KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR KLUANG, KLUANG, JOHOR

KETUA PENYELIDIK UST. MOHD ISMAIL BIN MUSTARI

PENYELIDIK PROF. SELAMAT BIN HASHIM UST. AZMI SHAH BIN SURATMAN UST. ABD. BASIT BIN ABD. SAMAT UST. ABDUL RAHMAN BIN HAMZAH UST. ABDUL HAFIZ BIN ABDULLAH

RESEARCH VOTE NO: 71872

Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia

2004

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA SURAT

JUDUL DEDIKASI ABSTRACT ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

i ii iii iv v x xvi xvii

BAHAGIAN SATU

BAB I

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4

Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian

1 1 5 5

ii

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Kepentingan Kajian Skop Kajian Faedah Kajian Latar Belakang Kawasan Kajian Definasi/Istilah

5 6 7 7 8

BAHAGIAN DUA

BAB II

SOROTAN KAJIAN

11

2.1 2.2 2.3

Pengenalan Kajian-kajian yang berkaitan Teori-teori perkembangan sahsiah 2.3.1 Teori perkembangan diri 2.3.2 Teori Perkembangan Psikoanalisis 2.3.3 Teori Perkembangan Kognitif 2.3.4 Teori Perkembangan Psikososial 2.3.5 Teori Pembelajaran Sosial 2.3.6 Teori Keperluan Manusia (Humanistik)

11 11 14 14 15 17 19 20 21 22 22 23

2.4

Faktor-faktor yang mempengaruhi sahsiah 2.4.1 Baka 2.4.2 Persekitaran

iii

BAHAGIAN TIGA

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

29

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Pengenalan Rekabentuk Kajian Subjek dan Persampelan Kajian Instrumen Kajian Kaedah Pengumpulan Data Analisis Data

29 29 29 30 31 31

BAHAGIAN EMPAT

BAB IV

ANALISIS DATA

33

4.0 4.1 4.2 4.3

Pengenalan Latar Belakang Pelajar Asrama Keputusan Kategori Masalah Khi Kuasa Dua 4.3.1 Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Tingkatan

32 32 44 59

59

iv

4.3.2

Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Jantina 73 87

4.4 4.5

Tahap Setiap Trait Personaliti Tahap Trait-Trait Personaliti Pelajar Mengikut 13 Kategori Masalah

94

4.6

Tahap Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan Dan Jantina 186

BAHAGIAN LIMA

BAB V

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 5.1 Pengenalan Perbincangan 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Kajian Sahsiah Pelajar-pelajar SMAKJ Latar Belakang Responden Tahap Sahsiah Pelajar SMAKJ Berdasarkan Jantina Dan Tingkat Pengajian 5.1.4 Tahap Sahsiah Pelajar SMAKJ Mengikut Tahap 13 Kategori-Kategori Masalah 5.1.5 Tahap Trait Personaliti Berdasarkan Inventori Personaliti 5.2 5.3 5.4 Rumusan Dapatan Kajian Implikasi dan cadangan daripada dapatan kajian Cadangan kajian lanjutan

189 189 189 189 190

190

192

201 206 208 210

v

5.5 Penutup 210 BIBLIOGRAFI 212 LAMPIRAN 215 vi .

2 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Aliran 33 1.6 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Orang Yang Bertanggungjawab Sebagai Penjaga 37 1.8 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Ibu 39 1.SENARAI JADUAL JADUAL TAJUK MUKA SURAT 1.3 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Sebab Utama Bersekolah di SMAKJ 34 1.4 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Bilangan Adik Beradik 35 1.7 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Bapa 39 1.10 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Bapa 41 vii .9 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Penjaga 40 1.1 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Jantina 32 1.5 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Anak Keberapa Dalam Keluarga 36 1.

14 Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Nilai Tertinggi 57 viii .11 Masalah Moral Dan Agama Mengikut Nilai Tertinggi Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Nilai Tertinggi 54 2.12 Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Nilai Tertinggi 55 2.3 Kehidupan Pelajar Di Sekolah Mengikut Nilai Tertinggi Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Nilai Tertinggi 46 2.1.4 Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Nilai Tertinggi 47 2.7 Masalah Pergaulan Muda-Mudi.5 Masalah Kewangan.9 Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Nilai Tertinggi 52 53 2.12 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Penjaga 43 2.2 2.10 2.8 Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Nilai Tertinggi 51 2. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Nilai Tertinggi 48 2. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Nilai Tertinggi 50 2.1 Peratusan Kategori Yang Bermasalah Mengikut Nilai Yang Tertinggi 44 45 2.13 Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Mengikut Nilai Tertinggi 56 2.6 Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Nilai Tertinggi 49 2.11 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Ibu 42 1.

2 Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Tingkatan 60 3.6 Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi.12 Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Tingkatan 70 3.1.1.13 Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Tingkatan 71 3.1 Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Tingkatan 59 3. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Tingkatan 62 3.1.4 Tahap Masalah Kewangan.1.1.1.1.1.9 3.1.14 Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Tingkatan 72 3.2.3.10 Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Tingkatan Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Tingkatan 68 3.1.8 Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Tingkatan 66 67 3.7 Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Tingkatan 65 3.1.1.11 Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Tingkatan 69 3.1 Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Jantina 73 ix . Perkahwinan Dan Seks Mengikut Tingkatan 64 3.1.1.3 Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Tingkatan 61 3.5 Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Tingkatan 63 3.

2.14 Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Jantina 86 4.5 Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Jantina 77 3.2 4.11 Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Jantina 83 3.10 Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Jantina Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Jantina 82 3.2.4 Tahap Masalah Kewangan.13 Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Jantina 85 3.3 Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Jantina 75 3.2.2.3 4.2 Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Jantina 74 3.2.4 4.8 Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Jantina 80 81 3.1 4.9 3.2.2.2.6 Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi.2.2.2.3.2.2.12 Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Jantina 84 3. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Jantina 76 3.5 Tahap Agresif Pelajar Tahap Analitikal Pelajar Tahap Autonomi Pelajar Tahap Bersandar Pelajar Tahap Ekstrovert Pelajar 87 87 88 88 88 x . Perkahwinan Dan Seks Mengikut Jantina 78 3.7 Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Jantina 79 3.

7 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Introvert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 126 5.6 4.11 4.2 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Analitikal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 99 5.13 4.4.6 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Intelektual Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 120 5.16 Tahap Intelektual Pelajar Tahap Introvert Pelajar Tahap Menolong Pelajar Tahap Sokongan Pelajar Tahap Struktur Pelajar Tahap Pencapaian Pelajar Tahap Kepelbagaian Pelajar Tahap Ketahanan Pelajar Tahap Kritik Diri Pelajar Tahap Mengawal Pelajar Tahap Penipuan Pelajar 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92 93 5.12 4.14 4.10 4.5 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ekstrovert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 115 5.9 4.8 4.1 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Agresif Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 94 5.4 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Bersandar Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 109 5.8 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Menolong Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 132 5.9 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Sokongan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 138 xi .7 4.15 4.3 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Autonomi Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 104 5.

15 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Mengawal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 172 5.11 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Pencapaian Mengikut Tahap 3 Kategori Masalah 150 5.13 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ketahanan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 161 5.14 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kritik Diri Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 167 5.10 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Struktur Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 144 5.3 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Aliran 187 xii .2 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan 185 6.5.1 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Jantina 183 6.16 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Penipuan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 178 6.12 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kepelbagaian Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 155 5.

T SMAKJ SMKA PMR SMRA SMA SPM JAIJ UPSR Falsafah Pendidikan Negara Subhanahu Wa Ta’ala Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Penilaian Menengah Rendah Sijil Menengah Rendah Agama Sijil Menengah Agama Sijil Pelajaran Malaysia Jabatan Agama Islam Johor Ujian Penilaian Sekolah Rendah xiii .W.SENARAI SINGKATAN FPN S.

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT Lampiran A Lampiran B Lampiran C Soal selidik Soal selidik Surat Perakuan Projek Oleh RMC 215 236 246 xiv .

BAB I PENGENALAN 1. Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Falsafah sekolah ini menegaskan bahawa usaha yang berterusan perlu dalam melahirkan para pelajar cemerlang dan berkualiti yang berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah bagi melahirkan para pelajar yang berilmu pengetahuan dunia dan akhirat.1 Latar Belakang Kajian Penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) bermula pada tahun 1977 oleh kerajaan pusat dengan tujuan bukan sahaja memberi pendidikan agama Islam tetapi juga pelajaran akademik bagi mengimbang keperluan pendidikan dalam sebuah negara yang membangun dan menghadapi proses globalisasi. Sekolah ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang menyelaras semua pentadbiran sekolah-sekolah Agama Kerajaan Negeri dan Sekolah Agama Rakyat di Negeri Johor. Kluang. 1997: 272). Walau bagaimana pun sekolah ini memberi penekanan kepada Falsafah Pendidikan Islam yang bertujuan melahirkan insan kamil (manusia sempurna) yang beriman. Adunan dua aliran pendidikan ini bagi membolehkan para pelajar di negeri Johor menghadapi cabaran ke arah Johor negeri maju menjelang tahun 2005. Johor mempunyai sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan. berakhlak mulia 1 . bertaqwa dan beramal soleh (Mustapa Daud. Kluang. Johor telah ditubuhkan pada tahun 1988 dengan matlamat untuk memberi peluang anak-anak Islam Negeri Johor mendapat pendidikan seimbang di bidang akademik dan agama. Sistem pendidikan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. beriltizam. Di negeri Johor. iaitu berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Peluang yang terbatas untuk memasuki SMKA telah mendorong kerajaan-kerajaan negeri membina sekolah-sekolah menengah agama oleh bagi menambah peluang lebih luas kepada pelajar dari sesebuah negeri tersebut.

2 . bangsa dan negara (Majalah agama bagi kesejahteraan diri. Rahim. 2000:161). gengster. merokok. mempunyai tanggungjawap terhadap memartabatkan masyarakat. asrama diwujudkan untuk memberi peluang pelajar yang tinggal dari seluruh pelusuk negeri ini mendapat pendidikan sempurna selaras dengan matlamat penubuhan SMAKJ. 2001:3). digantung dan sebagainya kerana terlibat dalam perbuatan salahlaku. Pelbagai masalah sosial yang berkaitan dengan sekolah seperti ponteng sekolah. SMAKJ.bertaqwa kepada Allah s. keluarga. Tujuan asrama sekolah diadakan untuk mengambilalih suasana kekeluargaan pelajar kearah membentuk sahsiah pelajar sebagai seorang muslim cemerlang. melawan pihak sekolah. Apa yang membimbangkan pihak ibubapa adalah masalah sosial yang kian berlaku di kalangan pelajar semasa di sekolah atau asrama. Sijil Menengah Agama (SMA) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). mencuri. Selain dari itu. Matlamat ini dijangka tercapai melalui penyediaan pelbagai kemudahan terutamanya prasarana sekolah dan asrama. Pelajar yang diterima masuk ke sekolah ini adalah majoritinya terdiri daripada mereka yang mempunyai keputusan 5A dalam peperiksaan UPSR dari seluruh negeri Johor dan kesemuanya ditempatkan di asrama sekolah.t.w.. diharap dapat menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang baik dan seterusnya cemerlang dalam keputusan peperiksaan khususnya di dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Berdasarkan kepada latarbelakang akademik pelajar disamping kemudahankemudahan dan tenaga pengajar yang disediakan. Selain dari itu. asrama diwujudkan. melanggar displin sekolah dan penglibatan pelajar dengan jenayah dalam konteks yang lebih luas (Abd. membuli. Ini menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan ibubapa pelajar. Sijil Menengah Agama Rendah (SMAR). Masalah sosial yang berlaku sedikit sebanyak merosakkan perkembangan sahsiah para pelajar. Terdapat pelajar-pelajar yang dikenakan tindakan displin oleh pihak pentadbiran sekolah seperti dibuang sekolah.

Kluang Johor tidak begitu memuaskan. iaitu sejauh manakah pembinaan SMAKJ telah memenuhi matlamatnya dalam melahirkan pelajar bersahsiah mulia dengan keputusan peperiksaan yang cemerlang.5% dan yang cemerlang (mumtaz) sebanyak 29% manakala purata peperiksaan SMA yang gagal (dhaif) adalah 9. Data-data keseluruhan (lihat lampiran1) menunjukkan bahawa keputusan peperiksaan para pelajar di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. yang lemah (makbul) sebanyak 37% manakala yang cemerlang (mumtaz) hanya 2%.Akibat daripada masalah sosial yang berlaku menyebabkan keputusan peperiksaan sekolah turut mengalami kemerosotan. internet dan maklumat daripada pihak sekolah. lelaki dan perempuan yang tinggal di asrama Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. guruguru. 1. Bagi peperiksaan PMR pula peratus pelajar yang mendapat 9A1 hanya 0. Oleh itu satu kajian lanjutan perlu dilakukan mengenai sahsiah pelajar dan faktor-faktor pembentukannya dari persepsi pelajar. Kajian ini dibuat memandangkan masalah pelajar di sekolah ini telah berlarutan sekian lama dan membingungkan banyak pihak terutama pihak pentadbir sekolah. dan ibu bapa pelajar.96% dan yang mendapat 1A1 pula sebanyak 13. Kluang Johor sehingga kini belum pernah lagi dilakukan.2 Pernyataan Masalah Kajian mengenai sahsiah pelajar-pelajar tingkatan 1-5.6%. kertas kerja-kertas kerja yang lalu.5% dan yang lemah (makbul) adalah 19. Statistik dua tahun terakhir (19992000) menunjukkan bahawa daripada keputusan SMRA menunjukkan bahawa purata peratus pelajar yang gagal (dhaif) adalah sebanyak 0. guru dan pentadbir sekolah dan asrama.9%. Maklumat-maklumat awal mengenai masalah sosial pelajar di sekolah berasrama penuh dan kaedah penyelesaiannya diperolehi dengan mendapatkan maklumat daripada buku-buku. Lebih-lebih lagi pelajar-pelajar di sekolah menengah 3 . Dengan permasalahan yang dibentangkan telah muncul suatu persoalan.

Tetapi kita harus sedar bahawa untuk mengatasi sesuatu masalah itu kita harus mengenalpasti punca-punca utama yang menjadi penyebab masalah itu. Begitu juga di pihak ibu bapa yang tidak dapat menerima realiti apabila anak mereka dikenakan tindakan disiplin dengan alasan anak mereka baik ketika di rumah tetapi sebaliknya apabila mereka berada di sekolah.berteraskan agama yang sepatutnya dapat memanfaatkan ilmu yang mereka perolehi dalam membentuk sahsiah yang baik. seboleh-bolehnya mahu memaparkan imej yang bersih semata-mata. mencemaskan dan menghantui pelbagai pihak. 4 . jika dibiarkan marak tanpa kawalan sudah tentu mengundang padah yang lebih buruk. Pengetua berkenaan bimbang jika kes salahlaku pelajar dilaporkan kepada pihak atasan. segala-galanya mungkin sudah terlambat. Segala bentuk kepincangan akan disapu bersih-bersih dan disorokkan atas alasan menjaga kredibiliti pengetua sebagai pemimpin. Ibarat api dalam sekam. Kita janganlah mengambil sikap menunggu sehingga keadaan menjadi serius baru tindakan mahu diambil kerana dikhuatiri apabila sampai ke peringkat itu kelak. Di pihak sekolah pula. walaupun realitinya tidak demikian. Masalah yang dihadapi belum dapat di selesaikan. nama mereka akan disenaraihitamkan dan peluang untuk naik pangkat akan terjejas. Di pihak guru-guru pula merasakan pengorbanan mereka mencurahkan ilmu pengetahuan tidak mendatangkan pulangan yang setimpal dengan usaha mereka. semakin parah. Walaupun masalah sahsiah di kalangan pelajar dikatakan sama tua dengan umur sekolah itu sebagai satu institusi pendidikan tetapi langkah-langkah tertentu haruslah diambil untuk mengatasinya.

Objektif kajian ini secara khusus adalah seperti berikut. 1.4 Persoalan Kajian Berdasarkan objektif-objektif di atas. Mengenalpasti penyelesaian terhadap masalah sosial yang berlaku dikalangan pelajar. iii. Menyediakan ‘blue print’ bagi menjadi rujukan kepada sekolah lain bagi menangani masalah sosial di sekolah dalam usaha meningkatkan sahsiah pelajar.1. guru dan pentadbir sekolah dalam pembentukan sahsiah pelajar di SMAKJ dalam mencapai matlamat penubuhannya. i. kajian ini akan cuba menjawab persoalanpersoalan berikut: i. iii. Apakah panduan dan rujukan terbaik bagi menangani masalah sosial di sekolah dalam usaha meningkatkan sahsiah pelajar. Apakah penyelesaian terhadap masalah sosial yang berlaku dikalangan pelajar. 1. ii. Mengetahui faktor berlakunya perbuatan salahlaku para pelajar yang menyebabkan masalah sosial di sekolah. ii.5 Kepentingan Kajian Daripada kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada pihak pentadbir sekolah untuk mencari suatu penyelesaian terhadap masalah sosial pelajar bagi meningkatkan sahsiah pelajar seterusnya meningkatkan keputusan peperiksaan PMR dan 5 .3 Objektif Kajian Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau persepsi pelajar. Apakah faktor berlakunya perbuatan salahlaku para pelajar yang menyebabkan masalah sosial di sekolah.

Pelajar asrama SMAKJ lelaki dan perempuan dari tingkatan 2-5 yang telah menginap di asrama SMAKJ lebih dari satu tahun. Subjek kajian adalah terbatas kepada tiga kumpulan seperti berikut: i. Ini untuk mengembalikan matlamat penubuhan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. dan iii. Kluang Johor. Pentadbir dan guru-guru SMAKJ yang dipilih.6 Skop Kajian Kajian ini tertumpu kepada masalah sahsiah pelajar tingkatan 1-5. dan ii. iv. Seterusnya laporan kajian ini diharap akan menjadi ‘blue print’ kepada sekolah lain yang menghadapi masalah sosial di kalangan pelajar di sekolah tersebut. Pelajar sekolah SMAKJ lelaki dan perempuan dari tingkatan 2-5 yang telah berada di sekolah ini lebih dari satu tahun.SPM sekolah tersebut. lelaki dan perempuan yang belajar di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. dan Dua set soal selidik digubal khas untuk mengumpul data tentang masalah-masalah yang biasa berlaku di kalangan pelajar sekolah serta tahap sahsiah yang ada pada diri pelajar tersebut sepanjang menempuh kehidupan di sekolah/asrama ini. Kluang Johor oleh kerajaan negeri supaya menjadi model sebagai Sekolah Menengah Agama Kerajaan Negeri yang unggul. Dapatan kajian ini juga boleh dijadikan sebagai maklum balas kepada pihak pengetua sekolah. 6 . guru. Warden asrama SMAKJ yang dipilih. 1. ibu bapa dan masyarakat tentang keadaan sebenar yang terdapat di sekolah dengan harapan mereka lebih prihatin terhadap pembinaan sahsiah pelajar.

Antara kemudahan yang disediakan adalah: i. Johor (SMAKJ) merupakan Sekolah Menengah Agama yang pertama dibina oleh Kerajaan Negeri Johor. Menyediakan ‘blue print’ bagi menangani masalah sosial pelajar. i. khususnya Menteri Besar yang mahukan peluang pendidikan akademik dan agama yang lebih luas untuk pelajar-pelajar di negeri Johor. Penubuhan sekolah ini adalah atas cadangan dan idea pemimpin negeri. Kluang.1. ii. Sekolah ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Johor dan dikendalikan oleh Unit Pendidikan Agama. iii. disediakan pelbagai kemudahan dengan yuran yang sedikit.7 Faedah Kajian Selepas daripada kajian ini adalah dijangkakan. Pelajar-pelajar yang diterima masuk ke sekolah ini. Sekolah ini terletak berhampiran dengan Bandar Kluang yang merupakan sebuah bandar yang sedang pesat membangun di Negeri Johor. Makan minum serta tempat tinggal Perpustakaan Makmal komputer dan bahasa 7 . Dapat mengenalpasti punca berlakunya perbuatan salahlaku para pelajar yang menyebabkan masalah sosial di sekolah. Pengambilan pelajar yang pertama pada tahun 1988 telah merealisasikan cadangan dan idea tersebut. ii. Jabatan Agama Islam Johor. 1.8 Latarbelakang Kawasan Kajian Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. iii. ‘Blue print’ ini dapat dijadikan model kepada sekolah-sekolah Menengah Agama yang lain untuk menangani masalah sosial di sekolah bagi meningkatkan sahsiah pelajar.

8 . vi. kreatif. JOHOR” “Kajian” bermaksud suatu kegiatan. Johor (SMAKJ) sekarang ini adalah Haji Suliman Bin Dumang. Pengetua Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Keseluruhan pentadbir dan guru di sekolah ini seramai 46 orang yang mempunyai ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing. KLUANG.9 Definasi/Istilah Bahagian ini akan mengupas secara terperinci maksud tajuk kajian ini agar pembaca dapat gambaran jelas mengenainya. ii. Johor (SMAKJ) mengenai sahsiah pelajar. v.iv. Calon-calon hendaklah memperoleh sekurang-kurangnya 4A 1B dalam peperiksaan UPSR. Nasir Bin Abd. usaha atau proses mengkaji sesuatu (Kamus Dewan. penelitian dan penyelidikan yang dilakukan oleh penulis di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. vii. 1. iaitu: i. Ini bermaksud suatu pemerhatian. Calon-calon lelaki dan perempuan yang merupakan anak Negeri Johor. Sulaiman Bin Ahiya. Kemudahan bilik darjah Kantin Asrama Sistem kawalan di sekolah dan asrama selama 24 jam. Kajian bertajuk: “KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR. Bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berfikiran kritis. 2001:560). inovasi dan imaginatif yang sejajar dengan kemajuan teknologi maklumat masa kini. Kluang. Guru Penolong Kanan Satu adalah Ust. Kluang. Wahid manakala Guru Penolong Kanan Dua adalah En. pihak JAIJ telah mengenakan syarat-syarat kemasukan seperti berikut.

Menurut Gordon (1973: 14-15) sahsiah adalah apa yang sebenarnya terdapat dalam diri seseorang. Johor. penuntut maktab dan sebagainya) atau orang yang mengkaji ilmu (menyelidiki ilmu). 1995:29). situasi dan juga persekitaran. kepercayaan. sikap. Begitu juga menurut takrifan EE Ah Meng (1997:131) yang mengatakan sahsiah merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Sahsiah juga merujuk kepada sistem kecenderungan bertingkahlaku individu. Daripada definasi di atas. 1169). Pelajar dalam kajian ini melibatkan pelajar-pelajar tingkatan dua hingga tingkatan lima di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Sistem psikofizikal pula merujuk kepada tabiat. Seterusnya beliau menyatakan bahawa sahsiah adalah sebagai organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkahlaku dan fikirannya yang khusus.Sahsiah atau personaliti mengikut istilah bermaksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. bertingkahlaku dan cara berhubungnya dengan alam sekitar. kepercayaan. nilai. minat. Kagan (1988) mentakrifkan sahsiah sebagai corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara dia berfikir. Kluang. 1993:50). 9 . dapatlah dirumuskan bahawa sahsiah merujuk kepada perwatakan dan tindakan individu bergantung kepada keadaan. kesabaran dan daya pujuk adalah saling berkait. kecerdasan. Organisasi membawa implikasi bahawa semua trait seperti kerajinan. Dinamik membawa maksud perubahan yang boleh berlaku di dalam kualiti tingkahlaku seseorang individu. berasa. 2001. Ini merangkumi perangai. “Pelajar” menurut kamus dewan ialah orang yang belajar (seperti murid sekolah. dikenal pasti dan seterusnya boleh diperihalkan (Asmah & Herman. Sahsiah manusia boleh diperhati. sikap. cita-cita dan nilai-nilai. sentimen. kebiasaan emosi dan sentimen yang terdapat dalam bentuk psikologi tetapi yang mempunyai asas fizikal di dalam urat saraf dan tubuh badan. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari (Siti Fatimah .

Sekolah yang terletak di Bandar Kluang. Johor telah mula beroperasi pada sesi persekolahan tahun 1988 di bawah kelolaan Unit Pendidikan. Kluang.“Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. 10 . Para pelajar di sekolah ini semuanya telah menamatkan persekolahan di peringkat rendah dan syarat kemasukan adalah berdasarkan keputusan UPSR. Jabatan Agama Islam Johor. Johor” merupakan tempat tumpuan kajian penulis.

Di samping sekolah berfungsi sebagai sebuah organisasi yang formal. Bahagian ketiga pula akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sahsiah pelajar. 11 . pandangan Islam dan dari pandangan barat. 2. Bahagian kedua pula akan memberi tumpuan terhadap teori perkembangan sahsiah dari beberapa aspek. sekolah juga merupakan sebuah organisasi tidak formal yang wujud akibat daripada berlakunya interaksi sosial iaitu proses di mana manusia bertindak atau bertindakbalas dengan orang lain antara individu atau kumpulan dalam organisasi itu (Sharifah Alawiyah Alsagof. 1985).1 Pengenalan Bab ini terbahagi kepada tiga bahagian yang utama. Bahagian pertama akan menerangkan mengenai sahsiah manusia daripada pandangan sarjana masa kini. Oleh itu kajian mengenai sahsiah pelajar di sekolah mestilah melihat sekolah sebagai suatu organisasi sosial yang mempunyai struktur pentadbiran yang tersendiri.2 Kajian-Kajian Yang Berkaitan Sekolah merupakan suatu organisasi yang berperanan membentuk proses sosialisasi dengan budayanya yang tersendiri.BAB II SOROTAN KAJIAN 2. Pemahaman mengenai teori-teori ini akan memudahkan kita memahami latar belakang sahsiah pelajar dari konteks pembangunan insan.

adab kehidupan. Horton (1964:296) sistem interaksi di sekolah boleh dilihat sekurang-kurangnya dari dua perspektif iaitu interaksi antara pelajar di dalam sekolah tersebut dengan pelajar sekolah lain atau interaksi antara pelajar dalam sekolah yang sama.Menurut Paul B. Menurut Abdullah Nashih Ulwan (1994:153) pula pembinaan sahsiah terdiri daripada empat unsur dasar iaitu pembinaan akidah (kepercayaan). ibadah (ritual). 12 . ibadah. Islam melihat pembangunan sahsiah seseorang bukan sahaja berdasarkan kepada pembangunan insan dari aspek jasmani. sosial. ilmu dan pengetahuan batasan agama (Kamarul Azmi. komunikasi dan kerjasama antara ahli-ahli akan membantu pembentukan sahsiah para pelajar dalam suatu organisasi sekolah tersebut. Manakala Mohd Ismail (1999: 34) menyatakan bahawa proses perkembangan sahsiah pada insan cemerlang terdiri daripada proses perkembangan insan Allah yang cemerlang. Bagi Imam al-Nawawi pula melihat pembangunan sahsiah terangkum dalam lapan aspek yang utama iaitu aspek pembangunan akhlak kepada Tuhan. penghayatan al-Quran. Imam al-Ghazali melihat pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu pengetahuan agama. ibadat. diikuti dengan proses perkembangan anak cemerlang dan seterusnya proses perkembangan individu cemerlang. akhlak (etika dan moral) dan penampilan (mazhar). 2001 :20) . akhlak sesama insan. 1992:208). akidah. kehidupan berkeluarga. Perkembangan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri samaada perubahan itu positif atau ke arah negatif. mencari rezeki. jihad. Melalui kegiatan atau aktiviti di sekolah yang sentiasa dipenuhi oleh interaksi sosial. akhlak dan budi pekerti dan pembangunan jiwa dan hati. perhubungan sesama manusia. Dengan itu sekolah berfungsi sebagai tempat untuk membentuk masyarakat pelajar yang sentiasa bersedia untuk menghadapi perubahan dan pembaharuan. adab kehidupan. Seandainya perubahan itu wujud ke arah positif maka ianya akan berusaha agar dapat berdikari dengan segala nilai positif yang murni (Wan Azmi Ramli. naluri dan akal tetapi juga dalam aspek kerohanian.

Ketiga. 13 .Dari sudut pengkaji Barat pula seperti Mark. Begitu juga menurut Ee Ah Meng (1997:136) yang menyatakan bahawa pembentukan sahsiah adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Kedua. pertanian. bioteknologi. institusi yang berdaftar dan kapasiti bangunan. persekitaran fizikal dan budaya (Siti Fatimah . sungai. institusi yang saintifik. 1993:50). Ayesha Dias (http://www. Pembentukan sahsiah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ciri-ciri biologi yang diwarisi. meningkatkan status kuasa dan agama di samping meningkatkan kelas sosial ekonomi yang menjadi tunjang dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia(Kamarul Azmi. sumber air bersih. kepelbagaian dalam biologi. sistem pembuangan yang cekap seperti sampah sarap.html) menyatakan pembangunan manusia diukur kepada peningkatan pembangunan dalam empat aspek. Aspek pertama adalah aspek pembangunan sosial seperti kekurangan kemiskinan. aspek pembangunan ekonomi seperti Keluaran Negara Kasar Negara. dan peningkatan dalam membuat keputusan. perubahan penggunaan barangan dan penggunaan transaksi berteknologi. lautan.undp. 2001 :14). Keempat dan terakhir sekali ialah aspek pembangunan institusi seperti integrasi persekitaran. Weber dan Maslow berpendapat pembangunan manusia lebih kepada perjuangan memenuhi keperluan jasmani manusia itu sendiri seperti memenuhi keperluan fizikal dan psikologi manusia. aspek pembangunan persekitaran. bahan kimia dan bahan radioaktif. pembangunan diri pelajar yang selari dengan Falsafah Pendidikan Negara akan membentuk sahsiah pelajar yang seimbang dan cemerlang sekaligus menghilangkan sama sekali masalah sosial dikalangan pelajar. Menurut penyelidikan yang dilakukan di bawah tajaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Jika ditinjau dari sudut pengkaji Islam dan Barat. populasi yang dinamik. pendidikan. sisa toksid. kesihatan dan perumahan.org/hdro/Dias2000. penggunaan dan pengurusan tanah.

3. 2000: 153). (1934). ahli bomba 14 .H.Masalah sosial ialah gejala abnormal atau tingkahlaku yang tidak bermoral dan bersifat merosakkan (Sulaiman Ibrahim. Menurut beliau. Kedua adalah peringkat bermain (play stage) di mana kanak-kanak memahami sesuatu perlakuan seseorang seperti seorang doktor.1 Teori Perkembangan Diri Pengkaji awal bagi teori perkembangan diri adalah Cooley (1902) dan Mead G. Oleh itu masalah sosial dalam sekolah yang dianggap masalah sosial sekolah ialah tingkahlaku yang menyimpang daripada norma-norma dan nilai-nilai yang telah ditentukan oleh pihak pentadbiran sekolah. 2. Cooley percaya bahawa sahsiah lahir daripada interaksi seseorang dengan dunia persekitarannya. Menurut Mead lagi pembentukan manusia berlaku dalam tiga peringkat. imej diri terbentuk daripada pandangan orang lain terhadap dirinya. mereka kemudiannya akan cuba mengalami pengalaman tersebut. Melalui fikiran dan perasaan. Beliau percaya diri manusia lahir daripada suatu produk sosial melalui hubungan dengan manusia lain.3 Teori-Teori Perkembangan Sahsiah 2. Dalam konteks kajian yang akan dilakukan berkisar dalam lingkungan sekolah seperti kehidupan di asrama dan sekolah serta aktivitinya. Mead seorang ahli psikologi dari Amerika telah meneruskan lagi kajian bagaimana diri terbentuk. manusia membentuk “looking-glass selves” dalam interaksi tersebut. Sebagai contoh bagaimana seorang bayi dan kanak-kanak tidak boleh menginterprestasikan perlakuan manusia dewasa dan untuk memahami makna setiap perlakuan tersebut. Apabila sudah memahaminya. Pertamanya peringkat bayi mengajuk dan meniru (imitation stage) perlakuan orang dewasa tanpa memahaminya. kemudahan yang disediakan. peranan guru-guru dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak pentadbiran sekolah yang memainkan peranan dalam pembentukan sahsiah pelajar.

Ia didorong oleh tenaga libido yang merupakan tempat menyimpan desakan asas dan merupakan stesen menyimpan segala keinginan manusia. Ketiga adalah peringkat permainan (game stage) di mana kanak-kanak bukan hanya belajar apa yang dijangkakan daripada perlakuan seseorang tetapi juga daripada keseluruhan kumpulan tersebut (Neil. Id merupakan bahagian sahsiah tak sedar yang menekankan kepuasan serta merta dan hendakkan keseronokan maksimum. khususnya seksual adalah bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Menurut Frued.1981: 57-59). Dalam konteks sekolah. minum dan apa-apa yang memenuhi keperluan manusia. Ego adalah merupakan bahagian yang mengawal sahsiah. pembentukan sahsiah seseorang pelajar itu akan berdasarkan kepada apa yang dipelajari.dan sebagainya dan akan bermain berdasarkan perlakuan tersebut.3. Ia akan bertindak mengawal keinginan nafsu agar keinginan itu tidak melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. makan. ego (akal) dan superego (iman). perkembangan biologi. Teori Frued ini berasas kepada tiga bahagian dalam diri manusia iaitu id (nafsu). Superego menghantar maklumat tentang nilai-nilai moral 15 .2 Teori Perkembangan Psikoanalisis Teori perkembangan sahsiah Sigmund Frued (1906) menentang apa yang dinyatakan oleh Mead sebaliknya menyatakan bahawa kepercayaan individu selalunya bertentangan dengan masyarakat. yang menghubungkan sahsiah diri dengan dunia luar. sebaliknya seiring dengan proses sosialisasi. Id akan merangsang kita untuk mempunyai seks. Bahagian ini berkembang secara beransur-ansur ketika kanak-kanak memperolehi nilai-nilai moral daripada ibu bapa dan gurunya. difahami hasil daripada interaksi dengan pelajarpelajar yang lain dan akan cuba mempraktikkannya pula. 2. Superego merupakan pengawal yang akan membentuk sahsiah manusia bermoral.

Kedua adalah peringkat anal (1½-3 tahun) yang bermula apabila kanak-kanak berupaya mengawal dirinya. Perasaan kasih mula dialihkan kepada orang lain selain keluarganya. ego dan superego berada dalam keadaan seimbang. Pertama adalah peringkat oral (0–1½) iaitu aktiviti yang diarahkan untuk mendapatkan kepuasan melalui mulut seperti menghisap. Kepuasan diperolehi daripada aktiviti pembuangan najis. menggigit dan menelan.kepada ego yang akan bertindak (berdasar maklumat tersebut ) untuk mengawal id. keinginan untuk mendapatkan kepuasan menjadi konflik dengan nilai moral yang ditentukan oleh ibu bapa. Dia mulai menguasai nilai-nilai moral. 16 . Keempat adalah peringkat pendaman (5-12 tahun). di mana remaja mula berminat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina (Dacey 1996:29). Semasa setiap peringkat. Sebaliknya ketidakseimbangan antara ketigatiga bahagian ini akan menyebabkan berlakunya masalah tingkahlaku seseorang. di mana keinginan seksual semakin bertambah dan kanak-kanak mula ambil tahu mengenai rakan sebaya yang berlainan jantina. manakala anak perempuan memasuki fasa Elektra. lebih tertarik kepada ibunya. Peringkat ketiga dikenali sebagai peringkat falik (3-5 tahun). kemudiannya oleh superego. Setiap peringkat ini dihubungkan dengan bahagian-bahagian tertentu pada tubuh manusia. Anak lelaki memasuki fasa oedipus. Menurut Frued lagi. Kanakkanak akan berusaha untuk berdikari sebagaimana yang dilatih agar mendapat penerimaan dan kasih sayang daripada ibubapanya. Pada peringkat ini. Pada peringkat ini kanak-kanak mendapat keseronokan pada organ kejantinaan. anak lelaki dan perempuan mula tertarik kepada mereka yang berlainan jantina. perkembangan sahsiah manusia terbentuk dalam lima peringkat yang berturutan. Kelima dan terakhir adalah peringkat kejantinaan (12 tahun dan ke atas). lebih tertarik kepada bapanya. Perkembangan sahsiah yang normal bagi kanak-kanak berlaku apabila id.

Perubahan dari satu peringkat ke satu peringkat adalah dapat dilihat sehingga kanak-kanak akan berkemampuan memahami matematik.Teori Psikoanalisa menekankan bahawa sahsiah seseorang berdasarkan pengalaman sewaktu dia masih kanak-kanak. Kajian mereka mengenai teori perkembangan kognitif dengan perspektif yang berbeza. peringkat praoperasi (2-7 tahun). Ini menyebabkan dia berkelakuan kurang matang atau abnormal. Urutan perkembangan mental membolehkan mereka menghuraikan masalah yang abstrak serta membuat hipotesis dalam menyelesaikannya. logical dan masalah moral yang abstrak. 2. serta perkara yang akan datang. Menurut beliau. Struktur-struktur ini dijelmakan melalui pengalaman dan bagaimana kanak- kanak yang membesar menyesuaikan diri dengan pengalaman-pengalaman baru dan membentuk corak-corak pembelajaran yang kompleks. Piaget dianggap sebagai bapa psikologi kanak. 17 . dia akan terjejas perkembangannya. Peringkat-peringkat tersebut adalah peringkat deria motor (0-2 tahun). Beliau menyatakan perkembangan sahsiah manusia selari dengan pertambahan struktur kognitif. dilayan dengan kejam. Teori Piaget adalah berhubung dengan perkembangan kognitif (mental) manusia. psikologi perkembangan dan kognitif.3. Piaget mengkaji perkembangan kognitif dari sudut struktur perkembangan kognitif sementara kajian Vygotsky’s lebih kepada peranan interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Jika seorang kanak-kanak sering mengalami kekecewaan.3 Teori Perkembangan Kognitif Pengasas teori ini adalah Jean Piaget (1896-1980) dan Lev Vygotsky’s (1898-1934). peringkat operasi konkrit dan peringkat operasi formal (12-15 tahun). tidak mendapat kasih sayang yang mencukupi. setiap manusia akan melalui empat peringkat perkembangan kognitif melibatkan skill baru yang mendefinasikan tentang apa yang dipelajari.

