Trường THPT Chơn Thành--------------------------------------------------------------------------------------------Sắt và hợp chất của sắt

CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM
I. Cấu tạo
- Cấu hình electron:

Cr:...................................................................................................................................................
Cr2+:...................................................................................................................................................
Cr3+....................................................................................................................................................
- Vị trí trong BTH: Ô thứ……, chu kì: ……., nhóm:………..
II. Tính chất hóa học
Cr có tính khử...................................................................................................................................................................
Trong hợp chất Cr có thể thể hiện số oxi hóa là:……………. trong đó.............................................................................
................................................................................................................................................................................................
Fe phản ứng với:

-

-

24

Oxi:.......................................................................................................................................................................
Phi kim khác:........................................................................................................................................................
HCl, H2SO4 loãng:................................................................................................................................................
HNO3, H2SO4 đặc, nóng:......................................................................................................................................

H2O:......................................................................................................................................................................
Lưu ý: Cr không phản ứng với:................................................................................................................................................
III. Hợp chất của sắt:
Tính
chất hóa
học
chung
Tính
chất

Ứng
dụng
Tính
chất

Hợp chất Cr (III): Cr3+
Trong các phản ứng, Fe2+ dễ……………….......để trở
thành…………:
=> Tính chất hóa học đặc trưng là:………………….
Cr2O3
- Cr2O3 là chất………………………………………..
- Cr2O3 là oxit lưỡng tính, tác dụng với:
+ Axit:
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
+ Kiềm:
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
Cr(OH)3
- Cr(OH)3 là chất …………………………………..
- Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, tác dụng với:
+ Axit:
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
+ Kiềm:
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
- Cr(OH)3 vừa có tính:
+ ………………………………………………………...
…………………………………………………………...
. ………………………………………………………...
+…………………………………………………………...
……………………………………………………………
…………………………………………………………...

Hợp chất sắt (III): Fe3+
Trong các phản ứng, Fe3+ có thể………hoặc ……
để trở thành…………hoặc…………: ……………….
………………………………………………………….
=> Tính chất hóa học đặc trưng là:………………….
CrO3
- CrO3 là chất…………………………………………
- CrO3 là oxit axit, tác dụng với nước……………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
- CrO3 có tinh oxi hóa mạnh:…………………………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………...
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Muối crom (VI)
- Muối crom (VI) gồm..……………và………………là
muối của axit………………và……………………...
+ Muối …………..có màu………………………..
+ Muối …………..có màu………………………..
- Muối crom (VI) có tính………………….. Trong môi
trường ………bị khử về muối……………………:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
- Trong dung dịch ion …….và ion…………luôn ở
trạng thái cân bằng với nhau:
………………………………………………………….
………………………………………………………….

TRẮC NGHIỆM

1. Cho biết Cr có Z=24. Cấu hình electron của Cr3+ là
A. [Ar]3d6

B. [Ar]3d5

C. [Ar]3d4

D. [Ar]3d3

đây gây ra
A. K+

B. SO42-

C. Cr3+

D. K+ và Cr3+

2. Muối kép KCr(SO4)2.12H2O khi hòa tan trong nước tạo dung dịch màu xanh tím. Màu của dung dịch do ion nào sau
3. Trong chuổi phương trình chuyển hóa. Cr-> X-> Y-> NaCrO2-> Z-> Na2Cr2O7. X,Y,Z lần lượt là
A. CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO4
C. Cr(OH)3, Na2CrO4, CrCl3
4. Số OXH đặc trưng của Crom là
A. +2, +4, +6
B. +2, +3, +6

