PT.

PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ )

8A8 I
ÞLNDAnULUAN

1Ŧ1 Latar be|akang praker|n
llmu penaeLahuan dan Leknoloal Lerus berkembana selrlna denaan
ber[alannva wakLuŦ 8erbaaal penemuanţ resolusl lndusLrlţ lnovasl llmu
merupakan salah saLu aspek pemlcu berkembananva llmu penaeLahuan dl
dunlaŦ Cleh karena lLuţ SMk klMlA ÞC8l Serana sebaaal salah saLu sekolah
menenaah ke[uruan memlllkl vlslţ mlsl dan Lu[uanţ valLu ť
aŦ Ilsl sekolah menenaah ke[uruan
Ŵ Lra aloballsasl vana mempunval clrl persalnaan dan ker[a samaŦ
Ŵ Lra lÞ1Lk vana menunLuL perlunva penauasaan llmu penaeLahuan dan
keLerampllanŦ
Ŵ Lra lnformasl dan keLerbukaan vana dlsebuL [uaa era LransparaslŦ
Ŵ Lra lndusLrlallsasl aLau modernlsaslţ valLu suaLu era dlmana klLa harus
slap berplklr secara raslonalţ sebab dalam era lnl dlLunLuL kemampuan
menalarŦ
bŦ Mlsl sekolah menenaah ke[uruan
Ŵ Menahasllkan slswa vana mandlrlŦ
Ŵ Menahasllkan slswa vana sesual denaan kebuLuhan pembanaunanŦ
Ŵ Memberlkan bekal kepada slswa sehlnaaa mampu menaembanakan
kuallLas secara berkelan[uLanŦ
cŦ 1u[uan sekolah menenaah ke[uruan
Ŵ Menvlapkan slswa aaar men[adl waraa neaara vana produkLlf dan
kreaLlfŦ
Ŵ Menvlapakan slswa unLuk memasukl lapanaan ker[a serLa
menaembanakan slkap professlonal

PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 2

uenaan memperhaLlkan vlslţ mlsl dan Lu[uan dlaLas maka seluruh
sekolah menenaah ke[uruan (SMk) dl lndonesla wa[lb menaadakan ÞrakLek
ker[a lndusLrl (Þ8AkL8ln) sesual denaan proaram sLudl sekolah maslnaŴ
maslnaŦ

1Ŧ2 1u[uan praker|n
1u[uan prakerln dlanLaranva adalah ť
1Ŧ Menaembanakan dan memanLapkan profeslonallsme vana dlperlukan
slswa unLuk Ler[un ke dunla ker[aŦ
2Ŧ Memberlkan kesempaLan slswa unLuk memasvarakaLkan dlrl pada dunla
ker[aŦ
3Ŧ Memperluas penaeLahuan Leknoloal lndusLrlŦ
4Ŧ MenlnakaLkanţ meluaskanţ dan memanLapkan keLerampllan slswa unLuk
Ler[un kedunla lndusLrl sesual denaan bldananvaŦ
3Ŧ Sebaaal salah saLu svaraL kelulusan dl SMk klmla ÞC8l SeranaŦ

1Ŧ31empat dan waktu praker|n
Þrakerln dlmulal dan dllaksanakan pada Lanaaal 03 Mel sampal denaan
03!unl 2010ţ dllakukan dl laboraLorlum penau[lan 88MŦ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯

8A8 II
1INIAUAN ÞLkU5AnAAN

2Ŧ1 5e[arah 5|ngkat Þerusahaan
Þro|og Masa 1871 Ŵ 1885
(Masa Awal Þencarlan dan Þenemuan Mlnvak dl lndonesla)
lndusLrl mlnvak lndonesla mulal dl awal abad 19ť
O 12 Lahun seLelah pemboran mlnvak perLama dl 1lLusvllleţ Þensvlvanlaţ
AS 1839
O 8eerlna 1871 Ŵ Zllker 1883 masa pencarlan dan penemuan mlnvak
(mulal pemboran 1883 dl 1elaaa 1laa)
Þro|og Masa 1885 Ŵ 1945
(Masa LksplolLasl Mlnvak oleh Þen[a[ah)
O Þasca 1883 8erdlrl 8oval uuLch Companv dl Þanakalan 8erandan
(SumaLera uLara)
O 1887 Ŵ Þencarlan mlnvak dl !awa 1lmur (Surabava)
O 1888 Ŵ konsesl SulLan kuLal denaan !P MeeLen dl SanaaŴSanaa
O 1890 Ŵ Þendlrlan kllana Wonokromo Ǝ Cepu
O 1892 Ŵ Þembanaunan kllana mlnvak dl Þanakalan 8erandan
O 1894 Ŵ Þendlrlan kllana 8allkpapan oleh Shell 1ransporL and 1radlna
O 1899 Ŵ uu ÞerLambanaan ÞemerlnLah Plndla 8elanda (lndlsche
Ml[nweL) vana menaaLur kealaLan pencarlan mlnvak buml dl
lndoneslaPT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !

A5 dan 8e|anda
O AS berusaha masuk ke lndonesla Lapl dlceaah pemerlnLah 8elandaŦ
namun karena Lekanan AS kepada uen Paaaţ akhlrnva muncul
perusahaan paLunaan AS dan 8elanda vaknl SPLLL dan nlAM (!amblţ
8unvuţ dan SumaLera uLara)
O SLandard Cll masuk dan dlpecah men[adl SLandard Cll of new !ersev
(membenLuk Anak
O Þerusahaan Amerlcan peLroleum Co) dan nederlandsche kolonlale
ÞeLroleum MaaLschappl[ (nkÞM)Ŧ
O nkÞM menemukan lapanaan 1alana Akar (Sumsel) vana merupakan
lapanaan Lerbesar dl Plndla 8elanda
O Mendlrlkan kllana Sunaal Cerona dl seberana kllana Þla[u mlllk Shell
O 1933 SLandard Cll of new !ersev vana mendapaL konsesl !awa dan
Madura menaaabunakan seluruh usahanva ke dalam SLandard
Iacuum ÞeLroleum MaaLschappl[ (SIÞM) dalam benLuk paLunaanŦ ul
dalamnva ada baalan pemasaran SLandard Cll of new ?ork sekarana
bernama Mobll CllŦ Þenaaabunaan lnl dlubah sLaLusnva men[adl Þ1
SLandard Iacuum ÞeLroleum (SLanvac) pada1947Ŧ
O 1922 SLandard Cll of Callfornla masuk ke kallmanLan dan lrlan !ava
O 1928 Culf Cll (AS) masuk ke SumaLera uLara
O 1929 SLandard Cll of Callfornla masuk ke SumaLera uLara
O 1933 SLandard Cll of new !ersev vana mendapaL konsesl !awa dan
Madura menaaabunakan seluruh usahanva ke dalam SLandard
Iacuum ÞeLroleum MaaLschappl[ (SIÞM) dalam benLuk paLunaanŦ ul
dalamnva ada baalan pemasaran SLandard Cll of new ?ork sekarana
bernama Mobll CllŦ
O 1947 Þenaaabunaan SIÞM dlubah sLaLusnva men[adl Þ1 SLandard
Iacum ÞeLroleum (SLanvac)Ŧ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯

atatanť
ul zaman !epanaţ usaha vana dllakukan umumnva adalah merehablllLasl
lapanaan dan sumur vana rusak aklbaL buml hanaus aLau penaebomanŦ
Þro|og Masa 1945 Ŵ 1957
(Masa Þer[uanaan Mlnvak ÞraŴÞerLamlna)
O Selama perana kemerdekaan kealaLan pencarlan mlnvak berhenLlŦ
O Þer[uanaan Þanakalan 8erandanţ SumaLera uLaraţ dan Aceh 1lmur
O Muncul ƍLaskar Mlnvakƍ mensuplal keperluan pesawaL Lerbana dan
kendaraan laln
O 8erdlrl perusahaan mlnvak prlbumlť
4 1943 dldlrlkan Þ1MSu
4 1943 dldlrlkan Þ1Mn Cepu dl lokasl ex SPLLL (LapŦ naloboţ
Semanaal Ledok dan Wonokromo)
4 1930 Þ1Mn Cepu berubah men[adl Þ1Mn8l Cepu
4 1930 Þ1Mn SumaLera uLara berubah men[adl Þ1M8l SumaLera
uLara
4 1934 Þ1Mn8l SumaLera uLara berubah men[adl 1MSu
4 22 !ull 1937 1MSu dlLeLapkan men[adl Þ1 L1MSu (eksplolLasl)
O AausLus 1931 Mosl Mohammad Pasan
4 Cubernur SumaLera MrŦ 1euku PŦ MohŦ Pasan menaa[ukan
sebuah mosl vana memper[uanakan perLambanaan mlnvak dan
dlsokona oleh kablneL secara bulaL pada 2 AausLus 1931 dan
dlbenLuk sebuah komlslŦ
4 Þer[uanaandl parlemen salah saLunva adalah merlnLls uu
perLambanaan vana menaaanLl lndlsche Ml[nweL
O 24 CkLober 1936 ÞÞ noŦ 24/1936
4 ulpuLuskan Lambana mlnvak SumaLera uLara Lldak dlkemballkan
kepada SPLLL
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ·

1957
O !ull 1937 !endŦ APŦ nasuLlon mendapaLkan pellmpahan Luaas
Lambana mlnvak SumuLŦ 8ehablllLasl lapanaan dan ekspor hasll unLuk
pembanaunanŦ 1937 ÞemerlnLah 8l menaambll allh semua
perusahaan 8elanda dl lndoneslaŦ (kecuall SPLLL karena
kepemlllkannva berslfaL lnLernaslonal)
O Þerubahan nuansa kedaerahan men[adl naslonal (AP nasuLlonţ 1937)
O 10 uesember 1937 berdlrlnva Þ1 Þermlna sebaaal perusahaan mlnvak
perLama berslfaL naslonal

Þasca 1957
O 1939 berdlrl nI nlAM (nI nederlands lndlsche Aardolle
MaaLschappl[)
4 Þerusahaan paLunaan AS dan 8elanda
4 31 ues 1939 30Ʒ saham dlambll allh pemerlnLah 8l dan nI nlAM
berubah [adl Þ1 Þermlndo
O 1961 Þ1 Þermlndo dlkukuhkan men[adl Þn Þermlaan
O 1ahun 1961 ť Þ1Ŧ ÞL8MlnA men[adl ÞnŦ ÞL8MlnA dan Þ1Mn men[adl
ÞnŦ ÞL8MlCAn
O 4 !an 1966 Þermlaan dlllkuldasl karena perlsLlwa C30S/Þkl (Þerbum)
4 AseL Þermlaan dlberlkan kepada Þn ÞerLamln dan Þn Þermlna
O 1968 Þn ÞerLamln dan Þn Þermlna meraer men[adl Þn ÞerLamlna
O 1971 dlLerblLkan uu noŦ 8 Lahun 1971 vana menaukuhkan Þn
ÞerLamlna men[adl ÞerLamlna
O 2001 dlLerblLkan uu Mlaas no 22 Lahun 2001 vana akhlrnva
menaanLar ÞerLamlna men[adl Þ1 ÞerLamlna (Þersero)
O 2003 ÞerLamlna berubah sLaLus men[adl Þ1 ÞerLamlna (Þersero)
4 Þerubahan mendasar ada pada peran reaulaLor men[adl plaver
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯

Lra Þersero
O ÞerLamlna adalah 8adan usaha Mlllk neaara vana Lelah berubah
benLuk men[adl Þ1Ŧ Þersero vana beraerak dl bldana eneralţ
peLroklmla dan usaha laln vana menun[ana blsnls ÞerLamlnaţ balk dl
dalam maupun dl luar neaerl vana berorlenLasl pada mekanlsme
pasarŦ
O Modal SeLor Þ1Ŧ ÞerLamlna (Þersero) ť
4 Þ1Ŧ ÞerLamlna (Þersero) merupakan 8uMn vana 100Ʒ sahamnva
dlmlllkl oleh neaaraŦ
4 Modal ulseLor (Þenanaman Modal neaara/ÞMn) Þ1Ŧ ÞerLamlna
(Þersero) pada saaL pendlrlan adalah 8pŦ 100 1rllvunŦ
4 nllal 8pŦ 100 1rllvun LersebuL dlperoleh darl ť
ƍSeluruh kekavaan neaara vana selama lnl LerLanam pada ÞerLamlnaţ
vana mellpuLl AkLlva ÞerLamlna beserLa seluruh Anak Þerusahaanţ
Lermasuk AkLlva 1eLap vana Lelah dlrevaluasl oleh Þerusahaan Þenllal
lndependenţ dlkuranal denaan semua kewa[lban (PuLana)
ÞerLamlnaƍŦ

2Ŧ2 Þrof|| perusahaan
1ermlnal 1ranslL 1an[una Cerem LerleLak dl desa Ceremţ kecamaLan
pulomerak koLa ClleaonŴ8anLenŦ Secara aeoarafls berada dlanLara 03
o
13'13"Ŵ
03
o
38'33" llnLana selaLan dan 03
o
39'33" bu[ur LlmurŦ kawasan lnl
merupakan Lranslsl panLal dan daraL denaan keLlnaalan 0Ŧ00Ŵ2ţ30 m darl
permukaan alr lauL (uÞL) dl kawasan selaL sundaŦ
1ermlnal 1ranslL 1an[una Cerem dlbanaun dlaLas lahan seluas 10ţ6 Pa
dan dlresmlkan pada Lahun 1994Ŧ keberadaan 1ermlnal 1ranslL 1an[una
Cerem adalah unLuk menaanLlslpasl beban vana dlalaml depoL pelumpana
denaan dlLladakannva uepoL merakŦ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ·

Asa| Þasokan 88M ť
Lx lmporLţ Lx kllana dalam neaerl dan Lx Shlp Lo Shlp melalul LankerŦ
Þe|ayanan konsumen ť
Melavanl produk 88M seLlap harl raLaŴraLa 700 kL premlumţ 630 kL
mlnvak Lanahţ 2300 kL mlnvak solarţ 600 kL mlnvak dlesel (Mul) dan 600 kL
mlnvak bakar (MlC) denaan armada Lankl 239 buah dan Lonakana 7 buah
unLuk konsumen SÞ8u/l/aţ lndusLrl dan aaen mlnvak Lanah dl wllavah
provlnsl banLen dan seklLarnva serLa sebaalan kabupaLen 1anaerana dan
kealaLan 8ooket 5etvlceŦ
1ermlnal LranslL 1an[una Cerem [uaa berfunasl sebaaal Supplv ÞolnL baal
beberapa depoL 88M dlluar wllavah ker[a perLamlna uÞms lll serLa kealaLan
penun[ana lalnnvaŦ

Data umum perusahaan ť
nama perusahaan ť Þ1 ÞL81AMlnA (ÞL8SL8C) unlL pemasaran
lll 1ermlnal 1ranslL 1an[una Cerem
AlamaL ť !lŦ LaksŦ 8L MarLadlnaLa Merak 8anLen
1elepon ť 0234Ŵ371813
lax ť 0234Ŵ371812
8ldana/[enls usaha ť ulsLrlbusl 8ahan 8akar Mlnvak (88M) dan
pelumas
Þroduk ť Þremlumţ keroslne (Mlnvak Lanah)ţ
Mlnvak Solarţ Mlnvak ulesel (Mul)ţ Mlnvak
bakar (MlC)ţ ÞelumasŦ
kapaslLas penlmbunan ť Þremlum ť 22 harl
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ^

ť Mul ť 21 harl
ť MlC ť 22 harl
ť Solar ť 19 harl
ť kerosene ť 20 harl
Þroses uLama ť Þenerlmaanţ penlmbunanţ penvaluran
88M dan ÞelumasŦ
uaerah Þemasaran ť Þrovlnsl 8anLen dan sebaalan wllavah
kabupaLen 1anaeranaŦ

2Ŧ3 1u[uan Þerusahaan
Þedoman svsLem ManaaemenL keselamaLanţ kesehaLan ker[a dan
llndunaan llnakunaan lSC 14001ť1996 dan CPSAS 18001ť1999 lnl dlsusun
denaan Lu[uan unLuk ť
1Ŧ Memberlkan arah dan Lu[uan Lerhadap penerapan svsLem
manaaemenL keselamaLanţ kesehaLan ker[a dan llndunaan llnakunaan
lSC 14001 ť 1996 dan CPSAS 18001 ť 1999 dl perLamlna unlL
pemasaran lll Lermlnal LranslL Lan[una aeremŦ
2Ŧ Men[elaskan ruana llnakup penerapan svsLem manaaemenL
keselamaLanţ kesehaLan ker[a dan llndunaan llnakunaan lSC 14001 ť
1996 dan CPSAS 18001 ť 1999 dl Lermlnal LranslL Lan[una aeremŦ
3Ŧ Men[adl acuan dalam penvusunan dokumenŴdokumen lalnnva unLuk
memenuhl persvaraLan lSC 14001 ť 1996 dan CPSAS 18001 ť 1999
4Ŧ Men[adl acuan dalam penvusunan dokumenŴdokumen lalnnva unLuk
memenuhl persvaraLan lSC 14001 ť 1996 dan CPSAS 18001 ť 1999


PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ )0

2Ŧ4 kuang ||ngkup
Þ1Ŧ ÞL81AMlnA (Þersero) LaŦCerem merupakan salah saLu perusahaan
vana beraerak dl bldana pendlsLrlbuslan 88M (8ahan 8akar Mlnvak)Ŧ Adapun
[enls produk 88M vana dldlsLrlbuslkan adalah premlumţ mlnvak Lanah
(ketoseoe)ţ solarţ mlnvak dleselţ dan mlnvak bakarŦ
Þenerapan svsLem manaaemenL keselamaLanţ kesehaLan ker[a dan
llndunaan llnakunaan lSC 14001 ť 1996 dan CPSAS 18001 ť 1999 dl Lermlnal
LranslL Lan[una aeremŦ

2Ŧ5 Þengert|an Ŷ pengert|an umum perusahaan
Ŵ Þenyempurnaan berke|an[ut adalah proses penlnakaLan svsLem
manaaemenL llnakunaan dan k3 unLuk mencapal penvempurnaan klner[a
secara keseluruhan darl keselamaLanţ kesehaLan ker[a dan llnakunaan
secara se[alan denaan kebl[akan llnakunaan dan k3 oraanlsaslŦ
Ŵ ||ngkungan adalah keadaan sekellllna LempaL oraanlsasl beroperasl
Lermasuk udaraţ Lanahţ Alrţ SuAţ lloraţ launaţ Manusla dan
keLerkalLannvaŦ
Ŵ Aspek ||ngkungan adalah unsur darl suaLu kealaLan produk aLau [asa darl
oraanlsasl vana dapaL berlnLeraksl denaan llnakunaanŦ
Ŵ Dampak ||ngkungan adalah seLlap perubahan pada llnakunaanţ apakah
merualkan aLau menaunLunakanţ seluruhnva aLau sebaalan vana dlhasllkan
darl kealaLan produk aLau [asa darl oraanlsasl
Ŵ kes|ko adalah aabunaan darl kemunaklnan dan konsekuensl darl bahav
vaba Lelah dlLenLukan blla Ler[adlŦ
Ŵ Þen||a|an res|ko adalah proses menaukur besaran reslko secara
menvuluruh dan memuLuskan apakah reslko dapaL dlLerlma aLau Lldak
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ))

Ŵ kese|amatan adalah bebas darl reslko aLau bahava vanLa Lldak dapaL
dlLerlma (lSC aulde 2)Ŧ
Ŵ 1u[uan ||ngkungan adalah clLa Ŷ clLa llnakunaan secara menveluruhţ vana
Llmbul darl kebl[akan llnakunaanţ vana Lelah dlLenLukan oleh oraanlsasl lLu
sendlrl unLuk dlcapal dan vana dlkuanLlflkaslkan blla memunaklnkanŦ
Ŵ k|ner[a ||ngkungan adalah hasllŴhasll svsLem manaaemenL llnakunaan vana
dapaL dlukurţ vana berkalLan denaan penaendallan oraanlsasl Lerhadap
aspek llnakunaanţ dldasarkan pada kebl[akanţ Lu[uan dan sasaran
llnakunaanŦ
Ŵ 5asaran ||ngkungan adalah persvaraLan klner[a secara rlnclţ
dlkuanLlflkaslkan blla dlmunaklnkanţ berlaku unLuk oraanlsasl aLau
baalannvaţ vana dlLurunkan darl Lu[uan llnakunaan dan vana perlu
dlLenLukan dan dlpenuhl unLuk mencapal Lu[uan llnaklnaanŦ
Ŵ keb|[akan ||ngkungan adalah persvaraLan oleh oraanlsasl LenLana
kelnalnan dan prlnslpŴprlnslpnva denaan klner[a llnakunaan secara
keseluruhan vana memberlkan keranaka unLuk Llndakan dan unLuk
penenLuan Lu[uan dan sasaran llnakunaannva
Ŵ 5asaran k3 adalah LaraeL dl bldana perl ker[a k3 vana dlLeLapkan oleh
perusahaan unLuk dlcapalŦ
Ŵ Þ|hak terka|t adalah peroranaan aLau kelompok vana berkepenLlnaan
denaan aLau dlpenaaruhl oleh klner[a llnakunaan oraanlsaslŦ
Ŵ Þ|hak yang berkepent|ngan adalah kelompok aLau peroranaan vuana
memperhaLlkan aLau menerlma dampak darl perl ker[a k3 perusahaanŦ
Ŵ Þerusahaan adalah Þ1 ÞL81AMlnA (ÞL8SL8C) uÞms lll 1ermlnal 1ranslL
1an[una CeremŦ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ )2

Ŵ Þrogram penge|o|aan ||ngkungan adalah ranakalan kealaLanţ wakLu
pelaksanaan dan Lanaauna [awab unLuk mencapal Lu[uan dan sasaran
llnakunaanŦ
Ŵ Þencegahan pencemaran adalah penaauanaan prosesţ prakLek bahan aLau
produk vana menceaahţ menauranal aLau menaendallkan pencemaran
vana dapaL mencakup daur ulanaţ penaelolaan perubahan prosesţ
mekanlsme penaendallanţ penaauanaan Sumber dava secara Lflslen dan
penaaanLlan bahanŦ
Ŵ 8ahaya adalah keadaan aLau slLuasl vana berpoLensl menlmbulkan
kerualan seperLl lukaţ saklLţ kerusakan harLa bendaţ kerusdakan llnakunaan
ker[aţ aLau aabunaan darl keadaanŴkeadaan LersebuLŦ
Ŵ Ident|f|kas| bahaya adalah proses menaenall bahavaŴbahava vana ada dan
meneLapkan slfaLŴslfaLnva
Ŵ Wak|| management (Management kepresentat|ve) adalah orana aLau
[abaLan vana dlLun[uk oleh plmplnan aLau manaaer suaLu perusahaan vana
berLanaauna [awab unLuk menaoraanlslr suaLu Llm dalam melaksanakan
svsLem manaaemenL llnakunaan dan k3Ŧ
Ŵ L|mbah 83 adalah llmbah vana menaanduna bahan berbahava aLau
beracun karena slfaLnva aLau [umlahnvaţ balk secara lanasuna maupun
Lldak lanasuna dapaL merudak dan mencemarkan llnakunaan hldup serLa
dapaL membahavakan kehldupan manuslaţ llora dan launaŦ
Ŵ ket|daksesua|an adalah seaala penvlmpanan darl sLandar ker[aţ LunLunanţ
prosedurţ peraLuranţ perl ker[a svsLem manaaemenL ker[a dllţ vana dapaL
secara lanasuna aLau Lldak lanasuna dapaL menvebabkan luka aLau saklL ţ
kerusakan harLa bendaţ kerusakan llnakunaan ker[aŦ
Ŵ Þer| ker[a adalah hasll vana dapaL dlukur darl svsLem manaaemenL CPSAS
vana berhubunaan denaan penaendallan oraanlsasl Lerhadap reslko k3ţ
dldasarkan pada kebl[akan dan sasaran vana Lelah dlLenLukan
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ )¯

Ŵ 5|stem tata ker[a (51k) adalah slsLem LersLrukLur vana menaaLur
penvelenaaaraan kealaLan LerLenLu darl perusahaan Lerdlrl darl kebl[akanţ
prosedurţ lnsLruksl dan hasll darl pelaksanaannvaŦ
Ŵ 5|stem tata ker[a pertam|na (51kÞ) adalah kumpulan darl S1kŴS1k vana
sallna berlnLeraksl dan dl[adlkan acuanţ arahan baku vana dlLeLapkan oleh
manaaemenL perLamlna dalam menopana pencapalan vlsl dan mlsl
perusahaanŦ
Ŵ Þedoman adalah salah saLu benLuk S1kÞţ berlsl kebl[akan vana dl[adlkan
acuan dan arah dalam peneLapan Lu[uanţ sasaranţ sLraLealţ dan rencana
serLapelaksanaan kealaLan Þ1 ÞL81AMlnA (ÞL8SL8C)
Ŵ 1ata ker[a organ|sa| (1kC) adalah salah saLu benLuk S1kÞ merupakan
pen[abaran darl pedoman vana menaaambarkan prosedur darl
pelaksanaan proses LerLenLu vana menalkuLserLakan beberapa unlL ker[aţ
saLuan kealaLan dan peker[aŦ
Ŵ 1ata ker[a |nd|v|du (1kI) adalah salah saLu benLuk S1kÞţ merupakan
pen[abaran darl pedoman aLau 1kC vana menaaambarkan lnsLruksl ker[a
menaenal pelaksanaan suaLu akLlflLas vana dllakukan oleh saLu orana
(lndlvldu) aLau leblhŦ
Ŵ 1ata ker[a penggunaan a|at (1kÞA) adalah salah saLu benLuk S1kÞţ
merupakan pen[abaran darl pedoman aLau 1kC vana menaaambarkan
peLun[uk operasl menaanal pelaksanaan kealaLan unLuk menaoperaslkan
suaLu alaLţ meslnţ lnsLalasl dan sebaaalnvaŦ
Ŵ Dokumen terkenda|| adalah dokumen vana dlLerblLkanţ pembaalan dan
perubahannva dlkendallkanţ dafLar pemeaana vana dl baal dokumen
dlLeLapkanţ dl caLaL pada dafLar dlsLrlbusl / Landa LerlmaŦ 8lla ada baalan
dokumen vana dlrubah denaan LerblLan baruţ kepada pemeaana vana
bersanakuLan dan LerblLan vana dlaanLlkan dlLarlk aLau dlmusnahkanŦ


PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ )!