Vygotsky (1978) menekankan peranan budaya dan masyarakat perkembangan kognitif manusia. ada kemungkinan seseorang pelajar yang tidak dapat mengikut atau memahami apa yang cuba disampaikan oleh gurunya akan menimbulkan masalah sosial. seseorang itu akan melalui proses equilibirasi(Decay: 1996:37). Beliau percaya pembelajaran akan berkesan apabila pengajaran yang disampaikan bersesuaian dengan tahap pemikiran seseorang pelajar.Peaget menyatakan bahawa kita mewarisi satu kaedah pada fungsi intelektual yang mampu bertindakbalas dengan persekitaran dalam pembentukan struktur kognitif melalui dua mekanisma iaitu adaptasi dan organisasi. Akomodasi pula bermakna seseorang yang mengubah skematanya berdasarkan keperluan baru. Ini berlaku apabila sesuatu yang baru itu tak dapat diterima oleh skemata yang ada. 18 . Adaptasi pula mengandungi dua unsur iaitu asimilasi dan akomodasi. Bagi mengimbang antara maklumat baru dengan skima kognitif. matematik dan teknikteknik ingatan (Dacey. 1996:40). Ada kalanya sesuatu yang baru itu diubah mengikut apa yang sudah diketahuinya. peringkat tertinggi dalam dalam perkembangan kognitif manusia adalah proses mental seperti ingatan. Tahap kognitif seseorang boleh ditentukan melalui penyelesaian masalah yang dilakukan secara persendirian dan apa yang boleh dilakukan dengan pertolongan daripada orang lain. Dalam keadaan tertentu. Dalam konteks sekolah. Beliau telah memperkenalkan “zone of proximal development” iaitu perbezaan jarak antara paras sebenar perkembangan individu dengan paras tertinggi perkembangan potensi diri individu tersebut. minat dan pentaakulan yang seringkali berlaku sebagai pencapaian bahasa. Asimilasi bermaksud seseorang cuba memahami sesuatu yang belum pernah diketahui atau dipelajari daripada yang sudah diketahui. seseorang guru hendaklah mengetahui tahap kognitif dan mental pelajar-pelajarnya untuk menghasilkan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Menurut beliau.

1993). guru atau ibu bapa. nilai dan sikap mereka selalunya bertentangan dengan orang dewasa dan kadangkala tidak mahu akur dengan peraturanperaturan yang ditentukan oleh pihak sekolah. seseorang itu akan memasuki alam dewasa. seseorang itu akan belajar untuk menyayangi dan mempercayai orang tertentu. Peringkat kelima (12 – 18 tahun) seseorang itu memasuki alam remaja di mana seseorang itu cuba membentuk identiti diri.4 Teori Perkembangan Psikososial Pelopor bagi teori perkembangan psikososial adalah Erik Erikson. hidup manusia dari mula lahir hingga kematiannya melalui lapan tahap Dalam semua tahap. Sebaliknya 19 . Menurut Erikson. Dalam tahap keenam pula. Pada tahap pertama hingga ke empat (sejak lahir hingga 12 tahun). perkembangan. Cara penyelesaian yang tidak baik terhadap sesuatu krisis dalam suatu tahap perkembangan akan memberi kesan negatif dalam seluruh perkembangan hidupnya walaupun kadangkala kesalahan yang dilakukan boleh dibaiki pada tahap-tahap berikutnya (Woolfork.3. Amalan. Dalam peringkat ini ibu bapa dan guru mestilah memahami keperluan remaja agar suatu sahsiah yang sihat akan terbentuk. Perkara-perkara baru akan di terokai. Mereka akan mewujudkan perhubungan yang erat dengan orang tertentu untuk mencapai kemesraan dan kerapatan dan seterusnya akan mendirikan rumahtangga. seseorang itu perlu menghadapi krisis perkembangan. Ia juga akan cuba membuat sesuatu tanpa bantuan daripada orang lain.2. Kajian beliau terhadap beberapa orang ternama dari beberapa buah negara menunjukkan bahawa perkembangan sahsiah manusia adalah hasil daripada interaksi antara baka dan persekitaran. Cara seseorang itu menghadapi dan menyelesaikan krisis itulah akan memberi kesan terhadap sahsiah diri dan pandangan masyarakat terhadapnya. galakan serta pujian yang di terima akan menambahkan keyakinan untuk melakukan sesuatu kerja sebaliknya jika keinginan mereka di halang akan membuatkan mereka kurang yakin dan merasa rendah diri.

3. Ini bermakna kanak-kanak mendapat maklumat daripada pemerhatian orang lain. jika seseorang pelajar dipuji kerana dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan.5 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura adalah seorang daripada arkitek Teori Pembelajaran Sosial yang menekankan pengaruh model pada perkembangan sahsiah. Beliau menunjukkan bukti bahawa pembelajaran berlaku melalui pemerhatian. membedung pemerhatian itu. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahawa tingkahlaku dipelajari. seseorang itu akan berusaha memberi sumbangan dan perkhidmatan kepada generasi yang berikutnya.kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan dia mengalami pengasingan dan merasa kesunyian. maka kemungkinan besar dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan yang lain. kemungkinan kanak-kanak itu mempelajari 20 . Di peringkat ini. perkara-perkara dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekelilingnya (Decay:1996: 42). seseorang dewasa akan melakukan refleksi kendiri dengan mengingati kembali kejayaan atau kegagalan yang dialaminya di peringkat awal. Proses ini menjadi cepat jika mereka diberi galakan dan peneguhan. seseorang itu mengalami alam pertengahan kedewasaan. Seseorang yang berjaya akan merasa puas hati dan menerima dirinya sebaliknya kegagalan menyebabkan dia merasa putus asa. Tetapi jika seseorang kanak-kanak itu berhadapan dengan keganasan dan tingkahlaku yang agresif di rumah. Tahap yang kelapan dan terakhir. Bandura memanggil ini pembelajaran secara pemerhatian. Kanakkanak biasanya mengikuti tingkahlaku orang-orang di sekelilingnya. Dalam tahap ketujuh. menghasilkan tingkahlaku yang dibendung serta peneguhan dan motivasi terhadap tingkahlaku yang dihasilkan. Sebagai contohnya. 2.

Ini bermakna seseorang itu ‘melakonkan’ apa yang dipelajarinya dalam kehidupan seharian. penghasilan. Ini memerlukan latihan supaya penghasilannya licin tanpa sebarang masalah.3. keperluan untuk keselamatan daripada bahaya dan ancaman persekitaran. sekolah dan rakan sebaya boleh mempengaruhi seseorang. penyanyi dan pelakon atau watak-watak utama televisyen. 2. Melalui peneguhan dan motivasi boleh menyebabkan sesuatu yang diperhati dan dipelajari dipertunjukkan. abang dan kakak atau guru-guru. keperluan untuk pengumpulan harta dan kasih sayang dan keperluan 21 . Penghasilan adalah tahap ketiga dalam pembelajaran. Keempat dan yang terakhir adalah pembelajaran melalui motivasi dan peneguhan. peneguhan dan motivasi. Bagi kanak-kanak. faktor-faktor persekitaran seperti keluarga. Bagi mereka pelajarpelajar yang lebih tua perhatian mereka lebih banyak kepada rakan sebaya yang popular. Empat keperluan peringkat bawah iaitu keperluan untuk hidup. perhatian mereka lebih terhadap ibu bapa. Perbendungan menjadi kukuh dengan berfikir tentang itu berulangkali atau melatih perbuatan yang diperhatikan.tingkahlaku tersebut. Bandura telah menyatakan empat elemen utama pembelajaran melalui pemerhatian serta harus diberi penekanan iaitu perhatian. Pembendungan merupakan tahap kedua dalam pembelajaran. Perhatian adalah elemen pertama pembelajaran. Dalam menjelaskan teorinya.6 Teori Keperluan Manusia (Humanistik) Abraham Maslow (1970) telah memberi sumbangan besar menerusi kajian mengenai perkembangan sahsiah manusia. Ini boleh berlaku dengan cara mengingati perbuatan-perbuatan yang diperhatikan. Ini bermakna. Beliau menyatakan bahawa manusia mempunyai tujuh hierarki keperluan yang perlu disempurnakan. pembendungan.

2. Keempat-empat keperluan ini disebut ‘deficiency needs’. Manakala tiga peringkat di atas yang di panggil ‘being needs’ terdiri daripada keperluan terhadap pengetahuan dan kefahaman. keperluan terhadap estetik dan yang paling atas adalah keperluan terhadap pencapaian hasrat diri iaitu potensi dan kebolehan (Woolfolk. Penyakit. jelaslah bahawa para pelajar mempunyai pelbagai keperluan dan akan cuba memenuhi keperluan-keperluan tersebut. kemungkinan seseorang itu mewarisi penyakit seperti lelah dan kencing manis tetap ada. Sebaliknya jika keperluan tersebut gagal dipenuhi.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi sahsiah Pembentukan sahsiah seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Ini menyebabkan seorang itu diminati oleh rakan-rakannya dan seterusnya meningkatkan harga dirinya. 1980:340). b. a. Dalam konteks sekolah. Kanak-kanak yang kurang bertenaga dan kerap sakit akan menyukarkannya menyertai aktiviti sosial yang menyebabkan 22 . Gangguan emosi inilah yang menyebabkan pelajar melakukan perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Apabila keperluankeperluan ini disempurnakan maka para pelajar sedia mematuhi peraturan dan disiplin yang di tetapkan. Kesemua unsur ini akan mempengaruhi sahsiah individu.1 Baka Faktor baka akan mempengaruhi sahsiah secara langsung . 2. Kebolehan melakukan sesuatu aktiviti akan meningkatkan nilai prestij yang tinggi untuk dirinya. akan berlakulah gangguan emosi. Saiz badan.pencapaian diri. Melalui baka. Harga diri yang meningkat akan membentuk sahsiah yang sihat.4. Saiz badan akan menentukan kesesuaian seseorang melakukan sesuatu aktiviti.

Hubungan dengan rakan-rakan yang lain juga kurang. Kemampuan menjawab soalan dalam peperiksaan dan dalam bilik darjah akan membentuk sahsiah yang meyakinkan. Suasana rumah.perkembangan sosialnya akan terganggu. 2. Perkembangan sahsiahnya menjadi tidak sihat kerana perkembangan sosial dan emosi yang terjejas. terdapat sifat kasih sayang. saling menghormati dan perlaksanaan tanggungjawab oleh setiap ahli keluarga.4. pengaruh sekolah. kebudayaan. a. Dalam ikatan sosial keluarga. Ini akan menjadikan seseorang itu menarik diri daripada rakan-rakannya dan menjadi pemalu. Sebaliknya seseorang yang kurang kecerdasan menyebabkan sukar untuk menyelesaikan tugasan akademik dan sering mendapat keputusan yang kurang baik dalam peperiksaan. Kecerdasan membantu seseorang individu menyelesaikan masalah sehari-hari dan masalah akademik. Seseorang yang stabil emosinya serta boleh mengawal kekecewaannya meyenangkan orang lain menghampiri dan bergaul dengannya sebalik seseorang yang pemarah. pengalaman awal. Dia akan merasa sedih dan mengalami kesunyian. Kecerdasan. di mana ayah menjadi penanggungjawab keluarga. rakan sebaya. c. Ayah berperanan memenuhi 23 . Temperamen seseorang individu boleh mempengaruhi interaksinya dengan individu-individu yang lain. Temperamen (Sifat semulajadi). d.2 Persekitaran Persekitaran memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sahsiah seseorang individu. Keluarga i. kurang sabar dan gemar mengkritik orang lain biasanya akan dijauhi oleh orang lain. Perbezaan kecerdasan yang diwarisi antara individu adalah suatu kenyataan. media massa dan masyarakat. Antara faktor persekitaran itu termasuklah keluarga.

layanan. Sebaliknya ibu yang tidak pengasih pula boleh menyebabkan anaknya melawan. Ini akan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat sekolah atau menyertai aktiviti kokurikulum. 24 .segala keperluan hidup.Makan seimbang adalah perlu perkembangan sahsiah kanakkanak secara menyeluruh. berasa iri hati dan pesimitik pandangan hidupnya. Sebaliknya kanak-kanak yang datangnya dari keluarga miskin. iii. intelek dan rohani pelajar. Ini kerana ibu adalah orang paling rapat dengan anak-anak. asuhan dan perhatian yang diberikan ibu bapa akan secara langsung akan membantu perkembangan sahsiah yang positif. Corak perhubungan di dalam keluarga mempunyai kesan terhadap anak. Bagi ibu bapa yang bersikap demokratik akan juga membantu kanak-kanak dalam proses membuat keputusan. bersikap dingin. menyusu dan melindunginya. komputer. Pemakanan . Rumah yang mesra dan harmoni menggalakkan bagi perkembangan sahsiah yang sihat. Tanpa pergi ke sekolah dan menyertai aktiviti ko-kurikulum akan menjejaskan perkembangan jasmani. Kedudukan kewangan keluarga akan menentukan jenis-jenis kemudahan yang boleh disediakan untuk anak-anaknya. Ini dapat meningkatkan lagi konsep kendiri kanak-kanak. Kekurangan terhadap satu-satu jenis makanan boleh menyebabkan individu akan cepat letih atau mudah terkena penyakit. Selain makanan yang seimbang. bermula daripada kelahirannya ibulah yang mengasuh.Taraf sosioekonomi keluarga. Kasih sayang. Selain itu. Keluarga yang retak dan ibu bapa yang bercerai akan mewujudkan suasana rumah yang dingin dan mengancam perkembangan sahsiah kanakkanak dari segi emosi dan sosial. mengembangkan sahsiah anggota keluarga. ibu mempunyai peranan tersendiri dalam pembentukan sahsiah anak-anak dalam sesuatu keluarga. alatan permainan dan peralatan muzik. ibu bapa akan mampu menyediakan bahan pengajaran tambahan seperti buku rujukan. ii. memberi perlindungan.

Penekanan terhadap satu-satu nilai dalam satu-satu kebudayaan tertentu akan mempengaruhi perkembangan sahsiah kanak-kanak juga. Kanak-kanak yang selalu dihukum kerana melakukan kesilapan akan menyebabkan kanak-kanak sentiasa merasa bimbang dan bersalah. Proses sosialisasi di kelas bawahan tidak menggalakkan anak berfungsi dengan lebih sempurna di sekolah. kalau sesuatu keluarga yang menekankan kekayaan dan kebendaan sebagai nilai yang penting dalam hidup. terdapat proses sosialisasi yang berlainan di antara dua kelas ini. maka individu yang dibesarkan akan menjaga nilainilai agama. Contohnya. disebabkan oleh keadaan persekitaran yang berlainan. b. Dengan ini jelaslah kedudukan sosioekonomi tetap akan mempengaruhi perkembangan sahsiah seseorang individu. c. 25 . Jika dibandingkan dengan anak-anak kelas pertengahan atau atasan yang lebih bersedia untuk masuk ke sekolah. Sebaliknya. Pengalaman Awal Pengalaman awal kanak-kanak amat mempengaruhi perkembangan sahsiah seseorang individu. Dalam ertikata yang lain. Kebudayaan Kebudayaan yang berbeza memang mempunyai norma dan nilai yang berbeza. maka kanak-kanak yang membesar akan bersifat materialistik. Kanak-kanak yang tidak pernah didedahkan kepada pengalaman prasekolah akan merasa rendah diri serta terancam apabila tidak boleh mengenal huruf dan nombor. jika budaya sesuatu keluarga menekankan unsur agama. Situasi begini akan menjejaskan harga diri serta konsep kendiri positif seseorang kanakkanak.tidak dapat menyediakan perkara tersebut menyebabkan perkembangan sahsiah mereka terjejas.

kurang inovatif dan takut membuat sesuatu perubahan. bertoleransi. Melalui bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan. Ianya mengandungi struktur pentadbiran dalam mengurus program pengajian. pilih kasih suka mendera pelajar akan menjadi ikutan kepada pelajar-pelajar. Sifat-sifat yang baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. Guru yang penyayang pula akan membentuk emosi pelajar yang stabil. Sekitaran sekolah yang baik dapat membantu pembentukan sahsiah yang sempurna. Sehubungan dengan itu. Kuasa di sekolah terletak kepada orang tertentu seperti pengetua. Persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan perkembangan sikap positif terhadap rakan dan sekolah. guru disiplin dan lain-lain lagi. kerana pelajar adalah produk sekitarannya. 26 . d. tidak pilih kasih dan kurang menghukum secara deraan akan mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang sihat. Ini akan melahirkan sahsiah pelajar yang kurang baik. guru penolong kanan. Oleh itu jenis kepimpinan dan suasana sekolah amat mempengaruhi perkembangan sahsiah kanak-kanak. tolong-menolong. Sebaliknya guru yang tidak adil. Keith (1979) menegaskan bahawa guru adalah agen sosialisasi yang berpengaruh. semasa mereka berinteraksi dengan murid adalah penting. Pengaruh Sekolah Sekolah adalah agen sosialisasi yang beroperasi secara formal. rajin. jujur. Sifat guru yang adil. syukur dan sebagainya akan menjadikannya seorang yang sopan dan menonjolkan sahsiah yang seimbang. Pengetua sekolah yang tegas akan melahirkan pelajar yang berdisiplin bagi melaksanakan sesuatu tugas. bersih. belas kasihan. maka harapan untuk mempengaruhi pelajar-pelajar yang mengalami hubungan sosial adalah lebih cerah. Sebaliknya pengetua yang tidak tegas akan melahirkan pelajar yang pasif. Sifat-sifat kepimpinan pelajar akan terbantut perkembangannya.Nilai-nilai murni yang ditekankan kepada kanak-kanak seperti sifat hormatmenghormati. peranan guru di dalam dan di luar bilik darjah.

Clark (1969) melaporkan terdapat empat corak budaya pelajar. Kumpulan yang ketiga terdiri daripada mereka yang dikatakan delinkuen. sukan. Kumpulan yang kedua. 1990:50). Kumpulan keempat tidak menyebelahi mana-mana pihak.e. which later ripens into the conception of the popular teenager” 27 . Ahli-ahli kumpulan ini bertindak mengikut pola tingkahlaku yang dipersetujui bersama. Rakan Sebaya Di mana-mana sekolah pun. pelajar-pelajar mempunyai kumpulan atau pun organisasi masing-masing yang merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi pembentukan sahsiah seseorang. Organisasi ini mempunyai sistem pangkat dan martabatnya sendiri. a) Anak-anak muda dipengaruhi oleh rakan sebaya apabila anak-anak berkenaan ingin diterima atau disukai oleh kumpulan rakan mereka. Pertama diberi nama sub-budaya keseronokan yang mengutamakan kecantikan rupa. Mereka lebih suka mengasingkan diri. Selaras dengan pengaruh-pengaruh tersebut Rose (1970) membuat kesimpulan seperti berikut: “It is a matter of gaining acceptance from desirable peers as belonging in the group. b) Mereka terpengaruh oleh kepimpinan dan kemampuan rakan mereka. Mereka ini adalah pelajar yang suka memberontak. tidak mengambil tahu apa yang berlaku (Mohamed Nor. c) Mereka ingin membuktikan kebolehan dan memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan. menentang sekolah dengan nilai orang dewasa dan ponteng sekolah. ialah sub-budaya akademik iaitu mereka yang berorientasikan pelajaran dan aktivitiaktiviti bercorak akademik. Glidewell (1966) mendapati tiga cara utama bagaimana kanak-kanak dapat dipengaruhi oleh rakan mereka. berkelah dan sebagainya tanpa menghargai nilai-nilai akademik.

Guru dan ibu bapa menghadapi cabaran daripada media massa untuk membangkitkan motivasi dan minat anak terhadap pelajaran sekolah g. pergaduhan dan kezaliman akan menyebabkan mereka akan bertendensi untuk memperolehi tingkahlaku yang agresif. membunuh dan mengamalkan rasuah. Bagi mencapai tujuan tersebut. harapan dan nilai-nilai sesuatu masyarakat boleh mempengaruhi seseorang individu. video dan sebagainya sedikit sebanyak mempengaruhi cara kanak-kanak berfikir. Kanak-kanak membesar dengan menjadi individu yang sentiasa mengejar harta benda dan kemewahan. Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sihat akan melahirkan anggotanya yang bertanggungjawab. dan radio akan membantu dalam perkembangan intelek seseorang pelajar. Ini adalah jelas bagaimana nilai masyarakat boleh menghasilkan sahsiah individu yang tidak diingini. sikap dan kemahiran. Masyarakat yang mementingkan kekayaan dan harta benda dengan mengenepikan nilai-nilai murni akan melahirkan masyarakat kebendaan.f. Boleh dikatakan bahawa media massa seperti televisyen. Nilai-nilai murni akan ditinggalkan. rajin dan sedia berkorban untuk menolong orang lain. bertingkahlaku. anggota-anggota masyarakat sanggup mencuri. 28 . wayang gambar. Masyarakat Aspirasi. berdedikasi. merompak. Media Massa Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting bagi perkembangan sahsiah yang sihat. Sebaliknya pelajar yang terdedah kepada tayangan video dan filem yang memaparkan keganasan. Taman Sesame dan infosains melalui televisyen. Pelajar yang didedahkan dengan program-program seperti bercorak keagamaan.

pemilihan sampel.3 Subjek dan Persampelan Kajian Subjek kajian ini terdiri daripada empat kumpulan iaitu (1) pelajar di asrama (2) pelajar di sekolah (3) warden asrama dan (4) pentadbir/guru SMAKJ. Teknik persampelan menyeluruh digunakan bagi memilih pelajar asrama. 29 . warden asrama. Dihuraikan juga kaedah dan tatacara kajian termasuk rekabentuk kajian. instrumentasi. pentadbir/guru sekolah terhadap aktiviti. 3. pelajar sekolah.2 Rekabentuk Kajian Kajian ini berbentuk deskriptif dan korelasi iaitu meninjau sejauh mana aspek pembinaan sahsiah pelajar selaras dengan objektif penubuhan SMAKJ akan tercapai. warden dan pentadbir/guru.1 Pengenalan Bab ini akan menghuraikan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan pengkaedahan dan prosedur kajian. bilangan yang sama dan dalam tahap yang sama dipilih mewakili pelajar yang tinggal di asrama. 3. Daripada 680 pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 5. prosedur pengumpulan data dan teknik penganalisaan data. Kluang. Tujuan kajian adalah untuk mengkaji mengenai sahsiah pelajar di Sekolah Menegah Agama Kerajaan Johor. sebanyak 587 pelajar telah terpilih mewakili kelas masing-masing. kemudahan dan kelengkapan serta pengurusan asrama/sekolah.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. Ini dilakukan dengan meneliti persepsi pelajar.

Soal selidik kategori masalah dan latarbelakang (2) Soal selidik trait personaliti pelajar . 30 . manakala warden asrama yang menjadi responden kajian ini ialah 3 orang atau 45%. Kedua-dua set soal selidik ini berasaskan definasi operasional dan persoalan kajian. : Latar belakang responden. Dua set soal selidik telah dibentuk iaitu (1) responden. Selain itu.Sebilangan pentadbir sekolah/asrama dan guru dalam sampel kajian telah diambil sebagai subjek. 3. bahagian 1 bagi soal selidik pelajar sekolah dan asrama mengandungi beberapa item terbuka sebagai tambahan. Bahagian terakhir iaitu bahagian 2 mempunyai soalan-soalan berkaitan dengan latar belakang diri bagi pelajar sekolah/asrama. Mereka perlu menandakan pilihan skor bagi item yang dipilih dengan membulatkan. pentadbir asrama dan sekolah yang terlibat dalam kajian ini dikehendaki memberikan pandangan mereka terhadap taip-tiap kenyataan berdasarkan 6 mata skala bagi item-item tertutup. Soal selidik pelajar asrama dan sekolah (sila rujuk lampiran B) mengandungi satu bahagian sahaja iaitu: Bahagian 1 – Soalan trait personaliti pelajar(160 soalan) Para pelajar. Soal selidik pelajar asrama dan sekolah (sila rujuk lampiran A) mengandungi dua bahagian iaitu: Bahagian I Bahagian II : 13 kategori masalah. Jumlah subjek pentadbir sekolah dan guru yang menjadi responden kajian ini ialah 5 orang atau 10%.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan bagi pengumpulan data ialah soal selidik.

(4) Kemudahan dan kelengkapan asrama SMAKJ. iaitu kekerapan. Analisis inferensi. 3. peratusan. Statistik deskriptif.3. iaitu SPSS/PC+. iaitu korelasi. guru dan pentadbir sekolah/asrama. Pasukan penyelidik telah pergi ke SMAKJ untuk mentadbir soal selidik pelajar.6 Analisis Data Data yang terkumpul melalui kedua-dua set soal selidik telah diproses dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial. 31 . (3) Aktiviti asrama. Pengumpulan data telah dijalankan selama 2 hari dalam bulan April 2003. dan (5) Maklumat latar belakang responden. (2) Ciri-ciri sahsiah pelajar sekolah dan asrama SMAKJ.5 Kaedah Pengumpulan Data Kaedah perjumpaan dengan subjek secara peribadi telah digunakan untuk pengumpulan data kajian. ujian-t. min dan sisihan piawai telah digunakan untuk menganalisis dan menghuraikan data berkaitan dengan: (1) Persepsi responden tentang suasana kehidupan di sekolah dan asrama SMAKJ. dan ANOVA telah dijalankan untuk melihat sama ada terdapat perkaitan antara latar belakang responden dengan suasana kehidupan di sekolah dan asrama dan ciri-ciri sahsiah mereka.

32 . bab ini juga melaporkan dapatan kajian mengenai perbezaan persepsi di antara pelajar dan pentadbir terhadap tiga perkara di atas.1: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Jantina Tingkatan Jantina 2 Lelaki Perempuan Jumlah 56 (10%) 69 (12%) 125 (22%) 3 67 (11%) 99 (17%) 166 (28%) 4 68 (12%) 79 (13%) 147 (25%) 5 65 (11%) 84 (14%) 149 (25%) 256 (44%) 331 (56%) 587 (100%) Jumlah Jadual 1. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI DAN CIRI-CIRI SAHSIAH DIRI PELAJAR SMAKJ 4. Di samping itu. Laporan keputusan kajian dibuat berdasarkan persoalan kajian berkaitan dengan persepsi pelajar dan pentadbir mengenai aktiviti. iaitu pelajar dan pentadbir.0 Pengenalan Bab ini melaporkan aspek-aspek latar belakang responden.1 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan jantina.BAB IV KEPUTUSAN: LATAR BELAKANG RESPONDEN. 4. 67 orang (11%) pelajar tingkatan tiga. seramai 56 orang (10%) pelajar tingkatan dua. kemudahan dan kelengkapan yang terdapat di sekolah dan asrama SMAKJ. Daripada 256 orang pelajar lelaki.1 Latar Belakang Pelajar Asrama Jadual 1. 68 orang (12%) pelajar tingkatan empat dan 65 orang (11%) pelajar tingkatan lima.

seramai 69 orang (12%) pelajar tingkatan dua. 33 .2 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan aliran.Daripada 331 orang pelajar perempuan. Bagi pelajar yang tidak menjawab. 13 orang (2%) pelajar tingkatan empat dan 27 orang (5%) pelajar tingkatan lima. 166 orang (28%) pelajar tingkatan tiga. seramai 125 orang (22%)pelajar tingkatan dua. Daripada 450 orang pelajar aliran sastera.2: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Aliran Tingkatan Aliran 2 Sastera Sains Tidak Menjawab Jumlah 125 (22%) 125 (22%) 3 166 (28%) 166 (28%) 4 66 (11%) 68 (12%) 13 (2%) 147 (25%) 5 93 (15%) 29 (5%) 27 (5%) 149 (25%) 450 (76%) 98 (17%) 40 (7%) 587 (100%) Jumlah Jadual 1. Daripada 98 orang pelajar aliran sains. 79 orang (13%) pelajar tingkatan empat dan 84 orang (14%) pelajar tingkatan lima. 66 orang (11%) pelajar tingkatan empat dan 93 orang (15%) pelajar tingkatan lima. seramai. 99 orang (17%) pelajar tingkatan tiga. Bilangan pelajar daripada aliran sastera adalah yang tertinggi iaitu seramai 450 orang berbanding dengan pelajar daripada aliran sains 98 orang dan tidak menjawab seramai 40 orang. 68 orang (13%) pelajar tingkatan empat dan 29 orang (5%) pelajar tingkatan lima. Jadual 1.

seramai 68 orang (11%) memilih sendiri untuk bersekolah di SMAKJ.4%) 2 (0. setiap 2 orang (0. 33 orang (6%) pilihan ibu bapa dan 4 orang (1%) menyatakan lain-lain sebab. Daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. 48 orang (8%) menyatakan pilihan ibu bapa.4%) 12 (2%) 147 (25%) 5 68 (11%) 48 (8%) 3 (0.2%) menyatakan mengikut kawan manakala 5 orang (1%) lain-lain sebab. 65 orang (11%) menyatakan pilihan ibu bapa.5%) mengikut kawan dan 30 orang (5%) menyatakan lain-lain sebab.5%) 1 (0.Jadual 1. Daripada 147 orang pelajar tingkatan empat. seramai 92 orang (16%) memilih sendiri untuk bersekolah di SMAKJ. Daripada 149 orang pelajar tingkatan lima.4%) masing-masing menyatakan atas nasihat guru dan mengikut kawan sementara 12 orang (2%) menyatakan lain-lain sebab. Daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.2%) 5 (1%) 166 (28%) 4 73 (12%) 58 (10%) 2 (0.5%) menyatakan atas nasihat guru dan seorang (0.5%) 30 (5%) 149 (25%) 321 (54%) 204 (35%) 5 (1%) 6 (1%) 51 (9%) 587 (100%) Jadual 1. 3 orang (0. 34 .3: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Sebab Utama Bersekolah di SMAKJ Sebab utama bersekolah di SMAKJ Pilihan sendiri Pilihan ibu bapa Nasihat guru Mengikut kawan Lain-lain Jumlah Tingkatan Jumlah 2 88 (15%) 33 (6%) 4 (1%) 125 (22%) 3 92 (16%) 65 (11%) 3 (0. 3 orang (0. seramai 73 orang (12%) memilih sendiri untuk bersekolah di SMAKJ. seramai 88 orang (15%) bersekolah di SMAKJ atas pilihan sendiri.3 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan sebab utama bersekolah di SMAKJ. 58 orang (10%) menyatakan pilihan ibu bapa.

34 orang (6%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 5 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik serta 7 orang (1%) tidak menjawab. seramai 20 orang (3%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik. 92 orang (15%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik. Daripada 147 orang pelajar tingkatan empat. Daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. Daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. 24 orang (4%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 8 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik. seramai 25 orang (5%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik. seramai 28 orang (5%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik. 37 orang (7%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 6 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik serta 6 orang (1%) tidak menjawab.4: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Bilangan Adik Beradik Bilangan adik beradik 1 – 3 orang 4 – 6 orang 7 – 9 orang 10 orang dan lebih Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 25 (5%) 68 (12%) 24 (4%) 8 (1%) 125 (22%) 3 28 (5%) 92 (15%) 34 (6%) 5 (1%) 7 (1%) 166 (28%) 4 20 (3%) 78 (13%) 37 (7%) 6 (1%) 6 (1%) 147 (25%) 5 24 (4%) 69 (12%) 26 (4%) 5 (1%) 25 (4%) 149 (25%) 97 (17%) 307 (52%) 121 (21%) 23 (4%) 38 (6%) 587 (100%) Jadual 1. 68 orang (12%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik.Jadual 1.4 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan bilangan adik beradik. 78 orang (13%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik. 35 .

Seramai 25 orang (4%) tidak menjawab soalan ini. 36 .2%) 125 (22%) 3 47 (8%) 33 (6%) 29 (5%) 17 (3%) 25 (4%) 9 (1%) 6 (1%) 166 (28%) 4 37 (7%) 22 (4%) 17 (3%) 25 (4%) 26 (4%) 14 (2%) 5 (1%) 147 (25%) 5 35 (6%) 33 (6%) 16 (2%) 21 (4%) 13 (2%) 5 (1%) 26 (4%) 149 (25%) 153 (27%) 119 (22%) 79 (13%) 81 (14%) 81 (13%) 35 (5%) 38 (6%) 587 (100%) Jadual 1. 26 orang (4%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 5 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik.5: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Anak Keberapa Dalam Keluarga Anak keberapa dalam keluarga Anak sulung Anak kedua Anak ketiga Anak keempat Anak kelima atau keenam Anak ketujuh. setiap 17 orang (3%) masing-masing adalah anak ketiga dan kelima atau keenam. 31 orang (6%) adalah anak kedua. 69 orang (12%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik. seramai 34 orang (6%) merupakan anak sulung. 18 orang (3%) anak keempat dan 7 orang (1%) adalah anak ketujuh. Daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. kelapan dan ke atas manakala seorang (0.Daripada 149 orang pelajar tingkatan lima.5 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan anak keberapa dalam keluarga.2%) tidak menjawab. kelapan dan ke atas Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 34 (6%) 31 (6%) 17 (3%) 18 (3%) 17 (3%) 7 (1%) 1 (0. seramai 24 orang (4%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik. Jadual 1.

kelapan dan ke atas manakala baki 26 orang (4%) tidak menjawab. 17 orang (3%) anak keempat. Jadual 1.8%) 25 (4%) 149 (25%) 512 (88%) 6 (1%) 28 (4%) 3 (1%) 40 (6%) 587 (100%) 37 . 33 orang (6%) adalah anak kedua.4%) 6 (1%) 141 (25%) 5 118 (20%) 1 (0. 29 orang (5%) anak ketiga.2%) 7 (1%) 2 (0. 22 orang (4%) adalah anak kedua. 21 orang (4%) anak keempat. kelapan dan ke atas manakala bakinya 6 orang (1%) tidak menjawab.6%) 7 (1%) 1 (0. seramai 37 orang (7%) merupakan anak sulung dalam keluarga.2%) 1 (0. 33 orang (6%) anak kedua. Daripada 147 orang pelajar tingkatan empat. 9 orang (1%) adalah anak ketujuh.2%) 125 (22%) 3 150 (26%) 1 (0.Daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. 25 orang (4%) adalah anak kelima atau keenam. 5 orang (1%) adalah anak ketujuh.6: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Orang Yang Bertanggungjawab Sebagai Penjaga Orang yang bertanggungjawab sebagai penjaga Ibu bapa Bapa sahaja Ibu sahaja Orang lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 113 (20%) 3 (0.2%) 9 (1%) 6 (1%) 166 (28%) 4 131 (22%) 1 (0. 16 orang (3%) anak ketiga.2%) 5 (0. 14 orang (2%) adalah anak ketujuh. Daripada 149 orang pelajar tingkatan lima. kelapan dan ke atas dan selebihnya 5 orang (1%) tidak menjawab. 17 orang (3%) anak ketiga. 35 orang (6%) orang daripadanya merupakan anak sulung dalam keluarga. 13 orang (2%) adalah anak kelima atau keenam. 26 orang (4%) adalah anak kelima atau keenam. 25 orang (4%) anak keempat. seramai 47 orang (9%) merupakan anak sulung dalam keluarga.

pelajar tingkatan empat dan pelajar tingkatan lima.5%) daripadanya pelajar tingkatan dua dan setiap seorang (0. 6 orang (1%) masing-masing dari tingkatan tiga dan empat manakala 25 orang (4%) dari tingkatan lima.2%) pelajar tingkatan dua tinggal dengan orang lain. Daripada 512 orang yang tinggal dengan ibu bapa. Bilangan pelajar yang tinggal dengan ibu bapa adalah lebih tinggi iaitu 512 orang (88%) berbanding dengan mereka yang tinggal dengan bapa sahaja 6 orang (1%).2%) masing-masing pelajar tingkatan tiga. Dua orang (0.4%) pelajar tingkatan empat dan seorang (0.5%) tinggal dengan orang lain dan selebihnya 40 orang (6%) tidak menjawab.2%) dari tingkatan 2. Daripada 6 orang yang tinggal dengan bapa sahaja. setiap 7 orang (1%) masingmasing pelajar tingkatan dua dan tingkatan empat. Daripada 28 orang yang tinggal dengan ibu sahaja. 3 orang (0. 38 . 9 orang (1%) pelajar tingkatan tiga dan 5 orang (1%) pelajar tingkatan lima.Jadual 1. 131 orang (22%) pelajar tingkatan empat dan 118 orang (20%) pelajar tingkatan lima. Pelajar yang tidak menjawab pula seramai 40 orang (6%) iaitu seorang (0.6 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan orang yang bertanggungjawab sebagai penjaga. 150 orang (26%) pelajar tingkatan tiga. 28 orang (5%) tinggal dengan ibu sahaja dan 3 orang (0. 113 orang (20%) daripadanya pelajar tingkatan dua.

Manakala pelajar yang tidak menjawab soalan ini seramai 73 orang (14%). Seramai 63 orang (10%) datang dari keluarga yang bapanya berpendapatan RM3000 ke atas. 185 orang (32%) dari keluarga yang bapanya berpendapatan antara RM1000 hingga RM1999 dan 180 orang (31%) dari keluarga yang bapanya berpendapatan antara RM999 dan ke bawah. 86 orang (13%) dari keluarga yang bapanya berpendapatan antara RM2000 hingga RM2999.Jadual 1. Jadual 1.7: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Bapa Pendapatan bapa RM3000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1000 – RM1999 RM999 dan ke bawah Tidak menjawab Jumlah 2 18 (3%) 14 (2%) 28 (5%) 52 (10%) 13 (3%) 125 (22%) Tingkatan 3 4 20 11 (3%) (2%) 31 21 (5%) (3%) 53 53 (9%) (9%) 47 46 (8%) (8%) 15 16 (3%) (3%) 166 147 (28%) (25%) 5 14 (2%) 20 (3%) 51 (9%) 35 (7%) 29 (5%) 149 (25%) Jumlah 63 (10%) 86 (13%) 185 (32%) 180 (31%) 73 (14%) 587 (100%) Jadual 1.8: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Ibu Tingkatan Pendapatan ibu 2 RM3000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1000 – RM1999 RM999 dan ke bawah Tidak menjawab Jumlah 6 (1%) 12 (2%) 19 (3%) 27 (5%) 61 (10%) 125 (22%) 3 5 (1%) 15 (3%) 41 (7%) 26 (4%) 79 (13%) 166 (28%) 4 13 (2%) 31 (5%) 25 (4%) 78 (13%) 147 (25%) 5 4 (1%) 9 (1%) 45 (8%) 16 (3%) 75 (13%) 149 (25%) 15 (3%) 49 (8%) 136 (23%) 94 (16%) 293 (50%) 587 (100%) Jumlah 39 .7 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendapatan bapa.