B. Na2CrO4, CrCl3, Cr(OH)3
D. CrCl3, Na2CrO4, Cr(OH)3
C. +1, +2, +4, +6

D. +3, +4, +6

Ôn thi tốt nghiệp hóa học 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2 B.KI D. Tan trong dd HCl và dd NaOH 4. Hãy chon các tính chất đúng về crom: 1. H2SO4 đặc nguội A. số oxi hóa của crom trong oxit càng cao thì tính axit của oxit càng lớn A. Cr là kim loại chỉ tạo được oxit bazo D. Cứng nhất trong tát cả các kim loại 2. Cho cân bằng hóa học: 2CrO42.NaCl B.2. Cr 8.2. Cr2O3. 1. H2O D. NaClO. Các hợp chất CrO. 1. X là C. Thêm dung dịch kìm vào muối đicromat muối này chuyển thành muối cromat 16. có tính oxi hóa D. Fe C. SO3 B. Hệ số cân bằng của NaCrO2 là A. 8 D. 1. CrO3.3. Thêm lượng dư dd NaOH và Clo vào dd CrCl2 thì dd từ màu xanh chuyển sang màu vàng C. Thuộc nhóm kim loại nặng A. Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau . 1T. 2T. Hiện tượng nào sau đây mô tả không đúng: A.4. Chọn câu sai A. Fe. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng và hợp chất Cr(VI) có tính OXH mạnh C. dung dịch axit. B + NaOH -> C + D 4. Oxit đó là A.1T.Tan trong nước tạo thành hốn hợp dung dịch H2RO4 và H2R2O7 . Zn(OH)2. Cr. CrO3. Cr2O3 D.tính oxi hóa B. Cr(OH)3. 3 B. 3 D. dung dịch axit và dung dịch bazo lần lượt là A. Fe và Al B. NaClO. Phản ứng nào dưới đây không đúng: A. Al C. Cân bằng (1) sẽ dịch chuyển về bên nào trong 3 trường hợp sau: 1. Al.Trường THPT Chơn Thành--------------------------------------------------------------------------------------------Sắt và hợp chất của sắt 5.NaOH. Cr(OH)2 là một bazơ.Cr(OH)6 là một axit 2.có màu vàng. Những kết luận nào dưới đây là đúng: 1. Cho các phản ứng 1.3 D. số oxi hóa của crom trong oxit càng cao thì khối lượng phân tử của oxit càng lớn 3. C + O2 + H2O -> E M là kim loại nào sau đây A. CrO3 13.2. Fe(OH)2. Fe và Cr C.4. 2Cr +3Cl2 → CrCl3 D. Cr. Cu B. H2O 9. Mg(OH)2 D. 1N. 2N. Kim loại nào sau đây không tác dụng với HNO3. B và C đúng A. Cr có tính khử mạnh hơn Fe C. 6 C. Na[Cr(OH)4]. Công thức oxit trong đó crom có số oxi hóa dương cao nhất là gì? Oxit đó có tính khử hay tính oxi hóa: A. 2T. Cr2O3 . S C. 3Cr + N2 → Cr3N2 24. 3T D. CrO3.NaOH.NaOH C. Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl -> KCl + CrCl3 + Cl2 + D. Ni. M + H+ -> A + B 3. Cr(OH)2 tác dụng được với HCl và CrO3 tác dụng được với NaOH D. CrO3 C. Nhiệt độ nóng chảy cao 5. 2N. NaCl. Mn và Cr 6. H2O C. Pb(OH)2. HCl.+ 2H+ ←  Cr2O72.Tan trong dung dịch kìm tạo anion RO42. Cr(OH)3. Mg(OH)2 B. Cr(OH)3. E + NaOH -> Na[M(OH)4] C. HCl.3 C. Cr2O3. 3N 20. Sn 18. 2Cr + 3S → Cr2S3 C. 1.1. 2. Cr2O3. Mn2O7 10. HCl. CrO. CrO. Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ A. Pb(OH)2 C. Mg(OH)2 17. Cr(OH)2 là chất rắn có màu vàng B. Fe B. Sản phẩm thu được là D. Al. K2CrO4.3 B. Cr(OH)3. 1. Cr(OH)3. HCl. SO2 B.5 21. Crom (III) oxit có thể tác dụng với dãy chất nào sau đây: A. Na2CrO4. 2 7. CrO3 + X + H2O. CrO3. Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính B. SO42- H2O Số phân tử HCl bị oxi hóa là A. NaCl.4 C.Tính oxi hóa rất mạnh . Trong các dãy chất sau đây. Nhận xét nào sau đây không đúng A. Cr2O5 tính khử chủ yếu  → 19. Cr. dãy nào là những chất lưỡng tính A.3 23. Cho phản ứng: NaCrO2+ Br2 + NaOH -> Na2CrO4 + NaBr + H2O. Zn(OH)2. CrO. 1 B. Trong phản ứng Cr2O7 2- A. 3T C. Al và Cr D. Dẫn điện tốt nhất trong các kim loại 3. Thêm lượng dư dd NaOH vào dd CrCl3 thấy kết tủa màu vàng nâu sau đó tan Ôn thi tốt nghiệp hóa học 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 . NaCrO2. H2S 14. 1. NaCl. 4 2.Cr(OH)3 là hidroxit lưỡng tính . CrO là một oxit bazo C. Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH.có tính khử và tính oxi hóa C. Cr2O3 2- + 3+ + SO3 + H -> Cr B. Thứ tự các oxit chỉ tác dụng với dung dịch bazo. 3N B.+ H2O(1). Cr có những tính chất hóa học giống Al B.Cr+2F2 → CrF4 B. Cr2O3 là một oxit bazo 11. Fe. thêm BaCl2 vào biết các muối BaCrO4 ít tan còn BaCr2O7 tan tốt A.NaOH 22.5 D. pha loãng 3. Cr2O3. Chọn phát biểu không đúng A. CrO. CrO3. CrO D. Cr có những hợp chất giống hợp chất của S 12.3. 1N. thêm H+ 2. Na2CrO4. 14 15. H2O B. CrO3 là một oxit axit D. Các hợp chất Cr2O3.Thêm lượng dư dd NaOH vào dd K2Cr2O7 thí dd từ màu da cam chuyển sang màu vàng B. Trong ba oxit CrO. Zn D.

