Interes publiczny – relacja między stanem faktycznym a jego oceną, zawierającą odpowiedź na pytanie czy stan ten może

przynieść jakieś korzyści ogółowi. W interesie publicznym leżą podstawy lub działania korzystne dla społeczeństwa. Sankcja – zagrożenie dolegliwością dla podmiotu, który realizując jakieś działanie narusza obowiązującą normę. Reformationis in peius – niemożność wydania orzeczenia sądowego drugiej instancji na niekorzyść podmiotu składającego środek zaskarżenia. Zakład administracyjny – względnie samodzielna jednostka organizacyjna, wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usług socjalnokulturalne o szczególnym znaczeniu społecznym. Zakład publiczny – wyodrębniona jednostka administracyjna, która otrzymuje określony zestaw zadań publicznych od podmiotu administracji publicznej który ją tworzy i która z tego powodu pozostaje pod stałym wpływem tego podmiotu Materia ustawowa - zakres spraw, które mogą być regulowane wyłącznie przez ustawy. Obejmuje zazwyczaj: nakładanie obowiązków na jednostki i zbiorowości, przyznawanie im praw (uprawnień), ograniczenie ich wolności i praw, ustrój, właściwości i zasady działania aparatu państwowego oraz samorządu terytorialnego, główne zasady systemu gospodarczego i finansowego państwa, status funkcjonariuszy państwowych Teorie dot. samorządu - naturalistyczna – samorząd przeciwstawiany państwu, gmina starsza od państwa, niezależna od niego, ma swoją wolność; państwo federacją gmin - państwowa – samorząd powstaje przez przekazanie mieszkańcom i ich wspólnotom części funkcji państwa, polegającej na sprawowaniu administracji publicznej - polityczna – samorząd wyodrębniony ze względów politycznych by społeczeństwo mogło uczestniczyć w wykonywaniu administracji publicznej Tzw. Szczególne stosunki władcze - tyczy się podmiotów poza administracja publiczną, ale mających cechy i statut zbliżony do organów wewnętrznych. Szczególność tych stosunków polega na tym, że osoby poddane takim podmiotą są podwójnie podporządkowane, bo i ogólnej regulacji prawnej jak i tej szczególnej wynikającej np. z faktu przebywania w zakładzie adm. bądź na poligonie wojskowym. Normy ustrojowe – określają status prawny poszczególnych organów administracji publicznej i wzajemne powiązania między tymi organami. Formalne źródła prawa = akty stanowienia prawa Źródła poznania prawa Materialne źródła prawa – czynniki społeczno polityczne kształtujące treść norm prawnych Akt normatywny – zarówno wszelkie źródła prawa sensu stricte (skierowane do wszystkich adresatówpowszechnie obowiązujące), jak i wszystkie takie działania, które zawierając w sobie normy określające uprawnienia lub obowiązek adresata nieokreślonego powszechnie, ale również nie indywidualnie. Rodzaj upoważnienia ustawowego = rodzaj podstawy prawnej Tzw. Niezorganizowane źródła prawa – zwyczaj i prawo sędziowskie Pojęcia narzędzia – pojęcia wymyślone przez teorie prawa i doktrynę samego prawa administracyjnego w różnych okresach rozwoju tego prawa i określane jako pojęcia narzędzia, to znaczy konstrukcje myślowe, modele za pomocą których systematyzuje się i interpretuje porządek prawny. Stosunek administracyjno prawny – sytuacja w której ze względu na jakaś obowiązującą normę prawną dotyczącą jakiś podmiotów istnieje obowiązek zachowania się jednego podmiotu wobec drugiego. Forma działania administracji - określony przepisem prawa typ konkretnej czynności organu administracji; rozaj podejmowanego działania

czynność polegająca na zastosowaniu normy prawa administracyjnego. Partnerstwo publiczno – prawne – współpraca podmiotu publicznego z prywatnym służące realizacji zadania publicznego. tryb oraz warunki realizacji tzw regionalnych programów operacyjnych. (od niej można wnieść odwołanie i ona jest przedmiotem kontroli sądowej) Powinna składać się z rozstrzygnięcia. zakreślające zakres. gdy właściwy organ lub sąd podejmie inne rozstrzygnięcie. . Dochodzi do złamania zasady kompetencyjności. Takie rozstrzygnięcie wywołuje skutek prawny tylko na użytek danej sprawy administracyjnej. który pozwala organowi administracji zająć stanowisko w sprawie mu nieprzeznaczonej.Akt administracyjny . wydobywając je ze stosownej normy prawnej w połączeniu ze stanem faktycznym. a także jest wydany po przeprowadzeniu sformalizowanego postępowania administracyjnego. lecz równowartościowych prawnie rozwiązań. Kontrakt wojewódzki – porozumienie zawieranie między RM a samorządem województwa. Decyzja administracyjna – kwalifikowany akt administracyjny charakteryzujący się określoną formą (w szczególności pisemną) z odpowiednią zawartością treściową i formalną. Znaczy to ze norma abstrakcyjna i generalna zostaje przetworzona w normę konkretną i w zadzie indywidualną. Stan ten znika. Jest czynnością władczą i jednostronną. uzasadnienia faktycznego i prawnego) Prowizorium administracyjne – wyjątek. Za pomocą tego aktu organ administracji decyduje o prawach i obowiązkach. Opiera się ono na umowie. Uznanie – przyznanie organom administracji publicznej możliwości wyboru spośród dwóch lub więcej dopuszczalnych przez ustawę. Ustawa dopuszcza tylko w momencie zagrożenia życia ludzkiego lub poważniej szkody dla interesu społecznego. Jest aktem decydowania czyli czynnością kończąca proces decyzyjny rozumiany jako ciąg czynności zmierzający do wyboru rozstrzygnięcia.