4%) 587 (100%) Jumlah Jadual 1.2%) (0%) (0%) 2 (0. 584 orang (99. Daripada 587 orang yang memberi maklum balas tentang pendapatan ibu.Jadual 1. 40 . Manakala 293 orang (50%) tidak menjawab soalan ini.8%) 125 (22%) 3 166 (28%) 166 (28%) 4 2 (0. seramai 15 orang (3%) datang dari keluarga yang ibunya berpendapatan RM3000 ke atas.9 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendapatan penjaga.4%) pelajar tingkatan 4 empat menyatakan penjaga mereka berpendapatan RM999 dan ke bawah.9: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Penjaga Tingkatan Pendapatan penjaga 2 RM3000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1000 – RM1999 RM999 dan ke bawah Tidak menjawab Jumlah 1 (0.2%) pelajar tingkatan dua yang tinggal dengan penjaga menyatakan pendapatan penjaganya ialah RM3000 dan ke atas sementara 2 orang (0. Seorang (0.4%) pelajar tidak menjawab soalan ini. 136 orang (23%) dari keluarga yang ibunya berpendapatan antara RM1000 hingga RM1999 dan 94 orang (16%) dari keluarga yang ibunya berpendapatan antara RM999 dan ke bawah. 49 orang (8%) dari keluarga yang ibunya berpendapatan antara RM2000 hingga RM2999.8 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendapatan ibu.2%) 124 (21.6%) 147 (25%) 5 149 (25%) 149 (25%) 1 (0.4%) 584 (99.4%) 145 (24. Jadual 1.

5%) 166 (28%) 4 4 (0.4%) 9 (1%) 48 (8%) 25 (4%) 27 (5%) 1 (0. manakala 67 orang (12%) tidak menjawab soalan ini. Seramai 8 orang (1%) pelajar menyatakan bapa mereka tidak bersekolah.2%) 11 (2%) 54 (9%) 42 (7%) 42 (7%) 3 (0.10 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendidikan tertinggi bapa.2%) 13 (2. 44 orang (7%) menyatakan bapa mereka tamat sehingga sekolah rendah sahaja.5%) 125 (22%) 3 1 (0.6%) 13 (2. 41 .2%) 29 (5%) 149 (25%) 8 (1%) 44 (7%) 206 (35%) 133 (23%) 124 (21%) 5 (1%) 67 (12%) 587 (100%) Jadual 1.10: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Bapa Pendidikan tertinggi bapa Tidak bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 2 (0. 124 orang (21%) menyatakan bapa mereka adalah graduan daripada universiti dan 5 orang (1%) menyatakan bapa mereka mempunyai lain-lain kelulusan.2%) 10 (2%) 49 (9%) 34 (6%) 25 (4%) 1 (0. 133 orang (23%) menyatakan bapa mereka berpendidikan sehingga maktab atau kolej.7%) 14 (2%) 55 (9%) 32 (5%) 30 (5%) 12 (2%) 147 (25%) 5 1 (0. 206 orang (35%) menyatakan bapa mereka bersekolah sehingga sekolah menengah.Jadual 1.

5%) 13 (2%) 66 (12%) 41 (7%) 26 (4%) 2 (0. 268 orang (50%) menyatakan ibu mereka bersekolah sehingga sekolah menengah. 65 orang (10%) menyatakan ibu mereka adalah graduan daripada universiti dan 4 orang (1%) menyatakan ibu mereka mempunyai lain-lain kelulusan manakala 70 orang (13%) tidak menjawab soalan ini.11: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Ibu Pendidikan tertinggi ibu Tidak bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 3 (0.2%) 29 (5%) 149 (25%) 10 (1%) 48 (6%) 268 (50%) 122 (19%) 65 (10%) 4 (1%) 70 (13%) 587 (100%) Jadual 1.7%) 70 (13%) 21 (3%) 16 (3%) 1 (0.11 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendidikan tertinggi ibu.8%) 1 (0. 122 orang (19%) menyatakan ibu mereka berpendidikan sehingga maktab atau kolej.2%) 8 (1%) 69 (13%) 34 (5%) 7 (0.Jadual 1. 42 .4%) 15 (3%) 166 (28%) 4 3 (0. Seramai 10 orang (1%) pelajar menyatakan ibu mereka tidak bersekolah.5%) 4 (0.2%) 10 (2%) 125 (22%) 3 3 (0. 48 orang (6%) menyatakan ibu mereka tamat sehingga sekolah rendah sahaja.5%) 23 (4%) 63 (12%) 26 (4%) 16 (3%) 16 (3%) 147 (25%) 5 1 (0.

2%) 124 (21.Jadual 1.2%) 584 (99.2%) 145 (24.6%) 147 (25%) 5 149 (25%) 149 (25%) 1 (0.2%) pelajar tingkatan empat masing-masing menyatakan penjaga mereka tidak bersekolah dan bersekolah rendah sahaja.2%) 1 (0. Seorang pelajar (0.8%) 125 (22%) 3 166 (28%) 166 (28%) 4 1 (0.12: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Penjaga Pendidikan tertinggi penjaga Tidak bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 1 (0. 43 .2%) tingkatan dua yang tinggal dengan penjaga menyatakan penjaganya berpendidikan sehingga keperingkat universiti sementara setiap seorang (0.4%) 587 (100%) Jadual 1.12 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendidikan tertinggi penjaga.2%) 1 (0.2%) 1 (0.

60% bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan dan 56% bagi masalah Penyesuaian terhadap kerjakerja manakala tiga peratusan yang terendah pula ialah 24% bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.32 40.35 53. 44 .22 47.1: Peratusan Kategori Yang Bermasalah Mengikut Nilai Yang Tertinggi Bil.87 45.42 Jadual 2.88 42. perkahwinan dan seks Ciri-ciri keperibadian pelajar Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah rumahtangga dan keluarga Kehidupan di sekolah Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani % Bermasalah 76.2 Keputusan Kategori Masalah Jadual 2. Dapatan daripada hasil kajian menunjukkan tiga peratusan yang tertinggi ialah 77% bagi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah pergaulan muda-mudi.12 53.51 60.66 36.06 24. k e l h g i d f b m j a c Kategori Masalah Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah moral dan agama Masalah kewangan.4. 29% bagi kehidupan di sekolah dan 36% bagi masalah rumahtangga dan keluarga.22 29.26 42.1 menunjukkan keputusan 13 kategori masalah mengikut peratusan yang tertinggi hingga terendah.45 56.

47 20.53 23.39 9.70 15. 45 . Bagi lain-lain penyataan di dalam kategori ini.2 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori kehidupan pelajar di sekolah.95 34. Jadual di atas menunjukkan seramai 59% pelajar menyatakan 'mereka tidak menggunakan kemudahan sekolah / asrama seperti menggunakan hak milik mereka sendiri'.Jadual 2.60 27. kurang daripada 50% menyatakan ianya sebagai masalah.68 21.50 12.95 12. ringan sama dijinjing” menjadi amalan hidup saya di sekolah / asrama Undang-undang dan peraturan di sekolah / asrama sesuai untuk membina sahsiah saya Pergaulan saya di sekolah / asrama terhad di kalangan rakan-rakan rapat sahaja Saya tidak menghadapi masalah menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah / asrama Saya sering mendapat nasihat dan tunjuk ajar rakan di sekolah / asrama ketika membuat sesuatu keputusan Hubungan mesra antara pelajar wujud Kegiatan kerohanian di sekolah / asrama membina sahsiah saya Saya menghormati semua pentadbir / guru / warden saya Kegiatan di sekolah / asrama dapat mewujudkan sikap kerjasama di kalangan pelajar Apabila ada aduan.95 16.09 24.58 28.20 Jadual 2.28 27.49 43.57 48.95 10.95 12.94 49.04 45. pentadbir / guru / warden cepat bertindak Perhubungan saya dengan rakan di sekolah / asrama merenggangkan hubungan saya dengan keluarga di rumah Saya menghargai kemudahan dan kelengkapan sekolah / asrama yang disediakan % Masalah 58.2: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Kehidupan Pelajar Di Sekolah Mengikut Nilai Tertinggi Bil a10 a03 a19 a20 a04 a14 a12 a06 a17 a07 a11 a13 a15 a02 a09 a01 a08 a16 a18 a05 Item Saya menggunakan kemudahan sekolah / asrama seperti saya menggunakan hak milik saya sendiri Saya mudah bergaul dengan pentadbir / guru / warden sekolah / asrama Saya melibatkan diri secara aktif dengan aktiviti di sekolah / asrama Pentadbir / guru / warden sekolah / asrama sentiasa adil dalam melaksanakan peraturan Aktiviti sekolah / asrama sangat menyeronokkan sehingga saya dapat membina sahsiah saya Pentadbir / guru / warden saya seorang yang bertolak ansur Pihak pentadbir / guru / warden sentiasa memberi tunjuk ajar dengan cara bijaksana Saya percaya pentadbir / guru / warden sekolah / asrama telah menjalankan tugasnya dengan baik Peribahasa “berat sama dipikul.

10 8.63 67.73 b30 b40 b34 b32 b22 b25 b38 b39 b24 b21 b27 b37 b36 b31 b26 b23 b35 Jadual 2.17 40. 68% menyatakan mereka sukar untuk menyesuaikan diri 46 .81 51.65 21.55 37.3 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori ciri keperibadian seseorang pelajar di sekolah / asrama.78 57.35 5.96 4. Seramai 87% mendapati banyak kekurangan dalam diri mereka berbanding dengan rakan sebaya yang lain di sekolah / asrama ini.3: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item CiriCiri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Nilai Tertinggi Bil b29 b28 b33 Item Saya dapati banyak kekurangan dalam diri saya berbanding dengan rakan sebaya di sekolah / asrama ini Kesukaran menyesuaikan diri dalam aktiviti di sekolah / asrama amat membimbangkan saya Saya merasa malu tampil ke hadapan dalam program rasmi di sekolah / asrama Saya sering kali tertanya siapakah diri saya sebenarnya Saya menghadapi masalah untuk mempraktikkan amalan agama apabila berada di luar sekolah Potensi saya terserlah sejak saya bersekolah di sini Banyak peraturan di sekolah / asrama yang bertentangan dengan kehendak saya Perasaan saya mudah tersinggung apabila tingkah laku saya ditegur oleh rakan-rakan di sekolah / asrama Saya tidak mengetahui apa yang benar-benar saya kehendaki dalam hidup saya Saya tetap memilih asrama SMAKJ walaupun ditawarkan untuk tinggal di asrama sekolah lain Aktiviti kerohanian di sekolah / asrama tidak membebankan saya Saya tidak merasa sepi semasa di sekolah / asrama Penyertaan saya dalam aktiviti sekolah / asrama menambahkan keyakinan dalam diri saya Aktiviti kerohanian di sekolah / asrama menolong saya membentuk sahsiah yang mulia Saya akan menentang sesiapa juga yang cuba menjatuhkan nama baik sekolah saya Saya inginkan keadaan diri saya yang lebih menarik semasa berada di sekolah / asrama Saya dapat menghayati nilai Islam dengan lebih berkesan setelah berada di sekolah / asrama ini Sebagai pelajar SMAKJ saya merasa malu jika pelajar di sini tidak berakhlak mulia Saya yakin usaha yang gigih semasa di sekolah / asrama akan membawa kejayaan dalam hidup saya pada masa hadapan Saya berharap aktiviti di sekolah / asrama akan menjadikan saya insan yang soleh / solehah % Masalah 86.88 67.28 46.29 17.46 66.94 3.58 52.38 13.58 2.Jadual 2.63 12.52 8.

dalam aktiviti di sekolah / asrama dan 67% daripada responden merasakan malu untuk tampil ke hadapan dalam program rasmi sekolah. Jadual 2.4: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Nilai Tertinggi
Bil c48 c60 c59 c43 c51 c57 c53 c54 c50 c56 c49 c55 c45 c42 c52 c44 c46 c58 c47 c41 Item Tidak cukup tidur Tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup Tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan Cepat penat Selalu pening kepala Bentuk badan tidak begitu menarik Selalu menghidap selsema Mudah mendapat penyakit Kulit berpenyakit Penyakit haid atau perempuan Perawakan buruk Semakin lama semakin kurus Terlalu kurus Gigi rosak Selalu tidak selera makan Terlalu tinggi Terlalu rendah Tidak dapat udara dan cahaya matahari Terlalu gemuk Ketagihan rokok % Masalah 57.41 53.66 51.62 49.91 39.35 38.84 28.45 23.17 23.00 16.70 14.99 14.31 14.14 13.46 11.58 8.35 8.01 7.67 7.16 6.64

Jadual 2.4 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Daripada jadual di atas, dapatan menunjukkan 'tidak cukup tidur' merupakan masalah utama di mana 57% pelajar mengalami masalah ini, 'tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup' merupakan masalah kedua utama dengan peratusan pelajar yang mengalaminya seramai 54% dan peratusan ketiga tertinggi ialah 52% bagi kenyataan 'tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan'. Lima item memperolehi peratusan kurang daripada 10% iaitu terlalu tinggi, terlalu rendah, tidak dapat udara dan cahaya matahari, terlalu gemuk dan ketagihan rokok.

47

Jadual 2.5:

Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Kewangan, Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Nilai Tertinggi

Bil d65 d71 d72 d79 d69 d78 d67 d80 d62 d68 d66 d63 d64 d74 d75 d61 d73 d70 d77 d76

Item Perlu belajar menyimpan wang Terpaksa meminta wang dari ibu bapa Ingin mendapat wang untuk diri sendiri Ingin membeli lebih banyak barang untuk diri sendiri Tidak mempunyai wang belanja tetap Tidak tahu menggunakan wang saya dengan bijak Keluarga bimbang tentang wang Masalah kewangan untuk melanjutkan pelajaran selepas sekolah menengah Ibu bapa terlalu kuat kerja Sangat sedikit wang untuk hiburan Tinggal terlalu jauh dari sekolah Sangat sedikit pakaian cantik Tidak mempunyai bilik sendiri Memerlukan pekerjaan semasa cuti panjang Tidak mendapat kemudahan tertentu di rumah Ingin tinggal di tempat lain Terlalu banyak kerja di luar masa sekolah Memerlukan kerja sambilan sekarang Tidak mempunyai tempat untuk melayan kawan Malu dengan keadaan rumah yang saya duduki

% Masalah 85.18 83.82 81.43 65.76 58.77 57.92 53.15 48.38 44.97 44.80 39.52 37.48 36.80 35.43 31.01 27.09 26.75 19.08 18.06 9.71

Jadual 2.5 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan. Dapatan daripada jadual di atas menunjukkan masalah yang utama yang dihadapi oleh pelajar ialah mereka perlu belajar menyimpan wang di mana seramai 85% mengalami masalah ini, masalah kedua tertinggi ialah mereka terpaksa meminta wang dari ibu bapa, seramai 84% mempunyai pendapat yang sama dan masalah kewangan yang ketiga tertinggi ialah ingin mendapat wang untuk diri sendiri, seramai 81% menghadapi masalah ini.

Peratusan yang terendah sekali bagi kategori kewangan ini ialah 10% iaitu bagi penyataan 76 'malu dengan keadaan rumah yang saya duduki', diikuti dengan 19% bagi

48

penyataan 'tidak mempunyai tempat untuk melayan kawan' dan 'memerlukan kerja sambilan sekarang'. Jadual 2.6: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Nilai Tertinggi
Bil e86 e94 e95 e92 e90 e89 e87 e99 e93 e82 e83 e88 e91 e85 e81 e96 e98 e84 e100 e97 Item Ingin lebih masa untuk diri Selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam Ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang Ingin membaiki diri saya dari segi kebudayaan Terlalu sedikit peluang untuk memenuhi hobi Tidak pasti mengenai ketertiban sosial saya Sangat sedikit peluang untuk saya sertai Sangat sedikit peluang untuk melakukan apa yang saya kehendaki Tidak menggunakan masa lapang dengan baik Terlalu sedikit kegiatan sosial Kekok berjumpa dengan orang Jarang terlibat dengan gerak kerja pelajar Sukar untuk melanjutkan sesuatu perbualan Lambat mesra dengan orang lain Ingin memperbaiki rupa saya Tiada perkara menarik hendak dibuat pada masa lapang Tidak dibenarkan bersiar-siar dengan orang yang saya suka Tidak cukup masa untuk hiburan Sangat sedikit peluang untuk keluar dan menikmati alam semula jadi Terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya % Masalah 83.48 80.24 79.90 77.85 71.38 69.68 69.17 68.31 67.63 62.01 53.15 53.15 50.94 49.06 46.85 46.85 46.00 45.66 45.49 42.25

Jadual 2.6 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kegiatan sosial dan hiburan. Dari kajian ini didapati 'ingin lebih masa untuk diri' merupakan masalah utama iaitu 83% yang menyatakan demikian, 'selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam' dan 'ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang', merupakan masalah kedua dan ketiga utama iaitu 80% menghadapi kedua-dua masalah di atas. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 42% iaitu 'terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya'.

49

Jadual 2.7:

Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Pergaulan Muda-Mudi, Perkahwinan Dan Seks Mengikut Nilai Tertinggi

Bil f112 f111 f110 f105 f109 f108 f113 f107 f120 f115 f118 f106 f117 f102 f101 f114 f119 f103 f104 f116

Item Tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date) Kekok semasa membuat pertemuan (date) Segan dengan perbualan mengenai seks Jarang mengadakan pertemuan (date) Takut kehilangan orang yang saya cinta Tidak tahu melayan semasa pertemuan (date) Takut berhubung rapat dengan jantina lain Sukar bergaul rapat dengan jantina lain Bimbang sejauh manakah hendak berhubung mesra dengan jantina lain Mengasihi seseorang yang tidak cintakan saya Sedang menentukan sama ada dalam percintaan atau tidak Perlu penerangan berkaitan hal seks Memutuskan sama ada hendak terus kekal bersama Teman wanita Teman lelaki Sangat sukar untuk mengawal desakan seks Berbaik-baik dengan orang yang tidak disukai oleh keluarga saya Sedang dalam percintaan Kecewa dalam percintaan Sedang menentukan sama ada hendak bertunang

% Masalah 82.28 78.53 75.13 74.11 66.61 64.40 60.65 56.39 54.68 45.32 38.50 29.47 26.41 23.34 18.06 16.70 16.18 16.01 11.24 3.58

Jadual 2.7 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks. Dapatan

menunjukkan 82% pelajar menyatakan 'tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date)' dan masalah ini merupakan masalah yang utama di antara item-item bagi masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks. Masalah kedua utama dengan skor 78% ialah 'kekok semasa membuat pertemuan (date)' dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 75% ialah masalah 'segan dengan perbualan mengenai seks'. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 'sedang menentukan sama ada hendak bertunang' dengan skor 4%.

50

Jadual 2.8:

Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Nilai Tertinggi

Bil g136 g121 g127 g137 g134 g126 g122 g129 g125 g139 g123 g138 g133 g128 g124 g131 g135 g130 g140 g132

Item Inginkan personaliti yang lebih menarik Merasa rendah diri Kurang kebolehan memimpin Mengelak diri dari orang yang saya benci Ingin menjadi lebih disukai (popular) Tidak disukai oleh seseorang Benci pada seseorang Mempunyai perasaan kesepian Terlalu mudah merasa malu Bimbang bagaimana mempengaruhi orang lain Jadi penakut atau pemalu Merasa tiada seorang yang memahami saya Menjadi terlalu iri hati atau cemburu Jadi sasaran kritikan orang lain Terlibat dalam pertengkaran Selalu melukakan perasaan orang Bercakap atau bertindak tanpa berfikir Jadi bahan perbualan dan ejekan Tiada seorang yang boleh saya mengadu masalah saya Dikatakan sombong atau bongkak

% Masalah 89.44 81.43 71.21 66.61 63.88 62.35 62.01 59.11 57.41 56.90 55.03 54.34 44.29 41.40 39.18 37.65 34.58 33.05 33.05 21.47

Jadual 2.8 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah perhubungan sosial psikologikal mengikut nilai. Jadual di atas menunjukkan 89% pelajar menghadapi masalah inginkan personaliti yang lebih menarik, ini merupakan masalah sering dihadapi oleh para pelajar, 'merasa rendah diri' merupakan masalah kedua utama dengan skor 81% dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 71% ialah masalah 'kurang kebolehan memimpin'. Peratusan yang terendah sekali ialah 21% bagi penyataan 'dikatakan sombong atau bongkak'.

51

71 31.Jadual 2.71 71.67 Jadual 2.67 35.69 23.35 15.54 59.89 71.17 16.22 63.55 65.43 34.83 43.61 38.9 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi). 'Terfikir untuk membunuh diri' adalah masalah bagi 16% pelajar dan ini adalah masalah yang terendah dalam kategori ini. item yang menyatakan 'sukar membuat keputusan ' merupakan masalah utama bagi 79% pelajar. 'bimbang' merupakan masalah kedua utama di mana 72% menghadapi masalah ini dan peratusan ketiga tertinggi ialah 71% bagi masalah ‘mudah lupa '. Daripada 20 item di dalam kategori masalah di atas.9: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Nilai Tertinggi Bil h152 h141 h144 h143 h142 h156 h154 h150 h146 h147 h158 h157 h148 h151 h159 h145 h149 h160 h155 h153 Item Sukar membuat keputusan Bimbang Mudah lupa Suka berkhayal Jadi malas Terlalu banyak masalah persendirian Takut ditinggalkan seorang diri Kurang kepercayaan diri Gugup (nervous) Merasa kesedihan Tidak dapat menahan kemarahan saya Sangat mudah mengeluarkan air mata Tidak bernasib baik Terlalu mudah terangsang Kerap gagal dalam kerja-kerja yang saya buat Tidak gembira Terlalu mudah putus asa Membuat sesuatu dengan bersunguh-sungguh Takut membuat kesalahan/kesilapan Terfikir untuk membunuh diri % Masalah 78.23 47. 52 .45 56.92 32.25 64.36 45.73 49.

53 .74 48.22 49.Jadual 2.41 8.92 33. Seramai 93% pelajar di dalam kajian ini ‘kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian' dan ini merupakan masalah utama daripada 20 masalah di bawah kategori masalah moral dan agama.73 21.10: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Moral Dan Agama Mengikut Nilai Tertinggi Bil i175 i178 i161 i173 i180 i176 i169 i179 i163 i177 i165 i174 i167 i172 i168 i171 i164 i170 i166 i162 Item Kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian Kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya Merasa bersalah Tidak boleh melupakan kesalahan yang saya lakukan Terganggu dengan perkara buruk yang dilakukan oleh rakan-rakan lain Ragu-ragu menyatakan yang mana betul yang mana salah Mempunyai sesuatu tabiat buruk tertentu Ragukan terhadap beberapa soal agama yang pernah saya dengar Terlibat dalam kesusahan (trouble) Ragu apa yang terjadi kepada orang lain apabila mereka mati Kurang kebolehan mengawal diri Terganggu dengan fikiran mengenai syurga dan neraka Tidak selalu ke Masjid / gereja / tokong / kuil Dihukum kerana kesalahan yang tidak saya lakukan Suka mencarut / cerita lucah (dirty stories) Terpengaruh oleh prasangka kaum dan agama Ragu tentang makna Tuhan Ibu bapa berpendirian kolot (old fashioned) Ingin merasa hampir dengan Tuhan Takut hukuman Tuhan % Masalah 92.90 2.59 61.64 11.49 88. Peratusan yang kedua tertinggi ialah 97% iaitu bagi item yang menyatakan 'kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 92% iaitu bagi masalah 'merasa bersalah’.69 5.67 92.11 65.00 34.79 74.39 Jadual 2.67 56.01 74.89 46.59 85. Hanya 2% pelajar yang merasakan mereka tidak takut akan hukuman Tuhan dan ini merupakan peratus yang terendah.96 2.10 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah moral dan agama.

64 Jadual 2.01 7.71 8. Bagi kategori masalah rumahtangga dan keluarga.Jadual 2.99 61.48 12.33 6.15 19.11: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Nilai Tertinggi Bil j187 j195 j198 j197 j200 j191 j199 j196 j189 j192 j184 j181 j188 j186 j190 j183 j182 j185 j194 j193 Item Memerlukan cinta dan kasih sayang Tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa Ibu bapa mengharapkan terlalu banyak daripada saya Tidak dapat berbincang masalah tertentu di rumah Bimbang mengenai seseorang daripada anggota keluarga Inginkan kebebasan yang lebih di rumah Ibu bapa membuat terlalu banyak keputusan untuk saya Tidak sefahaman dengan abang / kakak atau adik Menentang percakapan ibu bapa saya Ibu bapa menyebelahi abang / kakak atau adik Ibu bapa tidak memahami saya Kematian dalam keluarga Di rumah dilayan seperti kanak-kanak Ibu bapa tidak mempercayai saya Berselisihan faham dengan keluarga saya Pertelingkahan dalam keluarga Jadi sasaran kritikan ibu bapa Tidak gembira dengan ibu bapa Merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga Ibu bapa terlalu banyak berkorban untuk saya % Masalah 87.88 31.56 71. Peratusan yang terendah sekali ialah 'merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga' di mana seramai 7% menghadapi masalah ini.56 32.21 22. item yang menyatakan 'memerlukan cinta dan kasih sayang' merupakan masalah utama iaitu 87%. peratusan kedua tertinggi ialah 71% iaitu bagi masalah 'tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 'ibu bapa terlalu mengharapkan banyak dari saya' iaitu 69%.04 68.11 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah rumahtangga dan keluarga.31 56.16 60.95 12.08 17.95 11.41 9.86 25.38 14. 54 .

40 95.93 83.81 75.31 64. Dari kajian ini didapati 'perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan' merupakan masalah utama di mana 96% pelajar bimbang tentang perkara tersebut.91 64.12: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Nilai Tertinggi Bil k212 k214 k207 k215 k205 k218 k202 k211 k213 k219 k208 k206 k220 k203 k204 k209 k216 k201 k210 k217 Item Perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan Perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan Perlu buat rancangan awal untuk masa depan Perlu mengambil keputusan tentang pekerjaan masa hadapan Ingin belajar mengenai sesuatu pekerjaan Memerlukan nasihat mengenai apa yang saya harus buat selepas sekolah Kurang pengalaman kerja Takut menganggur selepas tamat sekolah menengah Takut kalau saya tidak dapat langsung masuk ke maktab Ragukan kemungkinan mendapat pekerjaan pilihan saya pada masa akan datang Takut kalau saya tidak diterima masuk ke maktab Ingin lebih bebas dalam kehidupan seharian Ragukan kebijaksanaan dalam pemilihan kursus untuk persediaan pekerjaan saya Tidak tahu cara mencari kerja Perlu untuk memilih sesuatu maktab Memutuskan sama ada hendak ke maktab atau tidak Ragu-ragu tentang kebolehan untuk menjalankan kerja yang baik Takut menempuhi masa depan Tidak mengetahui apa yang saya benar-benar ingini Tidak yakin kerja-kerja sekolah boleh memberi faedah kepada saya % Masalah 95.22 23. Seramai 23% pelajar merasakan mereka tidak yakin kerja-kerja sekolah boleh memberi faedah kepada mereka.74 95.79 78.06 94.25 71.13 82.89 93. 'perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan' dan 'perlu buat rancangan awal untuk masa depan' merupakan masalah kedua utama di mana 95% pelajar menghadapi kedua-dua masalah di atas.55 68.30 73.49 75.72 71.12 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.74 56. 55 .70 88.71 76.Jadual 2.51 Jadual 2.

60 Jadual 2.50 60.92 76.49 72.13 4.07 80. Seramai 90% pelajar merasa bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas.13: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Mengikut Nilai Tertinggi Bil l237 l239 l227 l228 l226 l229 l231 l236 l232 l233 l222 l240 l234 l238 l221 l235 l230 l223 l224 l225 Item Bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas Tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran dengan memuaskan Bimbang terhadap peperiksaan Tidak belajar dengan secukupnya Takut gagal dalam kerja sekolah Mendapat pangkat (markah) rendah Tidak tahu cara belajar yang berkesan Tidak dapat melahirkan fikiran saya dengan tepat Tidak tertarik pada beberapa mata pelajaran Tidak dapat menumpukan fikiran pada pelajaran Tidak cukup bijak Tidak dapat menyelesaikan tugasan pelajaran pada masa yang ditentukan Merasa sukar menyusun laporan atau karangan Merasa sukar mengambil catatan atau membuat ringkasan Ingatan tidak baik Takut bercakap dalam perbincangan dalam kelas Tidak begitu berminat pada buku-buku Tidak suka belajar Ingin berhenti sekolah Selalu tidak hadir ke sekolah % Masalah 89.61 64.05 61.10 88.19 66.13 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori penyesuaian terhadap kerja-kerja.63 43.23 71.99 55.99 6. ini merupakan masalah yang utama diikuti dengan masalah kedua utama iaitu 'tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran 56 .54 44.44 40.Jadual 2.89 70.95 89.03 20.95 14.

48 Jadual 2.97 33.32 30. Perkara yang kedua yang menjadi masalah ialah 'kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik'.14: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Nilai Tertinggi Bil m249 m251 m247 m257 m243 m244 m260 m258 m259 m248 m253 m254 m245 m246 m242 m252 m256 m250 m255 m241 Item Tidak cukup perbincangan dalam kelas Kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik Sangat sedikit kebebasan dalam kelas Pangkat (markah) tidak sesuai sebagai ukuran kebolehan Peraturan sekolah terlalu ketat Guru-guru terlalu sukar difahami Terlalu banyak tugasan diberi dalam beberapa mata pelajaran Tidak sefahaman (not getting along) dengan seorang guru Guru tidak bertimbang rasa terhadap perasaan pelajar-pelajar Masa makan tengah hari terlalu singkat Tidak mempunyai tempat belajar yang sesuai di rumah Tidak cukup buku-buku yang baik dalam perpustakaan Guru tidak mesra dengan pelajar Buku-buku teks terlalu sukar difahami Kelas sangat membosankan Dipaksa mengambil mata pelajaran yang saya benci Keluarga tidak memahami tugas dan kegiatan di sekolah Guru-guru kurang berperibadi (personaliti) Mata pelajaran tidak berkait dengan kehidupan seharian Ujian tidak adil % Masalah 64.61 14.22 55. hanya 5% pelajar sahaja yang menghadapi masalah ini.15 25.87 23. seramai 65% menyatakan 'tidak cukup perbincangan dalam kelas' adalah masalah utama mereka.74 48.55 24. Masalah yang ketiga yang dihadapi oleh 88% pelajar ialah bimbang terhadap peperiksaan.48 36.84 57. seramai 62% menyatakan demikian dan yang ketiga ialah 'sangat sedikit kebebasan dalam kelas' di mana 57% menghadapi masalah ini.58 56. Seramai 15% merasakan ujian yang mereka terima tidak adil.74 61.04 45. Bagi kategori masalah kurikulum.34 20. 57 .90 30. Perkara yang paling kurang menjadi masalah ialah 'selalu tidak hadir ke sekolah'.14 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori kurikulum dan kaedah pengajaran.96 49.88 51.14 44.46 37.dengan memuaskan' di mana seramai 89% menghadapi masalah ini. Jadual 2.

Analisis Deskriptif Subjek - Analisis Tahap Dan Khi Kuasa Dua

Berikut ialah analisis tahap persepsi dan tahap masalah pelajar bagi setiap kategori masalah iaitu kehidupan di sekolah, ciri-ciri keperibadian pelajar, masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani, masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan, masalah kegiatan sosial dan hiburan, masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks, masalah perhubungan sosial psikologikal, masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi, masalah moral dan agama, masalah rumahtangga dan keluarga, masalah pelajaran dan kerjaya masa depan, penyesuaian terhadap kerja-kerja dan kurikulum dan kaedah pengajaran. Tahap bagi kesemua kategori di atas dibahagikan mengikut dua pembahagian tahap iaitu tahap rendah dan tahap tinggi. Pembahagian skor atau markat bagi setiap tahap adalah seperti berikut:-

Tahap 1 2 Rendah Tinggi -

Markat 0 hingga 10 11 hingga 20

Sementara kaedah khi kuasa dua pada aras keyakinan 0.05 digunakan bagi melihat perbandingan antara ciri-ciri demografi iaitu tingkatan dan jantina terhadap setiap kategori masalah.

58

4.3 4.3.1

Khi Kuasa Dua Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Tingkatan

Jadual 3.1.1: Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Tingkatan

Tahap kehidupan di sekolah Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 119 133 120 141 513 % 95 80 82 95 87 Bermasalah tinggi Bil 6 33 27 8 74 % 5 20 18 5 13 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100

χ² - 26.40 ; Nilai p - 0.00*

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.1 menunjukkan tahap kehidupan pelajar di sekolah mengikut tingkatan. Daripada 74 orang pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi, seramai 20% adalah pelajar tingkatan tiga, 18% pelajar tingkatan empat, setiap 5% masing-masing pelajar tingkatan dua dan lima. Peratusan pelajar yang mengalami

masalah kehidupan di sekolah pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 80% hingga 95%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 26.40 dan nilai ‘p’ ialah 0.00. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap kehidupan di sekolah.

59

Jadual 3.1.2: Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Tingkatan
Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 113 113 112 132 470 Rendah % 90 68 76 87 80 Bil 12 53 35 17 117 Tinggi % 10 32 24 11 20 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100

χ² - 31.50 ; Nilai p - 0.00*

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.2 menunjukkan tahap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah / asrama mengikut tingkatan. Seramai 10% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua, 32%

daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga, 24% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 11% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah keperibadian pelajar di sekolah / asrama di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang

mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 68% hingga 90%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 31.49 dan nilai ‘p’ ialah 0.00. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah / asrama.

60

Jadual 3.1.3: Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Tingkatan

Tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 120 155 140 144 587 % 96 93 95 97 95 Bermasalah tinggi Bil 5 11 7 5 28 % 4 7 5 3 5 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100

χ² - 2.08 ; Nilai p - 0.56

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.3 menunjukkan tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pelajar mengikut tingkatan. Daripada jadual di atas, dapat dilihat bahawa peratusan pelajar daripada setiap tingkatan yang menghadapi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pada tahap tinggi adalah kurang daripada 10% iaitu antara 3% hingga 7%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 2.08 dan nilai ‘p’ ialah 0.56. Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.

61

Jadual 3.1.4: Tahap Masalah Kewangan, Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Tingkatan
Tahap masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 87 106 81 107 381 % 70 64 55 72 65 Bermasalah tinggi Bil 38 60 66 42 206 % 30 36 45 28 35 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 Jumlah

χ² - 10.61 ; Nilai p - 0.01*

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.4 menunjukkan tahap masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan mengikut tingkatan. Seramai 30% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua, 36%

daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga, 45% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 28% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 55% hingga 72%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 10.61 dan nilai ‘p’ ialah 0.01. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan.

62

tiga. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 18. Nilai p . Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 25% hingga 45%. 73% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. empat dan lima terhadap masalah kegiatan sosial dan hiburan.18.0. 63 . Seramai 55% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.1.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.44 .00.5: Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Tingkatan Tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 56 44 37 60 197 % 45 27 25 40 34 Bermasalah tinggi Bil 69 122 110 89 390 % 55 74 75 60 66 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .5 menunjukkan tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan mengikut tingkatan.43 dan nilai ‘p’ ialah 0.1. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05 Jadual 3.Jadual 3.00* Signifikan pada aras keyakinan 0. 75% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 60% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap tinggi.

perkahwinan dan seks mengikut tingkatan.13. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Tingkatan Tahap masalah pergaulan muda-mudi.00* Signifikan pada aras keyakinan 0.6 menunjukkan tahap masalah pergaulan muda-mudi. empat dan lima terhadap masalah pergaulan muda-mudi.05 Jadual 3. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. 35% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 29% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah pergaulan muda-mudi.28 .05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 13. Seramai 16% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. tiga.004. 30% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.1. 64 . Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 65% hingga 84%.0.1.28 dan nilai ‘p’ ialah 0. Nilai p . perkahwinan dan seks.Jadual 3.6: Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi. perkahwinan dan seks Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 105 116 95 106 422 % 84 70 65 71 72 Bermasalah tinggi Bil 20 50 52 43 165 % 16 30 35 29 28 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 Jumlah χ² .

00* Signifikan pada aras keyakinan 0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.0.1. empat dan lima terhadap masalah perhubungan sosial psikologikal.7 menunjukkan tahap masalah perhubungan sosial psikologikal mengikut tingkatan. 65 . Nilai p .Jadual 3. Seramai 40% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.16 .13.1.7: Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Tingkatan Tahap masalah perhubungan sosial psikologikal Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 75 71 60 78 284 % 60 43 41 52 48 Bermasalah tinggi Bil 50 95 87 71 303 % 40 57 59 48 52 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² . 57% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.004.05 Jadual 3. 59% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 48% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi. tiga. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 13. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 41% hingga 60%.16 dan nilai ‘p’ ialah 0.

