesmu „Jagode sa {lagom“ grupa „\ogani“ snimila je spot pjesmu „Jagode sa {lagom“. - To je moja omiljena pjesma i uvijek smo `alili sto nismo uradili spot za nju - kazala je Vesna, a snimanje spota su i ovog puta povjerili ne{em reditelju Harisu Dubici, s kojim odranije imaju odli~nu saradnju. Ovo je njihova ~etvrta saradnja, a spot su ovog puta snimali [vicarskoj. Premijera spota najavljena je za 8. mart, kao poklon za Dan `ena.
12/azra 2011.

Lejla Lojo/ Haris Dubica

» „Jagode sa {lagom“ je Vesnina omiljena
pjesma

Chanelova muza Ameri~ka glumica, zvijezda serijala „Gossip Girl“ , Blake Lively (23) jedna je od najtra`enijih zvijezda ovogodi{njeg Paris Fashion Weeka. Blake je nedavno postala za{titno lice modne ku}e „Chanel“. Anna Wintour ju je prozvala sjajnim uzorom mladim djevojkama, a imun nije ostao ni Karl Lagerfeld. Lively je u Parizu zavr{ila i snimanje za novu kolekciju „Chanelovih“ torbica.

Foto: Famepictures/JLP

» Lively je za{titno lice
presti`nog „Chanela“

Finalni izbor za Miss planete Zemlje BiH odr`at }e se u maju. Objavljujemo spisak kandidatkinja za koje mo`ete glasati. Ukucajte klju~nu rije~ OK, potom Miss Planete, a zatim redni broj kandidatkinje za koju glasate. SMS {aljite na broj: 091 510 101. Tako|er, mo`ete glasati i za Miss „Azre“, tako {to }ete na isti broj poslati sms s klju~nom rije~i OK, potom ukucajte Miss Azra, te redni broj kandidatkinje za koju glasate. Pobjednicu o~ekuje naslovnica na{eg magazina kao i snimanje editorijala 1. Aleksandra Kova~evi} (22), Sarajevo 2. Ana Marija Juri{i} (19), Kiseljak 3. Emina Had`ipa{i} (22), Bosanska Krupa 4. Jasmina Tursunovi} (18), Srebrenik 5. Nata{a Borozan (20), Mostar 6. Nejra Pr{i} (19), Biha} 7. Sanela Fijuljanin (21), Sarajevo 8. Selma Ajnad`i} (21), Sarajevo 9. Selma Duvnjak (19), Sarajevo 10. Semira Had`imehmedagi} (20), Visoko 11. Tijana Jankovi} (23), Doboj

» Blake i Karl Lagerfeld u Parizu
azra 2011./13

AZRACafe

» Bista Mauricijevog
lika i danas se ~uva u muzeju

16/azra 2011.

Hrva~ Maurice Tillet je Shrek?

Popularni lik iz „Oscarom“ nagra|enog crtanog filma, prema pisanju svjetskih medija, temelji se na stvarnoj li~nosti, profesionalnom hrva~u, ~iji je nadimak bio „Francuski an|eo“

S

hrek, najpoznatiji ogar na svijetu i jedan od najomiljenijih crtanih likova, ~ini se, nije nastao samo genijalnim idejama iz ma{taonice jednog od najve}ih tvoraca crtanih filmova. U animiranoj verziji to je definitivno lik francuskog profesionalnog hrva~a Mauricija Tilleta. Ovaj francuski intelektualac u dvadesetim godinama obolio je od akromegalije, rijetke hroni~ne bolesti zbog koje kosti nekontrolirano rastu. Simptomi se manifestiraju uve}anjem {aka i stopala, zadebljanjem usana i stvaranjem suvi{nih bora na ~elu. Svjetski poznati hrva~, ~iji je nadimak bio „Francuski an|eo“, govorio je 14 jezika. Prije nego {to je obolio bio je poznat kao darovit pjesnik i glumac. No, nakon {to je bolest po~ela drasti~no mijenjati njegov izgled, mnogi su ga ismijavali. Odlu~io je da se preseli u Ameriku, a svoju bolest iskoristi kao prednost. Tada je postao profesionalni hrva~ i dobio nadimak „Nakazni ogar u ringu“. Godinama nakon njegovog uspjeha mnogi su poku{ali da ga imitiraju, baziraju}i svoj identitet ili alter ego na njegovom liku, ali u tome nisu uspjeli. Njegov najve}i uspjeh desio se kad je pobijedio je Stevea „Crushera“ Caseya, 1. augusta 1944. godine, te ponio naslov svjetskog prvaka u hrvanju. Iako njegova pojava nije tako djelovala, ovaj izuzetno obrazovan i inteligentan ~ovjek ~esto bio je usamljen. Imao je mnogo poznanika, ali malo pravih prijatelja. U novinskim tekstovima iz tog perioda navodi se kako je u`ivao igraju}i {ah s tada poznatim biznismenom Patrickom Kellyjem. Godinama se borio protiv bolesti srca, koja se brzo razvijala zbog akromegalije koja je sve vi{e deformirala njegovo tijelo. Nekoliko godina prije ne{to {to je umro, Bobby Managoff, tako|er profesionalni hrva~, zamolio je Tilleta da napravi gipsani kalup njegovog lica. Veseli div je pristao, pa su napravljene

» Sli~nost je fizi~ka i karakterna

» Govorio je 14 svjetskih jezika

» Po dolasku u Ameriku Tillet je
postigao veliku popularnost

tri biste. Dvije su u muzejima posve}enim sportu, kakav je Me|unarodni muzej hrvanja u Iowi. Tako|er, izvajano Mauricijevo poprsje u prirodnoj veli~ini nalazi se u Internacionalnom muzeju hirur{ih nauka u Chicagu. Maruice je preminuo u Americi u 51-oj godini `ivota, a mnoge njegove fotografije koje su napravljene 1946. godine, izu~avane su u razli~itim segmentima likovne umjetnosti devedesetih godina. Upravo u to vrijeme, ta~nije 1990. godine, poznati ameri~ki dje~iji pisac William Steig objavljuje svoju slikovnicu, na osnovu koje se snimljen „Oscarom“ nagra|eni film „Shrek“, jedanaest godina poslije. Ku}a „Dreamworks“ platila mu je tada pola miliona dolara za autorska prava, ali ovaj uspje{ni pisac nikad nije potvrdio ko je, ustvari, lik na osnovu kojeg je nastao popularni ogar. /Zana Kolo{/
azra 2011./17

AZRAIntervju

Ivica KOSTELI]

Janica je moj jedini p I
vica Kosteli} mo`e ponekad isko~iti sa staze, mo`e u ciljnoj ravnini zavr{iti i peti, ali mo`e i za samo 28 dana osvojiti i dalje nedosti`nih 999 bodova. Ove godine on je najbolji skija{ na svijetu. Priznali su to i Didier Cuche, Axel Lund Svindal, te Silvan Zurbriggen. Jedan slobodan dan od skija{kih utrka, pro{le sedmice, iskoristio je i da odgovori na pitanja na{eg magazina. Govorio je o ocu Anti, skija{kom treneru, nekada stru~nom i u rukometu, sestri Janici, donedavno najboljoj skija{ici na svijetu, djevojci Elin, Islan|anki koja zbog ljubavi u~i i hrvatski jezik, majci, Bosni, prijateljima i o osam te{kih povreda koljena.

Konkurencija priznaje da je najbolji, te bi ove godine mogao postati vlasnik Velikog kristalnog globusa, najpresti`nije medalje u svjetskom alpskom skijanju. Voli gitaru i stripove, o sebi van staze ne govori mnogo, zato {to drugi, ka`e, bez sumnje imaju objektivniju procjenu
Razgovarala: Amela KESEROVI]
- Otac i ja uvijek analiziramo svoje uspjehe jednako koliko i neuspjehe, te iz toga izvla~imo pouke i adaptiramo svoj trening i pristup. Bilo ~ije ambicije, pa tako i ambicije glavnog trenera, ne smiju biti ispred ambicija samog natjecatelja. Teret je utoliko lak{i koliko ste ciljeva uspjeli ostvariti.

su bolesti povremeno mu~ile dio moje konkurencije. Sedam operacija koljena, bolovi u le|ima... jesu li najgore {to Vam je skijanje donijelo? - Bilo je osam operacija. Da, taj dio skijanja nije ba{ najsretniji. Jedan biv{i skija{ jednom je rekao: „U skijanju postoje dva puta: jedan koji vodi izme|u skija{kih {tapova i jedan koji vodi izme|u bolni~kih kreveta“. Nakon osvajanja srebrene olimpijske medalje, otac Vam je rekao: „Nemam ti sad vi{e {ta re}i, sve smo mi ve} rekli jedan drugome“. [ta ka`e kada se ku}i vra}ate bez medalja i je li, zapravo, najte`e ispuniti ambicije glavnog trenera?

Najbolji ste skija{ na svijetu, ali i najbolji hrvatski sportist. Jesu li Va{e ambicije po~injale i zavr{avale ovakvim statusom, ili ste bili momak koji je `elio samo da skija? - U vrijeme dok sam bio klinac, `elio sam se takmi~iti u Svjetskom kupu. A, kada sam i to ostvario i po~eo se ozbiljnije takmi~iti, oko desete godine `ivota, `elio sam osvojiti i olimpijsku medalju. Zapravo, uvijek sam htio biti {to bolji, a tako je i danas.

Sport je zami{ljen kao poku{aj stvaranja idealnog svijeta i prema tome, sport bi, prije svega, trebao biti fer

U jednom od intervjua priznali ste da ste se s ocem posva|ali, jer je otpustio fizioterapeuta koji je bio drag i Vama i Va{oj sestri. Kako se cijela pri~a na kraju zavr{ila? Kakve su o~eve trenerske i odgojne metode? - Istina, zbog toga smo se bili posva|ali. Znate, fizioterapeuti su ljudi koji vam lako u|u „pod

»

Za {ta najvi{e mo`ete zahvaliti upornosti? - Veoma volim skijanje, volim trenirati i biti u prirodi, a na utrkama se volim takmi~iti. To je klju~ svega. Imao sam sre}e {to sam po prirodi uporan, jer mi je ta upornost zaista mnogo pomogla u karijeri. [ta sve stvara {ampiona? - Vjerujem da je sve u na{im `ivotima suma mnogih stvari i zato je te{ko re}i {ta sve stvara {ampiona, jer je takvih stvari vrlo mnogo. Ali, ako `elite znati {ta je to {to odvaja {ampiona od vrhunskog sportiste, onda je to sposobnost da dâ sve od sebe pod vrlo te{kim i stresnim okolnostima.

Prije dvije godine ste zavr{ili kao ~etvrti najbolji skija{ na svijetu, imali ste probleme s diskushernijom. Kako Vas je zdravlje slu`ilo ove sezone? - Moji problemi uglavnom obuhva}aju le|a i koljeno i ti su problemi svake sezone vi{e ili manje izra`eni. Zdravlje me je slu`ilo dobro sve do Svjetskog prvenstva, gdje sam malo „na~eo“ koljeno koje me sada mu~i. Ipak, moram napomenuti da mi je veoma drago to {to sam kroz ~itavu sezonu pro{ao bez prehlade ili gripe, a te
18/azra 2011.

» Sa sestrom Janicom

p rijatelj

azra 2011./19

» Kosteli}: Najbolji skija{ na svijetu
su to uglavnom povjerljive osobe. Na» ko`u“, jerfizioterapeut o kojem govorimo je doveprimjer, den u Skija{ki savez na moju preporuku. On je kasnije prona{ao drugi posao, te je i dalje uspje{an u svom radu, a ostali smo dobri prijatelji. Kad je rije~ o o~evom trenerskom radu, vrlo je metodi~an. Na prvi pogled, nekome ko sa strane gleda na{ trening moglo bi se u~initi da tata ne zna {ta radi. To je jedna od onih osobina koja mi se

» Ante Kosteli} odigrao je veliku ulogu u karijeri sina i k}erke

^esto oklijevam s pritiskom na skiju u po~etku zavoja i to bih volio promijeniti

svi|a kod njega. On, zapravo, uvijek zna {ta radi i {ta `eli posti}i. Ima ogromno iskustvo koje obilno koristi. Vrlo je sklon analizi i statistikama, a istovremeno je fleksibilan i pragmati~an. Iznad svega je sna`na osobnost. Nikada nisam upoznao ~ovjeka s toliko energije, naro~ito ne u starijim godinama.

Kakvu je ulogu u Va{em `ivotu odigrala majka? - Vrlo sam vezan za majku. Mislim da je sasvim ispravna ona tvrdnja da `ena dr`i tri stuba ku}e. Ja zasigurno ne bih mogao zavr{iti svoje {kolovanje da nije bilo majke, koja se brinula o svemu tome. Ona je zaslu`na za mnoge stvari o kojima drugi ne}e nikada ni{ta saznati. Kakav ste student? - Uglavnom odli~an. Hrvatsku ste zajedno sa sestrom Janicom promovirali na najljep{i na~in, kao i Sljeme, na koje, ukoliko ga uporedimo s glasovitim skija{kim padinama, niko ozbiljno nije ra~unao. Danas je ono svjetska skija{ka atrakcija, simbol Zagreba, ali i cijele Hrvatske. [ta je Sljeme za Vas? - Sljeme ima klju~nu ulogu u na{oj pri~i. Sasvim sigurno se ne bismo odlu~ili za skija{ku karijeru da nismo imali brdo takore}i pred ku}nim pragom. Iako je Sljeme znatno skromnije brdo u pore|enju s planinama na kojima su odrasli na{i konkurenti, ono za nas ima ogromnu va`nost. Kako ste reagirali kada Vam je Janica saop}ila da napu{ta profesionalno skijanje. Jeste li je poku{ali uvjeriti u suprotno?

» U vezi je s Islan|ankom, nekada{njom skija{icom Elin Arnarsdottir

»
azra 2011./21

»

» Osim
skijanja veoma voli i muziku

» Na prijemu kod hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a

se po» vla~iU po~etku nisam mogao vjerovatijedanikada iz profesionalnog takmi~enja, ali nisam poku{ao uvjeravati da ostane. Nas dvoje smo odrasli zajedno i sve vrijeme smo jedno drugom bili najbolji, a ponekad i jedini prijatelji. Tako je i danas. Kako se borite s diskriminacijom u skija{kom sportu, kada male nacije i nemaju zavidnu poziciju u odnosu na velike. Za brojne su rezervirane tek sporedne staze? - Kao prvo, sport je zami{ljen kao poku{aj stvaranja idealnog svijeta i prema tome, sport bi, prije svega, trebao biti fer. [to je sport vi{e fer, dakle, kada pru`a jednake uvjete svima, to je plemenitiji, te se mnogi lak{e s njim identificiraju. Kao drugo, sport, naprimjer skijanje, mo`e postati „veliki“ tek onda kada bude popularan globalno, odnosno kada se takozvane male nacije afirmiraju u njemu. Premda je „FIS“ na ovom Svjetskom prvenstvu u Garmisch-Partenkirchenu dopustio ve}u afirmaciju „malih nacija“ u odnosu na SP u Val d’Isereu, ja nisam saglasan da se kvalifikacijske utrke voze na sporednoj stazi, daleko od o~iju javnosti. S kim se od skija{a najbolje sla`ete? - Svi skija{i su vrlo fokusirani na sebe i svoj put i zato ponekad znaju izgledati nedostupni. Me|usobno se po{tujemo. Najbolji prijatelji u

» Ivica s Bodeom Millerom i Silvanom Zurbriggenom u Vancouveru

Svjetskom kupu su mi momci iz Slovenske reprezentacije s kojima se takmi~im od malih nogu. Dobar prijatelj mi je i Silvan Zurbriggen. Da mo`ete vratiti vrijeme, ~iji savremenik u skijanju biste voljeli biti? - Stenmarkov.

Miller je rekao da skijate bez gre{ke, da ste za njega jednostavno najbolji, postoji li ijedna mana koju primijetite samo Vi, a koje biste se na stazi voljeli rije{iti? - ^esto oklijevam s pritiskom na skiju u po~etku zavoja i to bih volio promijeniti. Zanima nas i Va{a djevojka Elin... - Upoznali smo se na skijanju, u vezi smo ve} nekoliko godina i odli~no se sla`emo. Nije uvijek bilo sponzora niti medalja. Koji Vam je period u karijeri bio najte`i? - Rehabilitacija od operacije kri`nog ligamenta i meniskusa 2001. godine. Te sezone (2000./2001.) sam kona~no poslije serije ozljeda i operacija uspio osvojiti bodove u Svjetskom kupu, ali sam se opet te{ko ozlijedio. Niko, osim moje porodice i nekih prijatelja nije vjerovao u mene. Prvih nekoliko dana nakon operacije bilo mi je vrlo te{ko, ali onda sam se prihvatio posla! Do|ete li nekada na Bjela{nicu, Jahorinu, Bosnu op}enito? - Kao dijete sam s porodicom prije rata dolazio na zimovanje na Vla{i}. Od onda nisam bio u Bosni.

22/azra 2011.

AZRAZvjezdana pra{ina

Colin FIRTH
Ugla|eni Britanac, koji je jednako dobro odigrao ulogu romanti~nog ljubavnika kakav je Mr. Darcy, ali i lucidnog homoorijentiranog profesora u filmu „Samac“, zablistao je na ovogodi{njoj, 83. dodjeli „Oscara“. Zlatni kipi}, koji je dobio za ulogu kralja Georga VI u filmu „ Kraljev govor“, nakon dodjele zaboravio je u toaletu
Priredila: Zana KOLO[

» „Oscar“
nije do{ao neo~ekivano

24/azra 2011.

[armer koji redovno gubi nagrade

P

edesetjednogodi{nji britanski glumac Colin Firth na ovogodi{njoj, 83. dodjeli nagrade „Oscar“ zablistao je na pozornici, preuzimaju}i zlatni kipi} za ulogu u filmu „Kraljev govor“ uz komentar: „ ^ini mi se da sam tek sad na vrhuncu karijere“. Vrhunski odigrana rola britanskog kralja Georga VI, koji je morao preuzeti ulogu vo|e svog naroda uo~i Drugog svjetskog rata, iako je imao problema s mucanjem i govorom u javnosti, bila je za njega, ka`e, zanimljivo iskustvo. A upravo ova uloga donijela je {armantnom Britancu i priznanje BAFTA. Zanimljivo djetinjstvo i stalna putovanja obogatila su `ivot ovog obrazovanog, elegantnog i urbanog Britanca, koji se nije povla~io pred izazovima na sceni, ali nikad nije bio zanimljiv `utoj {tampi.

Djetinjstvo u Nigeriji
Ro|en je u britanskom Grayshottu, u regiji Hampshire. Njegova majka Shirley predavala je komparativnu religiju, a otac David historiju. Odrastao je uz sestru Kate i mla|eg brata Jonathana, koji je, tako|er, glumac. - Moji roditelji ro|eni su u Indiji. Kad sam imao dovoljno godina, krenuli smo na putovanja. Najprije smo se preselili u Nigeriju. A nakon toga smo se konstatno selili, dok po~etkom sedamdesetih nismo kona~no do{li u Ameriku, pri~a Colin, u jednom od brojnih intervjua, otkrivaju}i da ga kao dje~aka u St. Louisu nije fascinirao ameri~ki na~in obrazovanja. - U Britaniji smo, prema na{em sistemu obrazovanja u {kolu, krenuli godinu kasnije nego u Americi. Do{ao sam nespreman i bio sam, zaista, nesretan. I moj na~in odijevanja bio je druga~iji. Nosio sam hla~e i ko{ulje, dok su svi hodali u jeansu i duksericama. Tako|er, svi su se ovdje bavili mno{tvom vannastavnih aktivnosti, a ja sam se konstantno pitao za{to to sebi rade?! Razlike su bile velike i obradovao sam se kad smo se kona~no vratili u Englesku. Ve} s 14 godina Colin, kojeg su roditelji poprili~no strogo odgajali, znao je jedno - `elio je postati glumac. ^etiri godine kasnije preselio se u London, gdje je oku{ao sre}u u Nacionalnom pozori{tu mladih. Iako se na samom po~etku isklju~ivo javljao na telefon i donosio ~aj poznatim glumcima, bio je uporan i redovno i{ao na ~asove glume. Zablistao je ulogom u „Hamletu“. Slijedi nekoliko zna~ajnijih uloga u teatru, a sredina osamdesetih bit }e presudna za njega - dobio je ulogu u mini tv-seriji po romanu Jane Ostin „

Talentirani Britanac ~esto se i politi~ki anga`irao. Sna`no se zalagao za odobravanje azila izbjeglicama iz Demokratske Republike Kongo, bori se godinama protiv ksenofobije i deportacija, a ~lan je i brojnih nevladinih organizacija
najromanti~niji lik o kojem su osamdesetih sanjarile `ene {irom Planete. Upravo }e mu ta scena {est godina kasnije donijeti ulogu u svjetskom hit filmu „Dnevnik Bridget Johnes“ 2001. i nastavku „ Na rubu `ivaca“ 2004. godine, u kojim tuma~i Marka Darcyija.
azra 2011./25

Ponos i predrasude“, u kojoj je tuma~io Mr. Fritzwiliama Darcyija. Scena u kojoj mla|ahni Colin ska~e u jezero popuno obu~en, a nakon toga se {eta livadom, dok mu se kroz mokru bijelu ko{ulju oslikava savr{en torzo, stvorila je od Mr. Darcyija mo`da

»

» Sa suprugom
Livijom Giuggioli

U me|uvremenu, karijeru su obilje`ile filovima „Engleski » pacijent“ te „Zaljubljeni [ekspir“, a veliki uloge umedija, nakon niza pa`nju uspje{nih projekata, privla~i i na 66. Venecijanskom festivalu, gdje je predstavljen autorski prvjenac dizajnera Toma Forda, film „Samac“. Firth u njemu tuma~i ulogu uglednog profesora Georga, koji se bori sa samo}om, nakon {to njegov partner umire. Ono {to je publiku i medije najvi{e interesiralo bilo je kako je izgledao trenutak kad se mu`evni Colin trebao u filmu poljubiti s mla|ahnim Matthewom Goodom. - Pa moram biti iskren i re}i da nismo morali popiti nekoliko tekila prije snimanja te scene. To je bio jedan od mojih najbolji filmskih poljubaca ikad snimljenih. [ala. Dakle, pri{li smo tome kao i svakoj drugoj sceni i zavr{ili je. Nije mi va`no kako }e reagirati homoseksualna zajednica, da li }e film podr`ati ili ne. Mislim da se u ovom filmu o liku kojeg igram mo`e razmi{ljati na mnogo na~ina. Pitanje seksualnosti u filmu sigurno nije dominantno, nagla{ava Colin.

