MEMORIA D'ACTIVITATS DEL CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA ANYS 1997·2002

DIRECC¡Ó

GENERAL DEL PATRIMONI

CULTURAL

SERVEI DE RESTAURACIÓ

DE BÉNS MOBLES

MEMORIA D' ACTIVITATS DEL CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA ANYS 1997 -2002

wnm
~

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura
Barcelona 2004

CATÁLEG
CONSELL DE REDACCIÓ JOSEP M. XARRrÉ ROVIRA ANGELS PLANELL BADELL MÓNICA SALAS MARrt MÓNICA SALAS MARrt ANGELS PLANELL BADELL MARTA SÁEz PLA

CRBMC
DIRECCIÓ CONSERVACIÓ RESTAURACIÓ JOSEP M. XARRrÉ ROVIRA ANNA M. CLAVEROL CARRERA M. ANGELS J. VALLS JOSEP PARET PEY PERE ROVIRA PONS MArTE TONEU PUIG EDUARD PORTA FERRÉS GESTIÓ ECONÓMICA 1 ADMINISTRATIVA JOSEP M. XARRrÉ ROVIRA

COORDINACIÓ

© FOTOGRAFIES SREM

CARLES AYMERICH BARBA, PAULINA VARAS ALARCÓN JOAN M. DÍAz SENSADA [ EUDALD Cm BALLBÉ (forornicrografies) DE I;INSTITUT D'ESTUDIS Fotograf: JOSEP IGNASI RODRÍGUEZ

ARXIU FOTOGMFIC ILERDENCS, LLEIDA.

MARIA DURAN JORDA JOANA VENDRELL TRULLEN NÚRIA SANZ LACAMBRA

ARXIU FOTOGMFIC DEL MUSEU EPISCOPAL DE vrc. Fotógraf: JOAN M. DÍAz SENSADA ARXIU MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA, OLOT MUSEU D'ART JAUME MORERA, LLEIDA. Fotógraf: ANTONI LONcA MUSE U DE I;EMPORDÁ, FIGUERES Fotógrafa: Virginia Sancho MRW: ©TEXTOS DOCUMENTACIÓ Fotografía aeria del CREMC

DOCUMENTACIÓ

ANGELS PLANELL BADELL MARCEL SOLER SOLER CARLES AYMERICH BARBA

FOTOGRAFIA ANÁLISIS FISICOQUÍMIQUES FOTOMICROGRAFIES 1

EUDALD CID BALLBÉ

ELS SEUS AUTORS ANGELS PLANELL BADELL MÓNICA SALAS MARrt MARCEL SOLER SOLER MARTA SÁEz PLA MÓNICA ROCA LU]ÁN XAVIER ZABALZA GARCIA PAULINA VARAS ALARCÓN JOSEP PARET PEY PERE ROVIRA PONS MArTE TONEU PUIG JOANA VENDRELL TRULLÉN JESÚS GONZÁLEZ VILLALOBOS CAP DE L'EMPERADOR ROMA TIBERI. MARBRE BLANC. ROMA. SEGLE 1 DC. MUSEU NACIONAL ARQUEOLÓGIC DE TARRAGONA GESTIÓ DE COMPRES 1 LOGÍSTICA FUSTERIAI MANTENIMENT CONSERGERIA CARMELO ORTEGA SERRATO JESÚS GONZÁLEZ VILLALOBOS DIVINA GABANDÉ SOLSONA MARIA PAZ CEPEDA TABUYO ALEJANDRO BLAl'\lCO MARTÍNEZ ALBERT GASPAR MONNÉ

JOSEP CLAVEROL CARRERA

COL· LABORADORS

SEGURETAT

IL·LUSTRACIÓ

COBERTA

© de l'edició: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura Maquetació: Enrie Mir i Seriñá Preimpressió: Gestió Digital, S.L. Mallorca 281. Barcelona Impressió: Ingoprint, Maracaibo 15. Barcelona Dipósit legal: B.39.550-2004

TAULA

7
PRESENTACIÓ

9
EL Nou CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

19
LA CONSERVACIÓ PREVENTIVA

23
LA DESCENTRALITZACIÓ DEL SERVEI DE RESTAURACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SAM DE GIRONA

25
PINTURA SOBRE TELA

79
PINTURA SOBRE FUSTA

145
PINTURA MURAL

169
EscuLTuRA

233
MATERIAL S ARQUEOLÓGICS

261
MATERIAL D'ARXIU I GRAFIC

271
MATERIALS DIVERSOS

303
MATERIALS TÉA'TILS

307
ANNEX RELACIÓ DE PECES RESTAURADES RELACIÓ DE RESTAURADORS I ESPECIALITAT MUSEUS DELS QUALS S'HAN RESTAURAT PECES (PER COMARQUES) DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ (PER POBLACIONS)

INTERVENCIONS

ÍNDEX D'OBRES RESTAURADES (PER ESPECIALITAT I POBLACIONS)

CONJUNT DE JOIES

+
Bracalets i collarets Pasta de vidre de diversos colors, pedra i marbre Egipte, període ptolemaic - període tardororna Mides diverses Procedencia: Empúries Localització: Egipte (África) i (Alt Ernporda)

Museu Episcopal de Vic, Vic (Osona)

Núm. d'inv. 3038, 3041, 4404, 4724 i 6366 Núm. de reg. de I'SRBM 8482, 8493, 8499, 8500 i 8568

Any de la restauració: 2001
Coordinació: Restauració: M. Ángels J. Valls Córnez, M. Magdalena

M. Carme Poblet, Carolina Jorcano

CoUarets

un cap restaurats

254

Dins de la col·lecció de peces arqueologiques restaurades en el Centre de Restauració, per al nou Museu Episcopal de Vic, trobem un conjunt de joies procedents d'Egipte i d'altres jaciments, com e! d'Empúries. Van des de! període ptolemaic egipci fins al període tardoimperial, i en destaquen els collarets i els bracalets per la seva vistositat i diversitat de colors i materials. Estan elaborats amb denes de pedra, os, marbre, cargolets, pero sobretot hi predomina la pasta vítria. Les denes venien agrupades formant un conjunt, mitjancant cordills o filferro, producte d'una intervenció anterior. Les peces van arribar brutes de pols, terra d' excavació, concrecions calcaries i oxids. A més, algunes de les denes de pasta vítria presentaven un aspecte rugós i deslluit, a causa de la disgrega ció de! material vitri, i altres van arribar fragmentades. El procés de conservació ha consistit en el desmuntatge de les peces, la neteja mecánica amb fibra de vidre, bisturí i alcohol, i en la consolidació deis diferents materials amb una resina acrílica diluida en xile. El procés de restauració ha consistit en l'adhesió de les denes fracturades,

amb resina epoxi de dos components, un adhesiu de cianocrilat.

i

255

La presentació final ha consistit en la unió de totes les denes de cada peca, amb fil de niló, perqué és un material inert i evita possibles alteracions.

CAROLINA ]ORCANO M. CARME POBLET

BIBLlOGRAFIA
PASCUAL, VICEN~; RIAL, RAMON.

Conjunt de bracalets un cop netes les denes i muntats de nou

Museu Episcopal de Vic. torial,1992.

Barcelona: umo E

Les col-teccions del Edi-