Jadual 3. empat dan lima terhadap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi).05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.1.0. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 41% hingga 57%.1. 56% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. tiga. Nilai p . 59% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 49% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) di tahap tinggi.52 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.52 dan nilai ‘p’ ialah 0. Seramai 43% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.04. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 8.8.8 menunjukkan tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) mengikut tingkatan.05 Jadual 3.04* Signifikan pada aras keyakinan 0. 66 .8: Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Tingkatan Tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 71 73 60 76 280 % 57 44 41 51 48 Bermasalah tinggi Bil 54 93 87 73 307 % 43 56 59 49 52 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 Jumlah χ² .

Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah hampir sama iaitu antara 33% hingga 38%. Seramai 66% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.74 . Nilai p .Jadual 3.1.9 menunjukkan tahap masalah moral dan agama mengikut tingkatan. 67% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 62% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah moral dan agama di tahap tinggi. empat dan lima terhadap masalah moral dan agama.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.0.74 dan nilai ‘p’ ialah 0. 66% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. tiga. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.86.9: Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Tingkatan Tingkatan Dua Tiga Empat Lima Jumlah Tahap masalah moral dan agama Bermasalah Bermasalah rendah tinggi Bil % Bil % 43 34 82 66 56 34 110 66 49 33 98 67 56 38 93 62 204 35 383 65 Jumlah Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .1. 67 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05 Jadual 3.0.86 Signifikan pada aras keyakinan 0.

Jadual 3.15.10: Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Tingkatan Tahap masalah rumahtangga dan keluarga Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 118 132 124 133 507 % 94 80 84 89 86 Bermasalah tinggi Bil 7 34 23 16 80 % 6 21 16 11 14 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .1.03 .05 Jadual 3. 68 . empat dan lima terhadap masalah rumahtangga dan keluarga. Nilai p . tiga. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.0.002.00* Signifikan pada aras keyakinan 0.1. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 79% hingga 94%. Seramai 6% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.10 menunjukkan tahap masalah rumahtangga dan keluarga mengikut tingkatan. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 15.03 dan nilai ‘p’ ialah 0. 16% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 11% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga di tahap tinggi. 20% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.

05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.1. tiga.0. Nilai p .06.11 menunjukkan tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan mengikut tingkatan. 96% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. Seramai 92% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.Jadual 3. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 4% hingga 12%.1.06 Signifikan pada aras keyakinan 0. 69 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi sedikit daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. empat dan lima terhadap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.7. 89% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 88% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi.11: Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Tingkatan Tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 10 7 16 18 51 % 8 4 11 12 9 Bermasalah tinggi Bil 115 159 131 131 536 % 92 96 89 88 91 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .31 . Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 7.05 Jadual 3.31 dan nilai ‘p’ ialah 0.

66% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 56% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah penyesuaian kerja-kerja di tahap tinggi. 70 . Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 3. Nilai p . tiga.1.93 . Seramai 64% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.3. empat dan lima terhadap masalah penyesuaian kerja-kerja.Jadual 3. Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.93 dan nilai ‘p’ ialah 0.27.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.1.27 Signifikan pada aras keyakinan 0.12: Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Tingkatan Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 45 57 50 65 217 Rendah % 36 34 34 44 37 Bil 80 109 97 84 370 Tinggi % 64 66 66 56 63 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .12 menunjukkan tahap masalah pelajar terhadap penyesuaian kerja-kerja mengikut tingkatan.05 Jadual 3. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 34% hingga 44%.0. 66% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.

Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 56% hingga 80%. 39% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.27.05 Jadual 3.1. Nilai p . 71 . Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 27.89 dan nilai ‘p’ ialah 0.13 menunjukkan tahap masalah pelajar terhadap kurikulum dan kaedah pengajaran mengikut tingkatan. empat dan lima terhadap masalah kurikulum dan kaedah pengajaran.00.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.1.00* Signifikan pada aras keyakinan 0. tiga.0.Jadual 3. 44% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 20% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran di tahap tinggi. Seramai 22% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.90 .13: Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Tingkatan Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 97 101 83 119 400 Rendah % 78 61 57 80 68 Bil 28 65 64 30 187 Tinggi % 22 39 44 20 32 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .

00.14: Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Tingkatan Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 89 81 71 105 346 Rendah % 71 49 48 70 59 Bil 36 85 76 44 241 Tinggi % 29 51 52 29 41 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² . Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 29.0.29.1. 72 .05 Jadual 3. 52% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 30% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 48% hingga 71%. empat dan lima terhadap masalah keseluruhannya. Fasa keseluruhannya.14 menunjukkan tahap masalah pelajar keseluruhan mengikut tingkatan. 51% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.Jadual 3.89 .1.00* Signifikan pada aras keyakinan 0. seramai 29% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. Nilai p .89 dan nilai ‘p’ ialah 0. tiga.

00* Signifikan pada aras keyakinan 0.1 menunjukkan tahap kehidupan pelajar di sekolah mengikut jantina.00. 73 . seramai 17% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kehidupan di sekolah pada tahap tinggi sementara 83% berada pada tahap rendah.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap kehidupan di sekolah.64 .3.05 Jadual 3.2.0.4.2 Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Jantina Jadual 3.2. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Nilai p . Daripada 256 orang pelajar lelaki. peratusan yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah pada tahap tinggi adalah rendah iaitu hanya 6% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 94%. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 15.64 dan nilai ‘p’ ialah 0.15. Bagi pelajar perempuan pula.1: Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Jantina Tahap kehidupan di sekolah Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 240 273 513 % 94 83 87 Bermasalah tinggi Bil 16 58 74 % 6 17 13 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .

94 dan nilai ‘p’ ialah 0. Bagi pelajar perempuan pula. Daripada 256 orang pelajar lelaki.05 Signifikan pada aras keyakinan 0.2 menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap ciri-ciri keperibadian seseorang pelajar di sekolah / asrama mengikut jantina.05. peratusan yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi adalah rendah iaitu 16% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 84%.94 .3.Jadual 3.05) dan ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah keperibadian pelajar di sekolah / asrama. 74 . seramai 23% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah yang sama pada tahap tinggi sementara 77% berada pada tahap rendah.2: Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Jantina Tahap Jumlah Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 215 255 470 Rendah % 84 77 80 Bil 41 76 117 Tinggi % 16 23 20 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .0.2. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 3.2.05 Jadual 3. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sama dengan aras signifikan yang ditetapkan (0. Nilai p .

2. 75 .05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. hanya 4% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pada tahap tinggi sementara 96% berada pada tahap rendah.05 Jadual 3.0.2.3: Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Jantina Tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 241 318 587 % 94 96 95 Bermasalah tinggi Bil 15 13 28 % 6 4 5 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Bagi pelajar perempuan pula. peratusan yang menghadapi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pada tahap tinggi adalah seramai 6% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 94%.80 . Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.37 Signifikan pada aras keyakinan 0.80 dan nilai ‘p’ ialah 0. Nilai p .3 menunjukkan tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani mengikut jantina. Daripada 256 orang pelajar lelaki.Jadual 3.37.0.

2. Bagi pelajar perempuan pula. keadaan kehidupan dan pekerjaan pada tahap tinggi sementara 72% berada pada tahap rendah.00* Signifikan pada aras keyakinan 0. seramai 28% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kewangan.05 Jadual 3. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Jantina Tahap masalah kewangan.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kewangan. Daripada 256 orang pelajar lelaki. peratusan yang menghadapi masalah kewangan.0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 14.27 .27 dan nilai ‘p’ ialah 0. keadaan kehidupan dan pekerjaan mengikut jantina.00.4 menunjukkan tahap masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 144 237 381 % 56 72 65 Bermasalah tinggi Bil 112 94 206 % 44 28 35 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² .2. keadaan kehidupan dan pekerjaan pada tahap tinggi adalah seramai 44% sementara 56% berada pada tahap rendah.14. keadaan kehidupan dan pekerjaan. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.Jadual 3. Nilai p . 76 .4: Tahap Masalah Kewangan.

Bagi pelajar perempuan pula. peratusan yang menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan pada tahap tinggi adalah 69% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 31%. seramai 65% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kegiatan sosial dan hiburan pada tahap tinggi dan 35% berada pada tahap rendah.2.0. Nilai p .2.34.91 . Daripada 256 orang pelajar lelaki.Jadual 3.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kegiatan sosial dan hiburan.0. 77 .34 Signifikan pada aras keyakinan 0.5 menunjukkan tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan mengikut jantina.05 Jadual 3.5: Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Jantina Tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 80 117 197 % 31 35 34 Bermasalah tinggi Bil 176 214 390 % 69 65 66 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.91 dan nilai ‘p’ ialah 0.

2.2. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Jantina Tahap masalah pergaulan muda-mudi. seramai 27% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks pada tahap tinggi sementara 72% berada pada tahap rendah. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.0.08 .6 menunjukkan tahap masalah pergaulan muda-mudi.77. perkahwinan dan seks mengikut jantina. Bagi pelajar perempuan pula.6: Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Nilai p . Peratusan pelajar lelaki yang menghadapi masalah pergaulan mudamudi.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah pergaulan muda-mudi.08 dan nilai ‘p’ ialah 0. perkahwinan dan seks Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 182 240 422 % 71 73 72 Bermasalah tinggi Bil 74 91 165 % 29 28 28 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² .78 Signifikan pada aras keyakinan 0. perkahwinan dan seks. perkahwinan dan seks pada tahap tinggi adalah seramai 29% manakala yang berada pada tahap rendah ialah seramai 71%.05 Jadual 3.Jadual 3.0. 78 .

88 dan nilai ‘p’ ialah 0.35.Jadual 3. peratusan yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal pada tahap tinggi adalah seramai 49% manakala mereka yang berada pada tahap rendah ialah 51%. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.35 Signifikan pada aras keyakinan 0.88 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.0.05 Jadual 3. Bagi pelajar perempuan pula.0. Nilai p .05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah perhubungan sosial psikologikal. 79 .2.7 menunjukkan tahap masalah perhubungan sosial psikologikal mengikut jantina. seramai 54% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah perhubungan sosial psikologikal pada tahap tinggi sementara 46% berada pada tahap rendah. Daripada 256 orang pelajar lelaki.2.7: Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Jantina Tahap masalah perhubungan sosial psikologikal Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 130 154 284 % 51 47 48 Bermasalah tinggi Bil 126 177 303 % 49 54 52 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .

80 .0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi).01.Jadual 3. Nilai p .05 Jadual 3. peratusan yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) pada tahap tinggi adalah 46% dan yang berada pada tahap rendah pula ialah 54%.01* Signifikan pada aras keyakinan 0.8 menunjukkan tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) mengikut jantina.8: Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Jantina Tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 138 142 280 % 54 43 48 Bermasalah tinggi Bil 118 189 307 % 46 57 52 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² .2. Bagi pelajar perempuan pula. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.6. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 6.2. seramai 57% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) pada tahap tinggi sementara 43% berada pada tahap rendah.58 . Daripada 256 orang pelajar lelaki.57 dan nilai ‘p’ ialah 0.

Jadual 3.4.05 Signifikan pada aras keyakinan 0. seramai 62% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah di atas pada tahap tinggi sementara 38% berada pada tahap rendah.02 .2. Nilai p .05 Jadual 3. Bagi pelajar perempuan pula.0. peratusan yang menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi adalah seramai 70% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 30%.9 menunjukkan tahap masalah moral dan agama mengikut jantina. 81 .02 dan nilai ‘p’ ialah 0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 4.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah moral dan agama.9: Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Jantina Tahap masalah moral dan agama Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 77 127 204 % 30 38 35 Bermasalah tinggi Bil 179 204 383 % 70 62 65 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .04. Daripada 256 orang pelajar lelaki.2.

29 Signifikan pada aras keyakinan 0.13 . Bagi pelajar perempuan pula. Nilai p .13 dan nilai ‘p’ ialah 0.2.29.Jadual 3. Daripada 256 orang pelajar lelaki. seramai 12% menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi dan 88% berada pada tahap rendah.1.10: Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Jantina Tahap masalah rumahtangga dan keluarga Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 226 281 507 % 88 85 86 Bermasalah tinggi Bil 30 50 80 % 12 15 14 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.10 menunjukkan tahap masalah rumahtangga dan keluarga mengikut jantina. 82 . seramai 15% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi dan 85% berada pada tahap rendah. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 1.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah rumahtangga dan keluarga.2.0.05 Jadual 3.

11 menunjukkan tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan mengikut jantina. seramai 93% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah yang sama pada tahap tinggi sementara 7% berada pada tahap rendah.12. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 2.11: Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Jantina Tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 28 23 51 % 11 7 9 Bermasalah tinggi Bil 228 308 536 % 89 93 91 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .12 Signifikan pada aras keyakinan 0. peratusan yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan pada tahap tinggi adalah seramai 89% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 11%.41 .0. Bagi pelajar perempuan pula.05 Jadual 3. Daripada 256 orang pelajar lelaki.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.2.2. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.41 dan nilai ‘p’ ialah 0. Nilai p .2.Jadual 3. 83 .

2.14 .12 menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap penyesuaian kerja-kerja mengikut jantina.14 dan nilai ‘p’ ialah 0.05 Jadual 3.12: Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Jantina Tahap Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 92 125 217 Rendah % 36 38 37 Bil 164 206 370 Tinggi % 64 62 63 Bil 256 331 587 Jumlah % 100 100 100 χ² . menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja pada tahap tinggi sementara 36% berada pada tahap rendah. 84 .2. Seramai 64% daripada 256 orang pelajar lelaki.71. Nilai p .0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.71 Signifikan pada aras keyakinan 0.0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja. seramai 62% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah di atas pada tahap tinggi sementara 38% berada pada tahap rendah.Jadual 3. Bagi pelajar perempuan pula. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.

2. seramai 33% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah yang sama pada tahap tinggi sementara 67% berada pada tahap rendah.47.05 Jadual 3.47 Signifikan pada aras keyakinan 0. Bagi pelajar perempuan pula.52 .0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Daripada 256 orang pelajar lelaki.2. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0. peratusan yang menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi adalah seramai 30% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 70%. Nilai p .0.13 menunjukkan tahap masalah pelajar terhadap kurikulum dan kaedah pengajaran mengikut jantina.52 dan nilai ‘p’ ialah 0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kurikulum dan kaedah pengajaran.Jadual 3. 85 .13: Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Jantina Tahap Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 179 221 400 Rendah % 70 67 68 Bil 77 110 187 Tinggi % 30 33 32 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² .

2.0.01 dan nilai ‘p’ ialah 0.14: Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Jantina Tahap Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 152 194 346 Rendah % 59 59 59 Bil 104 137 241 Tinggi % 41 41 41 Bil 256 331 587 Jumlah % 100 100 100 χ² .92 Signifikan pada aras keyakinan 0.0. seramai 41% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap tinggi sementara 59% berada pada tahap rendah. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.05 Jadual 3.92. 86 .Jadual 3. Bagi pelajar perempuan pula.10 . Pada keseluruhannya.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah secara keseluruhan.2. Nilai p . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. seramai 41% daripada 256 orang pelajar lelaki menghadapi masalah pada tahap tinggi berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 59%.14 menunjukkan tahap masalah pelajar secara keseluruhan mengikut jantina.

1 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap agresif. Peratusan pelajar yang asertif atau mempunyai ketegasan diri adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang agresif 27% dan pasif 14%.2: Tahap Analitikal Praktikal Analitikal sederhana Sensitif Tidak menjawab Jumlah Tahap Analitikal Pelajar Bilangan 94 228 237 28 587 Peratus 16 39 40 5 100.0 Jadual 4.1: Pasif Asertif Agresif Tidak menjawab Jumlah Tahap Agresif Pelajar Bilangan 85 317 157 28 587 Peratus 14 54 27 5 100.4.0 Tahap Agresif Jadual 4.4 Tahap Setiap Trait Personaliti Jadual 4. Jadual 4. 87 . Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa peratusan mereka yang sensitif dan beranalitikal sederhana adalah hampir sama iaitu 40% dan 39% dan yang praktikal seramai 16%.2 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap analitikal.

41% di tahap sederhana dan 7% suka menerima arahan orang lain. Jadual 4. 41% suka bergantung kepada orang lain dan 7% mereka yang suka berdikari. Jadual 4.0 Tahap Ekstrovert Kurang atau tidak sosial Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak menjawab Jumlah Jadual 4.0 Jadual 4. Dapatan menunjukkan 47% pelajar sukakan kebebasan.5 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap ekstrovert.3: Tahap Autonomi Tahap Autonomi Pelajar Bilangan 42 241 276 28 587 Peratus 7 41 47 5 100.5: Tahap Ekstrovert Pelajar Bilangan 198 239 122 28 587 Peratus 33 41 21 5 100.Jadual 4.0 Suka menerima arahan orang lain Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Tidak menjawab Jumlah Jadual 4.4 menunjukkan 47% mereka yang di dalam golongan penggantungan yang sederhana.5 juga menunjukkan peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial adalah tinggi iaitu 41% sementara 33% terdiri daripada mereka yang kurang atau tidak sosial dan 21% individu yang sosial. Jadual 4.3 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap autonomi.4: Tahap Bersandar Individu yang suka berdikari Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Tidak menjawab Jumlah Tahap Bersandar Pelajar Bilangan 42 273 244 28 587 Peratus 7 47 41 5 100. 88 .

Jadual 4.7 menunjukkan 55% pelajar mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana.7: Tahap Introvert Pelajar Bilangan 155 324 80 28 587 Peratus 26 55 14 5 100.0 Tahap Introvert Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak menjawab Jumlah Jadual 4. 89 . 26% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 14% mereka yang tidak sosial dan suka elakkan diri dari berkomunikasi. 33% mereka yang tidak selesa dengan perkara yang bersifat teoritikal dan 14% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. Jadual 4.6 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap intelektual.6: Tahap Intelektual Pelajar Bilangan 199 281 79 28 587 Peratus 33 48 14 5 100.0 Tahap Intelektual Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Tidak menjawab Jumlah Jadual 4. Dapatan di dalam jadual di atas menunjukkan 48% pelajar mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana.

Jadual 4.0 Jadual 4.8 menunjukkan peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong di tahap sederhana adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang suka membuat kebajikan 32% dan 9% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.8: Tahap Menolong Pelajar Bilangan 55 316 188 28 587 Peratus 9 54 32 5 100.0 Jadual 4.10 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap struktur.9 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap sokongan.10: Tahap Struktur Pelajar Tahap Struktur Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkara-perkara berstruktur Tidak menjawab Jumlah Bilangan 40 284 235 28 587 Peratus 7 48 40 5 100. Jadual 4.0 Tahap Menolong Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana Suka membuat kebajikan Tidak menjawab Jumlah Jadual 4.9: Tahap Sokongan Pelajar Tahap Tidak suka bergantung kepada orang lain Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yang sangat mementingkan diri sendiri Tidak menjawab Jumlah Bilangan 124 284 151 28 587 Peratus 21 48 26 5 100. Jadual 4.10 menunjukkan 48% pelajar mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana.Jadual 4. 90 . Peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan di tahap sederhana adalah tinggi iaitu 48% sementara mereka yang sangat mementingkan diri sendiri 26% dan 21% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain.

0 Jadual 4.12: Tahap Kepelbagaian Pelajar Tahap Kepelbagaian Sukakan situasi pekerjaan yang stabil Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Tidak menjawab Jumlah Bilangan 39 243 277 28 587 Peratus 7 41 47 5 100. Jadual 4. 28% bermotivasi rendah dan 26% mereka yang sangat bermotivasi. 91 . Jadual 4.40% suka kepada perkara-perkara yang berstruktur dan 7% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Jadual 4.12 menunjukkan peratusan mereka yang adventures adalah 47%.12 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap kepelbagaian.11: Tahap Pencapaian Pelajar Tahap Pencapaian Motivasi rendah Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Tidak menjawab Jumlah Bilangan 165 239 155 28 587 Peratus 28 41 26 5 100. mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana 41% sementara hanya 7% terdiri daripada mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil.0 Jadual 4.11 menunjukkan 41% mereka yang di dalam golongan bermotivasi sederhana.

9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% mereka yang sentiasa anggap diri betul. 40% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 11% mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 92 .14 menunjukkan 85% adalah pelajar yang bermasalah.0 Jadual 4.Jadual 4.0 Jadual 4.15: Tahap Mengawal Pelajar Tahap Mengawal Tidak suka memimpin Ciri mengawal dan memimpin yang sederhana Suka mengawal dan memimpin Tidak menjawab Jumlah Bilangan 17 147 395 28 587 Peratus 3 25 67 5 100.0 Jadual 4.13 menunjukkan 44% pelajar mempunyai ketahanan yang sederhana. Jadual 4.15 menunjukkan peratusan mereka yang suka mengawal dan memimpin adalah lebih tinggi iaitu 67% berbanding dengan mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana 25% dan yang tidak suka memimpin seramai 3%.14: Tahap Kritik Diri Pelajar Tahap Kritik Diri Sentiasa anggap diri betul Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak menjawab Jumlah Bilangan 12 51 496 28 587 Peratus 1 9 85 5 100. Jadual 4.13: Tahap Ketahanan Pelajar Tahap Ketahanan Kurang atau tiada ketahanan fizikal Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Tidak menjawab Jumlah Bilangan 64 259 236 28 587 Peratus 11 44 40 5 100.

16: Tahap Penipuan Pelajar Tahap Penipuan Jujur Tidak jujur Tidak menjawab Jumlah Bilangan 498 61 28 587 Peratus 85 10 5 100.0 Jadual 4.Jadual 4.16 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap penipuan. 93 . Seramai 85% pelajar mempunyai sikap yang jujur dan hanya 10% mempunyai sikap yang sebaliknya.

5 Tahap Trait-Trait Personaliti Pelajar Mengikut 13 Kategori Masalah Jadual 5.4. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi. 94 .5%) 59 (11%) 26 (5%) 29 (5%) 56 (10%) 65 (11%) 20 (4%) 37(7%) 48 (9%) 39 (7%) 46 (8%) 28 (5%) 57 (10%) 78 (14%) 7 (1%) 7 (1%) 78 (14%) 30 (5%) 55 (10%) 60 (11%) 25 (5%) 47 (8%) 38 (7%) Tahap Agresif Asertif Agresif 262 (47%) 128 (23%) 55 (10%) 29 (5%) 255 (46%) 129 (23%) 62 (11%) 300 (54%) 17 (3%) 202 (36%) 115 (21%) 110 (20%) 207 (37%) 219 (39%) 98 (17%) 158 (28%) 159 (28%) 161 (29%) 156 (28%) 110 (20%) 207 (37%) 267 (48%) 50 (9%) 34 (6%) 283 (51%) 124 (22%) 193 (34%) 214 (38%) 103 (18%) 181 (32%) 136 (24%) 28 (5%) 150 (27%) 7 (1%) 101 (18%) 56 (10%) 50 (9%) 107 (19%) 115 (21%) 42 (8%) 78 (14%) 79 (14%) 65 (12%) 92 (16%) 54 (10%) 103 (18%) 136 (24%) 21 (4%) 9 (2%) 148 (26%) 49 (9%) 108 (19%) 100 (18%) 57 (10%) 98 (17%) 59 (11%) Jumlah 460 (82%) 99 (18%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) e f g h i j k l m msl Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Pasif 70 (13%) 15 (3%) 64 (11.1: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Agresif Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a b c d Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.4%) 21 (4%) 82 (15%) 3 (0.1 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait agresif mengikut tahap kategori-kategori masalah.

seramai 54% adalah dari golongan yang bersifat asertif. seramai 47% adalah dari golongan yang bersifat asertif. Daripada 95% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. hanya 27 orang atau 5% sahaja yang menghadapi masalah ini di tahap tinggi.Kehidupan Di Sekolah Daripada 460 orang pelajar atau 82% yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. seramai 36% adalah mereka yang bersifat asertif. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. seramai 47% adalah dari golongan yang bersifat asertif. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Masalah Kewangan. 22% mereka yang agresif dan 12% pelajar yang pasif. 27% mereka yang agresif dan 15% pelajar yang pasif. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20%. Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Ciri-Ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 18%. 18% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif. 23% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif. 95 . Daripada jumlah ini.

Perkahwinan Dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 96 .Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49% dan peratusan pelajar yang bersifat asertif dan agresif daripada kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 28% dan 14% manakala 9% dan 7% pelajar yang pasif. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. seramai 39% adalah dari golongan yang bersifat asertif. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang bersifat asertif bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 29% dan 28%. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Daripada jumlah ini. seramai 37% terdiri daripada mereka yang bersifat asertif. 21% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif. 19% mereka yang agresif dan 10% pelajar yang pasif.

Daripada jumlah ini. seramai 51% adalah dari golongan yang bersifat asertif. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 481 orang atau 86% menghadapi masalah ini di tahap rendah. 19% mereka yang agresif dan 10% pelajar yang pasif. seramai 34% adalah dari golongan yang bersifat asertif. 26% mereka yang agresif dan 14% pelajar yang pasif. seramai 48% terdiri daripada mereka yang bersifat asertif. 97 . 24% mereka yang agresif dan 14% pelajar yang pasif. 18% mereka yang agresif dan 10% pelajar yang pasif. Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi.Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. seramai 37% adalah mereka yang bersifat asertif. Masalah Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi.

18% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif.Masalah Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada jumlah ini. 11% mereka yang agresif dan 7% pelajar yang pasif. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 98 . seramai 24% adalah dari golongan yang bersifat asertif. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. seramai 38% adalah dari golongan yang bersifat asertif. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.

99 .2 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait analitikal mengikut tahap kategori-kategori masalah. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan e f g h i j k l m msl Jadual 5.2: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Analitikal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Tahap Analitikal Analitikal Sensitif sederhana 201 (36%) 210 (38%) 27 (5%) 27 (5%) 183 (33%) 186 (33%) 45 (8%) 51 (9%) 215 (39%) 227 (41%) 13 (2%) 10 (2%) 150 (27%) 151 (27%) 78 (14%) 76 (14%) 152 (27%) 168 (30%) 60 (11%) 118 (21%) 110 (20%) 114 (20%) 114 (20%) 77 (14%) 151 (27%) 200 (36%) 28 (5%) 28 (5%) 200 (36%) 90 (16%) 138 (25%) 151 (27%) 77(14%) 136 (24%) 92 (16%) 86 (15%) 80 (14%) 157 (28%) 164 (29%) 73 (13%) 115 (21%) 122 (22%) 114 (20%) 123 (22%) 74 (13%) 163 (29%) 202 (36%) 35 (6%) 16 (3%) 221 (40%) 80 (14%) 157 (28%) 167 (30%) 70(13%) 137 (24%) 100 (18%) Kategori Masalah Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Praktikal 76 (14%) 18 (3%) 79 (14%) 15 (3%) 90 (16%) 4 (1%) 61 (11%) 33 (6%) 33 (6%) 61 (11%) 67 (12%) 27 (5%) 40 (7%) 54 (10%) 37 (7%) 57 (10%) 41 (7%) 53 (10%) 79 (14%) 15 (3%) 6 (1%) 88 (16%) 33 (6%) 61 (11%) 56 (10%) 38 (7%) 53 (9%) 41 (7%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (00%) a b c d Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.Jadual 5.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. seramai 41% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. peratusan mereka yang bersifat sensitif dan analatikal sederhana adalah sama iaitu 27% sementara 11% bersifat praktikal. 38% daripadanya adalah mereka yang bersifat sensitif. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Seramai 197 orang pelajar atau 35% menghadapi masalah kewangan. 38% mereka yang dari golongan analitikal sederhana dan 16% pelajar yang praktikal. Masalah Kewangan. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Daripada jumlah ini. 36% bersifat analitikal sederhana dan 14% terdiri daripada mereka yang praktikal. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 100 . Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13%. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. setiap 33% masing-masing adalah dari golongan yang bersifat sensitif dan analitikal sederhana dan 14% mereka yang praktikal. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20%. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini.Kehidupan Di Sekolah Daripada 487 orang pelajar atau 87% yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi.

Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 20% dan 22% bersifat sensitif dan 7% dan 10% bersifat praktikal. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. 29% mereka yang sensitif dan 12% pelajar yang praktikal.Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 21% dan 22% bagi sensitif manakala 7% dan 10% bagi pelajar yang praktikal. seramai 28% terdiri daripada mereka yang bersifat sensitif. 101 . Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang bersifat analitikal sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 20%. 27% mereka yang bersifat analitikal sederhana dan 11% pelajar yang praktikal. seramai 30% adalah dari golongan yang bersifat analitikal sederhana. 34% pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49% dan peratusan pelajar yang bersifat analitikal sederhana dan sensitif daripada kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu 21% dan 20% bagi analitikal sederhana.

25% mereka yang beranalitikal sederhana dan 11% pelajar yang praktikal. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 36% mereka yang beranalitikal sederhana dan 16% pelajar yang praktikal. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. seramai 40% adalah dari golongan yang bersifat sensitif.Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. seramai 29% adalah mereka yang bersifat sensitif. setiap 36% masing-masing terdiri daripada mereka yang bersifat analitikal sederhana dan sensitif dan 14% mereka yang praktikal. 102 . Masalah Rumahtangga dan Keluarga 34% pelajar Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 27% mereka yang beranalitikal sederhana dan 10% pelajar yang praktikal. menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. seramai 28% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi.

Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. Daripada jumlah ini. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. seramai 18% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. 16% mereka yang beranalitikal sederhana dan 7% pelajar yang praktikal.Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 103 . Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. seramai 30% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. setiap 24% masingmasing dari golongan yang bersifat sensitif dan yang beranalitikal sederhana dan 10% pelajar yang praktikal. 27% mereka yang bersifat analitikal sederhana dan 10% pelajar yang praktikal.

104 .3 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait autonomi mengikut tahap kategori-kategori masalah. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Rendah Tinggi b Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi c d e f g h i j k l m msl Jadual 5.Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan mudamudi.3: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Autonomi Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Tahap Autonomi Suka menerima arahan orang lain 40 (7%) 2 (1%) 35 (6%) 7 (1%) 37 (7%) 5 (1%) 25 (5%) 17 (3%) 10 (2%) 32 (6%) 29 (5%) 13 (2%) 20 (4%) 22 (4%) 22 (4%) 20 (4%) 14 (3%) 28 (5%) 38 (7%) 4 (1%) 5 (1%) 37 (7%) 19 (3%) 23 (4%) 29 (5%) 13 (2%) 25 (5%) 17 (3%) Kategori Masalah Tahap Autonomi yang sederhana 205 (37%) 36 (6%) 190 (34%) 51 (9%) 230 (41%) 11 (2%) 151 (27%) 90 (16%) 80 (14%) 161 (29%) 174 (31%) 67 (12%) 110 (20%) 131 (23%) 112 (20%) 129 (23%) 73 (13%) 168 (30%) 199 (36%) 42 (8%) 17 (3%) 224 (40%) 79 (14%) 162 (29%) 149 (27%) 92 (17%) 135 (24%) 106 (19%) Sukakan kebebasan 242 (43%) 34 (6%) 223 (40%) 53 (10%) 265 (47%) 11 (2%) 186 (33%) 90 (16%) 99 (18%) 177 (32%) 196 (35%) 80 (14%) 143 (26%) 133 (24%) 131 (23%) 145 (26%) 105 (19%) 171 (31%) 244 (44%) 32 (6%) 28 (5%) 248 (44%) 105 (19%) 171 (31%) 196 (35%) 80 (14%) 166 (30%) 110 (20%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.

keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Masalah Kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 37% bersifat autonomi sederhana dan 7% terdiri daripada mereka yang suka menerima arahan orang lain. 34% mereka yang berautonomi sederhana dan 6% mereka yang suka menerima arahan orang lain. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. seramai 47% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana setiap 9% masing-masing bersifat sukakan kebebasan dan yang berautonomi sederhana. Daripada jumlah ini. 41% mereka yang dari golongan autonomi sederhana dan 7% pelajar yang suka menerima arahan orang lain.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% setiap 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai sifat yang sukakan kebebasan dan bersifat autonomi sederhana. 40% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan. peratusan mereka yang bersifat 105 . Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 43% daripadanya adalah mereka yang sukakan kebebasan.

sukakan kebebasan adalah 33%, yang bersifat analitikal sederhana adalah 27% sementara 4% bersifat suka menerima arahan orang lain. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan

Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan, seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Daripada jumlah ini, seramai 32% terdiri daripada mereka yang bersifat sukakan kebebasan, 29% mereka yang bersifat autonomi sederhana dan 6% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 34% daripada 587 orang pelajar

menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Pergaulan Muda-Mudi, Perkahwinan dan Seks

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah, seramai 35% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 31% mereka yang autonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi, 24% bersifat sukakan kebebasan dan 23% bersifat autonomi sederhana dan 4% suka menerima arahan orang lain.

106

Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang bersifat autonomi sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 20% dan 23%, 23% dan 26% bersifat sukakan kebebasan dan 4% bersifat suka menerima arahan orang lain bagi kedua-dua tahap masalah. Masalah Moral Dan Agama

Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini, seramai 31% adalah mereka yang bersifat sukakan kebebasan, 30% mereka yang berautonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga

Bagi masalah rumahtangga dan keluarga, daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah, 44% terdiri daripada mereka yang bersifat sukakan kebebasan, 36% berautonomi sederhana dan 7% mereka yang suka menerima arahan orang lain. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi,

107

seramai 44% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 40% mereka yang berautonomi sederhana dan 7% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja

Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi, seramai 31% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 29% mereka yang berautonomi sederhana dan 4% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi

masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran

Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada jumlah ini, seramai 35% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 27% mereka yang bersifat autonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. Seramai 33% pelajar menghadapi

masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Masalah Keseluruhan

Pada keseluruhannya, peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi, seramai 20% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 19% mereka yang berautonomi sederhana dan 3% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah, 30% dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 24% adalah mereka yang berautonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain.

108

Jadual 5.4:

Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Bersandar Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah
Tahap Bersandar Tahap Suka penggantu bergantung ngan yang kepada sederhana orang lain 240 (43%) 210 (38%) 33 (6%) 226 (40%) 47 (8.4%) 259 (46%) 14 (3%) 181 (32%) 92 (17%) 90 (16%) 183 (33%) 185 (33%) 88 (16%) 135 (24%) 138 (25%) 128 (23%) 145 (26%) 99 (18%) 174 (31%) 238 (43%) 35 (6%) 25 (5%) 248 (44%) 101 (18%) 172 (31%) 189 (34%) 84 (15%) 165 (30%) 108 (19%) 34 (6%) 192 (34%) 52 (9.3%) 233 (42%) 11 (2%) 154 (28%) 90 (16%) 88 (16%) 156 (28%) 185 (33%) 59 (11%) 120 (22%) 124 (22%) 120 (22%) 124 (22%) 76 (14%) 168 (30%) 208 (37%) 36 (6%) 22 (4%) 222 (40%) 88 (16%) 156 (28%) 165 (30%) 79 (14%) 142 (25%) 102 (18%)

Kategori Masalah

Tahap

Individu yang suka berdikari 37 (7%) 5 (1%) 30 (5%) 12 (2%) 40 (7%) 2 (1%) 27 (5%) 15 (3%) 11 (2%) 31 (6%) 29 (5%) 13 (2%) 18 (3%) 24 (4%) 17 (3%) 25 (5%) 17 (3%) 25 (5%) 35 (6%) 7 (1%) 3 (1%) 39 (7%) 14 (3%) 28 (5%) 20 (4%) 22 (4%) 19 (3%) 23 (4%)

Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%)

a

Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan

Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi

b c d

e f

g h

i j k l m msl

Jadual 5.4 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait bersandar mengikut tahap kategori-kategori masalah.

109

Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah, 43% daripadanya adalah mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana, 38% suka bergantung kepada orang lain dan 7% terdiri daripada mereka yang suka berdikari. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% setiap 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai sifat yang suka bergantung kepada orang lain dan yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Daripada jumlah ini, 40% adalah dari golongan yang bertahap penggantungan yang sederhana, 34% mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 5% mereka yang suka berdikari. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 9% dan 8% masing-masing bersifat suka bergantung kepada orang lain dan yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani

Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani, daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah, seramai 46% adalah mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana 42% dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 7% pelajar yang suka berdikari. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja.

110

Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi.Masalah Kewangan. setiap 33% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain dan yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang suka berdikari. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. peratusan mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain adalah 28%. yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana adalah 32% sementara 5% bersifat individu yang suka berdikari. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 33% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 6% pelajar yang suka berdikari. 25% mempunyai tahap penggantungan yang 111 . 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. Daripada jumlah ini. seramai 38% terdiri daripada mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi.

112 . Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang suka bergantung kepada orang lain bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 22%. 23% dan 26% bagi yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 3% dan 5% bersifat suka berdikari bagi kedua-dua tahap masalah. 22% bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 4% bersifat yang suka berdikari. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 43% mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 6% mereka yang suka berdikari. 31% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang individu yang suka berdikari. seramai 30% adalah mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain.sederhana. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 24% dan 22% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. masingmasing mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 3% pelajar yang suka berdikari. 37% terdiri daripada mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain.

seramai 40% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. 31% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang suka berdikari.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 34% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 4% pelajar yang suka berdikari. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 19% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 3% pelajar yang individu yang suka berdikari. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. seramai 28% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. 44% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 7% pelajar yang suka berdikari. 113 . Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. seramai 30% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. seramai 20% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. Daripada jumlah ini.

114 . 24% adalah mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang individu yang suka berdikari.Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 30% dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain.

115 .5: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ekstrovert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Tahap Ekstrovert Kategori Masalah Tahap Rendah Tinggi Kurang / tidak sosial 168 (30%) 30 (5%) 159 (28%) 39 (7%) 192 (34%) 6 (1%) 134 (24%) 64 (11%) 64 (11%) 134 (24%) 139 (25%) 59 (11%) 92 (17%) 106 (19%) 91 (16%) 107 (19%) 75 (13%) 123 (22%) 171 (31%) 27 (5%) 18 (3%) 180 (32%) 67 (12%) 131 (23%) 122 (22%) 76 (14%) 112 (20%) 86 (15%) Sosial dan tidak sosial 213 (38%) 26 (5%) 197 (35%) 42 (8%) 227 (41%) 12 (2%) 158 (28%) 81 (15%) 84 (15%) 155 (28%) 165 (30%) 74 (13%) 121 (22%) 118 (21%) 118 (21%) 121 (22%) 78 (14%) 161 (29%) 208 (37%) 31 (6%) 20 (4%) 219 (39%) 91 (16%) 148 (27%) 175 (31%) 64 (11%) 146 (26%) 93 (17%) Individu yang sosial 106 (19%) 16 (3%) 92 (17%) 30 (5%) 113 (20%) 9 (2%) 70 (13%) 52 (9%) 41 (7%) 81 (15%) 95 (17%) 27 (5%) 60 (11%) 62 (11%) 56 (10%) 66 (12%) 39 (7%) 83 (15%) 102 (18%) 20 (4%) 12 (2%) 110 (20%) 45 (8%) 77 (14%) 77 (14%) 45 (8%) 68 (12%) 54 (10%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan b Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi c d e f g h i j k l m msl Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan mudamudi.5 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait ekstrovert mengikut tahap kategori-kategori masalah.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 28% mereka yang kurang atau tidak sosial dan 17% mereka yang sosial. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 7% dan 8% masing-masing kurang atau tidak sosial dan yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana setiap 5% daripada jumlah ini adalah pelajar yang kurang atau tidak sosial dan yang mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 116 . Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 38% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. 35% adalah dari golongan yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. 30% individu yang kurang atau tidak sosial dan 19% terdiri daripada mereka yang sosial. seramai 41% adalah mereka yang mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial. 34% dari golongan yang kurang atau tidak sosial dan 20% pelajar yang sosial.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Daripada jumlah ini.

Daripada jumlah ini. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 25% dari golongan yang kurang atau tidak sosial dan 17% pelajar yang sosial. 22% dan 17% 117 . 30% mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. 21% mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. peratusan mereka yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial adalah 28%. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%.Masalah Kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. 19% dari golongan kurang atau tidak sosial dan 11% mereka yang sosial. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 24% individu yang kurang atau tidak sosial dan 13% individu yang sosial. 24% bersifat kurang atau tidak sosial dan 15% mereka yang sosial. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. seramai 28% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial.

Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. masing-masing mempunyai ciri sosial dan tidak sosial dan mereka yang kurang atau tidak sosial dan 11% pelajar yang sosial. setiap 11% bagi mereka yang sosial dan 16% dan 19% bagi mereka yang kurang atau tidak sosial bagi kedua-dua tahap masalah. 22% mereka yang kurang atau tidak sosial dan 15% pelajar yang sosial. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 21% dan 22%. 118 . daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 31% bersifat kurang atau tidak sosial dan 18% mereka yang sosial. seramai 29% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial.daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 37% terdiri daripada mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah.

Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. seramai 31% adalah mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. 22% bersifat kurang atau tidak sosial dan 14% mereka yang sosial. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada jumlah ini. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. seramai 39% adalah mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerjakerja di tahap rendah. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 15% bersifat kurang atau tidak sosial dan 10% mereka sosial. seramai 17% adalah mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. 32% kurang atau tidak sosial dan 20% mereka yang sosial. 26% terdiri 119 . 23% bersifat kurang atau tidak sosial dan 14% mereka yang sosial. seramai 27% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial.

keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi 1 170 (30%) 29 (5%) 157 (28%) 42 (8%) 188 (34%) 11 (2%) 128 (23%) 71 (13%) 68 (12%) 131 (23%) 145 (26%) 54 (10%) 103 (18%) 96 (17%) 94 (17%) 105 (19%) Tahap Intelektual 2 3 249 (45%) 68 (12%) 32 (6%) 11 (2%) 230 (41%) 61 (11%) 51 (9%) 18 (3%) 265 (47%) 79 (14%) 16 (3%) 183 (33%) 51 (9%) 98 (18%) 98 (18%) 183 (33%) 192 (34%) 89 (16%) 124 (22%) 157 (28%) 124 (22%) 157 (28%) 28 (5%) 23 (4%) 56 (10%) 62 (11%) 17 (3%) 46 (8%) 33 (6%) 47 (8%) 32 (6%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) e f g h i j k l m msl 1 2 3 Rendah 72 (13%) 95 (17%) 25 (5%) Tinggi 127 (23%) 186 (33%) 54 (10%) 174 (31%) 243 (44%) 64 (11%) Masalah rumahtangga Rendah dan keluarga Tinggi 25 (5%) 38 (7%) 15 (3%) 24 (4%) 20 (4%) 6 (1%) Masalah pelajaran dan Rendah kerjaya masa depan Tinggi 175 (31%) 261 (47%) 73 (13%) 76 (14%) 100 (18%) 27 (5%) Penyesuaian terhadap Rendah kerja-kerja Tinggi 123 (22%) 181 (32%) 52 (9%) Rendah 128 (23%) 193 (35%) 53 (10%) Kurikulum dan kaedah pengajaran Tinggi 71 (13%) 88 (16%) 26 (5%) Rendah 118 (21%) 160 (29%) 48 (9%) Masalah keseluruhan Tinggi 81 (15%) 121 (22%) 31 (6%) Tahap Intelektual Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Jadual 5. Jadual 5.daripada mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. 120 . 20% bersifat kurang atau tidak sosial dan 12% pelajar yang sosial.6 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait intelektual mengikut tahap kategori-kategori masalah.6: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Intelektual Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a b c d Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% dan dari jumlah ini 9% dan 8% masing-masing mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana dan mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 46% daripadanya mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. Daripada jumlah ini. seramai 47% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 34% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 14% pelajar yang sukakan aktiviti mencabar. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 28% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 11% mereka yang sukakan aktiviti mencabar. 30% tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 12% terdiri daripada mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. 121 . 41% adalah dari golongan yang berciri intelektual yang sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% dan 5% masing-masing mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana dan mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja.

perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. seramai 33% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 23% tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 9% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana ialah 33%. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 34% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 26% golongan yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 11% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. Bagi 122 . Daripada jumlah ini. 23% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 10% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar.Masalah Kewangan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi.

Peratusan pelajar yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana ialah 28% bagi mereka yang menghadapi masalah di tahap tinggi dan 22% bagi mereka yang menghadapi masalah di tahap rendah. 19% yang menghadapi masalah di tahap tinggi dan 17% yang menghadapi masalah di tahap rendah masing-masing merasa tidak selesa dengan perkara yang bersifat teoritikal. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47%.kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Sementara 8% dan 6% sukakan aktiviti yang mencabar bagi kedua-dua tahap masalah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 28% mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 17% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 6% bersifat yang sukakan aktiviti yang mencabar. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. masing-masing mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana dan bersifat tidak selesa dengan perkara yang teoritikal dan 8% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. 22% dan 18% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 23% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 10% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. seramai 33% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 44% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 31% mereka yang bersifat tidak selesa dengan perkara yang 34% pelajar 123 .

Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 124 . Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. seramai 34% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana.teoritikal dan 11% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. seramai 32% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. Daripada jumlah ini. 22% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 9% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. seramai 47% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana 31% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 13% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. 23% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 10% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar.

15% tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 6% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. seramai 22% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 29% dari golongan yang mempunyai ciriciri intelektual yang sederhana. 125 . peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 21% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 9% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah.

2%) 51 (9%) 29 (5%) 31 (6%) 49 (9%) 60 (11%) 20 (4%) 41 (7%) 39 (7%) 43 (8%) 37 (7%) 25 (5%) 55 (10%) 72 (13%) 8 (1%) 8 (1%) 72 (13%) 28 (5%) 52 (9%) 59 (11%) 21 (4%) 49 (9%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 66 (12%) 136 (24%) 31 (6%) Tahap Introvert Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Introvert 1 136 (24%) 19 (3%) 126 (23%) 29 (5%) 142 (25%) 13 (2%) 95 (17%) 60 (11%) 46 (8%) 109 (20%) 110 (20%) 45 (8%) 66 (12%) 89 (16%) 61 (11%) 94 (17%) 56 (10%) 99 (18%) 127 (23%) 28 (5%) 13 (2%) 142 (25%) 57 (10%) 98 (18%) 104 (19%) 51 (9%) 89 (16%) 2 281 (50%) 43 (8%) 254 (45%) 70 (13%) 311 (56%) 13 (2%) 216 (39%) 108 (19%) 112 (20%) 212 (38%) 229 (41%) 95 (17%) 166 (30%) 158 (28%) 161 (29%) 163 (29%) 111 (20%) 213 (38%) 282 (50%) 42 (8%) 29 (5%) 295 (53%) 118 (21%) 206 (37%) 211 (38%) 113 (20%) 188 (34%) 3 70 (13%) 10 (2%) 68 (12%) 12 (2%) 79 (14%) 1 (0.7 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait introvert mengikut tahap kategori-kategori masalah.7: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Introvert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi. 126 .

50% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. seramai 56% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% setiap 8% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 24% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 13% terdiri daripada mereka yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 23% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 12% mereka yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Daripada jumlah ini. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 25% dari golongan yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 14% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 45% adalah dari golongan yang berciri-ciri sosial di tahap sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 12% dan 5% masing-masing mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana dan mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 127 .Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah.

Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 41% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana ialah 39%. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Daripada jumlah ini. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi.Masalah Kewangan. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 17% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal sementara 9% tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 20% bersifat suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 9% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. seramai 38% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. 20% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 11% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Bagi 128 .

Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 29% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 23% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 13% mereka yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 19% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 7% pelajar tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Hanya 14% 129 . Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 29%. 28% mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 50% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. seramai 38% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 16% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 7% tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 17% dan 11% masing-masing suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 7% dan 8% bagi yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi bagi kedua-dua tahap masalah.kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 18% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 10% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah.

seramai 38% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 25% yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 13% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. seramai 37% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 18% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 9% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 19% yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 11% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 130 . Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Daripada jumlah ini.daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerjakerja di tahap rendah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 53% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi.

Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. seramai 24% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 131 . Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 16% yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 9% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 34% dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 12% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 6% pelajar yang individu yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi.

132 . keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.8: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Menolong Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.8 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait menolong mengikut tahap kategori-kategori masalah.Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Menolong 1 47 (8%) 8 (1%) 43 (8%) 12 (2%) 52 (9%) 3 (5%) 33 (6%) 22 (4%) 24 (4%) 31 (6%) 36 (6%) 19 (3%) 20 (4%) 35 (6%) 18 (3%) 37 (7%) 20 (4%) 35 (6%) 44 (8%) 11 (2%) 5 (9%) 50 (9%) 21 (4%) 34 (6%) 36 (6%) 19 (3%) 30 (5%) 2 275 (49%) 41 (7%) 256 (46%) 60 (11%) 301 (54%) 15 (3%) 199 (36%) 117 (21%) 101 (18%) 215 (39%) 227 (41%) 89 (16%) 161 (29%) 155 (28%) 152 (27%) 164 (29%) 114 (20%) 202 (36%) 270 (48%) 46 (8%) 26 (5%) 290 (52%) 118 (21%) 198 (35%) 210 (38%) 106 (19%) 184 (33%) 3 165 (30%) 23 (4%) 149 (27%) 39 (7%) 179 (32%) 9 (2%) 130 (23%) 58 (10%) 64 (11%) 124 (22%) 136 (24%) 52 (9%) 92 (17%) 96 (17%) 95 (17%) 93 (17%) 58 (10%) 130 (23%) 167 (30%) 21 (4%) 19 (3%) 169 (30%) 64 (11%) 124 (22%) 128 (23%) 60 (11%) 112 (20%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 25 (5%) 132 (24%) 76 (14%) Tahap menolong Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana Suka membuat kebajikan Jadual 5.

daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 133 . 49% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 32% suka membuat kebajikan dan 9% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. seramai 54% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 27% mereka yang suka membuat kebajikan dan 8% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 30% suka membuat kebajikan dan 8% terdiri daripada mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 46% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Daripada jumlah ini. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 11% daripadanya mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.

Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. peratusan mereka yang bersifat suka membuat kebajikan adalah 23%. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 24% dari golongan yang suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana adalah 36% sementara 6% individu yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan.Masalah Kewangan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. 41% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Daripada jumlah ini. seramai 22% terdiri daripada mereka yang bersifat suka membuat kebajikan. 134 . 39% mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. perkahwinan dan seks di tahap tinggi.

Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 28% mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. seramai 36% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. masing-masing mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana dan suka membuat kebajikan dan 4% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 29% dan 27% bagi yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana dan 7% dan 3% tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain bagi kedua-dua tahap masalah. 23% suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 29% dan 17% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 17% bersifat suka membuat kebajikan dan 6% tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 48% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri 135 . Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang suka membuat kebajikan bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 17%. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini.

menolong yang sederhana. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 30% suka membuat kebajikan dan 8% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Daripada jumlah ini. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 136 . seramai 35% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. seramai 52% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. seramai 38% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. 23% bersifat suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. 30% mereka yang suka membuat kebajikan dan 9% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 22% yang suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.

seramai 24% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 20% dari golongan yang bersifat suka membuat kebajikan dan 5% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 14% bersifat suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 137 . 33% mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.

9: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Sokongan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Sokongan 1 106 (19%) 18 (3%) 98 (18%) 26 (56%) 122 (22%) 2 (4%) 80 (14%) 44 (8%) 39 (7%) 85 (15%) 88 (16%) 36 (6%) 61 (11%) 63 (11%) 54 (10%) 70 (13%) 47 (8%) 77 (14%) 102 (18%) 22 (4%) 10 (2%) 114 (20%) 36 (6%) 88 (16%) 79 (14%) 45 (8%) 77 (14%) 2 251 (45%) 33 (6%) 238 (43%) 46 (8%) 266 (48%) 18 (3%) 183 (33%) 101 (18%) 100 (18%) 184 (33%) 202 (36%) 82 (15%) 142 (25%) 142 (25%) 139 (25%) 139 (25%) 95 (17%) 189 (34%) 248 (44%) 36 (6%) 27 (5%) 257 (46%) 112 (20%) 172 (31%) 195 (35%) 89 (16%) 167 (30%) 3 130 (23%) 21 (4%) 112 (20%) 39 (7%) 144 (26%) 7 (1%) 99 (18%) 99 (18%) 50 (9%) 101 (18%) 109 (20%) 42 (8%) 70 (13%) 81 (15%) 72 (13%) 72 (13%) 50 (9%) 101 (18%) 131 (23%) 20 (4%) 13 (2%) 138 (25%) 55 (10%) 96 (17%) 100 (18%) 51 (9%) 82 (15%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 362 (65%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 265 (47%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 47 (8%) 117 (21%) 69 (12%) Tahap Sokongan Tidak suka bergantung kepada orang lain Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yg sangat mementingkan diri sendiri Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.Jadual 5.9 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait sokongan mengikut tahap kategori-kategori masalah. 138 .

Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Peratusan pelajar yang Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 43% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 8% daripadanya mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 26% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 22% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 23% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 19% terdiri daripada mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 45% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. peratusan mereka yang sangat 139 . Masalah Kewangan. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Daripada jumlah ini. 20% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 17% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. seramai 48% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana.

33% mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana dan 15% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 20% dari golongan yang mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 16% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. 15% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 11% tidak suka bergantung kepada orang lain. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana adalah 33% sementara 14% individu yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap tinggi.mementingkan diri sendiri adalah 18%. 25% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap 140 . 25% mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 36% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. seramai 18% terdiri daripada mereka yang sangat mementingkan diri sendiri. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan.

Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masingmasing 26% dan 25%. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah.rendah. 141 . 18% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 14% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 44% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. seramai 34% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. bagi yang sangat mementingkan diri sendiri peratusannya ialah 14% dan 13% dan 13% dan 10% tidak suka bergantung kepada orang lain bagi kedua-dua tahap masalah. 13% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 11% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 23% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 18% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain.

seramai 31% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 25% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 20% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. 17% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 16% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 18% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 14% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 35% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. seramai 46% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. seramai 21% adalah dari golongan yang 142 . Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi.

30% mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 143 . 12% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 8% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 15% dari golongan yang sangat mementingkan diri sendiri dan 14% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain.mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana.

10: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Struktur Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Struktur 1 35 (6%) 5 (9%) 35 (6%) 5 (9%) 38 (7%) 2 (4%) 33 (6%) 7 (1%) 14 (3%) 26 (5%) 26 (5%) 14 (3%) 16 (3%) 24 (4%) 16 (3%) 24 (4%) 15 (3%) 25 (5%) 35 (6%) 5 (9%) 4 (7%) 36 (6%) 15 (3%) 25 (5%) 30 (5%) 10 (2%) 25 (5%) 2 248 (44%) 36 (6%) 222 (40%) 62 (11%) 265 (47%) 19 (3%) 163 (29%) 121 (22%) 90 (16%) 194 (35%) 201 (36%) 83 (15%) 131 (23%) 153 (27%) 127 (23%) 157 (28%) 90 (16%) 194 (35%) 244 (44%) 40 (7%) 18 (3%) 266 (48%) 98 (18%) 186 (33%) 181 (32%) 103 (18%) 156 (28%) 3 204 (37%) 31 (6%) 191 (34%) 44 (8%) 229 (41%) 6 (1%) 166 (30%) 69 (12%) 85 (15%) 150 (27%) 172 (31%) 63 (11%) 126 (23%) 109 (20%) 122 (22%) 113 (20%) 87 (16%) 148 (27%) 202 (36%) 33 (6%) 28 (5%) 207 (37%) 90 (16%) 145 (26%) 163 (29%) 72 (13%) 145 (26%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 15 (3%) 128 (23%) 90 (16%) Tahap Struktur Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkara-perkara berstruktur Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi. 144 .Jadual 5.10 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait struktur mengikut tahap kategori-kategori masalah.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 11% daripadanya mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 40% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 44% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. seramai 47% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 41% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 7% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 34% mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% mereka yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 145 . 37% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% terdiri daripada mereka yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Daripada jumlah ini. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah.

Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. peratusan mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur adalah 30%. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 31% dari golongan yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini.Masalah Kewangan. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 146 . Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. seramai 35% terdiri daripada mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 27% mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 36% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana adalah 29% sementara 6% individu yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur.

Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang suka kepada perkara-perkara berstruktur bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 20% dan 22%. 23% dan 22% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah.Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 28% dan 23% bagi yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana dan 4% dan 3% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur bagi kedua-dua tahap masalah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 20% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 4% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 27% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 147 . Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 27% mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. masing-masing mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana dan suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 3% pelajar suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. seramai 35% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana.

36% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% mereka yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 37% mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. seramai 32% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 26% yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 4% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Daripada jumlah ini. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 29% bersifat suka kepada 148 . 44% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. seramai 33% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana.Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. seramai 48% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana.

16% suka kepada perkaraperkara berstruktur dan 3% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 28% mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. 149 . 26% dari golongan yang bersifat suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya.perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. seramai 23% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana.

keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan Motivasi rendah 144 (26%) 21 (4%) 131 (23%) 34 (6%) 155 (28%) 10 (2%) 103 (18%) 62 (11%) 54 (10%) 111 (20%) 117 (21%) 48 (9%) 75 (13%) 90 (16%) 75 (13%) 90 (16%) 51 (9%) 114 (20%) 148 (27%) 17 (3%) 18 (3%) 147 (26%) 57 (10%) 108 (19%) 114 (20%) 51 (9%) 92 (17%) 73 (13%) Tahap Pencapaian Motivasi Sangat sederhana bermotivasi 208 (37%) 135 (24%) 31 (6%) 188 (34%) 51 (9%) 227 (41%) 12 (2%) 163 (29%) 76 (14%) 71 (13%) 168 (30%) 180 (29%) 79 (14%) 112 (20%) 127 (23%) 106 (19%) 133 (24%) 83 (15%) 156 (28%) 200 (36%) 39 (7%) 17 (3%) 222 (40%) 84 (15%) 155 (28%) 157 (28%) 82 (15%) 142 (25%) 97 (17%) 20 (4%) 129 (23%) 26 (5%) 150 (27%) 5 (1%) 96 (17%) 59 (11%) 64 (11%) 91 (16%) 122 (22%) 33 (6%) 86 (15%) 69 (12%) 84 (15%) 71 (13%) 58 (10%) 97 (17%) 133 (24%) 22 (4%) 15 (3%) 140 (25%) 62 (11%) 93 (17%) 103 (18%) 52 (9%) 92 (17%) 63 (11%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl Jadual 5.Jadual 5.11 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait pencapaian mengikut tahap kategori-kategori masalah. 150 .11: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Pencapaian Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.

Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Daripada jumlah ini. peratusan mereka yang sangat bermotivasi adalah 17%. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 37% daripadanya adalah mereka yang bermotivasi sederhana. 34% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana dan setiap 23% masing-masing sangat bermotivasi dan yang bermotivasi rendah. yang bermotivasi sederhana adalah 29% sementara 18% mereka yang bermotivasi rendah. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. seramai 41% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. 26% mereka yang bermotivasi rendah dan 24% terdiri daripada mereka yang sangat bermotivasi. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai motivasi sederhana. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 9% daripadanya bermotivasi sederhana. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 151 . Masalah Kewangan.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 28% mereka yang bermotivasi rendah dan 27% pelajar yang sangat bermotivasi.

Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. masing-masing bermotivasi sederhana dan sangat bermotivasi dan 13% pelajar yang bermotivasi rendah. 20% dan 15% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 16% mereka yang sangat bermotivasi dan 20% pelajar yang bermotivasi rendah. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah.Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 29% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. 22% dari golongan mereka yang sangat bermotivasi dan 21% pelajar yang bermotivasi rendah. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 152 . Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Daripada jumlah ini. 23% bermotivasi sederhana. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 12% mereka yang sangat bermotivasi dan 16% mereka yang bermotivasi rendah. seramai 30% terdiri daripada mereka yang bermotivasi sederhana.

20% mereka yang bermotivasi rendah dan 17% pelajar yang mereka yang sangat bermotivasi. seramai 28% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 26% mereka yang bermotivasi rendah dan 25% mereka yang sangat bermotivasi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 27% mereka yang bermotivasi rendah dan 24% mereka yang sangat bermotivasi. 24% dan 19% bagi mereka yang bermotivasi sederhana dan 16% dan 13% bagi yang bermotivasi rendah bagi keduadua tahap masalah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 153 . seramai 40% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi.47% dan peratusan pelajar yang sangat bermotivasi bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 13% dan 15%. 36% terdiri daripada mereka yang bermotivasi sederhana.

13% mereka yang bermotivasi rendah dan 11% mereka yang sangat bermotivasi. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. seramai 17% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 19% mereka yang bermotivasi rendah dan 17% mereka yang sangat bermotivasi. seramai 28% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana.Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 20% mereka yang bermotivasi rendah dan 18% mereka yang sangat bermotivasi. 25% bermotivasi sederhana dan setiap 17% masing-masing bermotivasi rendah dan sangat bermotivasi. seramai 28% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana. Daripada jumlah ini. 154 .

4%) 30 (5%) 9 (2%) 14 (3%) 25 (5%) s31 (6%) 8 (1%) 18 (3%) 21 (4%) 22 (4%) 17 (3%) 16 (3%) 23 (4%) 35 (6%) 4 (1%) 4 (1%) 35 (6%) 17 (3%) 22 (4%) 24 (4%) 15 (3%) 24 (4%) 2 216 (39%) 27 (5%) 194 (35%) 49 (9%) 237 (42%) 6 (1%) 166 (30%) 77 (14%) 93 (17%) 150 (27%) 166 (30%) 77 (14%) 117 (21%) 126 (23%) 107 (19%) 136 (24%) 93 (17%) 150 (27%) 206 (37%) 37 (7%) 17 (3%) 226 (40%) 86 (15%) 157 (28%) 159 (28%) 84 (15%) 145 (26%) 3 236 (42%) 41 (7%) 222 (40%) 55 (10%) 258 (46%) 19 (3%) 166 (30%) 111 (20%) 82 (15%) 195 (35%) 202 (36%) 75 (13%) 138 (25%) 139 (25%) 136 (24%) 141 (25%) 83 (15%) 194 (35%) 240 (43%) 37 (7%) 29 (5%) 248 (44%) 100 (18%) 177 (32%) 191 (34%) 86 (15%) 157 (28%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 Tinggi 15 (3%) 98 (18%) 120 (22%) Tahap Kepelbagaian Sukakan situasi pekerjaan yang stabil Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Jadual 5.12: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kepelbagaian Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.Jadual 5. 155 . perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tahap Kepelbagaian 1 35 (6%) 4 (1%) 32 (6%) 7 (1%) 37 (7%) 2 (0. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.12 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait kepelbagaian mengikut tahap kategori-kategori masalah.

40% adalah dari golongan yang adventures. Daripada jumlah ini.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. 42% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 7% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 42% daripadanya adalah mereka yang adventures. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 10% daripadanya adalah mereka yang adventures. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 39% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% terdiri daripada mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. peratusan mereka yang 156 . 35% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai adventures. Masalah Kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. seramai 46% adalah mereka yang adventures. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah.

perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 23% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 25% dan 21% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. masing- 157 . Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 25% mereka yang adventures. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. 35% mereka yang adventures dan 5% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 30% dari golongan yang mempunyai ciriciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. seramai 27% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana. Daripada jumlah ini.mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan yang adventures masing-masing adalah 30% sementara 5% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 36% adalah mereka yang adventures.

34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 158 . Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. seramai 35% adalah mereka yang adventures. 43% terdiri daripada mereka yang adventures. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang adventures bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 25% dan 24%. 27% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 37% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 24% dan 19% bagi mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 3% dan 4% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil bagi kedua-dua tahap masalah.masing adalah mereka yang adventures dan mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 3% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga.

Daripada 58% yang menghadapi 159 . 40% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada jumlah ini. 18% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 3% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. seramai 44% adalah mereka yang adventures. seramai 22% adalah dari golongan yang adventures. seramai 34% adalah dari golongan yang adventures. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 28% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. seramai 32% adalah dari golongan yang adventures.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 28% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah.

masalah di atas pada tahap rendah. 160 . 26% dari golongan yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 28% pelajar yang adventures.

keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tahap Ketahanan 1 50 (9%) 14 (3%) 47 (8%) 17 (3%) 59 (11%) 5 (1%) 37 (7%) 27 (5%) 16 (3%) 48 (9%) 46 (8%) 18 (3%) 23 (4%) 41 (7%) 20 (4%) 44 (8%) 21 (4%) 43 (8%) 51 (9%) 13 (2%) 4 (1%) 60 (11%) 19 (3%) 45 (8%) 36 (6%) 28 (5%) 24 (4%) 2 230 (41%) 29 (5%) 204 (37%) 55 (10%) 243 (44%) 16 (3%) 179 (32%) 80 (14%) 90 (16%) 169 (30%) 181 (32%) 78 (14%) 117 (21%) 142 (25%) 124 (22%) 135 (24%) 93 (17%) 166 (30%) 228 (41%) 31 (6%) 24 (4%) 235 (42%) 96 (17%) 163 (29%) 178 (32%) 81 (15%) 157 (28%) 3 207 (37%) 29 (5%) 197 (35%) 39 (7%) 230 (41%) 6 (1%) 146 (26%) 90 (16%) 83 (15%) 153 (27%) 172 (31%) 64 (11%) 133 (24%) 103 (18%) 121 (22%) 115 (21%) 78 (14%) 158 (28%) 202 (36%) 34 (6%) 22 (4%) 214 (38%) 88 (16%) 148 (27%) 160 (29%) 76 (14%) 145 (26%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 Tinggi 40 (7%) 102 (18%) 91 (16%) Tahap Ketahanan Kurang atau tiada ketahanan fizikal Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Jadual 5. 161 .13: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ketahanan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.13 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait ketahanan mengikut tahap kategori-kategori masalah.Jadual 5.

Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Peratusan pelajar yang Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. seramai 43% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 41% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. Masalah Kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 11% daripadanya mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 35% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. peratusan mereka yang bersifat 162 . menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 37% adalah dari golongan yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 41% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 11% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Daripada jumlah ini. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 37% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 9% terdiri daripada mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.

Daripada jumlah ini. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%.mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi adalah 26%. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 30% mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana dan 9% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 18% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 7% kurang atau tiada ketahanan fizikal. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 31% dari golongan yang mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 32% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 25% mempunyai ketahanan di tahap sederhana. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. seramai 27% terdiri daripada mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi. 24% dan 21% daripada kumpulan yang bermasalah 163 . Masalah Pergaulan Muda-Mudi. yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana adalah 32% sementara 7% individu yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.

36% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 9% mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 41% terdiri daripada mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 28% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 24% dan 22% bagi yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana dan 8% dan 4% kurang atau tiada ketahanan fizikal bagi kedua-dua tahap masalah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. seramai 30% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana.di tahap rendah. masing-masing mempunyai ketahanan di tahap sederhana dan mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 4% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 164 . Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 21% dan 20%. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah.

seramai 32% adalah dari golongan yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 29% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 6% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. seramai 29% adalah dari golongan yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 38% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 11% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Daripada jumlah ini. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 42% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. seramai 18% adalah dari golongan yang 165 . Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 27% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah.

16% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 7% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah.mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 166 . 26% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 4% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 28% mempunyai ketahanan di tahap sederhana.

2%) 40 (7%) 11 (2%) 25 (5%) 26 (5%) 45 (8%) 6 (1%) 33 (6%) 18 (3%) 25 (5%) 26 (5%) 22 (4%) 29 (5%) 47 (8%) 4 (1%) 1 (0. 167 .14 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait kritik diri mengikut tahap kategori-kategori masalah.4%) 11 (2%) 1 (0. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.14: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kritik Diri Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tahap Kritik Diri 1 12 (2%) 10 (2%) 2 (0.2%) 50 (9%) 18 (3%) 33 (6%) 38 (7%) 13 (2%) 34 (6%) 3 433 (78%) 63 (11%) 394 (71%) 102 (18%) 471 (84%) 25 (5%) 316 (57%) 180 (32%) 159 (28%) 337 (60%) 344 (62%) 152 (27%) 233 (42%) 263 (47%) 234 (42%) 262 (47%) 165 (30%) 331 (59%) 425 (76%) 71 (13%) 46 (8%) 450 (81%) 179 (32%) 317 (57%) 329 (59%) 167 (30%) 286 (51%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 Tinggi 6 (1%) 17 (3%) 210 (38%) Tahap Kritik Diri Sentiasa anggap diri betul Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Jadual 5.4%) 7 (1%) 5 (1%) 6 (1%) 6 (1%) 5 (1%) 7 (1%) 9 (2%) 3 (1%) 3 (1%) 9 (2%) 6 (1%) 6 (1%) 7 (1%) 5 (1%) 6 (1%) 2 42 (8%) 9 (2%) 44 (8%) 7 (1%) 50 (9%) 1 (0.2%) 6 (1%) 6 (1%) 5 (1%) 7 (1%) 10 (2%) 2 (0.

8% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% terdiri daripada mereka yang sentiasa anggap dirinya betul. seramai 84% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. Daripada jumlah ini. peratusan mereka dari golongan yang bermasalah adalah 57%. Masalah Kewangan. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 18% daripadanya adalah pelajar dari golongan yang bermasalah.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. 7% dari golongan yang bermasalah adalah 32% sementara 168 . 8% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% mereka yang sentiasa anggap dirinya betul. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 71% adalah dari golongan yang bermasalah. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 77% daripadanya adalah mereka dari golongan yang bermasalah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 11% daripada jumlah ini adalah pelajar dari golongan yang bermasalah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.

42% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 3% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul.7% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 6% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. 5% terdiri daripada mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. 47% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. adalah mereka dari golongan yang bermasalah. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Daripada jumlah ini. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 169 . 62% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. seramai 60% mereka dari golongan yang bermasalah. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 8% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul.

daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 5% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul.Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47%. 8% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% mereka yang sentiasa anggap dirinya betul. 42% daripada mereka yang menghadapi masalah pada tahap rendah adalah mereka dari golongan yang bermasalah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 4% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. 5% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. seramai 59% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 170 . Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 47% daripada mereka yang menghadapi masalah pada tahap tinggi adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 76% dari golongan yang bermasalah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini.

peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 6% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. seramai 81% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada 171 . seramai 59% adalah dari golongan dari golongan yang bermasalah. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. seramai 38% adalah dari golongan yang bermasalah. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada jumlah ini. seramai 57% adalah dari golongan dari golongan yang bermasalah. 7% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. 3% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi.

2%) 16 (3%) 4 (1%) 13 (2%) 10 (2%) 7 (1%) 6 (1%) 11 (2%) Tahap Mengawal 2 122 (22%) 25 (5%) 107 (19%) 40 (7%) 141 (25%) 6 (1%) 97 (17%) 50 (9%) 51 (9%) 96 (17%) 108 (19%) 39 (7%) 67 (12%) 80 (14%) 66 (12%) 81 (15%) 61 (11%) 86 (15%) 127 (23%) 20 (4%) 10 (2%) 137 (25%) 50 (9%) 97 (17%) 99 (18%) 48 (9%) 87 (16%) 60 (11%) 3 351 (63%) 44 (8%) 327 (59%) 68 (12%) 375 (67%) 20 (4%) 257 (46%) 138 (25%) 133 (24%) 262 (47%) 280 (50%) 115 (21%) 201 (36%) 194 (35%) 194 (35%) 201 (36%) 126 (23%) 269 (48%) 342 (61%) 53 (10%) 39 (7%) 356 (64%) 149 (27%) 246 (44%) 265 (47%) 130 (23%) 233 (42%) 162 (29%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) c d e f g h i j k l m msl Tahap Mengawal Tidak suka memimpin Ciri mengawal dan memimpin yang sederhana Suka mengawal dan memimpin 172 . 51% adalah dari golongan yang bermasalah. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Rendah Tinggi b Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi 1 2 3 14 (3%) 3 (1%) 14 (3%) 3 (1%) 16 (3%) 1 (0. 6% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan mudamudi. Jadual 5.15: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Mengawal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah Tahap 1 a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.tahap rendah.2%) 8 (1%) 9 (2%) 5 (1%) 12 (2%) 11 (2%) 6 (1%) 5 (1%) 12 (2%) 5 (1%) 12 (2%) 5 (1%) 12 (2%) 12 (2%) 5 (1%) 1 (0.

Jadual 5. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah.15 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait mengawal mengikut tahap kategori-kategori masalah. 63% daripadanya adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. seramai 67% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. Peratusan pelajar yang 173 . Daripada jumlah ini. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai suka mengawal dan memimpin. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 58% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. 22% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% terdiri daripada mereka yang tidak suka memimpin. 25% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 3% pelajar yang tidak suka memimpin. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 12% daripadanya suka mengawal dan memimpin. menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 19% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 3% mereka yang tidak suka memimpin.

Masalah Pergaulan Muda-Mudi. yang suka mengawal dan memimpin adalah 46% sementara 1% pelajar yang tidak suka memimpin. 19% dari golongan yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. 50% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 47% mereka yang suka mengawal dan memimpin dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana adalah 17%. 174 . Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. seramai 17% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana.Masalah Kewangan.

35% suka mengawal dan memimpin. seramai 48% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin.Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 35% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47%. 12% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 1% pelajar yang tidak suka memimpin. suka mengawal dan memimpin. 14% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. suka mengawal dan memimpin. 175 . 14% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% tidak suka memimpin. 36% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 15% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. suka mengawal dan memimpin. 36% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 12% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 1% pelajar yang tidak suka memimpin.

Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 25% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 3% pelajar yang tidak suka memimpin.Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 18% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal 176 . Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. seramai 64% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Daripada jumlah ini. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 61% terdiri daripada mereka yang suka mengawal dan memimpin. seramai 47% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. seramai 44% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. 17% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 23% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% mereka yang tidak suka memimpin. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%.

seramai 29% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 16% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 1% pelajar yang tidak suka memimpin.dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. 11% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. 177 . Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. 42% suka mengawal dan memimpin.

16: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Penipuan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a b Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. 178 . perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerjakerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Penipuan Jujur 439 (79%) 59 (11%) 401 (72%) 97 (17%) 473 (85%) 25 (5%) 320 (57%) 178 (32%) 166 (30%) 332 (59%) 355 (64%) 143 (26%) 246 (44%) 252 (45%) 232 (42%) 266 (48%) 173 (31%) 325 (58%) 431 (77%) 67 (12%) 42 (8%) 456 (82%) 182 (33%) 316 (57%) 337 (60%) 161 (29%) 291 (52%) 207 (37%) Tidak jujur 48 (9%) 13 (2%) 47 (8%) 14 (3%) 59 (11%) 2 (0. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.Jadual 5.4%) 42 (8%) 19 (3%) 23 (4%) 38 (7%) 44 (8%) 17 (3%) 27 (5%) 34 (6%) 33 (6%) 28 (5%) 19 (3%) 42 (8%) 50 (9%) 11 (2%) 8 (1%) 53 (10%) 21 (4%) 40 (7%) 37 (7%) 24 (4%) 35 (6%) 26 (5%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) c d e f g h i j k l m msl Jadual 5.16 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait penipuan mengikut tahap kategori-kategori masalah.

peratusan mereka yang mereka yang jujur adalah 57% dan yang tidak jujur adalah 7%. Masalah Kewangan. 179 . 78% daripadanya adalah mereka yang jujur dan 9% mereka yang tidak jujur. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 11% daripada jumlah ini adalah pelajar yang jujur. seramai 85% adalah mereka yang jujur dan 11% mereka yang tidak jujur. Daripada jumlah ini.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 72% adalah dari golongan yang jujur dan 8% mereka yang tidak jujur. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 17% daripadanya jujur. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah.

perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 44% dan 5% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang jujur bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 48% dan 42%. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. seramai 59% terdiri daripada mereka yang jujur dan 7% mereka yang tidak jujur. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. masingmasing pelajar yang jujur dan yang tidak jujur. 180 . 45% pelajar yang jujur dan 6% mereka yang tidak jujur.Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 64% adalah mereka yang jujur dan 8% dari golongan yang mereka yang tidak jujur. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Daripada jumlah ini.

Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 77% terdiri daripada mereka yang jujur dan 9% mereka yang tidak jujur. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. seramai 82% adalah mereka yang jujur dan 10% mereka yang tidak jujur. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 181 . Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 57% adalah dari golongan yang jujur dan 7% mereka yang tidak jujur. seramai 58% adalah mereka yang jujur dan 8% mereka yang tidak jujur. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah.

52% adalah pelajar yang jujur dan 6% mereka yang tidak jujur. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. seramai 37% adalah dari golongan yang jujur dan 5% mereka yang tidak jujur. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi.Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. seramai 60% adalah dari golongan yang jujur dan 7% mereka yang tidak jujur. Daripada jumlah ini. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 182 .

1: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Jantina Trait Personaliti Tahap Pasif Asertif Agresif Praktikal Analitikal sederhana Sensitif Suka menerima arahan orang lain Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Individu yang suka berdikari Lelaki 33 (6%) 135 (25%) 68 (13%) 41 (8%) 94 (17%) 101 (19%) 19 (4%) 104 (19%) 113 (21%) 19 (4%) 108 (20%) 109 (20%) 82 (15%) 108 (20%) 46 (9%) 81 (15%) 120 (22%) 35 (6%) Jantina Perempuan 49 (9%) 174 (32%) 84 (16%) 50 (9%) 128 (24%) 129 (24%) 22 (4%) 129 (24%) 156 (29%) 23 (4%) 157 (29%) 127 (23%) 111 (20%) 125 (23%) 71 (13%) 111 (20%) 152 (28%) 44 (8%) Jantina Perempuan 97 (18%) 167 (31%) 43 (8%) 29 (5%) 173 (32%) 105 (19%) 69 (13%) Jumlah 82 (15%) 309 (57%) 152 (28%) 91 (17%) 222 (41%) 230 (42%) 41 (8%) 233 (43%) 269 (50%) 42 (8%) 265 (49%) 236 (43%) 193 (36%) 233 (43%) 117 (22%) 192 (35%) 272 (50%) 79 (15%) Jumlah 151 (28%) 313 (58%) 79 (15%) 53 (10%) 310 (57%) 180 (33%) 121 (22%) 1 Tahap Agresif. 4 Tahap Bersandar Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Kurang atau tidak sosial 5 Tahap Ekstrovart Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal 6 Tahap Intelekual Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Trait Personaliti Tahap Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Lelaki 54 (10%) 146 (27%) 36 (7%) 24 (4%) 137 (25%) 75 (14%) 52 (10%) 7 Tahap Introvert Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain 8 Tahap Menolong Ciri-ciri menolong yang sederhana Suka membuat kebajikan 9 Tahap Sokongan Tidak suka bergantung kepada orang lain 183 .6 Tahap Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan Dan Jantina Jadual 6.4. 3 Tahap Autonomi. 2 Tahap Analitikal.

7%) 24 (4%) 279 (51%) 11 (2%) 79 (15%) 217 (40%) 284 (52%) 23 (4%) 276 (51%) 146 (27%) 40 (7%) 272 (50%) 231 (43%) 159 (29%) 232 (43%) 152 (28%) 36 (7%) 237 (44%) 270 (50%) 63 (12%) 249 (46%) 231 (43%) 12 (2%) 50 (9%) 481 (89%) 17 (3%) 381 (70%) 381 (70%) 484 (89%) 59 (11%) Jadual 6. 184 .1 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap setiap trait personaliti dan jantina.Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yang sangat mementingkan diri sendiri Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur 10 Tahap Struktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkara-perkara berstruktur Motivasi rendah 11 Tahap Pencapaian Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Sukakan situasi pekerjaan yang stabil 12 Tahap Kepelbagaian Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Kurang atau tiada ketahanan fizikal 13 Tahap Ketahanan Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Sentiasa anggap diri betul 14 Tahap Kritik diri Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak suka memimpin 15 Tahap Mengawal Ciri mengawal dan memimpin yg sederhana Suka mengawal dan memimpin Jujur 16 Tahap Penipuan Tidak jujur 115 (21%) 69 (13%) 19 (4%) 126 (23%) 91 (17%) 65 (12%) 105 (19%) 66 (12%) 22 (4%) 101 (19%) 113 (21%) 38 (7%) 111 (20%) 87 (16%) 8 (2%) 26 (5%) 202 (37%) 6 (1%) 66 (12%) 164 (30%) 200 (37%) 36 (7%) 161 (30%) 77 (14%) 21 (4%) 146 (27%) 140 (26%) 94 (17%) 127 (23%) 86 (16%) 14 (3%) 136 (25%) 157 (29%) 25 (5%) 138 (25%) 144 (27%) 4 (0.

2: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan Tingkatan Trait Personaliti Tahap 2 Pasif 19 (4%) 70 (13%) 31 (6%) 14 (3%) 46 (8%) 60 (11%) 12 (2%) 54 (10%) 54 (10%) 12 (2%) 46 (9%) 62 (11%) 37 (7%) 59 (11%) 24 (4%) 30 (5%) 72 (13%) 18 (3%) 40 (7%) 66 (12%) 14 (3%) 12 (2%) 67 (12%) 3 19 (4%) 80 (15%) 49 (9%) 35 (6%) 53 (10%) 60 (11%) 12 (2%) 65 (12%) 71 (13%) 14 (3%) 81 (15%) 53 (10%) 53 (10%) 63 (12%) 32 (6%) 50 (9%) 75 (14%) 23 (4%) 31 (6%) 92 (17%) 25 (5%) 15 (3%) 89 (16%) 4 23 (4%) 81 (15%) 81 (15%) 24 (4%) 56 (10%) 57 (11%) 8 (2%) 60 (11%) 69 (13%) 6 (1%) 70 (13%) 61 (11%) 59 (11%) 56 (10%) 22 (4%) 58 (11%) 60 (11%) 19 (4%) 33 (6%) 83 (15%) 21 (4%) 12 (2%) 84 (16%) 5 21 (4%) 78 (14%) 78 (14%) 18 (3%) 67 (12%) 53 (10%) 9 (8%) 54 (10%) 75 (14%) 10 (2%) 68 (13%) 60 (11%) 44 (8%) 55 (10%) 39 (7%) 54 (10%) 65 (12%) 19 (4%) 47 (9%) 72 (13%) 19 (4%) 14 (3%) 70 (13%) Jum 82 (15%) 309 (57%) 152 (28%) 91 (17%) 222 (41%) 230 (42%) 41 (8%) 233 (43%) 269 (50%) 42 (8%) 265 (49%) 236 (44%) 193 (36%) 233 (43%) 117 (22%) 192 (35%) 272 (50%) 79 (15%) 151 (28%) 313 (58%) 79 (15%) 53 (10%) 310 (57%) 1 Tahap Agresif Asertif Agresif Praktikal 2 Tahap Analitikal Analitikal sederhana Sensitif Suka menerima arahan orang lain 3 Tahap Autonomi Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Individu yang suka berdikari 4 Tahap Bersandar Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Kurang atau tidak sosial 5 Tahap Ekstrovert Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak selesa dgn perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yg mencabar Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana 6 Tahap Intelektual 7 Tahap Introvert 8 Tahap Menolong 185 .Jadual 6.

7%) 33 (6%) 101 (19%) 123 (23%) 15 (3%) 180 (33%) 121 (22%) 276 (51%) 146 (27%) 40 (7%) 272 (50%) 231 (42%) 159 (29%) 232 (43%) 152 92%)8 36 (7%) 237 (44%) 270 (50%) 63 (12%) 249 (46%) 231 (43%) 12 (2%) 50 (9%) 481 (89%) 17 (3%) 145 (27%) 381 (70%) 484 (89%) 59 (11%) 10 Tahap Struktur Jadual 6.2 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap setiap trait personaliti dan tingkatan.6%) 60 (11%) 75 (14%) 16 (3%) 57 (11%) 65 (12%) 2 (0. 186 .2%) 18 (3%) 118 (22%) 6 (1%) 36 (7%) 95 (18%) 117 (21%) 20 (4%) 54 (10%) 30 (6%) 74 (14%) 34 (6%) 15 (3%) 67 (12%) 56 (10%) 49 (9%) 48 (9%) 41 (8%) 3 (0.4%) 8 (2%) 128 (24%) 4 (0.6%) 34 (6%) 83 (15%) 109 (20%) 11 (2%) 44 (8%) 33 (6%) 76 (14%) 39 (7%) 8 (2%) 67 (12%) 73 (13%) 38 (7%) 71 (13%) 39 (7%) 12 (2%) 69 (13%) 67 (12%) 17 (3%) 62 (11%) 69 (11%) 8 (2%) 15 (3%) 125 (23%) 4 (0.7%) 42 (8%) 102 (19%) 135 (25%) 13 (2%) 41 (8%) 30 (6%) 70 (13%) 37 (7%) 11 (2%) 69 (13%) 57 (11%) 52 (1%)0 52 (10%) 33 (6%) 9 (2%) 57 (1%)1 71 (13%) 13 (2%) 66 (12%) 58 (11%) 1 (0.Suka membuat kebajikan Tidak suka bergantung kepada orang lain 9 Tahap Sokongan Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yang sgt mementingkan diri sendiri Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkaraperkara berstruktur Motivasi rendah 11 Tahap Pencapaian Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Sukakan situasi pekerjaan yang stabil 12 Tahap Kepelbagaian Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Kurang atau tiada ketahanan fizikal 13 Tahap Ketahanan Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Sentiasa anggap diri betul 14 Tahap Kritik diri Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak suka memimpin 15 Tahap Mengawal Ciri mengawal dan memimpin yg sederhana Suka mengawal dan memimpin Jujur 16 Tahap Penipuan Tidak jujur 41 (8%) 28 (5%) 56 (10%) 36 (7%) 6 (1%) 69 (13%) 45 (8%) 20 (4%) 61 (11%) 39 (7%) 12 (2%) 51 (9%) 57 (11%) 17 (3%) 64 (12%) 39 (7%) 1 (2%) 9 (2%) 110 (20%) 3 (0.

4%) 36 (7%) 52 (10%) 5 (1%) 49 (10%) 36 (7%) 38 (8%) 33 (7%) 19 (4%) 39 (8%) 37 (7%) 14 (3%) 29 (6%) 45 (9%) 16 (3%) Lain-lain 4 (1%) 26 (5%) 19 (4%) 7 (1%) 19 (4%) 23 (5%) 4 (1%) 18 (4%) 27 (5%) 3 (1%) 21 (4%) 25 (5%) 14 (3%) 23 (5%) 12 (2%) 14 (3%) 28 (6%) 7 (1%) 17 (3%) 24 (5%) 8 (2%) Jumlah 1 Agresif Asertif Agresif Praktikal 2 Analitikal Analitikal sederhana Sensitif Suka menerima arahan orang lain Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Individu yang suka berdikari Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Kurang atau tidak sosial Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana 3 Autonomi 4 Bersandar 5 Ektrovert 75 (15%) 285 (58%) 136 (27%) 82 (17%) 207 (42%) 207 (42%) 35 (7%) 215 (43%) 246 (50%) 39 (8%) 246 (50%) 211 (42%) 180 (36%) 209 (42%) 107 (22%) 178 (36%) 243 (49%) 75 (15%) 134 (27%) 286 (58%) 76 (15%) 49 (10%) 287 (58%) 6 Intelektual 7 Introvert 8 Menolong 35 (7%) 210 (42%) 12 (2%) 47 (10%) 2 (0.3: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Aliran Aliran Trait Personaliti Tahap Sastera Pasif 54 (11%) 213 (43%) 90 (18%) 63 (13%) 152 (31%) 142 (29%) 29 (6%) 161 (32%) 167 (34%) 31 (6%) 176 (36%) 150 (30%) 128 (26%) 153 (31%) 76 (15%) 125 (25%) 178 (36%) 54 (11%) 88 (17%) 217 (44%) 52 (11%) Sains 17 (30%) 46 (9%) 27 (5%) 12 (2%) 36 (7%) 42 (9%) 2 (0.Jadual 6.4%) 30 (6%) 187 .

4%) 4 (1%) 43 (9%) 2 (0.2%) 11 (2%) 78 (16%) 3 (0.4%) 13 (3%) 34 (7%) 44 (9%) 5 (1%) 160 (32%) 108 (22%) 250 (50%) 138 (28%) 3 (8%) 250 (50%) 207 (42%) 144 (29%) 214 (43%) 138 (28%) 32 (6%) 217 (44%) 247 (50%) 60 (12%) 222 (45%) 214 (43%) 10 (2%) 47 (10%) 439 (88%) 16 (3%) 131 (26%) 349 (70%) 442 (89%) 54 (11%) 11 Pencapaian Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Sukakan situasi pekerjaan yg stabil Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Kurang atau tiada ketahanan fizikal Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Sentiasa anggap diri betul Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak suka memimpin 12 Kepelbagaian 13 Ketahanan 14 Kritik diri 15 Mengawal Ciri mengawal dan memimpin yang sederhana Suka mengawal dan memimpin Jujur 16 Penipuan Tidak jujur Jadual 6.9 Sokongan 10 Struktur Suka membuat kebajikan Tidak suka bergantung kepada orang lain Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yg sangat mementingkan diri sendiri Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kpd perkaraperkara berstruktur Motivasi rendah 112 (23%) 81 (16%) 174 (35%) 102 (21%) 26 (5%) 179 (36%) 152 (31%) 94 (19%) 159 (32%) 104 (21%) 22 (4%) 152 (31%) 183 (37%) 45 (9%) 164 (33%) 148 (30%) 7 (1%) 32 (7%) 318 (64%) 11 (2%) 97 (20%) 249 (50%) 322 (65%) 35 (7%) 31 (6%) 17 (3%) 49 (10%) 24 (5%) 11 (2%) 43 (9%) 36 (7%) 37 (7%) 33 (7%) 20 (4%) 7 (1%) 45 (9%) 38 (8%) 11 (2%) 36 (7%) 43 (9%) 1 (0.6%) 21 (4%) 66 (13%) 76 (15%) 14 (3%) 17 (3%) 10 (2%) 27 (5%) 12 (2%) 2 (0. 188 .4%) 28 (6%) 19 (4%) 13 (3%) 22 (4%) 14 (3%) 3 (1%) 20 (4%) 26 (5%) 4 (1%) 22 (4%) 23 (5%) 2 (0.3 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap setiap trait personaliti dan aliran.

1. Peratusan terendah bagi kategori masalah yang berlaku di kalangan pelajar ialah 24% bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.1. Johor mempunyai pelbagai masalah yang dihadapi hingga menyebabkan sahsiah pelajar-pelajar tersebut tidak menjadi seperti yang diharapkan. Peratusan ini adalah berpunca dari latarbelakang keluarga pelajar yang berbeza. dan 56% bagi penyesuaian terhadap kerja-kerja. 5.1 Perbincangan 5. 60% bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 189 .1 Keputusan tentang masalah yang berlaku dikalangan pelajar mengikut kategori Berdasarkan kepada jadual 2. 29% bagi kehidupan di sekolah dan 36% bagi masalah rumahtangga dan keluarga. Kluang. Tiga peratusan tertinggi ialah 77% bagi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.0 Pengenalan Dalam bab ini.1.1. Di samping itu beberapa cadangan akan dikemukakan dan cadangan kerja lanjutan akan dimuatkan supaya kajian seterusnya dapat diteruskan oleh penyelidikpenyelidik yang berminat di dalam bidang ini di masa akan datang.1 Rumusan perbincangan berhubung dengan kajian sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. 5.BAB V PERBINCANGAN. huraian dan rumusan tentang keputusan kajian yang telah dianalisis akan dibincangkan. RUMUSAN DAN CADANGAN KERJA LANJUTAN 5.1 jelas membuktikan bahawa pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor.

5. Dapat dilihat di sini responden perempuan melebihi responden lelaki. Bagi pelajar perempuan pula.1 Berdasarkan jadual 1. Faktor jantina mungkin menjadi penentu bagi tahap sahsiah pelajar-pelajar di SMAKJ ini. Dalam kajian ini. 5.1. Berdasarkan kepada jadual 3.2. 5.1. 5.2 Jumlah responden yang paling ramai adalah pelajar dari tingkatan tiga iaitu sebanyak 166 orang (28%). seramai 41% daripada 256 orang pelajar lelaki menghadapi masalah pada tahap tinggi berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 59%. 190 . Pada keseluruhannya.1. kemudian pelajar tingkatan empat sebanyak 147 orang (25%) dan akhir sekali pelajar tingkatan dua seramai 125 orang (22%). ini diikuti pelajar tingkatan lima sebanyak 149 orang (25%).1Rumusan perbincangan berhubung dengan tahap sahsiah pelajar SMAKJ berdasarkan jantina. penyelidik hendak menentukan bahawa jantina pelajar SMAKJ menjadi faktor utama berlakunya pelbagai masalah sahsiah pelajar sekolah ini. (jantina dan tingkat pengajian) 5.1.2.3 Rumusan perbincangan berhubung dengan tahap sahsiah pelajar SMAKJ berdasarkan jantina dan tingkat pengajian.3.2.14.1 menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden yang terlibat dengan kajian ini adalah terdiri daripada 256 orang (44%) adalah lelaki dan 331 orang (56%) adalah perempuan.2 Perbincangan hasil kajian berkaitan dengan latar belakang responden.1. seramai 41% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap tinggi sementara 59% berada pada tahap rendah. hasil dari analisis tahap sahsiah pelajar SMAKJ bagi kategori kehidupan pelajar di sekolah / asrama mengikut jantina jelas menunjukkan bahawa terdapat perbezaan tahap sahsiah pelajar dari segi jantina.

01 dan nilai ‘p’ ialah 0. pada keseluruhannya seramai 29% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. 5. Oleh sebab bilangan pelajar lelaki lebih sedikit berbanding pelajar wanita maka peratus pelajar bermasalah adalah sama walaupun pada hakikatnya bilangan pelajar lelaki yang bermasalah adalah kurang.1. Hasil analisis yang diperolehi juga menunjukkan bahawa tiada jurang perbezaan mengenai tahap sahsiah pelajar dari segi jantina. Ini dapat dilihat berpandukan purata keseluruhan iaitu dengan jurang perbezaan 0.00%. Merujuk kepada jadual 3.92. 191 .14 mendapati bahawa. Secara umumnya setiap tingkatan mempunyai masalah sahsiah diri tetapi pada tahap yang berbeza.1.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah secara keseluruhan. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.Dapatan ini disokong dengan hasil hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0. 52% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 30% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah di tahap tinggi. 51% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.3. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah jelas menunjukkan bahawa tiada perbezaan langsung berkaitan tahap sahsiah pelajar secara keseluruhan dari segi jantina.2 Rumusan perbincangan berhubung dengan tahap sahsiah pelajar SMAKJ berdasarkan tingkat pengajian (tingkatan). Berdasarkan kajian penyelidik dan hasil analisis terhadap tahap permasalahan sahsiah pelajar SMAKJ dari segi perbezaan tingkatan mendapati bahawa perbezaan ini adalah wujud. Peratusan pelajar yang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 48% hingga 71%.

2 menunjukkan peratusan responden yang bermasalah dalam konteks kehidupan pelajar di sekolah / asrama.4 Rumusan perbincangan berhubung tahap kategori masalah sahsiah pelajar mengikut tahap 13 kategori-kategori masalah yang telah ditetapkan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 59% daripada responden tidak menggunakan kemudahan di sekolah / asrama seperti menggunakan hak milik mereka sendiri. tiga.14 jelas menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan masalah sahsiah yang ketara berdasarkan tahun pengajian.1 Kategori kehidupan pelajar di sekolah/asrama dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. 5.4 dan 5 adalah sama-sama mempunyai masalah sahsiah. 5. empat dan lima terhadap masalah keseluruhannya. Angka ini diikuti dengan masalah pergaulan 192 . Dapatan ini disokong dengan hasil hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 29. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Ini bererti terdapat perbezaan tahap masalah sahsiah di kalangan pelajar tingkatan 2. Secara umumnya pelajar tahun 2. Dapatan tersebut juga menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan antara tahun pengajian dengan masalah sahsiah pelajar di SMAKJ ini. Jadual 2. Dalam keadaan ini mereka merasakan untuk mencuba sesuatu yang baru dan tidak gentar untuk dikenakan tindakan disiplin kerana mereka mungkin akan berpindah ke sekolah lain.Berdasarkan jadual 3.00.4 dan 5. Keputusan analisis secara keseluruhan berdasarkan tahun pengajian yang diperolehi jelas menunjukkan bahawa bilangan pelajar tingkatan tiga adalah yang tertinggi berbanding yang lain dalam masalah sahsiah pada tahap tinggi.89 dan nilai ‘p’ ialah 0.3.1.1.3.4.1.1. Ini disebabkan oleh keadaan pelajar yang berada pada tahap ingin tahu dan sedang mengambil peperiksaan besar.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.

3. masalah terbesar yang wujud di kalangan para pelajar ialah.2 Kategori ciri-ciri keperibadian individu dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ.1. kategori tersebut lebih mengkhususkan kepada pelajar tentang perasaan. Secara keseluruhannya. Ini menyebabkan pelajar berasa diri mereka terkebawah dan sukar untuk membangun dalam pelbagai aspek. Berdasarkan jadual 2. Manakala perasaan malu untuk tampil ke hadapan dalam program rasmi sekolah merupakan masalah ketiga terbesar bagi para pelajar (67%). Ciri-ciri keperibadian boleh diibaratkan sebagai latarbelakang pemikiran yang ada pada individu pelajar mengenai sesuatu.antara pelajar dengan pihak pentadbir / guru / warden sebanyak 50% dan faktor ketiga tertinggi adalah masalah untuk melibatkan diri secara aktif dengan aktiviti di sekolah / asrama mencapai 49%. Hasil daripada kajian juga mendapati sebahagian daripada keseluruhan pelajar adalah pasif untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan sekolah. ciri-ciri keperibadian pelajar ini amat mempengaruhi proses pembinaan sahsiah pelajar-pelajar sekolah ini. kurang daripada 50% menyatakan ianya sebagai satu masalah. Selain itu pergaulan antara pengajar dan pelajar perlulah lebih mesra supaya kegiatankegiatan kurikulum atau ko-kurikulum di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Bagi lain-lain penyataan di dalam kategori ini. Hanya sebahagian kecil dari pelajar yang dapat menyesuaikan diri dengan baik apabila berjaya masuk ke sekolah ini. 5. Dalam kajian ini. Peratusan kedua tertinggi ialah 68% merangkumi aspek kesukaran untuk menyesuaikan diri dalam aktiviti sekolah.4. merasakan banyak kekurangan diri berbanding dengan orang lain (87%). pandangan atau pendapat pelajar tersebut mengenai pergaulan dan aktiviti sekolah ini sepanjang beliau berada di sini. 193 .1. Dapatan ini dapat menjawab persoalan mengapa berlakunya vandalisme di sekolah.

Hal ini akan membangkitkan perasaan ingin tidur. Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani merupakan salah satu faktor yang boleh menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan sahsiah di kalangan pelajar. Jadual 2.1. dapatan menunjukkan 'tidak cukup tidur' merupakan masalah utama di mana 57% pelajar mengalami masalah ini. terlalu rendah.4.5. Daripada jadual di atas.3 Kategori masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. bising dan segala macam perlakuan yang tidak sihat yang secara tidak langsung mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.4. Dapatan ini dapat membuktikan bahawa masalah utama pelajar terletak pada masalah kesihatan.4 Kategori masalah kewangan. 5. terlalu gemuk dan ketagihan rokok. 'tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup' merupakan masalah kedua utama dengan peratusan pelajar yang mengalaminya seramai 54% dan peratusan ketiga tertinggi ialah 52% bagi kenyataan 'tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan'.1. Tahap kesihatan yang kurang menyebabkan pelajar akan berasa kurang selesa untuk belajar. masalah kedua tertinggi ialah mereka terpaksa meminta wang dari ibu bapa.1. tidak dapat udara dan cahaya matahari. Lima item memperolehi peratusan kurang daripada 10% iaitu terlalu tinggi.5 menunjukkan bahawa masalah kewangan memang wujud di kalangan pelajar SMAKJ di dalam peratusan yang tinggi.1. Berdasarkan jadual 2.4 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Dapatan hasil kajian menunjukkan masalah yang utama yang dihadapi oleh pelajar ialah mereka perlu belajar menyimpan wang di mana seramai 85% mengalami masalah ini. keadaan kehidupan dan pekerjaan dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. seramai 84% mempunyai pendapat 194 .

'selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam' dan 'ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang'.1. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 42% iaitu 'terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya'. merupakan masalah kedua dan ketiga utama iaitu 80% menghadapi kedua-dua masalah di atas. 195 . peras ugut dan sebagainya.00. Disebabkan kemahuan diri yang tidak dipenuhi menyebabkan berlakunya beberapa masalah sahsiah di kalangan pelajar seperti mencuri. Walaupun kerajaan sudah memperuntukkan bantuan berbentuk kemudahan belajar dan makanan namun keperluan peribadi pelajar masih tidak mencukupi kerana kemahuan untuk hidup lebih selesa mengatasi penawaran yang telah disediakan.5 Kategori masalah kegiatan sosial dan hiburan dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Secara keseluruhannya. 5. Dapatan hasil kajian membuktikan pernyataan di atas di mana kajian mendapati 'ingin lebih masa untuk diri' merupakan masalah utama iaitu 83% yang menyatakan demikian. seramai 81% menghadapi masalah ini. Kebanyakan pelajar sekolah ini rata-rata inginkan kebebasan dan perlukan lebih banyak masa untuk diri sendiri berbanding masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. tidak dinafikan lagi bahawa masalah kewangan memang wujud di kalangan pelajar. Ditambah pula dengan bilangan adik beradik yang ramai menyebabkan berlakunya masalah kewangan ini.7 membuktikan bahawa lebih 70% pendapatan bapa adalah kurang dari RM2000. Masalah kewangan ini adalah berpunca dari latarbelakang keluarga yang kurang mewah. Jadual 1.4.yang sama dan masalah kewangan yang ketiga tertinggi ialah ingin mendapat wang untuk diri sendiri. Masalah sosial dan hiburan merupakan masalah yang sering berlaku di kalangan pelajar samaada pelajar sekolah harian biasa mahupun pelajar sekolah berasrama.

jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar SMAKJ menghadapi masalah sosial dan hiburan pada tahap yang serius sehingga boleh menyebabkan berlakunya pelbagai masalah disiplin seperti keluar bandar pada waktu malam. Manakala tahap kelima dan terakhir adalah peringkat kejantinaan (12 tahun dan ke atas). Perasaan kasih mula dialihkan kepada orang lain selain keluarganya. hasil kajian mendapati bahawa 82% pelajar menyatakan 'tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date)' dan masalah ini merupakan masalah yang utama di antara item-item bagi masalah pergaulan muda-mudi. Penjelasan tersebut berkaitan dengan tujuan dan keutamaan sesuatu peraturan itu di adakan agar mereka akur dan berusaha menyesuaikan diri dengan disiplin tersebut secara sukarela serta penuh kesediaan. Pelbagai pendekatan dan penjelasan perlu dilakukan bagi membuka minda pelajar. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 'sedang menentukan sama ada hendak bertunang' dengan skor 4%.Secara keseluruhannya. tidak suka mengikut program yang dianjurkan pihak sekolah / asrama dan sebagainya. Namun tidak dapat dinafikan perasaan itu akan wujud apabila individu sudah mencapai tahap keempat dalam Teori Perkembangan Sahsiah Sigmund Frued (1906) iaitu peringkat pendaman (5-12 tahun).1. 196 . 5. di mana remaja mula berminat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina (Dacey 1996:29) Berdasarkan dapatan yang diperolehi. di mana keinginan seksual semakin bertambah dan kanak-kanak mula ambil tahu mengenai rakan sebaya yang berlainan jantina. Dia mulai menguasai nilai-nilai moral. faktor pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. perkahwinan dan seks merupakan masalah yang sebenarnya belum perlu dan tidak perlu di lalui oleh para pelajar pada peringkat umur mereka. Oleh kerana itu permasalahan ini perlu diberikan perhatian yang khusus untuk merawatinya. perkahwinan dan seks.4.6 Kategori masalah pergaulan muda-mudi. Dalam kajian ini. Masalah kedua utama dengan skor 78% ialah 'kekok semasa membuat pertemuan (date)' dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 75% ialah masalah 'segan dengan perbualan mengenai seks'.

bertudung pendek dan sebagainya. hasil kajian mendapati 89% pelajar menghadapi masalah inginkan personaliti yang lebih menarik. Aspek ini mengupas tentang keadaan emosi peribadi seseorang pelajar terhadap diri mereka sendiri dalam kehidupan semasa yang dilalui.4. Peraturan sekolah yang digubal oleh pihak sekolah menyebabkan para pelajar merasa bosan kerana tidak mempunyai personaliti yang tersendiri. Secara keseluruhannya. 5. 'merasa rendah diri' merupakan masalah kedua utama dengan skor 81% dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 71% ialah masalah 'kurang kebolehan memimpin'.1.8.7 Kategori masalah perhubungan sosial dan psikologikal dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. 5. Peratusan yang terendah sekali ialah 21% bagi penyataan 'dikatakan sombong atau bongkak'.1.4. dapatan di atas membuktikan bahawa para pelajar mempunyai masalah hubungan sosial dan psikologikal yang agak tinggi kerana tahap hubungan sosial dan psikologikal antara pelajar dengan pelajar adalah berbeza. Ini menyebabkan wujudnya perilaku yang tidak sihat di kalangan pelajar yang inginkan diri mereka terbeza dan dibezakan berbanding dengan orang lain seperti berambut panjang. Ini ditambah pula dengan peraturan sekolah ini yang tidak membenarkan perjumpaan antara lelaki dan perempuan di tempat. Secara umumnya emosi seseorang 197 .Secara keseluruhannya. ini merupakan masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar. walaupun peratusan masalah dalam kategori ini adalah tinggi namun masalah-masalah tersebut adalah normal dan tidak menjadi masalah utama kepada para pelajar.8 Kategori masalah perhubungan peribadi dan psikologikal dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Berdasarkan jadual 2. masa dan aktiviti yang tidak dibenarkan oleh pihak sekolah.1.

item yang menyatakan 'sukar membuat keputusan ' merupakan masalah utama bagi 79% pelajar.9 Kategori masalah moral dan agama dalam mempengaruhi sahsiah pelajarpelajar SMAKJ. 'bimbang' merupakan masalah kedua utama di mana 72% menghadapi masalah ini dan peratusan ketiga tertinggi ialah 71% bagi masalah ‘mudah lupa '. Masalah moral dan agama merupakan masalah pertengahan di kalangan pelajar SMAKJ ini.1. Peratusan bagi setiap item yang tinggi membuktikan lagi bahawa ia adalah suatu keadaan yang biasa di kalangan pelajar. Berdasarkan jadual 2. Ini secara tidak langsung menjadi punca utama mengapa masih berlaku masalah moral dan agama dikalangan pelajar yang beraliran agama ini. Keyakinan dan pandangan dari orang lain amat perlu bagi memastikan setiap kerja yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil daripada kajian mendapati bahawa hampir 50% daripada pelajar sekolah ini menyambung pelajaran ke sini bukanlah di atas minat sendiri.4. Jadual 1. 'Terfikir untuk membunuh diri' adalah masalah bagi 16% pelajar dan ini adalah masalah yang terendah dalam kategori ini. Dapatan yang diperoleh menunjukkan daripada 20 item di dalam kategori masalah di atas.pelajar mempengaruhi kehidupan peribadi seseorang yang kadangkala menyebabkan berlakunya perselisihan maklumat dalam melaksanakan tugas dan membuat keputusan. 5. Keadaan ini berlaku adalah disebabkan oleh individu pelajar itu sendiri yang kadangkala sukar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan beragama. Seramai 93% pelajar di dalam kajian ini ‘kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian' dan ini merupakan masalah utama daripada 20 masalah di bawah kategori masalah moral 198 .1.10 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah moral dan agama.3 menunjukkan hanya 58% sahaja daripada keseluruhan pelajar yang masuk ke sini atas minat sendiri.

Kategori ini merupakan masalah yang terbesar dialami oleh pelajar-pelajar SMAKJ ini. Kajian mendapati bahawa bilangan terbesar pelajar-pelajar adalah anak sulung. Selain itu mereka juga berada di satu peringkat di mana mereka perlu memastikan apakah minat yang ada dalam diri mereka yang dapat menjamin masa depan yang mendatang.10 Kategori masalah rumahtangga dan keluarga dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ.11 Kategori masalah pelajaran dan kerjaya masa depan dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. (Rujuk jadual 2. 5. peratusan kedua tertinggi ialah 71% iaitu bagi masalah 'tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 'ibu bapa terlalu mengharapkan banyak dari saya' iaitu 69%.4. Faktor ini menyebabkan kebanyakan pelajar tidak tahu untuk menentukan hala tuju hidup mereka kerana tiada yang berpengalaman dalam keluarga. Hanya 2% pelajar yang merasakan mereka tidak takut akan hukuman Tuhan dan ini merupakan peratus yang terendah. Peratusan yang kedua tertinggi ialah 97% iaitu bagi item yang menyatakan 'kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 92% iaitu bagi masalah 'merasa bersalah’. Peratusan yang terendah sekali ialah 'merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga' di mana seramai 7% daripada keseluruhan pelajar menghadapi masalah ini. Interaksi dalaman antara keluarga yang kurang lebih menyebabkan masalah ini bertambah rumit.4 menunjukkan bahawa sebilangan besar pelajar mempunyai bilangan adik beradik yang ramai antara 4orang hingga 10orang ke atas. Kajian mendapati item yang menyatakan 'memerlukan cinta dan kasih sayang' merupakan masalah utama iaitu 87%. 199 .11) 5. Faktor ini menyebabkan berlakunya masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap yang agak tinggi.dan agama. Berdasarkan jadual 1.4.1.1.1.

12 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah pelajaran dan kerjaya masa depan. Hasil kajian mendapati bahawa seramai 65% menyatakan 'tidak cukup perbincangan dalam kelas' adalah masalah utama mereka.13 Kategori masalah kurikulum dan kaedah pengajaran dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Dari kajian ini didapati 'perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan' merupakan masalah utama di mana 96% pelajar bimbang tentang perkara tersebut. Seramai 15% merasakan ujian yang mereka terima tidak adil. Masalah yang ketiga yang dihadapi oleh 88% pelajar ialah bimbang terhadap peperiksaan. hanya 5% pelajar sahaja yang menghadapi masalah ini.1.1.12 Kategori masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ.1. Perkara yang paling kurang menjadi masalah ialah 'selalu tidak hadir ke sekolah'. 200 .4. 'perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan' dan 'perlu buat rancangan awal untuk masa depan' merupakan masalah kedua utama di mana 95% pelajar menghadapi kedua-dua masalah di atas. ini merupakan masalah yang utama diikuti dengan masalah kedua utama iaitu 'tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran dengan memuaskan' di mana seramai 89% menghadapi masalah ini. 5. Jadual 2. Kategori ini membincangkan sejauh mana masalah yang dihadapi oleh pelajar tentang tahap penerimaan pembelajaran mereka di dalam kelas dan sejauh mana mereka dapat menyesuaikan diri dengan kerja-kerja yang diberi oleh guru. Perkara yang kedua yang menjadi masalah ialah 'kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik'. 5.Peratusan masalah pada tahap ini adalah begitu tinggi sehinggakan 3 peratus tertinggi mendominasi sehingga 95% ke atas dalam kategori ini. seramai 62% menyatakan demikian dan yang ketiga ialah 'sangat sedikit kebebasan dalam kelas' di mana 57% menghadapi masalah ini. Kajian mendapati seramai 90% pelajar merasa bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas.4.

Tetapi tidaklah wajar sekiranya pihak sekolah disalahkan sepenuhnya kerana ragam pelajar yang berbeza juga menjadi faktor mengapa hal yang sedemikian berlaku.2 Tahap Analitikal Pelajar Berdasarkan jadual 4.5.1. diikuti peringkat pertengahan dan kemudian peringkat tertinggi atau peringkat teraktif. hasil kajian menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar yang sensitif dan beranalitikal sederhana adalah hampir sama iaitu 40% dan 39%. 201 . Kesemua trait personaliti pelajar akan di nilai berdasarkan tiga kategori yang tersebut di atas.1Tahap Agresif Pelajar Tahap agresif adalah tahap keaktifan pelajar dalam pergaulan semasa samaada dalam bidang kurikulum atau ko-kurikulum di sekolah. 5.5.2. 5. Jumlah pelajar yang praktikal hanya seramai 94 orang yang merangkumi 16% daripada keseluruhan pelajar.1.5 Tahap trait personaliti berdasarkan inventori personaliti pelajar-pelajar SMAKJ Tahap trait personaliti dibahagikan kepada tiga peringkat utama.Masalah di atas adalah berpunca dari pengurusan pentadbiran sekolah di mana segala susunan aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada guru yang mengajar. 5.1. Peringkat lemah atau paling sedikit. Peratusan pelajar yang asertif atau mempunyai ketegasan diri adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang agresif 27% dan pasif 14%.

5. Berdasarkan jadual 4.5 menunjukkan peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial adalah tinggi iaitu 41% iaitu seramai 239 orang sementara 33% terdiri daripada mereka yang kurang atau tidak sosial dan bakinya sebanyak 21% adalah individu yang sosial.4 Tahap Bersandar Pelajar Tahap bersandar pelajar bertujuan untuk melihat sejauh mana pergantungan diri pelajar terhadap orang lain samaada ibu bapa.1. guru dan rakan-rakan yang lain dalam kehidupan seharian di sekolah / asrama.5. 6 Tahap Intelektual Pelajar Tahap intelektual pelajar di dalam kategori ini lebih menjurus kepada pemikiran pelajar yang suka memikirkan sesuatu itu secara teoritikal iaitu memikirkan sesuatu dengan lebih mendalam lagi dalam menghuraikan sesuatu perkara. 5. 41% suka bergantung kepada orang lain dan 7% mereka yang suka berdikari. Jadual 4. Berdasarkan jadual 4.1. Merujuk kepada jadual 4.3 Tahap Autonomi Pelajar Dapatan kajian menunjukkan bahawa hampir separuh daripada keseluruhan pelajar sukakan kebebasan dalam melakukan sebarang aktiviti. Seramai 276 pelajar berada pada tahap ini dan ia merangkumi 47% daripada keseluruhan pelajar.6 202 . Ini membuktikan bahawa salah satu punca berlaku masalah disiplin adalah kerana keadaan pelajar yang sukar untuk menerima perintah dari orang lain. 5.3 juga mendapati 41% di tahap sederhana manakala 7% dari keseluruhan pelajar suka menerima arahan orang lain.1.5.4 menunjukkan 47% mereka yang di dalam golongan penggantungan yang sederhana. 5.5.1.5 Tahap Ekstrovert Pelajar Tahap ekstrovert merupakan tahap bersosial pelajar dalam aktiviti pergaulan setiap hari.5.