„Oscar“ u toaletu
Colin tokom svoje karijere nije bio na meti tabloida i nije poznat po svojim ljubavnim aferama. Tokom snimanja filma „Valmont“ zaljubio se u kolegicu sa seta, glumicu Meg Tilly, s kojom je dobio sina, no ova se veza ubrzo prekida. Nakon toga bio je u vezi s kolegicom iz serije „Ponos i predrasude“ Jennifer Ehle, da bi krajem devedesetih upoznao italijansku producenticu Liviju Giuggioli, s kojom je u braku ve} 11 godina. Livija i Colin imaju dva sina - desetogodi{njeg Luku i osmogodi{njeg Matea. Na pitanje novinara koje su `ene najva`nije u njegovom `ivotu Colin nikad nije imao dileme... - To su definitivno moja majka, moja supruga i, naravno, Jane Ostin. Talentirani Britanac ~esto se i politi~ki anga`irao. Sna`no se zalagao za odobravanje azila izbjeglicama iz Demokratske Republike Kongo, bori se godinama protiv ksenofobije i deportacija, a ~lan je i brojnih nevladinih organizacija. A kako niko nije savr{en, ni glavna zvijezda ovogodi{nje dodjele „Oscara“, prema pisanju magazina Mirror, nije bezgre{na. Naime, Colin je bio toliko zanesen pobjedom da je zlatni kipi} ostavio u toaletu. Dogodilo se to da glumac nije htio ostaviti najve}e priznanje nakon dodjele pa je hodao s „Oscarom“ u ruci, a zatim ga je izgubio kad je oti{ao obaviti nu`du. Bio je unezvjeren, ali sre}om niko nije do{ao prije do njega i kipi} }e, ipak, krasiti policu Firthova doma. Razlog ovom nije neobi~an - nazdravljao je s prijateljima vi{e nego {to je uobi~ajeno. Ipak, stao je na vrijeme i nije ostao bez nagrade, kao u decembru pro{le godine. Tada je izgubio nagradu dodijeljenu od Britanske akademije fimske i televizijske umjetnosti (BAFTA).
26/azra 2011.

AZRANa{a pri~a

Jovan DIVJAK

28/azra 2011.

Postati ~ovjek je ljep{e nego postati kralj

Ovo nije pri~a o perverznoj srbijanskoj politici, niti o nemu{tosti na{ih zvani~nika. Ne}emo prebrojavati ubijene u Dobrovolja~koj, niti govoriti ko je kriv. Ovo je pri~a o Jovanu Divjaku - oficiru i d`entlmenu, nepopravljivom {armeru velikoga srca, {eretskom osmijehu... ^ovjeku koji je prepoznao da je najve}a osveta za po~injene zlo~ine nad Bosancima i Hercegovcima - obrazovati na{u djecu
Pi{e: Elameri [KRGI]-MIKULI] Foto: Ivan [EBALJ i album Udru`enja

P

rije 15-ak godina novinari turskog lista „Yeni asir“ pitali su Ejupa Gani}a kako se namjeravamo osvetiti Srbima za po~injene zlo~ine prema Bosancima. Profesor Gani} je rekao: „Obrazovat }emo na{u djecu“. U gotovo epskoj dijalektici ono {to je Gani} rekao Jovan Divjak je u~inio. „Obrazovanje gradi BiH“ je najprofinjeniji i najsna`niji odgovor za nama naneseno zlo. I tu ne zavr{ava povezanost dvojice junaka. Jednog prije godinu uhapsi{e u Londonu, zbog srbijanske potjernice za navodne zlo~ine u Dobrovolja~koj ulici 1992. godine, a drugoga pro{le sedmice u Be~u, iz istog razloga.

» Ratna fotografija

U petak mu ro|endan
Ovo nije pri~a o perverznoj srbijanskoj politici, niti o nemu{tosti ovih na{ih. Ne}emo prebrojavati ubijene u Dobrovolja~koj, niti govoriti ko je kriv. Ovo je pri~a o Jovanu Divjaku - oficiru i d`entlmenu, nepopravljivom {armeru, velikog srca, {eretskom osmijehu... - Svakog 8. marta, on bi nam prvi zakucao na vrata i donio crvene ru`e - ka`e Kimeta Had`ikapetanovi}, prva kom{inica Vere i Jovana Divjaka. Nikud ne bi putovao a da se ne javi svojim kom{ijama. - Govorila sam mu da ne putuje, da }e ga

»

» Kimeta pregleda slike, a Jovan je dio svake uspomene

» Jovo u kom{iluku: Supruga Vera (prva s lijeva), Jelica i Kimeta
azra 2011./29

» Maja Oputa je od
prvog razreda srednje {kole stipendist Udru`enja

» U Srebrenici igra {ah

slu{a. Ako ih » uhapsiti... ma nikog on nemi je objasnio segovori upla{i, pobijedili su, tako Kimeta i vadi kutije s fotografijama. Vera i Jovo na Bajramu, na ro|endanu, na Bo`i}u kod kom{inice Jelice. @ivio je sa svojim kom{ijama. Tako je to ra|eno oduvijek, dok se nije pojavio „su`ivot“. U petak }e mu ro|endan (11. mart). Napunit }e 74. godine. Ro|en je u Beogradu, a kako je njegov otac Luka porijeklom iz Bosanske Krupe, Divjak se oduvijek izja{njavao kao Bosanac. Njegov otac je u Krajini radio kao u~itelj i ostao je besmrtan. Naime, glavni je junak pri~e Branka ]opi}a „Kurir Jovica“

Odrastao u siroma{tvu
Jovan je odrastao u siroma{tvu, zbog ~ega je i izabrao vojno obrazovanje, koje je u biv{oj zemlji bilo u potpunosti besplatno. Zavr{io je 12. klasu Vojne akademije u Beogradu, kurs za komandanta bataljona, Komandno-{tabnu akademiju i Ratnu {kolu. Kasnije je zavr{io [tabnu {kolu Francuske vojske. Predavao je u Vojnoj {koli u Sarajevu. Rat ga je zatekao na du`nosti oficira u {tabu TO BiH. Postao je brigadni general Armije RBiH i pomo}nik na~elnika Glavnog {taba Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prvi je nosilac najvi{eg francuskog ordena - „Legije ~asti“, iz Bosne i Hercegovine.

Vidjev{i da JNA naoru`ava srpske paravojne formacije i civile, odlu~io je da oru`je iz Kiseljaka preda Teritorijalnoj odbrani BiH, kako ga JNA ne bi zloupotrijebila. Vojni sud JNA ga je 1991. osudio na devet meseci zatvora zbog izdavanja oru`ja TO BiH. Kaznu je izbjegao napustiv{i JNA, nakon ~ega se pridru`io Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Otac je dvojice sinova, @elimira i Vladimira. Vladimir je tokom rata bio pripadnik Armije BiH, ali i objekat torture Mu{ana Topalovi}a Cace. Danas `ivi u SAD-u. Otac je Gregora i Nore. @elimir je zavr{io fakultet na Kubi. Veoma je obrazovan. Sa suprugom i sinom `ivi i radi u Londonu.

» S Predragom
Matvejevi}em na Sarajevskom aerodromu

[ta je sa „@eljom“
Vladimira smo prona{li u Santa Rosi. Nije se ljutio {to nismo dobro izra~unali razliku u vremenu i probudili ga prije sedam sati ujutro. Nakon izvinjavanja, pitali smo ga da prokomentira posljednje doga|aje u Bosni. Bilo nam je te{ko preko usta prevaliti: „Hap{enje va{eg oca“. - A {ta se to de{ava u Bosni. Nadam se da mi je „@eljo“ dobro - smije se Vlado.

Ko je dje~ak s naslovnice
Na po~etku rata Jovo se vra}ao iz svakodnevnog obilaska linija. Borci mu reko{e kako se desila tragedija. Majci su ubijena oba sina i molili su Jovu da joj izrazi sau~e{}e. On se dvoumio. [ta re}i majci koja je izgubila djecu... Halida Bojad`i je primila Jovu. To je njen general - rekla je. Granata je ubila troje djece. Njena dva sina i od djevera k}erku. Kad je dr`ala djevoj~icu u rukama, ka`e Halida, njen joj se mozak slijevao niz ruke. Jovo je to ~esto prepri~avao strancima, kad je `elio do~arati kroz kakav smo pakao pro{li. Jovo je Halidu nagovarao da ponovo rodi. Stara sam - pravdala mu se. Ipak, za godinu rekla je Jovi lijepu vijest. Divjak je po`elio biti
30/azra 2011.

kum djetetu. Muhamed je danas u~enik prvog razreda Katoli~kog {kolskog centra. Pametan i lijep. S ~ika Jovom se fotografirao na mjestu gdje su poginula njegova dva brata, koja nikad nije upoznao.

Mi zbunjeni, mrmljamo o Jovanovom hap{enju u Be~u. - E, pa to nije Bosna, to je Austrija - i dalje je dobro raspolo`en Vlado. Svi koji li~no poznaju Jovu, shvataju da je Vlado, ustvari, isti svoj otac. Uvijek spreman za {alu, i u trenucima kada su samo najve}i u stanju da se smiju. - Hvala vam. Hvala vam za sve {to radite za mog oca - bilo je sve {to nam je Vlado rekao. U prostorijama Udru`enja „Obrazovanje gradi BiH“ nema straha. Volonteri, stipendisti Udru`enja imaju posla. Osjeti se u`urbanost i prkos. - Zovem se Maja Oputa i student sam tre}e godine Arhitekture. Otac mi je poginuo u ratu, ne sje}am ga se. Od po~etka srednje {kole sam u Udru`enju „Obrazovanje gradi BiH“. ^ika Jovo je bio komandant mom ocu - govori nam vedra djevojka. „Obrazovanje gradi BiH“ je osnovano 1994. godine. Njegov inicijator i izvr{ni direktor je Jovan Divjak. - On je sam po sebi institucija. ^ovjek koji je karijeru po~eo kao vojnik, pokazao je za tu profesiju neobi~no veliko srce i strast prema onim najslabijim u na{em dru{tvu. Za ovih 17 godina na{eg postojanja podijelili smo vi{e od 40.000 stipendija. Nije rije~ samo o stipendijama, mlade ljude poku{avamo organizirati da putuju, da se dodatno educiraju. Po onom na{em starom bosanskom principu „vidi svijeta“, toj djeci otvorimo vidike - govori nam Silvana Mari}, predsjednica Skup{tine Udru`enja. Udru`enje broji 500 ~lanova, ali 5000 raznih pojedinaca, institucija diljem svijeta radi zajedno s njima. Jedni su drugim podr{ka, zajedno se u~e radu odgovornosti, a kad treba budu i naru`eni. - Jovu `ivot nije mazio. Roditelji mu nisu mogli obezbijediti {kolovanje, zato je i postao oficir. Uvijek je govorio da `eli drugoj djeci pomo}i da se bave onim {to vole, a ne da to bude silom prilika kao kod njega. Mislim da je to divan na~in. Ono {to je vama `ivot uskratio, treba da date drugima. Cijeli njegov `ivot je poku{aj da mlade uputi filantropiji, da i oni vole ljude - dodaje Silvana.

AZRAMade in BiH

Nela \ENISIJEVI]

Predstava „Ja, mahalu{a“, koju producira „Filter“, premijerno izvo|enje imat }e 17. marta na sceni Kamernog teatra 55. Na{a sagovornica je i bila zagovornik o`ivljavanja lika, a za na{ magazin govori o Mejta{u, emancipaciji `ene i mu{ko-`enskim odnosima
Ragovarala: Selma MULI] Foto: Velija HASANBEGOVI]

An|eo ~uvar mahale

U

prvom razdoblju gr~ke civilizacije `ena je bila za{ti}ena i ~edna, a svi njeni poslovi bili su vezani za ku}u. Bilo joj je zabranjeno obrazovati se, tako da uop}e nije bila prisutna u javnom `ivotu. Bila je prezrena i smatrana ne~istom i djelom |avolskim. @ene uglednika nosile su obavezno mahrame na glavi. Zakonski gledano, `ena je bila poput predmeta, kupovali su je i prodavali po pijacama, bez slobode i bez bilo kakvih gra|anskih prava. Bez prava na naslije|e, cijelog `ivota bila je osu|ena na bespogovornu poslu{nost mu{karcu, koji ju je mogao udati za koga on ho}e i koji je raspolagao njenim imetkom. Komparacija `ene danas i `ene iz pro{losti prosto je nemogu}a. No, ono {to je kroz civilizacije `enu ~inilo `enom, jeste njen osje}aj da je po`eljna, seksepilna, otmjena i privla~na mu{karcima. Osvojive su {armom, komplimentima, te znakom pa`nje koji je ~ine posebnom. U knjizi „Ja, mahalu{a“ spisateljice Indire Ku~uk-Sorgu~, pri~e obra|uju autenti~ne i istinite fenomene iz ljubavnog `ivota Bosanca i Bosanke; od modernih pojava poput `enske i mu{ke sponzoru{e, klimaksa, kad majke `ele biti mla|e i ljep{e od k}erki, papu~ara, zavodnika,

» Svi smo mi u istom loncu, izolovanoj,
u~maloj sredini, kojoj jo{ samo ~uda mogu pomo}i

Indira me svakog dana iznova obraduje jasno profiliranim stavom, pragmati~no{}u, precizno{}u i, prije svega, visokim ciljevima koje kao producentica i autorica postavlja pred mene

sretnika i nesretnika u braku, filmskih pri~a, ljubavnih brodoloma, ljubavi u poznim godinama, seksualne problematike i sli~no. Knjiga je, zapravo, zbirka vrlo ~itanih i popularnih kolumni, objavljenih u magazinu „Azra“. Uloga glavne „mahalu{e“ pripala je glumici Neli \enisijevi}, koja je i bila inicijator o`ivljavanja lika iz knjige, a kako sama ka`e, ro|ena je da savr{eno iznese svoju mahalu{u na daskama koje `ivot zna~e. Potpora }e joj biti Nenad Te{i}, ansambl „Cabaret“, Mirela Trepani}, rediteljica i dramaturginja, autorica Indira Ku~ukSorgu~, rditeljica i producentica Alma Ferovi}, Marijela Margeta-Ha{imbegovi}, scenografkinja i kostimografkinja, a za scenske pokrete zadu`en
32/azra 2011.

je Emir Fejzi}. Ljubiteljima pozori{ne scene zagarantiran je odli~an i nezaboravan provod. Nela u ulozi mahalu{e? - Znam se na{aliti da je ovo uloga koju mi ja dao dragi Bog, jer sam je zaista sama po`eljela, odabrala. Ideja je i potekla od mene, jer sam, ~itaju}i prvi poslijeratni `enski bestseller kod nas, naprosto vidjela sebe na sceni u toj ulozi. Na koji na~in opisujete dana{nju `enu, koja je u mnogim `ivotnim segmentima ravnopravna s mu{karcima, a ~esto i iznad njih samih? - Va`no je naglasiti da „Mahalu{a“, koju mi ovim projektom afirmi{emo, nije `ena kojoj su glavna zabava `ivoti drugih ljudi. Ona govori, pri~a, pripovijeda, razgovara. O sebi, nama, tebi, meni, drugima. Slave}i `ivot, ljubav, mudrost... A, stvarne jednakosti me|u spolovima, glumicama i glumcima, piscima i spisateljicama, novinarima i novinarkama, radnicima i radnicama, nikad ne}e ni biti. Apsolutna jednakost nije ni prirodna ni mogu}a. Svaka sveta knjiga propisuje jedna pravila za mu{karca, druga za `enu. To su, naprosto, babe i `abe i ne razumijem za{to se `ene toliko lome da budu na istom putu s mu{karcima. Drage moje, vjerujte, na{ je put ljep{i! Obi~no `ene dijele na uzorne supruge, majke, karijeristice, sponzoru{e, prostitutke... Kakva je `ena „mahalu{a“? - Mogu govoriti o mojoj Mahalu{i...To je najbolje definisala na{a rediteljica Mirela Trepani}, kazav{i da je moj lik an|eo ~uvar mahale, dakle sve one u jednom; najnestvarnija od stvarnih, i najstvarnija od nestvarnih `ena. Imate li sli~nosti s ulogom koju tuma~ite? - @ena sam, prijateljica, radnica, karijeristkinja, doma}ica... @ivim na Mejta{u - jednoj od naj~udesnijih sarajevskih mahala, koja ba{tini zakon stila u svemu, pa i u pripovijedanju,. I volim pri~ati preko svake mjere. Zaklju~ite sami. Autrica knjige je dugogodi{nja novinarka i publicistkinja, s velikim profesionalnim iskustvom, kako je raditi s njom? - Indira me svakog dana iznova obraduje svojim jasno profiliranim stavom: pragmati~no{}u, precizno{}u i, prije svega, visokim ciljevima, ko-

je kao producentica i autorica postavlja pred mene. Ponekad pomislim kako je ona {ef informativne redakcije u kojoj smo mi svi udarne vijesti koje treba redigovati, upakovati i plasirati javnosti u udarnom terminu... [ta `enu ~ini `enom? - Ljubav! Prijateljska, roditeljska, ljubavni~ka... bilo koja, bilo kad i bilo gdje. Predstava }e biti izvedena kao muzi~ko-scenski s performans zasnovan na kabare izri~aju, koliko ste se pripremali za ulogu? - Imam privilegiju da radim s Almom Ferovi}, magistricom iz oblasti muzi~kog teatra. Nosim neka znanja i iskustva iz dosada{njeg i pjeva~kog i gluma~kog rada, nagra|ivana sam za scensko-muzi~ke izvedbe u teatru. Ali, kroz rad s Almom shvatila sam da sam do sada radila instinktivno, vo|ena naivnim unutra{njim osje}anjem, bez velike zanatske osvije{tenosti. Ve} mjesec svakodnevno treniramo i ~ini mi se da je zadovoljna sa mnom.