8A8 III
1INIAUAN ÞU51AkA

3Ŧ1 MIN¥Ak 8UMI
Mlnvak menLah aLau ctoJe oll adalah calran coklaL kehl[auan sampal
hlLam vana LeruLama Lerdlrl darl karbon dan hldroaenŦ 1eorl vana pallna
umum dlaunakan unLuk men[elaskan asalŴusul mlnvak buml adalah ºotooolc
sootce motetlolsºŦ 1eorl lnl menvaLakan bahwa mlnvak buml merupakan
produk perubahan secara alaml darl zaLŴzaL oraanlk vana berasal darl slsaŴslsa
Lumbuhan dan hewan vana menaendap selama rlbuan sampal [uLaan LahunŦ
AklbaL darl penaaruh Lekananţ LemperaLurţ kehadlran senvawa loaam dan
mlneral serLa leLak aeoloals selama proses perubahan LersebuLţ maka mlnvak
buml akan mempunval komposlsl vana berbeda dl LempaL vana berbedaŦ
Mlnvak buml memlllkl campuran senvawa hldrokarbon sebanvak 30Ŵ
98Ʒ beraLţ slsanva Lerdlrl aLas zaLŴzaL oraanlk vana menaanduna beleranaţ
okslaenţ dan nlLroaen serLa senvawaŴsenvawa anoraanlk seperLl vanadlumţ
nlkelţ naLrlumţ beslţ alumlnlumţ kalslumţ dan maaneslumŦ Secara umumţ
komposlsl mlnvak buml dapaL dlllhaL pada Label berlkuLť
1able 1Ŧ1 komposlsl LlmenLal Mlnvak 8uml
5|fatŴs|fat m|nyak bum| b|sa d| bedakan atas s|fat f|s|ka dan k|m|aŦ

kompos|s| Þersentase
Pvdroaen (P) 11Ŵ14
Sulfur (S) 0Ŵ3
nlLroaen (n) 0Ŵ1
Ckslaen (C) 0Ŵ2
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ )¯

3Ŧ1Ŧ1 5|fat I|s|ka
1Ŧ 8erat lenis { uensityţ 5pesific orovity atau 4Pl orovity)Ŧ
8eraL [enls aLau speslflc otovltv otoo All otovltv serlna menun[ukan
secara kasar kuallLas mlnvak buml LersebuLŦ Makln kecll beraL [enls aLau SC
mlnvak LersebuLţ mekln besar AÞlnvaţ makln baaus kuallLasnvaţ maka mlnvak
LersebuL semakln banvak menaanduna fraksl rlnaan sehlnaaa haraa [ualnva
akan semakln LlnaalŦ 8ealLu pula seballknva [lka SC rendah maka akan
semakln buruk kuallLas mlnvak buml LersebuLŦ
2Ŧ 1|t|k tuang
1lLlk Luana %loot lolot) adalah suhu Lerendah dlmana mlnvak buml
maslh blsa dl Luanakan aLau suhu Lerendah dlmana mlnvak buml maslh blsa
menaallr oleh beraLnva sendlrlŦ uenaan menaeLahul LlLlk Luana darl mlnvak
buml LersebuL klLa dapaL menahlLua pada suhu berapa mlnvak buml LersebuL
maslh blsa dl pompaţ aLau Lldak blsa dl pompaţ blsa dl hlLuna berapa [umlah
uap alr (sLeam) vana dl buLuhkan sebaaal pemanas unLuk men[aaa aaar
mlnvak LeLap dapaL dl pompaŦ
3Ŧ kekenta|an (Iiskositos)
Ilskosltos adalah dava hambaLan vana dl lakukan oleh calran unLuk
menaallr pada suhu LerLenLuŦ ?alLu berupa bllanaan vana menu[ukan mudah
Lldaknva suaLu flulda menaallr pada suhu LerLenLuŦ Ilskosltos merupakan
slfaL vana sanaaL penLlna karna unLuk menenLukan perhlLunaan allran dalam
LransporLasl mlnvak dan sebaaal pelumasanŦ Semakln Llnaal suhu maka
mlnvak akan semakln encerţ bealLu pula seballknvaŦ
4Ŧ 1|t|k nya|a {l/osh point)
1lLlk nvala adalah suhu Lerendah dlmana mlnvak buml apablla dl
panaskanţ sudah memberlkan uapnva vana cukup campurannva denaan
udara sehlnaaa akan menvala seke[ap apablla dlberl sumber nvala aplŦ losb
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ )·

polot perlu dl perhaLlkan unLuk keamanan LransporLasl dan penlmbunan
mlnvak dan aas bumlŦ Makln Llnaal ¨Aplnva makln rlnaan mlnvak LersebuL
maka makln rendah flosb polotnva aLau LlLlk nvalanva/makln mudah
LerbakarŦ
5Ŧ Warna
Warna pada mlnvak buml pada umumnva brhubunaan denaan beraL
[enlsnvaŦ !lka beraL [enlsnva Llnaal maka warna mlnvak valLu hl[au kehlLamŴ
hlLamanţ sedanakan [lka rlnaan beraL [enlsnva maka warnanva coklaL kehlLamŴ
hlLamanŦ Warna pada mlnvak buml dl sebabkan karena adanva penaoLoranţ
mlsalnva oksldasl senvawa hldrokarbonţ karena hldrokarbon sendlrl Lldak
memperllhaLkan warna LerLenLuŦ
6Ŧ I|ouresens|
SlfaL flouresensl valLu [lka Lekena slnar ulLraŴvloleL akan
memperllhaLkan warna vana laln darl warna blasaŦ Warna flouresensl mlnvak
buml valLu kunlna sampal kunlna keemasan dan kellhaLan sanaaL hldupŦ SlfaL
flouresensl bermanfaaL unLuk ldenLlflkaslţ sedlklL sa[a mlnvak buml LerdapaL
pada keplnaan baLuan aLau lumpur pemboran akan mudah LerdeLekksl
denaan slnar lampu ulLraŴvloleLŦ
7Ŧ Indeks kefraks|
Mlnvak buml memperllhaLkan berbaaal macam lndeks refraksl darl 1ţ3
sampal 1ţ4Ŧ Þerbedaan lndeks refraksl LeraanLuna darl dera[aL AÞlnva aLau
beraL [enlsŦ Makln Llnaal beraL [enls aLau makln rendah AÞlnva akan semakln
Llnaal pula lndeks refrakslnvaŦ
8Ŧ 8au
Mlnvak buml ada vana berbau sedap ada pula vana Lldakţ vana blasanva
sebabkan oleh penaaruh melekul aromaLŦ Mlnvak buml vana berbau Lldak
sedap blasanva dl sebabkan karena menaanduna senvawa nlLroaen aLaupun
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ )¯

beleranaŦ Colonaan parafln dan nafLen blasanva memberlkan bau vana
sedapŦ
9Ŧ N||a| ka|or|
nllal kalorl mlnvak buml adalah [umlah panas vana dl Llmbulkan oleh
saLu aram mlnvak bumlţ vallLu denaan menlnakaLkan LemperaLur saLu aram
alr darl 3ţ3 dera[aL celslus sampal 4ţ3 der[aL celslusţ dan saLuannva adalah
kalorl aLau 8Lu aLau M! (meaa [uole)Ŧ
10Ŧ kandungan 8e|erang
kandunaan belerana blasanva dlnvaLakan dalam persen beraLţharaanva
berklsar anLara 0ţ03Ŵ3ţ3Ʒ beraLŦ Mlnvak menLah vana berkadar belerana dl
aLas 0ţ3 Ʒ blasanva dlsebuL #soot ctoJe´ţ mlnvak [enls lnl haraanva murah
karena dl perlukan blava llnakunaanţ aaar Lldak menlmbulkan pencemaran
llnakunaan mlnvak LersebuL harus dlhllanakan belerananva pada proses
penallanaanŦ
11Ŧ kadar Garam
kadar aaram mlnvak menLah dlnvaLakan denaan banvaknva aaram
dapur (naCL) vana Lerkanduna dl dalamnvaŦ Caram lnl blsa menlmbulkan
persoalan korosl beraL pada proses dl kllana mlnvakŦ Þroses penahllanaan
aaram blasanva dl laksanakan pada peralaLan desalLer vana prlnslp ker[anva
berdasarkan alaL elekLrolls denaan memanfaaLkan Lenaaa llsLrlkŦ
12Ŧ kandungan karbon
karbon slsa seLelah plrollsa mlnvak menLah blasanva dlLenLukan denaan
metoJe komsbottom %kck) aLau cootoJsoo %cck)Ŧ8C8/CC8 lnl hubunaannva
denaan kandunaa bahan asphalLls %Aspbolteoe cooteot) dan lobe oll
kecovetvŦ Semakln rendah haraanva blasanva semakln baaus lube oll
recoverlnvaŦ

PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ )·

13Ŧ kadar N|trogen
nlLroaen blassanva Lldak dlkehendakl dalam mlnvak menLahţ karna
senvawa nlLroaen blsa meracunl beberapa [enls kaLallsŦ 8lasanva [lka kadar
nlLroaen leblh darl 0Ŧ23Ʒ akan dllakukan proses penahllanaannvaŦ
14Ŧ 5|fat D|st||as|
SlfaL dlsLllasl darl mlnvak menLah sanaaL penLlna baal perencana proses
dl kllanaŦ ulsLllasl vana blasa dllakukan unLuk evaluasl mlnvak buml adalah
dlsLllasl @8l %@toe 8ollloo lolot)ţ Jlstllosl nempelţ Joo OlJetsbowŦ unLuk
evaluasl lona resldu dl pakal dlsLllasl vacumŦ
3Ŧ1Ŧ2 5|fat k|m|a
SlfaL klmla berkalLan denaan reakslŴreaksl klmla vana Ler[adl pada
mlnvak buml valLu ť

1) keaks|Ŵreaks| pada A|kana
Alkana adalah zaL vana sukar bereaksl sehlnaaa dlsebuL parafflnţ arLlnva
memlllkl aflnlLas kecllŦ Þada alkana reakslŴreaksl penLlna vana Ler[adl adalahť
aŦ Þembakaran
Alkana akan menaalaml pembakaran men[adl CC2 dan P2C [lka Ler[adl
pembakaran sempurnaŦ !lka pembakarannva Lldak sempurna dlhasllkan CCţ
parLlkel karbon dan P2C Ŧ
bŦ 5ubst|tus|
SubsLlLusl adalah reaksl penaaanLlan aLom P denaan aLom auaus lalnŦ
Salah saLu reaksl subsLlLusl vana blasa Ler[adl adalah haloaenasl vaknl
peraanLlan aLom P oleh aLomŴaLom haloaen (l2ţ Cl2ţ 8r2ţ dan l2Ŧ

PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ )^

ConLoh
klorlnasl (penaaanLlan P denaan klorln) pada meLanaŦ
cŦ Þerengkahan atau crack|ng
8eaksl perenakahan adalah pemoLonaan ranLal karbon men[adl
poLonaanŴpoLonaan vana leblh kecllŦ

2) keaks|Ŵreaks| A|kena
Alkena dapaL menaalaml reakslŴreaksl sebaaal berlkuL ť
aŦ Þembakaran
Sama denaan alkanaţ alkena [uaa dapaL menaalaml pembakaran vana
menahasllkan CC2 dan P2C ([lka merupakan pembakaran sempurna)Ŧ
bŦ Ad|s|
Adlsl menahasllkan rekasl pen[enuhan lkaLan ranakapŦ
cŦ Þo||mer|sas|
Þollmerlsasl adalah penaaabunaan molekul sderhana (monomer)
men[adl molekul besar (pollmer)Ŧ
dŦ 5ubst|tus|
Þada alkena reaksl subsLlLusl vana dlperkenalkan adalah haloaenasl
vaknl penaaanLlan aLom P denaan aLom Paloaen seperLl lţ Clţ 8rţ dan lŦ

3) keaks|Ŵreaks| A|kuna
Alkuna menaalaml reakslŴreaksl seperLl halnva alkenaŦ Salah saLu vana
LerpenLlnaadalah adlslŦ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 20

3Ŧ2 ÞkCDUk MIN¥Ak 8UMI
ÞrodukŴproduk mlnvak buml sanaaL bermacamŴmacam anLara laln vana
berupa calr maupun aasŦ Mlnvak dan aas hasll penaolahan dl dapaL darl
renLeLan proses penaolahan pencampuran (8lendlna) unLuk mendapaL
produk mlnvak sesual vana dl lnalnkanŦ

3Ŧ2Ŧ1 Þroduk 88M ( 8ahan 8akar M|nyak )
Þrem|um
Þremlum (8Cn 88) ť Þremlum adalah bahan bakar mlnvak [enls dlsLllaL
berwarna kekunlnaan vana [ernlhŦ Warna kunlna LersebuL aklbaL adanva zaL
pewarna Lambahan %Jve)Ŧ

M|nyak 1anah { kerosene )
Mlnvak Lanah (bahasa lnaarlsť kerosene aLau paraffln)ţ adalah calran
hldrokarbon vana Lak berwarna dan mudah LerbakarŦ nama ketoseoe
dlLurunkan darl bahasa ?unanl ketos %ěĖĪţ malam)Ŧ ula dlperoleh denaan
cara dlsLllasl frakslonal darl peLroleum pada 130¨C and 273¨C (ranLal karbon
darl C12 sampal C13)Ŧ

5o|ar
Mlnvak solar adalah bahan bakar [enls dlsLllaL berwarna kunlna
kecoklaLan vana [ernlhŦ Mlnvak solar lnl blasa dlsebuL [uaa os Ollţ
Aotomotlve ulesel Ollţ nlob 5peeJ uleselŦ

M|nyak D|ese|
Mlnvak ulesel adalah hasll penvullnaan mlnvak vana berwarna hlLam
vana berbenLuk calr pada LemperaLur rendahŦPT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 2)

M|nyak 8akar
Mlnvak bakar adalah hasll dlsLllasl darl penvullnaan mlnvak LeLapl
belum membenLuk resldu akhlr darl proses penvullnaan lLu sendlrlŦ 8lasanva
warna darl mlnvak bakar lnl adalah hlLam chromŦ Selaln lLu mlnvak bakar
leblh pekaL dlbandlnakan denaan mlnvak dleselŦ Mlnvak bakar [uaa serlna
dlkenal denaan lsLllah foel ollŦ

3Ŧ2Ŧ2 Þroduk 88k ( 8ahan 8akar khusus )
Avgas
Avaas adalah bahan bakar vana dl aunakan unLuk pembakaran pesawaL
udara [enls 5potk looltloo aLau lotetool combotloo £ooloe llstoo @vpe vana
dlnvalakan denaan buslŦ lunasl bahan bakar dlslnl adalah unLuk
menahasllkan Lenaaa mekanlk darl Lenaaa klmla hasll pembakaran vana dl
hasllkan darl/oleh adanva suaLu Lekanan vana dl hubunakan denaan suaLu
poros unLuk menaaerakan rodaŦ Avaas merupakan hasll penaolahan mlnvak
buml darl fraksl aasolln vana pallna rumlL dalam proses penvedlaannva dan
harus memenuhl sLandar vana keLaLŦ

Avtur
AI1u8 adalah bahan bakar darl fraksl mlnvak Lanah vana dlrancana
sebaaal bahan bakar pesawaL Lerbana vana menaaunakan mesln Lurbln aLau
mesln vana memlllkl ruana pembakaran eksLernal %£xtetool combostloo
£ooloe)Ŧ klner[a/kehandalan AI1u8 LeruLama dlLenLukan oleh karakLerlsLlk
keberslhannvaţ pembakaranţ dan performanva pada LemperaLur rendahŦ
8erdasarkan speslflkasl LersebuLţ AI1u8 harus memenuhl persvaraLan vana
dlbuLuhkanţ seperLl memlllkl LlLlk beku %fteeze polot) makslmum Ŵ47¨C dan
LlLlk nvala %flosb polot) mlnlmum 38¨C (100¨ l)Ŧ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 22

Þertamax
ÞerLamax (8Cn 92) ť dlLu[ukan unLuk kendaraan vana mempersvaraLkan
penaaunaan bahan bakar berokLan Llnaal dan Lanpa Llmbal (unleaded)Ŧ
ÞerLamax [uaa dlrekomendaslkan unLuk kendaraan vana dlproduksl dlaLas
Lahun 1990 LeruLama vana Lelah menaaunakan Leknoloal seLara denaan
electtoolc foel lojectloo dan cotolvtlc coovettetsŦ

Þertamax Þ|us
ÞerLamax Þlus (8Cn 93) ť !enls 88M lnl Lelah memenuhl sLandar
performance lnLernaLlonal JotlJ JlJe oel cbottet %JJc)Ŧ ulLu[ukan
unLuk kendaraan vana berLeknoloal muLakhlr vana mempersvaraLkan
penaaunaan bahan bakar berokLan Llnaal dan ramah llnakunaanŦ ÞerLamax
Þlus sanaaL dlrekomendaslkan unLuk kendaraan vana memlllkl kompresl raLlo
ƽ 10ţ3 dan [uaa vana menaaunakan Leknoloal £lecttoolc oel lojectloo %£l)ţ
Iotloble Iolve @lmloo lotellloeot %II@l)ţ %I@l)ţ @otbocbotoets dan cotolvtlc
coovettetsŦ

3Ŧ3 8AnAN 8AkAk MIN¥Ak
8ahan bakar mlnvak vana ada sekarana dlbuaL darl mlnvak menLahţ
calran berwarna hlLam vana dlpompa darl peruL buml dan blasa dlsebuL
denaan pettoleomŦ Calran lnl menaanduna hldrokarbonŦ ALomŴaLom karbon
dalam mlnvak menLah lnl berhubunaan saLu denaan vana lalnnva denaan
membenLuk ranLal pan[ana vana berbedaŴbedaŦ Molekul hldrokarbon denaan
pan[ana vana berbeda akan memlllkl slfaL dan kelakuan vana berbeda pulaŦ
CP
4
(MeLana) merupakan molekul pallna ºrlnaan"Ŧ LmpaL molekul perLama
hldrokarbon adalah MeLanaţ LLanaţ Þropanaţ dan 8uLanaŦ ualam LemperaLur
dan Lekanan kamarţ keempaLnva berwu[ud aasţ denaan LlLlk dldlh maslnaŴ
maslna Ŵ107
0
C ţ Ŵ67
0
C ţ Ŵ43
0
C ţ dan Ŵ18
0
CŦ 8erlkuLnvaţ darl C
3
Ŷ C
18
berwu[ud calrţdan mulal darl C
19
keaLas berwu[ud padaLŦ uenaan berLambah
pan[ananva ranLal hldrokarbon akan menalkkan LlLlk dldlhnvaţ sehlnaaa klLa
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 2¯

blsa memlsahkan hldrokarbon lnl denaan cara desLllaslŦ Þrlnslp lnllah vana
dlLerapkan dl penallanaan mlnvak unLuk memlsahkan berbaaal fraksl
hldrokarbon darl mlnvak menLahŦ
kedua unlL proses lnl mlnvak menLah dlsullna men[adl frakslŴfrakslnvaţ
valLu aasţ dlsLllaL rlnaan (seperLl mlnvak bensln)ţ dlsLllaL menenaah (seperLl
mlnvak Lanahţ mlnvak solar)ţ mlnvak bakar (aas oll)ţ dan reslduŦ Þemlsahan
fraksl LersebuL dldasarkan pada LlLlk dldlhnvaŦ kolom dlsLllasl berupa be[ana
Lekan slllndrls vana Llnaal (seklLar 40m) dan dl dalamnva Lerdapar LravŴLrav
vana berfunasl memlsahkan dan menaumpulkan flulda panas vana menauap
keaLasŦ lraksl hldrokarbon beraL menaumpul dlbaalan bawah kolomţ
semeLara frakslŴfraksl hldrokarbon vana rlnaan akan menaumpul dlbaalanŴ
baalan kolom leblh aLasŦ lrakslŴfraksl hldrokarbon vana dlperoleh darl kolom
dlsLllasl lnl akan dlproes leblh lan[uL dlunlLŴunlL proses vana lalnţ seperLl ť
lolJ cotolvtlc ctocketţ dllŦ (hLLpť//ldŦwlklpedlaŦora/wlkl/kllana_mlnvak#
Þroses_ulsLllasl)Ŧ