1.9 Tahap Sokongan Pelajar Jadual 4.7 menunjukkan 55% pelajar mempunyai ciriciri sosial di tahap sederhana. 5. 33% mereka yang tidak selesa dengan perkara yang bersifat teoritikal dan 14% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar.9 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap sokongan. 26% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 14% dari keseluruhan iaitu seramai 80 orang adalah mereka yang tidak sosial dan suka elakkan diri dari berkomunikasi. 8 Tahap Menolong Pelajar Tahap menolong yang dikategorikan di atas memberi maksud tentang sejauh mana semangat Bantu membantu yang ada pada diri pelajar terhadap individu sekeliling yang memerlukan bantuan. 203 . rakan-rakan dan golongan pendidik. Jadual 4.1.1. 7 Tahap Introvert Pelajar Introvert ialah orang yang lebih suka memusatkan perhatiannya kepada fikiran dan perasaannya sendiri. Berdasarkan kajian mendapati peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong di tahap sederhana adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang suka membuat kebajikan 32% dan 9% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.menunjukkan bahawa 48% pelajar mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana.5. 5. Peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan di tahap sederhana adalah tinggi iaitu 48% sementara mereka yang sangat mementingkan diri sendiri 26% dan 21% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain.5. Sokongan yang dimaksudkan di sini ialah sejauh mana tahap permintaan pelajar terhadap sokongan daripada pihak lain seperti keluarga. 5. Ia lebih memusatkan kepada pergaulan komunikasi antara individu pelajar dengan pelajar yang lain.5.

Ini diikuti dengan suka kepada perkara-perkara yang berstruktur seramai 235 orang pelajar merangkumi 40% daripada pelajar keseluruhan. menunjukkan bahawa 48% pelajar seramai 284 orang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 204 .5.1. Secara amnya walaupun bilangan pelajar yang sangat bermotivasi seramai 155orang tetapi tahap motivasi ke atas perkembangan diri individu di kalangan pelajar masih lagi kurang dan ia perlulah dipertingkatkan dari semasa ke semasa.5.12 Tahap Kepelbagaian Pelajar Kategori ini membincangkan tahap kepelbagaian pelajar dalam bidang pekerjaan atau aktiviti yang dilakukan. 5.10 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap struktur. manakala bakinya 7% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur.5.1.11 Tahap Motivasi Pelajar Berdasarkan jadual 4. 28% bermotivasi rendah dan 26% mereka yang sangat bermotivasi. Jadual 4. Data ini jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar SMAKJ ini mempunyai potensi yang tinggi untuk membangun kerana mempunyai minat yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang mencabar dalam hidup. Bilangan ini adalah bilangan yang tertinggi sekali.12 hasil kajian mendapati peratusan mereka yang adventures iaitu mereka yang sukakan pekerjaan yang mencabar adalah 47%.1. Berdasarkan jadual 4.10 Tahap Struktur Pelajar Tahap Struktur ini bertujuan mengkaji peratusan pelajar yang suka melakukan sebarang aktiviti mengikut struktur atau prosedur yang telah ditetapkan. 5. mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana 41% sementara hanya 7% terdiri daripada mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil.5.11 menunjukkan 43% mereka yang di dalam golongan bermotivasi sederhana.

13 yang menunjukkan bahawa 44% pelajar mempunyai ketahanan yang sederhana. 5.16 hasil kajian mendapati bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap penipuan adalah seramai 205 .5.5.15 mendapati bahawa peratusan mereka yang suka mengawal dan memimpin adalah lebih tinggi iaitu 67% berbanding dengan mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana iaitu sebanyak 25%. atau boleh diubah kepada bentuk lain.1.13 Tahap Ketahanan Pelajar Merujuk kepada jadual 2. Merujuk jadual 4.4 jelas menunjukkan bahawa tahap kesihatan dan pertumbuhan jasmani pelajar adalah pada tahap yang rendah. Manakala 40% dari keseluruhan pelajar mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi yang tinggi dan bakinya seramai 64 orang merangkumi 11% adalah mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.5.5.1.1.15 Tahap Kepimpinan Pelajar Hasil kajian mendapati kebanyakan pelajar gemar menjadi pemimpin dan tidak suka dipimpin. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% mereka yang sentiasa anggap diri betul. 5.14 Tahap Kritik Pelajar Kategori ini membincangkan mengenai tahap pemikiran dan perlakuan pelajar yang suka mengkritik dan mempertikaikan sesuatu perkara yang dirasakan tidak patut berlaku. Hasil dapatan mendapati bahawa 85% adalah pelajar yang bermasalah.5.1. 5. Dapatan ini diperkuatkan lagi dengan data daripada jadual 4. Dapatan ini dibuktikan dengan hasil kajian merujuk kepada jadual 4.1. Manakala yang tidak suka memimpin hanya seramai 17 orang merangkumi 3% daripada pelajar.16 Tahap Penipuan Pelajar Pada bahagian ini tahap penipuan hanya dibahagikan kepada dua kategori sahaja untuk memastikan tahap kejujuran pelajar ketika menjawab soalan.

Walaupun begitu penyelidik tidak menyatakan kesemua 10% pelajar tersebut tidak jujur sepenuhnya kerana kebarangkalian pelajar-pelajar tersebut adalah pelajar yang benar-benar dan terlalu jujur. dan kita boleh menjadikannya iktibar dan asas untuk membuat pertimbangan yang wajar dalam membincangkan isu-isu mengenai sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Walaupun hampir kesemua responden dijaga oleh kedua ibu bapa mereka tetapi tahap pendidikan penjaga yang kurang memberangsangkan menyebabkan anak-anak tidak terdedah kepada dunia masa depan yang akan mereka kecapi. Semoga dengan hasil kajian ini semua pihak dapat menyelami dan mendalami masalah-masalah yang sering berlaku dan timbul di kalangan pelajar agar dapat membantu perkembangan sihat kehidupan para pelajar daripada gejala-gejala yang tidak diingini.2 Rumusan Dapatan Kajian Banyak keputusan menarik diperoleh daripada kajian ini. Beberapa keputusan kajian yang penting digariskan seperti yang berikut. 5. Pelajar juga kurang mahir untuk menyesuaikan diri terhadap kerja-kerja yang diberikan impak dari amalan seharian di rumah yang dibawa ke sekolah.85% terdiri daripada pelajar yang mempunyai sikap jujur dan hanya 10% mempunyai sikap yang sebaliknya. Antara tiga belas kategori masalah. Ini ditambah pula dengan undang-undang sekolah yang ketat menyebabkan perasaan untuk melakukan 206 . tiga kategori masalah yang amat mengganggu pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor ialah: (a) Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan (b) Masalah kegiatan sosial dan hiburan (c) Masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja Ini bermakna kebanyakan pelajar SMAKJ mempunyai krisis halatuju diri kerana faktor kedudukan sebagai anak sulung dan kedua dalam keluarga yang mendominasi separuh daripada keseluruhan responden menghalang diri mereka dari terdedah kepada pelajaran dan kerjaya masa depan.

Bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas. Begitu juga dengan dalam hal kehidupan di sekolah/asrama.kegiatan sosial dan mendapatkan hiburan yang berlebihan melonjak-lonjak di dalam sanubari mereka. Kadangkala berbohong. Sukat untuk membuat keputusan. masalah kehidupan di sekolah/asrama dan masalah rumahtangga dan keluarga bukan masalah signifikan bagi pelajar-pelajar SMAKJ. tetapi tidak bermaksud untuk berbuat demikian. Faktor kekeluargaan juga tidak menjadi masalah pelajar kerana rata-rata mereka masih dijaga oleh kedua ibu bapa mereka. Mendapati banyak kekurangan dalam diri berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Ingin lebih masa untuk diri. Memerlukan cinta dan kasih sayang. Inginkan personaliti yang lebih menarik. Ini bermakna pelajar demikian memahami dan boleh membuat adaptasi tentang penjagaan kesihatan yang amat penting dalam kehidupan. Kajian ini mendapati bahawa kategori masalah lain seperti masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. begitu juga hubungan sesama pelajar. hubungan antara guru dan pelajar amat baik. Tidak cukup tidur. Tidak cukup perbincangan dalam kelas. Kedua. Perlu belajar menyimpan wang. Perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan. 207 . Tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date). masalah-masalah spesifik yang utama yang kerap mengganggu pelajarpelajar SMAKJ bagi setiap kategori ialah: Tidak menggunakan kemudahan sekolah/asrama seperti menggunakan hak milik mereka sendiri.

masalah kewangan. secara amnya. secara amnya pertalian signifikan antara faktor jantina dan tingkatan boleh jadi ada dan tiada dengan tiga belas kategori masalah. moral dan agama. empat dan lima dalam semua kategori masalah secara keseluruhannya kecuali dalam kategori kesihatan. tidak ada perbezaan signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan kecuali dalam kategori kehidupan di sekolah. Keempat. tiga. Begitu juga dari aspek urusan keluarga. 5. kaunselor. 208 . kesihatan dan pelajaran.Ketiga. Secara spesifiknya. pelajaran dan penyesuaian terhadap kerja-kerja. tidak ada perbezaan signifikan antara pelajar remaja lelaki dan perempuan dalam tiga belas kategori masalah. masalah kewangan. Tetapi dalam pertalian antara tingkat pelajaran terdapat pertalian signifikan yang besar secara puratanya mempengaruhi sahsiah pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Pelajar yang mengalami masalah dan tidak dapat mengatasi masalah yang dialaminya berkemungkinan tidak dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pelajar dengan berkesan. Kajian ini juga mendapati bahawa terdapat perbezaan signifikan antara pelajar tingkatan dua.3 Implikasi dan cadangan daripada dapatan kajian Masalah sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ ini merupakan satu perkara yang perlu diambil perhatian. hubungan peribadi dan masalah moral dan agama. guru. Ini bermakna perbezaan jantina tidak menimbulkan jurang perbezaan yang besar dalam mengkaji permasalahan sahsiah pelajar. Ini bermakna perbezaan tingkat pelajaran boleh mewujudkan jurang perbezaan dalam mengkaji permasalahan sahsiah pelajar SMAKJ. Ibu bapa. para pegawai pendidikan dan pegawai jabatan pendidikan masyarakat yang merancang kurikulum pendidikan merupakan golongan yang boleh memainkan peranan untuk membantu pelajar SMAKJ yang bermasalah ini. masyarakat sekitar. Di bawah ini dinyatakan beberapa cadangan penting untuk mengurangkan masalah daripada berlaku dan cara mengatasinya sekiranya terjadi. hubungan peribadi dan masalah moral dan agama. terdapat pertalian antara jantina pelajar dengan kehidupan di sekolah.

209 . Mereka juga perlu menjelaskan tujuan sebenar anak mereka dihantar ke sekolah ini agar matlamat yang hendak dicapai melalui jalan yang betul. Pelajar di tahap remaja juga menghadapi masalah penyesuaian kerja akademik. masalah hubungan peribadi dengan rakan sebaya dan masalah yang berkaitan dengan sosial dan hiburan yang memerlukan khidmat kaunseling. Para penggubal dasar di Kementerian Pendidikan juga diharap dapat mengambil kira kesan masalah pelajaran dan kerjaya masa depan ke atas pelajar apabila merancang dan menentukan kurikulum. pengurusan masa dan motivasi kerjaya yang boleh meringankan masalah pelajaran dan kerjaya masa depan sangat diperlukan dari peringkat awal memasuki persekolahan sekolah menengah. Kursus-kursus berkenaan dengan halatuju kerjaya selepas alam persekolahan di sekolah ini perlulah diwujudkan memandangkan terdapatnya dua aliran pendidikan yang sejajar di dalam sistem pentadbiran dan pembelajaran iaitu akademik dan bahasa arab. Ibu bapa selaku pendidik awal pelajar sejak dari kecil perlulah memberi dorongan dan bimbingan yang padu pada anak mereka. Kaunseling individu dan kaunseling kelompok diberikan supaya mereka dapat menangani masalah secara positif. Pihak sekolah iaitu pihak pentadbir dan guru-guru akan dapat mengurangkan masalah yang berpunca dari pelajaran dan kerjaya masa depan ini jika mereka dapat memastikan dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih mementingkan pelajar dengan cara memastikan pengajaran dan aktiviti luar kelas yang dijalankan tidak menimbulkan masalah kepada pelajar.Dalam kajian ini didapati bahawa masalah pelajaran dan kerjaya masa depan merupakan masalah utama pelajar-pelajar SMAKJ ini. Oleh itu dicadangkan agar latihan dan bimbingan dari segi kemahiran belajar. Hal ini sekiranya tidak dipantau lebih awal akan memberi impak yang buruk kepada pelajar yang mengalami masalah ini.

4 Cadangan kajian lanjutan Kajian ini merupakan satu kajian awal dan ia hanya menyentuh kepada objektif yang sangat terbatas.4. Untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih bermutu. samaada lelaki atau perempuan.5 Penutup Pada keseluruhannya hasil kajian ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Tumpuan dan skop kajian adalah di peringkat yang rendah.4 Penggunaan kaedah lain seperti pemerhatian dan soal selidik yang lebih sistematik agar dapatan kajian yang diperolehi nanti lebih jitu dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Secara amnya.2 Kajian yang selanjutnya dicadangkan supaya mencari masalah yang lebih luas lagi seperti hak-hak pelajar di sekolah/asrama.3 Saiz sample kajian adalah kecil iaitu hanya di sekolah ini sahaja. Masih banyak perkara yang perlu di ambil perhatian terhadap permasalahan pelajar-pelajar di SMAKJ ini.5. 5. Kluang. Oleh itu kajian selanjutnya mestilah melibatkan lebih banyak sample dari sekolah-sekolah agama lain agar dapat membuat perbandingan antara keduanya. penyesuaian terhadap kerja-kerja dan 210 . 5. pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor.4. konflik yang dihadapi antara pelajar dan pihak pentadbiran dan sebagainya. Johor menghadapi masalah kerjaya masa depan.4. 5. Johor. Kluang. menghadapi masalah kategori pelajaran dan kerjaya masa depan dengan persekolahan dan kerja-kerja akademik. Masa kajian juga haruslah dipanjangkan lagi agar hasil yang diperolehi akan lebih berkesan dan memuaskan. dicadangkan kajian susulan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya bagi memastikan peningkatan berlaku berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya.1 Kajian tentang masalah sahsiah pelajar SMAKJ dijalankan pada tahun 2003. 5.4. Antaranya ialah : 5.

Walau bagaimanapun. Kluang. Sebagai remaja. Masalah-masalah yang dihadapi ini secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sahsiah pelajar-pelajar dan menyebabkan keputusan peperiksaan tidak seperti yang diharap dan dijangkakan. masalah dalam interaksi sosial dan masalah yang berkaitan dengan persahabatan seperti juga masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja-remaja lain. Demikian juga masalah-masalah yang mereka hadapi ini didapati tidak berbeza secara signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan. Namun.sosial dan hiburan. pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. 211 . Johor. sekiranya pelajarpelajar ini tidak dibentuk dan dibimbing dengan baik akan berlaku masalah sosial yang akan mengakibatkan prestasi pembelajaran mereka terjejas. Pelajar-pelajar ini sebenarnya adalah golongan yang unik kerana mempelajari dua bidang ilmu iaitu agama (bahasa arab) dan akademik yang sukar untuk dilakukan oleh sekolah lain. masalahmasalah ini berbeza secara signifikan antara pelajar terutama pelajar tingkatan tiga dan lima yang sedang menghadapi peperiksaan besar. pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor ini juga sedikit sebanyak menghadapi masalah perhubungan peribadi dan personaliti. bimbang dan prihatin tentang perkembangan fizikal dan kesihatan mereka serta bebas dari permasalahan keluarga. Sebagai kesimpulannya.

Ltd. Kementerian Pendidikan Malaysia (Laporan Kajian). Kamus Dewan (2000). Pustaka Nasional Ptd. Universiti Malaya: Tesis Sarjana. USA. “Readings In Personality”. Kamarul Azmi Jasmi (2001). Habibah Elias. satu Kajian Teks Terhadap Kitab Riyadh Al-Solihin”. Mischel.A’lamin”. McGraw –Hill. USA. Kluang. P31-P39. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Stanford University. Singapura. Harriet N. Walter Mischel (1973). Zaidatol Akmalia Lope Pihie. “Paradigma al-Imam Al-Nawawi Dalam Pembangunan Insan. Kuala Lumpur. Dr. Abu Hassan Hewap & Ali Yacob (1994).Tidak Di Terbitkan). Kuala Lumpur. Men. “Human Development: Across the Lifespan (Third Edition)”. “Pesanan Kepada Pemuda Islam”. Abdullah Nashih Ulwan (1994). John F. Al-Ghazali (1989). “Dakwah dan Perubahan Sosial”. Dr. Penerbitan Al-Ramadhan. (Terjemahan oleh Sayyid Ahmad Semait). Utusan Publication & Distributors Sdn. Fariza Md Sham. Dacey. Wan Zah Wan Ali. Sulaiman Ibrahim dan Ideris Endot (2000). Bhd. Dr. Sek. “Keberkesanan Asrama Sekolah Kebangsaan Agama Ke arah Pencapaian Matlamat Penubuhannya”. Travers. Kuala Lumpur. 212 . “Bimbingan Mukmin Pada Mencari Ridha Al. Majalah Al-Hidayah (2001) (Majalah Sekolah .BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Zakaria. Agama Kerajaan Johor Kluang. Johor. John S.

Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bhd. Kuala Lumpur. USA. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Wan Azmi Ramli (1992). "Pembangunan Masyarakat dari Perspektif Kebajikan”. Mustafa Daud (1997). Sharifah Alwiyah Alsagoff. Hunt (1964). Kuala Lumpur. Varathan Pachaippan (2001). Suradi Sarikon (1998). “Sociology”. “Pembangunan dan Dinamika Masyarakat Malaysia”. "Pendidikan Pedagogi". “Belia sebagai Insan Cemerlang Dari Perspektif Islam: Kajian status Belia-Belia Felda Bukit Ramun. “Persepsi Para Pelajar Terhadap punca Masalah Displin Dan Langkah-langkah Untuk Mengatasinya – Satu Tinjauan Di Sekolah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Universiti Teknologi Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana.Tesis Sarjana. 213 . Bhd. “Hubungan Antara Iklim sekolah dengan Prestasi Pelajar: Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Sains Muar. Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Kuala Lumpur : Heinman Asia. Universiti Kebangsaan Islam. “Asas_Asas Masyarakat Cemerlang”. Kuala Lumpur.Mohd Ismail Mustari (1999). Paul B. Chester L. Utusan Publication & Distributors Sdn. Mohd Razali Agus dan Fashbir Noor Sidin (2000). ( 1985 ). Johor”. McGraw-Hill Book Company. Kuala Lumpur. Kulai. “Tamadun Islam”. Tesis Sarjana. Horton. Johor”. Utusan Publication & Distributors Sdn. Johor.

Boston: Rutgers University.org/hdro/Dias2000. http://www.E.undp. (1993). "Educational Psychology". A.Woolfolk.html 214 .

LAMPIRAN A Soal Selidik 215 .

SKUDAI. Sekian Terima Kasih..BAHAGIAN A PUSAT PENGAJIAN ISLAM DAN PEMBANGUNAN SOSIAL.. Skudai... BIL: TAJUK KAJIAN: KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR.. Soal selidik ini mengandungi dua (2) bahagian iaitu:Bahagian I Bahagian II : 13 kategori masalah.71872........ Ia hanya digunakan untuk Projek Penyelidikan vot. di bawah Pusat Pengurusan Penyelidikan.... : Latar belakang responden. (USTAZ MOHD ISMAIL BIN MUSTARI) KETUA PENYELIDIK 216 ... Johor Bahru... UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA.. JOHOR..... .... KLUANG .. JOHOR (SOAL SELIDIK PELAJAR) ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ‬ Tahniah dan syabas diucapkan kerana anda terpilih untuk menjawab soal selidik ini.... Johor... Anda diminta menjawab soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas... JOHOR BAHRU. Universiti Teknologi Malaysia... Segala maklumat yang diberi dan diperolehi akan dirahsiakan sepenuhnya dan tidak akan didedahkan.......

Anda diminta menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian dengan betul dan tepat. Universiti Teknologi Malaysia.MAKLUMAT MENGENAI KAJIAN Soal Selidik ini mengandungi dua (2) bahagian. Tiada jawapan yang betul atau salah. Semua jawapan anda akan dirahsiakan. Johor. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. 2003 217 . Skudai. Ahli Kumpulan Penyelidik. Kerjasama anda sangat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. Johor Bahru. April.

Berikut disenaraikan beberapa penyataan tentang kehidupan anda di sekolah. Pihak pentadbir/guru/warden sentiasa memberi tunjuk ajar dengan cara yang bijaksana. 1. 10. 14. Y T 8. Pentadbir/guru/warden saya seorang yang bertolak ansur. Kegiatan di sekolah/asrama dapat mewujudkan sikap kerjasama dikalangan pelajar. Hubungan mesra antara pelajar wujud.Bahagian I ARAHAN : Sila jawab soalan berikut dan tandakan jawapan anda ke dalam borang OMR yang disediakan. 2. Saya menghargai kemudahan dan kelengkapan sekolah/asrama yang disediakan. Y T 5. Y Y T T 9. Y Y T T T Saya mudah bergaul dengan pentadbir/guru/warden sekolah/asrama. 15. Y T 7. 11. Y T 6. Undang-undang dan peraturan di sekolah/asrama sesuai untuk membina sahsiah saya. Pergaulan saya di sekolah/asrama terhad di kalangan rakan-rakan rapat sahaja. Saya menghormati semua pentadbir/guru/warden saya. 3. Kegiatan kerohanian di sekolah/asrama membina sahsiah saya. Saya tidak menghadapi masalah menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah/asrama. Saya menggunakan kemudahan sekolah/asrama seperti saya menggunakan hak milik saya sendiri. 1. Saya sering mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar rakan di sekolah/ asrama ketika membuat sesuatu keputusan. 13. Y Aktiviti di sekolah/asrama sangat menyeronokkan sehingga saya dapat membina sahsiah saya. 4. Saya percaya pentadbir/guru/warden sekolah/asrama telah menjalankan tugasnya dengan baik. 12. Y T Y Y T T Y T Y T Y T 218 .

Y T 219 . Y 20. Y T Y T Y T T 19. pentadbir/guru/warden cepat bertindak. Pentadbir/guru/warden sekolah/asrama sentiasa adil dalam melaksanakan peraturan. Peribahasa “berat sama dipikul.16.ringan sama dijinjing” menjadi amalan hidup saya di sekolah/asrama. Perhubungan saya dengan rakan di sekolah/asrama merenggangkan hubungan saya dengan keluarga di rumah. 18. Saya melibatkan diri secara aktif dengan aktiviti di sekolah/asrama. 17. Apabila ada aduan.

Y T 26. Y T 22. Saya merasa malu tampil ke hadapan dalam program rasmi di sekolah/asrama. Y Y T T 30. Y T 33. Sebagai pelajar SMAKJ saya merasa malu jika pelajar di sini tidak berakhlak mulia. Aktiviti kerohanian di sekolah/asrama menolong saya membentuk sahsiah yang mulia. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan ciri-ciri keperibadian seseorang pelajar di sekolah/asrama. 25. Y T 32. (soalan 21-40) 21. Saya sering kali tertanya siapakah diri saya sebenarnya. Potensi saya terserlah sejak saya bersekolah di sini. Saya yakin usaha yang gigih semasa di sekolah/asrama akan membawa kejayaan dalam hidup saya pada masa hadapan. Banyak peraturan di sekolah/asrama yang bertentangan dengan kehendak saya. Saya tidak merasa sepi semasa di sekolah/asrama. Y Y T T 24. Saya tak mengetahui apa yang benar-benar saya kehendaki dalam hidup saya. Saya berharap aktiviti di sekolah/asrama akan menjadikan 220 . Y T 28. Perasaan saya mudah tersinggung apabila tingkah laku saya ditegur oleh rakan-rakan di sekolah/asrama. Kesukaran menyesuaikan diri dalam aktiviti di sekolah/asrama amat membimbangkan saya. Saya dapati banyak kekurangan dalam diri saya berbanding dengan rakan sebaya di sekolah/asrama. Y T 29. Y T 27. Saya dapat menghayati nilai Islam dengan lebih berkesan setelah berada di sekolah/asrama ini. Penyertaan saya dalam aktiviti sekolah/asrama menambahkan keyakinan dalam diri saya.2. Y Y T T 34. Y T 23. 31. 35.

39. Saya akan menentang sesiapa juga yang cuba menjatuhkan nama baik sekolah saya. 37. Saya tetap memilih asrama SMAKJ walaupun ditawarkan untuk tinggal di asrama sekolah lain. 38. Saya inginkan keadaan diri saya yang lebih menarik semasa berada di sekolah/asrama. Saya menghadapi masalah untuk mempraktikkan amalan agama apabila berada di luar sekolah. Y T Y T Y T Y Y T T Y T 221 . Aktiviti kerohanian di sekolah/asrama tidak membebankan saya. 40. 36.saya insan yang soleh/solehah.

47. Ketagih rokok Gigi rosak Cepat penat Terlalu tinggi Terlalu kurus Terlalu rendah Terlalu gemuk Tidak cukup tidur Perawakan buruk Kulit berpenyakit Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 51. 59. 46. 60. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani anda. 58. 57. 52. 45. 43. 49. Selalu pening kepala Selalu tiada selera makan Selalu menghidap selsema Mudah mendapat penyakit Semakin lama semakin kurus Penyakit haid atau perempuan Bentuk badan tidak begitu menarik Tidak dapat udara dan cahaya matahari Tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan Tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 222 . 53. 50. 44.3. (soalan 41-60) 41. 42. 55. 54. 56. 48.

72. Terpaksa meminta wang dari ibu bapa Ingin mendapat wang untuk diri sendiri Terlalu banyak kerja di luar masa sekolah Memerlukan pekerjaan semasa cuti panjang Tidak mendapat kemudahan tertentu di rumah Malu dengan keadaan rumah yang saya duduki Tidak mempunyai tempat untuk melayan kawan Tidak tahu menggunakan wang saya dengan bijak Ingin membeli lebih banyak barang untuk diri sendiri Masalah kewangan untuk melanjutkan pelajaran selepas sekolah menengah Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T Y T 223 . 76. 68. (soalan 61-80) 61. 64. 70. 74.4. keadaan kehidupan dan pekerjaan anda. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah kewangan. Ingin tinggal di tempat lain Ibu bapa terlalu kuat kerja Sangat sedikit pakaian cantik Tidak mempunyai bilik sendiri Perlu belajar menyimpan wang Tinggal terlalu jauh dari sekolah Keluarga bimbang tentang wang Sangat sedikit wang untuk hiburan Tidak mempunyai wang belanja tetap Memerlukan kerja sambilan sekarang Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 71. 75. 77. 65. 67. 66. 62. 79. 78. 80. 73. 69. 63.

86. 88. 87. 92. 99. 84. 96. (soalan 81-100) 81. 95. Sukar untuk melanjutkan sesuatu perbualan Ingin membaiki diri saya dari segi kebudayaan Tidak menggunakan masa lapang dengan baik Selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam Ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang Tiada perkara menarik hendak dibuat pada masa lapang Terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya Tidak dibenarkan bersiar-siar dengan orang yang saya suka Sangat sedikit peluang untuk melakukan apa yang saya kehendaki Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T Y T 100. 93. 97. Ingin memperbaiki rupa saya Terlalu sedikit kegiatan sosial Kekok berjumpa dengan orang Tidak cukup masa untuk hiburan Lambat mesra dengan orang lain Ingin lebih masa untuk diri Sangat sedikit peluang untuk saya sertai Jarang terlibat dengan gerak kerja pelajar Tidak pasti mengenai ketertiban sosial saya Terlalu sedikit peluang untuk memenuhi hobi Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 91. 82.5. Y T 224 . 89. 90. 85. Sangat sedikit peluang untuk keluar dan menikmati alam semula jadi. 98. 83. 94. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah kegiatan sosial dan hiburan.

105. Teman lelaki Teman wanita Sedang dalam percintaan Kecewa dalam percintaan Jarang mengadakan pertemuan(date) Perlu penerangan berkaitan hal seks Sukar bergaul rapat dengan jantina lain Tidak tahu melayan semasa pertemuan( date) Takut kehilangan orang yang saya cinta Segan dengan perbualan mengenai seks Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 111. 104. 115. 107. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks. 109. 110. 116. 119. 117. 120. 112.6. (soalan 101-120) 101. 118. 106. 102. 113. 103. 108. Kekok semasa membuat pertemuan( date) Tidak dibenarkan mengadakan pertemuan( date) Takut berhubung rapat dengan jantina lain Sangat sukar untuk mengawa1 desakan seks Mengasihi seseorang yang tidak cintakan saya Sedang menentukan sama ada hendak bertunang Memutuskan sama ada hendak terus kekal bersama Sedang menentukan sama ada da1am percintaan atau tidak Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T Berbaik-baik dengan orang yang tidak disukai oleh keluarga saya Y Bimbang sejauh manakah hendak berhubung mesra dengan jantina lain Y T 225 . 114.

122. 130. 125. 127. 132. 124. 139.7. 134. 138. 137. Selalu melukakan perasaan orang Dikatakan sombong atau bongkak Menjadi terlalu iri hati atau cemburu Ingin menjadi lebih disukai (popular) Bercakap atau bertindak tanpa berfikir Inginkan personaliti yang lebih menarik Mengelak diri dari orang yang saya benci Merasa tiada seorang yang memahami saya Bimbang bagaimana mempengaruhi orang lain Tiada seorang yang bo1eh saya mengadu masalah saya Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 226 . 128. 129. (soalan 121-140) Merasa rendah diri Benci pada seseorang Jadi penakut atau pemalu Terlibat dalam pertengkaran Terlalu mudah merasa malu Tidak disukai oleh seseorang Kurang kebolehan memimpin Jadi sasaran kritikan orang lain Mempunyai perasaan kesepian Jadi bahan perbualan dan ejekan Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 131. 140. 133. 126. 123. 121. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah perhubungan sosial psikologikal. 136. 135.

155. 158.8. 154. 150. 148. 156. (soalan 141-160) Bimbang Jadi malas Suka berkhayal Mudah lupa Tidak gembira Gugup(nervous) Merasa kesedihan Tidak bernasib baik Terlalu mudah putus asa Kurang kepercayaan diri Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 141. 142. 152. 146. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi). 160. 147. 151. 145. Terlalu mudah terangsang Sukar membuat keputusan Terfikir untuk membunuh diri Takut ditinggalkan seorang diri Takut membuat kesalahan/kesilapan Terlalu banyak masalah persendirian Sangat mudah mengeluarkan air mata Tidak dapat menahan kemarahan saya Kerap gagal dalam kerja-kerja yang saya buat Membuat sesuatu dengan bersungguh-sungguh Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 227 . 153. 144. 159. 157. 143. 149.

173. 167.9. 172. Terpengaruh oleh prasangka kaum dan agama Dihukum kerana kesalahan yang tidak saya lakukan Tidak boleh melupakan kesalahan yang saya lakukan Terganggu dengan fikiran mengenai syurga dan neraka Kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian Ragu-ragu menyatakan yang mana betul yang mana salah Ragu apa yang terjadi kepada orang lain apabila mereka mati Kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T Ragukan terhadap beberapa soal agama yang pernah saya dengar Y Terganggu dengan perkara buruk yang dilakukan oleh rakanrakan lain Y 228 . 174. 178. 163. 164. 168. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah moral dan agama. 176. 180. 169. 165. 177. 162. 179. 166. Merasa bersalah Takut hukuman Tuhan Terlibat dalam kesusahan(trouble) Ragu tentang makna Tuhan Kurang kebolehan mengawal diri Ingin merasa hampir dengan Tuhan Tidak selalu ke Masjid/gereja/tokong/kuil Suka mencarut/cerita lucah(dirty stories) Mempunyai sesuatu tabiat buruk tertentu Ibu bapa berpendirian kolot( old fashioned) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 171. (161-180) 161. 170. 175.

186. 184. Inginkan kebebasan yang lebih di rumah Ibu bapa menyebelahi abang/kakak atau adik Ibu bapa terlalu banyak berkorban untuk saya Merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga Tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa Tidak sefahaman dengan abang/kakak atau adik Tidak dapat berbincang masalah tertentu di rumah Ibu bapa mengharapkan terlalu banyak daripada saya Ibu bapa membuat terlalu banyak keputusan untuk saya Bimbang mengenai seseorang daripada anggota keluarga Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 229 . 192. 187. 188. 185. 189. Kematian dalam keluarga Jadi sasaran kritikan ibu bapa Pertelingkahan dalam keluarga Ibu bapa tidak memahami saya Tidak gembira dengan ibu bapa Ibu bapa tidak mempercayai saya Memerlukan cinta dan kasih sayang Di rumah dilayan seperti kanak-kanak Menentang percakapan ibu bapa saya Berselisih faham dengan keluarga saya Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 191. 196. 190.10. 198. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah rumahtangga dan keluarga. (soalan 181-200) 181. 195. 183. 194. 193. 197. 199. 182. 200.

(soalan 201-220) Takut menempuhi masa depan Kurang pengalaman kerja Tidak tahu cara mencari kerja Perlu untuk memilih sesuatu maktab Ingin belajar mengenai sesuatu pekerjaan Ingin lebih bebas dalam kehidupan seharian Perlu buat rancangan awal untuk masa depan Takut kalau saya tidak diterima masuk ke maktab Memutuskan sama ada hendak ke maktab atau tidak Tidak mengetahui apa yang saya benar-benar ingini Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 211. 213. 210. 209. 201. 217. 212. 206. 207. 208. 202. 218. 219. 204. 214. 215. 205. 216. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah pelajaran dan kerjaya masa depan anda. Takut menganggur selepas tamat sekolah menengah Perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan Takut kalau saya tidak dapat langsung masuk ke maktab Perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan Perlu mengambil keputusan tentang pekerjaan masa hadapan Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T Ragu-ragu tentang kebolehan untuk menjalankan kerja yang baik Y Tidak yakin kerja-kerja sekolah boleh memberi faedah kepada saya Memerlukan nasihat mengenai apa yang saya harus buat selepas sekolah Ragukan kemungkinan mendapat pekerjaan pilihan saya pada masa akan datang Ragukan kebijaksanaan dalam pemilihan kursus untuk persediaan pekerjaan saya Y Y Y Y 230 . 203.11. 220.

236. (soalan 221-240) 221. 239. 233. 224. 234. 222. 237. 228. Ingatan tidak baik Tidak cukup bijak Tidak suka belajar Ingin berhenti sekolah Selalu tidak hadir ke sekolah Takut gagal dalam kerja sekolah Bimbang terhadap peperiksaan Tidak belajar dengan secukupnya Mendapat pangkat (markah) rendah Tidak begitu berminat pada buku-buku Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 231. 238. 230. 226. Penyesuaian terhadap kerja-kerja. 235. 225. 223. 227. 240. 232. 229. Tidak tahu cara belajar yang berkesan Tidak tertarik pada beberapa mata pelajaran Tidak dapat menumpukan fikiran pada pelajaran Merasa sukar menyusun laporan atau karangan Takut bercakap dalam perbincangan dalam kelas Tidak dapat melahirkan fikiran saya dengan tepat Bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas Merasa sukar mengambil catatan atau membuat ringkasan Tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran dengan memuaskan Tidak dapat menyelesaikan tugasan pelajaran pada masa yang ditentukan Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 231 .12.

249. Kurikulum dan Kaedah Pengajaran. 250. 258. 246. 241.13. 248. (soalan 241-260) Ujian tidak adil Ke1as sangat membosankan Peraturan seko1ah ter1alu ketat Guru-guru ter1a1u sukar difahami Guru tidak mesra dengan pelajar Buku-buku teks terlalu sukar difahami Sangat sedikit kebebasan dalam kelas Masa makan tengah hari terlalu singkat Tidak cukup perbincangan dalam kelas Guru-guru kurang berperibadi (personaliti) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 251. 260. 244. 257. 253. 242. 254. 256. Kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik Dipaksa mengambil mata pelajaran yang saya benci Tidak mempunyai tempat belajar yang sesuai di rumah Tidak cukup buku-buku yang baik dalam perpustakaan Mata pelajaran tidak berkait dengan kehidupan seharian Keluarga tidak memahami tugas dan kegiatan di sekolah Pangkat (markah) tidak sesuai sebagai ukuran kebolehan Tidak sefahaman (not getting along) dengan seorang guru Guru tidak bertimbang rasa terhadap perasaan pelajar-pelajar Terlalu banyak tugasan diberi dalam beberapa mata pelajaran Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 232 . 247. 252. 245. 243. 259. 255.

E. Aliran A.Bahagian II ARAHAN: Sila berikan maklumat tentang diri anda dengan tepat dan ikhlas.1.2003: __________ tahun __________ bulan. 3. Pilihan sendiri Pilihan ibu bapa Nasihat guru Mengikut kawan Lain-lain (Nyatakan):_________________________________________ 233 . 1. C. Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 4. Tingkatan anda sekarang: A. B. Tandakan (√ ) dalam petak yang berkenaan dan tuliskan jawapan di ruang kosong yang disediakan. Umur pada 1. D. B. B. D. Berikan sebab utama anda bersekolah di SMAKJ ini: A. Lelaki Perempuan 2. E. D. C. Jantina: A. Sastera Sains Teknik & Vokasional Lain-lain (Nyatakan):_________________________________________ 5. C. B.

