De Schakel

Weekblad voor Gemeente Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. / Uitgave: Maassluise Courant bv, Postbus 24, 3140 AA Maassluis
Telefoon 010 5912823 / Fax 010 5913335 / www.thuisbladen.nl / verschijnt iedere donderdag / 8e jaargang no. 3 / 10 maart 2011
bv Postbus 24 3140 AA Maassluis

In deze krant:
Pagina 8
Lentestart, kinderdag in
de groene driehoek, de
Schiedamse poort naar
Midden-Delfland
Pagina 8
Lions Club Maasland
verrast eendenkooi met
nieuwe waterpomp
Gediplomeerde en
jubilarissen bij
Van der Kraan
Pagina 10
Gemeenteberichten
op pagina 2, 3
Door Simon van Zuilen
Maasland - Een echte theaterrol in Ciske
de Rat met Danny de Munck, een grote rol
aan de zijde van Noortje Herlaar in de nog
lopende musical Mary Poppins en een rol
in een nog in productie te nemen speelfilm
voor de jeugd. Mischa van Zomeren is pas
tien jaar oud, woont in Maasland waar hij
op De Schutse in groep zes zit. Naast het
volgen van de lessen op school heeft hij in-
middels al enkele leuke optredens als een
echte acteur in kinderrollen in bekende
musicals op zijn naam staan. ,,Ik wil hier
wel mee door gaan,’’ weet Mischa. ,,Ik vind
het heel leuk, ik denk dat ik wel acteur wil
worden.’’
Als je tien jaar bent valt het niet mee om nu al
aan te geven wat je later zou willen worden.
Zo geldt dat ook voor Mischa van Zomeren.
Eerst dirigent, dan architect of archeoloog,
maar waarschijnlijk toch liever acteur. Hij
somt een uiteenlopende verscheidenheid
aan beroepen op, maar die van acteur komt
nadrukkelijk boven drijven.
De piepjonge acteur heeft er eerst aan de
zijde van Danny de Munck in Ciske de Rat
en vervolgens aan de zijde van de tegen-
woordig in Amsterdam wonende Maas-
sluise Noortje Herlaar in de musical Mary
Poppins, al een reeks uitvoeringen opzit-
ten. In Mary Poppins al 23 keer, in het Cir-
custheater in Scheveningen, en daar komt
nog een tweede serie bij. Met Noortje en
Mischa zijn Maassluis en Maasland in de
musical goed vertegenwoordigd. Omdat het
optreden hem als zoonlief Michael van de
familie Banks heel goed af gaat, is Mischa
voor een tweede serie van nog eens tien uit-
voeringen geselecteerd.
Een heroptreden in een bepaalde rol gaat
in een musical van een bedrijf als Joop van
den Ende Theaterproducties niet zomaar.
Mischa moest daar opnieuw een (kleine)
auditie voor doen. Niet vanwege zijn talen-
ten om die rol te kunnen spelen, dat had hij
al genoeg laten zien.
Er wordt bij een heroptreden van kinderen
gekeken of ze niet teveel zijn gegroeid en
of hun stem nog hetzelfde klinkt. Dat zat
bij Mischa allemaal wel goed, dus begint
hij deze zaterdag aan zijn tweede serie op-
tredens in Mary Poppins. Een uitverkiezing
waar hij best een beetje trots op is. ,,Ik vind
het heel leuk dat ik ook voor een tweede se-
rie ben gekozen,’’ zegt de jonge musicalster
in spe. ,,Ik heb er nog lang niet genoeg van.
Het betekent dat ik het in de eerste serie
toch goed heb gedaan,’’ zo lacht hij.
Nanny
Mischa, zoon van Larissa en Gerard van
Zomeren, is één van de zes jongens die voor
de rol van Michael Banks speelt, zoals er
ook zes meisjes voor de rol van zijn zusje
Jane zijn uitverkoren. Eefje Paddenburg
uit Noordwijk is het zusje dat bij Mischa
in de cast zit. Mary Poppins, gespeeld door
Noortje Herlaar of haar vaste vervangster
Sophie Veldhuizen, is de kleurrijke nanny,
de kinderjuffrouw van de familie Banks.
Ze beschikt over opmerkelijke talenten.
In haar bijzijn verandert iedere taak of ge-
beurtenis in en wonderlijk avontuur voor
het hele gezin. Zij verschijnt en verdwijnt
op onnavolgbare wijze me haar vliegende
paralu en een betoverende reistas vol spec-
taculaire verrassingen. Met haar uitbundige
levensvreugde laat zij de familie Banks en
de toeschouwers zien, dat het geluk dat je
met elkaar deelt in de gewoonste dingen is
te vinden.

Selectie
Een groot aandeel in de musical is er weg-
gelegd voor de twee kinderen die Jane en
Michael Banks spelen, zoals Mischa van
Zomeren en Eefje Paddenburg dat in één
cast zijn en hun collegaatjes, waaronder
nog een jonge Jane uit de regio, de 11-jarige
Nicole van Dorp uit De Lier. Het zijn best
grote rollen voor de de jonge acteurs, want
zij hebben van alle castleden zo ongeveer
ook de meeste speelminuten. De twee se-
lecties voor de rol van Michael Banks gin-
gen Mischa van Zomeren goed af. Hij zat
goed met zijn leeftijd en lengte, is heel mu-
zikaal, heeft zang-, acteer- en danstalent, zit
ook op pianoles en woont in de Randstad.
Er kwam nog heel wat meer voor kijken om
de rol te krijgen. De uit de audities gekozen
kinderen moesten een aantal maanden op
zaterdag naar de Mary Poppins School in
Scheveningen. Hierna bepaalde het kinder-
team of ze auditie mochten doen voor de rol
van Michael Banks, waaruit Mischa als één
van de zes Michael’s werd gekozen.

Plezier
Het acteren gaat hem goed af, hij vindt het
heel erg leuk. En, niet onbelangrijk, hij
heeft geen enkele schroom om het te doen.
,,Ik ben niet bang om op te treden,’’ lacht
hij. ,,Ik vind het enger om voor een paar
bekenden op te treden dan voor een volle
zaal.’’
Zaterdag gaat Mischa weer met plezier
aan de slag, heeft hij als Michael Banks tot
begin mei weer een tweede naam. Wat het
optreden met de verschillende acteurs in de
musical betreft, maakt het Mischa niet uit
wie er spelen. ,,Ze doen het allemaal even
leuk, de een heeft meer de lachers op zijn
hand dan de ander.’’ Maar wat de rol van
de kinderjuffrouw betreft heeft Mischa wel
een speciaal gevoel als hij met Noortje op
het podium staat. De musical is nog tot en
met augustus in het Circustheater te zien.
Mischa van Zomeren geniet van zijn rol als Michael Banks naast
Noortje Herlaar en musicalzusje Jane. Foto Roger van der Kraan.
Jonge musicalster uit Maasland in zijn rol als Michael Banks stralend middelpunt
Mischa van Zomeren
blijft bij Noortje Herlaar in Mary Poppins

Nu ook de grootste partij in Midden-Delfland.
Rijkswaterstaat zet het aanbestedingstraject
voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam
voort met drie aannemerscombinaties. Dit
zijn A4ALL (Boskalis, Heijmans, KWS,
Van Hattum en Blankevoort, Vialis), 4A4
(Mobilis, Strabag, Ed. Züblin, Van Gelder)
en A4FR (Alpine Bau, FCC Construccion,
Rasenberg).
Drie aannemerscombinaties in race voor aanleg A4 Delft-Schiedam
Deze drie aannemerscombinaties zijn gese-
lecteerd uit in totaal zeven aanmeldingen.
Alle zeven aanmeldingen voldeden aan de
gevraagde minimale ervaringseisen. De ge-
schiktheid om een project als de A4 Delft-
Schiedam uit te voeren is vervolgens door
een onafhankelijke beoordelingscommis-
sie beoordeeld aan de hand van de bij de
aanmelding geleverde procesbeschrijvin-
gen van de combinaties.
A4All, 4A4 en A4FR hebben bij deze rang-
schikking de hoogste score behaald.
Op 2 maart is de dialoogfase gestart en eind
augustus 2011 moeten de inschrijvingen
worden ingediend. In mei/juni zal de Raad
van State een uitspraak doen over het tracé-
besluit van de A4 Delft – Schiedam. Indien
het tracébesluit onherroepelijk wordt is de
planning dat het contract in oktober 2011
gegund wordt. De aanleg van de weg start
in de eerste helft van 2012 en wordt in 2015
opgeleverd.
Op dit moment vinden er voorbereidende
werkzaamheden plaats. Het gaat om het
verleggen van kabels en leidingen onder het
zandlichaam bij de Oostveenseweg en de
Zuidkade in Midden-Delfland. Deze werk-
zaamheden zijn naar verwachting in augus-
tus 2011 afgerond.
Pagina 17
Koninklijke onderschei-
dingen en diploma’s voor
de brandweer
10 MAART 2011
MiddenDelfland
2
www.middendelfland.nl
TOEPASSEN AFWIJKINGSBEVOEGDHEID
art. 2.12 lid 1 sub a onder 2o van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders van
Midden-Delfland hebben het voornemen om af te wijken
van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12
lid 1 sub a onder 2o van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor het volgende plan;
- Plaatsen van een dakkapel aan de Achterdijkshoorn 56,
2635 MK Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2011-0117).
Gedurende de periode van 11 maart 2011 tot en met
17 maart 2011 stellen wij belanghebbenden in de gele-
genheid om gehoord te worden over het bovenstaand
plan.
U kunt hiervoor van maandag tot en met donderdag tus-
sen 9:00 uur en 12:30 uur langskomen aan de Keenen-
burgweg 55 in Schipluiden en/of contact op nemen met
de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel.
(015) 380 41 11.
AANVRAAG
Omgevingsvergunningen:
- Oprichten van een muur als erfafscheiding aan de Haag-
winde 7, 3155 WB Maasland (Z-HZ_WABO-2011-0157);
- Kappen van een Es aan de Huis ter Lucht 6 3155 EB
Maasland (Z-HZ_WABO-2011-0158);
- Kappen/vellen van 5 Haagbeuken (uitbreiding van de
vergunningaanvraag Z-HZ_WABO-2011-0138) aan de
Schoolstraat nabij nr. 7, 2635 CR Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2011-0164).
Inzien aanvragen
De bekendmaking van de ontvangst van deze aanvragen
heeft uitsluitend een informatief karakter. Dat betekent
dat u tegen elk van deze aanvragen geen zienswijze naar
voren kunt brengen, geen bezwaar kunt maken of beroep
kunt instellen. Wanneer wij op de aanvraag hebben
beslist, kan een rechtsmiddel worden aangewend tegen
die beslissing. Gelijktijdig met de bekendmaking van de
beslissing op de aanvraag – eveneens door middel van
bekendmaking in dit weekblad – wordt vermeld welke
rechtsmiddel daartegen open staat.
Bovenstaande plannen kunnen worden ingezien van
maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden in
het gemeentehuis (Keenenburgweg 55 te Schipluiden).
Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel.
(015) 380 41 11.
Van rechtswege verleend
- Kappen van 1 Linde nabij Zouteveenseweg nr. 43a,
2636 EG Schipluiden (28-02-2011)
(Z-HZ_WABO-2010-1247).
Deze omgevingsvergunning ligt ter inzage een dag na
verschijning van deze bekendmaking.
Bovenstaande plannen kunnen worden ingezien van
maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden in
het gemeentehuis (Keenenburgweg 55 te Schipluiden).
Bezwaar en beroep
Bent u belanghebbende, dan kunt u binnen zes weken
na de datum van verzending van de vergunning bezwaar
maken bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG
Schipluiden. Vermeld bij uw bezwaar duidelijk de locatie,
omschrijving en het zaaknummer van het project.
A. BESLUIT
Omgevingsvergunningen:
- Vellen van 5 Essen Nabij Gaagweg nr. 24, 2636 AJ
Schipluiden (28-02-2011) (Z-HZ_WABO-2011-0002);
- Vellen van 2 Iepen nabij Trekkade nr. 1, 3155 EL
Maasland (02-03-2011) (Z-HZ_WABO-2011-0103);
- Vellen van 3 Populieren aan de Vlaardingsekade tus-
sen nrs. 49a en 50, 2636 BC Schipluiden en tegenover
Duifpolder 10, 3155 CA Maasland (de bomen bevinden
zich op Schipluidense grond aan de kant van de Vlaar-
dingsekade) (28-02-2011) (Z-HZ_WABO-2011-0104);
- Vernieuwen van een clubgebouw aan de Tiendweg 2,
2636 HH Schipluiden (04-03-2011)
(Z-HZ_WABO-2011-0107);
- Vellen van diverse houtopstanden: - 1 Spaanse Aak en
1 Es aan de Schouw nabij nr. 67, 2636 DH Schipluiden -
1 Boomhazelaar aan de Hondsdraf nabij nr. 1, 3155 WD
Maasland – 3 Essen aan de Anna van Raesfeltstraat nabij
nrs. 20-22, 2636 HX Schipluiden – 1 Paardenkastanje
aan de Tjalk nabij nr. 85, 2636 DB Schipluiden
(02-03-2011)(Z-HZ_WABO-2011-0125);
- Vervangen van een brug nabij het Molenslootpad in het
sportpark Maasland (24-02-2011)
(Z-HZ_WABO-2011-0127).
B. BESLUIT
Omgevingsvergunning:
- Oprichten van een woning met garage aan de
Boumare 152, 3155 PB Maasland (02-03-2011)
(Z-HZ_WABO-2011-0014).
Bezwaar- en beroepmogelijkheid
A. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen
zes weken na de dag van bekendmaking aan de aanvrager
(datum genoemd na het besluit) een bezwaarschrift in-
dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Midden-Delfland.
In het bezwaar moet ten minste het volgende staan:
- naam en adres van de belanghebbenden;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-
schrift is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
B. Belanghebbenden, die eerder een zienswijze hebben
ingediend, kunnen tegen dit besluit in beroep gaan door
binnen zes weken na de dag van bekendmaking aan de
aanvrager (datum genoemd na het besluit ) in beroep
te gaan bij de Rechtbank‘s-Gravenhage, Postbus 20302,
2500 EH ’s-Gravenhage.
Gemeenteberichten
donderdag 10 maart 2011 week 10
Openbare Bekendmakingen
Midden-Delfland doet
mee met NL Doet. U ook?
Op 18 en 19 maart 2011 organiseert
het Oranje Fonds, samen met dui-
zenden organisaties in het land, NL
DOET: de grootste vrijwilligersactie van
Nederland.
Als u mee wilt doen, surft u dan op het
internet naar www.nldoet.nl en klik op
‘een klus zoeken’. Vul ‘Midden-Delfland’
in op de zoekkaart. u ziet dan een lijst
met alle tot nu toe aangemelde klussen.
Meldt u zich aan voor de klussen die
nog open staan! Steek een paar uurtjes
de handen uit de mouwen in Midden-
Delfland. Iets voor een ander doen geeft
veel voldoening! Meer informatie over
deze vrijwilligersactie vindt u ook op de
gemeentelijke website:
www.middendelfland.nl.
Papierinzameling in Schipluiden
Op vrijdag 11 maart kunnen de inwoners van Schipluiden hun oud papier weer aan
de weg zetten. In Schipluiden zamelt deze keer ’t Vooronder het oud papier in.
Nog plaatsen vrij voor
cursus Vinden & Binden
van Vrijwilligers
De cursus Vinden & Binden van
Vrijwilligers bestaat uit 3 avonden
op 24 en 29 maart en 5 april 2011 en
is bedoeld voor (bestuurs)leden van
vrijwilligersorganisaties.
Aanmelding is mogelijk t/m maandag
16 maart bij het Servicepunt Vrijwilligers
Midden-Delfland, Annette den Ouden,
email: a.denouden@swmd.nl of per
telefoon (010) 591 80 52.
Voor meer informatie over de inhoud van
de cursus, tijden en locaties zie
www.middendelfland.nl
10 MAART 2011 MiddenDelfland 3
www.middendelfland.nl
donderdag 10 maart 2011 week 10
In het beroep moet ten minste het volgende staan:
- naam en adres van de belanghebbenden;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het be-
zwaarschrift is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet kan
worden gewacht op de beslissing op bezwaar of beroep,
kan aansluitend een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenha-
ge. Voor dit verzoek betaalt u griffierecht. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen, Milieu en Handhaving, tel. (015) 380 41 11.
MELDINGEN
- Kringloopcommissie Dorpskerk Schipluiden – houden
van een rommelmarkt/snuffelmarkt in en rond de
Dorpskerk, Dorpsstraat 53 in Schipluiden op
16 april 2011 van 11.00 tot 16.00 uur. Contactper-
soon organisatie: mw. E. van Eijk (015) 380 94 82;
- Protestantse Gemeente ’t Woudt in Den Hoorn -
inzamelen van kleding voor de allerarmsten in
Oost-Europa op 26 maart 2011 van 10.00 tot
12.00 uur op het Koningin Julianaplein in Den Hoorn.
Contactpersoon organisatie: mw. W.J. de
Kleijn-Berkelaar (0174) 297025.
AANGEVRAAGDE (APV)VERGUNNINGEN
- J.P.B. De Ruiter - exploitatievergunning voor het heb-
ben van een theeschenkerij aan de Tanthofkade 1,
2635 CP Den Hoorn;
- Stichting Evenementen Midden-Delfland - houden van
het evenement Schippop op het terrein van de
Tennisvereniging Schipluiden aan de Tiendweg in
Schipluiden op zaterdag 25 juni 2011;
- ANV Vockestaert - houden van ‘Midden-Delfland Open’
op de adressen Westgaag 11, 74 en 102, Molenweg 8
en Parallelweg 3 in Maasland op 16 april 2011;
- Parochie H. Maria Magdalena - houden van twee con-
certen in de RK kerk op vrijdagavond 24 en
zaterdagavond 25 juni van 19.00 tot 24.00 uur en een
familiedag (boekenmarkt, kinderactiviteiten e.d.) op
het terrein van de Kerk en de naastgelegen parkeer-
plaats aan de Meester Postlaan 6 / Hammerdreef in
Maasland van 13.00 tot 18.00 uur;
- St. Caecilia in Schipluiden - houden van een festival-
weekend in verband met de viering van het 90-jarig
jubileum. Op 27 mei en 28 mei 2011 vinden diverse
voorstellingen en een Ierse avond plaats in de
Dorpshoeve en op 29 mei 2011 een Beierse
middag van 13.00 tot 18.00 uur. Bij goed weer op het
H.K. Pootplein en bij slecht weer in de Dorpshoeve.
Contactpersoon organisatie mw. M.A.H. Ruysbroek,
06-51502886.
Wilt u meer informatie over de aanvragen, neemt u dan con-
tact op met mw. B. van der Blom, tel. (015) 380 42 87. Dit
kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
WET MILIEUBEHEER
Ontheffing verbod verbranden snoeihout
- A. van Nierop in Maasland - ontheffing van het verbod
om op eigen terrein (3155CA) buiten de bebouwde
kom van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn snoei-
hout te verbranden in de maanden maart en april
2011 en 2012 (04-03-2011);
- E.A. Olsthoorn in Schipluiden - ontheffing van het
verbod om op eigen terrein (2636 ED) buiten de
bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en
Den Hoorn snoeihout te verbranden in de maanden
maart en april 2011 en 2012 (04-03-2011);
- L.J.M. Keijzer in Schipluiden - ontheffing van het
verbod om op eigen terrein (2636 EC) buiten de
bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en
Den Hoorn snoeihout te verbranden in de maanden
maart en april 2011 en 2012 (04-03-2011);
- N.A. van der Drift in Maasland - ontheffing van het
verbod om op eigen terrein (3155 RM) buiten de
bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en
Den Hoorn snoeihout te verbranden in de maanden
maart en april 2011 en 2012 (04-03-2011).
VERLEENDE (APV) VERGUNNINGEN
- Boerderij Bouwlust in Maasland – houden van een
Lentedag op het eigen terrein aan de Oostgaag 31 in
Maasland op 25 april 2010 en de aan het evenement
gerelateerde vergunningen, zoals ontheffing voor het
schenken van zwakalcoholhoudende dranken
(28-02-2011);
- Tennisvereniging Hodenpijl in Den Hoorn – houden
van een straattennisevenement op het plein bij de
Bibliotheek (Fluitekruid) in Den Hoorn op 15 april
2011 (28-02-2011);
- Gezelschap Leeghwater in Delft – houden van een
eerstejaarsweekend in het recreatiegebied ‘Het Kraai-
ennest’ in Maasland van 18 t/m 21 augustus 2011
met de bijbehorende ontheffingen, zoals ontheffing
kampeerverbod en berijden fietspad (02-03-2011).
Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde onthef-
fingen op het verbod voor het verbranden van snoei-
hout en de verleende APV-vergunningen binnen zes
weken na de dag van bekendmaking aan de aanvrager
(datum genoemd na het besluit) een bezwaarschrift in-
dienen. Als het gaat om een exploitatie-, evenementen-,
ontheffing drank&horeca- of kansspel(speelautomaten)
vergunning kunt u uw bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester en voor alle overige vergunningen doet u
dat bij het college van burgemeester & wethouders van
de gemeente Midden-Delfland.
Inhoud bezwaarschrift
In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende
staan: de datum, uw naam en adres, de omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, uw
handtekening en de reden waarom u het met dit besluit
niet eens bent.
Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet kan
worden gewacht op de beslissing op bezwaar, kan aan-
sluitend een voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus
20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Voor dit verzoek be-
taalt u griffierecht.
Gemeenteberichten
ATTENTIE: zaterdag 12 maart
geen kleding/schoenen
aan de weg zetten!
U wordt dringend verzocht om NIET
mee te werken aan de inzameling
aankomende zaterdag. Uit navraag bij
de Stichting Vrede Hulp Midden-Oosten
blijkt dat de opbrengst van deze inza-
meling NIET ten goede komt aan deze
Stichting. Dit wordt wel gesuggereerd in
de advertentie die veel inwoners
van Midden-Delfland in de bus
hebben gekregen. De gemeente
heeft GEEN vergunning verstrekt
aan degene die deze actie op
touw heeft gezet.
Gemeentebesturen praten met
tegenstanders Blankenburgtunnel
Organisaties die zich verzetten
tegen de Blankenburgtunnel
gaan meer samenwerken. Dat
is de uitkomst van een gesprek
gisterenavond tussen tegenstanders
van de Blankenburgtunnel en de
verkeerswethouders Oosterom
van Vlaardingen en Keijzer van
Maassluis. Het gesprek was bedoeld
ter kennismaking met elkaar en
elkaars activiteiten. De bijeenkomst
vond plaats op initiatief van de
‘noordoevergemeenten’ Vlaardingen,
Maassluis, Schiedam, Midden-Delfland
en deelgemeente Hoek van Holland.
De gemeentebesturen zijn voor de
Oranjetunnel. Minister Schultz van
Haegen neemt later dit jaar een be-
sluit op basis van een vergelijkende
studie tussen de Oranjetunnel en de
Blankenburgtunnel. De gemeenten
zetten zich in om die vergelijking zo vol-
ledig mogelijk te laten zijn. Wethouder
Oosterom: “Wij zijn voor de Oranjetunnel
omdat dit om meerdere redenen een
beter alternatief lijkt. Het unieke land-
schap van Midden-Delfland wordt er
minder door aangetast. Bovendien
biedt de Oranjetunnel meer mogelijk-
heden voor de ontsluiting van de regio
en de Maasvlakte. Dat is goed voor het
stimuleren van gewenste ruimtelijke en
economische ontwikkelingen in de hele
zone van Rotterdam tot de Greenport
Westland. Deze belangen moeten in de
vergelijkende studie goed tot hun recht
komen. De studie moet daarom een
breder opzet krijgen.”
Aan de vergadering in De Polderpoort
in Vlaardingen namen deel:
Actiecomité ‘Blankenburgtunnel NEE’,
Natuurmonumenten, Midden-Delfland
Vereniging, Milieufederatie Zuid-
Holland, Vereniging Milieudefensie
Schiedam, Stichting Groeiend Verzet,
Zuidbuurtvereniging Maassluis-
Vlaardingen, Bewonersorganisatie
Boonerlucht, Vereniging van
Huiseigenaren Woonpark Boonervliet en
de Industriële Kring Vlaardingen. Ook
Business Park Honderdland, vanwege
de economische mogelijkheden groot
voorstander van de Oranjetunnel, was
vertegenwoordigd.
Besluitvormingsproces
Eind 2010 heeft minister Schultz van
Haegen een Rijksstructuurvisie voor de
bereikbaarheid van Rotterdam aange-
kondigd. De keuze voor de Oranje- of
Blankenburgtunnel is daar een onder-
deel van. Dit voorjaar kunnen gemeen-
ten, belangenorganisaties, bedrijfsleven
en burgers deelnemen aan een serie
‘werktafels’ waar de varianten en studies
worden besproken. Vertegenwoordigers
van de gemeenten Vlaardingen,
Maassluis, Schiedam, Midden-
Delfland en het deelgemeente-
bestuur van Hoek van Holland
nemen actief deel in dit proces
om een reële vergelijking tussen
de varianten te waarborgen. Het
besluit over de tunnel wordt dit
najaar door de minister genomen.
10 MAART 2011
MiddenDelfland 4
Stille uren?
Duurt de zondagmiddag dikwijls lang voor
u? Kom dan op 13 maart as.naar de grote
zaal van Singelhof.
Van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur staan de
deuren van de grote zaal open en u wordt
hartelijk ontvangen door de vrijwilligers.
Er is altijd gelegenheid om een spelletje te
doen, alleen naar de gezellige pianomuziek
van Tiny Moerman luisteren is natuurlijk
ook prima. Voor onderling contact is er
eveneens volop ruimte. Vervoer nodig? Bel
010-5926076 en u wordt opgehaald door:
Siem of Adri Doelman
Passage Den Hoorn
Hierbij nodigen we u uit voor onze bijeen-
komst op woensdag 16 maart 2011. We be-
ginnen om 20.00 uur in de Rijstuin Woud-
seweg 26. De avond zal worden verzorgd
door Ds. Erik Versloot. Uit Woerden, met
het thema ’Dichter bij het lied’.
Hij vertelt over enkele schrijvers die enige
liederen uit het liedboek op hun naam heb-
ben. Tot 16 Maart.
Het Bestuur.
Van de Soos, Den Hoorn
Dat is alweer een hele tijd geleden. Maar
we gaan iets gezelligs doen en dat moet
bekend gemaakt worden. Op woensdag 30
maart gaan we prijskaarten in De Lier. Al-
tijd een leuke middag om vrij te houden. We
beginnen om half 2. Om de kosten te dek-
ken vragen we 3 euro entree. Als u het fijn
vindt om mee te kaarten kunt u zich opge-
ven bij: Adri v. Leeuwen tel. 2135394. Heeft
u vragen over het kaarten, dan kunt u ook
bij Adri terecht. Veel kaartplezier en neem
u goede humeur mee!
Zangdienst
in de kerk van ’t Woudt
Zondagavond 13 maart om 19.00 uur is er
een zangdienst in de kerk van ’t Woudt.
Ds. L. den Breejen uit Delft leidt de dienst.
Het thema is: “Alles wat adem heeft love
de Here”.
In afwisseling met samenzang zingt ook het
Woudtse Kerkkoor o.l.v. Gert Jan Hol.
Opbrengst collecte
Wereldgebedsdag
De opbrengst van de collecte die gehouden
is tijdens de viering van Wereldgebedsdag
te Schipluiden op vrijdag 4 maart heeft
€ 119,15 opgebracht. Hartelijk dank aan al-
len die hieraan hebben bijgedragen.
MEDISCHE DIENSTEN
MAASLAND
Artsendienst
Voor de weekenddienst kunt u contact
opnemen met de Centrale Huisartsenpost
Westland, tel 0174-638738.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
MAASLAND
Overdag: open van 8.00-12.00 uur en
13.30-17.30 uur
Zaterdag: 10.00-12.00 uur (010-5924923)
Avond en nachtdienst: Telefoon: 0800-
2769378 (u wordt doorgeschakeld naar re-
gionale dienst-apotheek).
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1,
3155 EA Maasland, tel.nr. 010-5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ‘s avonds/’s nachts/
weekend 010-5920696.
INTERKERKELIJKE DOVENDIENST
DELFT EN OMSTREKEN
Zondag 13 maart
10.00 uur Geen opgave ontvangen.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 13 maart
1e zondag veertigdagentijd
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. K. Jonker.
Nieuwe Kerk
19.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter, vesper.
PAROCHIE H. MARIA MAGDALENA
MAASLAND
Pastor H. L. J. Spaan, 015 - 3808130.
Pastor J. A. J. Eijken
Spreekuur pastores: donderdagmorgen van
09.30 uur - 12.00 uur.
E-mail adres pastor H. Spaan:
huubspaan@sion-parochies.nl
E-mail adres pastor J. Eijken:
janeijken@willibrordparochie.net
Het parochiesecretariaat is bereikbaar op
dinsdag - en donderdagmorgen van 09.00
uur - 11.30 uur, 010 - 5912055 of 06 -
20570434.
Wachttelefoon pastores: 06 - 12187304, E-
mailadres: h.maria.magdalena@hetnet.nl.
Website: www.kerkentemaasland.nl.
Website SION: www.sion-parochies.nl.

Week 11 – 2011
Zondag 13 maart
10.00 uur Vastenactieviering, voorganger
pastor H. Spaan m.m.v. St. Caecilia
10.00 uur Voorbereidingsochtend EHC
10.00 uur Kinderwoorddienst
12.00 uur Doopviering, voorganger pastor
H. Spaan
Maandag 14 maart
09.00 uur KBO bestuursvergadering
Woensdag 16 maart
19.00 uur Vastenoverweging, voorganger
pastor H. Spaan
Vrijdag 18 maart
19.00 uur Bijeenkomst kerkactie
20.00 uur Klaverjassen
Zondag 20 maart
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastor B. van der Helm met samenzang
Intenties 13 maart
In dierbare herinnering aan Bert van Mil; In
dankbare herinnering aan Gré Vijverberg –
van der Burgh en om kracht en sterkte voor
allen die haar missen; Truus van der Maar-
el; In liefdevolle herinnering aan Plonie
van der Hoeven – Lansbergen; In dierbare
herinnering aan Aad van Leeuwen, Marion
en Marianne en zegen over de gezinnen;
In liefdevolle herinnering aan Leonardus
Nicolaas de Vetten en voor allen die hem
missen.
Mededelingen
Donderdag 24 maart is er in onze kerk een
kloosterdag. De start is om 9:30 uur. U
wordt verzocht zich hiervoor bij het secre-
tariaat op te geven.
U kunt weer huispaaskaarsen bestellen, het
formulier ligt achterin de kerk.
Op zondag 13 maart is een Vastenactievie-
ring, na de viering verkoop producten van
de wereldwinkel.
Maasland Schipluiden
PROTESTANTSE GEMEENTE
SCHIPLUIDEN
Dorpskerk
Zondag 13 maart 1e zondag 40-dagentijd
Ochtenddienst
10.00 uur: mevr. ds. E. Dibbets-van der
Roest.
Avonddienst
19.00 uur avondgebed geleid door ambts-
dragers.
H. JACOBUS DE MEERDERE
SCHIPLUIDEN
Intenties
Zaterdag 12 maart
Starviering Veertigdagentijd
19.00 uur Johanna Olsthoorn-Arkesteijn;
Miep Groot-v. Paassen; Kees Berkhout;
Riet v.d. Drift-de Vette; Margaretha Ha-
ring; Toos Kester-Haring.
Zondag 13 maart
GEEN VIERING
Woensdag 16 maart
09.30 uur …….
Zaterdag 19 maart
GEEN VIERING
Zondag 20 maart
10.00 uur Jo v.d. Stap; Leo en Nel Kester-
Roeling; Cors v.d. Burg; Bart v.d. Berg;
Frans en Johan v. Eijk; Kees Ruigrok; Peter
de Wit; Cor Paalvast; Geer Sunder; Kees
haring; Bert v. Paassen; Johanna Holt-
kamp-Ammerlaan; Nico Berkhout; Nel v.
Schie-Grootscholten; Fred v.d. Meer; Jan
Gielesen; Rudi v.Osch (jaargetijde)
Voorgangers
zaterdag 12 maart: Parochianen
zondag 20 maart: Pastor J.Jansen
Mededelingen
- Zaterdagavond is er een startviering van
de veertigdagentijd. De wereldwinkel zal
in de kerk staan en na afloop wordt er een
(h)eerlijk kop koffie geschonken.
- Dinsdag is om 18.45 uur het rozenkrans-
gebed
- Woensdagmorgen is er om 9.30 uur een
viering.
- U kunt weer huiskamerpaaskaarsen be-
stellen. De lijst ligt op de leestafel.
Kloosterdagen in Sion
In de drie samenwerkende parochies van
SION gaan we weer zogenaamde klooster-
dagen houden. Ga eens een dag leven als
een kloosterling. Maar dan gewoon met een
groep mensen in de parochie. Het idee is om
een dag in de vastentijd, van 9.30 uur in de
morgen tot 15.15 uur in de middag, met een
groep mensen te leven als kloosterlingen en
op die manier de vasten extra diepgang te
geven. Het ritme van een kloosterling wordt
bepaald door samen te bidden op gezette tij-
den van de dag. Door het luiden van de bel
wordt iedereen voor het gebed opgeroepen.
Ook zijn er perioden waarin er niet wordt
gepraat. Er is een dagindeling waarin er een
tijd is voor meditatie, een tijd om te werken,
een tijd om samen bezinnend bezig te zijn,
een tijd om samen te luisteren naar een le-
zing, een tijd om koffie en thee te drinken en
een tijd om de maaltijd te gebruiken.
Binnen Sion worden er drie van zulke dagen
gehouden. Steeds zijn we op deze donder-
dag in een andere parochie te gast. U mag
ze allemaal meemaken, maar ook intekenen
voor één of twee dagen.
De data zijn:
donderdag 17 maart in Den Hoorn
donderdag 24 maart in Maasland
donderdag 31 maart in Schipluiden
U kunt zich per email of telefonisch opge-
ven bij het parochiesecretariaat.
Er wordt geen vaste bijdrage gevraagd voor
de deelname aan deze dag. Aan het eind van
de dag is er wel gelegenheid om een vrijwil-
lige bijdrage te geven voor het dekken van
de onkosten en voor het vastenaktieproject
in Filippijnen.
Bedevaart naar Beauraing in 2011
Gelegen in de bosrijke omgeving van de
Belgische Ardennen, nabij de Franse grens,
ligt het knusse dorpje Beauraing. Te mid-
den van de drukte van een goederentrein,
het gebruikelijke dorpsgeroezemoes en een
jaarlijkse kermis bevindt zich een oase van
rust: het heiligdom van de Moeder met het
gouden Hart. Beauraing dankt zijn bekend-
heid aan Maria, die hier eind 1932 en begin
1933 drieëndertig keer is verschenen aan
5 kinderen. De voormalige kloostertuin –
waar dit alles gebeurde – is sindsdien een
heilige plaats geworden, waar jaarlijks vele
pelgrims en andere gelovigen naartoe gaan.
Ook vanuit het Bisdom Rotterdam wordt
dit jaar weer een aantal bedevaarten geor-
ganiseerd naar Beauraing. Voor degenen
die enige mate van verzorging behoeven
zijn er twee bedevaarten in het Accueil.
Dit gebouw ligt vlak naast de plaats van de
verschijningen en is speciaal ingericht voor
verzorging. Met deze bedevaart gaan naast
een priester ook een staf van verpleegkun-
digen en brancardiers mee. De data zijn: za-
terdag 14 t/m dinsdag 17 mei en zaterdag 18
t/m dinsdag 21 september. Het vervoer naar
en van Beauraing gebeurt met touringcars
en in de prijs van € 265,- is alles inbegrepen.
Een speciale ‘rolstoelbus’ wordt ingezet,
zodat ook rolstoelpatiënten de bedevaart
kunnen meemaken.
De vierdaagse hotelbedevaarten zijn op za-
terdag 14 t/m dinsdag 17 mei; zondag 21 t/m
woensdag 24 augustus en op zaterdag 17
t/m dinsdag 20 september. Deze pelgrims
vinden accommodatie in hotel l’Aubepine.
Zij dienen zichzelf te kunnen verplaatsen en
verzorgen (prijs € 265,-).
Voor eventuele informatie kunt u terecht
bij mw. A. Hollestelle-Arkesteijn uit Den
Hoorn tel. 015-2124438 of pastor Huub
Spaan 015-3808130. Folders en inschrijf-
formulieren liggen achter in de kerk of zijn
verkrijgbaar op het parochiesecretariaat.
Spreekuren van het Pastoraal Team
Dinsdag van 9.00 – 10.00 uur in Schiplui-
den: 015 - 3801810
Donderdag van 9.30 – 12.00 uur in Maas-
land: 010 - 5912055
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur in Den
Hoorn: 015 - 2615125
PROTESTANTSE GEMEENTE
‘T WOUDT - DEN HOORN
Zondag 13 maart
10.00 uur Woudtse Kerk
ds. H. Overdijk, De Lier.
19.00 uur Woudtse Kerk!!!
ds. L. den Breejen, Delft, zangdienst m.m.v.
het Woudtse kerkkoor.
Zie ook www.woudtsekerk.nl.
PAROCHIE ST. ANTONIUS EN
ST. CORNELIUS TE DEN HOORN
Parochiesecretariaat geopend op ma., di.,
en do. van 9.00 - 12.00 uur, tel. 015-2615125.
Emailadres parochie: secretariaat@antoni-
us-cornelius.nl
Website: www.antonius-cornelius.nl
Agenda
1ste weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 12-3 19.00 Eucharistieviering
met Nederlandse liederen. Voorgangers:
Pastor H. Spaan en Pastor J. Eijken. Thema:
Plant iets moois voor een ander.
Zondag 13-3 10.00 Woord- en communie-
dienst met Kinderwoorddienst en zang van
de Cantorij.
Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.
Dinsdag 15-3 19.30 Avondgebed in de ka-
pel.
Woensdag 16-3 19.30 Rozenkransgebed in
de kapel.
Donderdag 17-3 Kloosterdag
Vrijdag 18-3 19.30 Woord- en gebedsdienst
in de kapel met vastenoverweging.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Thema: Leg uw Woord van vertrouwen in
ons hart.
2de weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19-3 19.00 Eucharistieviering
met zang van het dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag 20-3 10.00 Eucharistieviering met
Kinderwoorddienst en Nederlandse liede-
ren. Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
Kloosterdag 17 maart
Op donderdag 17 maart zal er in Den Hoorn
een kloosterdag zijn. De dag begint om
9.30 uur en eindigt om 15.15 uur. Ook in
de andere parochies wordt een kloosterdag
gehouden, op andere data, nl: Maasland op
donderdag 24 maart en Schipluiden op don-
derdag 31 maart.
U kunt intekenen voor alle drie de dagen, of
voor één of twee dagen.
U kunt zich per e-mail of telefonisch opge-
ven bij het parochiesecretariaat.
Er wordt geen vaste bijdrage gevraagd voor
de deelname aan deze dag. Aan het eind van
de dag is er wel gelegenheid om een vrijwil-
lige bijdrage te geven voor het dekken van
de onkosten en voor het vastenaktieproject
in Filippijnen.
Vastenaktie
In deze vastentijd van dit jaar vragen wij
uw aandacht voor de Filippijnen. Het thema
is: ‘Plant iets moois voor een ander.’ In de
vastenkalender, die door de M.O.V. groepen
is gemaakt kunt u veel lezen over de Filip-
pijnen. Ook pater Ab van Leeuwen werkt al
meer dan 50 jaar op de Filippijnen. Hij is 82
jaar. Vorig jaar is hij ernstig ziek geweest,
toen werd voor zijn leven gevreesd, maar
nu gaat het weer goed. Zijn taken zijn goed
overgedragen, nu kan hij het wat rustiger
aan doen. Laat hij een voorbeeld zijn voor
ons, en het werk op de Filippijnen steunen.
De blauwe bus hebben wij er weer klaar
voor staan achter in de kerk. Tot slot nog
een paar citaten uit de bezinningsboom:
‘Even minder voor mij, even meer voor een
ander.’
‘Wat je weggeeft verlies je niet.’
‘Zoek de stilte eens op.’
‘Bid voor elkaar en onze wereld.’
‘Deel met elkaar.’
De M.O.V. Missie Ontwikkeling Vrede
Den Hoorn
10 MAART 2011 MiddenDelfland 5
Maasland - Eind januari schreef het Hoog-
heemraadschap van Delfland een wedstrijd
uit voor scholen in het gebied: de drie klas-
sen die het beste, leukste én mooiste kunst-
werk maken over schoon water in de sloot,
ontvangen gratis toegangskaartjes voor
de gehele klas. Hoogheemraad Ingrid ter
Woorst heeft de winnaars uitgekozen. En
dat viel volgens haar nog niet mee.
Ter Woorst heeft het onderwerp schoon
water in haar portefeuille. ,,Droge voeten,
voldoende schoon water. Het lijkt vanzelf-
sprekend, maar het waterschap is daar dag
in dag uit mee bezig. Zo houdt Delfland het
gebied waar wij wonen veilig en prettig.
Schoon water in de sloten betekent dat er
vissen, beestjes en planten in het water zit-
ten. Slecht voor de kwaliteit van het water
zijn blijkjes, plastic, papiertjes en ander af-
val. Maar ook gif- en meststoffen. De mees-
te inzenders hadden dat goed begrepen. Ik
heb bij de jurering eerst daarnaar gekeken
en daarna naar schoonheid en originaliteit.
Lastig was het wel. Ik ben namelijk erg blij
met alle inzendingen. Maar er kunnen er
maar drie winnen.’’
De winnaars zijn: groep 6a van de Sint Jo-
zefschool uit Nootdorp, groep 5a van ba-
sisschool De Groene Oase uit Maasland
en groep 4 van de Da Costaschool uit Den
Haag.
Basisschool De Groene Oase
winnaar wedstrijd Hoogheemraadschap
Foto: Herman van der Kraan.
Koersbal Den Hoorn - Maasland
Maasland - In de Kinderopvang Dokus
ontwikkelen baby’s, dreumesen en peuters
zich op verschillende gebieden, zoals de
sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie-
ve ontwikkeling en spraak- en taalontwik-
keling. Vanaf januari dit jaar worden alle
pedagogische medewerkers twee jaar lang
getraind op Voor- en Vroegschoolse Edu-
catie (VVE) middels het Uk en Puk pro-
gramma. Dit houdt in dat de pedagogisch
medewerkers nog verder worden gespecia-
liseerd in het begeleiden van kinderen op de
ontwikkelingsgebieden en kunnen eventu-
ele achterstanden achterhaald en gestimu-
leerd worden. Het programma sluit naad-
loos aan bij onze pedagogische visie, beleid
en werkplan. De activiteiten van Uk & Puk
zijn verspreid over 10 thema’s. Deze zijn
gedifferentieerd en daarmee geschikt voor
baby’s, dreumesen en peuters. Voorbeelden
hiervan zijn: Welkom Puk!/ Knuffels/ Ik en
mijn familie/ Regen/ Dit ben ik!/ Eet sma-
kelijk! De kinderen worden begeleid in een
grote groep, in kleine groepjes en indivi-
dueel. Uk & Puk is een totaalprogramma.
Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk
aan sociaal- emotionele ontwikkeling, mo-
torische en zintuiglijke ontwikkeling en de
eerste rekenprikkels.

Dokus heeft een aparte 3+groep, speciaal
voor kinderen vanaf 3 jaar ter voorberei-
ding op de basisschool. In deze 3+ groep
leren de kinderen spelenderwijs naast de
activiteiten alvast wat extra schoolse vaar-
digheden als in een kring zitten, op elkaar
wachten, elkaar helpen, aankleden, luiste-
ren naar elkaar e.d. Drie maanden voordat
de kinderen 4 jaar worden, schrijft Dokus
een overdracht over de verschillende ont-
wikkelingsgebieden van het betreffende
kind. Na goedkeuring van ouders wordt dit
document aangeboden aan de basisschool
waar het kind naartoe gaat. De doorgaande
lijn wordt op deze manier geborgd.

De basisscholen in Maasland vinden het
belangrijk dat ook de doorgaande lijn in de
ontwikkeling van de kinderen naadloos op
elkaar aansluit. De doorgaande lijn op het
vlak van wat kinderen al kennen en kun-
nen, maar zeker ook op het vlak van het
met elkaar omgaan op de kinderopvang en
op school. De ontwikkeling van jonge kin-
deren kan soms sprongsgewijs verlopen en
daarom wordt er door de leerkrachten op de
scholen nauwkeurig geobserveerd. Kijken
en luisteren naar kinderen geeft de leer-
krachten inzicht in wat een kind nodig heeft
om optimaal tot ontwikkeling te komen.

De eerste schooldag is voor ieder kind een
spannende gebeurtenis, sommige kinderen
kijken er al heel lang naar uit en voor ande-
ren is het iets om tegen op te zien. Ook voor
u als ouder is het een belangrijk moment
waarbij u niets aan het toeval wilt overlaten
en een overtuigd goed gevoel wilt hebben
over de school van uw keus.

De scholen vinden het belangrijk dat uw
kind zich op zijn gemak gaat voelen, de
andere kinderen en de nieuwe juf leert ken-
nen. Op de openbare basisschool De Schut-
se kunnen de jongste kinderen voordat ze
voor het ‘echt’ op school komen een aantal
keren wennen in hun nieuwe groep. Alvo-
rens een kleuter op de Aloysiusschool of op
de Groene Oase komt, wordt er een huisbe-
zoek afgelegd door de leerkracht. De erva-
ring is, dat de kleuter de eerste schooldag
dan wat minder onwennig de klas binnen-
komt, want de juf is al een beetje vertrouwd.
Op zaterdag 12 maart bent u tussen 11.00 en
13.00 uur, welkom op de gezamenlijke open
dag voor basisonderwijs en kinderopvang.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk
altijd onze websites bezoeken of bel voor
een vrijblijvende afspraak. www.cbsde-
groeneoase.nl, www.aloysiusmaasland.nl,
www.schutseweb.nl, www.catalpa.nl.
Maandag 14 maart tussen 19.00 uur en
20.30 uur, is er ook de gelegenheid om uw
kind in te inschrijven op één van boven-
staande scholen.
Kinderopvang springplank
naar basisscholen Maasland
Maasland - Op zaterdag 19 maart wordt de
middenkamer van het museum omgetoverd
tot een heuse studio.
De ‘mooie kamer’ met de bedsteewand,
plavuizenvloer en prachtige schouw zorgt
voor een bijzondere achtergrond voor een
stijlvol generatieportret. Benut deze unieke
gelegenheid om u als familie in een kamer
ingericht in de stijl van omstreeks 1900 te
laten vereeuwigen. Ook op andere plekken
zijn de vrijwilligers actief. Kisten worden
houtwormvrij gemaakt en de restaurateurs
zijn bezig in de werkplaats.
NL DOET, georganiseerd door het Oranje
Fonds, zet de vrijwilligers in de spotlights
en stimuleert iedereen om mee te doen.
Bij museum De Schilpen geven wij u graag
een kijkje voor en achter de schermen. Mis-
schien wordt u ook aangestoken door het
vrijwilligersvirus?
De deuren van museum De Schilpen staan
wijd open van 10.00-17.00 uur. Kijk voor
meer informatie op www.schilpen.nl.
De middenkamer van museum De Schilpen.
Een generatieportret laten
maken bij De Schilpen?
Open dagen op peuterspeelzaal ‘Harlekijn’
Open dag scholen,
kinder- en peuteropvang
in Schipluiden
en Den Hoorn
Zaterdag 12 maart openen alle vijf de ba-
sisscholen en kinder- en peuteropvang in
Schipluiden en Den Hoorn tussen 10.00 en
12.00 uur de deuren voor geïnteresseerden.
Bent u op zoek naar een basisschool of op-
vang voor uw peuter of kleuter, of vindt u
het leuk om gewoon eens een kijkje te ne-
men dan bent u van harte welkom voor in-
formatie en een rondleiding.
In Den Hoorn zijn voor de Mariaschool de
locaties Oranje Nassauplein en locatie Het
Lint geopend. In gebouw het Lint zijn naast
de Mariaschool, ook CBS Het Talent en
OBS Het Galjoen gevestigd. Behalve bij de
basisscholen is het ook mogelijk een kijkje
te nemen bij Kindercentrum ’t Kickertje
en ’t Harlekijntje voor zowel de peuter- als
kinderopvang op de locaties Het Lint en
Oranjelaan.
In Schip luiden heten docenten en leerlingen
van de St. Jozefschool aan het Schoolplein
en CBS De Ark aan het Sint Maartensreg-
tplein u welkom. Op de Burgemeester van
Gentsingel kunt u terecht voor informatie
over de peuter- en kinderopvang bij Kinder-
centrum ’t Kickertje en de Woelige Hoek.
Ben u niet in de gelegenheid om langs te
komen dan kunt u bij alle betrokkenen
uitgebreide informatie terug vinden op
de websites. www.mariaschool.nl; www.
cbshettalent.nl; www.galjoenweb.nl; www.
cbsdeark.nl; www.jozefschoolschipluiden.
nl en www.kickertje.nl.
Wij hopen u te verwelkomen a.s. zaterdag
12 maart tussen 10.00 en 12.00 uur!
Maandag 7 januari was er in de Kickert-
hoek een koersbal ontnoeting tussen seni-
oren clubs van Den Hoorn en Maasland.
Twee teams van iedere club (zes personen
per team) streden op twee velden voor
dorps eer. Helaas liet vooral team 1 van Den
Hoorn het ditmaal afweten.
Het tweede team van Den Hoorn wist nog
wel met klein verschil te winnen. Maar
Maasland bleek na afloop een betere koers
te hebben bepaald en won met ruime af-
stand.
Iedere donderdagmiddag wordt er in de
Kickerthoek onderling gestreden en op
woensdagmiddag 16 maart a.s. is er in de
Kickerthoek een clubontmoeting tussen
Den Hoorn en Maasdijk.
In de week van 14 t/m 18 maart zet de peu-
terspeelzaal iedere ochtend haar deuren
open.
Vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur kan iedereen
zomaar binnen wippen. Dus hierbij een uit-
nodiging voor alle papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s en andere belangstellenden.
Bij inschrijving van een nieuwe peuter, ont-
vangt de peuter een kleinigheid. Wij hebben
er voor gezorgd dat de lente bij ons al is los
gebarsten! Komt U kijken, wij hopen op een
gezellige drukte!!
Leidsters Peuterspeelzaal “Harlekijn”
10 MAART 2011
MiddenDelfland 6
Op vrijdag 8 april voert de Christelijke Ora-
toriumverenging ‘Hosanna’ in Maasland
het oratorium ‘The Throne’ van Hans Cok
uit. Om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk aan de
Huis te Veldelaan.
Dit grote werk van de vaste begeleider van
‘Hosanna’ ging in 2006 in première in
Maasland, en ‘Hosanna’ wil het graag nog
een keer uitvoeren.
‘The Throne’ gaat over het bijbelboek
Openbaring, het visioen van Johannes,
waarin hij in de hemel getuige is van de
aanbidding van het Lam door de engelen
en verlosten rondom de troon van God. Het
eerste deel heeft als thema: ‘De aanbidding
van het Lam’. Door Jezus’ dood als offer
voor de zonden van de mensheid is het mo-
gelijk geworden dat God vergeving schenkt
aan zondige mensen en Hij hen omarmt
in de hemel. Het eerste muzikale thema
(‘Holy, holy!’) roemt Gods heiligheid – in
de orkestpartij wordt een ontzagwekkend
schouwspel geschilderd. In het tweede the-
ma wordt verklaard waarom God aanbeden
moet worden: Hij is de Schepper van alle
dingen. Dan volgt een ontroerend gedeelte
uit de Bijbel: de vertwijfeling van Johannes,
omdat er geen ‘bevoegde’ is om de boekrol
te openen en daardoor het plan van God met
de mensheid doorgang te laten vinden: ‘Wie
is waardig?’ Het antwoord daarop: ‘You are
worthy’, Jezus is waardig om het boek te
openen. Hij is als een offerlam geslacht om
ons voor God te ‘kopen’. Dat leidt tot de ge-
zamenlijke aanbidding van het Lam door
engelen en verlosten.
Het tweede deel opent met een orkestrale
inleiding die het klinken van de bazuinen
en de dreiging van het oordeel uit Openba-
ring 8 weergeeft. Daarop volgen de aankon-
diging van het oordeel en de aanbidding uit
Openbaring 11:17. Stond het ‘Lam’ in het
eerste deel centraal, nu beheerst de ‘Leeuw
van Juda’ het toneel, de Koning die komt,
en het oordeel van God over de zondige
aarde. Ook hierin wordt God geprezen en
aanbeden, waarna het werk tot een climax
wordt gebracht en eindigt in achtstemmige
aanbidding.
De compositie heeft alles in zich om in de
smaak te vallen bij het publiek en bij ko-
ren die een behoorlijke moeilijkheidsgraad
niet uit de weg gaan: prachtige koordelen en
boeiend solisten- en orkestwerk. De toon-
soort- en tempowisselingen geven het een
verrassend en spannend karakter; de dyna-
mische opbouw leidt grote vocale hoogte-
punten in. Klassieke en moderne harmo-
nisaties, soms iets gospelachtigs, dan weer
romantisch zoals Mendelssohn, maar het
geheel steeds in een verrassend eigen stijl
en goed in het gehoor liggend.
Hans Cok (1956) uit Barendrecht is sinds
1997 de vaste begeleider van ‘Hosanna’. Hij
volgde orgel- en pianoles bij Kees van Eer-
sel, die hem voorbereidde voor het conser-
vatorium. Aan het conservatorium te Rot-
terdam volgde hij als hoofdvakken orgel en
compositie bij resp. Jet Dubbeldam en Theo
Loevendie.
In 1980 behaalde hij het UM-diploma (Uit-
voerend Musicus) orgel. Sinds 1975 is hij
als docent piano en orgel verbonden aan de
Toonkunstmuziekschool te Barendrecht.
Naast zijn begeleiding bij verschillende ko-
ren heeft hij ook al bij enkele koren ervaring
opgedaan als dirigent en is sinds 2010 diri-
gent van C.O.V. Ridderkerk.
Vanaf zijn jeugdjaren schreef hij al regel-
matig composities, later ook enkele grotere,
zoals Psalm 46 in 1996 (voor mannenkoor
en orkest) en in 2003 ‘The Passion’ (ge-
mengd koor met klein orkest). ‘Hosanna’
had het voorrecht zijn grootste werk tot nu
toe, ‘The Throne’, in 2006 in première te
hebben mogen brengen, en dit werk nu nog
een keer met hem erbij te mogen instude-
ren. ‘The Throne’ is onlangs in druk ver-
schenen bij muziekuitgeverij Proza Musica
(website: prozamusica.nl).
De voorverkoop is inmiddels begonnen:
bij de leden, Bloemsierkunst Bloei, Huis te
Veldelaan 2, Maasland, Sigarenmagazijn
‘Hartelust’, Rembrandtlaan 1, Maassluis
(Palet).
In de voorverkoop € 18,50, inclusief koffie
of thee in de pauze.
Telefonische informatie: (010) 591 37 64,
zie ook op www.covhosanna.nl
Volgende week meer over koor en dirigent,
solisten en begeleiders.
Hans Cok, componist, pianist,
organist en dirigent.
Vrijdag 8 april:
‘The Throne’ a Symphony
of Worship’ in Maasland
Midden-Delfland - In de raadsvergadering
van 8 maart is Maarten van der Drift als
burgercommissielid geïnstalleerd voor de
gemeenteraadsfractie van Open-Groen-
Progressief. (OGP). Hij wist zich bij zijn
benoeming verzekerd van de instemming
van de vijftien aanwezige raadsleden. Van
der Drift werd bij zijn benoeming door
burgemeester Arnoud Rodenburg in de
bloemetjes gezet. Hij is het tweede burger-
commissielid voor OGP; tijdens de vorige
raadsvergadering werd Pia van Oord als
zodanig geïnstalleerd. Zijn benoeming is
aanleiding om hem te vragen wie hij is en
wat hij denkt te bereiken.
Vertel eens iets over jezelf: ,, Ik ben Maarten
van der Drift, op 9 november 1986 in Delft
geboren (24 jaar) en getogen in Maasland.
Na mijn VWO heb ik kortstondig een uni-
versitaire studie bestuurskunde gevolgd. Na
een halfjaar ben ik hiermee gestopt en ben
het daarop volgende studiejaar begonnen
aan de HBO-opleiding Facility Manage-
ment. Die heb ik afgelopen juni succesvol
afgerond binnen Facilicom Services Group
te Schiedam. Vervolgens ben ik eind sep-
tember voor vier maanden naar het buiten-
land vertrokken (in het kort: Nieuw-Zee-
land en Zuidoost-Azië). Sinds eind januari
ben ik weer terug en halverwege februari
ben ik weer binnengestroomd binnen mijn
afstudeerbedrijf.’’
Wat doe je in je vrije tijd? ,,Ik heb onge-
veer tot aan mijn 20ste gevoetbald, daarna
kwam ik knel met mijn studie en bijbaan.
Sindsdien doe ik aan individuele sporten
zoals wielrennen en hard lopen, omdat die
nogal flexibel zijn.’’
Wat heeft je ertoe gebracht om politiek
actief te worden in Midden-Delfland en
waarom voor Open-Groen-Progressief?,,
Ik ben al langere tijd politiek geïnteresseerd
en Midden-Delfland is de gemeente waar ik
vandaan kom. Ik ben vanwege liberaal oog-
punt lid van de landelijke D66. Maar zoals
bekend is er in Midden-Delfland geen D66.
De partij die dan het dichtst in de buurt
komt is de OGP. Daarnaast maakt OGP
zich van alle partijen in Midden-Delfland
het meest hard voor het buitengebied. Tot
aan mijn 20ste kwam ik nooit echt in het
buitengebied en was ik in principe een pas-
sant in eigen dorp. Ja, je knalt de A20 of de
Gaag over. Maar niet in de vorm van recrea-
tie. Pas toen ik ging hardlopen, schaatsen en
fietsen, merkte ik wat voor bijzonder stukje
natuur wij hebben binnen dit verstedelijkte
gebied.’’
Wat denk/hoop je te bereiken als burger-
commissielid? ,,De enige manier waarop
we de huidige kwaliteit van het buitenge-
bied kunnen bewaren, is via de band van
recreatie. Het groene gebied van Midden-
Delfland zal altijd van minder belang zijn
dan de wensen en behoeften van bijvoor-
beeld de steden Rotterdam en Den Haag.
Het is vooral belangrijk dat deze stedelijke
gebieden begrijpen, dat zij voor hun leef-
baarheid en economie afhankelijk zijn van
de toegevoegde waarde van Midden-Delf-
land. Daarnaast hoop ik persoonlijk een fris
geluid te laten horen in de commissies.’’
Maarten van der Drift, tweede burgercommissielid van OGP. Foto Roger van der Kraan.
Maarten van der Drift
nieuw burgercommissielid voor OGP
Streektaal
van Maasland
en omgeving
Maasland - De historische vereniging
Maasland heeft woensdagavond 23 maart
Henk Tetteroo uitgenodigd om een lezing te
geven over streektaal. Henk Tetteroo houdt
zich al jaren bezig met onze streektaal. Hij
heeft twee boeken hierover geschreven:
Kreen en gruizig en Wonen in woorden. In
zijn lezing zal hij aandacht schenken aan
deze boeken (die tevens te koop worden
aangeboden). Verder aan de in 1900 gebo-
ren oud Maaslander Teun van der Kooij die
Tetteroo veel waardevolle informatie over
de streektaal heeft gegeven. Ten slotte zal
hij een nieuw verhaal ten doop houden dat
hij geschreven heeft in het Delflands. Het
verhaal zou zich zo kunnen afspelen in
Maasland. Het belooft een leuke en inte-
ressante avond te worden! Dit is de laatste
lezing van het jubileumjaar, het 35-jarig be-
staan. Stichting Welzijn Midden-Delfland
ondersteunt deze avond.
De avond wordt gehouden in Ontmoetings-
centrum Singelhof, Hofsingel 18 te Maas-
land en begint om 20.00 uur. De toegang
is gratis voor leden en deze avond ook voor
niet-leden. U bent van harte welkom! Kijk
ook eens op onze website:
www.historischeverenigingmaasland.nl
Op donderdag 3 maart hield de bezwaren-
commissie van de provincie Zuid-Holland
een hoorzitting over de ingediende bezwa-
ren tegen de afsluiting van de Buitenwa-
tersloot voor vaarverkeer. Voor de bouw
van de spoortunnel in Delft wordt de Bui-
tenwatersloot namelijk tot januari 2016
afgesloten. Diezelfde middag nog werd
bekend dat de verweerschriften ongegrond
zijn verklaard. De commissie zal echter
wel in haar advies aan Gedeputeerde Sta-
ten aangeven dat, mede gezien de zwakke
rol die de provincie heeft gespeeld in het
verwezenlijken van een alternatieve vaar-
route waarmee omgevaren kan worden, de
Provincie een regisserende rol moet krijgen
m.b.t. het verbeteren van deze alternatieve
vaarroute. Watersporters die vanuit het
Westland en Midden-Delfland naar de rest
van Nederland willen varen, worden getrof-
fen door de afsluiting van hun belangrijkste
route. Verschillende watersporters en on-
dernemers vinden dat zij hierdoor oneven-
redig zwaar benadeeld worden. Er waren
daarom in totaal drie bezwaarschriften
ingediend tegen deze langdurige afsluiting.
Of Gedeputeerde Staten van de provin-
cie het advies van de bezwarencommissie
overneemt is nog niet bekend. Het definitie-
ve besluit valt binnen 4 tot 6 weken. Guido
van der Wedden van de AWP Delfland, die
bezwaar maakte namens 14 watersport-
ondernemers uit Maassluis, Vlaardingen,
Westland, Midden-Delfland en Delft, waar-
onder de organisatie van het Varend Corso
Westland, de Jachthaven Schipluiden en
diverse rondvaartbedrijven en sloepenver-
huurders, is redelijk tevreden:
“Als de provincie inderdaad het advies
overneemt en de regie neemt om de alter-
natieve route te verbeteren, denk ik dat we
daarmee een goed resultaat met ons be-
zwaar hebben gehaald. Het opheffen van
de stremming is immers onmogelijk. Als
de provincie het advies niet overneemt, rest
ons de gang naar de bestuursrechter.”
Bezwarencommissie oordeelt: ’Provincie moet regie nemen
in zaak watersporters Westland en Midden-Delfland
over afsluiting Buitenwatersloot’
Genieten staat bij ons boven aan! En wan-
neer kan dat nu beter met een biologisch di-
ner met een goede wijn, omlijst door fado-
muziek van Nicole Philomena? Schuif aan
voor Muzikaal Genieten op 18 maart.
Onze koks bereiden speciaal voor de gele-
genheid een buffet van seizoens- en streek-
producten. Laat je verrassen door de prach-
Op Hodenpijl nodigt je uit voor Muzikaal Genieten
tige volle smaken uit de biologische keuken.
Nicole Philoména neemt je mee dwalend
langs de lagunes van Portugal, over de
Sierra’s van Spanje, de pampa’s van Argen-
tinië, door de zinde rende woestijn van Mali
naar de muziekhuizen van Havana. In een
mix van onder andere de Portugese fado,
de Cubaanse Habanera en de Argentijnse
Zamba betovert ze haar publiek met haar
zoetvloeiende stem. Muzikaal Genieten is
een goede gelegenheid voor een etentje met
collega’s, vrienden of familie.
Vrijdag 18 maart. Aanvang: 19.00 uur. En-
tree: € 60,00 (inclusief drankjes).
Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijks-
straatweg 20/22 in Schipluiden. We be-
schikken over een ruime, gratis parkeer-
plaats. Reserveren gewenst: 015 – 380 18
40 of www.ophodenpijl.nl
10 MAART 2011 MiddenDelfland 7
Bij het afscheid van mijn lieve vrouw,
onze mams en oma
Elizabeth Hendrika Maria
Ammerlaan - Groenewegen
ontvingen wij veel lieve en
ontroerende reacties.
Die hebben ons goed gedaan en daarvoor willen
wij u bedanken.
U heeft voor haar en ons veel betekend.
We missen haar en weten dat we daar niet alleen
in staan.
C.A.I. Ammerlaan
Kinderen en kleinkinderen
Maasland, maart 2011
Met droefheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze oud-medewerker en col-
lega, de heer
Maarten Visser
Vele jaren is Maarten werkzaam geweest bij ons
bedrijf. Hij was een Vakman.
Tot het laatst toe was hij belangstellend.
Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterklein-
kinderen veel sterkte toe met dit verlies.
Directie en Personeel
Aannemings- en Transportbedrijf
Verboon Maasland B.V.
Maasland, 2 maart 2011
Commandeurskade 22, Maasland (010) 591 04 99
ß
ß
8
N
l
l0
l
8
lß1l80ß6 1Z Nßß81 Z011
¥ß8 10.00 · 1Z.00 008
$
0
8
8
ll
f

l
l
8
0
l8
I
Kijk ook op: lentiz.nl
w w w . u i t v a a r t b l o e m i s t e . n l
Spieringsweteringweg 6
2286 KG Rijswijk(Sion)
T: 06 29163782
E: info@uitvaartbloemiste.nl
Omdat de laatste groet bijzonder moet zijn
Gespecialiseerd in
rouwbloemwerk
UITVAARTVERZORGING
A. H. VAN ROON
Persoonlijke verzorging van Overledenen
BEGRAFENIS - CREMATIE
- GRAFMONUMENTEN
Dag en nacht bereikbaar.
Dr. J. de Koninglaan 4
2636 BZ Schipluiden
Tel. 015-3808365
Mobiel 06-53631870
Waar voeger de pony’s achter de kassen graasden, liggen nu de nieuwe wegen, voet- en
fietspaden van de gemeente Delft aan de rand van ons dorp. Pas op!!!
Zodra het gekleurde fietspad (knalblauw en feloranje) langs de Hoefslagendreef nat
wordt is het zeker niet veilig voor edele hoefdieren. SPEKGLAD zelfs! C.v.D.
Hoeven op Hoefslagendreef…
Omdat het leven verder gaat...
06-12822222 (dag & nacht)
John van Kleef en Walter van Leeuwen
www.regenbooguitvaart.nl
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Gemeente Midden-DelÁand
en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst
uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.
T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
begrafenisverzorging
Den Hollander
Diemel groenvoorzieningen
Veenakkerweg 13 2635 NC Den Hoorn
T 0742 29 82 08
E info@diemelgroenvoorzieningen.nl
Inschrijven voor de workshops? Stuur ons een
e-mail. Bellen kan uiteraard ook.
' t is tijd om de bl emetjes buiten te zetten
t gratis tuinadvies van 10.00 tot 16.00 uur
t interessante workshops:
eetbare planten, tuin -en woontrends en
wat voor tuinpersoon ben ik
t kom kijken in ons nieuwe pand
NIEUWSTE tuinmeubelen
en trendy accessoires
Ervaar het NATUURLIJK
genieten
OPEN HUIS 12 & 13 MAART
W
W
W
.
D
I
E
M
E
L
G
R
O
E
N
V
O
O
R
Z
I
E
N
I
N
G
E
N
.
N
L
Draagt zorg voor begrafenis of crematie in de hele regio
Fresiastraat 12, 2671 KS Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl info@eijk-uitvaartverzorging.nl
Dag en nacht bereikbaar!
VERKLEEDKLEDING HUREN?
www.bontekoeverhuur.nl
06 - 13 40 85 05 • MAASLAND
10 MAART 2011
MiddenDelfland 8
Zaterdagavond 19 maart houdt de Maas-
landse Harmonie traditiegetrouw haar
voorjaarsconcert. Dit concert heeft als van-
ouds alle elementen in zich om de bezoeker
een heerlijk avondje uit te bezorgen. Zowel
J.E.M., de blokfluitgroep en het Groot Or-
kest presenteren zich op deze avond. De
avond zal in het teken staan van het thema
Water. Uiteraard zijn de muziekstukken
hierop afgestemd.
Water is een van de vier natuurelementen.
Geschapen op de eerste dag is het water
onmisbaar voor iedereen. Met de allesver-
woestende kracht die het bezit is het tevens
een van de meest gevaarlijke natuurele-
menten. Zeker in Nederland zijn we zeer
bekend met de gevaren die de zeeën met
zich meebrengen, maar het waren ook de
wereldzeeën die de grote helden van vroe-
ger bevoeren en bevochten en daarmee de
wereld veroverden en ons de Gouden Eeuw
en eeuwigdurende faam bezorgden.
Nog steeds is het water dagelijks een ge-
spreksonderwerp. Is het niet in de vorm van
regen, sneeuw, hagel of ijzel, dan gaat het
wel over El Niño of La Niña, de vervuiling
of juist de dorst die zo lekker gelest kan
worden met water.
Begrijpelijk dat het de hoogste tijd wordt
om wat aandacht te besteden aan dit feno-
meen. Er zijn veel prachtige muziekstukken
met als thema water geschreven. In deze
stukken is hoorbaar dat water prettig kan
zijn, noodzakelijk en gevaarlijk. Op het pro-
gramma van ons voorjaarsconcert zullen
zowel de mooie als de gevaarlijke kanten
van water belicht worden.
Zo wordt het stuk ‘ The Power of the Megat-
sunami’ gespeeld waarin de verwoestende
kracht van de zee verwoord wordt, terwijl
het stuk ‘ The Little Mermaid Medley ‘ ons
juist laat horen hoe mooi en fijn het in de zee
kan zijn! Ook de wereldberoemde klanken
van My Heart Will Go On van Celine Dion
in de Titanic Medley en de wat ruigere me-
lodieën van Pirates Of The Carribean zul-
len de revue passeren.
Zaterdagavond 19 maart is het zover. Alle
facetten van het water worden muzikaal
belicht door de Maaslandse Harmonie on-
der bezielende leiding van dirigent Frank
Hendriks. Wij hopen u te begroeten in de
Nieuwe Kerk van Maasland aan de Huis te
Veldelaan 16. De toegangsprijs is slechts €
7.50 en het concert begint om 19:30 uur.
Voorjaarsconcert Maaslandse Harmonie
Op zondag 20 maart
van 11.00 tot 16.00 uur
organiseert natuur-
centrum De Boshoek
samen met Speel-O-
Theek Ikkie, NME
centrum Harrewegh
en boerderij de Groe-
ne Raat een groot-
schalige natuurdag
die geheel in het teken
staat van kinderen. Dit
alles vindt plaats in
de Groene driehoek
in Polderpark Kethel,
de Schiedamse poort
naar het Midden-Delf-
land gebied.
In natuurcentrum De
Boshoek valt deze dag
heel veel te doen voor kinderen o.a. Salva-
tore met zijn papegaaienshow, het favoriete
uilenballen pluizen, nestkasten timmeren,
figuurzagen van beestjes, van schapenwol
beestjes maken, buttons persen, figuurtjes
knippen, paasstukjes maken, kaarsen gie-
ten, kinderbios en nog veel meer. Kortom
een kinderknutseldag geënt op de lente en
Pasen.
Een dag van handarbeid en geen computer
of toch (kennis toetsen bij Touch-screens).
Nieuw: het maken van vliegers. Tevens
wordt het leuke kinderboekje Wouter van
het Woudt gepresenteerd.
Het NME centrum Harrewegh draait lente
excursies. Er zijn kalveren, lammetjes, kui-
kentjes en kikkerdril. De tuin staat vol met
ontluikend lente groen en binnen staat alles
in het teken van wat groeit en bloeit.
Bij de Groene Raet kunt u genieten van een
prachtig terras omringd door enkele fraaie
voorbeeldtuinen. U kunt ook een kijkje ne-
men in de schooltuintjes.
Speel-O-Theek Ikkie: Organiseert een
groot aantal kinderac-
tiviteiten.
U (jong en oud) bent
van harte welkom op
zondag 20 maart van
11.00 tot 16.00 uur.
Toegang: gratis
Natuurcentrum De Bos-
hoek, Bospad 3, 3121
CL Schiedam-Noord
010-4702050/4705550.
NME centrum en boer-
derij de Groene Raat
bevinden zich op de
Harreweg.
www.natuurcentrum-
deboshoek.nl
tram lijn 21 en 23: halte
Bachplein.
Lentestart, kinderdag in de groene driehoek,
de Schiedamse poort naar Midden-Delfland
Afgelopen week was het reden voor een
feestje bij Van der Kraan accountants en
adviseurs uit Maasland omdat 2 mede-
werksters 12,5 jaar in dienst waren, Patricia
Cordia en Marion Ammerlaan. Daarnaast
heeft Roy Lubout zijn fiscale opleiding bij
het College Belastingadviseurs met goed
gevolg afgerond waardoor hij nu de titel
CB mag voeren. Vanaf 1994 heeft Margret
van der Kraan met veel inzet en creativiteit
de interne kantoororganisatie op zich geno-
men. Ze heeft besloten deze werkzaamhe-
den te beëindigen.
Reden genoeg om een aantal mensen in het
zonnetje te zetten. We hebben de wereld
van de cijfers achter ons laten liggen en zijn
na de koffie met gebak en de nodige for-
maliteiten bij de Kookminister met elkaar
aan de slag gegaan om in 1,5 uur tijd, on-
der begeleiding van Nico en Joke Capellen,
een heerlijke Italiaanse maaltijd te bereiden
welke we met elkaar genuttigd hebben in
het gezellige huiskamerrestaurant.
Al met al kunnen we terugkijken op een ge-
zellige en geslaagde avond.
Gediplomeerde en jubilarissen
bij Van der Kraan
De grote dag voor vrijwilligersklussen
nadert nu heel snel. Eén van de “klussen”
in Maasland is op zaterdag 19 maart het
dorp schoon maken van zwerfvuil. Het
zou prachtig zijn als dit niet nodig zou zijn,
Maar helaas.....
En daarom wordt er ‘s morgens een
“schoonmaakactie” gehouden. Ouderen en
jongeren gaan er samen op uit. Er kunnen
echter nog wel enkele schoonmakers bij.
Dus u kunt zich nog opgeven.
Prinses Maxima en Prins Willem-Alexan-
der zijn het beschermpaar van het Oranje
NL Doet, georganiseerd door Het Oranje
Fonds, klust ook in Maasland
Fonds. Dit Oranje Fonds regelt door heel
Nederland de actie-dagen. Vrijwilligers
gaan allerhande klussen doen. We zullen
zeker aan ‘t einde van die zaterdag onze
Koningin, Maxima en Willem-Alexander
op het journaal zien, terwijl zij zich ook
verdienstelijk maken als vrijwilliger.
We zien graag nog wat aanmeldingen tege-
moet voor ons dorp. Dit kunt u telefonisch
doen naar nr. 5915778. Op de 19e maart
kunt u zich melden om 8.30 uur bij “De
Schilpen”. Officiële afsluiting van dit vrij-
willigersproject om 11.00 uur door wethou-
der mevr. A. v.d. Heuvel.
In Pension De Zoete Inval gebeurt altijd
wel wat, maar deze week krijgen eigenaars
JP en Lydia wel zeer buitensporige gasten
met rare gewoontes te logeren. Zo zijn de
excentrieke dames Sylvia en Margharita op
zoek naar vrijgezelle mannen. En laten daar
nou net de vissers Bert en Andre het pen-
sion binnenlopen! Vaste gasten Harry en
Lotte zijn ook niet te missen voor de andere
bezoekers.
Maar als de nood aan de man is, zijn daar
gelukkig klusjesman Alfonso en bardame
Agnes. Zij weten JP en Lydia altijd weer
door moeilijke tijden heen te slepen.
De voorstellingen worden gegeven op vrij-
dag 18 en zaterdag 19 maart om 20.00 uur
in ’t Trefpunt, Kerkplein 11 in Maasland.
Kaarten á 6 euro zijn te koop bij DA Dro-
gisterij, Huis te Veldelaan 2 in Maasland en,
indien nog voorradig, voor aanvang bij de
ingang van de zaal.
Toneelgroep ODO Maasland heet u
welkom in Pension De Zoete Inval!
10 MAART 2011 MiddenDelfland 9
MI DDE N- DE L F L AND
Landschap van gras en glas
Verhuurder: Wonen Midden-Delfland
Beschikbaar voor:
Max. 2 personen, inkomen eenpersoons t/m € 21600, meerpersoons t/m
€ 29300. Onder de 23 jaar geen huurtoeslag mogelijk.
Flat met lift, 3e etage, 2 kamers, Lift,
Individuele CV, Woonkamer 16m
2
,
Slaapkamer 13m
2
Kale huurprijs : 375,15
Servicekosten : 19,00
Stookkosten : 0,00
Beschikbaar : 01-04-2011
nr 11010088 Weideland 59 (22- Den Hoorn)
B
Verhuurder: Wonen Midden-Delfland
Beschikbaar voor:
Max. 3 personen, inkomen eenpersoons t/m € 21600, meerpersoons t/m
€ 29300. Onder de 23 jaar geen huurtoeslag mogelijk.
Flat met lift, 3e etage, 3 kamers, Lift,
Individuele CV, Woonkamer 34m
2
,
Slaapkamers 12m
2
, 9m
2
Kale huurprijs : 487,53
Servicekosten : 27,50
Stookkosten : 0,00
Beschikbaar : 01-04-2011
nr 11010111 Achterdijkshoorn 27 (22- Den Hoorn)
3
A
Verhuurder: Wonen Midden-Delfland
Beschikbaar voor:
Max. 2 personen, inkomen eenpersoons t/m € 21600, meerpersoons t/m
€ 29300. Onder de 23 jaar geen huurtoeslag mogelijk. Oppervlakte zolderver-
trek aanwezig van 28 m2.
Hofjeswoning, Begane grond, 2
kamers, Individuele CV, Woonkamer
15m
2
, Slaapkamer 8m
2
Kale huurprijs : 396,66
Servicekosten : 1,50
Stookkosten : 0,00
Beschikbaar : 15-04-2011
nr 11010141 Hofdijkstraat 7 (20- Maasland)
C
Reageren niet verplicht voor behoud inschrijving
U bent niet verplicht te reageren om ingeschreven
te blijven staan en uw inschrijvingsduur te behouden.
Wel dient u jaarlijks uw inschrijfgegevens te
controleren en inschrijfgeld te betalen.
U krijgt hierover automatisch bericht. Betaalt u niet
dan verliest u uw inschrijvingsduur. Wanneer u een
woning gaat huren van een particuliere verhuurder of
een woning gaat kopen, dan wordt uw
inschrijvingsduur opnieuw berekend.
Verhuizing
Bij verhuizing naar een koopwoning of
particuliere huurwoning dient u uw adres en
de vestigingsdatum te wijzigen. U kunt dit zelf
doen op www.woonnet-haaglanden.nl of bij
een van de haaglandse woningcorporaties.
Hierdoor wordt uw inschrijvingsduur
aangepast.
Mocht u dit niet doen dan zal bij de intake uw
gegevens alsnog worden aangepast.
EXTRA PANDEN VAN WEEK 10 - 9 MAART T/M 15 MAART 2011
Te huur in de gemeente Midden-Delfland
U kunt reageren op deze woningen via • www.woonnet-haaglanden.nl • de corporaties in uw gemeente
Broekmolenweg 9, 2289 BE Rijswijk
Telefoon 015 - 2130906 • Fax 015 - 2136314
www.verhaarbouwmaterialen.nl
Bouwmat e r i al e n
Keukens, Tegels, Plavuizen, Betonwaren
Doe jij onze naam eer aan? Dat belonen dan graag een beetje extra. We bieden
een baan met veel zelfstandig heid: het verrichten van service en onderhoud aan
CV-ketels, geysers, warmtepompen en koel installatie’s. Kun je die verantwoordelijk-
heid aan en is die vrijheid van opereren iets voor jou? Bel dan Tom van den Berg
voor een oriënterend gesprek: 0174 240986. Of
mail tom.vandenberg@warmteservicewestland.nl
Service & Onderhoudmonteurs kijken op www.warmteservicewestland.nl
Dankzij jou zitten
Westlanders
er warmpjes bij.
Dat belonen
we graag
een beetje extra.
een maanverlichte reis
ZATLRDAG 26 MAART 2O11, 2O.OO IIR
1(:'87&+$&$'(0<
2/96,0210853+<
009'(*(/$8:(5'(
6235$$1686$11(5<'(1
0HWPX]LHNYDQ
&,0$526$5266,1,
0(1'(/662+102=$57
3$,6,(//2(1921:(%(5

Toegang: - 2O,OO
Kinderen lol 12 |aar gralis

.DDUWYHUNRRS
vvv.muziekmaassIuis.nI of O18O-396289
Voorverkoop ook via Maslersound, NoordvIiel 29, MaassIuis
AIIe concerlen vinden pIaals in de Grole Kerk, KerkpIein 2, MaassIuis.
EEN KERK VOL KLANK!
Susanne Rvden
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
Hofsingel 33-39 - Maasland
Tel.: 010-5912475
www.vaneijmerenmaasland.nl
Magazijnverkoop
Profiteer van zeer lage
prijzen op o.a. behangrollen
en glasweefsel.
Graag tot ziens bij:
TUINMAN
gevraagd!
4-6 uur per week
voor bijhouden van
tuin op boerderij
in Abtswoude.
Mob. 06-53145460
TE KOOP: t.e.a.b. wegens
verbouwing: knikarm zon-
nescherm in gesloten bak,
uitstekende staat, 3.70
breed, uitval 2.10. Frans, 06-
21550945, Maasland
10 MAART 2011
MiddenDelfland 10
NIEUWSCOLOMN MIJN PARTIJ
Mijn Partij te ‘Kritisch’
In de afgelopen raadsvergadering zijn
door Mijn Partij vragen gesteld met be-
trekking tot beantwoording van de tech-
nische vragen die beantwoord moeten
worden door het College.

Vragen die voor een commissievergade-
ring worden gesteld worden meestal bin-
nen 48 uur beantwoordt. Het beantwoor-
den van formele vragen is blijkbaar een
zaak van de lange adem. De wettelijke
termijn is 30 dagen, regelmatig wordt
deze termijn overschreden.
Al gauw werd er een discussie gevoerd
over het aantal vragen dat Mijn Partij in-
stuurt.
Met name dat wij te ‘kritisch’ zijn met het
stellen van de vragen. Maar mogen wij?
Over veel zaken zijn wij kritisch, zoals
ook het nieuwe gemeentehuis.
Sinds de werkzaamheden zijn gestart van
het nieuw te bouwen gemeentehuis heeft
de fractie van Mijn partij vragen gesteld
over de voortgang van de werkzaamhe-
den. In de notulen van de verschillende
commissievergaderingen wordt er ge-
sproken dat men volop bezig is.
De start (heien) was gepland half septem-
ber 2010, nu een half jaar verder is er nog
geen paal in de grond. In de krant heeft u
kunnen lezen dat de bouw is vertraagd,
dit alles heeft te maken met een instabiele
veenkade. De zakkingen/zettingen van
de waterkering worden veroorzaakt door
het opgebrachte zandophoging. Het zak-
kingsproces is tijdsafhankelijk.
De snelheid van de zettingen is sterk af-
hankelijk van de uitstromingscapaciteit
van de ondergrond.Volgens het college
hoeven we ons niet druk te maken en ver-
loopt het proces naar wens. Maar is dat
zo? Het zakkingproces kan nog wel eens
langer duren dan men verwacht.
Als wij dan ‘kritische’ vragen stellen
m.b.t. het zettingproces, eind januari,
krijgen wij eind februari bericht dat de
vragen in behandeling worden genomen.
Jammer is dan dat een dag later een uit-
gebreid stuk in de krant staat over de situ-
atie rond de bouw van het gemeentehuis,
terwijl wij als fractie nog op antwoorden
zitten te wachten. Mijn Partij zal de zaken
kritisch blijven volgen. De gemeenschap
heeft behoefte aan duidelijkheid en goede
communicatie.

Joop van der Spek
Mijn Partij
door Simon van Zuilen

Maasland - Waartoe een excursie van de Li-
ons Club Maasland aan de ’Eendenkooi het
Aalkeet Buiten’ langs de A20 tussen Maas-
land en Vlaardingen al niet kan leiden.
Uiteraard tot meer kennis van dit unieke
stukje natuurgebied van de Vereniging Na-
tuurmonumenten, én het aanbieden van een
nieuwe pomp voor de water-huishouding
van de eendenkooi. Tijdens deze excursie
maakte de Lions Club Maasland haar die-
nende functie voor het steunen van allerlei
goede doelen ook hier weer waar.
Gerard van Winden, kooiker van de aan het
Broekpolderpad op de grens van Maasland
en Vlaardingen liggende eendenkooi, was
maar wat blij met de schenking. Het is op
zich een kleine pomp, die volgens Van Win-
den wel precies voldoet aan de behoefte: het
waterniveau van de kooi op peil houden.
,,In de eendenkooi te Schipluiden hebben
we ook zo’n pomp,’’ legt Van Winden uit.
,,Met ongeveer een half uur pompen per dag
blijft het niveau van het water in de kooi
perfect op peil.’’ De pomp kan tien kubieke
meter water per uur verzetten. Dat wordt
uit een slootje gepompt waarmee de kooi in
verbinding staat met het oppervlaktewater
van de Aalkeet Buitenpolder.
Namens de Lions
Club Maasland over-
handigde Chris van
Waes de pomp aan de
in het pak van Natuur-
monumenten gestoken
Gerard van Winden.
De excursie paste vol-
gens Van Waes uitste-
kend in het thema ’het
naar buiten gaan’. Van
Waes: ,,We vinden dit
een leuk vervolg op de
excursie, die onderdeel
was van dit thema. Het
is altijd leuk om lokaal
een goed doel te onder-
steunen.’’ In januari
overhandigde de Lions
Club uit de opbrengst
van het jaarlijkse be-
nefietdiner al een gift
aan het Kinderatelier
van het Kreatiehuis te
Maasland. Uit de op-
brengst hiervan wor-
den nog twee goede
lokale doelen gediend,
zorgboerderij Au Bou-
lot en de afdeling g-
voetbal van MVV ’27.

Trekroute
’Eendenkooi het Aal-
keet Buiten’ in de
Aalkeet Buitenpolder bij Maasland en de
‘Eendenkooi Schipluiden’, ook wel ’Zou-
teveense Kooi’ of ’Kooi aan de Keen ge-
noemd, zijn beiden eigendom van de Ver-
eniging Natuurmonumenten. Gerard van
Winden is van beide kooien de kooiker
annex boswachter. Twee dagen per week is
hij bezig met het beheer en het onderhoud,
waarbij de kooi in Schipluiden nog echt in
gebruik is om eenden te vangen. Deze kooi
ligt precies in de trekroute van de eenden
uit noordelijke landen op weg naar warmere
oorden in het zuiden om te overwinteren.
Als het echt koud is trekken ze soms tot
aan de Middellandse Zee. Als het minder
koud is strijken ze ook in Nederland neer,
zoals in Schipluiden. Hier worden de een-
den geringd zijn om ondermeer onderzoek
naar hun trekroutes te kunnen doen. Na het
broedseizoen, zo eind mei, stelt Van Win-
den de kooi wel eens een korte periode be-
schikbaar voor bijvoorbeeld een excursie
van een schoolklas.

Kooikershuisje
De eendenkooi in de Aalkeet Buitenpol-
der bij Maasland dateert uit het eind van
de vijftiende eeuw, het nog heel gave kooi-
kershuisje vermoedelijk uit het eind van de
zestiende eeuw. In de kooi langs de A20
worden geen eenden meer gevangen. ,,De
eendenkooi wordt alleen nog gebruikt voor
het houden van excursies,’’ zegt Van Win-
den, die de excursies zelf verzorgt. Volgens
de overlevering hebben er in het kleine
kooikershuisje ooit paarden gestald ge-
staan, waar de vroegere nu dichtgemaakte
goot voor de mest nog op zou duiden. Ook
zouden er kooikers met hun gezin te heb-
ben gewoond. Momenteel wordt het kooi-
kershuisje gehuurd door een inwoonster uit
Vlaardingen, die er kinderfeestjes houdt.
Blankenburgtunnel
De aanleg van de Blankenburgtunnel houdt
de Vereniging Natuurmonumenten en Ge-
rard van Winden behoorlijk bezig. ,,Als dat
plan doorgaat is het gedaan met de eenden-
kooi,’’ zo weet de kooiker. ,,De kooi ligt pre-
cies op de plek waar het knooppunt vanuit de
Blankenburgtunnel met de A20 moet komen.
Als die tunnel er komt is moet de eendenkooi
daarvoor wijken.’’ In dat geval komt er rond
de plek van de eenden kooi een grote lus in
het landschap, waarover het verkeer rich-
ting tunnel wordt afgebogen. De A20 tussen
Maasland/Maassluis en Schiedam krijgt dan
tevens twee keer drie rijstroken om het uit
de tunnel komende verkeer te kunnen ver-
werken. Nog dit jaar wil de minister de keus
maken tussen de Blankenburgtunnel en de
Oranjetunnel. Gerard van Winden moet er
niet aan denken als die keus verkeerd uitpakt.
,,Dat betekent het einde van de eendenkooi.’’
Chris van Wwaes overhandigt namens de Lions Club de waterpomp
aan kooiker Gerard van Winden. Foto Chantal de Kiewit.
Lions Club Maasland
verrast eendenkooi met nieuwe waterpomp
Tentoonstelling
van hobbyisten heeft
record aantal deelnemers
Midden-Delfland - De tweejaarlijkse ten-
toonstelling van hobbyisten en kleinkun-
stenaars uit Midden-Delfland kent met zo’n
40 inzendingen een record aan deelname.
De tentoonstelling vindt plaats van vrijdag
11 tot en met zondag 27 maart in expositie-
gebouw Tavenu aan het Pynasplein in het
centrum van Maasland. De tentoonstelling
wordt vrijdagavond om 8 uur geopend door
wethouder Tineke van Nimwegen. Het is
tevens de laatste tentoonstelling van het
seizoen 2010-2011. Vanwege de grote geva-
rieerdheid van kunstwerken beloofd het een
heel leuke en aantrekkelijke tentoonstel-
ling te worden. Schilderwerk, tekeningen,
beeldhouw- en boetsierwerken, fotografie,
borduren, quilten. De inwoners uit de ge-
meente laten een grote verscheidenheid
zien aan kunstuitingen. Een opvallende in-
zending is de in modelbouw vervaardigde
Burgemeester van der Lelykade te Maas-
land.
De openingstijden van gebouw Tavenu zijn
op zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag
van 2 tot 5 uur.
Jantje Beton collecte
in Midden-Delfland
Aanstaande dagen kunt u de scouts weer
verwachten aan de deur voor de Jantje Be-
ton collecte. Voor alle Scoutinggroepen in
Midden-Delfland is deze collecte belang-
rijk. Dankzij de 50% die we zelf mogen in-
vesteren in materiaal kunnen de scouts met
bijvoorbeeld goede tenten weer gaan kam-
peren. De overige 50% investeert Jantje Be-
ton in mogelijkheden om buiten te spelen.
Dit jaar staat er bij de Midden-Delflandse
scoutingroepen weer vervanging of aanvul-
ling van het materiaal op het programma.
Ook in Den Hoorn wordt gecollecteerd
voor Jantje Beton. Dennis, voorzitter van
Scouting Den Hoorn: ”Wij lopen al tien-
tallen jaren mee met de collecte van Jantje
Beton. De afgelopen jaren hebben we de
opbrengst gestoken in de vernieuwing van
onze tenten en een kanotrailer, dit jaar staat
de vervanging van een set zeilen van een
lelievlet op het programma”.
De scouts willen u alvast bedanken voor de
eventuele bijdrage. Meer weten? Zie www.
jantjebeton.nl
Jantje Beton 2011 – Spandoek op de
Bolle Kickerd in Den Hoorn.
Scouting Maasland
organiseert
NL Doet Klussendag
Scouting Maasland organiseert zaterdag
19 maart een NL Doet Klussendag. Van
10.00 uur tot 18.00 uur hopen wij samen
met enthousiaste vrijwilligers ons gebouw
onderhanden te nemen. In en rond het scou-
tinggebouw aan het Breeveldpad willen we
de keuken opknappen, een aantal lokalen
verven, de dakgoten vernieuwen en een ex-
tra kast inbouwen voor de opslag van spel-
materiaal. Uiteraard wordt er gezorgd voor
koffie en thee en is er na afloop een gezellig
borreltje. We hopen dat velen bereid zijn
ons een handje te helpen. Aanmelden voor
deze klus actie kan via de website van NL
Doet op www.nldoet.nl. Voor meer infor-
matie kunt u contact met ons opnemen via
info@scoutingmaasland.nl.
Het Klusteam van Scouting Maasland
10 MAART 2011 MiddenDelfland 11
VAN LEERDAM
MAKELAARDIJ
BOUWKAVELS IN MIDDEN-DELFLAND TE KOOP
Oostgaag 39 te
Maasland
Één bouwkavel van ca. 1.200 m²
t.b.v. particuliere woningbouw
gelegen aan de Oostgaag 39 te
Maasland langs het water “De
Gaag”. In de toekomst zullen de
kassen rondom verdwijnen zodat er
vrij uitzicht ontstaat. Er zal in
overleg met de gemeente op de kavel
een woning tussen 600 m³ en 750 m³
gerealiseerd kunnen worden.

Koopsom: € 590.000,- k.k.
Oostveenseweg 13a te
Schipluiden
Midden in de Zouteveense polder
gelegen kavel van 6.124 m² groot
waarop een woning gerealiseerd
mag worden t.b.v. particuliere
woningbouw. Gelegen aan de
Oostveenseweg 13a te Schipluiden
met vrij uitzicht over de polder. Op
de kavel kan in overleg met de
gemeente een woning van 600 m³ en
50 m² bijgebouwen worden
gerealiseerd.
Koopsom: € 598.000,- k.k.
Deze objecten bieden u de kans om uw eigen huis te ontwerpen in het landelijk gebied van Midden Delfland.
Bekijk de overige 60 objecten op onze website!
www.vanleerdammakelaardij.nl
Pr. Irenelaan 43, 2635 HP Den Hoorn
tel. 015-257 38 98
* Aankoop * Verkoop * Taxaties
Bcdankt voor uw CfT!
Zatcrdag 26 maart
Sponsor:
Aannemersbedrijf Groenewegen
De vrije week in de tafeltenniscompetitie
werd door de Maaslandse tafeltennissers
benut voor wat naar voren geschoven en in-
haalwedstrijden.
Smashing Maasland 1 speelde twee keer
tegen Germinal 1. Thuis in De Hofstede
werd met 6-4 verloren, ondanks een fraaie
hattrick van Jos Bergenhenegouwen, die
zelfs zonder gameverlies zijn partijen bin-
nenhaalde. Hij is dus aardig over het verlies
van zijn 100 % heen en begint gewoon aan
nieuwe serie. Jan Groenewegen en Frank
Vogels bleven echter beneden hun normale
niveau en scoorden niet, ondanks een paar
spannende 4e en 5e games. Het dubbel werd
door Jos en Jan met 11-8 in de 4e game ge-
pakt. In de return in Rotterdam namen zij
goed revanche: 2-8. Het thuisvoordeel is
dus op het ogenblik in De Hofstede geen
voordeel meer met al die kapotte tl-buizen,
hoewel de tegenstanders daar theoretisch
net zoveel last van moeten hebben. Jos
Bergenhenegouwen en Jan Groenewegen
scoorden nu beiden volop en lieten zich niet
meer verrassen. Jos stond weer geen game
af, Jan had een keer een 4e game nodig. Hun
dubbel ging ook in 3 games, maar wel met
5-11, 9-11 en een zeldzame 21-23! Frank
Vogels pakte weer zijn puntje mee, met 9-11
in de 5e game van zijn eerste partij. Zijn
laatste ging met 11-7 in de 5e game maar net
verloren. Smashing komt hierdoor even aan
kop, met 1 punt voorsprong op Germinal,
maar slechts 3 op Centrum dat een wed-
strijd minder heeft gespeeld. Dat kan dus
nog wel spannend worden.
DUO-3 speelde een naar voren gehaalde re-
turnwedstrijd tegen Bergschenhoek 3. Uit
werd met 3-2 verloren, nu werd het zelfs 1-4.
Zou het dan toch aan die kapotte verlichting
liggen? Ton Heine scoorde het ene tegen-
punt, en kwam met 10-12 in de 4e game nog
dichtbij een tweede. Sjaak van den Heuvel
was erg vriendelijk voor de tegenstanders:
hij hielp zelfs de man die nog niets gewon-
nen had van zijn 0% af. Het dubbel van Ton
en Sjaak wil nog wel eens voor een verras-
sing zorgen, maar dat was deze keer met
7-11 in de 4e game niet imponerend. Duo
3 staat nu op een gedeelde onderste plaats
met Scyedam 6.
DUO-4 boekte in Rotterdam een nuttige
2-3 tegen Diveko 2. Ook van deze wedstrijd
ontbreken de details.
Smashing Maasland speelt op donderdag-
avond om 20.00 uur in sporthal De Hofste-
de en kan wel een paar nieuwe leden plaat-
sen. Komt u eens een balletje slaan om te
kijken of het iets voor u is. Als het de eerste
keer bevalt, kunt u het via een voordelige
strippenkaart ook wat langer proberen op
avonden dat het u goed uitkomt.
Meer informatie: www/smashingmaas-
land.nl
Smashing Maasland
actief in vakantieweek
Maasland - Het was zondagmiddag lekker
weer, het zonnetje scheen en er stond niet
teveel wind. Voor Sjaak Rasens een goede
reden om er op uit te trekken. ,,Lekker de
polder in,’’ zegt hij. ,,Kijken of er al wat
ligt.’’ Het is nog wel vroeg en ook nog koud
voor het vinden van kievitseieren, maar je
kan het in de nauur nooit weten.
Om een paar minuten over vier was het zo-
ver, in de Commandeurspolder vond Rasens
het eerste kievitsei. Voor zover bekend mis-
schien wel het eerste kievitsei in de regio of
wellicht in de provincie. ,,Met die kou is 6
maart knap vroeg,’’ weet Rasens. Hij liet
het ei gewoon liggen, om zijn vondst wel bij
Landschaps Beheer Nederland te melden.
Dat er twee controleurs direct op af kwamen,
geeft al aan dat Rasens er met zijn eerste
kievitsei heel vroeg bij was. Rasens nam de
controleurs mee de polder in om zijn vondst
aan te wijzen. Het ei lag er nog precies zoals
hij het had gevonden.
In het verleden was het vinden van het eerste
kievitsei een heel gebeuren, werd het traditi-
oneel aangeboden aan hoogwaardigheidsbe-
kleders als burgemeesters, commisarissen
van de koningin en ook wel aan de koningin
zelf. Later werd die traditie geschrapt, werd
en wordt er nog steeds naar het kievitsei ge-
zocht, maar wordt het niet meer aan iemand
aangeboden. De provincies zitten met de
kievitseieren overigens niet allemaal op één
lijn, zo weet ook Rasens. In Friesland mag
er nog wel worden geraapt, rond de 6.000
eieren. In andere provincies, waaronder
Zuid-Holland, mag dat niet meer. Moeten
de vinders het ei laten liggen. Rasens: ,,Het
is weliswaar heel vroeg, maar als het goed is
komt het ei straks gewoon uit.’’
Sjaak Rasens
was er vroeg bij met eerste kievitsei
10 MAART 2011
MiddenDelfland 12
Op dinsdag 22 februari
was er een heel interes-
sante middag voor de leden
en belangstellenden van de
PCOB (Prot. Chr. Ouderen
Bond).
In een goed gevulde “Sin-
gelhof-zaal” verwelkomde
voorzitter Rob Noorder-
meer ook de genodigden
deze middag, want naast de
presentatie van de Voed-
selbank, vond ook de Jaar-
vergadering plaats.
Het jaarverslag en de finan-
ciële stukken werden goed-
gekeurd. Wel moest een
kleine aanpassing plaats
vinden van de contributie.
Die bedraagt nu voor al-
leenstaanden € 23,50 en
voor een echtpaar/leefverband € 37.-.
Ook hiertegen had niemand van de aanwe-
zigen bezwaar.
Toen kreeg mevr. Joke Cats het woord. Zij
gaf een powerpoint-presentatie over het
werk van de Voedselbank in Maassluis. Op
een prettige manier wist ze het publiek te
boeien over het prachtige werk dat geheel
door vrijwilligers wordt gedaan. En denk
nu maar niet dat je zomaar in aanmerking
komt voor hulp. Eerst wordt je gescreend.
Alleen mensen die maar heel weinig geld te
besteden hebben nadat de vaste lasten zijn
voldaan, komen in aanmerking. In Maas-
sluis zijn dat er op ’t ogenblik 180. Men
krijgt maximaal 3 jaar deze hulp. Dan gaat
men er van uit dat je weer voor jezelf kan
zorgen.
Op deze middag gaven we ze een steuntje
in de rug. Iedereen had iets mee gebracht.
Op een grote tafel werd alles neergelegd en
in manden gedaan: koffie, soep, thee, bak-
meel, macaroni, maar ook schoonmaak-
middelen, enz. Teveel om op te noemen.
(Zie bijgaande foto). Ook de giftenpot werd
rijkelijk bedacht.
Joke Cats was onder de indruk van alle ga-
ven en bedankte iedereen voor deze gewel-
dige “opbrengst”.
Na de pauze met koffie/thee en de gebrui-
kelijke PCOB-tractatie, volgde nog een
presentatie van beelden “uit de oude doos”.
In die doos zaten hoofdzakelijk PCOB-ge-
beurtenissen vanuit de historie. ’t Was wel
vermakelijk dat de computer de beelden
niet altijd op de juiste volgorde liet zien.
Toch hebben we hiervan ook genoten.
’t Was al met al een geslaagde middag, die
met een mooi gedicht van Dicky Jordaan
werd afgesloten.
Ontmoetingsmiddag
PCOB afd. Maasland/Schipluiden
Lezing van de NGV afdeling Delfland
‘De burgerlijke stand en
het naamrecht
vanaf ca. 1800’
De NGV afdeling Delfland organiseert
donderdag 17 maart 2011 de volgende le-
zing: ìDe burgerlijke stand en het naam-
recht vanaf ca. 1800î door de heer Wim
Zondag, (oud) hoofd burgerzaken van de
gemeente Baarn en tevens ambtenaar van
de burgerlijke stand.
De burgerlijke stand is in ons land door
de Franse overheersing (Napoleon) in
1811/1812 ingevoerd en sinds die tijd een
overheidstaak geworden. In 2011 is het 200
jaar geleden dat de Burgerlijke Stand in heel
Nederland werd ingevoerd. Aan de hand
van veel voorbeelden zal een overzicht wor-
den gegeven van geboorte-, huwelijks- en
overlijdensakten vanaf ca. 1800 tot heden.
Ook hoe wij aan onze namen zijn gekomen
komt in het kort aan de orde. Als extra be-
zienswaardigheid zullen ook enkele akten
van ons koningshuis worden getoond (o.a.
de geboorteakten van Koningin Beatrix en
Prins Willem-Alexander).Voorts zal het
een en ander verteld worden over voorna-
men: mooie, leuke, grappige, gekke en rare
namen, die vroeger en vooral tegenwoordig
gegeven worden. Ook de mogelijkheid om
je achternaam of voornaam te veranderen
komt aan bod, alsmede hoe de ambtena-
ren van de burgerlijke stand omgaan met
het naamrecht van de in ons land wonende
vreemdelingen.Tot slot ook aandacht voor
het nieuwe naamrecht (keuzemogelijkheid
van deouders voor de naam van de vader
of de moeder), de registratie van partner-
schappen en het voltrekken van huwelijken
tussen twee mannen of twee vrouwen; ook
van enkele nieuwe ontwikkelingen wat be-
treft huwelijksvoltrekkingen en stamboom-
onderzoek.Aan het begin van de lezing
wordt aan een ieder een overzicht uitge-
reikt van de belangrijkste wijzigingen van
de burgerlijke stand vanaf 1800 tot heden
en aan het eind een overzicht van het huidig
naamrecht in Nederland.Kortom een kijkje
in de keuken van de burgerlijke stand en het
naamrecht in Nederland.
Locatie: Kerkelijk Centrum Delfgauw,
Zuideindseweg 7, 2645BD DELFGAUW.
Details locatie: delfland.ngv.nl/afdelings-
avond.html
Aanvang: 20.00 uur Toegang: Vrije toegang
voor leden en niet-leden
Modeshow
Woensdagavond 13 april 2011 organiseert
KVG Den Hoorn in samenwerking met
Nanda Mode weer een wervelende mode-
show. De modeshow is altijd een evene-
ment, dat volle zalen trekt.
Zo bij de start van het voorjaar lopen we
toch weer eens door onze garderobe heen.
Meestal komen we tot de conclusie dat er
‘iets nieuws’ moet komen. Tijdens onze
modeshow kunt u inspiratie opdoen!
Voor de leden van KVG Den Hoorn is dit
een gratis avond.
Zij kunnen gratis toegangskaarten ophalen
in de winkel van Nanda Mode.
Niet leden zijn ook van harte welkom.
Toegangskaarten zijn te koop in de winkel
van Nanda Mode. Kaarten kosten € 5,00 per
stuk.
Graag verwelkomen wij u op deze bijzon-
dere avond in de Hoornbloem.
Aanvang 20.00 uur.
Open Dag
bij Ontmoetingscentrum
Singelhof
Op zaterdag 19 maart staan van diverse
locaties van Pieter van Foreest de deuren
open voor geïnteresseerden. Zorginstellin-
gen Pieter van Foreest doet deze dag mee
aan de landelijke Open Dag van de Zorg.
In Maasland zal Ontmoetingscentrum Sin-
gelhof aan de Hofsingel 26 de deuren open-
zetten. Uiteraard wordt er deze dag infor-
matie verstrekt aan geïnteresseerden op het
gebied van werk & opleidingen in de zorg
bij Pieter van Foreest, vrijwilligerswerk en
over wonen, zorg en welzijn bij Pieter van
Foreest. Naast het verstrekken van infor-
matie, zullen er ook rondleidingen worden
gehouden en zijn er diverse activiteiten
georganiseerd voor jong en oud. Voor een
overzicht van de overige locaties die de deu-
ren openen en een uitgebreid programma
per locatie verwijzen wij u graag naar onze
internetsite: www.pietervanforeest.nl.
De Open Dag is van 13.00 tot 16.00 uur.
Psychiatrie in de familie?
Omgaan met claimen
De interkerkelijke werkgroep Labyrint - In
Perspectief Delft organiseert op maandag
21 maart 2011 een informatieavond voor
familieleden en directbetrokkenen van psy-
chisch zieken over ‘Omgaan met claimen’.
Het leven met psychische problemen is
zwaar en niet alleen voor degene die ze
heeft, maar ook voor de mensen om hem/
haar heen. Soms kunnen mensen met psy-
chiatrische problemen zó op u als partner,
ouder, kind of andere betrokkene steunen,
dat er sprake is van ‘claimen’. Hoe komt
dat en hoe kunt u toch goed voor uzelf zor-
gen, zonder de ander in de steek te laten?
Deze informatieavond wordt verzorgd door
Isabel den Engelsman, beleidsmedewerker
preventie voor familieleden/mantelzor-
gers van psychisch zieken en werkzaam bij
GGZ Delfland. Zij houdt een inleiding over
‘Omgaan met claimen’. Tijdens de infor-
matieavond worden tips gegeven. Ook is er
gelegenheid tot discussie en het stellen van
vragen. Er is een boekentafel waar u in de
pauze en na afloop van de avond informa-
tiemateriaal kunt vinden. U bent van harte
welkom. Datum maandag 21 maart 2011,
tijd 20.00 uur (vanaf 19.45 uur is er koffie) –
22.00 uur.Plaats Betlehemkerk, Floresstraat
2, Delft, tel. 015-2126906. Meer informatie
kunt u krijgen bij: Wil Bontenbal tel. 015
261 36 96; Jenny Dijkstra tel. 06 153 573 95
Lezing Joost Zwagerman
in bibliotheek Den Hoorn
Joost Zwagerman, wie kent deze bekende
schrijver niet? Hij debuteerde in 1986 met
de roman ‘De houdgreep’. Met ‘Gimmick!’
(1989) bereikt hij een groot leespubliek, ge-
volgd door de bestseller ‘Vals licht’ (1991).
Hij werkte mee aan Barend & van Dorp en
presenteerde in 2003 en 2004 Zomergasten.
Behalve romans en verhalen schrijft Joost
Zwagerman ook poëzie. Inmiddels zijn er
vijf dichtbundels verschenen. In 2008 ont-
ving hij de Gouden Ganzenveer voor zijn
gehele oeuvre. In 2010 schreef hij het boe-
kenweekgeschenk: ‘Duel’. Net uitgekomen
is ‘Alles is gekleurd’ een boek vol prachtige
essays over kunst, literatuur en popmuziek.
Bent u ook zo benieuwd naar wat deze veel-
zijdige schrijver te vertellen heeft? Kom
dan ook naar de bibliotheek Den Hoorn!
Kaarten verkrijg bij de bibliotheek of via
www.bibliotheekdenhoorn.nl.
Bibliotheek Den Hoorn
Woensdag 23 maart 2011
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 12.00, bibliotheekleden € 2.00
korting.
Foto: Keke Keukelaar.
Bingo Maaslandse
Vogelvereniging
Vrijdag 18 maart is weer de derde vrijdag
van de maand en dan spelen we altijd onze
maandelijkse bingoavond. U bent allen van
harte welkom. We spelen voor aantrekke-
lijke prijzen. Ook hebben we leuke weggeef
prijsjes. De zaal gaat open om 19.30 uur en
we beginnen om 20.00 uur. Uiteraard staat
de koffie klaar. Ons adres is Doelpad 5 in
Maasland. Tot ziens op vrijdag 18 maart.
Handgemaakte sieraden
Marry Verbeek in
Bibliotheek Maasland
In de maanden maart en april worden de
fraaie, handgemaakte sieraden van Marry
Verbeek tentoongesteld in de bibliotheek
van Maasland. Als bezoeker kunt u de sie-
raden niet alleen bekijken, maar ook kopen.
Marry Verbeek heeft zich rond 2000 de
grondbeginselen van het werken met klei
eigen gemaakt. Zij kreeg vervolgens de be-
hoefte om ook andere technieken te leren.
In 2003 begon zij cursussen te volgen bij het
Atelier van Marijke van Ruyven, De Blok-
hut. Daar begon ze met het ontwikkelen van
haar eigen stijl.
Na jaren te hebben geëxperimenteerd met
vazen, schalen en andere objecten, is zij in
2007 en 2008 sieraden gaan maken. Vooral
hangers en broches hadden haar voorkeur.
Door spiralen of kristallen toe te voegen
aan de keramische juwelen kregen deze een
unieke uitstraling.
De primaire kleuren die zij gebruikt zijn
vooral aardetinten of zwart en wit tinten,
de laatste zijn afkomstig van naked-raku
stoken. Doordat Marry de sieraden met
de hand maakt en glazuurt is elke creatie
uniek.
De sieradenexpositie is tijdens de openings-
tijden van de bibliotheek vrij te bezoeken.
Schietvereniging
Maasland
Klein kaliber geweer
P.Beerens 73-38; S. Boekestijn 97-44; A.
Bos 79-44; P. Burger 95-48; G. van de
Caay 88-40; C. van Dorp 84-47; R. den
Dunnen 89-44; P. van der Ende 89-46; L.
Haaring 97-49; J. Hanemaaijer 96-49; J.
van der Hout 84-46; R. v.d. Kaay 86-43;
P. Kalkman 78-43; J. Kamstra 84-45; M.
Kohler 90-47; M. van Krugten 82-41; L.
van de Lee 90-39; CH. Mostert 89-45; A.
Pellikaan 0-47; A.E. Poot 86-39; C. Poot
90-45; J. Priem 89-36; A. Rasens 90-43; H.
Rietveld 87-45; C. Sonneveld 86-41; M. van
Staalduinen 93-48; D. van Tilburg 91-47;
K. Vellekoop 80-41; J. de Vos 86-42; W.
Wuijster 80-44; J. van Zeijl 62-39.
Karabijn
P.A. Boekestijn 96-49; G. Sonneveld 92-49;
A. Stolk 99-47.
Reumapatiëntenvereniging Regio Delft is
dit jaar 25 jaar actief voor mensen met reu-
ma in Delft, Westland, Midden-Delfland
en Oostland. Zo’n mijlpaal willen we van-
zelfsprekend niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Eén van de eerste festiviteiten die in
het kader van het zilveren jubileum worden
georganiseerd, is een veelzijdige informa-
tie- en sprekersmarkt. Kijken, informeren
en meedoen! Deze informatie- en sprekers-
markt, die wordt georganiseerd op zaterdag
19 maart 2011, van 14.00 tot 17.00 uur, heeft
als thema: ‘Reuma en wat nu?!’. Dit evene-
ment is gratis toegankelijk en zal worden
gehouden in een aantal zalen van Sophia
Revalidatie, aan de Reinier de Graafweg 1
in Delft. Onder het motto ‘bewegen, kuren,
informeren’, zal worden getracht om zoveel
mogelijk verschillende aspecten van reuma
nader te belichten.
Een aantal sprekers geeft acte de presence:
dokter Bijkerk en dokter Peeters, reuma-
tologen in het Reinier de Graaf Gasthuis,
dokter Vliet Vlieland van het LUMC, reu-
maconsulenten mevrouw Vlaanderen en
mevrouw De Munck en podotherapeut de
heer Khoenkhoen. Naast de reguliere be-
handeling van reuma, is er tevens aandacht
voor alternatieve methoden als iriscopie en
haptonomie.
Gedurende de hele middag zijn er work-
shops Cesar therapie en Tai Chi. Verspreid
over de middag kunt u meedoen aan sessies
van de Reuma Fitness Groep en de Bech-
terew-oefengroep en ervaren wat dit met
uw lichaam doet. Wilt u eventueel aan één
of meer van deze oefensessies deelnemen,
trekt u dan vooral gemakkelijk zittende kle-
ding aan.
Bij de stands in de centrale hal kunt u aller-
hande reumagerelateerde informatie krij-
gen over zaken die met bewegen, gezond-
heid en zorg te maken hebben. U kunt er
tevens metingen laten verrichten van bloed-
druk, longen, spieren en vetgehalte. Ook
heeft u de mogelijkheid om u uitgebreid te
laten voorlichten over de heilzame werking
van kuren op mensen met reuma. Kortom:
u hoeft zich deze interessante middag zeker
niet te vervelen. Er is voldoende gratis par-
keerruimte. Kijk voor meer informatie op
www.rpvdelft.nl. U bent bijzonder hartelijk
welkom!
RPV Delft organiseert op 19 maart
enerverende informatie- en sprekersmarkt!
10 MAART 2011 MiddenDelfland 13

WWW.SLAGERIJVANGEEST.NL
DE LEKKERSTE SLAGER VAN MIDDEN DELFLAND
Gepaneerde
Schnitzels
kip of varkens
5 stuks € 4,95
Uit eigen keuken:
Kip Piry Piry
100 gram € 0,95
alleen even opwarmen
Dijkshoornseweg 21
Den Hoorn
Tel. 015 - 261 47 71
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 18.00 uur
Zaterdag
van 8.00 tot 15.00 uur
Aanbiedingen geldig van maandag 14 t/m zaterdag 19 maart.
Proef de
superkwaliteit
Rundvlees
van onze
vaste boerderij
Uit onze eigen worstmakerij
Gegrilde kip
100 gram € 1,25
Grillworst
100 gram € 0,95
TIP VAN DE WEEK:
Steak Du Boeuf
een extra gekruide
hamburger 100% rundvlees
Je wilt je kind gelukkig zien!
Als er een kind in je leven komt, verandert alles,
voor altijd. Je hebt maar één wens: jouw kind ge-
lukkig zien en behoeden voor alle gevaren die in de
grote wereld op de loer liggen. Opvoeden is moei-
lijk. Als je kind niet lekker in zijn vel zit, raakt je
dat. Meestal kan een kind zelf niet aangeven wat
het probleem is, maar je ziet dat het uit balans is en
zonder woorden roept om hulp.
Zie voor de volledige tekst
elders in deze krant of op
de website : www.jannypronk.nl
Janny Pronk en Bernadette van Leeuwen
wijzen jou en je kind de weg naar elkaar!
Opel Astra 1.4 16V 5-drs Edition 23000 km 2009
Citroen Grand C4 Picasso 1.8 16V Amb.7-pers. 61000 km 2007
Mitsubishi Colt 1.3 Heartbeat 35000 km 2007
Suzuki SX4 1.6 Shogun 38000 km 2007
Toyota Auris 1.6 5-drs Linea Sol 43000 km 2007
Peugeot 206 1.4 16V Quicksilver 56000 km 2006
Daihatsu Sirion 5-drs 76000 km 2006
Opel Astra 1.6 16 V Edition 45000 km 2006
Hyundai H200 CRDI 45000 km 2007
Renault Master T28 2.5 DCI Autom 78000 km 2006
Ford Fiesta 1.3 Futura 21000 km 2005
Smart Forfour 1.1 Passion 52000 km 2005
Peugeot 1.6 16V 5-drs Autom 69000 km 2005
BMW 316 Automaat 108000 km 2005
Nissan Almera 1.8 5-drs 72000 km 2005
Rover Streetwise 1.4 Seater 5-drs 58000 km 2004
Peugeot 307 1.6 XT 5-drs 83000 km 2004
Toyota Corolla 1.6 16V Linea Sol 57000 km 2003
Fiat Stilo 1.6 16V 5-drs 72000 km 2003
Renault Megane Scenic 1.8 16V 70000 km 2003
Toyota Yaris 1.3 5-drs – Airco 96000 km 2002
Renault Clio 1.2 107000 km 2002
Opel Astra 2.2 16V Coupe 183000 km 2002
Opel Corsa 1.2 16V Comfort 62000 km 2001
Seat Cordoba Vario 1.4 90000 km 2000
Peugeot 206 1.6 XS 152000 km 2000
Toyota Hiace 2.4D 101000 km 1999
VW Polo 1.4 152000 km 1997
Subaru Vivio XLI 148000 km 1996
Opel Astra Stationwagon 1.4 167000 km 1996
Opel Astra 1.6 5-drs 143000 km 1994
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Gaagweg 36 - Schipluiden
Telefoon: 015 - 3809134
Openingstijden
dinsdagmiddag van 14.00 - 17.30 uur
vrijdagmiddag van 14.00 - 17.30 uur
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur
Bent u opzoek naar een leuk, betaalbaar en
in het bijzonder origineel cadeau…?
Ambachtelijk Zuivelboerderij Van Winden
heeft voor u het zogenoemde ‘Midden Delfland pakket’
verkrijgbaar in elke prijsklasse.
Voor informatie, bezoek onze winkel of bel ons
telefoon: 015 - 3809134
www.kruijtinterieur.nl
Wagenstraat 27 - Maassluis
Shutters op maat
Voor klokken en sieraden
naar De Lier
www.juwelier-nederlof.nl
Dé directe lijn naar een
financieel gezonde toekomst
www.danielsdekkers.nl
Ook bij schulden
Open dagen & 10% korting!
1 & 2 april 2011 van 09:00 tot 17:00 uur.
Westgaag 10 · Maaslano · T 010-59 104 05
10 MAART 2011
MiddenDelfland 14
Wat betekent het voor uzelf of voor uw be-
drijf als u voortaan kunt kiezen voor beta-
len met euro’s of een lokale munt? Lijkt het
u leuk en verbindend of ziet u daarin vooral
risico’s? Over al deze aspecten praten wij op
woensdagavond 23 maart om 20.00 uur bij
Op Hodenpijl met de grondlegger van zo’n
lokale munt ‘de Gelre’ de heer A. Migchels
uit Arnhem. Wij hopen op een goede inter-
actie met u!
Stimuleren lokale economie
De Gelre bestaat sinds 2007. De munt heeft
dezelfde waarde als de euro en wordt volop
gebruikt in Gelderland door een ‘handel-
snetwerk’ van particulieren, bedrijven en
stichtingen en verenigingen.
Zo functioneert het lokale geld als soci-
aal bindmiddel en stimuleert het regionale
midden- en kleinbedrijven. Het geld blijft
langer binnen de regiogrenzen dan de euro
en de omloop ervan is snel door de onder-
linge afspraken hierover.

Voordelen in het algemeen (MVO)
De afzetmarkt voor producten en diensten
is dichtbij, dat scheelt transport.
Iedere nieuwe deelnemer is een potentiële
nieuwe klant. Wie 100 stuks van deze loka-
le munt koopt, krijgt er 105. Die bonus van
5 procent kan aan een goed doel besteed
worden. Omgekeerd wordt ook een boete
van 5 procent gerekend als deze weer door
de bezitter worden ingeruild tegen euro’s.
Voordelen per doelgroep:
Bent u een detaillist -> door deelname
werkt u mee aan het sneller circuleren van
geld binnen de regio, buurtbewoners zul-
len liever naar uw zaak komen dan richting
de stad gaan. Bent u een sportvereniging?
Deelname zou een logische stap zijn omdat
elke vereniging ten doel heeft om mensen
met elkaar te verbinden, je kunt er ook leuke
acties bij verzinnen. Valt uw bedrijf onder
MKB (hoe groter het netwerk is, hoe eerder
uw nota’s betaald zullen worden waardoor
ú meer grip hebt op uw eigen bedrijf (en
minder kopzorgen). Bent u consument) u
kunt een actieve bijdrage leveren aan een
bloeiende economie in uw woongebied, ge-
zellige winkels en cafés simpelweg door de
keuze van een extra vakje in uw portemon-
nee.
Voorbeelden van aangesloten bedrijven in
Arnhem: makelaar/ automatiseringsbe-
drijf/ loopbaanadviseur/ regiovereniging/
café en restaurants/ zorgboerderij/ vast-
goedbemiddeling/ verswinkels en dro-
gisterij/ taxi/ montagebedrijf/ drukkerij/
fotografie etc. Deze lezing is gratis. Op
Hodenpijl biedt u in combinatie met deze
lezing het volgende menu aan:De avond-
schotel/ een glas wijn & kop koffie; de kos-
ten hiervoor zijn € 20,- Aanmelden voor
dit speciale arrangement kan via info@op-
hodenpijl.nl Aanvang diner: 18.00 uur en
aanvang lezing: 20.00 uur. Meer informatie
over de lezing zie www.Ophodenpijl.nl
Lezing over het starten van een lokale
munt in de regio Midden-Delfland
Schipluiden – IJsclub
Vlietland is druk be-
zig met de vervaar-
diging van een mooi
jubileumboek over
de ijshistorie vanaf
1893, het jaar waarin
de voorganger, IJs-
vereeniging IJslust is
opgericht.
Nu kwamen wij bo-
venstaande foto te-
gen die ongeveer
tien jaar geleden in
ons bezit kwam. Wie
herkent de man op
de foto of zijn auto?
Waarschijnlijk is het
kiekje gemaakt in de
strenge winter van
1963 bij de Trambrug
in Schipluiden. Re-
acties graag naar ijs-
clubvlietland@gmail.
com Ook andere oude
foto’s en verhalen zijn
van harte welkom!
Wie is de man met zijn auto op het ijs?
Op 25 februari jl. ondertekenden Careyn,
Pieter van Foreest en Zorggroep eerste lijn
apotheken de samenwerkingsoverkomst
Farmaceutische Zorg Extramuraal voor
de regio DWO (Delft, Westland, Oostland
(Nootdorp/Pijnacker)). De samenwer-
kingsovereenkomst heeft als doel de medi-
catieveiligheid te verbeteren en richtlijnen
te geven aan apotheken en thuiszorg bij
het uitvoeren van farmaceutische zorg aan
klanten in de regio DWO. Ook eenduidig-
heid was een belangrijk punt voor de apo-
theken, daarom hebben zowel Careyn als
Pieter van Foreest de overeenkomst onder-
tekend.
Aanleiding voor de overeenkomst is dat
niet iedereen die thuiszorg ontvang, in staat
is zelf de regie te voeren over medicijnge-
bruik. Uit onderzoek is gebleken dat hierin
regelmatig fouten worden gemaakt. Dit was
voor Careyn aanleiding om het initiatief te
nemen deze samenwerking vorm te gaan
geven. Kwalitatief hoogwaardige en ver-
antwoorde farmaceutische zorg bieden aan
klanten is het uitgangspunt geweest om met
de apotheken deze samenwerking tot stand
te brengen. Alle betrokkenen zien het als
hun verantwoordelijkheid om klanten met
een geldige indicatie van het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg) het juiste medicijn,
op de juiste tijd, in de juiste dosering en op
de juiste wijze te geven. Dit vereist een be-
trouwbaar systeem en duidelijkheid over de
verschillende verantwoordelijkheden en de
communicatie met klant, arts en apotheek.
Hierbij blijft behoud van regie over het ei-
gen leven, keuzevrijheid en zelfredzaam-
heid van de klant altijd centraal staan.
Marja Hubert, directeur Careyn: “We zijn
erg trots op deze samenwerkingsovereen-
komst. Ons uitgangspunt is altijd om vooral
de vraag van de klant zo goed mogelijk te
beantwoorden, zonder dat deze last heeft
van verschillende werkwijzen, regels en
verantwoordelijkheden van de organisaties
die de zorg komen leveren. Dit soort samen-
werkingen dragen daar aan bij en maken het
voor onze klanten een stuk eenvoudiger en
vooral ook veiliger.”
Meer informatie
Careyn is een zorgorganisatie in Zuidwest
Nederland. Careyn is lokaal georganiseerd
en staat voor Persoonlijke Zorg. Careyn
levert een volledig en toonaangevend as-
sortiment preventie , zorg , behandelings
en woondiensten in het woongebied. De
dienstverlening sluit naadloos aan op iedere
levensfase van jong tot oud , de dagelijkse
‘thuis’ omgeving en de specifieke omstan-
digheden van de klant.
Careyn, Pieter van Foreest en Zorggroep
eerste lijn apotheken bekrachtigen
samenwerkingsovereenkomst
Muziekcafé in Schipluiden
Schipluiden - Ook tijdens het laatste mu-
ziekcafé op 20 februari is weer gebleken,
dat steeds meer mensen dit evenement in
het Oude Gemeentehuis te Schipluiden we-
ten te vinden. Het was aardig druk en vooral
heel gezellig, waarbij ook het knusse bar-
retje in de muziekzaal is geopend. Lekker
luisteren naar de muziek en gezellig met
elkaar kletsen tijdens het muziekcafé. Met
het gegeven dat lokale musici hierbij in de
gelegenheid worden gesteld om hun vocale
prestaties ten gehoren te brengen, snijdt
het mes derhalve aan twee kanten. Tijdens
het muziekcafé op zondag 20 maart zullen
Lex & Simone, bekend van Jack in the Box,
unplugged, dus puur natuur, hun favoriete
Nederlands talige liedjes ten gehoren bren-
gen. Het blijft trouwens niet alleen bij Ne-
derlands talige liedjes. In het vervolg op dit
duo treedt er een aantal zangers en zange-
ressen op van ,,Rosemary the Musical’’. Zij
brengen hun favoriete cover ten gehore. Zij
worden hierbij begeleid door Lex Rutgers
op gitaar en Roelof uit Beijerse op bas. Met
deze invulling staat het muziekcafé weer
garant voor kwaliteit, een feest der herken-
ning en een enkele speciale gast.
Het muziekcafé is van 15.00 tot 18.00 uur en
de toegang is gratis.
Celtic Swing’s
Saint Patricksday festival
Op zondag 20 maart organiseert Celtic
Swing weer het spetterende Saint Patricks-
day festival. Dit festival, ter ere van de
nationale Ierse feestdag, belooft wederom
een spektakel te worden. Van half elf tot
half zeven kan je terecht bij het Trefpunt in
Maasland voor dansworkshops – beginners
en gevorderden -, live muziek, creatieve
workshops, Ierse markt, films en een dans-
voorstelling van Celtic Swing.
Een van de gastdocenten van het festival is
Stefan. Hij heeft zelf twee jaar lang de we-
reld over getoured met de bekende show Ce-
litc Tiger (Michael Flatley). Een geweldige
buitenkans voor de Ierse dansliefhebber!
Op de Ierse markt vind je kunstenares Rian
Monkhorst, Eire shop, Gealforce music,
Rosalinda’s Irish dance shop, Vigo foto-
grafie en de jurkenmakerij. Een complete
markt voor het hele gezin.
In de pub speelt vanaf half twee de groep
Tooralay bekende Ierse nummers. Als je
zelf een instrument bespeelt mag je aan-
schuiven. Een ware Ierse sessie!
Het complete programma en meer infor-
matie vind je op www.saintpatricksday.nl.
Kaarten kosten €10,- en zijn verkrijgbaar
via info@celticswing.nl. Met deze kaart
mag je deelnemen aan alle workshops en
heb je toegang tot alle ruimtes!
Foto’s door Thof
Twee weken geleden berichtten wij over
de klussen die door handige Thoffers uit-
gevoerd kunnen worden. Inmiddels zijn de
klussen bekend en gaan Thoffers zaterdag
19 en 26 maart op pad om veelal achter-
stallig onderhoud te verrichten bij huis-
houdens in Maasland en Maassluis. Twee
getalenteerde Thoffers Sjaak en Bart gaan
foto’s maken. U kunt uzelf, de kinderen en
het complete gezin laten fotograferen in het
winkelcentrum Veldesteijn in Maasland
van 9.00 tot 13.00 uur op zaterdag 19 en 26
maart. Een digitaal fotobestand kost € 7,50
en een print van 30 x 45 cm van een van
de foto’s kost u maar € 7,50 extra. De print
wordt gesponsord door Zwaan Fotografie
en Presentatie. De visagie door DA is gra-
tis. De gehele opbrengst komt daarom ten
goede van Au Boulot. Tot slot. Foto’s kun-
nen ook bij u thuis worden gemaakt. Stuurt
u uw verzoek naar klusook@hotmail.com.
Postzegelruilbeurs
Aanstaande zaterdag 12 maart 2011 is er
weer de maandelijkse postzegelruilbeurs in
de Koningshof, Uiverlaan 20 te Maassluis.
De ruilbeurs is van 12:00-16:00 uur. . Het
is een van de beter bezochte ruilbeurzen in
deze omgeving. Wat uw thema van de ver-
zameling ook is, bijvoorbeeld schepen, fau-
na, flora, treinen, trams, vuurtorens of welk
onderwerp dan ook of een bepaald land, het
is er allemaal. Wanneer het u de vorige keer
niet lukte om dat ene zegeltje te bemachti-
gen, u krijgt nu weer opnieuw de kans om
hier wel aan te komen. Wij nodigen ieder-
een uit die nog postzegels verzamelt of die
er belangstelling voor heeft om deze beurs
te bezoeken. Kom eens langs om te zien of
dat er is wat u nog mist in uw verzameling.
Ook kunt u uw verzameling laten taxeren.
Bushalte, NS-station op loopafstand en een
ruime (gratis) parkeerplaats aanwezig. Toe-
gang voor leden gratis, voor niet leden is
de toegang € 1,-. Voor verdere vragen over
de ruilbeurs (of over de vereniging) kunt u
bellen naar 010-5916747.
Opbrengst collecte
Reumafonds te Schipluiden
Ondanks de voorjaarsvakantie heeft men
in de kern Schipluiden het mooie bedrag
van € 1280,58 opgehaald. Slechts zo’n €
50,- minder als voorgaande jaren, dat is on-
danks de voorjaarsvakantie toch een fan-
tastisch resultaat. Alle collectanten en zij
die gul geschonken hebben, hartelijk dank
hiervoor. Was u op vakantie en wilt u alsnog
een bijdrage doen dan kan dat door uw gift
te storten op giro 324 te Amsterdam t.n.v.
het Reumafonds. Hartelijk dank namens
comité Schipluiden, Annie Schouten
Opbrengst collecte
Reumafonds Maasland
De collecte in Maasland van het Reuma-
fonds heeft toch ‘n mooi bedrag opgebracht.
Er was deze week schoolvakantie, dan zijn
er veel mensen niet thuis. Het bedrag is
3.333,29 euro. Daar wordt heel veel goed
werk mee gedaan voor de mensen die met
reuma zijn belast en het Reumafonds krijgt
geen subsidie van de overheid. Alle men-
sen hartelijk bedankt en zeker dank aan alle
collectanten die deze week in de weer zijn
geweest om dit bedrag voor het goede doel
te bereiken. Als u de collectant gemist heeft
kan u geld storten op giro 324 Amsterdam.
www.reumafonds.nl.
19 maart:
Open dag Reinier
de Graaf ziekenhuis
Tijdens de landelijke Open dag van de Zorg
op zaterdag zet Reinier de Graaf de deuren
van locatie Delft open om belangstellenden
een kijkje in het ‘hart van Reinier’ te geven.
Het ziekenhuis biedt een scala aan activitei-
ten voor jong en oud onder het motto ‘zien,
doen en beleven’. Ook staat het werven van
nieuwe medewerkers en enthousiasmeren
van scholieren en studenten om te kiezen
voor een opleiding in de zorg centraal.

Zien
Neem een kijkje op de kinder-, KNO- of
longafdeling voor leuke demonstraties.
Vergeet niet de informatiemarkt en de po-
liklinieken oogheelkunde, orthopedie en
chirurgie te bezoeken. Ook zijn er rond-
leidingen langs de verloskunde, patholo-
gie, nucleaire geneeskunde en Reinier de
Graafs milieu-innovatie Pharmafilter.

Doen
Laat uw bloedsuiker en cholesterolwaarden
testen door onze laboranten. Of leer hech-
ten en bloedprikken tijdens de workshop
‘verpleegkundige worden’. Is uw zoons of
dochters beer of pop ziek? Ga dan op con-
sult bij de poppendokter. Of breng een be-
zoek aan de ambulance om deze eens van
binnen te bekijken.

Beleven
Altijd al nieuwsgierig geweest hoe een
zenuwonderzoek precies werkt? Ervaar
dit zelf bij de KNF (Klinische Neuro Fy-
siologie). En hoe voelt het om een chirurg
of anesthesioloog te assisteren tijdens een
operatie? Geïnteresseerden voor een op-
leidingsplek als OK-assistent, anesthesie-
of recoverymedewerker kunnen zich via
OKH@rdgg.nl inschrijven voor een rond-
leiding op een operatiekamer.

Ook voor kinderen is er van alles te doen.
Zij kunnen hun arm laten gipsen, mooie
ballonfiguren laten vouwen of zich uitleven
op een springkussen. De deuren van het
Reinier de Graaf ziekenhuis (Reinier de
Graafweg 3-11, Delft) staan open van 11.00
tot 15.00 uur. Kijk op www.rdgg.nl voor het
complete dagprogramma.
10 MAART 2011 MiddenDelfland 15
Verscheen er vorige week een artikel over
de in een nieuw jasje gestoken jeugdafde-
ling van Bibliotheek Schipluiden, deze
week verhalen we over de vernieuwingen
die de volwassenen-afdeling heeft onder-
gaan.
Uit enquêtes is gebleken dat het grootste
deel van de Schipluidense romanlezers het
liefst de romans op genre bij elkaar zou vin-
den.
En zo geschiedde. Romantische verhalen,
familieromans, spannende romans en een
rubriek overige romans staan nu in kleurige
kasten overzichtelijk opgesteld.
Tevens zijn de benamingen van die groe-
pen veranderd. Bijvoorbeeld de indeling in
‘Leven en Verdieping’ waar terug te vinden
zijn de romantische verhalen en familiero-
mans, maar ook informatieve boeken over
bijv. de thema’s filosofie, religie, gezond-
heid etc.
De nieuwe indeling nodigt uit om de biblio-
theek weer opnieuw te ontdekken en toch
steeds weer op andere verrassende boeken
te stuiten. Dat is het leuke van deze herin-
richting.
Daarnaast hebben we natuurlijk de grote
letterboeken (voor hen die moeite hebben
met de kleine letters) in een nieuwe kast
geplaatst met in de buurt daarvan een fijne
bank om even rustig te neuzen in de boeken.
De leestafel is verhuisd richting de deuren
naar de Dorpshoeve. Zoveel mogelijk wor-
den die deuren ook geopend tijdens ope-
ningstijden zodat u met een lekker kopje
koffie van de Dorpshoeve uw krant of tijd-
schrift kunt lezen aan de tafel.
Kortom, de bibliotheek is weer een mooie,
aantrekkelijk ogende plek geworden.
Een schat aan informatie en interessante
boeken (zowel in deze bibliotheek alsook
opvraagbaar uit andere bibliotheken) ma-
ken de bibliotheek tot een onmisbare voor-
ziening in Schipluiden. En…voor 43 euro
per jaar is een volwassene al lid! Acht ma-
terialen per keer lenen voor 3 weken en van
huis uit verlengen: allemaal niet op waarde
te schatten voordelen in deze tijd!
Op vrijdag 18 maart 2011 om 16.30 uur
wordt de ‘nieuwe’ bibliotheek van Schip-
luiden officieel geopend! U wordt van harte
uitgenodigd deze opening (met hapjes en
drankjes en een verrassinkje) bij te wonen.
We zien u graag!
Deel twee over vernieuwde bibliotheek
Schipluiden en de officiële opening
Anneke van den Ende hoopt met
rouwbloemwerk wat troost te bieden.
door Gemma van Winden-Tetteroo

Midden-Delfland –Met bloemen heb je
soms geen woorden nodig. Je kunt iemand
ermee verrassen, opvrolijken, feliciteren
of bedanken maar bloemen kunnen ook
een laatste groet zijn. Juist dan zou je
er iets bijzonders van willen maken en
er misschien iets persoonlijks in leggen
omdat dat een afscheid voorgoed is.
Uitvaartbloemiste Anneke van den Ende
heeft zich daarin gespecialiseerd.

Troost
“Ik vind het fijn als ik daar een steentje aan
mag bijdragen,” zegt Anneke. Zij volgde de
opleiding bloemsierkunst en deed ervaring op
in diverse bloemenzaken. Drie jaar geleden
besloot zij haar eigen bedrijf te beginnen en
koos zij als specialisme rouwarrangementen.
“Als je afscheid van iemand moet nemen,
is dat een emotioneel proces. Een bloemen-
groet kan daar een mooi onderdeel van zijn,
zeker als je er iets persoonlijks in kwijt wilt.”
Anneke vindt het een uitdaging om in zo’n
moeilijke periode op dat gebied iets voor de
mensen te betekenen en legt zich er helemaal
op toe. Zij komt eventueel aan huis om te
bespreken wat de wensen zijn. Natuurlijk kan
zij ook traditioneel rouwbloemwerk verzor-
gen, maar als je op haar website kijkt, zie
je daar verrassende creaties. Twee in elkaar
verstrengelde bloemenharten, groenten en
bloemen gecombineerd, fraaie bloemenvlin-
ders, kleurrijke maar wel ingetogen kransen,
kortom: Anneke wil er altijd iets bijzonders
van maken. Zo kan een rouwbloemstuk ook
wat troost bieden.

Persoonlijk tintje
“Ik werk altijd met dagverse bloemen. Geen
enkel bloemstuk is hetzelfde alhoewel ik ze
wel op elkaar afstem als ik voor iemand meer-
dere creaties mag leveren. Soms wil men een
stuk gereedschap erin verwerken, een foto’s
van de kleinkinderen of een andere herin-
nering. Als men de wensen kenbaar heeft
gemaakt, denk ik er over na en vind ik altijd
inspiratie om er iets moois van te maken.”
De bloemstukken van Anneke zijn inderdaad
bijzonder; fijngevoelig maar duidelijk met
liefde vervaardigd. Zij brengt de bloemen
persoonlijk op de plaats van bestemming en
verzorgt ze ook tot aan de uitvaart.
Of zij nu een bescheiden of een duurdere
bloemengroet verzorgt, ze doet het met even-
veel passie omdat zij begrijpt hoe belangrijk
juist die laatste groet is.

Workshops
Anneke is niet altijd met uitvaartcreaties be-
zig. Ze verzorgt ook workshops voor groepjes
mensen. Zo zijn er in april speciale paaswork-
shops en rond Moederdag organiseert zij ook
iets bijzonders. Wilt u meer weten of zien,
kijk dan op www.uitvaartbloemiste.nl
Omdat de laatste groet
bijzonder moet zijn
WIJ!
Wij brengen met 16 toonaangevende winkels in Nederland
mode voor de vrouw van nu. Onze collectie, met onder andere
de merken Taifun, Expresso, Betty Barclay, Esprit Collection,
Gerry Weber, Rosner, Passport en 2026 is zo veelzijdig dat
zowel moeders als dochters er kunnen slagen. Bij ons maken
de mensen die er werken het verschil: met oog voor de klant
en passie voor mode. Wij bieden een prettige werkomgeving
met veel mode en leuke mensen in een bedrijf met focus op de
toekomst.
JIJ!
Jij bent creatief en hebt passie voor mensen en mode.
Jij weet wat een klant wil en kunt goed verkopen.
Jij voelt je thuis in een betrokken en sympathiek verkoopteam.
Jij bent flexibel.
NU!
Nu zijn wij ter versterking en verjonging van ons team in
MAASSLUIS op zoek naar jou:
PARTTI ME
VERKOOPSTER
voor ± 15 uur
DOEN!
Reageer nu met een korte brief met cv en pasfoto
en stuur deze naar:
Janse mode b.v.
t.a.v. Els Edelijn
Koolhovenstraat 3,
3772 MT Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 57 59
Kijk voor meer info op
www.jansemode.nl
ALPHEN A/D RIJN - BARNEVELD - CAPELLE - CULEMBORG - ELST
ERMELO - GOUDA - HATTEM - IJSSELSTEIN - KAMPEN - MAASSLUIS
RHENEN - ROTTERDAM - VEENENDAAL - WASSENAAR - ZOETERMEER
Als er een kind in je le-
ven komt, verandert alles,
voor altijd. Je hebt maar
één wens: jouw kind ge-
lukkig zien en behoeden
voor alle gevaren die in
de grote wereld op de loer
liggen. Opvoeden is moei-
lijk. Als je kind niet lekker
in zijn vel zit, raakt je dat.
Meestal kan een kind zelf
niet aangeven wat het pro-
bleem is, maar je ziet dat
het uit balans is en zonder
woorden roept om hulp.
Spiegel
Als ouder(s) heb je het
niet gemakkelijk; je wilt meetellen in de
maatschappij, carrière maken maar daar-
naast ook je kind(eren) goed begeleiden.
Je wordt zelf ook weer een beetje kind; je
bakt zandtaartjes, je schommelt, je gaat
naar zwemles… Misschien houdt je kind
jou daarmee wel een spiegel voor en word
je herinnerd aan je eigen jeugd. Werd je
toen gepest, dan komen die gevoelens weer
boven. Dàt wil je je kind besparen, maar
hoe? Je wordt onzeker, vooral als je merkt
dat je eigen kind misschien ook wel gepest
wordt. Daardoor raak jij ook uit balans en
je blokkeert. Zo draag je die onverwerkte
emoties gemakkelijk over op je kind waar-
door je beiden in een vicieuze cirkel komt
met oplopende spanningen.
Wees jezelf
Vaak heb je een hulpverlener nodig om dit
proces te doorbreken, die jou laat zien dat
je je eigen kindpijn alsnog moet verwerken
om het achter je te laten. Dan pas leer je op
de juiste wijze om te gaan met jouw kind
en wordt opvoeden weer leuk. Accepteer je
kind ondanks jouw, meestal hooggespan-
nen, verwachtingen. Laat je kind zijn eigen
fouten maken, daar leert hij van, hij heeft
die ervaring nodig. Geef je kind de kans
om op die manier te groeien, weerbaar te
worden en zijn eigen weg te zoeken. Het zal
zijn eigen kwaliteiten en talenten met val-
len en opstaan ontdekken. Luister naar je
kind en neem het serieus. Luister vanuit je
gevoel dan praat je niet tégen je kind maar
mèt je kind. Jij bent uniek, maar jouw kind
ook. Wees wie je bent en gun dat je kind
eveneens.
www.w-aardereizen.nl
Janny Pronk (therapeute) en Bernadette
van Leeuwen (coach voor ouder en kind)
kunnen je daarbij helpen. In de zomerva-
kantie wordt er zelfs een speciale reis ge-
organiseerd naar La Vie Tara in de Franse
Ardèche, waar je samen met je kind, in alle
rust, kunt bouwen aan de weg naar elkaar.
Voor meer informatie: Janny Pronk tel: 06-
50215396 www.jannypronk.nl of
Bernadette van Leeuwen tel: 06-13928176
www.leerjewijs.nl.
Je wilt je kind gelukkig zien!
10 MAART 2011
MiddenDelfland 16

RESERVEREN:
DI GOJIM
VYSOTSKY
ZATERDAG 12 MAART, 20.30 UUR € 18
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Rusland heeft zijn eigen Jacques Brel: de Joods/
Russische Wladimir Vysotsky. Zijn teksten over de liefde
en de zelfkant zijn tijdloos. Jaap Mulder vertaalde de
liedjes in het Stadsfries. Met zijn band Di Gojim bezingt
hij Vysotsky’s onsterfelijke helden. Een magistraal
programma over de liefde voor het gajes, het schorem
en het geteisem. Geniet van een geheel eigen versie van zigeuner-, balkan- en
klezmermuziek. Slapstick, humor en emotie maken dit optreden een feest om naar
te luisteren.
TEMPO RUBATO
WINNAARS VAN HET VAN WASSENAER CONCOURS
ZONDAG 13 MAART, 11.30 UUR € 13
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Het Internationaal Van Wassenaer Concours is wereldwijd
het meest vooraanstaande en oudste concours voor
ensembles oude muziek. Antonio Piricone en Megumi
Tanno van Tempo Rubato wonnen de laatste editie van
dit prestigieuze concours. Het Italiaans-Japanse duo
specialiseert zich in het repertoire voor fortepiano vier
handen uit eind 18de en de eerste helft van de 19de eeuw. Voor Tempo Rubato gaat
hun muziek over het leven, vrijheid, innovatie en bravoure!
JAN AKKERMAN
ALONE TOGETHER
ZATERDAG 19 MAART, 20.30 UUR € 17
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Jan Akkerman pingelde als peuter al op zijn
speelgoedpianootje. Op zijn vijfde kreeg hij een, zoals
dat in de Amsterdamse volksmond heette, trekkast.
Later werd hij de trotse bezitter van een gitaar. Zijn
gitaarleraar zag dat hij een natuurtalent was. Dat bleek
uit zijn weerzin tegen muziektheorie. Gespééld moest er
worden! Wereldfaam verwierf Jan Akkerman toen hij in 1973 door het Engelse
tijdschrift Music Maker werd uitgeroepen tot beste gitarist ter wereld.
ARTE CORALE
PAASCONCERT
DONDERDAG 17 MAART, 20.30 UUR € 22,50
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Dit a capella mannen-kamerkoor is het of¿ciële koor van
de Aartsengel Gabriël Kerk in Moskou. De zangers zijn
allen afgestudeerd aan het conservatorium van Moskou
en bestuderen voortdurend de Russisch-orthodoxe
muziek. Tijdens dit paasconcert hoort u gezangen uit de
Vespers (de avondviering) en werken van componisten
als Pavel Tsjesnokov, een gedeelte uit de Paascanon van Artemi Vedel en een
LoÀied van Pavel Tolstjakov.
door Gemma van Winden-Tetteroo
Schipluiden – Nou jongens en meiden, kom
maar op, jullie kunnen de mouwen opstro-
pen en op 19 maart naar het voetbalveld ko-
men om te helpen bij de
snoeiwerkzaamheden.
Een en ander gebeurt
in het kader van de na-
tionale NL Doet-Dag,
een dag waarop in heel
Nederland vrijwilligers
aan de slag gaan.
De opgetrommelde
jonge- en oudere lui
worden bijgestaan voor
het echte snoeiwerk
door Werkgroep Wolf,
een heuse knotploeg
die bestaat uit louter
vrijwilligers. Net als
andere knotploegen
in de regio werken zij
in de wintermaanden
op zaterdag om de ka-
rakteristieke wilgen
te knotten in de wijde
omtrek. Zij zijn vorig
jaar ook al flink met
de snoeischaar in de
weer gegaan rondom
het sportcomplex van
Schipluiden. Ter aan-
vulling voor werk-
groep Wolf worden er
nu zo’n 15 tot 20 le-
den, ouders of andere
enthousiastelingen ge-
vraagd, die de snoeiers
willen ondersteunen
d.m.v. het afvoeren van
het snoeihout etc. De
vereniging zorgt voor
de verzorging van de
inwendige mens en na
afloop drinken ze ge-
zellig een borrel. Dat
klinkt natuurlijk niet
verkeerd. De werkzaamheden starten op
8.30 uur en jullie kunnen je massaal op-
geven bij debomen@kabelfoon.nl of bij
jboks@debruijngroep.nl Komt allen, het
wordt vast top!
Groot en klein(er) kunnen helpen sjouwen.
Handen laten wapperen op 19 maart ’11
Open dag WOS
Komende zaterdag 12 maart is er bij de
WOS open huis. Ook vieren wij op deze
middag de 2500e sportuitzending.
Afgelopen periode heeft ons gebouw een
metamorfose ondergaan. Hier zijn wij erg
trots op en dit willen wij graag aan u laten
zien. Deze middag kunt u ook een kijkje ne-
men achter de schermen bij de WOS.
Dankzij veel bedrijven die ons een warm
hart toedragen, is het ons gelukt er iets
moois van te maken. Wij willen ze hiervoor
alvast enorm bedanken! Zonder hen zou het
ons niet gelukt zijn om deze stap vooruit te
maken. De open dag begint om 14.00 uur en
zal duren tot 18.00 uur.
Daarnaast krijgt de WOS een geheel nieuwe
huisstijl die sinds afgelopen weekend al op
WOS TV te zien is geweest. De komende
periode zal de nieuwe huisstijl in z’n geheel
worden doorgevoerd.
Iedereen is van harte welkom aan de Van
der Kest Wittensstraat 7 in ’s-Gravenzande.
door Gemma van Winden – Tetteroo
Midden-Delfland/Delft – Techniek alleen
voor jongens? Dacht het niet! De meiden
met de knalroze boa’s, de baby-roze hand-
schoentjes en de megagrote brillen lieten
duidelijk van zich horen en zien tijdens de
Beneluxfinale First Lego League. En ze
hebben nog gewonnen ook. Hoezo man-
nenwereld: here we come, dus pas maar op!
Dat stralen de meiden van de tweede klas
van het CLD uit en daar kan mooi niemand
omheen. Iris Baas uit Den Hoorn en Vera
Sluijter uit Maasland zijn apetrots dat zij
met hun school uit Delft deze bijzondere
prijs in ontvangst mochten nemen.
Met roze haren
Bij de regiofinale in december 2010 ging
CLD GirlPower ook met de teamworkprijs
naar huis. Omdat het team toen tweede
werd in het eindklassement, veroverden zij
een plaats in de Beneluxfinale die onlangs
in Kerkrade werd gehouden. De 42 teams
die het beste hadden gescoord in hun regio,
waren hier aanwezig. De meiden van het
CLD GirlPower lieten duidelijk van zich
horen: iedereen werd bestookt met de roze
spuitbus van de dames.
Robot
De First Lego League is een wedstrijd die
jongeren tussen 8 en 15 jaar uitdaagt om de
maatschappelijke rol van techniek en tech-
nologie te onderzoeken aan de hand van
verschillende opdrachten. De teams moe-
ten een robot ontwerpen, programmeren en
bouwen, die een aantal vooraf vastgestelde
missies moet kunnen uitvoeren op het op-
drachtenparcours. De robot wordt beoor-
deeld op prestaties en technisch ontwerp.
Maar de First Lego League is meer dan
een robotwedstrijd. Alle teams moeten een
eigen onderzoek uitvoeren, dat zij mogen
presenteren tijdens de regionale- en Bene-
luxfinale. GirlPower heeft het ‘FC-stokkie’
ontwikkeld, een hulpmiddel om te bepalen
of eten nog houdbaar is. De jury was erg
enthousiast over de presentatie van het on-
derzoek. Het team heeft zelfs al een bedrijf
gevonden dat interesse heeft het product
verder te ontwikkelen.
Yes!!! Het is gelukt, echte GirlPower!
Roze brillen, boa’s, doorzettingsvermogen en enthousiasme: dat is GirlPower!
Teamwork
Teamwork is essentieel om te slagen in de
First Lego League. De teamworkprijs is
bestemd voor het team dat laat zien dat de
deelnemers het best kunnen samenwerken.
Niet alleen met elkaar, maar ook met an-
deren. De teamleden hebben zelf sponsors
gezocht en creatieve manieren bedacht om
geld te verdienen, posters en flyers ontwor-
pen en een website gebouwd. Al deze PR-
activiteiten en het enthousiasme, de profes-
sionaliteit en het zelfvertrouwen, zorgden
ervoor dat CLD GirlPower terecht met de
teamworkprijs naar huis ging.
Nu hopen de dames op de wild card voor
de Europese finale die begin juni in Delft
wordt gehouden.
Midden-Delfland is natuurlijk trots op haar
inwoners uit Den Hoorn en Maasland die
hierin participeerden!
10 MAART 2011 MiddenDelfland 17
Voltooiing uitvoering
aansluitplan
Midden-Delfland
Midden-Delfland - Deze week, woensdag
9 maart heeft wethouder Ageeth van den
Heuvel van Midden-Delfland, het mini-
gemaal aan de Zwethkade-Zuid 57 te Den
Hoorn in gebruik gesteld. Deze ingebruik-
stelling is het slotstuk van de uitvoering van
het aansluitplan Midden-Delfland.
Het aansluitplan is eind 2004 opgesteld en
ging uit van ongeveer 450 nog niet op het
riool aangesloten panden in Midden-Delf-
land. Dit aansluitplan is door het Hoog-
heemraadschap van Delfland omarmd en
Delfland heeft dit gedeeltelijk gesubsi-
dieerd. De eis was dat de aansluiting van
alle niet aangesloten panden voor 2011
gerealiseerd zou zijn. Dit is bijna gehaald,
want op 9 maart werd het laatste pand bin-
nen het aansluitplan aangesloten. Ook alle
duurzame glastuinbouw is aangesloten. Dit
moet op termijn een positieve bijdrage aan
de waterkwaliteit leveren.
Wethouder Van den Heuvel: ,,We zijn blij
dat we nu overal een passende voorziening
hebben voor de afvoer van afvalwater. Er
waren veel partijen betrokken bij de aan-
leg en de belangen bleken nog wel eens uit
elkaar te lopen. Maar men is het er una-
niem over eens dat het aangesloten zijn op
een goede riolering de gezondheid en het
gemak dient van iedereen. We zijn blij dat
we dit uitvoeringsplan nu succesvol kun-
nen afsluiten, waarbij we binnen de vooraf
door de raad afgegeven begrotingsruimte
zijn gebleven. Deze voorziening zal zeker
profijt gaan opleveren voor de inwoners van
Midden-Delfland.’’ Er zijn nog panden in
de gemeente die niet op het riool zijn aange-
sloten. Deze lozen hun afvalwater middels
een IBA, een zogeheten Individuele Behan-
deling Afvalwater. Deze werkt volgens het
systeem van de vroegere septictank, moet
dus geleegd worden.
Euterpe op de
Britse toer
Nog ruim twee weken en dan is het zover.
Harmonievereniging Euterpe geeft op 26
maart 2011 haar voorjaarsconcert in de
Oude Kerk in Maasland. Het thema van dit
concert is ‘Highlights from Great Britain’.
Het belooft een zeer gevarieerde avond te
worden met uitvoering van muziekwerken
die allen iets met Groot Brittannië te maken
hebben. Zo kunt u werk van Robbie Wil-
liams beluisteren maar ook A Monmouth
Overture van Philip Sparke. Om de Britse
sfeer te verhogen wordt aan het concert me-
dewerking verleend door ‘The Hague High-
land Pipe Band’. De band, die bestaat uit
doedelzakspelers en drummers, treedt op in
Full Dress, het militaire uniform zoals dat
gedragen wordt door Schotse regimenten.
U bent van harte uitgenodigd dit concert
bij te wonen. De toegang voor dit concert is
slechts 5 euro per persoon. Voor donateurs
van Euterpe is de toegang gratis.
Van 7 tot en met 20 maart wordt de Rabo-
bank Clubkas Campagne gehouden. Wan-
neer u lid bent van de Rabobank Westland
heeft u een brief ontvangen met daarin uit-
leg over deze campagne. Bij de Rabobank
Clubkas Campagne bepalen de leden van
de Rabobank (die vóór 1 januari 2011 lid
zijn) welke verenigingen en stichtingen
een sponsorbijdrage krijgen én hoe hoog
dat bedrag is. Dat gaat als volgt. Rabobank
Westland stort elk jaar een bedrag in de pot
van de Rabobank Clubkas Campagne. Via
de website kunnen de leden van de Rabo-
bank stemmen op hun favoriete club. Ie-
der lid krijgt vijf stemmen. Hij of zij mag
maximaal twee keer op dezelfde vereniging
stemmen. Het bedrag in de pot wordt ge-
deeld door het aantal stemmen. Hoe meer
stemmen voor de vereniging, des te hoger
het bedrag dat naar de clubkas gaat van die
vereniging. Draagt u Harmonievereniging
Euterpe een warm hart toe, breng dan twee
stemmen uit op Euterpe!
Wilt u wel stemmen, maar heeft u geen
internet, dan kunt u contact opnemen met
Linda van der Lee. Zij helpt u graag uw
stem uit te brengen. Tel: 010-592665. Eu-
terpe rekent op uw steun bij de Rabobank
Clubkas Campagne!
door Gemma van Winden-Tetteroo
Schipluiden – De rode brandweerauto stond
binnen handbereik. In het voorportaal en
op het podium van De Dorpshoeve zorgden
sfeervolle ‘vlammen’ voor de juiste ambi-
ance.
Vrijdag jl werd de jaarlijkse bindingsavond
van de brandweer gehouden in Schipluiden.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd
voor brandweerlieden en hun partners om
hun een gezellige avond aan te bieden waar-
bij meteen de diverse diploma’s en jubilea
onder de aandacht gebracht worden.
Jubilarissen
Na een speech van brandweercommandant
Mariska Hidding waarin zij haar waarde-
ring voor al het werk van de vrijwillige
brandweer van Midden-Delfland uitsprak,
werden de mensen naar voren geroepen die
zich nader bekwaamd hadden in het brand-
weervak. De diploma’s werden uitgereikt en
tal van mensen konden daarmee bevorderd
worden tot een hogere rang. Maarten van
Dijk en John van der Marel werden gefeli-
citeerd met hun 12,5 jubileum, net als Cock
Kuipers en Toon Keijzer die al dertig jaar
de brandweer trouw zijn. Het is vaak snel
gezegd en lijkt zo vanzelfsprekend, maar
de gemeenschap mag trots zijn op al die
mannen en vrouwen die hun eigen vrije tijd
geven voor onze veiligheid, en dat soms
tientallen jaren lang!
Vlammend betoog
Dit keer kwam er nog een extra officieel
moment waarbij maar liefst twee Konink-
lijke Onderscheidingen uitgereikt werden.
De eerste versierselen gingen naar Bertus
Holierhoek, die juist ook al een medaille
voor 35 jaar deelname aan de brandweer
ontving uit handen van de commandant.
“De laatste der HolierhoekMohikanen,”
memoreerde de burgemeester in zijn speech
waarmee hij refereerde aan het feit dat er
tot twee jaar terug drie broers Holierhoek
samen 100 jaar trouwe dienst aan de brand-
weer Den Hoorn hadden geleverd. De twee
oudere broers van Bertus werden al eerder
uitgeluid en nu nam hij zelf afscheid. “Je
hebt je in die 35 jaar het vuur uit de sloffen
gelopen en met al jouw functies en taken
ook voor hete vuren gestaan.”
Van blusklus tot redwerkzaamheden,
chauffeur, OR, penningmeester, voorlichter
en alle andere taken die maar mogelijk zijn,
waren in goede handen bij de bekwame Ber-
tus Holierhoek. De burgemeester vertelde
een aantal fraaie anekdotes. Er wordt dui-
delijk ook vaak gelachen bij de brandweer.
Natuurlijk ging de meeste aandacht naar
alle inspanningen die Bertus had verricht
om de veiligheid hier in Midden-Delfland
te vergroten. “Brandweerhelmpje af voor
jouw indrukwekkende activiteitenlijst!”
Bertus Holierhoek was niet alleen bij de
brandweer een gemotiveerde vrijwilliger;
ook bij de handbal- en de voetbalvereniging
van Den Hoorn laat hij zich al jarenlang
niet onbetuigd. Dat alles was aanleiding
om hem te benoemen tot lid in de orde van
Oranje Nassau.
Groos op Koos
Koos van Adrichem was, zoals gebruike-
lijk, ook aanwezig op de bindingsavond.
Behalve dan het feit dat hij een paar klein-
kinderen zag en hij daardoor al vreesde “dat
ze wat uitgehaald hadden”, zat hij nietsver-
moedend aan de koffie toen de burgemees-
ter ook hem opeens naar voren riep. Koos
was ooit vrijwilliger van de maand geweest
omdat hij, nadat hij met leeftijdspensioen
ging voor wat betreft het actieve brandweer-
leven, steeds als trouwe kracht aan de spuit-
gasten verbonden bleef als Manus van echt
alles! “Je zou de connectie Koos van Adri-
chem en de brandweer kunnen vergelijken
met een ‘duurzaam huwelijk’, zei de burge-
meester. “Ik noem dan: betrouwbaar, dege-
lijk, gedegen, hecht, solide, stabiel. Trouw
in rustige en roerige tijden. Ja, hij verdient
een lofzang op al zijn werk, want Koos van
Adrichem heeft heel, heel veel gedaan en
tot aan vandaag is hij nog steeds actief.
Vanaf 1972 heeft Koos oefenavonden bij-
gewoond, opleidingen gedaan, uitgerukt,
branden geblust, huisdieren uit bomen ge-
haald, wateroverlast aangepakt en nog veel
meer van die acties die op het pad van een
brandweerman komen.”
Oude bezems vegen ook nog best
Toen Koos in 1996 stopte, nam hij een
nieuwe taak op zijn schouders: hij zorgt tij-
dens alle oefenavonden voor koffie en thee,
wordt vaak tot slachtoffer gebombardeerd
en scharrelt daarnaast ook graag oefenma-
teriaal voor de brandweer op.
En altijd zijn daar de befaamde bitterballen
van Koos, want niet alleen na afloop van
de oefenavonden maar ook bij een kleine of
middenbrand op locatie is ‘Koos de Cate-
ring Service’ present met minstens koffie,
koeken of broodjes.
Daarnaast ruimt Koos altijd de kantine aan
kant en zorgt hij dat ‘zijn’ brandweerauto
weer spic en span is, ook nadat er een uitruk
door de polder en de koeienvlaaien geweest
is. “Al moet hij vier dagen poetsen, hij zal
die smurrie van de auto krijgen tot die weer
brandschoon is.”
Koos was duidelijk onder de indruk toen ook
hij benoemd werd tot lid in de orde van Oran-
je Nassau. Iedereen gunt het hem van harte!
Terechte onderscheidingen voor mensen
die heel veel voor de openbare veiligheid
van Midden-Delfland en omgeving gedaan
hebben. “De volgende generatie mag een
voorbeeld nemen aan mannen als Bertus en
Koos. De jongeren zijn de nieuwe bezems
die schoon vegen, maar Koos en Bertus
vormen de oude bezems die alle hoeken en
gaten kennen!”
De twee gedecoreerden temidden van de andere jubilarissen,
geslaagden, burgemeester en brandweercommandant.
Koninklijke onderscheidingen
en diploma’s voor de brandweer
Koos heeft zijn KO dubbel en dwars verdiend. Groos op opa Koos!
Bertus Holierhoek werd na 35 jaar trouwe dienst Koninklijk onderscheiden.
10 MAART 2011
PAGINA 18
Den Hoorn 1
lijdt eerste nederlaag
van het seizoen!
Vandaag stond de topper in 3C op het
programma, de nummer 2 Oranjeplein/
Postduiven (OPPD) tegen de nummer 1
Den Hoorn. In een flauw voorjaarszonne-
tje konden we rond de klok van 15:50 uur
vaststellen dat OPPD Den Hoorn had af-
getroefd op felheid en drie punten aan het
totaal toevoegde. Daarmee is de club uit
Madestein Den Hoorn tot op 1 punt gena-
derd met 1 wedstrijd minder gespeeld. Door
de overwinning van OLIVEO (0-1 bij GSC/
ESDO) is het weer ongemeen spannend aan
de top van de ranglijst.
Er stond veel op het spel voor beide teams,
dat was in het eerste kwartier te merken
door het schaakspel dat zich op het midden-
veld afspeelde. In de 18e minuut werd dat
doorbroken door de penalty die Den Hoorn
kreeg toegewezen na een duwovertreding
op Mike Righarts. De kalktrap werd uit-
stekend genomen door Michiel Draaisma
die laag via de binnenkant van de paal
binnenschoot: 0-1. OPPD had tot dan met
gevaarlijke uitvallen al bewezen over een
technisch vaardige ploeg te beschikken.
Na de tegengoal hadden zij het initiatief in
handen en na ongeveer een halfuur spelen
leek dat te leiden tot de verdiende gelijkma-
ker. Een OPPD-aanvaller kwam vrij voor
Klaas van Balen en drukte af. En waar on-
geveer het hele sportpark de goal al telde,
dacht Van Balen daar anders over: hij bracht
met één hand schitterend redding. Toch was
het enkele minuten later alsnog raak. Een
vreemde situatie waarbij de bal bij het uit-
verdedigen tussen de verdediging en Klaas
belandde. Een OPPD’er was het meest alert
en kaapte bal de bal voor de neus van Klaas
weg en passeerde hem. Het had de schijn
dat de bewuste speler de bal met de hand
meenam en zo tot scoren kon komen. Bij
het verschijnen van dit verslag heeft uw ver-
slaggever niet kunnen verifiëren of dit daad-
werkelijk zo was: 1-1. Er volgde een goede
fase van Den Hoorn met het sterke blok
Righarts/Berkhout als drijvende kracht.
Het leidde tot enkele goede kansen voor
Den Hoorn waarvan die van Draaisma de
beste was. Uit een counter kwam hij in bal-
bezit en kon vrij op de keeper afgaan. Net
buiten de zestien schoot hij binnenkant voet
in, maar stuitte op de uitkomende keeper.
In de rebound kreeg Sjoerd van Velsen nog
de kans, maar zijn inzet werd op de lijn ge-
keerd door een verdediger. Achteraf was dit
de fase waarin Den Hoorn de voorsprong
had moeten pakken om de wedstrijd naar de
hand te kunnen zetten. De tweede helft liep
de formatie van trainer Harry Biemans snel
tegen een zeperd op: al na 5 minuten lag de
2-1 in de touwen. Een ogenschijnlijk houd-
baar schot net buiten het starfschopgebied,
ging langs Van Balen die ‘vast’ stond. Den
Hoorn kwam daarna niet meer in de wed-
strijd en werd op felheid afgetroefd. Met en-
kele wissels werd geprobeerd het tij te keren
op jacht naar de gelijkmaker, terwijl OPPD
achteruit liep om de voorsprong te verde-
digen. In de 87e minuut werd een counter
ons fataal. Op links schoot een vrijgekomen
OPPD-aanvaller in. Het schot was niet hard,
maar viel wel in de korte hoek binnen: 3-1,
wedstrijd gespeeld. Het kadootje dat Den
Hoorn in blessuretijd kreeg van scheids-
rechter Vonk in de vorm van een penalty
(niemand langs de lijn kon vertellen wat de
overtreding was) werd uitgepakt door Mi-
chiel Draaisma. Maar de 3-2 kwam te laat
en het slotoffensief van Den Hoorn leidde
niet meer tot de vurig gewenste goal.
De conclusie is dat we de wedstrijd hebben
verloren, maar zeker niet de slag! We krij-
gen OPPD nog thuis en volgende week spe-
len OPPD en OLIVEO tegen elkaar. Ook de
diverse gele kaarten die OPPD kreeg kun-
nen wel eens nog een belangrijke rol gaan
spelen in de slotfase van deze competitie.
Uw verslaggever van de dag,
DvL
Midden-Delfland - Toen afgelopen zater-
dag het startschot klonk aan de Tiendweg
van Schipluiden stoven bijna 260 mensen
weg om een halve of een kwart marathon
te lopen door het mooie Midden-Delfland.
Dit sportevenement wordt georganiseerd
voor de 8e maal sinds de gemeenten Schip-
luiden en Maasland samen verder gingen
als Midden-Delfland. Thof uit Maasland en
De Hardloper uit Schipluiden tekenen voor
de organisatie.
Al snel verspreidden de lopers zich en werd
er een kleurrijk lint gevormd dat zich van
lieverlee opdeelde in groepjes lopers. In
de eerste kilometers liepen twee leden van
AV Waterweg op kop: Gerard de Lange
en Schiedammer Marc Meeder. Laatstge-
noemde nam deel aan de wedstrijd over 10,4
kilometer. Maar De Lange stak in topvorm
en koos al vrij snel voor een solo-avontuur.
Begin maart vorig jaar had hij nog genoe-
gen moeten nemen met de tweede plaats,
maar zaterdag werd de 8e editie van de
Midden-Delfland Halve Marathon een
glorieuze wedstrijd voor Gerard de Lange
(AV Waterweg) uit Maassluis. De Lange
(45) boekte op de 21,1 kilometer van Schip-
luiden naar Maasland en dan weer terug
naar Schipluiden een persoonlijk record
van 1.14.37 (het stond sinds eind 2009 op
1.15.08). Als tweede finishte zijn clubge-
noot Ron van den Berg (ook 45) in 1.15.03.
Van den Berg heeft aan alle acht edities van
deze wedstrijd deelgenomen en finishte im-
mer bij de eerste twee; in 2006 en vorig jaar
had hij zich tot winnaar laten kronen.
Bij de vrouwen ging de zege van deze acht-
ste editie naar Anneke Starrenburg uit Hon-
selersdijk.
De eerste hardloper die weer in zicht kwam
bij de finishlocatie was Marc Meeder, die
na 36.39 over de streep kwam (ook voor
hem betekende dit een promotie van het
zilver in 2010 naar het goud nu). Achter
Meeder volgden in eerste instantie twee
Delftenaren: Joeri Smit (38.12) en Frank
Staal (39.30). Als vierde en tevens als eerste
Schipluidenaar kwam Willem van den Beu-
kel over de streep, in 43.09. Snelste vrouw
was Sonja Jansen uit Den Hoorn, in 47.57.
Zij werd op ruime achterstand gevolgd door
plaatsgenote Hannie de Jong (55.53).
Op de halve marathon kwam na de Maas-
sluizers De Lange en Van den Berg een
loper uit Noord-Brabant als derde over de
streep: Tjerry van Schijndel uit Uden, in
1.19.25. Snelste loper uit Midden-Delfland
was Maaslander Paul de Koning (Thof
Running) in 1.23.47. Johan Gerritse hield,
net als vorig jaar, de eer van Schipluiden
hoog (1.29.31).
Bij de vrouwen hebben de acht edities van
de Midden-Delfland Halve Marathon ook
acht verschillende winnaressen opgeleverd.
Deze keer was dat Anneke Starrenburg
(Olympus ’70) uit Honselersdijk, in de tijd
van 1.32.10. Net als vorig jaar legde Anke
Smit uit Vlaardingen (in 1.35.02) beslag op
de tweede plaats. Precies 50 seconden later
kwam Carola Nell uit Maasland als derde
over de finishlijn.
Een deel van de lange sliert hardlopers van de halve marathon.
Prachtig loopweer voor Midden-Delfland
Halve Marathon
“De Kogel” op koers voor uniek record.
Zaterdag jl. werd voor de achtste keer de
Midden-Delflandloop gehouden. Een
prachtige kwart- en halve marathonwed-
strijd door de dorpskernen en de polders
van de gelijknamige gemeente. Het werd
een glorieuze wedstrijd, niet alleen voor de
winnaar Gerard de Lange (AV Waterweg)
uit Maassluis, maar ook voor vele atleten
achter hem.
Om 13.30 uur werden bijna 260 hardlopen-
de mannen en vrouwen weggeschoten nabij
het sportpark aan de Tiendweg in Schiplui-
den voor een gezamenlijk evenement van de
verenigingen De Hardloper (Schipluiden)
en Thof Running (Maasland). Al na 36.39
minuten kwam de pijlsnelle Schiedammer
Marc Meeder over de finish voor de 10,4
km wedstrijd. Op 2 en 3 minuten gevolgd
door Joeri Smit en Frank Staal. Sonja Jan-
sen uit Den Hoorn finishte als eerste vrouw
op deze afstand in de tijd van 47.57 gevolgd
door plaatsgenote Hannie de Jong.
Op de halve marathon afstand ontstonden
op diverse plekken in de race prachtige
competities. Uiteraard voor plek 1, 2 en 3
maar ook daarachter werd menig duel uit-
gevochten. Later zou blijken dat hierdoor
vele persoonlijke records sneuvelden en dat
er bijzonder hard gelopen werd. Gerard de
Lange zette de trend door meer dan een
halve minuut van zijn persoonlijke record
af te lopen. Ron van de Berg (AV Water-
weg) werd tweede, maar behield zijn unieke
status door tijdens alle acht edities bij de
eerste twee te eindigen. Anneke Starren-
burg (Olympus 70) uit Honselersdijk werd
eerste bij de vrouwen. De tweede plek bij de
vrouwen werd een bijzonder fraai duel tus-
sen Anke Smit uit Vlaardingen en Carola
Nell uit Maasland. Carola Nell werd ge-
haasd door Wout Verkade, die later aangaf
dat hij die middag wel tot Groningen had
kunnen doorlopen. Het duel om de tweede
plek werd nipt gewonnen door Smit.
Het duel om de eerste Maaslander en dus
ook de eerste Thoffer ging tussen Paul de
Koning en Fred Louter. Fred Louter, alias
“de Kogel” is bezig aan een zeer opmer-
kelijke reeks wedstrijden. Het verbreken
van 5 persoonlijke records ( 5km, 10km,
10EM, halve- en hele marathon) binnen één
jaar, met als uniek hoogtepunt de Rotter-
dam Marathon (de moeder der marathons)
binnen de 3.15 uur. Zaterdag ontstond een
prachtig duel tussen de twee topatleten van
Thof, dat ditmaal nog net eindigde in het
voordeel van de Koning. Echter met een
verbetering van 2 minuten voor Louter van
zijn persoonlijke record is de Koning de ko-
mende jaren gewaarschuwd.
Een mooie wedstrijd werd eveneens ge-
lopen door Mart Haring en Frans Louter.
Beide terugkomend van een blessure start-
ten behoudend maar kwamen in een bij-
zondere flow en raffelden de wedstrijd rond
de 1.35 uur af. Tenslotte kon de organisatie
dik tevreden terug kijken op het evenement.
Met een prima deelnemersveld en bijzon-
der goed optreden van verkeersregelaars
en overige vrijwilligers kan teruggekeken
worden op een geslaagde dag met veel la-
chende gezichten.
Kijk voor de volledige uitslag en vele foto’s
op www.dehardloper.nl of www.thofrun-
ning.nl
Thofatleten Philip van Dongen en
Marco Tuitel op de Trekkade.
Midden-Delflandloop goed voor vele PR’s
BVB is hoofdsponsor van ODO
Maasland - Eén enkel puntje had ODO
nog nodig om zichzelf helemaal veilig te
spelen in de eerste klasse. Maar dat puntje
moest wel nog worden verdiend tegen ófwel
koploper Kinderdijk, ófwel nummer twee
Albatros. Een flinke opgave voor de Maas-
landse korfballers, die de klus heel goed
wisten te klaren. Het werden zelfs twee
punten tegen Kinderdijk, dat een week eer-
der al kampioen was geworden en naar de
overgangsklasse is gepromoveerd.
De Maaslanders lieten zich echter niet in-
timideren en gingen vol goede moed de
eerste wedstrijd tegen Kinderdijk in. In de
thuiswedstrijd hadden de Maaslanders im-
mers ook genoeg in te brengen.
ODO begon opnieuw zonder de opnieuw
aan zijn rug geblesseerde Michiel van
der Vaart, maar mét zijn broer Jannes als
goede vervanger. Vooral in de verdediging
waren beide ploegen fel, en het duurde dan
ook enige tijd voordat Kinderdijk de score
kon openen. ODO bleef echter gewoon bij.
Kinderdijk kreeg twee stippen toegewezen,
maar ODO wist met mooie afstandsschoten
de score steeds in balans te houden. Vlak
voor rust was het Kinderdijk dat een klein
gaatje sloeg: 7-5.
Na rust had ODO slechts weinig tijd nodig
om Kinderdijk weer in te halen, en vervol-
gens kon ODO beginnen aan haar offensief.
Nu kreeg ODO twee strafworpen mee, en
kon zo een klein gaatje slaan. Kinderdijk
gaf zich echter niet gewonnen en hield het
gaatje klein, op slechts één of twee doel-
punten verschil, tot 10-11. In de volgende,
cruciale fase van de wedstrijd was het weer
de verdediging van ODO die het verschil
maakte: Kinderdijk kwam niet meer aan
scoren toe, en zo kon ODO voorzichtig een
voorsprong op het scorebord zetten. Babet-
te Heijblom deed nog een duit in het zakje
met vier doelpunten, en zo stond ODO
opeens op 10-16 voorsprong. In de laatste
minuut kreeg Kinderdijk nog een strafworp
mee, maar het verschil werd snel weer op
zes doelpunten gebracht.
Zo verraste ODO vriend en vijand door in
deze belangrijke fase van de competitie met
11-17 te winnen van Kinderdijk. Kinderdijk
is hiermee niet meer van het kampioenschap
af te houden, maar deze uitslag is zeker een
opsteker voor de Maaslanders. ODO speelt
aanstaande zaterdag haar laatste wedstrijd,
thuis tegen Albatros. Op 2 april wordt de
veldcompetitie weer hervat.
Voorzichtige kampioensfeestjes bij ODO
Maasland - Hoewel er nog een (of voor en-
kele teams zelfs nog twee) speelweek volgt,
kon een aantal ODO-teams afgelopen za-
terdag al een klein feestje vieren. Zij zijn,
ongeacht de uitslag van hun laatste wed-
strijd, al zeker van het kampioenschap! De
meiden van de B3 wonnen zaterdag met 9-2
van Dijkvogels B2 en zijn nu al zeker van
hun eerste plaats. Of ze die plaats moeten
delen, hangt nog even af van de uitslag van
deze week. De meiden spelen aan het eind
van de middag in Den Haag tegen Dubbel
Zes B1, spannend! Zet hem op dames!
Hetzelfde verhaal geldt voor de jonge talen-
tjes van de C1. Bij dit team hijgt Maassluis
C1 -spreekwoordelijk- in de nek. De uitslag
van aanstaande zaterdag, tegen Die Haghe
C1 - de nummer drie - zal uitmaken of de
bloemen en zakken snoep gedeeld moeten
worden. Ook de D1, het team van Bart en
Tim, staat met een voorsprong van vier pun-
ten bovenaan de ranglijst. Als ONDO D2
heel erg hard zijn best doet, kan het ODO
nog inhalen. Maar de D1 gaat natuurlijk nóg
harder zijn best doen om zaterdag gewoon
weer te winnen!
En dan zijn er nog een paar ploegen waar-
voor nog volop kansen zijn: ODO B2 heeft
nu 18 winstpunten, net als rivaal Valto.
Beide ploegen spelen nog twee spannende
wedstrijden! ODO 8 heeft nog twee wed-
strijden te gaan, en heeft nu drie verliespun-
ten meer dan koploper Hoekse 1. Een eerder
afgelast duel tegen deze ploeg uit Hoek van
Holland moet echter nog worden ingehaald,
dus voor ODO 8 is alles nog mogelijk!
Sterk ODO speelt zich veilig tegen kampioen Kinderdijk
10 MAART 2011
PAGINA 19
1e Editie Teun van Vliet
Classic op 24 april
(1e Paasdag)
door het Westland
en het Groene Hart
Samen fietsen voor financiering belang-
rijk hersentumoronderzoek
Op 1e Paasdag wordt vanuit Maasland een
gezellige en bijzondere fietstocht gehouden
waar jong en oud aan deel kunnen nemen. Er
zijn afstanden op de weg vanaf 25 kilometer,
een voor iedereen haalbare afstand, zelfs op
kinder- of omafiets. Kinderen tot 12 jaar kun-
nen op deze afstand al meedoen voor €5,-. De
meer sportieve fietsers kunnen kiezen uit af-
standen van 50 en 100 kilometer op de weg of
voor een tocht op de Mountainbike met routes
van 45 en 80 kilometer.
De organisatie, die in handen is van de stich-
ting Topsport for Life, gaat vooral zorgen voor
een gezellige sportieve dag waar iedereen het
naar z’n zin kan hebben. De belangen zijn ech-
ter groot. Doelstelling van het evenement is
namelijk om een belangrijk hersentumoron-
derzoek mogelijk te maken. Alle opbrengsten
van inschrijfgeld en sponsorgelden worden
dan ook hiervoor aangewend. De keuze voor
dit goede doel is heel bewust gemaakt. Teun
van Vliet, opgegroeid in Maasland en voor-
malig wereldkampioen bij de junioren en o.a.
gele truidrager in de Tour de France, is zelf
slachtoffer van deze ziekte, maar heeft deze
tot nu toe wonderbaarlijk overleefd. Voor veel
anderen die aan deze ziekte lijden is er ech-
ter nog steeds weinig perspectief en overleeft
uiteindelijk vrijwel niemand. Onder kinderen
tot 12 jaar en jong volwassenen is een hersen-
tumor zelfs de op 1 na meest voorkomende
kankersoort.
De echte wieler- en sportliefhebber kan deze
dag extra aan zijn of haar trekken komen door
de deelname van vele bekende sporthelden.
Zo zal Teun de 50 km tocht samen gaan rij-
den met al zijn beroemde ex-collega’s van het
Panasonic Isostar Team, de fameuze wieler-
ploeg die in de jaren ’80 onder leiding van de
onlangs overleden Peter Post furore maakte
in het peloton. Enkele namen uit de ploeg
van toen die er 24-4 ook bij zullen zijn: Eric
Vanderaerden, Phil Anderson, ‘Didi’ Thurau,
Urs Freuler, Allan Peiper, Theo de Rooij, Guy
Nulens, Eric van Lancker, Erik Breukink, Jos
Lammertink, Henk Lubberding, Johan van
der Velde en Peter Winnen. Ook het eigen
Team Topsport for Life gaat meerijden met
o.a. Hans van Breukelen, de gebroeders Van
de Kerkhof, Björn van der Doelen, Mathieu
Hermans, Erwin Nijboer, Maarten den Bak-
ker, Jochem Uytdehaage en Rob Harmeling.
Behalve dus de deelname van al deze bekende
sporthelden, zal er na de finish een gezellige
podiummanifestatie worden gehouden, met
o.a. live optredens van Björn van der Doelen
en de band van Ralph van Manen. Ook is er
kinderanimatie aanwezig en wordt ‘de inwen-
dige mens’ niet vergeten.
De tocht wordt vanuit Maasland (locatie The
Greenery, aan de Herenlaan) gereden en het
startschot wordt gegeven door Minister Ivo
Opstelten, die samen met Teun een belang-
rijke rol heeft vervuld bij het naar Rotterdam
halen van de start van de Tour de France 2010.
Meer informatie over de stichting en inschrij-
ven voor de Teun van Vliet Classic is te vinden
op www.topsportforlife.nl.
Correspondentie graag naar tvc@topsport-
forlife.nl.
Vlaardingen, 6 maart. In tegenstelling tot
het slechte weer van een week geleden
stond deze zondag de zon er stralend bij.
De ploeg van Fransen zag de concurrentie
langzaam maar zeker dichterbij kruipen
door de wisselvallige resultaten van de af-
gelopen weken. S.V. Den Hoorn 4 wist dus
wat het te doen stond. Ondanks de krokus-
vakantie en het naderende carnaval was de
selectie nagenoeg compleet. Fransen; “Het
zegt wel wat over de teamgeest binnen de
ploeg wanneer de vakantievierende spelers
hun best doen om toch bij deze belangrijke
wedstrijd aanwezig te zijn. Het houdt de
andere scherp en zo zie ik het graag. Daar-
naast heeft ook de clinic van Paul Wolve
van afgelopen vrijdagavond nut gehad. De
spelers waren dusdanig onder de indruk
van zijn kunde dat het ‘beruchte vierkant-
je van Paul’ zelfs in de warming-up werd
overgenomen.”
Tijdens het eerste kwartier van deze wed-
strijd werd het initiatief duidelijk door de
Hoornse ploeg opgepakt en zij hadden dan
ook het meeste balbezit. Grote kansen wer-
den er niet gecreëerd maar het spel bevond
zich vooral op de helft van VFC. Na het eer-
ste kwartier besloten de verdedigers Karl
van Paassen en Jeffrey van der Ree om wat
meer voor aanvallende impulsen te zorgen
door om de beurt zich te bemoeien met de
aanvallen.
Het middenveld werd hierdoor beter aange-
speeld en door het overtal op het midden-
veld kon ook gelegenheidsspits Mario Bal-
vers goed worden bereikt. Balvers maakte
na lang blessureleed eindelijk weer zijn
opwachting in het rood-wit en liet meteen
zien niet voor spek en bonen aan zijn her-
stel te hebben gewerkt. Tien minuten voor
de rust kon de grootste kans aan Hoornse
zijde worden genoteerd. Karl van Paassen
nam wederom deel aan een aanval over de
linkerkant en leek zich vast te lopen op een
verdediger van VFC bij de achterlijn. Van
Paassen wist echter met een subtiele voet-
beweging Tim Vermeulen te bereiken in
het zestien meter gebied. Deze controleerde
de bal en haalde hard uit. De uitstekende
sluitpost van VFC wist echter het schot te
keren en ook uit de rebound kon niet wor-
den gescoord. Zo bleef het na 45 minuten
voetballen 0-0.
In de tweede helft nam S.V. Den Hoorn 4
wederom het heft in handen. Via een slim-
me steekpass kon Nick van Paassen worden
bereikt en deze twijfelde geen moment. Met
een strakke schuiver werd de goalie gepas-
seerd en zo kon de 1-0 worden aangetekend
rond de 60ste minuut van de wedstrijd.
VFC drong niet echt aan en wist alleen ge-
vaarlijk te worden via harde schoten vanaf
het middenveld.
De uitstekend keepende sluitpost Anton de
Jong kon deze schoten echter op routine
onschadelijk maken en bracht zijn verdedi-
ging geen moment in gevaar. Een kwartier
voor tijd kon dan eindelijk definitief afstand
worden genomen van VFC op deze fraaie
zondagmiddag. Linkshalf Jordi Fransen
twijfelde geen moment nadat hij zonder
moeite de zestien meter van VFC kon bin-
nen dribbelen.
Door een verwoestend schot dat op fraaie
wijze via de binnenkant van de paal het goal
in ging werd het 2-0 voor S.V. Den Hoorn 4.
Jordi Fransen: “Ik werd goed aangespeeld
op de uitstekend bespeelbare kunstgrasmat
van VFC en ik wilde het vertrouwen van
de coach eindelijk weer eens uitbetalen in
een doelpunt. Het is dan altijd fijn als een
afstandsschot er op zo’n manier invliegt.”
Na de wedstrijd was er natuurlijk weer
sprake van het nodige optimisme. Jeugdig
steunpilaar Sjoerd Meijer kon het niet laten
om een aanval in de tweede helft, welke over
diverse schijven liep en van een vakkundige
balbehandeling doordrenkt was, te verge-
lijken met het huidige combinatie voetbal
van F.C. Barcelona. Grote broer Frank Me-
ijer was het daarmee niet helemaal eens en
vond dat zijn jongere familielid meer tijd
aan het studeren moet besteden en minder
televisie moet kijken.
Zaterdagavond 19 maart zal de equipe van
Fransen een knalfuif verzorgen in de voet-
balkantine van S.V. Den Hoorn. Tijdens dit
feest zal aanvoerder Frank Meijer de nodige
mededelingen verkondigen voor komend
seizoen en ook zal er een toelichting wor-
den gegeven op het 5 jaren plan, welke bijna
gerealiseerd is.
Daarnaast zal er natuurlijk ook flink gefeest
worden! Meer informatie is te vinden op
www.dh4.nl.
Maar voordat het allemaal zover is, zal er
op 13 maart eerst weer gevoetbald worden
tegen Wippolder 2. De wedstrijd begint om
13:00 in Den Hoorn. Komt dat zien! TV
S.V. Den Hoorn 4 boekt verdiende zege tegen VFC 3
door Gemma van Winden-Tetteroo
Den Hoorn – Nog steeds vecht één op
de drie Nederlanders tegen kanker, een
sluipmoordenaar die zich zomaar niet
laat uitroeien.
We kunnen met zijn allen niet hard ge-
noeg terugvechten! Wetenschappelijk
onderzoek blijft van levensbelang. “En
daar is geld voor nodig.
Veel geld,” zegt Saskia Bodde uit Den
Hoorn. “Om die reden organiseert ‘We
Fight’ op zaterdag 21 mei 2011 in Den
Hoorn voor de tweede maal het ‘We Fight
Event’. Net als in 2007 gaan we er weer een
fantastisch spektakel van maken met als
hoofdactiviteit de voetbalwedstrijd tussen
de verenigingen S.V. Den Hoorn en V.V.
Schipluiden. Daarnaast worden er tal van
leuke activiteiten georganiseerd voor jong
en oud. Alles met maar één doel: nog meer
geld ophalen voor onderzoek naar kanker!
Help jij ons mee? Kom dan ook in actie en
fight the good fight! “
We Fight Event
Het We Fight Event in Den Hoorn is een
initiatief van de We Fight organisatie. De
organisatie werd in 2007 opgericht door
Saskia Bodde.
Zij wist nog zeven enthousiaste mensen bij
elkaar te krijgen en gezamenlijk organi-
seerden zij een voetbalmarathon op 2 juni
2007. Ook dit jaar is de voltallige crew weer
bij elkaar en er helemaal klaar voor om er
op 21 mei een fantastische dag van te ma-
ken.
Zij hebben allemaal hun eigen motiva-
tie waarom zij Fight Cancer steunen, kijk
daarvoor maar op de site www.wefight.nl/
index.html
Programma
De hoofdactiviteit in mei a.s. is een mara-
thon voetbalwedstrijd waarbij de verschil-
lende elftallen van de twee verenigingen
S.V. Den Hoorn en V.V. Schipluiden samen
de strijd aangaan. Om 08.30 uur starten de
jongste spelertjes van beide verenigingen.
De laatste wedstrijd is rond 17.00 uur.
Maar er is nog veel meer!
Zowel jong als oud kan zich de hele dag ver-
maken op en rondom het voetbalterrein van
Den Hoorn. Er is muziek met optredens van
onder andere een zeemanskoor, een fanfare
en een DJ. Ondertussen zorgt het bedrijf
‘Set in Motion’ ervoor dat de kleintjes zich
Gerard, Jolanda, Carolien, Barry, Yvonne, Saskia en Jeanine zijn er helemaal
klaar voor. Net als Martijn en Carola die op de foto ontbreken
Help mee vechten tegen kanker
op het voetbalcomplex in Den Hoorn
kunnen uitleven op het springkussen en
dat de oudere kids deelnemen aan talloze
andere activiteiten. Verder kunnen de kids
zich laten schminken als gevaarlijke tijger
of mooie prinses terwijl jij in de relax tent
je nagels fraai laat lakken of jezelf trakteert
op een compleet nieuwe haarcoupe. Van
alle activiteiten gaat de opbrengst uiteraard
compleet naar Fight Cancer. S’avonds zal er
een feestavond zijn in het clubgebouw van
SV Den Hoorn
Hoe kan ik helpen?
“Op 21 mei 2011 gaan we er alles aan doen
om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Hoe
meer we ophalen des te sneller er meer we-
tenschappelijk onderzoek naar kanker mo-
gelijk is. Vecht jij met ons mee voor minder
kans op kanker, meer kans op genezing en
een betere kwaliteit van leven?
Je kunt op verschillende manieren helpen.
Zo kun je geld doneren, het We Fight Event
sponsoren, een eigen actie organiseren of
als vrijwilliger aan de slag. De keuze is ui-
teraard aan jou. Samen staan we sterk!”
20 10 MAART 2011
MiddenDelfland
‘De Engel’ is, met haar twee vleugels en
centrale ligging in de Componistenbuurt,
een markante woontoren in Maassluis.
De Engel is in 2002 opgeleverd en bestaat uit
41 luxe appartementen verdeeld over 13 lagen,
een halfverdiepte parkeergarage en een
kinderdagverblijf op de begane grond. Er zijn
nog 6 driekamer appartementen beschikbaar
op de eerste 5 woonlagen. Interesse in kopen,
huren of liever tijdelijk huren? Wij bespreken
uw woonwens graag met u!
HEMELS WONEN?
Het luxe karakter van De Engel ervaart u
direct bij binnenkomst in de fraaie centrale
entree met dubbele liften. In het apparte-
ment zelf trekt de royale woonkamer van
circa 51 m² uw aandacht, waarin grote
raampartijen u aan twee zijden vrij uitzicht
over Maassluis geven. Via een glazen schuif-
pui is de woonkamer verbonden met een
inpandig terras, waarin u het hele jaar
heerlijk kunt vertoeven.
Elk appartement beschikt verder over
2 ruime slaapkamers, een riante badkamer
en een luxe Siematic keuken in een hoek-
opstelling. Onder het gebouw, vindt u in
de afgesloten parkeergarage een eigen
parkeerplaats en berging.
Een bezichtiging is zeker de moeite waard!
MET EEN APPARTEMENT
IN DE ENGEL BENT U
IN DE WOLKEN!
De Engel biedt ongekende extra’s en is
van alle gemakken voorzien. Wat denkt u bij-
voorbeeld van vloerverwarming en -koeling,
waardoor u geen ontsierende radiatoren
meer aan de muren heeft? Maar ook uitste-
kende geluidsisolatie en een gebalanceerd
ventilatiesysteem met warmteterugwinning.
Op loopafstand vindt u ‘t winkelcentrum,
stadhuis en postkantoor, het NS-station - ook
vertrekpunt van de streekbussen - én het
historische centrum van Maassluis met
winkels en sfeervolle terrassen.
Grote steden als Rotterdam en Den Haag
liggen op steenworp afstand.
MEER WETEN OF ZIEN?
Neem vrijblijvend contact op met de
Interne Makelaardij van Maasdelta via
telefoonnummer (0181) 603 703 of per
e-mail: verkoop@maasdelta.nl.
KOPEN, HUREN OF LIEVER TIJDELIJK HUREN...?
IN ‘DE ENGEL’ IS DE KEUZE AAN U!
In De Engel zijn nog
6 luxe driekamer
appartementen:
• te koop: variërend van
€ 269.500,- tot € 289.500,- (k.k.)
• of (tijdelijk) te huur: variërend van
€ 937,88 tot € 1078,97 per maand.
De keuze is aan u! Prijzen zijn inclusief een eigen
parkeerplaats en berging.
Kortebuurt 17 • 3141 EH Maassluis • Tel. 010-5913073
www.jjdehaas.nl • info@jjdehaas.nl
WONING
VERBOUWEN?
Met zo’n 45 jaar ervaring
kunt u op ons rekenen!
(Sport-)verenigingen
en clubs opgelet
Vinden
‘We zijn al heel lang op zoek naar een nieu-
we voorzitter’
‘Op dit moment hebben we genoeg vrijwil-
ligers, maar ze zijn allen ouder dan 70 jaar’
‘Er komt wel eens een nieuwe vrijwilliger,
maar die blijft ook zo maar weer weg…’
‘Vrijwilligers zijn welkom, maar we heb-
ben niet speciaal vacatures ofzo’
Binden
Vrijwilligers zijn jaren actief bij ons!
Bij ons is het hard werken voor noppes,
maar je blijft toch, je doet het niet voor je-
zelf
Bedankfeest, cursus, dat hoeft van mij al-
lemaal niet hoor!
We hebben een leuke vaste groep vrijwil-
ligers
Het Servicepunt Vrijwilligers biedt u drie
gratis cursusavonden aan over Vinden en
Binden van vrijwilligers. Cursusavon-
den zijn op 24 maart, 29 maart, 5 april in
Schip luiden van 19.30 uur – 21.30 / 22.00
uur. Aanmelden voor de cursus kan nog tot
en met maandag 14 maart. Vrijwilligers of
medewerkers van vrijwilligersorganisaties
zijn van harte uitgenodigd. U kunt er voor
kiezen of u één, twee of drie avonden wilt
deelnemen of u verdeelt de avonden onder
elkaar. De opzet is praktisch. Er is veel
ruimte voor eigen inbreng. Elske Schreuder
van PJ Partners, kennisorganisatie, bege-
leidt de cursus vanuit haar brede ervaring.
Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie en aanmelding: Service-
punt Vrijwilligers. Email: a.denouden@
swmd.nl of telefoon 010 5918052.
K.J.V. Sport en Spel
Vrijdag 4 maart was Gerard v.d. Does met
5733 punten de beste van de 40 klaverjas(st)
ers van de avond, op de 2e plaats (ja hoor
weer hij) eindigde met 5552 punten J.C.
Lansbergen, 3e werd Henk Voogt met 5535
punten, op de 4e plaats Andries Bongaards
met 5434 punten, en op de 5e plaats met
5428 punten eindigde Niek de Snor.
De laatste prijs ging met 3652 punten naar
Jaap v. Eijmeren.
Onze volgende kaaravond is op vrijdag
18 maart. U vindt ons in “de Link” aan de
Hammerdreef te Maasland en we beginnen
om 20.00 uur en iedereen is van harte wel-
kom, graag tot ziens.
Schipluiden verliest
met 4-1 van Verburch
Schipluiden - Het eerste van vv Schipluiden
keerde afgelopen zondag wederom zonder
punten huiswaarts. Dit was voor de spelers
een bittere teleurstelling, omdat ze gezien
de tweede helft toch zeker recht hadden op
minimaal een punt. De wedstrijd was ech-
ter in de eerste helft binnen een kwartier
beslist in het voordeel van Verburch. Na
ongeveer 25 minuten, waarin het spel op
en neer ging en de voorhoede van Schiplui-
den enkele mogelijkheden tot scoren kreeg,
sloeg Verburch zoals gezegd binnen een
kwartier drie maal genadeloos toe, waarbij
de achterhoede van Schipluiden deze keer
de ene fout op de andere stapelde. Tevens
ging Verburch beter met zijn kansen om, dit
resulteerde bij rust in een achterstand van
3-0.
Na de thee ging Schipluiden echter verbe-
ten op zoek naar een doelpunt, dit deden de
mannen met veel inzet en strijd. Na onge-
veer tien minuten werd Daan van der Putte
de diepte in gestuurd, maar hij werd in de
zestien gevloerd door de keeper van Ver-
burch en de scheidsrechter kon niet anders
doen dan een penalty geven. Hij verzuimde
echter om een kaart te trekken voor de kee-
per, want deze vloerde een doorgebroken
tegenstander en de sanctie hierop is rood.
Maasland - Korfbalvereniging ODO is er in
geslaagd om voor het seizoen 2011-2012 een
nieuwe trainer aan te trekken. Het is Arthyn
Muller, een 30-jarige Dordtenaar, die het
stokje van de na vier jaar in Maasland ver-
trekkende Paul Marseille gaat overnemen.
ODO is de eerste vereniging waar Arthyn
Muller als hoofdtrainer aan de slag gaat.
Het korfbalverleden van Muller ligt bij
Oranje-Wit in zijn woonplaats Dordrecht,
waar hij van jongs af aan heeft gespeeld en
in het vervolg hierop ook training heeft ge-
geven.
Het spelen duurde voor Muller maar tot zijn
twintigste, toen hij dusdanig aan zijn knie
geblesseerd raakte dat hij het spelen nood-
gedwongen moest opgeven.
Hij ging echter niet verloren voor Oranje-
Wit, want hij begon aan een nieuwe carrière
als trainer. Eerst bij de C1-jeugd van Oran-
je-Wit in de overgangs- en hoofdklasse. La-
ter bij de jeugd van A1 in de hoofdklasse.
Vervolgens was hij de laatste drie jaar, dus
ook het nog lopende seizoen, assistent-
trainer bij het eerste team van Oranje-Wit,
dat in de overgangsklasse B op een tweede
plaats staat.
,,De nieuwe trainer is heel enthousiast,’’
zegt ODO-aanvoerder Tim Plieger. ,,De
eerste indrukken zijn goed.’’ Muller heeft
zijn eerste vereniging waar hij als hoofd-
trainer debuteert al enkele malen aan het
werk gezien. In de bijna afgelopen zaalcom-
petitie, ODO speelt zaterdag thuis tegen
Albatros zijn laatste wedstrijd, is het eerste
klasserschap inmiddels veilig gesteld. In de
veldcompetitie doet ODO nog mee om de
titel.
De Maaslanders staan in 1F op een gedeel-
de derde plaats, twee punten achter koplo-
per OZC. ODO hervat de veldcompetitie op
2 april met de uitwedstrijd in Oud-Gastel
tegen Juliana, dat één punt minder dan
ODO heeft.
ODO heeft in Arthyn Muller nieuwe trainer
De enige die een kaart kreeg was Bart Boks,
omdat hij de scheids hierop wees. Peter van
Oyen miste helaas voor Schipluiden de
strafschop, waarbij de stand hetzelfde bleef.
In de 75ste minuut wist Peter wel het net
te vinden en bracht de stand op 3-1. Even
later kopte hij ook nog op de paal, waardoor
met iets meer fortuin Peter een hattrick had
en de stand 3-3 zou zijn geweest. Verburch
scoorde vlak voor tijd zijn vierde doelpunt,
waarbij de eindstand uiteindelijk 4-1 werd.
Maar met het getoonde spel in de tweede
helft en meer geluk kan het niet anders, dan
dat het eerste van Schipluiden weer eens de
punten gaat pakken, want dat is helaas al
een tijdje terug en de supporters worden de
laatste weken niet verwend, wat doelpun-
ten betreft. Dit weekeinde weer een nieuwe
kans, weer een uit wedstrijd tegen Escamp
hsv. Dus misschien tot ziens a.s. zondag.