0. Màu vàng chanh và màu đỏ da cam D.76 g B.trong môi trường axit có màu vàng cam 2+ B. Muối Cr có tính oxi hóa mạnh D. Cr2O3. Một chất màu lục X không tan trong dd axit loãng và kiềm loãng .3. Khi đó +2 Cr+6 bị khử đến: +3 A. 46.7% AlCl3 và 51. Muối Cr2O72. Cr2O3.02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0. Na2Cr2O7. Có khí bay ra D.chịu nhiệt hơn nên dùng chế tạo thép cứng không gỉ chịu nhiệt C. Trong môi trường axit muối Cr+6 là chất oxi hóa rất mạnh.7% AlCl3 và 54. 29. 29.68g 35.3% CrCl3 41.04 mol K2Cr2O7 trong H2SO4 dư là bao nhiêu gam: 39.03 và 0.3% CrCl3 B. Lương clo và lượng NaOH dùng để oxi hóa hoàn toàn 0. Cr2O3 là một oxit lưỡng tính C.trong môi trường OH. 1.04 mol D. A.015 và 0.51 g D. Cr D. Khối lượng của muối Cr(NO3)3 là A. Không thay đổi tính chất  → Cr2O72. Thêm 0.76g D. Nhận định nào sau đây không đúng: A.52g A. 48. Cho cân bằng: 28. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazow và là chất khử B. 6. 4. Crom là kim loại cứng. Al(OH)3 và Cr)OH)3 đều là chất lưỡng tính và vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa C.1 D. Crom là kim loại nhẹ nên sử dụng tạo cac hợp kim trong ngành hàng không D.Tính bazơ không đổi tính axit tăng B.01 mol CrCl3 thành CrO42.72 g D.01 mol A. Khi cho BaCl2 vào dd K2Cr2O7 màu da cam thì: 2CrO42. Dùng phản ứng của H2SO4đặc với dd K2Cr2O7 để điều chể CrO3 26.03 g B.4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước.1.015 và 0.01 mol CrCl 2 rồi để trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khối lựơng kết tủa là A.016 C.3% CrCl3 C. K2CrO4 D.39g Ôn thi tốt nghiệp hóa học 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 .4g A.03 và 0. 4. Na2CrO4.Khi nấu chảy với potat ăn da (KOH) và có mặt không khí để chuyển thành chất Y có màu vàng và dễ tan trong nước. Khối lượng kết tủa S tạo thành khi dùng H2S khử dd chứa 0.7% AlCl3 và 52. 27. Trong các oxit của crom theo chiều tăng dần số oxi hóa: A. Thêm lượng dư dd HCl vào dd Na {Cr(OH)4} thấy xuất hiện kết tủa lục xám sau tan 25. Màu của dd X và dd Y lần lượt là: A. 26. thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục thêm nước Clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50. Dùng phản ứng của muối Cr(III) với dd kiềm dư để điều chế Cr(OH)3 D. Không có dấu hiệu gì B. 0. Khối lượng A.92g C.02 gam hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi kết tủa thu được là lớn nhất.7% AlCl3 và 53.96g B. 2.Z lần lượt là: A.68g C. Để điều chế được 6. H2SO4 và H2CrO4 đều là axit có tính oxi hóa mạnh D.0.6 gam kết tủa.86 g C. 28.4g C.03 và 0.Vừa có kết tủa vừa có khí bay ra 27. 28.04 mol C. Chất Z bị lưu huỳnh khử thành chất X và oxi hóa axit HCl thành clo.0. Dùng phản ứng khử K2Cr2O7 bằng than hoặc lưu huỳnh để điều chể Cr2O3 B. Công thức phân tử của X.Trường THPT Chơn Thành--------------------------------------------------------------------------------------------Sắt và hợp chất của sắt D. Muối CrO42.Na2Cr2O7 C. Điều kiện thường crom tạo được lớp màng oxit mịn bền chắc nên crom được dùng để mạ bảo vệ thép 34.06 g 42. 