MEMORIA D'ACTIVITATS DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

DE BÉNS CULTURALS MOBLES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1982-1988

DIRECCIÓ

GENERAL DEL PATRIMONI

CULTURAL

SERVEI DE RESTAURACIÓ

DE BÉNS MOBLES

MEMORIA D'ACTIVITATS DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

DE BÉNS CULTURALS MOBLES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1982-1988

Mm
~
Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura
BARCELONA 1988

Iustitut Catalá de Bibliograña.

Dades Clf': i Restauració de Béns Culturals Mobles de

Centre de Conservació

la Generalitat

de Catalunya

Memoria dactivitatx

del Centre de Conservacíó i Restauració de Béns Cuhurals Mobles Cultural.

de la Generaluat de Caralunva: 1982-1988 A la pan superior de la portada: Direcció General del Patrimoni Serve¡ de Resuuraoó de Béns Mobles

1. Caralunva. Generalítat. Serve¡ de Restauració de Béns Mobles l. Centre de Conservació
j

11. Catalunva. Generalitat. Departament de Cultura III. Titol Restauració de Béns Cuhurals Mobles de la Generalitar de Catalunva Conservacíó i restauració Conservactó i restauractó Caralunva Caralunva -

Informes _

19H2/1988

2. Béns mobles 3. Objecres dart -

Informes - 1982/1988 Informes -1982/1988

7.025.4( 467.1 ).1982/1988-

CONSELL

DE REDACCIÓ

JOSEP MNUA XARlUÉ M1REIA MESTRE 1RENE CIVIL ClSA FUXET DORIS LEUSSLER Arnb la collabomcíó ÁNGEL'; BORELL EUIÁI.IA BOSCH ISABEL PERMANYER ANNA PUjOL FOTOGRAFIES CARLES AYMERICH I MARTí PIE DISSENY GRÁFIC de,

SARSANEDAS/AZCUNCE AGRAlMENTS UNIVERSITAT DE BARCELONA Facultar de Cíénctes Físiques i Químiques Serve¡ de Microscopia Electrónica SERVEI D·ARQlIEOI.OGIA Araceli Martlu JOAN AlNAlID PRIMERA DE IA';ARTE EDICIÓ

DESEMBRE 1988 TIRATGE 3.000 EXEMPI.ARS

©

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE CULTURA FOTOCOMPOSICIÓ FORT. SA REPRODUCCIONS CROMEX. SA IMPRESSIÓ IMPREMTA./lIVENIL. SA

CARRER MARACAlI\O. DIPÓSIT

II - BARCELONA LEGAL

B. -12.123-19HH COBERTA LA NATIVITAT (RETAlII.E DEL'; DOLORS) PERE ClIQlIET. SEGLE XVII

ÍNDEX

6
PRESENTACIÓ
JOAN GUITART I AGELL

8 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ, SET ANYS D'ACTIVITAT
JOSEP M. XARRIÉ I ROVIRA

18 L'ANÁLISI DE PIGMENTS I METALLS
EUDALD CID I BALLBÉ

20
DOCUMENTACIÓ DELS PROCESSOS DE RESTAURACIÓ
ANNA PUJOL I ÁLvAREZ

24
PINTURA SOBRE FUSTA

100
ESCULTURA

136
PINTURA MURAL

160
PINTURA SOBRE TElA

194
ARQUEOLOGlA I ETNOLOGlA

220
MATERlALS D'ARXIU I TEXTILS

230
TALLERS COMARCALS

244
RElAClÓ DE PECES RESTAURADES

286
MAPA DE VISITES 1 INTERVENClONS

288
RElAClÓ DE RESTAURADORS

URNA DE VIDRE


Segles
Ii

" de de Tarragona

Museu Nacional Arqueológic

(Tarragones)
Núm. reg. 88. 1984 aleada 22,4 cm;

0 17,4

cm; base

08

cm

208

EXAMEN ORGANOLÉPTIC

l DIAGNOSTIC

Urna de vidre, de color verdós, feta mit[ancant la técnica del bufar. Vora de tipus horitzontal, col! curt, cos globular, sense peu. Tapadora amb agafador central. Tipologia Isings 67 a. La peca ens va arribar trencada en infinitat de fragments, excepte la tapadora, que era sencera. Molts d'aquests fragments eren enganxats amb cinta adhesiva, i tots ells presentaven una forta capa de carbonats a la superfície que no deixaven veure el vidre. ments es va fer amb una resina epoxi (Araldit). Un cop muntada la peca, es va veure que en mancava una part important
PROCÉS DE CONSERVACIO-RESTAURACIÓ Després de la restauració.

del cos i de la vora, i també petits fragments repartits per rota la peca. Aquestes zones desaparegudes varen ser reintegrades amb poliester (Polilyte N.D0059), tenyit lleugerament per tal d'acostar el color al de la peca original.
Aixó

El primer pas que vam realitzar fou treure els trossos de cinta adhesiva que unien part dels fragments per tal de cornencar el tractament de neteja, concretament l'eliminació deis carbonats. Aquests es varen treure rnítjancant banys continuats d'hexametafosfat sódic al 10 % en aigua des tiHada. El tractament fou llarg, ja que la capa de carbonats, com hem dít, era molt gruíxuda. Un cop eliminats totalment, els fragrnents es van esbandir amb aigua destillada abundant i es van assecar amb l'ajut d'alcohol. L'enganxada dels diversos frag-

es va fer

amb l'ajut d'un motile de cera. Un cop sec el poliester, es va polir amb llimes petites de joier i amb paper de vidre molt fi humitejat, Finalment es va consolidar la reintegració amb una resina sintetíca (Paraloid B-72 al 10 %).

NÚRIA FLOS

Aspecte deis fragments abans d'iniciar

de l'urna

el procés.