Va{ stav o polo`aju `ene u BiH? - Kao i polo`aj bilo koga u BiH; djeteta, penzionera, demobilisanog borca, tehnolo{kog vi{ka... Svi smo mi u istom loncu, poprili~no izolovanoj, u~malog sredini, kojoj jo{ samo ~uda mogu pomo}i. Sre}om, ovo je i sredina svakodnevnih malih ~uda, ljudskih pobjeda i ~arobnih trenutaka. Zato, valjda, uporno i ostajemo ovdje. Zbog tog blijeska na{ih malih li~nih ~udesa, koja su samo ovdje mogu}a. Mogu li `ene biti pravi lideri jedne dr`ave? - Odgovorit }u pitanjem: „Da li jo{ postoje mu{karci koji mogu biti pravi lideri jedne dr`ave“. Po ~emu je bosanska `ena druga~ija od evropske? - Definitivno po odnosu prema ku}i i doma}instvu. Ne `elim zvu~ati grubo i isklju~ivo, ali obi{la sam pola Evrope, domove razli~itih nacija, vjera, folklora... Naj~istiji domovi su oni na ovim prostorima: siroma{ni, bogati, ve}i ili manji, domovi na{ih `ena dijele ista nepisana pravila o posu|u, ve{u, podovima, namje{taju, higijeni uku}ana... Moji prijatelji iz Berlina i Ljubljane misle da je to {to svakog jutra, uz prvu kafu, obri{em pra{inu, poreme}aj u pona{anju... Oni, naprosto, `ive druga~ije. Prokomentirajte kompleksnost mu{ko-`enskih ` odnosa? - Vjerujem u mu{ko-`ensko prijateljstvo. Moji drugovi su momci s kojima se dru`im ve} petnaestak godina i nikada nismo pogledali jedni druge druga~ije nego kao drugove. U poslu kojim se bavim, kolega ti u radnom procesu postaje poput najbli`eg uku}anina: zna {ta nosi{ od odje}e, {ta nosi{ ispod odje}e, {ta ti je u kozmeti~koj torbici. Mora{ znati sa~uvati distancu i ~istotu drugarskog odnosa, u protivnom }e rad svima biti ote`an. Tako da su mu{ko-`enski odnosi za mene puno kompleksnije pitanje od odnosa dviju osoba u romanti~noj vezi.
azra 2011./33

AZRAFolk blok

Violeta Viki MILJKOVI]

D

onni Ares, Selmi Muhedinovi}, Mladenu Voji~i}u Tifi, Branki Sovrli}, Jani, Luni, Rizi Ru`i i drugim pjeva~ima i pjeva~icama s kojima je duete snimio Halid Be{li} nedavno se pridru`ila i Violeta Viki Miljkovi}. Pjesma se zove „Ne zna ju~e da je sad“ i, prema mi{ljenju na{e sagovornice, bit }e veliki hit. Pitali smo je po ~emu }e se ona isticati me|u ostalima. - Samim tim {to su nam se nekako poklopili muzi~ki senzibiliteti, oboje imamo sli~an „pijesak“ u glasu... Ali i zato {to je tokom jednogodi{njih priprema i rada, koliko je nastajala pjesma „Ne zna ju~e da je sad“, ulo`eno puno, puno truda, rada, ljubavi, pozitivne energije i s Halidove i s moje strane - isti~e Viki.

Halidu
je, na moju inicijativu, pisala Marina Tucakovi} s kojom radim, kako to volim u {ali da ka`em, „od malena“. Ina~e, ovo je prva Marinina i Halidova saradnja na njihovo obostrano zadovoljstvo. Uspjela je da u tekstu prebrodi generacijski jaz, dijalekt i dva razli~ita pjeva~ka temperamenta, ali i da ka`e ne{to novo. Melodiju su pisali Ta{ke (op.a. Dragan Ta{kovi}, Violetin mu`) i na Halidovu preporuku, Mirko [enkovski D`eronimo, s kojim je Be{li} ve} radio, a i sara|ivat }e na njegovom novom albumu - kazala nam je Viki. „Ne zna ju~e da je sad“ na}i }e se na Vikinoj kompilaciji najve}ih hitova, koja }e biti objavljena u ovom mjesecu. Tu }e se na}i i pjesme: „Crno na belo“, „Obele`ena“, „Mahi, mahi“, „Godine“, ali i jo{ jedna nova numera „Ko to zna“, tekstopisca Dragana Brajevi}a - obrada izraelske pjesme „Karusela“ Sarid Hadad za

Generacijski jaz
Osim toga, isti~e da im oboma odgovara po senzibilitetu. - U pop-folk je maniru, emotivna, veoma urbana i uobi~ajene tematike za narod na prostorima biv{e Jugoslavije. Tekst

34/azra 2011.

vjerujem sve
Srbijanska folk zvijezda snimila je duet s Halidom Be{li}em. Pjesma „Ne zna ju~e da je sad“ bit }e, ka`u oboje, veliki hit
Pi{e: Elvedina D@AKMI] Foto: Mi{o OBRADOVI]
koju je Ta{ke napravio aran`man. Poznanstvo i prijateljstvo izme|u Violete i Halida po~elo je prije nekih osam godina. Me|utim, Viki u njegovim pjesmama u`iva mnogo du`e, od djetinjstva, i priznaje da ve} dugo `eli snimiti duet s njim. - Halida najvi{e volim od svih mojih mu{kih kolega. Obo`avam njegovu boju glasa i iskrenost u interpretaciji, vjerujem mu ama ba{ sve kada pjeva, a od njegovog izvo|enja ~esto mi zasuze o~i ili se sva naje`im. A privatno... iskreno, ne znam da li je bolji ~ovjek ili umjetnik. On je, kako vi u Bosni ka`ete, prava raja (smijeh). Izuzetno ga po{tujem i cijenim jer je iskren, pozitivan, dobronamjeran i uz sve to veoma duhovit. Zaista sam mnogo nau~ila o karijeri i uop{te o `ivotu dru`e}i se s njim - nagla{ava Viki.

Sin Andrej
Ovaj estradni par namjerava snimiti i spot za svoj duet. - Zasad razmatramo ekipu koja bi ga realizovala, zatim }emo zajedno pregledati scenarija, odrediti lokacije i krenuti u akciju. Iskreno se nadam da }emo imati gotov proizvod do kraja marta. Nakon toga Viki mo`emo o~ekivati i na promociji u Sarajevu. Nada se, ka`e, da je u tome ne}e sprije~iti privatne obaveze, kao {to se to desilo nakon izlaska njenog albuma u maju 2010. godine. Ova pjeva~ica planira i nove koncertne aktivnosti. A privatno? - Posve}ena sam uglavnom sinu Andreju, koji je 5. oktobra napunio tri godine. Sve je zahtjevniji i sla|i, upisali smo ga u vrti}, a trenutno tra`imo kostim za predstavu „Sne`ana i sedam patuljaka“ u kojoj glumi princa. Osim toga, Ta{ke i ja }emo 18. marta obilje`iti 17 godina na{e ljubavi. I sada se s osmijehom sjetim, {to bi Halid u jednoj od njegovih najboljih pjesama rekao, na{eg prvog poljupca te davne 1994. godine - ka`e Viki s osmijehom.

» Uskoro izdaje kompilaciju hitova i dvije nove pjesme
azra 2011./35

Neke druge la`i

Leptiri}i
Pi{e: Melina KAMERI]

Potrebno mi je, du{o, s vremena na vrijeme, da vjerujem kako nekog volim, i ljubim... (Avdo Sidran)
38/azra 2011.

a mi je da se zaljubim. Pa makar i nesretno - ka`e mi Lola, onako iz vedra neba, dok peremo ruke u toaletu omiljene nam kafane. ^udno i vrijeme i mjesto. Za pri~u o zaljubljivanju. Ili mo`da nije. Nekad smo se zaljubljivali. Bez razmi{ljanja. Bez potrebe da povu~emo „ru~nu“ ~im osjetimo leptiri}e u stomaku. Zaljubljivali smo se onako kako i treba. Punim. Vjeruju}i da je ba{ to zaljubljivanje najve}e i najva`nije koje }e nam se ikada desiti. Stvari su nekada bile puno jednostavnije. [to je u biti stra{no ~udno. [to smo stariji i {to vi{e znamo, to su stvari komplikovanije. Stariji smo. To pretpostavlja ubita~nu kombinaciju: odgledali smo previ{e filmova. Pro~itali previ{e pri~a. Previ{e ljubavnih pjesama ~uli. Ali smo se s vremenom i opekli. Razo~arali. Nagledali bajkovitih zaljubljivanja i paklenih odljubljivanja. Isplakali smo se s vremenom. Gledali smo previ{e puta kako na{i i tu|i leptiri}i nestaju, bivaju otrovani. O~vrsnuli smo. Postali prazni. Leptiri}i su postali passé. Postali su dio ne~ega {to se de{avalo nekada. Kada smo bili mladi i naivni. Sada smo samo stariji i komplikovani. Kukavice smo. Bojimo se leptiri}a. Odrasli ljudi, a bojimo se leptiri}a. Kulira-

D

mo. Pravimo se da nam nije stalo. La`emo. La`e i Lola. La`e samoj sebi. I drugima. La`e da vi{e nema srca. Da je previ{e previ{e. Da je ljubav la`. Da nema opravdanja da se zaljubljuje. Kao da za ne{to tako iracionalno i treba opravdanje. Ali Lola je majstor u pronala`enju opravdanja. I nije da Lola iskreno misli da je ljubav la`. Ali je Loli lak{e zami{ljati da joj je tijelo nesalomljivo. Da joj je srce od ~elika. Da je ona pod oklopom koji je {titi od svih emocija. I njenih i tu|ih. Da je lako otplivati kad stvari krenu lo{e. Da je sve igra i da je ljubav za djevoj~ice. A Lola vi{e nije djevoj~ica. Kada se pogleda u ogledalo, Lola vidi `enu... koja je zaboravila da je ikada bila djevoj~ica. Lola sebe vidi kao neku vrstu vampira. Lola nema osje}anja. Nema vremena za ljubav. Lola se hrani povr{no. Ne uzima zarobljenike. Sastaje se lako. Isto tako se i rastaje. La`e Lola. La`e sama sebi, da je ljubav za budale. I sad odjedmom. Kao iz vedra neba. Lola mi po~inje pri~u o zaljubljivanju. Dok me gleda u odrazu ogledala, i papirnim ubrusima bri{e ruke, vi{e kao za sebe, Lola ka`e: - Samo se lud odri~e ljubavi, ja i dalje ostajem zaljubljena u ljubav. I ba{ me briga. Da mi je da se zaljubim, pa makar i nesretno. Dolazi prolje}e. Svi bi da se zaljubimo. Da, draga Lolo, da nam je svima da se zaljubimo. Pa makar i nesretno.

Preporu~ena muzi~ka podloga: Frankie Lymon & The Teenagers - „Why Do Fools Fall In Love“

STYLISSIMO
Stilovi, trendovi, zdravlje i lifestyle novosti

Volim hokej
Otkrivaju}i kakve sve hobije imaju poznati, do{li smo do nekih koji vole hokej. Donosimo vam pri~u kako izgleda kad tate i sinovi ukrste pakove. Hokej zahtijeva odanost i timski rad, pa ako ste odabrali partnera hokeja{a, svakako ra~unajte na to da u njega mo`ete imati povjerenja

I jo{:
Full sexy: Adnan Haskovi} Fashion era: kovrd`ava kosa [minkali smo: Anitu Poluni} Znate li {ta je rejuvenacija Bili smo: U muzeju parfema Ljepostvarnica
azra 2011./39

STYLISSIMO

Jer je lijep, jer smatra da su `ene nje`niji spol, da ih treba njegovati i paziti. Jer ima ~vrste stavove. Nije njegovo da glumi u filmu koji relativizira stra{ni zlo~in u~injen Bosni, jer je mangup, jer mrzi silovanje... hm... ima jo{ razloga
Pi{e: Alma RED@EPAGI] Foto: Ivan [EBALJ

40/azra 2011.

Za{to `ene vole Adnana Haskovi}a

»
azra 2011./41

isam kao Juka, u stvarnom `ivotu nisam taj karakter, obi~an sam mladi} kao i svi mojih godina. Volim sport , putovanja, knjige, dru`enje s dragim prijateljima, djevojkom. Veliki sam filmofi i ne pro|e dan, a da ne pogledam neki film ili seriju - ka`e Adnan Haskovi}, glumac koji u filmu jasmina Durakovi}a „Sevdah za Karima“ igra jednu od glavnih uloga - negativca Juku. Zadovoljan je kako je ispunio postavljeni zadatak, a i reakcije publike govore da je Haskovi} uvjerljivo odigrao povjerenu rolu.

N

Dobri i lo{i momci
-Te{ko je biti objektivan kada si i sam dio te pri~e. Kada sam prvi put pogledao film, trudio sam se posmatrati ga kao obi~an gledatelj, ali to je nemogu}e. Subjektivan sam i jednostavno ja navijam za taj film. Uloga je impulsivna, puna adrenalina, zanimljiva za igru, ima jasan svoj po~etak, sredinu i kraj. Moj lik Juke ta~no zna {ta `eli u svakom trenutku i radi da bi to ostvario - govori Adnan. U filmu postoji i jedna veoma neugodna scena - silovanje, a Adnan ka`e, da mu nije bilo jednostavno to odigrati. - I takve scene su dio posla kojim se bavim, a moj je zadatak da uvjerim ljude da je to {to se de{ava na platnu istinski. Kada Juku, koji je u zatvoru, djevojka prevari s njegovim najboljim drugom, onda Juka na to reaguje onako kako on jedino zna. Poku{ava svoju djevojku poniziti pred najboljim prijateljem, a u isto vrijeme i njega. To je bila njegova osveta. Nije bilo lako, ali glumac sam i morao sam to odigrati - pri~a Adnan, koji se prije svakog izlaska na scenu ili na snimanjima prvo pomoli Bogu i zatra`i od njega pomo} da sve uraditi kako je najbolje mogu}e. Ka`e da je religiozan, a da ulogama negativnih likova koje je tuma~io na neki na~in `eli pokazati ljudima koji to gledaju {ta ne valja ili nije dobro. - Nisam uvijek igrao negativce. Ima tu mnogo uloga i dobrih momaka. Tako u filmu „Rezolucija 819“ igram bosanskog komandanta koji je patriot i koji brani svoju zemlju, u kratkom filmu „Mahala“ igram jednog de~ka koji studira glumu i poku{ava da snimi neki film prisje}a se nekih od svojih filmskih uloga Adnan, koji je, jo{ dok je bio na drugoj godini glume, igrao u filmu „Ritam `ivota“, a na zavr{noj godini Akademije u „Te{ko je biti fin“. Oku{ao se i u tv-serijama, a uskoro bi trebalo po~eti prikazivanje serije Elmira Juki}a „Dva smo svijeta razli~ita“ u kojoj igra lik komi~nog kamatara. Nada se da }e i serija „Je li danas sutra“, koju je radila „Pink“ produkcija i za koju su snimljene dvije pilot-epizode, dobiti sredstva te da }e nastaviti s radom. Mogli smo ga gledati u razli~itim ulogama u pozori{tu i na filmu, ali, kakvu ulogu ne bi nikada prihvatio? - Nedavno sam odbio jednu ulogu u filmu Slobodana Skerli}a. Scenarij je historijski neta~an, a pri~a je o ratu u BiH. Puno je stvari iskrivljeno. Nisam htio igrati u takvom filmu, jer mislim da jedan glumac koji je iz BiH ne mo`e u~estvovati u tome. Da sam pristao na ulogu, to bi zna~ilo da poni{tavam sve ono za {ta se borio moj otac, koji je ratni vojni invalid.
42/azra 2011.

Va`no mi je da je djevojka nje`na, jer je to danas prava rijetkost. @ene sve vi{e gube na `enstvenosti, sve su agresivnije, nekako nam}oraste i pune sebe. Ponekad imam osje}aj da `ene danas brkaju pojam fatalna i nam}orasta `ena

Nisam htio igrati u takvom filmu, jer mislim da jedan glumac koji je iz BiH ne mo`e u~estvovati u tome. Da sam pristao na ulogu, to bi zna~ilo da poni{tavam sve ono za {ta se borio moj otac, koji je ratni vojni invalid

Moja porodica je cijeli rat bila u Sarajevu, moje amid`e, daid`e su se borile, a tetak je poginuo. Vrlo dobro znam {ta se de{avalo i ne mogu pristati na neistine koje je ponudio taj scenarij. Nemam ni{ta protiv reditelja Skerli}a, on je dobar reditelj, ali postavka filma je potpuno pogre{na. Savjetovao sam im da porazgovaraju o scenariju s generalom Jovanom Divjakom ili s Draganom Viki}em, da im oni ka`u {ta se de{avalo u Sarajevu za vrijeme rata. Puno mojih kolega je odbilo u~estvovati u tom filmu i drago mi je da smo svi bili jedinstveni u tome i prepoznali da to nije dobro. E takve stvari ne bih igrao - kategori~an je Adnan. Zaljubljen je u svoj poziv i nastoji raditi {to je bolje mogu}e. Da li ga je popularnost koju u`iva dovela u situaciju da mu je lak{e prona}i djevojku? - Ne znam, ne razmi{ljam o tome, mo`e biti i na neki na~in sam, ustvari, svjestan toga da sam mo`da zanimljiviji djevojkama upravo zbog poziva kojim se bavim. Ipak, s godinama ~ovjek sazrijeva, pametniji je, obrazovaniji, sve vi{e ima{ iskustva. Eh sad, da li je to stvar iskustva

i zrelosti ili uspjeha na poslu, ne znam - govori na{ sagovornik, dodaju}i kako na sve mogu}e na~ine poku{ava da izbjegne temu o privatnom `ivotu.

Nam}oraste `ene
- Mislim da u mojoj fazi `ivota zaista nije bitno s kim se zabavljam. Ipak, mogu re}i da sam uvijek volio spontane djevojke, {armantne, duhovite, koje imaju smisla za humor. Jednostavno da je to djevojka s kojom mogu iza}i s rajom, oti}i na izlet, na tenis, u pozori{te, da gledamo filmove. Svestrane i spontane osobe mi se dopadaju i tako biram i prijatelje. Va`no mi je da je djevojka nje`na, jer je to danas prava rijetkost. @ene sve vi{e gube na `enstvenosti, sve su agresivnije, nekako nam}oraste i pune sebe. Ponekad imam osje}aj da `ene danas brkaju pojam fatalna i nam}orasta `ena. Taj lijepi, nje`niji spol, kako se ~esto koristi termin, sve je to manje, jer su `ene postale kao mu{karci, kao neki mangupi. Nerijetko mogu vidjeti kada u|em negdje u kafi} kako sjedi `ena s i fla{om piva ispred sebe i cigaretom u ruci, a od `ena se obi~no o~ekuje da su dame.

Nema, ka`e, ni{ta protiv da `ene daju neki suptilan nagovje{taj da im se neko dopada ili da pri|u i upoznaju se, ali pomalo ga odbija grubost i arogancija koju `ene pokazuju. Otkriva kako mu je velika ljubav brza vo`nja automobilom te da bi se, da u na{oj zemlji postoji neka amaterska utrka, sigurno prijavio. O vanjskom izgledu vodi ra~una i ~esto odlazi u teretanu. - Smatram da sve osobe koje se bave javnim pozivom, koje se pojavljuju u medijima i na sceni moraju voditi ra~una o izgledu. No, osim tog estetskog dijela vje`banje je va`no i kako bih mogao fizi~ki izdr`ati neke zahtjevne predstave kada na sceni provedem po tri sata. Njegovim uspjehom ponose se roditelji, otac gra|evinski in`injer i mama elektrotehni~ar. Uvijek su ga podr`avali, iako je poziv glumca veoma neizvjestan. Talent za glumu prepoznala je upravo mama, koja ga je kao osnovca odvela u {kolu glume kod Ka}e ]elan. Od tada pa sve do danas, kada ni`e uspjehe za uspjehom, roditelji su mu podr{ka, kao i mla|a sestra, 15-godi{nja Zerina, ~lanica hora „Princess krofne“. Adnan kao stariji brat ~esto razgovara s njom i daje joj prijateljske savjete.
azra 2011./43

STYLISSIMO
Valovita ili kovr~ava kosa }e ubla`iti i smek{ati crte lica, a u isto vrijeme ista}i strukturu jagodica, ~ime je zagarantiran besprijekoran dojam. Kovr~ava kosa je prekrasna ako je i zave`ete u uvijek popularan konjski rep i jednako zanosna ako napravite pun|u i ostavite nekoliko valovitih pramenova da padaju po licu. Romanti~an izgled su nosile Scarlett Johansson i Lea Michelle na dodjeli „Zlatnog globusa“. @enstven i glamurozan look dobit }ete s valovima u kosi koje mo`ete nositi na svim du`inama kose. Lokne }ete lako napraviti i u ku}noj radinosti pomo}u viklera, razli~ite veli~ine, i pjene za kosu. Dodajte svojim valovima volumena i biti }ete jednako zanosne kao Megan Fox i Heidi Klum na crvenom tepihu. Na modnim pistama za valovitom kosom se pose`e gotovo uvijek kada je primaran glamurozan look, {to je nezaobilazno i ove sezone. Osim toga, valovitu kosu mo`ete nositi i u „casual“, ali i veoma glamuroznim varijantama.

Valovi u kosi

» Nije im
odoljela ni Isla Fisher 44/azra 2011.

» Natalie
Portman

» Ciara:
Lokne za dnevni izlazak

» Carmen Electra: Lokne na du`u kosu

» Prelijepa Selena Gomez » Romanti~na
Diane Kruger s loknama u kosi

» Katie
Price: Volumen u kosi

» Zanosna Kim
Kardashian s valovitom kosom

» Kristin
Davis azra 2011./45

STYLISSIMO
Anita POLUNI]

Manje je vi{e
Na{a uspje{na manekenka nije od onih djevojaka koje sate provode ispred ogledala kako bi se savr{eno na{minkale. Anita ka`e da preferira prirodni look, te su u njenom neseseru dovoljni samo puder, maskara i sjajilo za usne
46/azra 2011.