3Ŧ4 Þroses Þend|str|bus|an 88M
Þ1Ŧ ÞL81AMlnA (Þersero) merupakan pemasok 8ahan bakar mlnvak dl
seluruh wllavah 8anLen seperLl koLa Clleaonţ koLa Seranaţ Lebakţ 8anakas
8lLunaţ koLa 1anaeranaţ kabŦ1anaeranaŦ Þ1Ŧ ÞL81AMlnA (Þersero) LaŦCerem
mendlsLrlbuslkan mlnvak vana sudah [adl bahan bakar mlnvakţ mlnvak
LersebuL berasal darl kllanaŴkllana mlnvak mlllk ÞL81AMlnAţ dan ada [uaa
vana dllmpor darl luar seperLl darl Slnaapuraţ dan IleLnam vana khusus
menalmpor bahan bakar mlnvak [enls premlumţ karena persedlaan premlum
dlkllana mlnvak lndonesla Lldak banvakţ sedanakan pemakalnva sanaaLlah
banvakŦ
Þroses penvaluran mlnvak darl kllana mlnvak hlnaaa sampal dl
konsumen memerlukan beberapa LahapŦ Adapun prosesnvaţ mlnvak vana
sudah [adl darl kllanaŴkllana mlnvak dan Lelah lulus penaecekan dl Lransfer ke
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 2!

kapal Lankerţ seLelah lLu kapal sandar dl dermaaaţ sebelum dllakukan
dlscharae dllakukan penaecekan kemball kemudlan darl kapal dlscharae ke
Lanakl Llmbun seLelah mlnvak berada dlLanakl Llmbun dllakukan kemball
penaecekan oleh orana Llmbun secara kasar valLu menaaunakan alaL
PldromeLer dan LhermomeLer unLuk menaeLahul denslLv dan suhu nvaţ lalu
darl Lanakl Llmbun mlnvak dapaL dlsalurkan ke konsumen SÞ8uţ dan lndusLrlŴ
lndusLrl denaan menaaunakan mobll LanaklŦ

3Ŧ5 88M (8ahan 8akar M|nyak) 5|sa Ana||s|s
ualam melakukan anallsls bahan bakar mlnvak banvak menahasllkan
slsa sampleţ dl LaboraLorlum Þ1Ŧ ÞL81AMlnA (Þersero) sample slsa anallsls
awalnva dl Lampuna dalam ember besarţ [lka sudah Lldak cukup slsa sample
LersebuL dlplndah ke dalam drumţ kemudlan plhak laboraLorlum membuaL
berlLa acara berupa pemusnahan sample kepada plhak Lk3 aaar
memlndahkan slsa sample anallsls ke drvlna baLhŦ Slsa sample LersebuL
belum dlkaLakan sebaaal llmbah melalnkan dlkaLakan sebaaal mlnvak koLor
karena maslh dapaL dlolah kemballŦ Mlnvak koLor vana Lelah berada dalam
drvlna baLh Lldak lanasuna dlprosesţ LeLapl dldlamkan selama 90 harl sambll
menunaau drvlna baLh lLu Lerlsl penuh denaan mlnvak koLor balk darl slsa
anallsls sample maupun darl Lanakl mlnvak lalnnva dan [uaa berfunasl unLuk
memlsahkan mlnvak denaan alrŦ SeLelah dldlamkan dalam [anaka wakLu vana
Lelah dlLenLukanţ mlnvak vana berada dalam drvlna baLh dl masukkan dalam
seLLllna Lank kemudlan dlprosesŦ SeLelah selesal dlproses dlambll beberapa
ml mlnvak koLor LersebuL unLuk dl anallslsţ [lka hasll anallsls LersebuL Oo spec
maka mlnvak lLu dlslmpan kedalam Lanakl MlC dan dapaL dlaunakan kemball
sebaaal bahan bakarţ LeLapl [lka hasll anallsls LersebuL Off spec maka mlnvak
LersebuL Lldak dapaL dlaunakan kemball dan harus dllakukan pemusnahanŦ
Þemusnahan dllakukan oleh plhak perusahaan laln vana menanaanl
pemusnahan slsa sample vana mempunval l[ln darl plhak LP (Llnakunaan
Pldup) aaar pemusnahan LersebuL Lldak merusak llnakunaanŦ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 2¯

3Ŧ6 8ahan 8akar M|nyak yang d|d|str|bus|kan
Þrem|um
Þenaaunaan premlum pada umumnva adalah unLuk bahan bakar
kendaraan bermoLor bermesln benslnţ seperLl ť mobllţ sepeda moLorţ moLor
Lempel dan lalnŴlalnŦ 8ahan bakar lnl serlna [uaa dlsebuL moLor oosolloe aLau
pettolŦ

M|nyak 1anah {kerosene)
Þada suaLu wakLu mlnvak Lanah banvak dlaunakan dalam lampu mlnvak
Lanah LeLapl sekarana uLamanva dlaunakan sebaaal bahan bakar mesln [eL
(leblh Leknlkal AvLurţ !eLŴAţ !eLŴ8ţ !ÞŴ4 aLau !ÞŴ8)Ŧ Sebuah benLuk darl mlnvak
Lanah dlkenal sebaaal 8ÞŴ1 dlbakar denaan okslaen calr sebaaal bahan bakar
rokeLŦ

5o|ar
Þenaaunaan mlnvak solar pada umumnva adalah unLuk bahan bakar
pada semua [enls mesln dlesel denaan puLaran Llnaal (dlaLas 1Ŧ000 8pm)ţ
vana [uaa dapaL dlperaunakan sebaaal bahan bakar pada pembakaran
lanasuna dalam dapurŴdapur kecllţ vana LeruLama dllnalnkan pembakaran
vana berslhŦ

M|nyak D|ese|
Mlnvak ulesel blasanva memlllkl kandunaan sulfur vana rendah dan
dapaL dlLerlma oleh ,eJlom 5peeJ ulesel £ooloe dl sekLor lndusLrlŦ Cleh
karena lLulahţ dlesel oll dlsebuL [uaa loJosttlol ulesel Oll %luO) aLau ,otloe
ulesel oel %,u)Ŧ

M|nyak 8akar
Secara umum keaunaan mlnvak bakar adalah unLuk bahan bakar
penaaplan lanasuna pada lndusLrl Ŵ lndusLrl besarţ ÞL1u dan [uaa dlaunakan
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 2·

sebaaal salah saLu alLernaLlf bahan bakar pada lndusLrl menenaah kecll
lalnnvaŦ Mlnvak bakar [uaa serlna dlkenal denaan lsLllah fuel ollŦ

3Ŧ7 Þarameter U[| 88M (8ahan 8akar M|nyak)
ualam seLlap pendlsLrlbuslan muLlak dllakukan anallsls Lerleblh dahulu
unLuk mendapaLkan kuallLas 88M vana sesual denaan sLandarŦ PalŴhal vana
penLlna dalam seLlap anallsls adalah menenLukan parameLer vana harus dl
u[lŦ

8erlkuL adalah parameLerŴparameLer u[l anallsls premlum ť
1Ŧ Colour
2Ŧ uenslLv
3Ŧ 8IÞ (8eld Iapour Þressure)
4Ŧ Sulphur ConLenL
3Ŧ ulsLlllaLlon

8erlkuL adalah parameLerŴparameLer u[l anallsls Mlnvak 1anah (etoseoe) ť
1Ŧ uenslLv
2Ŧ llash ÞolnL Able
3Ŧ Sulphur conLenL
4Ŧ Smoke ÞolnL
3Ŧ ulsLlllaLlon
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 2¯


8erlkuL adalah parameLerŴparameLer u[l anallsls Solar ť
1Ŧ Colour
2Ŧ uenslLv
3Ŧ llash ÞolnL
4Ŧ Þour ÞolnL
3Ŧ Sulphur ConLenL
6Ŧ ulsLlllaLlon
7Ŧ CeLane number
8Ŧ IlscoslLv

8erlkuL adalah parameLerŴparameLer u[l anallsls Mlnvak ulesel Ǝ Mlnvak
8akar ť
Ŧ ueosltv
2Ŧ 5olpbot cooteot
JŦ Ilscosltv
4Ŧ losb polot
5Ŧ Jotet cooteot
6Ŧ 5eJlmeo
7Ŧ cck %coJtosoo cotboo teslJoe)

PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 2·

8A8 IV
ML1CDA ANALI5I5

4Ŧ1 Þenentuan Dens|ty pada 15
0

uenslLv adalah perbandlnaan beraL sample Lerhadap volumenvaŦ
ÞenenLuan lnl menaaunakan sLandar meLode AS1M u 1298ţ unLuk
menaeLahul beraL [enls sampel pada 13
0
C denaan menaaunakan alaL ukur
hldromeLer aelasŦ

Þr|ns|p ker[a ť
PldromeLer vana sesual dlapunakan pada calran sampel dalam sebuah
aelas slllnder vana mempunval aarls Lenaah ƽ 23 ml darl aarls Lenaah luar
hldromeLerŦ

ara Þengoperas|an ť
1Ŧ Slapkan aelas slllnder berukuran 1000 mlŦ
2Ŧ Slapkan PldromeLer dan LhermomeLer vana sesualŦ
3Ŧ 1uanakan sample kedalam aelas slllnderŦ
4Ŧ Masukkan hldromeLer beserLa LermomeLer kedalam aelas slllnderŦ
3Ŧ ulamkan sampal hvdromeLer dan LhermomeLer LersebuL Lldak
beraerakŦ
6Ŧ kemudlan baca skala pada hldromeLer dan LermomeLerŦ
7Ŧ CaLaL hasllnvaţ kemudlan dlkonverslkan pada Lable 13Ŧ

4Ŧ2 Þenentuan U[| 1ekanan Dop {keid Iopour Pressure) pada 100
0
I
1ekanan uap adalah suaLu fakLor vana menun[ukkan [umlah uap vana
LerbenLuk pada dlsLllasl mlnvak bumlŦ u[l Lekanan uap lnl dllakukan pada
100
0
l denaan menaaunakan alaL 8eld sesual denaan sLandar meLode AS1M
u 323ţ unLuk menaeLahul seberapa besar Lekanan uap vana dlhasllkan [lka
mlnvak bensln dlpanaskan pada suhu 100
0

PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ 2^

Þr|ns|p ker[a ť
ulLuana se[umlah sampel kedalam Labuna ba[a alaL reld denaan alaL
pemlndah sampel khususţ kemudlan rendam dalam bak pada suhu LeLap 100
0

lţ seLlap llma menlL dllakukan pembacaan Lekanan pada alaL ukur dan
penaocokanţ sampal Lekanan makslmum vana dlhasllkan LeLapŦ
ara Þengoperas|an ť
1Ŧ ?aklnkan saklar alaL dalam keadaan CllŦ
2Ŧ ?aklnkan lsl baLh berlsl alr (AquadesL) sampal baLas vana dllsvaraLkan
3Ŧ Pubunakan sLecker pada sLop konLakŦ
4Ŧ 1ekan Lombol power Cnţ Lombol heaLlna dan Lombol sLlrrer secara
beruruLanŦ
3Ŧ kemudlan Lekan Lombol sLarL unLuk memfunaslkan keLlaa Lombol
LersebuLŦ
6Ŧ 8larkan beberapa menlLţ unLuk mendapaLkan suhu dalam waLer baLh
sesual keLenLuanŦ
7Ŧ SeLelah suhu dldapaLkanţ masukkan sampel vana Lerleblh dahulu
dldlnalnkan ke dalam aasollne chamber vana kemudlan dlsaLukan
denaan alr chamberţ hubunakan denaan cepaL menaaunakan plpa
pressure aauae aaar pemerlksaan akuraLŦ
8Ŧ 1ekan Lombol LesLŦ
9Ŧ CaLaL hasll Lekanan uap reld vana dldapaL pada pressure aauaeŦ
10ŦSeLelah pemerlksaan selesalţ maLlkan Lombol LesL dan anakaL aasollne
chamber darl waLer baLhŦ
11ŦMaLlkan Lombol heaLlnaţ Lombol sLlrrer dan Lombol Cn aLau CllŦ
12ŦCabuL sLecker darl sLop konLakŦ

PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯0

4Ŧ3 Þenentuan U[| Angka Cktan {Octone Number)
Anaka CkLan adalah suaLu bllanaan vana menun[ukan LlnakaL
keLanaauhan bahan bakar Lerhadap deLonasl aLau knocklnaŦ ÞenenLuan u[l
lnl dllakukan denaan mesln vana dlbuaL menuruL sLandar AS1M Ŷ Cl8 (AS1M
u 2699)Ŧ
ara Þengoperas|an ť
1Ŧ nvalakan alaL LersebuL denaan menekan Lombol hlLam vana LerdapaL
pada slsl baalan aLas kanan (alaL akan melakukan pemanasan selama
30 menlL)Ŧ
2Ŧ Þerlksa fllLer vana LerdapaL pada baalan aLas LempaL sampel dan
LempaL pembuanaan sampelŦ
3Ŧ Þoslslkan Loaale swlLch ke aLas vana LerleLak pada slsl baalan klrlŦ
4Ŧ Þasana Lublna vana pan[ana pada LempaL sampel ([anaan Lerlalu
kencana)Ŧ
3Ŧ Slapkan sampel pada boLol vana berwarana coklaL vana Lelah dlsuplal
denaan alaL LersebuLŦ Þasana boLol vana Lelah Lerlsl oleh sampel pada
baalan vana LerdapaL Lublna (baalan vana pallna depan)Ŧ
6Ŧ Þasana boLol vana berwarna coklaL pada baalan belakana boLol
sampelŦ
7Ŧ SeLelah alaL LersebuL Lldak menalndlkaslkan wakLu pemanasanţ maka
alaL LersebuL dlnvaLakan sudah slap melakukan penaeLesanŦ
8Ŧ 1ekan nomor (1) auLo (Lekan pada numerlcal)Ŧ
9Ŧ lsl predlksl okLan number vana akan klLa u[l coba denaan menekan
Lombol numerlcal lalu enLer aLau klLa dapaL menakosonakan predlksl
klLa denaan menekan Lombol exlLŦ
10Ŧ8lla klLa menaeLahul [umlah kandunaan sulphur dalam sampel
LersebuL klLa dapaL melakukan anaka vana klLa keLahul aLau Lekan exlL
unLuk menakosonakannvaŦ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯)

11Ŧ8lla klLa menaeLahul [umlah 8IÞ dalam sampel LersebuL klLa dapaL
memasukan anaka vana klLa keLahul aLau Lekan exlL unLuk
menakosonakannvaŦ
12ŦÞompa alaL LersebuL akan auLo maLlc menvalaŦ
13Ŧulsplav LerLulls # meosotemeot lo ptootess" uaLa oolsltloo ŧŦŦƷ
completeŦ
14ŦSeLelah daLa acqulslLlon selesal Lekan enLer unLuk membaca hasll LesLŦ
13ŦSeLelah hasll LerdapaL pada lavarţ maka klLa Lekan exlL sampal klLa
mellhaL lndlkasl %uO )Ou Jl5n @O lON uA@A?) Lekan )£5Ŧ
16ŦLalu masukan sampel lu denaan menekan Landa panah ke aLasţ
kebawahţ samplna klrl aLau kanan unLuk memlllh alphabeLlcal lalu
Lekan enLerŦ

4Ŧ4 Þenentuan U[| D|st||as| (uisti//otion)
ulsLllasl adalah suaLu proses unLuk memlsahkan aLau memurnlkan
suaLu zaL darl penaoLorŴpenaoLornva berdasarkan pada perbedaan LlLlk
dldlhnvaŦ ulmana zaL vana memlllkl LlLlk dldlh leblh rendah akan menauap
leblh duluţ kemudlan uap Ladl akan menaalaml proses pendlnalnan pada
kondesorŦ ul dalam kondesor akan Ler[adl proses perubahan fasaţ fasa
uap(fasa aas) akan berubah men[adl fasa calr vana akan menaallr ke LempaL
penampunaan seebaaal dlsLllaLŦ
ÞenenLuan u[l dlsLllasl lnl dllakukan menuruL sLandar meLode AS1M u
86ţ unLuk menaeLahul [arak dldlh serLa slfaLŴslfaL penauapan bensln pada
LemperaLurŴLemperaLur LerLenLuŦ

Þr|ns|p ker[a ť
100 ml sampel dalam labu dlsLllasl dluapkan denaan kecepaLan
pemanasan LerLenLuţ sehlnaaa wakLu vana dlbuLuhkan mulal darl pemanasan
awal sampal Lercapal LlLlk dldlh akhlr berklsar anLara 28 Ŷ 32 menlLŦ
Sedanakan wakLu mulal darl pemanasan awal sampal Lercapal LlLlk dldlh awal
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯2

berklsar anLara 3 Ŵ10 menlL dan seLlap 10 ml volume dlsLllaL LerLampuna
dalam aelas ukur seklLar 2 menlLŦ
ara Þengoperas|an ť
1Ŧ ?aklnkan bak kondesor penuh Lerlsl alr sesual baLas (unLuk mlnvak solar
suhu kurana leblh 30
o
C dan unLuk premlum menaunakan es)Ŧ
2Ŧ ?aklnkan semua saklar pada poslsl offŦ
3Ŧ LeLakan labu desLllasl vana Lelah berlsl sampel dan Lerpasana
LermomeLernvaŦ
4Ŧ Pubunakan sLecker pemenas pada sLop konLakŦ
3Ŧ ubah saklar pemanas ke poslsl on lalu aLur kecepaLan pemanas denaan
memuLar volL reaulaLorŦ
6Ŧ !lka penau[lan selesal dllaksanakanţ puLar reaulaLor ke poslsl nol dan ubah
saklar pemanas ke poslsl offŦ
7Ŧ Lepaskan labu desLllasl [lka sudah Lldak panasŦ

4Ŧ5 Þenentuan U[| 1|t|k 1uang {Pour Point)
1lLlk Luana adalah suhu Lerendah dlmana mlnvak maslh dapaL menaallr
blla dldlnalnkan pada kondlsl LerLenLuŦ ÞenenLuan u[l LlLlk Luana lnl dllakukan
menuruL sLandar meLode AS1M u 97ţ unLuk menaeLahul perlakuan vana
harus dllakukan Lerhadap mlnvak LersebuLţ sebab ada hubunaannva denaan
lndlkasl slfaL pemompaan dan kemampuan allr pada suhu rendahŦ

Þr|ns|p ker[a ť
Se[umlah sample vana Lelah dlpanaskan 113Ŵ120
o
l dalam Labuna u[lţ
dldlnalnkan perlahanŴlahan denaan kecepaLan LerLenLu dan amaLl seLlap
suhu Lurun 3
o
l aLau 3
o

ara Þengoperas|an ť

1Ŧ nvalakan peralaLan PCÞ 832 denaan menekan Lombol power pada
alaL LersebuLŦ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯¯

2Ŧ nvalakan pendlnaln mulal darl maln power vana LerdapaL pada slsl
kanan Lenaah baLhŦ
3Ŧ nvalakan conLroller unlL vana LerdapaL pada slslkanan aLas dan
Lunaau beberapa saaL sampal dlsplav menun[ukan Cllţ lalu Lekan
Lombol Cn aLau Cll dan coollna oLomaLls melakukan pendlnalnan
sampal LemperaLure 0
o

4Ŧ 1ekan Lombol M (menu) unLuk memlllh proaram vana dlkehendakl
(Þour ÞolnL pada proaram 1 dan Cloud ÞolnL pada proaram 3)Ŧ
3Ŧ Slapkan sampel vana akan dlu[l dan masukan kedalam aelas [ar
sampal baLas mlnlskus vana Lelah dlLenLukanŦ
6Ŧ kemudlan pasana aelas [ar pada pemeaananvaŦ
7Ŧ ÞasLlkan Lombol dlsplav peralaLan menun[ukan sLaLus readvŦ
8Ŧ 1ekan Lombol sLarL pada peralaLanŦ
9Ŧ Masukkan nomor sampel denaan menekan Lombol huruf aLau anaka
pada kevpadţ kemudlan Lekan Lombol sLarLŦ
10ŦMasukan proaram vana akan dlaunakan kemudlan Lekan sLarLŦ
11Ŧkemudlan masukan expecLed (Þour ÞolnL aLau Cloud ÞolnL)ţ kemudlan
Lekan sLarLŦ SeLelah lLu akan muncul sLarL LesL?
12Ŧ1ekan sLarL kemball maka akan mulal penau[lan secara oLomaLlsŦ
13ŦPasll penau[lan akan oLomaLls prlnL ouL seLelah penau[lan selesalŦ

4Ŧ6 Þenentuan U[| V|skos|tas k|nemat|k (Iiscosity kinemotic)
IlskoslLas klnemaLlk adalh suaLu penaukura Lahanan allr calran
berdasarkan aravlLaslţ Lekanannva proposlonal denaan beraL [enlsŦ
ÞenenLuan u[l lnl menaaunakan meLode AS1M u 443 dlmaksudkan unLuk
menau[l kekenLalan klnemaLlk darl calran produk peLroleum vana Lransparan
maupun kedap cahavaţ denaan menaukur wakLu allr secara aravlLasl melalul
sebuah vlscomeLer aelas kapller vana Lelah LerkallbraslŦ


PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯!