26.0 15 mol và 0. So sánh nào dưới đây không đúng: A.54 gam chất rắn.0.01 mol B.4g C. Thành phần % khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu là A. Lượng H2O2.3% CrCl3 D.K2Cr2O7 31.14 A.08 B.Y.0.Cr B. K2CrO4.4 g D.52g B. 45. Giải thích ứng dụng nào sau đây của crom là không hợp lý: A.+ 2H+ ←  A. 7.có màu vàng 30. 1. Thêm vài giọt dd KOH vào dd X thu được dd Y . Thổi khí NH3 dư qua 1 gam CrO3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được lượng chất rắn bao nhiêu gam? 36. Hòa tan 58. Màu vàng chanh và màu nâu đỏ B. Dùng phản ứng của muối Cr(II) với dd kiềm dư để điều chế Cr(OH)2 C. chất Y tác dụng với axit tạo thành chất Z có màu da cam . K2Cr2O7.+ H2O (1). Bỏ một ít tinh thể K2Cr2O7 vào ống nghiệm thêm khoảng 1 ml nước cất lắc ống nghiệm cho tinh thể tan hết thu được dd X.Tính axit giảm tính bazơ tăng C.72 lít khí Clo( đktc) thì khối lượng của K2Cr2O7 tối thiểu cần lấy để tác dụng với HCl đặc dư là 37. Na2CrO4 B.26 g C. 4. KOH tương ứng cần để oxi hóa hoàn toàn K[Cr(OH)4] thành K2CrO4 là: 38.03 và 0.0. Có kết tủa màu vàng C.Cr C.84g D. 0. Cr2O3. 47. Giải pháp điều chế nào sau đây là không hợp lý: A. tách kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 2. Không thay đổi 29. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9. Cr2O3. 0. Màu nâu đỏ và màu vàng chanh 32.. BaSO4 và BaCrO4 đều là những chất không tan trong nước 33. Màu đỏ da cam và màu vàng chanh C.4g B.0.6mol FeSO4 trong H2SO4 loãng là B. 1.0. Crom là kim loại cứng nhất có thể dùng để cắt thủy tinh B.Tính bazơ giảm tính axit tăng D.015 và 0.là: A. 0. 27.4g 40.0.4g K2Cr2O7 tác dụng vừa đủ với 0.4 g D.

65% D. Cho 100g hợp kim Al-Cr-Fe tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 5.08 Ôn thi tốt nghiệp hóa học 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 .04 lít khí. 54 g 45. cho toàn bộ chất rắn phản ứng với axit HCl dư thấy thoát ra V lít khí H2 đktc.Trường THPT Chơn Thành--------------------------------------------------------------------------------------------Sắt và hợp chất của sắt 43. Giá trị của V là A. 38. 40. 12.48 C. 3. chất rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 38.2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao.36 D.30% C.5 g B. Để thu được 78 g Cr từ Cr2O3 băng phản ứng nhiệt nhôm ( H=100%) thì khối lượng nhôm tối thiểu là A. 4. 82. 10. 13. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 23. 7.8 lít khí (các khí đo ở đktc).05% B.5 g D. Nung hỗn hợp gồm 15. 27 g C.50% 44. Phần trăm khối lượng Cr có trong hợp kim là A. 4.3 gam hỗn hợ chất rắn.84 B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful