__________________________________________________________________________________________________Ccnicn |PH Pcn!i!ikan jasnani/.

1
RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JA5MANI PERMAINAN
(MENGAPLIKA5IKAN TEORI KECERDA5AN PELBAGAI ÷ TKP ÷ 5EBAGAI 5TRATEGI)

Mala IeIa|aran : Iendidikan Iasmani
Tun|ang : Kemahiran
Ta|uk : ßoIa Iaring
Kemahiran : Hanlaran Lob
Tarikh : 18 Seplember 2009
Masa : 7.30 ÷ 8.30 pagi
Tahun : 6 Arif
ßiI Murid : 30 murid perempuan

Hasi! Pcmbc!ajaran : Pada akhir pcngajaran dan pcmbc!ajaran murid-murid dapat:-

Isikomolor : MeIakukan hanlaran Iob kepada kavan menggunakan leknik yang beluI pada |arak 3 meler sebanyak 5 kaIi daripada 8
percubaan dengan kehadiran penghadang
Kognilif : Menyalakan 2 persamaan dan perbezaan anlara hanlaran Iob dan hanlaran meIaIui alas kepaIa
Afeklif : ßerlanggung|avab lerhadap aIalan sekoIah dengan menyusun semuIa semua Ialan yang leIah digunakan di lempal
yang disediakan

IengaIaman sedia ada : Murid leIah mempeIa|ari leknik hanlaran aras dada, aras bahu dan alas kepaIa
Ienerapan niIai : Amanah
KßKK : Membanding- beza
Ienggabung|aIinan : Tun|ang Kecergasan ÷ Koordinasi
Kesepaduan : Sains ÷ kesan larikan gravili lerhadap ob|ek yang dibaIing secara diagonaI
KMD :
AIalan : 1. ßoIa |aring/ boIa besar - 15
2. SkilaI ÷ 20
3. ßibs - 15
4. GeIung ÷ 10
5. ßorang pengurusan grafik ÷ banding beza
6. Radio kasel
7. WiseI

__________________________________________________________________________________________________Ccnicn |PH Pcn!i!ikan jasnani/.2
BAHAGIAN/
MA5A
AKTIVITI FOKU5 PEMBELAJARAN ORGANI5A5I CATATAN/
ALATAN

IermuIaan
(8 minil)


Memanaskan ßadan
Meningkalkan KDN
• ßeIaIang ßeIaluk
Regangan
• Tangan


• ßadan dan
pinggang
• Lari alas beboIa kaki
• ßergerak ke hadapan dan Iihal arah Iarian
• ßadan dicondongkan semasa menyenluh
boIa


• ßerdiri legak, kaki buka seIuas bahu
• Luruskan kedua beIah langan di beIakang
punggung dan siku dihaIakan ke daIam
• ToIak langan perIahan-Iahan ke alas dan
kira daIam kiraan 8
• UIang aklivili sebanyak 3 kaIi

• ßerdiri legak dan kaki dibuka seIuas paras
bahu
• Tangan kanan menyiIang ke kiri di hadapan
• Tangan kiri memegang siku kanan dan
larik ke arah bahu kiri
• UIang dengan langan kiri
• ßual 3 sel unluk seliap aklivili• Murid dibahagikan 2 barisan
iailu beIaIang dan beIaluk
• ApabiIa guru menyebul
beIaIang, beIaIang akan
menge|ar beIaluk
• ßeIaluk berIari ke
kavasannya dan menyenluh
boIa yang diIelakkan di
beIakang garisan.
• AhIi yang ber|aya menyenluh
boIa lanpa disenluh oIeh
pemain Iavan dikira seIamal

TKI ÷
-Kincsiciik
-Visua| spaiia|
-Vcr|a|
|inguisiik
-inira pcrscna|

skilaI 8
__________________________________________________________________________________________________Ccnicn |PH Pcn!i!ikan jasnani/.3
BAHAGIAN/
MA5A
AKTIVITI FOKU5 PEMBELAJARAN ORGANI5A5I CATATAN/
ALATAN
Pcrkcmbangan
Langkah 1
(7 minil)


• Kaki dan pahaGcrakcrja Kc!as
• Hanlaran Iob
slalik, lanpa
penghadang


• ßerdiri legak, kaki dibuka seIuas paras
bahu
• ßongkokkan badan dan siku dibengkokkan
sedikil
• Cuba senluh Ianlai dengan kedua beIah
langan dan lahan daIam kiraan 8
• UIang aklivili 3 kaIi


Ienghanlar
• ßerdiri bahu kiri menghadap kavan
(seperli dIm hanlaran aras bahu)
• Iegang boIa dengan langan kanan, sokong
dengan langan kiri
• ßava boIa ke sisi bahu kanan dan beral
badan di bava ke beIakang
• Mala pandang sasaran
• ToIak boIa linggi ke alas kepaIa penerima
• Luruskan siku dan ikul Ia|ak

Ienerima
• ßerdiri menghadap penghanlar
• Iangan bergerak sehingga boIa sampai di
alas kepaIa penerima
• ApabiIa boIa sampai di alas kepaIa, Iangkah
seIangkah ke beIakang sama ada dengan
kaki kiri alau kanan
• Iangan mengundur
• Kaki yang sebeIah Iagi di|adikan paksi pivol
• Slrelch badan dan langan unluk
mendapalkan boIa

• Murid berseIerak di daIam
kavasan yang dilandakan
dengan skilaI
• Guru membual demoslrasi
dan murid meIakukan
aklivili


• Aklivili berpasangan


Ienggabung|aI
inan
kemahiran
-Kccr!inasi
naia !an
iangan

SkilaI 8
ßoIa 15

x x x x x x x


x x x x x x x
G
x x x x x x x


x x x x x x x
__________________________________________________________________________________________________Ccnicn |PH Pcn!i!ikan jasnani/.4
BAHAGIAN/
MA5A
AKTIVITI FOKU5 PEMBELAJARAN ORGANI5A5I CATATAN/
ALATAN
Langkah 2
(7 minil)
Langkah 3
(8 minil)
(10 minil)

• Hanlaran Iob
dengan
penghadang
yang pasif


• Hanlaran Iob
dengan
penghadang aklifGcrakcrja
Kumpu!an
• Slesen 1 ÷
Hanlaran Aras
ßahu


• Tangkap dengan kedua beIah langan
• ßeluIkan semuIa kedudukan dan bersedia
unluk membual hanlaran semuIa

• Ienghadang berdiri di hadapan penerima
• Cuba senliasa berada sedekal yang
mungkin dengan penerima lelapi |angan
menyenluhnya
• Iarkan sa|a penerima mengambiI boIa

• Sama seperli dialas, lelapi kaIi ini
penghadang cuba mendapalkan boIa yang
dihanlar
• Iangan menyenluh alau meIanggar pemain
Iavan
• ßerlukar kedudukan dengan menghadang
penghanlar yang akan men|adi penerima

• ßerdiri kaki buka seIuas paras bahu dengan
bahu kiri menghadap arah hanlaran
• Iegang boIa dengan langan kanan, sokong
dengan langan kiri
• ßava boIa ke paras bahu, bengkokkan siku,
bava beral badan ke beIakang
• ToIak boIa Iurus ke arah penerima,
Iuruskan siku
• Ikul Ia|ak


Aklivili berliga, dua orang
penghanlar dn penerima serla
seorang penghadang

X1 Y X2X 1 · penghanlar
X 2 · penerima
Y · penghadang
· boIa

• ßahagiakan peIa|ar kepada 3
kumpuIan KumpuIan A
men|aIankan aklivili slesen 1,
kumpuIan ß slesen 2 dan
kumpuIan C slesen 3
• Tukar slesen seliap 3 minil
apabiIa mendengar isyaral
viseI
• Lakukan aklivili berpasangan


TKI
-|nicr pcrscna|
÷|inira pcrscna|


Kesepaduan ÷
Sains
-Kcsan gratiii
icrna!ap
naniaran

ßoIa 15


ßoIa 15 bi|i
SkilaI 6
__________________________________________________________________________________________________Ccnicn |PH Pcn!i!ikan jasnani/.5
BAHAGIAN/
MA5A
AKTIVITI FOKU5 PEMBELAJARAN ORGANI5A5I CATATAN/
ALATAN
• Slesen 2 ÷
Hanlaran Alas
KepaIa

• Slesen 3 ÷
Hanlaran Lob


• ßerdiri menghadap sasaran, kaki dibuka
aras bahu
• Iegang boIa dengan kedua beIah langan
menggunakan |ari-|ari dan bava boIa ke
alas kepaIa
• Langkah sebeIah kaki ke beIakang dan
bengkokkan siku, bava boIa ke beIakag
kepaIa
• ToIak boIa ke arah sasaran dengan
menyenlap pergeIangan langan dan
Iuruskan siku
• Langkahkan kaki beIakang ke depan dan
ikul Ia|ak
• LaIuan boIa berbenluk paraboIik dan mesli
sampai di alas kepaIa penerima

Ienghanlar
• ßerdiri bahu kiri menghadap kavan
(seperli dIm hanlaran aras bahu)
• Iegang boIa dengan langan kanan, sokong
dengan langan kiri
• ßava boIa ke sisi bahu kanan dan beral
badan di bava ke beIakang
• Mala pandang sasaran
• ToIak boIa linggi ke alas kepaIa penerima
• Luruskan siku dan ikul Ia|ak

Ienerima
• ßerdiri menghadap penghanlar
• Iangan bergerak sehingga boIa sampai di
alas kepaIa penerima
• ApabiIa boIa sampai di alas kepaIa, Iangkah

Stesen A
Stesen B
Stesen c
__________________________________________________________________________________________________Ccnicn |PH Pcn!i!ikan jasnani/.6
BAHAGIAN/
MA5A
AKTIVITI FOKU5 PEMBELAJARAN ORGANI5A5I CATATAN/
ALATAN


Kcmuncak
Iermainan keciI
(10 minil)

ßoIa kaplen
seIangkah ke beIakang sama ada dengan
kaki kiri alau kanan
• Iangan mengundur
• Kaki yang sebeIah Iagi di|adikan paksi pivol
• Slrelch badan dan langan unluk
mendapalkan boIa
• Tangkap dengan kedua beIah langan
• ßeluIkan semuIa kedudukan dan bersedia
unluk membual hanlaran semuIa

• ApIikasikan semua leknik yang dipeIa|ari
daIam kemahiran hanlaran Iob
• Hanya hanlaran Iob sa|a yang dibenarkan
• Undang-undang permainan boIa |aring
seperli gerak kaki, senluhan, menghadang
dan penaIli diapIikasikan• 3 Iavan 3
• hanya salu pasukan saha|a
yang memakai bibs
• landakan kavasan
permainan masing-masing
5m X 3 m dengan skilaI
• seorang pemain berada
daIam geIung rolan sebagai
goI dan penghadang di Iuar
geIung rolan
• giIirkan pososisi pemain
seIepas seliap goI
TKI
-Icgik
naicnaiik ÷
anggaran jarak

ßoIa 6
ßibs 15
GeIung 10
SkilaI 20


Y
X Y
X Y
X
Y
X
__________________________________________________________________________________________________Ccnicn |PH Pcn!i!ikan jasnani/.7
BAHAGIAN/
MA5A
AKTIVITI FOKU5 PEMBELAJARAN ORGANI5A5I CATATAN/
ALATAN
Pcnutup
(10 minil)

Regangan dengan
iringan muzik
• regangan Iengan• regangan
pinggang


• Tarik nafas
sambiI
meIakukan
perbincangan• berdiri legak, kaki dibuka meIebihi Iuas
bahu
• kuncikan |e|ari kiri dan kanan langan
• loIak langan Iurus ke hadapan sambiI
membongkok 90 dar|ah.
• Kira dengan kiraan 8
• UIang aklivili sebanyak 3 kaIi

• ßerdiri seperli kedudukan di alas
• Tangan Iurus di alas kepaIa
• ßengkok badan ke sisi kanan, lahan dengan
kiraan 8
• UIang aklivili ke sisi kiri
• UIang aklivili sebanyak 3 kaIi


• Tarik nafas dan lahan dengan kiraan 8
• Hembus perIahan-Iahan
• Nyalakan keadaan udara di persekilaran
lersebul hari ini
• Nyalakan bagaimana hendak mengekaIkan
udara yang nyaman


• ßerseIerak daIam kavasan
yang leIah dilandakan
• Menghadap guru
• Guru membual demoslrasi
|ika perIu
• Guru berlanya soaIan dan
murid men|avabTKI
-Kcsc!aran
nuzik
-Kcsc!aran
naiura|is

Radio kasel
__________________________________________________________________________________________________Ccnicn |PH Pcn!i!ikan jasnani/.8

BAHAGIA
N/ MA5A

AKTIVITI

FOKU5 PEMBELAJARAN

ORGANI5A5I

CATATAN/
ALATANIerbincangan
Menyimpan aIalan

Ierbezaan anlara hanlaran aras kepaIa dan Iob
1. boIa hanlaran Iob bergerak Iebih
perIahan daripada hanlaran alas kepaIa
2. hanlaran Iob menggunakan sebeIah
langan di hanlar dari aras bahu dan
dua beIah langan dari aras dada
3. hanlaran Iob dihanlar dari alas kepaIa
4. hanlaran Iob unluk keadaan di mana
musuh berhampiran dengan penerima
5. hanlaran alas kepaIa unluk keadaan di
mana musuh berada di lengah agak
|auh daripada penerima

Iersamaan
1. kedua-duanya digunakan apabiIa ada
musuh di anlara penghanlar dan
penerima
2. kedua-duanya membenluk IaIuan
paraboIa di udara
3. Kedua-duanya unluk |arak yang dekal

• Iembahagian lugasan
• Tempal penyimpanan
• Susunan aIalan


• Guru berlanya soaIan dan
murid men|avab
• Gunakan borang pengurusan
grafik banding beza
• Demoslrasi apabiIa perIu
• Guru memaslikan murid
mengikul peraluran
penyimpanan aIalan yang
dilelapkan


KßKK
• Ban!ing
|cza
• Bcrang
pcngurusan
grajikIenerapan
NiIai
• Ananan