Þr|ns|p ker[a ť
Sample dlmasukkan kedalam vlscomeLer melalul kapller sampal Landa
baLasţ blarkan selama 30 menlL dldalam baLhţ amaLl wakLu vana dlbuLuhkan
unLuk menaallr darl Landa perLama ke Landa keduaŦ
ara Þengoperas|an ť
1Ŧ ?aklnkan lsl baLh vlscoslLv sudah sesual sLadar aLau mencukuplŦ
2Ŧ ?aklnkan saklar alaL dalam keadaan offŦ
3Ŧ Pubunakan sLecker pada sLop konLakŦ
4Ŧ SeL LemperaLure baLh sesual denaan meLhod AS1M uŴ443Ŧ
3Ŧ Masukan vlscoslLv Lube vana Lelah Lerlsl conLohŦ
6Ŧ !lka penau[lan Lelah selesal dllaksanakanţ anakaL vlscoslLv LubeŦ
7Ŧ Þlndahkan reaulaLor darl poslsl on ke poslsl offŦ
8Ŧ CabuL sLecker darl sLop konLakŦ

4Ŧ7 Þenentuan U[| 1|t|k Nya|a (l/osh Point)
1lLlk nvala adalah suhu Lerendah dlmana uap sample dlaLas permukaan
calran dapaL menvala [lka dlkenakan apl pencobaŦ ÞenenLuan u[l lnl dllakukan
unLuk menaeLahul LlLlk nvala sample denaan menaaunakan alaL vana sesual
denaan meLodeŦ

Þr|ns|p ker[a ť
Sample dldlnalnkan dalam manakok LerLuLup sampal LemperaLur seklLar
30
0
l dlbawah LlLlk nvalaŦ Lakukan penau[lan [lka LemperaLur mencapal 13
0

denaan mendekaLkan apl pencoba pada lubana dlaLas manakok elama 2Ŵ3
deLlkŦ ulanal penau[lan seLlap kenalkkan LemperaLur 1
0
l sampal Lercapal LlLlk
nvalaŦ

ara Þengoperas|an ť
1Ŧ ?aklnkan alaL Lerlsl alr pada level vana dllsvaraLkanŦ
2Ŧ ?aklnkan semua saklar pada poslsl CllŦ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯¯

3Ŧ Pubunakan saklar denaan sLop konLak 230 volLŦ
4Ŧ Masukkan sampel ke dalam manakok sampal Landa baLas vana
dlLenLukanţ LempaLkan manakok pada alaLŦ
3Ŧ 1uLup sampel denaan penuLupnvaţ nvalakan apl pencoba sesual sLandarŦ
6Ŧ 1ekan Lombol heaLer dan Lombol sLlrrerţ ubah reauraLor pada poslsl
pemanasan vana sesualŦ
7Ŧ ALur pemanasa sehlnaaa kenalkan LemperaLure 2
o
l / menlLŦ
8Ŧ laknasanakan pemerlksaan sesual sLandar AS1M lÞ Ŷ 170Ŧ
9Ŧ [lka penau[lan selasalţ kemballkan reaulaLor ke poslsl nol dan Lekan
Lombol heaLlna dan sLlrrer ke poslsl offŦ
10ŦcabuL sLecker darl sLop konLakŦ

4Ŧ8 Þenentuan U[| 1|t|k Asap {5moke Point)
1lLlk asap adalah Llnaal nvala makslmum dalam mm dlmana bahan
bakar mlnvak Lanah %ketoseoe) dapaL menvala Lanpa menlmbulkan asapŦ
ÞenenLuan u[l lnl dllakukan unLuk menaeLahul haraa LlLlk asap %smoke polot)
darl pettoleom produk LerLenLu (AvLur) denaan meLode AS1M u 1322 Ŵ 64Ŧ

Þr|ns|p ker[a ť
Sample dlnvalakan dalam lampu sLandarţ kemudlan dlLeLukan nvala
LerLlnaal vana Lldak menlmbulkan asapŦ keLlllLlan sampal 0ţ3 mmŦ

ara Þengoperas|an ť
1Ŧ Sumbu vana Lelah kerlna dan berslh dl celupkan kedalam sampleŦ
2Ŧ Þasanalah sumbu pada Labuna sumbu lampuţ dan celupkan laal kedalam
sampleŦ
3Ŧ Masukkan conLoh sebanvak 20 cc kedalam Labuna sampoleŦ
4Ŧ Þasanalah Labuna sumbu pada Labuna sampleţ usahakan aaar pasŦ
3Ŧ ÞoLona u[una sumbu klraŴklra 6 mm darl Labuna sumbu denaan
permukaan raLaŦ
6Ŧ Þasanalah Labuna sample dan Labuna sumbu pada lampunvaŦ
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯·

7Ŧ Sumbu dlnvalakan dan sumbu dlaLur (denaan memuLar rlna pada sumbu)
sehlnaaa Llnaal nvala kurana leblh 1 cmŦ 8larkan kurana leblh selama 3
menlLŦ
8Ŧ ÞuLarlah rlna sehlnaaa sumbu nalk sampal apl Lldak berasapŦ
9Ŧ CaLaL Llnaal nvala pada wakLu apl LepaL Lldak berasapţ lnllah haraa smoke
polnLnvaŦ (keLellLlan sampal 0ţ3 mm)Ŧ

4Ŧ9 Þenentuan U[| kandungan 5u|fur (5u|phur ontent)
Þr|ns|p ker[a ť

Sampel dlLempaLkan dalam soroL xŴ8av dan puncak lnLenslLas aarls k
sulphur pada 3373 A dlukurŦ lnLenslLas laLar belakana vana dlukur pada
pan[ana aelombana vana dlrekomendarslkan sebesar 3190 A (3473 A unLuk
sebuah Labuna LaraeL 8h) dlkuranal darl lnLeslLas puncak anaka perhlLunaan
berslh resulLnva kemudlan dlperbandlnakan denaan kurva aLau persamaan
kallbrasl vana dlpreparasl sebelumnva unLuk memperoleh konsenLrasl
sulphur dalam massa ƷŦ

Cara Pengoperasian :

1. Siapkan peralatan x-Ray Flourenscence Analiser pada posisi 'ON¨.
2. Tuangkan sampel pada sampel cells dan perlengkapannya.
3. Tempatkan sampel cells pada tempat sampel yang terletak pada alat.
4. Tekan tanda 'MEAS¨.
5. Tunggu peralatan sedang analisa, sampai tanda 'Ready¨.
6. Ambil hasil uii pada printer.
7. Selesai pemeriksaan, kembalikan peralatan pada posisi 'OFF¨.
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯¯

8A8 V
1UGA5 knU5U5
(Ana||s|s kontam|nas| kerosene dengan Þrem|um)

5Ŧ1 Þrem|um
Þremlum merupakan bahan bakar mlnvak vana Lerdlrl darl senvawa Ŷ
senvawa hldrokarbon vana mempunval [arak dldlh berklsar anLara 40
0
Ŵ 180
0
CŦ Þremlum sanaaL mudah menauap pada suhu ruanaanţ maka sebelum
dllakukan anallsls Lerhadapnva perlu dlperhaLlkan cara perlakuan
penvlmpananţ balk konLalnernva vana selalu LerLuLupţ maupun kondlsl
ruanaan LempaL penvlmpanan (dalam ruanaan bersuhu 13
0
Ŵ 20
0
C)Ŧ
Þenaambllan sampel harus sesual denaan prosedur serLa memperhaLlkan
uruLan anallsls vana dllakukan leblh dahulu (u[l Lekanan uap)Ŧ konLalner
dalam keadaan dlseael sebelum dllakukan penaambllan sampel unLuk
anallsa u[l Lekanan uapŦ Sedanakan sampel unLuk penau[lan anaka okLana
dalam konLalner LersendlrlŦ

5Ŧ1Ŧ1 5pes|f|kas| Þrem|um
Þremlum vana dlaunakan sebaaal bahan bakar moLor harus memenuhl
beberapa speslflkaslŦ Pal lnl dlLu[ukan unLuk menlnakaLkan eflslensl
pembakaran pada mesln dan menauranal dampak neaaLlf darl aas buanaan
hasll pembakaran bahan bakar vana dapaL menlmbulkan berbaaal masalah
llnakunaan dan kesehaLanŦ Þremlum vana dlaunakan sebaaal bahan bakar
harus memenuhl speslflkasl vana berlaku dl lndonesla pada saaL lnlţ
sebaaalmana dlLeLapkan pemerlnLah melalul suraL kepuLusan ulrekLur
!endral Mlnvak dan Cas 8uml noŦ 22k/72/uu!M/1990 dan noŦ
18k/72/uu!M/1990Ŧ
Þremlum vana dlaunakan sebaaal bahan bakar harus memlllkl nllal
okLan vana cukup Llnaal dan memlllkl kandunaan bahan Ŷ bahan berbahava
seperLl Llmbalţ sulfurţ senvawa Ŷ senvawa nlLroaen ţ vana dapaL
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯·

menlmbulkan efek kerusakan llnakunaan dan masalah kesehaLanŦ nllal okLan
vana harus dlmlllkl oleh premlum vana dlaunakan sebaaal bahan bakar
dlLampllkan dalam nllal okLan aasolln lndoneslaŦ
!anakauan LlLlk dldlh senvawa aasolln anLara 40¨C sampal 220¨C vana
Lerdlrl darl senvawa karbon C3 sampal C12Ŧ Casolln LersebuL berasal darl
berbaaal [enls mlnvak menLah vana dlolah melalul proses vana berbedaŴbeda
balk secara dlsLllasl lanasuna maupun darl hasll perenakahanţ reformaslţ
alkllasl dan lsomerlsaslŦ uenaan demlklan dapaL dlkaLakan bahwa komposlsl
klmla aasollne Lerdlrl darl senvawa hldrokarbon Lak [enuh (olefln)ţ
hldrokarbon [enuh (parafln) dan hldrokarbon slkllk aLau hldrokarbon
aromaLlkŦ
Þada dasarnva speslflkasl bensln menaaLur parameLer Ŷ parameLer
LerLenLu sesual denaan vana dlperlukan oleh premlum dalam
penaaunaannvaŦ
ÞarameLer Ŷ parameLer LersebuL dlkelompokan me[adl Llaa kelompokŦ
keLlaa kelompok slfaL LersebuL adalah ť

1Ŧ SlfaL ÞembakaranŦ
karakLerlsLlk uLama vana dlperlukan dalam aasollne adalah slfaL
pembakarannvaŦ SlfaL pembakaran lnl blasanva dlukur denaan anaka okLanŦ
Anaka okLan merupakan ukuran kecenderunaan aasollne unLuk menaalaml
pembakaran Lldak normal vana Llmbul sebaaal keLukan meslnŦ Semakln Llnaal
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯^

anaka okLan suaLu bahan bakarţ semakln berkurana kecenderunaannva unLuk
menaalaml keLukan dan semakln Llnaal kemampuannva unuLk dlaunakan
pada raslo kompresl Llnaal Lanpa menaalaml keLukanŦ

2Ŧ SlfaL IolaLlllLas
Ada Llaa slfaL volaLlllLas vana blasa dlaunakan speslflkasl premlum
anLara lalnť kurva dlsLllaslţ Lekanan uapţ dan perbandlnaan I/LŦ uua
parameLer perLama dlaunakan dalam speslflkasl bensln dl lndoneslaţ
sedanakan parameLer keLlaa belum dlaunakan dl lndoneslaŦ
kurva dlsLllasl dlhasllkan darl dlsLllasl aasollne menuruL meLode baku
AS1MŦ kurva dlsLllasl AS1M berkalLan denaan masalah operasl dan un[uk
ker[a kendaraan bermoLorŦ Þada speslflkasl bensln dlaunakan penaukuran
Lekanan uap vana aaak khusus valLu Lekanan uap reld (8IÞ)ţ dlmana Lekanan
uap dlukur dalam Labuna Lekanan udara pada suhu 100
0


3Ŧ SlfaL SLablllLas dan keberslhan
Þremlum harus berslhţ aman ţ Lldak rusak dan Lldak merusak
dalampenvlmpanan dan pemakalannvaŦ ÞarameLer speslflkasl vana berkalLan
denaan slfaL lnl anLara laln adalah zaL aeLahţ korosl dan berbaaal u[l LenLana
kandunaan senvawa belerana vana berslfaL koroslfŦ Mlnvak buml
menaanduna senvawa belerana dalam [umlah kecllŦ Senvawa belerana lnl ada
vana berslfaL koroslf dan semuanva akan Lerbakar dl dalam mesln dan
menahasllkan belerana okslda vana koroslf dan dapaL merusak baalan Ŷ
baalan meslnţ selaln lLu [uaa beracun dan dapaL menlmbulkan kerusakan
pada llnakunaanŦ karena lLu kandunaan belerana dalam bensln dlbaLasl
dalam suaLu speslflkaslŦ

5Ŧ1Ŧ2 2at ad|t|f prem|um
AdlLlf adalah suaLu zaL klmla vana dlLambahkan dalam [umlah sedlklL
kedalam suaLu bahan unLuk mlnlnakaLkan aLau membanaklLkan slfaLŴslfaL
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !0

funaslonal LerLenLu pada bahan LersebuLŦ Þembubuhan adlLlf pada suaLu
bahan bakar berLu[uan unLuk membanaklLkan keunaaulan Leknlk aLau
menlnakaLkan petfotmooce bahan bakar LersebuLŦ
kebuLuhan akan llnakunaan vana leblh berslh [uaa men[adl salah saLu
penvebab berkembananva penellLlan unLuk menemukan adlLlfŴadlLlf baru
vana ramah llnakunaan dan bersahabaL denaan kesehaLanŦ AdlLlf LersebuL
dlanLaranva adalah ť

1etraethy| Lead (1LL)
ZaL adlLlf vana maslh dlaunakan dl lndonesla hlnaaa saaL lnl adalah
1eLraeLhvl Lead (1LL)Ŧ namun penaaunaan zaL adlLlf LersebuL dlduaa sebaaal
penvebab uLama keberadaan Llmbal dl aLmosferŦ Þara ahll llnakunaan
menellLl sampal se[auh mana mekanlsme LransporLasl Llmbal dl aLmosfer
serLa dampak vana dlLlmbulkannva Lerhadap kehldupan manusla dan
llnakunaannvaŦ

5enyawa Cks|genat
ul Amerlka dan beberapa neaaraŴneaara Lropa 8araLţ penaaunaan 1LL
sebaaal adlLlf anLl keLuk dl dalam bensln makln banvak dlaanLlkan oleh
senvawa oraanlc berokslaen (okslaenaL) seperLl alkohol (meLhanolţ eLanolţ
lsopropll alkohol) dan eLer (MeLll 1erLler 8uLll LLer (M18L)ţ LLll 1erLler 8uLll
LLer (L18L) dan 1ersler Amll MeLll LLer (1AML))Ŧ CkslaenaL adalah senvawa
oraanlc calr vana dapaL dlcampur ke dalam bensln unLuk menambah anaka
okLan dan kandunaan okslaennvaŦ Selama pembakaranţ okslaen Lambahan dl
dalam bensln dapaL menauranal emlsl karbon monoksldaţ CC dan maLerlalŴ
maLerlal pembenLuk ozon aLmosferlkŦ

MM1
,etbvlcvclopeotoJleovl ,oooooese @tvcotboovl %,,@) adalah
senvawa oraanoloaam vana dlaunalan sebaaal bahan penaaanLl bahan adlLlf
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !)

1LLţ dan Lelah dlaunakan selama dua puluh enam Lahun Lerakhlr dl Amerlka
SerlkaLţ kanadaţ dan beberapa neaara Lropa lalnnvaŦ

aphtalene
nafLalena adalah salah saLu komponen vana Lermasuk benzena
aromaLlk hldrokarbonţ LeLapl Lldak Lermasuk pollslkllkŦ nafLalena memlllkl
kemlrlpan slfaL vana memunaklnkannva men[adl adlLlf bensln unLuk
menlnakaLkan anaka okLanŦ SlfaLŴslfaL LersebuL anLara lalnť slfaL pembakaran
vana balkţ mudah menauap sehlnaaa Lldak menlnaaalkan aeLah padaL pada
baalanŴbaalan meslnŦ

5Ŧ2 kerosene (M|nyak 1anah)
kerosene aLau Mlnvak Lanah adalah fraksl vana dlhasllkan darl proses
penaolahan mlnvak bumlţ denaan Lravek dldlh 173 Ŷ 273
0
C (330 Ŷ 323
0
l)Ŧ
8lasanvaţ mlnvak Lanah dldlsLllasl lanasuna darl mlnvak menLah
membuLuhkan perawaLan khususţ dalam sebuah unlL Merox aLau
hldroLreaLerţ unLuk menauranal kadar belerana dan penaaraLannvaŦ Mlnvak
Lanah dapaL [uaa dlproduksl oleh hldrocrackerţ vana dlaunakan unLuk
memperbalkl kuallLas baalan darl mlnvak menLah vana akan baaus unLuk
bahan bakar mlnvakŦ
Þenaaunaannva sebaaal bahan bakar unLuk memasak LerbaLas dl
neaara berkembanaţ seLelah melalul proses penvullnaan seperlunva dan
maslh Lldak murnl dan bahkan memlllkl penaoLor (debrls)Ŧ
ul lndoneslaţ mlnvak Lanah dlaunakan unLuk menauslr kolonl seranaaa
soslalţ seperLl semuLţ aLau menauslr kecoaŦ Selaln lLuţ beberapa pembasml
seranaaa bermerek [uaa menaaunakan mlnvak Lanah sebaaal komponennvaŦ
namun unLuk masvarakaL kalanaan menenaah ke bawah mlnvak Lanah LeLap
dlaunakan sebaaal bahan bakar unLuk memasakţ [uaa unLuk peneranaanŦ


PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !2

5Ŧ2Ŧ1 5|fatŴs|fat kerosene
ualam penaaunaannvaţ kerosene harus memenuhl persvaraLan seperLl ť
Ŵ vlskoslLas rendahţ
Ŵ Smoke polnL Llnaalţ
Ŵ llash polnL rendahţ
Ŵ bebas bauţ
Ŵ kandunaan sulfur rendahŦ

V|skos|tas rendah
kerosene harus mudah menaallr pada sumbu lampu sehlnaaa dapaL
Lerbakar sempurnaŦ 8lla vlskoslLas Llnaalţ kerosene Lldak dapaL menaallr pada
sumbu lampuŦ

5moke Þo|nt t|ngg|
Smoke ÞolnL Llnaalţ menun[ukkan bahwa kerosene mempunval panas
pembakaran Llnaal dan Lldak menlmbulkan [elaaaŦ

I|ash Þo|nt rendah
llash ÞolnL rendahţ menu[ukkan bahwa kerosene Lldak mudah menvala
oleh perclkan aplţ sehlnaaa aman darl kebakaranŦ

8ebas bau
kerosene vana berbau menun[ukkan bahwa kerosene menaanduna
merkapLan dan aLau aas P
2
Sţ sehlnaaa nllal panas pembakaran rendah serLa
berslfaL koroslfŦPT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !¯

kandungan su|fur rendah
8endahnva kandunaan sulfur menu[ukkan bahwa kerosene Lldak
menlmbulkan pencemaranţ Lldak koroslf pada aas buanaţ serLa mempunval
nllal pembakaran LlnaalŦ

5Ŧ3 kontam|nas| kerosene dengan Þrem|um
Þada umumnva masvarakaL menaenal bahan bahan bakar mlnvak
hanva sebaLas funaslnva sa[aţ Lanpa menaeLahul speslflkasl darl bahan bakar
mlnvak LersebuLŦ
ualam Luaas khusus lnl akan dl[elaskan LenLana speslflkasl darl kerosene
dan premlumţ [uaa menaenal konLamlnasl vana Ler[adl pada keroseneŦ
konLamlnasl vana Ler[adl pada kerosene lLu sanaaL Lldak boleh ada apalaal
penakonLamlnaslnva adalah ÞremlumŦ Sebelum menaeLahul apakah
kerosene (mlnvak Lanah) vana dlaunakan adalah murnlţ Lldak LerkonLamlnasl
denaan bahan bakar mlnvak lalnnva LeruLama Þremlumţ klLa perlu Lahu
Lerleblh dahulu arLl darl konLamlnaslŦ konLamlnasl adalah Ler[adlnva
penurunan muLu vana dlsebabkan oleh Lercampurnva bahan laln kedalam
bahan bakar LersebuL sehlnaaa bahan bakar menaalaml kerusakan
(LerdeLeorlsasl)Ŧ
8ahan bakar mlnvak LeruLama kerosene (mlnvak Lanah) apablla
LerkonLamlnasl denaan premlum akan menaaklbaLkan dampak vana besarţ
karna slfaLnva premlum vana mudah menauap dan pada LemperaLure LlLlk
nvala berapapun premlum dapaL mudah Lerbakarţ dlsamplna lLu [uaa
premlum memlllkl fraksl vana leblh rlnaan sehlnaaa [lka Lercampur denaan
bahan bakar mlnvak laln vana memlllkl fraksl leblh Llnaal seperLl kerosene
akan membuaL kerosene vana frakslnva leblh Llnaal menaalaml kerusakan
(LerdeLeorlsasl)Ŧ uan dalam penaaunaan dlkehldupan seharlŴharl unLuk
penaauna mlnvak Lanah sebaaal bahan bakar memasakţ peneranaanţ dan
lalnnva akan menlmbulkan bahava seperLl Ler[adl ledakan darl kompor
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !!

mlnvakţ bahkan kebakaranţ apapun vana Ler[adl lLu merupakan kerualan vana
akan dlalaml masvarakaL apablla Ler[adl konLamlnaslŦ

AklbaL konLamlnasl adalah sebaaal berlkuL ť
4 1emperaLur dlsLllasl mlnvak Lanah menurunŦ
4 1lLlk dldlh mlnvak Lanah menurunŦ
4 1lLlk nvala mlnvak Lanah menurun dlbawah 100
o
Cţ sehlnaaa
dala pemakalan dlsekLor rumah Lanaaa dapaL menlmbulkan
ledakan aLau bahava kebakaranŦ
4 1lLlk asam mlnvak Lanah menlnakaLŦ
4 Warna mlnvak Lanah men[adl kekunlnaŴkunlnaan blla
Lercampur denaan bensln premlumŦ
4 nllal kerak (chor value) mlnvak Lanah menurunŦ
4 8au (odour) mlnvak Lanah seperLl bau benslnŦ

1er[adlnva konLamlnasl mlnvak Lanah (kerosene) dapaL menvababkan
mlnvak Lanah Lersebur menvlmpana darl speslflkasl vana dlLenLukanŦ
1uaas khusus lnl berLu[uan aaar klLa Lahu LenLana speslflkasl dan slfaL
flslk maupun klmla darl bahan bakar mlnvak kerosene dan premlum
berdasarkan anallsls vana Lelah dllakukanŦ


PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !¯

8A8 VI
nA5IL ANALI5I5 DAN ÞLM8AnA5AN

6Ŧ1 nas|| Ana||s|s

6Ŧ1Ŧ1 1abe| kerosene berdasarkan percobaan

kL8CSLnL
nC

1 uenslLv 804Ŧ4 ka/m
3
2 Sulphur ConLenL 0Ŧ013 ƷwL
3 llash ÞolnL Abel 33
0
C
4 ulsLllasl
l8Þ ť 136Ŧ9
o
C 40Ʒ ť 210Ŧ9
o
C
3Ʒ ť 172Ŧ3
o
C 30Ʒ ť 219Ŧ0
o
C
10Ʒ ť 179Ŧ3
o
C 60Ʒ ť 227Ŧ7
o
C
20Ʒ ť 191Ŧ3
o
C 70Ʒ ť 237Ŧ7
o
C
30Ʒ ť 201Ŧ1
o
C 80Ʒ ť 248Ŧ8
o
C
90Ʒ ť 264Ŧ2
o
C 93Ʒ ť 278Ŧ9
o
C
l8Þ ť 297Ŧ2
o
C Ʒr ť 1Ŧ3 Ʒr


PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !·

6Ŧ1Ŧ2 1abe| Þrem|um berdasarkan percobaan


Þ8LMluM
nC

1
uenslLv 727Ŧ1 ka/m
3
2
8IÞ 39 kÞa
3
Sulphur ConLenL 0Ŧ013 ƷwL
4 ulsLllasl
10Ʒ ť 61Ŧ2
o
C
30Ʒ ť 84Ŧ3
o
C
90Ʒ ť 160Ŧ9
o
C
l8Þ ť 218Ŧ2
o
C
Ʒr ť 1Ŧ3 Ʒ vol
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !¯


6Ŧ1Ŧ3 1abe| kontam|nas| kerosene dengan prem|um
6Ŧ2 Þembahasan

Þada penau[lan denslLv dlusahakan penuanaan sample ke dalam aelas
slllnder Lanpa menlmbulkan aelembunaţ unLuk menahlndarl Ler[adlnva
penauapanŦ
Þada penau[lan 8IÞţ sample harus dldlnalnkan pada suhu ƾ 0
0
C sebelum
dlanallsls unLuk menahlndarl Ler[adlnva penauapan pada saaL
pemlndahan sample unLuk dlu[lŦ
kCn1AMlnASl kL8CSLnL uLnCAn Þ8LMluM
nC

1
uenslLv
799Ŧ8 ka/m
3

2
Sulphur ConLenL
0Ŧ01 ƷwL
3 ulsLllasl
l8Þ ť 106Ŧ0
o
C 60Ʒ ť 211Ŧ6
o
C
3Ʒ ť 148Ŧ3
o
C 70Ʒ ť 222Ŧ3
o
C
10Ʒ ť 163Ŧ3
o
C 80Ʒ ť 233Ŧ9
o
C
20Ʒ ť 177Ŧ8
o
C 90Ʒ ť 248Ŧ6
o
C
30Ʒ ť 186Ŧ4
o
C 93Ʒ ť 239Ŧ2
o
C
40Ʒ ť 194Ŧ3
o
C l8Þ ť 289Ŧ3
o
C
30Ʒ ť 202Ŧ8
o
C Ʒr ť 1Ŧ6 Ʒ vol
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !·