999 RM999 dan ke bawah Bapa Ibu Penjaga 10. RM3.6. E. B. F. C. D. C. D. C. B. Anda anak keberapa dalam keluarga? ___________. Tandakan ( √ ) dalam petak yang berkenaan: Pendidikan A.000. 7.RM1. Ibu bapa Bapa sahaja Ibu sahaja Orang lain (Nyatakan):_________________________________________ 9. 8. D. Orang yang bertanggungjawab sebagai penjaga anda: A. Bilangan adik beradik (termasuk diri anda): _________ orang. Tidak Bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain (Nyatakan):__________________________________________ Bapa Ibu Penjaga 234 .000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1. B. Tandakan ( √ ) dalam petak yang berkenaan: Pendapatan A. Pendapatan ibu bapa/penjaga anda. Pendidikan tertinggi ibu bapa/penjaga.

235 .(Soalan 11 untuk pelajar Tingkatan 1. Nyatakan keputusan yang anda perolehi dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang lepas: Mata Pelajaran Bahasa Melayu I Bahasa Melayu II Gred Matematik Bahasa Inggeris Kajian Tempatan (Sains) Jumlah Keseluruhan:________________________. Nyatakan keputusan yang anda perolehi dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang lepas: Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Komunikasi Matematik Sejarah Geografi Agama Islam Sains Kemahiran Hidup Gred Jumlah Keseluruhan:________________________. (Soalan 12 untuk pelajar Tingkatan 4 & 5 sahaja) 12. 2 & 3 sahaja) 11.

LAMPIRAN B Soal Selidik 236 .

Universiti Teknologi Malaysia. SKUDAI. Segala maklumat yang diberi dan diperolehi akan dirahsiakan sepenuhnya dan tidak akan didedahkan......... KLUANG ... Skudai. Soal selidik ini mengandungi satu (1) bahagian sahaja iaitu:Bahagian I : Soal selidik trait personaliti (160 soalan) Sekian Terima Kasih.... UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. (USTAZ MOHD ISMAIL BIN MUSTARI) KETUA PENYELIDIK 237 ......BAHAGIAN B PUSAT PENGAJIAN ISLAM DAN PEMBANGUNAN SOSIAL........ Johor Bahru.. JOHOR BAHRU. .71872. Ia hanya digunakan untuk Projek Penyelidikan vot...... BIL: TAJUK KAJIAN: KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR.. di bawah Pusat Pengurusan Penyelidikan...... Anda diminta menjawab soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas... JOHOR. Johor..... JOHOR (SOAL SELIDIK PELAJAR) ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ‬ Tahniah dan syabas diucapkan kerana anda terpilih untuk menjawab soal selidik ini.

8. 10. 13. Mengharapkan supaya orang lain melihat saya sebagai seorang yang amat berjaya. 2. 1. Selesa meminta pertolongan dari kawan-kawan dan ahli-ahli profesional bila menghadapi masalah.SOAL SELIDIK PERSONALITI ARAHAN : Sila jawab soalan berikut dan tandakan jawapan anda ke dalam borang OMR yang disediakan. Suka melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri dari mengikut struktur yang telah ditetapkan. Memikirkan sendiri cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. 17. Selesa memberitahu orang lain mengenai apa-apa sahaja yang ada dalam fikiran saya. Lebih selesa tinggal di kawasan yang tidak mempunyai ramai jiran tetangga. 238 . Tidak mudah kecewa bila berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit. Lebih suka bekerja dengan idea-idea dari bekerja dengan data dan benda. Sukakan suasana kehidupan yang berubah-ubah. 14. 4. 19. 3. 11. 9. Mempunyai keinginan supaya orang lain menganggap diri saya sebagai pemimpin. 18. Selalu mengelak dari bertanya kerana takut akan salah. 16. Memikirkan secara kritikal setiap perkara yang saya buat dan saya lihat. 6. Mengelak dari memperkatakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain marah. Merasa selamat bila saya tahu orang yang saya percaya berada di samping saya. Menolong sedaya upaya kawan-kawan yang menghadapi masalah. 12. Suka kepada kerja-kerja yang mempunyai struktur yang jelas. Suka membuat kritikan yang membina mengenai apa-apa sahaja bahan yang saya baca. 15. Mengharapkan sanjungan dari kawan-kawan untuk mengelakkan diri dari rasa tertekan. 7. 5. Suka menghadiri majlis-majlis kenduri dan perkahwinan.

239 . falsafah dan psikologi. 34. 32. 38. 27. 37. 25. Beranggapan ada1ah penting mempunyai pekerjaan di mana orang lain tidak berupaya melakukannya. Selalu tidur lewat untuk menyelesaikan kerja-kerja yang telah dimulakan. 42. 24. Berminat membaca buku-buku bercorak akademik. 35. 26. Memihak kepada kumpulan yang mendapat suara majoriti. Seringkali memendamkan perasaan saya agar tidak diketahui oleh orang lain. 44.20. 30. 39. 40. Suka melakukan sesuatu pekerjaan dengan kemas dan teratur. Saya tidak pernah mengumpat tentang diri seseorang. Percaya bahawa diri saya adalah seorang yang peramah dan mudah mesra. 33. Akan menyelesaikan sesuatu kerja sebelum memulakan kerja-kerja yang lain. Suka berucap semasa berada di dalam kumpulan yang besar . Selesa meminta kembali barang-barang saya yang telah dipinjam oleh kawan. Merasa kecewa bila memikirkan saya tidak berupaya mengawal keadaan. 36. Suka kepada aktiviti-aktiviti yang memerlukan perhatian dan tumpuan yang terperinci. Selalu menceritakan masalah-masalah peribadi saya kepada orang lain. 43. Percaya bahawa orang lain membuat sesuatu kerja lebih baik daripada saya. Jarang bercakap di dalam sesuatu sesi perbualan dan perbincangan. 29. 41. Mencuba bersungguh-sungguh da1am melakukan apa sahaja kerja. Suka membuat keputusan-keputusan penting tanpa melibatkan orang lain. Suka memikirkan masalah-masalah yang rumit dan mencabar. 22. Lebih suka menjadi ketua dari menjadi pengikut. 45. Tidak suka terikat dengan jadual yang ketat untuk aktiviti-aktiviti masa lapang. Sedia memberi pertolongan kepada orang lain tanpa mengira pertolongan itu dihargai atau tidak. 23. Lebih suka berdampingan dengan orang yang intelek berbanding orang yang praktikal. 31. Merasa seakan-akan berminat kepada semua perkara. Ingin supaya orang lain bersimpati dengan masalah hidup yang saya alami. 28. Akan menghadiri sesuatu majlis jika saya rasa saya ingin berbuat demikian. Tidak sampai hati melihat orang lain dihukum walaupun telah diadili. 21. 46.

67. Suka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi melalui kajian dan penyelidikan. Suka membuat keputusan untuk kumpulan. Rasa tidak puas hati dengan apa yang saya telah capai hingga kini. Cenderung untuk bercakap lebih banyak dari orang lain apabila berada di dalam sesuatu kumpulan. Suka menerima hadiah dan anugerah bagi setiap pencapaian cemerlang yang saya perolehi. Suka meminjamkan barang-barang yang saya sayangi kepada kawan-kawan yang memerlukan. 49. 52. Saya tidak pernah memecahkan rahsia kawan-kawan saya. 62. Suka menganalisa personaliti individu yang saya temui. Akan berterus terang menyatakan tingkahlakunya menyakitkan hati saya. Suka menghabiskan waktu petang seorang diri dari berbual dan bermain dengan kawan-kawan. 69. 50. 48. Saya sentiasa bersetuju dengan pendapat ibu bapa saya. Mudah melenting apabila semua kerja yang saya lakukan tidak menjadi. Tidak suka dikawal oleh individu yang mempunyai autoriti. Merasa bosan jika tiada kerja-kerja baru yang boleh dibuat. 56. Suka menerima pimpinan orang lain. 55. 68. 65. Akan meneruskan kerja-kerja yang susah walaupun peluang untuk berjaya adalah tipis. 64. Mudah memulakan perbualan dengan orang-orang yang belum saya kenali. Tidak mengharapkan orang lain membantu menyelesaikan kerja-kerja saya. Mengelak bercakap dengan orang lain melainkan ditegur terlebih dahulu. 57. 60. Suka melibatkan diri dalam perbincangan mengenai idea-idea yang abstrak. Ada jadual makan dan tidur yang tetap untuk setiap hari. 63.47. 51. 70. 240 . 59. Selalu mengharapkan belaian kasih sayang dan perhatian daripada orang lain. 54. 58. Tidak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan walaupun saya tidak setuju dengan peraturan itu. 61. Berminat untuk mencipta idea-idea dan teori-teori baru mengenai manusia. 66. 53.

73. 89. Merasa perlu mencurahkan perasaan yang terkandung di dalam hati saya kepada kawan-kawan. 80. 87. persetujuan dan pendapat orang lain.71. Selalu mengubah program dan aktiviti yang telah saya rancangkan. Selesa dalam menghadapi situasi-situasi baru. Selalu menghabiskan masa dalam perpustakaan membaca buku-buku akademik. 90. Selesa bertanya apabila arahan yang diberikan oleh ketua yang kurang jelas. Menyusun idea dan pemikiran saya dengan cermat sebelum memulakan perbualan. Saya tidak pernah tersinggung apabila ditegur oleh kawan-kawan. Meminta pendapat dan persetujuan orang lain sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. 78. Suka melibatkan diri dalam perbincangan yang berkaitan dengan falsafah hidup masyarakat yang ideal. Sukakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang ramai. 75. 72. 74. 85. Suka melakukan kerja-kerja yang tidak melibatkan arahan. Boleh bekerja dalam satu jangkamasa yang panjang tanpa mudah merasa letih dan jemu. 88. 79. Jarang menangguhkan kerja yang diberikan walaupun saya tidak suka. Berusaha besungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan dalam apa-apa sahaja yang bercorak pertandingan. 241 . 77. 76. Gembira menghabiskan sebahagian dari masa saya membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Rasa bersalah mengenai beberapa perkara buruk yang telah saya lakukan pada masa lalu. 82. Bercita-cita menjadi pemimpin kelab atau organisasi. 86. 84. 81. Suka menyendiri melayan fikiran. Akan mengambil alih tugas kepimpinan apabila suasana berada dalam keadaan tertekan. 83. Merasa diri saya gagal bila orang lain membuat kerja lebih baik daripada saya.

Selalu meminta kepastian dari orang lain bahawa apa yang saya buat dan katakan adalah betul. 93. Melihat diri saya sebagai seorang yang bercita-cita tinggi. 100. 94. 108. Saya tidak pernah berselisih faham dengan sesiapa. 110. Melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri tanpa memikirkan apa orang lain akan kata. Percaya bahawa menolong orang lain sama penting dengan menolong diri sendiri. 99.91. Tidak suka tinggal di sesuatu tempat dalam suatu jangkamasa yang lama. 109. Merancang dengan teliti segala matlamat yang ingin saya capai. 103. Selalu mempengaruhi orang lain supaya menerima pendapat saya. Merasa gugup bercakap di hadapan khalayak ramai. Ingin bergiat cergas dalam persatuan yang bertanggungjawab membantu individu yang kuran bernasib baik. Sentiasa menjaga ruang tempat kerja saya bersih dan kemas. Lebih banyak bertolak ansur mengenai sesuatu perkara berbanding dengan orang lain. 104. Merasakan kejayaan orang lain selalu mendorong saya mencuba dengan lebih bersungguh-sungguh. 98. 107. Selalu memikirkan jalan penyelesaian kepada macam-macam masalah sosial. Selesa bercakap dengan seseorang walaupun kali pertama bertemu. 105. 102. walaupun orang lain telah menarik diri. politik dan ekonomi. 97. 101. Akan meneruskan kerja-kerja yang menghadapi kebuntuan. 111. Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati dengan jawapan yang diberi. Suka menulis ulasan kritikal mengenai buku-buku dan artikel-artikel bercorak akademik yang saya baca. Memerlukan sanjungan dan pujian dari rakan-rakan untuk merasa gembira. Merasakan bahawa kehidupan saya adalah tidak menggembirakan. 242 . Rasa sedih menghadapi masalah-masalah peribadi bersendirian tanpa sokongan kawan-kawan. 92. 106. 95. 96.

114. 121. 124. 116. Memperuntukkan masa yang agak banyak bagi memikirkan masalah-masalah yang rumit yang perlu diselesaikan. Mempunyai keinginan yang tinggi untuk lebih berjaya daripada orang lain. 127. Selalu bertindak mengikut keyakinan diri saya. 118. Walaupun rakan-rakan selalu membuatkan saya ternanti-nanti. 115. Percaya saya mempunyai hak untuk menentukan sendiri apa yang ingin saya lakukan. 122. 120. Merasakan diri saya patut dihukum kerana telah melakukan sesuatu yang salah. 131. Sejarah kehidupan saya sentiasa gembira dan menyeronokkan. Merancang semua aktiviti supaya ia dapat dijalankan dengan lancar. Merasa perlu bergantung kepada individu yang saya percaya bagi membentuk nilai-nilai hidup saya. Berminat mencari sebab musabab mengenai tingkah laku dan permasalahan manusia. Sering memikirkan sebab-sebab berlakunya masalah di dunia ini serta cara penyelesaiannya. Merasa kecewa bila orang lain tidak menghargai diri saya. Suka kepada aktiviti-aktiviti kumpulan di mana saya bertindak sebagai ketua. 129. 117. saya tidak pernah marah. 126. Mudah mesra dan mudah membina persahabatan dengan orang lain. Lebih selesa berinteraksi dengan individu yang tidak saya kenali daripada duduk bersendirian. Lebih selesa membuat kerja-kerja yang telah saya rancang dari membuat kerja yang disuruh orang lain. 132. 128. Agak mudah marah berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain. 243 . Akan menyelesaikan segala tugas yang diamanahkan kepada saya walaupun saya terpaksa bekerja lebih masa.112. 130. 123. 125. 113. 119. Suka membuat sesuatu kerja hanya disebabkan ianya berbeza dari yang lain. Lebih suka meminta nasihat dari orang lain daripada cuba menyelesaikan masalah sendiri. Selalu merasa bimbang bila bertemu dengan orang yang belum saya kenali.

151. 140. Bila saya membuat sesuatu keputusan. 149. Percaya kebanyakan orang yang saya temui boleh menjadi kawan saya. Berpendapat bahawa apa yang betul dan apa yang salah ditentukan oleh diri saya sendiri. Suka mengisi masa lapang dengan aktiviti atau kerja-kerja yang lebih mencabar. Tidak suka membiarkan sesuatu kerja terbengkalai tanpa mencari jalan penyelesaiannya dengan segera. 139.jarang sekali saya mengubahnya. Bekerja lebih efektif mengikut jadual yang telah dirancang terlebih dahulu. Merasakan diri saya sebagai orang yang mudah untuk didampingi. 143. 138. 146. 144. 137. 135. 148. 136. Tidak akan memulakan sesuatu kerja apabila orang lain tidak berminat melakukannya. Merasa bosan hidup di dalam keadaan yang stabil di sepanjang masa tanpa perubahan. Ingin mencuba sesuatu sekurang-kurangnya sekali. 141. Mempunyai ramai sahabat dan kenalan. Merasakan diri saya lebih berkebolehan membuat kerja berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain. Akan mengelak situasi-situasi yang memaksa saya berhubung dan berinteraksi dengan orang lain.133. Gembira sekiranya saya terpilih memegang jawatan yang mempunyai autoriti. Suka membaca buku-buku yang boleh membantu mengenali diri dengan lebih baik. Ingin supaya diri saya difahami dan diterima oleh orang lain. Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira saya menang atau kalah. Menganggap diri saya sebagai mudah untuk didampingi. Percaya diri saya mempunyai lebih banyak masalah peribadi berbanding orang lain. Suka berbincang mengenai konsep-konsep dan idea-idea. 142. 134. Takut akan kecewa da1am mengharungi hidup. 244 . Saya tidak pernah bosan melakukan kerja yang berulang-ulang. 147. 154. 152. 150. 145. 153.

160. Suka melawat kawan-kawan dan jiran-jiran saya yang sakit. Ingin diiktiraf sebagai seorang yang berpengaruh. 158. 156.155. SELESAI 245 . 157. Saya tidak pernah cemburu walaupun kekasih saya atau orang yang saya sayangi bermesra dengan orang lain. Rasa kecewa bila ada sesuatu mengganggu perjalanan rancangan saya. Akan memilih pekerjaan di mana saya mempunyai tanggungjawab penuh untuk menyelia. 159. Akan meminta pertolongan kawan-kawan yang lain apabila menghadapi kebuntuan.

LAMPIRAN C Surat Perakuan Projek Oleh RMC 246 .

247 .

248 .

249 .

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA. FALSAFAH PENDIDIKAN SEK. MEN AGAMA KERAJAAN JOHOR KLUANG

SUATU USAHA MENDIDIK PARA PELAJAR SECARA BERTERUSAN KE ARAH MELAHIRKAN PARA PELAJAR CEMERLANG DAN BERKUALITI BERLANDASKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH. USAHA INI BERTUJUAN MELAHIRKAN PARA PELAJAR YANG BERILMU PENGETAHUAN DUNIA DAN AKHIRAT, BERILTIZAM, BERWAWASAN, BERDAYA TAHAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTAKWA KEPADA ALLAH S.W.T, BERTANGGUNGJAWAB, SETERUSNYA MAMPU MEMARTABATKAN AGAMA ISLAM BAGI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN DIRI, KELUARGA, MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.

MOTTO ASRAMA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DUNIAWI DAN UKHRAWI MATLAMAT ASRAMA YANG DIBANGUNKAN BERSAMA PELBAGAI KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN BERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN INSAN-INSAN YANG MEMPUNYAI KUALITI DARI SEGI AKHLAK, BERKETERAMPILAN DAN BERDAYA MAJU DENGAN BERLANDASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH BAGI MEWARISI KEPIMPINAN PARA ULAMAK.

OBJEKTIF SEIRING DENGAN PENUBUHAN SEKOLAH : 1. MELAKSANAKAN SATU SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERSISTEMATIK, MERANGKUMI KURIKULUM AKADEMIK DAN AGAMA. 2. MELAHIRKAN GENERASI MUSLIM YANG BERILMU, BERAMAL DAN MAMPU MENYEBARKAN AJARAN ISLAM MENURUT ALQURAN, AS-SUNNAH, IJMAK DAN KIAS. 3. MENDEKATKAN MASYARAKAT ISLAM KE ARAH PENERAPAN DAN PENGHAYATAN ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP. 4. MELAHIRKAN BARISAN PARA PELAPIS BAGI GOLONGAN ULAMAK MURSYID DAN CERDIK PANDAI ISLAM SECARA SILIH BERGANTI. 5. MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI ISLAM KE ARAH MEMAJUKAN DIRI, MASYARAKAT, NEGARA DAN UMMAH SEJAGAT.

PENDAHULUAN Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang menyelaras semua pentadbiran sekolahsekolah Agama Kerajaan Negeri dan Sekolah Agama Rakyat di Negeri Johor. Sistem pendidikan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang, Kluang, Johor mempunyai sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan, iaitu berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Walau bagaimana pun sekolah ini memberi penekanan kepada Falsafah Pendidikan Islam yang bertujuan melahirkan insan kamil (manusia sempurna) yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh (Mustapa Daud, 1997: 272). Falsafah sekolah ini menegaskan bahawa usaha yang berterusan perlu dalam melahirkan para pelajar cemerlang dan berkualiti yang berdasarkan alQuran dan al-Sunnah bagi melahirkan para pelajar yang berilmu pengetahuan dunia dan akhirat, beriltizam, berakhlak mulia bertaqwa kepada Allah S.W.T, mempunyai tanggungjawab terhadap memartabatkan agama bagi kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Majalah SMAKJ, 2001:3). Matlamat ini dijangka tercapai melalui penyediaan pelbagai kemudahan terutamanya prasarana sekolah dan asrama.

LATAR BELAKANG Penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) bermula pada tahun 1977 oleh kerajaan pusat dengan tujuan bukan sahaja memberi pendidikan agama Islam tetapi juga pelajaran akademik bagi mengimbang keperluan pendidikan dalam sebuah negara yang membangun dan menghadapi proses globalisasi. Peluang yang terbatas untuk memasuki SMKA telah mendorong kerajaankerajaan negeri membina sekolah-sekolah menengah agama oleh bagi menambah peluang lebih luas kepada pelajar dari sesebuah negeri tersebut. Di negeri Johor, Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang, Kluang, Johor telah ditubuhkan pada tahun 1988 dengan matlamat untuk memberi peluang anak-anak Islam Negeri Johor mendapat pendidikan seimbang di bidang akademik dan agama. Adunan dua aliran pendidikan ini bagi membolehkan para pelajar di negeri Johor menghadapi cabaran ke arah Johor Negeri maju menjelang tahun 2005. Pelajar yang diterima masuk ke sekolah ini adalah majoritinya terdiri daripada mereka yang mempunyai keputusan 4A 1 B dalam peperiksaan UPSR dari seluruh negeri Johor dan kesemuanya ditempatkan di asrama sekolah. Tujuan asrama sekolah diadakan untuk mengambil alih suasana kekeluargaan pelajar ke arah membentuk sahsiah pelajar sebagai seorang muslim cemerlang. Selain dari itu, asrama diwujudkan untuk memberi peluang pelajar yang tinggal dari seluruh pelusuk negeri ini mendapat pendidikan sempurna selaras dengan matlamat penubuhan SMAKJ. Berdasarkan kepada latar belakang akademik pelajar di samping kemudahan-kemudahan dan tenaga pengajar yang disediakan, diharap dapat menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang baik dan seterusnya cemerlang dalam keputusan peperiksaan khususnya di dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Menengah Agama Rendah (SMAR), Sijil Menengah Agama (SMA) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Apa yang membimbangkan pihak ibu bapa adalah masalah sosial yang kian berlaku di kalangan pelajar semasa di sekolah atau asrama. Pelbagai masalah sosial yang berkaitan dengan sekolah seperti ponteng sekolah, gengster, mencuri, membuli, merokok, melawan pihak sekolah, melanggar disiplin sekolah dan penglibatan pelajar dengan jenayah dalam konteks yang lebih luas (Abd. Rahim, 2000:161). Masalah sosial yang berlaku sedikit sebanyak merosakkan perkembangan sahsiah para pelajar. Terdapat pelajar-pelajar yang dikenakan tindakan disiplin oleh pihak pentadbiran sekolah seperti dibuang sekolah, digantung dan sebagainya kerana terlibat dalam perbuatan salahlaku. Ini menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan ibu bapa pelajar.

MASALAH-MASALAH PENYELESAIANNYA.

PELAJAR

SMAKJ

SERTA

CADANGAN

Hasil kajian mendapati terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan sahsiah pelajarpelajar SMAKJ ini tidak seperti yang diharapkan. Berikut merupakan huraian masalahmasalah pelajar SMAKJ ini mengikut susunan dari yang tertinggi: Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Cadangan penyelesaian: • Mengadakan satu slot kepada para pelajar bagi menerangkan serta mendedahkan kepada mereka segala perkara yang berkaitan dengan kerjaya atau bidang yang boleh mereka ceburi dalam bidang yang mereka ambil selepas tamat dari sekolah ini. Pelajar dewasa kini sudah terdedah dengan pelbagai jenis kerjaya melalui bahan bercetak dan elektronik, ibu bapa, rakan dan pergaulan harian. Mereka tertanya-tanya pada diri sendiri apakah bidang yang bersesuaian dengan mereka selepas tamat persekolahan. • Pihak sekolah dengan kerjasama unit bimbingan dan kaunseling sewajarnya mengadakan sesi nasihat dan khidmat kaunseling secara terancang dan sistematik. Perkara yang perlu ditumpukan adalah memastikan setiap pelajar menduduki ujian inventori kerjaya bagi mengenal pasti dan mendapat gambaran awal kecenderungan pelajar dalam bidang kerjaya. Sesi taklimat dan penerangan teperinci berkaitan kerjaya pelajar-pelajar yang telah mendududki ujuian tersebut amat penting di adakan. Setiap rekod yang diperolehi perlu didokumentasikan untuk dijadikan sebagai rujukan. • Mewujudkan latihan dan bimbingan dari segi kemahiran belajar, pengurusan masa dan motivasi kerjaya yang boleh meringankan masalah kekecelaruan pelajar dalam menagani permasalahan tersebut. • Ibu bapa selaku penyumbang kedua terbesar dalam pemilihan individu pelajar ke sekolah ini perlulah memainkan peranan yang penting dalam memotivasiakn anak-anak. Mereka perlu memastikan anak-anak mereka mengetahui dan mempunyai matlamat yang jelas ketika memilih untuk menuntut di sekolah ini. • Pihak sekolah juga boleh mewujudkan persatuan alumni sekolah yang bertujuan untuk menghimpunkan bekas-bekas pelajar sekolah ini pada satusatu masa. Wakil-wakil setiap generasi ini boleh diminta untuk mengadakan

pertemuan atau delegasi di sekolah ini bagi memberikan kata-kata perangsang kepada pelajar-pelajar yang masih menuntut di sini. Selain itu, ahli persatuan ini berperanan untuk menjelaskan kerjaya-kerjaya atau bidang yang boleh diceburi selepas tamat belajar dari sekolah ini sepertimana yang telah mereka lalui. • Pihak pentadbir dan guru-guru akan dapat mengurangkan masalah yang berpunca dari pelajaran dan kerjaya masa depan ini jika mereka dapat memastikan serta mewujudkan suasana pembelajaran kondusif. Perkara keutamaan adalah proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara lain seperti aktiviti ko-kurikulum perlu dipantau dan dipastikan agar ia tidak menjejaskan aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran.

Masalah kegiatan sosial dan hiburan Cadangan penyelesaian: • Mengadakan satu program untuk pelajar bagi memberi pendedahan dan bimbingan di dalam menghayati tanggungjawab mereka semasa berada di sekolah dan asrama. Penerangan mengenai sebab sesuatu peraturan didokumenkan juga perlu diberikan agar pelajar dapat menerima sesuatu arahan dan peraturan dengan terbuka dan lebih bersedia untuk mematuhinya. • Pihak sekolah perlu menggunakan pelbagai pendekatan dalam menarik minat pelajar bagi melibatkan diri mereka secara aktif dalam programprogram yang dianjurkan. Persatuan-persatuan yang ada hendaklah dipastikan aktif. Penerangan dan motivasi parlu diberikan agar pelajar berminat dengan kegiatan sosial yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Melalui programprogram seperti ini juga dapat melahirkan lebih ramai tokoh-tokoh pemimpin bagi masa akan datang. Masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di sekolah Cadangan penyelesaian: • Mengadakan kem motivasi pelajar serta kursus-kursus menghadapi peperiksaan yang dirasakan perlu dan sesuai dengan tahap pemikiran dan kemahiran pelajar bagi semua jenis peperiksaan iaitu SMAR, PMR, SMA & SPM. • Mengadakan kelas tambahan yang difikirkan perlu sama ada bagi mata pelajaran yang terlibat dengan peperiksaan utama seperti SMAR, PMR, SMA

dan SPM atau penguasaan untuk disiplin ilmu tambahan seperti falak syarie. Cadangan penyelesaian: • Wujudkan program latihan dan bimbingan dari segi kepimpinan. Siapakah yang mengisi kekosongan ini sekiranya tidak para pendidik di sekolah. Ketahuilah para pelajar terlalu gersang dengan sentuhan dan didikan dari seorang ibu dan bapa apabila mereka berada di asrama. • Berdasarkan pernyataan masalah di atas nyatalah bahawa sebenarnya para pelajar ini memerlukan seseorang untuk berkongsi masalah mereka secara terbuka dan profesional. • Pelajar-pelajar perlulah dipupuk dari setiap peringkat untuk memastikan keberkesanan dalam pembelajaran sentiasa berlaku pada setiap masa. tempat rujukan yang paling baik ialah para guru dan warden asrama. Disarankan agar semua pihak yang bertanggungjawab mendalami jiwa pelajar dengan sebaik mungkin bagi mengetahui masalah-masalah yang timbul dari masa ke semasa. • Kakitangan sekolah dan asrama disarankan agar mendalami jiwa pelajar dengan sebaik mungkin untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul di kalangan pelajar. • Wujudkan pelbagai aktiviti dan program yang dapat mengeratkan . • Seboleh-bolehnya para pendidik merapatkan jurang pergaulan antara guru dan murid serta bersedia pada bila-bila masa untuk berkongsi masalah dengan mereka. pengurusan diri dan motivasi keterampilan diri yang boleh meringankan masalah perhubungan psikologikal. Cadangan penyelesaian: • Pelajar perlu didekati bagaikan hubungan sebuah keluarga antara ibu bapa dan murid. Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal. • Program-program yang menjurus kepada penyatuan ukhwah antara guru dan pelajar wajar dilaksanakan sekerap mungkin dan tidak hanya terikat dengan waktu persekolahan sahaja. Masalah perhubungan sosial & psikologikal. bahasa Cina dan sebagainya.

• Pemantauan yang kerap dilakukan di asrama akan dapat membantu mengurangkan lagi permasalahan ini. feqah. Antaranya seperti hari terbuka asrama. adalah disarankan agar pihak pengurusan asrama terutama warden mengambil peranan yang penting dalam memastikan kejadian-kejadian seperti di atas tidak berlaku. Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah dan asrama perlulah mengambil peranan utama dalam menanganinya masalah kebajikan kepada pelajar-pelajar miskin dengan mewujudkan tabung atau skim bantuan kepada pelajar-pelajar tersebut. tauhid dan isu-isu semasa. • Melaksanakan program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) seperti di sekolah rendah bagi pelajar-pelajar yang amat memerlukan. Program tersebut perlu dirancang dengan teratur dan konsisten serta mempunyai kepelbagaian ilmu seperti tajwid. Cadangan penyelesaian: • Memandangkan kebiasaanya kes-kes seperti ini berlaku di luar waktu sekolah. . • Pihak pengurusan asrama hendaklah menerapkan nilai-nilai persahabatan yang sejati dalam diri pelajar agar mereka dapat memahami dan mengetahui erti sebenar persahabatan yang murni dan impak daripada tindakan mereka sekiranya berlaku sebarang masalah disiplin di kalangan mereka. akhlak. Masalah kewangan. tafsir. majlis kecemerlangan asrama. Masalah moral dan agama. • Masa terluang di asrama hendaklah diisi dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat serta program ceramah dan kuliah yang berbentuk kerohanian. majlis perpisahan pelajar tingkatan lima pada hari akhir persekolahan. • Pihak sekolah juga perlu memberi penerangan kepada pelajar tentang keburukan tindakan merahsiakan kesalahan rakan apabila mengadakan pertemuan bersama pelajar.hubungan pelajar dan guru dalam pelbagai aspek. majlis sambutan hari raya warden dan pelajar asrama serta program-program lain yang bersesuaian. keadaan kehidupan dan pekerjaan.

• Menyediakan tabung pinjaman sementara pelajar dan sebagainya. Permasalahan ini akan dihadapi oleh mejoriti pelajar yangtelah baligh. • Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) juga boleh ditubuhkan sekiranya kelab ini belum diwujudkan atau diaktifkan sekiranya ia telah wujud. • Guru-guru juga boleh mengambil pelajar-pelajar yang mempunyai masalah kewangan untuk dijadikan anak angkat agar kebajikan mereka sentiasa terjamin dan terpelihara di samping dapat mengeratkan lagi ukhwah antara guru dan pelajar. Ini kerana ia dapat membantu pelajar untuk menyelami masalah-masalah rakan di sekeliling mereka. • Pelajar perlu didedahkan dengan pengurusan yang betul dalam mengahdapi keinginan berlainan jantina. • Pelajar yang mengalami dan menghadapi permasalahan cinta perlu dirawat dengan penuh bijaksanan agar mereka terdorong untuk melakukan perubahan diri ke arah yang lebih positif. Bakat yang ada pada pelajar perlu dikembangkan selagi mana ia tidak bertentangan dengan tuntutan agama dan peraturan sekolah. • Menganjurkan pertandingan sketsa atau drama bagi setiap tingkatan yang menjurus kepada akibat buruk bercinta ketika belajar. • Pelajar perlu diberi semangat dan bimbingan agar mereka tidak berasa ragu atau malu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Masalah ciri-ciri keperibadian Cadangan penyelesaian: • Peranan utama sekolah adalah mencari dan menggilap potensi pelajar dalam pelbagai disiplin kemahiran keintelektualan dan kokurikulum. Masalah pergaulan muda mudi. perkahwinan dan seks. Dengan bimbingan pengurusan tersebut akan banyak membantu pelajar menyelesaikan keinginan mereka menurut prespektif Islam. . Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah bolehlah menganjurkan satu forum berkenaan dengan cinta dan menjemput penceramah tempatan yang mahir dalam bidang tersebut.

• Pendapat-pendapat daripada pelajar perlu diambil perhatian untuk dijadikan bahan rujukan utama dalam mencari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. • Pendidik sememangnya terdedah dengan pelbagai gangguan emosi bila berurusan dengan pelajar setiap hari. Masalah kurikulum dan kaedah pengajaran Cadangan penyelesaian: • Pihak pentadbiran sekolah perlu mengadakan ceramah motivasi pendidikan dari masa ke semasa untuk mempertingkatkan profesionalisme keguruan. saikologi pendidikan era pasca modenisme.• Pelajar juga perlu diberi peluang untuk mengurus program-program yang dapat melatih kepimpinan mereka di bawah pengawasan guru. perlu diasuh dan diberi pendedahan tentang cara-cara untuk hidup berdikari semasa berjauhan daripada keluarga secara sistematik. Ceramah berbentuk kemahiran mengurus masalah. kemahiran keibubapaan dan sebagainya perlu dijadikan agenda bulanan. Masalah kehidupan pelajar di sekolah atau asrama Cadangan penyelesaian: . • Pelajar yang mempunyai masalah perlu diberikan bimbingan khusus. Masalah rumahtangga dan keluarga Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah dan asrama dicadangkan agar mengadakan perbincangan mengenai tempoh pelepasan pelajar untuk bertemu dengan keluarga agar ia teratur dan sistematik. Keluarga pelajar perlu dimaklumkan dalam setiap permasalahan yang berlaku agar mereka dapat mempertingkatkan hubungan untuk sama-sama menangani setiap permasalahan yang mendatang. Perkongsian profesional seperti ini akan memperkasakan daya juang yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab yang penuh dengan cabaran. Ia akan menjadi penyuntik dan penyubur kepada rangsangan untuk mempertingkatkan kualiti dan menjiwai tanggungjawab keguruan. • Pelajar-pelajar baru atau yang mengalami masalah.

pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. bilik rawatan pelajar dan sebagainya yang menjadi keperluan harian pelajar. badminton. • Mewujudkan program usrah atau apa sahaja bentuk bimbingan berkumpulan yang menjurus kepada pembinaan kerohanian. Seperti yang kita ketahui.• Pelajar-pelajar perlu diberi pendedahan dan bimbingan di dalam menghayati tanggungjawab mereka sebagai pelajar dan juga selaku penghuni asrama. tidak lari dari mengalami masalah dalam kehidupan seharian. surau. bola tampar. • Sentiasa melakukan pemantauan di kantin. Kluang. Dengan cara ini secara tidak langsung kemesraan antara guru dan pelajar akan terjalin erat. ping pong. • Mengadakan program qiamullail bersama secara bulanan atau dua bulan sekali bersama warden dan pendidik. asrama. pelajar-pelajar ini sebenarnya adalah golongan yang istimewa kerana mempelajari dua bidang ilmu iaitu agama (bahasa arab) dan akademik yang sukar untuk dilakukan oleh sekolah lain. • Guru-guru juga boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan guru dan pelajar seperti perlawanan bola sepak. • Mengadakan peti cadangan dibeberapa lokasi yang terkawal untuk pelajar dan ibu bapa mengemukan pandangan mereka. Sistem pembelajaran hari ini menuntut para pendidik menterjemahkan nilai-nilai pendidikan yang dibajai dengan penuh kasih sayang . Kesimpulan Sebagai kesimpulan. bilik rehat. Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. • Mereka perlu diasuh agar menggunakan peralatan sekolah seperti menggunakan peralatan mereka sendiri. dewan makan. Johor. sepak takraw dan sebagainya. Pengurusan profesional dan terancang perlu dilakukan dari masa ke semasa bersesuaian dengan tuntutan peredaran zaman. Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah dicadangkan agar kerap mengadakan pemeriksaan terhadap pelajar dan tidak memandang remeh sekiranya pelajar memberi aduan tentang penyakit mereka walau demam sekalipun. tandas.

. Pendidikan yang terancang akan melahirkan pelajar yang bermotivasi. hidup mempunyai matlamat yang jelas. Peredaran dan perkembangan sains dan teknologi dalam arus globalisasi mendedahkan para pelajar mengetahui pelbagai maklumat positif dan negatif dengan begitu pantas. Mereka mempunyai pelbagai maklumat yang diperolehi secara tidak langsung tanpa tapisan dan bimbingan. tiada kekuatan emosi dan hilang hala tuju serta fokus kehidupan. Melalui proses pendidikan yang terancang di sekolah dan asrama segala maklumat yang diperolehi pelajar akan dirawat dan diperbetulkan. Pelajar akan membina jati diri dan nilai-nilai murni hasil dari bimbingan yang berterusan dan penuh dengan pengukuhan. bangsa dan negara. menjadi insan yang berguna kepada agama. kuat emosi. sentiasa membina kejayaan demi kejayaan.dan keperihatinan kepada anak didiknya. rendah motivasi. Manakala segala bentuk kesilapan dan kecuaian dalam melaksanakan pendidikan akan melahirkan generasi yang pincang. Meletakkan diri pendidik sebagai role model dan idola para pelajar dalam memahami erti pembelajaran dan kehidupan sebenar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful