¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·

∞’ °Àª¡∞™πOÀ
BIB§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™

∂π∫O¡O°ƒ∞º∏™∏
ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∂ϤÓË ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘
∞Ó·ÛÙ·Û›· ª·ÁÁ·Ó¿, °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜
™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ì·ÚÔ‡‰Ë˜, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢. ª·Î‰ÔÓ›·˜
ÃÚ˘ÛԇϷ ¶··ÁˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÛÏ‹˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ / ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘
∞ÈηÙÂÚ›ÓË µÂÚÔ‡ÙÛÔ˘, ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜-™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜
¢‹ÌËÙÚ· ∞Ï·Ù˙·Ù˙‹, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘

À¶∂À£À¡∏ ∆OY ª∞£∏ª∞∆O™
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏

ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

À¶∂À£À¡O™ ∆OY À¶O∂ƒ°OÀ

ºÒÙÈÔ˜ ∫·‚Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘

∂•øºÀ§§O

™‡ÓıÂÛË ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË

¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O
ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·Ì›Ô
Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜

∂ϤÓË ∫·ÙÛ·ÚÔ‡

∞Ó·ÛÙ·Û›· ª·ÁÁ·Ó¿

∞¡∞¢OÃO™ ™À°°ƒ∞º∏™

¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·
∞’ °Àª¡∞™πOÀ
BIB§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À

Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡
∞£∏¡∞

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
EI™A°ø°H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. ¢ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
°. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
¢. ™¯¤‰ÈÔ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
E. KÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
™T. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1Ë ENOTHTA OÈ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ Û’ ¤Ó· Ó¤Ô Û¯ÔÏÂ›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. °ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. EÈÎÔÈÓˆÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
°. E›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
™T. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . 29
. . . . . . . . . . . . . 29
. . . . . . . . . . . . . 30

2Ë ENOTHTA EÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô
A. °ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ . . . . . . .
B. ¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ . . .
°. H ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ .
™T. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3Ë ENOTHTA T·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘
A. °ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ . . . . .
B. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ . . . . . . . . . . . . . . . . .
°. AÊ‹ÁËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢. ¶ÂÚ›ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. EȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . .
™T. ¶ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . .
Z. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . 39
. . . . . . . . . . . . . 43
. . . . . . . . . . . . . 43
. . . . . . . . . . . . . 44

ʇÛ˘
......
......
......
......
......
......
......

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . 48
. . . . . . . . . . . . 49
. . . . . . . . . . . . 51
. . . . . . . . . . . . 52
. . . . . . . . . . . . 56

4Ë ENOTHTA ºÚÔÓÙ›˙ˆ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
A. °ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
B. OÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË – ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
°. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ – ÂÈı¤ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
¢. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ – Û‡ÓıÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
E. E͈ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
™T. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Z. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
H. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

NE O E§§

HNI KH

° § ø ™™ A

A’ °

I B§ I
Y ñ B
YM N A™ IO

¶A
O EK

I ¢E Y

TIK

5

OY

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
5Ë ENOTHTA °ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . .
A. °ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. TÔ Ú‹Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
°. ¶·Ú¿ÁˆÁ· Ú‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. TÔ Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
™T. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6Ë ENOTHTA OÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘
A. °ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ – ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ . . . .
°. ¶·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢. ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ – Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
™T. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

70
70
71
76
77
77
78
79

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

7Ë ENOTHTA O ÎfiÛÌÔ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË – ÂÈÎfiÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. °ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. OÚÈÛÙÈÎfi Î·È ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
°. ¶·Ú¿ÁˆÁ· Â›ıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
™T. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 88
. . . . 88
. . . . 88
. . . . 90
. . . . 92
. . . . 95
. . . . 95
. . . . 96

8Ë ENOTHTA ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜: ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . 97
A. °ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
B. ¶·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ – AÛ‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
°. AÊ‹ÁËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
¢. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
E. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
9Ë ENOTHTA AӷηχÙˆ ÙË Ì·Á›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ .
A. °ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . .
B. ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
°. ¶·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . .
™T. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Ë
A.
B.
°.
¢.
E.
™T.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

ENOTHTA °ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘
°ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
™ËÌ›· ÛÙ›Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XÚ‹ÛË ÏÂÍÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

....
....
....
....
....
....
....

. . . . . . . . . . . . 103
. . . . . . . . . . . . 103
. . . . . . . . . . . . 103
. . . . . . . . . . . . 105
. . . . . . . . . . . . 108
. . . . . . . . . . . . 108
. . . . . . . . . . . . 109

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

110
110
110
111
116
116
117

EYƒ∂∆∏ƒπO Oƒø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
∂Àƒ∂∆∏ƒπO O¡Oª∞∆ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6

∆· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó: ·) ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ (ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ·Ϥ˜ Î·È Û‡ÓÙÔ̘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘). ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ οı ÁψÛÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË-Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ‰¤ÎÙ˘.∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∞. Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ∆ÂÏÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Âȉ›ˆÍË Ë ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· «·ÔÎ¿Ï˘„˘» ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÚÔÊÔÚÈÎfi ‹ ÁÚ·Ùfi. ¯ˆÚ›˜ «Î·Îfi‚Ô˘Ï˜» ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ·ÓÒÙÂÚ· Î·È Î·ÙÒÙÂÚ· ΛÌÂÓ·. ™ÙÔ Á’ ̤ÚÔ˜ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë. ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ‹ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ ‹ ¢ڇÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÚ›ÛÙ·ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÈÏ›· N EOE§§ ° §ø ™™ H NI K H A A™ A ’ °Y M N B IOY ñ E K¶ I B § IO A I¢ E YTI 7 KO Y . ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ù˘ÔÔÈË̤ÓË-Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÂÎÌ¿ıËÛË ÁψÛÛÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ‚È‚Ï›Ô ¿ÌÂÛ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜.). ÕÚ· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÂ Ê˘ÛÈο ·˘ıÂÓÙÈο «Î›ÌÂÓ·». ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi. Ù· ÔÔ›· «ÊˆÙ›˙Ô˘Ó» ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ıˆڛ·˜ ‹ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ‰›·˘ÏÔ˜-̤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÎÙÏ. 3. 4. Û «Î›ÌÂÓ·» Ù· ÔÔ›· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ «·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡» ÁÚ·ÙÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÔÈΛϘ ÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜. ÏfiÁÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ï·›ÛÈ· (‰È·ÚÔÛˆÈο. Ë ÔÔ›· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ÏÔÈfiÓ. ¢ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ∫¿ı ÂÓfiÙËÙ· ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ·. ·ÏÏ¿ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ıÂÌ·ÙÈ΋. °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Û‡ÓÙÔÌˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 1. ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›·˜. ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Â›Ó·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ Î·È ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ (ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë). ‚) ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ. ∫¿ı ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi. Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ ÁψÛÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÙȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘ÓÈÛٷ̤Ó˜ ÙÔ˘ (ÔÌfi˜. ÒÛÙÂ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· «Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó» ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. fiÙÈ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Â·ÁˆÁÈο ÛÙË ıˆڛ· ̤۷ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ΛÌÂÓ·.) ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. µ’. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÛÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. 2. µ. Ë °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ¡¤·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ∞’. ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÎÙÏ. ¶Â‰›Ô ÌÂϤÙ˘ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.

ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ηıÔÚÈṲ̂ӷ Î·È Û·ÊÒ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ó· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙfi Î·È Ó· ÙÔ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ·Ú·ÓÔ›. ¢›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË fi¯È ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÈÙÂÏ› ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜: ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÈÏÔÁ‹˜. µ’. fiˆ˜ Ë ÎÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌÈ· ΢ÎÏÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ (·ÓÙ› Ù˘ ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ·ÏÈfiÙÂÚ·: ÚÒÙ· ‰È‰·Ûηϛ·-Ì¿ıËÛË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË). ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ηٿÎÙËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË). ·ÏÏ¿ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎfi §ÂÍÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞’. 8 . ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÒÚÔ˘. ˆÛÙfiÛÔ. ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÏfiÁÔ˘ ηÈ. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÛÂÈÚ¿ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û οı ÂÓfiÙËÙ· ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ AÓ·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ (A¶™). ··ÈÙÔ‡Ó Î·È Ó¤Â˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ÒÛÙÂ Ë Ù¿ÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Û‡ÓÙ·Í˘ ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (project) Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. οÙÈ Ô˘ ÔÈ ‚·ıÌÔ› ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ 1. °. ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜. ∆· ‰‡Ô ›‰Ë ÏfiÁÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÈÛfiÙÈÌ·. ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Û ̛· ÂÓfiÙËÙ· ‹ Ë Û˘ÓÙfiÌ¢ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È‰·Ûηϛ·˜-Ì¿ıËÛ˘ Ì ۯ¤ÛË Â·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ‰›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË (ÚÔÛ˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ) Î·È ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ). ÏÔÈfiÓ. °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÙË Ì¿ıËÛË. ∏ Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ¡¤Â˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Û‹ÌÂÚ· ÓÔÂ›Ù·È fi¯È ÙfiÛÔ ˆ˜ ÙÂÏÈ΋ Î·È ÛÙÈÁÌÈ·›· (fiˆ˜ Â›Ó·È ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·). ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ‰›ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Î·È Î·ıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ·.∂π™∞°ø°∏ ·Û΋ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ÛÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜. Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Û ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ï·›ÛÈÔ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ: ÚÒÙÔÓ. ™ÙÔ ‰’ ̤ÚÔ˜ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ı· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ΢ڛˆ˜. fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ (ÌÂÙ·Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ) (‚Ï. ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Û¯ÔÏÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ Â’ ̤ÚÔ˜ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÌÈ· ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ∞˘Ù‹ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÏÈÎÔ‡. ·ÏÏ¿ ˆ˜ ‰È·ÌÔÚʈÙÈ΋ Î·È Û˘Ó¯‹˜. ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

¶ÔÈÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ¶·Ú·‰ÔÛȷο. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡. Û‚·ÛÌfi. ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ñ Ó· ·ÍÈÔÔÈ› Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ›‰Ô˜ ‹ ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. Ó· Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ ÎÙÏ. ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈο ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁËı› Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Â›‰ÔÛ˘ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÂΛ. Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·Û›·. NE OE §§H ø ™™ A N IKH °§ A ’ ° Y MNA ™I O Y ñ B I B§ I ¶A O EK I¢ EY TIK 9 OY . Ó· ÂÈϤÁÂÈ. Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·˜ «ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘» ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ: ·.∂π™∞°ø°∏ 2. ™ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. ñ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÛÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∫·Ù·‚Ï‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ÒÛÙ ٷ ΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó Ó· Â›Ó·È ·˘ıÂÓÙÈο Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÚÁ·ÓÈο Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÙÔ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ›‰Ô˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Û οı ÂÓfiÙËÙ·. Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È. Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ (fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜). ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ›ÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘˜ ‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Ù ·ÙÔÌÈο. Ô˘ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ‹ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÈΛϷ ›‰Ë ÏfiÁÔ˘. ΢ڛˆ˜. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ∫¿ı ·ÍÈÔÏfiÁËÛË –›Ù Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ›Ù ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜– ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜: ¶ÚÒÙÔÓ.). ñ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ (Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÌϤÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘. ªÂ ‰‡Ô ÏfiÁÈ·. 3. ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ ÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÂΛӘ ÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. (ÁÚ·ÙÔ‡ Î·È ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡) ·fi ÙÔ˘˜ (Û˘Ì)Ì·ıËÙ¤˜. Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È. Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ. Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›. fï˜. ñ Ó· ·Ó·Î·Ï› ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È Ó· ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û Ӥ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. 4. ÈηÓfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁËÙ‹ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó Î·È Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë ÂÚÁ·Û›· ηχÙÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∞fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ª¤Û· Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÎÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Û·Ó ÎÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿„·Ì ·Ú·¿Óˆ. ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. Á. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ‚. ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·). Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘ (ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡) ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·: ñ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÎÚÈÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ (Ó· ÎÚ›ÓÂÈ. Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ. ‰ËÏ·‰‹. ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ (·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË). ñ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ÁÓÒÛË / ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·. ∞Ó ‰Â Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ ÙÈ ıˆÚÂ›Ù·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÁψÛÛÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹.

ÂΛ Ó· ¤ÊÙÂÈ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ fï˜ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. Ë ÔÔ›· ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Û ÌÂÚÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û·Ê‹ ηٿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ. ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ı› Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÌË Á›ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÒÛÙ ӷ ÂÁÎψ‚›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Û·Ó ÎÏÂÈÛÙÔ› Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Î·È Ó· ÚԉȷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· Ù˘ÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘. ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ™ËÌ·›ÓÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÎÚÈı› Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ‰È·Ù‡ˆÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÁψÛÛÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Î¿Ï˘„ ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿. ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ·‰È·Î¿ Ì ÙȘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Â›Ó·È Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÛÔ ÈÔ ÂÓÂÚÁ¿ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘. ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÓÙ· Ï›Á· Û ·ÚÈıÌfi. ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ª¿ÏÏÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ΢ÎÏÈ΋: ̤۷ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È (·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ) Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È. 5. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ó· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Û·Ê‹. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ó· ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏÔÁ›ٷÈ. ∏ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË (Î·È fi¯È Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË). Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ŒÓ·˜ Ì·ÎÚ‡˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ‰‡Û¯ÚËÛÙÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÌÔÚ› Ó· ÊÔ‚›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó·ÛÙÔϤ˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘. ¢Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ·ÔÌfiÓˆÛË ·fi ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∞Ó Î¿ÓÔ˘Ì οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚԇ̠ÙËÓ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ¿ÏÏË ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ‰ËÏ·‰‹. ™ËÌ·›ÓÂÈ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Û ‰Â‰Ô̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·Ú‹Á·Á·Ó Ì ·˘ÙfiÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÊı› ˆ˜ ÁÚ·ÌÌÈ΋: ÚÒÙ· ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘.∂π™∞°ø°∏ ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∏ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ì·ıËÛȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÛÎÔfi Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∂ÈϤÔÓ. ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·Á¿ÁÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜. Ë ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ì ٷ ÔʤÏË Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· 10 . fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Û·Ê‹ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË: ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞¶™ Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ «Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Ì¿ıËÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘». £ÂˆÚ‹Û·Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi. ™Â οı ÂÓfiÙËÙ· Ù›ıÂÓÙ·È 3-4 ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È.

– ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ fiÏÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÌËӇ̷ٷ. ¢È‰·Ûηϛ· Î·È Ì¿ıËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó. O Ì·ıËÙ‹˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ê·Î¤ÏÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ (portfolio) ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜. Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔËı¿ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·. ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜. ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ıˆڋÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ Ì·ıËÛȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. Ù· ÔÔ›· ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Î·È Û fiÏÔ˘˜ (ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∆Ô fiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ fiÛÔ Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ·fi ÙÔ fiÛÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜. ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. Ô˘ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi fiÏ· Ù· ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. NE OE §§H ø ™™ A N IKH °§ A ’ ° Y MNA ™I O Y ñ B I B§ I ¶A O EK I¢ EY TIK 11 OY . Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜. – ¡· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÚÒÙÔ. 1Ë øƒ∞ ™Ùfi¯ÔÈ: – ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔÊÔÚÈο ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏ›Ô. Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÏÈ. ª¤Û· Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ. ÂÓfi˜ ʷΤÏÔ˘. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î›ÌÂÓ· ‰Èο ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏψÓ. ÙÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·ÓÙ›ÏË„Ë: «ÂÁÒ ‰È‰¿ÛΈ – ÂÛ‡ Ì·ı·›ÓÂȘ». O‡Ù ¿ÏÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ıˆڋÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ ‰È·‰Èηۛ· ‰È‰·ÎÙÈ΋. ∏ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË Ì¿ıËÛË.∂π™∞°ø°∏ ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ÛÙË Ì¿ıËÛË. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Îˆ‰›ÎˆÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ (·˘ÙÔ)·ÍÈÔÏÔÁ›. ·Ïfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ Ù¿ÍË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™¯¤‰ÈÔ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∆Ô ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ 1˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Û 8 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ·ÏÒ˜ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ÛÙÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹) ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È Ë ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ‰ËÏ·‰‹. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠È· Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË Ì¿ıËÛË. ¢. ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ı· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∆· ÙÚ›· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· Ù˘ 1˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘ Ô˘ Ù· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ÛÙÔ ÁÔÓÈfi. ∏ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÔÙÂÏ› ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙÚÈÏ‹ ˘fiÛÙ·ÛË: Â›Ó·È Ú·ÎÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ Î·È Ì·ıËÛȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3 ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÎÈ ·˘ÙÔ› ÙÔ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛȈËÚ¿. ÙÔÓ ÎÒ‰Èη Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ª¤Û· ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ∂›Û˘. ÙÔ ‰¤ÎÙË. ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ªÔÚ› Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ÎÒ‰Èη ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3 Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ. ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Î·Ù·ÓfiËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ÚÔηÏ› ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÎÒ‰ÈΘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ∆¤ÏÔ˜. Ì ٷ ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. – ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ò˜ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ› ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÏfiÁÔ˘ (ÁÚ·ÙÔ‡ Î·È ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡). ÚÔηÏ› Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜-ËÚˆ›‰·˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‚ÈÒÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 2. ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌfi. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË. ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú¯Èο Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· 1 Î·È 2 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 4. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¿ÏÏ· ›‰Ë Έ‰›ÎˆÓ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ı· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ. ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÛ· ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È. Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤Ó·˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ù˘ ÂͤÏÈÍË. ı· ·ÓȯÓ¢Ù› Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ: ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ÕÙÔÌÔ-™‡ÓÔÏÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ™‡ÛÙËÌ· OÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ÃÒÚÔ˜-ÃÚfiÓÔ˜ 2Ë øƒ∞ ™Ùfi¯ÔÈ: – ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ªÔÚ› Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÛΛÙÛÔ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙÔ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Î·È ˆ˜ ÁÚ·Ù‹ ¿ÛÎËÛË ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. 12 . ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË OÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· µ1: ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ OÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ̤ۈ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·˘ÙÒÓ.∂π™∞°ø°∏ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ O ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1 ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· µ2: ∫Ò‰ÈΘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. 4Ë øƒ∞ ™Ùfi¯ÔÈ: – ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜. ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ·. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË OÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· µ2 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. NE OE §§H ø ™™ A N IKH °§ A ’ ° Y MNA ™I O Y ñ B I B§ I ¶A O EK I¢ EY TIK 13 OY .∂π™∞°ø°∏ 3Ë øƒ∞ ™Ùfi¯ÔÈ: – ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Έ‰›ÎˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏ˘ÙÚÔÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ Ô˘ ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∆¤ÏÔ˜. – ¡· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ OÈ ÚÒÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜* Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÈÓÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ·fi ¤Ó·Ó ÎÒ‰Èη Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. E‰Ò Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ÂÓfi˜ ÎÒ‰Èη Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ï›Á· ·fi ·˘Ù¿. Ó· ·Ó·ÙÂı› ·fi ÙÒÚ· Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ Ë ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ¿ÏϘ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ï›Ô˘Ó ‚·ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÈϤÔÓ ÛÙÔȯ›·. ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ O ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ –̤ۈ ·˘ÙÒÓ– ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ıˆڛ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ‰›ÓÂÈ * ** Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ù· Û‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ. – ¡· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ÎÒ‰Èη Î·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∫·Ïfi ›ӷÈ. – ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó –̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ– ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÙÔ ‰È¤ÂÈ.** ªÂ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 5 ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Ò˜ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. – ¡· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙȘ ˘ÊÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚfiÙ·Û˘ ·ÓÙ› ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· °1: ∂›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜.

Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· °2: ∂›‰Ë ÚÔÙ¿ÛˆÓ. 14 . ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ ¤ÙÛÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ÁÈ·Ù› Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. 5Ë øƒ∞ ™Ùfi¯ÔÈ: – ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ªÔÚ› ÌÂÙ¿ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÙȘ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. OÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛË̷ۛ˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Ì ÙÔÓ ÂÈÙÔÓÈÛÌfi. OÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ΛÌÂÓ· 6 Î·È 7 ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÚÔ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÏfiÁÔ. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È Ë ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜. ‰ËÏ·‰‹. ÙȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈϤ¯ıËΠÎÙÏ. ∆¤ÏÔ˜. ÂÓÒ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi Ì ٷ ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘. Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ª¤Ûˆ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÈÙÔÓÈÛÌfi Î·È Ù· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ˆ˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘. Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ… Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË fiÛˆÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ªÔÚÔ‡Ó. OÈ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ˘ÊÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.∂π™∞°ø°∏ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÌÂÙ·ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÛ· ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. 6Ë øƒ∞ ™Ùfi¯ÔÈ: – ¡· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ. ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ΛÌÂÓ· 6 Î·È 7 ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘ÊÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÂÏÏÂÈÙÈ΋˜ ‹ Â·˘ÍË̤Ó˘ ‹ ·Ï‹˜ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ ÏfiÁÔ. ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë ÌÂÙ·ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ª·ı·›Óˆ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. O ‰¿ÛηÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ·È‰È¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈϤÁÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¤Ó· ›‰Ô˜ ÚfiÙ·Û˘ ·ÓÙ› ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘. ·ÊÔ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË fiÛˆÓ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·Ú·¿Óˆ. – ¡· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠οı ÊÔÚ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ – ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚfiÙ·ÛË Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· οı ÊÔÚ¿.

∫·È Ù· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· Â›Ó·È ÔÏ˘ÙÚÔÈο Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÎÒ‰ÈΘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘˜. ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: OÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ۯÔÏÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ 8 Î·È 9. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÌËӇ̷ٷ ·˘Ù¿ Î·È Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ.∂π™∞°ø°∏ – – ¡· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. 8Ë øƒ∞ ™ – – – Ùfi¯ÔÈ: ¡· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó. ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ Î·È Û ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· – ∂ÈÏÂÁ̤ӷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¡· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ‰ËÏ·‰‹. – ∞Ó·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙÈ Ì¿ı·Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ∆· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË Á‡Úˆ ·fi Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. NE OE §§H ø ™™ A N IKH °§ A ’ ° Y MNA ™I O Y ñ B I B§ I ¶A O EK I¢ EY TIK 15 OY . ¶ÚÈÓ ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ªÔÚÔ‡Ó. ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ªÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ʈÙÔÙ˘Ë̤ӷ 2-3 ÂÈÏÂÁ̤ӷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ∂: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ (¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ). – ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ¢: §ÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ∂: ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ (∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ). ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË °È· ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÂı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ë 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. – ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘˜ fiÛ· ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ù· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘. 7Ë øƒ∞ ™Ùfi¯ÔÈ: – ¡· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ΛÌÂÓÔ Ì ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı›. ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ˙ËÙ¿ Ë ¿ÛÎËÛË 2 ÙÔ˘ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜.

∫¿ı ¿ÛÎËÛË-‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ηÏfi Â›Ó·È Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∞¡∞°¡øƒπ™∏ Oƒ°∞¡ø™∏™ ∆OÀ ∫∂πª∂¡OÀ ∂ÓÙÔ›ÛÙ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ›‰Ô˜ Ù˘ (ÊÈÏÈ΋˜) ÂÈÛÙÔÏ‹˜ (. – ∏ §›Ó· „‹ÏˆÛÂ. KÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. 16 . µ. ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› ›Ù ӷ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË –ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜– ›Ù ӷ ·Ó·ÙÂı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˆ˜ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È. ªÂÙ·ÙÚ¤„Ù ÙȘ ·Ϥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û Â·˘ÍË̤Ó˜. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·ÚÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ù˘ Ù¿Í˘. ∞·ÈÙ› ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÛˆÓ ÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ Î·È Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °. Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ‹ Ù· ¿ÏÏ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ (‹ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ EÚÁ·ÛÈÒÓ) ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ù¿ÍË ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ (‚È‚Ï›· ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. – £· Ê¿Ì Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ÒÛÙ ٷ ΛÌÂÓ· Ó· ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. – O ¶¤ÙÚÔ˜ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ Ì ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘. ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹. Ù˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∂ƒø∆∏™∏ ∫∞∆∞¡O∏™∏™ ∆OÀ ∫∂πª∂¡OÀ ™Â ÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Û ÔÈ· ÚfiÛˆ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ Ô ∞Ϥ͢. E. ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.). ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ôχ ·Ï‹. ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ·˘Ù‹Ó. ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¿ÍË. ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· οı ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ∞¡∞°¡øƒπ™∏ ªOƒºO™À¡∆∞∫∆π∫ø¡ ¢Oªø¡-º∞π¡Oª∂¡ø¡ ·.¯. ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ∞Ϥ͢ Â›Ó·È ·Ϥ˜ Î·È ÔȘ Â·˘ÍË̤Ó˜. ÂÚÈÔ‰Èο ÎÙÏ. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÎÙÏ. ∆¤ÏÔ˜. ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ Ì·ıËÙ¤˜. ·fi ÙË 2Ë-3Ë ÒÚ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÂı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜.) Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ·ÎÏÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë Ù¿ÍË. 1Ë ENOTHTA – ∫∂πª∂¡O 4 «°Ú¿ÌÌ· Û’ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿» ∞. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ηχÙÔ˘Ó Î·ı¤Ó· ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ-‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÂı› ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¿ıËÌ· ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÓfiÙËÙ·.∂π™∞°ø°∏ ›Ù ӷ ηχÙÔ˘Ó Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (‹ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿) ›Ù ӷ Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ.

.∫. ∞. ∞ı‹Ó· 2002. 1-2. (ÂÈÌ. – ¶fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î˘Ï¿Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. – (£˘Ì¿Û·È) Ô˘ ›¯·Ì ¿ÂÈ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô ∞Ϥ͢ ‰›ÓÂÈ Î·È Û ÔȘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔÓ ¶ˆÏ. ¶∞ƒ∞°ø°∏ °ƒ∞¶∆OÀ §O°OÀ ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÓˆÚ›ÛÙËη Î·È ¤ÁÈÓ· Ê›ÏÔ˜ / -Ë Ì ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ‹ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË fiÏË ‹ ¯ÒÚ·. ¢∞¡∞™™∏™-∞º∂¡∆∞∫∏™. ÂΉ. ∫. Literacy learning and the design of social futures. 2. Î·È ºOÀ¡∆O¶OÀ§OÀ. 1995. 2000. ¢.. ∞•πO¶Oπ∏™∏ §∂•π§O°πOÀ ∆OÀ ∫∂πª∂¡OÀ ∂ÓÙÔ›ÛÙ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ï¤ÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÛÙË ÊÈÏÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ∞Ϥ͢. London – New York 2000. Kogan Page.∞. University of London.gr). ∫. ª. Multiliteracies. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ «project». K∞ƒ∞¡∆∑O§∞ E. °. ÙfiÌ. ÛÙÔ °ÏˆÛÛÈÎfi˜ YÔÏÔÁÈÛÙ‹˜.. ∫∞∆™∞ƒOÀ ∂. °∂øƒ°OÀ™∏™ ¶. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ˘ÏÈÎÔ‡ (portfolio assessment). ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1986. 2000. BOUD D. ∞. ∫›ÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. Î·È KALANTZIS M. ª¿ÏÏÈÔ˘.. ∞ı‹Ó· 1999. ÁψÛÛÈÎfi Ì¿ıËÌ· Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·». «°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋. ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜. ∞ı‹Ó· 2005. 1996. ˘Ôı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÛÙÔÓ ¶ˆÏ. ÙfiÌ.. «∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜: ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘». ÂΉ. ‚. ÌÙÊÚ.edu. ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Ì ı¤Ì·: £ÂˆÚ›· Î·È ¶Ú¿ÍË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È NE OE §§H ø ™™ A N IKH °§ A ’ ° Y MNA ™I O Y ñ B I B§ I ¶A O EK I¢ EY TIK 17 OY ..). ÙÔ˘ / Ù˘ Áڿʈ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ (‰‡Ô ·Ú·ÁڿʈÓ) ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘.. ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. ÂΉ.. ªÂÙ·ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Û ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÔÊ·ÓÙÈ΋. Î·È °OÀ∆™O™. ÂΉ. London. komvos. COPE B. Institute of Education. ™¶∞¡O™. °ÚËÁfiÚË. ∞ÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë. Routledge. °ÏˆÛÛÈ΋ ∂¿ÚÎÂÈ·. °ÏˆÛÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ¶·Ù¿ÎË. 2... ∞ı‹Ó· 1998. London. ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘. Bπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ∞ƒÃ∞∫∏™ ∞.∂π™∞°ø°∏ – Œ¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì¿ÙÈ·. °∂øƒ°∞∫O¶OÀ§OÀ ∞. – £· Ê¿Ì Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ.. ∂. ªπÃ∞§∏™. Ù‡¯. ∞ÍÈÔÔÈ‹ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÁÓÒÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ¢. °ÏˆÛÛÈÎfi˜ YÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www. function and feedback. ÂΉ. £ÂˆÚ›· Î·È ¶Ú¿ÍË. GIPPS C. «∏ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË». – º›ÏËÛ¤ ÌÔ˘ ÙË ¡ÈÎfiÏ Î·È ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘. Assessment for the millenium : form. Enhancing learning through self assessment.. ¢ÂÏÊÔ›. ªÀ§ø¡∞™.. HALLIDAY ª. FREY K.

.).. ª∏∆™∏™ ¡. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.G.. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Â›‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ˆ˜ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÏÔÁÈ΋ Î·È Û¯ÔÏÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋. ºÚ˘‰¿ÎË (ÂÈÌ. ∫∞∆™∞ƒOÀ ∂.: £ÂˆÚ›·.. ª¿ÚÙÈÔ˜-∞Ú›ÏÈÔ˜ 1998. ÂΉ. ÃÀ™∞ºπ¢∏™ ∫. Aı‹Ó· 2001. ÛÙÔ °. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1997. ™∆∂º∞¡∞∫∏ ∂. LITTLEWOOD W. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË.™. ∆™o§∞∫∏™ Ã. π. ∞ı‹Ó· 1994. ÂΉ. ∫Ò‰Èη˜.ª. Gutenberg. Î·È CARTER. Communicative language teaching. R. ÂΉ. 60. 26.. 2004. Washington. ÿ‰Ú˘Ì· °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹-XÔÚÓ. ∞ı‹Ó· 2003. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ – ¶.I. 1996. ∞ı‹Ó· 2001. London 1994. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1995. komvos. °ÏÒÛÛ·.).. ∞ı‹Ó· 2001.. Aı‹Ó· 2002. µÈˆÌ·ÙÈ΋ – ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ™∫π∞ K. ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜. ª∞∆™∞°°OÀƒ∞™ ∏. 1983. 1997. ∞fi ÙË ÁψÛÛÈ΋ ıˆڛ· ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú¿ÍË.. «∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹: ·Ó¿‰ÂÈÍË ‰È·ÊÔÚÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ·ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜».. EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÁψÛÛÒÓ. ÂΉ. Ù‡¯. ™·Ófi˜ Î·È ∂..edu. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜: ıˆڛ· Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹..∂π™∞°ø°∏ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ – ∆Ì‹Ì· ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. Oxford..gr). Oxford University Press. ∞ı‹Ó· 2000. ÂΉ. O‰˘ÛÛ¤·˜. ª∏∆™∏™ ¡. ∞ı‹Ó· 1998. ™∆∞ª∞∆o¶oÀ§oÀ π. ∞fi Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. To∫∞∆§π¢oÀ B. Gutenberg. «∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ portfolio: ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘». «EÔÈÎÔÈÓˆÓȷ΋-ÎÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘».. ¶ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÏfiÁÔ. ™·Ófi˜ – E. ™ÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ·Ú¯¤˜ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÁψÛÛÔÏÔÁ›·˜. ∞ı‹Ó· 19995. «H ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘» ÛÙÔ °. Cambridge University Press. American Psychological Association. ÿ‰Ú˘Ì· °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ÃÔÚÓ. Becoming reflective students and teachers with portfolios and authentic assessment. Teaching language as communication. Gutenberg.. KRESS G. To∫∞∆§π¢oÀ B. Gutenberg. ™¶∞¡o™ °. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÁψÛÛÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞ı‹Ó· 2003... 18 . Language as discourse: Perspectives for language teaching. Ã∞ƒ∞§∞ª¶o¶oÀ§o™ ∞. Ù‡¯.. MCCARTHY M. ÙfiÌ. ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË. °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www. ÂΉ. °ÏÒÛÛ· Î·È §ÔÁÔÙ¯ӛ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 2000. ºÚ˘‰¿ÎË (ÂÈÌ. «™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ». Ù‡¯. I. Î·È Ã∞∆∑∏™∞µµπ¢∏™. ÂΉ. °ÏÒÛÛ· Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË.. 1994. PARIS S.. Longman. §∞ª¡π∞™ ∫. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Project ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. 3. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∫ø¡™∆∞¡∆π¡OÀ Ã. Î·È AYRES L.). ºÚ˘‰¿ÎË (ÂÈÌ. «∆Ô portfolio ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹». ∞ÓÔȯÙfi ™¯ÔÏ›Ô. Cambridge. ∫ÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ™·Ófi˜ Î·È ∂. µ¿ÓÈ·˜. ¶Ú¿ÍË Î·È ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘. ÿ‰Ú˘Ì· °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹-XÔÚÓ. «∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜» ÛÙÔ °.. 1990. ™. π. WIDDOWSON H. °ÏÒÛÛ· Î·È §ÔÁÔÙ¯ӛ· ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË. 2.

Ì ·Û΋ÛÂȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Î·È ÁÚ·Ù¤˜. οو ·fi ÔȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ÁÈ· ÔÈÔ ÛÎÔfi. ∞.2 ¢ÔÌ‹ ∏ ÂÓfiÙËÙ· ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÚ›· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· Î·È ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜ (∞’ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·). ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ٷ ‚ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. °∂¡π∫∂™ ¢π¢∞∫∆π∫∂™ O¢∏°π∂™ ∞. π‰È·›ÙÂÚË. N EOE§§ ° §ø ™™ H NI K H A A™ A ’ °Y M N B IOY ñ E K¶ I B § IO A I¢ E YTI KO 19 Y . Ì ÛÙfi¯Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÂÓfiÙËÙ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ (ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡) ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ (∂’ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·) Î·È ¤Ó· ı¤Ì· ÁÈ· ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·.1Ë ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO ∞. Œ¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÏÂÁ› οÔÈ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ÎÒ‰Èη ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ (ÔÏ˘ÙÚÔÈο ΛÌÂÓ·). ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔ ÏfiÁÔ. Ë ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰È‰·¯ı› Û 7-8 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÂÎʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ›‰È· (ÚÔÊÔÚÈο Î·È ÁÚ·Ù¿) ¿Óˆ Û ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Ù· ·ÊÔÚ¿. ∏ ÁÏÒÛÛ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ÎÒ‰Èη˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. Ì¿ÏÈÛÙ·. ÚÔ·ÙÂÈ Â·ÁˆÁÈο Ë ıˆڛ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (µ1) Î·È ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ (µ2). B·ÛÈÎfi˜ Â›Û˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ÔÈÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ‹ ÁÚ¿ÊÂÈ. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (µ’ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·). Û ÔÈÔÓ. ÛËÌ·Û›· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȉÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.1 ™Ùfi¯ÔÈ ™ÙËÓ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ÂÓfiÙËÙ·. ∞ÚÎÂÙÔ› ÎÒ‰ÈΘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ™ÙË °’ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È – ¿ÓÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. OÈ ·Û΋ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ΛÌÂÓ· Ù˘ ∞’ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ª¤Û· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. Ì ÔÈÔ ı¤Ì·. ·ÏÏ¿ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÔÈÎ›ÏˆÓ Î·È ‰È¿ÊÔÚˆÓ ¿ÏÏˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ. ∆Ô §ÂÍÈÏfiÁÈÔ (¢’ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·) ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ Î·È Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜.

ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÙÏ. 19922: 64). Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ÎÒ‰Èη ÙÔ˘ ÔÌÔ‡. O ‰¤ÎÙ˘. ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÎÙÏ. ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ (Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘) Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ (·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘) ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰›·˘ÏÔ˜. ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÌÔ‡ (ÔÌÈÏËÙ‹) Î·È Ë Ï‹„Ë ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË (·ÎÚÔ·Ù‹) ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÌÈ·˜ ÁψÛÛÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜» (ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1986: 30). ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. Û ÙÈ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È (. ‰ËÏ. ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Î·È ¤Ó·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰¤ÎÙ˜.¯. E¶IKOINøNIA µ. ‰ËÏ. ™ÙËÓ Ú¿ÍË. ‰ËÏ. O ÔÌfi˜ Έ‰ÈÎÔÔÈ› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. Ô ÙÚfiÔ˜ (Ê˘ÛÈÎfi˜ ‹ Ù¯ÓËÙfi˜) ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜.¯. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô20 . ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ Ò˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ Î·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. Û ¤Ó· ÔÈÎÂ›Ô ÚfiÛˆÔ. fï˜. ¤Ó· ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô.¿. ∞˘Ù¿ ‰Â ϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ.3 ¢È‰·ÎÙÈο ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÔÈËı› 9 ΛÌÂÓ· (‰‡Ô ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο. ‰ËÏ·‰‹. ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. µ. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ȉÂÒÓ.. ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ οı ÊÔÚ¿ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: Û ÔÈÔÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È (. ·¿ÓÙËÛË. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÙÈ ı· ԇ̠·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰›·˘ÏÔ. Ô ÎÒ‰Èη˜. ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ›Ó·Î˜ Ì ÙË ıˆڛ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ «Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ. οı ÏËÚÔÊÔÚ›·. ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÂÈı˘Ì›·. ‰‡Ô ¿ÚıÚ· ·fi ·È‰ÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ÊÈÏÈÎfi. ∆· ñ ñ ñ ñ ñ ñ ··Ú·›ÙËÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (fi. Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÌÈ· ¿Ô„Ë). ÛΤ„Ë ÎÙÏ.). Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË. ÂÚÒÙËÛË. ∆Ô Ì‹Ó˘Ì· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰¤ÎÙË Ì¤Ûˆ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‹ Ù¯ÓËÙÒÓ ‰È·‡ÏˆÓ Î·È ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ·fi ÙÔ ‰¤ÎÙË – ›Ù ÔÙÈο ›Ù ·ÎÔ˘ÛÙÈο.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ 1. ‰ËÏ.¯. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ ‹ ·Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì·˙› ÙÔ˘ ̤ۈ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ –ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ‹ ÎÈÓËÙÔ‡– ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘). ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· (·Ó. ÁÈ· Ó· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.) ›ӷÈ: ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Û ÁÚ·Ùfi ‹ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ (ÔÌfi˜ Î·È ‰¤ÎÙ˘). Ë ÂÎÔÌ‹ ‰ËÏ.. ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (Richards Î. Û ¤Ó·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ ‹ Û οÔÈÔÓ ÁÓˆÛÙfi).1Ë ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO ∞. ™Â ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο ·˘Ù¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜Ø ¤ÙÛÈ. . Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯‹˜ fiÙ·Ó Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â›Ó·È ›‰È· Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎÂ. ·ÓÙÏ› ·fi ÙÔÓ ÎÒ‰Èη (= ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·) ÛÙÔȯ›·: ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÙȘ ‰Ô̤˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ (·Ó. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·˜ ÔÌfi˜. Ô ‰›·˘ÏÔ˜. £ÂˆÚËÙÈο. ‰‡Ô ÛΛÙÛ· Î·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜). ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ·fi Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi.

∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜. ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜. Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚ¤Ûٷٷ ÛÙËÓ ∞Ó¿Ï˘ÛË §fiÁÔ˘ (discourse analysis).¿. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Ù· ̤ÏË (ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Î·È ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜). Ô ÛÎÔfi˜ (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛÏÂÎÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜). ·ÏÏ¿ Î·È fiÙ·Ó Í¤ÚÂÈ fiÙÂ Î·È Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Û ÔÈÔÓ Ó· ÙȘ ·¢ı‡ÓÂÈ. Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÎÙÏ. ÌÈ· ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÁÂÓÈο ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜». ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ‰ËÏ. O Yule ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ¤Ó· Ù˘ÈÎfi Ì·ÚÔÎÈÓfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô˘Û›·˙·Ó ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ. οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÁψÛÛÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ¯ÚfiÓÔ˜). Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. øÛÙfiÛÔ. Ô ÙfiÓÔ˜ (Ù˘ÈÎfi˜. οÙÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÂÓfi˜ «E˘Úˆ·›Ô˘» ÂÈÛΤÙË.). fiÙ·Ó Í¤ÚÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛˆÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ Ê˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÒ‰Èη.¯. O ÁψÛÛÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ›ӷÈ. ∂›Û˘. ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ÎÒ‰ÈΘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË Û˘Ì‚fiÏˆÓ ‹ ÛËÌ›ˆÓ. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙÔÓ fiÚÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÈηÓfiÙËÙ· (Hymes 1972). ÁÚ·Ùfi ÎÙÏ.). Yule 1996: 87). ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· «ÂÚÈÎÂÈÌÂÓÔÔ›ËÛË» (°ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È °Ô‡ÙÛÔ˜ 1999: 59). ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ˆÛÙfiÛÔ. ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ. ¢›ÓÂÈ ‰ËÏ.ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO 1Ë ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ (Crystal 20035). ªÈ· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ (fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ. fiˆ˜ Î·È Ù· Û‹Ì·Ù· ªÔÚ˜. ÔÈ Ôԛ˜. OÈ ÎÒ‰ÈΘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ·. ·ÓÂ›ÛËÌÔ˜ ÎÙÏ. ÚÔÊÔÚÈÎfi. Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi (ÙfiÔ˜. Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎÒ‰Èη ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜. 19922: 57). ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÎÙÏ. Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ (‰È¿ÏÂÍË. O Hymes (1974). KÒ‰ÈΘ Î·È ÁψÛÛÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ °È· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ô ÔÌfi˜. ϤÌÂ Û˘¯Ó¿ fiÙÈ «ÂÌ›˜ ÔÈ ‰‡Ô ‰Â ÌÈÏ¿Ì ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·» (ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1986: 32). ‹ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ (Richards Î. Ì ٷ ÔÔ›· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÚÌËÓ‡ԢÌ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ù· ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ì·˜ ÂÌÂÈڛ˜. Ì ÙÔÓ fiÚÔ ÎÒ‰Èη ÂÓÓÔԇ̠οı ۇÛÙËÌ· ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·. fiˆ˜ . ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. fiˆ˜ ›·ÌÂ. ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î. Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο Û¯‹Ì·Ù· (cultural schemata. ÙÔ ÈÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 21 OY . 2.).¿. Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÙ·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ̤ۈ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη. ÙÔ Ì¤ÛÔ (ÏÂÎÙÈÎfi ‹ ÌË.

Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‹ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ.. Ô ÁψÛÛÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜. O ÁψÛÛÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˘˜»). ·ÏÏ¿ Î·È Ï‹ıÔ˜ Û‹Ì·Ù· ¿ÏÏˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ. ¶ÔÏ˘ÙÚÔÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ôχ Û˘¯Ó¿ Û˘Ó·Óٿ̠ΛÌÂÓ· Ô˘ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ÎÒ‰Èη ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜. 22 . 1994: 45). O Lyons (1981). Ô ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ·ÎÔ˘ÛÙÈο Î·È Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ÔÙÈο (medium-transferability. ı· οÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÂÚÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ñ O ÁψÛÛÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ Â›Ó·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜: ̤ۈ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ÕÏÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘˜. ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ. ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰Â Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Â‰Ò Î·È ÙÔ ÙÒÚ·. Ë ÁÏÒÛÛ· Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ È· Û ¤Ó· ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfi ÙÔ›Ô. ›Ûˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ñ O ÁψÛÛÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ÁÚ·Ù¿ Î·È ÚÔÊÔÚÈο – ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚·ÛÙ› Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ÁÚ·ÊÙ›. ηٷÎÙ¿Ù·È Ê˘ÛÈο: οı ˘ÁÈ‹˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÙËÓ ÔÔ›· ÙËÓ ¤Ì·ı ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË (ÙÔ ·È‰› fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Í¤ÚÂÈ ‹‰Ë Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο). ‰ËÏ·‰‹ Û ¤Ó· ÙÔ›Ô fiÔ˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘. fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ‰È¿ÊÔÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·: ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. Ë ÁÏÒÛÛ·. ÙÔ˘ ÏÂÎÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Lyons 1981: 18).1Ë ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO ÛËÌÂȈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (°ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È °Ô‡ÙÛÔ˜ 1999: 17). ‰ËÏ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. 3. ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠ÛÙËÓ «·Ó¿ÁÓˆÛË» ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡. ñ O ÁψÛÛÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜: ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¿. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ÌfiÓÔ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ (Kress 2000: «∆Ô ÓfiËÌ· ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηٷӤÌÂÙ·È ϤÔÓ Û˘¯Ó¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ÎÒ‰Èη Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ. ∞Ó. Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔ˜ ÔÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ «Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ» Î·È ÛÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÔÈÎ›ÏˆÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Îˆ‰›ÎˆÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î›ÌÂÓÔ. ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ Î·È ›Ûˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó· ÂȉÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÁÔÓȉ›ˆÓ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· “ηψ‰Èˆı›” ÛÙË ı¤ÛË Ù˘» (fi. ˆ˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÛËÌ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÚÈÓ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Û ηÌÈ¿ Ï›ÛÙ·. ŒÙÛÈ. ¶ÔÏÏÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «ÁψÛÛÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ» (Pinker 1994) Î·È ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ «·Ó Ë ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ¤ÓÛÙÈÎÙÔ. Ë ÔÔ›· ·Ú¤¯ÂÈ Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÂÈ̤ӈÓ. ñ ∂›Û˘. ·ÎfiÌ· Î·È Û Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ÎÙÏ.

̤۷ ·fi ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘. ™Ù·‰È·Î¿. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ 9 Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘. ◊‰Ë ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ΛÌÂÓ· ÔÏ˘ÙÚÔÈο. °È· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÙÚÔÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏfiÁÔ Û Â›Â‰Ô ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi Î·È ÌÔÚÊÔ-Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Â͈ÁψÛÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ·Ú·¿Óˆ. O Ú È Û Ì Ô › Ù Ë ˜  Ú fi Ù · Û Ë ˜ ∏ ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ì ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ı· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜. ÏÔÈfiÓ. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó: ñ ñ ñ ñ ÙÔ Ì¤ÛÔ (Ò˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ). ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ÌÈ· ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ù¤ÙÔÈ· ΛÌÂÓ· Î·È ‰›ÓÔÓÙ·È ·Û΋ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 23 OY . ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÓfiÙËÙ· Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÏ˘ÙÚÔÈο ΛÌÂÓ·. ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ (Û ÔÈÔÓ ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙÂ). ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ / ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ. ∂‰Ò. °. Û ÂfiÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÙÔ ÛÙfi¯Ô (ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ì·˜).1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ª¤ÚÔ˜ 1. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÎÒ‰ÈΘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη.ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO 1Ë µ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂϤÙ˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ·. ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ÁÏÒÛÛ·. ÂӉȷʤÚÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ÁÚ·Ùfi˜ Î·È Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÁψÛÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÔÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. OÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜. Eπ¢∏ ¶ƒO∆∞™∂ø¡ °. Â›Ó·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. 5.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ O‰ËÁ›Â˜ OÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ µ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ú¯Èο Î·È ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ΛÌÂÓ· 3. 8 Î·È 9 Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Î·È Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù› Ô fiÚÔ˜. °›ÓÂÙ·È ·Ï‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÁÚ·Ù‹˜ ÁψÛÛÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.

«Û ·ÍȈ̷ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÊ‹˜ Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹˜» (ºÈÏÈ¿ÎË-Warburton 1992: 95). ÔÚ›˙Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ∆˙¿ÚÙ˙·ÓÔ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË ˆ˜ ÏfiÁÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙ·ÙÔ Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ïfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ (1991: 35). ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ë ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ˆ˜: ñ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰· (structural unit). Malmkjaer 1996). fiÙÈ. Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰ÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. O ÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ï¤ÍË. 19922). ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË – clause. ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË «‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È… Û ηӤӷ ¢ڇÙÂÚÔ ÁψÛÛÈÎfi Ù‡Ô» (1933: 170). 1980: 12). ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ¶·ÚfiÌÔÈÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Bloomfield. 24 . ñ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÔÓ¿‰· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘. ÊÚ¿ÛË. οÙÈ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋. ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ÎÙÏ. Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË (grammatically complete). ∞ÓÙ›ıÂÙ·. Ú‹Ì·Ù·. fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Î·È Ë ºÈÏÈ¿ÎË-Warburton (1992). Richards Î. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙË ‰ÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. Ì ۇÓÙÔÌË Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·Ù‡ˆÛË» (™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi Ù˘ ¡∂. ‰ËÏ·‰‹: ñ Ë ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÓfiÙËÙ·. ¶·ÚfiÌÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋. ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Crystal 20035). ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ fiÙÈ ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜: Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· («ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÔÓ¿‰·») Î·È Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ (=Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋) ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘. ·ÏÏ¿ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Û η̛· Ù¿ÍË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ (Lyons 1968: 173).1Ë ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO O ∞¯.) Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (ϤÍË. ·Ó Î·È ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Lyons (ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ) ÛÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜.¿. ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÂȉ‹ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ï¤ÍË (ÁÈ· ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ϥ͢ ‚Ï. ÁÈ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ηٷÓÔÌ‹˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ÌfiÓË Ù˘ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ (Brown Î·È Miller 1996: 143). ŒÓ· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ÛÙË ÛΤ„Ë Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ΢ÎÏÈÎfi Î·È ·Û·Ê‹. fiÔ˘ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È «Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÌ¿‰· ϤÍÂˆÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÌfiÓÔ ÓfiËÌ·. ñ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÔÓ¿‰· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Û¿ÓÈ· ‚ϤÔ˘Ì ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Lyons. OÈ Brown Î·È Miller (1996).

ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÛÙ· ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Û·Ê‹˜ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË.: 17). ∏ ÂÚÒÙËÛË ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÂÚÒÙËÛË Î·È ·¿ÓÙËÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· «ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ˙‡ÁÔ˜ ÂÎʈÓËÌ¿ÙˆÓ. Ë ÂÚÒÙËÛË ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó·fiÛ·ÛÙË ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ‰È·Ù·Á¤˜ Î·È ÂÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (statements. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ. Ó· ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ ÁÈ· οÙÈ ÎÙÏ. OÈ ∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ «ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ë ¿ÌÂÛË ÚÔÛÙ·Á‹ Â›Ó·È Ôχ Û¿ÓÈ·. Ë ÔÔ›· fï˜ ·›ÚÂÙ·È Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ·¿ÓÙËÛË. ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË –Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜– Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Á‹ / ·Ú¿ÎÏËÛË – Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ ‹ ·fi οÔÈÔ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ.: 33). ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ÂΛӢ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi οÔÈÔÓ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ (fi. EÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Â›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Crystal (20035: 314). Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Î·È ¿ÏÈ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ – Ô˘ ·Ô‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹. Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÏËı‹. O ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ‹ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜» (fi. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ (Ì fiϘ ÙȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ) Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¢Á¤ÓÂÈ·˜.. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 25 OY . ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ∫Ï·›ÚË Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙË (1999).. command. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÓÛË –Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· οÙÈ–. ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·fiÊ·ÓÛË ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ·ÔÊ·ÓÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ÙȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÂÓÙÔϤ˜» (fi. Ë ÂÚÒÙËÛË Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Á‹ / ·Ú¿ÎÏËÛË Ì ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. exclamatory). fiÙ·Ó ‰ËÏ. ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘» (fi. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚÔÛÙ·Á‹˜ / ·Ú¿ÎÏËÛ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·fi ‰‡Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Ú¿ÍÂȘ (ÚÔÛÙ·Á‹-·Ú¿ÎÏËÛË). ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ (functional) ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ›‰Ë: ‰ËψÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 46). ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘È΋ Û¯¤ÛË.ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO 1Ë 2.: 33). OÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÚ›· ‚·ÛÈο ›‰Ë ÚÔÙ¿ÛˆÓ: ÙȘ ·ÔÊ·ÓÙÈΤ˜. question. Ë Î¿ı ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÚ› Ó· ‰Ëψı› Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ó·˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘..: 14). ∂‰Ò ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÚÔÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. ∏ ·fiÊ·ÓÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «Ë ·ÚÈ· ÁψÛÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜.1 Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi. Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ı·˘Ì·ÛÌfi ‹ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÂȉÈ΋ ÂÈÙÔÓÈ΋ ηÌ‡ÏË. ÂÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜. ÂÈı˘Ì›·˜.1Ë ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Holton Î. ñ ÂÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ηٷʷÙÈÎÔ‡˜. Ÿˆ˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ‹ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ (fi. ÔÈ Holton Î. OÈ Î‡ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÂ: ñ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ (‰ËψÙÈΤ˜). 26 «∏ fiÏË ÂÈʈÓËÌ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÂÎʈÓÂ›Ù·È Û ·ÓÒÙÂÚÔ ‡„Ô˜ ʈӋ˜ ·’ fi. ñ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ (·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ. ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂȘ: 1. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ∫Ï·›ÚË Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙË (1999). ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 1999: 402)..ÙÈ ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË ‹ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛËØ ·˘Ùfi ÙÔ ‡„Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎʈӋ̷ÙÔ˜ – Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ÂÈı˘Ì›Â˜. ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ).¿.¿. ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎÔ‡˜. fiÔ˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜» (Holton Î.: 390 Î.ÂÍ. (1999). ñ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋.¿.). . ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ú¯Èο Û ·ÚȘ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜. ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË. £· Ú¤ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÚ›Ûˆ˜.

H ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÏÒÛÛ· ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÁψÛÛÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ.¿. Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÌÈ· ÁÓÒÌË ‹ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î¿ÙÈ» (™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi Ù˘ ¡∂ 1980: 12).. ‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ÙÈ. ÚÔÛÙ·Á‹. oÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ (ÛÙÔ ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË).). °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË. ¢¯‹ Î. Î·È ÁÂÓÈο ÌÈ· ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘» (fi. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì fï˜ Ó· ԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÚ›Ûˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·ÔÊ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈı˘Ì›·˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜.ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO 1Ë ™ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ fiÚÔÈ (ÎÚ›Ûˆ˜ Î·È ÂÈı˘Ì›·˜). ÂÊfiÛÔÓ ˆ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÚ›Ûˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ «Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ. Â›Ó·È ˘ÂÚÁÂÓÈ΢ÙÈÎÔ› Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÎÚȂ›˜: ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÚ›Ûˆ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ÔÌfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÎÚ›ÓÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›. Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈı˘Ì›·˜ «Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·Ú¿ÎÏËÛË.¿. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 27 OY . ÌÈ· Úfi‚ÏÂ„Ë Î. ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÌÈ· ÁÓÒÌË. Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Î¿ÙÈ.

Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÛË «shared knowledge» ÙÔ˘ ÔÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· ÎÙÏ. ∆¤ÏÔ˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ ÂÚÓ¿Ì ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÛΛÙÛˆÓ. ÙȘ ÂÏÏÂÈÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ Â·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÈÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ʈӋ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Ù· ÛËÌ›· Ù˘ ÛÙ›Í˘ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÔÌÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ϥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙȘ ÂÏÏÂÈÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ Â·˘ÍË̤Ó˜ ¤ÙÛÈ. ¢ÂÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÚÒÈÌÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ó· «‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÔÓÙ·È» ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÌÂÙ·ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‚·ÛÈ΋. ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó. ϤÍË ÎÙÏ. Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô.) Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ Â·˘ÍË̤Ó˘ ÚfiÙ·Û˘ (·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹Û˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Ì·˜ ÁÈ· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·). ∞ÊÔ‡. ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‹ Î·È ÙȘ ›‰È˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ. ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ·Ϥ˜. ∞ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ·Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ›‰Ë ·˘Ù¿ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. οÓÔ˘Ì ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÔÊ·ÓÙÈΤ˜.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ O‰ËÁ›Â˜ ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ° ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË. ∂ȉÈÒÎÂÙ·È. ™Ùfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÁψÛÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ÂÈϤÁÔ˘Ì ̤۷ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÚÔÙ¿ÛˆÓ. Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÏÒÛÛ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· «Ì·ÓÙ¤„Ô˘Ì» ÙÔÓ fiÚÔ Ô˘ Ï›ÂÈ. ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÈ ÂÓÓÔԇ̠̠ÙÔÓ fiÚÔ «·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË». ηıÒ˜ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰ÔÌ‹ (fiˆ˜ ηÈ: ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÂÏÏÂÈÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (.1Ë ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO °. ÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 28 . ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ-·Û΋ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·È. Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ Ë ›‰È· Ë ÚfiÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÎʈÓËı› Ì ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ÂÓÒ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛË̷ۛ˜ / ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔÙ·ÛȷΤ˜ ‰Ô̤˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ŒÙÛÈ ÌÈ· ·ÔÊ·ÓÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ (¤ÌÌÂÛÔ˜) ÙÚfiÔ˜ Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ·fi οÔÈÔÓ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ. ÌÔÚ› Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ Î·È ÙÔÓ fiÚÔ «Û‡ÓıÂÙË» ÚfiÙ·ÛË. ·ÏÏ¿ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË.) ¤Ó·ÓÙÈ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘. ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚÒ Ó· οӈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ ‹ ÌÈ·˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË-Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·.¯. ∞ÎfiÌ· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ηٷʷÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∂ȉ›ˆÍË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ÏÔÈfiÓ. ∞˘Ù‹ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ÛÙ›ÍË. ∂¿Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·Ï¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ‰ËÏ·‰‹.

ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ù˘ÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÌÈ· ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ı¤Ì·Ù· ·Ú·ÁˆÁ‹˜-Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÏÂÙ¤˜ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ú›˙·. ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∑ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔÈ ÛÙ· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. §E•I§O°IO ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ O‰ËÁ›Â˜ ªÂ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÌÈ· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ϤÍÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÊÈÏÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹.ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO 1Ë ¢. ÛÙȘ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ (ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡) Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ∏ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ··ÈÙ› ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÁÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. ÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· (›‰Ë ÚÔÙ¿ÛˆÓ). ∂Ô̤ӈ˜. ∏ ÚÒÙË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛΛÙÛÔ (ΛÌ. ¤ÛÙˆ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÁψÛÛÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 29 OY . ¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ O‰ËÁ›Â˜ °È· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ Ó· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹. 8) Î·È ÚÔηÏ› ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÒ‰ÈΘ. ηıÒ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÌϤÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ∂. ·ÏÏ¿ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Ù¿Í˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÈÔ ··ÈÙËÙÈ΋. ·ÊÔ‡ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ÛÙÂÓ¿. 9). ∂›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ì ‚¿ÛË ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ÙÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁψÛÛÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ∏ ÚÒÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ˘ËÚÂÙ› ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔÈ› ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔÈ Û ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Û¯ÔÏÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. ªÔÚ› fï˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ó· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊËı› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ›‰Ô˜ Ô˘ ÌÂϤÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ (ΛÌ. ∫¿ÔȘ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ··ÈÙËÙÈ΋. ÁÈ·Ù› ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÁÓÒÛË Û‡ÓıÂÙˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛΛÙÛÔ (ΛÌ. ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËηÓ. ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. 4). ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜.

Cambridge University Press. BLOOMFIELD L. Cambridge 1968 (ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·. «Models of the interaction of language and social life». London 1996. ∞ı‹Ó· 1992. °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www.. ÌÙÊÚ. Syntax. ∂˘ı˘Ì›Ô˘. _________ ... ™ÎÔÂÙ¤·). London1996. ∞Ú¯¿Î˘. Î·È K∞LANTZIS M. «Ways of speaking». HOLTON D. °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www. ∫·ÚÚ¿. ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋-ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. Reading images. CRYSTAL D. (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ∞. ÙfiÌ. ™.. Rinehart and Winston. Cambridge University Press. Cambridge University Press. Cambridge 1988.). J. London – New York 2000. A linguistic introduction to sentence structure. ππ. A dictionary of linguistics and phonetics. ∞ı‹Ó· 1999. ª. The grammar of visual design.. «™¯¤ÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞È. BROWN K. Sherzer (ÂÈÌ.. Routledge. «¶ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·: ‰Â›ÎÙ˜ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ / Ù˘ ÔÌÈÏËÙ‹ / -‹ÙÚÈ·˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ “ÎÔÈÓÔ‡ ÁÚ·ÙÔ‡”. Literacy learning and the design of social futures. HYMES D. ∫§∞Iƒ∏™ Ã.gr). °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. Multiliteracies. LYONS J.. Oxford 20035. ∑. 30 . Gumperz Î·È D. 2. 2. KRESS G. Î·È MILLER J. INTZI¢∏™ B. ª·Î¿ÎÔ˘-OÚÊ·ÓÔ‡. COPE B. ªfi˙ÂÚ.. Hymes (ÂÈÌ. À¶∂¶£.komvos. Cambridge 1981 (ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·. ¶·Ù¿ÎË. ÂΉ. ÙfiÌ. µ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·.gr). English grammar. ¶·Ù¿ÎË. °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘. Routledge. 2000.edu. ∞Ú·ÔÔ‡ÏÔ˘. Î·È VAN LEEUVEN T. The linguistics encyclopedia. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë-™˘Ìˆӛ‰Ë. Routledge. 2000. New York 1933. 2002. fï˜. ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜: ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹». ÙfiÌ. Holt. Introduction to theoritical linguistics..komvos. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. °∂øƒ°∞∫O¶OÀ§OÀ ∞. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. Cambridge 1974. ÂΉ. ¶π. Ë ›‰È· ·˘Ù‹ ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È. 2000. ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∫›ÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. µÚ·¯ÈÔÓ›‰Ô˘. ¶ÚÔ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË». _________.gr). Language. Directions in sociolinguistics. Î·È °OÀ∆™O™ ¢.edu.edu. ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ. ∞. ÂΉ. MALMKJAER K. ∞ı‹Ó· 2001). µπµ§πO°ƒ∞ºπ∞ ∞ƒ°ÀƒO¶OÀ§OÀ Ã. 2.. Rinehart and Winston.. Language and linguistics.. ÌÙÊÚ.. °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ.. (ÂÈÌ.1Ë ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÌfiÓÔ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ›Ûˆ˜ ÙËÓ ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. (ÂÈÌ. ∞Ó. An outline. Bauman Î·È J. ÂΉ. ÛÙÔ J. ÌÙÊÚ. Î·È K∞ƒ∞¡∆∑O§∞ E. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.). Ù‡¯. ∞ı‹Ó· 1999. ÂΉ.) Explorations in the ethnography of speaking. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ∆Ô Ú‹Ì·.. Holt. Cambridge University Press. HUDDLESTON R. Î·È ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °.komvos. London 1996. ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û ¤Ó· ÙÂÏÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ (‚Ï. «∏ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ºÈÏÔÏÔÁÈο ª·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘». Routledge. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ·. ∞ÈÎ. ÛÙÔ R. ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· 2˘ ÂÓfiÙËÙ·˜). KRESS G. ∫OÀ∆™OÀ™πªOÀ-∆™π¡O°§OÀ µ. ª.). New York 1972. 7. Î·È ºπ§π¶¶A∫∏-WARBURTON ∂πƒ. MACKRIDGE P. ∞Á. Blackwell. ∞ı‹Ó· 1999. An introduction. ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. «™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ».

RICHARDS J.ÂÓfiÙËÙ· OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO 1Ë MATTHEWS P. ™∆∞ªOÀ º. ∆. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. O∂¢µ. «∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜». Pragmatics. Oxford 1997. «∏ “·Ó¿ÁÓˆÛË” Î·È Ë “·Ú·ÁˆÁ‹” ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ Û ̷ıËÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: ÚÒÙ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·fi ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹». PINKER S.. 1992. «The schoolbook as a multimodal text». PLATT... ∆ƒ∞¡O™. ™. H. Essex 19922. ∞ÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë. C. ÙfiÌ. ∞’. ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ 1Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ Ì ı¤Ì·: ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ì·˜. ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.gr)... ∞ı‹Ó· 1986. 28-29 πÔ˘Ó›Ô˘ 2003. Î·È PLATT. ÌÙÊÚ.gr). NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 31 OY . 1. META•πø∆∏™ °. London 1994 (ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο: ∆Ô ÁψÛÛÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ.. Internationale Schulbuchforschung 14(1). Concise dictionary of linguistics... ∫¿ÙÔÙÚÔ. ∞ı‹Ó· 1992. YULE G. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·. ÙfiÌ. ÂΉ. Oxford University Press. ºπ§π¶¶∞∫∏-WARBURTON ∂πƒ. 1999. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÁψÛÛÔÏÔÁ›·. ªÔ‡Ì·. Penguin. ÂΉ.komvos. ∞ı‹Ó· 2000). ÙfiÌ. °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www. H. Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 1991. ∆∑∞ƒ∆∑∞¡O™ ∞Ã. The language instict. Î·È Ã∞∆∑∏™∞µµπ¢∏™. «∏ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË». ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °..edu. 1980. ÃONTO§π¢OÀ ∂. Oxford University Press.edu. ∂. ÂΉ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1953. £ÂˆÚËÙÈ΋ ÁψÛÛÔÏÔÁ›·.komvos. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ™‡ÓÙ·ÍȘ (Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜). VAN LEEUVEN T.. ¡ÂʤÏË. 2000. Oxford 1996. Longman. 2. Dictionary of language teaching and applied linguistics. °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www.. J..

΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. Ì›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ‰‡Ô ÌËӇ̷ٷ: ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ Î·È ¤Ó· Û ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ¶POºOPIKO™ KAI °PA¶TO™ §O°O™ µ. O ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Á¿ÁÂÈ ‹ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ŒÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ ÁÚ·Ù‹˜ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¤Ó·˜ ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì·ıËÙÒÓ. ¤Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Û ÙÔ›¯Ô).1 ™Ùfi¯ÔÈ ªÂ Ù· ΛÌÂÓ· Î·È ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜-‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜. ÂȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ÚÒÙÔ. µ. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ı ›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘ ··ÈÙ› ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÁψÛÛÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· Î·È fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È Ë ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ηÓÔÓÈÛÌfi Û¯ÔÏ›Ԣ. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. °∂¡π∫∂™ ¢π¢∞∫∆π∫∂™ O¢∏°π∂™ ∞. ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi Î·È ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Ì ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜.2Ë ÂÓfiÙËÙ· ∂¶π∫Oπ¡ø¡π∞ ™∆O ™ÃO§∂πO A. ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‰ÔÎÈÌÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Û ¤ÍÈ (6) ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. Ì›· ·›ÙËÛË. ¤Ó· ÎfiÌÈΘ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Ù· ΛÌÂÓ· Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜. Ì›· ÂÈÛÙÔÏ‹. Ôχ ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ∞. Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ 1˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. 32 .2 ¢È‰·ÎÙÈο ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÔÈËı› 15 ΛÌÂÓ· (ÙÚ›· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο. ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÓÙ·¯ı› Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ∆Ô ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‹ Ó· ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ÒÛÙÂ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· Û˘Ó‰Âı› ¿ÌÂÛ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ıˆڋÛÂȘ Ù˘ ÁψÛÛÔÏÔÁ›·˜.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ™ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ë ·Ú¿ıÂÛË ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ‚·ÛÈο ΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜.

ÂÈÚˆÓ›·. ÂÓÒ Ô ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ‰›·˘ÏÔ˜ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ‹ Â›ÛËÌ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi).Ï. ÓfiÌÔ˘˜. ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi. ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË. fiÙÈ Ô ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜.). ¿Ú·. «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜». ÂÈϤÔÓ. ÛÙÔ A. Ô ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜. Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. Ì ÙÚfiÔ Ì¿ÏÏÔÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi. ∞˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. Û˘Óı‹Î˜ Î. Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù˘ “ÌÔ˘ÛÈ΋˜” ÛÙ›Í˘ (·ÔÛȈËÙÈο.-º. øÛÙfiÛÔ. Ë ÔÌÈÏ›· Î·È ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ηÈ. ¶ÔÏ›Ù˘. ¶. ÏfiÁÔ˜ Ê¢Á·Ï¤Ô˜. ·Ó Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ‰È·ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÏfiÁÔ˜ Ù˘ “ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜”. Ô˘ ‚ÔËı¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ‹ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹. ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÛȈ¤˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÛËÌ·ÛÈÒÓ ‰›Ï· ÛÙȘ ÂÎÊÚ·Ṳ̂Ó˜. ÃÚÈÛÙ›‰Ë˜ (ÂÈÌ. ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ó· ÌËÓ Í¯ÓÔ‡Ó Î›ÌÂÓ· ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ (Û˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù·. ∏ ʇÛË ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ «∏ ÔÌÈÏ›· / ·ÎÚfi·ÛË Î·È ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ / ·Ó¿ÁÓˆÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ô ¤Ó·˜ Ó· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÎÒ‰Èη ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜. ÌÈ· ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÊÈÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ì ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ʛÏÔ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È ·Ú·ÁψÛÛÈο ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ‹ ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÂÓfi˜ ˆÏËÙ‹ Ì ÙË ÁÚ·Ù‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÌÈ·˜ Û˘ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ – “ΛÌÂÓ·” ÂÈıÔ‡˜ Î·È Ù· ‰˘Ô ÙÔ˘˜. ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰È·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Ë ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÂÈ. Û˘¯Ó¿ “‰Â ÊÔÚ¿ÂÈ Ù· ηϿ ÙÔ˘” Î·È Â˘‰ÔÎÈÌ› Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ. fiÔ˘ fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ϤÁÔÓÙ·È “·ÓÔȯٿ”. ÂÓÒ Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÌÈÏȷ΋˜ ‰ÈÂ›‰Ú·Û˘. ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÙË ÛÙ›ÍË. ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ – Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·˘ıfiÚÌËÙÔ˜ Î·È ÈηÓÔÔÈ› ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. O ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜. O ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È Ô ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ôχ ˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: Ô ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ÛË̷ۛ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ (˘ÔÓÔ‹Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÓfi˜ ÂÎʈӋ̷ÙÔ˜ ʤÚÔ˘Ó Ù· ·Ú·ÁψÛÛÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· Î·È fi¯È ÙÔ ÚÔÙ·ÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ÛË̷ۛ˜ Î. ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. ÂÂȉ‹ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ “Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·” Î·È Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ Ù˘ “ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜”. fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ˘‹ÚÍ Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘Ø ÂÈϤÔÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘. ÏÔÈfiÓ. ÂÈÛ·ÁˆÁÈο. ∂Á΢ÎÏÔ·È‰ÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Û˘Ì‚Â› Ì ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ·.ÂÓfiÙËÙ· ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√ 2Ë 1. ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁψÛÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌÔÚ› Ô ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ·ÔÛ¿Ù·È ·fi Ù· ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈο Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ̤۷ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘.)». ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. Ô˘ ηٷÍÈÒÓÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈο.¿. ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈÔ ¯Ú‹ÛÈ̘ ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È. £· ϤÁ·ÌÂ.). ·ÓÙ›ıÂÙ·. O ÂÈÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÂÎÊÒÓËÌ· Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ “ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Í›·” ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ¤¯ÂÈ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó “·ÔıË΢ÙÈ΋” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 2001 NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 33 OY . Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ “Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·”. ∫·È fiÙ·Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÙÈ΋ Â·Ê‹ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

ÂÓfiÙËÙ·
∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√

2. OÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘

«°È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ÁÂÓÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰˘Ó·ÌÈο ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·ıԇ̠۠‰·È‰·ÏÒ‰ÂȘ
Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÁÚ·ÙÔ‡-ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Ô˘, ÂÎ ÚÒÙ˘
fi„ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ۷ʋ Û‡ÓÔÏ· ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ÔÈ ‰È·ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ
¯ˆÚÔ-¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È
‰Ú·ÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·Ú·ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÓ·˘ÛÌ¿ÙˆÓ (.¯. ÂÈÙÔÓÈÛÌfi˜, ÔÙÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ, ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ Î.Ï.). O ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÂÌÊ·ÓÔ‡˜
ηٷÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯı› Û ÂӉ›ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. °È· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ۯ‰ȷÛÌfi, ‰ÈfiÚıˆÛË Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË. O ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ï¿ıÂÙ·È ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÁÈ' ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ·Ú¿ÏÏËÏË ÔÌÈÏ›·, ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜, Â·Ó·Ï‹„ÂȘ, ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î.Ï., ÂÓÒ Ô
ÁÚ·Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÌÔÓÈÌfiÙÂÚÔ˜ Î·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ·Ú·ÔÌ‹ Î·È ¤ÙÛÈ
·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÏÂÍÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο».
∞. °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢. °Ô‡ÙÛÔ˜, ∫›ÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, 1999

3. ¢È·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜

·) «¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ Û ηıÔÏÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÁψÛÛÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó,
ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂȉÒÓ:
¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜
ñ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈο ·ÙÂÏ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙˆÓ
ÊÚ¿ÛˆÓ: ΢ڛ· ª., ı· 'ıÂÏ· / ÂÂÛ›˜ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜.
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› Â˘Ú‡Ù·Ù· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÙËÓ ·Û‡Ó‰ÂÙË Û˘Ì·Ú¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ.
ñ µÚ›ıÂÈ ·fi Â·Ó·Ï‹„ÂȘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ: ¡Ù¿ÍÂÈ, fi¯È ηٷϷ‚·›Óˆ  ηٷϷ‚·›Óˆ
Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛ‹ Û·˜, ÁÈ·Ù› ›Ӓ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Û˘- Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi.
ñ ¶ÚÔÙÈÌ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ·ıËÙÈ΋.
ñ ¶ÚÔÙÈÌ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÚÔÙ·Ûȷ΋ ‰ÔÌ‹ ı¤Ì·-Û¯fiÏÈÔ (ı¤Ì· ÌÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È ÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ Ù˘ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ‹˜ Ù˘ Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜
ÙÔ Û¯fiÏÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ «Ï¤ÂÈ Î¿ÙÈ» ÁÈ· ÙÔ «ı¤Ì·») Î·È fi¯È
ÙË ‰ÔÌ‹ ˘ÔΛÌÂÓÔ-ηÙËÁfiÚËÌ·: Ë Î·Ú¤ÎÏ· / Ó· ÙËÓ ‚¿ÏÂȘ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ (·ÓÙ› ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· Ó· ÙË ‚¿ÏÂȘ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ‹ Ó· ‚¿ÏÂȘ ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÛÙË ı¤ÛË Ù˘).
ñ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ: ∆ËÓ
/ ‰Â / ÙËÓ / Ù· Ù¤ÏË ÙÔÓ ’50 Î·È Ù- Ù· ’60 Â›Ó·È Â›Ó·È ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηıfiÏÔ˘.
ñ ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÊıÔÓ›· ϤÍÂˆÓ ·Û·ÊÔ‡˜ ÛËÌ·Û›·˜ (ÁÂÓÈ΢ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ): Ú¿ÁÌ·,
̤ÚÔ˜, οÔÈ·, οÙÈ, ‰È¿ÊÔÚ·, Ôχ Î.¿.
ñ ∂›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙÔ˜ ·fi Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈο ÌfiÚÈ·: Ï›ÁÔ, ÏÈÁ¿ÎÈ, ¤ÙÛÈ, ·˜ Ô‡ÌÂ, Ô˘ ϤÓÂ,
ͤڈ ’Áˆ, ÓÔÌ›˙ˆ, ÂÂ, ·· Î.¿.

34

ÂÓfiÙËÙ·
∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√

°Ú·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜
ñ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Î·È Û˘Ó‰ÂÙÒÓ (¿ÓÙˆ˜, ‚¤‚·È·,
Ê˘ÛÈο, Â›Û˘, ÏÔÈfiÓ, Û˘ÓÂÒ˜ Î.Ï.).
ñ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÚË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ fiÚÔÈ ÌÈ·˜ ··Ú›ıÌËÛ˘ (ÚÒÙÔ, ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÚ›ÙÔ...).
ñ ¶ÚÔÙÈÌ¿ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, fiÔ˘ ·ÊıÔÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎÔ› fiÚÔÈ: Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ ·Ú¯‹˜. ¶Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ôχ ·ÓÔȯÙfiÌ˘·ÏË.
ñ ∞Ú¤ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ıËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË.
ñ ∞Ú¤ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÍË Î·È ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ÛÂ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚ‹Ì·ÙÔ˜.
ñ ∂ÈϤÁÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ ÚÔÙ·Ûȷ΋ ‰ÔÌ‹ ˘ÔΛÌÂÓÔ-ηÙËÁfiÚËÌ·».
¶. ¶ÔÏ›Ù˘, «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜», ÛÙÔ A.-º. ÃÚÈÛÙ›‰Ë˜ (ÂÈÌ.),
∂Á΢ÎÏÔ·È‰ÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ·, ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, 2001

‚) «¶·ÚfiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡-ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ۷ʤ˜ Û‡ÓÔÏÔ ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì ηı¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô. ∏ ·Ú¯È΋ ˘ÂÚ·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÔÌÈÏ›·˜ ¤¯ÂÈ, ¤ÙÛÈ, ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
·fiÏ˘Ù˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ. ∆· ÚÔÊÔÚÈο Î·È ÁÚ·Ù¿ ›‰Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜ Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÚˆÙÔÙ˘Èο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ·ÌÂÛfiÙËÙ·, Ú˘ıÌÈÎfiÙËÙ·, Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfiÙËÙ·
ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÂÌÌÂÛfiÙËÙ·, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·Ùfi. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù¿, fï˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ›‰Ë Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ì¤ÛˆÓ Î·È ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È
·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜.
∂ÈϤÔÓ, ΛÌÂÓ· Û ۇÁ¯ÚÔÓ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷, fiˆ˜ Û ʷÍ, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓËÙ¤˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ·
·˘ÛÙËÚ¿ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÚÈ· ÁÚ·ÙÔ‡ Î·È ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· Ô˘
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ̤۷. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Û ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÙËÏÂʈÓËÙ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÛÙÔȯ›· ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ (.¯. ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì “˘ÔÁÚ·Ê‹” ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹) Û ¤Ó·
ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÚÔÊÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ›ӷÈ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÛÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜».
∞. °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢. °Ô‡ÙÛÔ˜, ∫›ÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, 1999

4. ¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô

·) «ªÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¯‹ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ú¤ÂÈ Ó· ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì·ÌԇϷ˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÔÈΛ· ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹. O Ì·ıËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÁψÛÛÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ∆Ô
¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Û Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ·. ∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ·ÏÏ¿
Î·È Ó· ÙÔÓ ÌÈÌËı›: ‰ËÏ·‰‹, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ
ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Î·È Ì ÙfiÛÔ ÔÈÎÂ›Ô ÙÚfiÔ, fiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜
‰›‰·Í ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. ŒÓ·˜ ηٿÏÏËÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô
Halliday Â›Ó·È Ù· “ÁψÛÛÈο ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·”Ø ‰ËÏ·‰‹ Ó· Û˘ÛÙ·ıÔ‡Ó ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈ· ÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰È·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ-

NE O E§§

HNI KH

° § ø ™™ A

A’ °

I B§ I
Y ñ B
YM N A™ IO

¶A
O EK

I ¢E Y

TIK

35

OY

ÂÓfiÙËÙ·
∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√

‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜: ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡, Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÙÔ˘ Ì·Î¿ÏË Î.Ï. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÈÛÙ‡ÂÈ Ô Halliday, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ı·‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜».
¶. ¡Ù¿ÏÙ·˜, «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜», ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 5, ¶∂º, 1985

‚) «∞fi ÙȘ ÁψÛÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂΛӘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜:
1. ™‡ÓÙÔÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· (·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜).
2. ƒËÙÔÚÈÎfi Á‡ÌÓ·ÛÌ·-ÔÌÈÏ›·, ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰ËÏ·‰‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜

Ô˘ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ.
3. ™˘˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ, ˘¤Ú ‹ ηٿ (debate).
4. ™˘˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹
5. ™˘˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹.

(OÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 3 Î·È 4, “™˘˙‹ÙËÛË ˘¤Ú ‹ ηٿ” Î·È “™˘˙‹ÙËÛË ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹”, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞. ∞˘‰‹ Ì ı¤Ì· “¢È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ Û˘˙‹ÙËÛ˘” ÛÙÔ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ·
ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘-ŒÎÊÚ·Û˘, Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜”.)
™À¡∆Oª∏ ∞¡∞¶∆À•∏ £∂ª∞∆O™ Ãøƒπ™ ¶ƒO∂∆Oπª∞™π∞

¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ¢›ÓÂÙ·È ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ¤Ó· ı¤Ì·. O Ì·ıËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘
1 ÏÂÙfi, ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›. ⁄ÛÙÂÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ
ı¤Ì· ̤۷ Û 2-3 ÏÂÙ¿.
™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ó· ÌÔÚ› Ô Ì·ıËÙ‹˜, fiÙ·Ó
Ë ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÙÔ ··ÈÙ›, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ı¤Ì· ̤۷ Û 2-3 ÏÂÙ¿, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, Ó· ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÂÈ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ì¤Û·
Û 1 ÏÂÙfi Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, Ó· Ù· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ, ηٷٿÍÂÈ, ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Ù· Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ.
∞ÍÈÔÏfiÁËÛË. ™ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜-ÎÚÈÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘:
·) ∆ËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. OÈ ‚·ÛÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ˜,
Û·Ê›˜, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ¤Ó· Âȯ›ÚËÌ· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ó· Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘.
‚) ∆ËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ı¤Ì·,
ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜.
Á) ∆ËÓ ··ÁÁÂÏ›·. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘,
Ô ÂÈÙÔÓÈÛÌfi˜, Ë ‹ÚÂÌË ÊˆÓ‹ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·ÎfiÌ·, ·Ó Î·È ÌË Ô˘ÛÈÒ‰Ë, ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë.
‰) ∆ËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ humor.
∞Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ, ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÁψÛÛÈ΋ ·˘Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 4-5 ÏÂÙ¿, ÙfiÙ Û ¤Ó· ‰›ˆÚÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ·fi ¤Ó· ı¤Ì· 20-25 Ì·ıËÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÙÌ‹Ì·. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó Û ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ‰›ˆÚ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞’ §˘Î›Ԣ».
°. ª·ÛÏ‹˜, «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, Ô ·Ú·ÌÂÏË̤ÓÔ˜», ºÈÏÔÏÔÁÈ΋, Ù‡¯. 79, 2002

36

Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË. . ¡· ÚÔÛ¯ı› ‰ËÏ·‰‹ Ë ÚÔÊÔÚÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· Î·È Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î›ÌÂÓÔ. Â. ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔȯ›· ÚÔÊÔÚÈÎfiÙËÙ·˜. ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜. ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈΛϷ ›‰Ë ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.Ï. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÏÂÎÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ Î·È fi¯È ˆ˜ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÁψÛÛÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÛÎËÓÈÎfi. ∞. ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÎÙÏ.) ı· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹. ÌÈ· ÚÔÛ¢¯‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜».¯. . Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ·. Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ÌË ÁψÛÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (1974)..¯.1 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ O‰ËÁ›Â˜ ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ Ôχ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡-ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ·. Ô ÛÎÔfi˜. ‰ËÏ·‰‹ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó (Ê·ÓÂÚfi ‹ ·fiÓÙ·) ·Ô- NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 37 OY . ¡· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡) ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 5.Ï. ÂÌÊ·ÙÈÎfi˜ ‹ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ Î. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÛÙ. ˘ÔÏ·Óı¿ÓÂÈ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë ›‰È· Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È. ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÔÈΛϷ ›‰Ë ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ (·›ÙËÛË. ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ÔÈΛԘ ‹ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Ê‡ÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. °ÏˆÛÛÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· – ª¤ÛÔ Î·È ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·) ∆· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· οı ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ «ŒÓ· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· Û¯‹Ì·Ù· Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ·fi ÙÔÓ Hymes. Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ÛÔÓ¤ÙÔ Î·È ˙. ÙÔ ÔÔ›Ô. Ô ÙfiÓÔ˜. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó.Ï. ∫›ÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› (ÔÌÈÏËÙ¤˜. ÏÂÎÙÈÎfi ‹ ÌË. ˆÙ·ÎÔ˘ÛÙ¤˜) Î.. fiˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜. ‰. ™ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ï‡Û·ÌÂ. I‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· «·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó» ÔÈ ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ‚. Á.. Ù· ̤ÏË. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢. ηٿ ÙÔÓ Hymes.¯.2. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ∆· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· οı ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ›ӷÈ. ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ¿ÓÙÔÙ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÚfiÔ. Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ·ÓÒÙÂÚ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ù· ÁψÛÛÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· (‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÔÌÈÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ).ÂÓfiÙËÙ· ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√ 2Ë µ. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù˘ÈÎfi˜ ‹ ·ÓÂ›ÛËÌÔ˜. M ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. . ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ÁÚ·Ùfi ΛÌÂÓÔ. 1999 ‚) O ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË «Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘˙‹ÙËÛË. Û˘ÁÁÚ·Ê›˜). Û˘ÓÔÌÈÏ›·. ÙÔ Ì¤ÛÔ. ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‹ ÎÔÈÓfi (·ÎÚÔ·Ù¤˜. °Ô‡ÙÛÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ‰È¿ÏÂÍË. ÁÚ·Ùfi ‹ ÚÔÊÔÚÈÎfi Î. ÂΉ.

ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÁÚ·ÙÔ‡ Î·È ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ‡ÊÔ˘˜ Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÁψÛÛÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ÊÈÏÈÎfi. ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ‹ Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÁψÛÛÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ì·˜. ÙÔ ‰˘·‰ÈÎfi Û¯‹Ì· ÔÌÔ‡ / ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ‰¤ÎÙË / ·Ú·Ï‹ÙË ·ÔÙÂÏ› ηٿ ÁÂÓÈ΋ ϤÔÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË. ∂›Û˘. ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó / ÁÚ·ÊfiÓÙÔ˘Û·Ó. 1999 Á) °ÏˆÛÛÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· «O ÔÌÈÏËÙ‹˜. °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢. ∞.). ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ. Ï. ∞˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Î›ÌÂÓ· ‹ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÁψÛÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ÏfiÁÔ Ï·˚Îfi. ÛÙȘ ÔÈΛ˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ. °Ô‡ÙÛÔ˜. ˆÛÙfiÛÔ. ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· (e-mail). ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ·ÏÏ¿ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ˆÓ. ‰‡Ô ÁψÛÛÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏ· Ù· Â›‰· ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ – ÛÙȘ Â›ÛË̘ ÙÔ ¤Ó·. ÃÚÈÛÙ›‰Ë˜ (ÂÈÌ. OÈ ÙËÏÂı·٤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fiÓÙ˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜.2. ÔÈΛÔ.2Ë ÂÓfiÙËÙ· ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√ ‰¤ÎÙË. ÂΉ. ∫›ÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. ™ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ (‰È·‡ÏÔ˘) ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ‰ÒÛ’ ÙÔ ÌÔ˘ / ‰ÒÛ ÌÔ‡ ÙÔ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜. fï˜.¯. ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi. ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Î·È ÙˆÓ Î·ÏÂṲ̂ӈӻ. ™ÙËÓ Ú¿ÍË. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ı¤Ì· ÂχıÂÚ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÙÚ›ÙÔ ÙÚfiÔ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÛÙËÓ È‰ÈfiÏÂÎÙfi ÙÔ˘ (·Á·¿ˆ / ·Á·Ò. «∏ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· ·˘Ù‹… ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜». ƒ¤· ¢ÂÏ‚ÂÚÔ‡‰Ë. ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ÁÏÒÛÛ·˜ ‹ Â›‰· ‡ÊÔ˘˜: Â›ÛËÌÔ. ÙfiÛÔ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ fiÛÔ Î·È Ô ·Ô‰¤ÎÙ˘ Â›Ó·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÂÓÈ·›Â˜ Î·È ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙ˜ ¤ÓÓÔȘ. ÛÙÔ A. ∞ÎÚ·›· ÂΉԯ‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ÂÈ¤‰ˆÓ ‡ÊÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ‡·ÚÍË. Ô˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙÔÓ fiÚÔ ‰ÈÌÔÚÊ›· ‹ ‰ÈÁψÛÛ›·.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÂȉȈ¯ı› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÛÔ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ‹ Ë ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹. ¯˘‰·›Ô Î. Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ·ÚÈˆÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌË ·ÎÚÔ·ÙÒÓ.Ï. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ ÌÂٷ͇ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. OÈ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó ¿ÊıÔÓ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÚfiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ. ı· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ı· Û¯ÔÏÈ·ÛÙ› Ô ÙËÏÂÁÚ·ÊÈÎfi˜-ÂÏÏÂÈÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ. ¤ÓÙ ÚÔÊÂÚfiÌÂÓÔ ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ [pede] Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ [pende]). ™˘¯Ó¿. ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Û ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. ÌÔ˘ ‰›ÓÂȘ / Ì ‰›ÓÂȘ. 38 .-º. ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈΛÏÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∂Á΢ÎÏÔ·È‰ÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ·. ·ÓÂ›ÛËÌÔ. ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙË Ì·ÎÚ¿ Û˘Ó‡·ÚÍË ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Î·È Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜». ÙÔ ÛΛÙÛÔ. 2001 µ. ÂÓÒ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·Ô‰¤ÎÙ˘. Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ / ʤÚÛÈÌÔ.

∫›ÌÂÓÔ-ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ·Ú·Û˘Úı›ÙÂ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁÈ΋ NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 39 OY . ÂÈı˘Ì›Â˜ Î. ¿Ô„Ë ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∏ ¶∞ƒ∞°ƒ∞ºO™ °. OÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. Ì ÔÈÔÓ ‹Ù·Ó. ÙÈ Û·˜ ›Â. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. O Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· Û·˜.Ï. Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙÔ ÚËÌ·ÙÈÎfi ›Ù ÛÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË˜Ø – Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì Ӥ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ˙. ÛÙ. ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Û˘ÓÙÔÌ›· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ·Ó ‰È·Ù˘ÒÛÂÙ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ÚfiÙ·ÛË. ∫¿ı ÚfiÙ·ÛË ‰›ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ÂΉ. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÚÔÙ¿ÛÂȘ. Ô‡ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·ÙÂ. ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÙ ÙÈ ı· ÂÚÈÏ¿‚ÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êfi Û·˜ Î·È ÙÈ ı· ·ÔÎÏ›ÛÂÙÂ. °. ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ·ÚfiÛÎÔÙ·. Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È ı· οÓÂÈ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ ı¤Ì· Û·˜ – ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÁÚ¿„ÂÙ ÌÈ· ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ·. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰Ëψı› Ì ¤Ó·Ó Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ. Â. ∫¿ı ·ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ‰›ÓÂÈ Ì›· ‚·ÛÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›·. Ë. ∞ÎfiÌË. ¶¿ÚÙ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: “∆Ë ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ¤Ó·Ó ·ÏÈfi Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÌÔ˘” Î·È “∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ‡ÏË Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜”. ŒÙÛÈ. ∫¿ı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÓÔËÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ı· ÂÚÈÏ·ÓÈfiÛ·ÛÙ·Ó ·fi ÙË ÌÈ· ȉ¤· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¯ˆÚ›˜ ÙÂÏÈο Ó· ηÙÔÚıÒÛÂÙ ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Û·˜ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. OÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙Ô˘Ó ÎÈ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘». ‚.ÂÓfiÙËÙ· ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√ 2Ë °. ·ÎfiÌË Î·È Ò˜ ‹Ù·Ó Ô Î·ÈÚfi˜. ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÓÔÏÔ. ‰. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜. ∞Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ù ӷ ÁÚ¿„ÂÙ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ¿Óˆ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ: ·. fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Û·˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÈ ı· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Ë ·Ú¿ÁÚ·Êfi˜ Û·˜. 2000 «O ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ «∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ∫·ÌÈ¿ ·fi ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ñ Œ¯ÂÈ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·Ú¿‰·˜. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ Î·È π. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. Á. Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ÁÈ·Ù› ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· Û ·˘Ù‹ Ì›· Î·È ÌfiÓË È‰¤·. ñ ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ·ÚÈÔ ÓfiËÌ·. ™ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ. ∏ ‚·ÛÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÌÔÚ›: – Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÂÍÂȉÈ·ÛÂȘ (ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜). ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ¡. Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÓÔËÌ·ÙÈο. ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÁÚ¿Ê·Ù ÙÈ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Û·˜.

∏ ı¤ÛË Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. O ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ϯı› ¿Óˆ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ∏ ÚfiÙ·ÛË-ηٷÎÏ›‰·. ∏ ÚÒÙË Û¿˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›Ù ÌfiÓÔ ÛÙ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· Ô˘ ·ÎÔ‡Û·Ù ·fi ÙÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Û·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓÂÙfiÙÂÚ· ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ŒÙÛÈ. ¿ÚÙ ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: “∆Ë ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ¿ÎÔ˘Û· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· ·fi ¤Ó·Ó ·ÏÈfi Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÌÔ˘” Î·È “∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÏË”. Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÙË ÁˆÁÚ·Ê›·. ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‹ ÙÔ Îϛ̷ Ù˘. ÁÈ·Ù› ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Î·È ÙÔÓ Û˘ÁÎÚ·Ù› ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÎÙÚÔ‹.2Ë ÂÓfiÙËÙ· ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. fiˆ˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. OÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÌfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜– ̤۷ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ÂÓÒ ¤ÌÌÂÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ÙË ÁˆÚÁ›· ÎÙÏ. ∫·È ·˘Ùfi. ÙÔÓ ÙfiÔ Û˘Ó·ÓÙ‹Û‹˜ Û·˜ ÎÙÏ. ‰Â Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÏË. £ÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. 40 . ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙ‹. ·ÏÏ¿ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÂχıÂÚÔ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ. OÈ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ : (1) ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó. O ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ‰fiÎÈÌÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ‰ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· ÙÔ˘˜ Û ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ÔÔ˘‰‹ÔÙ –ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ŒÙÛÈ. ·ÏÏ¿ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÔχÙÈÌÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Û·˜ Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ¿Û¯ÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ ÈÔ Ê˘ÛÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÌÈ· ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÙ οı ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Û·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ™˘ÓÂÒ˜. Ô˘ Â›Ó·È ˘ÏÈÎfi ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿Û¯ÂÙÔ Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ÚfiÙ·ÛË. οı ÚfiÙ·ÛË Ì¤Û· Û ÌÈ· ηϋ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÌÔÚ› Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËı› Û ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜: ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Î·È ÙȘ ‚ÔËıËÙÈΤ˜. ÛÙË Ì¤ÛË. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ÁÈ· ÙË ÁˆÁÚ·Ê›· ‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ªÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÈ· Î·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ¤ÌÊ·ÛË Â›Ù Ì ÙȘ ›‰È˜ ϤÍÂȘ ›Ù Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. ÏËÚÔÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÁÈ· οÙÈ Ó¤Ô ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Î·È (2) ‚ÔËıÔ‡Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ – ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›Ù ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÏË. ™·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÂÎı¤ÛÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤·. ¿ÌÂÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙ‹. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û·Ê‹˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÚ›· ÙfiÛÔ Û ۷˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Û·˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÌÈ· Ó¤· ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ ·ÚÈ·˜ ȉ¤·˜. Èڛ˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ÌÂÙ¤ˆÚË. ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ È‰¤· Ô˘ ı¤Ï·Ù ӷ ·Ó·Ù‡ÍÂÙÂ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Û·˜. ÔÈ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Î·È Ì ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ: Î·È Ì ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋. ¢ËÏ·‰‹.

Ï. ∞ÓÙ› “ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ¤ÁÚ·„· ÌfiÓÔ ‰‡Ô Û‡ÓÙÔ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ” ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÁÚ¿„ÂÈ: “∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· Áڿʈ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÌÔ˘. ™’ ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘. ·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو Î. O “Û˘ÁÁڷʤ·˜” ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË. Ë. ı. Â. ∏ ÚfiÙ·ÛË-ηٷÎÏ›‰· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘». ˙. Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡) O ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÚÔÛÒˆÓ ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ (·ÓÙ›ıÂÙ·. ‰. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·.” O ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË-ηٷÎÏ›‰· ·Ó “¤ÁÚ·Ê Û ·˘Ùfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘”.Ï. ÿÚËη Ô˘ ›¯· οÓÂÈ ÌÈ· Ôχ ηϋ ·Ú¯‹. ·ÏÏ¿ ‰Â Áڿʈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ fiÛ· ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·”.) ∏ ÙÔÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ (‹ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ) (‚ÔËıËÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ·fi ̤۷ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. ∏ ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ÛΤÊÙËη ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Áڿʈ Û ·˘Ùfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ (‹ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ) ‚.) ªÂ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ (ÎÂÈÌÂÓÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ‹ ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜) Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó: ÂÂÍ‹ÁËÛË. ·fi ÙÔ ÌÂÚÈÎfi ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Î. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÌÔ˘ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÛÙÔ ÌÂÚÈÎfi Î. È. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜. OÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ. ÂΉ. ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ Î·È π. ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi) ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ‹ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ (‚ÔËıËÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ú¢ӷ˜. ŒÙÛÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Î·È ÈηÓÔÔÈ› ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ¡.) ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë Ï¤Í˘-ÎÏÂȉÈÔ‡ ∏ ·Ú·ÏÏËÏ›· ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ (‚ÔËıËÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ·ÚfiÌÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜.Ï. ··Ú›ıÌËÛË Î. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜. Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó Ï·ÌÚ‹ ÙËÓ È‰¤· ÌÔ˘ Î·È Â›·Ó ·ÎfiÌË Î¿ÙÈ Î·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ. ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. (‚ÔËıËÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ·fi ÙÔ ¯ı˜ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ÙÚfiÔ. 2000 NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 41 OY .ÂÓfiÙËÙ· ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√ 2Ë ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙËØ ‰ÂÓ ›ıÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ˆ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ȉ¤·˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÂÈÙ˘¯›·: “ŸÙ·Ó ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ¤ÚÛÈ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÌÔ˘ ¤Ó· ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.Ï. ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿. Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. 1997 «1. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜. ∆ËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ¤ÁÚ·„· ÌfiÓÔ ‰˘Ô Û‡ÓÙÔ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.» °. ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î. Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏË- ÏÔ˘¯›· ÎÈ fiϘ Ì·˙› ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∆ËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Á¤ÌÈÛ· ۯ‰fiÓ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ˘ÎÓÔÁÚ·Ì̤ÓË ÛÂÏ›‰·. ¡.Ï. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο.) ∏ Â·ÁˆÁÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË (‚ÔËıËÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi. 2. ÛÙ. ∫Ò‰Èη˜. ÂΉ. ∫›ÌÂÓÔ-∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·. ·ÚfiÏÔ Ô˘ Î.) ∏ ··ÁˆÁÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË (‚ÔËıËÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÛÙÔ ÂȉÈÎfi. Á.Ï.

∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË. Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ‹ ηٷϋÁÔ˘Ì οÔ˘. ∆Ô ÁψÛÛÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ Ï¿ıÂÈ Î·È ÙÔ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ „˘¯‹. Î·È Ë Î·Ù·ÎÏ›‰·. OÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÏfiÁÔ. ∆ÛÔÏ¿Î˘. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. Ë ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘. EÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ΛÌÂÓ· Î·È ·Û΋ÛÂȘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì οı ̷ıËÙ‹ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ ‹ Û ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ÚÔ˜ Ù· Ô‡ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› Ô ÏfiÁÔ˜. ı· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘. ∆Ô ›‰ÈÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎÏ›‰·Ø ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ÎÈ ·˘Ù‹ Ó· ·Ú·ÏÂÈÊı› – Î·È ·Ú·Ï›ÂÙ·È Û˘¯Ó¿. fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ∆›ÔÙ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È de facto. Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË. MÔÚ› Â›Û˘. fiÛ· ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÚ·Ê‹˜. Ù· ‚·ÛÈο ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ›ӷÈ: Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË/ÂÚ›Ô‰Ô˜. fï˜. O ηı¤Ó·˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ –Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ì·˙›– Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. fiÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎÏ›‰·. ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰fiÌËÛ˘ ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ù˘ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ! ŸÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·È‰Â›·. ªÔÚ› .¯. ∏ ‰È¿Ù·ÍË. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ˜ ¿ÏϘ. ηٷÎÏ›‰·. ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ Û ¿ÏÏ· Û¯ÔÏÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ó· ÌË ‰ËÏÒÓÂÙ·È Û·ÊÒ˜. Û˘Ó‹ıˆ˜. Û˘ÓÂÒ˜. Î·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ¢ÂÓ Â›Ó·È. À¿Ú¯ÂÈ. fiÔ˘ Û·Ó Û ÂÚ›ÏË„Ë ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘Ø Ù· Û¯fiÏÈ· (ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ). fiÔ˘ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È Ù· Û¯fiÏÈ· (ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ) Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ÙËÓ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋. B¿ÓÈ·˜. ∆· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È. °È’ ·˘Ùfi ηÈ. ·fi ÙȘ ÔÈΛϘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ∂χıÂÚË. ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÎÈ ·˘Ù¤˜. ·ÏÏ¿ Ó· Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi Ù· Û¯fiÏÈ· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ÂΉ.2Ë ÂÓfiÙËÙ· ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√ «Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ. fiÛ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. Ã. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋: ı¤ÙÔ˘Ì οÙÈ ÚÒÙ·. 1992 °. ‚¤‚·È·. ºÙ¿ÓÂÈ –ÎÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ›Ûˆ˜ ηÓfiÓ·˜– Ó· ÙÔÓ (ÙËÓ) ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÓÔ˘˜». fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì·. ∞fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ó· ÌË Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÏÏ¿ ÛÙË Ì¤ÛË ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ÏÔÈfiÓ. ̤۷ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ: ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ / ÚfiÙ·ÛË. ÙÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ‡ÛÙÂÚ· ηÈ.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ª¤Û· ·fi ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ. Û¯fiÏÈ·. ·˘Ù‹ ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ¿·ÓÙÔ˜ ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘. 42 . ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î¿ÔȘ. ›Ù ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ›Ù ÛÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘.

ÂÓfiÙËÙ·
∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√

¢. § E • I § O ° I O
™ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ì ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂ:
·. ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· (Û¯ÔÏ›Ô-Ì·ıËÙ‹˜) ÙÔ ÔÔ›Ô
ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘,
‚. ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ϤÍÂˆÓ Î·È ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÛÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘,
Á. ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘ÙÔ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.

E. ¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π O ∆ ∏ T ∂ ™ ¶ ∞ ƒ ∞ ° ø ° ∏ ™ § O ° O À
™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È ı· ˙ËÙËı› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ‹ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ¿ÛÎËÛ˘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘.
∫Ú›ıËΠÛÎfiÈÌÔ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÓˆÚ›˜ Û ÌÔÚʤ˜ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, οÙÈ Ô˘ ı·
Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ù¿ÍÂȘ. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·È.
™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜
Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÙË ‰ÔÌ‹-ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ.

¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·

ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· (·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ) ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¡· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÌÊ·ÛË
ÛÙ· ‚·ÛÈο ‚‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÏÈÎÔ‡, ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·Í‹
ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋
Û‡ÓıÂÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
(ÁÈ· ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡)
www.pi-schools.gr (¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ).
www.komvos.edu.gr (∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÎfiÌ‚Ô˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜).
www.e-yliko.gr (∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜).
www.odysseia.edu.gr (¡¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù·).

NE O E§§

HNI KH

° § ø ™™ A

A’ °

I B§ I
Y ñ B
YM N A™ IO

¶A
O EK

I ¢E Y

TIK

43

OY

ÂÓfiÙËÙ·
∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√

µπµ§πO°ƒ∞ºπ∞
∞¢∞§O°§OÀ ∫., «∂ÓfiÙËÙ˜ “O ÏfiÁÔ˜” Î·È “™ËÌÂÈÒÛÂȘ – ÂÚ›ÏË„Ë”», ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, Ù‡¯. 53, ÊıÈÓfiˆÚÔ
1988.
∞£∞¡∞™πOÀ §., °ÏÒÛÛ· – ÁψÛÛÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, πˆ¿ÓÓÈÓ· 1996.
∞À¢∏ ∞., «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜» Î·È «ÕÛÎËÛË ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘», ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi
∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (www.komvos.edu.gr).
µ∞™π§∞ƒ∞∫∏™ π., «°Ú·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜», °ÏÒÛÛ·, Ù‡¯. 27, ÊıÈÓfiˆÚÔ 1991.
BULLOC A., «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜», °ÏÒÛÛ·, Ù‡¯. 12, ÊıÈÓfiˆÚÔ 1986.
°∂øƒ°∞∫O¶OÀ§OÀ ∞. Î·È °OÀ∆™O™ ¢., ∫›ÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 1999.
°∫∞¡π¢OÀ ∞. Î·È ™∆∂ƒ°πO¶OÀ§OÀ A., «O ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Ú¿ÍË Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ·
Ù˘ “·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ԕ», °ÏÒÛÛ·, Ù‡¯. 24, ÊıÈÓfiˆÚÔ 1990.
°ƒ∏°OƒπA¢∏™ ¡., ∆Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÚ¿„ÈÌÔ – ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜, ÂΉ. ∫Ò‰Èη˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 19976.
¢∂§πµ∂ƒOÀ¢∏ ƒ., «∏ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· ·˘Ù‹… ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜», ÛÙÔ ∞.-º. ÃÚÈÛÙ›‰Ë˜ (ÂÈÌ.), ∂Á΢ÎÏÔ·È‰ÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ·, ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2001.
πOƒ¢∞¡π¢OÀ A., «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ի, °ÏÒÛÛ·, Ù‡¯.14, ¿ÓÔÈÍË 1987.
∫O¡∂™∞ °. Î·È ™∆∞ÀƒOÀ §., ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ Î·È ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ∞ı‹Ó·.
∫ø™∆OÀ§∏ ∆., «∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È Û¯ÔÏÈ΋ Â›‰ÔÛË», °ÏÒÛÛ·, Ù‡¯. 41, 1997.
§πO§πO™ ¡., «¶ÚÔÊÔÚÈ΋ ÁψÛÛÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·», ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ∑ˆ‹, Ù‡¯. 5-6, ª¿ÈÔ˜-πÔ‡ÓÈÔ˜ 1980.
ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °. Î·È ¶∞ƒ∞™∫∂ÀO¶OÀ§O™ π. ¡., ∫›ÌÂÓÔ – ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, 2002.
ª¶∞™§∏™ °., «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜: Ô ·Ú·ÌÂÏË̤ÓÔ˜», ºÈÏÔÏÔÁÈ΋, Ù‡¯. 79, 2002.
¡∆∞§∆∞™ ¶., ∫ÔÈÓˆÓÈÔÁψÛÛÈ΋ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·: ıˆÚËÙÈο ˘ԉ›ÁÌ·Ù· Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘
¤Ú¢ӷ˜, ÂΉ. ∂ÈηÈÚfiÙËÙ·, ∞ı‹Ó· 1997.
¡∆∞§∆∞™ ¶., «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜», ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ¶∂º, Ù‡¯. 5, πÔ‡ÓÈÔ˜ 1985.
¡∆∞ƒπ§§∏™ ¢., «O Ì·ıËÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ë ÌÔÚÊ‹ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏ›Ի,
°ÏÒÛÛ·, Ù‡¯.19, ÃÂÈÌÒÓ·˜ 1989.
ONG, W., ¶ÚÔÊÔÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÁÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‡ÓË, ÌÙÊÚ. ∫. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜
∂ΉfiÛÂȘ ∫Ú‹Ù˘, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 1997.
¶∂∆ƒOÀ¡π∞™ ∂., ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË – ª¤ÚÔ˜ ∞’: £ÂˆÚ›·, ÂΉ. University
Studio Press, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1984.
¶§∞∆ƒπ∆∏™ Ã., «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜», °ÏÒÛÛ·, Ù‡¯. 40, 1996.
¶O§π∆∏™ ¶., «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜», ÛÙÔ ∞.-º. ÃÚÈÛÙ›‰Ë˜ (ÂÈÌ.), ∂Á΢ÎÏÔ·È‰ÈÎfi˜
Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ·, ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2001.
ƒ∞À∆O¶OÀ§OÀ ª. «§fiÁÔ˜ ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ‹ ÁÚ·Ùfi˜ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿Ûˆӻ, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, Ù‡¯.
96, 1999.
™∂∆∞∆O™ ª., «∆· ÁψÛÛÈο Ï¿ıË Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜», ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, Ù‡¯. 53, 1991.
_________ , «∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋», ∂.∂.º.™.¶.£ 2 (ÂÚ›Ô‰Ô˜ µ’).
_________ , «OÈ Û˘Ó‰¤Ù˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜», ∂ÈÛÙ. ∂ÂÙËÚ›‰· Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, ∆Ì‹Ì· ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1994.
™∫OÀƒ∆OÀ ∂., «™¯¤ÛÂȘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ·
Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜», ™‡Á¯ÚÔÓË ∂Î·›‰Â˘ÛË, Ù‡¯. 98, π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1998 Î·È Ù‡¯. 99,
ª¿ÚÙÈÔ˜-∞Ú›ÏÈÔ˜ 1998.

44

ÂÓfiÙËÙ·
∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√

∆∞¡O™ Ã., «¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜: Ô ·Ú·ÌÂÏË̤ÓÔ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘», °ÏÒÛÛ·, Ù‡¯. 13, ¯ÂÈÌÒÓ·˜ 1987.
∆™O§∞∫∏™ Ã., ∞fi Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙË ÁÏÒÛÛ·, ÂΉ. µ¿ÓÈ·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1992.
_________ , ∞fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÂΉ. µ¿ÓÈ·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1992.
Ã∞∆∑∏™∞µµπ¢∏™ ™., «¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ̤ıÔ‰Ô˜ ηÈ
˘ÏÈÎfi», ÛÙÔ ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜
¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ µ’ ÷ÏÎȉÈ΋˜, 1997.
_________ , «∏ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ‰ÔÎÈÌ‹˜», ÛÙÔ ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ µ’ ÷ÏÎȉÈ΋˜, 1997.
Ãπ™∆π¢∏™ ∞.-º. (ÂÈÌ.), ∂Á΢ÎÏÔ·È‰ÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ·, ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2001.

NE O E§§

HNI KH

° § ø ™™ A

A’ °

I B§ I
Y ñ B
YM N A™ IO

¶A
O EK

I ¢E Y

TIK

45

OY

1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ∆· ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ· Â›Ó·È Â›‰Ë ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù· ÔÔ›· ̤ۈ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ «·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó» Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Â›‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µ. Ù· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ù· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ·Ïfi ‹ Û‡ÓıÂÙÔ ÙÚfiÔ. ı· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. Ó· ›ÛÂÈ ÎÙÏ. ηıÒ˜ Î·È Ì ÔÏ˘ÙÚÔÈο ΛÌÂÓ· Î·È Î›ÌÂÓ· ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ı· ÂȯÂÈÚËı› ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘. Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ. ™Ùo Ï·›ÛÈo ÙÔ˘ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. O Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ (Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ÂÓÒ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ı· ‰È‰·¯ı› ÎÏÈ̷Έٿ ÛÙË µ’ Î·È ÛÙË °’ Ù¿ÍË. ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‰ÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Î·È Ò˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ∂ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ (¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ 1Ë ÂÓfiÙËÙ·). ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Û ÔÎÙÒ (8) ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ (·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ Ô ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi˜ Î·È Ô ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜. ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Ì·ıËÙ‹˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ› Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ µ. ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂Âȉ‹ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ·Ê‹ÁËÛË ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Û ÂfiÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ‰‡Ô ÒÚ˜ Ù· ΛÌÂÓ· ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰‡Ô Ù· ÔÏ˘ÙÚÔÈο). Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘.).).3Ë ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆ON ∫O™ªO ∆∏™ ºÀ™∏™ A. ∆¤ÏÔ˜. ∆¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ΛÌÂÓ· ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÏfiÁÔ ¤ˆ˜ Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÚËÛÙÈο ΛÌÂÓ· (Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰È·ÎÔÒÓ. ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. 46 . ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· fiÙÈ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â›Ù ¤Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi ›Ù ¤Ó· ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ›Ù ¤Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ∆· ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔ ¯ÒÚÔ. Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÂÚ›ÏË„Ë ı· ‰È‰·¯ı› ÛÙ·‰È·Î¿ Û fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ÚfiÛˆ· ‹ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. Û οı ›‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ı· ÂȉȈ¯ı› ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÏËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÎÙÏ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÎÙÏ. °∂¡π∫∂™ ¢π¢∞∫∆π∫∂™ O¢∏°π∂™ ªÂ Ù· ΛÌÂÓ· Î·È ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜-‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ÂÚÈÁÚ·ÊÈο Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈο ΛÌÂÓ·.

˙ÒÔ˘. Â›Û˘. ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ → ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. M ‚¿ÛË ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ˆ˜ ›‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ. Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÔÚ›· ·fi Ù· ·Ï¿ ÛÙ· Û‡ÓıÂÙ· ‹ ·fi Ù· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÛÙ· ·ÚÈ·-ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÎÙÏ.¯. – ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È: 1. ¤¯ˆ) → ¯Ú‹ÛË ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 47 OY . ™Â ¿ÏÏ· ›‰Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ (ÚÔÛÒÔ˘. M ‚¿ÛË ÙËÓ Î›ÓËÛË ÚÔ˜ ¤Ó· Ù¤ÚÌ·: → ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ¿Ì ÎÔÓÙ¿ → ·fi ‚fiÚÂÈ· ¿Ì ÓfiÙÈ· ÎÙÏ. → ·fi οو ¿Ì ¿Óˆ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ◗ ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÈ·˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È-ÂÍ·ÚٿٷÈ: → ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· / ı¤ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ → ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. 2. Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi: → Û·Ê‹ÓÂÈ·-·ÎÚ›‚ÂÈ· → ¯Ú‹ÛË ÂÈı¤ÙˆÓ (ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜) Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· → ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÒÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ → Û˘¯Ó‹ ¯Ú‹ÛË ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ (›̷È.ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ X ∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆ø¡ 3Ë ¶ ∂ƒπ°ƒ∞ºπ∫ø¡ K ∂πª∂¡ø¡ 1. ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÎÙÏ. ◗ ∆¤ÏÔ˜. 2. ∂›‰Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜: → ÙÔ›Ô˘ → ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ → ÎÙÈÚ›Ô˘ → ÚÔÛÒÔ˘ ÎÙÏ. 3. ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: → → → → → ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÈÛÙ‹ÌË Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÎÙÏ. ÂÈÛÙ‹ÌË). ◗ ∏ ‰ÔÌ‹ ÌÈ·˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ›Ô˘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: – Œ¯ÂÈ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ÁÂÓÈÎfi (ÁÂÓÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜) Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÂȉÈÎfi (ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚÂȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜).¯. fiÙ·Ó Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ̤ÓÂÈ ·Î›ÓËÙÔ˜ Î·È ·fi ÂΛ ‚ϤÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ. ÛÂ: → ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ (. H ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È.). ÏÔÁÔÙ¯ӛ·) → ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ (.

ÛÙ· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Î. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı›: ñ ñ ñ ñ ñ ÛÙË ÌÂϤÙË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ›Ô˘. ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ›Ù Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Â›Ù ʷÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ. Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ۷ʋ Î·È ÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. ∆· ΛÌÂÓ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο. °. ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ∆· ·ÊËÁËÌ·ÙÈο ΛÌÂÓ· Â›Ó·È Â›‰Ë ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù· ÔÔ›· ̤ۈ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó-«ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡Ó» ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ-ÂÍÂϛ͈Ó-Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ. ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘. ◗ ∏ ·Ê‹ÁËÛË Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜: ·. ∏ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. Oƒ°∞¡ø∆π∫O ¶§∞I™πO 48 ∞. ‚. ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÚÒÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÈÁڷʤ˜. ¢ Oª∏ ∞ º∏°∏ª∞∆π∫OÀ ∫ ∂πª∂¡OÀ – ∏ ·Ê‹ÁËÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰ÔÌÈο Ï·›ÛÈ· Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ‹ ηٷÛÙ¿ÛˆÓ. O ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ Î›ÌÂÓ· ·fi Ù· ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ı· ‰È‰·¯ı› ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «‹ÚˆÂ˜». ÛÙË ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ ÂÓfi˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·ÈÙÈÔÏÔÁÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ‹ ·ÒÙÂÚÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ·Ê‹ÁËÛË µ. ∆¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ê‹ÁËÛË ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. ÙÔ ¯ÒÚÔ. ÛÙË ÌÂϤÙË ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.3Ë ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ µ. ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Ë ¤Î‚·Û‹ Ù˘ °. Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ‹ ÙËÓ ·ÈÙÈfiÙËÙ·. ∏ χÛË: Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ . ∏ Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. ÎÙÈÚ›Ô˘. ÚÔÛÒÔ˘. ÛÙËÓ ÔÔ›· ΢Úȷگ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. Á.¿.¯. fiˆ˜ Ï. ÌÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ˙ÒÔ˘. AºH°H™H °.

ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋-Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈ΋ ·fi ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. Ë ÈηÓfiÙËÙ· ‡ÎÓˆÛ˘ Î·È ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·Áη›Ô˘ ·fi ÙÔ ÂÚÈÙÙfi ÛÙÔ ÏfiÁÔ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ‚. ∫‡ÚÈÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‰ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Ó¿ÊÂÈ· (‡ÛÙÂÚ·. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.·. Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ. ηıÒ˜. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 49 OY . – ÙË Û‡ÓÙ·ÍË-Û‡ÓıÂÛË ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 2. ÌÂÙ¿ ÎÙÏ.1 £  ˆ Ú Ë Ù È Î fi Ì ¤ Ú Ô ˜ ◗ °È·Ù› ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë ·. ™ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ Û 1’ ÛÙ· ªª∂. Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ Î·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ·˘Ù¿. ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı›: 1. ÛÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ÌÈ· ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ◗ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÁÚ·Ê‹ ÂÚ›Ï˄˘ ·. – ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. 3. °È·Ù› Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜. °. Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.) ‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË (ÂÂȉ‹.ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ ° §ø™™π∫∞ à ∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ – – ∆∏™ 3Ë ∞ º∏°∏™∏™ ∫‡ÚÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜. ÛÙË ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ ÂÓfi˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜.). fiˆ˜ Ë ¤ÎÙ·ÛË. 5. ÛÙ· ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Î. ÕÚ·. ·ÊÔ‡ ÎÙÏ. ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘. ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ∏ ·Ê‹ÁËÛË ı· ‰È‰·¯ı› ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎfiÙÂÚ· Û ÂfiÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ¢. fiˆ˜: – ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ηٷÈÁÈÛÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÚÒÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ ÓÔËÌ·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. °È·Ù› ηÏÏÈÂÚÁ›. Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì ÏÈÙfi Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·. ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ‹ ÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ. Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. 4. ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·.

∏ Ù¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ. ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ‹ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ. ·Ôڛ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ·Ó ÚÔÛÌÂÙÚÒÓÙ·È Ù· ¿ÚıÚ· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÓfiËÌ·. ∞Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÓÔËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. – ªÂ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ˘ÂÚ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢Â ˙ËÙ¿Ì ÙÔ È‰Â·Ùfi ΛÌÂÓÔ ÂÚ›Ï˄˘ Ô˘ ı· ¤ÁÚ·Ê ¤Ó·˜ ·ÛÎË̤ÓÔ˜ ÂÓ‹ÏÈη. °È' ·˘Ùfi Ë ÂÎÊÒÓËÛ‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. – ∏ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË. fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ∂ÍÂÙ¿ÛˆÓ. ·ÊÔ‡ οı ϤÍË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÚ›Ï˄˘. ÌÈ· ÂÓÈ·›· ‰ËÏ·‰‹ ‰ÔÌ‹ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ΛÌÂÓ· ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (°ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ 1979). ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ë Ù¿ÍË Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ϤÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘. ªÂϤÙË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜: – ªÂ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙˆÓ Ï·ÁÈfiÙÈÙψÓ. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ◗ ∆· ‚·ÛÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ÂÚ›Ï˄˘ ·. ªÂ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÁÚ·Ê‹ ÂÚ›Ï˄˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ «˘ÂÚ‰ÔÌ‹» ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. £· ÛÙ·ıԇ̠ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ. ◗ 50 ∏ ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ OÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙȘ O‰ËÁ›Â˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ (¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ). ∞˘Ùfi. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿- ˙ÂÙ·È Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‰Â›ÁÌ· ÂÚÈÏËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì·ıËÙ‹˜ Î·È ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÌÂÙÚËÙ¤˜ Ϥ͈Ó. – ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Ô˘ ˙ËÙ¿ÌÂ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ÊÔÈÙ¿ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û¯ÔÏÈ΋ ‚·ıÌ›‰·. ‚. ÔfiÙÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎËı› Û ·˘Ùfi. – ¶ÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ (∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 2003). ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ÂÚ›Ï˄˘ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· (¢·ÌÈ·ÓÔ‡.3Ë ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ ‚. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ¶·ÙÔ‡Ó· 2000). ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹. ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÓÔËÙÈ΋˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ı· ʤÚÂÈ ÙË ÁψÛÛÈ΋ ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë ÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÂÚ›Ï˄˘ Ì ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙÔ ÏfiÁÔ. ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È: – ∆· ›‰Ë Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ÂÓÒ ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚ›Ï˄˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ¯ˆÚ›˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ∂Ì›˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚȷ΋ ÂÚ›ÏË„Ë. fï˜. Á. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷. ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (¤ˆ˜ 20 ϤÍÂȘ). ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÚ›ÏË„Ë (ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜) ‹ Û ηı‹ÏˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. .

ÌÈ·˜ ıˆڛ·˜ ÎÙÏ. Ì ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÎÙÏ. Û‡ÓÙ·ÍË. ¿Ú· ·ÍÈÔÏÔÁÈο. ·Ê‹ÁËÛË. ªÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ›‰Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜: «ŸÙ·Ó Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÌÈ·˜ Â›Ì·¯Ë˜ ÎÚ›Û˘. ·ÏÏ¿ «ÂȯÂÈÚÔ‡Ó» Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰¤ÎÙË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ‹ fi¯È ÌÈ·˜ ı¤Û˘. ∫·È Ù· ·›ÙÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi Â·ÁˆÁÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È ÌÈ·˜ ›ÛÙ˘ ‹ ÂÔ›ıËÛ˘. ∂. ¶ÔÏ›Ù˘.). Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁÈο ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË. Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ (ÁÚ·Ê‹ Ï·ÁÈfiÙÈÙψÓ) Î·È Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÚÈÏËÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™ÙËÓ A’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ïfi Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ·ÚÁ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ÁÈ·Ù› ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. fiÛÔ ÛÙËÓ ›ÛÙË (= ÌÈ· ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ËıÈο. 2. 4. Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·) fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ıÂ̤ÏÈÔ». 5.). ·‚›·ÛÙË ÚÔ‹-Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘. Â›Ó·È Â·ÁˆÁÈο ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË. A˘Ù‹ Ë ÔÚ›· ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ Ô Ì·ıËÙ‹˜ (. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 51 OY . Ë ÔÚı‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ (ÔÚıÔÁÚ·Ê›·. ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈÓfi Ú˘·ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Ë ÔÌ·Ï‹. ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÎÙÏ. 3.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‹‰Ë ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ E’ Î·È ™T’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÔÚÈṲ̂ӷ ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë ˆ˜ ›‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÎÙÏ.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ∆· ΛÌÂÓ· ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Â›‰Ë ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì ÈÔ «ÏÔÁÈÎÔ‡˜» ÙÚfiÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‹ ÊÚ¿ÛˆÓ. ŸÙ·Ó ·ÓÙ›ıÂÙ·. Ë ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÌfiÏ˘ÓÛË Î·È Î·Ù' Â¤ÎÙ·ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ Â·ÁˆÁÈ΋ ÁÂӛ΢ÛË –·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÌÂÈÚÈ΋˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘– fiÙÈ ¤Ó·˜ Ï›ÁÔ Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜.ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ 3Ë ◗ ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ ø˜ ÏÔÁÈ΋ ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ‚·ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ (∞‰·ÏfiÁÏÔ˘ 2000): 1. Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¶. Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ-ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ΛÌÂÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜. Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ‹ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Â˘ı·Ó·Û›· Û ηÚÎÈÓÔ·ı›˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fi¯È ÙfiÛÔ Û ÛÙ·ÙÈÛÙÈο (= ÂÌÂÈÚÈο) ‰Â‰Ô̤ӷ. fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·ÛıÂÓÒÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ÁÈ·Ù› ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.¯. ‰ËÏ·‰‹ ÂϤÁÍÈÌÔ˜. ¢. «∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·». E¶IXEIPHMATO§O°IA ∂.

ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Î›ÌÂÓÔ «·ÔÎÙ¿» Û˘ÓÔ¯‹.3Ë ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ ◗ ◗ ªÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∞. ˘Ôı¤Ùˆ… Á. 2. 3). Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Èı·ÓfiÙËÙ·: ÌÔÚ›. Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·: Ú¤ÂÈ. ™∆. ∫·Ù¿ÏËÍË: ÙÂÏÈ΋ ı¤ÛË – Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· – ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ-Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ı¤ÛË ·˘Ù‹. ¯¿ÚÙ˜ Î·È ¿ÏÏ· ̤۷ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜. O Ì·ıËÙ‹˜ Û‹ÌÂÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û Â·Ê‹ Ì ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó –ÂÎÙfi˜ ·fi ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ– ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈÎfiÓ˜.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ٷ ΛÌÂÓ· ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ·Ï¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ §. ™ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› Û ÚÒÙË Ê¿ÛË: 1.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠ÌfiÓÔ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ·. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ‹ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. Ë Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 3. ‚¤‚·È·… ‚. E›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÈο ΛÌÂÓ·: 1. Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÛËÌ·Û›·: Â›Û˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ΛÌÂÓ· ÔÏ˘ÙÚÔÈο. Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Â›Ù ÂȉÈÎfi ›Ù ÁÂÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ·fi ΛÌÂÓ· ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. ¢Â‰Ô̤ӷ: ¯Ú‹ÛË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ı¤Û˘. °. ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È. ÈÛÙ‡ˆ. Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi: 1. ۯ‰ȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ·ÏÏ¿ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ¶O§YTPO¶IKOTHTA ™∆. 3. ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È. ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ… ∂. ∞Ó·Û΢‹: ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ı¤ÛÂȘ-ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ΛÌÂÓ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÔÏÏ·Ïfi Î·È ÔÈΛÏÔ 52 . ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË (ΛÌ. Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ÏfiÁÔ. µ. Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÏËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. EÈÛ·ÁˆÁ‹: ı¤ÛË ¿Óˆ Û ¤Ó· ı¤Ì·. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. ›Ó·Î˜. Ê˘ÛÈο. Ë ¯Ú‹ÛË ÚËÙÔÚÈÎÒÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ 2. ¢. Ó· ÚÔÛ¯ÙÔ‡Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈ·-·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· fiÛÔ Î·È ·Èٛ˜. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Û ÔÈΛϷ ΛÌÂÓ· ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ (·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·). Ë ¯Ú‹ÛË Û˘Ó‰ÂÙÈÎÒÓ Ï¤ÍˆÓ-ÊÚ¿ÛˆÓ: ·. Û˘ÓÂÒ˜. 4. 2.

ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯ı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ó· ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÔÏ˘ÙÚÔÈο ΛÌÂÓ· (™Ù¿ÌÔ˘. ™Â οı Î›ÌÂÓÔ ¤Ó·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Û Î›ÌÂÓ· Ô˘ ηٷگ‹Ó Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÏψÓ. ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ÎÈÓ‹ÛÂȘ. videoclips Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Î. ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÙËÓ ÏËıÒÚ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ∏ ÌÂϤÙË Î·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ı· ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÈÔ Û˘ÓÂȉËÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó (ÃÔÓÙÔÏ›‰Ô˘ 1999). Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏÏ·Ïfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÚfiˆÓ. fi˙˜.¯. ∏ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˜. «∏ ÁÏÒÛÛ· ˆ˜ ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÒÚ· Û ¤Ó· ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfi ÙÔ›Ô. ΢ڛˆ˜ Kress Î·È van Leeuven 1996) ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ· fi¯È ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ˘Ó·Êı› ÛÙËÓ ·Ó¿- NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 53 OY . ∆Ú·Ófi˜ Î·È Ã·Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜ 2003). Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ‰ÚÒÌÂÓ·). ÂÓ Ì¤ÚÂÈ. ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· (ÁÚ·Ù‹ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋). ‰ÂÓ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÛÙ· ÁψÛÛÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ÛÙ· ÌË-ÁψÛÛÈο.ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ 3Ë Û‡ÛÙËÌ· ÙÚfiˆÓ (Kress Î·È Van Leeuven 1996). ÌÈ· ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚË ÌÂϤÙË ÙÔ˘˜ ı· Ì·˜ ¤‰ÂȯÓ fiÙÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÚfiÔÈ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›. OÈ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ (‚Ï. ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Î·È ÌË. ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. Ë Â˘Ú›· ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì¿˜ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌË ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ÙȘ ÎÈÓ·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ (¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜. ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. fiˆ˜ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ıˆڛ˜ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ∏ ÔÏ˘ÛËÌ›· ›ӷÈ. §. ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ÛËÌÂȈÙÈο ̤۷ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ·fi ÙË ÌÈ·. ÙȘ ·Ê›Û˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ Ï·ÙÈ¿˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË. OÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ø˜ ΛÌÂÓÔ Û‹ÌÂÚ· Ë ÁψÛÛÔÏÔÁ›·. Û¯ÔÏÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ. Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ô‰¤ÎÙ˜.Ï. ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ‹ ÌÈ· fiÂÚ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û‡ÓıÂÙ· ÔÏ˘ÙÚÔÈο ΛÌÂÓ· (·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë ÂΉԯ‹ ÙÔ˘˜. O fiÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (Ï. ÙÔÓ ∆‡Ô. ‰ËÏ·‰‹ Û ¤Ó· ÙÔ›Ô fiÔ˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘» (Kress 2000). ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. Û ۯÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ‹ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·).¯. ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó –ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó– Û fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÚ›ÏÔΘ ÔÏ˘ÙÚÔÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. ÏÔÈfiÓ. ÔÈ ıˆڛ˜ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÁψÛÛÔÏÔÁ›· ıˆÚÔ‡Ó ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ: ÁÚ·Ù¿ ΛÌÂÓ· Î·È ·Ê›Û˜. ÂÓfi˜ graffiti ‹ ÌÈ·˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ) Î.¿. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Û‹ÌÂÚ·. ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ∂‰Ò Â›Ó·È Ô˘ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÔÏÏ·ÏÒ˜ ¯Ú‹ÛÈÌË. ∆· ΛÌÂÓ· Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ ˆ˜ Â›Ó·È ÔχÛËÌ· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜. ÛÙ· ۇ̂ÔÏ· οı ›‰Ô˘˜. ·ÎfiÌ· Î·È Ù· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›·. «∂¿Ó ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì Á‡Úˆ Ì·˜. ∫¿ı Î›ÌÂÓÔ.

1999 54 . ηıÒ˜ Ù· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È (Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ̤۷ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ı›·ÛÔÈ. ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ / ÙȘ Ì·ıËÙ¤˜ / -ÙÚȤ˜ ÙÔ˘ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ (∆‡Ô˜. ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ú¿ÍÂȘ) Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ (ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Ô ÏfiÁÔ˜ Û οı ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ›‰Ô˜) Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. fiˆ˜ Ï.). Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ (ÔÈ ÂÌÔÚÈÎÔ› ı›·ÛÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¯·ÚÙÈ¿. ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ·fi ‰‡Ô Ï¢ڤ˜: ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ‰È·ÚÎÒ˜. O ÏfiÁÔ˜.Î. Ï. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘ ÔÈ ÈÔ ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË ÁÏÒÛÛ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·¯ı› ÓfiËÌ·. video) ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ¢ÎÔÏ›· Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÁÈ· Ù· ÌË ÔÏ˘ÙÚÔÈο ΛÌÂÓ·. ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ηı·Ú¿ ÁψÛÛÈο ̤ÚË (Ù· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ / -ÙÚÈÒÓ. Ô‡Ù ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ›. ÔÏ˘ÙÚÔÈο “Î›ÌÂÓ·”: ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·. ·ÏÏ¿ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Î¿ı ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÂÓÒ Û ıˆÚËÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ë ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·. Ë ÔÔ›·. fiˆ˜ Ì˯·Ó‹ Ï‹„˘. O Ù‡Ô˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ (ʈÙÔÁڷʛ˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ıÈ¿ÛÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ / -ÛÙÚÈÒÓ. ۯ‰fiÓ ¿ÓÙÔÙÂ. ı· ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋». ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ / -ÙÚȘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó. ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· fiÊÂÈÏ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ϤÔÓ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.¿. 1.Ô.Ï. ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡. ‚ÈÓÙÂÔÎÏ›. Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌÂȈÙÈο ̤۷ (ÏfiÁÔ˜ Î·È ÁÚ·Ê‹. teletext.Ô. «∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜» °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. lay out. ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ÙÚfiÔÈ. ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ¿ÏÏ· ÛËÌÂȈÙÈο ̤۷. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·.). ∂ϤÓË ÃÔÓÙÔÏ›‰Ô˘. Ô Ù‡Ô˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿˜. Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ·ÎfiÌË. ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ ¿ÓÙÔÙ ·Ú·Ù¿ÛÛÂÈ ÔÙÈο ÁÚ·ÊÔÏÔÁÈο Î·È Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂȈÙÈο ̤۷. O ÙÚfiÔ˜.) ·˘Ù¿ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ Î·È ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÂÌÔÚÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡.3Ë ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ Ï˘ÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¯·ÚÙÈ¿ Î. ™˘ÓÙÂÏÔ‡Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.Î. Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ÙÔ˘ / Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË / -ÛÙÚÈ·˜. øÛÙfiÛÔ. ¤Á¯ÚˆÌ˜ ‹ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜). ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚfiÔÈ (ÂÌÊ¿ÓÈÛË. Ë ‡·ÚÍË Î·È ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÌË ÁψÛÛÈο ÛËÌÂȈÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ¤Ó· ı›·ÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ıÈ¿ÛÔ˘˜.) ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ˜. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ / -ÙÚȘ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈÔ‡Ó. Î. ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (¤Ó· Ô›ËÌ· Û οı ÛÂÏ›‰·). ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ.¯. Internet Î. ¤Ó·˜ “ÂÌÔÚÈÎfi˜” Î·È ¤Ó·˜ “ÔÈÔÙÈÎfi˜”. ÔÙ¤ ‰Â ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙԇ̠ÌfiÓÔ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË.¯. ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó: ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚÒÓ. ›‰Ô˜ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î. OÈ Î·Ï¤˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ηÈ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·. ª›· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÒÓ “ÎÂÈ̤ӈӔ (·fi Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ) ı· ηıÈÛÙÔ‡Û ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜/ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ / ÙȘ Ì·ıËÙ¤˜ / -ÙÚȘ Û˘ÓÂȉËÙfiÙÂÚÔ˘˜ / -˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ (·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜) Î·È ı· ÙÔ˘˜ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó. ™Â ÙÈ Ì·˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜. Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘. ÙfiÌ.

∆È Ì¤ÁÂıÔ˜ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ·Ó··Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ‰ÂÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ÁÚ·ÙÒ˜. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÂÈÏÔÁ‹. ÎÚ›Ó·Ì ··Ú·›ÙËÙÔ. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÛÙ·- NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 55 OY . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ªÂ ÙË ıˆڛ·. ¶ÔÏ˘ÙÚÔÈο ΛÌÂÓ· Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ÙÔ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹ Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ∏ ¯Ú‹ÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Ì ÂÈÎfiÓ·. ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È fiÛÔ ¯ÒÚÔ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ∆ÒÚ·.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 3 Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ٷ ÙÚ›· ‚·ÛÈο ›‰Ë ÏfiÁÔ˘. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ó· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÔÏϤ˜: . ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Á›ÓÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηÏÂ›Ù·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ·Ú·Á¿ÁÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ΛÌÂÓ·. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Û‡ÓÙÔÌÔ ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ Ì ÙËÓ ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ‹ ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ñ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÈÔ Â‡ÏËÙÔ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ Ì ¤ÓÙ ÛΤÏË Î·È ÙÂÏÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ê›Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÍË. Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. °È·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ›Ó·Î˜ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Ì ٷ ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ∆Ô ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ËÁÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·È. ∏ ¯Ú‹ÛË ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Ì ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ì ¤Ó· ·ÎfiÌ· ›‰Ô˜. fiˆ˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. OÈ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙË º˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ÃËÌ›·. ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ ··ÈÙ› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ñ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ fiÛÔ Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÔÚ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜.ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ 3Ë ™∆. ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠηıÒ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ οو ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê›Û· Ô˘ ı· ÛÙÔÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜). ∆Ô ÙÚ›ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ.¯. ΢ڛˆ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο. ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ‰È‰·ÎÙÈο Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔØ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÙ˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ Â͢ËÚÂÙ› Î·È ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ·ÏÏ¿ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÙÚfiÔ ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È. ∆È Â›‰Ô˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ÂȉÈÒÎÔ˘ÌÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜: ñ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ë ÂÈÎfiÓ· Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi.

Î·È K∞LANTZIS M. Routledge. ∞Û΋ÛÂȘ ‡ÊÔ˘˜. ∞ı‹Ó· 1984. 2. ¶∞¶∞´øA¡¡OÀ ¶. ∞ı‹Ó· 1996... ÂΉ. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË. ÛÙÔ °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www..). «¶ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·: ‰Â›ÎÙ˜ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ / Ù˘ ÔÌÈÏËÙ‹ / -ÙÚÈ·˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ “ÎÔÈÓÔ‡ ÁÚ·ÙÔ‡”. Literacy learning and the design of social futures. 2003.komvos. 2000. «Methodological problems in the analysis of student summaries». £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘. ∞fi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÛÙÔ ÎfiÌÈΘ.edu. –––––––. 2000... ∞ƒ°ÀƒO¶OÀ§OÀ Ã.komvos. Multiliteracies. Ù‡¯. ÂΉ. ÂΉ.komvos. Î·È °π∞¡¡OÀ§O¶OY§OÀ °. 90. ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.. «¢È‰·ÎÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘.edu.komvos. °ƒ∏°Oƒπ∞¢∏™ ¡. ∞¢∞§O°§OÀ ∫. ∆Ô ¤ÌÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ô‰ËÁÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÊÙÈ·¯Ù› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. 2000. ∫›ÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ÂΉ. ¶Ú·ÎÙÈο ™˘Ó‰ڛԢ.gr). Î·È ¶∞∆OY¡∞ ∞. Aı‹Ó· 2000. ÛÙÔ ∂. ∆Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÚ¿„ÈÌÔ. MARIN M. °ÏÒÛÛ·. ÛÙÔ °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www..gr).gr). ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·. ¶ÚÔ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË». ÂΉ. «∞ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ. Î·È MATHIEW-COLAS M. ™Î¤„ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘». ÂΉ.gr). «§fiÁÔ˜ ˘ÎÓfi˜ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙfi˜. Ù‡¯. «¶ÂÚ›ÏË„Ë Û ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ».komvos. 2. KRESS G. 2000. 1985. Analyse formelle et informative. µ·Ì‚ԇη˜ Î·È ∞. Î·È K∞ƒ∞¡∆∑O§∞ E. ÛÙÔ °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (www. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1979.gr). ÌÙÊÚ. ∞ÙÚ·fi˜. ÙfiÌ. ÂΉ. ª¿ıËÛË Î·È ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˆ˜ ÌËÙÚÈ΋˜ Î·È ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÏÒÛÛ·˜...gr). ∫Ò‰Èη˜. ∆· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÊËÁ‹Ì·ÙÔ˜. FLOTTUM K. ÙfiÌ. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ƒ¤ı˘ÌÓÔ – ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘. «∑ËÙ‹Ì·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘».edu.. ¶·Ù¿ÎË. «∆¤¯ÓË Î·È Ù¯ÓÈ΋ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ի. §O¶¶∞ E. (ÂÈÌ.. ÙfiÌ. 68 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2000..). ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘». ∞ı‹Ó· 1993. KRESS G.. ÷Ù˙ȉ¿ÎË (ÂÈÌ.. The grammar of visual design.). INTZI¢∏™ B. ∞¡∞°¡ø™∆O¶OÀ§O™ µ. ∞ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜». Î·È VAN LEEUVEN T. ∞˘‰›ÎÔ˘ (ÂÈÌ. ∆· fiÚÈ· Ù˘ ‰È‹ÁËÛ˘. «™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ».edu. «™¯¤ÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢ƒOY§π∞™ °. ¢∞ªπ∞¡OY ¢. ª›Óˆ·˜. ª∞∆™∞°°OYƒ∞™ ∏..3Ë ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ ÙÈÛÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ).. Î·È °OY∆™O™ ¢. Routledge. Ã.. ∞ı‹Ó· 1987. O‰˘ÛÛ¤·˜. –––––––. ÛÙÔ ª. 2000. 2.edu. Bπµ§πO°ƒ∞ºπ∞ ∞°°∂§A∫O™ ∫. ∞ƒ∞¶O¶OY§OÀ ª.. 57.komvos.gr). ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (www. ∫OÀ∆™OÀ™πªOÀ-∆™π¡O°§OÀ µ.. London1996. 56 . ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜: ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹». 1999.. Oslo Solum Forlag A/S. ∞À¢∏ ∞. ⁄„ÈÏÔÓ. ∞ı‹Ó· 1999.edu. London – New York 2000. GENETTE G..edu. 1990. Reading images. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ∫∂¡O ƒ. °∂øƒ°∞∫O¶OY§OÀ ∞. «∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ». Text 5(4). La nature du résumé scolaire. «¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÚÔÛÒÔ˘-·ÙfiÌÔ˘».komvos. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ – £ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·: «¢ÔÎÈ̤˜» (www. ÛÙËÓ ·Ê›Û·. ∞ı‹Ó· 1996. ÂΉ. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ – £ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· «¢ÔÎÈ̤˜» (www. ¡¤· ¶·È‰Â›·. ƒ¤ı˘ÌÓÔ 2001. COPE B.

«The schoolbook as a multimodal text». ÙfiÌ. ÂΉ. Î·È Ã∞∆∑∏™∞µµπ¢∏™ ™. ÀËÚÂÛ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ∫‡ÚÔ˘ / ¢È‡ı˘ÓÛË ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘).komvos. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·.komvos. 1999. (ÂÈÌ. Situational factors and linguistic features. Aı‹Ó· 1970. ¶Ï¤ıÚÔÓ. ÛÙÔ M. ∞ı‹Ó· 1987.¿.).komvos.. Approaches to summarization. 2000. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ – £ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·: «§fiÁÔ˜ – ΛÌÂÓÔ» (www. °ÚËÁfiÚË. «¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹». ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. Mouton. °’ “∆‹ÚËÛË ¶Ú·ÎÙÈÎÒÓ”». ÛÙÔ ∞. «H ÌÂıfi‰Â˘ÛË Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜» Î·È «∏ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜».. ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο – ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ™Ô˘‰¤˜. ∞ı‹Ó· 1987. London.¿. Registers of written english.. Pinter Publishers. Tübingen 1995. Î·È ¶∞∆OY¡∞ ∞.gr). Î·È KELLOGG R.. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜. NASH W. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹.komvos. ∏ ÂÚ›ÏË„Ë ˆ˜ ΛÌÂÓÔ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ªOÀ§§A™ ¶. 158-196.gr). «OÈ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹». «∏ “·Ó¿ÁÓˆÛË” Î·È Ë “·Ú·ÁˆÁ‹” ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ Û ̷ıËÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: ÚÒÙ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·fi ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹».. «∏ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË». °. ÂΉ. 1984.. ÂΉ. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ – £ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· «¢ÔÎÈ̤˜» (www. Oxford 1966.. ÎÂÊ. S∂πDLHOFER B.gr).. 2000. ∆∑πOµ∞™ ¢. ∞ÊËÁËÌ·ÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÛÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË (1887-1910). º∞ƒπ¡OÀ-ª∞§∞ª∞∆∞ƒ∏ °.edu. THORNE J.. ª¶∞Ã∆π¡ ª. ¶ANA°π¢∏™ ∞. «EȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·». 2.gr)..edu.). ¶∞¶∞´ø∞¡¡OÀ ¶. 1992. 2000. ÙfiÌ. ™·Ófi˜ (‚Ï. ÎÂÊ. ∞ı‹Ó· 2003.edu. Î. Î·È STACEY D. «∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜».. ∞ı‹Ó· 1980.. komvos. «The language of synopses». ∆ƒ∞¡O™ ∆. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 57 OY . °ÓÒÛË.. VAN LEEUVEN T. ª∏∆™π∫O¶OÀ§OÀ µ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋. The nature of narrative. ∆A¡∏™ ¢. µ’ “§‹„Ë ™ËÌÂÈÒÛˆӔ. ∫¤‰ÚÔ˜.edu. Ghadessy (ÂÈÌ. ÂΉ. PRINCE G. ∞ı‹Ó· 1984. Narratology: The form and functioning of narrative. 28-29 πÔ˘Ó›Ô˘ 2003.gr). 1. ÎÂÊ.. SCHOLES R..π. ΢ڛˆ˜ ÛÂÏ. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ – £ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· «§fiÁÔ˜-ΛÌÂÓÔ» (www. ¶·Ó·Á›‰Ë˜ Î.ÂÓfiÙËÙ· ∆∞•π¢π ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆∏™ ºÀ™∏™ 3Ë META•πø∆∏™ °. edu. 1997. ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ / ∂. ÌÙÊÚ. °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www. ÂΉ.. New York 1982. ÃONTO§π¢OÀ ∂. London 1988. ™∆∞ªOÀ º. 35-38. Discourse analysis and language education. ÛÂÏ.∂. Longman. Creating texts: An introduction to the study of composition.. Oxford University Press. «¶Ú·ÎÙÈο ı¤Ì·Ù· ÁÏÒÛÛ·˜.. Internationale Schulbuchforschung 14(1). 197-238). ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ 1Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ Ì ı¤Ì·: ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ì·˜. ∆ÂÙÚ¿‰È· EÚÁ·Û›·˜. °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (www.. ∞’ “¶ÂÚ›ÏË„Ë”. Gunter Narr. ª¶∞§OÀª∏™ ∂. ¶O§π∆∏™ ¶..

B. 58 . Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÌÈ· ÚfiıÂÛË Û ÙÒÛË ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ‹ ÁÂÓÈ΋. 1999: 482). Ó· ·ÔÙÂÏ› Û˘Ìϋڈ̷ ÚfiıÂÛ˘. Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÂÓfi˜ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û ÙÒÛË ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋. Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ ‹ ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ‹ ÁÂÓÈ΋. ηٿ ηÓfiÓ· Û ÙÒÛË ÁÂÓÈ΋. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ: ñ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘ ÛÙ· ΛÌÂÓ·. Ë ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰È‰·¯ı› Û 7-8 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜.4Ë ÂÓfiÙËÙ· ºƒO¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒOº∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ªOÀ A. Â. ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË.¿. OÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË OÚÈÛÌfi˜: OÓÔÌ·ÙÈ΋ ϤÁÂÙ·È Ë ÊÚ¿ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÂÊ·Ï‹ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi (‹ ÌÈ· ϤÍË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi). ñ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÚÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ϥ͈Ó: ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË Û‡ÓıÂÛË. OÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi Û‡ÓÙ·ÁÌ· ‹ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 201). ONOMATIKH ºPA™H – E¶I£ETIKO™ ¶PO™¢IOPI™MO™ B.¿. Holton Î. ñ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ÛÙÔ ÏfiÁÔ. ‚. Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Û˘Ìϋڈ̷ / ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Oº: Ó· ÂÍ·ÚٿٷÈ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜: OÈ Î‡ÚȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘ (Oº) Â›Ó·È (Ú‚. ™ÙȘ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ (Holton Î. Á. 1999: 242): ·. ñ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Û ÔÈΛϘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ‰. ·fi ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Oº.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ 1. ‰ËÏ·‰‹. Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ‹ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °ENIKE™ ¢I¢AKTIKE™ O¢H°IE™ ™Ùfi¯ÔÈ ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹.

– ·fiÏ˘ÙÔ ‹ Ù·ÎÙÈÎfi ·ÚÈıÌËÙÈÎfi: OÈ ¤ÓÙ ÚÒÙÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó. ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘): ŸÛ· ÌÔ˘ › ‹Ù·Ó „¤Ì·Ù·. ŒÙÛÈ. 2. – Â›ıÂÙÔ: ºÔÚ¿ÂÈ Ì·‡Ú·. (2) ZÂÈ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿. ∏ ηÓÔÓÈ΋ ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÂÈı¤ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Oº (ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ·Ù¤Ú·˜). ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË È‰ÈfiÙËÙ· […].¯. ÂÚȤ¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Oº: Ë ÚÒÙË Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ. – Û‡Ó‰ÂÛÌÔ: O ÌÂÓ Î‡ÚÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ. – ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘: X›ÏÈ· ¢¯·ÚÈÛÙÒ.¿. – ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi: H ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÒÛË (‹ ·ÏÏÈÒ˜: Ë ÚfiıÂÛË ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ·ÈÙÈ·ÙÈ΋). (3) H Û˘˙‹ÙËÛË ÙËÓ ÔÔ›· οӷÌ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜. ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙËÓ ÙÒÛË. ∂ÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ «∏ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÈı¤ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. ÙÔ Â›ıÂÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ηٿ ÙÔ Á¤ÓÔ˜. ™ÙËÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.¯. – ·ÚÈıÌËÙÈÎfi: ◊Úı·Ó ‰¤Î·. ÁÈ· ÙË ‰Â ΢ڛ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ Í¤Úˆ. ™˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ Oº: Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ·fi ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi. – ¿ÚıÚÔ: ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ‰Â ı· ¤ÏÂÁ ÔÙ¤ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ Â›ıÂÙÔ) ‹ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. ™ÙËÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À 4Ë ∏ ÙÒÛË Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Oº Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È «Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÚٿٷȻ (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1996: 40). – ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË (Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (1): (1) O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¯Ù‡ËÛ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. – ÎÙËÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·: ◊ÚıÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 59 OY . «˘Ú‹Ó·˜» ÌÈ·˜ Oº Â›Ó·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‹ οÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi (. – ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi: H οı ÌËÙ¤Ú· ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘. ˆ˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ. ÂÓÒ Ë Ù¤Ù·ÚÙË Oº ΢‚ÂÚÓ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÛÂ. 1999: 243): – ÂÈıÂÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË: ¶‹Ú ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÔÌڤϷ. Ë ÙÚ›ÙË Oº Â›Ó·È ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÒÛË. . ∆Ô Â›ıÂÙÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜: ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋. ªÈ· Oº ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ Û˘ÌÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ (2) ‹ ÌÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ (3). Holton Î. ¤Ó· Â›ıÂÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙËÓ ›‰È· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË: (1) ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË Î·Ú¤ÎÏ· (2) Ô ˆÚ·›Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜. ªÈ· Oº ÌÔÚ› ÂÈϤÔÓ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›· (Ú‚. fiˆ˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: – ·ÓÙˆÓ˘Ì›·: EÁÒ ı· ¿ˆ.

¯. ‰ËÏ. . .¿. ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ·. ÙÔ Ì·‡ÚÔ ‹ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. O˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂÈı¤ÙÔ˘ «ŒÓ· Â›ıÂÙÔ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÎÂÊ·Ï‹ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ηıÒ˜ Î·È Ô È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡. ÂÈı¤ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο). ÙÔ Â›ıÂÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÎÂÊ·Ï‹ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘.: – ¶ÔÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ı¤ÏÂȘ. ÂÓÓÔ›ٷÈ. ÙÔ ÁÏ˘Îfi. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ªÂ ÙË Û˘Ó¯‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜. 1999: 285). 60 . 1999: 281). Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏÂÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ¯Ú‹ÛË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛË̷ۛ˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ï›ÂÙ·È. ÌÂÙ¿ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ Â›ıÂÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û οıÂÙ˜ ·Á·Ϙ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÂÓÓÔ›ٷȻ (fi. ÙfiÙ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊı› ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·fi ÙÔ Â›ıÂÙÔ: (3) ÌÈ· ηڤÎÏ· ÎfiÎÎÈÓË (4) Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ô ˆÚ·›Ô˜» (Holton Î. ÙfiÙ ÙÔ Â›ıÂÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. – ∆Ô Ì·‡ÚÔ.: 289). ı· ÂȉȈ¯ı› Ó· ηٷÓÔËı› Ô Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘. ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ). ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÓ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi» (Holton Î. ™Â ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. «ªÂÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ· Â›ıÂÙ· ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡. fiˆ˜ ÛÙ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· (1-2). ∆Ô Â›ıÂÙÔ Û˘ÌʈÓ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÏÂÈÊı›.4Ë ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÚıÚÔ.¿. O Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ˆ˜ ·ÊËÚË̤ÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi: ∆Ô Î·Ïfi / ηÎfi Ì ÙÔ °È¿ÓÓË Â›Ó·È fiÙÈ…» (fi. «∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Â›Û˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ (‰ËÏ.): (1) ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi [Û¯ÔÏ›Ô] (2) Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ [ÁÏÒÛÛ·] (3) Ï›ÂÈ Ì ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ [¿‰ÂÈ·] (4) Ô ÙÂÏÈÎfi˜ [·ÁÒÓ·˜]. Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ӷ Â›ıÂÙ·.. ∆Ô Â›ıÂÙÔ ÌÔÚ› ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ¤ÌÊ·Û˘: Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.¯. B.. ∞˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ··ÓÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ¤Ó· Â›ıÂÙÔ ÛÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ‹ ıËÏ˘Îfi Á¤ÓÔ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ‹ ÚfiÛˆ· (¤Ó·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜. ∂›Û˘. ·Ó ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ. Â‰Ò Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÏÏÂÈÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÂÈı¤ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÏfiÁÔ.

ÛÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÎÏÈÙÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÍÂ‰È¿Ï˘ÙÔ ÌÔÚÊÈÎfi ·Ì¿ÏÁ·Ì· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ (ÁÈ· Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ıËÏ˘Î¿ Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚ·.-· / -˜. ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Á¤ÓÔ˜). ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (·ÚÈıÌfi ηٷϋ͈Ó.-Ô / -ÔÈ. . ∏ ÎÏËÙÈ΋ ‰Â Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹. ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ / ÌÈ· ηٿÏËÍË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À 4Ë °. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ‚Ï.∂. ÛËÌ¿‰È Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.¯. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÁÎÚËÙÈÛÌfi˜. K§I™H OY™IA™TIKøN – E¶I£ETøN °. ∫Ï›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ «∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷٿÛÛÂÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙȘ Û˘ÓıÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 61 OY . ÙÚÂȘ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi. ÔÈ ∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ (1996: 18) ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ Û˘ÓÔÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜: ·) ÎÏ›Û˘ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚) ηٷϋÍÂˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜.: 16. ·ÚÈıÌfi Û˘ÏÏ·‚ÒÓ.-Ô˘˜). ÎÏ‹ÛÂȘ. ηÈ: ∫Ô˘ÚÌÔ‡Ï˘ 1964-5.-ˆÓ) Î·È ÙÚÈηٿÏËÎÙ·1 (ÙÚÂȘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ‰È·ÎÚÈÓfiÌÂÓ˜ ηٷϋÍÂȘ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi. ∆· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Á¤ÓÔ˜ Û ·ÚÛÂÓÈο. ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË «ÙÒÛË» Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ (fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÙÒÛÂȘ Ù˘ ¡.-Ô˘. ¯Ú‹ÛÈÌË ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ù‡ˆÓ (Û˘Ìʈӛ· Ì ¿ÏϘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ÎÏ›ÛË)» (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1996: 15). OÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛË̷ۛ˜ Ù˘ ÙÒÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË. Ì ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛË̷ۛ˜. Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰ÈηٿÏËÎÙ· (‰‡Ô ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ‰È·ÎÚÈÓfiÌÂÓ˜ ηٷϋÍÂȘ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi.. ÔÈ Ôԛ˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ Ú‹Ì·) Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È «ÂÎÙfi˜ ‰ÔÌ‹˜» Û ÚÔÛʈӋÛÂȘ. Ë ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ∫Ï·›ÚË Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙË (1996).1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ 1.-ˆÓ. ‰‡Ô ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi. ∆· ‰ÈηٿÏËÎÙ· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· (›ÛÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi) Î·È ·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· (ÌÈ· ÂÈϤÔÓ Û˘ÏÏ·‚‹ Û ¤Ó·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù‡Ô) (fi. ÂÈÎÏ‹ÛÂȘ ÎÙÏ. -Ô˜. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ Î·È ∫ÔÓÙfi˜ 1967).¯. (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1996: 41). ∆Ô ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÛËÌ·Û›·˜. «·ÏÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË. ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛËÌ¿‰È ʇÏÔ˘ ÛÙ· ¤Ì„˘¯·)» (∫·‚Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 1996: 109). -·˜. ·ÚÈıÌfi˜. . Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍˆÓ. 1..

4Ë 62 ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À .

ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO 4Ë ¶A O EK I ¢E Y TIK 63 OY .

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· Â›ıÂÙ· Ì ÙȘ ηٷϋÍÂȘ -Ô˜. ·Ó Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· Î·È ·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·. O Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó Â›Ó·È Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜: ∞fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÁڷʤ˜.¿. -Ô. -Ô. -Ô˜. ‰ËÏ.4Ë ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À OÈ Holton Î. -·. 64 . ÙÔ ıËÏ˘Îfi Î·È ÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Á¤ÓÔ˜ (Holton Î.¿. -Ë. ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË– Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ∫Ï·›ÚË Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙË (1996). ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË –ηÈ. 2. ¿Ú·. -fi. Ë ÔÔ›· Ì ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Û ‰ÈηٿÏËÎÙ· Î·È ÙÚÈηٿÏËÎÙ· «·ÍÈÔÔÈ›» ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜. -È¿. ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜. 1999: 76). ÙÔ Û˘ÁÎÚËÙÈÛÌfi (‚Ï. Î·È ∫·‚Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 1996: 109-10).ÂÍ. ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ·. (1999: 50 Î. ˆ˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ Î·È fi¯È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û Ô͇ÙÔÓ·. «°È· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó Ó¤· ÎÏÈÙÈο ˘ԉ›ÁÌ·Ù·. -fi˜. ∫Ï›ÛË ÂÈı¤ÙˆÓ ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›ıÂÙ· (fi¯È fï˜ fiÏ·) ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi.).

-˜.. ÁÏ˘Îfi˜. ∏ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë-™˘Ìˆӛ‰Ë (1996) ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÌÈ·˜ ·Ú¿ÁˆÁ˘ Ϥ͢ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹. Î·È Û ÌË ·Ï¿. ¢. fiÙ·Ó Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ÔÚÙ-ȤÚ˘) ‹ Û‡ÓıÂÛ˘ (·Áfi-‚Ô˘ÓÔ) (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1996: 74). Ê·Á¿˜. ¤ÁÎ˘Ô˜ (¤ÁÎ˘Ô˜ Á˘Ó·›Î·).. -‡ (‚·ı‡˜. -Ô. -fi. ∂›Û˘ ‰ÈηٿÏËÎÙ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Â›ıÂÙ· -˘.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ı· Â›Ó·È Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ΛÌÂÓ· (µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ – ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ) ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈı¤ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÏfiÁÔ. -‹. ÔÈ Holton Î. °ÂÓÈο Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·.: 87) ıˆÚÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÈı¤ÙˆÓ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ -ˆÓ. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÔÈΛÏÏÂÈ. ÁÈ·Ù› «‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌÔʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁψÛÛÔÏfiÁˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ıˆڛ· ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÌË ·ÏÒÓ ÏÂÍÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌÔʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜.: 83). OÈ ·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ Ϥ͢. fiÙ·Ó Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË (fiÚÙ·. (fi. ‚Ô˘Ófi). -·. 1999: 178). ¶APA°ø°H – ™YN£E™H ¢1. Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ó¤ˆÓ ϤÍÂˆÓ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜» (Holton Î. π‰È·›ÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈı¤ÙˆÓ (. °È· Ù· Â›ıÂÙ· Û -˘. ˘. -È·. (1999: 79) οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰ÈηٿÏËÎÙ· Â›ıÂÙ·. -È¿.¿.¿. ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· Â›ıÂÙ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÓÔÌÈ΋ ÁÏÒÛÛ· (ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛˆÓ)» (fi. -fi. -È¿. 1999: 178).¯.ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À 4Ë -˘. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›Ó(ˆ) Â›Ó·È ·Ï‹ ÏÂÍÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ¡· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ›Ó·Î˜ ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÙˆÓ Ã. -·. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÛÔ Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ÂÓÒ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÌË ·Ï‹: NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 65 OY . Ù· ÔÔ›· ÔÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ «Ù· Â›ıÂÙ· Ù· ÔÔ›· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ıËÏ˘Îfi Á¤ÓÔ˜». -ÈÎÔ. ‚fiÚÂÈÔ˜ (µfiÚÂÈÔ˜ ◊ÂÈÚÔ˜). ∆¤ÏÔ˜. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. Î·È Û -‡˜. -¿‰ÈÎÔ). -ÔÓ. -Ô‡. ·ÓÒÌ·Ï· Â›ıÂÙ·) ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ™¯ÔÏÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋. ∫Ï·›ÚË Î·È °. ˆÚ·›Ô˜.¿. °. -Ô‡.).. -Ô˘Û·.¯. ÂȉÔÔÈfi˜ (ÂȉÔÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿) ÎÙÏ.¿. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈ·›Ô ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ıËÏ˘Îfi Ù‡Ô. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È «Î·Ù¿ÏÔÈÔ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜» (fi. ª·ÌÈÓÈÒÙË (1996) Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. -ÈÎÔ Î·È -¿˜. ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ «˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ Ï›Á· Â›ıÂÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË. -¿‰ÈÎÔ (Ù‡ÔÈ Î·Ïfi˜. ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜-¤˜). ÙÂÌ¤Ï˘.). ∞Í›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «‰ÈηٿÏËÎÙÔ˜»: ÔÈ Holton Î. . -‡) Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÎÏÈÙÈο ˘ԉ›ÁÌ·Ù·» (∫·‚Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 1996: 116). ÂÓÒ ÔÈ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (Holton Î. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ù· Ú‹Ì·Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ·Ï¿.. ÂÊfiÛÔÓ Î·È ·˘Ù¿ Ù· Â›ıÂÙ· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ù‡ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ÙÔ ıËÏ˘Îfi (fi. -È¿. £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜). 6 Î·È 7 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÎÔÎÎÈÓ›˙ˆ. ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Mackridge (ÛÂÏ. ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. ÁÚ·Ùfi˜. 2. ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· (ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜) Ù· ·Ú·ÁˆÁÈο ÛÙÔȯ›·. Û‡ÓıÂÙ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ 66 . 444) ÚfiıËÌ·» (fi. ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Î·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜. (1999) Î·È ÙˆÓ ∫Ï·›ÚË Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙË (1996.4Ë ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À ηٿ. Ê·ÁÒÛÈÌÔ˜. EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË «∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Û˘Óı¤ÙˆÓ. ÌÂıÔ‰ÈÎfi˜. ŒÙÛÈ. ∆· ÚÔÛʇ̷ٷ. OÈ Holton Î. ·ÓÙÈηÓÈÛÙ‹˜. Î·È Û ÂÈı‹Ì·Ù· (2). ˘ÂÚ‚¿Ïψ. (3) °È·ÓÓ¿Î˘. ʈӷÎÏ¿˜ ÎÙÏ.¿. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ Holton Î.¯. ÂÓÒ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ÁˆÁÔ. ∆Ô ı¤Ì· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ ‹ ÂÏ¢ıÂÚÒÛÈÌÔ ÌfiÚÊËÌ·.¿.: ÌÂÙ¿ (ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ◊ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÂÁ·ÏÔ. ∆· ÚÔÛʇ̷ٷ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÚÔı‹Ì·Ù· (1). 1.Ï·‚ -·›Ó(ˆ). ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ϥ͢.¿. ·›‰·ÚÔ˜. ·‰ÂÏÊԇϷ. ÍÂÛÎÂ¿˙ˆ (2) ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ·˜. ÎÔÚÌ¿Ú·. Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛʇ̷ٷ. ηÙÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ˆ) Î. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1996: 74). ·ÙÂÚÔ‡Ï˘. ηٿ ηÓfiÓ·. ‚Ï. ·˘Ù¿ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ ı¤Ì·. ·Ó·Ù‹Ú·˜. ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˜.: 131-2). ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÂÈı‹Ì·Ù·. 1999: 178). °È· ÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ (∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ 1988) Ë ‰È·ÏÔ΋ ÚfiıËÌ· + ÏÂÍÈÎfi ÌfiÚÊËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û‡ÓıÂÙÔ. Ù· ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ Ï¤Íˆӻ (Holton Î. ·Ó Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔı‹Ì·Ù·. ÚÔÛ¿ıÂÈ·.ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ıˆÚÂ›Ù·È Û˘ÓıÂÙÈÎfi. (1999) ˆ˜ Û˘¯Ófi¯ÚËÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈı‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÂÈı¤ÙˆÓ (5). ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜-ÙÚÈ·.¿. ∞fi ÙȘ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈο (3) Î·È Ù· ÌÂÁÂı˘ÓÙÈο (4). ·Ó·Áο˙ˆ. ÂÂÓ‰˘Ù‹˜.. Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈı¤ÙˆÓ. ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ. ÚÔ-ηٷ-Ï·Ì‚¿Óˆ. (1) Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜. ÚÔÛˆ¿ÎÈ ÎÙÏ. ‰˘Ó·ÌÒÓˆ. ÂÓfiÙËÙ˜ 6 Î·È 7 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ‚Ï. ‰Ô˘ÏÂ˘Ù·Ú¿˜. ÁˆÁÚ·Ê›·. ™˘¯Ó¿ ··ÓÙÔ‡Ó Û ÌÈ· ϤÍË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÂÈı‹Ì·Ù· ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÚÔı‹Ì·Ù·: Û˘Ó-·‰ÂÏÊ-ÈÎ-fi˜. ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔ. «Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÌÈ·˜ Ϥ͢ ÁÈ· Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‹ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ·Ú¿ÁˆÁ·» (Holton Î. ·Ú·ÙÚÒˆ. (5) ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ˜. ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ (6) (·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈı¤ÙˆÓ. .¿. ÂÓfiÙËÙ˜ 5. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ø˜ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚËÌ¿ÙˆÓ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÊ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ (KÏ·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 324). ÌÈÚ›ÙÛ·. ÈηÓfiÙËÙ· ÎÙÏ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ·¯·›Óˆ. ÎÈÙÚÈÓˆfi˜ ÎÙÏ. Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙˆÓ ˘fi ÂͤٷÛË Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. (6) ‰È¿‚·ÛÌ·. Û˘Ó-·‰ÂÏÊ-ÈÎ-fiÙËÙ-·. ÂÍÂÙ·ÛÙ¤Ô˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ. 1999). ηٿ (ηٷÎfiÎÎÈÓÔ˜. ›ÛÚ·ÍË. (4) ÎÂÊ¿Ï·. 1999: 184).

ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. ¢. ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÁψÛÛÔÏÔÁ›·˜. . «™ÙËÓ ÈÔ ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÓÓÔÈ·.ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À 4Ë Ï¤ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì οÔÈÔ Â›ÚÚËÌ·. ™‡ÓıÂÙ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (ÊfiÚÔ˜ + ‰È·Ê˘Á‹= ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹). ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡-ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ™ÙË 2Ë ÂÓfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙËı› ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ÙfiÓÔ˜ Ù˘ ʈӋ˜. O fiÚÔ˜ Â͈ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÂÓÈο. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·. ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È Ú‹Ì· (‚›Ô˜ + Áڿʈ= ‚ÈÔÁÚ·Ê›·).¯. ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜-·Û΋ÛÂȘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ÚˆÙÔÂÙ‹˜. . ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ «ÚÔı‹Ì·Ù·» Î·È «ÂÈı‹Ì·Ù·» ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. §E•I§O°IO OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Û ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡. ·fi Â›ıÂÙÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi (·ÚÈÔ˜ + ϤÍË = ΢ÚÈÔÏÂÍ›·) ÎÙÏ. ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Û‡ÓıÂÛ˘ ı· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Û ÂfiÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ∞’ Î·È µ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈο. Ô fiÚÔ˜ Â͈ÁψÛÛÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ηıÂÙ› Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ·) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÁÏÒÛÛ· – Ë “Â͈ÁψÛÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË”. E. ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ·¢ı›·˜ Ì ÁψÛÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. (1999: 185) ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó fiÙÈ «Ù· ‰‡Ô ̤ÏË Ù˘ Û‡ÓıÂÙ˘ Ϥ͢ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ÙÔ ÊˆÓ¤ËÓ -Ô-».¯. OÈ Holton Î. E.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 12 (µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹) Î·È ÙÔ ÎfiÌÈΘ (ΛÌÂÓÔ 10 ÛÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ). ÓÂfiÏÔ˘ÙÔ˜. O EK B I B§ I H NE O E§§ ø ™™ A NI KH °§ A ’ ° YM N A ™IOY ñ 67 . ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ·ÏÏÔ‡.¿. E•ø°§ø™™IKA ™∆OπÃ∂π∞ ¶OÀ ™À¡O¢∂ÀOÀ¡ TON ¶POºOPIKO §O°O E. . ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Â͈ÁψÛÛÈο Î·È ·Ú·ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›·. ∆Ô ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ·˘Ùfi ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·Ú·Y IKO E YT ¶ AI ¢ ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. K¿ÔÈÔÈ ÁψÛÛÔÏfiÁÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÌÂÙ·ÁψÛÛÈο.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹. ı· ÂȯÂÈÚËı› ÌÈ· ÚÒÙË Î·Ù·ÓfiËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ϤÍÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË Û‡ÓıÂÛË.¿.¯. ÕÏÏÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ˆ˜ ·Ú·ÁψÛÛÈο» (Crystal 20035: 131). ÚˆÙÔÌÈÏÒ. ηÎԂϤˆ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ÂÓfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹. ηÎfiÎÂÊÔ˜ ‹ Ì οÔÈÔ (·ÚÈıÌËÙÈÎfi) Â›ıÂÙÔ. ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi˜ Î. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÌÔÚʤ˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™T.

Blackwell. MACKRIDGE P. ÂΉ. ¶Ú·ÎÙÈο Ù˘ 5˘ ∂Ù‹ÛÈ·˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∆Ô̤· °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Oxford 20035. µ. Î·È ºπ§π¶¶∞∫∏-WARBURTON ∂πƒ. ¶·Ù¿ÎË. ¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ∆Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ Â›ıÂÙÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ™ÙËÓ 4Ë ÂÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. Ã∞∆∑∏™∞µµπ¢∏™ ™. ÛÙÔ ªÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2000. ÛÙÔ ∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ˆ˜ ͤÓË ÁÏÒÛÛ· – ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜. Î·È ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °.. ¡· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Ó· ˙ËÙËı› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ‚¿ÛË fiÛ· ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ‹‰Ë ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ 3Ë ÂÓfiÙËÙ·.. ÂΉ. ∫§∞πƒ∏™ Ã.. °∫∞°∫∂§∏ ∞. HOLTON D. ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰È·ÈÙÔÏÔÁ›Ô˘ οı ̷ıËÙ‹ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ fiÛÔ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ (ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ. ¶OÀÃ∞ Ã. ÿ‰Ú˘Ì· °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹-ÃÔÚÓ. ¶Ú·ÎÙÈο Ù˘ 20‹˜ ∂Ù‹ÛÈ·˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∆Ô̤· °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ªfi˙ÂÚ. Aı‹Ó· 1999. ÂΉ.. ÁÈ·Ù› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ıˆڛ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ 3Ë ÂÓfiÙËÙ· (µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡). ∞¡∞™∆∞™π∞¢∏-™Àª∂ø¡π¢∏ ∞. ÂΉ. «∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÌË ·ÏÒÓ ÏÂÍÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ». Aı‹Ó· 1996.. ∞ÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë. ™ÎÔ- 68 ... ∫È ·˘Ùfi. ™. ÿ‰Ú˘Ì· °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹-ÃÔÚÓ. ∆™O§∞∫O¶OÀ§OÀ π..4Ë ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À Z. A dictionary of linguistics and phonetics. ∞È. «∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘». ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿. ÛÙÔ ªÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ÛÙÔ ∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ˆ˜ ͤÓË ÁÏÒÛÛ· – ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ıËΠے fiÏË ÙËÓ 4Ë ÂÓfiÙËÙ·. ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ. µπµ§πO°ƒ∞ºπ∞ ∞¢∞§O°§OÀ ∫. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ηٿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi ÏfiÁÔ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 2). Aı‹Ó· 1996. ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ 7Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.. ª·Î¿ÎÔ˘-OÚÊ·ÓÔ‡. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1984. Ã∞ƒ∞§∞ª¶O¶OÀ§O™ ∞. Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ∞. ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ XËÌ›·˜ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ fiÏ˘ ÂÚÁ·Û›·˜). ∂À£ÀªπOÀ ∞°°.. «∫·È ¿ÏÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜: ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹». ∫∞µOÀ∫O¶OÀ§O™ º. ηıÒ˜ Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ Â›ıÂÙÔ Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ·. ÌÙÊÚ. «¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÁˆÁˆÓ Ϥ͈Ó: ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Û -È¿». CRYSTAL D.. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

∞ı‹Ó· 1999. «∏ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË: Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË». ∫Ò‰Èη˜. ∆ÛÔÏ¿Î˘ (ÂÈÌ. ∫ƒπ∞ƒ∞™ ∂ªª. ÛÙÔ ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ª∂§∞™ ¢.). ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. «∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û‹ÌÂÚ·. University Studio Press. ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋. ÛÙÔ ∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ (¢ËÌÔÙÈ΋˜) ˆ˜ Â›ÛËÌ˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÓfiÏË ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ µ’ ÷ÏÎȉÈ΋˜. «O ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô: ¶ÚÔ˜ ÌÈ· ÎÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË». ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ ª.. ∆Ô Ú‹Ì·.1964-5. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1984.. ™∂∆∞∆O™ ª.. ÛÙÔ ∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ (¢ËÌÔÙÈ΋˜) ˆ˜ Â›ÛËÌ˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ÚÔÔÙÈΤ˜». ∞ı‹Ó· 1992. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. 1997.). «¡ÔÌÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙË ÁÏÒÛÛ·».ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜. ÛÙÔ ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∆ÛÔÏ¿Î˘ (ÂÈÌ.. «∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË: ™˘˙‹ÙËÛË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ». ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °. ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °. «∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜» ÛÙÔ ÃÚ. ∞Ó·Ù‡ˆÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ O∂™µ (1941) Ì ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1996. ∂ÈÙ‡ÁÌ·Ù·. ∆ÛÔÏ¿Î˘ (ÂÈÌ. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∫ø™∆OÀ§∏ ∆ƒ. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜.. «∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÁψÛÛÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. π. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998.. ÛÙÔ ÃÚ. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ µ’ ÷ÏÎȉÈ΋˜.. ∆Oª¶∞´¢∏™ ¢.. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1988.. ∞ı‹Ó· 1967. ÂΉ. ∂∂º™¶∞ 15: 9-22.. Aı‹Ó· 1999. «∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜». ÂΉ. ∫OÀƒªOY§∏™ °. ¢È·ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ». ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ.». ¶·Ù¿ÎË. «∏ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘». ÂΉ. ª∏∆™∏™ ¡. ∞ı‹Ó· 1999. ∞ı‹Ó· 1999. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ∆Ô̤·˜ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜. ÛÙÔ ÃÚ. ∫Ò‰Èη˜. ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋-ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. 1997. Ï¿ıË. ™˘Á¯ÚÔÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. ∫Ò‰Èη˜. Î·È ∫O¡∆O™ ¶. ÂΉ. ÛÙÔ ∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ (¢ËÌÔÙÈ΋˜) ˆ˜ Â›ÛËÌ˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ÛÙÔ ∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ (¢ËÌÔÙÈ΋˜) ˆ˜ Â›ÛËÌ˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ____________ .). ∆Ô̤·˜ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË.. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. Aı‹Ó· 1996.... ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∞ı‹Ó· 1999. ∆Ô̤·˜ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ.ÂÓfiÙËÙ· ºƒ√¡∆π∑ø °π∞ ∆∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ ∫∞π ∆∏¡ À°∂π∞ ª√À 4Ë ÂÙ¤·). ππ. ¶Ú·ÎÙÈο ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘. Ã∞ƒ∞§∞ª¶O¶OÀ§O™ ∞°. ÂΉ. «∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ÁψÛÛÔÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·. ∆Ô fiÓÔÌ·. «ªÔÚÊÔÏÔÁÈη› ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜». £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1996. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜. Ã∞∆∑∏™∞µµπ¢∏™ ™. ¡∞∫∞™ £. ÂΉ. ÛÙÔ ∆Ô ÁψÛÛÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 69 OY . ªÂ ÔÈÔ ÏÂÍÈÎfi Î·È ÔÈ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋. ¶∂∆ƒOY¡π∞™ ∂À∞°. ∆Ô̤·˜ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜.

∞fi Ù· ‰¤Î· ·˘Ù¿ ΛÌÂÓ· ÙÚ›· Â›Ó·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο. ñ ¡· Ì¿ıÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Ú‹Ì·Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (ʈӤ˜. °ENIKE™ ¢I¢AKTIKE™ O¢H°IE™ ™Ùfi¯ÔÈ ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û οı ÚfiÙ·ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ‰È·ı¤ÛÂȘ. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ ∂. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘. ∆Ô ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Û ¤ÍÈ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜: ∞. 70 . ÕÏψÛÙ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ‰‡Ô Â›Ó·È ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο (·Ê›Û˜). ¯ÚfiÓÔ˜. ¤Ó· ‰ÔÎÈÌÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Î·È ¤Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ À¶∂¶£. ¶·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÙ¿ ΛÌÂÓ· ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ. ÔÈfiÓ ÂÓÂÚÁ›·˜). Û˘˙˘Á›Â˜. °È· ηıÂÌÈ¿ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· µ. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û 8-9 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. ¯ÚfiÓÔ˘˜). ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ. ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠ(ı¤·ÙÚÔ-ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜) ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ı¤·Ì· Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ı·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∆Ô Ú‹Ì· °. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· Ì·ıËÙÈÎÒÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ˆ˜ Û˘Ìϋڈ̷. ÙÚ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∆‡Ô. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ¿ÏϘ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ (ʈӋ. ∆Ô Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ™∆. Û˘˙˘Á›·) Î·È ¿ÏϘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· (‰È¿ıÂÛË.5Ë ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆O ª∞°π∫O ∫O™ªO ∆OÀ £∂∞∆ƒOÀ ∫∞π ∆OÀ ∫π¡∏ª∞∆O°ƒ∞ºOÀ A. ¶·Ú¿ÁˆÁ· Ú‹Ì·Ù· ¢.

¯. fiÙ·Ó ÙÔ Ú‹Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi (∫Ï·›Ú˘ Î·È M·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 49).: 169). ÙÔÈο Î·È ¯ÚÔÓÈο ÂÈÚÚËÌ·ÙÈο Ô˘ ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó» (Holton Î. Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ηٷϋÍÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÔ‡ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. 1999: 111). ∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È Û ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜.ÂÍ. . ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù¤ÏÂÈÔ˘ ÔÈÔ‡ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜. ¯·ÚÈÛÙÈÎfi ÎÙÏ. µ¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ Ù· Ú‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘˙˘Á›Â˜ Î·È Ù¿ÍÂȘ.¯. Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎfi˜.). PËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË «ƒËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Â›Ó·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ (¿ÌÂÛÔ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ. 1999: 189).¿. ÂÓÒ fiÙ·Ó Â›Ó·È -ÂÈ-. ÚfiÛˆÔ. Ù· ÔÔ›·. ∆· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù· ›ӷÈ: ·.¯. ÙË ÊˆÓ‹. Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ): (1) O Û·ÏÔ˜ Ì·˜ ı¿‚ÂÈ Ù· ÎfiηϷ ÛÙËÓ ·˘Ï‹.) ‹ Ì ٷ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù·. (5) O Û·ÏÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ‹Û˘¯Ô˜. ™˘ÓÂÒ˜. ÙÔÈÎfi. ∫Ï·›ÚË Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙË 1999: 122). ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÏÂÍÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·ıËÙÈ΋ ʈӋ. ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. ʈӋ / ‰È¿ıÂÛË ÎÙÏ. ÁÚ¿Ê(ϤÁÂÙ·È Î·È ı¤Ì· ÂÓÂÛÙÒÙ·) ‚. .ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√ ª∞°π∫√ ∫√™ª√ ∆√À £∂∞∆ƒ√À ∫∞π ∆√À ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À 5Ë B. ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÙÂÏÔ‡˜ ÔÈÔ‡ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜. Ë ÚÒÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ÏË͢. ÙË Û˘˙˘Á›· Î·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ‹ ηٿÛÙ·ÛË (οÙÈ Ô˘ ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ): (3) O Û·ÏÔ˜ Ì·˜ ÎÔÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ÙÔ˘.¿. Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ‰Ú¿ÛË ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (οÙÈ ‰ËÏ. ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô Ù¿ÍÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi ı¤Ì·: fiÙ·Ó Â›Ó·È -·ÙfiÙ ÙÔ Ú‹Ì· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·’ Ù¿ÍË. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Û˘˙˘Á›Â˜: ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘˙˘Á›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË. ·ÚÈıÌfi. . ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ٷ ÙÚÔÈο. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı¤Ì·Ù·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·fi‰ÔÛË È‰ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘Ó‰ÂÙÈÎÒÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ (fi. ∆Ô Ú‹Ì· «∆Ô Ú‹Ì· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË» (Holton Î.. ÙfiÙ ÙÔ Ú‹Ì· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‚’ Ù¿ÍË (∫Ï·›Ú˘ Î·È M·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 128). Ë ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ∫Ï·›ÚË Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙË (1999: 167 Î. ¯ÚfiÓÔ. ∞ÔÙÂÏ› ¿ÓÙ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÌÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘. ÁÚ·„- NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 71 OY . TO PHMA B. (4) O Û·ÏÔ˜ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ï‹.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ 1. (2) O Û·ÏÔ˜ Ì·˜ Á·‚Á›˙ÂÈ. OÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ Â›Ó·È ·Ì·ÏÁ¿Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ. (Ú‚. 2.

fï˜. Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜) ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. [….¿. OÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÔ‡ ÂÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙÔ ÚËÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏËϤӉÂÙ˜ (Holton 1999: 112). ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÈÓ ·fi οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‹ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. (6) K¿ÔÙ ›¯· ‰ÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ºÂÏ›ÓÈ Î·È Â›¯· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÙ› (fi. ÙË ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜. «∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ̤۷ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. 72 . Ô ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Î·È Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ô Ì¤ÏÏÔÓÙ·˜ (·Ïfi˜-‰È·Ú΋˜) ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ‰ËÏ·‰‹. ∆ÔÓ›˙Ô˘Ó. ˘ÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜. ‚Ϥˆ Í·ÊÓÈο ÙËÓ ∞ıËÓ¿. ŸÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÔÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ù¤ÏÂÈÔ. ÂÓÒ fiÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÙÂϤ˜ (fi. ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (2) Î·È ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (1). OÈ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ (·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜.: 68). fiÙÈ Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ‚·ıÌ›‰·.] °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ˘fi ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË» (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 634).. ÁÚ·ÊÙ- (Ù· ‚ Î·È Á ϤÁÔÓÙ·È Î·È ı¤Ì· ·ÔÚ›ÛÙÔ˘). .. Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (3). fiÙ·Ó Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ˆ˜ οÙÈ Ôχ ÎÔÓÙÈÓfi ‹ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‚¤‚·ÈÔ (fi. ÂÈÙÚ¤ÂÈ. O ˘ÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ Î·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ Â›Ó·È «Û¯ÂÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ» Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ. ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù¤ÏÂÈÔ˘ ÔÈÔ‡ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜.: 76). . ΢ڛˆ˜. Ì ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓ· ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜ Î·È Ô ·Ïfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ¿¯ÚÔÓ·. ÙÔÓ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ […]. Ô ˘ÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ «¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi «¯ÚfiÓÔ»: ÙÔÔıÂÙ› Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ. (2) A‡ÚÈÔ Ê‡Áˆ ÁÈ· ÙË ™¿ÌÔ. (1999: 112) ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ˆ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ «Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ηٿ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÂÎʈӋ̷ÙÔ˜» Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù¤ÏÂÈÔ Î·È ·ÙÂϤ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û˘ÓÔÙÈÎfi Î·È ÌË Û˘ÓÔÙÈÎfi ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. (3) – ŒÓ·Ó ηʤ ·Ú·Î·ÏÒ.¯. ÂÓÒ Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ¯ÚÔÓÈο Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ηٿ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÈϤÔÓ. – ŒÊÙ·ÛÂ! ∂›Û˘ Ô ÂÓÂÛÙÒÙ·˜. O ÂÓÂÛÙÒÙ·˜. ·ÚfiÓ.: 64-66): (1) K·ıÒ˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û· ¯Ù˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ.. ÃÚfiÓÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ οı ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ (ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ηٿÛÙ·Û˘) Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· (·ÚÂÏıfiÓ.1 O ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ OÈ ∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ (1999) ÔÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ «ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ̤ۈ ÙˆÓ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ» Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ¯ÚÔÓÈ΋ ‚·ıÌ›‰· Â›Ó·È Ô ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ. (5) ¶ÔÈÔ˜ ›‰Â ÙÔ £Âfi Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÊÔ‚‹ıËΠ(«ÁÓˆÌÈÎfi˜» ·fiÚÈÛÙÔ˜). 1. ÂÂȉ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ̤ÏÏÔÓ).¯. OÈ Holton Î. ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ÔÈ Ù‡ÔÈ ·˘ÙÔ› Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ¯ÚÔÓÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· / ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó.5Ë ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√ ª∞°π∫√ ∫√™ª√ ∆√À £∂∞∆ƒ√À ∫∞π ∆√À ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À Á.. ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ó Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ: (4) ŸÔÈÔ˜ ‚È¿˙ÂÙ·È ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ («ÁÓˆÌÈÎfi˜» ÂÓÂÛÙÒÙ·˜).

(13) ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ηÏÔη›ÚÈ· ËÁ·›Ó·Ì ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ‹ ·Ó ÙÔ ‚ϤÂÈ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ (9). (14) T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‹Á·Ì ‰ÂηÙÚ›˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi.¯. fiÙ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ‹ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ (Ú‚. . µ¤‚·È·. ηıÒ˜ Û˘¯Ó¿ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ÎÔÈÌ¿Ì·È. (8) OÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔ› ÙÔ ª¿ÈÔ.. øÛÙfiÛÔ. (10) TÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· Ù·Í›‰Â˘·/Ù·Í›‰Â„· ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋.¯.. Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ·Ó ‚ϤÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘ÓÔÙÈο. . Holton Î. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· οÙÈ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ÏÂÙ¿.ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√ ª∞°π∫√ ∫√™ª√ ∆√À £∂∞∆ƒ√À ∫∞π ∆√À ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À 5Ë O ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ.¯. (7) O ¶·‡ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ÌfiÏȘ ÙÒÚ·. Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ·fiÏ˘ÙË. ηıÒ˜ Ô ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ˘ÔÓÔ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È. ‰ËÏ·‰‹. ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ (.¯.. ªÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË (11). Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. (9) OÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔ› ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ (fi.¯. ∞˘Ù¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÔÈÔ‡ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂›Û˘ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÔÈÔ‡ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ÏÂÍÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ: ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ·. ‹ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·.). NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 73 OY .. ∂›Û˘ Ô ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (8).).¿. ∆Ô ·ÙÂϤ˜ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë Â·Ó¿ÏË„Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ· (13). . ΢ڛˆ˜. ÂÚ·Ù¿ˆ. ˆ˜ ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ. οı ̤ڷ. (12) XÙ˜ fiÏË Ì¤Ú· ¤ÁÚ·Ê· ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÙÏ. Ô ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ‰Â Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (fi.) ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ıˆڋÛÂȘ (Ù¤ÏÂÈÔ ‹ ·ÙÂϤ˜ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜) ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. 1999: 113). ∆Ô Ù¤ÏÂÈÔ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. ›Ù ˆ˜ οÙÈ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ηÓÔÓÈÎfiÙËÙ· (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 76). ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ‚ϤÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜. (11) XÙ˜ fiÏË Ì¤Ú· ¤ÁÚ·„· ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·.ÂÍ. ∆Ô ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ O ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ‚ϤÂÈ. ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË (12) ϤÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó Û˘Ó¯Ҙ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ·Ó ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË. ªÔÚ›. οı ηÏÔη›ÚÈ. ÂÓÒ Ë ·Ï‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ (14). ∂ËÚ¿˙ÂÙ·È. ¤¯ÂÈ fï˜ οÔÈ· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚfiÓ. ÙȘ Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó.: 67-9). Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÊÈÎÙ‹. . ∏ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ıÂÒÚËÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ: ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ‹ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘. OÈ ∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ (1999: 78 Î. ∆Ô ·ÙÂϤ˜ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛË̷ۛ˜: ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ù ˆ˜ οÙÈ Û˘Ó¯¤˜.

·ÓÙÈı¤Ùˆ˜. (21) OÈ Á¿ÙÔÈ Ó¢ÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ٷ ¯¿‰È· (ÌfiÓÔ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋).: 52). ŒÙÛÈ. ∏ ·ÏÏËÏÔ¿ıÂÈ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ (O ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘ Î·È Ô ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È). ªÂ Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ ‰‡Ô ʈӤ˜. ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ: ·) ŒÓ· ‰Ú¿ÛÙË Ô˘ Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘: ·˘ÙÔ¿ıÂÈ·. (22) OÈ Á¿ÙÔÈ ÂÎÓ¢ڛ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ¯¿‰È· (ÌfiÓÔ ·ıËÙÈ΋). ¤Ú¯ÔÌ·È). ∏ ·˘ÙÔ¿ıÂÈ· ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ·ıËÙÈ΋ Î·È ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ (¶Ï˘ı‹Î·Ì Ì ÙÔ ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi Ù˘ ËÁ‹˜ – ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘). ∆· Ú‹Ì·Ù·. Ë ÊˆÓ‹ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰Ëψı› Ë ‰È¿ıÂÛË. fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ıÂÛÌÔ› Ï·˚΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ (18) ‰Â ‰ËÏÒÓÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÏÏ¿ Â·Ó¿ÏË„Ë. ∏ ·ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË ‹ ÙÔ˘ ‚ÈÒÓÔÓÙÔ˜.. (20) TÔ ˆÚ·›Ô ÌÔ˘ ·ÏÙfi Ê·ÁÒıËΠ·fi ÙÔ ÛÎfiÚÔ (·ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË). Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ‰Ú¿ÛÙ˘ Î·È ‰¤ÎÙ˘ (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 277-82).). ·ÏÏ¿ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ·ÏÏË- 74 . Ì ÙÚÂȘ ÚÔÔÙÈΤ˜: ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈÁÌÈ·›Ô Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 80-81). . ºˆÓ‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË ∏ ‰È¿ıÂÛË Â›Ó·È «Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Ú‹Ì· “‰È·Ù›ıÂÙ·È” Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘. (18) XÙ˜ ¤¯·Ó ÙÔ ÌÔχ‚È ÙÔ˘. ∆· (17) Î·È (18) ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ∆Ô Ú‹Ì· ¤Ú¯ÔÌ·È. ÛÙ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· (21) Î·È (22).5Ë ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√ ª∞°π∫√ ∫√™ª√ ∆√À £∂∞∆ƒ√À ∫∞π ∆√À ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À (15) XÙ˜ ÂÚ¿ÙËÛ·/ÂÚ·ÙÔ‡Û· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∆· Ú‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: ·) Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù‡Ô˘˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ʈӤ˜ (‰¤Óˆ-‰¤ÓÔÌ·È) Î·È ‚) Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù‡Ô˘˜ ÛÙË Ì›· ʈӋ (ÙÚ¤¯ˆ. ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ Î·È ÙË Ì¤ÛË ‰È¿ıÂÛË» (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 152). (23) H Ï·˚΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È. ·ÏÏÈÒ˜. (17) XÙ˜ ¤¯·Û ÙÔ ÌÔχ‚È ÙÔ˘. ÂÓÒ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚfiÏÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘¯Ó¿ ·Ú·Ï›ÂÙ·È.. ∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ʈӋ˜ ¤¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÓÔ ÌÂÚÈ΋ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË. ∏ ‰È¿ıÂÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ Ó· ‚ϤÂÈ ÙË Û¯¤ÛË Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ‹. ‚) ¢‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ: ·ÏÏËÏÔ¿ıÂÈ·. Â›Ó·È ·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË (fi. ÂÓÒ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ –ۯ‰fiÓ– Ì‹Ó˘Ì·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ.¤Í. ÔÈ ÚËÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Â›Ó·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ʈӋ (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 153 Î. ™Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù‡Ô˘˜ ÌfiÓÔ ÛÙË Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ʈӤ˜. Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ʈӋ. ™ÙË Ì¤ÛË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹. (16) TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÔÈÌ‹ıËη/ÎÔÈÌfiÌÔ˘Ó ‰‡Ô ÒÚ˜. Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ʈӋ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ: (19) O ÛÎfiÚÔ˜ ¤Ê·Á ÙÔ ˆÚ·›Ô ÌÔ˘ ·ÏÙfi (ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË). OÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο Ì ȉȷ›ÙÂÚ· Û‡ÓÔÏ· ηٷϋ͈Ó.¯.

). ÌfiÓÈÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÎÙÏ. ™˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· «™˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù·. ∏ ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Â˘Ú‡Ù·ÙË ¤ÓÓÔÈ·. ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ì·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂÍÈ΋ ÛËÌ·Û›·. (fi. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Â›Ì·È. ∆¤ÏÔ˜. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Â›Ó·È Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ì ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi (1) ‹ ÂÈıÂÙÈÎfi (2) ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ‹ Ì ¤Ó· ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi Û˘Ìϋڈ̷ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÌÈ·˜ ÚÔıÂÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘ (3).¿..). Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ ∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ (2003: 172). 3.. ¿ˆ ÁÈ·. OÈoÓ› Û˘Ó‰ÂÙÈο ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÙ·‚·ÙÈο Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ú‹Ì· ›̷È. ·ÏÏ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·Ïfi˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ¿ÏÏ· Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù·: Á›ÓÔÌ·È. Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «ÌË Û˘Ó‰ÂÙÈο» (fi. ˆ˜ ÌË Û˘Ó‰ÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔ ˆ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô‰Ôı› ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÌ·È. ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÌ·È.).ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√ ª∞°π∫√ ∫√™ª√ ∆√À £∂∞∆ƒ√À ∫∞π ∆√À ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À 5Ë ÏÔ¿ıÂÈ· Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi Ú‹Ì· (ŒÎ·Ó·Ó ‰ÒÚ· Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ‰ÈÔÚ›˙ÔÌ·È ÎÙÏ. (2) O ¡›ÎÔ˜ Â›Ó·È Û˘Ì·ıËÙÈÎfi˜. Ì ‚·ıÌÈ·›· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÏÂÍÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi Â›Ì·È Î·È. 1999: 238). (1) H ÃÚÈÛÙ›Ó· Â›Ó·È Ë ÈÔ Î·Ï‹ ÌÔ˘ Ê›ÏË. Ù· ÔÔ›· fï˜ ÛÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ʈӋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ηÓÔÓÈο Û˘Ó‰ÂÙÈο Ì ·˘ÍË̤ÓË ÏÂÍÈ΋ ÛËÌ·Û›·. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 75 OY . ∂ÙÂÚÔÛ˘Ó‰ÂÙÈο ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· fi¯È ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜. ™˘Ó‰ÂÙÈο Ì ·˘ÍË̤ÓË ÏÂÍÈ΋ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ù· Ú‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰È·ÙËÚ› ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ. ÂÎϤÁÔÌ·È. ∆Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· ‹ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË» (Holton Î. OÈ ∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ (1999: 173) ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó‰ÂÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜. K·ÙËÁfiÚËÛ·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ) (fi. (3) H ª·Ú›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ ηϿ. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÌ·È. (Holton 1999: 241).. Ê·›ÓÔÌ·È.

1999: 182). ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ (µ2) ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Ù· ·ÚÂfiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜: ÚfiÛˆÔ Î·È ·ÚÈıÌfi˜. ÛÂÏ. ‰È·ı¤ÛÂȘ. ™Â ÔÈ· ˘ÔıÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ë Î·ıÂÌ›·. Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÌÂÙ·ÁÏÒÛÛ· ·ÏÏ¿ Ó· ÛÙԯ‡ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÚÔÛ-. Û˘˙˘Á›Â˜ Î·È ÊˆÓ¤˜. ηٷ-. 326). Â·ÓÂΉ›‰ˆ ÎÙÏ. ÂÚÈ-. °. ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ‰È·-. ˘ÂÚ.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ «∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜: ·) Ú‹Ì·Ù· ·fi Ú‹Ì·Ù· (Áڿʈ > ‰È·Áڿʈ) Î·È ‚) Ú‹Ì·Ù· ·fi ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ¿ÏϘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (Úfi‰ÚÔ˜ > ÚÔ‰Ú‡ˆ. ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù· ·Ú·ÁˆÁÈο ÛÙÔȯ›·. ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ. Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ó‰Âı› ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ì ·˘Ùfi Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ (·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÚÔı‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Î·È «Î·ı·ÚÒ˜ ÚÔıÂÙÈ΋ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È Û ÏÔÁÈfiÙÂÚÔ ‹ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ (·Ó¿-‰‡Ô – ·Ó·-‚¿Ïψ. ÂÓ-. Ù· ‰Â ÂÈı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ¿ÏϘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜» (∫Ï·›Ú˘ Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1999: 324). ∞ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÚfiıËÌ· ÍÂ. ÙÔ ÚfiıËÌ· ‰˘Û-.¯.. ·Ô-. ÌÔÚ› Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÔÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ: ·. Û˘Ó-. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ó· ͤÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÈfiÓ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÔÚÈÛÙ›. ÓÔÌÔı¤Ù˘ > ÓÔÌÔıÂÙÒ. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È: ¿‰ÈÎÔ˜ > ·‰ÈÎÒ. Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛʇ̷ٷ (ÚÔı‹Ì·Ù· Î·È ÂÈı‹Ì·Ù·). ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. 76 . ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ (µ3) Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‰ÂÙÈο. ÏÔÈfiÓ. (Holton Î. ÎfiÎÎÈÓÔ˜ > ÎÔÎÎÈÓ›˙ˆ[…]). ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ). ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ¿ÏÏ· Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Û ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔÙÈÌÒÓÙ·È ÛÙÔ ÏfiÁÔ..Ì ÔÈΛÏË ÛËÌ·Û›·: Í‚¿Êˆ (ÛÙÂÚËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·). ÂÈ-. ·Ú·-. ÌÂÙ·-. ¯ÚfiÓÔÈ Î·È ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÂÎ-/ÂÍ-. ∆ÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. ∆¤ÏÔ˜. ÂÈÛ-. ·ÓÙÈ-.5Ë ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√ ª∞°π∫√ ∫√™ª√ ∆√À £∂∞∆ƒ√À ∫∞π ∆√À ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À B. ·ÚÁfi˜ > ·ÚÁÒ. ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· – ÚÔÛ-‚¿Ïψ)» (fi. ÍÂÓ˘¯ÙÒ (ÂÚÓÒ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·). ˘Ô-. ŒÙÛÈ .¿. £· ‰È·‚¿Ûˆ ·‡ÚÈÔ Î·È ‚. ∆· ÚÔı‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Ú‹Ì·.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· µ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Û ÙÚ›· ̤ÚË. ÚÔ-. ηٿ ÙÔ˘˜ ∫Ï·›ÚË Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙË (1999). ÍÂÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È (ÂÈÙ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·). ¶ÚÔı‹Ì·Ù·: ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú¿ÁˆÁ· Ú‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ÚÔıËÌ¿ÙˆÓ: ·Ó·-. ™ÙÔ ÚÒÙÔ (µ1) ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ô ÚfiÏÔ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ –̤۷ ·fi ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈӖ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î¿ı ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È ÙÔ Ú‹Ì·. ∏ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È Ì ÌfiÓË ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔ ı¤Ì· ÎÏÈÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊËÌ¿ÙˆÓ. ªÂÚÈο Ú‹Ì·Ù· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ‰‡Ô ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÚ›· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÚÔı‹Ì·Ù·: ·ÓÙȉȷÛÙ¤Ïψ. £· ‰È·‚¿˙ˆ ·‡ÚÈÔ fiÏË Ì¤Ú·. ¶∞ƒ∞°ø°∞ ƒ∏ª∞∆∞ °. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ™˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹.

Ô ÔÌfi˜ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓÙ· ÁÈ· Ó· ·ÊËÁËı› ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ÛΤÊÙÔÌ·È.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ™ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ ° ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ. Â›ıÂÙ·.¯.: 327). ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2.) Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ (.) Î·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿. §E•I§O°IO M ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1 ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ΢ڛˆ˜ Ú‹Ì·Ù· ‰Ú¿Û˘ (.ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√ ª∞°π∫√ ∫√™ª√ ∆√À £∂∞∆ƒ√À ∫∞π ∆√À ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À 5Ë ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› «·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÌfiÚÊËÌ· ÚËÌ¿ÙˆÓ./ -¿. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÚÔı‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÂÈı‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. fï˜. -‡ˆ (Á˘Ú‡ˆ). ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ‰Ú¿ÛË Î·È ÂͤÏÈÍË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Û ·˘Ùfi. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË ·›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.. ÁÈ·Ù› Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú‹Ì·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Â›ıÂÙ· Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ ÚfiıËÌ· ‰˘Û-» (fi. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·. ¤ÊÙˆ. ª¤Û· ·fi Ú‹Ì·Ù·-·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. -·›Óˆ (‚·ı·›Óˆ). -ÒÓˆ (ÛÈÌÒÓˆ). ÒÛÙ ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÚ·ÙÔ‡ Î·È ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.. ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· Ú‹Ì·Ù· ¤ÎÊÚ·Û˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ηÈ. ·Ó·ÚˆÙȤ̷È. Û˘Ó·ÓÙÒ ÎÙÏ.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ∆Ô ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ.). Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÈÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi. ∂Èı‹Ì·Ù·: ¶·Ú¿ÁˆÁ· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ¯·›ÚÔÌ·È ÎÙÏ.: 328). -¿Úˆ (Ô˙¿Úˆ). ÊÔ‚¿Ì·È. E. ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒ. ÙÚ¤¯ˆ. ÛÙÂÁ¿˙ˆ. -‡Óˆ (ÌÂÁÂı‡Óˆ). ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ô ÂÓÂÛÙÒÙ·˜. ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÎÙÏ. ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÍÈÛÙfiÚËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›ıËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ‰·Ó›ˆÓ ÛÙo ÎÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ (fi. Ê·›ÓÔÓÙ·È./ -È¿-˙ˆ: ÎÔÎÎÈÓ›˙ˆ. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. . Í·ÊÓÈ¿˙ˆ). ¢. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜. ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓÙ· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ÔÌfi˜ ÁÈ· Ó· ·ÊËÁËı› NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 77 OY . ·Ú¯Èο. °. ∆· Ú‹Ì·Ù· Û ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.¯.¯. ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· (›ӷÈ. ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È ÂÈʈӋ̷ٷ Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÈı‹Ì·Ù·: -˙ˆ (-›. TO PHMA ™THN AºH°H™H E. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ.

º˘ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ı› ÛÙËÓ Ù¿ÍË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ò˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ı¿̷ٷ ı· ‰Ô‡Ì (Ì ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·). ¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘ÔıÂÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ fiÙÈ ÌÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ê›ÏˆÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ∏ ÙÚ›ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· Ú‹Ì·Ù·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2). Á.5Ë ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√ ª∞°π∫√ ∫√™ª√ ∆√À £∂∞∆ƒ√À ∫∞π ∆√À ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À –Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ– ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi οÔÈ· ¿ÏÏ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û ·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‹ ÛÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ·. E. ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ÊÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∑ËÙ¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÊÈÏÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ: ÛÙÔ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÍÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó Î·È fi¯È ‚¤‚·È· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ˘fi‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. ηÏ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 6 Î·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·˘Ùfi ˘Ê›ÛٷٷÈ. 78 . ∏ ÚÒÙË ·ÔÙÂÏ› ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ۷ʤ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ: ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û Û ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Â›‰·Ó. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÔÏ˘ÙÚÔÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÌÈÏÔ‡Ó ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ·fi ·˘Ùfi. Û˘Óı‹ÎË ¿ÏψÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ Ê˘ÛÈ΋. fiÛÔ ÚÔÛÂÎÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÙÔÌÈο ‹ ÔÌ·‰Èο Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ·Ó ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. fiÙÈ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ µ·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ·. ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· ·ÊËÁËı› ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2 (¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ). ·ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ¯¿ÚÙË Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È. ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‰ËÏ·‰‹ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 1 Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ¢›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ‰›Ï· ÛÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ‚. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ 6 ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÔ¯ÔıÂÛ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÔÌÔ‡. Ì¿ÏÈÛÙ·. ™ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ™T. ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Û ÏfiÁÔ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó˜ Û¯ËÌ·ÙÈο ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ οÓÔ˘Ó ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË Â‡ı˘ÌË-¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋.

ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Û ·Ú¯Â›· ‹ ÌÔ˘Û›·. ÂΉ. Î·È ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °. ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋-ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. µ. ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÓfiÏË ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ∞È.. ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ ª. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË: ∫ÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. Aı‹Ó· 1999. µπµ§πO°ƒ∞ºπ∞ HOLTON.. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜. ∆ËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜. Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÂÏÈο Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ Û‡ÓıÂÛ˘. µ’.ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√ ª∞°π∫√ ∫√™ª√ ∆√À £∂∞∆ƒ√À ∫∞π ∆√À ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À 5Ë ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ™ÙË ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜: ›Ù ӷ ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ›Ù ӷ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. ÙÂÏÈο. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ª∞∆™∞°°OÀƒ∞™ ∏§. MACKRIDGE P. ™ÎÔÂÙ¤·). ∞Ó·Ù‡ˆÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ O∂™µ (1941) Ì ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ.. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ™. Ó· „¿ÍÔ˘Ó. ∞ı‹Ó· 2003. ∞ı‹Ó· 1999. OÈ Ì·ıËÙ¤˜. ππ. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∆Ô Ú‹Ì·. ∏ ÂÚÁ·Û›· ÛÙԯ‡ÂÈ –ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψӖ ÛÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ù¤¯Ó˘. (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ∞. ÙfiÌ. ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜. ÂΉ. Î·È ºπ§π¶¶∞∫∏-WARBURTON ∂πƒ. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. ªfi˙ÂÚ. ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. ∫§∞πƒ∏™ Ã. ÌÙÊÚ. D. ª·Î¿ÎÔ˘-OÚÊ·ÓÔ‡. ¶·Ù¿ÎË. fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‹ Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 79 OY . £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1988.

ñ N· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ. ÂȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ N· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. fiˆ˜: 80 . Ë ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰È‰·¯ı› Û ¤ÍÈ (6) ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. Ú‹Ì·Ù· ‹ Â›ıÂÙ·.: 41-2). ∞ÈÙÈ·ÙÈ΋: ∏ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÒÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ (H ÌËÙ¤Ú· ÏÔ‡˙ÂÈ ÙÔ ·È‰›) ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ –‰›ووӖ ÚËÌ¿ÙˆÓ (M·ı·›ÓÂÈ ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ¯ÔÚfi). Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÚÈ· ÛËÌ›· ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ Û ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. B. §EITOYP°IE™ – Ã∏™∂π™ TøN ¶Tø™EøN ∆OÀ OÀ™π∞™ ∆ π ∫ O À B. °ENIKE™ ¢I¢AKTIKE™ O¢H°IE™ ™Ùfi¯ÔÈ ™’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÙÒÛÂˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: OÓÔÌ·ÛÙÈ΋: ∏ ‚·ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜.. ñ N· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·fi ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ «ƒfiÏÔ˜ Ù˘ ÙÒÛ˘ Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÚٿٷȻ (∫Ï·›Ú˘ Î·È M·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1996: 40). ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ (fi. OÓfiÌ·Ù· Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Û ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÔÈΛϘ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÛË̷ۛ˜. ™Â ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÂÎʤÚÂÙ·È Â›Û˘ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (™Â ηıÈÛÙÒ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· fi. ñ N· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆ˜ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˘ (·Ú¿ıÂÛË. ÂÂÍ‹ÁËÛË) Î·È ˆ˜ ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡.6Ë ÂÓfiÙËÙ· OI ¢HMIOYP°IKE™ ¢PA™THPIOTHTE™ ™TH ZøH MOY A.ÙÈ Û˘Ì‚Â›).

‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÈÔ ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚfiÔ. ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ (¤Ó· ·È‰› ÙÚÈÒÓ ¯ÚÔÓÒÓ) ÎÙÏ. ̤ÛÔ: §Ô˘Ṳ̂ÓÔÈ Êˆ˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì Á‡Úˆ Ì·˜ ı·ÌˆÌ¤ÓÔÈ. ‚. Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È ÂÈʈӋ̷ٷ: K·ÏÒ˜ Ù· ·È‰È¿! – ª· ÙËÓ ¶·Ó·Á›·! (fi. Â›. ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ. ÛÎÔfi: ¶‹Á ΢ӋÁÈ. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÈı¤ÙÔ˘: TÔ Û·ÏfiÓÈ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó. ηٿ (fi.. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fï˜ Î·È Ì ڋ̷ٷ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜. (fi. Ù¤ÏÔ˜.. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. Ë ÁÂÓÈ΋ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ¤Ó· ·ÊËÚË̤ÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ÈÔ ·ÊËÚË̤ÓË Û¯¤ÛË (fi.¯.: 49-50).: 50-1). ‰.. ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÎÙÏ.ÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ (∫Ï·›Ú˘ Î·È M·ÌÈÓÈÒÙ˘ 1996: 48). Á. ∆¤ÙÔȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ: ÂÚ›..: 43-6).: 263). 1999: 262-7). ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜: TÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ. Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜: ·.). οÔȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÁÂÓÈ΋ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÈÔ ÏfiÁÈÔ ‡ÊÔ˜. ‰‡Ô ÔÓfiÌ·Ù· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹ ¤Ó· fiÓÔÌ· Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ. ÌÂٷ͇. fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÎÙ‹Û˘ (ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∞ϤÍË).ÂÓfiÙËÙ· √π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À ·. (2) H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ [=‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ (οÔÈÔ˜) ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË]. (Holton Î. ∫ÏËÙÈ΋: ∏ ÎÏËÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ηϤÛÂÈ / Ó· ÚÔÛʈӋÛÂÈ Î·Ó›˜ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ. ŒÂÈÙ· ·fi ÚÔı¤ÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜: Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÌÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ‰.. ‚.¿. 6Ë ÙfiÔ: Œ¯Ô˘Ì ͤÓÔ˘˜ Û›ÙÈ Ì·˜. fiˆ˜ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÎÙÏ. ∆¤ÏÔ˜. ∏ ÁÂÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋»: TÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ÈÔ ÓˆÚ›˜ ·’ fi. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤Ó˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: £· Í·Ó¿ÚıÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Á. ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘: TÔÓ ÚÔۤϷ‚ ÁÈ· ۈ̷ÙÔʇϷη. Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ (ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜). ‰È¿. ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ (¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ): X·ÌÔÁ¤Ï·Û Ù˘ ∂ϤÓ˘.: AÁfiÚ·Û ¤Ó· ¯·Ï› ÙÚ›· ̤ÙÚ· Ê¿Ú‰Ô˜ – H ÛÙ¤ÚÓ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ÓÂÚfi. ·ÓÙ›. ∏ ÙÒÛË ·˘Ù‹ «‰Â ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙˆÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ .: 44) ∏ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‹ ¤Ó· Â›ıÂÙÔ. °ÂÓÈ΋: ∏ ÁÂÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛË̷ۛ˜. Â. (1) H ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (= ÙÔ ·È‰› ·ÓÙȉڿ). ¯ÚfiÓÔ: ¢Ô˘Ï‡ÂÈ ‰¤Î· ÒÚ˜ ÙË Ì¤Ú·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÎÏËÙÈ΋ ‰Â ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙȘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ» (fi. – ¶Âı·›ÓÔ˘Ó Ù˘ ›ӷ˜. Â›Û˘. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 81 OY . ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ¢›Óˆ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙÔ °È¿ÓÓË. ·Í›· ‹ ̤ÙÚÔ ‰È·ÊÔÚ¿˜: KfiÓÙ˘Ó ÙË ÊÔ‡ÛÙ· ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜. ∏ ÁÂÓÈ΋ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ.

ÂÓfi˜ Ï‹ıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó: ÌÈ· ‰ˆ‰Âο‰· Ì·¯·›ÚÈ·. fiÙ·Ó Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÙÒÛË. Á. ˙. fiÏÔ˘ Î·È Ì¤ÚÔ˘˜. ¤ÙÛÈ. ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÚÔÛˆÈΤ˜. ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ‹ ÁÂÓÈ΋. ÂÓfi˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ·: ‰¤Î· ÏÂÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. °›ÓÂÙ·È. Û ·Ú¿ıÂÛË Î·È ÂÂÍ‹ÁËÛË. ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Î·È ·fiÚÈÛÙ˜: EÁÒ Â›Ì’ ÂÁÒ.. ÛÙ. ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔÓ ∆˙¿ÚÙ˙·ÓÔ (1991: 57).. Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ (fi. ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔ˘ fiÏÔ˘ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó: ¤Ó· ÎÔ¿‰È Úfi‚·Ù·. Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ÌÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ 4Ë ÂÓfiÙËÙ· (˘ÔΛÌÂÓÔ-·ÓÙÈΛÌÂÓÔ) Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÎÈ ¤Ó· ‚‹Ì· (ÙÒÛÂȘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘-·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘). Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜. O ¶·‡ÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚfi˜ ÛÔ˘». ÔÛÔ‡ Û˘Ó¯ԇ˜ ‹ ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‹ Ù˘ ‡Ï˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ›ٷÈ: ·¯Ù›‰· ʈ˜.: 65-67). Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô: «OÈ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› 1. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ (¢ηÈÚ›· ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ 5Ë ÂÓfiÙËÙ·). ÂÈÎÔÓÈ΋ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË: ‰·¯Ù˘Ï›‰È ̤ÛË (fi. fiÙ·Ó ‰Â Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÙÒÛË.: 58). B. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. Â. ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Á¤ÓÔ˘˜ Î·È Â›‰Ô˘˜: ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÌÈ· ∫˘Úȷ΋. ∏ ·Ú¿ıÂÛË ÔÚ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ. Ì ÔÙ·ÌÔ‡˜ ȉÚÒÙ·. ‰. ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘: ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi. Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È¿ÎÚÈ82 . ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ¯ÚfiÓÔ: ·Ó‹ÌÂÚ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ÔÈ ∫ÔÏÔÎÔÙÚˆÓ·›ÔÈ (fi. ∏ ÂÂÍ‹ÁËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ µ·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ÔÈ ÙÒÛÂȘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ̤۷ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË.. ϤÁÔÓÙ·È ÔÌÔÈfiÙˆÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›: O ÌÈÎÚfi˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ÎÔÈÌ¿Ù·È. ∫·Ù¿ ·Ú¿ıÂÛË Û‡ÓÙ·ÍË ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰Ô̤˜ fiÔ˘ ÌÈ· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË: ·. ̤ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ·˘Ùfi: ÌÈ· Ôο ÛٷʇÏÈ·. ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·È ÁÓˆÛÙfi ÁÓÒÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ‹ ·ÏÒ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ: O °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. Ô˘ Ë ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋ Î·È Î¿ˆ˜ ·fiÚÈÛÙË: OÈ ÎϤÊÙ˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó. «¶·Ú·ıÂÙÈÎfi ‹ ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi […] ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜.. ı. 2. Ô πÔ‡‰·˜» (fi. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜.6Ë ÂÓfiÙËÙ· √π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À OÌÔÈfiÙˆÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹.: 57). ϤÁÔÓÙ·È ÂÙÂÚfiÙˆÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›: OÈ Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ı· οÌÔ˘Ó ÂΉÚÔÌ‹. O ¶¤ÙÚÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙˆÓ M·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ‚. È. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙfiÔ ‹ ¯ÚfiÓÔ: ¿Ú ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ ÁÈ·Ïfi. Ë. ∂›Ó·È ·‰ÂÚʤ˜ Ù˘ ª˘ÚÛ›Ó·˜. Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.: 61).

Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: -¿Î˘ (ÎÔÛÌ¿Î˘. ÙfiÔ -Â›Ô (ÌÂÙ·ÏÏ›Ô).¯. 1999: 182-3). -È¿ (ÔÙ·ÌÈ¿). -›· (°·ÏÏ›·).. -Ù˘ (ÎϤÊÙ˘).ÂÓfiÙËÙ· √π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À 6Ë ÛË ÌÂٷ͇ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁËı› Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÒÛË (ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ‹ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). -›ÛÙ·˜/-›ÛÙÚÈ· (È·Ó›ÛÙ·˜).¿. ηʉ¿ÎÈ. -ÈÎÔ (Ì·Î¿ÏÈÎÔ) ÎÙÏ. -Ȥڷ („ˆÌȤڷ). ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ÂÍ·ÓÙÏËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.¿. ª·Ú¿ÎÈ). Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·Ú¿ıÂÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· (ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÛΛÙÛÔ˘) Î·È Ó· ÙË ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÂÍ‹ÁËÛË.: 78): ·Ú¯È-. Â˘Úˆ-. OÈ ∫Ï·›Ú˘ Î·È M·ÌÈÓÈÒÙ˘ (1996). -Ù˘. -›ÙÛ· (∂ÏÂÓ›ÙÛ·. -ÛË/ÍË/„Ë. ∂‰Ò.. ∞Ú¯Èο. -Ù˙˘ (Ù·ÍÈÙ˙‹˜) ÎÙÏ. ¢ËÌËÙÚ¿Î˘). -·ÎÏ¿˜ (ʈӷÎÏ¿˜).. -Ù‹Ú·˜ (·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜). Û˘ÌÊÔÈÙËÙ‹˜. ·Ú¿ıÂÛË Î·È ÂÂÍ‹ÁËÛË. -¿Ú· (ÎÔÈÏ¿Ú·). -¿ÎÈ (ÚÔÛˆ¿ÎÈ. fiÚÁ·ÓÔ ‹ Û·Ԙ -¤·˜ (ÚÔ‚ÔϤ·˜). -·Ú¿˜ (‰Ô˘ÏÂ˘Ù·Ú¿˜). OÈ ∫Ï·›Ú˘ Î·È M·ÌÈÓÈÒÙ˘ (1996: 78). -Ù‹Ú·˜. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ. ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ·ÔÙ¤ÏÂ- NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 83 OY . OÈ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‹ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· (. -ÙËÙ·).1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ¶ÚÔı‹Ì·Ù·: ∆· ÚÔı‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚËÌ¿ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ: ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜.¿. ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÂÈı‹Ì·Ù· Ì ‚¿ÛË ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌfi˜. Holton Î. ÌÂÏÂÙ¿Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˆ˜ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi. ¶∞ƒ∞°ø°∞ OÀ™π∞™∆π∫∞ °. ∂Èı‹Ì·Ù·: ∞Ú¯Èο. -Ù˘ (‰È·ÎfiÙ˘) ÎÙÏ. -Ô‡Ï˘ (·ÙÂÚÔ‡Ï˘). ËÌÈ-. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˘ÔÂÓfiÙËÙ· Ô ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡. ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜. ÔÈ Holton Î. ÌÂÙ·ÁÏÒÛÛ·. Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÈı‹Ì·Ù·: -· (ÎÔ˘Ù¿Ï·). -·ÎÏ·˜ (¿ÓÙÚ·ÎÏ·˜). -ԇϷ (ηÚÙԇϷ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. -ȤÚ˘ (ÔÚÙȤÚ˘). ˘ÂÚ·ÁÔÚ¿. -·ÚÔ˜ (·›‰·ÚÔ˜). «Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ϤÍÂˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÏfiÁÔ» (fi. ŒÙÛÈ. -‰fiÚÔ˜ (·Úη‰fiÚÔ˜). ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÔÚÈṲ̂ӷ Û˘¯Ófi¯ÚËÛÙ· ÂÈı‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ (-Ì·.. οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· „¢‰ÔÚÔı‹Ì·Ù·. °. ¢ËÌËÙÚԇϷ). ‰‡Ô Û·ÎÈ¿ ·Ù¿Ù˜) ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË (‚Ï. ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˆ˜ ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Û ÙÒÛË ÁÂÓÈ΋.(fi. (1999: 178-80) ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁÈο Ù· ÂÈı‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.. ˘ÔηٿÛÙËÌ· (Holton Î. -ÙÚ· (¯‡ÙÚ·). ˆÚ›ÙÛ·). ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÈı‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ϤÍÂˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚfiÛˆÔ ‹ Â¿ÁÁÂÏÌ· -·˜ (ÎÏÂȉ·Ú¿˜). ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË. ˘‰·ÙÔ-. ·ÔÛ‡ÓıÂÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. °›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜. ·Ó-.: 78-9). ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜. ·˘ÙÔ-. Áˆ-. -¿ÎÏ· (¯ÂÚ¿ÎÏ·). °È· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎÒÓ. ˘‰ÚÔ. 1999: 336) Î·È ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ηÙËÁÔÚ›·. -¤·˜ (ÎÔ˘Ú¤·˜). ÂÓ‰Ô-. ·ÓÙ›ıÂÙ·.

·ÔÙÂÏ› ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. H ‰È‰·Ûηϛ· ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ™¯ÔÏÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ı· ·ÍÈÔÔÈ› ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.. ·ÊÔ‡ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ‰¤ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ¤Ó· ı¤Ì· ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜. Ó· ¤¯ÂÈ Â·Ú΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ. “ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·˜” ÙÔ Ì¿ÙÈ. Ë ÔÔ›· Ì ‚¿ÛË ¤Ó· ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ¤Ó· ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. fiˆ˜ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. °. Ù·¯‡ÙËÙ·). ∏ ·Ï‹ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜. ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù˘ˆı› Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË: ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. Ê˘Ù¿. -ÈÛÌfi˜ (Ì·ÚÍÈÛÌfi˜).1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ «ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. -(Û/Í/„)Ë (χÛË). ·Ó Î·È Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ¿ÚÙÈÔ. O ÛÎÔfi˜. ηıÒ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ¢. -Ì· (˙¤ÛÙ·Ì·) ÎÙÏ. ¤ÙÛÈ Î·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜. ªÈ· ηÏÔÁÚ·Ì̤ÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›· Î·È ÁÈ· ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ. ıˆڛ·.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ M¤Û· ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ M·ıËÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ EÚÁ·ÛÈÒÓ ı· ÂȉȈ¯ı› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó Ó’ ·ÓȯÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û Î›ÌÂÓ· Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ÂÓfiÙËÙ· ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜. -ÔÛ‡ÓË (‰ÈηÈÔÛ‡ÓË). Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi fi. ηıÒ˜ Î·È Î¿ÔȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË. Ù¤¯ÓË. ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ô˘ 84 . ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛ‹ ÙÔ˘. µ¤‚·È·. -È΋ (·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋). ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ “ο„Ô˘Ï·˜”. ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ë ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È Ó· ÌÔ˘Ó Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿. Ô˘ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· È¿ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ –Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜–. ∫¿ı ›‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈÎÚfi. Ë ÛˆÛÙ‹ ÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏfiÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜.ÙÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ. ÚÒÙ· ÚÒÙ· ·ˆı› ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ·ÈÛıËÙÈο ηÈ. Ÿˆ˜ ÙÔ fiÏÔ Î›ÌÂÓÔ. ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ. -È¿ (‰·¯Ù˘ÏÈ¿). ŸÌˆ˜ ··ÈÙ›. ŒÙÛÈ. ¶APA°PAºO™ – ¶§∞°πO∆π∆§Oπ ¢. ™˘ÓÂÒ˜. -ÙËÙ· (ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·. -›· (·ÔÙ˘¯›·).6Ë ÂÓfiÙËÙ· √π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À ÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ -›· (ıÂÚ·›·). ŒÓ· ÁÚ·Ùfi ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÎÙÂÓÒÓ Î‡ÚÈˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛˆÓ. ηٿÛÙ·ÛË ‹ ȉÈfiÙËÙ· -¿‰· (ÊÚÂÛο‰·). -ÈÌÔ (‰¤ÛÈÌÔ). -Èο (Ì·ıËÌ·ÙÈο). Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÙÂÈ Î·ı·Ú¿ ¤Ó· ÛÎÔfi. ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜. ÂÈÛً̘ ÎÙÏ. ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜. ˆ˜ ÂfiÌÂÓË ‚·ıÌ›‰· Ù˘ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ÙÔÓ Úԉȷı¤ÙÂÈ ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· fi. ˘ÔÎÔÚÈÛÌfi Î·È ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË. -È¿ (ÎÂÚ·ÛÈ¿).ÙÈ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ. ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÁÂÓÈο fiÏ· Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ¯ÚÒÌ·Ù· -› (‚˘ÛÛÈÓ›).

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÛÙ›Í˘ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ». ·fi Ú‹Ì·Ù· ‹ Â›ıÂÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·Û΋ÛÂȘ. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. O ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·Û΋ÛÂȘ-‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∆Ú. £¤Ì·Ù· ™‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÏfiÁÔ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· 4-5 ‚È‚Ï›· Ì ÔÈ‹Ì·Ù·.ÙÈ ¿ÏÏÔ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ. Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ Ù· ÔʤÏË ·fi Ù¤ÙÔȘ ·Û¯Ôϛ˜. fiÔ˘ Ë ÁÚ·Ê‹ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘.ÂÓfiÙËÙ· √π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À 6Ë Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÏËÚfiÙËÙ· ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. §E•I§O°IO OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡. ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈڛ˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. E. ∂Ô̤ӈ˜.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ÙÔ˘˜ ̤ÚË. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù· ÔʤÏË Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·fi ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë Û ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈ- NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 85 OY . O ¯ˆÚÈÛÌfi˜ οı ÁÚ·ÙÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛËÌ·ÛÈÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ô›ËÌ· Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ¿Óˆ ÛÙÔ Ô›ËÌ· Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ·Ó. ∂χÙË ∆· Úˆ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È O ‹ÏÈÔ˜ Ô ËÏÈ¿ÙÔÚ·˜ ‹ οÔÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ‹ fi. ÂÈϤÔÓ. ™Ù·ÌÔ‡Ï˘. ™·Ú·Ê›‰Ô˘. Ë Î·ı·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙË ÛˆÛÙ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ∞˘Ùfi ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÂȯÂÈÚËı› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Û ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜. °ÂÓÈο. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ÛÎÔfi˜ ›ӷÈ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ™ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. 1998 ¢. fiÔ˘ ı· «·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó» ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ™T. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Û ÌÈ· ÔÌ·‰È΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ô›ËÛ˘. ÂΉ. Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Û¯Ôϛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1). fiˆ˜ Ë πÛÙÔÚ›·. ÔÈ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ O‰. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÌÔÚ›. ̤۷ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ-ȉÂÒÓ ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘.

µ. ÂΉ. Ù‡¯. ª∞ƒ∫∞∆∞∆O™ ¶. ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÙÂÏÈο Ì ÙË °ÏÒÛÛ· Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· η٤ÏËÍ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÈÎÚ‹ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.. ÂΉ. ™ÎÔÂÙ¤·). ·ÊÔ‡ ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.. «∏ ÎÚ›ÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜». Aı‹Ó· 1996. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜.. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ¤Ì·ı·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˘˜ Î·È ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË. Ù¯. MACKRIDGE P. Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó. ÌÙÊÚ. ªÔÚÔ‡Ó Ì¿ÏÈÛÙ·. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. Ù‡¯. ™. Î·È ºπ§π¶¶A∫∏-WARBURTON ∂πƒ. OÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÌÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘. π.. ∞˘Ù‹ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. °ÏÒÛÛ·.. Î·È ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ª·Î¿ÎÔ˘-OÚÊ·ÓÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. 5-6. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÊÔÚ¿ Û‡ÓÙ·ÍË ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰‡Ô ·Ú·ÁڿʈÓ. ∂‰Ò ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛÙÚ·Ê› ÛÙ· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó. Aı‹Ó· 1999. ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋-ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. ª∞∆™∞°°OÀƒ∞™ ∏§. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1979. 86 . ηÏÔη›ÚÈ 1984. ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔÈ fï˜ ÛÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ù· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. 16. ∆Ô fiÓÔÌ·. ∫Ò‰Èη˜. µπµ§πO°ƒ∞ºI∞ °ƒ∏°OƒπA¢∏™ N. ª¿ÈÔ˜-πÔ‡ÓÈÔ˜ 1995. ∏ ÙÚ›ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ··ÈÙËÙÈ΋. ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. «∏ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹: ªÈ· Û˘ÓÈÛÙÒÛ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜». °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ¶ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ‰È·ıÂÌ·ÙÈο ÙÔ ·È¯Ó›‰È ̤۷ ·fi ÙËÓ IÛÙÔÚ›·. 5. 5-21. ∫OÀµOÀ OÀƒ. «∏ ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈӻ. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ·˘Ù‹Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¿Ô„Ë Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜. ªfi˙ÂÚ.. Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙ· Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· Î·È Ù· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. Ë ÂÚÁ·Û›· ÙÔ‡˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈο ̤۷ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô (Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi). ÂΉ. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙËÓ ›‰È· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶·Ù¿ÎË.6Ë ÂÓfiÙËÙ· √π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À ÛÌÔ‡. ∫§∞πƒ∏™ Ã. 1992. HOLTON D. ÛÂÏ. ∂Âȉ‹ ˙ËÙÂ›Ù·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹. (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ∞. ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ∑ˆ‹. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο Î·È Î¿ı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. ÙËÓ T¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞È.

™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ∑ˆ‹. «∆Ô ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·». ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. Ù‡¯. «¢È‰·ÎÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ».ÂÓfiÙËÙ· √π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À 6Ë ª∂§∞™ ¢. Ù‡¯. «∞Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜».. ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÓfiÏË ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜.. 1995. «∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘». «∏ ηٷÓfiËÛË ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÊÚ¿ÛÂˆÓ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 8-11 ÂÙÒÓ». ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ¿ÓÔÈÍË 1987. ÊıÈÓfiˆÚÔ 1985. ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ ª. ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1982. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 87 OY . 26. ∆™∂™ª∂§∏ ª. 11. 47. ™∞ƒ∞ºπ¢OÀ ∆ƒ. –––––––. ¿ÓÔÈÍË 1991. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1988. ∆Oª¶∞´¢∏™ ¢. ∞ı‹Ó· 1998. 22. Ù‡¯. Ù‡¯. ÂΉ. ¶·Ú¿ÏÏËÏË ÔÚ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·». ∆™O§∞∫∏™ Ã. ¡¤· ¶·È‰Â›·.. ∞Ó·Ù‡ˆÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ O∂™µ (1941) Ì ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ηÏÔη›ÚÈ 1977... ™Ù·ÌÔ‡Ï˘.. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜.. °ÏÒÛÛ·. ª¶O¡π¢∏™ ∫. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991 (ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË 1953). ¶∞¡∏°Àƒ∏™ ∫ƒ. «∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ / ¤ÎÊÚ·ÛË˜Ø ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ÙfiÌ. 2. 47. «OÈ ÏÂÍÈÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÔÏ˘Ù˘›Â˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú¿ÍË». Ù‡¯. ∞’. ∞ÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë. 41. ∆∑∞ƒ∆∑∞¡O™ ∞.. ¯ÂÈÌÒÓ·˜ 1999. ÂΉ.. Ù‡¯. °ÏÒÛÛ·. £¤Ì·Ù· Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÏfiÁÔ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍȘ (Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜). Ù‡¯. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË.

7Ë ÂÓfiÙËÙ· O ∫O™ªO™ ª∂™∞ ∞¶O ∆∏¡ O£O¡∏-∂π∫O¡∞ A.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ∆Ô ¿ÚıÚÔ. ΢ڛˆ˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. (ÂȉÈ΢ÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿) – ™Ô˘ ‹Ú· ‰ÒÚÔ ¤Ó· ÌÔχ‚È. ñ ¡· Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ‹ Û ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ. T· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ∫Ï·›ÚË Î·È ª·ÌÈÓÈÒÙË (2004: 89). B. (ÂȉÈ΢ÙÈ΋ ·fiÚÈÛÙË ·Ó·ÊÔÚ¿)» 88 . Ë ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰È‰·¯ı› Û 4-5 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ΛÌÂÓ· Ì ÙÔ˘˜ ÔÈΛÏÔ˘˜ ÎÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ. ̤ۈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Î·ÙËÁÔÚ›· (ÁÂÓÈ΢ÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿) ‹ Û ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ÂȉÈ΢ÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿)Ø ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂȉÈ΢ÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. (ÁÂÓÈ΢ÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿) – ™Ô˘ ‹Ú· ÙÔ ÌÔχ‚È Ô˘ ÛÔ˘ ¿ÚÂÛÂ. OÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ΛÌÂÓ·. ñ ¡· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÔÈÎÈÏ›· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ. °ENIKE™ ¢I¢AKTIKE™ O¢H°IE™ ™Ùfi¯ÔÈ ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ (ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿): – ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ÁÂÓÈ΢ÙÈ΋ – ÂȉÈ΢ÙÈ΋). ηٷÛÙ¿ÛˆÓ. «Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ̤ÛÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ (·fiÚÈÛÙË – ÔÚÈÛÙÈ΋. ‰ËÏ·‰‹.Ï. ı· ÂȉȈ¯ı› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ. ÙÔ ÌÔχ‚È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú‡ÙÂÚ·. O ÔÌÈÏËÙ‹˜. Oƒπ™∆π∫O ∫∞π ∞Oƒπ™∆O ∞ƒ£ƒO B. ÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ (·fiÚÈÛÙË ·Ó·ÊÔÚ¿). ÚÔÛÒˆÓ Î. (ÁÂÓÈ΢ÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿) – ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· Áڿʈ Ì ÌÔχ‚È.

∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ˘Ô˘ÚÁÔ› ·Ú·ÈÙ‹ıËηÓ. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 89 OY .¿. ÌÔÚ› Î·È Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘ÓØ fiÙ·Ó Ë ·Ô˘Û›· ¿ÚıÚÔ˘ Â›Ó·È «Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ˆÚ·›·. ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌˉÂÓÈÎfi ¿ÚıÚÔ (ÁÈ· ÙÔ ÌˉÂÓÈÎfi ¿ÚıÚÔ. Ì ‚¿ÛË Ù· ›‰È· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. O °È¿ÓÓ˘ ·ÁfiÚ·Û ÌÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÎÈ ¤Ó· Ú·‰ÈfiʈÓÔ. (1998: 16-19). 2. 1998). fiÙ·Ó ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰Ëψı› Ë ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ‡·Ú͢ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‹ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜: H ÛÂÏ‹ÓË ÊˆÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∆Ô ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ. […] ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË –΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ– Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÙÔÓÈÛÌÔ‡: Œ¯Ô˘Ó ∆O¡ ·ıÏËÙ‹.¿.: 90). ªÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ Û¯¤Û˘. ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ […]. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ 6. ™Â ÔÛÔÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: […] ∫ÔÛÙ›˙ÂÈ ‰¤Î· ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ ÎÈÏfi. 2. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ £ÂÔÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î. ·Ó ‰Â ÁÂÚ¿ÛÂÈ ÚÒÙ· Ë Î·Ú‰È¿. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fiÚÈÛÙ˘ Î·È ÂÍÂȉÈ΢ÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜: ∫·ıfiÙ·Ó ‹Û˘¯· Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ: 1. «Ì ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο -Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Â›‰Ô˜ ¿ÚıÚÔ˘» (fi.. fiˆ˜ Ë ÁÂÓÈ΢ÙÈ΋ Î·È Ë ·fiÚÈÛÙË ·Ó·ÊÔÚ¿. ªÂ ÁÂÓÈ΢ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ·ÏÏ¿ Â¤ÛÙÚ„ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍÂȉÈ΢ÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÁÓˆÛÙfi ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ‹ ¢ڇÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ ‹ ·fi ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı›: […] ÕÓÔÈÍ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË […]. 5. ‚Ï. ∆Ô ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ó›˙ÂÈ. fï˜. 4. 3. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fiÚÈÛÙ˘ Î·È ÌË ÂÍÂȉÈ΢ÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜: ∑ËÙ¿ÂÈ ÌÈ· ‰ÂÛÔÈÓ›‰· Ô˘ Ó· ͤÚÂÈ ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. £ÂÔÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î.ÂÓfiÙËÙ· √ ∫√™ª√™ ª∂™∞ ∞¶√ ∆∏¡ √£√¡∏-∂π∫√¡∞ 7Ë ∆Ô ÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ. ∆Ô ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ. ∆Ô ÛÒÌ· ‰Â ÁÂÚÓ¿ÂÈ. ™Â ÂÏÏÂÈÙÈΤ˜ ÂÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÂÈÙÈÌËÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ: ∆Ô ÎÙ‹ÓÔ˜! ∫·È ÙÔ˘ ʤÚıËη ÙfiÛÔ Î·Ï¿! O ·ıÂfiÊÔ‚Ô˜! ŒÊ˘Á ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ!». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û fiÏ· Ù· ̤ÏË ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÔÌÔÂȉÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi (fiÙ·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÚÈıÌËÙ¿): ∆Ô ¿ÏÔÁÔ/ ∆· ¿ÏÔÁ· Â›Ó·È ˆÚ·›· ˙Ò·.

∆· Â›ıÂÙ· ·˘Ù¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔ- 90 . ¶APA°ø°A E¶I£ETA °. ¤Ó· ˆ˜ ¿ÚıÚÔ Î·È ¤Ó·˜. ∫·Ïfi Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ٷ ΛÌÂÓ· Î·È ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÚÔÛÊ˘Ì·ÙÈ΋ (ÚÔı‹Ì·Ù· – ÂÈı‹Ì·Ù·) Î·È Û˘ÌÊ˘Ì·ÙÈ΋ (ÏÂÍÈο ÚÔı‹Ì·Ù· – ÏÂÍÈο ÂÈı‹Ì·Ù·). ¶ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÁˆÁ· Â›ıÂÙ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÓfiÌ·Ù·. ηٿ-ÎfiÎÎÈÓÔ˜). Â›Û˘.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈı¤ÙˆÓ «∆· Â›ıÂÙ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË Û‡ÓıÂÛË. ¤Ó· ˆ˜ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi. 1998: 22): ŒÓ· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ›. Ô ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÈı¤ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÂÈı‹Ì·Ù·.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ. «ÔfiÙ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û fiÏ· ‹ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË ÂÓfi˜ Û˘Ófi- ÏÔ˘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÈ Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈÎfi ‹ Ù˘ÈÎfi ÁÈ· Ù· ̤ÏË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘» (£ÂÔÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î.7Ë ÂÓfiÙËÙ· √ ∫√™ª√™ ª∂™∞ ∞¶√ ∆∏¡ √£√¡∏-∂π∫√¡∞ 3.¿. ªÂ ÂÌÊ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ¡· ÚÔÛ¯Ù› ȉȷ›ÙÂÚ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¤Ó·˜. ªÂ ÁÂÓÈ΢ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÂÈı¤ÙˆÓ (. ∏ ÚÔıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÈÙÔÓÈÛÌfi: Œ¯ˆ ∂¡∞¡ ÔÓÔΤʷÏÔ… B. 4. Ÿˆ˜ […] Î·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· […] Î·È ÙÔ Ú‹Ì· […]. Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û‡ÓıÂÛË ÚÔÛÊ˘Ì·ÙÈ΋ Û˘ÌÊ˘Ì·ÙÈ΋ ÚÔı‹Ì·Ù· ÂÈı‹Ì·Ù· ÏÂÍÈο ÚÔı‹Ì·Ù· ηٷ-ÎfiÎÎÈÓ-Ô˜ ÊÈÏ-ÈÎ-fi˜ ·Ó-¤Í˘Ó-Ô˜ ÏÂÍÈο ÂÈı‹Ì·Ù· ÂÏÈÎÔ-Âȉ-‹˜ ÁÏ˘Îfi-ÍÈÓ-Ô˜ Afi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜. ÌÈ·. Ì›·. Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ì ÚÔıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹.¯. °. Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ.

ÂÈÛÌ·Ù¿ÚÈÎÔ Ì·ÏÏÈ·Úfi˜ . ηٷ›ÂÛË > ηٷÈÂÛÙÈÎfi˜).ÊÔ˘Óوً . ·ÏÏ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙË ‚¿ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ (. ÏÂÍÈο ÚÔı‹Ì·Ù· £EMA ·Ó ¤Í˘Ó ·˘ÙÔ ‰›‰·Î ·Ú·ÁˆÁÈο ÂÈı‹Ì·Ù· ÏÂÍÈο ÂÈı‹Ì·Ù· ηٷϋÍÂȘ Ô˜ Ù ÂÏÈÎÔ Ô˜ Âȉ ‹˜ ø˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈı¤ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔȯ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ: Ú‹Ì·Ù·: Ï˘Ò ¯Ù›˙ˆ ·Ê·ÈÚÒ ÊÔ˘ÓÙÒÓˆ ÓËÛÙ‡ˆ > > > > > Ï˘ËÚfi˜ . ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Â›ıÂÙÔ (Ú‚.Ì·ÏÏÈ·Ú‹ .¯ÙÈÛÙfi ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜ .·Ê·ÈÚÂÙ¤· .ÊÔ˘ÓÙˆÙfi ÓËÛÙ‹ÛÈÌÔ˜ .΢ÚȷοÙÈÎÔ Á·ÏÏÈÎfi˜ . ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÒ. ÂÏÈÎÔ-Âȉ-‹˜).¯.Ï˘ËÚfi ¯ÙÈÛÙfi˜ .¯. ÕÏÏ· Â›ıÂÙ· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÏÂÍÈο ÚÔÛʇ̷ٷ.ÓËÛÙ‹ÛÈÌË .·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô ÊÔ˘ÓÙˆÙfi˜ . Ù· ÔÔ›· ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜.Ì·ÏÏÈ·Úfi ·ÁηıˆÙfi˜ .ÓËÛÙ‹ÛÈÌÔ ÔÓfiÌ·Ù·: ›ÛÌ· Ì·ÏÏ› ·ÁοıÈ ∫˘Úȷ΋ °·ÏÏ›· > > > > > ÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘ .ÂÓfiÙËÙ· √ ∫√™ª√™ ª∂™∞ ∞¶√ ∆∏¡ √£√¡∏-∂π∫√¡∞ 7Ë ı‹Ì·Ù·. ·Ú·ÁˆÁÈο ÚÔÛʇ̷ٷ £EMA ÚÔı‹Ì·Ù· ηٷ- ·Ú·ÁˆÁÈο ÚÔÛʇ̷ٷ ÎÏÈÙÈο ÌÔÚÊ‹Ì·Ù· ÂÈı‹Ì·Ù· ηٷϋÍÂȘ ÎfiÎÎÈÓ -Ô˜ ÊÈÏ -ÈÎ -fi˜ ‰˘Û- ÂÚÌ‹Ó¢ -Ù -Ô˜ ηٷ- ÈÂÛ -Ù-ÈÎ -fi˜ ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û fi.¯ÙÈÛÙ‹ .Á·ÏÏÈ΋ . ÎÈÓ‰˘ÓÔÏfiÁÔ˜).ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÌÊ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹*. ∫¿ÔÈ· Â›ıÂÙ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·¢ı›·˜ ̤ۈ Û˘ÌÊ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (.΢ÚȷοÙÈÎË .·ÁηıˆÙfi ΢ÚȷοÙÈÎÔ˜ .ÂÈÛÌ·Ù¿Ú· . Ù· ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘.Á·ÏÏÈÎfi * Û‡ÌÊ˘Ì· = ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÏfiÁÈ·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 91 OY .Ï˘ËÚ‹ .·ÁηıˆÙ‹ .

1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ «∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ë ÁψÛÛÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË (Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ¤ÓÙ·ÍË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ) ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ªfi˙ÂÚ. ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ηٷگ‹Ó ̤ۈ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ηٿÛÙ·ÛË. Ù¯ÓÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·.∆· OÓÔÌ·ÙÈο ™ÙÔȯ›· (ÕÚıÚ·. ∞È. ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó. ¶EPI°PAºH ¢. ‰ÂÏÙ›· ηÈÚÔ‡ Î.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÒÙ· ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ. ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ.·Ô„ÈÓ‹ . ªÔÚʤ˜ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ªÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ‰‡Ô ›‰Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜.ÎÔÎÎÈÓˆfi > ·ÛÚȉÂÚfi˜ .·Ô„ÈÓfi > ÛÈÁ·Ófi˜ .ÛËÌÂÚÈÓ‹ . ÚÂÔÚÙ¿˙. ∫Ï·›Ú˘.Ì·˘ÚÔ‡ÏÈÎÔ > ηÏÔ‡ÙÛÈÎÔ˜ .ηÏÔ‡ÙÛÈÎË . Ë ÂÈıÒ Î.¿. Ò˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ª·Î¿ÎÔ˘. ÙȘ ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÓÔËÙÈο Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì (ÁÈ· ÔÈΛÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ∞.·ÛÚȉÂÚfi > ÊÙˆ¯ÈÎfi˜ . fiˆ˜ Ë ÂÓË̤ڈÛË ‹ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË.ÌÚÔÛÙÈÓfi > ÛËÌÂÚÈÓfi˜ .).¿. Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË.ÊÙˆ¯È΋ .) Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο (ÂÚÈÁڷʤ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ̤ÙÚËÛ˘. ∂›ıÂÙ·. Î·È °.7Ë ÂÓfiÙËÙ· √ ∫√™ª√™ ª∂™∞ ∞¶√ ∆∏¡ √£√¡∏-∂π∫√¡∞ Â›ıÂÙ·: Ì·‡ÚÔ˜ ηÏfi˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ¿ÛÚÔ˜ ÊÙˆ¯fi˜ > Ì·˘ÚÔ‡Ï˘ .ηÏÔ‡ÙÛÈÎÔ > ÎÔÎÎÈÓˆfi˜ . Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‹ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ ÂÙڈ̿وÓ. ™. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. ‰ËÏ·‰‹ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì ۯÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Û‡ÛÙ·ÛË.·ÓÙÔÙÈÓ‹ . ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹ Û ۯÂÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜.·ÓÙÔÙÈÓfi > ·Ô„ÈÓfi˜ . Ã.ÛÈÁ·Ófi». ÔÈ· ̤ıÔ‰Ô ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. 2004 °. Ô˘ ÚÔÛȉȿ˙ÂÈ Û Î›ÌÂÓ· ÏËÚÔÊÔÚȷο (Ï‹ÌÌ·Ù· ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰ÂÈÒÓ.2. ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ – ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. Ë ÌÂıÔ‰È΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË.¿. ∞ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜). ™ÎÔÂÙ¤·). ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·.ÛÈÁ·Ó‹ .ÊÙˆ¯ÈÎfi ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·: ÌÚÔÛÙ¿ Û‹ÌÂÚ· ¿ÓÙÔÙ ·fi„ ÛÈÁ¿ > ÌÚÔÛÙÈÓfi˜ . Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› 92 . ¢. ·Ó·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹.Ì·˘ÚԇϷ . π.ÌÚÔÛÙÈÓ‹ . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.) Ó· ÙȘ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì·˜. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÂÌÏÔ΋˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ / Û˘ÁÁڷʤ· (Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ Ï·ÛÙfiÙËÙ¿ Ù˘): ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹.ÛËÌÂÚÈÓfi > ·ÓÙÔÙÈÓfi˜ .ÎÔÎÎÈÓˆ‹ . ̤۷ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ı· ¤ÏıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ.·ÛÚȉÂÚ‹ . ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È “Ù¤¯ÓË” ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ··ÓÙ¿ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Ã ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∏ ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË Ù˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Ù˘ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂΉ.

Œ¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ÎfiÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ ·ÎfiÌ·. Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·Î·Ï›: ◊Ù·Ó ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ÂΛ! ™˘ÏÏÔÁ›ÛÔ˘. ÌÈ· ··ÚÔ‡Ó·. fiÔ˘ Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· Ù· “Û‹Ì·Ù·” Ù˘ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (¯Ú‹ÛË ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. ∆ÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁ› Î·È ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘. ı· '‚ÏÂ ˆ˜ Â›Ó·È ¿ÏÈÎË. O ÁÚ¿ÊˆÓ ‹ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯı› ÚÔÛˆÈο ‹ Ó· ˘Ô‰ËÏÒÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È. Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓË. ÂÓÒ Ë ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ “Á›ÁÓÂÛı·È” Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ / ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¯Ú‹ÛË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∆Ô Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÌÈ· “·ÏËıÈÓ‹” (ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. ÁÈ·Ù› Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È “ÛÙ·ÙÈÎfi˜”. æ˘¯Úfi ̤وÔ ÛÙË ¡. Ô˘ ·ÊıÔÓ› ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ÁÈ' ·˘Ùfi Î·È “·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È”. Û ¤Ó· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ‰ÔΛÌÈÔ. ∆Ô ÙÛÔ˘Ó› ÙÔ˘ Â›Ó·È ÓÙÔ‡ÚÔ Î·È ¯ÓÔ˘‰¿ÙÔ. ·ÓÔÈÁ̤ÓË Û·Ó ÌÈÎÚ‹ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ÊÔ‡¯Ù·. ‰Â›ÍË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ “›ӷȔ. ÌÈ· ·ÏËıÔÊ·Ó‹) ʤٷ ˙ˆ‹˜. ·Ô˘Û›· ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜): ∞‚·ı¤˜ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó·ÙÔÏÈο. ‰Â ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ Ì ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ∂›Ó·È ηÏÔıÚÂÌ̤ÓÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÁÓˆÌÒÓ ‹ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. fiÙ·Ó ÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó (. ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î·Ï› ÛÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÁÈ' ·˘Ùfi Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Â›ÌÔÓË Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘. O∂¢µ.¯.ÂÓfiÙËÙ· √ ∫√™ª√™ ª∂™∞ ∞¶√ ∆∏¡ √£√¡∏-∂π∫√¡∞ 7Ë ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜. ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ·ıËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË. Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘ Î·È fiÔ˘ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÛÙÈÎÙË ·fi Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘). ∫¿ıÂÙ·È ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÊȯٿ ̤۷ ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Ê·ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ (‰ÂÏÙ›Ô ÚfiÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡). OÈ ÛÎÂÏÂÙÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈο ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ì·Ú¿ıÂÛË. ∆' ¿ÁÁÈÛ· Ì ¯Ù˘ÔοډÈ. ∫·È ÌÔ˘ Ê·ÓÂÚÒıËΠ¤ÙÛÈ Í·ÊÓÈο ÙÔ‡ÙË ÙË Ó‡¯Ù· Ô˘ 'Ó·È ÁÈÔÌ¿ÙË ı¿Ì·Ù·. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 93 OY . Ì' ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿. ∂›Ó·È ÌÈ· ··ÚÔ‡Ó·. OÚÁ¿ÓˆÛË – ¢ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ∆Ô Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜. “ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜” Ù‡Ô˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡. ªÈ· ÙfiÛÔ ‰· ÌÂÁ¿ÏË. ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÁÂÚÔÛ‡ÓË. fiˆ˜ ·ÁÁ›˙ÂȘ ¤Ó· ‚Ú¤ÊÔ˜ ÛÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ. ηÏÔıÚÂÌ̤ÓË ··ÚÔ‡Ó·. ∫·È ı· 'Ó·È ‰˘Ô ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙfiÙ˜! ¢˘Ô ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ̤۷ ÛÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘. ∞Ó ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙË ¯·Ú› ηӤӷ˜ ̤۷ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ¶ÂÚÈÙÙfi Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ›‰Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù¿ÛÂȘ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú¿ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜. ÁÂÌ¿ÙÔ ¯·Ú¿. ª· ‰Â ı' ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó' ·ÓÔ›ÍÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜. ™ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ∞ÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì·È Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ Í·ÊÓÈο ˆ˜ Ù· ηٿ‚·ı· Ù˘ „˘¯‹˜. 1981). ™ÎÂÏÂÙfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÔÌÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ (ÛÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË) ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·. ̤۷ ·fi ÌÈ· ·ÓıÚˆÔÔÈËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. πÙ·Ï›· ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÚÁ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙË ¢˘ÙÈ΋. À„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ۯ‰fiÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∫È ·˘Ùfi. ∞fiÌÂÈÓ· Ó· ÙÔ ‚Ϥˆ ۯ‰fiÓ ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜. ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. Ô˘ Â›Ó·È “‰˘Ó·ÌÈÎfi˜” Ù‡Ô˜. ™ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÙË ∑ˆ‹ ÂÓ Ù¿Êˆ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙË ª˘ÚÈ‚‹ÏË (∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ∞’ §˘Î›Ԣ. ŒÓ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ›¯Â Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ÂΛ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ Û·Ú·ÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÁÂÒÛ·ÎÔ˘˜. Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. Ì ÌÈ· Ùԇʷ Ì·‚Ȥ˜ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜ ÛÙË Ì¤ÛË.

fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ fiÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Á˘ÌÓfi ÛÙ‹ıÔ˜. ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó Û οı ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ΢ڛˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·fi ÌÈ· ÍÂÓ·Áfi Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÂÓfi˜ ·Ú¯·›Ô˘ Ó·Ô‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∆¤ÏÔ˜. ÚÔÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ (·fi Ù· ·Ï¿ ÛÙ· Û‡ÓıÂÙ·. ÙfiÙ Û ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊıÔÓÔ‡Ó ÙÚÔÔÔÈËÙ¤˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ (Â›ıÂÙ·) ÁÈ· ÙȘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÚÔÔÔÈËÙ¤˜ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ (ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·) ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÔ̤ӈÓ. ÙËÓ ›ÛÈ· ̇ÙË Î·È ÙÔ Û·ÚÎ҉˜ ÛÙfiÌ·.) Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ ı¿ ÙˆÓ fiÊÂˆÓ (ÂÚ›Ô˘ 1600-1580 . ÙÔ˘˜ ÙÚÔÔÔÈËÙ¤˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· / ÔÌÈÏËÙ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÚ›ÛÙ·ÛË. ∆· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÌÈÎÚ¿ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÏÈÁÔÛÙ¿.¿. OÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÏÔÁÈο ‚‹Ì·Ù·: ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (Û ÔÈ· ÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË ·Ó‹ÎÂÈ). ÏÂÙfi˜ ˆ˜ ÙÔ ıÒڷη. 1985: ∏ ÌÈÓˆÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹. Û˘Ó‹ıˆ˜. ∞Ó Ù· ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ηÙËÁÔÚ‹Ì·Ù· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ÙËÓ ˘ÔηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ (ÔÈ· ¿ÏÏ· ÔÌÔÂȉ‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ‚¿ÛË ·˘Ù‹) Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ηı·˘Ù‹ (Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·fi Ù· ÔÌÔÂȉ‹ ÙÔ˘). ÛËÌ¿‰È ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Î·È ÈÛÙ‹ ·fi‰ÔÛË ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚ· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ Û˘ÚÌÔ‡. ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ‰‡Ô ·Ú¯·›ˆÓ ÂȉˆÏ›ˆÓ. ∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÌÈ· ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ Î·È ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ. ∆Ô Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÎfiÏÔ˘ÚÔ ÎÒÓÔ Ô˘ Ë ¿Óˆ –ÛÙÂÓfiÙ·ÙË– ÂÚÈʤÚÂÈ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË “‰·¯Ù˘Ïȉ¤ÓÈ·” ̤ÛË Ù˘ ı¿˜. ·Ó··ÚÈÛÙ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ̤۷ Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ (Ê˘ÛÈÎÔ‡.Ã.). ηÈ.¿. ∏ “οÌÂÚ·” Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÂÎÙÂÏ›. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ı¿ ÙˆÓ fiÊÂˆÓ (ÂÚ›Ô˘ 1600 .) ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. fiÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ˆÚÔıÂÙÈο ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞˘Ùfi ˆÛÙfiÛÔ ‰Â ÌÂÈÒÓÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘˜ Ô‡Ù ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ·fi Ù· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Î. fiÛÔ ÔÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ‹ Ù· ÂȉÒÏÈ· ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡) ‹ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ (ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡) ¯ÒÚÔ˘. O ÎÔÚÌfi˜. fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯ÒÚÔ. ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î. Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹ Ê·ÁÂÓÙÈ·Ó‹ („Ë̤ÓÔ ËÏfi Ì ˘¿ÏˆÛË). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ·ÊÔ‡ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ fiˆ˜ Ë ·Ê‹ÁËÛË.). fiÛÔ 94 . ÙÚÂȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ: ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ÙÔ Û‡ÓËı˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ¯ˆÚÈ΋˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ (·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو.7Ë ÂÓfiÙËÙ· √ ∫√™ª√™ ª∂™∞ ∞¶√ ∆∏¡ √£√¡∏-∂π∫√¡∞ ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ˆ˜ «Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘». ∆Ô ÎÂÊ¿ÏÈ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ηډȿ˜ ‹ ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ì ٷ ÂÏÒÚÈ· ηıËψÙÈο Ì¿ÙÈ·. ÂÓÒ Ù· ¯¤ÚÈ· ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì ·ÍÈÔÚfiÛ¯ÙË ÙfiÏÌË ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ÈÂÚ¿ Ê›‰È· ÛÙÔÓ ·¤Ú· ‹ ¤¯ÔÓÙ¿˜ Ù· Ù˘ÏÈÁ̤ӷ ¿Óˆ ÙÔ˘˜. O∂¢µ.Ã. Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ·Ó·Ûηʤ·˜-·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜. ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÂÈϤÁÂÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ ÙÔ˘. fiÙ·Ó Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ‰ÈÂÍÔ‰Èο. ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ∞Ó Ô fiÚÔ˜ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ‹ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi ‡ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÓfiËÌ·. ∞’ ÙfiÌÔ˜. ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ù· ̤ÚË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ Ù˘ – ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ §Â˘Ù¤ÚË OÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ¶¤˘ ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù·ıÌÔ› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ÕÏÏ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È Ù˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈ΋˜ ÚËÌ·ÙÈ΋˜ fi„˘ (Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·).

fiÔ˘ fï˜ Ù· ˙ˆÒ‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ ¤ÎÛÙ·Û˘. ¶¿ÓÙˆ˜.edu. ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡.gr. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: H ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ Á·Ï‹ÓË Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú› ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈ¿‰Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. §E•I§O°IO ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ·fi ÔÈΛϷ ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ·. ŒÂÈÙ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ – Ì ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÔÚ›· ·fi Ù· ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜). Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÏ·‰›˙ÂÙ·È ·Ù¿Ú·¯Ô˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÙÔ˘. 119 (·fi Ù· ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤ˆ˜ ÙȘ ÈÔ ÌÈÎÚ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ). ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. ı· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Û ÔÏÏÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ‹ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. 2. 2) Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ (¿ÛÎ.komvos. µ·ÛÈÏÈ΋ ªËÙÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘. ÛÂÏ. ÛÂÏ. 120). ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÌÈ· ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÚÔۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. ÈÛÔÚÚÔ› Ì ÙËÓ Ôχ ‚È·ÈfiÙÂÚË Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ì·ÈÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘. ™∆. Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ì·ÈÓ¿‰ˆÓ ÂÍÈÛÔÚÚÔÂ›Ù·È ÛÔÊ¿ ·fi Ù· ÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Û·Ù‡ÚˆÓ. ΛÌ. Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó¿„ÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ∫·Ïfi Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ 3Ë Î·È 4Ë ÂÓfiÙËÙ·. ¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ™ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ¯ÒÚÔ˘ (Ó·fi˜ ÙÔ˘ ¢›·. Ù˘ ÂÚ›ÛÙ·Û˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (Û‡ÁÎÚÈÓ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÊÔڤ̷ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ˆÏ‹ÙÚÈ· ÂÓfi˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏ¿ÙÈÛÛ· Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÊÔڤ̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ ÙÔ˘ Û ÂÎÔÌ‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÁÈ· ÙË Ìfi‰·) ‹ Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·/ÔÌÈÏËÙ‹ (Û‡ÁÎÚÈÓ ÌÈ· ηı·Ú¿ ÏËÚÔÊÔÚȷ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ –Ù· Ù¯ÓÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘– Ì ÌÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÂÈıÔ‡˜ – ÁÈ·Ù› Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ٤ÙÔÈ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο)». π‰È·›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi ÏfiÁÔ (¿ÛÎ.ÂÓfiÙËÙ· √ ∫√™ª√™ ª∂™∞ ∞¶√ ∆∏¡ √£√¡∏-∂π∫√¡∞ 7Ë Î·È Ë Û˘¯Ó‹ ¯Ú‹ÛË ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ (΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ›̷È) Î·È ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ¤¯ˆ). 119). «¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹». NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 95 OY . ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË 3 Ù˘ ÛÂÏ. ∞ÎfiÌË. www. ∂. ÙÔ ‡ÊÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ: ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ (Û‡ÁÎÚÈÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÂÓfi˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜). 2. 2001 ¢. °Ú·ÌÌ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË (·fi ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ OÈÎÔÓfiÌÔ˘-ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘) ÙÔ˘ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘ ÂÏÈÎÔÂȉԇ˜ ÎÚ·Ù‹Ú· ÙÔ˘ ¢ÂÚ‚ÂÓ›Ô˘.

. Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi χΈ̷. (ÂÈÌ. £∂Oº∞¡O¶OY§OÀ ¢. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1995. °ÚËÁfiÚË. ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi ΛÌÂÓÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. £¤Ì·Ù· ™‡ÓÙ·Í˘ Î·È §fiÁÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. ÂΉ. µ¿ÓÈ·˜. Î.komvos. ¶·Ù¿ÎË. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2001.gr). ∆· OÓÔÌ·ÙÈο ™ÙÔȯ›· (ÕÚıÚ·. ∞ı‹Ó· 1998.. 2000. (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ∞. ÌÙÊÚ.¿. ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ ª. ∞fi ÙÔ §fiÁÔ ÛÙË ™˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. Œ¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ı· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ∞ı‹Ó· 1997. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. «¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹». ∏ ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË Ù˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Ù˘ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜..edu. ∞ı‹Ó· 1991. Î·È °OÀ∆™O™ ¢. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (www. HOLTON D. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋–∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. 1988.edu. Î·È ºπ§π¶¶∞∫∏-WARBURTON ∂π. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1999. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 2 Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. £¤Ì·Ù· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ™‡ÓÙ·Í˘..7Ë ÂÓfiÙËÙ· √ ∫√™ª√™ ª∂™∞ ∞¶√ ∆∏¡ √£√¡∏-∂π∫√¡∞ ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÂΉ. Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÌ˘ıÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ï·ÛÙ¤˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ª. ∂›Û˘. ™. 96 . ¢ƒOY§π∞™ °. £ÂˆÚ›·-·Û΋ÛÂȘ. ∫§∞πƒ∏™. ∞Ó·Ù‡ˆÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ O∂™µ (1941) Ì ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ÂΉ. ∆™O§∞∫∏™ Ã. ∞ı‹Ó· 1970. MACKRIDGE P. ™ÎÔÂÙ¤·). ªfi˙ÂÚ. ∂›ıÂÙ·. ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. °∂øƒ°∞∫O¶OÀ§OÀ ∞. ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¿ÏÏË ÛÙËÓ ›‰È· ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ™∞ƒ∞ºπ¢OÀ ∆. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. π. 2000. ÂΉ. ∞È. ÂΉ.... ∞Ê‹ÁËÛË. ∫·È ÛÙ· ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ÂΉ.).komvos.. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (www. ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÓfiÏË ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ™Ù·ÌÔ‡Ï˘.gr).2. ∞ı‹Ó· 1999. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. 2001. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Î·È ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °.komvos. ∫OÀ§OÀª¶∏-¶∞¶∞¶∂∆ƒO¶OÀ§OÀ ∫. °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›· Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ∫ÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘.. «™˘ÓÔ¯‹ ÎÂÈ̤ÓÔ˘».edu. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (www. °ÚËÁfiÚË.. ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË. ª∏∆™π∫O¶OÀ§OÀ µ. µπµ§πO°ƒ∞ºπ∞ ∞¢∞§O°§OÀ ∫. ∞ı‹Ó· 2004. °¤ÓË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ – ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. Û‹ÌÂÚ·.ª.gr). ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÚÌËÓ›·˜ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ÙÔ˘. ¶O§π∆∏™ ¶. ∫›ÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ª∞∆™∞°°OÀƒ∞™ ∏. ∞ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜)... ∞ı‹Ó· 1998.∂. ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. Ã. ª·Î¿ÎÔ˘. fï˜. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜. µ..

fiˆ˜ ÔÈ: Î·È / ÎÈ (Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi. Û˘ÌÏÂÎÙÈÎÔ‡˜.8Ë ÂÓfiÙËÙ· A£§HTI™MO™ KAI O§YM¶IAKOI A°øNE™: ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ A. ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù·. £ÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜. °È· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ̤ۈ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÚÎÂÙÒÓ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ù· Û˘Óԉ‡ԢÓ. ·ÓÙÈıÂÙÈ΋. °ENIKE™ ¢I¢AKTIKE™ O¢H°IE™ OÈ ñ ñ ñ ñ ÛÎÔÔ› Ù˘ 8˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›ӷÈ: ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. °È' ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ë Î·Ù¿ ·Ú¿Ù·ÍË Û‡Ó‰ÂÛË Ï¤ÁÂÙ·È Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ (∆˙¿ÚÙ˙·ÓÔ˜ 1991: 10). ¶·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÚȘ ‹ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈο. OÈ ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ: ·. ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ΛÌÂÓ· ·fi ÔÈΛϘ ËÁ¤˜ (‚È‚Ï›·. fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ì ·ı¤ÌÈÙ· ̤۷. ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ·ÚÔÌÔ›ˆÛË). ∂Âȉ‹ fï˜ Ë ËÏÈΛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. N EOE§§ ° §ø ™™ H NI K H A A™ A ’ °Y M N B IOY ñ E K¶ I B § IO A I¢ E YTI KO 97 Y . fiÛÔ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ‹ ·ÓÔȯٿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.Ï. fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜. ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ. ÂÚÈÔ‰Èο. Ì‹ÙÂ. ¤ÓÙ˘· Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ∞ı‹Ó· 2004) Î·È ·fi ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë (ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ÛÎÔfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·. Ô‡ÙÂ. ¿ÚıÚÔ. ‰È·Û·ÊËÙÈ΋ ‹ Û˘Ìʈӛ·˜. ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙ›Í˘ ÛÙÔÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÙÔ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì·.1 £ÂˆÚËÙÈο ÛÙÔȯ›· 1. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â·ÚÎÔ‡Ó ¤ÍÈ (6) ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. ¶APATAKTIKH ™YN¢E™H ¶POTA™EøN – A™À¡¢∂∆O ™XHMA B. Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·. ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. O ÛÎÔfi˜ ›ӷÈ. B. Û¯¤ÛË ·ÈÙÈÒ‰Ë. fiˆ˜ Î·È Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹ ÙÔ˘˜. ·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ڿ͈Ó. Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÏÔÁÈÎfi Â·ÎÔÏÔ‡ıËÌ·.). ÈÛÙÔÚ›· Î. ÛΛÙÛÔ.

ÙfiÌÔ˜ µ’. AÓÙ›ıÂÙ·. ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜. ·ÏÏ¿.¯. fï˜.. ÌÔÏ·Ù·‡Ù·.: 51). O ∆˙¿ÚÙ˙·ÓÔ˜ Â›Û˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÌÂÚÈÎÔ› ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ›. ¢Â ‰È‰¿ÛΈ ÂÁÒ Ô‡Ù ÊÈÏÔ‰ÔÍÒ Ó· ›ۈ ηӤӷÓ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991 (·ã ¤Î‰ÔÛË 1953) ™Ù›ÍË: ™ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÎfiÌÌ·. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜.¯. ÌÔÓ¿¯· ˆ˜ ÎÙÏ. ‹ ÁÈ· ÂȉÔÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË: fi¯È ÌfiÓÔ . ·ÏÏ¿ ηÈ. Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ¿ÓÔÈÍÂ. ¤ÂÈÙ· / ‡ÛÙÂÚ·. ‰È·˙¢ÎÙÈÎÔ‡˜ ‹ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ‡˜: ‹. ˆÛÙfiÛÔ.¯. ŒÙÛÈ. 2. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ï‹ ·ÓÙÈıÂÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÎfiÌÌ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (fi¯È ÌfiÓÔ… ·ÏÏ¿ ηÈ). AÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë. Á. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔÓ ÈÔ ·Ïfi ÙÚfiÔ Ô˘ 98 . ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ. ηıÒ˜ Î·È fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÏÏ¿ ÓÔ‹Ì·Ù· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Âӈ̤ӷ Û ¤Ó· fiÏÔ (fi. ϤÁÂÙ·È Û¯‹Ì· ·Û‡Ó‰ÂÙÔ. flÛÙÂ. . E›Û˘ ۯ‰fiÓ ÔÙ¤ ‰Â ‚¿˙Ô˘Ì ÎfiÌÌ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·˙¢ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‹ Î·È Â›ÙÂ. ÎÚ›Ó·Ì fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ΢ڛˆ˜. fiÛÔ Î·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó. ۯ‰fiÓ ÔÙ¤ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÎfiÌÌ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Î·È. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ: – ÁÈ·Ù›. M‹ˆ˜ Û·˜ ÂÈÚ¿ÍÔ˘Ó ÂÛ¿˜ Ù· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. ¶. °È¿ÓÓË ÙÔÓ ÊˆÓ¿Í·Ì ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÙÒÚ· ¤·„Â. ›Ù ‰..: ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›‰·ÌÂ. ∞Ó Î·È ÙÒÚ· ı· Â›Ó·È ¯fi‚ÔÏË. Ì¿ÏÈÛÙ·. fiˆ˜ ÔÈ: ÏÔÈfiÓ. .2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘ – ∫‡ÚȘ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô. fi¯È ÌfiÓÔ (Ó·)… ·ÏÏ¿ Î·È (Ó·). ÌfiÓÔ Ô˘. fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ Ì ·Ïfi ÙÚfiÔ ‹ Ì ÁÔÚÁfiÙËÙ· Î·È ˙ˆËÚfiÙËÙ·. Ô Î·ÈÚfi˜ ̷ϿΈÛ». . ∞Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· «∏ ·Ï‹ ·Ú¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ∞¯ÈÏϤ·˜ ∆˙¿ÚÙ˙·ÓÔ˜. ·ÚÔÈ̛˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¤ÓÙ¯ӷ Â˙ÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ‹Ì·Ù·.·ÏÏ¿ ηÈ. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ™‡ÓÙ·ÍȘ (Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜). ¿Ú· (ÏÔÈfiÓ). ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο ¿ÏÏÔÙ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÎfiÌÌ· Î·È ¿ÏÏÔÙ fi¯È. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È ·Ú¯ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡ […] ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜ (ηıÒ˜ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘)» Î·È Â›Ó·È Û˘Ó‹ı˘ ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÏfiÁÔ. – ·Ó ηÈ. °È·Ù› ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Û·Ó ÙËÓ ¡ÙÔÎÙÔÚ¤ÛÛ·. . ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È.: 9).¯. K·È ı· ›¯·Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ó· ÌË Ì ÂÈÚ¿ÍÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ. ‰Â Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ (fi. ÂΉ. – ÒÛÙÂ.8Ë ÂÓfiÙËÙ· A£§HTI™MO™ KAI O§YM¶IAKOI A°øNE™: ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ‚. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÎÈ ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÌÔ˘. ¤ÂÈÙ·. Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÓfiËÌ·. B.¯. Û ·Ú·Ì‡ıÈ·.

fiÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ. ¤¯Ô˘Ì ÚˆÙÔÚfiÛˆË ·Ê‹ÁËÛË. ∂›Û˘. ¶·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ∞Ú¯Èο Û˘˙ËÙÈÔ‡ÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ∞Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· ∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· Û Â›Â‰Ô Ï¤Í˘ ‹ ÊÚ¿Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û Â›Â‰Ô ÚfiÙ·Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. ÂÓÒ. °. ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË. «£¤Ïˆ Ó· ¿ˆ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ»). Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi οÔÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ‰Â ‰›ÓÔ˘Ó ÓfiËÌ· ÛÙÔ ÏfiÁÔ (. ·Ó Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ·Ó fi¯È. Û¯fiÏÈ· Î·È ÎÚ›ÛÂȘ. ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ. ·Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·ÊËÁ›ٷÈ. ·ÔʇÁ·Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ ˆ˜ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ «ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ÌfiÓË Ù˘ ÛÙÔ ÏfiÁÔ». °È· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÚÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙËÚȯًηÌ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ – ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÚfiÙ·Û˘. OÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ (·Ú·Ù·ÎÙÈ΋) Û‡Ó‰ÂÛË ÂÚÈfi‰ˆÓ. Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ 1Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ·˘Ù‹. ∏ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK 99 OY . ŒÙÛÈ. AºH°H™H °.ÂÓfiÙËÙ· A£§HTI™MO™ KAI O§YM¶IAKOI A°øNE™: ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ 8Ë ÁÈÓfiÙ·Ó. Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì¿˜ ÚÔÛʤÚÂÈ. ¤¯Ô˘Ì ÙÚÈÙÔÚfiÛˆË. ∂ÊfiÛÔÓ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ú·Ù·ÎÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÂÚÈfi‰ˆÓ ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ∂›Û˘. ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹. Ë ı¤ÛË Î·È Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. ·Ú·ÙËÚԇ̠ٷ ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÛÙ· ÛËÌ›· fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì·.¯. Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ÁÓÒÛË Ô˘ ıˆÚԇ̠Â›Û˘ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. Ë ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ – Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ Î·È ‚. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·.1 £ÂˆÚËÙÈο ÛÙÔȯ›· ¢‡Ô ·ÎfiÌ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Î·È ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ‰È‰·ÎÙÈο ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌ· ›ӷÈ: ·. Ì·˙› Ì ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Û ·ÚȘ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ Ù›ıÂÙ·È Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó. ∂ÓÙÔ›˙Ô˘Ì ÛÙ· ΛÌÂÓ· Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠ٷ ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË. ÎÚ›Ó·Ì fiÙÈ ı· ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ Î·È Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ÂÂȉ‹ ıˆڋ۷Ì fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηٷÓÔËı› ‡ÎÔÏ·.

Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¢ı‹ Ù· Îڛ̷ٿ Ù˘ ÂȘ ÙÔÓ Á¤ÚÔÓÙ·. ÌÂÙ¿. ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ «ËÚÒˆÓ». Î·È Ë Û˘ÓÔÙÈ΋ ÚËÌ·ÙÈ΋ fi„Ë. ∞ÓÙ›ÎÚ˘Û ÙÔÓ ·Ï›ÎÙ˘ÔÓ ‚Ú¿¯ÔÓ. (ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜ 2003: 364) ¶·Ú¿ÏÏËÏ·.ÌÂÙ' ÔÏ›Á· ÏÂÙ¿ ÂÛËÎÒıË. fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ‹ Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. O Ï·ÈÌfi˜ Ù˘ ¿ÌÌÔ˘. ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ÁψÛÛÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘: . ηıÒ˜. ∏ ·ÈÙÈfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‹ Û˘Ó‰¤Ù˜ fiˆ˜ ÂÂȉ‹. II. ¡· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ. O∂¢µ.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈϤÁÂÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ Ó· ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ù· ·ÚfiÌÔÈ· (ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ / ·ÍÈÔÏfiÁËÛË). ÂȘ ÙÔ ∂ÚËÌËÙ‹ÚÈÔÓ. Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜. ¤Ó· ·ÎfiÌ· ı¤Ì· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ. ªÂ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ÚÈÓ. ·ÊÔ‡. Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ Î·È ÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ Û˘Á¯¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ‰È¿ÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜.. ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË. ¡· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· in medias res.: 363). º˘ÛÈο. Ô 100 . IV. ÙÔÓ ·ÛÎËÙ‹Ó. ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î. ¡· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÈ·˜. ∏ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ «OÈ ‰Â›ÎÙ˜ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ‹ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜. ÎÚ›ÛË. ∆ÒÚ· ϤÔÓ Â‹Á·ÈÓÂÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÒ˜ ÂȘ ÙÔÓ ∞˚-™ÒÛÙËÓ. ÒÛÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. ∫·ÈÚfi˜ ‹ÙÔ.8Ë ÂÓfiÙËÙ· A£§HTI™MO™ KAI O§YM¶IAKOI A°øNE™: ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ™Â fi. ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ‹ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.. ÂȘ ÙËÓ ¿ÌÌÔÓ. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ¯ÚÔÓÈο fiˆ˜ ‡ÛÙÂÚ·.Ï. Â·Ê‹. ·ÏÏ·Á‹. øÛÙfiÛÔ. Â‹Ú ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÎÈ ¤ÙÚÂÍ ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔÓ. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÊËÁÂ›Ù·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ‰Â Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Î·È Ô ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Î·È Ë ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈ΋ ÚËÌ·ÙÈ΋ fi„Ë. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙË ºfiÓÈÛÛ· ÙÔ˘ ∞. ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. fiÙ·Ó Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ. Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ·ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ·fi Û˘Ì‚¿ÓÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. 1983). ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ÂÓÒ. Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ·fi ÙË Ì¤ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ηÈ. ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË (fi. ∆¤ÏÔ˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ.Ï. ·ÚÔ¯‹ Î·È Ù· ·ÚfiÌÔÈ· («ÂÚÈ¤ÙÂÈ·»/ χÛË) ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ·›ÙËÛË. Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ù· ·Ú¯Èο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·Ú¤ÏÂÈ„Â. ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ «ËÚÒˆÓ». ¶··‰È·Ì¿ÓÙË (∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ °’ §˘Î›Ԣ. ‚Ô‡ÏËÛË. ∂Ș ÔÏ›Á· ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜ ηًÏı ÙËÓ ·ÎÙ‹Ó ÎÈ ¤Êı·ÛÂÓ ÂȘ Ù· ¯·Ï›ÎÈ· ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡. ·˘Ùfi ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÌÈ·˜ ·Ê‹ÁËÛ˘: ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·ÈÙÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜.. ¿Ú· Î·È Ù˘ ‰È‹ÁËÛ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ. ƒËÌ·ÙÈ΋ Û΢‹ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜. ¡· ÂÈϤÍÂÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ (·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó). ·Ó ÂÁχوÓÂ. ¤ÙÛÈ Î. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: I. πππ. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î›ÓËÛË. Â¿Óˆ ÂȘ ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÂÊ·›ÓÂÙÔ Ô ·Ï·Èfi˜ Ó·˝ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™Ò˙ÔÓÙÔ˜. ∫·È ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ì¿ÏÏÔÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ: ̤۷ Û ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ̤ÚË.

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÎÙÏ. ∆Ô ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. ‚.] ∞ÏÏ¿ ÙËÓ È‰›·Ó ÛÙÈÁÌ‹Ó ‹ÎÔ˘Û ıfiÚ˘‚ÔÓ fi¯È ÌÈÎÚfiÓ Â› ÙÔ˘ ÎÚËÌÓÔ‡.Ï. ı›ÁÔÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÚ›· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ·: ·. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK OY 101 . ÙËÓ ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙËÓ 3Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÛÙËÓ 5Ë.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ™ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹.komvos. ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ú¯Èο ‰‡Ô ΛÌÂÓ·. Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiϘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ fï˜. Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο.). ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ Î·È ÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Î·È Ë Ê‡ÛË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ (ÚÔÊÔÚÈ΋ / ÁÚ·Ù‹) Â›Ó·È ÎÈ ·˘ÙÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜. ™ÙËÓ 8Ë ÂÓfiÙËÙ·. «∞Ê‹ÁËÛË». 2000 °.) ηıÔÚ›˙ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜ ÌÈ·˜ ·Ê‹ÁËÛ˘»... (www. ¡· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ Î·È ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ.edu.ÂÓfiÙËÙ· A£§HTI™MO™ KAI O§YM¶IAKOI A°øNE™: ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ 8Ë ÂÓÒÓˆÓ ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÓ ‚Ú¿¯ÔÓ Ì ÙËÓ ÛÙÂÚ¿Ó. ∏ ºÚ·ÁÎÔÁÈ·ÓÓÔ‡ ÂÛÙ¿ıË ÎÈ Â‰›ÛÙ·Û [. ∆¤ÏÔ˜. ∆ÒÚ· ‹Ú¯È˙ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÏËÌ̇ڷ. ÌfiÏȘ ·Ó›¯ÂÓ ¤Ó· ‰¿ÎÙ˘ÏÔÓ ˘ÂÚ¿Óˆ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. 'Oˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÁfiÓÈÌË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi οı ̷ıËÙ‹. ÙÒÚ·. ∆· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ.. ÙÔ 6 Î·È ÙÔ 7. ¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÈ· ÔÚ›· ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ Û ¤Ó· ·Ïfi ı¤Ì· ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Û‡ÓıÂÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ¿ÓÙ· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‹ οÔÈÔ ÛΛÙÛÔ. ¢.. Ó· ›ÛÂÈ Î.gr). Ë ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Â›‰Ë ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ì ٷ Û˘Ì‚·ÙÈο ˘ÊÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜. Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ê‹ÁË- Û˘ (‰È¿ÏÔÁÔ˜. ·Ó ‰Â Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÛÙ· ÔÔ›· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. Á. °È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ÔÂÓfiÙËÙ·. Ë ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ (Ó· ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢Ù›. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¶ÔÏ›Ù˘. •ÂÎÈÓÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹. ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ· ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ‹ fiÔÈÔ ¿ÏÏÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ·Ó·ı¤ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜.

Aı‹Ó· 2003. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ̤ÙÚÈ·˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. ‰È·ÌfiÚʈÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜. (www. Ù· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó «›Ù˜» Î·È «ÛًϘ» ·fi ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. T∑∞ƒ∆∑∞¡O™ AÃ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991 (·ã ¤Î‰ÔÛË 1953). ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. ‚¤‚·È·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·.. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË. Ô˘ fï˜ Û˘¯Ó¿ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο. ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫fiÌ‚Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜.). Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÈ· ÂÚÁ·Û›· ı· ·Ó·ı¤ÛÂÈ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È ÈÔ Û‡ÓıÂÙË. Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ˙ËÙ¿ Û‡ÓÙ·ÍË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ∂ÌϤÎÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ·ÛΛ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ‰ÂÍÈÔًوÓ.. ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ¢›ÓÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰‡Ô ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.. KÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ÚÔÛÈÙ‹ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È. «∞Ê‹ÁËÛË».8Ë ÂÓfiÙËÙ· A£§HTI™MO™ KAI O§YM¶IAKOI A°øNE™: ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ ∏ ÚÒÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÎÒ‰Èη ÛÙÔ ÁψÛÛÈÎfi. edu. O ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ›. µ’. ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ fiÛ· ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÙÔÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ÙfiÌ. 102 . 2000. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ΢ڛˆ˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. AÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë. ¶O§π∆∏™ ¶.komvos. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ™‡ÓÙ·ÍȘ (Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜). µπµ§πO°ƒ∞ºπ∞ M∞∆™∞°°OÀƒ∞™ H.gr. ÂΉ.

£ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ «∫¿ı ÁψÛÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤۷ Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·. Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ϤÍË. ñ ¡· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÂȉÈÎÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ·fi ÔÈΛϷ ΛÌÂÓ·. ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁψÛÛÈÎfi Ù‡Ô. Ë ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰È‰·¯Ù› Û 4-5 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. B. (1) ∆Ô ·È‰› ı· ʇÁÂÈ. ñ ¡· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘. ñ ¡· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔÓ Î¿ıÂÙÔ (·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi) ¿ÍÔÓ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û¯¤ÛÂȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÙ›ıÂÛ˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È. ∆Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô “ÙÔ” ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô “·È‰›”. ™À¡∆∞°ª∞∆π∫O™ A•ONA™ B1. Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. ı· ÂȉȈ¯ı› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË Û˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ (Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi) ¿ÍÔÓ·. Û˘Ì·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÂÓfiÙËÙ·. ÚfiÙ·ÛË. . Ì ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÏÂÎÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ì ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. °ENIKE™ ¢I¢AKTIKE™ O¢H°IE™ ™Ùfi¯ÔÈ ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤۷ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁÔ˘. ÊÚ¿ÛË. OÈ Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û¯¤ÛÂȘ ÂÓ ·ÚÔ˘Û›· (in presentia) ·ÎÚÈ‚Ò˜. ÙfiÙ N EOE§§ ° §ø ™™ H NI K H A A™ A ’ °Y M N B IOY ñ E K¶ I B § IO A I¢ E YTI KO Y 103 . ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ. ∞Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ï¤ÍË ‹Ù·Ó “·È‰È¿”. ÙÔÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi. ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.9Ë ÂÓfiÙËÙ· ANAKA§Y¶Tø TH MA°EIA TH™ °Nø™H™ A.. ÂÂȉ‹ Ù· Û˘Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·fi Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ “ÙÔ”.¯. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Ì ٷ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

. – OÈ Ì·ıËÙ‹˜ ¤Ï˘Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶·ÚfiÌÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· “ı·” Î·È “ʇÁÂÈ”. Ÿˆ˜ ÂϤ¯ıË. ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙÔ˜ – ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘). ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ·. Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ì·˜. ŒÙÛÈ Ï.ÌÔÚÊÔʈÓËÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ¡ÂʤÏË. ÂΉ. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fï˜ fiÙÈ. ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ‹Ú·Ì ÈÔ ¿Óˆ (O Ì·ıËÙ‹˜ ¤Ï˘Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·) ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¯Ú‹ÛÂȘ fiˆ˜: – O Ì·ıËÙ‹˜ ¤Ï˘Û˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ (˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ – Ú‹Ì·ÙÔ˜. ÙÔ Ú‹Ì· χӈ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ¤Ì„˘¯Ô ˘ÔΛÌÂÓÔ. ∂ÈÚ‹ÓË ºÈÏÈ¿ÎË-Warburton. Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈ΋ ϤÍË. ∆· ÛÙÔȯ›· “·È‰›” Î·È “ı·” ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. é-lise ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï˘ı› Û ÏÂÍÈÎfi ÌfiÚÊËÌ· (li-). ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ (distribution) Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (environment). 104 . 1992 «¢ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜.¯. ÚfiÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ ÓfiËÌ· (sense): – ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ¤Ï˘Û ÙÔ Ì·ıËÙ‹. ÌË ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ (unacceptable) ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹. ∏ Û˘Ó-ÂÌÊ¿ÓÈÛË (co-occurrence) ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÓÔԇ̠ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË Û˘ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙË Û˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. OÌÔ›ˆ˜ ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È. ∏ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ı· ·Ú·Á¿ÁÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÌË ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹. Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È·‰Ô¯‹ / s’ élie / (Û’ ¤Ï˘Â) ‹ ÙÔÓ ÌË ··ÓÙÒÓÙ· –ÌÔÓÔÏfiÙÈ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ– ʈÓÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi / ésile / ‹ Î·È ÙÔÓ ÌË ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi / ésiel /. fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘ÌÂ. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. .¯.9Ë ÂÓfiÙËÙ· ANAKA§À¶∆ø ∆∏ ª∞°∂π∞ ∆∏™ °¡ø™∏™ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈϤÁ·Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ “Ù·”. ∞ÓÙÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‹. ∂Ô̤ӈ˜. Ù¤ÏÂÈÔ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (-s-). Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÚÒÙ· ‰‡Ô ÛÙÔȯ›·. ŒÙÛÈ. Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ‚·Ú‡ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∞ÎfiÌË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÔÚÊËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË Ï¤ÍË. ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· “·È‰›” Î·È “ı·” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ (ungrammatical) ÚÔÙ¿ÛÂȘ. OÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Ì·˙› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Ï‹ÚË ÚfiÙ·ÛË. ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙË Û‡ÓıÂÙË ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· “ı· ʇÁÂÈ”. ηْ ·Ó¿ÁÎË.Ô. ·fi ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ÂÈÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ. Â›Ó·È Û¯¤ÛË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋. é. Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÏÂÍÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (lexical features) ÙˆÓ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·. ∆È ÚÔËÁÂ›Ù·È Î·È ÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›. Ï. ∞Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ Ì·˜. ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ë Û‡ÓıÂÙË ÂÓfiÙËÙ· “ÙÔ ·È‰›”. ¶Ú‚. ‰Â Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË. ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ (restrictions ‹ constraints) Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰Ô̤˜ / ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. OÈ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ. ·ÚÂÏıfiÓÙ· ¯ÚfiÓÔ (e-). ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.Î. ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ÛÙËÓ Á’ Û˘ÏÏ·‚‹ Î. / élise / (¤Ï˘ÛÂ). ∏ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ Ú‹Ì· ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· “ÙÔ ·È‰›”».¯. Ô˘.

“·Ú·ı¤ÛÂȘ” fiÚˆÓ». ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô “·È‰›” ¤¯ÂÈ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô “·È‰È¿”. ı· ÙÔÓÈÛÙ› Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ϤÍÂˆÓ ‹ ÏÂÎÙÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ ‹ Û˘ÁÁڷʤ· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. °. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·. “ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·” Î. £ÂˆÚÔ‡ÌÂ. Ì¿ÏÈÛÙ·.Ï. °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙ˘. OÈ Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. 1982 µ.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı›. “ÎÔÚ›ÙÛÈ”. ªÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ›‰È· Ú›˙· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∆· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ (contrasts). ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi: “Ù· ·È‰È¿ ı· ʇÁÔ˘Ó”.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ «ŒÓ· ÁψÛÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ. Î·È “collocations”. ¡ÂʤÏË. fiÔ˘ Ù· ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ̤۷ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰ÔÌ‹.Ï. π‰È·›ÙÂÚ·.ÂÓfiÙËÙ· ANAKA§À¶∆ø ∆∏ ª∞°∂π∞ ∆∏™ °¡ø™∏™ 9Ë °ÂÓÈο. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË. Î·È ¿ÏϘ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.¯. ·ÏÏ¿ Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË». ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Û ÊÚ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. “·ÁfiÚÈ”. Û‡ÓÓÂÊÔ». fï˜. “ÎÔÚ›ÙÛÈ” Î. ™ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó-Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ·ÓÙÈ-Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÙÂÚÔًوÓ. ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜.¯. ˆ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÛÙÔȯ›ˆÓ.. Â›Ó·È Û¯¤ÛÂȘ ÂÓ ·Ô˘Û›· (in absentia) Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜. ‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ·. ̤۷ ·fi ÙȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Î·È ÁÚ·Ù¤˜ ·Û΋ÛÂȘ. ¶. ‰ËÏ. ÏÔÈfiÓ. ∞Ó fï˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ù‡Ô “Ù· ·È‰È¿” Ì ÙÔÓ Ù‡Ô “ÙÔ ·È‰›” ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ì·˜. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜. ¤¯Ô˘Ì ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ‹ ˘ÔηٿÛÙ·Û˘. ÔÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ¤Ó· ÔχÏ¢ÚÔ Î·È ÔχÏÔÎÔ Û‡ÛÙËÌ· Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›·. ∂ÈÚ‹ÓË ºÈÏÈ¿ÎË-Warburton. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·. Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ì ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. fiÙÈ Ù· “·È‰›”. ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ÂΉ. ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ ı· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÌÂٷΛÓËÛË Ï¤ÍÂˆÓ Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ fiÚÈ· Î·È ‰Â Á›ÓÂÙ·È ·˘ı·›ÚÂÙ·. 1992 NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK OY 105 . À¿Ú¯Ô˘Ó. ¶. fï˜. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆π∫O™ A•ONA™ °. ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Ú·¤Ú· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ∂›Û˘. Ô˘ ·fi ÙÔÓ Firth ·ÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ‰Ô̤˜ (structures). ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ “·È‰›” ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ηıfiÏÔ˘ Ë ˘fiÏÔÈË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. Ô Ù‡Ô˜ “·È‰›” ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ “·ÁfiÚÈ”. ‰ËÏ. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË. ÂÂȉ‹ Ë Û¯¤ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ· ‰ÔÌ‹ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È.

ÕÌÂÛ˜.ÙÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì (ÁψÛÛÈÎfi) ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÂÓÒ –Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ÙÔ “·Ú¿‰ÂÈÁÌ·” ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ lfiÁÔ˜ (ÏfiÁÔ˜): lfiÁ lfiÁ lfiÁ lfiÁ lfiÁ lfiÁ os u o i on us ÏfiÁÔ˜ ÏfiÁÔ˘ ÏfiÁÔ ÏfiÁÔÈ ÏfiÁˆÓ ÏfiÁÔ˘˜ ◊ ÙÔ “·Ú¿‰ÂÈÁÌ·” ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ tréxo (ÙÚ¤¯ˆ): tréx tréx tréx tréx tréx tréx o is i ume ete un(e) ÙÚ¤¯ˆ ÙÚ¤¯ÂȘ ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÙÚ¤¯ÂÙ ÙÚ¤¯Ô˘Ó(Â) ∆· ̤ÏË ÙˆÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‹Ú·Ì ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi/ÚËÌ·ÙÈÎfi ı¤Ì· (lfiÁ-. ∂›Ó·È.¯. fiˆ˜ Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. Ó· ÂÈÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó·Ê‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó·Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ Î·È ¤ÌÌÂÛ˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.9Ë ÂÓfiÙËÙ· ANAKA§À¶∆ø ∆∏ ª∞°∂π∞ ∆∏™ °¡ø™∏™ «™ÙȘ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfiÙËÙ·. ·ÓÙÈÌÂÙ·‚ÏËÙ¿ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·È Ô˘ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Û¯¤ÛË ˘ÔηٷÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜. ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·ÙËÁÔÚÈ·Îfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ú‹Ì·ÙÔ˜. °ÂÓÈο. ·ÓÙÈ-ÌÂÙ·‚ÏËÙ¿ (permutable) ̤۷ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ÎÔÈÓ‹ ηÙËÁÔÚȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î. ÓÔÒÓÙ·˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ ‹ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÔÚÈṲ̂ÓË Û¯¤ÛË – ÔÌÔÈfiÙËÙ· (ÎÔÈÓfi ı¤Ì·. ‰ËÏ. ∆¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È Ï. ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÔÈ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÌÔÚÊÒÓ. Û˘ÌÌÂÙ·‚ÔÏ‹ (commutation) ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiÚˆÓ– ˘ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. Ù‡ˆÓ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· (‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÏËÎÙÈο ÌÔÚÊ‹Ì·Ù·. ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ›ӷÈ.). Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó fi. οı ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È.). ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î. ŒÙÛÈ 106 .). fiˆ˜ ›·ÌÂ. ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ∫¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÌÔÚ› ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓË ı¤ÛËØ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ÂÈÙÂÏ› ÔÚÈṲ̂ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. tréx-) Î·È ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ (oppositions). ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·ÌÂ.Ï. ŒÙÛÈ. ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÎÙÏ. ∫¿ı fiÚÔ˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ·ÏÏ¿ Ë ˘ÔηٷÛÙ·ÛÙÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ‚·Ú‡ÓÂÈ.Ï. Ù· ÔÔ›· Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÛË Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È. ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ (ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi) ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∫¿ı ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ¿ÏÏ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۯ¤ÛË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ (complementary distribution): ÙÔ ¤Ó· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·) ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘Ø ‰ÂÓ ·ÏÏËÏÔ¸ÔηıÈÛÙÒÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

Î. Ô˘ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜. OÈ fiÚÔÈ Û‡ÓÔÏÔ (set). ηıËÁËÙ‹˜. Á˘ÌÓ·ÛÈfi·È˜. Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ù¿ÍË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ. Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈ΋. ·Ó‹ÎÂÈ Â›Û˘ ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.Ô.Ï. ∆¤ÏÔ˜. Ì¿ıËÌ·. ∏ ÔÈÎÈÏ›· Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Í›·˜ οı ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜.¯. ‰) Ù· ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÒ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹ (Û˘ÓÒÓ˘Ì·. Ì¿ıËÛË. ∆Ô ÁψÛÛÈÎfi ·˘Ùfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎÒ˜ Ì ٷ ÂÍ‹˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·: ·) Ù· ÔÌfiÚÚÈ˙·: Ì·ı·›Óˆ. Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¿ÍË. lfiÁÔ˜) Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÈÔ ¿Óˆ Î·È Ô˘. ˘ÒÓ˘Ì· Î. ‰¿ÛηÏÔ˜. ∏ Ù¿ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ·Ú¿‰ÔÛË ˘ÈÔıÂÙËı› Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙ˘. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. ‚) Ù· Û‡ÓıÂÙ· Î·È ·Ú¿ÁˆÁ·: Û˘Ì-Ì·ıËÙ‹˜ – Ì·ıËÙ‡ˆ (Ì·ıËÙ›·).Ï. Ì·˙› Ì ÙÔÓ fiÚÔ Û‡Ó‰ÂÛË (colligation) ·fi ÙÔ˘˜ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ (Firth. ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ Î. Ô˘ ‰Â ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‹Ú·Ì ·Ú¯ÈÎÒ˜ O Ì·ıËÙ‹˜ ¤Ï˘Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ÂÍ‹˜ (¿ÌÂÛ˜) ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ: O Ì·ıËÙ‹˜ ¤Ï˘Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ŒÓ·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ¤ÁÚ·„ ÌÈ· ¿ÛÎËÛË ∫¿ÔÈÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ı¤Ì· ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ηÙËÁÔÚȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÁÈ· ÙÔ Ì·ıËÙ‹˜ Ï. ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜. ¢ÂÓ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ï.¯. ·ıÏË-Ù‹˜. 1982 NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK OY 107 . ˆÏË-Ù‹˜ Î. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·.Ï..ÂÓfiÙËÙ· ANAKA§À¶∆ø ∆∏ ª∞°∂π∞ ∆∏™ °¡ø™∏™ 9Ë Ï. Ì·ıËÙ-¿ÎÔ˜.Ï. ÒÛÙ ‰ÈηÈÒÓÂÈ –fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ô Koerner– ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi.). ÙfiÛÔ ÔÈ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÂ˜Ø ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓË. ·-Ì·ı‹˜ Î. Halliday Î. Á) Ù· ÔÌÔÈÔ·Ú¿ÁˆÁ· Û -‹˜: ı·-Ù‹˜. ÎÔÏ˘Ì‚Ë-Ù‹˜. ¶¤Ú· fï˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÛÂÈÚ¿ “¤ÌÌÂÛˆÓ” ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ‹Ú·ÌÂ.¯. ÊÔÈÙËÙ‹˜ – Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˜.¿. Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÙÒÛˆÓ: ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ – ÁÂÓÈ΋ – ‰ÔÙÈ΋ Î. ÙÔ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (Ú‚. ‹ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜: ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ – ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ – ̤ÏÏÔÓÙ·˜ Î.¯. ·Ú·ÁÈfi˜ – ‰È‰¿ÛΈÓ.): Û¯ÔÏÂÈ·Úfi·È‰Ô. ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ. . ·ÓÙÒÓ˘Ì·.Ï. ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙÔÓ Saussure ˆ˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÒÓ ·ÓÙ› ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜. Ë ÚfiÙ·ÍË Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‹ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‰ÔÙÈ΋˜ Î. ·Û·Ê‹ ‰ÔÌÈο ‹ Â͈ÁψÛÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ˆ˜ ηÙËÁÔÚÈ·Îfi ÛÙÔȯ›Ô. ÛÙË Ï¤ÍË Ì·ıËÙ‹˜. ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.Ï. £· ÛÙ·ıԇ̠۠¤Ó· ÌfiÓÔ ·fi ·˘Ù¿. Ì·ıËÙ-Ô‡‰È Î. OÊ›ÏÂÙ·È Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈο ηÈ.Ï. Ì·ıËÙ-ÈÎfi˜.

‚) Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÓfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. 7). O ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ Î›ÌÂÓ· Î·È ·fi ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ‹ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÔÈÎ›ÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜.9Ë ÂÓfiÙËÙ· ANAKA§À¶∆ø ∆∏ ª∞°∂π∞ ∆∏™ °¡ø™∏™ °. 108 . ¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ı· ÂȉȈ¯ı› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. Á) Ó· Û˘Ó‰Âı› Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. π‰È·›ÙÂÚË ·Í›· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ. ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂȉÈÒÎÂÙ·È: ·) Ó· ·Ú·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ‚È‚Ï›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ) Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. 1). ‰ËÏ·‰‹. §E•I§O°IO ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹. ∂. ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÏÂÎÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ì ¿ÏϘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÌÊÂÚ‹ ‹ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢. Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ΛÌÂÓÔ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÏÂÎÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ ›‰È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂȉÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ΛÌÂÓ· (¿ÛÎ. ¡· ηٷϿ‚Ô˘Ó. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ¿ÁÓˆÛÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·fi Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ (ΛÌ. £· Ì¿ıÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÍÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙË ÛËÌ·Û›· ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ¤Ó· ΛÌÂÓÔ.

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜. Ù‡¯. Ù‡¯.. °ÏÒÛÛ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ µ’ ÷ÏÎȉÈ΋˜.. ∞ı‹Ó· 1992. ÂΉ. ∫∞ƒ¢∞ƒ∞-∫∞§∞ª¶∞§π∫∏ ∞. B¿ÓÈ·˜. Î·È ºπ§π¶¶∞∫∏-WARBURTON ∂πƒ. ¯ÂÈÌÒÓ·˜ 1999. ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1982. «∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘». ∆™O§∞∫∏™ Ã.. 53. MACKRIDGE P. ∆Ô ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ª¶O¡π¢∏™ ∫. EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·. Ù‡¯. ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ∑ˆ‹. ¢È‰·Ûηϛ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. ™∞ƒ∞ºπ¢OÀ ∆. Ù‡¯. Ù‡¯. ª∞∆™∞°°OÀƒ∞™ ∏§. 1997. ∞ı‹Ó· 1999. 5. 11. «¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘: ̤ıÔ‰Ô˜ Î·È ˘ÏÈÎfi». Ù‡¯. –––––––. ºπ§π¶¶∞∫∏-WARBURTON ∂πƒ. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK OY 109 . ÂΉ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1994. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1992. Ã∞∆∑∏™∞µµπ¢∏™ ™. ¯ÂÈÌÒÓ·˜ 1998. 44. HOLTON D. ¿ÓÔÈÍË 1987. 22. ·‰ËÌÔÛ›Â˘ÙË ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹. ÂΉ. B¿ÓÈ·˜.. ·‰ËÌÔÛ›Â˘ÙË ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÂÚÁ·Û›·. «¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰È‰·Ûηϛ· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË».. Aı‹Ó· 1982. «∏ ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈӻ. 47.ÂÓfiÙËÙ· ANAKA§À¶∆ø ∆∏ ª∞°∂π∞ ∆∏™ °¡ø™∏™ 9Ë µπµ§πO°ƒ∞ºπ∞ °∂ƒO¡π∫O§OÀ ∂. Î·È ∫ø™∆∞§∞ µ.. °ÏÒÛÛ·. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.. 1995. §π∞¶∏™ µ. «∏ ηٷÓfiËÛË ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÊÚ¿ÛÂˆÓ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 8-11 ÂÙÒÓ» ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË. ¶·Ù¿ÎË. ∆Oª¶∞´¢∏™ ¢. ÊıÈÓfiˆÚÔ 1988.. °ÏÒÛÛ·. ∞ı‹Ó· 1997. ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °. «OÈ ÏÂÍÈÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÔÏ˘Ù˘›Â˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú¿ÍË». ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. 47... Ù‡¯. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1995. ÂΉ. ∞fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘... B¿ÓÈ·˜. ηÏÔη›ÚÈ 1984. ¡ÂʤÏË...™∆’ Ù¿ÍÂȘ). ∆∞¡∏™ ¢. «¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹». ª∂§∞™ ¢. ÂΉ. ™˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (∂’ . ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. °ÏÒÛÛ·. «∞Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜».. ¶∞¶∞°ƒ∏°OƒπOÀ °..

ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘. Ù· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘.10Ë ÂÓfiÙËÙ· °NøPIZø TON TO¶O MOY KAI TON ¶O§ITI™MO TOY A. OÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÂȉÈΤ˜. Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘. À¶OTAKTIKH ™YN¢E™H ¶POTA™EøN B. °È· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Â·ÚÎÔ‡Ó ÂÊÙ¿ (7) ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ –ȉȷ›ÙÂÚ· ̤۷ ·fi Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·– ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ –Û˘¯Ó¿ ·Û˘Ó›‰ËÙ·– ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ì¤Û· ·fi ÂÈÎfiÓ˜ (ÔÙÈΤ˜ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜).Ï. ¯ÔÚfi˜ Î. ·Ú·¯ˆÚËÙÈΤ˜. Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ·˘Ù‹ ϤÁÂÙ·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ‹ ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ÚfiÙ·ÛË.Ï. ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜. °ENIKE™ ¢I¢AKTIKE™ O¢H°IE™ OÈ ÛÎÔÔ› Ù˘ 10˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô (˘ÔΛÌÂÓÔ / ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ ‹ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜). £ÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘. O ÛÎÔfi˜ ›ӷÈ. Ó· „¿ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Á‡Úˆ ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ (Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘: ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. 110 . «‹ÙÔÈ ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ (ÂȉÈÎÔ‡˜. ñ ¡· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÏÂÍÈÎÒÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȉÒÓ. ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î. ªÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ·ÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË.). ȉ›ˆ˜ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÒÓ. fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù‹. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û·„Ô˘Ó Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙ›Í˘ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. ̤ۈ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÚÎÂÙÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Ù· Û˘Óԉ‡ԢÓ. ÌÔ˘ÛÈ΋. ˘ÔıÂÙÈΤ˜.¿. Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ Ô˘ ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·.. ¢ËÏ·‰‹ Ò˜ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰¤ÓÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘. B.) ‹ Ì ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ϤÍÂȘ» (∆˙¿ÚÙ˙·ÓÔ˜ 1991: 10-11).1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ¢Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë «Î·ı’ ˘fiÙ·ÍÈÓ» Û‡ÓÙ·ÍË. ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ‰ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘.

·˘Ù‹ Ë ÛÙ›ÍË. ∫·È ÚÔÛ·ıÒ. µ¤‚·È·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ 1988: 393) ›ӷÈ. ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡˜ (·Ó).ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√¡ ∆√¶√ ª√À ∫∞π ∆√¡ ¶√§π∆π™ª√ ∆√À 10Ë ÙÂÏÈΤ˜. fiÔ˘ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ÁÂÓÈο Ë ÛÙ›ÍË. ‚.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ∞Ú¯Èο –̤۷ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ µ1– Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ 8Ë ÂÓfiÙËÙ·. ÚÈÓ. ÌÔÚ› Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È ¿Óˆ ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÌÈ·˜ ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘.1 £ÂˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ™ÙË °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ÛÙ›ÍË Î·È ÛÙ›˙ˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚¿˙ˆ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË Î¿ÔÈ· ÛÙ›ÁÌ·Ù· (ÛËÌ¿‰È·). OÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙË °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.¯. ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ›‰Ë ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ –·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘– ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ÒÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ «ÛËÌ¿‰ÂÌ·». ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¯ÚÔÓÈΤ˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. ÂÂȉ‹. ‚Ô˘ÏËÙÈΤ˜. ·ÊÔ‡. ª¤Û· ·fi ÙȘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ. ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ (ÁÈ·Ù›. Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÛÙfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ™˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ¯Ú‹ÛË ‹ fi¯È ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÚfiÙ·Û˘. fiÔ˘ ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó ÙȘ ·ÚȘ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó. ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ (. ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· µ3 Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏ› Î·È ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· °.). ™HMEIA ™TI•H™ °. ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ›Ûˆ ‹ Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ϤÍÂȘ. ∫·È ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ –˘ÔÂÓfiÙËÙ· µ1– ÂÚÓ¿Ì ÛÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· µ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ (˘ÔÂÓfiÙËÙ· µ3).. ∆· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ›‰Ë ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈ̘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋˜-˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙË Ì›· Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË. Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ (fi. fiÙ·Ó. ÂÓÒ. ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ (ÌË. ˆ˜. °..: 52). ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK OY 111 . fiˆ˜ ›‰·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ 8Ë ÂÓfiÙËÙ·. Ò˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ· ¿ÏÏˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. OÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ (‰ËÏ. Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ (·Ú¿). OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î·ÓfiÓ·. ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜. ‰‡Ô ÂȉÒÓ: ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› Î·È ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ›. ·ÊÔ‡). Ô˘). ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÌÔ˘. Ì‹ˆ˜). fiÔÙ ÎÙÏ. Ô˘). Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜ (fi. «ÔÈ ¿ÎÏÈÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ϤÍÂȘ ‹ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜». ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ (ÒÛÙ (Ó·).: 396-399) ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ: ÂȉÈÎÔ‡˜ (fiÙÈ.

∫·Ù’ ¿ÏÏÔ˘˜ (Tournier. ¶·Ó·Ú¤ÙÔ˘ 1995: 13) ÛÙ›ÍË Â›Ó·È «ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ ÛËÌ›ˆÓ. ηٿ οÔÈÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ. 112 . ϤÍÂȘ. ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ηٿ ÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜». Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ʈÓËÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·». ÚÔÙ¿ÛÂȘ) Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÙÈο («“Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó”. ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ÛÙ›Í˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰Â «ÊˆÓÔ‡ÓÙ·È». Û’ ¤Ó· ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì·.ÙÈ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ. ‚·ÛÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ÛÙ›Í˘ Â›Ó·È Ë ˘Ô‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ·‡ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÌÂψ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ·ÚfiÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Úfiٷٷ ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË. ÕÚ·. ÚÔÙ¿ÛÂȘ») (K·Ï·˚Ù˙¿Î˘ 2001: 27). ∆· ÛËÌ›· Ù˘ ÛÙ›Í˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·˘ÛÙÈο (ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Ó Ï¤ÍÂȘ. ÕÚ·. Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·fi «ÛËÌ¿‰È· Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ˆÌ οˆ˜ fi. ηٿ ÙÔ ª. ÊÚ¿ÛÂȘ. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë.10Ë ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√¡ ∆√¶√ ª√À ∫∞π ∆√¡ ¶√§π∆π™ª√ ∆√À °È· ¤Ó·Ó ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚÔ ÔÚÈÛÌfi: ∏ ÛÙ›ÍË. ÛÙÔ ∂. ‰ÂÓ ÚÔʤÚÔÓÙ·È. ÊÚ¿ÛÂȘ.

AÓÙ›ıÂÙ·. ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÎfiÌÌ· ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK OY 113 .ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√¡ ∆√¶√ ª√À ∫∞π ∆√¡ ¶√§π∆π™ª√ ∆√À 10Ë ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ Û˘ÓÔÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ·fi ÙÔÓ ∫·Ï·˚Ù˙¿ÎË (ÛÂÏ. 35. 61-2).

. 95-6. (Á) ÁÈ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ηٿ ÛÂÈÚ¿.: 90).10Ë ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√¡ ∆√¶√ ª√À ∫∞π ∆√¡ ¶√§π∆π™ª√ ∆√À ÕÓˆ ÙÂÏ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ: (·) ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ̤ÚË ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. Ì ÚÔÛı‹ÎË ÔÈÎ›ÏˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ (fi. (‚) ÁÈ· Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ηٿ ϤÍË Î¿ÔÈÔ ·fiÛ·ÛÌ· ͤÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘. 114 . ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È΋ Ì·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË (fi. ¢ÈÏ‹ ÙÂÏ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠΢ڛˆ˜: (·) ÁÈ· Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÔ˘Ì οÙÈ Ô˘ ÁÚ¿„·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‹ ÁÈ· Ó· ··ÚÈıÌ‹ÛÔ˘Ì ٷ ̤ÚË ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘. Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ). (‚) «ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ ̤ÚË ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ÁÈ· Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ˆ˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ.. fiÔ˘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏ› ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘».

ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi. Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·» (fi.2 ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ∏ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ° ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜: Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ı˘ÌËıÔ‡Ó fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈˆı› ·ÏÈfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏ›·.. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‰Â ‰›ÓÔÓÙ·È Ô‡ÙÂ Î·Ó Û¯ËÌ·ÙÔÔÈË̤ӷ Ù· Û¯ÂÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙ›Í˘..ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√¡ ∆√¶√ ª√À ∫∞π ∆√¡ ¶√§π∆π™ª√ ∆√À 10Ë ∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi «Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ Ì ·˘ÛÙÈ΋ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. OÈ ·‡Ï˜ fï˜ ‰ÂÓ ˘Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Í›· fiÛˆÓ ÂÚÈÎÏ›ԢÓ. ·Ï‹˜ ÚfiÙ·Û˘ ‹ ÂÈʈÓËÌ·ÙÈ΋˜. ∏ ‰ÈÏ‹ ·‡Ï· «·Ó·ÎfiÙÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ì·˜. «ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜: ˘ÔÓÔÔ‡Ó Î¿ÙÈ Â˘ÓfiËÙÔ.: 113). Êfi‚Ô..: 118). ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ê¿ÛÌ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ: ı·˘Ì·ÛÌfi. ·ÏÏ¿ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘» Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÙfiÓÔ˜ Ù˘ ʈӋ˜ Ì·˜. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â˘Ê˘ÔÏÔÁ‹Ì·ÙÔ˜. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÏÒÓÂÈ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Ù· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·È. ÙÔ ÎfiÌÌ·. ·fiÚÚÈ„Ë[.. ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ‹ÈÔ ÙÚfiÔ» (fi. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Ì ÙÔÓ ÂÈÙÔÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi. ñ ¡· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙ›Í˘ ۠ΛÌÂÓ· ¿ÏÏˆÓ Î·È ‰Èο ÙÔ˘˜. ¢ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ‹ ÂÚÈfi‰Ô˘. °..: 99). ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.ÙÈ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ. Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ó· ·Ú·ÏÂÈÊı›» (fi.: 122). ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ fi. ∆· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο «Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û¯ÔÏÈ·ÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜. ∆Ô ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi «Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ Ì ·˘ÛÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È –΢ڛˆ˜– Û¯ÔÏÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ·. ÚfiÛıÂÙÔ ˘ÏÈÎfi. ÚÔÂȉÔÔÈ› Ó· ¯·ÌËÏÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË. ··ÈÙÒÓÙ·˜ ·¿ÓÙËÛË ‹ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·ÔÚ›· Î·È ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·» (fi.: 104). (fi.. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK OY 115 . ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û·ÊÒ˜ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ̤ÚÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ‹ ͤÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘» (fi. ÕÏψÛÙÂ. ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜.. ÙË Ì¤ÛË ‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.]» ÎÙÏ. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ·Ó·ÎÂʷϷȈÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ·ÔÛȈÔ‡Ó Î¿ÙÈ ¿ÚÚËÙÔ. ∏ ·Ú¤ÓıÂÛË «Â›Ó·È ΢ڛˆ˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·˘ÛÙÈÎfi.: 107). ÊÚ›ÎË. ñ ¡· οÓÔ˘Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ: ÂÂÍËÁ›. ∆· ·ÔÛȈËÙÈο «·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·˘ÛÙÈÎfi ΢ڛˆ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÂȉÔÔÈ› ‚¤‚·È· ÁÈ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·‡ÛË.

10Ë ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√¡ ∆√¶√ ª√À ∫∞π ∆√¡ ¶√§π∆π™ª√ ∆√À ¢. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. Â›Û˘. XPH™H §E•IKøN ∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÏÂÍÈο οı ›‰Ô˘˜. ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÈÛÙÔÚ›· (Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·) Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fï˜ Ì ٷ ÂÚÌËÓ¢ÙÈο. ı· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÛÙËı› ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÚfiÏˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ¢›ÓÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛË̷ۛ˜ ϤÍÂˆÓ Û ÏÂÍÈο Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Ì· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ٷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ. ÂÓÒ Û ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ∆Ô Â›‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È (ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ) ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· (Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈο Î·È ˘ÊÔÏÔÁÈο) ·fi Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ ‰È¿‚·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. Ì ·ÊfiÚÌËÛË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∆·¯ÙÛ‹ «∏ ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ Ë ∞ı‹Ó·» (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ). §ÂÍÈο ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ›Ù Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (CD-ROM) ›Ù Û ¤ÓÙ˘Ë ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Û ̷ıËÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ¿ÏÏÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ È‰È·›- 116 . ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ÏÂÍÈÎÒÓ Î·È ÙȘ ‚Ú·¯˘Áڷʛ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÏÂÍÈÎÒÓ. E. Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÏÂÍÈο ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜. ̤۷ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ó· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÙfiÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ‹ ÙÔÓ Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ (ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ‹ ͤÓÔ˘˜). ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ ∏ ÚÒÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ·ÚÎÂÙ¿ Û¯ÔÏ›·. Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÏÂÍÈÎÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ‹ ¤ÛÙˆ ̤ۈ ʈÙÔÙ˘ËÌ¤ÓˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜. ªÔÚÔ‡Ó. ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û ‡ÊÔ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ‰ËÏ·‰‹. fiÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ·fi ·ÏÏÔ‡ ı· Û˘˙ËÙ¿ Ì ¤Ó·Ó ÓÙfiÈÔ Î·È ı· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ‹ ı· ··ÓÙ¿ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙÔ˘ οÓÂÈ Ô ÓÙfiÈÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜. ™Â ÌÂÚÈο Ì¿ÏÈÛÙ· η٤ÏËÍ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ™ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘.

ÂΉ. ∆Ô ∫fiÌÌ· Î·È ÕÏÏ· ™ËÌ›· ™Ù›Í˘ ÛÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·.. º. ¤ÙÛÈ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ ·fi ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÙÔÌÈο Û ı¤Ì·Ù· Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙÂÚ˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘. Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Û˘Ó‹ıÂȘ ·ÏȤ˜. ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ı· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ ı· ‚ÚÔ˘Ó Û Û›ÙÈ· Û˘ÁÁÂÓÒÓ ‹ ÁÓˆÛÙÒÓ. Ì ÛÎÔfi Ó· ÙË ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û ÙÚ›ÙÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙÔ ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û ‚È‚Ï›·.. ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹. µπµ§πO°ƒ∞ºπ∞ ∫∞§∞´∆∑∞∫∏™ º. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜. ÙfiÌ. Ë ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ÌÔÚ› ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜.. ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ı· ¤¯ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó. ∞Ó·Ù‡ˆÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ O∂™µ (1941) Ì ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ŒÙÛÈ. Aı‹Ó· 1995.. ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÓfiÏË ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. Tƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ ª. ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ: ¤ÙÛÈ. ∞ÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1988. Ô˘ ÌÂÙ·ÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ÂΉ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ‰Â ‰›ÓÔÓÙ·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ µ’ Ù¿Í˘ Ì ٷ͛‰È· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜.ÂÓfiÙËÙ· °¡øƒπ∑ø ∆√¡ ∆√¶√ ª√À ∫∞π ∆√¡ ¶√§π∆π™ª√ ∆√À 10Ë ÙÂÚË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘. KÂÈÌÂÓÈΤ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ™Ù›Í˘.. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ì ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó. ™·‚‚¿Ï·. NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK OY 117 . Afi ÙËÓ T¯ÓÈ΋ ÛÙËÓ T¤¯ÓË ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ¤¯ÔÓÙ·˜ È· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÓÔًوÓ.. µ’. ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ∞ı‹Ó· 2001. ¤ıÈÌ· ‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ‹ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ. Aı‹Ó· 1984. M¶∞ª¶π¡πø∆∏™ °. ∆∑∞ƒ∆∑∞¡O™ ∞. ∆Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Û˘Ïϯı› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘Ô. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ™‡ÓÙ·ÍȘ (Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜). £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991 (·ã ¤Î‰ÔÛË 1953). ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·. ¶∞¡∞ƒ∂∆OÀ E. °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›· Î·È §ÔÁÔÙ¯ӛ·. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ.

54. 83 ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ 66. 76. 28. 26. 75. 67 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 39. 115 ÚfiÙ·ÛË-ηٷÎÏ›‰· 40. 80. 96. 70. 25. 53. 110 ÚfiÙ·ÛË ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ 28 ÚfiÙ·ÛË Û‡ÓıÂÙË 28 ÚfiÛÊ˘Ì· 66. 37. 85. 85. 80-82. 41. 71. 47. 43. 41. 41. 86 ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë 7. 51. 98. 74-77. 101. 42 ÚfiÙ·ÛË Î·Ù·Ê·ÙÈ΋ 28 ÚfiÙ·ÛË ÎÚ›Ûˆ˜ 26. 78. 33. 90. 107 Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜/‰Ú¿Û˘ 11. 32. 48. 49. 99. 79. 48. 91. 58. 32. 111 ÂÈÙÔÓÈÛÌfi˜ 14. 37. 50. 13. 28. 59. 116 ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·/ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfi ΛÌÂÓÔ 13. 50. 61. 26. 89. 34. 70. 103. 92. 40. 68. 28. 93. 33. 49. 33. 72. 28. 40-42. 20. 23. 53. 78. 60. 15. 85. 14. 28. 51. 82. 91 ÙÒÛË 58. 105. 36. 84. 55. 27 ÚfiÙ·ÛË ÂÈʈÓËÌ·ÙÈ΋ 25. 101. 54-55 ÚfiıËÌ· 66. 82. 110-112. 80-83. 76. 16. 34. 65. 74. 61. 105 ÂÎÊÒÓËÌ· 33 Â͈ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· 67. 64. 81. 103. 76 ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 21. 60. 14. 77. 43. 73. 14. 14. 70-80. 84. 23. 86. 90-92. 83 Â›ıÂÙÔ 59. 90-91 ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· 7. 67. 110 Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi 70. 32. 94 ÊÚ¿ÛË ÚËÌ·ÙÈ΋ 71 ʈӋ 70-72. 71. 111 Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ 59. 51 ÂÂÍ‹ÁËÛË 80. 52. 86. 25. 105. 22-23. 59. 58. 90 ¿ÚıÚÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi 60. 82. 46. 104. 108. 26. 83 ÌÂÙ·ÁÏÒÛÛ· 13. 83. 104. 29. 115 ÚfiÙ·ÛË ·ÔÊ·ÓÙÈ΋ 17. 22. 46. 35. 94. 47. 116 Û‡Ó‰ÂÛË ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ 97-100. 58. 76-77. 81. 11. 28 ÚfiÙ·ÛË ÂÈı˘Ì›·˜ 26. 86 ·Ú·ÁˆÁ‹ 8-12. 101 ÂÚ›ÏË„Ë 48-51 ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘ 98 Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˜ 39. 23. 19. 55. 28. 61. 38. 99. 59. 94. 74 ‰ÔÌ‹ 7. 6468. 95. 17. 103. 25. 51. 59. 53. 81. 15. 78. 83. 111 Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ 27. 117 ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘/·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· 9. 105 ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË 39. 108 ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·/ÈηÓfiÙËÙ· 11 ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË 11 ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜/Û˘Óı‹Î˜/ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ 19. 33. 95. 65. 14. 80. 19-23. 38. 32. 33. 49. 80. 17. 110. 42. 97. 23. 22. 70. 83. 73. 73. 102. 58. 104 . 61. 77. 28. 27. 21. 59. 20. 37. 94. 61. 43 ¿ÚıÚÔ ·fiÚÈÛÙÔ 88. 12. 22. 81. 47. 59. 65-67. 14. 85. 71. 15. 76-77. 51 ¢ÂÏÈÍ›· 9. 92. 24. 101. 90. 94. 77. 76. 37 ÏfiÁÔ˜ ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ˜ 110 ÌÂÁÂı˘ÓÙÈο 66. 55. 107. 51. 35. 51. 38. 102 ‰È¿ıÂÛË 70. 93. 110 ÚfiÙ·ÛË Â·˘ÍË̤ÓË 14. 98. 99. 55. 104-107. 34. 84. 80-86. 65. 95. 34. 77. 82. 100. 70-72. 46. 23. 42. 26 ÚfiÙ·ÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ 14. 80. 35. 55 Û¯‹Ì· ·Û‡Ó‰ÂÙÔ 97-99 Ù·ÍÈÓfiÌËÛË 16. 84. 29. 86. 93. 97. 102 ÏfiÁÔ˜ ÁÚ·Ùfi˜ 8. 85. 19. 76 Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· 33. 110 Û‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ 100. 34. 86 ÛËÌ·Û›· 71. 19. 111 Û‡ÓıÂÛË 29. 103 Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÏ›ÛË 61 ·Ú·ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›· 33. 83 ‡ÊÔ˜ 9. 76-78. 103. 22. 77. 115 ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· 33. 76. 116 Ê¿ÎÂÏÔ˜ ˘ÏÈÎÔ‡ 17 ÊÚ¿ÛË ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ 35. 23. 55. 105 ·Ú¿ıÂÛË 82-83 ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 21. 97. 76. 75 ÛÙ›ÍË 14. 108 ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ 103. 94 Â›ıËÌ· 66-67. 97 ÎÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË 8 ÎÒ‰Èη˜ 12. 100. 107 Â·ÁˆÁÈο 7. 11. 10. 111 ÚfiÙ·ÛË ÂÏÏÂÈÙÈ΋ 14 ÚfiÙ·ÛË ÂÍ·ÚÙË̤ÓË 99. 50. 99. 90 Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ 103 Û‡ÛÙËÌ· 21. 53. 59. 78. 75-76. 25. 100. 67. 77. 98 118 ÏfiÁÔ˜ ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ 7. 58. 83-86. 38. 19. 110. 38. 36. 86 ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ 80 ÚfiÙ·ÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË 99 ÚfiÙ·ÛË ·Ï‹ 14. 16. 65-68. 28. 83. 93. 17. 55. 89 ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË 10-11 ·Ê‹ÁËÛË 46. 43. 108 Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi 24. 71. 95. 33. 20. 99. 96. 80. 36. 58. 105 ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ 58. 77. 88. ηٿÏËÍË 61. 42. 58. 98. 95. 75. 22. 115 Û˘˙˘Á›· 70. 108. 52. 48. 43. 89. 19. 28 ÚfiÙ·ÛË ·ÚÓËÙÈ΋ 28 ÚfiÙ·ÛË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· 24. 78. 17. 59. 110 ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈο 66. 90-91 ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ 59 ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ 81. 67. 94. 59. 13. 58 ÂÈÏÔÁ‹ 13. 110 ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜ 8083. 9. 90. 76. 32. 110 ·ÍÈÔÏfiÁËÛË 8-11. 97. 49. 107 Ú‹Ì· 24. 85 ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 70-73. 8.EYPETHPIO OPøN ·ÏÏËÏÔ˘¯›· 41 ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 58. 33. 95. 72. 60. 84. 97. 75 ¯ÚfiÓÔ˜ 21. 27 ÚfiÙ·ÛË Î‡ÚÈ· 39. 61 ˘ÂÚ‰ÔÌ‹ 50 ˘ÔΛÌÂÓÔ 34. 100.

61. ∞. 69. 24. 24. 18 COPE. 51. 105. 56-57 Ã∞ƒ∞§∞ª¶O¶OÀ§O™. 17 GENETTE. 44 ™∆∂ƒ°πO¶OÀ§OÀ. ∂À∞°. °. 44 ¶O§π∆∏™. K. ¡. 96. 96. 56 KELLOGG. 87. 109 º√À¡∆√¶√À§√À. 69 ª∏∆™π∫O¶OÀ§OÀ. 30. 96 ∫OÀƒªOY§∏™. 87. M. 92. ∂. 56. 104-105. 31 PLATT. 18 µLOOMFIELD. Ã. 17. µ. 31 VAN LEEUVEN. π. 57. °. 64-66. 44 ™∞ƒ∞ºπ¢OÀ. 96 πNTZI¢∏™. ¢. AÃ. ª. 24. 30. 57 ¶∂∆ƒOY¡π∞™. 64-68. ∫ƒ. G. 37 HUDDLESTON. ¢. 56. 56 FREY. 107 HOLTON. 87. ª. L. 102 ∆∑πOµ∞™. 44. 96. 68. 56 CRYSTAL. 96 ªπÃ∞§∏™. °. C. ∂. 22. 68 SCHOLES. ∞. 30. 81. ª. G. 18 ™∫OÀƒ∆OÀ. M. 58-59. T. 30. Ã. 56 °∫∞°∫∂§∏. 26. Ã. ª. J. W. 44 ¡∆∞ƒπ§§∏™. ∏. º. 30 NASH. °. 109 MALMKJAER. ∞°°. 37-38. 61. 58-60. ∂ªª. 44. 71-73. 56 µ∞™π§∞ƒ∞∫∏™. ∫. 18. 56 ¢∞ªπ∞¡OY. 109 ∫O¡∆O™. °. 117 K∞ƒ∞¡∆∑√§∞. π. 18 ™∆∞ªOÀ. 36. 69 ∫OÀµOÀ. 53. 96. 68 º∞ƒπ¡OÀ-ª∞§∞ª∞∆∞ƒ∏. H. 31. 17 °π∞¡¡OÀ§O¶OY§OÀ. M. 53. §. 109 §πO§πO™. ¡. 83. 24. 87. ¢. 79. 57 STACEY. 75-76. µ. 38. 87 ∆™O§∞∫∏™. 56 ∞¡∞™∆∞™π∞¢∏-™Àª∂ø¡π¢∏. 17. 30 BULLOC. A. 3031.∞. ∫. 56. 56. ¡. ∞. 79. 65. 26. 31. ¶. 57 S∂πDLHOFER. ª. 86. 3435. §. P. D. ∆. 44 ª¶∞Ã∆π¡. 56-57 ¶∞ƒ∞™∫∂ÀO¶OÀ§O™. 109 ∆∞¡O™. 109 ∆ƒ∞¡O™. 57 ª¶O¡π¢∏™. 56 ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À. ª. ¢. Ã. 79. 18 ∆Oª¶∞´¢∏™. 21-22. 96 ∞£∞¡∞™πOÀ. 88. 57 ™∆∞ª∞∆√¶√À§√À. 31. R. 56 ∞ƒÃ∞∫∏™. 56 MATTHEWS. 86. 6466. 30 ONG. S. 30 MC CARTHY. 44. C. 31. 68 ∫∞§∞´∆∑∞∫∏™. ∆. E. 69 §π∞¶∏™. 109 ™∂∆∞∆O™. 68 °∫∞¡π¢OÀ. 44. 92 ∫O¡∂™∞. 21. 66-68. 17. 113. 18 ∆∞¡∏™. ∂πƒ. 56 LITTLEWOOD. ∞. K. W. 17 ¢∂§πµ∂ƒ√À¢∏. ¶. 57 ™∆∞ÀƒOÀ. 79. 109 ∆™O§∞∫O¶OÀ§OÀ. 30. 17 ¡∞∫∞™. 56 ∫§∞Iƒ∏™. 96. 17 ∫∞ƒ¢∞ƒ∞-∫∞§∞ª¶∞§π∫∏.G. 86 ∫OÀ§OÀª¶∏-¶∞¶∞¶∂∆ƒO¶OÀ§OÀ. 44 ™∆∂º∞¡∞∫∏. ¶. R. 57. 44 ™¶∞¡√™. 20-21. 87.E Y P E T H P I O O N O M AT ø ¡ A°°∂§A∫O™. º. ƒ. 96 °ƒ∏°Oƒπ∞¢∏™. W. 68 £∂Oº∞¡O¶OY§OÀ. 58-59. ª. 109 ÃONTO§π¢OÀ. £. 109 ∫ø™∆OÀ§∏. µ. ¡. 68. 21. 30. 44. 30. °. °∂øƒ°πO™ 31 ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™. 109 ªÀ§ø¡∞™. 96. 57 RICHARDS. ∫. 44. 30. 109 ª¶∞™§∏™. ¢. 57 ÃÀ™∞ºπ¢∏™. 56 πOƒ¢∞¡π¢OÀ. J. ¢. 24. º. ∞. 57 ª¶∞§OÀª∏™. 57 T√∫∞∆§π¢√À. 22. 51. ∂. 30. °. D. µ. D. 50. 109 °∂øƒ°∞∫O¶OÀ§OÀ. ¢. ƒ. B. E. B. D. 22. 17 ∞À¢∏. 30. 36. 57 ¶∞¡∞ƒ∂∆OÀ. 30. 80-81. 44 ƒ∞À∆O¶OÀ§OÀ. 44. 53. 112. 30 MACKRIDGE. K. 53. 31 PLATT. 30 BOUD. ∂. 20-21. ∆. 67-68 FLOTTUM. 96 ∂À£ÀªπOÀ. 17. L. 57 ª∏∆™∏™. ¶. 45 T∑∞ƒ∆∑∞¡O™. 109 META•πø∆∏™. Ã. 18. 68-69 Ã∞∆∑∏™∞µµπ¢∏™.∫. ∞. °. J. 18 ∫∂¡ø. 39. °. 18 PINKER. 35-36. 101-102 ¶OÀÃ∞. 79.. ∞. 96. G. 18 LYONS. 45. G. π. 107. R. 71-76. 35. 21. 53-54. 50. 17 ¶ANA°π¢∏™. P. 33. 18 HYMES. 18 MILLER. 88. ∞. º. 69. 41. 86. B. ∂. ∞. 44. ∫. ¶. 68 ∞ƒ∞¶O¶OY§OÀ. 44 ¶∞∆OY¡∞. 6869. ¶. ∞. 30. J. 53. µ. 117 ¶∞¡∏°Àƒ∏™. 109 ¶∞¶∞´ø∞¡¡OÀ. D. 69 ∫ø™∆∞§∞. S. K. 57 ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™. 44. 44 ∫∞µOÀ∫O¶OÀ§O™. 24. ™. 61. °. A. ª. 69 ¡∆∞§∆∞™. ¡. 18. 18 NE O E§§ HNI KH ° § ø ™™ A A’ ° I B§ I Y ñ B YM N A™ IO ¶A O EK I ¢E Y TIK OY 119 . 31. 17 ªOÀ§§A™. 69 ¶§∞∆ƒπ∆∏™. 31 PRINCE. 86. 96 °∂øƒ°√Y™∏™. 30 MARIN. 25-26. 79. ¶. 22. 50. 87 ¶∞¶∞°ƒ∏°OƒπOÀ. 109 ª∂§∞™. ∫. Ã. 56 ¢∞¡∞™™∏™-∞º∂¡∆∞∫∏™. 56-57 WIDDOWSON. 57. π. ∂. 44 ¢ƒOY§π∞™. ∫. 96. 69. 64-65. M. 44 °∂ƒO¡π∫O§OÀ. 69 ∫OÀ∆™OÀ™πªOÀ-∆™π¡O°§OÀ. K. 37-38. 50. 17 BROWN. 44 §O¶¶∞. 44 ∞¡∞°¡ø™∆O¶OÀ§O™. ∞. H. 69 ™∫π∞. 30-31. 85. 56 GIPPS. 41. 57 KRESS. ¢. 109 ∫∞∆™∞ƒ√À. 44 AYRES. 17 HALLIDAY. 56 ∫ƒπ∞ƒ∞™. 41. 69. 57 THORNE. 31. 83. 112. 44 °OÀ∆™O™. 57 ºπ§π¶¶∞∫∏-WARBURTON. 24-25. 50. J. 96. 17. 17-18. AƒÃπª. 57 YULE. A. 56 ª∞ƒ∫∞∆∞∆O™. 24. R. OÀƒ. H. 44 CARTER. 34-35. 71-76. E. 39. 30. B. 86 ª∞∆™∞°°OYƒ∞™. 86. 117 ∆™∂™ª∂§∏. 56 MATHIEW-COLAS. 56 ∞¢∞§O°§OÀ. 57 ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™. 17. 87. 31 K∞LANTZIS. 44 PARIS.

ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946. Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright). ∞’). 108.ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. . ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹.

Related Interests