Þemlndahan sample darl conLalner kedalam Labuna ba[a alaL 8eld harus
menaaunakan alaL khusus sesual denaan sLandar meLodeţ karena denaan
menaaunakan alaL lnl sample vana Lerambll dldapaLkan darl baalan
bawah konLalner sehlnaaa sample vana dlambll Lerwaklll secara
sempurnaŦ
Þada penau[lan ulsLllaslţ penaambllan sample dllakukan pada suhu 0 Ŷ 4
0
C unLuk menahlndarl penauapan senvawaan mlnvak vana rlnaanŦ
Suhu bak penampuna aelas ukur dl[aaa seklLar 13
0
C unLuk men[aaa Lldak
Ler[adlnva penauapan vana LerLampunaţ aaar pembacaan volume Lldak
menahasllkan kehllanaan Lerlalu besarŦ
Þada penau[lan IlskoslLas klnemaLlkţ aaar vlscomeLer selalu dalam suhu
konsLan dlpasana LhermosLaL pada calran Lransparan medla dalam baLh
vana kedalamannva LerLenLuţ sehlnaaa selama penau[lan sample vana
ada dalam vlscomeLer Lldak kurana darl 20 mm dlbawah permukaan
calran dan mlnlmal 20 mm dlaLas permukaan calranŦ
Þada penau[lan llash ÞolnL (LlLlk nvala)ţ hlndarl Ler[adlnva slrkulasl udara
(hembusan analn) pada saaL penau[lanţ aaar uap vana Ler[adl dl aLas
permukaan calran Lldak hllana aLau apl pencoba maLlţ sehlnaaa LlLlk nvala
vana dlhasllkan akan leblh LlnaalŦ
konLamlnasl vana Ler[adl anLara kerosene denaan premlum karena kedua
bahan bakar mlnvak LersebuL memlllkl fraksl vana berbedaŦ lraksl
LersebuL dapaL dlllhaL darl nllal denslLv nvaŦ !lka denslLv rendah maka
bahan bakar mlnvak LersebuL memlllkl fraksl vana leblh rlnaanţ seballknva
[lka denslLv Llnaal maka frakslnva pun akan leblh beraLŦ 8ahan bakar
mlnvak vana memlllkl fraksl leblh rlnaan akan merusak bahan bakar lalnţ
sehlnaaa bahan bakar mlnvak denaan fraksl leblh rlnaan men[adl Lurun
muLunvaŦ
Þada anallsls kerosene dldapaL denslLv sebesar 804ţ4 ka/m
3
ţ nllal LersebuL
masuk kedalam speslflkasl ulr[en Mlaas denaan ranae anLara 780 Ŷ 833
ka/m
3
Ŧ
Þada anallsls premlum dldapaL denslLv sebesar 727ţ1 ka/m
3
ţ nllal LersebuL
PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ !^


masuk kedalam speslflkasl ulr[en Mlaas denaan ranae anLara 713 Ŷ 780
ka/m
3
Ŧ
Þada anallsls konLamlnasl kerosene denaan premlum dldapaL denslLv
sebesar 799ţ8 ka/m
3
nllal LersebuL membuaL kerosene meleblhl
speslflkasl vana dl LenLukan sehlnaaa produk LersebuL dapaL dlkaLakan
rusakŦ


PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯0

8A8 VII
kL5IMÞULAN DAN 5AkAN

7Ŧ1 kes|mpu|an
uarl hasll anallsls kerosene dldapaL daLa sebaaal berlkuL ť uenslLv ƹ
804Ŧ4 ka/m
3
ţ Sulphur conLenL ƹ 0Ŧ013 ƷwLţ llash polnL abel ƹ 131
o
lţ ulsLllasl
l8Þ ƹ 136Ŧ9
C
Cţ 3Ʒ ƹ 172Ŧ3
C
Cţ 10Ʒ ƹ 179Ŧ3
C
Cţ 20Ʒ ƹ 191Ŧ3
C
Cţ 30Ʒ ƹ 201Ŧ1
C
Cţ 40Ʒ ƹ 210Ŧ9
C
Cţ 30Ʒ ƹ 219Ŧ0
C
Cţ 60Ʒ ƹ 227Ŧ7
C
Cţ 70Ʒ ƹ 237Ŧ7
C
Cţ 80Ʒ ƹ
248Ŧ8
C
Cţ 90Ʒ ƹ 204Ŧ2
C
Cţ 93Ʒ ƹ 278Ŧ9
C
Cţ l8Þ ƹ 297Ŧ2
C
Cţ Ʒr ƹ 1Ŧ3
Pasll dlaLas Lelah memenuhl sLandar speslflkasl kerosene vana Lelah
dlLenLukanŦ

uarl hasll anallsls premlum dldapaL daLa sebaaal berlkuL ť uenslLv ƹ
727Ŧ1 ka/m
3
ţ Sulphur conLenL ƹ0Ŧ013 ƷwLţ 8eld vapour pressure ƹ 39 kÞaţ
ulsLllasl 10Ʒ ƹ 61Ŧ2
C
Cţ 30Ʒ ƹ 84Ŧ3
C
Cţ 90Ʒ ƹ 160Ŧ9
C
Cţ l8Þ ƹ 218Ŧ2
C
Cţ Ʒr ƹ
1Ŧ3
Pasll dlaLas Lelah memenuhl sLandar speslflkasl premlum vana
dlLenLukanŦ

uarl hasll anallsls konLamlnasl kerosene denaan premlum dldapaL daLa
sebaaal berlkuL ť uenslLv ƹ 799Ŧ8 ka/m
3
ţ Sulphur conLenL ƹ 0Ŧ01 ƷwLţ ulsLllasl
l8Þ ƹ 106Ŧ0
C
Cţ 3Ʒ ƹ 148Ŧ3
C
Cţ 10Ʒ ƹ 163Ŧ3
C
Cţ 20Ʒ ƹ 177Ŧ8
C
Cţ 30Ʒ ƹ 186Ŧ4
C
Cţ 40Ʒ ƹ 194Ŧ3
C
Cţ 30Ʒ ƹ 202Ŧ8
C
Cţ 60Ʒ ƹ 211Ŧ6
C
Cţ 70Ʒ ƹ 222Ŧ3
C
Cţ 80Ʒ ƹ
233Ŧ9
C
Cţ 90Ʒ ƹ 248Ŧ6
C
Cţ 93Ʒ ƹ 289Ŧ2
C
Cţ l8Þ ƹ 289Ŧ3
C
Cţ Ʒr ƹ 1Ŧ6
Pasll dlaLas dapaL dlkeLahul bahwa kerosene vana LerkonLamlnasl
menvebabkan nllal denslLv Llnaal meleblhl speslflkasl vana dlLenLukan dan
LemperaLur dlsLllasl menurunŦ
uarl semua hasll dlaLas dlkeLahul bahwa produk kerosene denaan
premlum vana nllal denslLv nva leblh Llnaal adalah keroseneŦ

PT.PERTAM¡NA {Persero·
/nv[i.i. ±vnvn ±vìv· ^in,vì (±±^)

Ivv:ivn , 0¯0·)0!¯ ¯)

7Ŧ2 5aran
keberslhan dalam LaboraLorlum 88M balk darl alaL vana dlaunakan
maupun ruanaan harus leblh dlperhaLlkan dan dl[aaaŦ
unLuk peserLa prakerln sebalknva [uaa dlsedlakan safeLv vana
seharusnvaŦ


!% !#% !078074 

3,88,,3,,73,  

°–f° ¯ ¯½ ff° ¾ ¯¾ f° ©f° ff¾ ¯ff ¾ ¾ f ¯ ° °–f ©f° %,% ° ° ¾f f© 
¯ °–f ff° 9f  ©f ° ¾ %9-% ¾ ¾f °–f° ½–f¯ ¾ ¾ f ¯f¾°– ¯f¾°–  

@©f°½f °
@©f°½f ° f°ff°ff ff  , °– ¯
f°–f° f° ¯ ¯f°f½f° ½€ ¾°f¾¯ f°– ½ f° ¾¾f° ©° °f ©f  , ¯ 
f° ¾ ¯½ff°¾¾f°¯ ¯f¾ffff° ½f f °f ©f  , ¯½ f¾½ °– ff° °–° ¾  , °°–ff° ¯ f¾f° f°¯ ¯f°f½f° f¯½f°¾¾f° ©° °f° ¾¾ ¾f °–f° 
f°–°f  
f–f¾ff¾f¾ff ¾f° ,¯f9 f°–  

@ ¯½f f°f½f ° 
9f ° ¯f f° f¾f°ff°½f ff°––f, ¾f¯½f °–f° ° ff° f 
f¯½ °–©f° ,     

,:,   

!% !#% !078074 

3,88,,3,,73,   

@-D-9D- 

 ©ff°–f9 ¾fff° 
 9–,f¾f %,f¾ff9 °nff° f°9 ° ¯f°,°f ° ° ¾f% ° ¾¯°f° ° ¾f¯f fff
f  O f°¾ f½ ¯ 
f°¯°f½ f¯f @¾ 9 °¾f°f  O °–   ¯f¾f ½ °nff° f° ½ ° ¯f° ¯°f %¯f½ ¯ 
f° @ f–f@–f%  9–,f¾f %,f¾f¾½f¾,°f 9 °©f©f% O 9f¾nf  f n

¯½f° 9f°–ff° f° f° %¯f fDff% O 9 °nff°¯°f ff@¯%f
ff% O °¾ ¾f°f °–f°, ° f°–f f°–f O 9 ° f°f°–J°¯ 

½ O 9 ¯
f°–°f°f°–¯°f 9f°–ff° f° f° O 9 ° f°f°– f½f½f° @f°¾½f° @f °– O  DD 9 f¯
f°–f° 9 ¯ °f ° f f° f %° ¾n ,©° % f°– ¯ °–f –ff° ½ °nff° ¯°f 
¯ ° ° ¾f  

,:,   

73.   f° f° f O ¾ff ¯f¾  ° ° ¾f f½ n –f ½ ¯ °f f° f -f¯° f °f f°f°  ½f f ° ff– f°f ¯°n ½ ¾fff°½f°–f° f° f° ff° f°-.3.!% !#% !078074 3.88...%f¯  ° f°¯f fDff% O f° f ¯f¾ f° ½ nf ¯ °©f f° f €- ¾ %¯ ¯ °°f O 9 ¾fff° ¯ nf° ½ ¯ .

ff¾nf½½©%-9.f f ¯ °––f °–f° ¾ ¾ff°f  ff¯ f° f Ifn¯9 ¯.% ff¯ °½f°–f° ff¯°f f f f–f°½ ¯f¾ff° f° f €- ¾ ff°– °f¯f .% O -9.% f° - f° ¾n °f 9 ¯.ff¾nf½½©%I9.  9 °––f °–f° ° f ¾f¾°f ¯ °©f 9@ f° f Ifn¯9 ¯%f°fn%½f f O f° f €. ° f°f°–°–f °– ¾ f°–f°–9f©¯ O f° f  € -  ¾ f°– ¯ ° f½f °¾ ¾ ff f° . ¯ ° ¯f° f½f°–f° @ff°– f %¯¾ % f°– ¯ ½ff° f½f°–f° ¾f ° f f° f O .

f€°f¯f¾ f¯f°f° f°f°ff O €%%¯f¾ ¯f fDff O f° f €.

f f ¯ °––f °–f° ¾ ¾ff°f  ff¯ f° f Ifn¯9 ¯.% ff¯ °½f°–f° ff¯°f f f f–f°½ ¯f¾ff° f° f €- ¾ ff°– °f¯f.ff¾nf½½©%I9.f€°f¯f¾ ¯f fDff O f° f  € -  ¾ f°– ¯ ° f½f °¾ ¾ ff f° .  O 9 °––f °–f° I9.   . f ¾f¾°f ¯ °©f 9@ f° f Ifn¯9 ¯%f°fn% .:.

.!% !#% !078074 3.88..  .73.3.

f¾f %.°f9f 9 f¯°f% O O O f¯f½ f°– ¯ ff° –ff°½ °nff°¯°f ° 9 ©f°–f°9f°–ff° f° f° ¯f fDff f°n @¯ .D  f° 9@.f¾f9 ©f°–f°.°n f¾f .- .°f ¯ °¾½f ½ f° ½ ¾ff  f°– f° ° fff°f° O ½ ¾fff°¯°f½ ¯ 4 4  f°9@.fff°   f¯f° ½f°– ¾ff f°– ff°¯¯°f f ff ¯ f f¾ f½f°–f° f°¾¯f°–¾ff f ¯f°–¾ff½ °– ¯f° 9–.

½ f¾  %f½ -–  ¯f°–– f°J°¯% 4 4 9@.-.

½ f¯ °©f 9@.-.

 ¯f f Dff 4 4 O 9@.©° O 99- $ 4 ½¾f° f¯ f°– ¯°f ¯f f Dff f ¯ ff° ½f f . ½ 9@.D f½f°¯ °©f 9@@.:. f¾f° ¯ °–f©f° ¾ f ¯¾ f°– ¯ ¯½ ©f°–f° ½ f¯ f°–f° ¯°f f° ¾°–  f ° ¾ nff f ½f f –¾¾ f° °¾ f¯¾ 4 9 ©f°–f° ½f ¯ ° ¾ff ¾f°f f ff ¯ °¾ DD ½ f¯ f°–f°f°–¯ °––f°° ¾n .¾.   . @  .f¯¯f f¾f° 4 ° ¯f f .-¯f fDff f¯ °©f @.D @.- ¯f f Dff f ¯ °©f 9@.D% ¾½f¾% –¾¾.

 %-I - f° ¾ ° ¾n f  . f©f 9@9 ¯° O O 9@9 ¯° f°¯ °©f 9-9 ¯–f° @f° 9@ 9.–f¾ - f° f°– f°f ¯ °–f°f9 f¯°f¯ °©f 9@9 f¯°f%9 ¾ % O 9 f¯°f f¾f¾¯ °©f 9@9 f¯°f%9 ¾ % 4 9 ff°¯ ° f¾ff f½f f½ f° –f¯ °©f ½f .9.73.9.:.   O  °  -f¾° ¯ ° f½ff° ½ ¯½ff° –f¾ f¯ f°–¯°f¯ f f¾f½f°–f° f° ¾½f¾° ½ ¯ f°–°f°  9 ¯ °f ¯ °–f¯ f ¾ ¯f ½ ¾fff° f° f ° ° ¾f % nf f °f ½ ¯f°°f ¾€f° °f¾°f% O O 9 ff°°f°¾f f ff°¯ °©f °f¾°f%-f¾° % ¾ ¯  °f9@9 ¯°f¾ f–f½ ¾fff°¯°f ½ f¯f ¾€f°f¾°f 9f¾nf O  -I -..- f°9@.!% !#% !078074 3.ff¾nf½½©% 4 4 9 ¾fff°½f°–f° f° f° f ¾ ¾ff¯ f¯ f½ ¯ °f f°-I-.3.-¯ °©f 9.- O f°9 ¯–f° f¾f °f½ ¾f$9%9 ¯% 4 ¾ 9 ¯–f° f° ½f f9-9 f¯° f°9-9 ¯°f O O 9-9 f¯° f°9-9 ¯°f¯ – ¯ °©f 9-9 f¯°f  f° DD -  f° f°– ¯ °–f° 9- 9 f¯°f¯ °©f 9 f¯°f O  f° DD .88.   .-¯ °©f 9..

73.- f°–  ¾ff¯°f ¯ - –ff 4 . f 9@ 9 f¯°f%9 ¾ % 4 9@ 9 f¯°f %9 ¾ % ¯ ½ff° D. f - –ff$9.!% !#% !078074 3...3.88. f ¾ %9 °f°f¯f° .-% 9@ 9 f¯°f %9 ¾ %½f f¾ff½ ° f°f ff½ @° 4 -f½ @° ¾ ½  f  fff°- –fff°–¾ f¯f° f°f¯½f f9 f¯°f f°– ¯ ½ f 9 f¯°f ¾ f ¾ °f 9 ¾fff°  ¯f¾f@ f½f°– f ff¾ 9 ¾fff°9 °f ° ½ ° ° f°– °–f° 9 f¯°f  ¾ ¯f f© f° %f°–% 9€½ ¾fff° @ ¯°f @f°¾ @f°©°–  ¯  f ¾f  ¯  nf¯ff° ½¯ ff. - –ff f°– f f ° ¯ °©f 9@ 9 ¾ f°– – f  f°– ° – ½ ¯f f° ¾ff f° f°– ¯ °°©f°– ¾°¾ 9 f¯°f f ff¯ ¯f½° f ° – f°– °f¾ ½f f ¯ f°¾¯ ½f¾f O .  f9 ¾ O 9 f¯°f f ff f f° D¾ff .

   .:. –° f° ° nff– –f€¾ f f f°ff## ## °f°– ¾ ff° f° ## © ¯ ff¾f° ° ¯ ½ff° f°¾¾ ½f°f f° ff °–f° °––f°   ¯ f ½ ¯ff°ff%9% ff¾f°¾ f¾° f @ ¯°f @f°¾ @f°©°–  ¯ f°–° ff¾ ff° ¾ f¾  f f° ¾¯f° ½f f f°  f ff° @ ¯°f @f°¾ @f°©°–  ¯ f ff ° ¯ °–f°¾½f¾ f° f°– ff¯ ½ ½ ¯½f°– °–f° f ff°°f ½¯ f .

.% 9 ¯f¾  f½f¾f¾½ °¯ °f° 9 ¯¯ f  f°–$© °¾¾ff .  ¾f9f¾f° .   .°f f°f% . ¯½ f°– ff¯° – f°½½¯ ff°  9 ff°f°°¾¯ ° .88. ff° ½ . f f° °   ¾ ¾ ff° ff . ¾ f½ f ff ff  ½ ¯¯  ¯°ff°f ¯°f¾f ¯°f ¾ %.% °–f° f¯f f f° f f° °–f°– f ° °¾¯ ° 9 D$$f ° ¾ f° f– ° ¯°f f°f ff ½°¾ f° ° f° ¾ f°f ¾ f ¾ f–f° f ½f ° @f°– f°– f° –ff° ° n  @ ¯°ff°¾@f°©°– ¯©–f €°–¾¾ f–f½½9° f– f½f ½ .°ff .73.% f° ½ ¯f¾ 9  9 ¯¯  ¾° %. fff ©f½ f¯°fD9¯¾¾ f –ff° ½ °°©f°–f°°f  ff¯¯½ ¾fff° -f¯f½ ¾fff° 9@9@.°f ¾ %.% f° ¯°f ff %.°f % ..!% !#% !078074 3.°f ff%.:.3.ff °ff.-%9%D°½ ¯f¾ff° @ ¯°f@f°¾@f°©°– ¯ f¯f @ ½° f     f¾ .% .

f°f– ¯ ° ¾ f¯ff°  ¾ ff° ©f f° ° °–f° °–°–f°  f°  ° ¾¾° °–f°©f°°  .!% !#% !078074 3.. f°9 ¯f¾ f f9 ¯f¾ff° 9°¾ f° ° f°¾ f–f°ff f ½f °@f°– f°–  @©f°9 ¾fff° 9 ¯f° ¾¾ ¯ . °© f¾f° f°– °–½ ½ ° f½f° ¾¾ ¯ ¯f°f– ¯ ° ¾ f¯ff°  ¾ ff° ©f f° ° °–f° °–°–f°   f°  ¯°ff°¾f°©°–– ¯  .88.    .3.:. °©f fnf° ff¯ ½ °¾°f° ¯ ° ¯ ° f°°f ° ¯ ¯ °½ ¾fff° f°  . °©f fnf° ff¯ ½ °¾°f° ¯ ° ¯ ° f°°f ° ¯ ¯ °½ ¾fff° f°  . f      f f ¾ ° f  9¾ ¾f¯f 9 ° ¯ff° ½ °¯ °f° ½ °ff° . f .   .73. ¯ f° ff f° ©f° f f½ ½ ° f½f° ¾¾ ¯ ¯f°f– ¯ ° ¾ f¯ff° ¾ ff° ©f f°° °–f°°–°–f°   f°   ½ f¯°f ° ½ ¯f¾ff° ¯°ff°¾f°©°–– ¯  ..

°f% f½° © °¾ ½ ..% ff° ff.:.88..f°¾f f°  ff°°f  ¾½ °–°–f° f ff °¾ f ¾f –ff° ½ ff ©f¾f f –f°¾f¾f°– f½f ° f¾ °–f°°–°–f°  f¯½f °–°–f° f ff ¾ f½ ½ ff° ½f f °–°–f° f½ff ¯ –f°ff¯ °–°°–f° ¾ °fff¾ f–f°f°– f¾f° f –ff°½ ff©f¾f f–f°¾f¾  ¾ f ff –f °–f° f ¯°–°f° f° °¾ °¾ f ff f – f °f° f ©f  9 °ff° ¾ f ff ½¾ ¾ ¯ °– ¾ff° ¾ ¾ nff ¯ ° f°¯ ¯¾f°f½ff ¾ f½f ¯fff f .   f°–°–½ 9@ 9@.- %9 ¾ % –  ¯ ¯ ½ff° ¾ff ¾f ½ ¾fff° f°– – f  f°–½ ° ¾ ¾f° . f°– ¾ ¾f° f ff ½ ¯¯ ¯°f f°f % ¾ ° % ¾f ¯°f ¾  f°¯°f ff 9 ° f½f° ¾¾ ¯ ¯f°f– ¯ ° ¾ f¯ff°  ¾ ff° ©f f° ° °–f°°–°–f° f°  ¯°f f°¾f°©°–– ¯  9 °– f° ½ °– f°¯¯½ ¾fff° 9 ° ¯½°ff° f°© f ff ½¾ ¾ ½ °°–ff° ¾¾ ¯ ¯f°f– ¯ °°–°–f° f°°¯ °nf½f½ ° ¯½°ff°° ©f ¾ nff ¾ f° f ¾ f¯ff°  ¾ ff° ©f f° °–°–f° ¾ nff¾ ©ff° °–f° ©ff°°–°–f° f°–f°¾f¾  °–°–f° f ff f ff° ¾ °– ¯½f –f°¾f¾ ½ f¾ ¯f¾ ff f°f   f f°f .73.    .3.!% !#% !078074 3.

.88.   .   ¾ f¯ff° f ff f¾ f ¾ ff fff f°– f f½f ¯f%– %  @©f° °–°–f° f ff nf nf °–°–f° ¾ nff ¯ °  f°– ¯ f ©ff°°–°–f° f°– f °f° –f°¾f¾ ¾ ° ° nf½f f°f°– f°€f¾f° f¯ ¯°–°f°  ° ©f°–°–f°f fff¾ f¾¾¾ ¯¯f°f– ¯ °°–°–f°f°– f½f  f°– ff° °–f° ½ °– ° ff° –f°¾f¾ f f½ f¾½ °–°–f°  f¾ff° ½f f ©ff° ©f° f° ¾f¾ff° °–°–f°  f¾ff° °–°–f° f ff ½ ¾fff° ° ©f ¾ nff °n f°€f¾f° f ¯°–°f° f ° –f°¾f¾ ff f–f°°f f°– °f° f ©f° °–°–f° f° f°– ½  °f° f° ½ °°¯ °nf½f©f°°–°–f°  ©ff° °–°–f° f ff ½ ¾fff°  –f°¾f¾ °f°– °–°f° f° ½°¾½ ½°¾½°f °–f° ° ©f °–°–f° ¾ nff ¾ f° f°– ¯ ¯ f° f°–f ° ° ff° f° ° ½ ° °f°©f° f°¾f¾ff°°–°–f°°f f¾ff° f ff f–  f°– ½  ©f f°– f½f°  ½ ¾fff°° nf½f  9f f f ff ½ f°–f° ff ¯½ f°– ½ °°–f° °–f°ff ½ °–f ° ©f°–°–f°–f°¾f¾  9f f°– ½ °°–f° f ff ¯½ ff ½ f°–f° f°– ¯ ¯½ ff°ff¯ ° ¯f f¯½f f½ ©f½ ¾fff°  9 ¾fff° f ff 9@ 9@..!% !#% !078074 3.:.73.- %9% D9¯¾ @ ¯°f @f°¾ @f°©°– ¯ .3.

.f°f– ¯ ° ½ ¾ °f % f ff f°– ff ©f ff°f°– °© ½¯½°f°ff¯f°f– ¾f½ ¾fff°f°– f°––°– ©ff ° ¯ °––f°¾ ¾f ¯ ff¯ ¯ f¾f°ff° ¾¾ ¯¯f°f– ¯ °°–°–f° f°  ¯ f f ff ¯ f f°– ¯ °–f° °– ff° fff ff fn° f °f ¾€f°f ff ©¯f°f f ¾ nff f°–¾°– ¯f½° f f°–¾°– f½f ¯ f f° ¯ °n ¯ff° °–°–f° ½ ¾ f f½f¯ ¯ ffff° ½f°¯f°¾f f f°f°f   f¾ ¾ff°f ff¾ –ff½ °¯½f°f° f¾f° f ©f °°f° ½¾  ½ ff° ½  ©f ¾¾ ¯ ¯f°f– ¯ ° ©f  f°– f½f ¾ nfff°–¾°– ff ff°–¾°– f½f ¯ ° f f°f ff¾f  ¾ff°ff ° f ¾ff°°–°–f° ©f  9 ©ff fff¾f°– f½f f¾¾ ¯¯f°f– ¯ ° f°– °–f° °–f° ½ °– ° ff° –f°¾f¾ f f½ ¾  f¾ff°½f f ©ff° f°¾f¾ff°f°– f °f° .:.!% !#% !078074 3.3.   9–f¯ ½ °– ff° °–°–f° f ff f°–ff° –ff° f ½ f¾f°ff° f° f°––°– ©ff ° ¯ °nf½f ©f° f° ¾f¾ff° °–°–f°  9 °n –ff°½ °n ¯ff°f ff½ °––f°ff°½¾ ¾ ½f ff°ff ½ f°– ¯ °n –f ¯ °–f°– ff ¯ °– ° ff° ½ °n ¯ff° f°– f½f ¯ °nf½ f f°– ½ °– ff° ½ ff° ½¾ ¾ ¯ f°¾¯ ½ °– ° ff° ½ °––f°ff° ¯ ff ¾ nff €¾ ° f° ½ °––f°f° ff°  fff f ff f ff° ff ¾f¾ f°– ½ °¾ ¯ °¯ f° –f°¾ ½ f ¾f ¾ff°ff ° f ¾ ff°°–°–f° ©f ff–f °–f° f f ff° f ff° ¾   °€f¾ ffff ff½¾ ¾¯ °– °f fff ffff°–f f f° ¯ ° f½f°¾€f ¾€f°f Jf ¯f°f– ¯ ° %.73.   .88..

88.   ¾ ¯ ff ©f %@% f ff ¾¾ ¯ ¾ f°– ¯ °–f ½ ° °––fff° –ff°  ° f½ ¾fff°  f ©ff° ½¾ °¾¾ f°f¾ f½ f¾f°ff°°f  ¾ ¯ ff ©f ½ f¯°f %@9% f ff ¯½f° f @ @ f°– ¾f°– ° f¾ f° ©f f°fnf° fff° ff°– f½f° ¯f°f– ¯ ° ½ f¯°f ff¯ ¯ °½f°– ½ °nf½ff° ¾ f° ¯¾ ½ ¾fff°  9 ¯f° f ff ¾ff ¾f ° @9 ¾ ©ff° f°– ©f f° fnf° f° ff ff¯ ½ ° f½f° ©f° ¾f¾ff° ¾f – f° °nf°f ¾ f½ f¾f°ff° –ff°9@9@.   .3..!% !#% !078074 3.73..-%9% @ff ©f –f°¾f %@% f ff ¾ff ¾f ° @9 ¯ ½ff° ½ °©f ff° f ½ ¯f° f°– ¯ °––f¯ ff° ½¾ f ½ f¾f°ff° ½¾ ¾  ° f°– ¯ °–¾ ff° f½f ° ©f ¾ff° –ff° f°½ ©f  @ff ©f °  %@% f ff ¾ff ¾f ° @9 ¯ ½ff° ½ °©f ff° f ½ ¯f° ff @ f°– ¯ °––f¯ ff° °¾¾ ©f ¯ °– °f ½ f¾f°ff° ¾f f€f¾ f°– ff°  ¾f f°– %° %ff  @ff ©f ½ °––°ff° ff %@9% f ff ¾ff ¾f ° @9 ¯ ½ff° ½ °©f ff° f ½ ¯f° ff @ f°– ¯ °––f¯ ff° ½ °© ½ f¾ ¯ °–f°f ½ f¾f°ff° –ff° ° ¯ °–½ f¾f° ¾fff ¯ ¾° °¾ff¾ f°¾ f–f°f  ¯ °  ° f f ff ¯ ° f°–  f° ½ ¯ f–f° f° ½ ff°°f ° ff° f€f ½ ¯ –f°– f°– f– ¯ ° f½f°  nff ½f f f€f ¾ ¾ $ f° f ¯f f f f f–f° ¯ ° f°– f °–f°  f° f  ½f f ½ ¯ –f°– f°– ¾f°–f° f° f°f°– –f°f° fff ¯¾°ff°  .:.

°f ¯ °f ff n  f ff nff° nf ©ff° ¾f¯½f f¯ f°– f¯f  f f ° f° – ° @ f°– ½f°– ¯¯ –°ff°°¯ °© f¾f°f¾f ¾¯°f ¯f ff#–f°n ¾n ¯f f¾# @ ° ¯ °fff° ff ¯°f ¯ ¯ ½ff° ½ ½ ff°¾ nffff¯ ff f–f°f°– f¾f f¾¾f ¾¾f ¯ f° f° f°f°–¯ °– ° f½¾ f¯f f°¾f¯½f©ff°f°  f f ½ °–f f°f°  ¯½ f  f f° ¾ °ff –f¯ f° ¯° f¾ f f– –¾¾ f¯f½¾ ¾½ ff° ¾ ¯ff¯°f ¯ff°¯ ¯½°f¯½¾¾f°– f ¯½ff°– f .- D.   .!% !#% !078074 3.°f ¯   ¯½¾¾ – °%% €%% -– °%-% ¾– °%% 9 ¾ °f¾     €f ¾€f¯°f ¯ ¾f ff°ff¾¾€f€¾f f°¯f  .    @-D-9D@  . ...88.:.3.73.°f ¯ ¯ ¯ nf¯½f° ¾ °ff f ° ¾ f°f  f ¾¾f°f  ff¾ f f –f° f°– ¯ °–f° °– f°– ¾– ° f° °– ° ¾ f ¾ °ff ¾ °ff f°–f° ¾ ½ f°f ¯ °  °f¯ ¾ f¯°¯ f¾¯ f° ¯f–° ¾¯  nff ¯¯ ¯½¾¾¯°f ¯ f½f f½f ff  @f  ¯½¾¾¯ °f.

!% !#% !078074 3.73..3.   .f° n f© °¾ff ¯°f ¾ ¯ ° ¾f9°f ¯f° f–¾ff¾°f ¯ff¯°f ¾ ¾ ¯f° f°f¯ °–f° °–€f¾°–f°¾ °––ff–f©f°f ff°¾ ¯f°°–– –½f¾ f°f©f ° f¯ffff° ¾ ¯f° ff¾¯°f ¯ ¾  @f°– @f°–%99°%f ff¾ ° f ¯f°f¯°f ¯ ¯f¾ ¾f f°–f°ff¾ ° f ¯f°f¯°f ¯¯f¾ ¾f ¯ °–f f°f¾ °  °–f°¯ °– ff°– f¯°f ¯ ¾ f f½f¯ °––½f f¾ f½f¯°f ¯ ¾ ¯f¾ ¾f ½¯½f ff f ¾f ½¯½f ¾f °– f½f©¯f f½f%¾ f¯%f°– f°¾ f–f½ ¯f°f¾°¯ °©f–ff–f ¯°f f½ f½f ½¯½f   °ff°%I¾¾f¾% I¾¾f¾f ff fff¯ ff°f°– ff° nff°° ¯ °–f½f f¾ ° f ½f f°–f°f°–¯ °©f°¯ f f°f¾f€ f¯ °–f½f f¾ ° I¾¾f¾¯ ½ff° ¾€ff°–¾f°–f½ °°–f°f°¯ ° °f°½ °–f°ff° ff¯ f°¾½f¾¯°f f°¾ f–f½ ¯f¾f° ¯f°°––¾¯ff ¯°fff°¾ ¯f° °n  –½f¾ f°f  @°ff%f¾½°% @°fff ff¾ ° f ¯f°f¯°f ¯f½f f ½f°f¾f° ¾ f¯ ¯ f°f½°ff°–n½nf¯½f°°f °–f° ff¾ °––fff°¯ °ff¾ ©f½f½f f ¾¯ °fff½ f¾ ..:.88.   €f¾f  f °¾% °¾ ½ ¾€n–fff9–f% f© °¾ff¾½ ¾€n–fff9–f¾ °–¯ °°©f° ¾ nfff¾fff¾¯°f ¯ ¾ .

.!% !#% !078074 3.73.88..  ½°½ ½ ff°° f¯f°f°f°¾½f¾ f°½ °¯ °f° ¯°f f°–f¾ ¯ .°f ¯f ff°– f¾ f½f f½ff°– f f°– f¾f°f ¾ f f° ½ °–f¯ f¯f .f°°–– f© °¾ff¯f° ° f9°fff°¾ ¯f° °––½f° ¾ €f¾°f  f .f°°––½°f¯f°°–f°¯°f ¾ ¯ff¯f° ° f€f¾½°°fff°ff°f$¯f°¯ f  ff  Jf°f Jf°f½f f¯°f ¯½f f¯¯°f °–f° °–f° f © °¾°f f f© °¾°f°––¯fff°f¯°ff©f f¯ f¯f° ¾ f°–f°©f°–f° f© °¾°f¯fff°f°fnf f¯ f¯f° Jf°f½f f¯°f ¯ ¾ f f°f °ff f°f½ °–f° ¯¾f°f¾ f¾¾ °ff f ° f °f f °¾ ° f ¯ ¯½ ff°f°f °  ¾ °¾ €f€ ¾ °¾f©f °f¾°ff ff° ¯ ¯½ ff°f°ff°–f° ff°f f¾f Jf°f€ ¾ °¾¯°f ¯f°°–¾f¯½f°°– ¯f¾f° f° ff°¾f°–f ½ €f € ¾ °¾ ¯f°€ff° °€f¾ ¾ ¾f©f¯°f ¯ f½f ½f f ½°–f° ff°ff¯½½ ¯ f°ff°¯ f  ¾ °–f°¾°ff¯½f   ° ¾ €f¾ .3.°f ¯f°– f f ¾ f½ f¾f°f ¾ f f°f °f¯ °–f° °–¾ °ff°– °ff½° .°f ¯¯ ¯½ ff° f–f¯fnf¯° ¾ €f¾ f ¾f¯½f  9 ff° ° ¾ €f¾ –f°°– f f©f 9°f ff f© °¾ .:.   .

.%¯ –f© %  f° °–f° f°– f° °–f° f°– f¾f°f °fff° ff¯½ ¾ ° f f–f°f ¾ff°ff   f .3.!% !#% !078074 3..88.73.°f¯ °ff°– f f f°– ff¾  f¾f°f ¾ #¾n # ¯°f© °¾°f–f°f¯f f °f ½ f° ff°–°–f° f–f f¯ °¯ f°½ °n ¯ff° °–°–f°¯°f ¾ f¾ f°–f° f°–°f½f f½¾ ¾ ½ °–f°–f°  f fff¯ f f–ff¯¯°f¯ °f °fff° °–f° f°f°f–ff¯ f½%-f.   f°– °–f°½ff€° f°°f€ ° f¾f°f¯ ¯ f° ff°– ¾ f½  -ff -ff¯°f ¯f ff©¯f½f°f¾f°– ¯ f° ¾f–f¯¯°f ¯ f °–f°¯ °°–ff° ¯½ f¾f–f¯ f f f©fn ¾¾¾f¯½f ©fn ¾¾ f°¾ff°°ff ff fff ff.

%f°– f° °– ff¯°f ff¯° ¾f¯ °¯ f° ½ ¾ff°¾ f½f f½¾ ¾ f°–¯°f 9¾ ¾½ °–f°–f° –ff¯ f¾f°f f¾f°ff°½f f½ fff° ¾f f°–½°¾½ ©f°f f¾ff°ff ¾ °–f°¯ ¯f°€fff° °f–f¾  f° °–f°f ° f °¾¾f¾ f½¾f¯°f¯ °f f¾f°f °f° °–f° ¯ f¯¾ ¯%.

%ff.

°f ¾°%.

.

% .

$.

.

:.   .° °–f°°f °–f°f° °–f ff°f¾½f¾%¾½f ° n° °% f°  n  ¯f° ° ff–f°f f¾f°f¾ ¯f° f–¾  n °f  .

73.!% !#% !078074 3..   f f-– ° -– ° f¾¾f°f f  ° f ff¯¯°f¯ °f f°f ¾ °ff°– ° ¾f¯ fn° f½f© °¾ff¾ f¾f°f©ff f °– ° f ff° ff°½¾ ¾½ °–f°–f°°f  €f¾f¾ €f ¾f¾ f¯°f¯ °f¾f°–f½ °°– f–½ °nf°f½¾ ¾ f°– ¾f¾f°– f¾f ff°° ff¾¯°f ¯f ff ¾f¾@ 9%@ °–9°% ¾f¾ ¯½  f° ¾ D° ff¾°– ¾ ½ff ¾f¾fn¯  €f¯f €f¯f ff° °–f° f¾ f¾¯ff°– ©f ½f f ¯°f ¯f  % f¾ f¾½f ff°f f°ff ffff°–¾f f¾¾ °––f ¾ ½ff€€° f°f ¯ ¯f€°f¾ n 9f fff°f f¾ f¾½ °°–f°– ©f f ff f 9 ¯ fff° f°fff°¯ °–ff¯½ ¯ fff°¯ °©f .88.3..

 f°©f ©f ½ ¯ fff°¾ ¯½°f f½ ¯ fff°°f f¾ ¯½°f f¾f°.

 ½f f ° f°  ¾¾ ¾¾f ff f¾½ °––f°f°f¯ °–f°f¯––¾f° ff¾f f¾¾ ¾¾f°– f¾f ©f f fff– °f¾f° ½ –f°f°f¯ f¯ f¯f– °% .

   .  f°  .:.

88.73..  ..3.!% !#% !078074 3.

° °f¾%½ °––f°f° °–f°°%½f f¯ f°f n 9 °–ff°ffnfn°– f¾½ °–ff°f ff½ ¯°–f°f°ff °¯ °©f ½°–f° ½°–f°f°– n  % f¾ f¾ °f °f f½f¯ °–ff¯ f¾ f¾¾ f–f  f 9 ¯ fff° f¯f °–f°ff°f f °f©–f f½f¯ °–ff¯½ ¯ fff°f°– ¯ °–f¾f°.

 f°%©f¯ ½ff°½ ¯ fff°¾ ¯½°f%  ¾ ¾¯ °–f¾f° f¾½ °© °f°ff°f°–f½ n 9¯ ¾f¾ 9¯ ¾f¾f ff½ °––f °–f°¯ ¾ f°f%¯°¯ % ¯ °©f ¯ ¾f%½¯ %  ¾¾ 9f ff °f f¾¾ ¾¾f°– ½ °ff°f fff– °f¾ f°½ °––f°f°f¯ °–f°f¯f– °¾ ½ .

  f°   % f¾ f¾°f °f¯ °–ff¯ f¾ f¾¾ ½ f°ff °f ff¾ff°– ½ °°–f fff ¾ .   .:.

% ff° ff.3.73..   9D.!% !#% !078074 3.- D.°f f° –f¾ f¾ ½ °–ff° f½f f ° f° ½¾ ¾ ½ °–ff° ½ °nf¯½f° % ° °–% ° ¯ ° f½f ½ ¯°f¾ ¾ff°– °–°f°   9 . 9 ½ ¯°f ¯¾f°–f ¯fnf¯ ¯fnf¯f°fff°f°– ½f nf ¯f½° –f¾ ..°f f°f % ff¾f °––¾  ¾ ° ff ½ff€€°% f ff nff° f ° f°– f f°f f° ¯ f  ff -f¯f ¾ ° °f° f ff¾f °f° ¾%  ¯ff¯% f ½  °–f° nff ¾f¾€f¾°f f½ ¯½f f.°f@f°f% ¾ ° % .°f% 9 ¯¯ 9 ¯¯%-% 9 ¯¯f ff ff° ff¯°f© °¾ ¾f f°f °°–f° f°–© ° Jf°f °°– ¾ f f f f°ff ½ f°ff¯ ff°% %   .88.

f° .

%f°ff ° f.

¾f¯½f.

°f ¾ .    .°f ¾f f ff ff° ff © °¾ ¾f f°f °°– nff° f°– © ° .%  f .°f ¾ f ff f¾ ½ °°–f° ¯°f f°– f°f f¯ f°– °nf½f f ¯½ f ° f   .:.°f ¾f ° f¾f ¾ ©–f f¾  ¯ ¾ –½ ¾  .

°f ff ©–f ¾ °– °f °–f°¾f€   9 % ff° ff¾¾% –f¾ –f¾f ff ff° fff°– –°ff°°½ ¯ fff°½ ¾ff ff © °¾ ½f –°° ff° °f .  .88.°f ff .3...°f ff f ff f¾ ¾f¾ f ½ °°–f° ¯°f f½ ¯¯ ¯ ° ¾ f f½¾ ¾½ °°–f°¾ °  f¾f°f f°f f ¯°f ff ° f ff f¯ n¯  f° ¯°f ff  ½ f f° °–f° °–f° ¯°f ¾  .!% !#% !078074 3.73.

¯ ° °–° 9¾° @½ f°– °fff° °–f° ¾ °–¾ ff° ff ¾° f ff ° ¯ °–f¾f° °f–f ¯ f° f °f–f ¯f f¾ ½ ¯ fff° f°– f¾f° f$ f f°f ¾f f°f° f°–  °–f° °–f° ¾f ½¾ ° ¯ °–– ff° f –f¾ ¯ ½ff°f¾½ °–ff° ¯°f ¯ f €f¾ –f¾° f°– ½f°– ¯ ff¯ ½¾ ¾ ½ ° ff°°f f° f¾¯ ¯ °¾f° ff°– f  I@D f ff ff° ff f €f¾ ¯°f f°f f°– f°nf°– ¾ f–f ff° ff½ ¾ff f°–f°–¯ °––°ff° ¯ ¾° °ff ¯ ¾° f°– ¯ ¯ f°– ½ ¯ fff° ¾ °f % °f .

¯ ¾° °–° % ° ©f$ f° ff° I@D f¯f °f°  ff ¾ ¾f°°f ½ ¯ fff° f° ½ €¯f°f ½f f ¯½ f ° f  f¾ff° ¾½ ¾€f¾ ¾  I@D f¾ ¯ ¯ ° ½ ¾fff° f°– f° ¾ ½ ¯ ¯  %€  ½°% ¯f¾¯¯ .

 f° °ff%€f¾½°%¯°¯¯.

:.%%   .   .

!% !#% !078074 3.   9 f¯f 9 f¯f%-% ©f°° ° fff°f°–¯ ¯½ ¾fff° ½ °––°ff° ff° ff f° °–– f° f°½f ¯ f %° f % 9 f¯f ©–f ¯ ° f¾f° ° ° fff° f°– ½ ¾ ff¾ f°  f¯f f°– f ¯ °––°ff° °– ¾ ff °–f° n°n€ °© n° f°nffnn° ¾  9 f¯f9¾ 9 f¯f 9¾ %- %  °¾ .3.73.88.. ° f ¯ ¯ ° ¾f° f ½ €¯f°n ° °f°f J J  ..

f %JJ.

% ©f° ° ° fff° f°– °– ¯f f°– ¯ ¯½ ¾fff° ½ °––°ff° ff° ff f° °–– f° f¯f °–°–f° 9 f¯f 9¾¾f°–f ¯ ° f¾f°° ° fff°f°–¯ ¯¯½ ¾f  f° ©–f f°– ¯ °––°ff° °– n°n  °© n° %% Iff  If @¯°– ° – ° %II@% %I@% @ nf– ¾ f° nffn n° ¾   - .- ff° ff¯°ff°–f f¾ ff°– f f¯°f¯ °f nff° f°ff¯f°– ½¯½f f½ ¯ f° f¾f ¾ °–f°½ ¯ .

 f ° °–f° ½f°©f°–f°– fff°¯ ¯¾€f f° ff°f°– f½f .ff°°¯ °–f° °– f ° ¯ f¯f ° ff¯¯°f¯ °f° °–f°¾f °–f°f°–f°°f °–f° ¯ ¯ °f°f½f°©f°–f°– f f .

f°f%¯ ½ff°¯ ½f°–#°–f°# ¯½f¯ ½ f¯f f °f ff. f°f f°f 9½f°f f° f°f ff¯ ¯½ f f° f°f°f¯f ¯½f°f © –f¾ °–f° ¯f¾°– ¯f¾°– .%.

 .

 .

 f° .

 °f f.

 .

 © nf f°¯f f.

   . ff¾ © ½f f °–f° f¯ f ½f°©f°–°ff°f f °ff°¯ °ff° °f ¾ °––ff .:.

88..73.!% !#% !078074 3..  ¾f¯ ¯¾ff° f °° °–f°nff ¾f¾ 9°¾½°ff°– f½f° ½ °–f°–f°¯°f°¯ ¯¾ff° f–f€f¾ f ° f¯°f¯ °f  f °½¾ ¾°¯°f ¯ °f ¾°– ¯ °©f €f¾ €f¾°f f –f¾ ¾f °–f° %¾ ½ ¯°f °¾°% ¾f ¯ ° °–f %¾ ½ ¯°f f°f ¯°f ¾f% ¯°f ff %–f¾ % f° ¾  9 ¯¾ff° €f¾ ¾  f¾ff°½f f °f ¯ ¾f¾ ½f ©f°f f° ¾° ¾ f°– °–– %¾ f ¯% f° ff¯°f  f½f f f f°– €°–¾¯ ¯¾ff° f°¯ °–¯½f°€ f½f°f¾f°–¯ °–f½ ff¾ f¾ f ° f ¯ °–¯½ f–f° ff ¯ ¾ ¯ ff €f¾ €f¾ f ° f°– °–f° ff° ¯ °–¯½ f–f° f–f°¯ ff¾ f¾ €f¾ f °f°– ½  f¯ ¾f¾ ° ff° ½ ¾  f°© ° ° ½¾ ¾ f°– f° ¾ ½   .3.

ffn .

-%9 ¾ % ¯ ½ff°½ ¯f¾ ff° ff ¯°f ¾ ff f° ° ¾ ½ f . 9@ 9@.fn   %½ $$ ½ f –$$f°–%¯°f 9¾ ¾%¾f¾%  9¾ ¾9 ° ¾ ¾f° .

:.-%9 ¾ % –  ¯ ¯ ° ¾ ¾f° ¯°f f°– ¾ f ©f ff° ff ¯°f ¯°f ¾ f¾f f f°– f°– ¯°f ¯ 9@. –° f f°–  f f°–f¾ °– f @f°– f°– f @f°– f°– 9@ 9@.   .- f° f f ©–f f°– ¯½ f f ¾ ½ f °–f½f f° I °f¯ f°– ¾¾ ¯ °–¯½ ff° ff¯°f© °¾½ ¯¯ f °f½ ¾ ff°½ ¯¯ f°– ¯°f ° ° ¾f f f°f ¾ f°–f° ½ ¯ff°f ¾f°–ff f°f 9¾ ¾ ½ °ff° ¯°f f f°– ¯°f °––f ¾f¯½f °¾¯ ° ¯ ¯ f° f½f ff½  f½° ½¾ ¾°f ¯°f f°– ¾ f©f ff°– f°–¯°f f° f¾½ °– n f° f°¾€  .

!% !#% !078074 3.:..88. f° f½f –°ff° ¯ f ¾ f–f ff° ff f½©ff¾f°f¾¾ ¾ €€¾½ n¯ff¯°f ¾  f f½f –°ff° ¯ f f° f¾ ff° ½ ¯¾°ff° 9 ¯¾°ff° ff°  ½f ½ ¾fff° f° f°– ¯ °f°–f° ½ ¯¾°ff° ¾¾f ¾f¯½ f°– ¯ ¯½°f ©° f ½f %°–°–f° ½%f–f½ ¯¾°ff° ¾ f¯ ¾f°–°–f° ..- %9 ¾ % ¾f¯½ ¾¾f f°f¾¾ ff°f f¯½°– ff¯ ¯ ¾f ©f¾ f fn½¾¾f¾f¯½  ¾ ½° f  ff¯ ¯  ¯ f° ½f f f¯ ¯ ¯ f f fnff ½f ½ ¯¾°ff° ¾f¯½  ½f f ½f f–f ¯ ¯° ff° ¾¾f ¾f¯½ f°f¾¾  °– f ¾f ¾f¯½  ¾ ¯ fff°¾ f–f ¯ f ¯ f°f° fff° ¾ f–f ¯°f f °f ¯f¾ f½f f ¯ f .°f f°– f f f ff¯ °– f ff°–¾°– ½¾ ¾ f½ f¯f°¾ f¯ff¾f¯ ¯ °°–– °– f  ¾ ½ ° °–f° ¯°f f f ¾¾f f°f¾¾¾f¯½ ¯f½° ff°–¯°ff°°f f°©–f €°–¾° ¯ ¯¾ff°¯°f °–f°f  f f¯f° ff¯©f°–fff°– f °f° ¯°ff°– f f ff¯ °– f ¯f¾f° ff¯ ¾ °– f° ¯ f° ½¾ ¾  f ¾ ¾f ½¾ ¾ f¯ f½f ¯¯°f ¾ ° f°f¾¾ ©ff¾f°f¾¾ ¾ °¾½ n ¯ff¯°f ¾¯½f° ff¯f°–.   .°f%¾f°f¾¾ ff¯ ¯ ff° f°f¾¾ ff° ff ¯°f f°f ¯ °–f¾f° ¾¾f ¾f¯½  f f¯ 9@ 9@.73.3.  f½f f°  ¾ f f½f ¾f° f ¯f–f ¾ ¯ ff° ¾nf–  ff° ½ °– n f° ¯ f ¯ f° f f½f ¾nf–  f°– ¯ ° ¾ f ¯°f f f f°– ¯ ° ff° ¯ f ½ °– n f°  f°– ¯ ° ¾ nff f¾f f ¯ °––°ff° ff ¯  f° ¯¯  ° ¯ °– f °¾ f° ¾°f f ff°–¯ °¯°f f½f ¾ff° °¾¯ °9 D f°° ¾ ° ¾ °–f°¯ °––°ff°¯ f°–   .% ff° ff.

°f@f°f% ¾ ° % 9f f¾ff¯°ff°f f°f –°ff° ff¯f¯½¯°f f°f f½¾ ff°–f¯f°f –°ff°¾ f–f ff° ff¯ ¾°© % °f   9 ff9 % f ° f¯°f f°f °f¾ f–f9  ff °–f°¾– °nf¾ f–f ff° ff   f 9 °––°ff° ¯°f ¾f ½f f ¯¯°f f ff ° ff° ff ½f f ¾ ¯f © °¾ ¯ ¾° ¾ °–f° ½ff° °–– % ff¾  ½¯% f°– ©–f f½f ½ –°ff° ¾ f–f ff° ff ½f f ½ ¯ fff° f°–¾°– ff¯ f½ f½ n f°– f¯f °–°f° ½ ¯ fff° f°– ¾  .88.3.!% !#% !078074 3. ¯ ½  ¾ °–°  ¾ ° ¾  f °f f  ¾  ¾ ©–f ° ¾f ¾  %% ff .   ff° ff.°f ¾ f¾f°f ¯ ¯ f° °–f° ¾€ f°– ° f f° f½f ¯f  .%  ..f°  ¾ %.73.°f ¾ .°f ff nff ¯¯ –°ff° ¯°f ff f ff ° ff° ff ½ °–f½f°f°–¾°–½f f° ¾ ° ¾ ¾f 9@D f°©–f –°ff° .°ff°– ¾ ¾f° 9 ¯¯ 9 °––°ff°½ ¯¯½f f¯¯°ff ff° ff° ff ° fff° ¯ ¯ ¾° °¾° ¾ ½ ¯ ¾ ½ f¯ ¯ ¯½ f°f° f° ff° ff°¾ °–©–f ¾ ¯–f¾° ff ½  .   .:..

f°– ¾ ¾f °–f° ¾f° f f f f°– ½ °°– ff¯ ¾ f½ f°f¾¾ f ff ¯ ° °f° ½ff¯  f°– f¾ ©  f ff½ff¯  ½ff¯ ©f°f¾¾½ ¯¯  ..88..% ff° ff.!% !#% !078074 3.  ¾ f–f ¾ff ¾f f °f€ ff° ff ½f f ° ¾ ¯ ° °–f n f°°f .°f ff©–f¾ °– °f °–f°¾f€   9ff¯ D© .°f% ff¯¾ f½½ ° ¾ ¾f° ¯f ff°f°f¾¾  f ° ¯ ° f½ff° ff¾ .73.3.

  °¾  I9% If½9 ¾¾ %  ½.

° °  ¾f° f ff½ff¯  ½ff¯ ©f°f¾¾.:.   .°f@f°f% ¾ ° %   °¾  f¾9°   ½n° °  ¯ 9°  ¾f°   .

   f ff½ff¯  ½ff¯ ©f°f¾¾f  .88..73.!% !#% !078074 3..3.

  °¾  f¾9°  99°  ½.

° °  ¾f°  .

f° -¯  I¾n¾  f ff ½ff¯  ½ff¯  © f°f¾¾ .°f ff   °¾  ½n° °  I¾n¾  f¾½°  Jf n° °  ¯ °  .°f ¾  .

.

   .:.%n f¾°nf ° ¾ %     .

.!% !#% !078074 3..88.   I .@-  9 ° °f° °¾½f f.73.3.

 °¾ f ff ½ f° °–f° f ¾f¯½  f f½ ¯ °f 9 ° °f° ° ¯ °––°ff° ¾f° f ¯  @.  ° ¯ °– f f © °¾ ¾f¯½ ½f f .

 °–f° ¯ °––°ff° ff  ¯ – f¾  9°¾½ ©f  ¯ f°–¾ ¾f f½°–f°½f f nff°¾f¯½ ff¯ ¾ f – f¾ ¾° f°– ¯ ¯½°f –f¾ °–f  ¯ f –f¾ °–f f ¯   .

ff9 °–½ f¾f°  f½f°– f¾¾° f°¯  f½f° ¯  f° ¯¯ f°–¾ ¾f  @f°–f°¾f¯½ ff¯– f¾¾°   .f¾f° ¯  ¾ f ¯¯  ff¯– f¾¾°   f¯f° ¾f¯½f ¯  f° ¯¯  ¾  f – f   ¯ f° fnf¾ff½f f ¯  f° ¯¯   .

   .fff¾°f ¯ f° ° ¾f°½f ff   9 ° °f°D©@ f°f°Df½% If½9 ¾¾ %½f f @ f°f° f½ f ff ¾f €f f°– ¯ °°©f° ©¯f f½ f°–  ° ½f f ¾f¾ ¯°f ¯  D© f°f° f½ ° ff° ½f f °–f°¯ °––°ff°ff ¾ ¾f °–f°¾f° f¯ @.:.  ° ¯ °– f ¾ f½f ¾f f°f° f½ f°– f¾f° ©f ¯°f °¾° ½f°f¾f°½f f¾ .

73.88..3.!% !#% !078074 3..  9°¾½ ©f f°– ¾ ©¯f ¾f¯½  ff¯ f °– f©f ff  °–f° ff ½ ¯° f¾f¯½ ¾¾ ¯ f° ° f¯ ff¯ f½f f¾ f½  ¾ f½ ¯f ¯ ° ff° ½ ¯ fnff° f°f° ½f f ff f° ½ °–nf° ¾f¯½f f°f°¯f¾¯¯f°– f¾f° f½ .

ff9 °–½ f¾f°  f°f°¾ffff ff¯ f ff°  f°f°¾ f ¾f%f ¾%¾f¯½f ff¾f°– ¾fff°  °–f°¾ n ½f f¾½°f  @ f° ¯ ½ . ¯  f°– f° ¯ ¾ ¾ nff f°   ¯ f° f° ¯ ¾f ° ¯ ¯€°–¾f° –f ¯  ¾   ff° f½f¯ ° °¯ ° f½ff°¾ ff¯f f ¾ ¾f °f°   f ¾ f½ff° ¯f¾f° ¾f¯½ f°–  f °–°f°  ff¯ –f¾° nf¯ f°– ¯ f° ¾ff° °–f° f nf¯  °–f° °–f° n ½f ¯ °––°ff° ½½f ½ ¾¾ –f– f–f½ ¯ ¾ff°ff  @ f°¯ ¾  .

fff¾ f°f°f½ f°– f½f½f f½ ¾¾ –f–   f½ ¯ ¾ff°¾ ¾f ¯ff°¯ ¾ f°f°–f–f¾° nf¯ ff f  .ff°¯ f°– ¯ ¾ f°¯ -ff  .

f ¾ n f¾½°f    .   .:.

!% !#% !078074 3.73.3.   9 ° °f°D©°–ff°%nf° -¯ % °–f f° f ff ¾f f°–f° f°– ¯ °°©f° °–f f°––f° ff° ff f f½ °f¾ ff °n°–  9 ° °f° © ° ff° °–f°¯ ¾°f°– f¯ °¾f° f@..88. ..

 % .%@.

    .ff9 °–½ f¾f°  -fff°ff ¾ °–f°¯ ° f°¯ f¯f°– f½f ½f f¾¾ f–f°ff¾f°f°%ffff°¯ ff°½ ¯f°f¾f°¾ f¯f ¯ °%  9 ¾f € f°–  f½f ½f f f–f° ff¾ ¯½f ¾f¯½ f° ¯½f½ ¯ f°–f°¾f¯½   9¾¾f°–– ¾n ff¾f°– f½f f¾¾ f–f°  9f¾f°– °– f°– ½f°©f°– ½f f ¯½f ¾f¯½ %©f°–f° f °nf°–%  f½f°¾f¯½ ½f f f°– ff°fnff°– f ¾½f °–f°ff ¾ 9f¾f°– f°– f ¾ ¾f¯½ ½f f f–f°f°– f½f °–% f–f°f°–½f°– ½f°%  9f¾f°– f°– f°f nf ½f f f–f° ff°– ¾f¯½    fff ¾  f¯ °–° f¾f°f½ ¯f°f¾f° ¯ff ff ¾ °fff°¾ f¾f½¯ ff°½ °– ¾f°  @ f°°¯%%f% f°½f f°¯ nf%  ¾ ½ ¾ f° °¯ f°– ff° f © n f °–f° ¯ ° f° ¯ °¯ nff ° fff f½f¯ °–¾°–f°½ ¾ f °–f°¯ ° f°¯   f f ¯ °– f ©¯f f° °–f° ¾½ ff¯ ¾f¯½  ¾ f f½f¯ ff°f°–ff°–f fff f° °¯ °–¾°–f°°f .:.

88.   f f ¯ °– f ©¯f I9 ff¯ ¾f¯½  ¾ f f½f ¯ ¯f¾f° f°–f f°– f f ff f° ° ¯ °–¾°–f°°f  9¯½fff ¾ ff°f¯fn¯ °ff  ¾½f ¾ # ¯ f¾ ¯ ° ° ½– ¾¾# ff ¾° n¯½   f fffn¾°¾ ¾f f° ° °¯ ¯ fnff¾ ¾   f f¾  f½f ½f f ff ¯ff f f° ¾f¯½f f ¯ f° f¾%DJ@-@"% f°  f ¯f¾f° ¾f¯½  °–f° ¯ ° f° f° f ½f°f  ff¾  ff ¾f¯½°– ff f°f° ° ¯ ¯ f½f nf f f° °   9 ° °f°D©¾f¾%¾f°% ¾f¾ f ff ¾f ½¾ ¾ ° ¯ ¯¾ff° ff ¯ ¯°f° ¾f f f ½ °– ½ °–°f f¾ff° ½f f ½ ff°  °f ¯f°f f f°– ¯ ¯    ° f ff° ¯ °–f½   ¯ f° f½ f ff° ¯ °–ff¯ ½¾ ¾ ½ ° °–°f° ½f f ° ¾  ff¯ ° ¾ ff° ©f ½¾ ¾ ½ ff° €f¾f €f¾f f½%€f¾f–f¾%ff° f¯ °©f €f¾fnff°–ff°¯ °–f ¯½f ½ °f¯½°–f°¾ f–f ¾f 9 ° °f°D© ¾f¾° ff°¯ °¾f° f¯ @.3.:.!% !#% !078074 3.73...  ° ¯ °– f ©ff  ¾ f ¾€f ¾€f ½ °–f½f° °¾° ½f f ¯½ f ¯½ f °  9°¾½ ©f  ¯ ¾f¯½ ff¯ f ¾f¾ f½f° °–f° n ½ff° ½ ¯f°f¾f° ° ¾ °––fff°– f°¯f f½ ¯f°f¾f° ff ¾f¯½f nf½f  f ¾f f°ff  ¯ °  f°–f°f¯f f½ ¯f°f¾f°ff¾f¯½f nf½f ff .   .

73...88.!% !#% !078074 3.  ¾f f°ff  ¯ ° f° ¾ f½ ¯ ¯ ¾f f¯½°– ff¯– f¾¾ f¯ ° .3.

ff9 °–½ f¾f°  f°f° f° ¾ ½ ° ¾ f¾ ¾f ff¾%°¯°f¾f ¾f°– .

  ° ¯ °– f ½ ff° f°– f¾ ff° f f½ ¯°f ¾  ¾ f f f °–f°°f °–f° ° f¾¾€f½ ¯¯½ff° f° ¯f¯½f°f½f f¾ ° f  9°¾½ ©f  ©¯f ¾f¯½ f°– f ½f°f¾f°  ff¯ f °– ©  °–°f° ½ ff° ff° °–f° n ½ff°  ° f° f¯f ¾ f½ ¾°ff. f°°½ ¯¯¯ °–°ff° ¾%  f°f°¾ ¯f¾ff½f f½¾¾€€   ff° f ¾f¾ f°– f ¾ ¾f¯½ f° ½f¾f°– ¯¯ °f   °–f°¾ n ½ ¯ °f¾½f f¾½°f  D f ¾ff½ ¯f°f¾  ½¾¾ ° f f n ½ff° ½ ¯f°f¾ °–f° ¯ ¯f –f  f½ °–©f°¾ ¾f f¾f°ff° ½f –f ½¾¾° f° f ¾ff½ ¯f°f¾ ½¾¾€€   ½f¾f°f ¾f¾©f¾ f f½f°f¾  9 ° °f°D©@@f°–%99°% @f°–f ff¾ ° f ¯f°f¯°f¯f¾ f½f¯ °–f f °–°f°½f f° ¾ ° 9 ° °f°©f°–° ff° ¯ ° ¾f° f ¯  @.

 .

ff9 °–½ f¾f°   -fff° ½ fff° .

   .9 °–f° ¯ ° f° ¯ ½ ½f f ff ¾  .:.

3.88..73.!% !#% !078074 3..   -fff° ½ ° °–° ¯f f ¯f° ½ f°–  f½f ½f f ¾¾ f°f° °–f f  -fff° n° ° f°–  f½f ½f f ¾¾f°f° ff¾ f° °–– f½f ¾ff ¾f¯½f ¾½f ¯ °°©f°  f f° ¯ - ff f° n°– ¯f¾ ¯ ff° ½ ° °–°f° ¾f¯½f ¯½ f .

 %¯ °% ° ¯ ¯ ½–f¯ f°–  ° f %99°½f f½–f¯ f°.  @ f° ¯ .

f¾f°½–f¯f°–ff° –°ff° ¯ f° f°¾f  ¯ f°¯f¾f° ½ n %99°ff.f¾f°°¯¾f¯½ °–f°¯ ° f°¯ €fff°–f ½f f ½f ¯ f° f°¯ ¾f  . 9°½f f½–f¯%  f½f° ¾f¯½ f°– ff° © f° ¯f¾f° ff¯ – f¾ ©f ¾f¯½f ff¾¯°¾¾f°– f °f°   ¯ f°½f¾f°–– f¾©f½f f½ ¯ –f°–°f  9f¾f°¯ ¾½f½ fff°¯ °°©f°¾f¾ f   @ f°¯ ¾f½f f½ fff°  .

 9°% ¯ f° f°¾f  fff°¯°n¾f ¾" @ f°¾f ¯ f¯ffff°¯f½ °–©f°¾ nff¯f¾  f¾½ °–©f°ff°¯f¾½°¾ f½ °–©f°¾ ¾f  9 ° °f°D©I¾¾f¾° ¯f%I¾n¾° ¯fn% I¾¾f¾ ° ¯f f f ¾f ½ °–f ff°f° f nff° f¾ff° –ff¾  f°f°°f ½½¾°f °–f° f © °¾ 9 ° °f° © ° ¯ °––°ff° ¯  @.  ¯f¾ f° ° ¯ °–© °ff°° ¯f fnff°½ ½ ¯f°–f°¾½ff° ¯f½° f½nfff °–f°¯ °–ff¾ nff–ff¾¯ f ¾ f¾n¯ – f¾f½ f°– f f f¾  .   .:.

3.  9°¾½ ©f f¯½ ¯f¾f° ff¯ ¾n¯  ¯ f f½ ¾f¯½f f° f ff¾ ff°¾ f¯f¯ ° ff¯ f f¯fff°– f° °¯ °–f ff° f½ f¯f f° f f .88...!% !#% !078074 3.73.

   .ff9 °–½ f¾f°  f°f°¾ f¾n¾¾ f¾ ¾f¾f fff¯ °n½  f°f°¾ffff ff¯ f ff°€€   °–f°¾ n ½f f¾½°f   ¯½ f f¾ ¾f °–f°¯ @.f¾f°¾n¾ f°– f ¾n°  f½ °–©f° f¾ ¾f f¾f°ff° f°–f¾n¾  9° ff° –f f½¾¾° ½¾¾€€  .

f ¾ n f¾½°f  9 ° °f°D©@-ff%f¾9°% @°fff ff¾ ° f ¯f°ff½¾f¯½ ff¾½ ¯ff° nff° f½f¯ °ff©f °ff°f½½ °n f 9 ° °f°©° ff° ° ¯ °– f °ff¾f¯½ °–f° ¯ °––°ff° ff f°–¾ ¾f °–f°¯  9°¾½ ©f f¯½  °–°f° ff¯¯f°– ½¾f¯½f ¯½ f¾ f  ff°ff ff°½ °–©f°©f ¯½ f¯ °nf½f °–f° ¯ ° ff° f½ ½ °n f ½f f f°– ff¾ ¯f°– f¯f  Df°–½ °–©f°¾ f½ °ff° ¯½ f¾f¯½f nf½f °ff  .

ff9 °–½ f¾f°  f°f°ff ¾f½f f f°– ¾fff°  f°f°¾ ¯f¾ff½f f½¾¾ .   .:.

    °–f°¾ff °–f°¾½°f  ..f¾f° ¾f¯½  ff¯ ¯f°– ¾f¯½f f° f ff¾ f°– °f° ¯½ff°¯f°–½f fff  @½¾f¯½ °–f°½ °½°f °fff°f½½ °n f¾ ¾f¾f° f  @ f° ¯  f f° ¯ ¾  f –f ½f f ½¾¾ ½ ¯f°f¾f°f°–¾ ¾f  ½ ¯f°f¾f¾ °––f °ff° ¯½ f $¯ °  f°f¾f°ff°½ ¯ ¾ff°¾ ¾f¾f° f@.3.!% !#% !078074 3.  9°¾½ ©f f¯½ °fff° ff¯ f¯½ ¾f° f  ¯ f° f° °ff °––f°– f¯ °¯ f°f¾f½ f°¾f¯½f ¯¯  .73.88.9   ©f ½ °–©f° ¾ f¾f  ¯ ff° –f  ½¾¾ ° f° f° ¯ f°– f°¾ ½¾¾€€  nf ¾ n f¾½°f  9 ° °f°D©@¾f½%¯ 9°% @ f¾f½ f ff °–– °ff ¯f¾¯¯ ff¯ ¯¯ ¯f°f ff° ff ¯°f f°f % ¾ ° % f½f ¯ °ff f°½f ¯ °¯ f° f¾f½ 9 ° °f°©° ff°°¯ °– ff–ff¾f½%¾¯ ½°% f½ ¯½  °%% °–f°¯ @..

f¾f°n°¾ f°fnn ff¯f °–¾f¯½  9f¾f°–ff °–¾¯ ½f ff °–¾f¯½ ¾fff°f–f½f¾  9°– ©°– ¾¯ f f ¯¯ f f °– ¾¯ °–f° ½ ¯ff°ff  9f¾f°–ff °–¾f¯½ f°f °–¾¯ ½f ff¯½°f .   .:.ff9 °–½ f¾f°  ¯ f°– f °– f° ¾ n ½f° ff¯¾f¯½  9f¾f°–f¾¯ ½f ff °–¾¯ f¯½ f°n ½f°f– ff¯ ¾f¯½  .

   ¯ °fff° f°¾¯ f% °–f°¯ ¯f°–½f f¾¯ % ¾ °––f °–– °ff f°–  n¯ ff° f°–  ¾ f¯f ¯ °  9ff°–¾ °––f¾¯ °f¾f¯½ff½ f f¾f½  .88.!% !#% !078074 3.3..73..

ff°––°ff½f fff½ ½f f f¾f½ °ff–f¾¯ ½°°f % f°¾f¯½f ¯¯%  9 ° °f°D©f° °–f°€%½.

. 8.98.5488  %:.250.9.3  $./.5488     .38..3507.   .39.03.2505.8075.!034507.9.350703.3507.380/.9025./. #0. $  %:3:507..5.3..33.9.8.3/.8.573907  $008.35.085.25..250.03.3.3.390709./.  %025.9.8:5.3/.° °% 9°¾½ ©f  f¯½  ¯½ff° ff¯ ¾ O f f° ½°nf ° °¾f¾ –f¾ ¾½ ½f f   ° °¾f¾ ff ff°– f°– ½f f ½f°©f°– – ¯ f°– f°– ¯ ° f¾f° ¾ ¾f  % ° ¾ f f °–f– % f°– f° ¾f¾½°nf f°–f½ °–f° ¾ ¾°f ¯ f° ½ f° °–f° °–f° f ff ½ ¾f¯ff° f f¾ f°– ½ ½ff¾ ¾ ¯°f ° ¯ ¯½  °¾ °f¾ ¾½ ff¯¯f¾¾f  .4:7038.08/..9.38./.7.250.:..5.9  %0.502078./.8.3 #.5./  2-./.3 02-.

88.73..!% !#% !078074 3.   I @DDD %°f¾¾°f¯°f¾ ¾ ° °–f°9 ¯¯%  9 ¯¯ 9 ¯¯ ¯ ½ff° ff° ff ¯°f f°–  f ¾ °ff ¾ °ff f °f°–¯ ¯½°f©ff  ¾ff°ff  .3..

 9 ¯¯ ¾f°–f ¯ f ¯ °–f½ ½f f ¾ f°–f° ¯ff ¾ ¯ ff° f°f¾¾ f f½°f ½ ½ ff° nff ½ ff° ½ °¯½f°f° f °f° °f f°– ¾ f ½ ¯f½° ° ¾ f°–f° ¯½f ½ °¯½f°f° % ff¯ f°–f° ¾   .

$ 9 ¯¯ f°– –°ff° ¾ f–f ff° ff f¾ ¯ ¯ °f f°f°–n½°–– f°¯ ¯f° °–f° ff° ff° fff ¾ ½ ¯ f ¾€ ¾ °ff ¾ °ff °– ° f°– f½f .   .$ f° - $$.% 9 °–f¯ f° ¾f¯½ f¾ ¾ ¾f °–f° ½¾ ¾ f ¯ ¯½ ff° f° f°f¾¾ f°– ff°  f %© f°f° f½% °f° ff¯ f ff° ¾ – ¾ ¯ ff° ½ °–f¯ f° ¾f¯½ ° f°f¾f © f°f° f½  f°–f° ¾f¯½ ° ½ °–©f° f°–f f°f ff¯°f° ¾ °    ½ ¾€f¾9 ¯¯ 9 ¯¯f°– –°ff°¾ f–f ff° ff¯f¾¯ ¯ ° f½f ¾½ ¾€f¾ f ° ©f° ° ¯ °°–ff° €¾ °¾ ½ ¯ fff°½f f¯ ¾° f°¯ °–f°– f¯½f° –f€ f–f¾ f°–f° f¾ ½ ¯ fff° ff° ff f°– f½f ¯ °¯ f° f–f ¯f¾ff °–°–f° f° ¾ ff° 9 ¯¯ f°– –°ff° ¾ f–f ff° ff f¾ ¯ ¯ ° ¾½ ¾€f¾ f°– f ° ° ¾f ½f f ¾ff ° ¾ f–f¯f°f f½f° ½ ¯ °f ¯ f ¾f ½¾f°  ° f .°f f° f¾ ¯ - $$.:.

  ¯ °¯ f° € ¾ff°°–°–f° f°¯f¾ff ¾ ff° -ff° f°– f¾ ¯  ½ ¯¯ f°– –°ff° ¾ f–f ff° ff f¯½f° ff¯°ff°–f¾°° ° ¾f     f°–ff°  ¾ °ff –f¾° f°ff .3.73..88.!% !#% !078074 3..

 ¾f¯½f .

 f°–  f ¾ °ff f ° .

 ¾f¯½f .

 f¾° ¾ f¾f f f–f© °¾¯°f¯ °ff°– f¯ f½¾ ¾f°– f f f ¾ nff ¾f¾ f°–¾°– ¯f½° f f¾ ½ °–ff°  €¯f¾ ff¾ f° ¾¯ ¾f¾ °–f° ¯f° f½f fff° ff¯½¾¾ ¯f –f¾°   f ¾ °ff f ° f © ° % €°%  f ° © ° %½ff€°% f° f ° ¾ ff f ° f¯f 9f f f¾f°f ¾½ ¾€f¾ °¾° ¯ °–f ½ff¯  ½ff¯   ° ¾ ¾f °–f° f°– ½ f°  ½ ¯¯ ff¯ ½ °––°ff°°f 9ff¯  ½ff¯  ¾  ¯½f°¯ ©f –f ¯½  –f ¯½¾€f ¾ f ff   €f9 ¯ fff° ff ¾ f¯f f°– ½ f° ff¯ –f¾° f ff ¾€f ½ ¯ fff°°f €f ½ ¯ fff° ° f¾f°f °–f° f°–f f° °–f f° ¯ ½ff° f° n ° °–f° –f¾° ° ¯ °–ff¯ ½ ¯ fff° f°¯ff°–¯ ¾ f–f f°¯ ¾° ¯f°°–– .:.   .

 ff° °–f° ¯f¾ff ½ f¾ f° °© ©f ° fff° ¯ 9f f ¾½ ¾€f¾ °¾° –°ff° ½ °–f° f°f°f½f°–f–f¾¾f f°f°f½ %I9% ¯f°f f°f° f½ ff¯f °– f°f° ff½f f¾   €ff f¾ f° ¾f° 9 ¯¯ f¾ ¾ f¯f°  f ¾f f° f ¯ ¾f ff¯½ °¯½f°f° f°½ ¯fff°°f 9ff¯ ¾½ ¾€f¾f°– ff° °–f°¾€f°f°fff°f fff– f ¾ f° f–f© °f°– f° °–f° ¾ °ff f°– f°– ¾€f ¾€ .   .88.!% !#% !078074 3.3.73.  f°–ff°¾f ff° ff ¾ ¯f° f°– n ° °–f°°f° ¯ °–ff¯ f° f° ¾ ¯f° °–– ¯f¯½f°°f ° –°ff° ½f ff¾¯½ ¾°––f°½f¯ °–ff¯ f°  €fIff¾ f –f ¾€f ff¾ f°– f¾f –°ff° ¾½ ¾€f¾ ½ ¯¯ f°ff f° f ¾f¾  f°f° f½ f° ½ f° °–f° I$ f ½ff¯  ½ f¯f –°ff° ff¯ ¾½ ¾€f¾ °¾° ° ° ¾f ¾ f°–f°½ff¯  –f ¯ –°ff° ° ° ¾f f ¾f¾ f¾f° f ¾f¾ –f¾° ¯ ° ¯  f @.°f ¯ ¯ °–f° °–¾ °ff f°– ff¯©¯f n °ff f°–°f f f°– ¾€f ¾€ f° ¾ ¯f°f ff°  ff ff¯ ¯ ¾° f° ¯ °–f¾f° f°– ¾ f f°– ¾€ f° f½f ¯ ¾f f–f°  f–f° ¯ ¾° ¾ f° ©–f fn° f° f½f ¯ °¯ f° ¾ff° ½f f °–°–f° f °f f° °–f° f°– ff¯ °¾° ff¾ ff¯¾f¾½ ¾€f¾   ff €½ ¯¯ € f ff ¾f f ¯f f°– f¯ ff° ff¯ ©¯f ¾  ff¯ ¾f ff° ° ¯°°–ff° ff ¯ ¯ f°–f° ¾€f ¾€f . f ¾f¾ @.:...

@ %  @   %@ % f° @ ¾ ¯ . @   %.3.  €°–¾°f  ° ½f f ff° ¾  9 ¯ f° f € ½f f ¾f ff° ff ©f° ° ¯ ¯ f°–f° °––f° ° ff ¯ °°–ff°½ €¯f°n ff° ff ¾  f° ff° °–°–f° f°–  ¾ ©–f ¯ °©f ¾ff ¾f ½ ° f  ¯ f°–°f ½ ° f° ° ¯ ° ¯f° f € f € f f°– f¯f °–°–f° f° ¾ff f °–f° ¾ ff°  € ¾ f°ff°ff ff  @ f f %@% f f € f°– ¯f¾ –°ff° ° ° ¾f °––f ¾ff ° f ff @ f f %@% -f¯°½ °––°ff°ff € ¾  –f¾ f–f ½ ° f f¯f f ff° ¯ f f¯¾€  9ff f °–°–f° ¯ ° ¾f¯½f ¾ ©f ¯f°f ¯ f°¾¯ f°¾½f¾ ¯ f f¯¾€ ¾ f f¯½f f°– ¯ f°°f f f½  ½f° ¯f°¾f f° °–°–f°°f  °ff¾– °f ¯ f f° f½f° –ff ° –ff ½f ff ½ °––°ff° @ ¾ f–f f € f°  ff¯ °¾° ¯f° f°f –f°f°  ¾ °ff –f°n ¾– ° %¾– °f% ¾ ½ f %¯ f° f° ¾½½ f% f°  %.!% !#% !078074 3.73.88.  %@..%% ¾– °f f ff ¾ °ff –f°n nf f°– f½f nf¯½  ff¯ °¾° ° ¯ °f¯ f f°–f f° f°f° °–f°¾– °°f f¯f½ ¯ fff° ¾– °f¯ ff° ff¯ °¾° f½f ¯ °–f°– ¯¾ f ° ¯°¾ f ..

@% f ff ¾ °ff–f°–f¯f°– –°ff°¾ f–f ff°½ °––f° ff°f € . f° ¯f f ¯f f½ ¯ °°f¯¾€  .@ .    . nn½ °f ° .f°–f° ¾ @nf ° %.:...

..  @ f° f –°ff°¾ f¯f f½ °f¯f° f ¯ f f f°f f f° f½f- –ff½ff°°f  .3.°f f°f f ff €f¾ f°– f¾f° f ½¾ ¾ ½ °–ff° ¯°f ¯ °–f°f    .°f@f°f% ¾ ° ff .030 -f€f °f f ff ¾ff ¾f ¯½° ° f°– ¯f¾ ° °f f¯f f °  f½ f ¯f¾ ½¾ -f€f °f ¯ ¯ ¯½f° ¾€f f°– ¯ ¯°–°f°°f ¯ °©f f € °¾° ° ¯ °°–ff°f°–ff° €f ¾€f ¾ f°fff° ¾€f½ ¯ fff° f°– f ¯ f ¯ °–f½ ¾ °––f f ¯ °°––ff° – f ½f f ½f f f–f° f–f°¯ ¾°   ¾ ° %.88.59.!% !#% !078074 3.73.

 ff  f  ° ¯ °–f°– f f f°– f° ½ °–fff°°f .°f f°f f½f ©–f ½ ¾  nfn  f°– –°ff° ° ¯ ¯½ f ff¾ f–f° f ¯°f ¯ °f f°– ff° f–¾ ° ff° ff¯°f 9 °––°ff°°f ¾ f–f ff° ff ° ¯ ¯f¾f  ff¾ ° –ff ¯ f°– ¾ f ¯ f ½¾ ¾ ½ °°–f° ¾ ½ °f f° ¯f¾ f¯° f° ff°¯ ¯½ °–% ¾% ° ° ¾f ¯°ff°f –°ff°°¯ °–¾°¾ f°––f ¾¾f ¾ ½ ¾ ¯ ff ¯ °–¾ nf  f°  f½f ½ ¯ f¾¯ ¾ f°––f ¯ ©–f¯ °––°ff°¯°ff°f¾ f–f¯½° °°f -f¯°°¯f¾fffff°–f°¯ ° °–f ff¯°ff°f f½ –°ff°¾ f–f ff° ff°¯ ¯f¾f ©–f°½ ° f°–f°  .:.%  % f¾f°f ¯°f f°f ¾f¾ f°–¾°– f ¯°f ¯ °f ¯ ¯ f° ½ fff° ¾¾ ff¯ ¾ f ° .   .

73.3.   ..88..   €f ¾€f ¾ ° ff¯½ °––°ff°°f ¾ ° f¾¯ ¯ °½ ¾fff°¾ ½     ¾¾f¾ ° f ¯ ½°°–– f¾½° ° f f¾ f f° °–f°¾€ ° f  I¾¾f¾ ° f ¾ ° f¾ ¯ f ¯ °–f ½f f ¾¯ f¯½ ¾ °––f f½f  ff¾ ¯½°f f¾¾f¾°–– ¾ ° f f½f¯ °–f½f f ¾¯ f¯½  ¯ 9°°–– ¯ 9° °–– ¯ °°©f° ff ¾ ° ¯ ¯½°f ½f°f¾ ½ ¯ fff°°–– f° f¯ °¯ f°© f–f  f¾9° ° f f¾9° ° f ¯ °©f° ff ¾ ° f¯ f¯ °ff ½ nf°f½ ¾ °––ff¯f° f fff°  f¾ f ¾ ° f°– f ¯ °°©f° ff ¾ ° ¯ °–f° °– ¯ f½f° f°ff–f¾ ¾ °––f°f½f°f¾½ ¯ fff° ° f¾ f ¾€f¾€   .!% !#% !078074 3.:.

3..!% !#% !078074 3.   f° °–f°¾€ ° f ° f°f f° °–f° ¾€ ¯ °©f° ff ¾ °  f ¯ °¯ f° ½ °n ¯ff°  f ¾€ ½f f –f¾ f°– ¾ f ¯ ¯½°f °f½ ¯ fff°°––  °f¯°f¾ ¾ ° °–f°9 ¯¯ 9f f ¯¯°f ¯f¾fff ¯ °– °f ff° ff° ff ¯°f f°f¾ ff¾€°–¾°f¾f©f f°½f¯ °– f¾½ ¾€f¾ f ff° ff ¯°f ¾  ff¯–f¾¾¾°ff° © f¾f° °f°–¾½ ¾€f¾ f ¾ ° f° ½ ¯¯ ©–f ¯ °– °f °f¯°f¾ f°– ©f ½f f ¾ ° °f¯°f¾ f°– ©f ½f f ¾ °  ¾f°–f f  f f f½ff– ½ °–°f¯°f¾°f f ff 9 ¯¯  ¯ ¯ °– f f½ff ¾ ° %¯°ff°f%f°– –°ff°f ff¯° f °f¯°f¾ °–f° ff° ff ¯°f f°°f f¯f 9 ¯¯ f ½ f  f f f °f¯°f¾ °f¯°f¾ f ff ©f °f ½ °°f° ¯ f°– ¾ f f°  nf¯½°f ff° f° ff¯ ff° ff ¾ ¾ °––f ff° ff ¯ °–ff¯ ¾ff° %  ¾f¾% ff° ff ¯°f f¯f ¾ ° %¯°f f°f% f½f f °f¯°f¾ °–f° ½ ¯¯ ff° ¯ °–f ff° f¯½f f°– ¾f f°f ¾€f°f ½ ¯¯ f°– ¯ f ¯ °–f½ f° ½f f ¯½ f  °ff f½f½° ½ ¯¯ f½f ¯ f  ff ¾f¯½°– ©–f ½ ¯¯ ¯ ¯ €f¾ f°–  °–f° ¾ °––f ©f nf¯½ °–f° ff° ff ¯°f f° f°– ¯ ¯ €f¾  °–– ¾ ½  ¾ ° ff° ¯ ¯ f ¾ ° f°– €f¾°f  °–– ¯ °–ff¯ ¾ff° %  ¾f¾% f° ff¯ ½ °––°ff°  ½f° ¾ f f ° ½ °––°f ¯°f f°f ¾ f–f ff° ff ¯ ¯f¾f ½ ° f°–f° f° f°°f ff° ¯ °¯ f° fff ¾ ½  ©f  ff° f ¯½ .88..73.   .:.

3..  ¯°f ff° fff° f½f½°f°– ©f ¯ ½ff° –f°f°– ff° ff¯¯f¾ffff½f f ©f °f¯°f¾  f°f¯°f¾f ff¾ f–f  4 @ ¯½ f ¾f¾¯°ff°f¯ °° 4 @ ¯°ff°f¯ °° 4 @ °ff ¯°f f°f ¯ °° ff .73..!% !#% !078074 3.88.

:.   . ¾ °––f ff ½ ¯fff° ¾ ¯f f°––f f½f ¯ °¯ f° ff°ff fff fff° 4 @f¾f¯¯°ff°f¯ °°–f 4 Jf°f ¯°f f°f ¯ °©f  °°– °°–f° f nf¯½ °–f° °¾°½ ¯¯ 4 -f f%nf %¯°ff°f¯ °° 4 f% %¯°ff°f¾ ½ f °¾°  @ ©f °f °f¯°f¾ ¯°f f°f % ¾ ° % f½f ¯ °f f f° ¯°ff°f ¾ ¯ °¯½f°– f¾½ ¾€f¾f°– °f° @–f¾¾¾° ©f°f–fff °f°–¾½ ¾€f¾ f°¾€f €¾ ¯f½° ¯f f ff° ff ¯°f ¾ ° f° ½ ¯¯ f¾ff°f°f¾¾f°– f ff°      .

   I --9.88.73.!% !#% !078074 3.. -  f¾°f¾¾  @f ¾ °  f¾ff°½ n ff° - -    °¾ ½..3.

° ° f¾9° ¾f¾ 9 .

  .

  .

  .

  .

  .

 9 .

 –$¯  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

      .:.   .

3.88.   @f 9 ¯¯ f¾ff°½ n ff°                9 ..!% !#% !078074 3..73.

    .

  .

  -  °¾ I9 ½.

° ° ¾f¾ –$¯ 9f    .

 9.   .D.:. .

!% !#% !078074 3.88...    @f °f¯°f¾ ¾ ° °–f°½ ¯¯           .3.73.

    .

  .

  .

 9 .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  -  °¾ ½.

° ° ¾f¾ –$¯   9 .

  .

 -@.  9 ¯ ff¾f°  9f f ½ °–©f° °¾ ¾fff° ½ °f°–f° ¾f¯½  ff¯ – f¾ ¾° f°½f ¯ °¯ f° – ¯ °– ° ¯ °–° f ©f °f ½ °–f½f°  9f f½ °–©f°I9 ¾f¯½ f¾ °–°f°½f f¾ .----9.D.

:.   .¾ ¯ f°f¾¾ ° ¯ °–° f ©f °f ½ °–f½f° ½f f ¾ff ½ ¯° ff°¾f¯½ ° © .

3.73..88..   9 ¯° ff° ¾f¯½ f n°f°  ff¯f °– f©f ff f¾ ¯ °––°ff°ff¾¾¾ ¾f °–f°¾f° f¯ f °f °–f° ¯ °––°ff° ff ° ¾f¯½ f°– f¯  f½ff° f f–f° ff °f° ¾ °––f ¾f¯½ f°– f¯  f ¾ nff ¾ ¯½°f  9f f½ °–©f°¾f¾ ½ °–f¯ f°¾f¯½ ff°½f f¾  .!% !#% !078074 3.

°¯ °–° f½ °–f½f°¾ °fff°¯°ff°–°–f°  f½ °f¯½°–– f¾ ©f–f¾ f .

:.–f¾ °–f° f°– f°ff  –$¯  9f ff°f¾¾½ ¯¯ f½f °¾¾ ¾f –$¯ °f ¾ .°¯ °©f–f f ©f °f ½ °–f½f° f°– f¯½°– f–f ½ ¯ fnff° ¯  f ¯ °–f¾f° f°–f° f ¾f  9f f ½ °–©f° I¾¾f¾ ° ¯f f–f ¾n¯ ¾ f ff¯ ¾ °¾f° ½f¾f°– ¯¾f ½f f nff° f°¾½ff° ¯ f ff¯ f f°– ff¯f°°f  ° ¾ °––f ¾ f¯f ½ °–©f° ¾f¯½ f°– f f ff¯ ¾n¯  f f°– f ¯¯ ff ½ ¯ff° nff° f°¯°¯f¯¯ ff¾½ ¯ff°nff°  9f f½ °–©f°f¾9°%°ff% ° f ©f °f¾f¾ ff % ¯ ¾f° f°–°% ½f f ¾ff ½ °–©f° f–f f½ f°– ©f  ff¾ ½ ¯ff°nff° ff°–fff½½ °n f¯f ¾ °––f°ff f°– f¾f°ff° °––  °f¯°f¾f°– ©f f°ff ¾ ° °–f°½ ¯¯f °f f ff° ff ¯°f ¾ ¯ ¯ €f¾ f°– f f¾ ¾ f½f f f °f °¾ °f f °¾ ° f ¯ff ff° ff¯°f ¾ ¯ ¯€f¾f°– °–f° ¾ f°f ©f °¾ °–– ¯ff €f¾°f ½° ff°  f ff° ff ¯°ff°–¯ ¯€f¾ °–f°ff°¯ ¾f ff° fff° ¾ °––f ff° ff ¯°f °–f° €f¾  °–f° ¯ °©f ° ¯°f  9f ff°f¾¾ ¾ °  f½f °¾¾ ¾f –$¯ °f ¾ ¯f¾ ff¯ ¾½ ¾€f¾ © ° .   .

   .!% !#% !078074 3.88.73.:.–f¾ °–f° f°– f°ff  –$¯  9f f f°f¾¾ °f¯°f¾ ¾ ° °–f° ½ ¯¯ f½f °¾ ¾ ¾f  –$¯ °f ¾ ¯ ¯ f ¾ ° ¯  ¾½ ¾€f¾ f°–  °f° ¾ °––f ½  ¾ f½f fff° ¾f            .3.   ¯f¾ ff¯ ¾½ ¾€f¾ © ° ...

   I .!% !#% !078074 3..73.88.9D---  ¾¯½f° f f¾ f°f¾¾ ¾ °  f½f ff ¾ f–f  °¾  –$¯ ½n° °  f¾½°f  ¾f¾ 9  .3..

  .

  .

  .

   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 9 .

  f¾ ff¾ f ¯ ¯ ° ¾f° f ¾½ ¾€f¾ ¾ ° f°– f °f°  f f¾ f°f¾¾ ½ ¯¯ f½f ff ¾ f–f  °¾  –$¯ ½ n° °    f½ ½ ¾¾  9f ¾f¾  .

  .

  .

 9  .

   f¾ ff¾ f ¯ ¯ ° ¾f° f ¾½ ¾€f¾ ½ ¯¯ f°– °f°  ff¾f°f¾¾°f¯°f¾ ¾ ° °–f°½ ¯¯ f½f ff ¾ f–f  °¾ –$¯ ½n° °  ¾f¾ 9 .

  .

  .

  .

   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 9 .

  f¾ ff¾ f½f f ff ¾ ° f°– °f¯°f¾ ¯ ° f f° °f °¾ °–– ¯  ¾½ ¾€f¾ f°– °f° f° ¯½ f ¾f¾¯ °° f ¾ ¯f f¾ ff¾ f ff ½  ¾ ° °–f° ½ ¯¯f°–°f °¾°f °––f ff ¾ °  .:.    .

.73. f f ff f°– –°ff° ¯f½°f°–f°f¾ ½ ff° f° ©f–f  D° ½ ¾ f ½f ° ¾ f°f ©–f ¾ ff° ¾f€ f°– ¾ f¾°f             .3.!% !#% !078074 3.   .:.88.   ff°  ¾f° ff¯ f f¯ ..

Related Interests