Neseser slavnih
Koliko Vam je vremena potrebno da se na{minkate? Hmmm. Ne {minkam se, zapravo ne znam. Oduvijek su me drugi {minkali za revije, snimanja, a moje {minkanje se svede na malo pudera, sjaj za usne i maskaru. Za to mi je potrebno pet minuta. Koje preparate dekorativne kozmetike naj~e{}e koristite? - Te~ni puder, rumenilo, maskaru i sjaj za usne. Volite li se, uop}e, {minkati? - Ne ba{. I ne volim vidjeti mlade djevojke s puno {minke na licu. Mnoge ne znaju gdje su granice. To nije privla~no ni mu{karcima ni `enama. [ta radite kada nemate vremena da se posvetite {minkanju, a morate na neki va`an doga|aj? - Zamolim sestru da me na{minka ili poku{am ne{to sama. Na takvim eventima je najva`nije da se dobro osje}ate u svojoj ko`i i dobro zabavljate, {minka nije toliko bitna. [ta mislite o vje{ta~kim pomagalima koja `enama poma`u da budu ljep{e, poput vje{ta~kih trepavica, plasti~nih noktiju, implantata za kosu i sl.? - U vremenu u kojem `ivimo normalno je da djevojka ima i vje{ta~ke trepavice i nokte, pa i kosu. Ja nisam ljubitelj takvih pomagala. Vje{ta~ke trepavice sam koristila samo za potrebe snimanja, veoma su mi se svidjele, ali ne toliko da ih nosim u privatnom `ivotu. Lijepo je imati lijepe i uredne nokte, ako to podrazumijeva da zalijepimo plasti~ne, nemam ni{ta protiv. Koju masku za lice ili neki drugi preparat za njegu iz ku}ne radinosti biste preporu~ili svim `enama? Mama mi ~esto ka`e da su maske za lice iz ku}ne radinosti bolje od onih koje se mogu na}i u supermarketima i drogerijama. No, ja vi{e preferiram ove kupovne. A, ~esto sebi priu{tim masku od meda.

»

azra 2011./47

»

Savjet {minkera
Kada je rije~ o sjenilima za o~i, odnosno bojama za kapke, osnovna sjena, ona koja se najvi{e koristi i koja mo`e napraviti najvi{e izmjena na o~ima jeste siva, koju bi svaka `ena trebala imati u svojoj torbici. Ukoliko `elite posti}i efekt dubine oka, nanesite je na sredinu o~nog kapka, a ukoliko su kapci spu{teni ili ako je `ena zre-

lije dobi siva sjena se nanosi na sredini i malo iznad sredine kapka, prema vanjskoj strani oka, odnosno sljepoo~nici. Sa ovim sjenilom mo`emo posti}i efekt eyelinera i efekt olovke na donjem dijelu kapka, odnosno oka, tako {to }emo ga nanijeti od sredine prema vanjskim uglovima o~iju. Sivo sjenilo se mo`e koristiti i za oblikovanje obrva tako {to }e se kistom ili ~etkicom za sjenila lagano nanijeti po povr{ini dlake. Za razliku od olovke ne}e se brzo skidati i davati nepo`eljni sjaj na licu, odno-

sno obrvi. Djeluje prirodnije. Zbog svega ovoga sivo sjenilo bih nazvao kraljicom svih sjenila, odnosno boja za kapke.

114.00 KM
» Sjenila „Dior Cannage Palette“

46.00 KM
» „Clarins rouge prodige“

74.00 KM
» Puder „Clarins Everlasting Foundation“ » Maskara „Diorshow 360“

79.00 KM

Pokloni za ~itatelje
Kozmeti~ka ku}a „Givenchy“ odlu~ila je nagraditi vjerne ~itatalje magazina „Azra“. Sve {to treba da u~inite jeste da odgovorite na pitanje:

Koja `ena je za{titno lice parfema „Play For Her“?
» Rumenilo „Le prisme blush Givenchy“ 79.00 KM
48/azra 2011.

Odgovore {aljite na broj: 090 510 101, tako {to }ete prvo ukucati klju~nu rije~ OK, napravite razmak, a zatim odgovor na pitanje. Najsretniju ~itateljku o~ekuje poklon.

(Foto: Ivan [EBALJ; Produkcija: Magazin AZRA; Make-up artist: Sa{a PAVLOVI]; Kozmetika: Givenchy i Dior)

azra 2011./49

U hladnim danima va`no je oja~ati odbrambeni mehanizam ko`e, kako bi ona bila otporna u borbi protiv slobodnih radikala. A za bolje raspolo`enje potra`ite motivaciju u bo~icama novih mirisnih esencija
39.90 KM

@elim mirisati na mo}
Collistar „Mascara Design(r)“
Collistar potvr|uje svoju dominantnu ulogu kada je rije~ o make-upu za o~i , zahvaljuju}i inovativnom ekskluzivnom „LashPulp Complex(r)“, kompleksu koji nagla{ava trepavice, ~ine}i ih punijim i pru`aju}i izuzetan volumen. Trepavice ~ini du`im, savr{eno ih oblikuje i uvija, osiguravaju}i besprijekoran i izuzetno zavodljiv make-up o~iju. Ova maskara dostupna je u vodotpornoj verziji te varijanti s ekskluzivnom extension formulom za produ`avanje trepavica.

STYLISSIMO

Bvlgari „Omnia Crystalline“
Nadahnuta ~isto}om kristala, „Omnia Crystalline“ je Bvlgari cvjetni miris, koji otkriva ~istu `enstvenost. Obilje`je blistave i neodoljive svjetlosti postojanja, izra`ava uzvi{enost i ravnote`u spontane i odlu~ne `ene, ~ija je ljepota potaknuta diskretnom senzualno{}u.

82.10 KM

Avon „Shimmer Glow Puder“
Avonov zlatni prah u pakovanju s ~etkicom na izvla~enje u~init }e vas zlatnom djevojkom ve~eri. Puder u prenosivoj jednostavnoj ~etkici daje ko`i prelijep sjaj koji }e svi primijetiti.
50/azra 2011.

82.10 KM 15.90 KM

Bvlgari „Omnia Amethyste“
Kreativan i veli~anstveno prefinjen miris, koji podsje}a na savremeni Bvlgari dragulj. „Omnia Amethyste“ je u potrazi za dragocjenom kreativno{}u, otmjenom `enstveno{}u, kao i zamamnim luksuzom.

190.00 KM

Clarins „Vital Light Day“ i „Vital Light Night“
KM 200.00
Ku}a Clarins donosi nam dva noviteta - kreme „Vital Light Day“ i „Vital Light Night“. Rije~ je o preparatima formuliranim za `ene koje gube ~vrsto}u ko`e lica, ali i sjaj - znak vitalnosti i zdravlja. Kao rezultat opse`nog istra`ivanja kroz kolekciju „Vital Light“ ku}a Clarins donosi novi sjaj va{oj ko`i. Utje~e i na smanjenje znakova starenja izazvanih promjenama u strukturi ko`e, koji osiguravaju ~vrsto}u i vitalnost. Uklanja i spre~ava nastanak pigmentacija, te poti~e mikrocirkulaciju. Pru`a optimalnu za{titu protiv zaga|enja i poma`e u otpornosti ko`e koja slabi s godinama.

72.00 KM 61.60 KM

Givenchy „Hydra Sparkling“ tonirana krema SPF 15

Givenchy „Photo’perfexion Light“
Kozmeti~ka ku}a „Givenchy“ predstavlja vam „Photo’perfexion light“ puder, ~ija je tekstura mekana kao i sama ko`a. Ovaj puder omogu}ava potpuno prekrivanje nedostataka na ko`i, prikriva crvenilo i pro~i{}ava pore. Tako|er, njeguje i hidratizira ko`u i daje joj zdrav sjaj. Apsolutni hit je „pjenasti“ aplikator, koji omogu}ava ravnomjerno nano{enje, a da pritom ne prljate ruke.

Kako biste ko`u odmorili od svakodnevne izlo`enosti stresu te joj podarili prirodan i zdrav izgled, potrebno joj je pru`iti mnogo vode. Kozmeti~ka ku}a „Givenchy“ preporu~uje „Hydra Sparkling“ toniranu kremu SPF 15 koja }e va{u ko`u {tititi od {tetnih utjecaja UV zraka i slobodnih radikala, te joj omogu}iti zdrav sjaj. Samo dva sata nakon nano{enja, nivo te~nosti u ko`i pove}at }e se za 73 procenta.

Clarins „Multi - Active Day Creme“ i „Multi Active Night Creme“
Clarins „Multi - Active Day Creme“ namijenjena je dnevnoj njezi za sve tipove ko`e lica. Ciljano djeluje na pojavu prvih bora. Kontinuirano ja~a odbrambeni mehanizam, ~ine}i je otpornijom u borbi protiv slobodnih radikala. A nastavite njegu i borbu za glatku ko`u bez bora tokom no}i kori{tenjem Clarins „Multi - Night Day Creme“.

„Dance with Givenchy“
Parfem „Dance with Givenchy“ donosi mirisnu kompoziciju jasmina, ylangylanga, jabuke, mandarine, cvjetova narand`e, drveta i mo{usa. Zaple{ite uz novi parfemski koktel.
azra 2011./51

124.50 KM

143.00 KM

88.00 KM

STYLISSIMO
Revolucionarni „E Rejuvenation“ program

52/azra 2011.

Postanite mla|i i sretniji

Masa`a u wellnes i spa centrima vi{e nije dovoljna da bi dana{njeg ~ovjeka oslobodila svakodnevnih stresova. Stru~njaci su osmislili poseban, „E Rejuvenation“ program, koji podrazumijeva postupke od joge do kozmeti~kih tretmana. U na{oj zemlji jo{ nije registriran nijedan centar, ali lijepa vijest je da je stigao do na{ih susjeda
Priredila: Amela KESEROVI]

E
» Revolucinarni na~in za
obnavljanje tijela i duha privla~i i mu{karce

liminiranje stresa, opu{tanje, balansiranje zdravlja, lak{e podno{enje `ivotnih izazova, danas je mogu}e i ostvariti. „E Rejuvenation“ je revolucionarni program nove `ivotne tehnologije i jednostavan na~in za unapre|ivanje ljudskog `ivota. Kao i svaka tehnologija kojoj je svrha da `ivot u~ini {to jednostavnijim, kori{tenjem ovog programa va{e zdravlje se pobolj{ava: postajete sretniji, imate vi{e `ivotne energije, dan za danom sve ste mla|i i posti`ete unutarnji mir. „E Rejuvenation“ program je kulminacija du`e od 20 godina istra`ivanja tima stru~njaka specijaliziranih za prirodno zdravlje, zdravstevenu i `ivotnu edukaciju, te napredne wellness i spa trendove. On obnavlja i pomla|uje organizam iscrpljen ili o{te}en pod utjecajem stresa i u`urbanog stila `ivota. Ovakvi centri danas postoje u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Krapini, Ljubljani, Londonu, Te Anau. U na{oj zemlji mogu}e je obaviti tek pojedina~ne tretmane u nekim od wellnes i spa centara. [ta je „E Rejuvenation“? Nije masa`a, ali }ete biti masirani, nije {kola, ali }ete u~iti, nije klinika, ali }ete biti zdraviji, nije trening, ali }ete biti sna`niji, nije radionica, ali }ete biti kreativniji, nije zabava, ali bit }ete sretniji, nije spavanje, ali }ete biti puni energije, nije kozmeti~ki tretman, ali }ete biti mla|i, nije meditacija, ali }ete biti mirniji, nije ru~ak, ali }ete biti okrijepljeni. Kako djeluje? Fizi~ko zdravlje - Uklanja razne zdravstvene probleme uzrokovane stresom, kao {to su: nesanica, glavobolja, bolovi u le|ima, probavni problemi, visoki krvni pritisak, napetost, hormonalni problemi i hroni~ni bolovi. Poti~e otpu{tanje toksina, metabolita i {tetnih tvari, ja~a imunitet, regenerira svaku stanicu u organizmu, te stvara sna`nije, otpornije tijelo, s vi{e energije za razli~ite aktivnosti u `ivotu. Psihi~ko zdravlje - Osloba|a vas depresije,
azra 2011./53

ljutnje, straha, briga, nervoza, tjeskoba, nedostatka samopouzdanja, uravnote`uje i daje smirenost, izaziva zadovoljstvo, u`itak, osje}aj lako}e i slobode, te stvara pozitivan stav: „Ja mogu“! Radna efikasnost - Pobolj{ava me|uljudske odnose, pove}ava koncentraciju, motiviranost, kreativnost i inovativnost, strategijsko razmi{ljanje, olak{ava rad pod pritiskom, te suo~avanje i rje{avanje problema i olak{ava dono{enje odluka. Vitalnost - Na prirodan na~in revitalizira i osvje`ava organizam, te usporava proces starenja,
54/azra 2011.

{to omogu}ava u`ivanje u sa~uvanoj mladolikosti, vitalnosti i dugovje~nosti. Primjer programa koji se izvodi u jednom od centara u Hrvatskoj: Traje {ezdeset minuta i uklju~uje tretman meridijana specijalnim drvenim bati}ima, masa`u ramena, vrata i glave, tretman njege lica s posebnom tibetskom maskom, masa`u refleksnih zona stopala, akupresuru, prirodnu relaksaciju, edukaciju, energetski tretman, poseban ~aj od kineske ru`e za ljepotu i pomla|ivanje, te zdravi lagani obrok.

Ovaj, ako ga zovu, zdravstveno-preventivni program, namijenjen je, prije svega, menad`erima i poslovnim ljudima koji `ele ostati zdravi, ali i maksimalno produktivni u poslu i `ivotu i, za razliku od nekih drugih usluga ili programa iz iste grupe djelatnosti, „E Rejuvenation“ je jednako namijenjen `enama kao i mu{karcima. U Hrvatskoj program koriste brojne poznate osobe. Novinar Goran Mili}, glumica Marija Bori}, pjeva~ica Minea, samo su neki od njih.

Muzej parfema

STYLISSIMO

» Spolja{nost znamenitog muzeja u Grasseu,
koji smo posjetili zahvaljuju}i P&G-u

Mjesto gdje mirisi rastu
Zanimljive postavke otkrivaju svu simboliku mirisa, od starog Egipta, drevnog Rima, najblistavijeg doba francuskih kraljeva pa do danas. Misti~ne note koje se provla~e kroz ovo carstvo mirisa dugo ostaju u nosnicama, a stotine bo~ica svih oblika i veli~ina upotpunjuju sliku
Pi{e: Edina KALAMUJI]

ske, strme uli~ice, miris jasmina, lavande, narand`inog cvijeta i ljubi~ice, prekrasna panorama Azurne obale, `ute i narand`aste fasade u kojima se ogleda Sunce, slika su gradi}a Grasse u francuskoj Provansi. Ovaj gradi}, 15-tak kilometara udaljen od Cannesa, srce je parfemske industrije koja je sinonim za Francusku. [etaju}i `ivopisnim uli~icama, opojni mirisi odvode vas u polja cvije}a kojima je grad okru`en. U ovoj regiji uzgaja se gotovo tre}ina bilja koje se koristi za dobijanje esencija od kojih se prave mirisi u Francuskoj. Iz brojnih parfimerija, po kojima je grad ~uven {irom svije-

U
56/azra 2011.

Gledanje, a ne kupovina
Interesanto je da u ovoj ku}i parfema nije mogu}e kupiti mirise. U {armantnoj prodavnici u prizemlju u ponudi su knjige o parfemima, ~asopisi, suveniri, mirisne svije}e, ali parfema nema. U sklopu kompleksa je i istra`iva~ki centar u kojem se obavljaju testiranja parfema, cvjetnih uzoraka i njihovih kombinacija. Tako|er, tu je mogu}e napraviti i vlastiti parfem od cvjetnih esencija.

ta, {ire se opojne note, koje, ponekad se ~ini, mo`ete i opipati.

Statusni simbol
Za Grasse ka`u da je mjesto na kojem rastu parfemi, a upravo u ovom gradu je i Internacionalni muzej parfema (MIP), prvi i jedini takav muzej na svijetu. Tu je za novinare iz Jugoisto~ne Evrope kompanija „Procter&Gamble“ odr`ala promociju novih parfimiranih omek{iva~a za rublje „Lenor“ „Mysterieuse“ i „Intriguante“. Ljubazni doma}ini pojasnili su nam da je MIP najmirisnije mjesto na svijetu. Osim toga, ovo mjesto vas vra}a stolje}ima unazad i pri~a magi~nu pri~u o mirisima i onome {to su oni kroz povijest zna~ili ~ovjeku. Zanimljive postavke otkrivaju svu simboli-

^uveni „Galimard“
Najstarija parfimerija u Grasseu je „Galimard“, a osnovana je daleke 1747. godine. Ova ku}a ve} du`e od 250 godina od prirodnih sastojaka izra|uje vrhunske mirise, ostaju}i dosljedna svojoj tradiciji.

» “Opijena“ uzbudljivim mirisima na{a reporterka Edina Kalamuji} fotografijom je otimala zaboravu ovu nesvakida{nju » Tajne najuspje{nijih receptura ~uvane su poput Svetog grala pute{estviju
ku mirisa, od starog Egipta, drevnog Rima, najblistavijeg doba francuskih kraljeva pa do danas. Misti~ne note koje se provla~e kroz ovo carstvo mirisa dugo ostaju u nosnicama, a stotine bo~ica svih oblika i veli~ina upotpunjuju sliku. Kamena bo~ica u obliku zeca bila je ambala`a dje~ijeg parfema iz doba Starog Rima, a bo~ica u obliku ljudske glave s kacigom sadr`avala je parfem koji su koristili rimski ratnici. U toj je kulturi, kako su nam pojasnili u Muzeju, miris bio vrlo va`an i predstavljao je jedan od statusnih simbola. Jo{ u slavnim rimskim kupatilima kori{tena su mirisna ulja za masa`u tijela.

Glamur i senzualnost
Me|u vi{e od 3.000 atrefakata nalaze se i dijelovi egipatskih mumija, ~ija su tijela bila namirisana posebnim parfemima. Egip}ani su neke mirise smatrali vrednijim od zlata pa su bili dostupni samo bogatim. Tu su i mali pogoni u kojima su prije vi{e od stotinu godina pravljeni parfemi, pa sve do bo~ica modernih mirisa koji su danas poznati. Parfemska industrija svoj procvat u Francuskoj do`ivjela je u vrijeme Luja XV u 17. stolje}u, kada je aristokracija svoje rasko{ i bogatsvo pokazivala nano{enjem skupocjenih mirisnih nota na tijelo. Poseban dio Muzeja je prekrasna botani~ka ba{ta u kojoj i krajem februara na stablima rastu narand`e i limuni. Ova oaza, smje{tena izme|u prekrasnih starinskih zgrada, ostavlja posjetioca bez daha. Svaka bo~ica izlo`ena u Muzeju odi{e glamurom i senzualno{}u. A svaka od njih ima svoju pri~u, i sve imaju i ne{to zajedni~ko - parfem je od davnina bio va`an dio `ivota, ne{to {to je upotpunjavalo ~ovjeka, davalo mu pe~at i ~inilo ga onim {to zaista jeste. Iako Muzej otkriva mnogo o parfema, ~uva i tajne mirisa, jer je njihovo kreiranje, ipak, najfinija umjetnost.
azra 2011./57

» Zanimljive postavke pri~aju
nam o parfemima od davnina pa sve do danas

STYLISSIMO
ije svaka pri~a bajka, niti je svaka bajka samo pri~a. Ovo je pri~a o mjestu u kojem `ive lijepe stvari. Mjestu neobi~nom i glamuroznom, savremenom, a opet protkanom da{kom pro{lih vremena: duginim bojama i rascvjetanim livadama; naninom sobom i zaboravljenim djetinjstvom; djevoja~kim kikotom i djetinjim pogledom; toplinom i udobno{}u. Ustvari, to je bajkovito mjesto koje pri~a o lijepim stvarima, o ljudima koji ljepotu vide o~ima da bi je u stvarnost prenijeli rukama. Pri~a o beskraju ljudske ma{te i umije}a. Ono govori i o ljudima koji tragaju za lijepim stvarima. Za onim malim, ali va`nim detaljima, koji `ivotu daju
» Ru~no izra|ene nanule

N

za~ine i boje. Stvarima, koje bar na kratko, `ivot ~ine bajkovitim. Ideju da otvori galeriju, prodavnicu s unikatnim predmetima kostimografkinja Belma @i`ko dobila je razgovaraju}i s prijateljima o tome kako u Sarajevu nedostaju neobi~ne radnje koje bi nudile unikatne stvari. - Zezali smo se kako bi bilo dobro otvoriti {uhoveznicu - radnju u kojoj se jeftino vezuje {uhe, pa zatim suparnicu - restoran u kojem se slu`e samo supe, a onda smo do{li na ideju da otvorimo ljepostvarnicu. Ovo je kao mala galerija u kojoj talentirani ljudi imaju mogu}nost prezentirati i prodavati neke lijepe stvari - ka`e Belma @i{ko, koja, u periodima kada ne radi kostime za filmove i predstave, kreira odje}u. @elja joj je da na prolje}e organizira reviju na kojoj

Ljepostvarnica

Ovdje
bi predstavila novu kolekciju, a kako je sve {to radi orginalno, tako bi i revija bila odr`ana na glavnoj ulici. Kupci su ljudi koji u`ivaju u neobi~nim i unikatnim stvarima. Izabrati {ta kupiti u ovoj neobi~noj radnji, velika je te{ko}a. Nemogu}e je za kratko vrijeme pregledati sve {arenilo boja i ukrasa koji se mogu prona}i ovdje. Jedan od autora unikatnog nakita je i Lejla Leti}, koja narukvice, ogrlice, nau{nice, bro{eve i dugmad prodaje pod imenom „Jeylani’s Wardrobe“. Nakit inspiriran obla~enjem i ure|ivanjem na{ih nana, spakovan je u predivne kutije, koje za Lejlu osmislio i uradio Haris Alajbegovi}. - Sve je po~elo 2009. godine, kada su me po~ele zvati te tkanine, koje sam sakupljala go58/azra 2011.

dinama. Prona{la sam ih zaboravljene u ormaru, prvo u svom, pa onda u tu|im, pa onda po secend hand radnjama. A onda sam, jednog dana, dobila starinsku ma{inu za presvla~enje dugmadi i po~ela se zanimati za te stare zanate, koje smo pomalo po~eli da zaboravljamo govori Lejla. Prvo je po~ela praviti narukvice, a iz njih je nastala cijela pri~a o Jeylani’s Wardrobe. - Jedinstven nakit poput samih tkanina iz kojeg je nastao, pravi se sa `eljom da prona|e jedinstvene ljude. Narukvice se isklju~ivo umotavaju u svilu i dolaze u kutijama nalik onima koje se pronalaze u ormarima i stoli}ima za {minku na{ih nana. I nau{nice umotavamo u svilene tkanine zbog elegancije, dok vise}e nau{nice

U maloj radnji u centru Sarajeva prodaju se ru~no izra|eni predmeti: odje}a, nakit, torbe, slike. Kostimografkinja Belma @i`ko u o~evoj prodavnici napravila je malo umjetni~ko carstvo u kojem se mogu prona}i unikatni predmeti 60 razli~itih autora
Pi{e: Alma RED@EPAGI] Foto: Ivan [EBALJ

» Belma @i{ko: Mjesto gdje kreativni ljudi mogu prezentirati ono {to rade

e `ive lijepe stvari
spajamo s tkaninama s retro mustrama. S klipsama se vra}amo dugmetu i njegovoj formi, ali ne i originalnoj namjeni - poja{njava na{a sagovornica. Inspiraciju za JW ogrlice Lejla pronalazi na fotografijama koje bude duh starih vremena. Ovaj dio nakita u~inili su posebnim kori{tenjem malih ~arolija, zapostavljenih `enskih rukotvorina. Kori{tenjem vrijednih tradicija keranja, heklanja i pletenja, daju ogrlicama formu i kombiniraju ih s razli~itim materijalima, ~ine}i ih novim i inovativnim. - Svaki put kad pogledam lijepe crno-bijele fotografije, sve su te na{e `ene elegantne, prefinjene, {to `enama zbog `ivotnog stila i obaveza danas nedostaje. @eljeli smo da ovim nakitom vratimo i modernim `enama tu ljepotu i prefinjenost - ka`e Lejla Leti}.
» Lejla Leti}: U starom koferu smje{ten je unikatan nakit
azra 2011./59

Psiholog
Moj suprug unosi veliku svotu novca, za koje ne znam porijeklo. Ne znam da li je kocka u pitanju, droga ili ne{to sli~no, samo znam da se bojim. [ta da radim, dugo smo u braku? T.A. Sarajevo Znate da bra~ni drug podjednako snosi obaveze dugovanja, pla}anja

STYLISSIMO
Jasmina DIZDAREVI], klini~ki psiholog
lijep i siguran `ivot. Razgovor je jedini na~in za rje{avanje Va{eg problema. Imam 30 god i nedavno sam se o`enio. Oboje smo intelektualci. Moja supruga je toliko posesivna, da tra`i da 24 sata budem njen. Ja imam potrebu da se dru`im s rajom, da idem na ko{arku i sve ono {to sam upra`njavao i prije dok smo se zabavljali. Njeno pona{anje predstavlja mi ozbiljan problem. B.S. Sarajevo @ene, kao i mu{karci, grije{e kada misle da se s brakom treba izgubiti pravo na individualnost. Brak podrazumijeva zajedni~ki `ivot uz uzajamno uva`avanje onog drugog. Vi i Va{a supruga se morate dogovoriti o sedmi~nih planovima u zajedni~kom `ivotu. To zna~i da oboje imate mogu}nost da odre|enim danima radite ono {to volite. Vi dru`enje s loptom, rajom, rodbinom i sli~no, a ona s frizerom, pedikerom, masa`erom, prijateljicama, prijateljima i sli~no, ko {ta voli i do ~ega mu je stalo. Individualne potrebe ne treba da ugro`avaju bra~ni `ivot, ve} da nas ispunjavaju i motiviraju, jer kad smo zadovoljni i sretni, onda to prenosimo i na uku}ane. Ne zaboravite, sve je stvar dogovora i onoga kako svoje `elje plasirate. Moja supruga, s kojom sam u braku ve} pet godina, ima prijatelja iz djetinstva s kojim ima potrebu da se dru`i bez mog prisustva. Ja ne vjerujem u mu{ko-`ensko prijateljstvo i to ` joj zabranjujem, a ona od svog druga ne odustaje. U.V.Sarajevo Ne razumijem za{to Vam taj ~ovjek smeta ako Vam nije smetao dok ste se zabavljali. Da je ne{to imala s njim, ne bi odabrala Vas za supruga. Va{a ljubomora mo`e samo poja~ati njihovo prijateljstvo i u~initi da on bude {to ~e{}e njeno rame za plakanje. Drugarstvo izme|u mu{karca i `ene itekako postoji, naro~ito onda kada nijedno od njih dvoje u drugom ne vide zavodnika(cu) ve} iskrenog prijatelja koji je tu i u dobru i u zlu. Mu{ki prijatelji su uglavnom iskreniji, odaniji, po`rtvovaniji i ta prijateljstva su do`ivotna. Zato nemojte kvariti ono {to je lijepo u `ivotu Va{e supruge, kamo sre}e da i Vi imate takvu prijateljicu, koja je spremna za Vas u~initi sve, a da joj niste ljubavnik, ni biv{i ni sada{nji.

Moja supruga je posesivna

i sli~no, jer se u braku dijeli sve {to imamo i {to dugujemo. Bilo bi dobro kada biste mu`u objasnili svoje sumnje i dali mu do znanja da ne `elite da u~estvujete u njegovim dugovanjima ili, ne daj Bo`e, ucjenama. Mo`da se razgovorom i ne}e potvrditi Va{e sumnje. Mo`da sve po{teno zara|uje, kako bi Vam omogu}io

60/azra 2011.

SMS

Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima, magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije }ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.

AZRADizajn

„Lisca“ zablistala na Sajmu rublja u Parizu
Najve}i sajam rublja „Salon International de la Lingerie 2011.“ u Parizu odu{evio je posjetitelje najnovijim trendovima u dizajnu rublja. Sajam je posjetilo vi{e od 18 hiljada gostiju iz cijelog svijeta, a svojim izlo`benim prostorom predstavila se i „Lisca“. Jedan od najzanimljivijih trendova u ponudi ove ku}e tokom aktuelne sezone je tzv. body- shape rublje, izuzetno modernog dizajna, koje va{im oblinama daje savr{ene obrise. Pa`nju posjetitelja privukla je linija „Korina“, kao i anticelulitne hla~ice, koje ve} mo`ete prona}i u prodavnicama.

azra 2011./61

Ginekolog
Upozoravaju}e promjene na grli}u materice

STYLISSIMO

Ginekolog prim. dr. Taib Deli}
otopinu te se uvid u stanje materi{ta i jajovoda dobija ultrazvu~nim aparatom visoke rezolucije. Ta metoda je jednostavnija, jeftinija, daje dobar uvid pri dijagnosticiranju polipa, mioma, ali je manje pouzdana za pregledavanje stanja jajovoda od „klasi~nog“ HSG-a. Ukoliko se pri tim pregledima ustanovilo da su uzroci neplodnosti u materi{tu potrebno je lije~enje, a danas je histeroskopija najpouzdanija i najefikasnija metoda. Ako je problem na nivou jajovoda metoda izbora lije~enja je vje{ta~ka oplodnja (IVF - in vitro fertilizacija ). Treba napomenuti da je zabilje`en, istina manji broj, trudno}a nakon HSG-a kojem se daje i terapijsko djejstvo (jajovodi „propuhani“ kontrastom), tako da mo`ete poku{ati prirodno za~e}e jedan odre|eni period (oko {est mjeseci ) Rezultat Papa testa je Cin 1, s nekoliko folikula na jajniku. Terapija koju sam dobila je vag. Neo-petrp anon, Metrozol i Sumamed tablete. Kontrola za ~etiri mjeseca, Papa test. Molim Va{e mi{ljenje, 45ogodi{nja zabrinuta ~itateljka. Jedno od najaktuelnijih pitanja u savremenoj ginekologiji je pitanje HPV infekcija, CIN-a te posljedi~no, karcinoma grli}a materice. Kada vam ginekolog saop}i rezultate rutinskog Papa testa i ka`e da imate „CIN“, ne zna~i da imate karcinom nego da su }elije na grli}u materice promijenjene. Veliki broj po~etnih i lak{ih promjena, kao {to je vjerovatno Va{ slu~aj, nakon lije~enja upale prolazi i na sljede}oj kontroli nalaz Papa testa je uredan. Nakon toga se pridr`avajte uputa ginekologa o redovnim kontrolama. Me|utim, kod jednog broja pacijentica „CIN“ perzistira i nalaz se s vremenom pogor{ava. U tim slu~ajevima radimo dodatne dijagnost~ke pretrage (kolposkopija, HPV tipizacija te biopsija). Kada se tim pretragama utvrdi uzrok, te`ina promjene, te se uspostavi kona~na dijagnoza, odlu~ujemo koju terapijsku metodu }emo primijeniti. Na raspolaganju imamo vi{e metoda (laser, LLETZ, radiotalasi, krioterapija, klasi~na konizacija, histerektomija), a izbor metode lije~enja se prilago|ava svakoj pacijentici. Uglavnom, dijagnoza CIN 1 nije razlog za paniku, ali je svakako upozoravaju}i znak da se ne{to de{ava na Va{em grli}u materice. Redovnim kontrolama i pravovremenim lije~enjem sve promjene su u potpunosti izlje~ive.

Imam problem zapu{enih kanala, koji mi je ustanovljen nakon lo{eg HSG nalaza, te zbog toga ne mogu ostati u drugom stanju. Postoji li rje{enje mog problema? Histerosalpingografija (HSG) je radiolo{ka dijagnosti~ka metoda kojom se kontrastom ispunjava materi~na {upljina i jajovodi te se prati oblik materi{ta, prohodnost i konture jajovoda.

HSG omogu}ava ginekologu da otkrije promjene unutar materi~ne {upljine vjerovatno uzrokovane endometrijskim polipima, miomima ili unutra{njim priraslicama (adhezije, sinehije). Prisustvo tih anomalija te neprohodni jajovodi mogu smanjiti plodnost ili uzrokovati neplodnost kod `ena. Sonohisterografija (ultrazvu~ni HSG ) je sli~na metoda koja kao kontrast koristi fiziolo{ku

62/azra 2011.

SMS

Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koja su na{e ~itateljke uputile dr. Taibu Deli}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih dilema u vezi s ovom oblasti, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona 061/142-015. Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno mjesto, a zatim opi{ete problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na stranicama posve}enim ginekolo{kom zdravlju.

STYLISSIMO

„Zdravlje u ku}i“ me u~i boljem `ivotu
^itam sve rubrike, nau~ila sam toliko toga, posebno volim savjete doktorice Katarine Dujmovi}, koja me nau~ila da budem optimist, te da je dru{tvenost ~ovjekov najbolji prijatelj. Kada odvedem dijete ljekaru, vrlo ~esto me pitaju {ta sam po zanimanju, a moj odgovor je doma}ica koja ~ita „Avazov“ magazin o zdravlju

S

adeta Kaltak je doma}ica, privr`ena svojoj porodici i prijateljima, a vjerna je jo{ nekom - magazinu „Zdravlje u ku}i“. Pro{le sedmice ovaj magazin je imao mali jubilej - izlazak 100. broja. Sadetin sin Semir e-mailom se zahvalio uredni{tvu ovog magazina za profesionalnost i otkrio da njegova mama ima 99 brojeva magazina „Zdravlje u ku}i“, nedostaje joj tek jedan - iz aprila 2004. godine. Svaka ljubav je vrijedna divljenja, pa i ova. Posjetili smo Sadetu. - Prvi magazin kupila sam davne 2003. godine na nagovor svoje prijateljice, i od tada svakog mjeseca „Zdravlje u ku}i“ ima svoje mjesto u mom doma}instvu. ^itam sve rubrike, nau~ila sam toliko toga, posebno volim savjete doktorice Katarine Dujmovi}, koja me nau~ila da budem optimist, te da je dru{tvenost ~ovjekov najbolji prijatelj. Kada odvedem dijete ljekaru, vrlo ~esto me pitaju {ta sam po zanimanju, a moj odgovor je doma~ica koja ~ita „Avazov“ magazin. Znanje koje sam stekla kroz magazin je neprocjenjivo. Kako ne radim, ~itam magazin po nekoliko puta. Nau~ila sam na osnovu krvnih grupa odrediti karakter ~ovjeka, na osnovu simptoma pretpostaviti o kakvoj bolesti je rije~, nau~ili su me boljem i zdravijem `ivotu, za {ta sam im zahvalna. Simboliku pri~e svakako predstavlja jubilej koji `ivotno ve`e Sadetu za „Zdravlje u ku}i“, naime, uz proslavu njenog pedesetog ro|endana iza{ao je u prodaju i 100 jubilarni broj magazina. Kako ka`e, ova godina je za nju godina uspjeha, sre}e, zdravlja i ljubavi, a `elja joj je da taSe.M. /I.[ kve budu i sve ostale.

Sadeta KALTAK

azra 2011./63

AZRASavr{en spoj

Salata na italijanski na~in

Nek’ ~ula u`ivaju
Probajte ove ukusne obroke, za ~iju je pripremu nije potrebno mnogo vremena. Malo ljubavi, kreativnosti i draga lica koja }e se okupiti za stolom u~init }e svaki ru~ak ljep{im, a s njima }ete nazdraviti omiljenim pi}em

Potrebno je: 5 kuhanih izrezanih krompira, 2 samljevena ~ehna bijelog luka, 1/2 {olje nasjeckanog crvenog luka, 3 paradajza izrezana na ~etvrtine, 1/3 {olje maslinovog ulja, 3 lista svje`eg bosiljka, 1 ka{i~ica origana,1/2 ka{i~ice soli, 1/4 ka{i~ice bibera, 1/2 {olje maslina Priprema: Pomije{ajte krompire s bijelim lukom, crvenim lukom, paradajzom, bosiljkom, maslinama i origanom. Prelijte uljem i za~inite. Promije{ajte i ~uvajte u fri`ideru prije poslu`ivanja.

Pohovane pala~nike punjene piletinom i gljivama
Potrebno je: 3 komada pile}ih prsa, 30 dag o~i{}enih {ampinjona, 1 luk, 1 ljuta papri~ica, per{un, maj~ina du{ica, origano, nana, so, 6 do 8 pala~inaka Za paniranje: bra{no, 4 jaja, prezla Priprema: Pala~inke pripremiti na uobi~ajeni na~in. Na malo ulja propr`iti luk i ljutu papri~icu, a mo`e se dodati i bijeli luk. Dodati svje`e nasjeckane gljive, promje{ati, posoliti pa dodati za~ine. Dinstati uz dodavanje vode po potrebi. Pred kraj dodati kuhanu piletinu. Na pala~inke rasporediti po dvije do tri ka{ike smjese u jednom redu, pa pala~inke motati kao sarmu, zna~i prvo uviti krajeve prema unutra pa ih onda zarolati. Panirati na uobi~ajeni na~in i pr`iti u vru}em ulju dok ne dobiju finu boju. Izvaditi na paprine ubruse da upiju vi{ak masno}e.

Gove|i odrezak s coca-colom c
Potrebno je: 1 gove|i odrezak, 1 coca-cola (500 ml), 1 kesica supe od povr}a, za~ini po `elji Priprema: Stavite odrezak u posudu za pe~enje. Dodajte supu i coca-colu, te za~inite. Prekrijte posudu aluminijskom folijom i pecite na temperaturi od 180 stepeni 120 minuta.
64/azra 2011.

STYLISSIMO
Moj hobi: Hokej

Adnan MRKVA i Senad ZAIMOVI]

Kad o~evi i sinovi ukrste palice

66/azra 2011.

U Sarajevu postoje ~etiri hokeja{ka kluba: „Vukovi“ iz Starog Grada, „Alfa Medvjedi“, Bosna - „Lisice“ i „Ilid`a 2010“, koji ~ine hokeja{ku ligu BiH. Osnovale su ih grupe entuzijasta, iz ljubavi prema ovom sportu, ali i `elje da ga populariziraju me|u mladima
Foto: Berjamin NIZI] Pi{e: Elvedina D@AKMI]
ako postoje brojne teorije o tome gdje je nastao hokej na ledu, ve}ina histori~ara saglasna da je to, ipak, Kanada. Tamo{nja indijanska plemena prva su ga igrala na zale|enim jezerima i travnjacima. Pravila za ovaj sport utvr|ena su mnogo kasnije. Krajem 19. stolje}a u~inili su to studenti iz Montreala. Iz Kanade je ova dinami~na igra prodrla i do Evrope. Da bi ga mogli igrati tokom cijele godine, zaljubljenici po~inju graditi prve „ledene“ dvorane. Godine 1924. uvr{ten je u takmi~arske sportove Zimskih olimpijskih igara, a {irom svijeta osnovani su brojni hokeja{ki klubovi. U Sarajevu postoje ~etiri: „Vukovi“ iz Starog Grada, „Alfa Medvjedi“, Bosna - „Lisice“ i „Ilid`a 2010“, koji ~ine hokeja{ku ligu BiH. Osnovale su ih grupe entuzijasta, iz ljubavi prema ovom sportu, ali i `elje da ga populariziraju me|u mladima. Me|u njima su i dvojica biznismena, Adnan Mrkva i Senad Zaimovi}, koji su ovom igrom „zarazili“ i svoje sinove, 15-godi{njeg Harisa i 16-godi{njeg Svena. ^lanovi su HK „Vukovi“, Stari Grad.

I

Kanadski trener
Njihov trener Ross MacLean je iz Kanade. Do{ao je na preporuku tamo{njeg hokeja{kog saveza. Odu{evljen je uporno{}u ovda{njih sportista. - Njihova `elja i volja za hokejom motivira i mene. Ponosim se ovim momcima, posebno mla|om generacijom, i dajem sve od sebe da od njih postanu dobri hokeja{i. Ovim sportom u svijetu se bave i `ene, a preporu~io bih ga i ovda{njim damama - ka`e Ross. pularan. Haris je tamo i po~eo trenirati. Uporan je i redovan na treninzima, slu{a moje i trenerove savjete - pri~a ponosni tata Adnan. Haris je nau~io klizati na ledu sa svega pet godina. Od tada, svake zime je na klizaljkama. - Volim ovaj sport, jer se mo`e igrati na ledu i nigdje drugdje. Brz je, {to mi, tako|er, odgovara. Treninzi su uvijek druga~iji, ozbiljni i dinami~ni, tu nema zezanja. Volio bih se baviti ovim sportom profesionalno, ali, na`alost, za to sada nemamo odgovaraju}e uslove i mo`emo trenirati samo mjeseca u godini - sa `aljenjem pri~a Haris.

Trenerovi savjeti
- Hokejom se bavim od 13. godine, a tu ljubav prenio sam i na svoju djecu, sinu Harisu je 15 godina, mla|em Tariku pet i po. Oba su se rodila u Americi, gdje je ovaj sport izuzetno po-

»

» S trenerom
Rossom

azra 2011./67

tata njegovog suigra~a Sve» na,Senad Zaimovi}, o ~emu je rije~. objasnio nam je - Ovaj sport je kod nas na samom dnu i mi ~inimo velike napore da ga o`ivimo i pribli`imo svima. Potencijala za to imamo, ali ono {to nam nedostaje jeste ledena dvorana, minimalno devet mjeseci u godini. Sarajevo ima ledenu dvoranu, u Skenderiji. Nadamo se i borimo za to da ona po~ne slu`iti svojoj osnovnoj namjeni, za kontinuirane treninge hokeja, umjetni~kog i brzog klizanja. Na`alost, na{a i sva djeca koja se `ele baviti ovim sportovima na ledu prisiljena su trenirati vani, u Sloveniji, ^e{koj i drugim zemljama, jer kod nas nemaju gdje - pri~a Senad.

