MÉu 1a- §DT/2010

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

………..,ngµy……th¸ng…….n¨m 2010
®¬n xin dù thi tuyÓn c«ng chøc, viªn chøc h¶i quan
Ng¹ch:………………..
KÝnh göi: - Héi ®ång TuyÓn dông Tæng côc H¶i quan, Bé
Tµi chÝnh
- Thñ trëng ®¬n vÞ..........................................
…...............
- Tªn t«i lµ:
Nam, N÷:
- Sinh ngµy:
- Quª qu¸n:
- Hé khÈu thêng tró:
- Chç ë hiÖn nay:
§T liªn l¹c:
- D©n téc:
- Tr×nh ®é ®µo t¹o:
- Chuyªn ngµnh ®µo t¹o:
C¬ së ®µo t¹o:
- Ngo¹i ng÷:
Tin häc:
Thuéc ®èi tîng u tiªn(ghi thuéc ®èi tîng u tiªn nµo):
Sau khi nghiªn cøu ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn tuyÓn dông
c«ng chøc, viªn chøc ng¹ch.......................................................t«i
thÊy b¶n th©n t«i cã ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®Ó tham dù kú
thi tuyÓn. V× vËy, t«i lµm ®¬n nµy xin ®¨ng ký dù thi tuyÓn t¹i
Héi ®ång thi tuyÓn dông c«ng chøc cña Tæng côc H¶i quan theo
chuyªn
ngµnh..............................
vào
đơn
vị……………………………………..…………
NÕu tróng tuyÓn, t«i xin chÊp hµnh nghiªm tóc mäi quy
®Þnh cña Nhµ níc.
Hå s¬ göi kÌm theo ®¬n nµy gåm:
1- B¶n khai lý lÞch;
2- B¶n sao GiÊy khai sinh;
3- GiÊy chøng nhËn søc khoÎ;
4B¶n
sao
c¸c
v¨n
b»ng,
chøng
chØ,
gåm:....................................
5- B¶n ®iÓm kÕt qu¶ häc tËp toàn kho¸;
6- 03 phong b× cã d¸n tem, ghi râ tªn, ®Þa chØ ngêi nhËn;
02 ¶nh mµu cì 4x6cm;
7- B¶n sao GiÊy chøng nhËn u tiªn (nÕu cã);
Toµn bé b¶n chôp v¨n b»ng, chøng chØ vµ c¸c giÊy tê liªn
quan kh¸c trong hå s¬ dù tuyÓn cña t«i nªu trªn khi ®îc th«ng
b¸o tróng tuyÓn, t«i sÏ hoµn chØnh l¹i theo ®óng quy ®Þnh.
bieu-mau

chøng chØ vµ giÊy tê kh¸c nép trong hå s¬ dù tuyÓn.T«i xin cam ®oan hå s¬ dù tuyÓn cña t«i lµ sù thËt. ®óng vµ ®ñ tiªu chuÈn. ®iÒu kiÖn dù tuyÓn. T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm truíc ph¸p luËt vÒ c¸c b¶n chôp v¨n b»ng. nÕu sai th× kÕt qu¶ tuyÓn dông cña t«i sÏ bÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn tuyÓn dông huû bá. KÝnh ®¬n (ghi râ hä tªn vµ ký) bieu-mau .

th¸ng……….Tù do .. n÷: …………… Sinh ngµy…… th¸ng…….H¹nh phóc -------*------¶nh mÇu 4x6cm (cã ®ãng dÊu gi¸p lai cña cña c¬ quan x¸c nhËn lý lÞch) s¬ yÕu lý lÞch Tù thuËt Hä vµ tªn:………………………………………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Chøng minh th nh©n d©n sè:…………………….n¨m…………………………………………… N¬i ë hiÖn nay: ……………………………………………………………. N¬i cÊp: …………….. Ngµy……….MÉu 2LLTD/2010 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp .. Khi cÇn b¸o tin cho ai ? ë ®©u ?: ………………………………………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… bieu-mau .n¨m 19………………………………………. Nam.

Sè hiÖu:………………………… Ký hiÖu:…………………………. (1) bieu-mau .

. Ngµy vµo §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam:……………ngµy chÝnh thøc:……….viªn chøc: ………………………………………………. N¬i kÕt n¹p: …………………………………………………………………. Ngµy xuÊt ng÷:………………Qu©n hµm:…… II.I..th¸ng………….N¬i sinh: ……………… Quª qu¸n: …………………………………………………………………… N¬i ë hiÖn nay: ……………………………………………………………… D©n téc:………………………………… T«n gi¸o: ………………………. Ng¹ch c«ng chøc.... Ngµy vµo §oµn TNCSHCM: ………………………………………………. Thµnh phÇn gia ®×nh xuÊt th©n: …………………………………………….Ngo¹i ng÷: ………………… Chuyªn m«n kü thuËt: ………………………………………………………. Sinh ngµy………..n¨m 19……….S¬ lîc lý lÞch Hä vµ tªn khai sinh: ………………………………………………………… Tªn thêng gäi: ……………………………………………………………. T×nh h×nh søc khoÎ:…………………. V¨n ho¸ phæ th«ng:…………………………. Ngµy nhËp ngò:…………..Cao 1m…………C©n nÆng:……kg Së trêng c«ng t¸c: ………………………………………………………….Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña b¶n th©n bieu-mau ..

………………………………………………………………………………. kû luËt Khen thëng: ……………………………………………………………….Tõ th¸ng n¨m Lµm c«ng t¸c ® g× Õn th¸ ng n¨ m ë ®©u Gi÷ ch÷ vô g× III.. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….Khen thëng. ………………………………………………………………………………. (2) bieu-mau . ………………………………………………………………………………. Kû luËt: ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

ngôy quyÒn hoÆc bÞ xö lý theo ph¸p luËt ph¶i khai cô thÓ lý do. ngôy qu©n.……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .Quan hÖ gia ®×nh Hä vµ tªn. ®Æc ®iÓm lÞch sö qua tõng thêi kú lµm g×. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… bieu-mau .IV. lµm viÖc trong chÕ ®é cò. hiÖn ®ang lµm g×? n¬i c tró (ghi râ chøc danh. n¨m sinh.……………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. nghÒ nghiÖp. møc ®é. bµ.……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… . chó. ë ®©u?(nÕu bÞ b¾t.……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . bÞ tï. c«. A/ Bªn néi:(«ng.).……………………………………………………………………………… . tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan ®¬n vÞ ë trong hoÆc ngoµi níc). c«ng t¸c.……………………………………………………………………………… . hoµn c¶nh kinh tÕ và th¸i ®é chÝnh trÞ cña tõng ngêi. b¸c ruét) .……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… ...

……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… (4) bieu-mau .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… B. b¸c ruét) .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….Bªn ngo¹i :(«ng.……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .. d×.……………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………… . .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . bµ.……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… . cËu.……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .

……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . .……………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… (5) bieu-mau .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .

……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… bieu-mau Tõ 30/4/1975 ®Õn nay lµm g× ? ë ®©u? (Ghi râ tªn c¬ . .……………………………………………………………………………… Hä vµ tªn mÑ:……………………. .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Tõ n¨m 1954 ®Õn tríc 30/4/1975 lµm g× ? ë ®©u? (ghi râ tªn c¬ quan.C/ Cha.……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Tõ 30/4/1975 ®Õn nay lµm g× ? ë ®©u? (Ghi râ tªn c¬ quan ®¬n vÞ)……… ………………………………………………………………………………. mÑ anh chÞ em ruét (Khai tõng thêi kú vµ ®Æc ®iÓm lÞch sö cña tõng ngêi ) Hä vµ tªn bè:…………………….……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Tõ n¨m 1954 ®Õn tríc 30/4/1975 lµm g× ? ë ®©u? (ghi râ tªn c¬ quan.……………………………………………………………………………… Trong kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p lµm g× ? ë ®©u ?………………..……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… Trong kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p lµm g× ? ë ®©u ?………………. ®¬n vÞ): ……………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… . ®¬n vÞ): ……………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . Tríc c¸ch m¹ng 8/1945 lµm g× ? ë ®©u ?: ………………………………… . .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ...Tuæi:………….NghÒ nghiÖp: ………….……………………………………………………………………………… .NghÒ nghiÖp: ………… Tríc c¸ch m¹ng 8/1945 lµm g× ? ë ®©u ?: ………………………………… .Tuæi:………….……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .

NÕu sau nµy c¬ quan cã thÈm quyÒn ph¸t hiÖn vÊn ®Ò g× kh«ng ®óng./.n¨m……. Phêng. (Ghi râ hä vµ tªn) (8) bieu-mau .Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn lµ ®óng sù thËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng lêi khai ®ã. T«i xin chÊp hµnh biÖn ph¸p xö lý theo quy ®Þnh . Phêng.th¸ng……. X¸c nhËn cña chñ tÞch UBND X·. Ngµy……. Ngêi khai ký tªn hoÆc Trëng C«ng an X·.

. ®ãng dÊu cña ®¬n vÞ) Ghi chó: NÕu thÝ sinh ®¹t yªu cÇu s¬ tuyÓn th× Chñ tÞch Héi ®ång x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu vµo phiÕu ®¨ng ký dù thi cña thÝ sinh..... (tiÕng Anh A.....Chuyªn ngµnh ®¨ng ký dù thi:…………......Tù do . Hä vµ tªn: Nam................... Ngµy.... viªn chøc h¶i quan n¨m 2010 ¶nh mÇu 4x6cm (cã ®ãng dÊu gi¸p n÷: lai cña ®¬n vÞ cã thÝ sinh dù thi) Ng¹ch:....... Sau ®ã göi phiÕu ®¨ng ký dù thi nµy cho thÝ sinh gi÷ ®Ó xuÊt tr×nh khi vµo phßng thi....... ....... …………………….......….......... ..........Tr×nh ®é vµ chuyªn ngµnh ®µo t¹o:….. n¨m sinh: Quª qu¸n: D©n téc: T«n gi¸o: Hé khÈu thêng tró:...............H¹nh phóc -------*------PhiÕu ®¨ng ký dù thi tuyÓn c«ng chøc......th¸ng…..........MÉu 3a-PTT/2010 Tæng côc h¶i quan Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §¬n vÞ:…………... th¸ng... ……. ....n¨m 2010 Ch÷ ký cña ngêi dù thi chñ tÞch héi ®ång s¬ tuyÓn (Ký tªn.................Ngo¹i ng÷ ®¨ng ký dù thi:... …………………………………...... …..... B vµ cö nh©n ngo¹i ng÷) Ngµy……..................... bieu-mau ..........……......... §éc lËp ............

bieu-mau .