Brzo djelovanje
On je po~eo trenirati hokej jo{ 1980. godine i, kako ka`e, spada u prvu hokeja{ku generaciju u BiH. Ovaj sport zavoljela su i njegova mla|a djeca. Devetogodi{nja Uma i petogodi{nji Irvin. Za vrijeme sezone skoro svakodnevno dolazi na treninge s najstarijim sinom. Na utakmicama su, uglavnom, ~lanovi porodice i djevojke mladih hokeja{a. - Na`alost, nemamo uslova ni da ve}i broj publike prisustvuje i vidi {ta su to ova djeca nau~ila - ka`e Senad. A nau~ili su mogo toga. Hokej na ledu nije jednostavan sport, ali, ka`u momci koji treniraju, nije ni tako grub kako mnogi misle. - On je atraktivan, uzbudljiv i dinami~an. Zahtijeva potpunu psifofizi~ku predanost. Na ledu se kre}emo brzinom od 20 do 30 km/h i moramo brzo razmi{ljati o svakom narednom potezu: gdje i}i, kako kontrolisati pak i ubaciti ga u mre`u protivni~ke ekipe - pri~a Adnan. Povrede su, ka`e, ~este i mogu}e kao i u drugim sportovima, s tim {to su hokeja{i dobro za{ti}eni odgovaraju}om opremom, koja je obavezna i na utakmicama i na treninzima. - [iceri {tite od koljena nani`e, suspensor genitalne organe, a preko njega idu hla~e. Gornji dio tijela za{ti}en je grudobranom, laktovi laktobranima, a nosimo i rukavice, kacige, te za{titu za vrat.

» Sven, najstariji sin bra~nog para Zaimovi}, trenira hokej, ba{ kao i njegovi mla|i brat i sestra

» Haris Mrkva: Volio bih se profesionalno baviti hokejom

» Sven i Haris: Nade bh. hokeja

» Zagrijavanje na ledu
68/azra 2011.

» Adnan i Haris: O~evi savjeti uvijek dobro do|u

AZRAVje~nici

Vivien LEIGH

Neponovljiva i dep
Svijet je i danas pamti po briljantno odigranoj ulozi Scarlett O’Hara u hit filmu „Prohujalo s vihorom“ i velikoj ljubavi s glumcem i producentom Laurenceom Olivierom. I dok je u poslu bila besprijekorno profesionalna i disciplinirana, jedna od najljep{ih glumica privatno je patila od mani~ne depresije
Priredila: Amela KESEROVI]

O

vogodi{nja dodjela „Oscara“ obilovala je ljepoticama novog doba od kojih mnoge uzore nalaze u svojim kolegicama iz zlatnog doba Hollywooda. Natalie Portman mo`da i mo`e podsje}ati na Audrey Hepburn, Charlize Theron na Grace Kelly, ali ko najvi{e nalikuje Vivien Leigh, `eni kojoj je ljepota bila i najve}a prepreka u filmskoj karijeri? Poznavaoci svijeta sedme umjetnosti i ~etiri decenije nakon njene smrti smatraju je neponovljivom. Bila je nestvarno lijepa, talentirana, ali i komplicirana. Ro|ena je u planinama iznad Calcutte. Zbog izbijanja Prvog svjetskog rata, tek kada je imala {est godina roditelji je prvi put iz Indije vode u Englesku. Njena majka je mislila da djevoj~ica treba imati adekvatan engleski odgoj te je insistirala da se obrazuje u samostanu, uprkos tome {to je Vivien bila dvije godine mla|a od svih dje-

» S Clarkom Gableom u hit filmu „Prohujalo s vihorom“
voj~ica. Njena prva i najbolja prijateljica u {koli je osmogodi{nja Maureen O’Sullivan, koja je dovedena iz Irske. U sumornosti samostana dvije djevoj~ice su u svojim ma{tanjima kreirale mjesto na koje bi rado otputovale. Nakon {to je 18 mjeseci provela u {koli, majka ju je odvela u pozori{te. je mislio da ime Vivian Holmes nije prikladno za glumicu, a nakon {to je odbio njen prijedlog da se zove April Morn, kao svoje profesionalno ime uzela je Vivien Leigh. Gliddon ju je preporu~io Alexanderu Kordi koji je odbio sara|ivati s Vivien, smatraju}i da nema gluma~kog potencijala. Nije tugovala, ve} je 1935. briljirala u predstavi „The Mask of Virtue“. Uslijedili su brojni intervjui. Novinar „Daily Expressa“ u tekstu je naglasio da je primijetio kako joj se munjevito promijenio izraz lica, {to je, zapravo, bio i prvi javni opis njenih karakteristi~nih promjena raspolo`enja. Korda je prisustvovao premijeri i, shvativ{i da je pogrije{io, s Vivien je potpisao filmski ugovor. „The mask of Virtue“ joj nije donijela samo gluma~ku afirmaciju, ve} i ljubav s Laurenceom Olivierom. Prijateljstvo me|u njima se razvilo odmah nakon {to joj je ~estitao na izvedbi, a ka-

Te{ka narav
U narednih {est mjeseci Vivien je insistirala da istu predstavu pogleda ~ak 16 puta. U Indiji su se Britanci zabavljali u amaterskom pozori{tu njenog oca. Vivienin omiljeni glumac bio je Leslie Howard, u 19. }e se udati za engleskog advokata Herberta Leigha Holmana, koji mnogo li~i na Howarda. S njim je rodila i k}erku Suzanne. Manja uloga u filmu „Things Are Looking Up“ za koju su je predlo`ili prijatelji, bila je njen debi. Anga`irala je agenta, Johna Gliddona, koji
70/azra 2011.

epresivna

Nakon {to je pro~itala roman Margaret Mitchell „Prohujalo s vihorom“ naredila je agentu da je predlo`i Davidu O. Selznicku, koji je planirao snimiti filmsku verziju. Filmskom kriti~aru C. A. Lejeuneu je kazala: „Laurence Olivier ne}e glumiti Rhetta Butlera, ali }u ja glumiti Scarlett O’Haru. ^ekajte i vidjet }ete“
da su poslije odigrali ljubavnike u filmu „Vatra iznad Engleske“ 1937., rodila se i privla~nost koja je rezultirala vezom. U to vrijeme Leigh je pro~itala roman Margaret Mitchell „Prohujalo s vihorom“ i naredila agentu da je predlo`i Davidu O. Selznicku, koji je planirao filmsku verziju. Rekla je novinaru: „Sama sam se anga`irala za ulogu Scarlett O’Hara“, a filmski kriti~ar C. A. Lejeune prisjetio se razgovora iz istog perioda u kojem je Leigh kazala: Laurence Olivier ne}e glumiti Rhetta Butlera, ali }u ja glumiti Scarlett O’Haru. ^ekajte i vidjet }ete.“ Njenu promjenu raspolo`enja Olivier je upoznao kada je u njegovoj produkciji odigrala Ofeliju. Bez ikakve provokacije, po~ela je vikati na njega, a onda za{utjela i po~ela zuriti u prazno. Iza{la je na scenu i odigrala ulogu bez pote{ko}e. Sutradan se vratila rutini. Po~eli su `ivjeti zajedno, uprkos ~injenici da su im njihovi supru`nici, Holman i Olivierova `ena, glumica Jill Esmond odbijali dati razvod. Tokom produkcije filma „A Yank at Oxford“ iz 1938., kada je postala zanimljiva i publici u Americi, stekla je reputaciju te{ke i nerazumne osobe. Korda je poru~io njenom agentu da joj ugovor ne}e biti produ`en ukoliko se i dalje bude tako pona{ala. Olivier je `elio osvojiti i publiku u Americi, a nakon {to mu je ponu|ena uloga u filmu „Orkanski visovi“ otputovao je u Hollywood, a Vivien ostavio u Londonu. Godinu kasnije u Hollywoodu je tra`ena glumica koja }e utjeloviti Scarlett O’Haru u hit filmu „Prohujalo s vihorom“, Davida O. Selznicka. Otputovala je u Ameriku, da vidi supruga, ali i poku{a dobiti ulogu u „Prohujalo s vihorom“. Ono {to je ranije govorila novinarima, obistinilo se nakon probe jedne filmske scene. Selznicka, koji je organizirao probu, napisao je

»
azra 2011./71

» Zdravlje je nije slu`ilo. Patila je od tuberkuloze i depresije

» Sa suprugom Laurenceom Olivierom
pismo i otkrio podjelu uloga: » svojoj `eni neo~ekivani pobjednik i izgleda pro„Ona je kleto dobro. Samo za tvoje u{i: sve je spalo na Paulette Goddard, Jean Arthur, Joan Bennett i Vivien Leigh.“ Snimanje joj je, me|utim, bilo te{ko, reditelj George Cukor, koji joj je bio i mentor, otpu{ten je, a doveden Victor Fleming, s kojim se ~esto sva|ala. Ona i Olivia de Havilland su se potajno sastajale s Cukorom po no}i i vikendima u potrazi za njegovim savjetom o tome kako bi trebale odigrati svoje uloge. Sprijateljila se s Clarkom Gableom, njegovom suprugom Carole Lombard i de Havilland, ali se sukobila s Lesliejem Howardom, s kojim je trebala snimiti nekoliko emotivnih scena.

Ljubav i posao
De Havilland je 2006. odgovorila na tvrdnje o Leighinom bijesnom pona{anju tokom snimanja „Prohujalo s vihorom“: „Vivien je bila besprijekorno profesionalna i besprijekorno disciplinirana na snimanju. Brinule su je dvije stvari: `eljela je dati sve od sebe u izrazito te{koj ulozi i te{ko joj je padalo {to je odvojena od Larryja (Olivier), koji je bio u New Yorku.“ „Prohujalo s vihorom“ Vivien je donio slavu. Ali, ona je nije prihvatala, kazav{i: „Ja nisam filmska zvijezda - ja sam glumica. Biti filmska zvijezda - samo filmska zvijezda - je

Nakon {to je rodila k}erku, pre`ivjela je i spontani boba~aj 72/azra 2011.

» Vivien je
osvojila „Oscara“ za glavnu `ensku ulogu u „Prohujalo s vihorom“

» Vivien s Marlonom
Brandom u filmu „Tramvaj zvani ~e`nja“

tako la`an `ivot, koji se povodi la`nim vrijednostima i publicitetom. Glumice dugo traju i uvijek se na|e divnih uloga.“ Od deset „Oscara“, koliko je osvojio „Prohujalo s vihorom“, bio je i onaj za najbolju glumicu. Osvojila ga je Vivien. U februaru 1940., Jill Esmond je pristala dati razvod Olivieru, kao i Holman Vivien, s kojim je ostala u veoma dobrim odnosima sve do svoje smrti. Esmond je dobila skrbni{tvo nad Tarquinom, njenim i Olivierovim sinom, dok su Vivien i Holman dijelili brigu o njihovoj k}erki Suzanne. Olivier i Leigh su se vjen~ali u Santa Barbari, u Californiji, a na sve~anosti su bili prisutni samo njihovi kumovi, Katharine Hepburn i Garson Kanin. Voljela je Oliviera toliko da je s njim `eljela igrati u svim filmovima. Selznick je primijetio da nije pokazivala nikakav entuzijazam za dobivanje uloge u Hitchcockovoj „Rebecci“ sve dok glavna uloga nije pripala Olivieru. @enska je na kraju umjesto njoj pripala Joan Fontaine. U „Mostu Waterloo“ trebali su nastupiti zajedno, ali Selznick je Oliviera zamijenio s Robertom Taylorom, i uprkos tome {to je `eljela odustati od uloge, jer u filmu nema Oliviera, film ne samo da je bio popularan me|u publikom i kritikom, nego je postao i njen omiljeni film. Zajedno su snimili „Ta Hamiltonova `ena“ 1941. godine. Bio je to jedan od nekoliko holivudskih filmova s pro-britanskim sentimentom, te i ne ~udi da je obradovao i Winstona Churchilla koji je organizirao prikazivanje filma na zabavi na kojoj je bio i Franklin Delano Roosevelt. - Gospodo, mislim da }e vas interesirati ovaj film, budu}i da prikazuje velike doga|aje sli~ne onima kojih ste upravo dio - kazao je tom prilikom. Olivierovi su bili ~esti gosti kod Churchilla do kraja njegovog `ivota. Vivien i Olivier su se vratili u Englesku. Godine 1944. joj je dijagnosticirana tuberkuloza u lijevom plu}nom krilu, ali nakon {to je provela nekoliko sedmica u bolnici, izgledalo je da se oporavila. U prolje}e 1945. godine snimala je film „Cezar i Kleopatra“ i otkrila da je trudna. Me|utim, pobacila je. Pala je u te{ku depresiju, okrenula se protiv Oliviera, verbalno ga i fizi~ki napadaju}i sve dok nije pala na pod jecaju}i. Bio je to prvi od mnogih nervnih slomova povezanih

s mani~nom depresijom, ili bipolarnim poreme}ajem. Olivier je po~eo prepoznavati simptome nadolaze}e epizode - nekoliko dana hiperaktivnosti koje prati period depresije i eksplozivni nervni slom, nakon kojeg se Vivien ni~ega ne bi sje}ala, ali bi se osje}ala posti|eno i pokajni~ki. Olivier je 1947. progla{en vitezom, Leigh ga je pratila u Buckinghamsku pala~u. Titule Lady Olivier nije se odricala ni nakon njihovog razvoda 1960. godine. Nakon {to je Olivier postao ~lan Savjeta reditelja pozori{ta „Old Vic“, par se uputio na turneju po Australiji i Novom Zelandu, kako bi prikupili sredstva za pozori{te. Ovdje su se sve ~e{}e sva|ali. U Christchurchu, Vivien ~ak nije htjela iza}i na pozornicu, Olivier ju je o{amario, a ona mu je uzvratila i opsovala ga prije nego {to se pojavila pred publikom. Pri kraju turneje, oboje su bili iscrpljeni i bolesni. Mo`da ne znate, ali razgovarate s parom hodaju}ih le{eva - kazao je Olivier novinarima. Kasnije je priznao da je u Australiji izgubio Vivien.

Biv{i suprug
Uloga koja ju je, tako|er, proslavila bila je i u filmu „Tramvaj zvani ~e`nja“. Njeno nepo{tovanje i nepristojni smisao za humor dopustili su joj da razvije odnos s drugom zvijezdom filma, Marlonom Brandom, ali se nije slagala s rediteljem Elijom Kazanom, koji nije imao visoko mi{ljenje o njoj, kazav{i da nije imala talenta, ali kako je projekt napredovao, ubla`io je kritike i priznao da je pun divljenja, jer jo{ nije upoznao `enu s ve}om odlu~no{}u za isticanjem od Vivien. Puzala bi, ka`e, po slomljenom staklu, samo ako bi smatrala da }e to pomo}i njenoj izvedbi. Na kraju je osvojila svog drugog „Oscara“ za najbolju glumicu, BAFTA nagradu i nagradu Njujor{kog kruga kriti~ara za najbolju glumicu. Tennessee Williams komentirao je da je Leigh ulozi donijela sve {to je i namjeravao da ima, ali i mnogo toga o ~emu nije ni sanjao. Kasnije je Leigh izjavila da ju je igranje Blanche DuBois odvelo u ludilo. U januaru 1953., Leigh je otputovala u Ceylon, kako bi snimala „Slonovski hod“ s Peterom Finchom. Me|utim, odmah nakon po~etka snimanja do`ivjela je nervni slom zbog ~ega je studio „Paramount“ bio prinu|en njenu ulogu dati Eli-

zabeth Taylor. Olivier ju je vratio u njihov dom u Engleskoj, gdje mu je u momentima ludila kazala da se zaljubila u Fincha i da ga je prevarila s njim. U sljede}ih nekoliko mjeseci se oporavila. Zbog te epizode, mnogi Olivierovi prijatelji su saznali za njene probleme. David Niven je rekao da je bila dobro, dobro luda. Zdravlje joj se nakon nekog vremena naizgled stabiliziralo. Noel Coward u`ivao je uspjeh s predstavom „South Sea Bubble“, u kojem je imala glavnu ulogu. Ponovo je zatrudnjela, ali nekoliko sedmica poslije i pobacila. Pala je u vi{emjese~nu depresiju, te je izljeve bijesa pokazivala i na suprugovoj evropskoj turneji. Budu}i da je biv{i mu` Leigh Holman imao velikog utjecaja na nju, po povratku u London, mnogo je pomogao Olivieru da je smiri. Godine 1958., smatraju}i da je njen brak gotov, po~ela je vezu s glumcem Jackom Merivaleom, koji je znao za njeno zdravstveno stanje, ali je uvjerio Oliviera da }e se pobrinuti za nju. Nakon {to se 1960. razveo od Vivien, Olivier se o`enio glumicom Joan Plowright. Merivale je pozitivno utjecao na Vivien, ali da je s njim samo prividno zadovoljna, u povjerenju je priznala novinaru Radieju Harrisu, kazav{i: „Radije bih pro`ivjela kratki `ivot s Larryjem (Olivier) nego se suo~ila s dugim bez njega“. U maju 1967. imala je probe s Michaelom Redgraveom za filmu „A Delicate Balance“, me|utim, problemi s tuberkulozom su se pove}ali. Nakon nekoliko sedmica odmora, ~inilo se da se oporavlja. U no}i 7. jula, Merivale ju je ostavio kao i obi~no, kako bi nastupio u predstavi, a vratio se ku}i u pono} i prona{ao je kako spava. Pola sata kasnije, vratio se u spava}u sobu i prona{ao njeno tijelo na podu. Poku{ala je oti}i u kupatilo, a kako su joj se plu}a napunila teku}inom, sru{ila se. Merivale je nazvao Oliviera, koji je primao terapiju zbog raka prostate u obli`njoj bolnici. U svojoj autobiografiji, Olivier je opisao gorku patnju kada je oti{ao u Leighinu rezidenciju, gdje je prona{ao Merivalea kako premje{ta njeno tijelo na krevet. Izrazio mu je sau~e{}e, stajao i molio za oprost za sva zla koja su se na{la izme|u njih. Potom mu je pomogao srediti pojedinosti u vezi sa sahranom. Vivien je kremirana, a njen pepeo razasut je na jezeru kod njene ku}e u Tickerage Millu u Engleskoj.
azra 2011./73

AZRA O~evi

i djeca

Gaddafijeva djeca bave se razli~itim poslovima, ali u jednom podsje}aju na oca - vole mo}

Skandali i sva|e Gaddafijevih potomaka
74/azra 2011.

Libijski lider ima osmero biolo{kih potomaka, sedam sinova i jednu k}erku od dvije `ene. Ima i dvoje usvojene djece, od kojih je jedno, k}erka Hana, poginula u ameri~kom bombardiranju 1986. godine
Pripremila: Elvedina D@AKMI]

D

u`e od ~etiri decenije Muammar al-Gaddafi je ~vrsto vladao Libijom, ali i svojom porodicom. Ovi posljednji spadaju me|u rijetke koji ga vole i podr`avaju u svakom trenutku. Libijski lider ima osmero biolo{kih potomaka, sedam sinova i jednu k}erku od dvije `ene. Ima i dvoje usvojene djece, od kojih je jedno, k}erka Hana, poginula u ameri~kom bombardiranju 1986. godine. Gaddafijeva djeca bave se razli~itim poslovima, ali u jednom podsje}aju na oca - vole mo}. Neki od njih poznati su i kao nasilnici. Zahvaljuju}i ocu, stekli su ogromno bogatstvo zbog kojeg nerijetko me|u njima izbijaju rivalstva i sva|e. U depe{i koju je objavio „Wikileaks“ detaljno se opisuju lo{i me|usobni odnosi izme|u Saifa al-Islama, Gaddafijevog sina koji je najvi{e istaknut u javnosti i smatra se njegovim nasljednikom, s jedne, te sinova Mutassima, Hanibala, Saadija, k}erke Aishe i njihove majke, s druge strane. U depe{i se navodi i da su saradnici Saifa al-Islama hap{eni i zastra{ivani, dok je drugi sin Mutassim poku{avao da zaokru`i svoju ulogu u nabavkama vojne opreme, {to ukazuje na veliku neslogu me|u Gaddafijevom djecom. Osim zbog novca, sva|ali su se i zbog preuzimanja vlasti. Saif al-Islam Gaddafi (38) je najstariji sin iz Gaddafijevog drugog braka sa Safyjom, za koju neki ka`u da je porijeklom iz Mostara. On je in`injer gra|evine, diplomirao je 1994. godine na Univerzitetu „al-Fateh“ u Tripoliju. Na ~elu je o~evog dobrotvornog fonda. Magistrirao je, a potom doktorirao na elitnoj „London School of Economics“. Nedavno su se, navodno, pojavili dokazi da je mla|em Gaddafiju neko pisao rad, kao i da je kopirao dijelove rada od drugih autora. Saif al-Islam donirao je 2009. godine 1,8 miliona eura ovoj obrazovnoj instituciji zbog ~ega su studenti nedavno protestirali. ^esto je bio na meti kritika konzervativaca zbog svoje ljubavi prema `enama i zabavama. Saif nije u dobrim odnosima s bra}om Mutassimom, Hanibalom, al-Saadijem i njihovom sestrom Ayeshom. Zbog nesuglasica s ocem 2006. je napustio porodicu, ali se vratio dvije godine kasnije. Saif je, ina~e, bio nekako po strani javnosti i slovio je kao stalo`ena, kulturna i ljep{a budu}nost Libije te vjerovatni nasljednik oca. Iako je demonstrante upozorio da }e „pote}i rijeke krvi, ve}e nego u YU ratovima“, Saif je, javno, bio humanitarac koji je osnovao Fond za me|unarodnu pomo} koja je na Haiti, nakon razornog potresa 2010. godine, poslala stotine tona pomo}i.

» Mohammed je jedino
dijete iz Gaddafijevog prvog braka

Mohammed Gaddafi, najstariji je sin libijskog vo|e i njegove prve `ene, u~iteljice Fathie Khaled. Po zanimanju je in`injer. Predsjednik je Olimpijskog komiteta Libije, a na ~elu je i po{te i telekomunikacijske kompanije.

Usvojeni sin
Milad Abuztaia Al-Gaddafi je usvojeni sin, a zapravo, sinovac Moamera Gaddafija. On je zaslu`an za spa{avanje `ivota libijskog vo|e tokom bombardiranja 1986. godine, koje su izvele SAD. Khamis Gaddafi je kapetan u libijskoj armiji i vo|a elitne, 32. brigade „Khamis“, locirane u Benghaziju. Za njega ka`u da je o~eva `eljezna ruka. Zavr{io je policijsku {kolu u Libiji, a potom vojnu akademiju u Rusiji. ^lanovi spomenute brigade su, navodno, pro{li intenzivnu vojnu obuku u Rusiji i va`e za najopremljenije i najbolje vojnike. Khamis je, tako|er, spominjan kao o~ev nasljednik. U bliskim je odnosima s bratom Saifom,

» Khamis je o~eva `eljezna ruka

» Humanitarac koji
voli `ene i zabave azra 2011./75

»

»

Al-Saadi Gaddafi (36), poznat je po svojoj opsesiji fudbalom. Nekada je ~ak igrao u italijanskoj prvoj ligi, a u tamo{nji nogomet skupa s ocem ulo`io je silne pare. Prisjetimo se jedne „neobi~ne“ konferencije za novinare od prije nekoliko godina. Mjesto doga|aja: Perugia. Predsjednik lokalnog kluba Luciano Gaucci novinarima je predstavio poja~anje uz napomenu da je rije~ o „najboljem svjetskom igra~u“. A „poja~anje“ je bio Al-Saadi Gaddafi, na- » Prosje~an fudbaler, koji u`iva u alkoholu i drogama jstariji sin libijskog dr`avnog {efa. Blagonakloni stru~njaci su rekli da je rije~ o prosje~no talentiranom nogometa{u, koji po svaku cijenu `eli biti profesionalac. Al-Saadi je danas vlasnik kluba „Al-Ittihad“. Tri puta zaredom progla{avan je libijskim igra~em godine, od 2001. do 2003., iako ga biv{i selektor Francesco Scoglio nikada nije pozvao da nastupi u nacionalnoj reprezentaciji. Zbog toga je na kraju dobio otkaz. Saadi se, tako|er, nalazi na ~elu jednog vojnog bataljona. U „WikiLeaksu“ ga opisuju kao ~ovjeka s turbulentnom pro{lo{}u, poznatom po nasilnom pona{anju, sukobima s policijom {irom Evrope, prekomjernom konzumiranju alkohola i droga, kao i ekstravagantnim zabavama. U braku je s k}erkom jednog od vojnih zapovjednika. Nakon povla~enja iz fudbala uklju~io se u filmsku industriju u koju je, kako se navodi, ulo`io 100 miliona dolara u produkciju njema~kog rimejk trilera „Experiment“.

» Mutassim s Hillary Clinton

S jedne od zabava na St. Bartsu

^etvrti sin, Mutassim Gaddafi, potpukovnik, o~ev je savjetnik za nacionalnu sigurnost, a njegove godine nisu poznate. Jednom je napustio Libiju i pobjegao u Egipat nakon {to je, navodno, bio ideolog zavjere protiv oca, ali mu je kasnije opro{teno i omogu}en mu je povratak u zemlju. Sada je savjetnik za nacionalnu bezbjednost svog oca i ima sopstvene jedinice u vojsci. Njemu se pripisuje organizacija dviju glamuroznih novogodi{njih zabava na otoku St. Barts na Karibima, 2009. i 2010. godine. Svaka je zabava ko{tala vi{e od milion dolara, nakon ~ega su se svjetski mediji raspisali o rasipni~koj aferi - koja je uklju~ivala navodno i milion dolara vrijedan privatni nastup Mariah Carey. To je odbacio jedan od Mutassimove bra}e, Saif al-Islam, koji je izvje{taj demantirao u libijskim medijima, ~iji je vlasnik, a jednako brzo pokazao je prstom na Mutassima. Na drugoj zabavi, 2010. godine, nastupili su Beyonce i Usher zajedno s drugim izvo|a~ima. Mutassim je, ~ini se, bio iznena|en ~injenicom da je njegova zabava fotografirana i u fokusu me|unarodne medijske pa`nje. Njegovo pijan~evanje i ekstravagancija razljutili su neke Libijce, koji na njegove aktivnosti gledaju kao na bezbo`ni~ke i neugodne za narod.

Peti po starosti, Hanibal Gaddafi (33), postao je ~uven u svijetu po seriji incidenata: 2001. napao je trojicu italijanskih policajaca vatrogasnim aparatom. Policija u Londonu intervenirala je kad je pretukao i vrlo ozbiljno povrijedio svoju trudnu djevojku, a dana{nju suprugu biv{u manekenku Aline Skaf. Izvukav{i se na diplomatski imunitet, Hannibal je pobjegao iz Londona, dok je njegova sestra Ayesha zajedno s njegovom majkom Safiyom nagovorila Aline da policiji ne spominje supruga, nego da ka`e kako je imala nezgodu. Hanibal i Alin Skaf su napravili eksces i u @enevi, gdje su napali hotelsku poslugu, zbog ~ega je „tata“ Gaddafi uveo bojkot [vicarske i tra`io da je susjedi podijele na tri dijela. U Parizu je Hanibal brzinom od 150 km/h vozio gradskim ulicama, nakon ~ega je uhap{en pa pu{ten, jer se pozvao na diplomatski imunitet.

» Skupa sa suprugom Aline
napravio je eksces i u @enevi

Aisha Gaddafi (34) bila je » Aisha je o~eva ambasadorica dobre volje miljenica UN-za borbu protiv nasilja nad `enama i {irenja HIV-a. Zbog nasilnog obra~una njenog oca s proture`imskim demonstrantima, UN je povukao to imenovanje. - Uvijek }u biti ambasadorica dobre volje svim Libijcima. Svi oni koji me dobro poznaju, to znaju - prokomentirala je Aisha. Gaddafijeva k}erka jedinica i miljenica je profesorica me|unarodnog prava i bila je dio advokatske grupe koja je branila Saddama Husseina. Ona je i dioni~ar u privatnoj klinici (sv. Jakova) u Tripoliju. Ima bliske veze sa sektorima energetike i gra|evinarstva u Libiji. Ka`u da je ona glavni miritelj izme|u ~lanova porodice. Godine 2006. udala se za Ahmeda al-Gaddafi al-Qahsija, ro|aka svoga oca i vojnog zapovjednika. Prije nego je po~ela nositi maramu bila je poznata kao libijska Claudia Schiffer, jer je opona{ala stil ovog njema~kog supermodela.

» Hanibal se „proslavio“
brojnim incidentima 76/azra 2011.

O Gaddafijevom {estom sinu Saifu al Arabu Gaddafiju se malo toga zna. Njegov „ferrari“ je 2008. godine, prema pisanju „Daily Telegrapha“, zaplijenila njema~ka policija zbog velike buke motora. Kako je rekao, u to vrijeme je bio student u Münchenu.

» O Saifu al Arabu se
malo toga zna

AZRARazonoda
GRAD U SAD-u NA FLORIDI SA SLIKE SVIRA^I NA OKARINI INDIJSKO BO@ANSTVO IME VI[E MJESTA U SLOVENIJI IVA MAJOLI OTO^NA DR@AVA U TIHOM OKEANU OTAC U SLOVENACA RESKIR, RIZIK BOG SUNCA PERUANSKIH INKA

AMBASADORI (GR^.)

TVAR U STANI^NOJ JEZGRI KREMA, POMADA VEZA GLAVE I TIJELA (UVE]ANO) KLINT ISTVUD SLABO UHRANJENO UTVR\ENA VISINSKA TA^KA MIRISAN, MIRI[LJAV (FRANC.) KARAKTERISTIKA RILA[A OTORINOLARINGOLOGIJA (SKR.) M. IME, A]O POKORNOST, POSLU[NOST (TURC.) BOJA U KARTAMA STANOVNIK GRADA U DALMACIJI SIMBOL ARGONA NEGATIVNI JONI TONA AUTOOZN. ANKONE AMPER OZNAKA ENERGIJE JU@NI [IPAK, MOGRANJ

NEVJE@A, NEZNALICA

PREDVE^ERJE

EGIP]ANI ILI SIRIJCI

RIMSKI: 1000

VRSTA KARTA[KE IGRE

ZRA^NA BANJA U PIRINEJIMA

HILJADA (TURC.) ZARIFA ODMILJA

FINSKI PISAC, EINO

AMERI^KA GLUMICA, EMA

OTOK KOD SARDINIJE MITOLO[KI FRIGIJSKI PASTIR, ATIN GRAD U PAKISTANU JASTOG ILI RAROG

ANTIKNI GRAD - DR@AVA U AZIJI

VRSTA PIKANTNOG UMAKA

PREDSTOJNICI OPATIJA

IME GLUMCA NOLTIJA

SEOSKI KNEZ U STARIH SLAVENA

GORKI LIKER, APERITIV

STANOVNIK GRADA U DALMACIJI

KOPNO OKRU@ENO VODOM, OSTRVO

VRSTA DA@DEVNJAKA (GR^.)

ST. SLOVEN. PISAC I REFORMATOR, PRIMO@

AMPER

PRIJEVREMEN

SLANA JEZERA STARIJI LIDER UZ MORSKE EGIPTA, GAMAL OBALE, LIMANI ABDEL

SKUPOCJENO JANJE]E KRZNO

NAKNADA ZA PRELAZ MOSTOM

SEOSKO PODRU^JE

RIJE^NI RIBAR SANJARITI, SNATRITI

PISAC KOLUMNI

GRAD I LUKA U JORDANU

MERIDIJAN (SKR.) „PUSTINJSKA LA\A“ DEVA FA[NIK, MASKARADA SELJACI U VOJVODINI GL. GRAD HAVAJA SA SLIKE LUCIJA ODMILJA @ELU^ANI FERMENT (GR^.) AZEMA ODMILJA IZDATI NEKOG ILI TAJNU BEBA LON^AR U^INITI [TO NAKAZNIM ANA PAVLOVA OTROVNI SASTOJAK DUHANA RADIJUS MIROSLAV MARKOVINOVI] NASTANJEN KRAJ (TURC.) IME PJEVA^A RAHIMOVSKOG

RADIJUS

@. IME, OZA

URES, UKRAS

SIMBOL KISIKA

M. IME, LAZAR

IZVR[ITI UBISTVO

STANOVNIK LACIJA

GRAD U ITALIJI

^UDAN, OSEBUJAN (FRANC.)

ENGLESKI [AHIST, D@ONATAN

STANOVNIK JU@NOAMERI^KE DR@AVE

BIV[I ITALIJAN. NOVAC

NAPRAVE, SPRAVE

DRUGE, OSTALE

RJE[ENJE 1: LETICIJA KALDERON, ONATAS, KARANTENE, NER, RTN, METRONOM, DROGIRATI SE, RERA, OG, ANATOL, KRETEN, NEGRI, UNA, TANKERI, VILE, RA^A, SKITNJA, AT, MARASKINO

RJE[ENJE 2: ISTORIJAT, STATIRATI, TRNINA, IR, AM, TANAKA, MESI, INAD, ASTROLAB, A, ELIM, ATULE, ATAK, ROMAN POLANSKI, LE, AVENTIN, DEMOKRAT, TAJ, PSETARI, ANSA azra 2011./77

AZRAHoroskop
OVAN
Priprema: Hedija MEHMEDI]
21.III - 20.IV

Poznati su prepoznajte se
VAGA
23.IX - 22.X
Emina GANI], sjajna mlada dama, osim {to je vrhunski profesionalac u svom poslu, zadivila je svijet pro{le godine dostojanstvom, stilom, elokvencijom, kojima je u Londonu (od)branila svog oca akademika, prof. dr. Ejupa Gani}a, ali i BiH, veoma je bri`na osoba. Emina te`i da svoj `ivot `ivi i kroz druge, kroz porodicu, voljenu osobu, prijatelje. Ima odli~nu intuiciju pri ocjenjivanju ljudi i saosje}a s njihovim problemima. Veoma je emotivna i kreativna. Voda, djejstvo znaka Ribe (16. III 1979.) i podznaka Rak, naprosto ~ini ~uda od njenog organizma, posebno ko`e. Tarik FILIPOVI], popularni glumac, porijeklom i ro|enjem Bosanac, koji `ivi i radi u Hrvatskoj, podjednako uspje{an u teatru, na filmu i televiziji - {iroku popularnost u Regionu stekao kao voditelj kvizova „Tko `eli biti milijuna{„ i „1 protiv 100“, mnogo je temperamentniji od ve}ine drugih Riba (11. III 1972.). I ubjedljiviji je u svojim stavovima, nastupima, razgovorima. U ulozi oca snalazi se kao „ribe u vodi“, a i prema svojoj ljep{oj polovini Lejli [ehovi} zna kako da se pona{a, kao prema pravoj suptilnoj Vagi, koja o~ekuje i nje`nost i pa`nju. Tarik je izuzetno aktivan, energi~an. Uvijek hoda uzdignute glave, u svim `ivotnim okolnostima. Tomris INCER (16. III 1948.), mudra, smirena, inteligentna, odlu~na kada treba... sve to je nenadma{na Nadide iz serije „1001 no}“, `ena kao {to su mnoge na{e majke, nane i bake, a oni koji je poznaju, vele da i glumica koja je do~arala taj lik odi{e istom snagom. Gospo|a Tomris po prirodi, ro|enjem, u sebi ima dramskog `ara, i pred publikom je uvijek u svom elementu. Nije ba{ toliko preosjetljiva kao druge Ribe (16. III 1948.), osim kada je u pitanju njen ego ili osobe koju voli. Ima izvanrednu intuiciju, fantazije su joj kreativne, a vje{ta je i takti~na i u govoru. azra 2011./79

Vrijeme je za Ribe
Ribe - Ovan Volite na~in na koji vam Ovan daruje svoju energiju i entuzijazam. Ovan vas mo`e zaslijepiti i odu{eviti, najbolji vam je prijatelj i ljubavnik. Ribe - Bik Bik odgovara va{im emocionalnim potrebama, a vi njemu pru`ate pa`nju i nje`nost. U`ivate u tome da brinete jedno o drugom. Ribe - Blizanci Fascinirani ste jedno drugim. Blizanci su partner koji vam pru`a raznovrsnost i pravu ljubav. Nikada se ne}ete umoriti od zajedni~kog igranja. Ribe - Rak Rak ubla`ava va{e promjene raspolo`enja ili pu{ta da vas pro|e. Jedno drugom dajete podstrek. Bez problema komunicirate na svim nivoima. Ribe - Lav Romanti~na priroda Lava idealna je za ljubavne scene. Vi to znate da cijenite, a Lav vam pru`a podr{ku i povjerenje. Ribe - Djevica Ribe osje}aju Djevicine potrebe i svojim fantazijama dodaju romanti~nu dimenziju. Djevica podr`ava va{u kreativnost i poma`e u prakti~nom smislu. Ribe - Vaga Veza u kojoj postoji ravnote`a izme|u duhovnog, intuitivnog pristupa Riba i kriti~kog, intelektualnog stila Vage. Jedno drugom ste podr{ka. Ribe - [korpija Ovo mo`e biti prava ljubavna pri~a. Ribe kreiraju fantazije, a [korpija ih pretvara u stvarnost. [korpija vam daje osje}aj sigurnosti. Ribe - Strijelac Fantazije Riba mogu da dovedu do egzoti~nih zbivanja. Optimizam Strijelca pru`a vam povjerenje, a suze zamjenjujete smijehom. Ribe - Jarac Jarac vam pru`a za{titu i sigurnost. Poma`e vam da svoje kreativne ideje dobro iskoristite. Obostrano vi{e nego korisna veza. Ribe - Vodolija Oboje volite slobodu, prijateljstvo i rad na tome da svijet postane ljep{e mjesto za `ivot. Vi dajete Vodoliji li~ni pe~at. Ribe - Ribe Nisu vam potrebne rije~i da biste izrazili sna`na osje}anja. Ovo mo`e biti suvi{e dobro, da bi bilo istinito.

Ljubav: Svaki slobodan trenutak iskoristite za stabiliziranje emocija. Vi{e vremena provodite van ku}e i uobi~ajenih mjesta. Posao: Pred vama je sedmica prosperiteta i sticanja novih iskustava. Dominiraju va{a snala`ljivost i entuzijazam. Mogu}e su promjene. Zdravlje: U izuzetnoj ste formi.

Ljubav: @elite stvari izvesti na ~istac. To ne}e ostaviti nikakvog lo{eg traga na vas i partnera. Ako ste slobodni, srest }ete novu osobu. Posao: Zate~eni ste gomilom posla. Punom parom bacite se na dovr{avanje zapo~etog, prije nego vas sustignu nove obaveze. Zdravlje: Puni energije i elana.

BIK

21.IV - 22.V

[KORPIJA 23.X - 22.XI
Ljubav: Ako ste u vezi koja nema perspektivu, prekinut }ete hitro i s lako}om. Niste vi{e spremni ni na kakve kompromise. Posao: Pru`aju vam se nove mogu}nosti. Ako budete imali dovoljno strpljenja i koncentracije, pred vama su zna~ajni uspjesi. Zdravlje: Na redu je rekreacija.

Ljubav: O~ekuje vas sretna sedmica. Bit }ete {armantni, spremni na promjene. Bez mnogo razmi{ljanja prihvatite pozive za izlazak. Posao: Sedmica je ispunjena mogu}nostima za sticanje novih znanja i korisna poznanstva. I finansijska situacija se popravlja. Zdravlje: Tjeskoba nestaje.

BLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Do}i }ete u situaciju kada }e romanti~ni ugo|aji biti izvrsno okru`enje za ljubavnu pri~u. Uspjeh zavisi isklju~ivo od vas. Posao: Bit }ete vrijedni, a u ve}ini situacija i dobro se snalaziti. Zna~ajni doga|aji zbivaju se i u sferi novca ili ulaganja u projekte. Zdravlje: Umor lije~ite i {etnjama.

STRIJELAC 23.XI - 22.XII
Ljubav: Bit }ete {armantni i zadovoljni. Mo`da }ete upoznati srodnu du{u i zaljubiti se. Ako ste u vezi, osvje`it }ete emotivni `ivot. Posao: Pred vama su {anse za uspjeh i napredak. Tu su i izgledi za ostvarenje `elja, pronalazak posla ili ulazak u ne{to novo. Zdravlje: Izvrsna tjelesna i psihi~ka forma.

RAK

23.VI - 22.VII

JARAC

23.XII - 21.I

Ljubav: Poja~ani su va{ magnetizam, {arm i privla~nost. Bit }ete neodoljivi. Vi{e }e vas privla~iti avanture nego obaveze. Posao: Bez stresova i truda imat }ete dovoljno i poslovnih i materijalnih prilika. Usmjereni ste na dovr{avanje zapo~etog. Zdravlje: Sasvim dobro.

Ljubav: Napokon }ete odlu~iti o ne~emu va`nom. Te }e odluke biti radikalne. Tek potom slijedi vrijeme sklada i opu{tanja. Posao: Nagla{eni su va{ trud, energija i strpljenje, koje }ete neprestano ulagati i iskazivati. Pogotovo ako `elite posti}i ve}i uspjeh. Zdravlje: Najva`nija je preventiva.

LAV

23.VII - 22.VIII

VODOLIJA

22.I - 19.II

Ljubav: Dani koji dolaze donijet }e vam mnogo lijepoga. Ipak, mogli biste zaklju~iti da va{a o~ekivanja nisu zadovoljavaju}a. Posao: Vi{e }ete razmi{ljati o svakoj sitnici. Ve}e uspjehe ne treba o~ekivati. Ipak, to {to radite, smatrajte dobrim ulogom za budu}nost. Zdravlje: Bez pote{ko}a.

Ljubav: @ivot izvan pravila i uobi~ajenih okvira bit }e za vas istinsko otkri}e. Dru`enje s voljenom osobom je ne{to posebno. Posao: Mo}i }ete odahnuti od briga. Svojim }ete zamislima dati `eljeni smisao. Bit }ete obasuti unosnim prilikama za napredak. Zdravlje: Sjajna kondicija i privla~an izgled.

DJEVICA

23.VIII - 22.IX

RIBE

20.II - 20.III

Ljubav: Bit }ete puni snova o budu}nosti. Dolaze ugodna iznena|enja. Ako ste u vezi, imate dodatnog razloga za optimizam. Posao: Bit }ete iznimno hrabri i poduzetni u isticanju ideja i postavljenih ciljeva. I konkurencija }e predstavljati dodatni poticaj. Zdravlje: [to vi{e boravite u prirodi.

Ljubav: Osje}ate da vas obuzima val poleta i `elje da osvje`ite svoj intimni `ivot. Ako ste slobodni, mogli biste se zaljubiti. Posao: Va{e ideje mogu izgledati i nestvarno. Ipak, u svakoj od njih ima naznaka uspjeha. Jedino vas mo`e izdati strpljenje. Zdravlje: Na|ite vrijeme za predah.

AZRAVeliki Bosanci

Emerik BLUM

Sarajlija
Blum je bio {iroko obrazovan ~ovjek. Supruga Matusja, Ruskinja porijeklom, bila je pijanistica, veoma je zaslu`na za njegovu ljubav prema kulturi. Govorio je da mu je hendikep {to nije znao engleski i njema~ki. Znao je njema~ki, ali s njima nije htio da ima posla. Njegova je zasluga {to je grad dobio zaobilaznicu i trolejbus i tako se saobra}ajno rasteretio, a E{ref Korjeni} veli da mu nije smio re}i da se ne mo`e napraviti Olimpijsko selo. Naravno, napravljeno je u rekordnom roku. Kako je imao viziju, tra`io je izgradnju ve}e centrale na Bemba{i, kako bi grad imao gotovo nezavisno napajanje. Da se to ostvarilo, u ratu bi sve bilo druga~ije.

» Bista pred poslovnom zgradom „Energoinvesta“
80/azra 2011.

Menad`er koji nije volio politi~are
Imre, kako su ga prijatelji zvali, krenuo je sa 70, a Dragutinu Braci Kosovcu predao „Energoinvest“ sa 50 hiljada zaposlenih. Svaki dan mu je bio radni, a danono}no je te`io razvoju i osvajanju tr`i{ta. Stru~njake je dovodio iz svih gradova biv{e zemlje, a politika je, i u ono doba, mogla samo do kapije
Pi{e: D`emal D@AKMI] Foto: Samir SALETOVI] i privatni album » Sa svojim
„Energoinvestovcima“ prilikom jednog izleta

O

njemu je vrlo malo zapisanog, jer nije puno govorio za medije, prije bi se moglo re}i da ih je izbjegavao. A rije~ je o ~ovjeku koji je mnogo toga napravio: ime „Energoinvesta“ je s respektom izgovarano na svim svjetskim meridijanima. Bio je revolucionar, antifa{ist, osniva~ i dugogodi{nji direktor ovog industrijskog diva, gradona~elnik, humanist - Emerik Blum, za prijatelje i neke saradnike jednostavno - Imre. - U jednom od rijetkih dokumenata o njegovom radu stoji da je u svaki posao kojim se bavio unosio inovacije, koje bi se komotno mogle primijeniti i danas, aktuelne su i opominju}e. Rije~ je o vanserijskoj ljudskoj i menad`erskoj veli~ini, ali i ~ovjeku kojeg su, uprkos poslovnim brigama, krasile osobine humaniste privr`enog ljudima - govori nam Izudin Filipovi}, poznati novinar koji je godinama vodio Slu`bu za odnose s medijima ovog nekada privrednog giganta. Ro|en je u Sarajevu 1911. godine, gdje je zavr{io osnovnu {kolu, ~etiri razreda gimnazije i Srednju tehni~ku {kolu, a potom odlazi na studij Visoke tehni~ke {kole u Prag, odakle ga progone
Karikatura Adija Mulabegovi}a

zbog pripadnosti Naprednom studentskom pokretu. [est godina kasnije dobija odobrenje za povratak u ~e{ku prijestonicu, gdje na Elektrotehni~kom odsjeku diplomira 1939. godine.

Karijera
Po povratku u Sarajevo radio je u Centralnoj direkciji dr`avnih rudarskih preduze}a do juna 1941., kada biva uhap{en i odveden u logor. Tri i po godine proveo je u logorima „Gospi}“, „Pag“, „Krapaje“, „Jasenovac“ i „Stara Gradi{ka“, odakle je uspio pobje}i na oslobo|enu teritoriju, a nakon oslobo|enja zemlje aktivno se uklju~uje u njenu obnovu i izgradnju. Sve do 1951. godine, kada je s nepunih 40 godina postao direktor „Elektroprojekta“, preuze}a za projektovanje hidro, termo i elektroener-

getskih postrojenja u Sarajevu, obavljao je niz direktorskih i ministarskih funkcija republi~kog i saveznog nivoa. Po~eo je voditi ovu firmu kada je imala 70 zaposlenih, stvoriv{i viziju modernog preduze}a. Nije se mirio s tim da kolektiv kojem je na ~elu bude samo projektantska organizacija, nego mnogo vi{e od toga. Njegovi najstariji i najbolji saradnjici bili su in`injeri Franjo Solar, Vlado Pavlovi}, Bogdo Mandrapa, Stjepan Mikulec, Ivan Jamnicki, Vlado [ustra, Muharem Mahi}, Dragoslav Simi}, Fedor Verona, Ljudevit Pla{~ar, Branislav Andri}... Ve} tri godine kasnije Blum nagovje{tava velike korake u razvojnom dijelu; izgradnju elektro-energetskih objekata s monta`nom, proizvodnom i gra|evinskom operativom, {to je ve} predstavljalo svijetlu budu}nost. Kako je oskudijevao u stru~nom kadru, bio je
azra 2011./81

»

Lov
Kako su Blumu svi radni dani bili radni, Dragutin Braco Kosovac ga je nagovorio da se po~ne baviti lovom. Nije i{ao u lov na nisku divlja~, ve} se uz psa Lajku opredijelio za visoku. Kako ga prosje~nost ni u ~emu nije zadovoljavala, postao je jedan od poznatih lovaca, s izuzetnom zbirkom trofeja. Autor ovih redova imao je tu ~ast da, kao student, unese jedan dio trofeja u njegov, tada novi stan, na Ko{evskom brdu, stotinjak metara od dana{njeg „Avazovog“ tornja. anga`irati drugih gradova, » prisiljeni republika, in`injere iz za njihov smje{taj pa ~ak izdvajaju}i velika sredstva. Znao je da je to ispravan put i da }e rezultirati velikim razvojem. Trogodi{njica „Elektroprojekta“ obilje`ena je zavr{etkom HE „Jajce II“ i Trafostanicom „Sarajevo“.

» Prva posjeta Tita
„Energoinvestu“ 1960/1961

Konkurencija
Blum je bio svjestan da je firma ve} imala sjajne reference. Po~elo se s proizvodnjom elektroopreme, a napravljen je iskorak i na tr`i{te. Godinu kasnije, 27. marta 1955. godine, zavr{ena je i prva faza najve}eg elektroenergetskog projekta - izgradnje HE „Jablanica“. Stru~njaci ovog kolektiva dobili su brojna priznanja, a najve}e je stiglo iz @eneve - Blum i in`. Teodor Gregori~ pozvani su da kao posmatra~i prisustvuju Konferenciji o mirnodopskoj upotrebi atomske energije. Izgradnja HE „Jajce I“ 1957. godine bila je nova velika referenca. Zavr{ena je za nepune ~etiri godine, dvije manje od „Jajca II“, a to je dalo nova razvojna krila. Decembra 1958. godine donesena je odluka o fuziji „Elektroprojekta“ i „Tvornice strojeva“ Stup, a firma pod novim imenom - „Energoinvest“ po~inje s radom od 1. januara 1959. godine. Ve} nekoliko mjeseci kasnije ovaj zamajac bh. razvoja po~ele su pohoditi evropske i svjetske privredne delegacije. U septembru su ga posjetili ~lanovi Trgovinske misije SAD-a. James Ove, {ef delegacije, bio je impresioniran vi|enim i tom prilikom je rekao: - Iznena|eni smo i duboko impresionirani onim {to smo vidjeli. Izra`avam po{tovanje i zahvalnost gospodinu Blumu na iskrenom i prijateljskom razgovoru o va{im problemima, kao i gostoprimstvu. Godinu kasnije zapa`eni su nastupi na Novosadskom i Beogradskom sajmu. Razvija se i Tvornica termoaparata i re|aja (TAT), po~ela je isporuka opreme za Zagreba~ku toplanu, a prvi put je ugra|en visokotla~ni zagrija~ vode, ~iji je pritisak s vodene strane iznosio 185 At, a na Beogradskom sajmu najvi{e pogleda i uzdaha posjetilaca mamio je d`inovski dalekovodni stub, za gotovo dva metra vi{i od Zagreba~ke katedrale, tada najvi{eg objekta u zemlji. Proizveden je u Tvornici za prijenos elektri~ne energije na Ali-pa{inom Mostu. Posljednjeg dana te godine Josip broz Tito je prvi put posjetio „Energoinvest“, a nakon {to mu je Blum iznio uporedbe s po~ecima i o~ekivanjima 1965. godine, Tito je pohvalio: - Po~eli ste onako kako treba. Razvijate se, pa onda ure|ujete, a ne obratno, da podi`ete velike zgrade, ukra{avate ih cvije}em, a tek onda mislite o proizvodnji! Potom se obratio \uri Pucaru, tada{njem predsjedniku Narodne skup{tine BiH, kazav{i: - Vidi{, \uro, bit }e bruto-produkt od
82/azra 2011.

40 milijardi dinara, pa }e{ i ti mo}i vi{e da da{ zajednici!“ „Energoinvest“ je rastao, gra|ena je tvornica za tvornicom, kako u Sarajevu, tako i u manjim mjestima. Emerik Blum je postao sinonim razvoja bi{e zemlje. Dobijao je nagradu za nagradom, a po~asnim doktorom nauka progla{en je zajedno s Me{om Selimovi}em i Leopoldom Eskandom, 1971. godine za 20-godi{njicu Sarajevskog univerziteta. Sve vi{e je bilo ugovorenih poslova s inozemstvom: gradilo se u Keniji, Etiopiji, ~ak i u SAD-u, a prvi intervju za list „Energoinvesta“ glavni direktor Emerik Blum dao je tek 17. novembra 1972. godine. Objasnio je i za{to: morao bi otkriti mnogo toga u poslovanju preduze}a, {to bi mogla iskoristiti konkurencija.

» Jedan od nasljednika na ~elu firme: Blum, Muhamed
Cico i Josip Broz Tito

Titov zagrljaj
Vi{e je volio da {iri kompaniju i unapre|uje poslovanje, {to je potvrdio samo nepuna dva mjeseca kasnije, otvoriv{i u Ba~evi}ima kod Mostara Aluminijski kombinat, odnosno Tvornicu elektrolize, koja }e godinama kasnije biti neodvojiva od Tvornice glinice i zamajac razvoja Mostara, a danas je pretvorena u politi~ko oru|e i ekskluzivno je pravo samo jednog, hrvatskog naroda. Godinu nakon Mostara - 1974. Blum je otvorio i Tvornicu glinice u Zvorniku, {irili su se poslovi na gotovo svim kontinentima. Godina 1976. bila je po mnogo ~emu bitna za privrednog giganta. Jedan od najve}ih me|unarodnih poslova sklopljen je s tada{njim SSSR-om. Tvornica termoaparata po~ela je s isporukom seoparatora pare, Blum za poslovnu saradnju s Francuzima biva odlikovan Ordenom Legije ~asti, najve}im priznanjem ove zemlje, razvijaju se poslovi s Irakom, SAD-om... Nakon 25 godina na ~elu „Energoinvesta“, koji je za to vrijeme narastao na nevjerovatnih 50 hiljada ljudi, na{eg najuspje{nijeg privrednika svih vremena na mjestu prvog ~ovjeka „Energoinvesta“ naslje|uje Dragutin Braco Kosovac, a Blum ostaje na du`nosti ~lana Poslovodnog odbora sve do 1981. godine, kada je izabran za gradona~elnika Sarajeva. Dvije godine poslije ponovo je u „svojoj“ firmi - sada kao savjetnik Brace Kosovca za nau~no-istra`iva~ki i razvojni rad. Interesantno je da Blum nikada nije bio u najboljim odnosima s nekim od rigidnih politi~ara, koji nisu razumjeli njegove korake od sedam mi-

» Blum predaje privredno ~udo Braci Kosovcu
lja, kakav je, recimo, bio \uro Pucar Stari, ali ga je Tito obo`avao. Jedan detalj, koji je zapisao dugogodi{nji Blumov saradnik Abdulrezak Abduzaimovi}, najslikovitije govori o tom po{tovanju. Na Zagreba~kom sajmu, kada je prvi put sarajevska kompanija predstavila svoj „In`enjering“ - za ostale firme u tada{njoj zemlji je to bilo nedoku~ivo - po protokolu Tito je krenuo u obilazak paviljona SAD-a, a kada je ugledao „Energoinvestov“, vratio se, zagrlio Bluma na o~igled zajapurenog Pucara i kazao: „Samo nastavite tako!“ Politika je mogla samo do kapija firme. Kako to ka`e Muhamed Cico, stipendist, a kasnije i generalni direktor, Blum je bio „gromobran“ izme|u posla i politike.

AZRAMetro

» Ovako se u~vr{}uju
stoma~ni mi{i}i...

» ...a ovako se oblikuju guza i noge Tijelo koje `elimo gledati
Matthew McConaughey je, re}i }e mnoge `ene, njihov omiljeni glumac. Ipak, priznat }e i da je tu „titulu“ ponio ne zahvaljuju}i ulogama, ve} plo~icama na stomaku. [etnja i vje`banje na pje{~anoj kalifornijskoj pla`i je omiljena razbibriga glumca koji i u 41. godini izgleda odli~no, zahvaljuju}i svakodnevnim treninzima.
84/azra 2011.

Vrijedna trudnica Alyssa Milano, koja }e u ranu jesen prvi put postati mama, uprkos trudno}i ne zapostavlja posao. Vrijedno je radila na snimanju filma „Breaking In“ u Los Angelesu, ne pokazuju}i znakove umora. Tridesetosmogodi{nja zvijezda serije „^ini“ trudna je sa svojim suprugom, Daveom Bugliarijem, koji je {est godina mla|i od nje.

» Iako nije napunio ni dva mjeseca, Flynna su roditelji poveli na daleki put

I zvijezde kupuju na pijaci Ellen Pompeo, zvijezda „Uvoda u anatomiju“, redovno demantira stereotipe da su glumice razma`ene i da sve poslove za njih obavljaju ku}ne pomo}nce. Kao i svi obi~ni smrtnici, pro{etala je do pijace i „natovarila“ punu kesu zdrave hrane, vo}a i povr}a, te po`urila ku}i gdje na njene kulinarske specijalitete ~eka njena k}erkica Stella Luna.

» Miranda i Orlando: U {etnji ulicama Pariza

Za{titni~ke o~eve ruke Orlando Bloom, glumac iz „Pirata s Kariba“ i njegova supruga supermodel Miranda Kerr nakratko su napustili svoj dom u Los Angelesu kako bi prisustvovali Paris Fashion Weeku. Na putovanje preko okeana poveli su i sin~i}a Flynna, koji }e uskoro napuniti dva mjeseca. Na pariskom aerodromu „Charles de Gaulle“ glumac ga je skrivao od paparazza, a ne{to kasnije vi|eni su kako {opinguju - bez bebe.
azra 2011./85

AZRAArte

Put za Katmandu

» Predstava je inspirirana muzi~kim albumom „Can I play with your memories“

» Pri~a u kojoj se mo`e prona}i svaki pojedinac

Pro{le sedmice u SARTR-u je premijerno izvedena predstava „Put za Katmandu“ inspiriranu muzi~kim albumom „Can I play with your memories?“, zajedni~kim projektom Basheskije (alter ego muzi~ara Nedima Zlatara) i Edwarda EQ (Leonard [ari}). Kao izvorni materijal poslu`ili su tekstovi pjesama i neobjavljene kratke pri~e Nedima Zlatara. Kroz pri~u o Edi K., usamljenom pojedincu izgubljenom u otu|enom, korporativno ustrojenom, pragmati~nom i bezosje}ajnom svijetu, predstava tematizira potragu za izlazom iz deindividualiziraju}e ma{inerije koja ostavlja emotivne, duhovne i intelektualne tragove na ljudima. Uhva}en u zamku svoje samo}e Edo pronalazi put kroz vlastitu kreativnost... Korediteljka predstave je Jasmina Proli}, koja je i koautor scenarija zajedno s Dubravkom Zrn~i}-Kulenovi}. U predstavi igraju Mirela Lambi}, Sonja Goronja, Sead Pandur, Jasenko Pa{i}, Alban Ukaj i Adnan Haskovi}.

» Glumci su mnoge natjerali da sami preispitaju svoj odnos spram kla|enja

Prijateljstvo na kocki
Predstava „Ne igraj na Engleze“ u produkciji UG „Mungos teatra“ Tuzla, izvedena je proteklog vikenda na sceni Tuzlanskog narodnog pozori{ta. Tekst Vladimira \ur|evi}a re`irali su mladi glumci, akteri ove predstave: Ademir Hogi}, Edin Suljetovi} i Boris Balta. Predstava koja oslikava „savremeni“ na~in `ivota i tematizira problem sportskog kla|enja, privukla je i odu{evila brojne gledaoce. Tri prijatelja, uplatila su tri razli~ita tiketa i gledaju}i utakmicu ~ekaju rezultate. Ovog puta zajedno s novcem, na kocku su stavili i svoje dugogodi{nje prijateljstvo. Kako se mijenjanju rezultati utakmice, tako se mijenja i njihova komunikacija i prijateljstvo. Ovom predstavom mladi glumci su pokazali svoj kvalitet, dok su, s druge strane, mnoge „natjerali“ da se sami prepoznaju, ili barem zapitaju koliko kladionica utje~e na njihove `ivote. D`.K./A.B.B.

86/azra 2011.

» Kelava, Vrdoljak i Tali}: Nagrade
za najbolje fotografije

Roda i mjesec najljep{i
Najboljom fotografijom na konkursu „Fotografija godine“ progla{en je rad Andrije Vrdoljaka „Roda i mjesec“. Drugo mjesto pripalo je Esadu Tali}u za fotografiju „No}na smjena“, a tre}e Ivanu Kelavi za „Life is life“. Uz tri najbolja rada, podijeljene su i nagrade za najbolju fotografiju Sarajeva, najbolju fotografiju prirode, najbolju urbanu te najbolju fotoreportersku fotografiju. Konkurs su organizirali Udru`enje gra|ana „Natura BH“ i prvi bh. portal posve}en isklju~ivo fotografiji - fotografija.ba.

» Kako se mijenjanju rezultati utakmice, tako se mijenja i njihova komunikacija i prijateljstvo

azra 2011./87

AZRAParty Zone

Birmingham

Lom na Justinov na~in Najve}a tinejd`erska zvijezda Justin Bieber u sklopu evropske turneje nastupio je na „National Indoor Arena“ u Birminghamu, u Engleskoj. Pred nekoliko hiljada posjetilaca izveo je nove pjesme, a najve}e ovacije imala je duetska pjesma s Usherom „Somebody to love“, s kojom je i stekao veliku popularnost. Se.M.

Rio de Janeiro

Karneval za dive Pamela Anderson, „Playboyova“ `e~ica, i Brazilka Gisele Bündchen, najskuplji model dana{njice, bile su dio velike karnevalske sve~anosti odr`ane u Rio de Janeiru. Dok je Pamela do{la u pratnji nepoznatog mu{karca, Gisele je u ~arima najlu|e no}i u`ivala u pratnji supruga Toma Bradyja. Brojni posjetioci zanemarili su karnevalska doga|anja i pa`nju posvetili dvjema divama, koje izgledom nikoga ne ostavljaju ravnodu{nim. Se.M.
88/azra 2011.

Sarajevo

Alka u Sarajevu Ljubitelji laganijih muzi~kih tonova i dobre zabave, imali su priliku proteklog vikenda u`ivati u izvedbama hrvatske dive Alke VUICE. Pred nekoliko stotina ljubitelja njene pjesme Vuica je pjevala svoje, ali i numere kolega iz Regiona. Da je dobra zabavlja~ica, dokazala je i ovim gostovanjem. Raspolo`ena publika pjevala je i plesala do kasno u no}. Se.M.

azra 2011./89

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful