REGIA AUTONCIVlA, DE ELECTRICIT,A,TE - RENEL

PE 119/90

NORME DE PROTECTIE A MUNC,II • PENTRU ACTI'VITATI • IN INSTALATII ELECTRICE •
..,.". J!!L

EDITIA, A IV-A
'!c

- 1991 -

"

I FlE 119/90 I
NOl{ME
.

IN

DE PROTECT1E A MUNCn ., PENTRU ACTIVITATl , INSTAlATII ElECTRICE
. .
,

-

.

. ..

(Aprobate err Ordinul M.E£. nr. 962 din 25 noiembrie 1989, Ill. bnza avizelor CTE al M.c.E. nr. 82/1989 si eTE al Miuisterului Mundi -SectiuneaJ?rote~tia Mundi Dr: 11/1989)

EDITIA A VI-A

ICEMENERG
Bucurestl 1991

,~

l~! l1;:q,):<u1;,\l:,tl'jtit5·
:>l1.db:'~;€I¢ctl'ke"
. lllI"€it'areila:

, Pte'Zent,ele prescrlpti!'

PC'p),l'i2zl'httto editle (tl VI~~i) fi¢Vltlti.ta a ,,'NQA:melo:l ,d~.prQte<!fif;"l a 1,null_cH, I)!{nt:l'll, 10'-

PE 1,Wi't9S:::: .

I

j

! !
I

cat!'? uu eolecliv de: speda .. dtn 'cudru1 ;:fiQstn)cd M.E;:.E.,a,c:ht_aluJ' ?I%ENEL, cu c'Ousu)±areaac_tuaJeuui Minister ai Muncii ,5i P;rd'liee~'i'e-i ocFcile '_ Departarnsntul $ Prctectiei Muncl], _ NQfwele euprlnd, reglementari pentru ac ti:v I t'a_l i in instalatiJJe. eJedrice, de producere, transport ~i: distributie a erierRl~,i. elE'dr!'~e ~'pe.ci:fjcC'_n~l\JEL,d!11' f1pli~abile ~i alte ins:talalHele:ctnce similare, indiferentde apar_tenenta lor, Nor1nele seaclreseaza jh~1?eg,t11u.i personal angrenat 'in act.tvltatile:. de exploatare-reparatri, cons tru ctli-montaj , sl cercetai~e-proiectarejn in$tal,aNle· electrlce. Lucrarea ~li!hleaz[\ ~1 ser0. ea un indreptar in procesul de forrnare 18 indemfna elevIYdi', studentilor ~i cadrelor didactics din Invl1taminiul profesionel, llceal- $~sl1pertQt de r,peciBlitate, pmcurt1$l a lectcrilor ~t partidpantilot la curs urilede perfectionare a electrleienilor '~.ipersCllJaluJLli tehnic.

,O~lJ(Un, ullilaHJeinle_:r~:at~-

fost clabb.r-ala-de

.

~..

.

.

COOl'Clpl'lil tal'i de

ltrorare

'. lpg.

: . "',

·V'

1m",·

'1

mg, TUtl(jr

Blncu _
t-r'

(:I-JgOI'IU

•.

.

~ HEWU.; _ HEN.EL~npPs

nsp
. ~l S'MT

Prtrrcipalele qiodificari i}i Gotnpl_eturi cets-au adus- norrne_l0r,.prin noua editie, constaum urrnatoarele : 1 Mo.d'ijicari in ceedce priveft:e' st'J'1wturarea prevedcrilo1', redactarea normeler In d9lta partJ distinGte; ~a:r[j, apJicabili\ 1n toate inst:iJhtiUe eleCtrj0e,~i una, Cl"innorm.e: .
Una

H0~pons.1.!J1l dEl Illcrare:

il1g. Victm' ",_

agl,U -

..

D.O.'I ,D,I~.n;, -

. ..

g~ne~ specifics, 3

at)ii:c~~b~l:a, ~h5t?1atiilor- de pi:Q,t!Ucef.e, transpor« iii di'strlbuVie'a' energ'l'sleKectnce',; . . ',' :-.G,o~~sare~; i:p.;fie:pve' ~tn, c.~~:e' d~,ua1pa·7trale:~h9tm.e~QJ;" aprevedertlol' d:€ Rt.otecX1e; ,Jifltmdl pentru eV'ltal'ea ,8(!!ei'0;en;te,i. ~ lor de natura eleetirica~·ineel'eQtr'io.a'l :-:- restructararea tfnorcapilole ~istibcapitolec-a urmare .~ non ,gruParL<;t z:i.prrnelor ~1 a cOl:nasarH prevederilor, 'cb\yf6tm. ~:~lor d.e, rna! sus '(e?,cmpll1 j cap. 23 inclus hi cap. 2,ta:p~ 24 ~ndus, partial la cap, 15 $i16, eap, 251nc1us lacap. 10, 'c'ap. '213 m~h13 la cap, 15 si 11, cap, 2.7 indus Ia cap 18, cap 28 51 8 Inclus la cap. 13 sl 14, subcap. 4.8. lnclus in cap. 5 ete.). '
2. Modificari ale unor pr~ve&et'i:: a expe];ie~tei de ajrllcape ~i a. piopunerilol u~itatilor de exploetars $1 de coustructlt-monta], . ~limitarea dreptului de etnitont numat la personalul ce ~ace pane din sll.hunit'ite1:l de 8}.v1oatare ce aI'€. tn ge.<ihUne<;aLl 111 exp I oatsre pnn can \l'tlntie iii ,t'Hla~ia eJectri I;',~ 111 c@uz.a (·art. 4.3, nou).; - ellmlnarea ~Q~ilJilita:tii de cU1TJU)are. a fLinctiei de emltent cu cea de adrnitent (art. 4.7. nou) : ;- detallerea prevederilor prfvind metodele de lucru sub hloa,re psrsonelul tie construeproprru al l1nHllj;ii de exploatare pDiJle pxp, uta unele manevre in ipstCllatH electrlcs in vederoa tlutllfJrlmttedi Ie j ucru (cap. 7D) I - rncdiftcarea modelulul au-toriZati,~i d\:,! lueru (,ar.eg$ 3). 3 ComplptarfJd no1'melor ell preved:C7'i 1J;oi : .
tH

illtropl1cer:~a Qbliga~iei adl1litentului~i a~afulutcle de a demonstra lipsa tensiunlf tn: zona protejata~i, we,€m;v'" 'in: zona de luctU Cat:t c :4A ..g1.. r:e~p.e.C:tiV, art. ':4:/5.1)! j ,........ e){,ecutal\eq. de

res-

,Iu-

\~uta. Jl:l'ct.ari .c).1 0:' tlurat8 mar mare. de 6 zile ·(eap.·5P sl W9.liel tIN 8fle;x'a4) ; '- "Nqr;rne de [lro.tectiea muncii La executares de, luceart !Ia. lnstEt'lattHe de utUlzare a e{te,rgiei eleetrrce' (Gap. g) ,;
a'etiene(l

l'ctad

.in J):azir proce~~)Qrv·el1bale, 'pe):1

-

"Executareade (Cl;1p. 15 L) ;

lnerar! de .demontare

a

Ilnilor electrice (anexa G).

-

"Prirrml ajutor in caz de accidentare,"

~. tnodlftcarl ~i. cornpletart In t,?a,~e c:~pitqIele $1 in mod deosebit la cap. 1" 2, 3, 5, 7, 8~ 12, 14, 15, ::1;6,22 si '21\ ca urmure

teuS1UTl.0 (cap. 6 E) ; .. - eXI!!l~J~area .conditiiJ9J

-monl<J)

4. EUm,inarea unoT' prevedeTidin »echea ed'ltIe : . - instructejul de protectle a muncli ~i autorlzerea per,Sonalului (capitolul I '~1anexele 1.1. si 1.2..) care stnt tratate 10, "Normele repnbllcane de protectie a muncii'', I/Regul'amen.tul pentrn autorizerea electricientlorHin punctul de' vedere al norrnelcr de protectie a mun cii" elaborat de Mlnisterul Mun~ .t':;H, "Regulamentulde pregatire selection are, instructaj $\ per!ectjonar~, a, persoualului din industria enerqiei electrice $1 termite" PE'024i85 si Normele Minlsterului S'~natatii privind examlnerea medieetaa personalului i - sculele si dispozitivele pentru ridicare si aUCOl"iHC (slibcapitolul 23.1.)" care sint tratate In lnstructiunile PE 006/81 ; - ihcarCti1re8, descarcarea, tr ansportul, manipularea f;ii de~0zltaJea produselcr (cap. 24.), aspecte tratate in Instrucjiuul le

fPE

- .,De~finitii" cuprinztnd explicltaraa uno]' notil.mi din norme, ce nu sinr tratate in alte acte norrnatlve (cap 11-3).

(cap: 2[.1) ;

t'E'glementari referitoare 18 lnstalatltle de 750 kV (In 3., '1 7, 8, n. 13, lB) ; . -:;.. .•Mljlr~ac;e de pt'ote('tit."lmpo!rlvil efectelor clmpuhri electrtc ";1 a cureur ul ul ell" descarcane ('apaC'itiv'" (cap 2D), --:- "Scule, dlspozitive $1 utilaje pentru lucrul sub tenstune''
cap. 1,2. ,

~

mlcrohtdrocentralelorvelectricb (c'op, 30), care slnt tratate in d,nstrucr,iuni specifics (J.1.G-f !84~88).r - Ilstele Iucrartlor ce 58 executa in caz de deranjamente, mcldente ~i avarli, la posturi de transformara, tnstalatit de aIimentare a consumatorrlor ~i de HUffiinatpublic (anexele :3,4. ~i5), aspoctele respective fiind tratats incuprlq'Oiul normelor ~capif.plele 'I, 14, 26 si 27) ~I In Instructlurdle specifice de prote,etie a muncii (ITI-P-B4) ; - codul de semnalizarl de Ia macarale (anexa 6), nefiind
specific continutulut norrnelor

006/8J ; - executarea

de lucrari

de -exploatar-a

~i in tretinere

a

oPE n9.

5

P ;t\.RTEfoJ L-No1'ooe, gl)l'iJ;!l'~l,le, pe ,;pwiectil' h:n ac~iv,W:itJ in ~1.1italatH' cl,~ddce .. "1. Gener~litati . A. Dpmeniul de apllcare
B., Defihitii . , . . .

.

a muncii

-pen-:

~

'Fag,
1:5: 15

:.,

elec;trice. ....•.. F. Ihstructajul ~le proteotie a rnuncli . . . • . G. Autorizarea persenalulut pentru (leHi$urarea activ:ibWi tn instalatille electrice in eJ<ploatare, . . H. Condltii pentru executaren de' lucrart in instalatiile electrtce til exploatare . . , " ...
2. Norms de protectle a munch Ia utrllzarea mijloacelpr de protectie.sc~llelol', dispozitlvelor ~i utilajelot specirice p;entrii 'lucn!irisau manevre in lnstalatille electrlce
A.

.. '; .. "'" C: CondJtil tehntce: pe care -trebule sa letndeplll'Jeasca instalatil'le eL~Ctrice din P1JOcllll,de vedere at n"QJmelor de protectie a muncil . D,Respqn,~a~iljt~~f "Rentru B:p,J icarea t!;ct),e B muncn . '. . . • . .. . • . . g. p~"care treb,ure iii' le:inrleplineasca rpersonalut care I~i. desf8~oal'!'i 'at:tlvi't.f\t~8 j\1. ih'!>ta·Lal;ilLe

15
15
2.[

bor inel~r,tle

pro~

ConcHtii

22

M

25

26
30

In scurtcircuit 3' Instalatl ilor electr leo . , " D. Mijloace de protectie ,lmpotriva, afeetelor ctmpului electric ~i.a curentului de descarcara capacitiva , E. Mlilpace de protectle pentru dehrnltarea matertala

General1tE\~i . . .'.'. " . B. Mijloacede protectie etectreizolante .... c. MijI'oac;e de ,protectie pentru Iegar ea la pllntint

61 .
3i

3/.

~j

10

a zonei d~ lucru

,I

EditH anterionr» Blaliot'lltc. jIe : IJ.G.'I'.D,E..l!:.~SMT M.KE.

:

'CIl'

Apt'ol>~to do : TI-:J.968 Ordiuul Ill', 962/:W8f) llI-19n (Fm 119/71) JV-1976 (PE 119176) V-1982 (PE 11!:1/82)

f-196:3:

7

I' I"
,'r. t,Tif~,~ ,! ~

:P<;lgj

1

'

~~,,;Wn.9I\$e ~.eJP~~l~J~ie, f!l!~~tr.!~.&·~feet'e"ol' 3Q.tiuo\1 a1'.' ' "
, s.\)'LIt'l\!"leclnc
la in~UtJJFJe
~l

a,.ll'ati'hiihr
• • .

rnelai

Uolecanicje~.

" •

1"

A. eeru:taiiH\\~t;.". ,), ,. '.J " s: ,N r!! B" ~~bHr!l!li.Sf\\omt'~n :!llentr1;l' .prega~'i1:e:l" >$'i ~e.seclItii;r.ea jl!~
1-

92

"

·&.-m'i'.s'~&Zj'~~v,e ·~,?1'l1w\,l'

,,!i'efj,pe'

tli:li)bGOr-ire} ,(}i ,pentill , , . • .'., LliCrUS\lb

lUCPl

C. Exe~uta'r.ea

crarilJlr

de

"

,

H . .geHle,

i

.,;1 'Ij,tilaie p¢(lJr.u l! Sculs. ell p~'Sjjni;l\'i e Srre,(;Jahi i .:
'di'SP9ZHivl'!

'tsnstune

lJ'i'terUe.o;,le,

pijote~tt~~ i:J.

ltl'QUur,i

5)

Dtilale

speclale

·3. MHS:lt! 'tehnl\:\e

1\,le1or1 ell seoatere de sub' ~ef1siune, 'in LnstalBtli'le electrice in expleatareA. Generalitati. , , . , B. Intreruperen ~ensillni.i, ~i<"'ep[lrarea \;i'libi15 a instala~lef sau 1p[jr~ii de io,*taltarLe ~,Iet;trie~. .. . C. Blocarea tn pO'litl2 d~schisa ciispoli'tivelof de act.J:~~a,l~: a~an'lt'lIQr prln care 5-a. real Lfal separarsa R vlzlblln. a. lo~talaJ'ei ,'SM a r)i\rti, d,e imtfll(ltle ~i 1:n()I'J,~~)I.ea l,ndJCatO(He.LoiclE) S!il;;Uril,1!2CU cal'acL<;l~ de

'dePl~Of~cJii 'a :in!l~d( e¥~c\l*~re~,d~ tn"

.

52

D, ,m~e9j:t~lii.llea pe.:;'ll;'~~.\!{I'r-i' (AS} .

~nhf.l,1fi'

in ha'Za: Jns:ttiuct<iUhHp,n :tcl.l:Wi:e~. n;I.;I~~Ji (!'I:I-I;'). . ,.~

9.5' 97

a,tl'lbll~hlo:t

G!e~;i_('ly,,!,ieiu.

E. 'Exep:IWre,3 .de ~LI,(}J;,1'Ir,i iQ. baza CjlspozitHJ0r (OV)' . F. E;<ecut<\re~.de J.uc:r!w! in. lll:\zU proceselor
(I'V) . . . . . . , . , .

vei'l~ale vei-bale

98
99
99

53 56

6, Jll.lMul'i tehnlce 'lil o r(,{<Hli;latorice, de, pr orectie <I, mlfn9i1 la axecutarea de (uet!::ri :far[, ?CilO(ltl'!re de sub tens.une ill lnstalatitle elecu-ice in exploatare . A. Genewlitiiti. . ,B. E~ecCu,tar~a !lie,: .,l1prti.:nj ,l~, dis.ta,~~~

aflate

sub" ,tensH1Q,e

~le ~nstAl,atllLor

fa~i1

electrloe

9:e

99

pli\rWe
.

,

100 101

tnterztceoe

.

.

5:7
58

D, Ver ificarea llpsei tensiuuii . ,. E. Lcegll' ea .h1sta18t]e'i ~a:U a' P~'l'ti.i (Je iFistalil~ie 1:$ paOlini ~1 In scur!dn::uit . . . , . . F'. qelitl1Jtarea mate: \'"iaa zonel de l\JCI'U . . . . G. Ma-sur] tehnice de 1DJ'<t!'ertie a rnuncn 'in .zona de ~I pentru *vitatlia accldentelor de natura neelecr c!1 , • .. .,. • 4. M~.·urj Q(ga;ni"qtOllice ele proteotie a n11!\~cii.la' eN~eti~ tares de lucr ari t'n ib5idatii!e elecltlc€ in eiR'IGatare pe bazii de '1;IutolOi7;atiede lueru "r' ... ~.... A. ReSp()tl1o!lb1hitaF pfj,\>ind pral';ati"e8~i -exeeusasea lucrariJor . ' l3. Emtle.r.ea 'auto'rlz.a(i\~i (!I.e IU0I'U, C. Adrniterea I" JUCrl(. ..., D. Co~ trolul 'aotl v ftliti I founa ti?l d-e lUCT:u sau WPl'aveg-berea in timpul lU';;l'\lIIJi. . E.·l\~lItareain altilztlna .de lucru :1", In.tr'erllRer~a lucd\r 1i G. 'l'ermmarea Iucrfir ii

61
65

iIJir

67

realizat sePilI-11t'ile. viziblle, dar nu slut la pamint .'Ii in sourtclroult . , E. Executarea de .lucrar; direct asup!,a par~ilg\ - aflate sub tenslune ale mstalatfilor elecLrjee ... 7. Norme de pnotectie a muncil la deservirea ol)erativa a jJ)stalutillor electrice . A GeneraJi[ati .

C. ,B:XecutaF,ea d~ lU0f?ri 'in ,aipropiere<;t,piir'Vilol' <1fJ.\te sub tensiunerale instaHltillor elE;dri~e D. E~~cutanhlde lucl::i'it'l' l'ainstalanile el'E'.ctii1Ce san la par tile. de inS1:aiuU( in. ,care N).' tntrel'up,t. ,teJlls~unea

legate

~i s-au

102 '(04
107

.I

_

-I

•.

~

B. StIP('i:'lycgheJ',ea

~hstala\\ilQr

~Jj:!G:.tdce

n
'if6

67

v9
8,3 84

9.0

5, M,asur!

0r.gF,Ihizatork€ execatarea de!l\,ztAt'j
stalflvii1e

eJ'ectrictl In e xploatare

de proteette a munell f~r~ autdrizafie de luau
,. .

pant: U In i,n-

h'lstalatii)or electrice -manevrelor in instalaMile elEibttiC«l 8. NOrmE' de protectle a muncii la sxecutarea de 111ct'~1I:i in eazut deranjWmentelol', incidcntelol' ~i avartllor 'ln, jnstaia~iile ,ei.tl,dl'ipe 9. Nonn€ de proteetie a rnunclt Ja exeeutarea . de ~llcrari In.instalaUile de utlllziu'c',1:! energ1ei olectrree A. Concliti i tehnice generale pc care trebuie Sa Ie 1tidep'Lin'cascp.' JMs:talatiHe de utlltzare a energl!el elec'trice. ".' . ,. . . . B. Rela.9ii intre unltaple I,ut:n.izoare*J cele consumaIoare de enq;gle electrica

C. Controlul

D, Executarea

107 IDS :109 lL2
115

120 120 122

9

'13. ,ID,i<J!fcq,~hl?ea, cle; luli<l)ail\ i\ii ,iii!f;talh'tHl:l!' ,d'e\illii'JliUtl\e a: . e)'i'EiIlg,iiei e'nebtr.'i<;:e~. : ,,;' ',. 'f ..., ..:.;.

l'
I
I

}'N'91:nfe· oe'" !?r?tec~i~.~~~).ln'~ii
IA. Ge!i€:i'a:litAti .,',

'~a:, e~ecutareasaJ5:afurfl'oi\ penitrtl. lU1~r.at,piIT ,1tlstalatiHeeleetu-iee -:> • • ,~straz11e . -' c. Gix~~l:l.tarea de ~1,J~rii.l:\ dOe
Elxecllt(WM' de~ Hlcr-upr 'ge' aiedfeaza'&1ltlI:i1urile$1

-

'E.

a. ,!\j-xe_c_1iJ.¥W:~~, d~~·ly.9P~Fi la; f\lndat,ii din, ~1S\Qn,{, ~ T.. Execu-tarea de tU_Cl.'~:nk as'a:m:l:5lat'!ialsti-\'~il~ Ia " J, EX-~G~tarea de luciat'i la pJpttt!1rea .st~lpilor~~' 101 'Iil"'ol'!lal'sal iztillat0<frelo~ ., ." ;' J !{, ~~ecutarea de lllCr!;ir! lit .det'u:llireB,i j)'ltirl~lelfeq ~i montarea epl}duct0m~eLor . I L. E~ec~t~I;~a'd~ Iucrar] Ia demcinJarea li~iilo~ elec128

177
182 186

. pavaj'elor. 11. Norma de ~a inalWme 12, No.pne de

de cafre person-aliti aelegZ;t ., - -" PARTE A a 'lIM<l. NOl'lUC_ -spccincc de·pr.ote:ctie a mnpdi penil-ll aclivitat'i i9 ~iif>talatii; electrlce .de 1l1'OthtcOfc, transport §f distdbutie aJ 'encrgiei etectrlee . . . .
nexium

[Ii:lsfat:ere ~\ JIJefaoefe a ;,. . • , . , . . . pJ'ot€jct:ie a muncH Ia executaren de luorari in instalatlile eleetrice ,. ,.. protectle a muncH ta executarea de lucl'srl

t r ic€!a ~ rien e 16 Nor.rp~ ct:e, ptotectie
la liniile electdc~

,a munc ii La el'e<o:u tarea:de

1ucrarl_

siibterane
mUl1ipularea
~j

188
188

A. Gen_eraUlati . B. Incarcarea, descdrcarea tambu relor de ca b'l u i:'l

depozltarea,

19'0

C. Exeoutarea
D. Ex-ecutarea

1.3. Norrne

in~ta:t~~leelectrl'~e
.

as!

Hi
H2

cahlur,j,. in m,tlri~oane_S"Vl

de lucrarl

de "elIlerliE'-~e a diCfeclelor pe la cllpete tecmlilale
la cu. Ia ea195, 197

protectiea . ,

'la exeeutarea de "Iucrarl de ti'a.ri'sfoi'triaJ'~ !Ii" (s_<l-u} e 00d

rnuncil

A Executania de- luc[a~i de e:Xpl:_~?ll:a~'e [~pa~a'~i1 ~i B: Ex~cutat:ea -de Lticu;i:I'l de' :consll'uctii-montaj . . NorIne ~e protectio a, mL!nci~ t<l. ~edut,9,t'e~ de hl,Cl'1iti Jrj ,putlctele de allmentare ~i po:shlriJe de frmiSfonnore 15. N:orIJ1~.de prot<;c~'ie'<!i, m)-ft;lcii Hi exeeutg\~!;{Ide1Ll'OrAI'j

'142 1,5/

de luc ·aTI 'ge GxpLoatare'rePElT'atH tiile ide dl..,tribl1!;ie subterane '[£, Executa!1ea de lueraride -ex~loatare~l'eparati! blurile -t)Uot san teleforiice F. l~xecutarea de lucl'~ri -de constructii-mol1taj~i exploatare-reparattl Ia cablurtle de 110 kV

de
i99

17. Norma de protectIe' a murrcii la execatarea de defectoscopie. ~i de lncerd'lh cu tensiune 156 156 159 IS:. N or me de proteotte a la circuitele secundare cu aparute portabile

de luera,ri de lucl'arl • .• • • .

lll~!,J~a, •

la lmule ~lectnce ae~le:ne ' . .' .. A, Er<ecutarea de lucrar]' j.~ )inHJ!,,!-eI~ctric._eaeri~ne }'i:i ,eXPIoatare, h;i ~01J pe tra$eele rYniUor _~l,'1<1 Mt::'1 stilpHor , .. B, -~xecutare~ de l~crari- priA urcarea pe i>mpii Iinlilor electrice aeriene scoase de sub tensiune

m uncll, laexecl,lta[1ea
. • , • . .

19, Norme de protedtie a m uncii la execu tarea masurarllol1

208 :HI

C. ~x~cuttl\'eacle Jl).cJ\at't-prin urcarea. ~estnl~il libi ..· 160 1101' electrice aeriene 'aNate sub tensiune . . . D. EXeQ1,ltarea de lucrael Hi: HnH'le electrice aeriene tn 163 eondltil speciale de traversari , . . . -. . E. Executarea;de_ LUcral'i la Iinille electrice aerlene 111
conditl] speolale, de paralelism intre liniUe gia electr-ica ......". f. Execut'arelX de, luctarl L~l tronsoanele Ilnldlcr aerlene separate vlzlbil prtn dezleg~rl dede, ener•. . electrice cordoane
167

20. Norma de protectie a muncii la exscutarea de luerllri Ia gener'Utoare,comperisatoare si motoareeiectl'i,ce . 21. NONne de protectle a muncll la executarea de lucN\I:i Ia baterllle de acumulatoare stationare 22. Norme de protectle a' muncii la execul,area de lucrar l 1", bater Iile de condensatoare
fl, Generalitat! . B. Executarea de l11Cl'ari de lnan~ tenslune . C .. Executarea de lucrarl de joasa tenslune . Ia ba'teriile de condensatoare de cond<'lnsaloare

213 217
217

G, Exec,dtarea de lucrttri la' Un'iiJe e-r0ctr:ic_e aentene' lo~sa, tet1siul1€ 'ell conduct6ar€ lzolate trosadate

de ;

to

219 22.1

baler.iile

10

1.1

. _J;lqg;
2~"N,ol'lit'~~ I?rote'e~i~ja,1UU'hp'it' la':~*e:ebt<i :~rftlii~ . ' ll.iti!,!tll1.1'!,. In' :~t'i~;lialat!:iTed~1'taleC0liflUnioaVii. , aferente per,e.le-lol' •. \lile(l:t;I~iqe.~: ••. l~' 2:22

clp,

, A. Exe'cl,,\ta(ea
joli{il, 1;;1'

,jna!.fA 'fi~cvenJa)
.:

de: l\I~'aN

in'-~hi_slM'(~H'i'le'ii<'Hel~f:~)Ore ~We'

,..;".
,"

2:22 ,-

B.: 'l'J_xeclita'r~<l de. lucd'iri sJe-receptie • .- ' 24.

in :in;r:llatfife
. ,

eYe Taaio
.'

erni. ~.

Nqrme

a )U-UpcU la e'ih:cut<J ,.-ea vel\fic"lii-!101<~i r€p<l'rfl~iilo)'in laboia.ti>al'e a flpllrarelo1ielectrl.ce de; 'rriAsllfare; control,auton1ati'zarifi,i protec~!e prin rolee
,de'prQ)l?q(,Je

221
225

25.N

orma de protectie va iJ'l,lj.hcH I a execu ta l'eadE: 1tlcri'ii-i de reparatil Ia transforrnateare :;;itml~i.nl eleotrics ,'0talive' 2:17

PARTEA
227 22:+
2ZI) 23:)

r

A, Genel'll) I tat! .:0 B. tnd\rcal'ea 0;:1cles('.Brc,,·rea !nmsformatoa!'l;.!or ~L a -rnasiniloteledrice r'O't8'1j v~. . C. 'Decuvar'€1l ~i' tlel)l('Il\'l'Jr,'~a \:ra!1SfOl'mMOf'lH:i\or D. li:9P~ratil Ia tl'ansf:o!~matll<l't'e,·-;;i ma~l'ni el02ctt'H:'e rota I i:ve" 26, Nerme de protectle ' m,)i1d 'Ill execurarea Gle IqCl'fiJ'i tl.- 1ns-l'EI'I<l~iire eJectrloe! de "j1uminat exterior, strndal suu de' indnUi' • Norme, d,e,pn~fer\'lFf'il ITIUl1cll 11-),f'K€Cutal'ea. de l.u('rR~i tnit1'{t-fllri'~iiLe de 'ali,mental€, cu ;On:¥rgl~ el.e~tr1cti a con-

NORME -GENERAtE

DE PROTECTIE
ELECTRICE

A MUNCH PENTRU ACTIVITATI

iN
.

iNSTALAIll,

a

2J5

sumalerller

.•

237

ANF,~

Ame:tG t, ,P,I'inc!PfJ1e'h"

pre<;q,dp~!! c,(meX¢' 6e- p'ro~e6tie '1:\ muncli ()liPI'lnsli' in !8~1,~I~.tif! tnv.igOJ:u,e Ane:'w 2·. Df'lt:nmen\e~i '6f\l.iqente de F)l),~)t~(~tie a m.1)n'dlp~n~ tr'lledi'.v\ l:;"in h', iriSt<li,1\i;Ie el<;,~1rice AlIexa .• 3. Al1t9"iz:::lti<1 de I.lICI·U pentru .e1<eouttw€o de ,!.ual·ad 1:n insialutiile elecb-ice in sxptcatare . . . . Alle.xC! 4. Prnces-verbal pentru . exe.r.iJtiJrEl~ de lurral'i '1n in';'talatiile eil:'p,tl'lce in e:xpltlfllale. A118xa 5. Lista C('lt;;gOl'IjJO,:de .l1.1E!Fijrlce ~e pot executn f81'a 3ut6V,iziltie de lUIlI'IJ A.7lexa 6. MMud. de pclm-ajutor In CIllZ de accidentare

2'132,1;;'i

251 251 26,) 270

"1.1. Pre1.8l'ltele
a muncli pBntl'u ~lecl;y.iGe Ide inalta

ten;;i\~l.;1e Si1 de joasa tenslUl1e :;;t slnj structurata dupa cum urmeaza ;," . a)' Norrne generale (Je pr().t~c.:·~ica muncri pet!t~~l aQ~lvitutJ. tn itl8tala~iierectJ'ke de prod\Jccr(~, rransport, iUstrll;lUtie ~1 'ut1lizate a enerqlel ele.ctrico. b) Norme specifice de [ll'btectlc amundi pentru activitf1~L 1 in in;.;la1a1;ii electrice de pl.'0dLlcere, tra0!3pm t ~i distribu~ie a energiei elect.6Ge., . 1.2. Nonnele gener.ale,?lspedfice se aplid'l in ,ar.:\J.yit;''ltlie 'de expl(';~tare:-l'eparatii! cOn(~ti'ltct;U-montaj :fi cercetare-pxoiectare privlnd instalal"Jil.e' ele:ctrice.

nor me ncl.ivilu\Ue

se rerma 10. T,l1tlsurLledc

CoW€' ~e ~esii:h?()H,ri.i ~n

instalntlilco

t1\,ole-et

ie

UL In acUvittltile de moo sus se 'lor respect-a si reg~em('rl~ tttrile conexe, "la care' ,sefl~C l.'eferiri .In prezentele norme ~i

care

Sllitcuprinse B. DlEFiiNT.f.ll

in anexa

1.

I ,I
i

iI1stalatii electr.ice 1.4. lnstdtnfie electl'ica de jOQ,-;Q; tensittn.e este lnstaiatia alterfiativ sau dl2· curent G0ptiriUll 1:[1care teIl~iQm"a de lucrH a partiloF active" i'n regiru normal tie func~ionrifGl se ,$.fla i11urmaloarele limite' : 15

~:re ct1r~nt

[apah~iht ;

_

a} c'&.l.in 111 250 -V :1'<1t8., d_e-:pam1nt, in cazul tet,elelor leg t
b) eel mult 1000 V iritrepartUe

ale: "

-OOn)iUr~~@~lu~t,a'rbd'~~ploiihV;~ tenail1t{l': e ~t
.; t'O- T,,·· etre' ~tL " '11:'<1' ,,~~, ub. Iteu,$i1'in. ~, ~$te '1U era rea _",. • ._"" "'.'fG: - 'i. "j_ .•.sCQ(J,teTe11 d" J~ «: o!"'t¥ ,. d 'll'lit'caJi~' ,t;m' fu', 'G~~e a~ tehnorGg~. ~'r;!lic§ff:il~s~ seoate . e: ~t~JI5Hirr~ irI-a,~a:$Ya:iJista,JiinYe'eld. :dldat!:fatl' j~,tQ'iti'alliaceB; ~a:T,le ~Ciilsta;}'atier l<a caiie t1:frnea:z<'i·.a·se lOGea-" t.u. Ln~1'aN~ JI1'viiscoa.'t-ereile suo .ten'<;~,~ut4 e~f.e ! f:iJ~i:,at'ea e"ar,e~'¢- e~,eiQuJa in. Qll':?ii.'liri ,lilim:afba:r;eJ~e sl,tua'tJ l : . . a) ,'lYJ1: €llsltJrrMr if;a;(iJ7 lie ~tiI'e ,~*itie ,te~,~'ilne,d;a,c~te s~~
ftx·e de'pno.~eQ'"
ale lirl\ititlL;~.t'lllGr

iZ_Q1ate f'at.?1de,

paFliiht.

.

aqtive; In caeul -retelelot

,1';5, r'i):staldtie (3'lectHt:a aeinazta tensiune este instalat1a; ~<l eare tenslunca de Iucru apar~ilor actlve,'irn regiql normal de luncttonare, este m~lima:re ,6etH 'valorile indicate Ia art. 1.4'~

de

rnal

sus;

- '.

-

.""

L6. FnstccZatieezettrica 'tn eXJJl0,atar~; 111,>~nsul pp(denfelor i norme, este instalatla aflata· sub vtensluns, sau care poata fl pusa sub tenslune prin manevrarca aparatajulul de cotnutatis, prin legarea cordoanelor 18 luhUle eleclr(fce. -a:eriene) prinrnontarea unorportiunj de pare: sau prln legarea conductoarelo- Ia apara t:qj .
1.7. a muncil

)peI1Sol1'aftil eX1liGuv.mt zyu GleFfa~~;7te IPgoacllrrle Ve .~,j,- nu se ,urd'tpe .ddrrstnlo~iUe-' desus-tinere ~1t::>cJrjc-e [tfl'Ei.r~ sub tensilHi'e';
b) in tlp.ropim·e. fdl:i'ide pcfffile
1'1 fbte

latla Ia care s~au luat urmatoarels
:

InstaJeitie eledrica

ScbCl!8a

a:e, subtem.'sitt'n.e' aste ihstamasurl tehnlea de protectie

p'eJ)s_Qr"a]u,J el{'enL1tanf €$te imf'lien,k,H 58 ;;8 aprr::pie de.p~iI:tJ!e af'lare sub tensiune. prin ingr-ildiri prl/Vi70rii rn89tl~~ pnm lZQli~tia ~lectr.jca a partilpraflate sub \'en~i II r.l'El sau Ipmn careasarea echtparnentelQr'; _ c) 'fn ,'!i;tl""'l!:atwt'i~ l'fl, ca:r.;e.-~ lmt~~el'vpt t.p-n~iu!n;pa _$i .s:~~ s rea~ l~z(1t 8,l'P{I;1~&,"ile vi,zFbile,r1@r care ntf> ;s~nt :/,egate la pami1.nt$l d)

, '~ub t1?h'~llune,la~

ea_re.

a) intr-lCJtnper~a tiii'lsiunii,~i .'lli:'pafareavizfbil~ tile t'amase sub tenslune . t .. ..,

fhtn, de. par:'1

in SCl!Hlolf,Cnit ;'

b) bloearea III Pbz;i~tl "desohis" a dispoaitlvelor de ac(;ionare ale ;aparateJO'r de cornutatJe prln care -s-a iacut .separarea vizibil'a- ,;;imontarea indLcatoare'lor de secu-rUate cu caractel' de lhterzicere'pe_ acesta di'spoziti-ve i c) verificarea lipsei tcnsiunji ,) d) leg-area Iii pap1"int~ili~ ,llc.urtcko.ll.Lt. l.8. Ifl,$taM'ti~ ele,e·t1"ica c.t~ sUPwlJ'J!)(lrJ;1'l.e?'e este il1'sMla'til!\ In care personalut de deservire opel'al1Va a~ign-ras-uptavllghen\~ ac.e:~teja prin una din nrmatoarel'~ modaHtati :
ture :
(I)

utilizlnd P!'~ 1'~O?1! ulu i ex ecut a urrnatoarelc rn:etode fn. contact; Jnstalati'il e 'elictrice

tcnsinrleJ,

airect ~~upra partitor

de lucru l care se apHea 1E1 exeoutarea de lucrarl In de joa'sa tensi line $1 Ia care; personal ul exccutunt utHh:eaza 'Fli).-i'jlbace' de proteetie electrotzolante i ' - 10 potential, care seaplica Ia exeoutarea de lucrari la Ilnlile electrice aeriene de 110-750 kV ~i la care personalul ayecl1ttl[l1; f'ol Q<;2"ite rnijloace de protectie special concepute,
$1 ornolozate Conform aeestel metoda, personalul

aflate swb. tenS~Tj;e~ (lwtu. sub mljloace adeevare .care asiaura pr0te.lar~a ant' Impotri va el ect rocut.a rii, pri n u nil din

prezenta

direcUi in instalatie, acoperilld
indirecta, la dlstanta,ll1tr~un

toate cele trel

'e~eclJtate

executsnt se pune La aoelasl potential cu elsmentele conductoare asunra dirdra_ inter-vlne $1 sa mentine in afara,zeme)or
Inle riis,f;'
UIJ

sonalulprtmtnd informati! din instalatja respective.

b) prezenta

'lee :ilt-abiHt; per-

potential

Fn q'ipOr't cu. e!ein~i3'ntele ron du, t'{) a re carese dlferit de al san.
N91'A. reglare ; Nu sinf C'onsid'erate lucrilrl

afl ~ la

1.9. InsfJalMie ele.at.rica f(l·ra, supmveg,here este j;ns~ala{;IQ1 JlU este :deservita operati v ,potr,lv1t- prevederilo.tde Ia art. 1.8. de mal sus.

care
1'6

sub

ten-

a) manevrarea

eparatelor de cornutatle

sau de

, " :~~;t1~!}Q,"@Jel'ep.ti:i,f'a2~]0J:) ''Qr~cJ1fm
~1.\'~lm;~"ol:g;lJni7<aj;()ri£et

;d: tii~ll!ljz1f.l1jf;~16',~i f':' ~~t>f}t.a:lt~r~;f,1~P.IDr':b~ilu.t.~) >, peliltrtlnt9~iJt.firr 8)1,1:) t:~I'I''lr(W1~'" , rr ,
si
>j

$~1(J&i'l:eil~pira-jl'tli.1r0ii. e'fre.t:t:t:Oi2lIliJalilii1~,; ;a' Ij;n;cl'1c'a:, (oa.relilH' ~q_e,e'psinne,a iq.dIcatoafelijt t de vetj.fE¢atea'

'br

D 'as',t~llatld-ree'lecrr.IQe

MiN-t suf!4~·~tfl_te?:¢,l;! "ig~plQatar@

~l,~7. Per.s6iiqf de r.e P4;raf it este pers9J1Ellul, .Qii\m~ 'fnc:e pa;,te $.1. e¥ff,cut~ lUyr;~I~ tit?: r~p<:lcatH

II

ex?l:..~ittta¥w 'e:W~ l1hHiitea (f'ItE1'opi'1'j\d@1ie:, tlZ1n;1iila.bFl.03y ex:p~e:at&;I ,~aU SImilar' !a,Tqe:s:tora) , .. ;e _QFg~ruza~a.P0tpivJ~~ p~~eU?e!lt~f:Uelt .imtdgo.ar-e, tiEn~1!l ~;plEiatelf21~, e ~;l r-:ptlr~ ~_n~tal~,th,e~e~tr:lce. 11;1 a;ceast;a:notl~lne, se: qup-ri:m::lw_e ~;ll:g~ Ulllth\lle propnu-ztss de expJ0atar:e· El'tm liJad'rul :fosJiJ1ui J1I'hms;t€r al Ene,rgiei F31e.citrke: fit u;j-J_i_'k1jil-e jnclJ.1's-t,viale satr n<ltndustplpJe de', onc~profil, l1f:::'Ja.tritl' lti5·tatl:'J'tH:le eIec.tiblM; pe't'lRt'e le au ilO gestlune. , , i.~3, S~~bunitafje tle ej;iJ?~eatMe e~f;e tHl Gomparti.ro{!:nt .de eX0.eu}18 9r¥ardza~ llilcOldrnl !,'miUl. iI ds e:j(i)lGal~tre, ca[e'exe·· cuts Iucrarl de Bxploa{al'.e $i -t"c"'parut.il In ID8tala.1'tile 'e,iectl'ic~o. ..1.1~" Subui~fta,te- pl'opde de e(Jn8t11t~C1.ii-m.0nt:llj sste i)1'1 eomparttrnent dE! exe€u{ie orqanizat in cadrul uniti.l(U de exrjl()ata~'el speeiali~at in l'epa'l'Eifii ~i lu<'raTj' noi de eonstructiiIwmtnJ In J,nstaJaiiUeeJedftlee-.
" ,'·.1~1:~:~ f'Jn:it~-t~ iff'.
'al)'~le:I?t.!.?i~fl

~·aJlJl care, 1§1 desfa~(')al'a aetwlfatea pertnanent s'U t'en'i.RPta-v ;n;tr~b~.'g:trhU11i':tates-wMial'i~qt~i'. ;0F9:a:tl;i,~ani In ct\(;l'TuJ! Hrritia~iftie "'6f;-X;I~r0a'ttrr:e:. aVtlhd ;e;~ Wgt{1,!!n1:I 8*El5}:tttp.ue,ff l:l'l'\rB?r~IOI"1 q,Q: j~l:Y:~S-: --t+Xt'iI$d r€pa.r!l1:ki in .i'I9.~'~:§!..L~,ti:i1e<f,Heclr,;}';m. .. 1,19,. pe.rSC1"fI.a1i ~eie.fIcite5te. -~:e.t':~0tl.a:J;ul '&'-H'~ 1'1 U ap artine 1R~aH.5tiI de 8x,ploa.tBJle', da__~, oars 'i~i c,le,staftOD'I:<il.', CJ;l aprobasea a'eesteii:l. 0: actl vltate. ocazionala saw penna» EmU't, in j nstdTatl lla electrdce af.l-ate 1n gestiunea hniti'itii respective, ' Personalnl deJeg<:!t pcate Ifj de speclalltate eledrocll8rgetica (aut,Odzat pentru Inc:rtiri in jnst[)Jat1il(~, electrica 1n p]oatare,in sensul prezentelcr jiorm«) Sal, de aHa spaclalitate. 1.20. Emiien; este persoana lmpL1ternicita pentru a dispune exeeutarea dalucrari in instc~li:lti.Ue ele('\rjee, in baza unei autorizatll de Jucru, instructi uni tqhniile interne, proces-verbal .sau dlspozitia-varbala. 1,21. A dm;itent este per;;oan'1 Il}l P Ll-j€l'n ir; b'i pent ru a acl-:: mite tormstia de lucru lot execuiarea lucrar ilor In instalatille
L

._.·llrp:r.8b~'f

i,aXQ,P€iu~~;:. ?-aIJt~uC;:i-:rito~l~tcfj 'n,e~rso:~-' ~ _~stel

,.

ex-

eiectrice_

.

denJear,t,

. NO 'F ;\ ~ Modul de echivalare fatii depreve~',12,~1.14, de mal sus a elernentelon strueturilor organizaterlce existente incadrul dife:tiHe1oFunitati se va stabill, <in O(]Z de nevoie, prin o;rdine (deoizii) ale erganelen tutelare,
;:i ngren,at

l.22. $rd' rTf' lu.cFI re e,<de per-soan ,1 C<11~e:1,dg\1 ril. conducerea eJecti Va a J llCt"uti lor incrl7Jciintate forll1Oltki de Iucru. Se pot ~iecLJta luctai'i:;;i de catn~ 0 ,t;higur5 pN-SClana, ill condltllle specificate in pr ezentele nCH-m€. ' ' 1.23. ETecuiant de Inrl'Ol'i E!sb:· PC;1'"'CLlt\tt subnrdan<Jtfi :;;efiilu! de lucrare, f'iind cuprlns ill fonr aWt de Iucru a aeestuia.

Personat He electtke
,

in

exec-nt-area

de lucrari

in in'i/cd."j Hcare fac\? p.qr!;e

Docurnente (ji disp0l.iPi ihstala Ili!e. elecrrlce

[)cJltrd

I)XNtlta]'Ca

de

111cl'ar.i

tn

} .15\ ~e~:S(17iC!l de e~plof:ltare

esie parsonalul

dill su?unt!atea ~leexplottt"re' ~i execu.tfi opcrati] de- deservire operatlvl1~llucrari de exploatans. J.16:. Personal.de dese·rvire trperati va este person a]ul de e.~~l~a~ar~ care '~,X(I)wtii O~en.ltii "au Iucrart de deservtrs opef~ltl\la in lIlstalatu1eelecttice ~i consemusaza acttvltatea dermsi( 1ntr-·un reglstru operatlv, J8

1.2,1. Aldor'izftN"! ,-I 71 CI'iJ I.ll i ",,',:: rt:;,'ul1wntul opcrafiv 'c-~is, intocrnit pfcn1r,r executarea de lucrflri in instalatiile electrtes II1 exploat are. " . 1.25, '1n$tTucrinn~ ~ehnic;i.'i; {nte7'7l.Q_ de procectie a 1Jwndi tm.v, este documedtul serfs pentru executaraa de Iucrari, Gate contln operatil ce se executa 'in conditt! tehnice si oraaFl'izatori'c:e tdenticefn, Instalatille eleclrice avlnd schema. ~i-tiplJ,rj constructiVe' simllare co calc cuprtnso in Instructlune,

Hl

},2 . ,f-trjQ~tifi!de (A.S4 . ~a.:dJ:HI ~_e~~l'~ijq :e. sa 8_:eQutaeleeJJ;)r~ei ,s~ryict~~ de,e;'{tXl'sta lueI1ihalQf; apJ.10d~. c~ill~: 1Dersonal,:~ (t~~~,~v'u;~' 9ap,~'tlF~lva .a iifl$)<!l!1Jt n}9F QonfQl'm~tat€l au
>,

6

e

Q(fte ~,~,Il~·tt'e~Qrr¢m~i;;:I:'~~ I!l,ptt~m :e~,exI11~~at?ire,.
i

In

'

1:2;1.. Pi§PQ.;zJi~i.el'Vli;J:~.al(i. (I),V), !F.$.te (ll~QJJ:l'ui ld;;lt, ~ellb~J tli~ '([:~Jire, P~!!§(:)lili8!tJ,tl i'lll~IIDut}~pni-cj:t..$ti .d{!'i:lJlW1h:\~1Se\1\!tf\_r@C\ '(1~}tliq~i~ki( 'in a~~st mod" 'Cohdi~itte: p,re,yededI0r p'r.e~:eJ'ltn!l!9rJilMlj,le'.

in

eXlec,rHat'f,l'a ,~te

Inacesta cazuri, instalatiq sau partsa ~deinstalatle Ia ca~!e I!lTmeaza a .se .Ip~~a, tre?u.ie 'Sep~r(lta vi~ibU,. prin dezleg~ii de tiuni de bare sau prin demontar.ea
rata], cordoane: la llnllle eleG'vnce aerrene,

lu:-c'r&'rl, avhtcl: 0 dura~a:, ,rrl'aJm,:ire deG zi1.e; iilir hUi~aJ'at:i'ielectrrce 1)) ;e;xplpanfre:, en scoah('fr~ ~esub te)'),$j,U;f},e.
prm :dezlegarea unor pGl;: ... c'br-rduct,Qiljt-elorci'e ~aa11~t~

1':":28. i/fl'oc¢s-,'r,J,ej'b:ab

tP(V,)~eB't'e

,de cu.,liBe:'B tul. s'crm

J3,!Mt,!:U

DEPLINEASCA INSTALA1.'IILE ELEC'rRICE DIN J?QNC:rUlJ ,DE VEDEUE AL NOR!\-lE'LOR DE PROT EC'.fIE' A MUNCH

c.

CONnITlIT,EHNI(':I~

PECAHE

TREBtlIE

SA

Lij

1N~

Z~me ~i mijlqaee de protectlc
1,29. Zona pl'otejrit9"
SHU

esl:e portiullca

partea

din ins,ta.lSltiaelectrka

ta;!"€" oot:i:(;iri:e' rnstalatta II} c<\ge,s€ 'exec\lti'i Iucrarl

,MArfmea zonel protejate
zlbrla. .

in Junette de cornplexitf1tea instalatiei si 'de conditiile In care .se €x-ccl)ta Iucrarea, fiind cuprinsa tl'lh'e punctele in care S-3 f:'icut ,":cIp'ar;lrca vlse stablleste
.

$iin care s-au luat masur! de catre .personalul unitatH de exploatare, rrienite irnpredice aparltia accidentals a tenslunll.

sa

1.3,'2. Instalatille noi sau subansaublurlle arestors (celule, "utilajs, aparate etc.) trebuie astf'cl concepule, proiectate ~i executate lnclt sa perlUj{~ tJesff'is,urarea in conditil de sigUl'ul1:\i'1 a "activitEitilor cleo eOflstructU:"montaj .;;l 8).:::plQatare~rep,a(a\U, CO~ I~espunzln(j preveder,i1(jrstandaraeloI'9~ preS(,'I'jPtiUo,1I jn vrgcare, precum s.~ celor 1'lle prezentalor norms. 1,33. to ate HlstaJatiile 'electrlce trebuie sa fir. ilstfe I COl1,struite, mcntate, exploatate st rsparate, lJrcit i';U se l:ll.'eVi~a

.

rnatiel de lucru sau supravegherea
de lur-rars, In timpul Iucru.lul, l.:ll. Mijloc de pvoteciie

l.aO, Zona: de T.uCftl,.e'Ote pal'h~ad)_n il)staliltia electriea cuprin';i'\rn zona pJ'otejatii, in care 'fol'tnatia de lucru executa 0 lucrare 18 un moment dat $:.i 11i care s-au luat rri'e:snrile tehrrice de p:r'otectle .a rM'urrc'Hpr.G\7n;i:ut.e hlpl'ezMt\'!l~ bQt1'1?-~: M'i1:dmea zone; de ]UCTU trebuie sa 'faca., PQ$ib~l contro~4J ac_'t-ivj~'a:t'jj E.o1'-

accidentele, ca urrnare a accesulul persoanelor neavlzate In instalatii. In acest scop : ,.' . a) Ilniile electrtce aeriene trebu!e sa respecte gabantele prevazuie 1n presceipfille tehnlce vigoare !}1 sa :t:le prevazute pe totl stllpli cu indlcatoare de securitaie de jnterzlcere a accesulut In elementele sub tensiune sau :a 'atlnqerli stllpilor sau conducto arelor dizute. PerSQl.'lnele fh'l(ce$i [uridice

in

executantilor

de r,fitre~,eful

este aparatul, iJ1;;;trUlXHmtul,dlspozitivul mobll isau echtparnentul xiare serveste pentru protejarea personalulul impoti-lva accidentelar 1<1 executarsa de lucriiti$a~, opertltii cia deservlre cperatlva tr; ip-stala~ii1e. electrice, CQnstr_tlc~We~i instalatlile auxiliare destinate acelula~i scop, dar care, constituls parte integranta a instalatillor (ing;t'i'idlrl permancnte, instalatt! fixe de legars la pamint etc.) nLL

shl'll ohl'igate ca la amplasarea unor consttuctlisa.11.1a amena}a1'0a te~erlUrilar 'sub, .Iingfl SHl.,\ fnaprbpierea Iinttlor sa, respeste distantele minime $1 conditiile _prevai.ute de normatlvale 'I~entrll constructia Jlniilor aerlene de e.nergie, electridi. ~l .~;\ 6btina in acest sens avizul favorabil ial unltrrtii de exploatare a instaJatiil(Jf electrice respective, De asernenee, so, intsrzlce atTIpla~are:;l platforrnelor de lueru ~i parearea vehiculelor l?i

utilajelor la distante de si~lu!'antM.mal tnici dectt celeprevazute in rcglementarile tehnice in vlgoare ; . . b) tnstalatille elsctrloe de tip interior sao oelaextertoare ingradIte trebuie inculate ~j prevszute cu lndicatoare de secu,
,

l'Hiilite

de 'avel'tiza-re

1

21

I,

iln
'- ,

, ",_,".. norma;ea,q,9,I>lt,"'I.;t"fl'~~1'tlEl ,e-fCfll: p~pa:p_e '~L';repara,v,);l; )". I' 'i••. ,.ciJ~i·• ..1," '1 t-.- ,'." v" '.lu.,a!')!l "an flUl'rettlt Gl'€{'vede-re: §if preve,oefi'19t p;re}en:t'~IR.l.' nOPJpe,. Se VOl:
c

W <I'l,al',t~.g0ta1>1~,~e~l ,px;n'€p8a,at:1te rie@S~xe, m:v:ede1'etr

1fl1;QJ,e;e;l~;~S}~ XQr,.pNeMe.d~_~t¥!e ~i>\v flt¢?il''; '-i.l;.~ta:lat'i:;:y B

re~spunaa no-ndi~iiJol.i

'JDre:vecle,a i!rtitrstalati4Hr eleG'frite, 15Qnle (Tbcuri), 'speei<iI -amenaJat!;)_t)e.!ltru le-g~·tea la l?anJ'ili t a:sC"U'rtcIn:tiit9ar~lotr Care. VDrfi~'ar:cat~, 1I?,entruret~lele de 6-2'0 kV~ &lcolo, unde eslec;:-lzl~l, se: va prevedep-,C'le J;eguHi, solhlia de Jegard 'il ncutrului 113 1?'iJ.~.! mint prin reZtistent{l.....sp)u'iie ,0$1'e confera personalului, prin ntleserarea durate] reg~ltJ:~ri qe defect, un grad (1e pn)tettie, sPQrlta. ' , '1.35.~l1$talatiile ~oj ~l cele reparate capital trebuie srI .co-

tiltilor teririice'ln vig6are .

d~ pxotep\:io

a rnuncll,

conform

reglemr;:n-,

., "H.36. Insta.latiileell!!q_tx·i,c~e; tempcrare (ell Q durata de tunction_are Iimitatd) sau eele in ;fazl;i.cle experlmentare trebule _,';a 1,nclepltn:ea$ca aceleasi con'diFi, din punctul de. vedere al protectiei impotdva accidentelorvca s1 instalatiile clMinitive. , , 1.~7. Instalatlile eleetrice care din diferite motive (uzurti, depii.$irl 'lll~ parametr-iloJJ nomitralt, (h~I'al1.Jam~e'J!lteete.) , nu so I~.cadr~aza in prevederlle n01'tnativeton fehnice in vlgoare (de exemplu stilpi putrezt, intr.¢JuptQate' ell, p:utere .de rupera depa~ita etc.) tr~~bui~ readuse 1a parametril nominali de fl,lneJionare en ocazla Jucl'ii\rHol' de .reparatll, )£;\1' j?,l.na la p?t,:l'),edier,e se V;@l:' lua mssurileneeesare pentru evidentierea, ttverHzarea $,i, stabHire-a tIl? insh;uG~iuni spesifice pentra iexesutarea lucracllorsau, operCl,tHlorc,Le deservire operetiva in aceste lnstalatii,

.

JWEl,OR DE

D·.RESFONSABTLtTA'I'J

PROTEC:'Pl!I

A

rv,1UNGIl

P,EN'fRU APUCAREA NOR~

.

, . 1.38. ~lHloa~terea, ':vespectarea siapliearea prezentelor ncrme de ,pvotec-tie a munsil este obllgatorle pentru 'intregul personal angrenat 'i'n activita~ilede exploatare-reparatll, construe-

,tift.liltli~6@ pt.ivTncl :e'£<:ijill'em:rtt ftieci1.ical i-\J1J1:!el's:o:<:t!ll$101~;ce urmY~~zt\ 11 . J iiyc;;a'dvatg :i'll muriO'a "fi,i' Q(;ifufFQ}ul' ,metil.lr;:alpecibclic;; a1 m:,:e-s... . t!lf<a~·, :!~poni~e de, mir:ti-~t~l!J.:il e .deresort, ., 'Ex:ain:inar,ea tiil,e:cl¥e:atas'e'efe:0tueaz~ 19, cererea a,nitatilor ,~tereS8)te·; l;a 1TI,e8'fl'nartre, 'l'a:~·lle.flmel'l~'1!'e tegilefl1en:t'?t.N. $t l-a' ~Ipr;e.. . ;irere;a' l'l'eGe'srffWrt ewamlNm.lrH', ae: ea'tte 'C6:nOUlj~re',aj sl.1'15t!:fti;tatU ~:Xfi>}.oa:tar:e, .

~r~
.

~."_

~.-I'

i.47~'P,~ntrlli

yehiqule Siitl.l a1J:hogt)Jaje ('§o.-fe~\ elE;c~rici<tn.:..~oIer,' electridanlrnacaragiu eto.), e'xame"nele:rnedioale'sevor eieob,la In conforrnl .. t,\:te Q,U 1;e.glementarile prtvindcirculatla pe drurnurile. publica, '1't ale norrnelor ISCIR in vigoare. ~ PE CARE TREBUIE :sA LE INDEPfANEA1SCARE rsr DESFA~Ol\RA ACTIVI'fATEA
HLECTRJCE

~%':,G;~c;.b.:L'~a~mctiei oe, :Got\.duc,)lor l

de

8Ut~ ..,

.' E. CONOl'Tn C1\PE'RSONALut IN INstAIATULE tn10 eleqrrce

F. jIN)-'3.1'Rl{)CT A,J1,ll.1 QE PllQTEC.l'llE

t\ MUNCH protectta muncl!
'38

,efe'ctueaza

In ci).ri:lo-rmIt,ate ell prevede:l:i1ePQ1")ue.lor republlcane de protectie a muncii ~-.i 1.1 reglementarHof departamerttale.

i.~8.Ip~tr4G:Ji,a.i;lil

personalului'

pti'vind

'..' lA'5 . .'\ers6naTt)1 care l~i desfa~oar'8. 391iv!ta'tea in instala-

soane:

fj~ s,an~t_osdin, p~mct, de vedere. fiztc ~,i pslhlc ,~j~& nu alba Ulf:rrmitati care I-ar stlnj,eni activitatea de jJi'oQuc\ie sau care ar putea conduce Ia ac~id:eh.tar,e-a lui, sau '3' alter per-

. ~) ~s.a.
b)
sa

trebuis

sa mcl~pli!'neasdi mirlatoal'ele'

conditl] :

C;t'arile ce

j

posedo calrtlcarea profeslonala lH;;(:C'6f1rEi pentru se J.l'lyreBfn·te.aia, coresputJ:Zatolffunttiei:cte:~inute

111,;

-<;.) sa eunoasci'i,s~-~i t""sp.~~§'c}'r$i s~res;ge~te noiiYiele de pJ;ote_c!ie a rnuncil care privesc 'i:unctia .~:t locul de n1l1.ncil ln care 1$) desfa~oaHlactivHatea ;

1.4'9, Fi'l9. de Instructaj .trebuie se:riln~1;a de c~tre persoana carele i s·a facut instruc+ajul si de ditre persoana care a orectuat in structa] 1)1, ccnfirrntnd prin aceasta C1:1 meterlalul predar Ia hl~tructaj a Iost 'Insu:;;Jt. Verificareainstructajului periodic se face) prin sonda], de catre .setul lerarhtc al celul care .l-a efectuat 'Ii de persoanele din (;o~ducerea uni,tatii,c8.l'e vat .setnna in fisa de Instructa] a personnel ver iflcate, ~ohf1rmi1ld astfel ca. aeeastaa fast examin~rt$i~i poseda ounostintcle corespwlll~'ttoai'e de pr'ate~lle a muntiL

d) sa cunoascs procedeele. de scoetere xle sub tensiune, a p.l)'lrsoanel~r electrocutate $i de acordare a m!is~urilQr de primajutor, preVc'iz:ute in anexa '6. . 1.46. ~t_ar¢q sanatatii (din punct de vedere f,izic ~i psihic) s~ C.!?:lJsta,ta, prin examen medical, efectuat.In unitiitile sanft1J,re q:_speoLaHtate" la incadrare ~,ii 'periodlc, coulorm"NormeY,o(

1.50. Instructajul persor-aiuluidelegat se efectueaza in cadrul unitatii de care acesta apartine. 1.51. Instructajul persoanelor care vizlteaz3.insti'llatlile e,lectriC"e in explcatare se efectueaza de catre o persoana nurnlta de conducerea s1.1bUhitiiitii de exploatare $ise consemneaza
h),tl'-o

fba colectlva

de Instructa'[.

25

I

,

..".~l~;~=~~e;i'~~n:~:~U~;~~ ,e}l"~w~~t~~;e'i.~~Fep~~}!~H ~~s,~f,pav'a ~~~ l~j
'i:lNttJriz'a'i;,

a6!tl~lf;~:~ea:,ffn. '1IFl,'>'liJ'I,latu1e ,'elee]l'lBe l'N e~q!ii:k1<a taBe ibre'wl:1ii~
~ , (. '.""
> .,.

$as ':fi1i! .

1

Ij

i

I"

melo! ,de" vroteclle a J:Uu:rlcu a:1 MlnisleruRU Ml.lt1cii ~i: cu prescripthla deparrementale; .. . Autotizar~a rjeT~Otlalului, deie~fa:tr deI:ihH conform prevec1erllo~ art. 1.19. pen!ru execu tarea de Iucrar! in lnstalH:~me electcice, se face de catre unltatea de' care apartina personalul respectlv. '' . 1.5~\.A:utQr~zo:-r\:'aa:festa persoanelor respective Indeplini1e..;; cond;i.tl1~O~ ~mm:E! necesare apupal:H, saut)1enVn~rit postu1m ~m1. 'fnnctlel pa care urrneaza a II m~gxate saua detln, ~)aca 0- pers·?an~e::c:eeut5.~ 11:1craTi In jn~talatii inohl:.~e 1n gr;ld'~ sau gJJupedIferlt@ de tnrtorizare, autorizarea se va face pentru gradul sau gr-upa .superioare. Autotizarea seeertificti -prill" ta 10111.11 autortzare". COI1~ de f~t::n 111Qcle11.11ui din requlamentul FE 024, ce se elib,e.re,ct-~uin~lVldL~a1, A:cest, dO,cumen! tre?ui~ sa se- afle, l_fJ pe~:l:!1a:nenta asupra personalului autorizat, 1n timpul programultli de. lucru, 1.54. 1n talonul de autorizare trebuie" sa .se pr~cizeze :
lJ

',' . ~l!toi~,~e~ ;se~~~f~;..e> G0nfor.l1)iJa,;t~eli, "B:eguh~mell;hil t~l. ~~ntr;u auto~:z ~ea;.e:ledTldrel~i.lor'ditJp'unC'~lrt' de ~,eddte fi(noi ....

Grupe:ies\1PerioareeumuleazEi ~i d:'epturil~ a~ol'd~te gr~~ pei0F'.i-1.1fe,tiqa,f~; )gE>r·rhiYit1.il ~X,~g::Jtt~lr~a, Cl,e:lluctaris,?u opera~n ~F,lec-i;ttge,·,!c~st~F ',l~' 'r ' b)' ins'tala,~ii;le :el€f~f;tilZ~ seu.cat§g6idHe d'%fb.;t"'~t,a,~~tii care ~rn lPer~9-anq este, aut.o:riz-a·~il\;;~.!.;;;i cilesnkiOall .aetiy',~t:$.te~,; ; G)' hfcMri'ce se'te'ali,z:ea~a: in cob-dttii specia:le,peqare per ... . -;~ te ~ ' soana aJ-l't6ri'zata;;are -d.rJU);M'1' :,SEl: 1e exeeu t"e) t';l ,;;l.l1>Ume·,:

,~~+w_e', :

l'

,

~'lllict:aii Ia lr;l:altim~ de peste 9 meLd; _ Iucrarl dtrec] .asupra ;parWor 'aflate sup tenslune ale tnstalatiiIoL' de j03sa sl in alta tensfurie ; _ incercarl ~i miJsurari cu '0 sursa independenta de tenslune n1arita ; d) 1ucrilri pe bazll de instruc~iuni tehnice interne de protec.ti~ a muncii (ITI""P), pe carepersoana autorizatii are'dreptul >$3 Ie execute. 'in ace&1i', scopin' tf!,lQl1J.!!,l, de autOl~iJ;aTe sa VOl' 'roentiona numerele deotdine- ale ITI~PI 0) dreptul de acces sau de control ill ins talatille elecu:icc, cu precizauea acestora; :1.55. A.,utorizarea porsonalul ul.se efectueaza ar;tfel : a) Ia incacil'811ea sau Ia s€hiU1parea gradului sau grupei de autorizare, de catre comlsiile de incadXlaJ.'e si pronwvare a personalului dirt ullitatea respeetiva, Re_z-ultatul examinarii va fi {recut. in fisa de examlnare pentru au'tO'rizq.ro, -pentru fiecare cundidat ill parte ; - b) periodic, arrual,de catre ~oll'llsiil~ de autorrzare, numlta ~e co.nOucerea unilatH de exploatare. Rezultatul examinarU va fi consemnat in procesul -verbal de ver1flcal'€ a cunestlntelor, pentru fiecare eandidat in parte. Evldenja autorlzarti- psrsonaluhtl se ya tine 18 ntvelul sub.unitatllor. 1.t>6. Acordarea grupei de c'lutorizare se face ~inind seama ,de condltille de studii ~i de vechime 'in aetlvHatea de exploatare-reparajil sau de constructii-montaj in Instalatiile electrice 'mentionate
ttl tabelul

de au!crizai1e,; d'in punctul de vedere al, normelcn de protectie a mimdil, ast.fel! . - grupa I -El'l\ecutat_1t ,de lUl;:l'~_l:i il}1 c?,dI1J1 llormatiei t!€ 1ucru ; - grupa a II-a - executant de rnanevre ; - qrupa a I1I-a - sef de Iucrare-, - grupa a IV_;,a- admitent Ia Iucriiri sau responsabil de manevre ; _ -g,Hlpa a V-,_,a - persoana avind dreptul de a dispune executereade Iucrar], C\ dtspnne (aproba) exeeutarca de manevre sau de aaproba roi de rnanevre.
,

8) grupa

a.,!. 27

26

JJf1.j
"

Gli'i-rs 'cle c§l:li1Jeare: 111 sl?_e-ciwli"t:atea ~'n'e~ge~~l~ l:g.rii
ti@a~ sau ecbivale-nta. glqt;lcii;

GrtI:!!!a,
I

S(:~~ala prb-Ee_siO'~1lTIH'ti 1"n: ,~peeiali'hrt.ea e:n_e.r:"', . san e.cVivalenta. ' 2'iJ; luui
stud:H me-pH hl:(;;'~'H in'cil.l»'trialsau
de matstri) lp, '&pecialitate;a energetica _Sill! echivalenta. 18 lunl Stadii superioare (ingineri SHU subinglneri) in specialitatea energetica .sau echivalenta. . 13 luni medH(l:icelJ indl..lstdal sau s.co~Ui de in speclaiitatea ~nergetica sail . echivalenta. 2'1 hUH Studii super ioare (Lnginrri sau sublngineril 11"1 speclalltatea ene:rgetlca sau echi• valenta. 12 Iunl
;~c0Ms\

1 I

2

s:

ill
,i

II
II

Curs de calificare inspeCiaIitatea energe- Furll' tica" sau e-chivalenta.~GCJ'aH't pr;oieslpnal(l vechime In .specialltatea energetica sau etlhiva~efit&. Liceu industrial in speclalitatea energetrca sau ectuvalenta sau scoli, superioare a:C.~r'7 tula. 1------------....-------------....-....-------· --------I Curs de .calificare in .speclalltatea energetWa- sau echivalenta. 6 luni Seoala :prot~sionala ln speclalitatea tener-getica'sa,u echivalenta. 4'1\l:I!i LiG~'ll in,clu,stri\'ll in spe'C:i<!1itataa energetlea sau echivalenta ssuscolt supericare acestuia. 3 Iuni Curs de ~aU4€ar!=, In specialftatea energetlea saueGhiir;alentlt. ' 24 luni' Scoala pro.fesionala in specialltatea energ,etica sau echivalenta, 18 Iunl St.udii 1hedli (llceu industrial saLl :;;coa1a de maistri) in specialitatea energetica sal! ~Chiv:alenta. iL2 luni Studii .superloare (lnginerl sau subingineri), In specialitatea 'energeticEi sau echlvalenta, 4 Iuni

VStudli

mai:;;tri)

II

,----'----------------'---'"-----"'-~~
Conditiile de vechime se refedl 11'\' perioada de lucn~ pl'e:taW, eier tiv de catre personalul ce unne_az<1 afi allton;;:at in lnstalatii le e.lectrice, lndlferent de perl0ad~1 $f lee (l'evenire In unltate dupa efectm)rea :::tagiulul rnilitar, lncadrare pcin transfer de .la alta u nitrite, FlrOmOYi"ii'i In, fun.cti e etc.). . In cazurl jusUhcate,conduGere-a unitaW de explaatll.l'e poatsred ucecQnc;UW1e,cle veehime In iristala~ille elecLxlce cu eel Inuit 25u/o. 1.51, In mod ex:cepttonal,'3e peate aoorda grl1pi-l a V-a pen tru muncitort spccialisti, precurnsi pentru e_[eclrici(~r\i _dj~l ultimele dona cateqor il de inci'ldrClr8, caredovedesc 0 \)lI[Td pre~liHire . profesiOl ala, precurn sl oompeterita tchilidl ns-

'I!I"
I

il
III

I

cesara, 29

28

e) a:fl't1jh.1:~ii>10rfIe stii:\liiCiti (A:Si ;; ~) j;it'dGes~l.or-yerbale r:rKtJ. IJ ':. ·1.3~·. ehtra 'ev'lua,r,ea' aGGidlen~elor; !la,l'edee1:1ta1~eailmarr~v'e:" P r'1&'V:~'l1 ;llel>peda,~. rRegufimeqtuJ.il'i ~g~irIe~aXl"e C
9').

~\!',!l?;!2l¥i'l1t~Qr"¥ea:~i1~e'(Dj~'),;

f0',"

fblo~:tti in acU\litatea de cortsJr~~t'lhmont~~) la lL1c;r~I~:i de sfi'patl:lri, fl:.!nB4'¢U,transport 9,i ,rn,allJ,p'IJJare ,maternUe etc. in irl:st,ala:i;iile el'eet.rice ,; ,
? .

mt nrt~!'!;Qit?rilorne~a:fi;ficaJ;i'"

a .Fl~~~~ifa'n;t:iili0r.(ek!Vi

saustUtdenti)

i,'

JrTl'qn?.vr~lr '(RiSNl-'P1?-

w~v:ra~nmre··..
ns,f
_0I..

eiliee..

~i-at'&'

'i
-

~fuc,Wunil6t' lenn;ft:~ syJe~
I.

rt

I
~ I

,1.6'2, .Din l?une,tul' d_e,Vea..'~e ';:tJ -l,7fi8q1Jrnor: cd.e'~yilJ,\'l!~' i! aceideblelor de natura' eleqt.ri.iiij, It,l:s;~~arJ1~. care se pqt executa in
-j

1

'lo-

,

in:starat1iJ.f:; electrice fu exploatare se Irnpartin :
a) Iuorari cu scoatere de sub tenslune ;
'b) luctarif~ra

. c) pel'sonfl1qIu:i callficat III alte rneseril (daSel'ye;ni:i de uti~aJe, sud9ri, la'cl'ltU:;;i; zugrnvl, zidad~' vopsitori~ thiichig;ii etc), 1,:1. c~~lll,nl care Ia executarea lucr(~hi161' de exploatare-repara , tn sau de constructii-U1ontaj in instalatiile eleotrice este necesar§:: prezentaacestui personal, Personsdul lhentionat Ia acest articol va m~t~i de Iucru, ca executahtii subordonindu-se
fj

maTh

'

Inclus in forS E;fil 01' de lu~
L

1.5.9. Daea in aetivitatea unei persoana se constata de ditre .~e'ful ierarhic direct sau de catre personalul deCOntrol neajunsurt privind starea .sanaMtH (fizica sau psihica) sau asu~ p,ra com~eten~E'i tehnice !?i profesionale, persoana in cauzfi va fl :$UPllS_a unef exarninar] supiimentar» pentru autorizare, OpOr!,l;llTtateaacestei nrexamii:rhi Va it' arfa}ftati'i ::jiaprobata de catre conducetea unitatU de explqatare~ In func~ie de 1'ezJJlt~~ele exarninaiii, persocma respectiva va putea n rnentiT(ut{jlt). functiesau v;a fi trecuta in alta flJuctie (Ioc de munca).
[-1. COND1'fJll PEN'TRU INSIJ:ALAl'IILE ELECTRICE EXECUTARJEA

1;1) Iuorsiri ce se executa Is: distaDva':Ea~a de partile M18te sub tensiune ale imitalatiiior cleotrice ; b) lucrari. ce se exeQuta. 1n apropierea pattilor aflate sub ten~iune ale instalatrilor elentrice ; c) lucrarl ce se executa ifl mstalatir Ia care S-u intrerupt tensiunea :;;i s-au realizat separarile vizlhile, dar care TIU slnt Isgate Ia p.\'\mint~i in scurtcircutr: d) lucrari ee se executa direct asupra partilor aflate sub

seoatere de, sub tenslune. 1:63. Lucrarile Ulra.seoatere de-sub tensiuna pot Ii :.

tensiune.

2,: NORMlE DE PROTE£TTIE Al'WUNCl[

LA
1

ur_[l_[~

DEUJCRARI IN EXPLOATME,

§CUILELOR,
IN
.
..

PR01 ECl'IE, ~i UTILA,IEI.O~ SPECIlFliCE PENmU L'UCRlun SAD MANlEVRE rn JIN5TA1LATRTILE ELJEC'FRIClE ~
DISFOZITXVELOR
.
.

LR:ZAREA MIJLOACELOR

DE

1.60~ Din punctul de vedere a1 Clprob~rilor necesare, lucra;ri]e in in9tala~iile eleetrice in exploajare se pote.xecut8 in
baza : . .• .;1) autorlzatlilor de lueru (AI,) ; b) fustruct5unilor tehnlce interne (ITI~P) ; ..

de p.rGtel:ij~

a muncii

2'.1. Pentruexecutarea de lucrari sau illEll1eVJ;€ In'lustalatiilEi electrice, este perrnlsa dotarea nurnai ell mijlosco de protectie, scule, dispozftlvesi utllajs speclfice care sint omologate, 31

30

J!eCl'electlloizoiahte de h1altii. hmsiUl)e ; .'

)(3)

m:a'nu§i f:;!le.dpof.?9iante i!l.JiD'@HS,a te1"i$1J,JW',l
inaUa te1'l.siun('! ;

p~manu,9iel~dr6izolari'eede r). crzme eJeCtrolzolarite 1;
2.3. Mijloacele de protectie, sculele;disPQzitb/ql,e~i ,~tila[ele speoifice var Ii verificate vlzual la incepu t ul <lotivi ta, tii zilnice sau jU\lal1te de folo'site, durracaz, Este 'inierzisa utilizar.eaqelof defecte sau al carer ternlca de incercare periodica este depasit, 2A. Mljloacele de P):'Qt<;c~ie cali'~ au tormeuul de lncercare periodica depasit se VOl' pastra separat de cele care nu au termenul de incercare depasit: B. MIJLOA,CE DE PROTEC'I,'IE ELECTH01Z0LANTE 2.5. Mijloacele de protectie eleetroizolante
joasa tensiune ;

s) covoare elecbroiaolanle
t)

moblle :

covoare electroizolante fixe;
eIectroitbIante.

u.) platforms

.2.6.. Metodologla -de l1'1cercare a mijloacelor de protectie electr0izolante, valorile norrnate pen tru tensiunile de Incercare, eurentil admisibili ~i duratele tncercarilor sint stabilite
prin Instructiuni specrflce (3 RE-I2).

cupriud :

a) prajini electroizolantede c) clesti electrotzclantt e) indicatoare
f) Jndicatoare g) indicatoare

b) prsdinl electt:Qizo.lan,te d,e in,altA teasiune de'

; ;
;

joasa'

tensitme ;'

d) cle~tl electro1zg1anti de inaH.5:tep.siune de tensiune de tensiune de fnaltatensiune

de, j'OEtSa tensiune

;

de.corespondenta

afaaelor ;
;

2:7•. Prezentarea la incercarlpertodloe sau ocazionale (dupa reparatie Sail inloculrea up.()l' p'ar\i ~i 01'1 de cite or! exista indoieli asupra starit 101'tehnice S~lI apar semne de deteriorare) a mijloacelor de protectie eleetroizolante aflate in dotare 'individuala sau colectlva, se face prfn grija persoanei care Ie are in invcntar (executan~, ~ef de formatie de lucru, sef de static etc.). Prezentarea Ia Incercarl a mijloacelor de protectie electroizolante la darea 101' In Iclosinta (daca este cazul) se face prin grija cQnd'uc(§:torului direct al locului de murH;~ (sef defo~Triatie de Iucru, sef de statle etc.) unde Val' fi utiltzate. ~t8. ,Mij'loac~le de protectie electrolzolante care se Incearca periodic sint prezentate in tabelul 2,1.
i9F.ott!ctie e)ectr0jzolant<!'. So~onli~i gaLo~ll existent! In dotalle, [illnii In scoaterea 10L' din UZ, VQr avea regimul clzmelor eiectroizo\ante. 3NO"rmecte prQ\ec\ia munclt
1

h) placi electroizolante t) placielectreizolente j)

de joasa tensiune de. joasa tensiune ;

de ~nRLta tensiune ;

Nu

sa

rscomanda

folosicea

sesonller

:.;1 galosllor

c:a mljloacetde

ted electrojzclante

IIi

l'

,!

32

33

~e FroJ;~'41('{elli];:$1~bizGla,j1j'te
, :1'0l"

1}q

let fa.br~~@:~eIE!~-l'i:fb~ ,§,jJ~~,d~rJ
m f01osm~a.:'~r dU;fla Ue'-

I

P~!l:iI i el'edreizolan1e 'de 'in:3ltfi n tenslurie (eu exceptia celor de Ia art. 2i9:. 11i2.10.)
"Cles tl electro] zolan

II: ~

'i

2

tensiune 3
4

ti ,de'inalts,

o data pe ~ o data pe an o data pe an
o data pc an

I

eBtru montarea 9i, demontarea scuutcircuitoarelor:

aJ :f;Jr5jinielecti:oizohmte

de joasa ~i, de .inalt\l

tenslurre

Indlcatoarede til. tenslune Indicatoare.

tehsiLme de 1na1de corespondenta a

faieJar

5

Placl electroizolante tenslune Ted

de inaHa
de

G

tensiune

.electrolzolante

l:naIta

0:

data pe an

7
8
9

lIiTanu$i eleetrolzolante tensiune tensiune

de ihaltb't o data J~ 6 Iuni
6 data

Ma-rm~j electrelzolante de joasfr
Clzrne electroizolante .Covoare electroizolantemobtle PJ atforme eleetrolzolante

'b) clestl electroizolantida [oasa tensiune ; ¢)' Indicatoare.de- tensiune de joasa t~nsiulle;'; d.~' placiel,ectt0i-zolante de joa~a tensiune; e)' teci electrotzolante de [oasa tensiune ; ~)"p~Uirii electroizolante de [oasa tsnsiurre ; .g} tom electroizolante de j0as~ t~.n._siune ; b) degetare electroizolarite de joasa tensiune ; i} covoane electrolzolante fixe. _ 2.1'1. Ineercarlle mijloacelor de protectle eleetrolzolante .la ~1;1:a"f,f,!9: lor in folosinta, periodic; dupa reparare San inlocuire 11 1,\ilJop'l;Jarti~i eind exista Indoleli -asupra sti'lrii lor, tehnlce sau a1llfi.r semne de deteriorare, se confirma.12rin buletine de lI_lG.€iv6B.'.ti, oe se pastreaza Ia sedlul formatiei 'de Iucru (la stat1,n, !ile ti·ab.sformare) ce Ie are in dQtare._Fi~care mijloc de protec~,i;~ elech'oizolant 'incercat trebuie marcat (prin aplicarea xlil,€eta, sau prin eticheta) cu urmatcarea notatie :

la G lunl

10
11 34

Nt', ..... Se poate 'fplQsi tnlnstalatlt Jncercarea expira la .... ¢:tlUS

de ....

J<V.

o data 1a 3 ani

Ml [loacele de protectie electroizolante care TIU au coresIncel'cad sl nu pot ii reparate trebuie scoase din uz. D;aca mljloacela de protectie electroizelante scoase din uz urel:tzii a se utiliza in alte scopurl, acestea sevor marca vizibil,

la

35

I' g.lt2. ~mllln>t\1,!' d~ £iiG;C811e 'fol0sjJ1;':e a; l;).'lil;.lrixo:l}ll1JC .cle .~r0tec'~li! tle,~t:t~l~lj),t~:n~ f ,;tl,\lv e~li~.' 'l:QlP',mli;~e: g~t~ e~lJg~t;~p ,tag):~@ '!{~rJ.Fm!'lJl~· ~(;i,~ .. ~ ~,r-j¥J:l\'~il • . a~ ~efi~HilnlS-a ~aIl~'~s1ie, petn'lis~ u,tm{a:~ea.l fa~1 ·(:t"e.etrlr:-

~t,

~J;U' ,

e~ 'qqlWJ;i.t:l'iil't~~<l ~}1§'t~lf1.tlflir
¥$) s,ta::ile1ft,

Iif

'S~gl:rt.~I;J.:'.~ti!{;¢O;l!.uJ'H-e:ticie;,i1~I1sa"qe wn;14d:ft'gt:e'

t~h'iilJ.ca ·'@ecm.e.ra-la:: (UpSEt' ;a~efedte10f ,a;$telito:ave,. .
~tc,,)',; d~~a~jt teJ.':!lne,nul de 1,ntterd~l.l'ei ·pei'io.~Mca-:

C) dElta riu -s-a.

!l>up'a, ufili'Zate; -n'lJj}oacere de pr0t'ectie' e'lectt'bizbl:i:lrite ·buie curaWte ~i pastra1ie corespunzato»:

tre-

,81'9,,e s:al1 ,&in ·a'P.rb:pfebelde~ ,I ' ' cf" ide.sc,~r:care~de ~a,;~~jni, e?F?~ci~i'~<e) ,i' tt) ,rneoltst,ea,;gl 1Il@1'l.'fQr:r,trur¢:a,wl~d~Gl'~el~,Gtr'pirZ.ol~~te;ttn fnsta'" JIa~l f:}'eJMl:tat:e}'i,s.~e)Jn'@ ; I) 'tlerfbtal'ea d.tt1)lCifflrll' '; g) ti'di~a,rea. :qlapl?telor de ,seh'lhalizate LtHJlit'afe pi:: ca'bll1l'i e~t6. ., .

>

.0', '~lI(d~pMti~ea ,timJ!'

j~~,~o~tar."e!~f1i d~mQljt~t~a$cul't.(;!lrQll_itQal:~dr
,~l!)'i~Qte;depe'J4~rvRe

'afil'aM,s~b'f~n;..

1

, Ambalarsa, transportul, pastrarea ~i utilizarea mijloacelor de protectie _ electroizolante trebuie fa cute 'In conformitate eu staridardele-de produs $j eu instructfunile specifieede utilizare ale produselor. ', Manevrarea prajinllor electrotzolante, -a. elesttior eleetroi~ol.~nti, a Indlcatoape 191' de tensiune de jnalta tensiune ~i a indlcatoarelor de corespondents a Eazelor se va fpce numal priri apuoare de minerul de prindere, iara .n ciepJ~i:cprltoru] aces' tula. Se interzine a se ating_e cu elementele electrolzolante ale ~cestor -;:nijloace de protectie partile. aflate sup 'tensiune ale lnstalattilor sau partile legate la pammt. In timpul folosirfl Ia sol a prajhrilor electroizolante de fna.~,t~ tenslune, a clestilor electrolzolanti de inaita tensiune, a rnd19C\toarelor de tensiune de inalta tenslune ~ia indicatoarelor de coraspondenta a razelor, pre cum '~i lam.ontarea ~i demontarea .IDlacilor .~j teeilor electroizolante de in-alta tensiune personalul sxecutant va fi echlpat cu Twa;nusi ~lectroizolaJ;),t~ de ira1ta tensiurre si -cizme electroizolante, 'Il:tqicatoaJlele de ten$iul'!e:~e joaski ~ensiune bipolare :tYe,bute. ·utinzat~.' 'iiimp>reu-hit cu manusi electroiaolante de, joasa tensiune. De-asemenea la montarea ~i demontarea placilcr electrolzolante de joasa t~nsiune, ,a tecilor electrolzolante de joasa tsnsiune, a pal~riilot ~lec~r01zo1~nte d: j9~sa tensiune, a iol!i1or~Je.c;iToizolante de J?asa tensiune iel a degetarelor electro'izolante cde joasa tenSIUne, 'personalul executant trebuie sa £ie~echi'p'at cu manual electroizolante de ,jQasiitensiune. . 2.13, Prajinllaelectrolzolantase fo10sesc pentru : a) rnanevrarea di re eta: a separatoarelor. care, nu. au alta posibilitiiti de actionare ;' . 36,

lDUe, a placilor- electrclzolante st a tecllor electrotzolante sau pentru alte operatii similare, in instalatii de Inalta tensiune pUla Iacel mult 20 kV j. . .. b)" masurarea lnfensflatU curentulul altetha'tivpl'intl:-un eo,ncluctol' (cleste ampermetflc IdlQsit 1n insta1atlf d¢ jqu!>s tensiune ~i cle>.i:halta tensiune j_jina la eel mult 20 1:::\7). 2.15. 'Indicatoarele de tensiune sefolci;sesc pentru verlficarea prezentei sau lipsei tensiunii in instalattfleelectrice. Tndlcatoarele de tensiune trebule sa seslzeze prezenta unei tensiuni fat<l de parnin] egala cu eel putln 250J0din terrsjunea nominala a Indicatorului. ' !nainte de utilizare, se va verlfica functlonarea lndicatorulul de tensiune, conform fnstructiunllor de utillzare a: acestulia. '2.16. Indicatoarele de corespcndenta .a fazelor se folosesc pen.trll determinarea cOtlditUlor de punere 'in paralel a .doua j.h,stalatii :de. :infj!ta tenslune, avind tensiunea nbr11'inal1't de eel rnult 20 kV. La marieVt'atea'ihclicatoare1 ol' de' coresporrdenta a fazelor ~e VOl' respecta dtstantele mlnime admise preV~zl1te hl prezen~ele' norme mtre personalul. executant ~i ins,talatUle, anaie sub ten siune, ' . ,_ In cazul in eare ·hU se pot astgura '0' poziVe stabiHi ~i condii~!i nepericuloase pentru personalul .oxecutant ln ttmpuldetenninaril corespcndentel fazelor •. datorita existentel uncr 10stalatii apropiate aflate .sub tanslune, aces tea din U.pJua se VOl'
1

~entru : " a) mon'tarea sixlemontarea

'2.14. Cle,;;t,iieleatroi,zoial1tislllt

.,' patroanelor slgurantelor fuzi-

de dOLla ttpuri

,?i

servesc

~7

'lfe~ii:si\!.(ihl1<,e;.i·pni'iil

e:lecl:r.obUs'mte se ':f01oseso c,in' ltistala1Hle -apUcanta -dtr"eqtai pe 'caI'ieJ~le ~q:n:~1Hl'-, d~ " , apa:lJ<l.~ei ~!:ll tlrnJ~IiL~~!)f:e~ut'~r:ij,~l:rerlbtnung~e<t cl~~etj\p~l'k.l\ ele~1'0izo-"u":q~'''., in-eTh 8!(!!e~Hfa Sa 'a~0JDene pa::r.t~a; nei!-

,,2.18. Teclle electrolzolante de- joasa tenslune se folosesc la Izolarea conductoarelor din Iiniile e)edr,ice aertene de jOa:S8 tcp,~i1Jne,Xn tirnpul eX,eGutarii -}lJ,GI'i'irilor direct Ia partile aflate sub tensiune.
2.19, Tecileeleckoizolantede inal tatensiune au acelasi rol ca .!Ii ,plaCUe electroizolante, toloslte In instalatil ell tensiunea nornlnala PIna laeel mult 20,kV. Tecile electroizolante de IDaIta tensiune .se executa sub fOflin\ tubulara sau ell un grom corespunzator pieset pe care se apJJN'l. Montarea ~1 demontarea tecilor clectroizolante de inalta tensiune se fac cu ajNtorul cle!;itil:Qrelectroizolanti. 2,20. Palckh:H~e_ lleetroiz,91ari~e ,sef01o&es~, Ia lzolarea Iegafurilor.» Iectrioe .la. tzQ1'<ttoar.eJie li{n;l'U01."e.lectrice aeriene ,de [oasa 'tensiune si Ia izo1area elamentelor eutiilor de distributie subterane ,In timpul executacil lucradlor direct Ia partile aflate sub .tenslune ,2.2,1. F61i.ileelect)'oiz(')]ante se Iclosesc 5ninsfalatille de joa"sa tenslune pentru Izolarea partilor aflate subtenslune dln aproplere, In: cazul Jucsarilor la panouri sau tablouri de distrlbutie. Follileeleotroizolante pot fi folosite in Iocul tecllor electrolaolante de joasa tensiune sfa palariilor electrolzolante de joasa tensiune.

_ ~J ap~o~iina:t-iv 10 ·mm :Ill>ii) pai,ttea 'SilI:>:~aJrttcl."i -a ,a:cest6ra, Monta-r'ea ~i tlernontai'€_a dege11.~l'el~r'e~!'ic'~e" la, ~k,GU,~tei@., e:):!lll,');~'are $,% ,g\i1J_ Jace GJil ~11;:a, l~::s B;tll§~Hel~ti", ea weJ:'~.Q_ngl:ul ,~ee\1to;H0tJ;Sa ~te:a, o~~, e pieioa!!e.le me C~"fiJ;P eJact:r_!ili;!i'Qlant-. Jvlallll$ile -el~~ctrQtz01ant!;! £; _~1),alt}~, Q ten~i)l1!:~~i manu~i1e ~i~~troiz01.ante de j,Q.asa .tensiune, se folosesc intoldeau:na ag0~ialle au unul sau mai rnulte mijloaoe de protectle electro ... i>zo,lallte, conform prevederllcr prezenteior norme. MamL'li1e electroizolante trebnle sa permita, in timpul Ieft,€>'si-rfi, imbracarea pe sub ele a rnanustlorde proteetle impo1ir'i.ova: frig'ului. De asemenea, trebuie silfie sufici.ent de Iarqi, a$t£~l incH :sa f,le11;miHi, tragerea lor peste .mlneca. hainei,
I

~~·2'a.

2.21.1.Cizmele electroizolante S0 folosesc intotdeauna imJP,:l1eU8eu unul sau mal multe rriijloaeede protectie electroizo:i~Plte! conform prevederilor prezentelornorme, eu exeeptiacaz-tNui hi care cizmele electrotzolante se Iolosese ca rnljloc -de pl10tectie -fmpotriva tensiunli.de P~$. Peste tot unde, potrivit prevederilor prezentelor norms, e;ste obllgatorte folcslrea in Intertor u cizmelor electrcdzolante, ~D10cu1 acestora pot fi folqsite ccvoare celectrcizolante. '2.25. Covoarele electrolzolante pot fi fixe sau "mobile. Covoarele electrolzolante fixe se a~aza in fata ~i in spatele paBcmrilor de comanda, protectie, masura (;11 semnallzare, panour.:por de servicll interne si tablourllor de joas'a tensiune .In §taJii de transformare $i centrale electrice. Covoarele electroIzolante mobile vor avea dimensluni minime de 600 ~ 600 rum, ~aI' cele fixe VOl' avea la-timea minlma de 600 min. Covoarele electrotzolante se fo'losesc intotdeauna asociate qu unul sau mal rnulte mijloace- de 'protectie electroizolante, eoillorm prevederllor prezentelor norms. 2.26. Platformele ielectroizulante se folosesc atlt in instala~iHe interloare, dt .!'Ji In cele exterioare, asociate en unul sau ;mal rnulte mljloace de protectle electrotzolante.

38

S;m,01i ·esJ~ ses.;UuJ.tea rnipllll.a:a: 'line-lor, tn. mm :. ;
'. Istl'

~ 1£a-r:e

1

Cb!!9#<;j;~~U"elor s8H8

c1e.

Q.MIJLOACE
P.AMINT

SI'IN SClJRTCIUOUIT

DEjiROTEC1'IE

~ENf];'RU ,LEGiI\u,EA.J;Jt\
AINSTA:bA1'IILOR ELEC.,

TllJCE'
2.27. Aceste m:iJlo.ace de prote,c.~ie clllprind : a) 'scurtclrcultoare:

e:~@nwntsd.QF b{\.terJilql' de condensatoare
c)clispozitive
pe1'l'tI'ude,"ICaI'00rea

b)di~PO?it!v~ pentru

descarcarea

de sarcina oapacitiva a i de sarCina cal)C1oitl'Va <1.,

C4biudlQ:t'dLtI:2~[nc\\lrcari ; d) 11-tenuatoare de tensiune Indusa.
2.2$. SeuJ'tcirl:Ui.toare~e au 1~61ul de apn~tej.1l. perf;;ol1alul lmpotriva- electrom.ifari:i :In ,-oazLil apari~i!:ii ,accidefLt"ale a tensiunH ~n zona pro.tejata sau hi z;o,nad~ lucru, ca urmare a manevrelor gre~He,fa indV:C\le.i, a, a.Hi1ger.i~!in: .accldentale aInstala~jjjpr Ia care' se lncreazjicuulte -instaI~tli .aflate sub tensiune sau a c1es.cilrca;rllor electrlce, Squrtclrcultoarele au :;;1.rolul de a aslguradescarcarea de sarcirri ,c8,pqdtiv~ a jpst;:jla~iilDJ,"electrice.' neizolate san j~9hilW,.

2.29.· C~mduetpa.rel.e' :;,;qj.\lrtcirGuitoarelo;r

vor

it din

CUpl'lJ1

i- .m~·rim~a,' CUfipt;ltuJul d~~ sCtl-D~cir~u1t t#faz;a:t stabi1iia-t l{l: 10cu1 de. montane a s€urtdr.cl;1it0.1:ulw, if! A ; t - .timpu] de: decenectare a 'deiect~llli, coves}')unJ::~Uo'f .protectlel de rezerva a elernentului pe care s-a montecscuctel:i'ct,litorul. In s. ~a~m densltetea de curent admisibHii' la seurtclrcatt thup de 1 S; .conforrn SJj'.AS 66170.' . ' 11'1 cazul Ilrrtllor ejectdce 'aerier1e cusurse d,e Ia mal trrulte capete, curentul de scurtclreuit luatin caleulul sectjurtfi r.JAinime va fl eel al sursei cu aportul eel maj, mare Ja IMuJ de montare sl scurtcircuitorulul. Seotlunea minima a conductoarelor si a clemelor scurtcirqUHoa:relol'se recalculeaza st se' verifjcif 0 data Is doi ani st ad de cite ori apar no~ surse de putere i.ffifJQrtanta l:l!lzonal carocondue Ia oresterea curentllor de seurtcrrcuit. La subunWft.ile de exploatare :$i de ormstruetil-monta] proprU se va tine evidenta sectJ unllor mini me necesare scurtclrcuitnarelorpentru dlfertte categodi de ipstaJ<Atll (sta1i},postur] de transiOl'mare etc.) l}i se va stabill un rood' operuttv pentru CtmGH~terea acestor s~dtltlni de' catre Intregul personal Interesat. ' . Sectitmea l'l1imina, a- SC1.}I'tdtCtii't.Mret6r poate fi rea Hza t,a $1 prin rriontarea. Tnpa:alel a !Yl:uh1iircultdare, .dar in a'ees~ eas sectiunea rezultata trebule sa fle en eel putln m)~/6 mal mare decit cea determinata prrn rel~tla de mat sus, Conductoarele scuftciriCuifoal"etot folosfte la ltnlile eleetrice aeriene pentru re.aHzarea zonel de lucru, cind 'zona de lucru nu coincide ell zona protejata, vor avea sectlunile de ma-i [os, dadi. cele obtlnute conform re'latiel de' malsus au va ... Iori mal mari decit acestea :

?-'~

r

2;:;15.DisRozHlvele pentru descarcorea de sarcina tlva. a cablurllor dl,lpa Jncercari se compun din:

capaci-

norme. Atenuatoarele de inductie electromagnetica sint construite iii au un rolsimllar scurtcjrcuitoarelor, , Sectiunea minima a ecnduetoareloc atenuatnarelor de inductie electromagnetica 'trebuie sa fie de 16 mm2- cupru, 2.5 mm? otel sau25 mm? otel-aluminiu. Atenuatoarele de Inductle eleotromagnetrca se montesza dupa montarea scurtcircultoarelor sau inchid~re<l cutitelor de legare la pamint, fara a se mai face verificarea Iipsei tensiunfi.MOll~area se face similar cu sourtcirciiltoarele. 2.39. Atenuatcarele de Inductie eleotrostatlca 50 utlltzeaza in statlile de transformare d~ 4bo-750 1~:'vin conf'ormltate ell prevederile art. J3.9.din prezentels norme, Atenuatoarele de Induetie telectrostatica asigura pretectla personalulul impotriva senzatiilorneplacu±e ~i a reactitlor' neasteptate pe care Ie pot cauza curentilde .desearcara capaettiva ce tree -prin Corp, atunci c1ncl..slnt atinse obiecte metalice 1ncal)::Oate capacitlv. Sectiunea minima a conductorulut atenuatoareler de indl1ctie e!ectrostatidi'tr,;;uuie sA fiG elf; 5 mrn-cupru.
I,

42

13

el~Gt~i'C ~1~~ G~It!:Hl~l}1)iti i(tJ:! a} cos_t~e d,e>pt~~Ei~j?' e-le~t];lO'GQnduc~oijr~,: b»t ii1~~ly-Jp:fiB te (n},t_alpa ,eled:rbeCifiduc toate; :2Al. Mi'jlo$8€rleqe' pr9tectie- imPQhi~'a: (efeGlHeJor ,Qim'Ruldi elec.trie, f}l ~ (l1r\r~IDj;.ului '<ie' descarcare. ca,pacitiva '::;e, folosesc la executarea de Juorari sub tensiune la potential Ia Iinirle elee.., trice aeriene de ina1ta' tenslune, _conform instructiunilor, teh-

"" -2~O~,,M.ij,:0aq~U ~~ p.l'bi;,eGt~ ,Jmp0;tf,ie~,~:IleF~'~l'9r. [il:i,mPr-lJ~J)i

·~1

.

. -(:, d~,§bfltc~,fe~ C'''!:paci1'tiw ctip~iAa:,_

noloqice specifice,

transtormare ~tj"c,lEI SQl clefJ'il:§e:;;te t5 ~V pe -Uil, in conditlile prevazute de "j1egu,lamentul pentmi asiquraree electrosecuritetli Ia exploatarea Jnstalatlilor de 750 kV", RE 105, In vlgoare,

executarea d~elucrari ide, ~~pl,Qa.tare-

De asemenea, aceste mijloace de ,protectie

reparatl; in stq:tiill;,lde de 4QQ --::-- ,7~O "j<V, in zonele in care cimpul alec-

se vor

Iolosi la

E. MIJLOACE DE PI.tOTEC'r,mPENTRU
MA,TERlALA A ZONEI DE LUCRU

DELlMITAREA

2.42., Aceste rnijloace -de protectie au 1'a1u1 de a ingr1kli zona de lucru, de <;\l nu permite accesul involuntar al persoanelor striHn,e tn aC~'1~t~ z0na" precurn §1 de a nu permltejiarasirea sal! dep'a;;irea liberii a ei de catre rrrembrll f6rmitki.
de Iucru,

2.45. Panourile s! paravanele mobile se folosesc in locurile ~n ,care personalul e~ecuiant. ar putea ajl,mge direclsau prin interrnedlul unui obiect la.dlsJ,ante mal mtcl, fata d~ partile 9-,flate sub ten si une, decit cele prevazute in prezentele norme, precum ~i in Iocuri eucirculatle mare. Pancurile .!?i paravanela mobile \101' avea dlmensluni sl slsterne de fixare ~i rigidizaie corespunzatcare, specifice Iocului de montare. . 2046. Indicatearele _de securitate' (CO tnscriptll si dimensiunl conform standardului 1'0 vigoare) au roluj de a avertiza $1 .semnallza vizual personalul asupra llnbrrmlsuri luate anterlor sau asupra modului de executare a unor Juctari, ~i

anume :

Aceste mJjloaGe, de pr,:otectie ,c;1,I.prtild : a) bariere ; b) fringhii ~i benzi pentru imprejmuire ; e) panourl 9,ipal'avane mobile: d) Indicatoare de secucltate. 2.43. Barterele rigidese fixeaza pe suporturt speclale, ,rezis.tehte mecanlc, fiind folosite in punctele In Care estenecesara Irnpiedicarea l:;i~tl'underii li1 Z01)a de- IUC1'U apersoanelcr straine saua vehiculelor,

a) pe ingrlitlirile 'care dellmiteaza materlal zona de lucru, se VO.f' menta indicatoare de securitate avind spre interior ins'cri'Ptia "LIM-ITA DE ZONA DE LUCRD. INTERZISA OgPA$IREA"; ~J pe :ingdiclirile care detimiteaz~ materia] zona' de lucru se VOl' menta indicatoare de rsecuritate avlnd spre extorter dupa caz, inscriptia "STAI! INAL'rA 'I'ENSIllN,E; :PER:ICOL DE ELECTROCUTARE", "STAI.r INALTA 'l'E1'JSIUNE. 1NGl!}RCARr CU TENS1UNE MARIT A. PERICOL bE ELEOTF{O~
CUTARE" sail "STAll PERTCOL DE MOARTE(i,'
__ ." J

44

45

'hra I£10'tl 1'i1e'IEle ~l1);iitmca' 1m t'el1T,perB'li:t;jr~SC~z~lt~ ii 'i!l,al)o~ 1IHif.ilW1dll,'fee€:; *'<ias\l« [Se;t;}W~ 'pU:F~~ peste t!llt, 'qa:)9i§j!ll!' run, 11'liia, In a:~tl1l:Cl.'t. S~ -va ~~r._i:~iG'i!F.eg1atl;1li1 ca;§tii,. ;ars"tfet tnc'ilf} ~ a'sig4r'e . i'lili!!~ ·a;r:e,a.n~GesaVa ~i,s.~a'b'HiMtea ·o'@~espt:fn·za;toa'r,e. •
1

ton

DE 'PROTEO'l'lE tNrP{;)TIUV-A, EFECTE~ AC'f)'UNIl A.RCOlU1 ~LECrmC sr 1\ rrR'A,(;1MA~i'IS..; l\lELOR _MEC.i\NJCE 2.47. Aceste rnijloace de protectle a) ochelari de protectie j, b) diqtide 'Pfotectie i c) centuri de slguranta,

lIP:MlitOACE

cuprtnd

I

2.48. Ochelaril de protectle au rolul ds. a proteja ochli impo triva , n'ldiiJ~1i1or .ealorlce ~i lumlnoase, precurn $1 a'stropUor. d=-rnetal tpplt, ea urrnare a .producerit arcului electric. 'Dchelarii de protectle au, de asemenea, rolul de a proteja ochii Irnpotriva unor partlcule care sar in timpulIucrului.

~. ,,-.a-, n:i;i! lare; i1flg~.'a·cl'b'i.'Ii-tg:ii]3e' ~i :;;lgJ:1te cleplt;t;l,tecHe lp1,l:Jotri::va @'atlei}H.S'e' exaept'ea,z.\i 1:Qcl;1iI1l1le trans;f(;)rma:t.oa>1'e, . u1l'ldes-e1':V:~ 11rt;r.tJ,nsa, 11l8.S}lra .ce pa11tUB tF-allstorD1>a-tofulw.i fie care -se fstEi ~-tft~blne fite.rse de tnlel. . Centurile de sigvranta trebuie :sa fie lpf_eVaZjute cu dOlt;l eordcane sig1,.Il'antii, de Iungtrnlsl.culor]. dt{e'rit.e. Ccrdoanele de 'sigul'ah~a trebuie sa p.el'mita executarea diferttelor operatii la ipaltt.me, io,t; ineazg,e pierdere a echilibrului,ociidexeli.bera deeel .multI m., Celii,hlraQE: ~'igHrl'l.ptB tre:Ou~e sbl' fie in .dotare indfviduala $'1 sa. fie ;a~HstaJa pe c~rpLllpersoanei- care 0 foloseste. Ajli~1;area centurtlor de siguranVa' este permisu, numai pnin aceesoriIleproprll ale acestora, fUnd inte.l'zistl ajustarea prtrialte mtj-

$_e

cii

" '~~rft'1'l'jn~'qe'-$Jgtn:_q:~~ti~lfe1bBie UfrJlrZnt'a. 6H il~ 'IPUe bd a,z<"I.1a ,0' ~};na~t,j;rnem.a:ii mane ale 2l1'rn <'(Ie lasdl pina" 1a a:~ele~executantulai (1)e, stilpi, stelaje €.t~) :~'\ 10Gl1,t '.se

de

2.49~." asca de protectie eonstttulamljtocul @ oe 'protectie Impotrive treumatisroelo» eraniene,ea trebnind $a fie- pUJ_taln obligatoriu de eatre Iiecare mernbeual iormatiilpr de lueru, de catre cOhducatorli, acestora, preeum sl Q,e 'ci'Ht~ perscnalul care efectueaza .manevre sau eOQttb)ile.~u ~ifc~ptia .ac_tivitatl~

Centurile de .sig\;Jran]8. trebuie yerJfica.t-e Intotdeauna inainte de utllizare, prin exarninarea cu vatentie a cusaturiler centuril, a par.tHor metalice, a cordoanelor (lanturdlor) de sigUl;anta ~i a cirligeior de siguraht.a (carabinelor); ._ . Este interzisa folosirea centurilor de .sigll,l'antu care prezLnta de£ee'-tlu:n.1(qlsaturi sau impletituri desfacute, capse sarite, tOS,aturi, t4ieturi, rupturicie fire, pai'ti putrezite la elementcle din tesaturii, fisurl, rupturl Jit .cataram a, inele de la eir:ligele de sigunint,iii) .. G.DISPOZ·I'vrVJl1 PENl'RU LUCRU LA P:El'-J'ERU URC,ARE (~OBORIRE) 81
!

108ee.

~i. Iundul rnrn).

lor in Incintele Interioare iara, in!;t?,l<ftii e)e;Gtrjce ()le in-aWl tensiune (carriere de; COrY) 8 pcli!i eabine de reJee, tncape.ri ell " bateril de acumulatoare ete.). In tlmpul purtarii, eases de protectle trebuieflxata pe cap prim .:lega~'e-aeurelei (snurului) .sub barbie ,~,j 58 ~lba reglat in mod corespunzator dispozittvllJde arnortizare jfntre 8t'e'1t'.i

INAttrllY1E

ao

-ealotei

trsbuie

sa, ramlna cd\s.tan-ta

de) minimum

4,6

2.5-1. Pentrtr urcare (.coborlte) ~,i p,entru Iucru la inE'Iltime, se utilizeaza, dl1pa caz, urrnfitoarele dispozitive ; a) dlspozltive de urcat (cobortt) po stXlp.i (~trlige. cu gheare sau cu tarnpoane din eauciuc) ; b) scar! diferlte ;

47

,

,'11 ;tilil;s ·',dzci'1ij;~e, p>BNltnu f1€h4mm~aliea, lI'.jtvttiU'l'>iaroJ,\ tl'e :wolafoate,; '). ,pa~l:t:@:a~e'I/!'(i!I1l\t:i1.u,· :tI~gtla'l!.eaGlif5~an1ier:elbfu"ilia'

l~".J~P.ifl·)'

lY,

!) aWe g~~
n:

eD'

,~
,',

,ta;'

.defow:macea larece

~:fi'2, 'Lia', li!t'bU,zaE~.a,Ql'f1l.ige'10J1; ~u: gli€a're\, ,resp,e'ethv ~Ctt t~ ... ,p:oilJ1'e,G\'linea,l1@ili'C,· p'etHriu' uiccail:&a~Q@,hotiI;ea) pe :st1Jpi:, de, leH1'I'1, S'a1;1: de bftOIl'l, se. yorifespecta-urmatoarele : a) deschlderea cirllgelor' tl"ehtiie sa fie 0:6respfi'itzat@R!'8 tip,phlj: ~;j ,d'tme,ni>~~pi10i"'stilpn01' de leinl!l sau ,ae be~on'pe' care se Iolosesc, ne;f;i:in€l,,a-dmisa. mcdlrtoareaacesset -deschi:~led pt-i'h b-) coltii de prindere trebule Sft fie asct.lt1ti, pentru p'5.trunderea corespunzatoarem stUpi ; , Or tam)joanele -de. onuciue trebuie sa £ie in buna stare, pentru ustSt:li'a,rea 'aderE!n,I,:e'i' ecrespunzatoare de stHpi ; . . d), ~ul'el€'Je:de prin:del-e nu trebuie fie Q:e-g,i.llGlate sau innadr,tecu slrma,admitlnaU'-se at:it lU lli%idirea, ,Cft ~~ p~'jnd~rea cataramel. nurnai prin cusatura i e) Ia folosinea lor, persorralul .respectiv rva :fl eChipat ell beeanct, . 2.5'3, Scarile folosite pentru urcare (coo6d:re) !ii pentru lucrtt Ia iha].tlme" pot Ii : . a) din lema, simple sau compuse (duble, extensibllej : b) din' metal (alial de alumlrilu sail otel], formate din tronsoane ce se: _r)1dnt~aza in potit!e v~ttichla i1 se leaga de sUIP- pr;itJ cordoane sau cu ajti-tQrul fting11i,i.lor,.· 'in f'l!l'n;ctfE:'! 'de tipul constructlv al ,scarii,; c) mecanies pe pneuri, cu ac~ional'e manuala, Scal'lle din)emn:$eutUizeaza: pel1tru 0 sarcina de ~cel mult 100 kg, Din acest moth, pe peata se poate 'urea (oobori) in acelasl timp numai 0, singura persoana, Pentru cazul In care lu~,rarilel1ecesit<) prezenta a dow;i persoane PEl aoeeasi scara, se va 1010s1 0 scara de constructle li1.tarita. '. ScarHe sirripIe cli!llemn' tr~buie sa a~b,a a lungirne maxlma de 5 m. Tn cawl In care slnt necesars scarl din lernn ce depasesc aceasta lungime, ele trebuie proiectate $i executate special in acest scop.
I

~Jil.\l1tJ: "I~ -"lklii '\i!I-1\l~e::.

_<U'lSPQZlit:rv<e ,0)1i1'gloga-ta'de '1 ,~, ¥l)"~ , --

_

\I.e .., ,,",;~ai\\l~i!J~~R~~l;\

Hl'Cat (cQ.1J:ont)f ~l ;Rentru
.,~

J.~c"1J1~~~~~tm~: __'

a t1;eh1!lla s-aSe ,r.effipec.t!:'l: (i3'e ~nt(nMne w#apt~, ID'ecflfi~,ii&t'a.e~:~j!; ,1 .~j~G~wab1i-1;l 'SUP~:I"tp~ liB sqtt~t~.,Ji~lig j!nlQ·;r~~~~~ 9,~ltc~.ta~e.~ . cr,~rride pe 'Ultiro.{?Tedoua ·f,reflte.,Sl1;pep0aFe, ale; i$GJ<'IL'H ~sjR1p1¢,.'¢it~n:M.fbiJe:- S8,U g1ll :te>.. f 'Este initei:ds'l\ i0j:o$jt_easc~riiloJ' 'l1r~ltlijilgi:~e 'Pllin ~eg;aI-ej'J1R;
. Aa,nta ilil]fnJl'rfat
_[jad~,*'e<€t1d;:1tL'e;a:

~elq>:()1'_alr'i:de IWe> scar

~,::3

1

~a

l

iSG'ii,tlile' au'bletL;eQ'1.!i:it(? a51ie'v:az,u"~ ~® plpL:i:g¢" q~, S~,gy..f§tFJVjt' ~J a' rg'tL1'Cl,teel) ac_e.'iteaJ.~ urcare (eqb_o~i~e)'~i lucru 4~p,e :c<)1'8.. f Este. interzisa fo165ir.ea. sdirilol' eave ~u tr~Ii:jle !ipsa :;;i .a scar110i" xeparate PliPvtzol~j-l;l, La urcarea (ceborlrea). ~i luerul de p-e seat a·, .sxecutantul keb4l1e- sa fie echipa:t eli: incalt'aminJe corw;p,tH1Za:t.OqfG pentru evita:rea alune_c_ltrU., curatCita de noroi sau unsoare. SdirHe metalice din tronsoane vor fi folosite numai .pentru urcare si coborlre, 'ne;fJ.lpd p.el1ffiisa e~ecutarea de lucracl t!~ pe ~Qest~_ s411. 1;.h·~~~a,:~;iep?0liI;e,~ge .pe ,sditll~e ine~alic~ .dln tronsoane S6 pot face nurnai de catte 0 singura persoana In acelasl tlmp, Pasirea de pe scara pe. consola ;:;t~lpLllui ~i 1n-vel'S se va face numal rlupa legarea celui de-al doflea cordon al centurii de sigurarlt£t. pe dupa stnp, deasupra consolel. ScarHe vor fl verlficate ipain.lle. de folosire, de cafre seful de lucrare, $ cal:ne, mecanlce pe pneurl cu aotionare rnanuala vot'-fi utilizate conform tnstructtunilor unitatli producatoare, Inalnte de ridicare,.flc-este sc{~rt trebuie vertficate $i cal ate pentru a evita rasturnarea lor, La loaltiroea maxima, scara se foloseste sprijlnHa 1;;:1 virf. ~e PQat~ h~cra pe ~c~l'a extin~a 9i nesprij~~ llitii nurn ai daca InS tructiunlle unltat1'1, prcduca toare perm It aceasta in mod explicit. ' .. Este interzis sase facti de pe scad mobile 'inttncler'i de conductoare si, 'in ~en~rp.l, su~!}n~_['~ascaril?r "la un efort care ar putea duce la ruperea sau rastqrAffi'ea lor. Pe-rsoana care execui~ luerari de. ·pe scara mecanlca pe pneuri c~, 8'c,tionaFe man,:~Ha; trebule sa fie a~lgurata cu CQIdonul ceuhlfii de siguranta. Este lnterzi-sa deplasarea scarllor mocanlce pe pneuri Gil aetiQl1are Q1(lnuala ell persoane urcate pe ele,

iJ1):JJ;0wj.zat

a.

,"

48

fig,

le_rw"ql'l~_l'-\;p~!~_n~l_al ,~Hl;f!$t-a~a?Hle :eleetnoe ,de ,lna,}ta ~e.~slUn0}

,

:4)

s9:ftDil;~,eJe~k@~~Q'iltt~t~ ~~.L),k~ exe.sutare~_~e_!t:telia~"s\t~

SjP' ,t;qnsi!Jri~latioJeli.,ti~l ~,tl,m~t,ala#jil' 1i;,):_ectl'JQ.~"ge J*aJ,_J~'te~..1

~x :EflilJ&nJlrl§:, ele_ctv:o},z,Ql<athteH,en:~rl:lfiX_gq~,~\n,'ea, ~~e,; 1140;<'\1,1

2.55:._ La fdlosite,a carudbarelor 15a$it6:a'te pentru reglarea distantlerelor 1<1-iriiHe electrice aeriene, se vor i'es'pe-ct~url .matoarele : a) ri d1C?rea carucloarelor pii'$.itoarese va face cu ajutorul O:n1.1i scripete a unei fr~Iighii, avind diametruldernmlmum
va Iegacordonul centurli de slgm'arita de cele doua conq,uGto,are, jurr'\E~late. 2.56. Dtspozltlvele de;:;iguranta, pentru lucl'l,!~Ia inaltime. avlnd-rolul de a amortiza f?i opri caderea personalului In _caz d,e dezechlllbrare, se fnlosesc asoclate eu centucile de slguranta,

1-8 111m;' b) persoana sHuata in 'nasela

*i

~i%g1)iii~'eJectrolzoJa~'te pentru eX:.i;!'cll!,a,nea ~~c!;a~~s~b _ sihne la pote.nv1a{ IN iris'talatiile ele;ei}l1lce de ,malta ilensllt:tne .se irtcearca peri'odic 'data pean. ,¥., Sculele eu rninere electroizolantede joasa te?SlUl1e, ~hspczltivele electroizolante de joasatenslune lj'i uti18Jele speciale se 'incearca numai la fabricate. . -2.59. Sculele electrotzolante, dispozitive~e elect!oizolant~ 'de joasa. lensiuJ1e ~I utilaj:lespe?i~le trebUl~ folo!;;].~e:~ numai aBOd-ate eu -alte lui.l~oace' de '-Plwtect1e ele etr 01zolante , 1o. conIormitate GU -reglenterWirile t.eferH09-re la lU(H,-ul .sub tensiune. 2.60. Fdlosii'ea sculelor elactraizclante se va face numai [Jrin apuoare de minerul de prrndere, fiir~ a dep~~i. opritorul acestuta. . 2.61. Este lnterzisa fclosirea sculelor, dispozitivelor sl. uti: lajelor pentru Iucru sub tensiune, 'in si~Lla~iJle in carenu n;t81 mdcpltnesc conditiile, tehnioe prevazute in standardele tehnice ale produseler respective.

~~~,fl;j;utilaj.eie:%pec;i:alE} {mes~t-0n~~~- I,a .sY'OG~~i~t.O:Tt~l '~l·p.lfe; fI !f1dJi,l-i e'ifplt"&l)~ar:e i~in't:¢~~cut~te 7i-_ O~0:h:rr)~f~ p~1J_tr1) . St:Hj,< t~ilSii.u'le: iii i~$'tal'athre.e~ectN~e d~.aPM8 ~eflsll±nJ'~: .~~58. Di$P'd.?~trvele 'el'l:'Is;troi;Z:01a-nte. _ sp~rile eies~~o!;~:~~'afjte_ si

0:

t~;n~

°

Jr.

SCULE, DISPOZITIVE-

sr

UflLAJE PENTRU LUCRU

SUB TENS[UNE

[, SCULE CU D£STINA'fIE SPECIALA 2.62. In categorra acestor sculese cuprlnd : a) pistolul de Implintat boltud ; b)·presa prin explczti. 2\63. Presa prin c~plo.zi.ise Ioloseste la; exe?-l!tare'a. clemelor de innadlre a cond uctoare lot Iiniilor electrlce aeriene de in-alta tensiune. 2;64~ Folosfrea sculelor cu destlnatie spedalii trebuie facuta in conformitatecu legisiatia privtnd l'egimul materialelor explozive ::;i se incredlnteaza persoanelor .autcrizate, potrlvlt acestei legislatli.

2.51.

16 aceasta categoric se euprlrrd :

a) seulele cu mlfiere electrolzolante, de uz curent (surubelnlt~~ cleste comblnat etc,) ; b) sculele eu rrriiiere electrolzolantesi dispo.zitiv,\::le ,~Jedroizolq_ntecare au lost concepute sau adaptate ill mod special p,e-rltrq executarea !=1elucrari direct asupra partllor a:flafe sub tensluno, in inl?talatiile electriee de joasa tensiune ; ,c) dlspozitlvele electrolzolante pentruexecutarea de lu~ crarl'sub tensiune Japotenttal ih Instalatllleelectrioe .ds jnalta tenslune ;
'50

,[

51

e)'.'~iDI~§~t:ia:a~e~tG5t '-M~f;1.a·~el ~~d,igle.' jl:s*ij'adtrils~';lliatflra.i' pe 1t!?,g~n;hti_ a -Cij.l)\lj,C irre~il)_'qJt¢,f!i:t:a \ll~)jhtQ:gJ_ bri'~0'tita;1 'al mij{i').,¢'U'-

l~i ~~ ~'r.a;Q§Rpnt'NJJ,~~eRf~J;f*~ xq; j;, J.;; ,_ ' i~!si:}f!-:ra~i '~:0:9-],)i :~aJ.l.p_J~t'f.Q:vn:nl; ti1ii tl'~~1i.le s_9tft<tl~atefa: _efiOl":t. 1iI~~'Z,@'l'l1fI!~ ~},_ ' ~' , . _:~~,il1'~p1awa~ef1jti~~4u'J~1~~,~Yij.~d'~e )8, u~Jp~,nct~-a(?11JG:U , ~ af~lJ.J se ~9:-,;f>1~ N'U0131' !A'14Pc!-. ~('),bJ5IIlr«a\ s.qat,p-,. ,QI'J~uly-J sau i£t-aMormef i},j jlii~.$ Ipe~-sofl:a:l pe, uef.lp,~£tHI':I.n e)e~ Se"aH!nl~e ,de~la£:arei'l .aJ:itot~l~§&qpilllji' 01rt :petSQoal' Iltr:' c,9'?,~ ·y,i'umai pe' ~i$"" rante scUtt'€! (su6'ceSi:vi lj;jth~ tloi stjIpi consecutlvl car~· se lli(cre1i.~a')!?icu ttCl;i'ii!area tirtrrtai-/'l prt.rilOlui ttotlSon. '

In

categorla,ut.l1a,i"eloT speclals, fblosit:e' laet.ecttta ... lqctari de: ~:x;.ploat~~l'e-kepa:ratii~i~_Qnstry.c~H-:inbntaj in. In,staJaHile' ele:ct:d;~e f>€! .r;L1igrl nd ! ' rea.dq
a) autotelescoape b) :auto s.c..!]:ri ;

,~~,r;'l. 'In

3. MASUIU TEHNICE DE PROT'E'CTIE A MUN.;, LA EXECOTAREA DE LIJCRARICU
"

:

SCQAl'ERE: DE SUB TENSIUNE IN INSTA~ L;A]}IlLE ELEC[J~ICE IN EXPLOATARE
j.

en

.

.

,

c) autoplatforrne.

'A. GENERALITATI
3.1. Masutlle tehnice de protectis a.. muncil prezentate In acest capitol se reierii 1fJ, lUCJ.:ati!e .oare se executa in IastalatHle electrice, cu scoatere de sub tenslune, privll-id realizarea -~Qnei protejate ~i in cadrul acesteia, a zonet (zonelo,~)lde Iucru,

rnatoarele :

, _2.68. Pe,i;i:;oh'alululdes~rvei1ttreQuie sai se -:face: instruc-' taj_u1; pdviup manevrarea acestcr 'litnaj~sp~cj'al~. 2.6-9. La foloslrea utilajelor spectale -se VOl' respects ur-

a) 11'1 C09 sau pe pl{lt£ot;rp',l yOI' 11Jgra eel multdoJJ3. perscane, a, cBl'.Qrgreu'1;ateimpreuna cu greutatea 'sc111elor -~j. a materialelor folosite nu trebule-sa depa-~east"a, sarcina maxima'

tosc;:arH'1 c) in timpul execLiHifif luct'atilbr, manevrantul ttebule Ia masul't: 'impotriva clepla,'S'iirii aceideatale a utiJ,ajqlui*inu

,. ihal~jnne, psrsonalul e'X0CLltant trebuis sa se asigure cucordorl'ulcen.tUl'H de slguranta Ia ccsul autoteklscbpuhu,autoplfitformelsau la balustrade au-

admisfbila a uUlC1j,H~lli respeGtl1!t' b) pe to'ata durata Iucrnrlu! 'la

3:2. Pentru executarea qe luerari potrlvit prevederilor prezentulul. capitol, trebule scoase de ~L1b tenslune, dupa caz ; a) Instalatille' sau .partile instalatnIQ);! la care' urmeaza a

$'<\)

are voie- sa-l p{1ra:seasca ; d)rrianevra'tea ,utlleij u1wi §e, va' facelai:;:omano /:1: perse anei care exeeuta lucrart de pe scai'~, CO$ sal! platforrrra-]
5:2:

q), iBstalatiile inveclnate sau p~rtile instalaUilO-f .:!l1veci nate c,are se _giJ,se,sc Ia 0 di__stam_ti'in:r~il;tlf.~~ dedt di,;;Jqnta limlta to: aer; 1\'1 carese pot apr<Dpill e;xectitantit, utllajele, materlalele sau uneltele necesare, in timpul eaecutarit lucrartlor, fara' periool. )Jistatl;t~le limit5, m-entionat~ ma] sus, $tnt in fu_nctt~' de tenslunea nfltnulala. a inst ala:tlHof , ce rBrntn sub tensiune 91 de
fel uI insta Iatiilor,

Sf! lucra;

53

In ea.zui linii10;- (;!le}2triceaepiene oeinalti'i tensiune, 1a executarea delucdiriHira urcare pe stilp] (lucrari Ia sol .pe traseele liniilor) distantele llmita sint :
'I'ensiunea nomitialit a it;talatiej, in V' , Distanta Umita, inm

1--'3'6

6o-11Q

220

MO

75Ci

I
a

2

I

,3,

I

oj;

I

5

'I

Il

ge Instalatle

Ia pamint

In cazul llnillor electrice aeriene de 'lnalta tenslune, Ia e:r-ecuf:area de Iucrarl prln urcare pe stilpi, distantele Iimita mnt : '
'T'ensiunea nomlnalfi in stalatiel, til ltV 1--,35 60-1]0 220

dOO

750

Distanta

llmlta,

in,

In

t

1,5

I

?

I

3,

I

I)

ij
J

3A 11'1. vederea realiti'lrii zonel de lucru. ,tl'eb~l)e luate urmatoarelerri~ ..surf tehnice In ordlnea ind-lcClta,indlfeFe,nt de faptul ca in zona protejata ;;1\1 fQst luate masurlle tehnice mentionate 18 art. 3.5. : a:) verificarea Iipsel te)1s1unii ; b) le.~area partii de Instalatie la p~lnlnt ~i in scurtcircuit ; c) dellmltarea materiala a zonei de lucru ; d) aslgurarl'l<\ lmpotdcv.a accidentelor de natura neelectrica.

.

~.

'

c), Instalatiile sauj2l-artiie' instalattllor car,€ slnt situate la distante mai mari dedt dlstantele Iimita; dar 1a care natura Iucrarilor impune scoaterea lor de sub tensiune (traverser), pa:':' ralelLsme etc.), ' 3.3'. In cazul instalatiilor dejQasa tensiune (inclusiv a li· nlllor-eleetrtce aeuiene), distanta limiUi nu se nOl~meazti . dar este~nt~i'Zisa, atingerea dlrecta a partilor aflate StlQ t~m;lune ale acestora,

In eazul in care zona de lueru co~h.dcl.e.cu zona prot,ejata, masurlle tehnlee luate pentru zona p.r9~ejq,t,a C;9nstttuiesiInul'tanF masuri tehnlce pentru zona q~Iucru, pentru aceasta .din urn)"a trebuind a se Iua, in plus rnasuri tehnice de delimitate nlater~ala ~i de asigurare It;nr()tlii;Y~ accidentelor de natura neelectriea. . 55

1
i

. , _.• 7;!i'.~'nt~e.tlUpe~~~~ '~$~~1lJ.l!J~1"fI~'ali~~:?:z~ .W~\I)!,:;¥¥~~Ji ~i~ aRa;-r,a,te~$li,~_ €~:lttU~.~ti:~_ fi~ln~ru;1P toar,e!, 's:e:~a~<;t;toa,_1~ 'S"£§j)1Ifa'~~ I etJ!t,) :'cr- :nEt~Orae,'i) r~;a_¥l$tal'1:rl)~a SCl1J, pa:rtea Cle FI'lS'tafaVle. oaire Un.., trl1~~\ZfI~a, ii, ,sq~~s·w ld~ iSiltb tre'fts'~U,l11~r ~" .Fe~t:uL~ittsta'lattn@p :r-ad
rn-ase sub-,t€rls~1i.t1,e., "

.~¥

.l¥f,i.hmanevr:.;ltea;ap'a~a.telQJ," de. COffiytaJI.e_·prin" care s-a r~9l_i,Z.at lntreruperea tensiunil nu s-a realizaf sfsepararea -vliibll?" se: VQr fa:ce S'ep~ara:dU:Vizibile'fap de: tQatepar,1;i1e de uncle putea sa <;tpar;;l .te1?l$Ume in, '[ll~.talatUtsaJ1 pa!l1tea €Ie i-rrsta}a.tie ,ca,t~e urrneaza aJispop:si§; de sub te nsiun e.. ~.8. Separarea vizi'biIase, re~ilizeaza prtn deschldereaseparatoarelor, scoaterea patroanelor siguniri~elor fueibile, debro$areG'in~reruptoar~lb:r;, dezIegarea cordcanelor IaIiniile: el~t~, trIce ~enene sau rdemontaeea unorparf.i a:('}tclve~de _ihstalatiei. eIGctnce"d.econectarea ~i- blocareadirecta a l1i:trsrupfpnre101' de jQ<B$,.3. tensiune; d~)';leg.!lrea ocnductoarelcede Ia apasata], . ~n".:uio~. excepti'onaJse a~ite ~a:<!nca'lul. instal_iltiHor dee, joasa ,tenS1:UIl.8, cind partes de instalatie la cere urmeaziia se llJcraeste pTf2~v{l_:zm~' umai cu tntreruptor tied~br(j~a:biI ee u fHementr-ci8' comut:alie':?,i care 11'11 se ponte, bloca direct, sept!'rar-eavizibilfl"$~ se realizeze prin deconectarea aeestul IntniJ:t. rllptbr_.' . .

,

.~,:gmJi,~I:1~er~rper~t;I, teil~;.l1nill tn:;, GB,zul In,care

F~R'tU 'DEl INSTALA'fIE 'SIMON1\'\:REA,

~:EJ\Ll'Z1J;i sli}»AnAREAVfzl~1tN'AiNs~'rAt~'fiEi'~f\U: A , ,
LpR, Q~ SE:~unlTNr)!: 'CD caRAcT~.J;t D.E,rnrn:;;aZICEEEINDICA'l'OARE.,. . 3,;lQ·.Blocarea in. p.bzi~ie; deschls a dj~PQ~threloI' d~', &stionitre a qparf\tdor prln care s-a r.eaJ_~-?at:.seRqpar~~l vJzihilaa. insrta1cg~jet san gtApar~ii qe;;i11ptal?#,e to cere ur:rnea;;;a a se lucra (§<l1J .blocanea dirflct_A a a.eal'<l1ie~()l:, dq;pa' caz) se uealizeaza prin unuldin urmatcarele procedee ~ a) blocaveadited'a\ procedee : lui seep
il:e'JOl'.,;

ton

@.

BLo.el\'REl'A~'I,N PG21IlflEl.':!'DESCfHS

E$E' AGJiOM1\ll'E'A_. -A;pAfttfTEtOR:

'.PR:m c1t:J{E S-A

A DIS'p0'ZI'Fl¥E-

:ar

dupa caz, prln unul din l11'niatoarele . de

-blocal'ea
-

a dispozltivelor

prtn l;:tcat.e,. sau mijloace .speci<J.1 destinate aces,.,

actionare manuala ale separatoa-

.cazu! in:talatiUQr,'Cu. mal rort11,t:~q'edvatii., $t§'W.~aJtea' viZlblln.,h:ebule sa se realizeze ,~e ~a tgi\t~_. Sll~;~y.1e'£I.e ·t~l)siL1l;1e', Pentru evitarea tensJu;nii il,lV€'t.se.(din joasa in iflalta tensiune}prin. ttatiSiormatoare'le de mas.i1rii:ace:stea se vor sep:ara;v1zibH ~i we par.. de jna-sa teiwtun"~;, dupa :qaz,. }';lrln dete'a brosarea trrtreruptoarelor, scoeterea patroanelor siqurantclcr fuzitli le sau dec'on~cf;;(rr!la' :l'ntl'eruptQ'atelor nedebio$abile. 3,9. Dada In zona p.rot,~jaf<l se InQlud '91 p~rti de jI'lsta_tal;j_~ prfn care se a1ime'f.ltea,:;:~ -motQai'eelecb'ice.car_e_ '.. antreneazf,.. :. .. .. ... j)6rnpe., velHHatoare, compresoare sau 1~ care' sfl1t racordate gen:e"fa't6~te sau cbhipehsatdare care nu pot Ii separatev-±zlbii, se VOr Iua urmatoarsle rnasurl. suplimentare :
'{ . ., . . -'

,., !iJ

bloearea pe pozitia "sedse, .a c~ruc'orml:L1:ih:1tNi·lJptort:.llui, eazul celuleler cu intl'eruptoare debrosablle, far§: ,sepa .. rateare, Aceaqta blocare constEi din lnehlderea u~ji.i celtilel dupa seoatereacaructorului, Daekt celula nU,este pre.va-;ru:ta eu tl~a; caruciorul re:a!izl:l1d e1 in~u~i inchiderea celulel dn,d 'tn,... tj':e~'~ptQr111,e~te brosat, dtlpa scoaterea caruelorulul se WI, h1on~a peE~i;irtea fron,.tala',.8 celulel U)-'l paravan mobil s.a1,lO band;;1 .resie i

in

rate Intb$u,

-

contactele .deschlse

d,oasa -

montarea unQr'Qa:pade tlnlb'ere) elec'iroi7,olante, colo'tit Icctrl' pa:tr6an,elo!:' s.\g)J.nant,elol'. fuzibile de tensiune ;

In eazul ins,~aIat:iHo:r de' j_oasa

tel'lsl un s, ,.atUilct ci rid ale separatoarelor sau ale intreruptoarelor
57

56

D. VEIUFIGAREA

LIPSEI TENSIUWn 3.17. Verlflcarea lipsei tenslunllse executa conslderind c5 Instaiatia este sub tensiune. In aeest SeDS este obligatorlu sa· se respecte urmatoarele : a) se va 'veJ,'ifica_ dadi Indteatorul de tensiune co-respl~nde tensfunii nominale a. instalatlet. ~j daca este Ineereat. in termon ; b) persoana care verifica lips a tensiunil Ia Inalt.a tensiune trebuie sa foloseasca rnanusi efectrcizolante de illa1ta ten:SilJ118 f;j cizme el"eatrbizoJante .(la veJifi.Catea Iipsoi tensiunii prln ttrcare 'pe stilp! nu tre:ln'tie.f01osite.J~izme electrQizolante) ; oleste perrntsa apropierea .perspaq..el respective fat§. de partlle Ia care se face verifiearea lipsei tensiunit numai pina la opritorui' indicatorului de 'tensinne,fiindu.-i Interzisa apropierea fata de restul partEor aflate snbtenslune Ia distante mai mid deeit distantele ljrnita preclzate '1a art. 3.2~din prezentele norrne. .. 59

:. 3.~'2: Verific~rea,.lipsei ~eflS~l1nii 1n ~vederea legarii' Ia pammt ~l lflS@l'tCll:'CUlt trebUle sa se fac::.a 1a toate fazele instaIatiei, respectiv la toate conductoarels Iiniei electrice aeriene .inclusiv ;"Beconductorul de nul. 10 cazul illtrertlptoa:relor ve~ rlficarea Upset tenslunit trebuiesa se faca la tcate cele t sase Qorneal.~ acestora. . .3.13. VerHicarea Iipsei tensl1;lnii tn instalatiilede j·QMa. tenSlllD€ se face ell :ajm,torulaparatelor .portablle ~ masurare de ate.nsiuilii sau ell ajutorul indicatoarelorde tensiuns de joasa terrsiune, In tnstalatitle de ~nalta tensiune, verifiearea·s'e face GU ajutorul indicat,b:(3.relol:,; de tensiune, GOJespunz%ito~n'e tensi .... unli nominale a Instalatie]. . 3.14. 'Vcl'ificE!rea lipsel tensiunit eu indleatoare nu este adrnisa pe ttmp de preclpitatil atmosferice tiile de tll:) exterior, 'declt I'n cazul in c.areacest .58 de tensiuns in Instalalueru este

LA~IE

E. LEGAttJ;:A I:NS~f\LA'flEt SAD A pARTII DEl 'INSTA,-

lA PAMlNrr

~I lN' SCUR1'CmCUrl1

3.22, Legarea la pumlnt 9i in seurtcircult se apltca as~pr.a futuror Iazelor instalatleisau pfutii de Instalatie, pre cum ~1_ pc conductorul de nul alIiniilor electrice aerlene, din zona protejata $1 din zona de lucru, Leg-area la ptimtht 9;1in scurtcircult constitule _s_ingma tn:asurli s'i:gura de prQte?tle a, p~J;sOl1aIulu! impotriva aparitiei accidentale a tenslunli in zona protejata" respectiv in zona de lucru, Inalnte demontarea scurtcircuttorulul se va vsriflca daca

acesta este corespunzator pentru locul unde urmeaza a se manta. Operattile de montare a scurtclrcultorululae vor realtza ltl urrnatoarea ordine ;
a) se leaga la pamint clema (papucul) scurtclrcuitorului , b) se vertfica lipsa tensiunil. pefieeare.faza.: 0), se mopcte"1'za cl(3-WJ,ele :;;cj;I.:r;tdl'_QUitQt:\J.I1Ji pe ~iecare' :faztl~ , in cazul linlilor electrlce- aerlene de joasa tenslune, veri ... ficarea lipsel tensiuntl, respectlv montarea clemelor scurtcireuitorului pe conduetorul de nul ~l pe flecare fP:Z3, se 'yaface incepil1d eu conductorul :de nul,' eu exceptia cazurllor in care conductorul de nul este montat Ia partea superloara a corona-

mentului.

60

61

1il" c'azuli ;}~mitQ:r"e:re~tI:f€e :a~t:iene, J·eg·a~ea;.ia pahl,lh,t"'a ,wei (pa'l_!:W;eJ1l\t\iJ): ~eU.r:t~ir:?:!W tO$Ultlits¢ f:gfcfi,,,~,u;p;a: C~'2l ; aa 'l~a;~'Fliell'~merilJai~:f,-H~Hdi: ,m~tal~d~;' . ..

cle~

~1'le€l~[~:e:~tlmat1~aGestu'l B,e.op, SH)l1a,t~,~a ba:ta_stilpI10I~,~$aljlN·l\l 'dJzu,l s' lilpn-er ¢j.e heton at lirii1i'Iut 013 1I1j(jl~'kV, la}e@lis,01e[elm:e~

,,~i ~~Jn.'S~~~l)a};":"etFI.~#§~4,:~'t~~~~~, ~a .. d~ be~nt}a. (!)D~W~~
cJ ]a c,:OrfEl.bCitotid11cledeg_are 1~ p:ililZaCil.!E), pamj;nt'
i~

fill1e"eMe 5~UlpndF'te$pe:<stt_y)_:

m0 11ta::t'ii::

Demontarea

-.

'.

seurteircuitorulut

.,

se. executa ill ordine jnversii

,

'

lifletaHcR_ a sHlpi10r din beton san let 0 pfiza de' pamfrrt I

~tilpii,la cave acest conductor

, d) Jl!a!i!,@n-tIluctorul cten~l

~l. -Hn~4or.,·de j:oas:a' tensiul<l~" :1,a

este legat vizibil Ia arrriatura

.

IIi cazu] llP'iilo'r electrice aerlene de' joas_a tensiune, chiar daca acestea sint scoase de sub tensiune, daoa in cadrul, lucraI'll se .sectloneaza nulul, acestuia i se va asigura, In prealabil, continuitatea prin surrtare directa sau prin legare 1<1p$.mi:t1t acetol' doua pal'~i ling_a sectionare, 3.23: In cazul inst~t1atiilor prevazute eli cutite: de legare 11a pamint, acestea se VOl' folosi tbtdealina,ci;tld e,ste, posibll. in locul scurtclrcuitoarelor. Inchiderea .eut~t1llqr de Iegare 18 pamint se va .facegupa veriflcarea lips~i t(~n~'i~iL La .1nchlderea cutitelor de legare Ia p~l11int montatcrpe contr6.1€l, in prealabil, vizual, inlegrLtatea cireuitulul de Iegare la priza de pamint, a dispozftivulufde actionare, In statiile de transfQrma,r:~;;i (sau) de conexiunl de 220-750 kV se Val' prevedea, In f'aza de proiectare, cutite de legate Ia parnirit de ambele partiale inttertfptoarelQf. In statute de transforrnara de -1l0kV; se reCQ.m~1l1d_a nrevederea de cJ.ctitede Iegare la parnint, as-tf~ll_nchs_a seelir.r.ii,ne; p~ ·dtl poslbil, Recesltatea utmzi'ir~i,}m. cCJ;drul1t.,wl'arilor de sxploatare :;:1 reparatit a scurtclrcultoerelor. 3..24. Legarea Ia parnint' a clernelor sau papucilor seurtctrcultoaeelor in instalatiile elactrice de Inalta tensiune, cu exceptla Iiniilor electrice 'aerlene.vse, face Ia locurtle, respeotlv Ia

un sttlp aJ lini~i electrtce aeriene, personalul manavrant. va

e) lao priza creata temporal', pcln baterea in pamint -a mn:pi electrodavind un. diametru minim de .25 rom,' Ia uadini(;:i,me de eel putin 5Qcm; aeest.mod ,de legate la. pam:int se to10se'ite .atunci cindnu este posibila legarea la unul din elernentele Instalatiei mention ate mai. sus. In to,atecazurile! trebuie sa se cl$igure uncontact coresP4,rlzi1tOl' Ia. legarea qler;nei-, (p:<;I-pqm)lt;li) scurtcirGuitorpllli la pam,lilt, neffind permisa '~egare:a conductorulut scurtciru~tol,'uLui 'ipTin l'asucire. 3.25. In cazul in care pentru montarea scurtolrcuitorulut sau pentru descarcarea eu ajutorul acestuia a sarclnll capacitive, este necesara deschiderea- unei ust de latngri'idirea permanenta, este interzisa depi'i~iraa catre interior- a planului uqH ctz orioe parte a ccrpului; deeit cu prEijina electnoizolanta, des"bi'n:atamont<'il'ii;;i demcntaril seurtcircuitoarelor. Se excepteaza -sltuetitle -mentionate laart. 3.26. din .prezentele norrne. De _asemenea; este lnterzis personalulut a so apropla .de' p$rtile instalaWlor nelegate Ia pamin] ~i in scurtcirouit .la disto)-pJemai mid decit cele prevazuto Ia art, 3.2, In mod exceptional, se adrnite depasirea acestor distants, in cazul montarii

scurtcircuttorului din pczltia depe console. de sustinere a Iazei, Ia liniile electrice aeriene de 11'0- 750. ltv.
3.26. Montarea clemelor scurtcii'ctiitonilul la fazele instalatiet trebuie .facuta cuaj utornl pr ajinU electrolzolante ~'executantul uttllzlrid manusi electroizolante, clzme electroizolante (cu e~cep~ia, monLarii clernelor prrn urcare pe stllp) ~i casca

bornele. Salt piesels, speeial prevazu te tnacest scop. . In hastal'atfUe care nu au borne SHU piese special pravazute pentru Iegarea la pamtnt, este admisa Iegarea elemel scurtelrcuitorului la banda vizlbmi de leg are Ia pamint a. unui element oarecare.

de proteotie,

63

.tm ins1iilla,ti!ile 'de ihtefidt de }iha>l~ teoti'siUrfe ,de, pin:a Ia 2'0 kV; inal'Usiv; ihloo-tilli ~tabi;l'ite de601'fd,a€:e~e$ u~t~trii .de e:lCl'l10'8tare\uncle ,mLeste'-PElslbi:l sa; se, IIi)'10.sea.aC;l ,})mjln:~ -elect;t~i>z(lilanM ('di Up~ade j1Pa~~t\~,tPr.ecur,n, ~1 il:n' j;tlsta=l~vlUe de ~i'Jasatensitlile {e;u~ ~e'ep11a'Jimi~of,~l,ere1ftdie ~tmi'f:,*'e~~ ~dhiJtft $',2'. ml\ifitar..e~a· .s.eilll't:cm~ui't0r,ttlliii "fara ;Pl"_al~ha .ea<eGtl\§}i~(;il00.M~~ :dar numi.!i cd1)pa.ae~-Qa,iicarea.sarQ,inii e'fqf)atlitiY4" ~ejeJltllata~.•eiu; .aju.. t~;lr.hllpd'\jin1i elel'!t:coiziDlalil:tlej &::fe,r,;utiih!hlil! lltHizQ:rl:d 'lil11ahi:tt~l r.elecDl"o:i£0,lan.te, ci[<:me' eletw!jj1z(jhi'r.ite; oeJ]e1ari r$i-;crits~Ga' p,r:otectie, de "[11 inslala1Uie )jGa::Nl, tensit:H1B e.'5te aiflmisa morrtares scurtclrcuttorukn ~n copciitiile JiJ,wntiohate. m~i :sUs; fad desci'irc_ar,el'¥ sarcinH qapac:iti;:ve. > Clemele scurtch;euitoI'llh,li brebuie sa fie- cOt:es_1')\ltizatoare sec~nln1i ~i profilulUi' 1aze1 peca.fe se mqnte_%iza. Incazul conl

de

dudoa.ie16r [urnelate, este sufiCienta rnontaxea elemelor- pe dte unul din conductoarele fazelor, 'In h1StalatLlle de nO_____:750 leV (ell exceptia liniilor electrice aertene). In cazul In care nu se poate aslgura sttlngel'ea corespunzatoare a clernelor scurtctrcurtorulul eu ajLitoxui pra-

,jinli electroizolante,

dupaaplkarea

lal~ta. veriflcarea

stjJnger:,li

se va face manual',

lor en ptajli"laelectn;iizo-

3,2'7" Legarea 1a pamlut :,?i in scurtctreult a Instalatiel sau a piir~ii de inlltala~je pentru realizarea zonei protejate se face linga fiecare punct. de separate v.izibilar Ia 0 distanta fata de punctul de separate vizibi1Ei suflcienta pentru a asiqura montarea fara perieol p. scurtcircuitorului. Be excepteasa, de Ia a,ceas~t1 regula 9.en(ilra.Ta,\l.~;nl1itoarele situafji : a) hi casul barelor OO,leQtba;te ,di'l'l: staMi .de., 'tra,n,s1iol'l1'tt'u:e ~i (sau) 'de -c01iG:Xiuf).i, ~l pun ei:ede a.ti'n1e,ntarel "s;aclm~te sa se moriteze r;'curfcirGtlitoe;t1e rruma! linga 0" partedrnpunctele de separare \dzibi11:l, ,astfel indt ~a existe eel putin douascurteircuitoare pentru zona, protejatii (de regula la celulsle cuplelor sau ale transrormatcarelor de tensiune), cu 'exceptia barelor cu 0 Iungime mal midi de 10 m, unde se poate monta UP- sintho asemenea, in cazul separateareler- ce ct(pleaza deua 1inil electrlce aerlene, in apropierea statlilor de tra:nsf6l'hia~'~!
gUT

F. DELIMi'TA.REA

M,j\:TERIAtiA

A -ZONEI

DE LUCRU

seurtetrcuiter.

~.29. Dellrnitarea tnateriaUi azoneid~ Iucru se executa p'('i:J)l,,11'1gra\liri pr.ovlzosli mobile, care .sa evlderitieze clar zona <Iii! JucJ:t.1. Il1.gradkil,e provlzcrii mb1>H.e S(~ vor fixa slgur, pentn~ ~ !\Iii.! eflqeA peste pi1l'tile aflate sub tensiune ale instalatlei, p{' 11'rgl'ucliri1c provlzorii mobile se VOl' ;t:\1Qnta indicatoare de
fj -

64

a) tensiunea

nomlnala

a instalatie!

sa fie

de ,eelri1ult
, 4,';

?O~V ;,
b) piir~Ue instalatiei sa fie situate in irrterlor, iar in cazul In care" sint vsituate In exterior, montarea ~i dernontarea sa 56 fadipe fimp uscat ~1lara vint'i' c) rnontarea ti demontatEia soane, unadin ele supraveghind
$i'r SG!, faca de catrec\ouH pe cealalta ;

M1\:SURI ORGAN:IZATOIUCE,

per-

A MlJN,C:U LA. E1-(EGUf:!'AREA JJJ;E LUCR,ARI iN INSTALA1'IILE ELECTIUCE' '1N EXPDOATARE PE BAZA DE A,UTORIZA.'!TE DELUCRlO
'PnlVIND PUEGATlaEA~I

DE PROTECl'IE

d) persoana care monteaza plb'i-cileele.etk'oizolante si\ fo10.seasca manus! eleetrolanla dtd 'cde j,hEdtatei'lsiur.ie:, c}z!;ne elec-

:.rnXECu:r:A:$E,A· L UCXZ!RILf)R

A.

;RESPON8ABlLITATJ

trcizolante, casca de protectle, priljina .electrciaolanta sau cleste eleotroizolant, sau fara acestea din urma, daca placile electroizolante slnt exeeutate eonstructiv corespunaator peritl'u a se putea manta .tara prajina electrolzolanta sau eleste

electrotzolant,

.

.

In casul In, care- .nu SQ pot .monta pl<l'd electrolzolante conform prevedertlor alineatulul. preeedent, uniratea ·,de exploatare va -a17alizu:?i WI. s-t.ibilj rnodul de lucru 1ntlceste sltuatii, in conclitil _de securitate, .

4.1. Pentru executarea de lucrarl 111 instalatiile eledrke raexploa,tare pe- b-aia de autorlzatie vde htcrilj~1nt t1ecesill'(:\ ,~,gmatqal'ele m,a:'?ur1 org/11iizatoljce :' a) ernifetea: at:ltoriiatiei deIueru ; b) adrniterea In Iucru ; :,e) controlul a,ctivito:th Iorrnatiel de lucru sausupraveghere:.a i:j) tirnpul.Iucrului ; . rd) indeplinirea 'Jormalita,tilor in cazul fntretuperfl lileratU, m--.;rtarH in ana 'zona de Iuoru, precuma! In termtnarea- l1J&>l'arii.

,67

l
,68

e) denlonsth:lJ:~a Itpse.i tensiunll in ZOl!R PNt'ejat~ l~n~,ailll i:g care ZQrt8 d!'! Il:IcrLl,coincicie eu ZOI..),,"! pi'O,LE'H;[;q, .tn, ;eaclr1,}.l t,a.t1SD,1itQrJl (lh:e,cte a' .ar)l~:obari( ,de lncepel'ea lucrarll i' :lD transrniterea ,C0rect~; a 'Clpl1oJb5riiqe jnq~p~r,~;a, IL(c.rarii , ~ra c8~l"micG$tri,LQl' privind j'ntr:erupel'ea .l_ucI'lir1i sl t~:l1lTlin:area l.l.!or4J.d\", \!;Ii ~_o+1,qjtlil~~~, Re:§p0'rlfJ£.bilj;~a,lIe; mentionate, mat sus. I'll cazn] lEi q,are'~n}[$~vwi~,i;e\)1,1h\'eJ9,l;:ptru t'f.1i;111zarea zoael J:!l'otejale !51ht luate (Hs{guratc) 'de c&\ire alta peniqana, decit .adlJ.li\teu t,u\, ,~e'F~tfl p'~.:rsBa'r~ :l:.a"Sf,5.U\lde,.de _ l;(~ali~are~ .GQ:ed~ at\)t:nror m~hnnUor l,eh:ELlce tll$puse perilru zona px~teJftt~, Corrf lrmare t1: PJ;lVjl)d hlClFe", .:rna:<>urllo11 t~hn'lce )1'1' 2\}ta'El-pro't~i-'l.Hh.~~ cHl'enl,,·ler,a :l.u,9:tper,%~nal.adnHt~ntul, Se3~lJ.tlr.e<; erni,~eDlulq.J. <\l,!1gnI;il eFen~4f-l~at,Ol' l')1a;;~~'l .tehnice iee trebuio Iuate til rUus <rata deprcvederlle autorisatiel de lucru ~i ·dispozitiJ.J.e, 69',

4.6. Persoajtele icare ~at: pade din: ~f~ptivJll_ fpnrr\,\Vei de' }U\m,x .(executan'tH q'e Iucrare) raspund -de- C:uno;1:'?'tere_<'l 9i apliGal'e-a intocmai Ia Iuerare a norrnelor de protectie a rnuncll .speclfice 9i dcrespectarea ,de~huiUirii n1at~(iale a zonei de lu-cti.;u, desfa"iudnc1u-~i acti'vitatea ~illimltelezonet de lu¢ru,cOli.de Ia pcezentelenorme- care poate -C011.duce Ia accidente. In cazul in care Ia executareaIucrarlf se folosesc dlspo:;;;itive sau utllaje deservite de personal de alta specialltate, acest personal se subordoneaza sefului de lucrare. 4.7. La execufarea unei Iucrar! pe baza cie-autorlza}ie de .lucru, se adrnite. ca .o persoana sa cumuleze urrnatoarela func~j~: . a)~ef~l de lucral'e,poate fi0i admitent, numal pentru {prmSltia de Iucru Pl~9PI'ie, dat;:a se iJ,1c1epli,l1esc cumulativ urd:natoarele conditii- : ..... ~ ....
. .'.'

form

imediat or'iceahatei'e

dis-pozltii1ol'

seful ui

_'de Iuorare.

Ei. ,$1nt cbliga II sasesizeze

-

s'a posedegrupaa

.IV-fi

de autorizare ;

sa fie lYnpu:tE!rnic-ttfh aeest scop de catre emitent,prin precizarea lui nornlnala' in autorizatla de lucru ; . - masmile tehnice pentru vrealiaarea zonal prouejate s-a fie Iuate .impreUnflc"lI un membru al formatle! de lucru care P9seda: grupa a Il-a de aut~rizare; - in zona protejata s'a nu lucreze concomltent alte formattt. de.Iucru ; b) ~eful de .lucrare poate fi -~i emitcnt, dtJca ,'>0 indepll'nesc cumulatlv urrnatoarele 80ndi liB:

*i

70

71

d~~'e~p];ga'Mw,%~J2)s~:trtll\lf1'1;\ {:.kL~~,is:!l' ~%qj;I~vi'~ e'i\,4r!~tr 1:1 tJ;fii'l-ftK<5tatN1

-B, EMrt~nE,A AU110RIZA{frl'El:

"

013,1tV{}RiUI

,

-4:.8. )\jutoriza.t;ia de lucru este rrn 'doctlm~ht ,~(}lttl';, trft'li)cmlt openativ, pentru- ,~xe-ctttare-a:'de lun'ari -i1) ii'JsttJ.1atiile 'eJ,e,ddM in0>x.y!lioatar~, prin cane se stabilesc :
'il'}

forrhatiej de lutnl ; tare in'me-ada 11 SEY t>x.cetttb, ;' c) eqnc~HiHe de,,~~eculare a Iucrarii : d) rnasunile de pretectie' a rnuncil necesare ;, e'l persoansle ra~l;unzat6are de sE'curit_iitea n'l1,1l1cji '; f) data sl durata J lied. I'll. Modelul <'l~!torizati~i de lucru es,t(? pr~~e,nta~ in anexa b) Incrarea

coniponetit:a

3',

sepunti:~tll laexecllltvea l:qcrl\rn. , . ,4,1.3,: ,_A"Li:oriz11ti~. .d~ ]u,cru~e: emij~ p~niq~e'1i@c'UtaE(:ia un<;,~Jucril~l ~Dtr"OSlngurH mstala.tle, respectJ.Y' I1fl, t.r,.., , cSingura 0 i:<O,n'ap.rote.1:a~a. ' ' c,· .. . pezr~ga_r;e~ 9Rr'99ane1or l~r:lin,if.i'e f!ll;:l,cfl'ice. aerlene.demontar"ea dnol' p'Ot'ti.!irl_j·de ba~re sa L1 d zlegarea ,C'o:Qd uctoarelOI: h fl'p3:!'I'ta:,i 'in: vede'~'~an;,a'l.~zal'~'~, ,~epar,i;trHor v1ii'gtle;p,i'ecum r,~i oper:<1~HJe inverse. (:onstltllle ilecare in'parte 0' lO&are 'inde}):lU.lel1!~~.1 se executa tn' basa LWei 8BroUari pentru executarea luerarl], ' J

lJ!tala}v~a B:_e,: l:~:w~~: "st<f~: mGiD ,gl;~_~ ~dnfiie~t.hJ., d,:t ~'$t,~-~J'~. a 'l1,IL ~lla.F;~r.5a?~ttil~~ ;se,amru ~e r'R~e.e$!tt"a;te'a ~ii. sufiili:i'em~a ;rrlt~:g;UtJlo~ ~t:Sfu'tilT,G_e 'de:s,e9\ll'lt:at~',ep- t;tebu_.j'f'! I tll.'trt.e , ,.( ,- .)~~~§t.iz,a;\;~~ :~!i; ;~l}.9rlJjv~: (Di :€0JR-pJl%tat:a: ~u §Ca.~l'I1A ~leGtrica a j?·@HmnJ.il ,Ql.Ellttsifal'iil~'ie @l"1wr:r4t.la 9ar;e. sa '\)a luera; , (' l<i " Ji>G 'So.B~~I:$;a,el e-qtrica -se vor, I indio-a ,: sepRl·.[mile ~.d,zibUeh'le'" gH~'lle l,~ paQ1lll,t ~i 1:11souctciccuit :inzona pt0teja-ti1, zone'te de l'1;cnJ,'i,~~!-te el~nr,e_n ~~ n~,qes~r,e;:ldce:'Jideptiat Iwn:t;tu asigurarea ,

~~,,?~i~'*~r:,':~alse~~!tiec~:te,., p,e,',~1,l~pf!~en1!11~Hb ~~ j~t~E!iI~ih, ;#t~:

, j::*~2~

~ ~oi" tlit<l:'l)aw, exli.sb.~'IjjL~~ <il.®1J'Et ~ldltprl~~i<tt' ~(!l_ l~l;("'llJI ,~, !Q.e(f~.;I~ a .."iT.:'ii JI J .... ~ • I rJ f ,J~ ~uv.~l1J~aWta.,d.'e tlf(CI:U' ~~C'1.,,'a' tt~~&e~s:pmatttl~~,t'&'fea
1,
,!

de

4.lJ. AyJ6riz\1t}:jl -de .Iucru se ,01'n1(:0., entru Ui'l }lJ.il.<;pm;binde p 9P,e;t?tU _clet,e"p;ninate, pe numele upJli, »iq&u1' ;~ef de Iucrare, In eadrul unci zone protejate, se porcrnlto oricite a\.itorizi:ii,ji de lueru. Numarul de persoane din' :i'6l'm ati a, de lucru Sf. staoi1e9te in Hmc.tle 'de complexitarca l1ilcri:tr.iI, 'de 10c:u1. de desfi'tsurare, de pbsibHitat_~a <1,'Ji,g'Ura'tiionntr('dtll~r.i a'Ctiv.ltfl~,i1 sau 'supravegherfl corespunzatoare a me,mhrJloT EfJrfJ'l,(ltiei db<hfcri1 de c(ltre seful' de ltlei\)l.re., 'Toti meinbrlJ f:orFI~:a:t{iel d!<- JUCI't\ inclusiv deserventil u tjJaj,e10r ~~ 1~ra~tit;;M~H, -h;ec nomlnal se in autoritatici de Iueru. _ 4.710. Autofizatia: de Iueru pentru lu('.r:lirl programate .normal 8~,0hJ.\te in ziuqunterioara exeOl1;~ilrii lucrarJi ~j _<;e ,qbmpleteaz~l clar 1i citet, cu respeetarea preolzurilor dip aJlexa 2, nefillld .admise 9t.cI~:;:ilti;lrl sau cerscturl. 4.11. Numerotarea autor.izatlllcr de ]UCI'U trehnle sa, fie' tin-10m· petiU'lc1. fi,I!}C(1rcf Cl'ntralJ. elechiqj,sta\1e de, transformare $i (S8U) ck conex i u 11i cu supraveghere, centru de' relde,' punch

" ,,' '4,;~4., Din pu,ncft\l.,ct<Tv~'?et~: al "masur-Hor .de secuTitafre,fu. auton2'~ltla' de lucru se vor specLl'ica : . : , a) im;~aLqtia ,(hptalatiile) saupartea de instalatla care treb~le sc~~sa :It;sllb}e~~iu,tle! cotlfo~h) prr:_,cilarilor ,dela,arL3.2. E~ecu CDea IniT"O, l'n~-taliltie a uner lll,\,;riln _care ne,Ce5;l.t,a ,,$Ca8ter.~a?e.,~~~?~e~sil1l1e a unor a~t?r i~stqlatH ~.aq parti de Instal~ in .apHipl ate 'In vederea, asIg\--,f;),l'h condl tdJor de se:Guritate (eazul _uno.t' travel's,ari. de liT)'ti'electJ'fce aeriene, .1lfjtH ,per',stflpi Co't;;,u!;l) tTUeOI']'sfituie 'executar§:! d~llu..cri'irnn mal multe insta .. latu =1J cl'eei 'ou ne(:e~itff mal r1'1uUe autoTizapl de lucru ; r 'b) prin ce apara~ar s'~ -re-aJize'aza ,s~par(1rea(vTzibiJe'i, sau Sa c~p:unct se fac,dez~egi)ri~ ~e' cordoene, d~mo,llt8ri ale unor po~,~ tl<B1'l1de bare SR~ de211egarl de conduetoare qe 18 aparata] ; c'. pu?ctele ,Hl'@are-' s.eV'a efeotua' legare<;t la pam.fnt ~d In seurtelFcUlt. In Z01'ra p.ro_ne}ata ; ., , • [I:), Iio:asul'i.le supllrnentare care trebule Iuate: conform prevederilor de la art. 3,9, '. -

-72

a)Th 'perioada ~!xe(:utc'ir1i lucrarit -nu seoperea21a niCi ,0 modiffoare .a schemer de functiouasea msta ]attiei (instniatHlo'r), astfel .incit realizarea zilnica a zonei protejate sa:s€, fa'ca prin

b) masurlle tehnico 'in zona Pfoteji;'1ta se Iau de catre aceeasi pel;s'oclll''i n'olniri'allilHJ inaLftorizatlil de, lucru 'BaU de catm personalul de defjerV)i;eopetatrV5' a instalatiei rima'ala ttil0r) respective i c) admlterea Ia Iucru se face' de cake aceeasl persoana ,nomlnalizata in autoj-izafla de ttoici'u sau de catre personalul de deservlre operativa a instala t.iei. (i nstalatillor) 'respective. 4.18. Lucrareake in-cepe nurnal dupa prlmirea aprobenii. de Ia adrnitentul, prevazu] In autorlzatta de 'lucru .~ise consided t.el'minaii1 numai ·qt.lpa conflrrnarea acestui fapt, de catre .seful de Iucrare catre adrnitent. . Emiteritti! va preciza de la: cine se primesteuprobarea d~ lncepere a lucrilrJ'i!;!i' pe be -cale. stabrlirid totod'ata rnodul in care seful de Iucrare v·a conrunica terminarea ace:!>te:ia. NLt se admlte inceperea lucrarri 1.1 01'5 convenita antericr sau la dtsparttia tenslunil. De aserneriea, rru seadmitesa se oonsidere Iucrarea 'termtnata 1.1 ora convenita anterior. In cazul in care este prev~zljt~ transmijerea indiredtJ a aprobarii de incepere a lucrrirIl, .admitentul f~i va nota rn.'i.<;tt.rlle rehnice pr.ev32mte· aeemiterrt ~l va' trEin.slhHeatltorizatia tiv: c.le C.tltre adrniten] se face oricurn, restrictle in acest sens . .74
de l11cJ:'.u'$efl\~l:!i de, lucrare, l'iotar.co

repetarea

acelora~i ma!;lev,re ,;

rnasnrllor tehnice

l'leprev:<lzh)du"s~ nici o

respec-

4.1K Alltdriz'atiade 11)~t:U se "transmlte Cle' call'e ernitent ddmilentu~ni 'direct, ncestasemnind de insusite; ant' pe torrnuJaruj primit, ci't: §.i ope copia ramaSfllEl ernltent, te cuprinde numai partea afcrentaernircrli autorzntiel de lucru. .Emit.entui va pastr-a aceasta ceple trei lnnl. ' ' ',10 cazul uncr vinstalatii rntlep0l'tu-te, CM'e slntinacela$i tirnp ~i J'Gcultle t'nlldc.3. aladmitenhilu'i,se admi fe transmite'rea autcrlzatie! de .Ie'cnu dec£"I:tre 'eluitent',admitentllh\i, printr-un curler (care poate fi chiar seful de lucrare)! Tll ace;;t<;ct{, sHuatie curlerul :va semna 'copia ~htbritatl(:i de 1\1(;;1'\), l"uftmsB Ja emiterrf numat de' prlrnireaacesteta. , '112cazurl speCiale (avari'i. centre sau 'pu 11ere ae exp loatare lndepartatre, care ramin pe i;lhLiMiite' pel',i\l}ldef.;irEI cliHtenti), se I!tdrnJtE' transrnrterea prin telef.Oil SclL1prj,~ Hldd~) a autcrizaHel d,~ Jueru (1n't'ormitiJ, l;n serfs, in prealabil, d<: ct'tlre' e.rnit'en'r). cu. respectarea unmatcarelormEi;';uti :

In e(cest SCOp SI? verlflca, prin ccmparare, de catre admi.tent '~i seful de lucrare, rr1'a:surile' tehni~e~li~pLlse prin autorizatia de Iueru ~jcele luate 'lrt zona protejata,~i s(;: .confirma prin semnare in .autorlzatla delucru, Adrntterea la lucru 'a forrnatlei .de Iucruse considera t'ermlnata numai dupa cc s,..~rLI Iuat.tcat« masurile tehnice dispuse, C011'l'l')letih~iLr""se partea din autQrizal,Ja de, lueru l,ez'erv9l.til admiterli, de cttt:re adrnitent ;;1 de catre seful de lucrare, 4,21. Admlteritul confirrna luarea tuturor masurllor tehnice In zona prol:e:iatil, prrn completarea autorizatial de Iucru, riumai. dlJpa cea lUiOIt personal aceste masurt saua prlrnit (:01'1:firrnarea privlnd Iuarea Ior, din partea ,personalului care le-a luat; specificat in autorlzatia de lucru, In' acest se1;1S, admiten ...
tul va corrsemria

in

partea

de

admitere-a

autorlzattet

de lucru

:

'su~nflde

de lucru se Iace edmifentLillli , b) dpFii p,ri)1:dreaatitQfiz61(:feJ de lucru, adrnttentul WI (iii emitentnlut contlnutul acesteia, e,l,rliten1L1f urrl'i.'ina sa: (:on'J)I'n'l'0 corect~tlldJnea eu care, adrnitentul a i.n~'illes autO"r.iza~j,3,:de't\l' cru. Prln 'aceasta se cCll"if.5idera cil autor izati a de tllcrll 1;1' f.os l inadrnttent. ' . '. .'

a) transmtteroa autorizatlet dkect de. clUTe emitent,

a:) separartle

vizibilo realizate ;

b) legi'trUe Ia 1,i1mint ~i in

scurtcireult.efectuate

:

ToMe prevederrle autorlz~ltiej de lucru, conscrnnate de ernitent, V01:'fi analiza!.e ell deosebita aret,n;1t' de C'u(re admltent, care va confirms .1ii,<;w;;il'ea Jar, prin scmo(itu.n'l, laIocu! rezerv'at, I'll partes de ernltere. . . Orico neintel~gel'e situ nelam Ddt" ref er)t,lrrt:e Ia contl r\Uttt! ~utorizatii~ i de iueru .se v Cl cl er i.fica ilil'edJp,t neil jml per-

~l.sa trec0~efl la fazaun'nat:d;are: i:\(,;im,itcr,e.a' ],i JUG;fU, aW t.imp CIt nu s-a inteles ~i tn!)u~itcotl11tl~ltul autorlzatiel de Iucru,

c) masurlle supllmentare luare ill' conformitato cu preveQr1.. a.~).din prezentele norme. Pentru circuitele 'de rudioflcare. ccnflrrnarea sconterll de sub .tensiune Sf! face de e1iJ;8 personalul .<;tatiilor .de radloficare, fle prin mesal telefonlc ci:it-re admitent, consemnat de catre acosta in caietnl de rnesaje, fje prln semnarea direcUi,Clecrrhe persorralul. statiilor de .radieflcare, In autorlzatia de lucru, al5.turi de admitent, 1u cazul in care in baza lll1orconventil de expleatare, scoatercadesub tensiune a clrcuitelor de radloficare s-a fa cut de catre personalul uniUitii de exploatare a retetel electrice, consemnarca sccaterli de sub tensiune .in autorizatla de luoru derile :'1i in scu rtcircult (~). Dupa luarea tutucor masurllor tehnice 1n zona protejata, adrnitentul transrnlte, .direct, san Jl1dJrect, .sefulul de luerare, aprcbarea de incepere ;l ILJCral~ii, no11116 data ~i ora transmiterti. 4.22.: In' ·~izul .transmiterl! directe a 3pl'qhifrU de Incepcre el' J.ucrahl, a dmltentu 1 va prezenta sefulul de Iucrare (verbal sau prin aratare dlrecta) rnasurlle tehnice luate in zonaproteJ.:!:tit~:i parti1e de Instalatle ceau ramas sub tensiuneIn aprose va face de dtl'C admrtent. (1a rubrlca,

"Leguri1e Ja pamint

G. ADM1"TEREA LA lUCRU
'A

4.20, Admitenea la lucru e!>le rnasura prin care xe a1)I'Q,bEi l~Gep?Tea lH,Cl'i,,1[lJJ, pa verif'icarea du ~j asigurarca l11ilri1 'efec-

prote]at"a.

tive ~ tuturor masutilor'

lehnice de prctactle

a muncl: in zona

j

77

piere. Daca zona de lucru coincide eu-aonajsrotejata, adrnlteiitul Va' demonstra Iipsa :t:ensi,utJii in zona pl'otejaHi prin athig'ere directacu miria, dupa cez, '3 : a) partllor active ale LnCitala'\:iei sau ale part,ii de instalatie ; b) 'eonductorului de leg are Ia p}lmfl)L' a9u~itelor de legare la pamint.; c) conductoarelor de legare Ia pamint a scurtcircuttoarelor : d) ~tilpil{jt la tare s111t leg(J.Ee scurtclrcultoarele, Este interzisa demonstrarea Iipsei tensiunji conform ptocedeelor rrientionate In: Iiterele b),c) ~i d) de i11ai sus ip cazul Ilnrilor electrice aertene Ia care tenslunile indusedepasesc -"3;10tH:e· maxime admise, In aceste cazuri, executarea 'lu'c't'arilor se va 'iace,conforril preCi~arilo'i ,di_~, c:apitdhd 15'is1.1btapitb~ la lutE. . Dupa demonstrareaIlpsei tensiunii', admiteritul rva inmina sefulul ell:' lucrare autorizatla de lucru, completata 9i semnata ~l, ciaoi'! 'este oazul, ~i,cheia iucapet~,il. . $eiuI de lucrare, dupA ee .8 lUE\tcuno,~tintf\ de coptjnu~ul
.l\Jcri\.dl, de ttlasuri,le pmtejai;!l ~i !Ji8.ri-tnE;'fl 4011f~i (zonelor) deJucuu, cornpleteazji !:?i semneaza. atttoi'izatla de Iueru, Ia partca rezervatii i/efdhii ..d.e .lucrare, privind
ItlZ0nGl;

pensonalulul tIe desetvireofH:-ratj·v.;l san de 1n aceste situmtii, jJet%on'alulc,are ,face re'trfinsmiterea Ve{ 'c.on~emna·h1esCl1ul in' evidentelesale operqti'V,e. . ".Mesa.iu1 va C_ont·il"!e 'l!1'asurHe tehnice luate in zona proteJ:ataerecizaie Ia art. <;Ii.2']',precum ~t data ~ioTa transmtterti api'O'narli de .irrcepere a lilcrllrli.· . ", La prImlre a mssajulul, seful de .lucrare va'completa pat'tea rezervata adrniterrtulul dlnautoriz.:l'{ia de Iucru .in 'l-ciC:ul -semY-\:~\l'U'rii cestuia -'tre-cind i).uTi.1E\t'Lil m~_sajultIt 'Pl'ih'lit. Apol a §et'll~ de lucrare va confrunta continutul mesajului cu preve'derile erriil\entului dlnautorizatia deIucru, d\lP~\ care va sernna 1n partes rezervata sefului de Tucrare la at.lmiter'ea la Iucru. Din aee:st rnorrrent ')efltl de lucrare xlevine responsabtl asupra lucr[irfi ·Incred Ilitrlte. In cazu; m("~"juluigdris,. aCQsta cse va anexa 11'1 .tutorizcitIa de .lucru.
c611lClndbi 'qp'en\thia:

prln intermediul

tehnice

lLla~\?

D. COf.Jl'ROr~ULj\e'l'1VI'I\~:'1'nIi'ORlVIATIEI 'DE ,LVCRB SAU SlJPHllVEGHEREll IN TIlVKPUL,L'(TCRULtJl
• • J •

admiterea la .lucru, Din acest rnument seful rle lucrare devine re,SPQ nsabll .as l~pra ··lncrAri I lHGre elinta te. . . In cazul, in care seful de lucrare considera eEl rnasurile tehnice Iuate in zona 'protejaHt TIlt sint suficiente, va refuza Iuerarea, solicitind luarea acestor rhasu·J'i lliplus, inelusiv erni.... terea unei noi autdrizatH de Iucru, daca este lie cesar. 4.23. Transrniterea iildir'ect'ua aprobaril de incepere Fi It:lcratiise ponte face 'prln : . . a) mesa] 'radio sau telefonie ; 15) rnesaj scris, transmis prin curler. .1),1 toate cazurtle, rnesajele se VOl' inscrie in evidentele operative -sau In caietul de mesaje rde ci'ltre admitent, respectiv in EtlltQri.zatia de lucru tie catre seful de Iucrare. eel care prirneste mesajul radio sau tclefonic va confirma intelegerea col'eckr a acestuia, prfn repetarca con\in:lthiluimesajulhL , In: cazul ~n care condltiile tehnice ale re telel Gleteleeomunicatii Q 'impun, se adrnlte ca transmiterea rneaajului l1adi9 salt teletonic, intre adrnttentstseful de luerare, sa se fae·a indirect,

4.24. Inceperea lucrarti, aprobata de adrnitent, S8 face numal dupa realizarea zonei de lucru; conform prevederilor art, 3.,6, prln executarea tuturon rnasurllor referitoare 18 ve·· rl ficarea llpsei tensiunii, Iegarea Ia parnlnt, .. in ,scltrtdrcntt, '.;j dellmltauea .rnaterl.ala a zonel de lucru luarea i11il'>urQor tehnice impotriva accidcntelor de pat)Jl'$ nee!ectrlca~i~om;erpnares acestora inautorizatia de JUCI'U; de catta seful de lttcrare. Masurile tehntce rpentru realizarea zonei de JUCl'U se Iau prin gdja sefului de lucrare, cu concursul rnelnbrilor din formatla dEt lUCrLI, +n acest scop, Iiecare .Iormatte .de lucru trebule ,<;;1 U~ ,ci"ot,ata corespunzator ell mijloacele de protectle necesare, In lnstalatlilc electr-ice Cl,1 supravr:;£{I~er:eirn~surne tehnice J?entru. l!ealiZ~I~:e~. to ne i JpC,l,;U ~e ia,ll de ci:i.tre personalul de deservire operativa a acestor Iristal ati i, care va face o;;iaelmiterea Ia lucru. Pentru leg-area la pamint srtn scurtclrcuit fie vorj especta prevederile de Ja art. 7.25. $eful de Jucrare va verifb:r luareai acestor rnasurl si le va consemna 'in autcrtza-

Be

78

79

lucru se va faee

'pupa

8,0

81

"

iuL1..1ide

'~!),2., TI([,)'4ar.ea '1:n'<:tlH'i:2'On8'
!I-

1l'l; nOLLa zona de lucru, seful de, lUCI'tl'!; v~ Ju~_ ~~elea~i masuri tehnice ca :;;1in prima ;Zona d\ 1tlCru!~(~J(<; vepf~ca.rea 1i1')S(';i teri~'lutjU, leg;:tr~alq pan'l.lnt~i In scu~tclr'9~l1t, ;dE)ll.n~tarea maieriaia a zonei de lucru. ~i. .Iuarea masunlor irnpotrlva accldente lor de natul:i:\ neelettrica', Nu est,1i PEu'I11Jsfrs1;ahil ir,ca alter 201:le de lucru sau marirea liJrftlt~l de preveqei'iJr:;> ahto~l:i!<~a yieide l'Ucr·Lj" ~ Seful de Iucrare va consemna in autbdiatia de l'u~:rulii.aS(lrjJ~ teh nice J uate J'n noua zon'i'! chi: Iucru !:it itz\, fllC0, 'If).stru:c-taj l11embrilor fOl:matki de lucru m'hlind mcdul de 'lucru dirt ac'ea"i:{l zona, Sen1.iTl'lld In autorizatla de 1ucr~ Tn coloana rezerva try in aces] seep, corrfin:n ind In acest fe I d1' s-au luat toat: ma'surUe tehnke de protectie a muricii necesare in noua zona de lucru. In autorizutIa' de lucru se va consemna, de, asemenea, ziuasi Ora la care s-au luat aceste rnasur! tehnice ,;;i S'e 'POat.e rncep~ efcctiv lucrul.. La torrnl.narea lucrului 'intt'-o ZOlia ~c
lucru,

de lucru.

Itiol~are', in, ~cOnfOrll).i.lJlt~ cU[{F~ye&l'e!:lle autonzatlel

.iV ile

Iucru se 'ace.::'pl'IY1' g,t'1}~\Je:.

...

f"'T

"Ii

~)~

seful de lucrare

va

dernonta

rnijleaccle

de

protectie

men tat; prln Urtjil ':,fR, va st~'lnge.. soulele.: dfspoZ'it1 vele de Iucru $i uWajele' cli'n ZQI1Ei ,,;,1. V1t evacua mernbrii :l'ormatiei ,~je Iucru. oonsernnlnd ' ziua $1 ora in 'Rutodzutia de lucru .la 15a1'tea HDesHl~uriirea Iucrarii". In i'n.stil:l'af;iHe electrtce ell supraveghere uncle' ma,surile tellniee pentru reiHzarea zon,ei de- Iucru se Iau de catre pel'''' sonalul de deservire operativa q in,;tCj:latie'f respective, care face si adrniterea l~: lUCfU, 11~~isLlrile tehnice pentru reallzarea ~oli zone de Iueru se v'6r Iua de' catre adr.iite)1t; :cj:lI:t va semna la coloana respect! va din Eintoriz{ltiu de lucru aliiturl de ~eIul de Iucrare. 83

-:.1 c~(j;t'i Il11,8te p

4.35, In treru perea ca. urrn area Impesl bi n.tatii. de .oonti nuare a lueraril se face pTi-ngrija ~i pe raspunderea seiului de In!"-ta;r:e, 11;1 init.i.ativ;Rsa salt Ja-,initiatiYa unui membru,r:d formati~i.d;~.l,ut:-ru" 'i,rtsli5iHi ~te C--~tr~:;;rt1,1.1 dc+t,Kl"_ar9, Ia apatltia 0T!~Al,rU~Je.rl.o\1)?'1l'/?,~\-1 $.1 ttljlF~ co? pot c;Qrlduce la~accl:deptarea m~mbrllor forrnatielde .lucru, ~1 anurns : a) ,1'lpn:dtla furtunU

,~

b)

;-

--

.
1':0118 ;

eparltia

desc~rc~rilor

electrlee tn

85

va fievacttati:J. ~i d tspozitlvele

dI r\

dh,

"I

Ir
Adrnitentul va dispune tuturor sefilor de Iucrare Intreruperea ItJcri:1xllor in zona 'prote"j<ita re-specttvii,eVnouarea personalului ~I, dadisittu(tifl 0 cere, demontarea mljloacelor de protectle din zonele de lucru, 8'6

;ub\·jc.a h".lVla'~\:d ~.uB~Fn~p:tcJr~", \!~a}i~e!G.~ i~~btl~e i,lll.treJ rupte pe hmpuJ IPcerc1}rUo;r (l'l.UH;lelg~\'ltllor de Iucrare ~1 nU-

a} se cohsetnrieaz11. de ci'ltre ernltent in '1:\ntori71atia

.(11";1

lucru

marul autorlzatlilor q~ lUl;l:ll) ;. p)!,);efu,l de lucrare de 'incereari $1 defecroscepie ant:nti1 pcrspnalnl de. deservn'e oper,ativa a jhstalajiei respective' despre inc;ep,erI;8 tncercarllcr, verWc'ind Impreun'a em, acesta dr. 1<\,

87

$'i 'a)lfe 11lw,t1ill'atH ide Itiiat41 d'@"Gft a"e'~e;Go:rt,SHnrna,tQ, i$, ..a:l4,t0~cz.ati'a ~ · I'j,e '~M<M1 • v.:~:r~,n\\!'~1:;e'a\ 1tt1aoos:' se:ms (j~ c,i1!t1l~ p'erSol1laJullt Q'e lei e ~ItEa\!a~.Nlti 'fi~U'a~~t<J!jFLIi;ia:na~i@,r,-era~:MQ'elim:eiiiti~lQi' )1l~ ( pa~t I' I'. lUI, tL[ W I "~I '1\1 I " ,S') ,,$~fbil 1d'e l~;~rar# ~~~~~ "C"a~i':~i ~ rMMetH;;>'s"r6pie, s'dlJfdf!a, ~1tfirli¥' 'd~~ iJ.U'(}l".'Ire,'tQ~,H>.in,sitaia~ia u' nh'e,az:c1f -Ia fi 'S1lJ~~aJjmje-r.." b~ iiilFt'-ihii'f ihtte,fawi:n:~.§l' a'"l'@f?Pi,ltD-~ ~i; ,dtil)il0;i1lta'rea m~jllil'at:le'Iii);pi :d'e P!11'¢t€-·Gtil!~:a'1n'~Z0neYe''(PEi ,il:u'eru, drr~a, MilLhl'ff\ii'a 0 ,c:~l'~ ;' . El,J tlij:e5: r~trqg~re,a, !fbvm~WiO'r,d;eiu(}t(i rut 'zona ,er,oJf:trat~ !,e 'va ccin'.sto'mhalntter'IlPE:l'e1cl' lucr,arilqr in autoFiza'tHl& 'Elf Jli.(,;ru ~f1ate :aSl:lpra sefilor ae lucrare in Cc'auZail?~f.ur de lU_9l'are' ci'e 'lncel'diri $'i dtf.feet0scdpre r'€'ill'llnci a'ees1;e autoiil£iftii ,de l~I

<r1~:S'c~'l:a~1'll' UCI}';!? wm:!1'0 ~~"'1
< .... , ' '~

"

;.. ~ ii'"

r;:,'

ct

.Q"

~.1 ,$ U}DUS:,,!'

'i<

j"

}1f';ell0'I!l\V,C!lf

.:t:,

il

au "] """ ~ 1U'\'[fe:a~a

I

eru

1a 'e'L Efeetwarea

l'l1bereB.l'i'1'or este

s;_ai~cut intreruperea lucta.<'dlor c~ l_ucreaza la instalatia stipU:sa Inoercaril'or ; ~". , e) ea':Zul 1n care pehtr,ll J.lJcerdri '?: fQst, neGes~i'~ IT)?pi, fic;.:trea sfarH zone! p'rot~i'ate, dl!1fa efecf;ual~ea iucerqari1pI:, ~eful de; lucrare de ineerofui ~i defectQ~pople va r;eaduee zdha Ptote'jat~ la starea iril!lcU~, ezentlnct-p, tut.~trQr §e..tllor t1~ ~!fcrare tile, carer I.ucr~ri £o~t, intrerupte. ACt':flst~ mo_difLcare a Z?h ef proteja te se v ~faQe cu :r~.§Bectfll':eij revederllor din p capltolul 7~ subcapifolul D" din prezentele norme ; f) dupa terminarea rnc~r.carilor ~i readucereazonel protejate Ia -starea JnJtj~.1a, ,~~ful de Iircrare pentru ineerc5ri ~i' defe6.tosc9t)te va p~~mit~ reluarea lucrarHor de '<"illire formatiile de Iueru al~ ,Ca'rOf ]ucrari all fost fhtrerupte, lnapcii'nd'l:lIe ailtorizatiiJe de Iucru retinl1W .anterior ; g) $i:!fii de h,!G!'are vot' Ida a!!;'J heu. toat.e ro,~SL!r1J~ e6l;1h;1e t neeesaro :in ;zona de 1 ucru propr're-, conlirn1}mJ aJeasta ptin s~mnare 111aUt;oriza~ia' 'de lucrtl in partea rezervata in aeest

pevmisa o1!111iJai dup~ ce Iii '1;bate fortn-atfile cie 'Iucru

:in

aq

nr
<

~It,~t).i?ia. d~"l>lIf{t.tfa lo;1}r,er.upetW ~~Gl'ai1~D),. c~ra,,fl'l.J~~~~r,ea; pe' J "a:~;I1~:if tl:w.'IIl€Ji!<}ildi~ ,~jHfa,\tiw d:¢l1lr€l1itta~@a,;tr,ii!J19:at);~1~.x'd'e ,J:ll,31[lj:~Q~re ,~jlQ1,~P9~t!ill\v~]illJ' ZPlJ.,al.Q;e 11;lcUll!, "~h ." i " ,~jij;i ,I t l' ,,' H' If: _ • fi1'! .}ie1J,~:f1~lfe:tJ£~,ft~ti~.ii()le~ ]u~m,fit z~J;};'fl .de ltllil~, 1c!1~jU'l . , 'it ,;iQtmlil',e, Mill ,ye.f1:fJ~il :~'t!llft\"rc@;t1, Irrk~~:l~~~e~~~ (I)~g::.p~?:~@~~~, 'lUo~atEl ~''P' ;zb,~.9,,cl(~.~UJ~l'J,I ~'lflu:.m~l:'d,u~a ~ ,,~fe?~, :peX,~m.te ~:ee§sltl ~!1.~m~tl~01i (Qm:na~,'e'Urlt;l 1uelU; }1;f1~ona _i:l.~ ]:tl:~Q; ':. I. .. lYI1l~t~ii1i1fiiifi!tte~ $.1~1;~l'Q<n:e'a 11)(1!f.3I?h s~' ,~0nse~~~~~fz.a" , a,tilitID'~ ~ p:ifat:la de ru.cr:'~, la p~l\t?a 1!1rrt~e~·up0Fea.:~~el arus, 10.' a.a,t,a,!?~ '1>1'ii Intreruperfi, respectlv l'eluani lue~tarUJ *1. eu semu4.tlll1. flite~efuhti de lucrare. ," 441. 111 cazul lUC1;?1't1dr eu scoaterede sub t.ens.l.Ul1el, til r'~ptltei'G iHn:ica setb teum;une, irrtr?f'l1pei":a luc:1',1).1'11 1a srfr~ ~ittrl programul u i de Iucru zilnic, precum si reluarea lUCFtlrJl I'll ziua lfrmatoare. -se face de catre $efu~ de lucrare c~ ~n~.n,tarea"~i 'apt'O:Pal'<:'a admitentulu], proeedindu-se :n felul ·urmato,r : a) Ia: sf1r~ttu1 progr~'1l:rtlli~IT l~cru.zUnJc ~e der;,.onte,:za mtjloacole pe pretectie :;;idlsP9z1ttyele din zona de .luci ~~ (l?d~ gdjZ\ 0e:fului 'de lucraresa'~ de c~:tre .pe,rsemalul de deser~te: operativa ~'n cazu! fh:sta1atlllo~ ~electr1c~ ..cu sllPr.aveghe~e),' b) seful 90 lucrare veriflCa COndl~111e ..tehm~e nec,esar~ repunerli 'sub 't,etiiliune a: ~lstalatje:i {'pi!ir~~l~e l:nS~a}.~tle}, .~~ ev~cileaza membril forma~lel de lucru chrt zona prot~Ja,ta) ..con semnlnd 111. aulo:r:i~,f1ti;l de Iucru data~I ora jntreruperit luI•

~~tsr~n*~

?ar

Cl''gtrh ~i ,~0n~n1rrc1in partea :rezen;ata
I

In

B:ie-St ·~;o~ '.

'.

1

SCOP',

la'rel}Hlt.ea

Jutl'a:'dL

"

,4.;40. 1~ cazul ]ucra·d~or tar~ scoatere de sub ten~iune sau scoatere d~ sub ten~iune. darf:~ril'te;punere zllnica sub t'~Jl~ siune, tntrerllperea llJcr~'irij la $fil,;;itul pr.bgi"am ulul Cle iueru zltni·o· S2 face prrn ,gr}Ja !?:i pe vaspu,nde-rea ~efllJuide IUcl'are (c,tl ,excE'ptta lucrfirflor in instalaVH ,electNcec!:I IguprErveghere, dnd ,autorizatia d-e luq.ru~se ;preda- admitentului, date ,opa;'_;
Ct)

0) ~e~ul d¢ lucrare cornunica ,admlt~nt~J.IU1 l.nb:el::p~ea Jucrarii .. demcntarea rnijloa,c€'lo~ de l?:ot~ctle... a dispozltlvelcr ~l, din zona de lucru (montate prirr gnJll sa) $'1 evacu~r~~. memb±'ilol~ iormatiei de Iueru din zona 'protejata, specificlndu-se $i 'faptlil ctli1'lstaJatia;;a'u partea de instalatie se poate pune sub tensiune: d) lit vederea relw'il'U 'lucrarii,,~e~yl ,de lucrare. y~ Iua 1eg'iiftUa en adrrrltentul. at,teet ~a,VPW,11 te1etoo' :<>u radlo ~ ; ; b) adrnltentul. dt1i)a, llJare.ai;iE'tsurUOr t~}in~cp<p~:n~ru I:i~,ah= zarea zonei prate late (:~1 EJ ZQ1H~lde lucru rn Ilst.(11a,tllle elec trice cU$L1pr:B:v,eiher~),~tran,::;mjt,~ direct ap.ubarea de reincepere a Ill<;r~\l:l~; , f) $efuJ de, luc:ra:rE: :V(I, ltl,l1 .:J1,a$,uri~~~ ~ehn'jce oe~esare 10 zpna 'de Lu(;:ru {in ci'ltul l)."ls:t;:alatu1or cJ~Gtrice eu supraveghere

86

~9

G. 'fERMINAREA

LU~HARn

,"

ger~a tuturor

.admitentului se poate face ~i in conditiile p_revazute 1a art. 4.23,. al t'teiteEi alineat: IncazuiIn "careaceasta comunicare se face dlrect, np_\rnitenJul va ret:ine_ autorlzatia de 1ucru, . .. Din m(lm,i.i'r\tt1~ (:op:ilmlCs,fJi tGrmin1\ri'j l~lt',r£ifiide (";1h'0 ~eIul de Iucrare adrnltentului. '.~lJte lnterzis accesul l'bl'ma\ici de

mhi~1:i'ii lu.c,rart.ii se \10 Iace de c.a'tre '$0ful acesle-i -foiiuatH de }uern :;;e-ftlllri de lucrare. . Co llfli.'ll ii;i1 tea' tenl'liJ:i:arilluctar.ii: de catresefui de lucrare adrnlteutului sa_ face direct SI'\'u indirect, prin mesa] radio sau tFilefonic,'~O-ll$emni'lt it1 '~vid~I1I~le Ol:{erativ(O!<!'lau it} caietul de rnasaje: Transmiterea mesajulnl de dHrA ~efJ,:(,1 i:1({ Iucraro

4.42. La tE'rrni,llarea.lucrEndlj~eflll de luerare asig).ll'~ strini'\1<rter.i:<:Herot~L scuielor, precum ~i' Ctlr,9tBniei, yeJ.wdnclc1\litat~v stares tehrilrii a iili.;stalfl;.t'iei san a, tt:alrti,~ de instalaJie ~Qq~rre· a I.nctqt', peutru '8. pufe'a fi pus,a .5111:) tensiune. Dupa convipgerea ,08 lucrarea c~ste tenninata, seful de lu\..:r.al;e- den·)o:ntea?8. rnijlcacele .de 2rot~('tj\O- din zena m,e luecu (monMte 'prin grlja sa) ~i e~racl1eaza 'lll01D!brii [on119cti(;3i ~e lu~ cru din ins ta la tia lil care a Llict_at. ' 4,.48. AVlndefl7c.:,tuare aceste operat;U.$C£ul de lucrars C0111pleteaza. In au lorizatH~· de lucru partea :,:Ierminal'ea' lucrf\l'i(' ce--1 priveste, inclusiv prtn oblinerea serrinaturflor merrrbrllor formatiei ,,112Iucru cil acestia au .Iost €_vaeua~J ctin, Jhstalati~l in can; ,."\u luorat, cornuntcind admltentului terminarea lucrarii. Pent.ru, §aztJ:ril~, fQl;rrwt-Ulo~. dQ lucru d~alta~pe.cialitale, CJ_~ce e~,ecuJadW2rln 10 It;l~s.talatqJeeJ(3c;\rl,ce"SUbisuprav~g-Qere~ unui ;:;ef .de Iucr-aredln unitatea ,de ex.ploatare,a:r1l.)ntarea ter-

~xeclJt~lJ'{~a

90

5. MASvi:nORGANIZATOn.iGE Dt pJ{Omal1~ ,A, .M:UNCU, '~.~~g;R:U: JJ]{~C~V1~~,~!A- ~"LV .. p
lNS'l'ALATIIL-EE,LECTR.lCE 'A. 'UENEU1\'LIT~'Xlf[ r .
1--" I

CRJ;.4.J:l:lFA1~;A AUTO~:IZ.P. '.fIE: ,.DE .btJCRlJ 'liN

LlttJ

EXP])Jl)ATAIlE

f5.1rapeiJcol,cie
'I'

eatre

'. ::;'t.. fri insta1htH:le "&leett:Wl:. 'f,h'~xprbfr!ta'l'e ':~e peW executa ll;rCTffl'i 'f,'; r,1'i tl Li:t;,;)~'i;z}lti';;!' 4(;" Iucru, til baza.· : }a~in;Jtl:uctiunjJ'o~ tehnice :intern.e de Y'lrntQotie, <" rnlJ;ncli {'I'1'l-P); . ...' . . - 1'"
,'1"". . .' ~..

bJ at<f:j bUtHl_o:t de ssi"tildtt (AS) ; ~) ·'~li&po,,:~itipQ_:r. v~nbqle i(T:rVJ ; . d) pr9[.:;e~eJ()r 'vel'b~l<;; ,(J:iV), 5.2. Ga executarea fucrEirJ hl lo$:t",la{1ilQ ~JeG'tri,G.e, to exp),Qat[I~'~fi'ili5, :~l:it{H'i~/f,tie, ~'l1tc'ru,se l\1~r ;re~~~l,tt~t de .cl,\p~ eaz, mus'l,trIie- org:(Cl'I4atm'l~'e f;ll'e.vQ;z'tlte:.IJiti ilf't 4.1; h, 0~i dt11n pi':ez.el'llele nqr:me.' ,

ae,

I"

-

r

-r~a_l'iz;'1T"'flzonel pro t(,:'jafc conform prevcderilor ITl ~·H, e care p nu 1,e"aIuat. p(.:.!-r.son~l,; G) Luallea .t.usut:9f m$.o$-lwilor tehniee ge [ilfQtg0l,ile a muncli ne~e:~~:e pentrute_alizflFea 'zQnei de Lucrl;1 In ca:zul instu1<ttH1Ql' .• e±i:-qtnee CI:l :supraV€ighere : , , d) verificarea grupei de autordzaren :~efgl\li de 'll,1Cl'are $i dlleaacest::" nre ·dr-eptu1 de in: executa hrcrarea 'in baza ITI-P -'t:e:sp:e.c,t1Me, In cazul transmtterf! 'diredea aprob&'l'ii de Ihce~ pere a lucradi; .
I

i'(lT

tnfi~uri,k:r:r' tehriJqe de. prQteq~e a m~l'I1cn TI{>,c~e.<JaT~peiltiiu

b) v€rcli'ie:a.te,a{in baea coJifirtn<'lri'i prirnite, .a l'uarH tutu-.

.

C. EXECU;rAliEA OEIJUCRARI IN BAZ'A lN$'l'RUC .. TIUNlt.()RTEIiNIc.EJ.NrrE~NE DE ~ROT~C'rrE . ~. A MUNCH (ITl-I)) 5.11. Are dl:epttll de. a execvta lucrart in instalatiile electrice in explcatai'e, in baza TTI~P, personalul autorfzat h1. acest sens, prin 'blbn~ul de. al1'Wjri2'~lrl~' . ,. 5.12~In,strucEuni1,e'; +,ehri.ke 'j.nterM de protect1.e arnuncn (lTI-P) specifics se elaboreeza de ditre subunitalea (\eex~ plca,Kare $i se api-aba de dHre conrlucerea tehnica' a llllila\lL. 5.13. Lista Iucranl'lor ce se executa in baza ITI~P Cl'l 1)1'e.clzarea formatiei de lucrumtnime este prez~ntati'l in anexa 5. Aceasta llsta 11U este lirnitpttv~, ea putind fi 'COmpletala si ell alte: Jucrart de catre conducerea unit.atii de exploatare. Lista Incrari.lor- ce ~e executa In baza ,im,tru.tti'thlilor tehnice internede protectie a muncii :;,i instrUctillni1c respective trebuie sa se afle .la sediile subunitatllor, Lista persona lului care are dreptul de :aexectl~a, 1u.ci·Etl'i in' baza ITI-P,. avlnd pentru fiecare ' !ucnItor pl'eciz<1te numerele ITI-P respective, trebuie s5 se afle La sediul f9rmi:ltiei ,de hlCI'll' C>flve execut{(hicl'flri- in b8Z[1for s.i h sediul personalului careadmiteIa lueru . Nu exte 6bligntorli)ci;l ITI-'P sa se afle asupra personalnIul in t impril eX0(:tttJdi lLi~·n1Tn.fiitJd sLificie-nt,} Inscrierea numerelor instructiuni lor respective in talonul de autcrlzare. 5.14. Personalul careexecuta'lncr3ti 111baz'a IT.I-,:P Irebuie exarni 11<'1 t annal ·inc.ee'f!. ce privesto cuncasterca preveder ilcr iTT-P in ba'.7..1.l~'i1rqra erne (h'e'plttl de t1 executa l\,icxilri, tn urrna unui instructa] efectuat in acest scop,

in ITI-P ." _ _ 1:i)C(}lTI,pOn;enta forruatiei de .lucru din' punct de' vedore numeric ~i ;caJitati-v(pl'ivinc1 grujja de aulOlfiz2\te} ~i daca executan,tli sInt ,m;1t¢dzati s4 execute lucrarea '111 baza I:rI-P respective; , c) demonstrareaIipsei 't(msi.t,loH co:nfol'1npxeeizi'irilQl" de la tlrt, .4,:22', '(·!a, iri,'; faf:ittii~he e16:dri.ze l'flra: sup't'a'v.qglieie.:), 11 tie }fl tt:rtl. 4:25 ; dl Instructajul formatiei de lucru prlvlnd masur+le de ptbt0cth~ a J11l'tl~€H, ;$pe~;itLce;fiediI,e-i zone de Iuoru, conform predzatiLop de la art. '4',25" ; 'e) controlul actlv~tatii f'ormatlei de Iucru ~i. .supraveqherea 111 timpul Iucrului. 5.8, Seful de lucnare care executa 0 lucrare ln baza atributillor de serviciu :riispLmde de rnspectarea tuturor .1)revede~ rilor .specifice .lucrari], prevazute in prezentele norme.

a) respectarea respeeti va :

95

t

moli ]lE SERVlt:IU5.1'9 Lucr,l'h:il&

j)'EX'E:CIJ:rli~EA

DE J~UC:akRJ
(;A.Sp

n~B~,Z~
~¢rvicil1

AH(R:;nHf''fI ..
',<;(';:'exe,c11tii

,d~~tJ:~' p~,1'spn~~ut \ile dt~.'i>-eI',vir,e ep&r.aU--v.a a jn'~laJJ;H'idt0r' elec-

11''1.

'baza Fttr'i'bpUHol'de

tri-eer:espective, ~l cuprtnd : , " . ~) lucf<ltide remsdlera a urmarilor dermij<l,n101'1telo,).', -ll~cl.vl§;~~1I;or ;;lv,a:riUor _g;~, Gle Jd.r-ey,eQ,lre ~ ii!:>3_~~tor* _.' ; '. , " , m); 1\lcr0ri.om-e;l'lt:. de volunr re,Clu~le!>,,~qut-nte pelJQGYC Scali :r)J;~$'ptQ.dlc; In 1n:,;,kalatilla .cle8erYlte,. _, ' ,'_' _, •. 5'j20. Autorizarea pe,rsonal:u;hopel7ltru, _1:1 ,~xe,e~i1ia J.JJcraf>J in i51l,1;~ atributlliQ,t d~ serviciu se fg<ge'j'JTl~p:'~~oi.t, 'Ptil) 1'Jil#~rJ.rfJ;t~a ]-<1 }n ~ac:;ti):\~talp:"l de_s(l:.rvi~;e O:p,01fl,tJyii., de _, _, ~h21. PCfsonaliq,l care. are ci:r:eptul de, f1' £x€euta, Il.:tcI'-li:f:lf-n b$zil: atribtij:1ilrrr .de .S',ei'Yieilj., t,r,e1)lJJe 'e~amlba~ ariu,aJ. IlriNi-J1l:G ct~u.tJ'.a~tter:ertfP.QA9d.l;Q~! t,,*1j1h;,e ¥l Qr-f1!:Ol.J),4,~~rt,Ol\ir;e?pe;~fte:¢ ,l:fl ' (Jj-J),':awt?rea lu.cral'iloT 5n baza atrIbutlilor de serVic;na" 114 urrna t+m:~il~':1tructa..leJed~ 1m. aoest t;~2'2. La IUCl'{lrileexecutate 1n baza atnbut;lllol: d~ SI,,ryk" 6:ii,~ll ~a':illJ:i;a o_rga~li~~tQ1.'lp00.e J}\cJ~p~~I}i:r#;<t~.orqil:~~or;~e )uCru s~ l-eaJl~e,?.zitprJn ·r3.~1~l.1ilJ;,4V~.__ je: p~eJ.Ji~_f:r.a P_,·li?~!yl!fJ,.uh_u" l,n re"" c .@l1;'.it~:<t.1Lm~era1Jvva s~m:la )1l-t_r.e:~,a.. f?;l:n,q~re :'~_,lu;cru). ( . 5.23. Ma_<_;llri1~ O'r~gaOl'!atdrt~e }~fllllndi;ldrnl.t,ele~' l!l lucru, St:1·p'pa.V'egh¢i~ea tilnpul It.lc:rfllur. in'\rqt:gp',~'re;l' ll;l'C:l'a:r~l,. ,Q1\I~,ar.ea :J;i. _aIM zqntt _qe lucru , ,~! JaU a~~~l~t;,e, t;.q£p!(\e lvcral'e (aVI11'9: g,l'upa ."1 IV-a de-autorizare)' fiJ,l'i'j a £1 consenJ-p.<l,le.

~r

~or~

._, '" " _ ,

<

in,.

R. li~.EfjtTrr;NH~'J'\; DEl' LJ,fcRA:i{rtNJj'i;\.-~f\ Y'lmiRB~LEl (P.V.)
;j-~-'t

P,RGCES},t91l
_~ [
I

!!}, EXECUlfAHEA [LOR VEUUALE (DV)

DR LlIGRA'RI

IN. BAZ\i\

DI8POZITI~

5.25. In baza disj)bzitii16i' verbale se pot executa urmatoarele c"8tegoriide lu:cdlTj : a) Iucrarile lCldi.stantn. hlt.?1 de .p\'irtile qf!.\l't~' sub tenslune :aleinstala:tiiloT electrice Cii 'care evident TIll prezinta rperjcol din punct de: vedere electric ;' . b) Iucrclrile procizate la art. 8.2, din prezentele norme : c) lucraril~dg v~rificad'li re.RaratH in' laboratoare [1 apa...: (J:'.a~eI9l,"lectrlee, ?c mii~.lu:a"yontro~ ~Ll:toma!fzi'i:j si ..protectie e tprln relee, po1:rlvl't sa-r'clmlor de S€rVICL!:l reVelO.ltc persorraluJll i

i'i'J~HSitail)al~ine ele.c:t.iiCe'S:)1 eocphmIUl'l'e~ 1;i!l"h1Z~,iP:N0~' ~'erl)a,re, fie l~'ol' xectrta'..Ji\-'Itf<llii, 01£11 "t2(taQ?1'e.tie .'tlll;'!:" ~\tar-e f"Sl,lltr1n~ ·cazU:l "in }lare" im;staI~~ia ~ilU p'at:-t~a de: i~n.-stq~'~~JjE'la •. '~j,~ $~- -J_(le:f(;;\Cl?p esi~. ;se.paratEI -y.i;;;ibiJ prIlJ 'd~71-~g.5.:F4.lCf cpr;-; l "dki1·aitl~· Ji,nin~~el~ctr;i,~~, a~lj~g:~~, .~,~m.~pt.a,r.ea.yn,l!l>f ,ptl .tiu'nl ~1E' ~.;t jj,§~'l!e, S;1 LI d.$z l>~g.area <con du dOH e[Grde '118.§'#hH atEIJ S1vd 13ra ta , hlG.ratii.~ste.inai mare de ~.1l'sc'zil.e.c.alen:dati.stiee: I I· 5;2S. Elernentele euprinse in procesul verbal (rnodelu; pre,zentat ji1 anexa 4) mild -sirnilat'e eLI'cele concFll'ute l;n autorl'\\il1, de luc)'u,comp.let-,area procesului v.el'Qal.l'lumerot,areQ, (:i'rhllatia si pilstrarea lui se fac conform preci.ztldlor try e,c.est sepR, 1-\1 prezenteleriorme, privind autorizajie de lU{~:NI'. 5,29. Aprobarea de incepere.u IUO'arU 11 comun,iJ:,rlrE;q prlVll'l.d 'termiriarea Iucnu.li se V01' da prln transmitere directa. 5.30. In vlnstalatitle electrtce eli supraveghere, .aprobarea l'eJLiai.'i i zit nice a 1ucrrn-ii se v i f.ace de catre perscnalul de \d~.';)ervj_r-eQperativa a instalatlei respective, eLI consernnare In lJ&,gLst-rul operativ . In in'itaJat.iiJe eleclrice fiil'i:i supravezhere. reluarea zUniaa 11 j.ucrarH se va facepe raspunderee seiului de lucrare,
~e'10T

in

e.

,6, MASUR! TEIINICE SlUNE

sr O'RG,l~NIZATORICE n€ PRor.rECTllE A N1UNCU LA EXEC1JTAREA -DE LUCRARI FARA SeOATE'IUl DE S1TB 'rEN~
EXp:LOATARE

afe.re'n t I
I

'iN~NS1.ALAl'nLE

ELECTRICE

iN

e) probele si determinarile de tigiditato tangenta tloghiului de pierderi, ell truse rneblle, g a ti i101; electri ce ·a:fJ.ate In. exproatare. 5.2(;. Ltsta hit:rar110l'. ce .se pot executa p:e ilor verbala e.stecupdhs8 iJL anexa 5, aceasta th!fi, ea PU'tl~l.cl fi cornplctaiii $1 ell alte lucrari, ducerea llnltaW de exploatare,

Ilnarila

d) probsle '~i 1ncerdi.rile

on instalati!

tixe de +ensurne In atara. tnsta-

dieledrica

9i

A.GENERAUTAn
6.1; In cateqor ie lUcl'i1ri lor nidi· scos ['(ne d (, 511 \) tousi nne jl,il inS[fi.latrtle dec trice In exploaterc, se cupr.ind :

baza 6ispo?i'tiDlj:fiind llmitade 6,tre con-

~llemstalat:mQl' electrice ';

a) Iucrari

ladistan~i1

fata de piiqile '.

aflate

sub tensiuns
,99

98

s,$ttftte'B:" ~f;,s~%'a,J'(e'auJ;tatr ..;i~tMtBt~llJ'Y.izli@:Ue' 'dI<;;l.W,',f![~llie, Q.\:!-,,s·r,ht :le, ,g,att~ la';l'a~j'ftt ~i irntscrn}lt~i'lt0,14i't~ .

~) tmrratd fi'i <flpfof3r l(1a, 1h:st:al!J:tH10I' eleetrlce :' ll)lu€iari in l'hslaJ;a'tiUe
,_I

ll'all'vl1Qta"rfa:tl"
I

e'le'i' 'doe,

, la ;6<117~',$-a ft,re.nu~t (tep .... W

$tl:Q tEmS}~HW ale

,

,a." EHfi!6t l!.}llll'¢"ra '1,',"~n011 ~afrate<itrStitil~tmb c-@i11¥ct1"h:::e;. !.
tate

J;til"r~tri'

.su~i&,:,t~,I~'~{Il),j)!§;a1-q

fSfi2'." t>~f,i;nj;tH1e: iJ.lpr~dlor't);1~'o-X1{lt1?):~ ,su(j 's,'in!t pl'eziff1~, t,1,1~J,

III ~r't. I.U.

PlWG ,~~eal

p, G.~l q. ,

- J3. EXEcuttt~~tA 'DE LUCRARI LI\DIST/\N':fN F~!\l'~ l)E piht'tIJ;t., AttN]::}] SVg tENSn)N'~ ~U~ I.NSTZ\LA'f{ILORELECTR1CE 6,3. TIioi cat eg.o1'ia lncl'Mri 1011 ce se execu~ft Ia dlstanti.1 ~a,t}3 de pl:irtile 'af!ato sub tensiu neule Instalatitlor dec trice, fBC
parfe:

,

,

J

"

a:~ cudtirea in~aperilo-r ; b) repararea usl lor, incutetortlor, peretilor, culoarelcr, stelaJe:lO'i', Otillcin0)' $1 canalelor de' v!?'ntilatie ; c} fIxare'a, scoaterea sau reparal'ea indicatoarelcr dCSeGLlJ. ritale : d) curatirea de ziipBd,\ cositul ierbii In statU le de transform are ~j (<j~u,Jde co'nexi"uL11 ; e) executarea 'de hlcrliri Ia sot, la dista:tit~ fat&-de conduc toarele LlflJilor elecll'ice .aerlene janate flub t;ellSiutle (dHt'I'ial'(;1Bl. tipseulul de vegetatic tite c~~ei{.e.lS,trei1iltati nU fW<-l)l!!'0pie de c.'l.#l.dtict.O'afeJe Unclel 18 'dt'ilta~te !'t'tl"a+mi~idec)t 'cdc t~r~V~lzllte Ia art. 3.2., controlulgradulul de putreztre Ia pnrt:ea l,hle.wadi ustllprlor pin lernn sau.}ll gl'a~fHlli de corozlune_'l.a stlJpU met aticl, refacerea fundatiilor pnn completarea caclufllnr etc.) : f) veriflcart sl ma<;UTtLd-la: echipamerrtele electrlce aflnte In inclrita Instalatillor electrlce In cxploataresl. n0racorda~e la
acestea. \
tl:<'I

C, 'EXEGIJT.tlREA DE l,UOUARIIN APROPtE,R'Ekl< PARoJ flLOR AI''LA'l'E SUB 'fENSlUNE ALE INSTALil_ifIILOn IIDEC1'IUCE 6.0. Din categorta Juerarilor be seexecutrt ttl a:pro~ierea aflate sub tensrune ;;>10, instalatillor electrice, fEW ~tu:te.: , a) inlocuireil becurilor arse din 1tlcf\j)ei"!, sau din hiiCi-n:t~ e'Xterioa:r~ , . . b) opetattile .de. curetl1ire sau qe l'ei:tarare Ja. carcase ill stel'aje ; , cJ 'Iuarea probe-lor de ulei sau completariTe cit U1(!1 la' tt'ans£orrnato-areie de putere din, statiile seu.pesturlle J,!e trans11 . inh:re; atuncf cind aceste openith nu rret:esit-ii sceaterea de ,~t~l~ 'tensiune ;" . tI) luarea probelor iJel gaze d~il') relee. de gaZf!; atun cl c1ritJ 1l'1l€'s,te operatll riunecesHii scoatersa de sub tenslune :

~li:rtnor

unilatU de exploatare.

pnHnd fl ,cO'til-pletg~e,

Enurnerarea

Lllc'rarilOl'

de tl/ai sus nu este l1rnfta'tiylt, acesd.L_I'pai caz, cu jrprobarea conducerlf
I -

e~rpffi\'>w~YrJU&Ja,pri,'':ele;i't¢ parri!t:lt i ~~) eXc0c,M-t&Re'a :de):li~I'iif.tffa flihH'fe"@;le'dhTc~ aer1Eh'le, 'c-e fie,,: ~e,s:j4\ji: tQaF~a. p_e,s;fiIptpt~ U la: :tf1!>t'bh'lf:;t Hmtttagm:l?<'t~ E.li''t."llID er-a;te'a "b:'Hi-ria.rH'or "d, e .h;1 <;>1' sus' B't<I ~' 'te ~'"1.~1r'-.!~'1--v~' ~ 8.,0"',S. ~~-::'f,~r'f'r:.:q ..~"~., ~!'·r· ·:t!:;::~k· ~~..... -.:t~ lim, Jf.atiI1lU',"', "~~',
~ ~~~-"''>t","l.:l~-'

te&':rm'1;tm~ _.:t. 'Gomnlp,:t'l:;i,t:e. _ :1,~ eaz" ell, :;a~\}T~\i;ra>F8a" ~J:.IduGe·r;ji 0.Ul!l& n-..~~" ~ ~ e .~- - 't-r' ~ ~£'~""!:~~-~'~ -;-:P.;~ ,i;i,;)1jlt<), ijG~e-~p'JData,]{e" ',6,('" Fen\tl'u, ,, e*e'cubar-ea l'1!.t@,,,,:w,t1,-1,'i10,'l',.in,, am,l~(l!(wi'@ipeaf 'B8., .. . !,~,.... ~'t' ~yol-"..:::.q ,.~. ~"""!I'. ..;..,.; -F'".,......... ~ • ~.~ ~W-.~ ~~.'rtiloF, aflOlte su;b;1ie1ilSiJ~meale "1nstal<ftiIlor ~JedriGe, We~~hi 'l'e~pgQ@ late t<l,tmtJ1,to'are'ie,':, iill'iff e~i8~e o~ a:plFpga'Rt; de. c'Xl13.cuta;rel :~nbaza tineio Rut01:1""
< ,-,~,I"~-~~

n

:::r!:/;'

~;o..._~

'Y"

:P.l.

~""""";;";'T

' ....

.:<""~

'I

... ~--_,.

adr:i€F iliit%IC·ti,iu;hi teD'niQe ,inter'he' de; pii;otec\ie ''ia:h'l lucr.a'lJea 'sa' fie cnp'ri'n!,lii in' n~t3 H.l.drarl101' :c~se @xe;cu;t€l. ~:baza ,dc<;ltrip1}tii tie foervi:cl!:!, j p lj) 'm:'en1'rii',jl fOfti1a<ti'e:i de, Iucru s{t·fie', ,,;:Q:p1''ayegh'eati irit,leaproapade seful de lucrare ; ,, 'C) nut\Yatlll de ,persunne: din foihiaFa de. luetu sa fle:stabillt,o ,data CU, aprobarea' de ex ecntJe .a l~\Cr8,Tii; dj mainte de inceperea Iuerarti se' VOl' verifica.: - integrihb:oa legarii Ia pamint a carcaselor aparatnjelor ~i'R sttlpJJor metalici sl debeton {dnd' acei}sfa. Iegare este IrnpuMi 'de.p:tescI'ipFile tehnice in vi'gOarel ; - lips a tensi uni] , dllPEI cat, Ia elementele metallcs ale instalatHloI' (stilpi meta lici,stelaje metaliee ale tablourl lor- de d1stri:but~e;' usi ale cutlilor dJ'stribtitii?, flridelor debI'an~i;troe:rit etc.). Se interzice apropierea mernbrilor fbrtriRtiel de lucvu sau a obiec:te)or ,(:ma·teri~Lelor:) manipulate, .Ia dlstante rnal unicl declt cele preeizate la art. 3,.2. zatli
a ril,l)InGiii \ (ITf-P)
"d€'1liCl~U\

:ae

- vopsirt la slilpiin apropierea lanturilor de izolatoare, 6,9. In cazul acestor g.e:nurl de lu61~al'i Sl11t ob1igatorii toate libasul"iie tehnice $:i: 0F.ganiz2ltoi'ice. previ1zilte iii prezentele lJr01'me it! executarea Iucrarilor CUSCo8wte de sub tensiune, cu '€s£,eeptia mont~rii i:;C.l..u:tcircuitocl1"elorirr zona, protejata 'it' 'in zona de lucru in cazurile de Ia punctele a-si b de mal SU~ ~i Hirti' montarea scurteircurtoarelor In. zona de luct\.u rih cazu] pJievaz.ut la punctulc de rnai sus, lnaJnfe de inceperea lucrariler, instalatiile electrlce san ~:a:t$e.pat\1r'ea vizibilEi's,e VOt deSCarQH de sarcina capacitiv3. Oe'asem,enea, .se vor lua masurtce ~li','3potittvel<?cle ..... actionero ,.. ..".. . ..
, '.

$iu,ne;

,_, deschiclurarfrnecanice

la Iirriile electrice

de ihalUi ten-

wartile'

'iustalatiilor

1a cates-a

Hil:terupt 'tensiunea

-~i s-areall'

S;-t\

:DE bDCRi\lH CA. INStALATHLE ELECTRl€E. SAn L,A: fA;ij''4:1LE DE "IN·STl\·U\'!'U. L,A 'caRE R1~RILE YIZ~BIl,E, DAR NUS{NT IN' SCURl'CIRCUIT

n E:XECurAREA

l~'riJ~~ur:lT;E:iN$)tJJ~{Ei\ sr

:LEG'A·.!'~LA pAMINT $.1

S-A'(j~tEA,LIJ;:l\rsrWA-

6,8: LU,cral'ile cEfl'e .se eJ:"ecut~ [a llfst,C\l~,tjl1eelectdce $aq la partile de .instalatii, la care s-a intrerirpt tensiunes '~1$-an re&lizat, separ.i1rile, viziblle, dar nu iiint Je~:Ette Ia pIl'mlril",i in

scart()ircuit
,f02

slot perrnise In" urmatcarele 'situatii;

....:...

1~loc8tedirect. In dlrecta., soparerea Gj.0.anesau ale conductoarelor de la apatataj, ell epltcarea tu1\J.T01 masunior teJl.llic~ p.ece.sare acestor operatii. '6.10, Lucrarlle La instalatiileeJeetri'ce Iacare-s-a lnt-v.erupt itensiLl\1ea <.;;1 u, Iost separats a vizibil, dar nu: ali. fost Iegatela w&rn.1nt:o;:i 10 s~urtcir('!uit,caurrni\rea Irnposl bilil;a~ij montarii SPW:t9ircL1ito.arelOI~, se executa pe baza autorizatiHor ae Iueru, ifiaefBclu"'sa mentlunlle : "instaJatia (PEll'to'a de .instalatie) nu se

ale aparatelor,

prtn

care ·s"'a.realisat separarea vizibila, 'SQ De cazul in care TIU sec poate.ccaliaa blocarea Vizlbila so va face jirln d0zle~'lijr.i de cor-

..

:.....

li:Elg& la pamintsi

lnscul'U:ircLiit'\;'ii

,.inst:'thl'Fa

(pai'te£1de

dial' fih'l1sar.dna

;m. J~~E~lJTABEA QE LUCRA'nJDlREerC i\;$U~A P.\\.R~ 'rILOR AFLATE' SUB fl:ENSrUNE ALE INSTALA'f<HLOR ELECTRICE
(l'~?:1LUrr.r5.FHe ee se eXillcuti\ di1tecl a"lUp1'1L paTr~ilo.r·aH1ttli.! SNb t€'I'lSJ1)ne ale imsfaj a:tiiior electrice au -Ia·baz§, 'j n iU<r~ctH'! Q:!i;: tensl:unea n_omLnalEi a 1n.stdlatlU0l" la care se: Iucreaza, urmato;~:r,cl.emetode de luoru .: a) in con,tact ; b) la potential. _,

electrlce aerlene m) revlzia Ilrldelor de, bransament; i n) echlllbrari, de. .sarcina pe iaze ; . b) Inlocuirea unul. element, de siguranta ; p)' comutarea f'azeler pe plecarl-, r) Iegarea ~i dezlegarea cordcanelor 1a llnllle electrlce' ae.. ;iene de joasa tensiune. Enumerarea .lucrririlor de mal sus nu este limitatlva, aces-, ·te.il put:i:a,d fi cornpletate, c_lupa caz; ell aprobarea conducerli' utlit'i:i~ii de exploatare, ,6.14, Executarea "de lucrari, ioJos\nd metoda de Iucru in 'p'htact,se va face cu respectarea urrnatoarelor prevederl : -&) sa existe 0 aprobare de exccutare, lii_ baza unei auto= rlzafii de lucru, a :tine1' instructiunf t'elmice interne de probec~le ,a' muncil aTl~p) sat! lucrarea s.:y fie cirprinsa in '1.ista -lli... QNl.i'Hor ce se executs P.e pa.~8,;.qe atrib1:)-~i1.'de serviciu ; b} rnernbril formatiei de hWfU,qa se asigure ca. lr:>, spate' ~i 'll'1 partiJe later-ale, nu sint in apropiere parti ailate sub tensi'lJI'ne neingradtte, a,strfe} ilic:l't sa existe suficienu spatiu, .oare sa ~e.l'mita efectuarea rniscarilor' neoesare 1& Iucrare, In corrdltil de- securitate ;
105

d.e lucru 1,1) contact; deflnite Is art. 1.11, d, fac pq_rte ,:
a)!nIbCllhe:a

6.1.3. Din

,¢ategoria lucrarilor

ce

51:'

exc.ClJia

prin metoda

deJle,'

,sigp:mulIte1J;)'I: de la brali;;;a'Ul:Oille ,electriee a~-

'

precum !'ii a beeurtler

b') in,lQQuirea

$tg':Urapte.1.or,a btJ,J.astUtI19f,
din ihsta:latitl~

cie i;luminatpublk
-

a igniterelcr,
;

c) lu~rari1~ la bat,erJ!Le de acurnulatoare, Ia circuitele, secu~dare, inclusiv reglsjele ~i lnlocuirile de 'aprii'ate de cornu-

tattle $.~{!undal'a ;

. d) InI~tl,lT9.re"a corpurllor str~Hn'Gde pe conductonrele lzelate ale Un-iil6r electrico aertene I ~~i •

U0-

e) r~gJarea stlgeW1'~<:l$cjculcloJ' de conductoars izola-te tor1.0~

a) b) Hh-iiJo'i' plasare

'In]ocuil'e~L,jai1turilor de izolatoare de $~lstJnere i jndepaJ'fare.R ccrpurflor rstraine atlate pe conductoarele electrice aeriene, f\'Jlosi.ntl dirudorul ca mljlcc de dede-a lungul conductorulul ; c) 1,LlcraJ'i.simple 18. purrctul de sustinere al ccnductorului la lantul de izolatcare. Enurnerarea luorarllor de mal: sus TIll este j,imltEltivD., .acestea pufind fi completate, ,clupa caz, de' ca.rr~ forul 'tutelar al
U;i:J.itiWi de explostare.

7',,1., Deservi'q~q Qperat.1va' a in~~aJatiHot electrtce, seasJ:(1ifu'r,~de eli Ir e P~{ S ona j .~e i=(es.eI,yi:re, QP.e:;·\l.,ti:v~i!. 7.2.10 cazul in care instaialiile electriCe sin.t C1esen.iite ,~,wer~ti": de. (!ii~t~do.~a. persoano (Si'tU rnai rnu) tel aeeste .per,s'til~a.n,e trebUle Sa moeplineasc[! llnn:a~oarele conqitU : . .. a} sa alba dreptu] de a Ii responsabil de manevra, respecti,l\7 executant de. manevra in !nMalatiile electrice ; . ' .. b) sa cuP.OqSGfl pl'evede1,'ile 'prescl'ip.trilor de exploat.are- refe.mt.oal'e lain,'ltal,£ltiiJe deservlts, ale rt~({\)Jatnentull1i J-!enet"al th tn~neVLe, ,prec.:um,:;;i at·lj.bu.~i:ile ~i s.'ll'cJn~Le de, serviciu, ce e. revrn ;

. ,,C).$::1 l'lib~. un stagiu de pregatire A,t~J~a Inst21Jat'lllor pe cara urmeflzi:ia

6.16; Executarea de lucl':?iri, folosind metoda de lucru Ia potentlal, se face pe baza aprcbiiri] conducerll tehnice a unlMtH 'care detine tn. gesttune llnia electrica aeriana de 110750 kV, respectinrl regh:rn.i.'!nt4lrl1e 1n vtgoare. 6.17. l.Q cazul 1;) can~ se 1)Jqre~z~: ~}~lbtensiirne Ve 0 Iinie electl"i8~ 8.erLanf\ de Inal,ta tsnslune. ~e"i;lbr senate din tunctiune lnstalatille de reanclansare automata, pe loota durata lucrae1ec:triea aE''l'iana de Jnalta: pti'hprotecVe,in ti m P 1,1'I in care se,lllcreaZ3 aceasta nu '~e va raconecta, -declt dupa ce vele declan$ikH ~1's-a aslgurat ca eie nu care se lucreaia sub fen shine, nilor. Daca'lihia tensiune a declansat ·~a ea st.l,h, ten:'ilu1:l;-, "i-nu clarifieat :mot'l provln din zona iTl

necesar pentru cunoasle deserv: de minimum $0 .de zi le. Jncazul personalulut provenit dih instalatli simiJ.a.r~, stagiul de pregiUire in ;instala\ii!e. pe care Urtnsaz~l a Ie clt:i.$erYipoate fi redus 1<1,minlmurr, fi zile. In CCl2;U) personalalu] care a mar deservit in ult.hnulan iij,cstalatiile respective, s ta:gtu 1 de. pregtrlite va fide eel putin ~~ -

106

eleotrics sint deservlte ac~asta per.;;oan£i trebule ..,~ H:l:a drElpt;ll de a fi responsabll de manevra sa indepli,He.a:~a ~o!:clit;lie, prec.iz~rte .1<') art,"? ,2, IX ~j sa <!,i'b~i un ~,tagt)+ I ¢ler.;regatIre tn ln8tclla'tw pecare l.J.rtne.az8 .a' o deser vi de mtl~jtiYum 60 de zile. r.o cazu] personaluiut proveriit din iI}StaLapi;simUare, stagiul de 'prega.tire Il.") 'il1staJ?ltia r~ecgreurrnea7,:a a 0 deservl poate fj reclus ]a ml n im urn 1~ zlle, iat In cazul ins,talat[ilor sil11plepina Jq mintrnurn; 6 ziJe. Pentru pers.ona..! It~ care a ma·id,es,erYi~t igstalatiil -resp0.cliva IU ultlmul .au, s ~g_i ul de pregiHire In insealatla pe care Ul1"Tle:aza a '0 desei'vi M8 fi de, eel putin 0 zi. ~.
0per'~lt:v
j

, ,,?~.

In cazul

In care Instnlatille de .cfit!'£' 0 s'ingura perscana,

107

B. SUPRA, VEGH:EREA

tNSTAtATHLO~ .W;,ECTIHCE

7,5. Fe rscn alul eare. as Igura su pr'a:veghe.l:'€iD in,s tal a~ill or electrice are sarcina de a urmari m firimi fizice, senina!iZ[it! ~clq alte\nfO}'matl~" in S00PU.] de a inlet'lte:tili optlta~jv. in eaz de neeesltate, pentru: mantinerea hlQctiOba.l1:tatiI i'li5lGn'lu1Ui energetie. ]Qf'in elirrrinarea sau Izolarea defec~Hjnilol: aparute. In acosta sitUCitii personalul care asigura supravegherea lnstalatillor, executa. in baza sarcinilor de serviciu revenite. contr0~ ful pentru depistarea de fechd or , manevrelevsi teme(li(~fea (totalil, paAia:lfisaU prin provlzorete] acestor detecte, prccum tP imegistrartla semnaliz·afUQ!. '1.S. In. afara s~'clJiiIb1 d~em~l sl;.i~.Pf-(&,9xl.fii!.lj C<1't'e Mi,igql',a supraJ~gl1etea.I~Bt:Q.li1trnor~ecrrh;e exe_Qllr.B: ~i ~l)t.e)olae~I'tHi¢e

peserv1rre ()lter,at~va {control cl~ren,t.

inited .1&Iucru etc.), precum .~.~lqcran

~r(1_aJ:ev'f~ progrqlT1~~{l, ad11'1

baza atd,butUJ9J

qe

c.

CONTROtUL.

tNSTA~ArtItOE ELEC;rRIG1;:
eleetrlce poate fi efectuat de :

serviclu. , De asemenea, in cazul in care supravcqherea in':ltqlR~iiJ{):r ~lS!ctric~ este aSigllrat~L de dou~' (sau mal multe) perS0.a~e; prm p~~~ent9 dfree·ta 11:1instalaVHe respeotlve .. la disp,ozlt1il p~J:sP9n~ii1or gJlre.atJ. dreptul de fl dlspuns €xecularea de luerih~l. p;1Ff~9nalul care: asiglJl:~ supravcgherea (in afar a ~e:fi,.~ll:U tL1FGl)' de. poate participa 13 lucrari cl~e:xplQatare sau .r~pln:am, prm l1;'l.lQ$

,7,~. Ccntrolul, instalatj'ilor

a) porsonalul de deservlre oper.·at~v~~ lnstalatliler f~$pe-ctive; b) personslu) t~hnk.,lngi-nerel>~ '~<;l {iXt; (3<'1 MrQjnii!:l~ecutaP~$. ~. estut gentro] ;;1 care in talonu I Q:~ a.lJt0r\l'lI't1;'e are pr6~i:.. . ~at dreptul de control hi instalatin re5pecUv8 ;

I

\,

cl'" P€u18 a ~u\ll-a l.psRsQane . a II~a ae'fiflu't&tJiaiie :

. €) p~r~oirali.il eo¥1.~l~elo'i'de .(;).X:plo:ar,a:r-e ~i' ;1epara,,~ii, au:tQfcl. zn,t )~~nfrQ"t(!'0if.1t:r01hll }I'lsf,a:la;~.i'l!0:r"·f0-va';SlrpVfJv:€g'b1~~al-:. . .r' 7 .:lQ •• 0ohf!,bl~H if1S~fl~~~lQ:t ~~€·t1li't~e s~·R9a;t;e;; ~>feG~~a 'qe '~JtJ~~i;\\'O '!ill1tgijri:V"~~S\lla!'l'! ~¥imq ee~.Pll:t~n'g'p,,'i$pa a ,J~l'!'aae au·',\)'~z-ai1e( @1.4 fai '11 ,," ~.~ a iii -. u."., " .. "~;~ ,.;~,t";c'.Je~~~l~;,l_ (!~'~'Ll;l":'l;d- d~'~'<!'I"J. t C!~, ~'l';:;l le;<llilil ,,~~l(I~{kQ'P~ej.

~J.1~; tl1'la. Hl 'Ga-l'e~

_a'v;nl~,' 'c·S! 1{;l:1!I\~~<t1gr11f,la

, .. ~) ;J?)anpte-d\~, ,a1i~p.e'n:t;,\llf! .$inP:'q~t4-4 de-. ~l1i'fF\f'fQwxrili;e tn care <\c,c€s:,y-, S?-'.~~FfI:;P~F'i tllil:p,e : § Q1, P9g'llri, subs_oluri~i tupeli.iri de dab],ul'i (numai .Qele staLl~li1;€ -de lmftatea' blte la. ef'ectuarea

c,). It)stCJJaW,
prescriptHlibr

controlului) ; care !1lj lndepllnesc
il1\li'~jGq,re"

deexpJ_o;atareca

prezentln,~

-1.:pntU·hi' clpo~e-

:0:81,.1

wi",. \l1,rI

pn=YederjJe;: ~t(lndat;;delcjr con (J iJ iUe .constrllc Li ve 1 a) executarea

d)alt:e instalatli considerate de uraitatiO'CI JeB~plpal~.re. ca prezcntind pericol 13 efectuarea contrclulut de, q;;'i:fre 0 singura

persoana.

In cursul anului sa isefi fc1cUt Instructa] eel p.(Jtin 0 datc1 asupramodu lui. deefectuane a conrr~) lulu t. In ti mpul noptii, pe teren acddentat..in C91ZU) unor CPrJdi~tj rneteorologlce deoseblte (Viscol, furtunn.. C~f:it§" ploi tore h~i ale );dn dvizi bilitRfea estef ed t1<;~ sau ex i~t{! perico I e \it. dent lao eJeCJllEU'ea contrnluhrt de catre o. "intturi'\. pe"i'S(larl'i'i. cont~Q~uj se va ef8ctuade cii l re drlltn per'lOflh'e. Pe tlmpu: noptii. :se va to 10$; ohliiOdfo ri L1 reD troll' ·co tJl'r o I 0 su-n~ainQe~ pend Elnti'i de him iLju-,. 7.1-2. In incrntele- GU. IT-lf:!taJatii el,~c:l'r,i·e@ de- ltia}fg te'n·fijune trebule sa exi~tecel put-in clOl.;5· dndLi'ri de ?ire'1. una I pentru personalul Ge deservire opera-tiva ~I unul-care s.1'i se P01l.ta preda; fie 'pel~-sdnalult1i care are :t3 sarcinarle ".[eTViciU eXe8tltares, CO ntrolu lui in instal i;lti a respec U va, Iie setil OT de Ined) ri (acest'ora. din urmEi' ri se va predanurnal chela lndl.perii 'in. care e,xecut~ lunrarea) pe tinl'p'uJ executti:j·\i f.fcest.cira, .He:,~Uhlirea
cheilor' se va face 1a terminarea P~rsol1ah,irtehnic-in;:;int:\fesr,' m'Eine):)la (persbri\Hi'i) chei' ale

7.11. In cazul llniilor electrice aerienesi a posturilor de tr.a,nsf.Orf(lfl-re pe stj lpi, ~Q n trs] u L poata Ii e fed Lt8 t de till-re o siTlgura. persoana avind qrupa I de a\'ll(~,dzi:i"i'e. co 'condlti:-lcEI

Je:~trtce;. F) urcarca pe sf1lpij li niei ;
St~~p1.
\~i ~)

b) dernontarea
urcaren

oridn'or Iucrarl ;, ingri'ldi rflor jsermanen te

ale

j.n~sti\laVilC}_~'

.

pe Ccinst)'l1cti-iLe pbsturilor
..

.de transf'ormare

JJC
.

aes:,tIna

iderea unor dtspozltive (iJsI. capace etc.) posibili tatea CO\1t rclul ui vi zua I a I ech iP:~t1feentel~r aflate 5'n j'nter.iOrtlJ. ingr4dirHor, fHnd inte-J'zi!;i'l depi;\$rre~J entre interior a planulul weest-or dispczltive CU orice _ .Esle.
j'e
pCr):l1i.'i(l dcsch pen tIL! ~1 crea

]l1a,!'te a corpulul

.

,In tlrnpul executikii -oontrclulul, ir'1stalat.ia (c(''\[115, linie, e~,l'JI?Wl;le!lt). trebuie donsid?rat[j ca af:l3ta sub tenslune., chier fro, Q~zlJl Ip ;care. se cunoaste di ea este s~pa$a. -de sui) tenslune. aM)~1~ in vederc posl bill tatE1;apunerii lnstalatlel sub tensl une (v,O:ll.tO' sau aociden tali\). .., . -..
" :.15. l;~C8ZUl_ in part; Ia control secpnstata 0 punere la wam_lnt (attngerea unei pi'irti din insralatle care ss -a:fl;1 sub ten.,spl'ne cLllng:rndir_ea permanent2i.carcbs<\, stelajul, peteVi, IAardps.eala sau un <:o.ndLldoj' caiLlt Ia l)amlnt). pe)'s6Eln:.~t care ~Xe:C~1t~.c011trolul n este .interzi~a.apl'op,ierea c\_e lOI~tlt tk ,c!?!fleet, inainte de Sc.oatere.;t instalatie], de. sub tensiune. " ,E~t~, il1terzl:sa pal'C_llrg,ere~ pe sub con:dUt~t01';l'e 'A trasel:thli l'fn~l _)mJl elec!:!'c:e aeriene In ca~rul c0utro1pjr1i d~ noapte ;-;ilU e.a'le: se executa, urmare aunei declansar] (Ehlat RAR t:e~g'lt),

sub s'emMitura.

iAsti:11"itJiJ'Ql',cHl',e

corrtrolului poate primi

:'iUU

luerari'l. spretoloslre

se. vor

perp;rdla

Ho

.

'.

. .d'# j'o~§'~.1:e;rrSl'!l1ne,feu >ell:ee~t'l'ii' ce. . 'j'dc~&tn'-t;e f~c'e: p1r,i\fff t;t"a:p,-e} ,:' 1_ , 1ri'sfa)i8;~il~ljlr 'GO~l;l'1trllXv.-elpeJl .,ti~s'~r~l,'te! ~d'~tff'"
'. . _ !''oJ

11,_<1 .~\;,

,

. -1,

'",:I .,.~,. ·-f'.

-,

"j'

$'

"'~

1-

i

.. '

'4

t<).<;Jf;l\G1;'t;l,g.iMt'e m SU'<[;jUi!ii'W~~U~ Sa: ef'tjiil}~9~_t,i1l1'ICe I~£;;m. ~&ee'!I},t:iicr' q~Jt:, ,gml:11J'lfl~:ttd;m_f>H.ili,ea'l1~a~€$t1!t:§,:e; ~?ce.lTi!lti,r;t ~li~fl~~" tJ '. I Oiil;Z Jlle ,-fJ:e,~J~'7i~a,te' edii~t<l.. !~:t!I'I~:~,t':lil,r\ p'f;?gke !\Itt ,@-,~ *ifQl'~!)i,hi,h ~i~ '~;~:?bf;'~aue?' ~i 8'8.1il- sCi.ia,~~Vi~a. ,i;t1;tf~JitWJi1'~\Q1a:re:JGlf de;W'ril[)~a": ~l!~e,JH.tlt~cl\ti¢'erea $i \s~ij! w~~6.~~t~~I~( ror'l,seex.e0ilt~t:a .cil~ ci\,~p,e~,

~lIJi!Z(J~r:i'tjlwtd ®"~Ell~~mu ~t~'f>t~':'t?l'Wp~~a;~~], i'Fi'a·a,~~gt" ~~s,ae

f

.'f:J:~n:' til@.' ~ih'~~~~! "I!;~'~~Et -~:ii1J,H\lV,~ t{l!:1,§:F r,e(

7.I6. 'Manevre.ie in ins~aJatiile electrlee de intl'Ita' tensiune ~tj'O<lSlr te.nstune'se: executa de 2atre -pefsorialul Llnl't~,.~U exde ploat,are,; m,con10Fmitate c~ 'pte\ied~rUl':j regu1a'mentului gene;.. tal de m(!nevre~$l: a' preze'lltel~r nax-me: . La ~~x-e~u'ta~ea manevrelor, pet'sdtfah,n rru are vote saatl'nga direct .pa:rt'l!le' conductoare, ~ffla.le sau destinate a se afta sub tensftme. _;~1.lV1~ne\,'fele ,in._instalcitH1e electrice se exeeutB?€ dib~~' persoane. avmd' 'grilp-a a: nt-a, respectlv a II-a,; de autorisare: ,l;; " ,~d~ite ,,~a m~ne'Y.r:le (ell. e~~e:ptJa, ~ont:a'rli '$1' d~:montani }cnrtcm~tl1toarelo'r) sa se execute de. catre 0 stt)gura persofl-na, a:v'!:hq grupa a1''17-<I de- autorizare ii:l tlfln-~toarele sil .
l

se

tlJo:I1Up0J'so.ane. 1n ipslalatiilt;:! electric€! ell suprave-9jllipre" O'Pse-;r.J,l.ite.. de. c.iltre 0 ~~'ng,\\,t:,a p'e~s,?'anal Cf6 dy...-{t dona ~~'s0a-na I~r~~teun .mernbru ?) fO;ma\tl~J do lk~~r~ deexploillqrtHCpafl F¥.I~H.ql .thept de exeautant, de manevro. 1.18',. ip cazul In, care rnanevra se exec:uHi ,.de cafrG&:l1.~a persosne, caa cug~llJpa de autori'zare infedoq.ra (~xeouLanhiL itl'enianevra) ex;ecl~t~ ma,~re\1.r-a, eea ell g;.:uga, de autorjzare lax ~up,erioara (responsabllul de rnanevra) in.dki1 executantulu]. ~ie:care operatiapecare acesta trebule sa 0 efectueze centrol~nd corectihldlrl'ea e;;tecQt-ilrH -m~dJ:rei. 6p€::r'a·t~1 ~l"r'e~pe.ctind .~u:C:tesiUi:fe·a:~-ces;3.r~a ,ace.stora n (cbnIQ1"-q' fati 'de t:laneVra', i1'ld rnanevra trebuie eX'ecutata ell fdaie de marlevrA). Ambele persoane trebuie sit cunogsci'i per~ect '1)1.a~eMr~ce lllrmeaza a ii executata ~i rilspundsoUdar de cor~ctitudine'a ~~eeu:tariiacesteia. cazuln:ranevreJor, ih care tiCJidrrarea ,~ptu·a:tE!iqr de cofflut'ati-e -se executa d~ Itt distan.t!a (dil'l cam-c'ra- d~ co-tb'lh'ta'~!}e s ..n:dtnite ca responsabilul de marlevr~ s'i eX-eddie '!:l:t~'ea::5t'a ,~Xi6~ a .nare, executantul de manevra verifl'cuid' .Ci faWt loc1.1Iu] acliol'larea corecta a apa,ratelor de- cOIDutavie ma:t1tW1iate'. .. , 7.19. Pe'rs0m!ltll subunifa:tU de C0TIstJ.1UCrii-md-ritiijptoprrr ~ se poa1leac~l'cl-a pe.frni:;i\!n;~a de' a executa !1iarie.vi'e hi: i'n~ta"" £8fi-ile ele'etrk:!'!' .faF~" S1:o1'pFElveghe't't:\lrf ved'~tel1' quto?ldmttertl.· l~: hl'ctu, in' urm~toarele e<i5hdirJ,f: I a) sa~ai1,)~ grupele: -d~ 'ali'~OIriale cbrespU!iZat'0are. i I . . b) manevrele se pot e,xecuta numai Jn InStci.latMe. Ei}ec-

-m

tiiatt1 :

. - .,

.

.-

.

friCe de joa'sa'(ens~nne 1 c) Iucrarea riu CQmpbt'ta: manevre
de'inalta tenslune ;

In rhstaLa~rne electrrce

eJ

ma-

,suJ5'te:nsi'!.tn'e' ,a ~i'g,uratite~l'Q:r :d" Jf,),asa he.n~l11'!le esb"E>: fiern1rsfr l1t1'rlnli 1M' CQz:\;l-tn~ ift ('811'(;1 '-,!'14eX:_isV~ lB~)1!t-roeJe'me-qttfl, pi"0<te'j'at p;rhl 0jgwr$)1ve\e.~'~~Jin~:p-~'1V~. l·n,t~_e_,.. _l'!~b_ l't!lI~Jllli'V(separatpl~" C,ontact,pr ,ef'c) 'lPh0,l~P\;J ~:HeU1tlJltl1 ~espeetl;V, ~Il'i _ Sa permitd, illtrgt~_perea tef)sIunii 11li.lllai lael~lh:~fl~,i,l1 m eallza) as~fel iriclt malleYl'Glrea;s'-lgmar:t\eldl:siit se 'fa~<;1 fflrn len-' nilfl!Je.r.de manevra. rnElnu:~i ~ledroizolf_ll)te de ]oaSB. ten!,:aun~. 0~B lar! de protectie ~j casca' de protet'~iEL L~ n)~lrie'VrA~~<\~l~u'l'ant~lor, cu filet nu este necesar 'a SIS'f.(,lJoS) aceste npJJpace €Ie protectie: _ ,~' Este interzi'si.\matleVra:rea sJgulrante:lef de malta 1.en,';iL1he
Iil~l~'

".2~, Ma'nevrare,a

I"

'"

sitl'tie. La manevrarea

sigl;!);8ilt'elor

sub

tensiune

~e

VOl',

£0,10s1:

,:'. Mon tarea si det:non,tCir~a _scurtcil'c1._~l~oa~·el?l' se, fa,ce de: . rane doua persoane, Cutitele de Legare 1<'1 pammt "ale ,;:'0.--: Ji'i.rraJoarelor se pot manevra de ~iittre o.sihl?yra·per:soa.na., avmd S,ltqpa a lV"'a de alltodzare" ' :, '. . "", J;)~;pte:iat8 se face de ~iHre:f:!rmat'i;1
M ontarea ~i' dernentarea $'Cl;.!rtclrC.lLlrto:arE' 10 1" pentru

.

,r

'sill,ne,

,

,,

care (·xe:cuH\ rnanevrele

zona

.r;

,

lor pen lntZona de lucru se face de catre un membru al forrnatie] de lucru a),6hd _grupa I: de autorixare, supravegheat de- -,}eful de Iucrare. M on tares :o;i d ornon tar:eascUTtch:cu-it6a-re J or pe'l;ltrct zona p,tote:i~ta ~\i pt:'~tru zona delu,c:r.u InJnsta>la(jUe :JeGtric;e C'~! 'S'l1[Jtuveghere, cleservit<:; cperativ de ccltre 0 Sl,Jl.~)lra p;:r~{)a~a, 'e' fae de ditre ~fcr;;Hstq l?er''i0Rl1a, sLl]?ravegneatade .cafre ~eti.lt1t;l'e lucrare care urrneaza

pel)tru n~alir.:area zonel protojate. , MOlllq.ff~i:l $-i d PJ:llOl1 tarea scurtcircuitoere

.

In eazul In care lnaD0v.rele psntru .ceallzaree zonei ,pi'otlO-

a fi

adrriis Hl

JUC:l;~(t.

jate in instalatiile elC'Girice fAd'! s_t:lp~'(~~eg-he)'e e4e:~~~, t~e ,~e Q~tn;,e 0 pill.f{Urtl pen'aand, mcntarea ~1 ,cle~:lOnhrl'ea.tclJrtcl1.GlHllOiiH'elo::r entru zonn pro_tej,ata \E', fole. ',clecp-tr~ ,~y~a_~,t11, p per~oan~: stipl a\'regheat[!- 08 cH~l'e $c:tu) de Iucrare care urmeaza a, h
i

!;I!;l:~'ilds,13 .Iucru.

J15

~ 1 Ltl~r~,rilt 'J!~H1ftu, r1e:fheeiierea §'i ~~1~eVeI1fl'{;a'delianj;a~ ~.~t1_e~J{}r.;;ll~ldhntelI0r ~ia vtir.illor in j-hst'~lGl,~nl~ j ~e~e'etri6t'! se e~edtwj" de@I.'itr,e perSe(:)rh;I1IJJ d'e_ dese.rvir~0peJ.."ilti.vtla ib.~st'alaliilor re;specti VQ; In j]aza a tri btl tillar deservielu. Uni,tatea de' exploatare ca Slilb:il.i Iucrtil'LIe p.e'I1tru rernedlerea ~i ltrevenii·('.'~ dera (Uj$n}(;J'} tg1or, , ~ppclerit~lQr ji .avarHlcr p~ Cat'e Ie po -~xecLit.q 9 $:lngm') R?rSOfJl1il: q_e deservlre Q1?,l~-=r5Jti;V~. ,a<;~~toii ,persOana'trebailld ·'lndeprir].easc~ c~mcll~iUe pt'_ee! t;_at,e h1 flrt. ,7:?, cJi'r'l Pfe?en t~le n.ot-rlle '-. -'8.2', In, cazur] deoseblte, sa adm[te CD aprobarea conclpcQrit f!lU 9l,lnHi:l ~)j d# e xploaters. CA luct'-c'LriJe (1e prevenlre sau de remedlere a del'anjarne;ntelar. indzl.;n!el(lr ~i aV9rJilor sa i~Ci'. cxecutste ali! C'i1tr~ p¥!l'sqnaJ G.o ?';,RjQcq,f)r¢.-repi;1)"atii. a ceasta apro~bate coastltuind djspo~i \it; v~rb.al~ ~!~ex9()utar,e ~ acest9r l'iJcl'ijrJ! -

ate

sa

. B La executal'ea lucrarilor de remediere ~i Pfevenir,e .~ ..3. per;ntl.iarnet)telol', j,ncjdentelor,~i av 31'W or. se vor respecta $.;~lriJE!.t~npjgl? ~lQrg~niZ('ltQr1cesp!idfiGe Il}craFii, conform pre,\" vederJ10r prezentelol' norme, .

ma-

B;4~ Ji:_x~cl,j~fJre~ Gte· JUCI!,ltj lacoronarrrentp,lc linliloe electriCI3 aerief!e q~ jQas~~ten$i\,l)1~, ~rt11' lJ're<'(reE1 ctl.l'ecta pe stilpl, f~j~~ .Ii(Wa,tel'~iiI. 4nlei 4~ f''l-1JJ tf!rniil!!rr~, ¢stl'l' ifl~erZ!#c' fn ¢il~lll i:iwJp,HQl'metflUci. de lqE!tQll s'au. ge)erq~l ij'$it\lUa.tja.q?~t~lra. Prin ·<;tilpLi:!§.irrinaw SJ~iiD~?l%.l _J.'ce'i sHIf5i ,de leniH1 care au cablurt de racorg la pO!ihn"i <fetntn,'l'fQrm<lre" Ia cutii de trecere .sau la ~qoba.~~"cei e~. at} cg_bQr1rt Ia pri;i;~ .de phmtl1 t sau);ej, ee au dtC1iite cornune ~e ra.qioficarfi?, cbiSlX dg_98 aq~stes sint ss:pas~ ,~e sub tensiuns. Penti-u Hc£'astfl. c~tegori<i' de 8tilpi, lugp,h-ile 1a CQf?n_~ur;tente se 'executa din cosul autotelescopulut, de pe autoscara "'Sap d~ p~~dt utnaj. de urcat adecvat, :,;i'milar acestjJra, ,prectirri ~1de p.~ ~Gar~ d_in l~m,n.!n 'qaz;u! g91q:.51rij_ '~Gflrii g1t~}~l!)'n. se cO~i4d~rag~ anlbf!1.5"! persog;n~ (lncl'IJ$iv: 9.~J. j;;<il:r~ smltme soars) participi'l lEI Iucrare.

lUi

+:""':<:lU"ll ',l:}-.".;-' ,~"
'~...J~

" '- ,:.;, ',' .~ montarea. ~ctir:tdretiit0rtll!Ji p'e:riirp rGR, sl. " '- ' 1" ," .rrrol stil'p'::, e'lA mga po,,,d ,',,"," '" ", de l,ucru ;s:e'von iagea 'pn ': ' '"
<'
.

119

Si\:L~ lNDEfif~l!1ASCli: lNST~LA!f!:ff",E' DB 1V!lJL1Zt\~E Ii E'Nf"EHtt;(El E'tEC'rRlc:e -,
I

n,

C:ONDFT.tI 'llEHNl@E-GEN;ERALE'RE,<!11A:RE

ll'REBUIE

-

:\

II

infjtalatie de utiliiare a energiei electi'lce (denueJ'ect:rica a ebnstI~<ltO'tL1N~) :~e inte:Ie~e 1n-b-;~g\lInst~~a:~i~umu c9r),sunwtpr(~l?cil1_atj, 0,flgt,a", ,in g?SVu..; a net! :fi e-xplo.3:£-a:fe'EI conslililatorllYul; sihl,alii In ~N~,~ ,dy p:Y1fcLul de .delimltare cil -intrepHnderea furl1izoat'e, de eUe)rgie '(IIi'E): Ij1st~latia de' llfi'l:izal·esetV,e.~fe hi al:tmetitarea~ ctl energie electr~c.t tutul"ot receptMie161' ele-d'tf'ice ale coi:l§ulUatofului. PUJ1atu1 de,de1imitare a i'ns.fala.tiilor electrlca dhih,e' consumt!t6Ji' ,~i-fu';j.~or' 'siaR4G!,;t:~,1~_c.Qpiormj.Ja~e" cu pl'ev:ade>rile ,Regnla·111B1li'lll.lui fJ8n,hu lJ1'~n_,i*aH}a :;;iutiUzarea ~Ji),.ergi,ei electttGe" 1?E 9$2\ in v-1go!;lre. , ?f'i-I} 90n~ml'ra't01' (a901)f!:tJ S'~ln'ter~ge pe~soa:na j-Utidka~au. fi.1'rl:~1i,;de'ca'rei iru;tli'L&tJi'eleg~ri~e' sm\ll- legtt:t~ la: .l:'~J€ll'!le unui ::Eu.r,nizor; ~J4ia:D :~a'(:i;1i' l'1U ,C"01trSllm:~" e;i ~iNLei;l¢ii1 s:n:~l1gie eli;t:litida;
't:nit~, ~1 iq.,~talaJtie

9.1.

Pri,t\

a

se

In. Fe;~e~el~ ilJl!ni9QI.",u1~i.

'

9.:2·;rnst~l"~atiile-, utiliz,are a energtefelectrice t<te:bu'i'e sa de cores1;mnda condi'{:iti'lor tehriice genera't~ m~nti'ol1ate la suj)capitolul C din capitolul 1 al 'prezentelor- norme, precum qi eelor pl'e'd:za'te' Ia a.iC1c01~e';~':3.. -ti,6,_ de, rhlfi: j os _ .

. fel, inclt
I I

fje pr'oi'ect'ate, construl'te, rnontate; exploatate

9,.3,., tns£ru~t.i':ile de u£iliz,W~ 8: en€lgpeL

sa

fieprevenlte

electrocutarfle

.i:l.ecj~·i~e -t_reJ:?m.e Sa ~i ~·epar,a.teJn.~a§~ prin ati'ngere directa 121

120

;~.-b~n€:Vl'F
tJOOim-FZAIl>E,A

~I:)A

DE, :tll,Q)t;\~RJ, liN tN:ST~ID1l,:mIH;ll);:D,e ,

'BNERGlEr'E,LE(lYTIR1@E

la:t).i,',\e;1~~~l0~,_, ,C~~h~tl'rtl":t0\~~t-f,e'~:tlii;e',~a i\ij,t~~4:~_::~h61, _trl;mt~$. ~~,e
r~tEj!lete_eaXM.la' _Ul'l11~p-?;<:lSfl' ,Sf;! fi;t_GQTdrze, ,S,lQng!v:~,r"f.«l'e:a,pelttlf) :~:x~r:4J{,din: Rtn1'~:G;t\ta d--e ;i;l;ita j'afIi , $:ali :iflSit$i' -proj"eGotB]tesWe'e:t!L-\f,
el~etri_c,E!.lA- C;onp14ITjatori sepcete face, iluma~ dedltre i?il t'ii s pe,cia-llzate ~i pe,rsop a] -a utonizat, Til" ac;E!,st seol).

( '9~1', f;Jjartit~~-~ s~ \~ret?l'!,'lae!)t6cl:ftarefi :rruCtm;F:i;l'G~ (\re~fi,tar ab~;a h

,

.9:?,

.. ~

j

J

p:rd,ie¢tqtH;~:Ch:~Bfl{t,Htq'J;e_q

$l

'y,eliJi{iateiil:

;de );n~tal-atii-

_

,

org<:1,.
..

tl

:qJ_ta'r.GlJI

iecte Ie ~~-_ dosarele L,ilcrayllor r.Ejspec:ttv~, .~~ i;\sigur~ exe:~L-v:el:JHl;:;qrea in:$talaiiHOI, ill con£(m::n,H~te,_cu,p:revedBr,iJe '1~egillar1ie'o:tll1\li pentru furnizarea ~i .utilizarea energi~i electrice (FE ,932) ~.ia.,att6r.-regl.ementari conexe In Y.igoare,

sau. s'a, ewe,cute lw~n~rUl'l i!lS_tEiltttiil~, el~ct:dce _de.utillzare trebuie !'!a: <)i1?a angajat personal autorizat care $~ semneze jsro ..

9,9. Or.gai'tiz:ati,HecNe,(Ul

dr@,ptIJt :,s%_e)ah,(j.tez~ ptoi.8cte

cur

NORME D'E.PROTECTIE A.lVIUNCn LA 'EXE-

A'REA. SlPA1tuiutORPE~iTRUtIJ~

,I

9.010. B,lJP~ 'e:x:eGutar.-eq 'JuciJ1-dlor, 'cO:Fl'Slt,Piqtbtul este ohligat- sa depurra la furnlzcrurt -dosar, lut_oemit de cetcarea exebutat lliCrfll'iTe, 9:1 L Racordarea [nstalatlilor 'eJet:triGe~lle conaumatorilor .la retelele furnizorului Sf face numai dupa veriflcare decatre personalul fu,rnizorului, Se VOl' 'raeordanumai ..instalatiile oeU'tiiJzare cal'econ\~pU>hd proieetelonsl preserip~hlol' tehnice in vigoare. 9.l2.lJtl it\'f\:f:):e f~)Jnj::z:,qg!~:cll;;l:,et'ler.g!e e'leCitJ;Jdt VO'); efectua ,c6il(r&1 ul jilst;;J,1:u-,ti1'}Ol;, de: u.fi'ii'z.ure .a :enevgteielectrice peTiod~c, ,in Hrrii\q ~te-rttre_nel:ol' rnasdrne prev_azutel,.-r actele normative In -YigGiare. _ Pentru instalatiilecarenu :cpr!3:Spl:Ht9. furnil'jor,ul va. indica 'l'e.mecliei'ile necesare, fixtnd, ,un term en pentru execu tare-B' 10r .. J) hea l'I:1 termen ul' respect.i v consum at_orii 11u .all executa t re_rl~edie'fi1e necesare, furnizorul -. we dreptu], sa intrerL\,pa, furniZeN:'E)'a, energiei:, electdcecatre acel .eonsurnator, In cazul in c~re
In':i'I:::llatHle prez-intl1 -perlcol lmlnent.de dect-rno'ut£li·esiHJde .m-

CRARI IN INSTALATIILE,ELECTRICE, ,'p", GENER~LltA'fI
'10,1. $apaturile

psntru
inert

'P! .g~.(j':el executate,
a@~Sf'Ql'B,

hlcrar'j in im,talat-iHe.e10dl'ir:>e vor sg!fie preven1ta f:irilbu~in~a 'p0retilbr

,Jlidceslscop, ill rUllctie de -n o tur a terenu lu i ~iadlnc'imea ~§lJ!~,t-u,ri pere'tU vor fispri.H ni,ti ,ell SUS\ineri orlzon tale $~11 lOT; \-If;:!tt-teale' cores.pl-.ll}ztl toare. Sprijinlrlle se VOl' executa dln ¢h1l1t<rj)1 e lernn dimrnsiona,ti GOre"pDI!l,:atOl': :in, conror~it<~fe d eli l)n~:ve:deIne dip proiecte, fl';ie tehnolegiee sau instructiuni tehJii!ee .specilirG, '10-.'2. Inainte de li:lceperea lUcri'lri:ldr de 5'upirturi!, ~efUI de ~l:l,(i)r.aI~' consul til planurrle va d'eeke-cutie"co~tint~'1d .indica'tH I'lr-j,yihd lucrarile ~i instillatiilEi ce pot fj millnlte' san 111'8prop1e'il'e:a,d'irora 'se vatrece: (ftindatii, conducte de apE!', conducts 123

.cendiu, deconectarea
122

acsstora se va face-de la prima verificare,

de ielcco.rtluhiGa, ii .e-Le;);'i:Ei $Uhd~i€: } r~p~l'rizat'bfjte :'C!~protecW~ a nnintdi

Jib-,- 7 ..1 "r bH~·"_ "J ~"~e )JR"l.·'O',' • 0n_~'I::l-",'e. ae

~, _-,

-t,l, ,.1 I ,tU,.:/!.,,~. }I ,'.';"1 veF:mel1:,.(@are'j ca·Ji)-I,.I··Pl~m·e -",ne

l)iifl

~D9:~d1'~9tl~j: [n~be'!)a:t
;,lrh

virJ10tt.:4e- .te:r-~~al"9:~n~e:' ya.: B~Y;~,'i!\'lj:i~'l?_f'~, ~~I·~e."1~~~ 'Atnt;ci
e>)b-lstltl'l'~e~1 illnp,F
.Qtl

~Ji~eaz,ul

.. . j'Fl:st·afu~H{iH:!'rtf?tane e~e~u~area
'

.d€<iMll

-

-,[1l-li!;? .',Zi4iill1f 90+ 4
.

'.. 151; can~'l" uri

I" JI
II
I

v,e,d!~ij~ :pl.'e~~ti'i1.1i.lu;C1·'arlloYr: ,m;@ ~aj~'~tupiiJe,: v'a a:111'e,ri~dil p1affohna d:a l:U;Giim,:l$:l.iifJ~;" , - Cut;<i1~;eateF(\1iI_~lUl .sle,. fE:lnze1 ii!~baetc:. j , -. 1;ucf@p_ti}t'llf;ea Z9pe?lii (~l.a~l:i. este C{iZ(u1-) I astfel. co ,p&.r~lntul rezultat di;ns~patul{i S8 L1Ll se aruesteoecu ~?:P~H:18 ; - n-1id,ep5'i~:~<rtfea ElPeJ.or de pe spprjl',tata P'ftt:£o.r,ln.ei. de Iucru, prln santurl sau -rigole.

slil;~tq:ri;\l1e l'n:'~'a\.i!!,:;;J;. ,

t;\'n;pfatea ,Caire ¥rY~lri'ata':a~~ insVpl<\W1e,

;:;i a,nJJtn"e :'

G;r~:n:gt,

~
t)Ollta ;

'4.5 )lent~11,'~ii'i~.i~tUriIiXl:o:t Qes~ sap,Kt:c~ ~dZ'I11<?<.u<!' 9i I,9~
0

_

GOo pentru

p'~minturl

tarl

de se

"ap{IGU

cauha.w~ ;;,i

10.3. Daca cu ocazia executarll lucrarllor ele sapahu'a se desccpcrafnstaladl eubterane nesernnalaje in prealabil, 51.' .va QPl't l~c_J.~lll Iif.i 5e va s1.;:abiH l'1a-iLt1'8 acestor ~lil:sta~a~Hj,~eful de lucrare Ipl)1,d' tri~lsuri pentru evi.tar(O'i'l d.eteril)r~rii Iristalatnlor re&pectivG '!'ii p'e;nt.ru evH.'a~wa o:t!lefW.u,l,accider:i;t, 10.4. "DaG~ 1-4'1' ewe'~u:~ar~as;~pf(tud10l! :se deteQ;_t~az~_,gaze sau alte substarite ncclve, . -,;.efulde lucrare va ievacua personalul ~i va atJJ..J.h~a organele competente, pentru' luarea masurilor core'ipUt1Zntoare ole prevenire a accidenreler Sli'1:'ia fmlxlh1avirilor prefesionale. 10"5,, 83paj::ti(p}.)a ~n apropierea carl!Jra secitcuHi. NOr fi ma.l'~gle vieibil ~i wreva~l,lte em ll;ltjlo,aee de protectie corespun'z,"itoiLrepentru prevenirea caderii mijlcacelor de transport.sau ,1 perscanelor. . 1~ tim I?~l ~.o:,ptii :~c.e;".~e /l}\'.W[\tl;W.i \tOp f:i Fil1e-Viizu.;t~cu l·n,t;cnpl',l; r~rm~oa,,:;-e.sa~ felinare ave-,;:.tiz.Q{n:~. Smp:,1tur,'11e; tt~o;b.lI~,e e..x~Gutl;l~t},pe qit Ip,€lsi)JU-, tn Gel rnai SCHlee !imp l.n~h\.~e c,le n~<I'liz:a11(!£\ ]ucn'idi pentru care s.-a~l efectuat (,tundt\iU pentru siilpl, canallziirl pentru cabluri etc.). J 0..6. D~lpa termlnarea lucrarilor, sapatudle trebule astupate, .rerenul ni:-yel<'lt. iar resturile indepartate. ' 10;7. Si.'\,pa.furHa pentru gropl .'?t santurt eu peretil in tnluz, dU!3:'wpnJ apelor subterane, se pot executa fara sprijii1id,

~80o pint.ru l'0C,i frlabile ee se sapuol,.lcioGa,pul pnell-" matico 10,8, S{rpMurlle pentru gropt ,~J$anturj eu gereV vertleali, cleRsupt'<'l 3/be16rsUbteraJ'i.e. se pot executa fffl,l:\, sprijinil'l 111 ),iflTIl'ltefivele situatli : a) in teren stineos, exceptind cazLtlcind sJ1rica pl'e'zlnUi
l'lt¢rc~latjj de

~l-:r;n:acopuL ;

alta

natud'l(panfl'ht,

rilalp

etc.)'

sau

crapaturi

!I

c<m'e po t pericl.lta stabilitatea peretelul i b) in teren coezfv, qae;\ parnintu] este uscat. de consist~1:!Fi tare S8U plastic vhtoa,sa!j>j~ee[ite cara~teristid QU se mel.H:frl,M thnp sub acttunea.apelor In dlri precipitatH. Adincimea groptlor: de Iundatie se limileaiA In accste ca~t!::tj Ia urmatoarele valori : ' - 0,75 m, pentru panili1turl prafoasecu coeziune redl.lsa ; 1,25 rn, in cazul argilelor nisipcase ~i pl'iif.oase (Qave se
cazmaua) ; ~ 2,00 m, 111 ca:z\,11 il,rgilelor MIiWi:'i. t',lrna8opul). cu

~tm~ ell

'l?l p~l11,intltrHor

Ia:;,l"i \-<!:arcs@

nurnal dace ~ 124

.

10.9. Se jntel'zh:: Sapatudle far.l\spI'ljinJrl in ~erem!rl'cu '11JfJ,l'-titrmJd-ltate, nisipoase, 1'lisipo-8rrgHcrase ~i in ceie-censtkutte <1LP loess, 10.10. In tcazul sap'i'rWt.iL().t mal adirtci de ] m, a;e'Cf!Sttl 'IJ '~~j;e(i' din gt;Q:apa- ssu sautul safD'ClIt se VOl' [ace' nu~na:~ (Onl aju~~.LflsCili:lf'ilor moblle.

;$;a'lT~m.l'L mat

w-i ,i~\kii\l!t @1~5 Ilftt~'l'¥,i:I':lrd,e'<ce'l' rti_'~L't 1.;[1: lI'l_ P.El yer~ie?-il}J",
fiTI:t~~§lpt~~,:
li}U!"@,

'$tr'iojll.te.rzjee, )&d.'&a;l't3a4 s'a1ift' GtJ'I'lf.)Il!,i::i)e'a it ,cldl:!~ neV.<liD,' ane.,._.,.~c ... ,<;ir}l-ul..; . { ~:\ t'~! _-- ~l tj,Wl P?: fjcp~a:~J"'i:C!;,l1r?J." J?ff.GJmn'l ;~i :Ql~i-;.ili~~',~I~~l,:e'~~e~~Ql:: 1 "~pri~iltiri:i pen\r,l,l ~?I9§lO',S};iJ S)\!!k! re,~~r~~ p'gl~p:prral;hlJU:1' ihI): ,g;ro'ap'a- ~~<H1.,~arrt, ~FU!.'i"G:f!Nea,)IJiri;~:n:p,al~ ;-a '~'atrllXn'&iith<l+, :'0.:isl~,€l<i:t 'ci.ini ,$~a'[;la'sa II

a('.itrF!,x~ii£l§;2,

T~"t[;Rq ~_@

fl;j_

's:t

',\fa

faQt>' ell ajlilit'q:p;n_;, \,H''tdk B:Q;iJli'l(O' ;»J;, :Jl$yalZ:qt~i "r'ati n_

~HJ.ll.'I52feKelLil;are_a S'~~p.gt'urn(i)il"§e' V'{l;-s-:uQt','EI'Vi_eghe,(j J;til fJeriJ'€' 'eehili'bhl a ten:lllului ~ia sui;; CirLel'ilo,r" "'in caz, :d~' lJ~Jii~;s'U:cite; .so"'Vol' 1,1111: inasHrt c_o,i':4s·pl!rrial~'a'l~~ 'pentru evacuaraa ;:t;agj_Qa a io:£.ilt1'cltiLiqr,tle ClP0,

~;i'ln:en~a, :fa'J;t:fa s

1'0.12, Ia.e !ilropiere(1)ocurH,oj' 12tncle, 58 e,){e:tii;\ia ,sap.i'ituri sl existapeFicol de alunecare vsau ~e, surparo H rocllor: lU1 este' Pennisa i'ftsHllalea si' ci'rcu:l.at,ia vehkulelQpqOllJ utlL;ljelor, Se inter~tc~ instalarea $i circulatia utllsjelor, c01r8 produc v,ibra~H: in fUll:,JionaIie, la 0 djs,tant{l ~mairn-ic~ ,de 0,7 lttt'imca :~<;)]ltulU1sau diametrul grapH, clads Ia dhnG:'I}~lpnQrea ,SP{ij\J1i,. 'nilor nu. s-a avut lh vedere poslbflltatea uneiapropieti mai mlJri: f\ceeil'iJ int~rdiG~ie .se irnpune $1 pentnu asezarea stivelor de rnateriale laodis._t,311t5 .mai :mkEi d.eO,75 mrle lfiarg.irijl~ ~ropjl sau ale santiilui. . Pamintul proven It dihsap{rluri tr,c))ui,ei1'i.ez:at lao ''-distaritii de eel-putin 0.,5 111 de m;;lrginea pere1;t1or sapflh~tjj" Vjj:ezct de drculatie t\ vehiculelcr San ufilaielor urt ilpro~ jrierea sapatuTilor nu ,treb\,li'e si.i,de_pa$efl.i;9~5. krtiih, .,)'0,]3., ,tleinon~are.a _~il-:"d~p"~rt\)re;asprijiDJrllor di n gropile de .Iundatle san rho santuri, fnmnte de a,stupare san. b,etonare, se P(:jt ,face .numat atuiit'i dndnatura teT~nulul pprmi-te termi-nar~'a-h1!2raiUQ'r, Aib~l{stit o_pen:f1{'ie: tr€i'mni'e ~aodM.eu E\kn.1;ie, de jos l;n, 8U,5,M' mnSU1':a astupEirH cu, ptrniint sau ',9.. executarh ft.lnd&tieL ]gLi,rn"dT'bfl ele 8,uIEl:pi d.31'E1SeimlepJiteaza: pe verticala, simultan; nu '!rehuie,";'El He mal mare. defrel, iar in cazul LIj!~tl-l1'1,1r.i tor info iate S'l'l _curg ato atC,D u urna j cite un L11. In tim pul lnc1epar;t"l,ril dulapilor, hebr,_lie rncntate cor:0spLtnza.tor~i ,Prqpt,'e:le verticale' ~j or i. zen tale, celee'xj,stente neputirid fi scoase q~dt dupa c?- au :Losttixate altele Ia 1.0'c. DaCEt demontaren sprijinirilor pre;;;int-fivyeul1 p6'l'icoJ PCi'l:" tr.upersonal~i pentru construetls teren:"\!lri nssipoase.iin

R EXECUTAUEl\ DE LUCnARI l\l"illUlLi'l ,$1 ,S'l'.RAZtLE

<5E AFEeI$AZA

DRU~

to .1'l. La execu tarea 1ucr.s'dJor de sa'p'i'ittlr:i peshazi -sa u Jlrltpi'i;:te,ili localilali .sau tn zonele deIucru ale ~aVrthere'lorc_u 'milne!iD a tie: mare, "i'e VOl' lUfi masurf de_ spt.ijinire a pamintulul Jlewi1tat din sa-picrturi. DN"la!'l:i'~ 9;esp,tijil).i:re .a ac<;sWi p'8::rpln~~ lJQr-, fi pl'e,v-ilzuti din lac fa 10(' cu indibatoare de.' secur itate sl ~lt >S~l'1l:lJaIiz2\ri lumirtoase(ii1_--Efmptilno13'tli sau 'Ii1 Cal de vi-Zi"· j,)lJlt 8te re d u:~i1 " ) .,' ,
fO-.18. Ia caznl Iucrarikar de canalizere Is. lLnille electrlce ~'1!.~p~~rane,pe strazi sau sectoare de strazi, perrtru care s-a ,ffi f1jt0ha t in treru perea eire u l a tiel vehi cnlelor; pe to diad u r a til hftlt~1rrjJdr'pe oanumita perioada, strazile sau sectcarele de :ttr:.iV~ise Vb.1+ bara Ia ambele .capete -$i se VOl' pune .. indicatoare cl¢. l)-ecnritClt~ cu sernne de drcuJ,atieIr:iterziSi:l" 'in ambele sen~\1'J7:_1fiiC;U insq;ipHa "SAr-rDlIm,l, tN }-;vcnO.i\ Pe timpnl .I)_OptU . ~I,:l ;'lor monta.feiinare cu lUIJli'nPt ro.~ie,
!'}~fi

I,
'II

nil

pe st.nhl, pentru care rru 50 poate circulatia vehiculelor, sectoarele In care se. lucreezs se \)lot 1;Tia{ca GU ih:sctipti<i,);;;AN,TIER IN LUCRlJ((, ,.DRUM IN",,, r,'Z"A - 1 op ~l ' C,'11'(' " .~,",~l '" " LJ '-r'n; '\RE D'" "~II~I"l.!. "4\, « P e '" m.'pu:,' 11,. f"L, ,sec1"',,)Th ... ,lVL,cli' t.l kO:~~'l{el'i;: lucru vor fi nrarcatecu de Iumini rosfi, '
M.19. Jneazl,lllucrarl1or
',.,1', V

12,6

127

,liV,i.W; j~~L(;}ri;~€lt~,r;@,.\~lt~t~, :~JJ:~si~s~<}S~~j ;(U1~m)pt, nis')-p, P'€l",ele'e~e,), 9ar~' N:?~~az8' af<i ~~lJlr~:W?C{e t,a, l'.e$ci ~eiJea sistf:!r .rnJ.:iJ ,B!thnrse¥fJ:f: gepOz1;~,a pe trO'tuiH:E\ lip:g;)t bord:Vf,El., asil', . ;;lll&~ 1~;'~~1<iitli ,fue&t}S&t p~n'r;J;f t:e.em:e1!l ~.j;€~~n~f~!' ~pe,']in;g;r el!i1:all'iil! , ;//'" 'm:k-( .• ":rI, . :~~,usie.' r) i~,;Pf;lZit:a »~ffte'#' el'ti'dfieiW\l1 Jo:c,1JJ1Jfgr (e i)l~ J
J •

c. t;,'" "1" - ~h ,,,,~. ".\;<, -:'J.: ~'arl'\ .. li"l~ .se '00'1' ru'I'\ eJ'b",a a ;~iL1

trare In 'elil:""fij' h'lR.,%#zin:¢ :eJei. , t~~i,$l! 119q:gri'~~tebr~oei:'e ~,enn$if ;ph~~;6tn' t 'pestle )?,ropi 5,an
t '.

tt9.

,

'

"

II
I ,

'10.22\ Mat.e:rhlle'le c.e,se ddpotileaztr :'i,'or fistiirtiit.e corespUl'n~ltol'.. Da~" si;Ja~ittJl' ,,ct'E!F)f!)zi,tal'.e pe1ijtFu P:&1mlJ;:l.t., ,nis!p etc. de este rectu5 ~l ,t1;u, pi'ern)ita'l prip depezitare, ran1inerea gr:al'l'lezii i;m ·ttrlQ!l.~'da;(;'Utru., grametBe VOX" fi Umitate eu dulaPifi:lffi~i pe suporturi, pe 0 inillHme care sa nIIr pernHta Nis:pil71ciirea mate", rialelor ln spapul de. trecere a pietonilor. . lO,~~. $J~ ,i~1t!-'T~,kg~pO~jtJl!'!il<:tmaterialelor 'in spatlt verzl, d p,€sie capacelehi&r:fl'l'l't'i'lor de ihee'nd'iLl, ~peste vanele pentru eonductelede apa sau gaze! peste trapele postuzller de' transf'ortnare, pesteriapacele cutiilor de distribptie sau pestecapacele CE!).p.ereJor d,e 'fi":flg,er~ p~n,t~r~,I:JrtS t~latii!e de teleeon1uni'ca~,ii" VJ.24, 5.e, "fit aQol:~la Q. a*e.ntLt;) ,dBQSfJ;l1i-t1'! ,m~su.ril9r ee tre'buJe l.uafe jt'):?:pnat;le Jing(l{cHidiri ~.~in raza de .lucru fI macaf,4)/?lnl UIi\;d~;fl:x~~t~Lpe1l'ic91 de ci',dere ~e Ia iJ:)@J~im€\ a'diferlte1.Ql rp.~.t:~rj0:l~,j~cazul Sp care ,}trtcdirile de ~lime'l1lt<~13e" <;u ep,~!,gle €~eQtrLCii e e~BcutaCQnGOm:lten,: s cu htcr:8ri1,~ de consstructie a blocurilor de locuinte. Mfisurile de pn)teoti0 a rnuncii necesare S"f; vor stabili de f:01!lL;pacord cu unitayUe care lucreaza (co'I).\:omLtent,i)i- zonele respectjve:

11l'O<:.,,,<:e,

"

~.".

,

'

,

r.

C', EXEeUTAR'EA ])EI.,UGR:AYM:'
REFj,'tCERE A PAVA.rntOll

9l!: DESFACER-E fil

I'
I

:I

10.25. Pavelele 'rezuJtat~ din. ,do-sLacel',ea pavajului VOl' Ii depoz ltateprln asezare ell miinile ~l I'IUpriu aruncare. 10.26. Se interzice transportuf bordurilor lUE:\"l':i pt brnte, Ele VQT fi t,rai1sp,Q.rtate en ajutorul tal'gUor sau cu roaba. lp.27, .p~f,';;ol1~b.;ll ca,:r~ i111).ni li)1,lleaza pavele, bolovsnl sau bord uri va purta pnlrnare I>~IL1,I'll i'i 11 Uji.

I'

II
I,

I

IIi:

11; NORM_E,DE PllOTEC::rlE A l\~tJ1:JCI! LA .EXi!:iN.8TALA '1'llLE ELEG~ER!C~
~J~ 112
11'.1. Ex ecutarea

:~,,?gtQpq,.',(~ la ,tiQ,iuscirrttf cle fb-25 em sub liivelul_$o,luJui ; 'c} in oRiui stUpilbr si ad aO$uii'l Or' de beton ae verified .shi\\f!fi!,~cestora prin cOhtroJul lor visual, atit .Z:01,W defundare, cit ~ia GQ:q~_ol€:)or.

'''Dz.uJ, stu_pnp1'6~! . ftlUdal;ii

.. ), Ia nlvelul S:QLulLii: ia·rio, ce . ' .. ;JP~;ill:-_a n:iveh~l soluJu\.prill I

... se ~ta..~jJes.t\'!" .gr?-~4} lAf; ,Qpro.< ,i

in

~UTARE~ ..D£LUCR4~'l;A

t,~ALT]]'i[E ~N

OJKaro~ lUi~ri_"If'i,101 -. 2J,~e: per;.SO;D alul J? U c ~n1' .:';.&1,1 pe p,;n~4J)~l2ala~se considerii l:\lcr.u la, j,nil11im(J,

11.5.~e fl'lter.zi:ca lM,:carea i1Jregta p.£!_ stilpl, flira spri-jini.,. !ie~tsau, ancorarea .}01\ dupa caz, asff€!i inert, sa pt~zh~fe 'toato ;@\,w,3ntiile de stabilitate mecanica, in urrnatoarele situatii : . .a) stl1pii~i -adabsurile de, lemneint putrezite la baz.a ,sa,q $fi alte zone,pe 0 groslms mal mate de JOO/o, din razaraces',Q)la ;:

11.2" pert.ttu -llrc.are'a"
timR",<;e utHiteaz<\,

:Qohotlrc.q::;i
te la

rwnttLJ- Iuerul

1;& lntdprezente le

I:

norme ; . bl;}_utHaj,eIe norme \'
c) schelele

ilJ di.'!lPOli-tl'Ve le

rlll,ra C11Z: rnentioria

.art. 2..5J. din

speciale me~1;i(mate 121 art., 2.'67. dtnJ:orezenteJe
rrj,et ali ce SHU din l'emD ::

e) constructHle definitive ode instalatiilor. elect-Vide. U,;3. -l11aj:nte; de: urcarea fa inul~ime 8, membrilorformatiei de lucru, '~efJJl de .lucrare trebuie sa' verifice <'ItH solidH:ilc;l constructlei (stilp, -import, s'che15} pe care utme'az5. 'C3 ei.sil, se .urce,cit; si ,soUdiliateafixErrU. 0,:4. Urcarea dhect.'i pe'.<ltUpii liri'iilorelectritt> 'aetieri.¢. oricare ar Ji rnatenialul dincare slnt, C,OD!;,tnlj1i.i ··1jc~H'ade.dsli.clle lotcol1s_t.roctive,e-ste permisa rturnal dupa verificareClprc<I-

cD

ccibig~1e $peGraie',;,

b) st-Hpii metalicl ail un ,grad 'de coroztuh.eCe dePt"tgeiit'e~ la baia sau in alte zone, 200;0 -din groslmea peretelui cHindtic; tespediv a nervurii profilelor de atel ;. . q) sti1pii sau adaosurlle de betcn au [Isuri Iongitudinale saQ, 'transversale pronuntate C$aupi'~zinfti, Ill. zona consolelor S'f,jU -lnzoua de fundare, pete de culoare s:pecLfi'cecot'D,claril ar'l1l1fBlurilor, datoriUi(ac.lorilor 'mcteor61ogid$au inculzirii e slve a betonului, Jacureritii de punere "la' parnint (V'itdficare), D9: a,'3emene'''!/,se. interzice. urcanea directa P~' ~tiil?ti de bet'~Jl.I a.i llniilor de, in_filtEr tensiune, Iacare, J~lv~rtri'carea vi:'wala 4e-"1a sol, 50 constatii lIps!). legtitu:rli 'conso'le1 sau a virfaruh.li

ex-

lrlEll'D1a-tura ~t.lipuluf·

." "

..-

~tnpfi melftIon~tLtnai ·e vqR~~a, arni9<lt~. pe . p
la: iii i',naltimede

1.,70 m de la sol,

l,trvime

SU?'

se vor. marta

de

:2--,"3 am

CU

.

pe

o banc1~lro~i~"

tot conturul,

13L
I

iI

,.I

ir.s. Pentru lucr;IH la 'J'nintHne este rpermisa urcarea 5i cohorfrea rnembrllor Jormatiei de lucru,'Cll .ajujorul maGal'aae~ lox ,.";pe6ia1e, folosite IaJucrar! de constructii-rncntaj, CU respectarea urrnatoarelof regull : ' a} urcarea $i coborirea membrtlor forrnatiel de lucru se vor j0~e intr-o cabina speciala. adaptata Ta macara. Pen tru ,clel?arcqre.a membrilor fcn'matiel' de lucru ip pUl1CtUt, de .lucrir la Ul~lJMl1)€ se va utiHza 0 platfo,rma' ~'Re'dal <:ntlel'la;jat~ ; ,1); c~k~na~i, lJ1flt1pI.:ma vor fj om6ro~ate ~i'pe11tn.L fOlqsJ:.. rea. de cab:e persoane ; 0) fq10s.ire~ macaralelvacablnel, 9i .ajilatforrnei .se va st~:Rrli prrntr-o ~ns,trHcti,une, specifica de pr6tectie a rnuncrl. P.~r;_ soanelor que folosesc acest mod de .lucru II 50 va fqce till Instructa] special In .<,lcest scop. 11,tQ: La executarea de Itl~r:ari la lnalt,ime, 'exe'cutapt,H trebuie sa se asigure eu cordonul centurtl ae sigUl'aL1ta ~isfl' Ioloseascacasoa de protectie,
l ; i ,

r,i;;",,'r;"'?',.l.t'i'i 'int!-;S' .a cor<;i@a"o 'ce1~tttr.Hol,!i1Ji si;,{i¥~tnJ;a Pl:l!l ~§'t~,s\ll;'Ikitf;mj1a:§.~1,l vrebu1e .' ~frata., se 'Va' ,proeeda ;~p \!l0N\Q1?FlilJtate ,C,,1:lpl:ev;ederile n~elo:v ~e.lfhdlbgice speCifice pentr(l op§1'EttHjft_,re~p~etivl~. ii.ll. In, punetul de lucru anal. Ia inaltirhe~ trebuie rIdi-. eat¢ numai materialele strtct necesare, Sculele necesare exemrifarii diferitelor operatil trebuie pasfra'te In bUZUD[(.re spe .. i~aJ-ean ted prinse de centura de siguraBta: s S'cul'ele ~imate~liaiele VOl' fi urcate 9j coborite pe masura JilecesHt'ii,ilol' au :fupia de ajutor, interzicindu-se aruncarea aces'fiO'It-a' Ja solIa punctnl .de Iucru 1i3qlnVers. de . A$e'za;rea ehiar terriporara a sculelor, 9ispozitivell?r'sau m·ateriaJelor nefixate pe elementele stilpilor liniilcr electrice aetierie este. i'riterzLsa.

JjlJ

~

,~tIzolatoare,

_ 1.1.13.' tn t:ln~pul'lucrnlui Ia inaWme, se vor respects urIDl;l.toar(:;,.le : ' a,) i:n toate cazuril¢ rnernbrli .formatiei de Iucrutrebule sa ~t¢ ?sigur~ti, bine rezernati. pe . cirlige, 'znbrele, scaunel SJ;1SPenda:t sau plat£orma ; ,. ..b) 111 tot t~m;pul lucrul ui, cordonul, c~nt.\.M:ii de sigura,ntu' va fi legs;t laiui element rig'Jo cQmpqnent al stilpului, d_ea~-pta punctulu) .de Iucru, in asa lel inclt.;>& nu ;fie stlp"j€l1).te t)ilt9:drtll e ; . c):, se il)te~zi!2e Iucrul in, pozitiietaj<;\te. a dou;1, sau mat. mJ;tJ.;tor persoane peaeelasi srilp.; . d) este .intetzlsa executarea oricarel lU~.r.arila funrlatla '~tl1p'uluj3 ' ", ,J

U,.12, $.e .interztce .executarea de pe paf;t~~ ~~i\lpilor de s:\l~tinere in. co-It.

GO~'~"s.Plinz1toar~ unghiului'mic

de .lucrari la conductoare al, .

scara,

;I
J

i3?

I II I I I I

Cfl,lJu'i'Cli.C$SC{L depri;>:tetti~ ; iff 14 Ilfora:l'f HI 'ilialtirhiitnai

.e) metnbnil forrnatlel de lucru, inclusiv deserventii autontila'jeliD1' ~i bnlaneledetontr'ol" vor H eeliijJa,tl tot t,iliJ:puT lu·, cru, Inclustv. -!?etul

b) al~arQteJe
ene:rgiei 'e;'{ploatal'c :;

,ptltil'l doua, p_erSO<ilne,.

de Iuorare, trebuie

, mati de 2, m

(ag-teg atel e) de masur~re pentr:.l! dec?~t~'e'El eJ.eetr'ic\,<' se' afla, in j:ncinta celei de-a dona Unl'ta~l-de
, '_,' ," .. ,'

sa: fie ,cOrtfl!lllS8. din eel
'

iolma11a de 111-:-

I
I

', 1') J\}ORME :,DE PROTECT!E A MIJNCII LA E}(E ..
.,;.;..f.

NALUL DELE,GAT

Ctr1AREAbil 'Lu~RjUn 'CAr:I'RE ptRSQ~ 'DE

I

-12.1. AcUvitbl tile desfai:;urate 'de catre personalu r de legal'. care iIrljiHoa accesulecestuia in-instalatiile elecliicea.1c, alte! l1nit~ti de t;;}jpJp9,.;tare,se incadreaza tn una dinur:rrdHo..-arele situetii : a) personalul pe)egat apartine \]riei'!1.11_itat,~ exploatare de ~'i executa lucrarl sau rnanevre in in;;talatiile, electriceale alter

b) personalul delegataparFne unel uh'ittiti _de_coj-1strilc~ii~ mOl1taj specializato pentru lucrani in instalatiile electrlce: e)~personalul :del~gat .apartine unei. uiiitatt speclalizate in executarea deIucrarr de service, probe pentru puner] in func ... ttune,modernizari 'in Instalatii, experimenUiri etc. ; d)'personalul ,delega:tapartlne unci t:lni.ta~i de. oxploatare !/j executa lucrari de exploatare ~i reparati! la unitaticeaU . nstal;;ttii electrice in gestiunp, dar rl-Li, au otg?-i1iz:ate eorespuni ziitov aceste a\ltjv}tati;, e) .pensonalul delega:~, apartlne unel uniJaUneS}iedal,iz,ate in lucrari in tm;talaWl~electdce_. ." 12.2. Execurarea delucI,"at'i sau manevre de catre personalul delegat ap?r,tintncl unet unH5ti rle exploatare it;! tnstaJ~~ tille al tei unitiiti de exploatare se poate datora Iaptulu! <;:~. f a), puncJuJ de deliraitare a gestiunil JJl)Hioa~elor fixe se <'iila, in ineinta celei de-adoua unit<lt"j de. exploatare (d~eexemplu. eapetele -.terminale ale uncr' c.abiuti din ~ es tiline a unei' unitati -de exploatare slnt situate 'in s:tatiHe sau. posturileide transforrnare din gestiuneaaltei unita~1 de exploatare) j
.
"."

Unitati

.deexploatare;

.

e)' uncle edujJ(linep.te (de' .exem plu de 'telec(,)'UmrHca.tll ~au de teleinfo~"ffiatii) din gestiunea unei l,lnittltide exp19atare 'Slnt :;jrhplasate' In incinta _acestela, dar :'>lntIn exp,l_oatarea:-Yepara;tea unei alie unU{I:tide explQalare ; ," d)' instalati'ile,'.electrice au fast construite .sau ame!laiat~ lnasa £eI Inc1t manevrarea unor aparate sa se pqat_a face ~l de c~tre personalul celei. de-a doua unitati de, ex pl o<\t.an'_: 12.3. Ex eeutarea de lucrari de catre _per,s ,tiJllul de leg a t o aparti nind un 'unita tT de:explba;tttte· in in;~ tali} tiLLe ct~tg,i..u ni't.at,i_ de-ex ploatare .se face. pe baza oonven.;1~119r de~A;ploataTe, ]:nci!eiatl2' i1'li:r8 celedoui:i unlt.ati de exploatal'e :;>1 care VOl' eontine : .a) ~elimitaxea. ij1stala-tJiIof' intre cele dOUE\ unHaj-i; . b) nomenclatorul de luerari co2;-se pbtexecutade catre personalul deleaat : . .' ..c) delimitarea re.5po:nsalbiUtatiIor prlvind. aplica~re~ norm~lor de protectie 'a muncii Ia executarea Iucrarilor tn instalatiDe respective; ._ d) irI'asuriIe oi'~anizatoriGe de pro'tecFea rnun.~ll ~a executarea .lucrarilor (eategqxUle -de ru_c:r:{lr:i '<if ins-tala.tllle~l care &F.! pot executa lucrar! pe baza clq3l.JJprizat!i de .lucru ~l ITI-P emise de un~tiirt;ea din care face parte .persorralul delegat ,etc.). Corrventiile dee_xploatare -se in cheie, pe terrnenn:li:nit,;t ~i se reactuallzeaza ori de- cite or'i apar clemente care sa justi-

ei

v

.

dice aceasta .

.

"IitatiLe

12.4. in cazulJucravilor ce se executa de: 'personalul dclegat, in situa~-ia prezentata Ia •.art, 12.>2. a, .acestuia i. se poate atribl1l-1 prin convenfia dli expl'Qat are, .dneptul vc;I~ emJ.tent,~~~ite11t, sef ide luerare &8U executant de .Iucra.l"l. ReSpDnSil?l:deprolectii$ a muncit revin functlei atnblllte. lWIt). conventia :€ie: ex p loa tare, incQi1)iQrl11ita._te o~ pnevederije prezentelor

privind

asigurarea

masudl?r~

teJl.1:1ce.~1~·ganli<lton~e

g

narrne. - Lucrarilese executa, de reg:ula,pe baza de autorlzq~ie ~'e ueru, In eazul lm;ral'i1or Ia capete terminale, 'in celule. "~ln ,:§;t:~t:ii sau posturi de transformare, .se vor- respecta p.reveder~le de Iaart. J(H2, h.

13'*

p

m'1i.,sildltir st tehf>l<ke ~\1:(f~C 'emitErte;~' :l?Jo:e'e'§uJ'tii ye,rfua}; ~F'acl'm1:t:e~~",a 1,~(lhdl',I:!. ' 12.9.. ,I~efltFucazutJJe j,n(W'I;E)tSe llle't€i~z'~ }Elehaz~ 'd.~,pr9~ [d'{l.e~\l~er'I!<Jl~!;\i:nJ2gh? t~eC Jut-ttl cUrt ;J,P9rnte~~ l~e'l1t:t~lelot;' elec.:. .fic~, ~F~;,t~iU~~X9$ '1(~§,~sf9r!~a~; p:~strirntr dce'il:aftsfbftt!a\?ej_ ~qp: ~€No.r lij~ urm:F1t.oBl1%elFl1.Q'SUrI : .; a) ,vo}." a1fl:gp.ra lrripre'ji'dbiri' iafa de ~ij,ista.1'a~iile:~rn'e!?e t rmpleliJu:ri metalice pn~f,abri9ake. plad ,d~ beton etq. ,; .b) aecesul vafi asigurat separal, f[lnl a se parcurge tel'itol'iul pe care s.e afli{ instalatiile' in' expioatare. Daca 'QU' s~el ~oate aslgll:<ffl accesul sepbratjfovrriatia de Iueru :?i. utHajE'l'e '6i' i,lib'a ,'<;;1'E;-'1i din zona de lU(1:ru imprej!U,uit'i1 numai lnsotite i de personalul de exploatare, c~)'e va rnentine incuiata pC],rlrta de comunlcatie -a acestei zone cafre tei-itoriul ell instalatiilel1t exploatare,; .' . . c) lmprejnl(iirile fixe, \1'o,r:t·e~pectf.l dtstantele fatr'l d~ in~,tade deservire a Instalatulor, jar pe J-mp.l·cjmuiri, spre 'zona de Iucru, se. VOl' 1110nta 'ir1(ji'C<:it{)ared~ securil{lte cu il1;scrip{ta "STAI! rN.c\l:r~4:);EN~rQNE. PER1QO~ DE ~L,ECTROCUTARE" >Ii "LIMITA 1)E ZON;\ PI<; LUCRU,. l.t''!TERZISA D.EP t'>,;S1REA !";, d) in partea interioara a instalatdlor, lmpi:ejmt'tirqe- ",,;e, VQr J<I('e pe tGata lnkll:timealflcaperii : ', e) este interzis a se afla, in orice punct aI zonei de lucru dellmt tate rna terial ca m aissus, .Instala W eiectrioe .de Ina) t~ tensiunasub tensiune (la' sol sau 1a ini1ltilne)sau circuite ' pe~1 ~1.:t)1dareale acestora. Este permis a se men tine sub tenslune 4,nstala:fille de ;30as3 tensiune necesare lucrdrilor i t)rePl.in~rca in iUil'!.cpune a: instalatiei Incredintate pel's''o-' m:p~l!llui delezat se va face dqpa vecificarea.vde catre unltatea ide exploatare, a -integrita~il, preoum, .)i ,8 concordantei acesteia ~u stares iJiitialu, 'respectiv cu prevedertle pr:oieet.uJui in bbza ofiruj'a s-au executat Iuerartle. 12.10 .. La' '~xecutarea Iucrarilor .mentionate- Ia ad. ,l2,7. b, ,erson,al'ul delegat va 'cooperaeu jsersonalul uniMtilor de ex"' ,~loatare pentru Iichtdarea urrnarflor avariilor. Uriltateade eX~' g\u.rindu-~e ;;;j spatiul
ati~le juaxploc)t:ly~, cOl~fQrm pl'(3y:jzarllor

\:10.tensiui'ie av$n.d lhaltimeii

se

Be

,oet pntin :2

xn.

realizate

din

vederea .exploaavarii pentru Ilchidarea unna.rHbr unor 1.'1 care unitatea de exploatare nu p03t:e face fata 9Pe;ra,tiv nurp;ai Cl.,I fod?.1.e pro,pr:U,; c) lUcra,i.'i ;ce ililjJlica formatit de' tU)?tll speetalizate sau dotari speciale (dl;"exemplu executarea de plan9QI.:m~'·~i capete
b) Iuorar]

de amploare,

de Interventii

I
I

de ttl .,ad, .3.2" asi-

I

terrnlnale

stalatiile

de 75'0 kV eto.),

Ia cablunile

de 110 ltV, executarea

.

d~ IncrartIn

in~

I. ,
1

I
1l
!

Ii

11

12.8. Lucrarlle ' mentionate .Ia art. j2.7; a se'execuUi ',in cu 'conventine de tucr5i:i lncheiate :hitre- unitatea de ()o-,!structu-rnontai'~i unltatea de exploatare, Ia 'inceperea 1ucItadlor. Ace_ste cOI1ventii var eontine. deltrnitarile, responsabilHatile privlnd masurile de protectie a muncil, Iaptul, 'ck\: ,per,50nal.U!l delegat 'a.rQst ~n9~r:ltit. -f\Uprfl' eomlq,hh:_Jl: ,{>:pecifice a ,de' €<,x;~~u,tar~.&' hl:;;~aril€lr. di!l Pl;ttm.;tuil ~~' y.eEle;re' aJi normelor de pl'ote"otre a rriurioll, ohH{ialtiitTe :reciproce: 1a executirea' luerarilor, a jmprejmubilor, t:e;<;pectarea zenei' de, Iucru ,;;i, cind . este -cazul, -accesul personalulut, rnedul de Iucrucu foe deschis, depezitarea tnaterialelor etc; , In cazul ·;in care instalatiile Ia care se lucreaz,a' se: pot separa vlzibil prin dezlegarea de cordoane, demontarea. mi0r portiual de bare sau °dezleg_area'ldee6ncludoare de.Ia aparataj, lo.craliilese VOF executa pe baza proceselor verbale, emise. confermltate cu prevederile subcap, F dtn cap, 5, 'al prezentelor
c'o11'f6rmitate

in

norme, '13G

g,re:nt:e10ai .'Ge

@:loo:tfa't~ vs- H.I;a M~:at~ fnas,qdile

t€.lol.'«l!i.ile' W¢.:t\bruc evit;q:rE;f.\ ~a:Qcjn~t!il!Mt21 e;~~,~kmc:<t" ~ar !1b:itcit~i >~g' ~o~~nuG;tij.,"rp:!,>l},:, t,g3.~~'Fl\t)J~.lJ\~j'ta~~,t;l~ra:€,,~~J;T1'~lp', d~ ;rr~t.!1,.oo, p~te~~\,!i;i,eIJ; '~!, $ @el€lll dat(i)Eate :aparatel~t ,e1.e~~t;.tfce I&Qlo$ite ffi'a liJJemar,ea 'r~$~,

, sit.~1atU,'fle"Fso.J:li\1"ml del~g!l,t:'p(i)R;\l~',paep~-l!li1r· l-Jnc;,. i f 'e.nid'ti~n,1 (peT~<?j:ll1a:~alie- d!spune ecioo(i!~t~earrdeftue'tat:i~;i' ~.: c
~'- ~~ttcii ,,'&x.e'Gut'·al],':~? ~~t~f,n~l'q~p~!;"QnfpJ'mi:t-£ltff;l 'Npe_:Mej" ,~p!lQF nfl.tZen~,*~or"n0M!n~. J1 'I) ,i/'J
I "

pei:~:ti Via;rl~ @3ItFe\Fej;s~0nalttl"dei:e:ga:t;

erruse ,de 1;l.'Dl.ta eCl,\de eXpJ0ata, e, in: conifotm)'tale C,U ~R1:e.\reder nile, prei~ptero.f' nQ:rme. In aoe$t ca~ pe,tsontil1i'1dl 'di16gat (} se :poatei:\,trl;bui fune;tiap-e eXC;,cu'tani;: luc.rar~ in catlI'_u:lfQrma,7 d~ tie.id~ lucru (g-l't;lpa r, 'd!? U'11.t9rizare) sau de 'i'ef de JllCI"ayi~, (grupa ~t' TlI-a de aLltorizai'e), 'nU:rriai g-e:nt.ru forn1a'tia de Iucru. pfoprie. F.u:ncti.Ue, d.ee'h"fi'tent $,iadmit¢rl.t VOl' fi' detinute de pgr;'iona~pl unita{-iicle e:x;plo;:ltilre. 12.12., Lucrax:;ile execu t'\te- d~ eatre personalul delegat apcu:tiriInd unei Urnta:~l sao subunHa~i.s'pet:ii11izaie de cercetare-prclectare, service, 9,sist.enta tehl'liCa: etc, se pot ineadr a' In una dlnurmatcarele situatii, ; , a) lJJ,cri,ir~ell:' service, ,c~ iU1Plidi forrnati! de Iucru speclahza~e s.an dot~ri speciale (ge e~e,.[D.-l?~U.l, t~,ghlJ.e In, ins~atatn de ,prolect~e spectate, revizn 1a eChlp.'1xnente de t.eYemecal'l1da etc.) ; b) efectuarea de- ptOlJe d'~punere 1n: functiune a unor e.cbip<_trpept~ de. un. graq .deosebit ,d.e tehntcttate ; . . c) !ucrar.i ge, 'rnodernizarf m Instalatii. (protectie, teleme,.. canica, telecomunlcatri etc.r; 0) experimentari l-n Instalatii privhrd echipamente, pros

~94~ ~9Il,y$J~Vil0.fa~ l\tRli,~r.~~i~, ,l}1tp~~Za,\~'t€JJ;qe ~a,z~a

.

'12:1,1,., L14~lJa;ll~ :tA.e!'l~4~;ilat~;}a, l~. ilrt..

, , luc-~ar.e'saueNecutant:d~ luQr~!'i', r.al'fpuJ.i~i~W " miisu.~Hot :lelif·til'j.'C!~;ti11 ~rg~n..i~q.t(jtt9g t.c;\~F.G4e¢~te; n

7,.!';,: se·,e~e{'~~ffi C(!>nlu~k

~14i

I

1;~.~4"

Aeeste lucfii:dse executa 1(1 conformitate clltconventiiTe de IncrMrlr ineheiate intre tinltatea (subunitatea) speciali~ata :;;i -unltatea 'de 'ex_ploGft~te care areih -gestilp'fe iTI;stal~ltii1e In c<lrel1tro~q.f~ a~e, lucra, ." 12.1.3. Ll1cl:~rile; ~~e:clJt-at~ nec'.iltJ:':e' personalul' une] 'uni'tati de explqftare in ~·nst.alafiile electrice din gestiunea unor uni~ati,ihstitutii,. :asoc'iatH. de Iocatari etccare nu -au organizate 1;fc'tivitEl~i de e1?p1'0atmie~i 'reparatit a acestcr tnstalatii, se pot incadra iIi una din uvmiHoarele .')itu'at.ii' -: a) interventlt pentru remedierea unor deranjamente; b) Iucrart de exploatare-reparatli programats: Lu:ct<i:rIle reS]!J'ecJiv,e se executa. In ·co'nl'ouru.ta:te eLI -conventiile de.Iucrard, pe bazade atrlblittii de servlclu, autorizaHe, de Jucru: sau ITI"P, dupacaz.

dose: snu

tetrnologJl not

'

eonstructii, 'ihsta1a-tii n'eeleCtdce etc.) sepot Ineadini.1 in una !::!:in u1;;matQarele sHuatdl : . , a) J ucrari, de' vopsttorle lao stilpii Iiniilor ele0tdo~ .aenlene,; b) luorarf de amenajarl sau reparatii .la partes de: constr~ctil:1i instalavii neelectrice dill 'cent'l'ale',statH' posturl de ~iiansformal::e,etc. ' Lucrarile respective se- :execut'fl 11',. eonformitat'2 8,1,'1C011:venllHe de lticrai\ pe b.1:za a-e aUt.QrlZ2rtie de lti¢1f1usau, proces:verbal. Supru:Vegnete.a' iorma:tiei.qe lLJc~~ue alta: ~}JeGial:ilate d se Vfl face de ~:cat're,'~:eful de 1'9'~-l:'<1r,e '<{paTtin! Fl d untha tii tie e x ~ ~loatare ''1 11 co nformitate 'Cll prevea-e.rile art. 4.31. ' , Atquci ethel $8' executa .Iucrarl: La distantai'ata de' lhstala~ 1ii1e eleetricedn exploatarey ila cecerea unita~ii de -exploatare, u racordul- unitatil; de eXGwu,tie, .f,o~·m'at-j;a 'de Iusru cle ai'ta, s-pecialitate PORte executa Iucrarea iara supraveghetor. 12.1S.Pentrtia S8 executa' Iucrarl prograrnate deicatre personalul xlelegat, l~"ins,talatiile. electrice 11) explo21tm'~i,>au in 'ijpro:piere\;'l acesrora, este necesar ea unitatea de-care apartine ~.enof1alu] delegat s€ adreseze in scrds unitaW sau suburri'tatli de exploatare a lnstalatitlor respective, solicitlnd aprobarea de exocutare a hlotc"wi1or. l.~,Hh Perrtru a executa Iucrsir! }l1:batR aut.0riz~tii~orqe .lucru .sau a jXPc_6seloT verbale emise de unitatea de exploa'!'~~, unitatea de care aparttae personalul delegat trebute sEt supun8 spre .aprobare uiiit~tii e' kxploElt,are, 1.l'11 program de d iUcri'il'i' care sucbntill~ : . . a) Iocul (incintarunde urme .3zs' a se executa Iucrarea ; h) lucrarile (operatiile) care UT!neaZ~ 'a 'se executa ; c) .instalatia care trebuie scoasa ,de sub' tensiune;' d) data exeeutiei 9~ durata .lucrarllor ; e) nurnele si 'prenumele sefului de' lucrare !?[ a executanf,Ller ~i grupele de autorizare-: ,

f!;l,J;!ia:r~i'n;jnd UlJleli

IJjJ'p:tta-rU.e, e~e,e}J.;bil,te'de~.q;a:W'~ g~m>@1J!altlJ d:el~g:at I
'I\lin:U~iti

l1'e&:pe<gin~at§

'g~;:I"!r.esti'i'91

se,rNlill~,j_,.

s.a

13a

1'39

II,
j
i
J

-

r.n uU9'E&l:U. I-I<!. I " •. • rr I' n , fJ··' '1rli'0~~mb1.I ;~ 'l1!l8_1;lt\!,§e ,<1.ntQe_~1te"i '~B;ijin ~€a,z~a;h lu;oMrilor -e_~e(Ft'l~&~e fbFlTI'atii p;~ i:&'efI111;e;·'i.,lJWa, -g-pe:M<a,1?i!tat'e', .

1)1"'<)1

If) 'mumele 3M p!1,eIiu~e~e :per:s.Qangt'~ilili ;fiarte.a upifMlii. de e;x'e:el~ii~~ :Il~~p~n:d_e! ~1'0Q'~:~0ciatea' ex~ctJ'ta~
- v,_c"

aane;

g;e~pf:~~atire~a.ii '

I

. - qplat~·Ql!1{l1?rd~,qpea.

prog:tam.ulliil B:e' i\Jil1c'l~a~l). UUilt1it~'i'i. tie ~~'p~0'aJt1ar.e :s'fit'ffili ,§,i'per,g6a:rla 'da'Fe. va~WIllIi.cl€~l :d,in: nap~ea '-Val t~¥fita~ii ~~ ~~j_2rl(da::t:t'tF.e, .de Jllv;e.gatjr!5'<iJ.,e,lCeg:m.;j)-qrea: hi ~Pfl!:)':!'(\l.toH5t',.: ,te>,t)llucta·i>Hpr" . 12.11. Daca 0 unitate de e-x:plba~ai'e e'x¢:cq.ta ':111;'.i'rl:stalatirle pr0pr,u lut1r:ari c:a1J:'e irn.ptrrl efe·(}tU{lTe-D; f-i~oateri1oIJ de sul» -tef:l.slu.ne deeJ;ttrel 0 il doua unitaje de e_xploatare, (ea urmare It1ptu1ui Q-a aeeste instalavii sint alimentate direct din s~atiiJe, posturtle sau liniile electrlee ale -celei dl'Hft;lppa 1\l,nJ~aJjj ,de¢xploatare)j. este necesan oa ,prima qpit,ate de exploatare sa se a dreseze' ee}ei de-a doua l.lnit~ti pentnu executarea de, rnanevre, preeiziridu-se : a)insta~·ati.il~ In. care trabuie sa se' :eK.ecute' manevre 1i starea op-eratlva,'neces-ara pentru lu@ral~i,;', ~ b) l,ucrar.l-le ce- ur:meaza: ,3 se e,;(eC):lta ~i .eC\(entuaL .t;:panev.re1e-prevazute. ase-executa in' in.~l'ala:t:iHe proprii j c) \lata' s9~ieitata pentru cxecutarea lacr,,'iriLor $i durata Ier ; d), numele ·~i prenumele persoanei ci-h:eia i se va cornunica executsnea rnanevrelor 9i iocheiere'a lucrarilor. ;Aptob~teq. :inceperi~ lucrarflor .se va cornuniea Lmita~ii eli: explcatare c1:!te' .a sollcitat ,~coatel'ea de sub tenstune.' de d'itre persoana iJnprit'e.-rnlciMru_ aoest senS', 9ise vac.on:Sel'rihil :hi r~~ )'{Jstrele ,op'era:Uv_~ 'ale,ar.nb.elo:r uriit~(ti>' dq expioafare. Con-Hr'·rtiarea t~r_rnin:arii It(cJ;,il-rUo.r §c va fa6e de e~t're: sefiil de Iucrare,c.omqpll metodoI'ogiei din prezentele norme. . ,12.1l3: Mijfo<;loele de protectie p~ntt;'u reallzarea zone! 'protejeite se pun Ia dlspozitle de cafre unitatea iii.. inst.alatiile reiase realizeaza zona protejata. " , '12.J,9. '·Mij~oa9.ele .de protectie :n.epesar~, executarlLlucl'ariJor, delirn,jta:ri,irnateriale a zonei. de lueru,!?i "a~iguj;:arii impotriva accidentelor de natu1'1a neelectrica, se asigura.de entre .uoitatea' de. care apartine perscnalul ,delega~ sau, irr.cazul. unor intelegerl pre alablle , de catre uni tatea de 'expleatare. , ~. '::.' ~,

tle..

:a

PARTEA

l~

rl-A

NOR1\tE SPEC'IFI(E
l.

A

MJINC.U P:E;,ffTRU ACJJ-VIIA II IN iN'STAlA Til El£CIR1C-E '
TRA.NSrORT

DE- PROlE-CTIE ,.

.~l DISTRIBUTlE A 'JENER-{H~i EtE'CTRICE

DE PRODUC~RE9

ca-

,. ,,.
,';.,

( ;>~'.

I,

140

,I

I

I

13:. :WHRl'fiE DE 'P¥O'l;EGflE A MtrNCl:I LA. EX~"; {}{:J;rAREA f)E,:LUcR!RI IN ST:A:THLE ELEf> , !'fRICE DE TRANSFORMARE '$.1 (SA U) DE
C{}~fE.x[Um, '

au grupii de autortzare corespunzatoare, Ia executarea manevrelor. , l:t;~·'4t'1cr5tjl~ la intrel'.uptpa.l'eledebro.'?abi.le montate pe carucior se 'executfl numat cLlcatudoru~ .scos din celula (cu exceptia lucil'lirilol.' la 'dis'j3bzitive-li deaction'are. cina e:idsflt .separaraare de ba,re,pl:'in ,ca:r'e,s~a re~liz:ats,epapa'Fe'a 'V;tzi.brl&),. ,Bup-a s'Goate't'e:a C'aJ.'~(cioru~llr' din celufa" ,iJ~i!e . ace~teia $8. 5nC1iid. iar pe :Si.~~iimllU1;l~ 'i:n'Cn}:al"re S~mQnteaza c indicatorul de s~rtur;itate "ST AI J INALTA TENSIDNE. PERI COL DE l,l.:LECTHGlc.trTA1{Ea. . 1.1.1 .cazul In, (_?a,re celulanJlest:eP:t:ev;lzQUi eo u:;;l, caruciorul' realizilld eT tnS'lll';.i tnchtderea celulei, .cind intreruptorul este .bTo~at, du.pEi scoaterea dirtlcfaTuluise va menta pe pattea front'Uli3' a celulel uh .paravan mobil sau ,0 bauda r:o*ie, pe care .se va menta in dlc atoru 1 de'''' seeurltate mentionat, Incazu:l 'in Care. scoaterea caT'ucioruhH din celtl1acCinsU-\ tuj'e Q separare vizibi1a ~i pentru Iuerari la alteelenrente ded!:

h,il~' ~i pr9~9T.ea IM,tl'er,up,to<H:ei(1)r debro!18cQi;le 'l11ol'ltate pe ea1~LI2ibr'-<;~ :consl&tiI oPet~atii de t'l:J.:3'rievd't$i., ca urn1afe, se e1(0-

la.1. Debro~area.

sCQ'ateYea din celuRl, itltroduc.erea

in ce-

ell :r.e:spe'cta:l'ea pOl'melorprivitoare

chtrade 'persoanecare

1:3.4. In cazul fr; care SEl execTitii _l\1Cr~h in ,cGtflpatH)i1erttrJle celulelor; cu itltl'~r(t}:it0t ~e~ro§a:bi1. preV8zLlte ell' Rer~H. 0~,Mnpj. care ltu[:lieGll-ca aecesnl pen;OB;l1eioJ.' Il;1l:l;seulelor 1a elementele.· corrductoace legate 'la lli'~rele co:lect0.i~ttTe {ci'dal lutre'';' nuRi:l;bt~HL e,ste: debrosat), se, pei~mlte .a :h"l.' se lUtll'Ha :sc:utkti'c,uitQv i'rfcelt1I.a separanea ylzibilape' pa;pt,ea., fi!DVe hare:le 00tea~(ilare.. In tlRz·ul ¢el'UJe'1d1-J 'mera.i:i!GE\ 101'care j)'eNf.ti;i 'ia>te,Fa~,j ~ai\ q<2.JJ;}pa·rtimentelQrn~lasigl)'Ra puQt,eGtia imp;otriva. ap:tQpietii },a;

nnga

'142

::t4H

I (.

I

i~JJ("e'~~cut~ll:_eaJiRl~Jq~atgl;t~~,.e,~~0til~,ii~,e. c~:~~e,ipe:s,~~al_lJ_ld~ S
i:il~sf;rvb.:e op~,JI,a~l'Va 1&'1 _ce,j:;j't~alel ~a!fit"st'a\~l:elIde- tr:ahs~ormak€t (sad) cle,aori'ij:lfiuM I!n- eal1-z{~J"

M~fl,~t~~

'$lcle,i<}l,~n;hiilr,.~qs"~.lJrt;~ir~uf,Wiv.~br, ~e~e~'ar~ pe')Jl,,"'
;;1,

sno_pulLl'jbtebuj§

petelo de t1n8~p():a1iep:r,Un:jteA$i;ul1'e:,;
apl'ic~'

l--<~gai:~a la lillie $i dezlegarea ,(1e 1a ,li;n.ie 1;\. de~e.otosa se fa:d'i eu lthir?8 hlt:l:}\li$1t.o,arelor masun ! - ,a) s~ yePlfkia ,,.;;.i ~~ teglea;;:8.¢ore'spu-nzEltor partea- de ipro~~~tie a Llefect68Co)Dulul:; b) Hrlia 'la car:e ul"mfila-;:::~\ sa~e' ~X'ecH,te~· mi'i'!{(J~arile'CJij deter;:to~c6jJl,!1 .se)eag:a 'fer pa-mJnt~i to sx.mt;teiroll'fi.t .l'a- toate ca-

f3.-r~

}a ~ ,Hr'd e a ~~fe~~?s~0:?\:llui . se care ·ut(Ile-az?i ~ fl ffl-asUf,ata. cu _~Jll:. ilJ6'.i'uJ prajirili eleetroiz,olaThtB (recoma'l1(.hndu::-~e' cea ~u G~e_mn ~u arc). Pr~jin§l ,eJec:tt0izolanta au condllO::orfJI. de' l~egat~~~ramip tnontgte~ pe c0l1d~cMrul lhlfei tot tHm.pHl QlClS.l~rarll. La tflpnt'p.rCN]- sj dernontareaprt'(jliiii :eleCtT6iz!,')!.;;lpite q~:pc -€on~u,c; 'eruf li.tlie·1; e'lreCl1tant·u,1 va ,f,ci1'0,si lXlaPttl~l t:lt~ct.I'OJzolal'lte~ide cl?natha"'tel'}:s-t~lbe $i ei\.:n,re' electr:oiz61a,pte ;' d) ill t:irnfml exeeuHirH masur'i:i;di ptOPf,.iu-zi'~:, Sf!"v(J ,~l6'Zles::!1l de 1a pili,tniot faza lit1)ei lacp.Te se executa masU1'are'~~

~

c) '90.1) d ucternl

pEl'

o- faza .a Jihlel

d;e;

I:e:,~p-re

La terrninarc'a, execllf,arm rnasuiarHpe 0.. fa;,~a. inainte, de a . .BE! 'trec;:.q)a 1;Jl'asUr.a.rea' pealta' faZEl, se ex~.cuta din. n0Q, !egarea la p1)millt a ,fazei masurate.: 'e) la terminarea masut:i'il'ilorpe toate fazele; ~n~~,lCtorol ,oe legare' Ia Iinie 'a'def:ec:t(:)sc9J)ului se CleWQnt~~9- l~tn de la illi:J,ie '$1 apotde ;la defeetQs,Gop. 13.13~ In' thnpl1l .faza. la care .se f<lc~ masurarea eu de~e~to~cqpul nu este leg'-ata Ia 'Pa~_tl1'tl: se i.nt7r~iGeaHngerea eenduetorului de legiHiura' dintre' rifefectosc?~ §l h~ie, .d~oarec; EGt aparea teasiunh periculoase .de pe Iinle. (pn;n mfluen~q e'b:c.).
y

,Q;_llmrula aapatul in care -este .montan detectossopul;

cit

M7

II

1

1'3. :6'. Eb10sireailEiOOIDU deschiZe imtsfatii1e de trarrsrol'tn'ate: ,e·st~ rrr.."l'N'hlSiiifnJlmai Btf' G0ucr·11;Iiil,i cru. ai'S:tm.'ti~a €l-e,J'a, ca:ce.asta p,tro@.la' 'P&'i~ll}J:ei .s:~lateslJb 1rtaJta ':ten,stune sa;f!ie mal m?ye decit Sistan:teile Umltii preeizate la art. 3,2. din prezentela rrorme, plus 0,S' m, @le inte:rzl€;e' f¢~osjre~a:aparateiQt 'cu flaeara deschisa sub eongllctQar~' aflate sub tensiune, ~pl'ecum.;;i 11'l apropletea tl'ans:l!oPInat0areJor j;d intre.;'uptoarelol; cu ulef . . ~3.1il. Incazul izbuc:ni,rii:un;ui i,ncendlu tn insta~atiile electr~~ :ai:l,ale, Jn rqc~·p.te,:inter:i'oa.re: sau extestoare, pers0D;ai~1 de mes~l?vire 0ID8l!{lHVa ~t~ obllg~t· ,3 ,com~at~ focul, eu respeetarea Instructiunilor speciflcepentru Ilchidarea incendiilor.

·:!f:;;;~

148

,I

B. EX.ECU'I;AR-m;\ MONTt\J

JjE L(JCRARI DE

CONSTRUCrU-

13,22-. La executarea lUc'ra'T'ilQX' qe: Gon?"tntc~-iiplivtnd fundatiiJeGacll'e.l~F; !'i,e VqT rl::'$p~c:t~pnweaerile. capitolulul l5, subcapltolul Hdln prezenfele norme. _ . . ~ 13;23. Inatnte de J'nr;eper.e-a -lu-Qrilil'Uor de _~,~pta.J, at~t 1,0eul de mont:ajdt lid d\,i;te de: .ac~es V?~ ,£~,~e:~;~}:ate c\,lratate, ,~I, , stfel incH sa'ex iste posHiiil'1atea,rfepla3))i1It slgu-re$l cemode: t To;at:;' ~antu:ri1e; c&na;lele,. 0rt?DiI~e'd~-,:~ya~dwO$eal;~., }O~ se a':<;tupa,~a~acoperi -eu }~Q,det~, avind 0 \l'~Zlste'nta ~UfUtfl~nt~w:;;~ o h'it.ime de minimum 0,5 m. Daca -slnt necesare ~l mantpl.i1Jl):,1 15J

'1t52

153

1~' NOB~!KEBE PltOTE€trm A M:IJNCH,LAEXE,.,
e,

J):.I:.Iwm.N!~E-~:I

CUT.1tJJ£AD.E .L~:c;~'iJ,R.IlN ;~V~€rt~tiE.
POSTURItE

FORM1lREJ

DE rfBl\Ns-

DE

l!l;~:t: r~a ex~cuta(~:a lllc:t:~rilQt Ia pgrte§l' de lnali,<l- tenshme a, p~stunl,Qe de. t.t;ap:sfornlflr~ care au tablourile de .disttihutie de ~I!J1~il en,i>junecJ~ mt!He ple~ari $~ clefiva~H pe catil:4fi, se t perrnite caqinspre par-tea' de joasa tensiune,ipni:!t Dw-?~e1~,t,a sa~e realizeze l~ inrrarea 'dolo'anai tta!1:s£ormat~n:,l.Iluj ih t~1)ldii'j de ·.cllstri:bu tie, ra.~as sub tensl une dln ,'r~te'~tla de, qUstr~-

de, g:J;~;;c:~'I~Jl,I,bl'~,!e< pqstLq:"lle, 'qe din ce . ~:jn· . lce,.teri, 'all;a:te. ~u:')IJ ferisiune dUjJl1scoatetea sj,gy,rant,eior, executa in cO,of9r,mitSl,t,~,gu pl?eved~rU? pr,e2;entelor norma, atunci dndstnt lndepJ.1njt,e cooCIitfile de fa 'art. 6.1'4. , 14.4. lnairrte.ae a seqtlnge :para,qe nul ;:'l tanloltrilot tie distrtbujle, ,se. va verlUca vi'~l1al .coritlnultatea legatUrir aces,tei$ 11;1 inst'alatIa de ]egare l.a pdmfht.. . _ 14:.5. La 8:re.cllmiea JlicrarHor Jet celuJele QbL~nJ)teruptoare debcosabile $i lEt ,tn:frerl1ptoi'lr.e; 'se YQr respecta pr'E'vede.rHe In acest sens din capltolulIf al prezerrtelor nor'm'e. 14.6. La Iucrsrile de repal'~atie" a trapelor (lnlb'Cl1i);ea trapel. aducerea Ia cota zero) 'de la postL!r'i1:~de transforrnare (punctele de allin6nt.are) st;lbtetJane,.oare. siTItamplasa~e.de'asupra echlpamentulnlelectrtc, acesta se va scoate de sub tensiune ~i se va proteja prin panourl rlgide. , t4.7~.ES,tB interzisa" varut~e? «lU apar.at,ed,e pulverizare sau stropit'e, in interj'0rlll po,~.tl11:j~or cliO' t~!'J_nsf(l!tnare (punctelor ne alimentare) -In' eare~~'Xls'ta paTti aflate sub fe'nsiui1e sat] in exterior 13e partea 18 care exJ;;ta ''par,~i aflate 'stID tenslune. 14.8. in cazul inlmdarii posturile» ,de transforrnare (punc'~lor .de allmentare) subterane, se va verlficaetarea Iorv folo'sind. In a:cest' sepp 0. lanterna' portativa. Dadi .apa' a·' atlns pal,"'tHe a:(la~e sup tenslune s'au se· a~fl'a,fn il;nediata: 'ap;l'opieie 3 acestora, nu se va veniM (:0rit'act: ,eu apa 5hSlifl,tea scoatevii de sub tenslune a 'instaHitieL 1n COrit}Yluar~. nu va .cobori in .apa, Ina:i:ntea ve'l"ifiC£l:rii aq1:'~~tW:i'aceste.i~. . 14..9. In cazpJ PQ?:tlJrU0rde .tr:?n~'Iol"lTlElb:~,(pun.ct~lor de alirnentarejsuaterane, laeare e:liista pericqI de a,c!.,l\TIu.~~l'j de .gaze, se :va proceda .cenforrn pre.ves:it;!,rjlQI" jJ)stru9t,illnilorspeeiiice elaborate. de cat;re unltatea Q$ e:"pl~Clare, t .

se

155

l'ri-ijlwaGe:·fQlQ.s,~te 'lei ~'UOt,~h'i ~j: ~c,:6tfdtl:ctpq.r@:le W'J:iei.: I1:J? , ~i1l'~);al~rl!l1\t1!©cre}_~-G:i1i€e. a'€ri:eIir@ ,~If;!- ~:QAS'~:~~J'l:,s}1j!pe.; O:ll-I'laF_ ~'~G'l s.int- sG\)l,~se de SliP. t:e'lil.S~lltte" ·Sk').. 'l.G}? ~n mo.h~~ ~m'~·liiJ¥l11.e~
A

wtc~z~'h-teleDol':m,Hi,i ll;i:t:)::¢~~(l)J:liear;~ J,,:a~te: a :a¢~?ii01<a, cW,.sarqirni'i
<

affdr

1:\a11

. ·inger~'a ,1eleiiien
'.

te~0.

.Ji!4~j

'el.:1~

" itHa_Jel,? ·menii,I'Qri"'fI'1.¢!d;1).',(lL
.
III

sllls ..

_opfwza me fie' S(%ll'ii'. .- . f'li,tiil:0Fl¥a:Qar·a:1te:le

T"'_~-cr :po~i.ti£\i s~~WriiS,1!lb_gli'€lllt.at§a P~f$oa>~1'el- care se
_ 'liar' fit pte~az,l1:tp
_QU

La~ a'uo:pl,\'IJ~r[]~~~wt(i}S~aFJ~9il '"$e, Y'1' ~11'J.: §e·ai?W.~' V1:?QlriG~U1'Ca- ~
I

,li:h-

-15.

JSrORME.DE rnOTEC'l'IE A MUNCn LA EXECUl11.HtEA DE LtrCRARILA LINlILE ELEC,..
•. I I' ", I· _

TRiCE,
,

A.El:Rl<i1NE
'f"·_

I

L~NIrt:OfN.a LA BAZA STILPu ... n O

TRTCE,A.:ERfENH tN EXPIOA TAJtE, LA SQ·t, P)~ T~ASEELE

A. EXEtBTAREA

nE

'bUCRA,W

LA. LINUtE

ELEC~
.:'

,5.1. La execi.tarea de Iucrar! ir,i'apropiere'l l,iniiJor el~ctrice aer'iene aflate. sub tenslune, -8U toma carale 1e. autosca rile , autotelescdapei'e" aLltO:pl<.#'ormele .etc, . vor fi - astfel - a~lil:pi·asa'te itwlt in ilil'Qpul manevral'ij lor sa se .aslgure respectarea .dj,~~ tantelor limita precizate ]8. aFt. 3·~2.b~ al iteilea allneat din

l1:{;<ll'e-a -\ntratti -bratn1ui' in zona de inllrueh1!a a Unm.or ~l,!,'lc' 'trIte Mtieile. _. In cazul in (are 0 parte oarecare :a UTIul autoutilaj _a' ¢iepi'i.~it distarita'lirpiti'i:, precizata la art. 3.2. ~), al tl1ei.le.a al!J.l0_3t:. fa~ade conductoarele 1iniei aflate sub ten.~lU:le, se J.?te~zjc ~oborirea SaU urcarea persorralului in ,autQublaJul respectiv, dindu-se sen~nale-cores'pun'zatoare celor '<?are au con'di'{ii sa a?;gure scoaterea de 'sup tenslune a 1.i1Ifei. . ,15.2. La ridi6area stjlp'itor \H apropierea unei lir!JiL electrice aeriene atlate SIc!b tenSi!;1'ne, .schema. de ridJcare intocmita .9i h'anBPunerea~))~ -!~ren .t~ebuie sa asig~re.ce in nici o -faza a procesului de TldlCare, mel cparte a utilajelor sau a cablurilorde ancorare sa nu :qepa9_~a;>~,'i ~istan~a 1il'nHa, precizatii Ia art. 3,.2. b. al treilea alirreat, fa~a de conductoarele lintel. Se interzice executarea Iucrarilor deridicare a stiLpilO1.· prln trag-er-e cu cablurivpe s:wb lil:i~ne .elech'ic: ~e~iened.: ~:t'i9~ tensiune aflate sub tensiune sau a altor Iucrazi m· !)on(a~u SJmilare, pentru care nu exista ii"le tehnologlce sau ,instructiuni tehnice specitice, special elaborate hi acest seep. 15,3. Masur.area gabaritelor ~i a sageWar linlilor electrice aerlene, af'late sub tensiune, este permisa rrumal de .la 861 ~i nurnal .in caztil in dire sc :exeqiti:i cuajuton,l~ aperatelor spedal!", coristruif~' in. [jcest SG,9R, Perscnalul, eXeGtltant poate Ii de alta speC'ialit:Cite declt cea de eleE':tricifi'il ~i poate .executa masurarea fa.ta supraveghere '*i fara 'alIltol'iZlltie de 'JtlctU,CLl c'ouc:1i tia sa ai b5. illstl'uotaj f[\cut 'if,i acest sens. Per sonalului !=!are efectueazamasu.diri deg.,bal'!te $i sageti Ii este intei"zisa apropierea de conductoarele dizute 'ale lmiei electrice aeriene.

qiqp~zHi,v:e

d1~ s:emn,-

l£G

157

l5.5!' La baza stllpllor, ell 'linia eledri.ca, .aeriahR. respectiva: aflat:1r 'sub i'ensii.me, se pb1>ex.ecut1i.. ul'm5ili<iiar~le: luc~al1i: . 'a.) B1~.(:1vrar~'E\ Tezi:st~:Qtej de ,d,~e:r:S_1'e -a:priz.efbi< ;d:e pamjnt;

'p) ]Hctar:ii;:l0 exploatare sau re.parati11a, ·fundafii. adaoiSLtl"i.lrnCQre etc. ; 6) :verifj:(?'<J.l'ea gtflci:U'~ulde "p~ttrezi reo a ~tqpilor de lern 0, a gra'dlII1JtL tile''eo.r:o~lar'eR ~m~,ilQr q{}, m~Jal ~i g. ancorelor, a starn s:t\11pi)or oin p!:tqO!; ,d) t~O'm.plelfat{e"a :ri rec;.0f1'dlt[Ohii'll~a i13$~;ri!iltlLlo~. 15,6. Mas.urarea,' vc,:'z.i;<;tel')·~eitite WspeI'sie a: pri'z,elol: ,e158.-; fn'flH de Ja Ho'ii1e ¢J~ch;,i;c_e· aevi'ep-e .~~ .ex~'O~h'1de c:~ire dow'! per,<;oa15:e, -a;r.ntr'e Ca·t!=-' IJi1.atrebu,}e saaj.J5a c-:l ,p:t{tip.gru_l)a ..'" III-ct de aQtotizar_e_, Aceasta, ,m_;lSl;lt;are se poate. lac-e aUt ell lntret.U.petea, r)3..Qor!jJ\::J;'ii ~Wp a prlze! de pamint, c1t;;i -fara .la jntr:~vupere:<} a~',es_~eia. . Ol'lera~:i:ile de i);1trerupere;;j ,r~·t$l:'Ce:re gt racordart! lCk stilp a prize.i de pan-tint 1).~vor exe9y,ta, ~o~osjng; ciz111~ electroizolan.te, :tnatlu'ilel~ct~;oizqll'lp~~~e. it;laJt~r tensiune sau de joasa tensiune; l'il1-P~t caz, precum ,'ii cases de protee{ie.

B.EXECUTA)lEA, DE LUCRARfPRIN_ URCA~EAPE ST!J_,PU].,[NlfU}U: ELECTRICE AEIUEN_B SCQA$E ,Qf; ,SUB

'i1ENf5I'UNE' -,

15.tO. Luerrulle din ace.asta catet~oiie se e_"1'ie~u,ta in: conf0rrr;{lalc eu Iisele tel\TlQlpgice :~a\l_i,11strVQ.w-.~I.tile tchnice s.pecific€, prlvihd oomponenta j1o,rmatJHol' do ]uclc~t,~lot3r,e_a cu utilaje, c1i'$poziH:ve. ::teule" echipHm2,ntcie pr.otE?(ttIe -lI ,€l~ lUCl;U. 15.11.. Iil, cazal lu,c:r,l1x:,nO_l' ,e(~1!dlllutoa;rele .linU.ter .(i'lec.~~ibe pe .co0-d~lCtoarelerespecti\r;c, eu di~po.z'ltiye' speqj~~ ;AoHstruite inacest. Simp, , 15.1.,2. I~~jntim:ler.ea Ia ~af-rea tasa~1 lnlocu~'r,eac.on!~uf.t~l<;tl~elor, ctndslut posiblle desdircar.i e1e:_C'trJCe, ..e ya F.a~e~u ' unul dlucapetele. P,€1,;n.:0:Lllui kg:llJ lap.a,;min\ ~\ In seurteircuit,
aerierre de 4Q_O~750 leV e~te )?leJ1miMl'

ia

d.e'PJ~l.s:arc.Z~:e+~eU~w)1t.l(or

153

fJ~ din e.x)t~rtorul stHpuln,L. S'e reC01i:l'a:trd1\ .ca It'). 2Pfl~ de faniv:eJul-condHct61it~e10r piTi'a ta VJdt11 'S~flptltti l'O~:t;<l,.Jiceeu z.a'i5reJa, executanHi sa ste~' ih IhterlQrnlst:i~ptilyL
lhtel'](G.J\JJ,l. .Pentru \:9T;Jsire? .stilpilot· rnetal1cI" pina Ia '111'£,z'ona inc-are ~e Ii.1cteaia se ,Hmiteaza' la, 0 diqMXlta Ia rare s.e got- asigura G'btTi~lhjoa'ti dlt'ecte _sau prhi radio ~ntre'~efLd de lucra're~i fP.~mbrii form~tieL:de IL1CrU, '

.' '. :15,,[3.

¥elpg'i,nea;.st~,iRijl~oJi'>;s~;Yi};_ ':[~'re,nuTl'r~l 'QHrnual, fie .dhtl

is,14. -~ue1;<1r,lli,d~ exgl@aola,re sau neparatll
~lil:ili . .nJ\JL~~ circulte,

rd,mms,li\:)-tenSju),l,e, ;se pDt_~xe-cnt~ I1UJTHl,i 11~car-,lll ~}1 care .m~Ie' csm.ducto.arele cele mal apropiate ale clfcmtuJm fa. care se JuCreazll, til pllHctele de sageata'maxim'tl, fci'Va de clrcu itul [circuitele) af]a l (afi'ate) sub Lensl:Uoer existii oistant¢"1'e )j')Tt1,tmi'! ~i;,e:

muJ'le circuite

scos

de Eubten&lLlne

montsfe

,altlne-l

la uri C;ireuLt electtlceae.t~er~e Cf,l 'ma-i pe 'st:Hni cr;mll:l1li, !it\11'l~t dud unu) san
llnli

:a')pe V,e.l;',tic·a:li:\ :

-

ia;fA' ,de iiilfft:j,]f: tl~·:fH) Wv ; . ,_ s.s m rat.iI ide IhJliile, de (J'Gl-U@ IiV: 3,0
ttl

i.s mJ'atii :de 'Ii'n.~Uede. l-ZOk¥
ort zon bilR- :

;

b) ,fie
il,fi)

-

m rat-A" de H-nfiLe' de 1~35 kV ; '.I..0m fat~"deltniile Be .1'10 kV ;

-

6.Q:m f<l.ti de. Hriiile de 220 'kV ;
J.01,O in fa:tii de l'inHle de 400 kV. di'~hm ;e1e I'E':<>pE'(tth'enu

". . :rn-(JazuJtlJ~To.piel'ii
t:ehSt UTH';

fak6 de liniile
se

normaaz,l.;

eleetrtce aerlene

de

Joasa!

lGo

l

161

5. E~"F;~P:I'.Ag"UJ1\
!J]RfCE a,ERmNE

DE .I~Ucnl\jJu "tAo LlNHLE ELECIN CONDlTIl SPE~'_iAJ:;B 0'& TRAV'E:RSARl

.l5.17.Ba executarea \l1cra::rilor I-ntr-o deschidere a unei !inii electrice aerlene 'in care aceasta este subtraversata de alte ,JlniJ. eleetlrlcel'ler.ienetn ex,'Plo.a~are ·(qe energie, de, tl'ac:tiune .e;]edlt'ica. 'tle ';l:'acltQ'l\t.Q~we de.;30 V',,$i mal multo ete.),se va pro€e(ja in felL1Lurtnat0f ~ a) . itlcazul in cilHeoo'exeeuUt hlCr8:I.'j ce' n U [,"lot €ond'tlce ~a',pier&~lH;metbUibu111ui 'staoH ~I sttlpiWr sau al c:onductoa.reior, . se va: scoate Clesuh ~-risilme 'h~I:m-~i Circl1'H\ll ta: care se ~ucrE·-a.za (Glaea l'uc:r.ai>€a tl'ebui'e ex-ec!tJ.ta~a:cp seoatere .de sub :t"ensi'!Jrie). Limiile cesLiJ:iYtrl:i:versi§aza In deschiderea care se

in

.... -

~~;

163-

fl;f:1;0~ollf~l_e,effJ' ,Q}yl '<I" Elll;;t;a'nlte ,fi,liniirle ~-;;e,

Jl~Q~~f,'fa ¥Wtm<i,~; ~1.J!lp-t~~fi,ju~'~l"dae~ ~;~SP~P.t,~ flQ"t),:~cl:~ }3'f1 111tn.~
, _,{~ ~ :'
I

~le, ~J,,_q~~(i)lJi1 Jm~~ P ;umna:.{@'a~e[,e

_- ~~e ' 'm
_. '~~ ~l"

,iL

~5 ;,iii

___", @iI 4,l~,'

\f:af~ i;te M'riU~'e .Gle!"fr->2€.1 It,V,:;1 '"e 'a ~ ,:3trl~wl; , ' '" m At: '. ': :ec ,a{a. 6,O~ ,lO k'V>1

(3il1)1i'1,1;l 'fla~~"de ilnNG de. kN,) 1 - ,9,Q,m fat,(:lcl'e nniHe de 150 :~~~ \M[a;sJir;'i"i'xea ~eestothliS't'at1te ,se- ~la'taee'

ta,~a:ae'linme de' 200 I€YI

~49

cu :teo.d611ttli,;

rn deschid'ere~ in care se h.lQre,aza, ,SI::yor"$wate de.isub ten:;;,it{tfe a tit elrcuitele jinieila" cal'e'.se lltcrea"ikt;'c'it ~~i,,'ce,le UhHIQr ':,care. o '~Qbtravel'sea2,aiIl d.eschiU'erea respe6ti'vil. Pcln 111eira:ri ee pDf conduce la pierderea echiUorului stabU I'll. stUI?ilQJ sau ill eonductoarelor. se: inteleq-acele l\lcrad care p;>t .. ~o.t1gu,ce;~'lf:l m:o?l.ti'c_ar_ e,a,' 'gepn\:etr.iel (pQziiiei) 'ele:m,"en" telo\:' Hniei ~lect.nc~.aesrene, ,(lantnl'l' de 'J'ZO'l,atoaF~, cJeme', ar~ nHiturii 'sl1i1pi. Cb1:\aU'c"toat~. ':fun~'atn)j. ea IlrrnaTl~' a .:mlidUirHoF s.upliJil'entare 'c:e':apar· tn t:impul 1u1Jl'ai'iJ or .. tiillnd seatna ~i de

piel'deregt

_ pj'~n,(jqZ'Ql fn care §e ~e,«~c:tlt'gluCtihi tie pot "cori~l1(:e la ~Jfhilibrl;l.lui ~tR.bil a1 'StilpUor ~all al conduetearelor

afe

re sau ,uz~r:~ '8,' rna terHUe:lor ' din "illver.sele ale ~inlei. fae ex~;:?ptlemlclle cll?pla$31'i ale conductoarelonjru deJ1l.el~ af~ren&!2." Be~eSt):r,e pentru Int0cuire:fI·e~eIl)en-te.lPl( 'clEl'fecte din lanturUe de izolatga,rc;:: (~£l:U .g izp.1atoarelqrsupotH. "Aprectel'ea dcfcii TUCJ.'area pO'at& ·tifecta, 'e.crll1ibrul statio' a1 ~S'ti),pit011 sau B'J eb,rrd'uc,to.arelOf .linfe.l la, ea~e se hi creaz<'i: in Jo€uI con, c:ret 1a ca'.\o/e' aceast"~se' e:j)'~0li1'Ui" 'sa f~e~ d.~ Gatta> ~,e:fUlde lueven tua'l~' tm b'atdl4j

elements

cornponente

C1:''Ilte.

LI.1c:r.a~iJe·de iillocuire a. uno! elemente i.zola.tmn:e, se eonddep?, ca. nu 'pot ',co'ndUM 18 bml.ll l s ta bUaJ.s tn p\:kJ r sau ,,1 co n d uctoarelon,: numai La .una din coloanele: lantulbl' mu'llipl)J! susttnere 'sau de Intlndere sau la lantlJ1:siWplu
respoctlv ;intindel'e,' 'daci~ U") afara

(;0))form pfleveG.lerU6r Iiselor

·qisp0zitivelon"5p,e:€1al de~li0811 detens-ioh,;d,j "Jantlllni ,,;e asJgura 0 Jeg1ftura supJ.ime'[\t1rI"1~
tehnelogrce.
Se \I,a,avea :in vedene

dln' .1an\ul'i1e de plerderea echlH.<laca' se Jucr,eaz8 de izol~toa,re .de de ,:sus1,;;r;rere.

urtnator :\ . 'a) in cazul In care ~e' eJtecvt~ luerari ce. Jlupot'con'duce l'~ pisrderea ~chHibl'ylui stabjl: .~i 'stil):jHor '~'a,\'l :a1 b0ndu'~tbarel or, se va scoate de sub tensiune numet cll'cmtul la care se lG,5

'!ill. EXECUTAUEA DE I.He&ANI LA LiNHLE;~ ELEC ... !PRICE tiERIENE 1'N CO'NiDIl'I1 SP,ECIA:LE:DE PARl1i:J'ELISM lNTRE LINIILKDE ENEBGiE ELECTR1CA

15:24. Tha executarea de lucrarl La Ulliileelectrice aerlene ttb care se, pot induce tensiuni mal mad (lecTt' cele maxirrie admlse, 'ca urmare 'a unor scurtcirculte pe liniile ~le~t'rice aeriene eare au aeelasi traseu C9mUP_ (Iinfi de energie el'edtica de ~r4n~p.ort, $f distributte, de -tracti L) I'Ie electri:!,!1i); se y.o~ lua IT<l~-sud protec-tielmpotri va tenslunllor induse, previfzlite' ip: prelZ'el7.Jtul subcspttol, . Nu trebule 11,late masmi de pro.teotielmpotdva, 'tensiumlor .induee.fn caiul ;1n ea1:'e linia i-l11i:iLwtoara_ sste ae energte eJeptrldi .de 'q]strilz,l1:v-ie PI1'18'Ia 35 kv imclusi-v ~ise afla in .met't1e cu net,I~r):lliZ01a,.tsau eompensat; ; ealcularea valorllor tensiunilor Induse 'in 'liniile- ·e-1ectri,ce a~riepe de catre UnjJle eleetrice .aexhme' '(~,e t;ra;osp,Ol't .$i dis~d.b4tie a energiei eJ~ctdce, de tractlune ele(:;tric~)ce .au.taee-

de

I

,t67,

;"~L.Jti.~~~J~

'"·A.ni',,,.n'"
U'J.<''''U'''U'="

;(;\i!xe:a,O aq,da~i .,,,".,-,,,,,,,,,-,,.., 18; .cate val~rrre

)tln)'r[i'ee ~s:fu.fjlim.eJjtar& (lepr'Q.tee:tie' .a 'fu'Jlftcil . :f'ei(l.trlf Ufriile. electfice aeriene noi, ptoiedanttil hieo'Ll,ie sa p.r.ev<;ldl1! -la e~'Pitrolhl pdvin,aprofecFal11'(m:tii, ~n documentatlC~''qe I?xe t!ut I.e, Q1a-surile necesare la lucr1:J:riJe de menta] ,$1in
~.X,'P19t.!.,t~r,~r]a 'a€e:l~ linfi

aJiUI'V1'l~:e: . ,~

j!-v-on: 'eFid'f6t1i'

i~~:ff\i~trrnh
tensiunlle NRPM, ST AS
,

Indus~ d01?/;1:;;e's;cvaior~re aa,mi:se· (a 5e vedea
2162;, igstr.ucthl~nea3RE-Ip
41). "'.

eles:tFjcC? dl,;:ri.eneiq

care

M.25: La. executarea lucrarH01' la linHieeIectrice aeriene Ia care. valortle tensiunilor lfiduse depasese valorile admise, se vor lua urmatoareIe 'rnaSurl irripotriva tenstunilor induse ; : rnontarea unlit atenuator 'de tensiune indusa (sau a unu".i scurtcircuitbr,si:JpUrnell"tai") la 0 diStaii.tade maximum 20m de; pa'r,tea ,(punctul) oonductcrulul 121 care se lucreaza (ell exceptltt cazuluiIn care unul din scurtcircuttoarele montate in zona- de Iuoru asigura aceasta distanta). In cazul in care conductorul Iiniei se .intrerupe, .inainte .de J:ntrerupere se Val' menta tttenuatoa;re de tensiune lndu$u (sau scurtcircuitoare su:p:U.rnen:t:ar~) ~le ambele, pa,f,~l ale inJrer:l1perii;.1a €I dlstant,a d~ tn.~im;~. 2D"I;TI (!!lJ.. e.xceptiaca~ului Incq:r~'~Ghlptei~Gl,lit0a-r,01e, m011tflte)n z,9Ua 'eje .1lilepl;l a:s~g'llr~, gce<:t:st}i clj.stan·t<'i). Aceste atenuatoarecde ·tet1si~p'~ ·iudusii (;;;,iiRseurtcireuijoare suplimentare) se-cVOl' demonta numai dupa refacerea continuitatil conducterului ; , -in'tim,ptil Iuenulufeste interzls a se atinge -concomitent cqnd:tJ:ctorul 1.iniei sau stilpul lacare -se Iucreaza ~lun aJt. element metalic: aflat in contact cu' 0 zona de potentlal nul (peste: 20 ill 4~ ,stHp) i - $eii:Q..terzice executarea -lucrarllot' pe tlmp de ploaie sail descardiri electrice ;
a')

1.0: executarea .luerarllor' hi conductoare

-

15.27. In eezul in care Iinia inductoare este de. Jra.cJin rJo? .electrlca, Ia care eurentul de mro.;lfcere eatre sursa treceprin "p.arnint, Iucrarlla pe linille elec,tdceaeriene eu ten:shme 10~usa, se vor executa conform i~st.r.u~~t'iunilQ';'speciftce de ,protee!l: .a muncil tntoerattstn ~e$·t-scop, 'eare VOl'€Or:itl[J8 rna· s~r~l lmpotdva curentulu] care, 03' IJ!rmare a regadi 'I~ pami.nt ~J trIscur-tcircuit a liniei la care se- lucreaza, se j·.nt'Q31'Ce t~ii't:e ~ur.sa ~i prin conductoarele acestela, ir)·ctuspv 'impot.riva perlcolulut C3 acest eurent, in cazul Intreruperit 'conductoarelot', sa. treaca prin eorpul executantllor,

F. EXECUTA.REA DE LUCRi\Rf LA. :TRONSOA~F.lj·~ [1·
NIlLOR

DEZI£GARL DE CORDOAN'E,
. " ,_,,<

EtECTRlCE
'r
',-co

AERI~~~
. _,' _'

.SEEl'UlAl'EVIZIBJIo

'

fRI~
r-

_15,28. Pentru a :asig.ura eGntrl}Unat~a tp ·alim€1ri.ta~e;:l ct.l ~n,ergi¢ el;-G:tl'ica a uA.Or', eonsumatort deoseblt], ee nDadrnl,t flfttrerupen de lwng~ dpr,a,ta, se petmite~ep:arare<lvbiliilit pJi;n
, :)J}9

~~t.~~~ HI,Qul0-t:

'. ,J5~~:; ,.l;ia,WQP:t_a;8? $:;

m:q$uUi' Faef),t~p.?1e!f.t.1m,er~aA~.riJi'iiI:rri1d:r,:'p~.~etitq~.,;" '
vH'iul

g;uh:' j I 'II," ," • a)_Ja: m~)lit~re.a,'eofi-ajt11u~!'!·ll'l,grpapa, e,lfu'l1a1af{e d

.cle~:i~htape,a'',~Qf::lvi;l~P~~~lp.:~;, ~~eetr(le aer:lel1~; §g' 'WOft~.ef:!pe'i'tp n~tn'at" ll~v.e~ ~~ ¥~;r I.ml
1"" .',' "

• ~ ,~~t~~}'I,t~nzIsa p'e;;tl\tv'lr:e~
pi.ctoru'luf; .

pq,,!lj):t1rItQf

p1'gl. rezemat,ec~e

,

-

vi.zib:iJii a unul eabl III, racordat 1£1 0 liprin dezlegarevss va proceda -in 'mod

G; 'EXECUTAREA DE LUCRARI trBICE. t\ERIENE DE~Oi\SATENSI

Il'OARE rll;btA:TE TOUSaDA;TJDl
e'

LA UNTILE ELECUNE cu CO;NDUC-

15;31.. In, caaulTinitlor electrlcaaerlene .9,e joasa tensiune c.u eoti?UC~O~re lZbl.ate to!,sadate, m~>\urile, tehnics pentru rea,hza:r:e~ zonei prQt:J~te 3.1_ot con,lLu:-e~i pe_ntru zona de lucru, ele- Imndu-se. 10 postu! de transfortrrara din earc este -alimeatats. 1inia. ·re,spectiv~i. ' ,

I
r

"

.~5:32~,~n zo~~
113.a06nath

I
I I

pIate (pe toate fazele), " 15~33. In cazul 'In care 0 Hhle electrica aertana de joasa 't:.ns'itme CU eonduotoars tzolats t,orsap.g_te.cpu tinua cu 0 'por'tlune. vC;4· ~CO?<luctoare nelzolate, Ia executarea de lucrarl pe IBceasJa portlune, eu scoatere de sub tens'it/rie,se va realiza 9i fZ01)1;I de lucru conform prevederilor prezentelor norrne. l!i.~4; L~ Iucsarile care, pecesita deslzoleraa eonductoare;~or"'(bhm$~d, 'ecnUibtlEri de' faz!'!)', 18 desrzciHre se 'vor folos! clhianu~'i ''electroi2;olante Il~ sculeieu mlQere efecbroizolahte lall ·d~tpa'des1zo1arese va v'erif1ca !ipsa teh"Munii pe00Udu'ctor.

Bl,O 01 I ,

sau -Ia ~cu.tHle de sectlQnate

~e lucriJ .~;e va

face ,?el'lficarea lipsei tencele qlai ,apr-o-

,de .indoit ·sau prln batere cu eiocanul ; b) este inter7,isa tinerea ell mina .a barel or mal sourte de HOem, la $tapta 'q'Gtionat."l ell motor. Barele se, vor ttne au un ,ele~te,sau' euun dispoz! tiv ,cleprinsl': e) lndoitea tf:i'anl1a1:i;i a bar-e1tH," de oye1, pina Ia 25, mrn gi-"o~ ~im:e, trebuie faeuU'r CI§ chei s]3ecia'le : d) montarea armaturli pentru funda\tles'e' va {'ace '~le pe o podipa, lata de eel putln 0.. m, 'imprejmuWi cu balmtraM 7 ,9,e 1 m iniUtime. Esteint'erzisa mohtal'El'a'armaturii de pe cofiaj. "

prejmuif. Indreptarea

e) .mon~a'i1E'!a cofrajuhli. la :ln~i.tiru;e.treoJ,l,iefacllta,g:f;. pe o podlnade lucrtl\ .lata de' eel putin 'OJ m ~iirnprejrtYl:lit:a (:1.,1 I:)ruustraaa de 1 ttl In~~thne; d) cofrajul trebuie bine f'ixat i e) se f nterziee eoborlrea sau Jesirea marncrllo} fbrm'atiei de lncru dlnzroapa de fundatie pe cotirajsati, sp'rij.iniri; f) rnatarialele proverrite: dln .demontarea cofrajtrlui vor fr Irnedla t soita:t'e ·~ts'tl v uite, ina'bra , pi aH.01·meJ de' lu cru Este lnterzls ea pe ptatferma de Iueru sa il''aniHtascindu.t?i cu .cuiele ie~ile in afara : g) dupa demontarea cofrajulul, goJurile ramsse In [urul. fl1nd'atiei trebuie trnedlat lumplute ell parntnt, Golul 'ill care \.U',meaza sa se introducE! stllpul VI"!·ft 'aCOp~~·it cu panourl -blne aseeate, to special hi zone populate, , 15'.36. La pregatirea si mcntarea armaturtlcr pentru fundattile de beton, se vor respects urrnatoarele regull ; a) .descolacirea sl lndreptarea otelului pentru ,armaturfise "or face prin tntirrdere GU trollul pe un tesen sepatat st. 101-'

barelor ise va face CO ajutorul

cheilor

I

-

(

171

II

;'

l~~1f1l. t'a'pre,pa.rll'feE,l. t~l!i:~J!lortpl ~ V'(!;"r~~pe0ta, urm?"t(}aH~le t~gt1l'~ :"
a~ ,tl1~tiroRL!,l,ameS:!i_
{i)'OW"," {l i>e:te,I"l,ll.Jil.!li
") ~!,..,

~1 turhar,t-a

1\l:l,~,f'0huJ:€ti se

",I ~-$~Y,~ar. rgparatJi:lQr,cOpa" ~e iilcffr ...
~,tt 1(1'l:lOS' ;
t'.. ~

~J. fi;J:~}J:t~flUJD;~\ ':£h~l_il"a qgnr~ael~QIl)tliit~, ~i du~'\l cfeeb:ne,c[a-r:ea ~I' a~ la reJe:arJ); ",' • ~,) P,!,'f1t:t.tie'iF,:qJ,e:cl'e l~.<!}r:1J ale p€.t~_Qiergi ~i' alit l'l'm'Hor de, aC-'"

. ,;,~PI "C',llt'aifi:r~e::a,tP:b~l~, tlr'~'¢lrs.e~ :s~~: r~~tD~E'~'r~:B: .r;~l)'o"n,~rJs","yOr
.J -

'fir.

~1I? :L:tl~'

, ,,~, '

'~' ear,c\\Sa;,,,Iv,j'l:PIlatoD\:\ll\l4,i t&e:~.u.ie: si1 "Ue· l~g~;£a l~i-).~~\m:lj::rr~ ' 'j, --'-: e-*e!i!llfa'll~u!l~at~ "m,atl;tPlite-Mc't:vip'rfl_hmil t~e:b;Qj,e"'s'Q.;ffit -ed'iipat 'QU.:.m~lz;l~~I·-'e1:~ctr.tiize~a:J)l't:e,~~ir¢tz~: celedkolz. e i"

f

tlt~,

lioera .',

Cf':s" £ii~:h~I;~"1neniihtife tn

-,

sl%iJ:e 4a'~'bS}a~,enH~:·'Si. 6u . ,1

J;UPt}1fi'\~f'
.-

~) In,. t-j,OlPut flln;;tioli\-fiJ1iJ
-s'bq'~lbl'la:re-a

cupa ridk:ata' sau , - ;1'llnl~nt~1I'~aell apa 10 timpulrotlrl! tpbei :. -.. Chij:ii\(ibn~ag rn:f.lii de in c[ircar:ea cupe j, iQ",in te -de Ilxarea ClI,lpei 'inpoiH,ie rid.i_t.:~L;] : - de.sc,'};j'oan'Hl betonulul ~j curatjrea tobej~j .a [gheabu1'lli ell <1,j IJ tQnll. lopetHqr saua aJ1,o1' uneJ.t,G,; - pitslrarea lielga beronlera 'a cerburantilet si. a ,Julrri-

If,mIa ghldaj'J.l nefiKill:a ;

behiJtl1etel slt'lt inferzi se : cupei d~ tncarcare

Iuel.luJ~i" rv'll;J;r;a'~,gjr.ul1 l1'i~Jl!lJ)ie _d~,~(!n\l:,e:~l!at-q ~~ r~~~~a : ' _L 'uti!lj'zarea:!v1'bl'ilt(fal1~laji,de:fe:~/re g:a'tl ~$ cali:lIQ'fil'0.r it€; "~~i;" me'nt'aFecu.:i,i;1:QJ,atlf\(,a,egJ.l~~~t'~~s:,t~\y i'n.~e,rz:tse. 15;38:, Iza..exeet1l{£tr.elil f&fm-€h:i~t:n0r'd.j'M,e:l~m:e"n;t:e p1'-~'fl<tb;jlfieij:te Sle Vbt 'FeSF>e:el;l1)liH'Imia~tparei~ -regUll ;, 8") montiEtte'a' 'c'l'e'hfei'ltelol' -pi'~;fab-dXia,te, se 'va :faGs' tn:ecani:GIt1,;per,~:a,

• -=-

_,"'"

l!n,~'t'il'\'I~@Q:C ~~Hl~iJ,ta'~'_""" '~rJ')lJl,191.'!;l!JiW~~'l;t-,:crl!J, . ~~~,~

- ~"~'

'11

,~t-('"

~,'~,f;,~_I,I,."

-"

~'-i'i''''.-I!

J"

1~h.Y

~~Cl1e-.

SOIl]

sub

z 1.

cu' ajtltortil

tl'lritilo.r ;

s;:iueu

bnT'n8, se Vel Q,lQe eu ajutoru] roabelor ~retalieerbe dulapuri al tomberoanelcr: pe ipodlne late de 1.3 rn. S~ -liiterzice ca q,ulapH's'iH! podlne'le ,>aile asezate pe rnarginea ~r0pij ; g) 'tnilirite, de lO::Bl:lerea tlllT(lari'ibet0nului. ~_c-fuJ de) lucrare este obIJt!I,at. sIT:'ver\fi&.e :' ---. ralrnensi(inife; p0znhi, modul i::le {"(<;I-rt:' $1' c,01'isolIdar~a, cofrajuluit; ' ,,' . de ,s'pstinere- a eofraiulut, d~deplas~'te I" - utillzarea decatre:
nului 'i'

:e.), in caz de. defect.iu:e,beto,cilera trebule f), tr,;Hlsportlll betonulul. Tn cazul -in eare

aprHa tmedlat: este pteparat La'

.:.:... 'P:Oz-iit!:1l si' (.J i 5;t~,,~~a'~H:I'I'4te'hi;Hfe lili! C0fr,a'j 88TI'Ilif.t:uri:19l' i ~, pozltla ~j -r?-zl~t~n'\a Jn~rfirl'j,ri.I'()vde prote~~je la 'chelele-

II

l-a platfG,hiia

de lii'Cry si Ia pilldiria
'8.

I

1

Icacelon .de protectie ;~dec\~ate Is prepararea ~i turnar;e,{Ibetoface cu respeotaroa

Jj),embrB fo,t'ti;)QthH de lueru

mlj\..

eleste.: . " c) ddit;~r:a 'ie~em:n:telbt 'prG'(~'bl'iFate pe \l~t~i<;ata se va ~ace incet; fata :15aransa'rl 'sau' $Oluqttun '; . d) In tlmpul, 'de_i?Ms~cit;orJ;~ofltale. .a er~m.e~lel~r, prefabricate, . cu ,<.l.ititbt:UL ,<;i),lt0m,acaJ:~_ei-; qaza, 'ilG~slo.ra tt;eb'-!-h $,a, se aHe 1ft, ,aprq:&:i::tn,atJ:v ~'Q em qeas_upra- ,s,Q1ol,llUl. .a Q]:iiedelot sau aeniY~liirHQI' de, teret;);~este! tare se fre.c~ rotire tirnpul deplasarii'orizontale" selementelor prefabricate, este Interzis accesul rnembrllor ft;lrm(J_tje,i" d~ lUCf\) in Z,9n,a de Tl)a:neyill" ; ~ cohQrtrea elemeneelof p:J1efribrre'ate in :g:ropi 'trebuie sa §e' faca' cu atentim pentru a· nil. fie, prabu.;;i pec.etli· a~~st(ira.1n ti,m,p_uJ CObOfitii' e:-itejl)t~rzji)i1i' pre.zentavreuqul membru al formRtiei" de lUCJ:l1 fn groapa (,If!' fup-a,atle, j' . f)ilil CflZ de defectare a automacaralel, de,Ca, O'U este po~i1JH1"i oborlrea c i'rne,~HIJ1a'a sarcinii.se' va opr] accosul Ia elel~~enh_d prc:fab'ri'<sat' ~i dupa' iin:iatura'rea def'ectulul se va cont~!1l!8 iu orul :;' . g) d~'ri]al."an: <i!l'Qlt'nen:teJor-prefabri9ate pe (;1l~,1zont.al,ase va, ~iiI,¢~qltai iJ)ftj1)t~" C# 1;rllza .lor s~' i~ conta~~ el} :f,~ndl;l1 t{ropii de ~p_datie. p)#t~rea' jC: va f'a,c~; C1;l,a:j'otl'lrulllI18i' _ bl'le flx'at~ ~ .izon~al pe partes supei"-4u:ema' 'f,t eieb,le,I'IHahii .pi'ef&brkoitt, E-XE:" ~ut?:f:lttW 9§1re, ciir.ij3il2:i't'elei:~H~ntul )pr.efalJdoat va sta laterah,

1:J;l~--echUe,de,

b) elementele

unCr_,r-' utilale"a:deeva-te ; prefabricate' se. vor pfinde: la ridieare rae agatare~}filnd' .interzisa folosirea dlspozlti velor tip

-ta

In

Ij

h~ compectarea

cu ~,lu:to,r:tll vibr~tQal'G·tor urmstcarelor re,gull :

,, bE'!ta:i:l1:1>}ui

f,,;e y,:r

b'[}~Wil ,auto'1il!flcfll'alei'; fbrl'l,latlet de, J'I4Gr-u il'_l-.gt'9Pi!~ de 1'l:l'l'l~atie~.'?te;iP€H'I'ri's numei' dvpit C6; tqJ-piJe .elementelor pre ..
r.lJ.:;l

sub

,b) ,aCCC~l:1!"m~p1bI'ilo.1'!'

I
II II

Mentel'0t'pt:da:1;)~tg£:\'If~l§~tE'E!~

f,a"brfeatfSfJ reazema, ite :fU~l('ul._§1t'Opn0r:,Esle~ iful'eiZi~~\,pa'sfra'['ell 'U'fleltiroF, pe' m.~l'gi.rte'a~§XiQl',n,f9Jl'gef'14rnda~1,% pev t,~.lpll.e" e Ie-

ll'eSflebt~ ~itmaJrfl;;Ul~~'¢:,;l1~g~U '" ' ',' , " ".' ~;:" " \ ,;':" , ,,' 1,l.) .l,a.n§;;81Jl.ea. ·Jaer'be.."o.u:l~i S~lI.;V·f1'ia,Q,e" "Ul;1!idaL['a ,,€c)ma~~la ~e-

, , 115,3':9,ba, e'i:~G!1f~li(r¢1t :fM;ll:cia~ii:r~ ';li!iX0,~ sa),l fle~]2Ho,,&i, se 'vor

F.~,wne>l~,itfte) 1~t1~tj,~'1

" ,,). .

[. Ex1r<i:.l1W!AREA :BE Ii~lt$R)\Rl ~,!'fn:mi:L0R'
mai' 'fit{rciv'Ef.lJiiJ'a ,el'l't-nl.;i.i "y~;a,rtza:l'ell

tA' '1\S~BEA;Rt!1\}

"t$~4it$,~s-i::n'll""'t)1'ctile~st{i1iPi!lIi:ilr S~ Jl y,~,

_' , _prezen1a ~rnembrilor'f@,r:,~atV~k ;de:.}U'~1,'u. Scuo?el'becu:l ,tridi€atr sau 'ihzona: ci¥qerii pgsiIjD€f: a"I?Ofle:t,eJsatla p}lotplui'i :'::'ungerea luminarilQl' sau: a @r:iB~rui organ jl.lL"sonete! sau exe@utarea de l.'ep}lr?t\i ; ,"'. ' " ." ,0)' la terminarea Incrulul sau ill, ,trrpnu1 1';p.,8ui>,ulmt" berbecul se va cobori~ pe 'capul pilotului sau pe plati01'ma ~i se y~ Q_griinotoi'ul (claC,~~oneta e~t& 'lctionata m?c8!)iC) ;, . . .d) deplasarea sOl;le_tej se va face numai cu berbecul ecborit : ,. . 'e) cind terenul este irtghetat', pentru ~vit.at~?'acCid(i!nh:-I?~ se vapresara nisip pe suprafata terenului din [urul eonetet ; 1;:\ scoaterea pllotilor. oat,pti gr~!?j± S£l? Pr.{)v~zo{iu,. eu ajutorul trolil:llui., c.a:b~ul trebuie ;sa;;e tre.~ca p'L:m. S'r;,pet~-.l~e fixat la baza. sonetet. qndopel'at1a de seoatere <l _flllo~llor n~cesita un eiort m~rit, trebuie sa se foloseasca palane :sauscn[peticli:fcrenti<!-li, _in care c:'az cablul-trebuie trecut prin scrlpeti Ll'if(:a:ti la baza sonetei, 15.40. La executarea fundatiilor pe ohesoane deschlse, se vor respecta unnat6a~'ele regull; . a} illacii parol_l)tul SQ scoate cu un r~,cipieJ1t" pe-9Jru, a se evlta rasturnarell aces.t-i.1ia) i:'i>l"c~pje1'ltul trebuJe.pr:eyazut .eu \111 sisiem de 'ghltlare : ' \' " b) lU.tiIDJ)ul scoaterri ptimiht,~1uL CD gr~Vetul, membr'ii forma~iei deIueru 'trebuie evacuati la suprafata ; • c) 111timpul in care rriembrll fnIm~1;:iei qe!:t.lCl:u lucreaza in interiorul chesonului, vor p~ll'ta ca~b protectie. Pe partea interioara a -perlmetrului ehesonulul lie va -an1e~aj:a 0 'co'p~l'tjna de prot~c'tie .. Coborirea 'membi'~lOi: jOTma~ie! de lueru in cheson se va face pe seart fixe, prevazute eu parapete ; .d) este fnterzisa cobottrea membrllor formatiel de Iucru 1n cheson, folcsind mijlocu.1 de seoatere a pamh1~u1tli. _

~'\l1tnde luorar:E!; • '" "b'¥, i1B ~~1flUIJYltlcr:U1iii M'Q,t·lp4';f.z~'Se,~ ,,; , "

,; ,

it

cSM'lpu!lLU. ,I Tel'e,n-ilit,sa'u p'1at'J'-G$rrtila ',carel se taice' as-am,h!~,fea~fih~'bU:;ie iPe , 'ii, fie s'Q14Cle~ .'ijii~ ~stg;lJ~e~:91, '{i;I~,zjJ,te' (20rlle ",S'a:11 u'pel'Jfni'.fa" ra;stur,.. 1l().1'El~'~,~11· ,~()~tQgp~ii.te~ ~~litJen.ie16r stl1pLi]ui -in t.hl)pt,J.~ asarmb1'ati'i' Pentru realizares unei suprafete plane de acS('Hl:.,bl,are,;S~ verexecnta sa:F?iH~ri sau e§afpctcij? din [emn .sau metal, ,15.42.E~afodajele de asamblare se vor construi nurnai pe ~'8za de docurnentatii tehnlce (desene, schite), aprobate. de con'ducerea tehnica a subunitati! de constructh-monta]. E~afodC).t~lemai Inalte de doi rnetri trebule prevazute eu pIa ti'ol'the' de, cirtula~i€c $i balustrade de prctectie. Acolo unde llialustrad.ele Iipsesc, membril formattei de lucru trebule sa ib10seHsdi centum de sj~urant'a; .. 15.43. Sprijinirile v:ot' fjstabfle .5i' realizate cu rnateriale avind 0 rezlstente corespunzatoare sarcinrlor- de rnonta]; Sp'rijtnirea'de dura:t3 a: stilpilor sau a elementelor cornpo'nelJtese va ia'ye pe capre solIdi; pentru a se evita ,pericQlul ae rasiurriare. m,<rte mterzisa utilizElrea 10 acest seep a vlnciutilor sau .a ada:bsti'rileI' d:e' s'prijih r{;jtuh.ti-e' S~lU care preztnta po.sihf1itati de rostogolire. Virrciul se va tclosl numai la ridicare. ).5,44', 'Pe coastede munte, ranrbleunl, va.i '~i oriunde poate aparea pertcclulde alunecareal.unut element-al atilpulul care se asambleaza se VOlt Iua masuri de aneorare :,/,i.sprijinil'e .&U-

Pli Ole n'~ar}i.

ae

.A pr.'oJjierea ·0,~s.tllpi' ~_i !J.1 a ntpul area lor se vor face dinspre deal, pentruu se evita producerea de accidente la roslogolire.q a(::~stof;a, . 16.45. SIilt int'erziseparasirea Iooulul de asamblare ~i Ia.-:;sCl,r.ea: dife:rlt~)or. ,ele!~erjte. asamb"l~te provizoriu, prezentind pertGoh. de,:,rils\;utnace, ~t.caaete,; 15:46i· Este tnterzisa, asezarea' tie stilp! In curs de asamJDJare a uneltelor de, Iucr~ ~ia pieselor· mitt. Acestea vor ff a~,ezat~numa] 1t'tl. trus'e11R 'cQltta:inere 'special construite in acest scap." ",

175

&In t _:int~)'zt{)e 'Ci'rl1'fl!331?e:a: ~~j, ,1'l'i~aIle.a Qrice [paltig!~" g_-I,mei.te_l'I:Jr'k.5i1.'\la' pteselor q~l'yi .?'lji~9t.'
"! _ -, ,_,,-

~'*A"o~n,ge:nel;aJ.1

~a, - catlfi

!pa<trb¢~I;!J;Q:p,~~'el?t,u]de P!'0Je.p!ie ";pI€V:<'iZ_:lHhi i])ormatlcv",

;t~li)J~:Sft~m,'a: de, !£:~nl1;~~, \!l.ifeJul ae ,C'J:l.e~;1:~0tes'te €0n~jY;i§j 'ataG:~ (:;11-;: mIJG.9,asel!i;.n;~~,t4gJ! Nlem,9rit ;~QrtnaJrei ~le' 1ti~r,o. :trelau,j'f) 'sa
".parVHe' des_cbiJ'etite:' a:re-eorpl!\\l\1i, c~r~~ ar' put.e'a~>2Veru aceldental In contact cu irnpregnant.ul, tr~lJJlie uns« \Cu,'aUfre de

., _ )i~\~., _l1jl ~~~'l1.~~~e~al_ ,s~t1~~lQll, ~~&j~ .~e~

~l~~~t!-riS~ _"'~,s'e,

l:i:Hel1. de'la 'a Oi+;;.-,

Ci1:rt

d~

:6) Ia :a'S'amblareal s~Ulpil'oJ' ih, lf11l-ht:a: :tr,ebu_X~ luC!,t\3'~iJ:as,~,F-i ,sp#n~ni_Ilei~j ~pjC_b,rare-'?> tro:n$O;'lne19I',-m.ernl:)r}_1or ,:formatIei
4!Gl'U

• :Gi;p'-s:~~te,. e,-V1~fudli1-s_erlas.t;fel e~ me,ml;l"U !forl',l'la~hH de"Juci'U&a
rteCl'-i'H,dlrec~ia1d~,'(reJ.1l1~Sat~.
,'J.

1fl11

~i~tid't1:"lebite~z~sa. ~~,pla§a1Je,a in.aY,?l de sf-Up ;j It-ilQ\lspa,Fttll_e dei;l~asaite 'p:tiR, 1tqs;t~g0lir~'s~" ""pr 'dmpinge

,pr0teetie.

-

"

;EILQR $.llYlOtJlt';A:REA

E~'ECJfTA)lJEA ,p:w t,UCIfAR'·,l.A_
IZQLAT.OARELOR

.PLANTAREA

.srn.

VOl' sta peIocul' spre care 5e deplaSe-aza_-sause ra:stoa:ma: trensenul, . Este Irrterzisa rost0g,olitea' ia,ril' trina!€ .a tronsoanelor. In tifupuI op-eratHlor 'de imbulonare .se vor Ina mtl:stut pentru

La terrnlnarea 'progta:ii'nilui deTueru' '~i "lot(ieallnfl ~na~n:te de Iuarea rriesei, me'inb:rn f6tm'atiel de lucru ,lreb'q_It;l '~,~~f spele cu sapun mitnil~'~i acete paTti ale cO'rpultil: care ,I:)U' venitln contact ell impregnantul. . . 15.48. Ocl;1~latii de protectle trebuie plirta.ti Ia loaLe operatlile de asamblare, executate eu .unelte "a diror Iolcslre poate d~loc Ia desprlnderea a,~chiilorJdiri materlalul prelucrat, cum ar fi : t,Eiierea, gaurirea,-".aseiltirea scuIeI9r,curaU,rea bavurtlor, c:ur,l'itirea zg_m.:ei Iasudareetc, .15.49. Manevnarea elementelor .met;:tlic€,1'l p~hpurnor, a tronscanelor etc, se. va face cu (lea 'mal' mare aten tler "ca sa se evite accldentele, In 'acest '{~COP,''menilJrii fOlTIlat1ei de Iucru nu

:_8) s,a verifiee ea pe strlp sa nu ramina scule sau piesq ne,fixate, care se ,!!lot deplasa si cadea Ia desprinderca de :fa 501 , a 13ti~pului ; . 1}. sa .lndice !iecIii'ul merribru al fcrmatiei de ~ucru ,1ocu_.l

_ ancorarile ;

c) sa verlffce dad traseul pe care urmeaza sa 58 dep}a: , seze mijlocul de tragere este nbet '~i permite depiasareafara r'dlUculia1i a acestuia ; d) Sa corrtroleze toate legaturile, cablurile, rigidliarile ~i

. {ate;

-15.52. lnatnte de a trece la rialcafea stnpul'ld, f}eful formatieide Iueru este _obligat ; , i:\) :sa verifice starea echipameritulul ~i materialului de protectte ; b) .sa veriflce cum a fest ap,Hdata ,pe teren schema de ri'djcare 'r;n daca dlspa~itiilescl'rElmei de ridicare au -fast rcspec-

-

I I'

I
I.

e¥ft,l:'rea deplasatH aecldentale a ~ttQn,s()amilor, ,. 15.5o.~ Coborirea s'Cfrdhiicu macar<\'lefEi §j Vin~i\lTi'le' se va face numai prill aetiohafe'a roae',h"alei ,$31!t:- eU~,1r~'a '~l :niciodata prin greutatea propde asatdrili,'enbermd c1ichetut,~i nivela. 15.51. La asamblareaatilpllor de betonarmaj, -se. vor res ... pecta urmajoareleregull : a) veriflcarea ,conc~ntiicit~tli eJem erilClpr_ ee 'se..asarnbleaza' prln teleseopare se 'Y~ face ,v'i.~u£\l,lilb'dJ:nterzJsiLihtroollcetea rnilntlor intr~ elementele ;ce ~e"i~sambJeaza; b) 'tronsonul asamblat tr,eb}!ie::~n:ll\lall:at" 'p.Emtru a se evlta restogolirea lui in timpql operatiilor de asamblare; "

,sau pe teren, sa-i faca instructaj

asupra

procesului

de lucru,

\iltraglndll-se tn mod special at~n~ia Gl.9~lP~~ pericclelor care ,s: .lvescJn oaz de nerespectare a instrucn unilor ~l a pnocedeului r de Iueru stabili] ; g) 'sa: indies prin stabtllre pe teren a limlteizoneipericu, 'loase (1,5 ad 'inal~ilnea stilpului) ; b) sa norninalizeze mernbrii f_oxma:~ie_i de Iucru "~ar~ i:?tra '_In zona p_el1ic-Ulo<M>8. pentru exec1,1tarea unor Operfl~l1, .$1. sa L~ -stabileasea directia de evacuate rapida in cazul aparrtiei unor ',SUualii nepr_evaz'ute;' : . :'i) stl s",ilQilef,isca ,diyect'ia de deplasare a, roljlocului d.€ !r~:,gere~j sa solicite deserventulul acestuia manevrarea lui Ima.
, ~2 cd. 719

\

I

f_,

176
\

177

fOllt;naWili de IVC1:l;t! -. . ~;:ntrLi ~v:ittif'e-a unor i,qtetlJ,re~ftiigre'~jt¢ a qQJ:mJ~J.ll.~JlOl'" se I-nt:£ZfC~ ca. gGWi,t0iJ,:~~ f~~p;~,:t:r nprp,?~ P'it, 9~le y:erb%}a,. I,~ r:*e<;ufatea unor op€n:atIl' de_ose151tde i1npo'r.tante se va 'Gonfifmll instls,il'-ea comenzilor' dale. " _ 15.54. III timpul. d?sfa~uradi. fazei de ridicare a sti~plllui, s..ef,\ll.de lucrare va urrniiri,' respectarea de ,Gafre rn<-;mbri.~ formatiei de lucru a cornenzilor primite si pastrarea 10curilor succesi VEl fixate. irHtial. !' 15~55. Ancorazile tnebuie sa' fie stabile. Dad S0 observa la capul taJu~ulu:i,' 0 tendinta. de deplasare, ridi,ca-tei:\. s't~tpului s,e opreste 9i 1aru$ul se consolideaza printr-un tarn, suplimentar, de care se.Ieaga strtnseu ajutorul unul cablu. N,ll este permisa bate rea in scopul marirHadinciJ"J,1jj de io,'gropare a until V.\ru~ de care: este pl,"insa 0., anC(H;-a sub trac~iune,

};Tl1Jl@':i\t:e 4e' te1I:-eG0l!llUFIlea1n ~telefon sa" ra'ilir<\ll)' ,sa'll, -:JiID._ lo!.~I1sa li'oesxo'$a:j P~l'ir:i'>f@1l'.~~i:~~~~i_;),t~isI;st:~:fuil: d_~$ft!1-Ri1\' . " ~~ ~H lr~Jin.ne $:1 (;l~l Ji(tii1iQ,<;iIi~~&i1'jj):tr1€:-t$Jln€!$9IUte;$i -l~~§:':~ei to:A~ki)e-l}1;Rrr.j_

I?~ti.e;i,4~e

r _[~.$3. CO'li:1;l,lnka.ti:j_ilell1.t~e $e:r-ti<r 9~-lUBPq,{e $1' rneriiipJi;U for:-

l1'lsr~~; 'atl~LJa-~~1s~:~ie ,1("'31ima~t

.SB M?l'

f~,ce. ~t'in

l!S.59~ In l1'rimp\11 )!.i(lleanU s:tilpu1Jf1lii~ii'lirtal~ ftxi~e·a~ 1ui ~ :l-unclaJie ,s;int)nterzi.<;e : , ~)~,$t,a{iQFfaJt?~-~~q~ trfge;r~(r ~e~o~p'tj}_;tilpi p:el'$li!j bu!~P;!lrn;a;. ~~Falei:'-S'aJ-:l- :W;~ s1!l_@ea1il]:}~~~e ta:~heJ;aQ1,)}:lJ:liJ.';. • ,,' _. 41 s.1l:-af~0narea s'a)1 tre~efiea R. ifrtt:e t,r.u1i~l. .de ;I1'lqrcare ~1 eilIR{~ (QuaI; ulf·clii'l"iotc,.Hl€.
:(5;(;0:. N'u
~I:~r,~.~§!,qRr?
I

I'

, ",

I

I

'

I

sttiptih:lci ,ii'l' Wozivi¢,q~limii-n§~ 'q~);8 solo ~,i:~ltt~~fullt m c:itligul n'la'"Cq_r:al:eL E)~\1~1' ~nVrult<j!~ f11~m~nte ~l'~ 'stllpului tt;:~,.
D1:1ieintarite, stilpuf xa~J'nai i-q,t,il ,c0borH la sol. Este inteiii_ea; cobor~l;'ea vreunui TT!Grobr,q al fotmaViel de Iucru In groapa 'in care urrneaza sa 50 planteze stilpu], 15.61. La termtnarea programului-de lucru san la intreruperea ternpouara a procesului -de ridicare a stilpului, nu: este permlsa ramlnerea acestulaIn pozitie suspendata, 15.(i2. UtiJaj€le Iolosite la rfdicarea stHptllui sau cablurilor de sustinere :';Ii aneorare nu VOir fieliberate decit dupa dlixa1'ea 5igul'a a stilpU:lul'in &'N')\l'da'l;ie. 15:6:3'. Este Interziea urcareavreunul mernbru al forma'tiei de lucru -pc unstilp care uti este definitive plantat. 15.64. Oriee operatie care perlcliteaza stabllitatea stilpuIul, cum ar Ii demontarea buloanelor de prihdere a tronsoahelor, modifioar! ale _'p.ozitie:iancoreler etc. nu vor' f1 efectuate decit dupa 0 ancbt'are snplimentara a sttIpului,capabila sa':'i rrrentin~ stabilitatea. Iri timpul acestor operatlt , urcarea, cobotf1'ea sau stafionarea rnembrllor formatle! de lucru pe sau lhiga stilp srnt Irrterztse. 16.65. La rldicarea manuals a stilpilor de Iemn, se vor 'l"especta in mod deosebit. urrnatoarele reguli : a) rrdicarea este u{hrlisa numal pentru stllpi sub 500 kg, f.o19sincl capre speciale ~f furci cu capete metalice, rezistente ~i bineaseutite ; b) S0 Interzice folostrea, -pentt'u ridicarea stilpilor, a lopetilor, pa'rilor, j:rrajinilJi)T, &-'dh-i1at au alter irnprovizatti ; s . c> asezarea membrilor formatle]' de Iucru, pe eele doua ·piirti ale stilpului trebuie sa fie ~gala 9i uniforma, manevrarea ~acindu,.se ell furct de aceeast lungime, pentru a- evitacaderea Jatetrua a stilpulut i

este )_Je:dnis

'sa. se

efettheze11-it>.i

:4n.:~e!t I~e- I'u;-

15,56. Taclrelajele de rtdicare vvor fi supravegheate ,cu foacte mare atentieTn pritDa fa~a a pro ceSll,t111i Be ridicarc, dndeforhlr~le S1m maxima, avrndu-segrija ca Iortele sa f\e aplicate lent. Este ihterzisa sqlicitarea ~,iuamica san prin 90C a elernentelor. . Deplasarea l%J.ijlQ'c:c'qlui .e'~.l:p.@~lJe t-r~bWe.sa .I:iEl, faca lID, 9 i'ara smudtm:1. ;pc di;l.'5!,qtia fixq.~a". 15.57 .. In cazul folosirii 'macaralel, ridicarea sau cobcrirea sttlpului trebuie' s·a 58 rae§; lin ~i numai prin actionare vertlcala, Tragerea oblica cu macaraua este interzisa, 15.58. Hidicarea strlpul:ui se va face in dona etape, pentru a perrnlte controlul comportartt stllpulnl ~i (ilispoz~J;lvelor d~_ ridicare ~i frinare, Operatiunease va opiil dlJpa:' desprinderea $i ridicarea s.ti1pului Ia 'I. 111 de 1a s-ol. Rid~cat'ea seva c_o'tlitnu-u_ numai' _dupa ce seful de lucrare se va 'convmge' tifl totul dec,urge' normal.
i

178

179

?)'"'~~~ipul ritlic,~~~\11ebl:l.fe )~pI\ininiJ ~l'l ;~€!nt.in:UGte, v;n:a' ce groawa a ~ost;~mp]~t~ G!U ::p~'J.nt: '~,,,,:rt).,6;6~ wa rlcft;it,f~:f~a,~~ iU'0r lm€'t<ifiG4, IQNH~ 't;l:fetcrda'baScu'}~11'3J', S!2 Vor" res.pe:¢:llii,fUi ii(!Js"ebit~,oi'!irl~:t0';rF~e:r,egul,ilt· . '~l' .ya. ",el1iffii <lll~ Jqlie&Hibll"sls~enrulde i~J?i~ate .a s~
r'

rI?~~ntaI)~I'I~l' lac :flllfltda:;tie,8 ~l'~q. st>UpiW}qi ; I

sistinTIulUi

>(!e'l,anearate' a'ftl:i:1datie-i'
'

's~ 'C0te's]!'ftrlt').5' '~!0i'~f:iltif ~!l~'Wat:a1bti'alet'l'le f r r "' .,c)ntt 'este peri'histi ma,neVI"area. stifJllnifi~ 'a. dispoziHvelor rr)?ntatel~ ;baza ,~auj'1.mdatla acestuta, in timpu} ilxarii'sDiipulUI in l?cmtae 'v:erbcaUI: i" , '~),~¢lemontarea _sistemului de: rigidizate stilp;;.funda'fieesle p:r'T.~!inl;l:na,t ~d'Upa aduoereastilpuluf In po-zitia'lin care moni,,:,n~ll OpU~l. balamalelO~?' s-au apl'opiats,uficient de picloarele de fundatte, pentnu a asigura stilpul in aceasta pozitie ;' ... e) ,dehlo~tate~ ~alama:lelor se va face: succestv, Ia cite un plCl~:, h,-!m31 dupa fix area elernentelor deImblnare intre mon-' tantu stilpului, opusi balamalelor ~i picioarele clefU11da{rie,; . f) dem~~nt~rea, ~a:~e!ajului se v~"fpce nurnal dUR~ prinde-' ~~a completa ~l defmlh\ta a snlpuluitcu toti montantll) 1a picioarele de fundatle ;, . . .' .' g~ urcarea membrilor focmatiei de I~ol'u pe sfilpiiporta1" (tJP'.PAp $a.v,,~A~C) este permis.:l nurnaidupaescecutatea com", :t:1eta. ~l QtIHl',.tiva. a si$temuJqi de pdJu:l:er!?, a sJH!0'ulu.i ~i- in1:t~?ep~a ancorelonIa valorlle hn<Jkate m proiectul cl,t}. e:x~cLiFe
a~me.
VOl;

, ~!~Qaijj~. · ,di's'~:(i)ii~'i'V:ele'''fo}(Jsite: Hi.ifidi'imrea

:sttlp111u{ tF~'B't1i~'

care :
g) ~'llt vole s,\ lucreze ell biga numal .acei met:d)ri a,~ -£O!'" .matiei de' 11,lCl:U oarora H s-a fac]Jt un mS~l1.:lct~l, "?r:ecHtl,m -acest scop-sl st-au lfisus.it irrstruc;.t.i:~lQ:ile ,tehlllt:e,spccthce; '. h)

b~A;

_ _

let

f010$1rea bigll se intel'ziC

::

.urcarea

vreUi1;u<i membru

., ...

a1

fOl'roa:tiel de' lucru!pe
-

rah1inere,a 'sarclnil

it) pozttle ,sHspendata, la intrerupe-

tea ltictului ;

.

-

15.601~ La, Fl:ohtarea st1wl~or,m,e!aljd Jilri,n cladire ('~, biga, respecta 1.0 rnBgJ:1~oi?:€.bltl_'U:Ol~1iPa.rele',1,'eguIt I . . a) _pe;,n:ttu p;telharea suoal'lSatn\blului st\ip,th.H. Ia ttfiHtime, m~mp.t;)J form~tl:€)i rle.lucr.ll .~e VOl' situa -&I.l.b~riJ'veltl] de lin:bi"'i nare, p~ partea opusa Iaturli pe care se ;ri.die~ subaasamblul respectiv ; , b) desprinderea cablurllor d~ rldicate a .subansarnbhrlui ~ll~ul:uise va face numaf d.upa l1)Ontareat:utiil";Ol' ~:lill:uliurU~p~ , se
de .1h1Pi'pare ;

on at formati~i de Iusnu ; ISO

• ,d): nU,S6: adltlilie Iucrul; e:t¥ljat .a doi sau a .mcri multormem-: ; I

~ schlmbarea ,. oziti~i,. big.ii avind p sarctna pdn!>a in Glflig ;' . '" . -'- ','inolinarre.a higii pil3.a la sp'piJinjr,Eia acestetape elemen,te . 81~ stHpului. 15.GB.. Rid:icarea 5l.ijpilor pe. UU1P de pioaie toren\1aia, Vh;col. cea\a. temperaturi sci.'lZute cste permisa; numal irr con", ¢1:itiiJ,e prevederilor fi~elar' tehnelogice sau a i'ns{r\':l'c~i.uniIor' tehnlce specifioe . Pc durata des dirca.til Ol' electrice, lucrilril~> de. r1gica:r,~·a s.tilpHor. se .intterup. , 15.69. RHlicarea pe s1iltp,~a izolat0~r,clor' '(,l1- a .armi.tti:ll'il9t.· M' va face cuajut@oru~ funitlor de ajfltOl', 5ct'llJeti1:0l" $av P<:t"l, l~ili'elnr. ~cl'ipeW se \Tor priJhde de 00nsoli.t Tft il1'):e:di!:lt;;t'apT~-¢~ere a lec,HJ.t..ii e n'iar.e aizela.t~are.:U;)'tl'rtt'IJ. axp:l§:!;Ul.\llbr,· d .l5.7!;t Membiii fbl'mii1i~ieide r(\1Giu Ge! ac1;'j.t>l'rea.za· fuit11a" ae.;r ~J~ltor9,*u disPQzitivul cf~ ri-dicmre a sare·j'nir.. vor sta: la:tc:,rut, pentru a nil f1 acciClentati .la cMer,ea in:Umpliitoare. a izbl~.tof1:-\ rel'or sauarrriatt1rilorlin c,uts de; rH:lidltfe,. .

de: Fi_lO't~'cVe,~.~m.ai),\!§iJI~B, J?1'Qte.?{i~ 1:tn 'de,g;et, @p~; ~il', ~'I!IiGtl1tul, ~' v:a::sJt1l1'@. ~ aeeV!,i'~ Ul:n."liIh.Dls<tan.va,l")iilirt1l.r~~m~~~f:l1 I ,,~(jjil'J::Fr~ti:l;!"i' (ii'€! tn(:)rlJ :{r4 fi~,;iilfc~a:s'1i a~a"l;feJ, '~n~H G".Qnrd~pfi;~J'l~'s~ !in ~ J:jllil\ ·g~~ng@"pa,im.IDtl1I1 ~i!1,~Gal'fQP-EE)a :@,ar¢l'l{MtrlJ~ ;£h~ca{'tliia~ hti 's~r ,a~irt1\\l:~. , ,j'" . ,_ 't~,;80.Elibel'?v€l _unul e0jjQUe<\it0r f:tga~,attffeli>J:liEl:' ~a(i:thHi'<ill: ,al'en~ie" penif?ll WllU l(i\(lm,mQt'ii f:0~mati~~tl.8 b'lot(tl'(l}ni aptQ_~

~~:p'ilqct,0ru,lui"tn'ernbl'ii

l!5'.7~.

~fJ..

-d.~T;ut~rea lli'a{,i1.i~ra, ."1Wi,f;f th~g,~~ea.:·pe~~'eri'}
1foprt&'vi.ei:}' de h~prp
\l:OT 1'1

\!:!\"~;~re'

ffehH~j'a~e-a

w~

~P.a:~~~~~'a !~tn~ea

'.,

). X, E~E{)UTA:Et!}Jt DE lJ'INDEl{EA ~I MONTAREA ,
'

LUCnAIU ;I.;s1\: :oeRULA:R:J;<lA. lN~
CONDUCTOARELOR.

I

:

:i:_"

,,' 15.73. Inainte de, Ineeperea ltfcradlol' de. montare a conductoarelor, tbti stUpE din panoul respectiv trebuie sa fie birie ~i definitiv fixati iri fljildatii"pamintul din [urul silpilor treby.i~s:~ f~e.bine .cornpactat, iar betonul de', umplutura trebuie sa tie lntarlt corespunzator. 15.74. Derularea -conductoarelor se ,execut~_·•. 1D. general., ell mijloaee mecanlzate .. Derularea manuala se admite nJ.lmai ~'X.,. ceptroflal, -in terenurf in·car.e .utiiajele nu pet. pa.trl!:n:de sau folosirea lor nu este econornlca (lWl scnrte) -san tn .';lituatti speciale (panouri crt tra,!er8ih1' de obstacole, lucrul in: apropierea Instalapiilor sub tensiune etc.). 15.75~La derulare, rnembrul iorlUai:iei de lucru oare face v.~rj,:iiGar,ea eonducatorului vasta lateral, in: afara eonei 11:1 are c ar putea fi lovit lEt :ra:,sti:l'tn'areaa'coiden:t,ala a t'arubu,ruLul ~i trebuie sa poarte ,t?a~u~l din, pJn.z~< h.I;E;, cu un cl.eget. 15.76, Inair'lte !de derulare, se exarnineaza tamburele cu conductoare ~i 'se Indeptn;teaza 8dndurile, cuiele ~i h1rtiade protectie. ' 15.77. Capra en caruciorul de derulare se a~aza, In, teren .cit mai aproape de, traseul conductorului, derularea ·~ac~du,..t>e cu axa perpendiculara pe aliniament. 15.7,8, Schimbarea directlei '1a derulare :'i-eva .facecu 0 rola ancorata in punctul ,de sehimbare a dtrectiel. '.
'[1;:82

EJ:i;-r.ecria .opl\usa ~~plasarii.conductol''u'l:ui~ d:i1pa ";elib~r{ire'~ din pup_Glt1.\l aga:tat. 15.81. La derulareaconductoareloT1 membrii. fortnatiei de lucru trebuie- sil iiea:ten~i -peri:tru a riu fL loviti. .atit 1a derutarea normals cit $i~lri special, la ag~tarea sau scaparea de t;e role. Acee.a~iatentietrebuie :.'iii se dea 91 tachelajelor. Po~i~ia .membrilor formi'itiei de Iueru trebuie sa fie, astfe! aleasa, ftrdt 1a desprirrderea El."oci:dentala dintr-b ,detlla de pr.ll,;);dere, au s 1a ruperea cablului de tractiline, conduotorul sa nu-i Ioveasea. 15.82. Derularea corductoereler pestilpi se 'va fa.ce· ps ,tol:~ de montaj prinse rigid Ia console sau 1a lanturile de izoIatoare. La Iiniile electrice aeriene de [oasa tensiune; se admite derularea conductelor pe sonsole, . 15.83. Ridicarea pe stflpi a conductoarelor se va face CLl: ajutorul fdngb,iilox: de aj:-ttor, SCripetilor salt planelor. Scripetii sa VOl' prinde de consola 'in Imediata aproptere de locul ,de fi~_area conductorului. . ". 15.84. Membrii formatiei de lucru ce actioneaza funia del (lJutor dispozitivuu de ridioare a conductorului VOl' sta-IajjE:ral, pentru a nu fi accidentati Ia 'caderea IhtimplBtbl:ire a . conductorului.In curs de ridicare, 15;85. In' tim pul Tidicarii pe ~t'ill? A cend uctoarelor cu SElC'o.. tiul1i!l,lari, folosind un mijloo de ridleare mecarrizat.membru! f6rma1;.:H::i e: lueru af~at pe sillp va supravsghea tidkarealstln'd d 'ill partes opusa consolei pe care se trage conductorul, 15.8-6.In timp:u:l db'rulari'i conductoarelor sava supravsghea trecerea pe' role a firului pi~otsaU' a eonductortilut, din'dU-S8 deosebita atehtfe Ia trecerea peste' role a preselor de
'1U'eIi1btilbl' fOl'mai;Jiei de lucru se- va facerdirispt'e

~ii2re:, Cl'rl.ril "c'e-ntluetgr111 ,~ga:fat10rineM:-a ul'l.ghj"

-~lJ,l:(ijpjel;\ea,

=.

~egatul'a.

'

]fS3

'l'S'ii87?

· g~w,e:lKeeu't@ 0: i!a:~~n~aaslg-\J:l1af Ia _@Qnsf)3a. , "ti)d SlmUal ':!:teL Yr1l :@11oeeofl.; rtti_'ofj,taii\e.a.ielertxeJQI', a,Q.f;i~~t~ia ·¢.Q;i1q'~~lqa,. .-iiiJ"or:]a i;tQ1ai1iQ'a'te}OJ,:t,'~~H1Dih()T 1 d,e".1t;1#'i):gei'e'LAge.~t;e Bl,'}r;%~ii ~? 0 : PQt,~xif~lfjJfj~i~:~ ,~jpt~.r-,ql·£!J;ltQ·1JYUaj~I9~-~~:fJ:G~~Je a~t()!ele~cor, ( .a'QftQ;.,.cfl:r.a,,"<J:u,~,~p~atfQrm~)~l1lu?-re.;t n1-i:!:S-1;In,~or de a~lgurm;:e co· r-espn»zafjrar:e4 meinbnilor fO'J~m;.1tiei,de luclCu . . 'm~'89.Pentr·u fixarea concl:uct0g;reIQ:t: til cleme saupentru legflr~a' c_or:doahel0ff la ~dJpil' de -fu'{iR~fire,. mehtbtH formatici ahh.lOOu· t!cll'eexecuta: ,a:e~tle o:peratif yor .Ii a_sig\9ni~i prin. Ieg'ate la.'_c'¢J1so1a ttl unu] djn,rtotXl~ani?lQ'centnr)i d~ l>iguT{lnta; fi;llosftrd ,cltspozitiv:e adecvate, conform ::fi~~}br tehnologice sau it)strtlGt.iunilol' tehnice speciflce. In oazul -lucrulrti la distante mai mati ded't 1-tJQgHnea' eordaail't:>lo:r centuril de sigural1ta, se "v.atiUIiza clispozitiv:ul 'de sig'umnyap!,!n:h:u, Iucrul la inaI'time. _15~!;O. en tru lucraI'i Ia: con ductoare," in- de~chidere,e-x:eP ciltate' dIn Canic10l';"-:ln 'C0nfor:initMc CU fi~ele, tehnologice -,s~\l instr'!lcF:unile tehnice' -specifiee~ mernJ?rii io:rmat-iei ,de IucI'::~~w;'Qxec9ta aoeste ope~~t1i se VOl' lega cucordonul centuru
d~ sigUl;an~i't 101 cOl)9,uctox. 'E,st;e lx).:tep.zi§:a, '-asjguta:rea- membrlloi' f6nna~iei de, lUCl;U · prm l<ifgarcg. eordonului eenturii de siguranta Ia un conductor
J;t1Qut<lr<'.l:.

_.'~:1!~f88. ThaJ'iillU'e' ~G:€I1ii]~.;aenieti~id~ .:h~~O~~:§lil ,ro~n~(l. :15:w(, ,No 'iil~~elb:l1 d~. §;~lJ.l!'§~e .~ ,(il(~):~ttur;;t{j):~\,1'~19.f -t,$~i93 .~,? 's6ftti~t)ili'q:l ~?~~t$@alnl~~, ~'e.;~~~:~ij,1'J)JJ~ri;iP~ , .~~i!~~e_:. ~~;~~

11P:~iJ[1 ~~:U[a1fea :stt N:'>& d~~-tiw:i$L -

tn'

'!laztil bh7J0'ii:i'Jl

ilyrei ,tole saUl q(-'-'7"~an:t :9pn,Qpcto;;. :QP~ll:ri' s-e;' :v,~ reJq4lo' iI_ )hd,~p,R)~:tErl!~9, '

f('un. In, timpiH -lucrul1d' la :CQlldq.Gt'0!.lrg, ,quIit~itrgnq~;t:ea " si i-txa·l1ea conductoar~l~tj ',QQJ'dQ{J'f\~JE] ~-~g\~tu;ia'§,lepauQuri$l!i1 , Ior voi: fi Intregite. In ~Jian()Urnl;l t,q:. CaJ:~-§i,e:lucreazase. v?r In('}n taate'ti'Q:at.o:aJ±~ d@' t€'n~i~\ne_indu~a( spra .partea 1a care 11·ni:D'·-0stQ ~'l1t1iegj·tat -1'9i92. Po' t]mp dec~a-Vi! n'in~9are,- yin~, ploaie, seful doluerare :va'(apl~'da necesitatea opritii Itlecr~I'ilfJrge lUpnt,'tP2! a " conducfoa'Nelor \,~j,de' ccborire a -membrilor :l;9rmal~ei d,a luoru de ,pe'\$'t1ipi.,!'n, 'cazul- eoritin:u£ltii lHc:r~tilo_r. in f\cest_e. con~~tii, · .se VOl' .respeeta )JlleYederi1eU$e10l' tehnologice'S?P! iIJ&tructillntlor tehnice§fjecifi'ce,elQbo:rat~ in acest ·sc(Jp. . _. t8.il,

-iIi cur-s 9.9

La traversarea .'losele,1pr,cll trafic in-ten$. ,inafal'amasu.rilor' de mai sus, se voraseza indicatoare de securitate pe am'be1e sensurl (le elrculatle, Iil dh;tanW de 3.0 .m de traversare. 15..95. Lucrad,le de 'traversare a, caller fera:te se. yqr exe.cuta cu Iuarea 'lfJasvr:ilor necesare .pentruevltarea !\~i4(m:telor In. Umpul ire-cedi trenurllor-sau .a Iocomotlvelor izolate".,~~.s\.!.l::i ;'t2e se vor stabili, de COll1Un- ac_otd.pu organele de cilleierllti;\. Intirapu] tr~,QeriiJrenllt'il(i)l~i' lU_Cl'LI,rtle: se.vor o:nri.. 15;96. Trecerea -conductoarelor peRte ~osele'jLiiiii: feMte,ca.l ,navigabile$i- alte'drtithlld, de eirculafle"infensa 5e va. facerru,mai pe. baza de- project, in; case: s&-va s:tabHi' neeesltatea. mon·tarii de paravane care: S'B.. a~ig'u;re_in::permanent'Ug,abilrU;ul caii .i~specti-'v.e. . 15J)1. La montarea €ondu.do-arelol" in conditiJ de traverssare sau de paralelism: cu litul'eiec'trtce 'aeriene inexploata:re ISS

:eu'tajb'l-,U,l':u'Y 'ifN,n_'&fiie'i 'S'al1"a\s'&if~et'elu:i, hl'!<1p<'l(J!az." J!$i{Q$l _p,~em!Di,xta~~.
~~,-'~ 'J;J: . " ",'

&enl0nt'<:irea )i~ga:tut.ii 'de '!s~s,tthetei::-c,d1JdH:t?~l!ll"\$@'~~la,'l>tiil~J~ril

~''oi \~~I;'!~;U;tl0.R']~' ell f~~ele :sAt;l'J!l%llt!!ctlll,m1' e "lihUn61Q'giM~e,:%1~f£,_e! J1li lfJEI:

'l1~i9E,~

. '~;,,'f"

',,'

"~~$,"'

a~.'"

I,

.I ' '

it.l! ~

~~~
"

'L'IN)lY~:a IttE~JRrc1iA:ERf~NE
l~;Jl!}" :L:t;<(:lFc?!iJit
Ji:il$

'L, liBHEOO'1tAREA: DE til!i'CitARl~tA:, 'nENu:n~lJI;r'f-\j:lEA
< '" '

tate.: tndtsa,n~:

tehnice spe12:ific8,elal;)9Tate in. acest S!:xip\ 15~lOO',Luerarilerlo . ;dei;rfontare a linii.lo! electrice aerlene se e.x~9Rtli:.eu. dezlBg.ar:ea lor Ol'!: Ia restut instalatiilo); " ltr;10i. -Dez'ecl1ip'ar'ea: stnpilbt care se- 'jJti.:zhitaln S'ituatiile'h1entiO'riate'18' art. ;11..5, din prezentel« rtorrne se va face: a}' oinco.',lul au tbt£M,s copuluil de J5e alitOsca:ra san depe alt llUlaj 'de urcat ~ad:ecv:at,:siini:la:ta;cestbr.a:; b) prln ureare dirGlct'-a pe stilp, dUpa ce stilpul is-a consQliclat' tn ,c6hformi«jate cu fi~ele tehnologic,e' ~;'a Instructiunile l1: tehnice specifice ; . c1p'Eii."1' urcare cFirecUi pe stilpul riou'plantat ltnSltl eel car,.eu'l'm:eaza sa He d ern Qni at., (cazu! Iacrarilor derep~ta·tii). 'f5".f02, Dem.Qrttareaccmduc:toa.relorb'ebuie astfel execu-

se executa in, conf6rmitat0 (siX fi~e~e':l§hrt0Id:g),ee-~ii{.is~ntc~iu-

.:ct~ 'd@J11Q~~t<!1:~. ,MIUil,Rreledr:ice a

,9te,~iene

'tcarelor. .Ihainte de, I-n,ceperea, dem.oi1tat'ii 'coriductoarelof. vse VOl' anc'Ora~,tnpii ·cle'iiJ.tin dere (eu €xce'Ni'h celor rde caput) care .1'imitef[zii 'panou] respectlv. Dementarea cori:.ducta'ate'1O:rse va'. lDc",pede l-a~,tflpu'1 de su:stinere 'de Jinga unul din stilpli, de intlndere care Umi±eaza panoul respectdv '*i ,apoi succesiv, eonsclidindu-se- 1)1.' roalabl] p (prln ancorare sau proptire) stilpU'I de sustinere urmator ,{1a care. corrcluctOp.ceIe sint :prill se: ,9-t~.i,'zolato<,lre',"<tgtcle),pentru a p:reyep.i prEip,u!$ir,e{l:: ~.irli,,,dq.t.!,iI:cL~~ t)::fl¢tiu:nll cOliq:u.,ct.oarelol' .. Dupa

Nil .:3.1nt ;perr:n'tiie t~i?-r~a

.'ie,mo(h~iceeeh'iJ.~~rtiJ
$il1J

stgpiJ

.<;Iegaj:a:r~, .

'~_l f:'U~p.ilor:· ' Jibetu a COli.#.UC-

lua q,oelea$l ma::tnp ~:,~ la plal1 preQ'izafe mptei,d,n:t1j1 c}jip1ttfL,,sub. ~fi'P1c.tlll__e;v.!t~"' 1m' ic'£id\}nte:FQn 1t,i;'diii ,:u~l1r8JQiJ~1:r:~'?C~~lfn,t~X~, ~'tnBl1l.:fu'l IT (1' 1iio$'PQl diMtl.otitiii,iii. " ;1,5.104.,In cazul demontanid ulwl1inii ~le.ctF.ice;aeriene d'e dpasa tepsiup.epe stHpi comJoi ell blir'l:ie . c~. flU se qemonteaza, Iucrarile se. VOl' executa eli ambele h~q 'scoase de sub tenslune. ". 15.105. In eazul unor conditli meteoro]ogice deosebite Yvi§C9], fUrcil:J,nii,· Riol tprep:ti..a,Je,'d~s~~I:diri e~e·~t-rice),n u se 'lor .. executa IUcraFi declEimontare a 'hnlllbr alectrice aerrene; 15',106. La 'cazulfora:sirii unor' di~pqzitiv,e speei;ale pen~tu :dClfca-re; "extras $tl1:pl din, sol.'fKi~d~tfri,er:e. a celor ,.~e,:be,t~?,:, Seevor respecta prevederile din mstrl'lctlUnI1e de ,11hlIz.are. aie aeestora, precum ~i ale insh'uc~iLirt11or" 'tehn:iceae protec.t1e, rr nUJnCii adecvate, cu:linnat6a.fe.1e p:tecit<%r1. :' , . a) sa amplaseazars] se tix'eiza~ au'tr)lri:a(\ar~mi. tntr-'Q pozi~ief<rvopabila sustlnerilstcobortslt stilplilu~ Lasol.; , . b) se verifici'i vizualstare.;, dispoiitiVe].o;, de ,extras 'sjllpi dln sol 'san a dispoziUvelor de 'tatat 'sUlpt$l se m>taleaza tn, potiVe de Iucru 'c':oresP'Ll.fl:ea'toar~ situatiei reale din tcren <,; ,C)' 5e executa, £ixarea sigura pe '''stilp a Jegatmii de sarcina ilia circa 1 m deasupra centrulu] de greut.;lte 'a stflpulut '$1 apoi se pninde de -eirligul .maear.alei;' Pentru evItaJ;ea ~alan!!alji .sWpului, dupa extragerea din sol sau dupa.:HUrre -;;i P~l1.tr:u ,di1'ija t'e!' im· tirriPlll 'coP'o:fil'H :lai sOA, . GI2f?ast'fi pPN~<\~i'E_<' .se; va~:;:l-' gurarrl.tJ legarea stil'pul\:ii 'Cuftlnght$ d,e' ~1,ut'or1~"cor:~9~la :fe,tioai'a $1 lit: circa 1m de~lei. baza ,$tllp:0:Il:il. In e<;(~ !OlOS11'll dfspozltlvulul de tafat ',sttlpi' de 'bet'on;, trebuH~' sa: se" j'\'J. lrx plus 'lP,a~uri de. aslgurare irppq'trlv·a bala'ooarii; stHpurui 5.n faza fln:ala de· taiere, ,prevatihgu-'se i'n ,q.:cest .scop disp0zitj.vt~L1"e~,.. pectlv: cu bolturi de protectie, "'.Din mornentul: , desprinderlt ,stllptilulclupa tuiere, ,pina"laa~e:zarea acestuia poe' 'sol nic) b

'p~-{lst;11;puiUi';r:sHirg~~~!~1;~HriJj;i ~~i'l;tr_pufJf,~t1,~'a,~ie~:~ "'~'"
kg

4,

tate,

demon:t<J.r~a

s;hlpI1Q]! se.vor

,~r:~

'1'·87

Est~ i'nt,etzl'& a:' se ,s_l,!:spend~, c?ql~1nne_ q;e ~qlte 'eAp+1JP .sau
,g~B,~u-¢:J~:Jl!l4ye9~n'at~. .,' ""', , .', . 'i61$.;- J :J,tl t~f\1,pu1r ,d~$~a~~ai'.ii:r;i:l ,caiQl~l,ui, ,a~!.'ls;t!~e' ~wt,:Q-a:a~: ~a, e·1!r 't!i'cJ'lft~.i11a.nld ~ ~~;~~" ;i'n ll)'tt~a'~'e\l~~ :?w~llJ.ru:ler 1iln&11~Ja~e

re, NOR~1E

BE 'l~n~C;r:~' A MtJ:rn;Ii Li\.~E~E'CUTJl;J,lEA DE LlJCR:lint LA LiNTfLE ELECT~ICE -~tTBTE~Al)TE

A. GEN'ERAUTA'f1
16.1. Lucrarfle de co.nstr(lctH-lU(mtaj ,~i de rexploatare-ro-, paratlt Ia Iirutle electrice subterane, pe trasee not sau existente, so' executa pe ,baz3 de -,autorizatii de Iucru, ITI..,Fi,atribH{ii de serviclu, di.~pozitii 'Y€;'ihale sau procese-.v:erb:tle.Fac exceptie Iucrarile la cajJl:urH~- aUat~ln eXP¥Qat<.u'€,_ dupa de:".. coperirea -oomplet.f :a ·acest0fa,:pre€J.1ill'fli cele rnenticnate la subcapitolels C, D ~~, "din prezentul capitol, Jucrari ce fie, vor E executa, n-ltlilai pe b,8£a, de, QutQrizo;ltie de Iucru, 16'.2. '1naintede ineeperea lucrartlor Ia JiniDeelectriee subterane, -seful de .Iucrare va face .Instructa] membnilon din iO.z:ma:ti,a de lucru, asupra rnetodclor de lucru ,si_gare :;;i:i:l.Supr1;\ masurdlor de prO;t~c:tle a fl1 uneii ice tre buie .respecta te.
16.:1. La' exe0,uta'J'ea,·,$a-p~tlltiJQI.' 'peilttucana:lizai"i la Iinii!« subteranet' prentllJ.'l ~Ll,o(!luc)'a1tHe ;lil.e ,desiQ;cere9i ref'ace:re,:'a ,paN'Rj61o)l ,il-se ''1VoP'''resj&etta p.v&\l'e(1-ecile ('{in_c~pitolul 1 O al prezel)telo.r' ,'fl0rnte.

electric€:

LucrarHe de siipi:ituri pe traseele de cabluri existents se . pot executa CLI mij1:oace manuale .sau mecanlzate pilla let adin, cimsa _deDj,! m fiJM, de sol, du_pa care este perrnisa numal foIosirea .lopetilor san .. cu mare a;tent·ie,<1 cazmalelor. 16'.4. Cablurtle $i -m'an~oanek care ramin suspendate.: til urma .uncr iYdpiHuri11'wi adinci decit. pozitia Ior in -pamint VOl" fi sustin_ute prin 'C9n~olidarea lot pe scindurl .. sau grinzi, sau p-t'i'n'int1:'oduccrea JQF,. in jglleab.ud p:ro:vi-zorii. . 188

Jlpi;nl manu~i d:tl¥~pinzli,~,~€"otts-au ptinJ1.l~m'3te. ., ,. , I·t~a ,p~z'!r¢a'~~'l1u~,a,.~,Qar~:fupi;Lor; I3rin_~'~~tln~~rea ~ee,st?ra ' 8e. ._ea'lll~ peif;sl)~ah11;;)~'xee~t;~~r~: l,!;?gtt:rnea f'I~rt,i,?m"1 man?N:,rate ~i l1I:tlinarul (1le.J'm:J:ane:lbt fui.ebull!' as-tfed alfJ'M~, ~m,~lt, .~n~\ peIl'S'0tlne, slhi ~r:eV;iifa l(!i ig~eu'trate d~e ce~ -m_r~nt-,30~'kg.. to ~-!mp1,ll P?: '~~'ii \lDljI,i Ic-a;plu,'p.r~i1acest pnecedeu, In tregu] persona] va ,f! amplasat pe, aceeasi parte a santulul, . ,I.,a- pozarea mecaniza,ta: a cablurllor, '~E1ful.de lU,cr.~re ~a islil'tja:bu.na' desfasurare a -procesulul tehnolcgtc, foiosind tn aeest s(01'' instal'atH de radio emlsie-reeeptle. La pozarea cablurtlon if.} proflie existepte~i desc6perite: lflersonalul va J?lu·ta obUg.ator'i~u ea:s~f\.de protectte, clzme 91 manuii electrolzolante. de Itaalta-,tenslu-ne. :Inc_a.zul in care. pozarea cablllrHBfse £at:~ pe.zole, per§onaiulexec-otnnt care aj:uta 18 trag-erea ceblunllor, se V? ,:$er.a ('),U f@.ta ;:;pre tambur, la QdistaJ1;~a ct.€' eel putin 1 .m fata. de nola dlr» spa-te. pentru .a se- ev>lta prluderea miiniJor in Tole. In tHnpul' pGzai'ii cabhirilorvtemburele cu cablurt VO! (:j asigutate orizontal, pe' vtnclurr, dimenslonate corespunzator sarcinllor tamburelor. ,Peiitru a se evita 0 eventuala rasturnare a tarnburulul. in tihnpul derulArii .eablulul, pozit-i'a tamburulu! va n supraveg11eata permanent. La aevoie -se va oprl derularea ;;1 se va .t'etl~eza tamburul lntr-o pozitie cerespunzatoare, , 16.6.. La prepararea dtufnatea'maselor electrolzolante ,;;i ~ aliajelor de lipit, folosite Ia rexecutarea accesorH!m' (man-~oaf:leJ,ol'~i capet~lQr t_ermi'Il~le.) pentrlj Iiniile .electrice subte~pne. se vonrespecta urmat0anele' l'~s:uli: a) rnasele ~leetro_i?,~la_Q~e sa Vol" incal?i la temperaturtle il)dkat,e in. fi~ele tehnologlee, foloslnd jp__ ace9,t'scep va~e s2e etale, prevazute eu capac ~i gW'i\de sc:ur~er.e., Se ~,nte:rzl:e rncalz.lre[j raaselor ele(;Moizolante in ambalaje, proprll sail in cuiiI' astupate siasezate direct pe .foc. De asernenea, -se Interzloe 'lncruzlrea m;se16r' electrolzolante pina la punctul de fierbere ;
'-o

189

I
I

'm,aFiipttlay'§la~~i rurl;l.,f\f~arr\:q},g}Ol;" ;il'1.~e;tR®i::Z(j)la!n:t~, i[;i: 'a,' a1i'aJe~1r61~ ,8.e" Uf¢!jt_ @a ,;tJlufl1a ~1apJi!:§l~~~\p1i:l\ljz:a ~~b,~(9'?h¢lal'~< tl:e: ~~i~:para:pe.a ~I., U:f;1TaJ'~Slf f-'ii" El'Fl~*ld~0_e :s..~'V€fJ(,:t0'L~,S!Ji Ilil:~'pU~f,_l11l'R'oltd e.ti1eM sauceau ,oe,M,eJfatide ,f'lr@~eG~!e:~~il~~i; e): e,sM' m[lnizts \'h<se ,tl'al'lsm:He .dln:lnn:il1(£i: ~,t1l mhma 'vilL'lul cu ~trH'l'sa 'eie€tf,0'iz€i:la,j{it~~sau . CUI' ftl1~j 'de Jiil'li't ~ 1,\~0S~<I""\7'3 'fJ" - in [:j~~'~~a::tJf~' M:e'~at p,e, IPt'irti.'~t, de) bI~?;de, va i~!_\1.l',iJ-ica t tl;B _f?-~f;s',~?ha ca:r_.fEIi~1. .s:~ :~ll<'J'l1~.B11te v'as1!j.t l'e'spe(1htv. ~H:hca:i'e'a ~,l odb0,rl\rea
dar:e

~) '_pe.rsQI,nalul

as;~~uria: pl(eparm'ea,

p.F'~~~:~V,~~~~,~·

:a'l!l:t0vehi:Q6'ltil.i~,

c) ip 9-!.t~OG_?rr!i0»_ ~a~v:xen,:t\'>r'9~;t9f1t,1:b;tirele t~~b.,u,ie, r;.;~{(~q_te "m::ZQht"'I, 81) sensul de r(j)stO'&0,li~€,J;I me· di:r.e,~tta de 'eitculai;ie ';0}' !f~ ....-""t.. _,~ ...'t;i. ):.*!;
'f

J~

l

.-

1>'.--

I

"I,

s-

)

".

""

,~~ pi'tillrfoniil'a ~tii;fosa'm,rQxl\:ilitt ~a;\ia );4t:Pl;0cen~, t~mburefl? .. Yi,Qr ,fi: di~a tet fDi-,f!t:J a~'~~ia.ii~sa'fi1' ,e '"':o14Qle:, s~~-i:gj~nt ,~,e~~ a:Jli·' ~~., ~i. II! J:n:ter.ztee' itl1ansp~rt;ul 1ll~t:!:tl'laN~t<l!~1Pe::atieea91 pl.a:t£<1>rm~ ell
tia,m;bm'J!e,j_le.

h

'ali-ajululP et'e tipit sau a. rn.:a,seJ;or: eiectroizalante topite §~' sio» efeotua in vase.acoperlte ; :d) arnestecarea masef electroizolante in tirnp,ul i1'lcalzirii se ;execlWl ell 'a:_iutoJ:1ul unei vergele sau linguri rnetaflce. cuti:itate tn prealabil ; . e) vetrele peritru prepararea maseler electrctzolante vor fi a-$e-Zatepe locurt ,plane ;;oi VOl' fi. suptavegheate pentru ase Impiedica.atingerea lor de catl'e persoane neavizate ;, f) amssteearea rasmtlor' cu- substantede intarire se -va face inpozltia: Iaterala a, persorralulul execrrtant: fatllcie vasu! 111 care-se executa arnestecul, a,stfel'ih.dt sa se evite ,~a gaweJe degajats sa afecteze personalul respectlv, In periQ'(ld~r de la prepararea amesteculul de .ri'i~Jni; pJna la terrninarea aecesorfllor eablurllcr, se vaE\:;\igl,.lra 0 ventiJa\ie natUl'ali:'i.corespunzatoare, in cortul de lucru, ' B, t~TCA'RCAR'ElA. DESQAnCA.REA. MANIPUIJlt,*EA DEPOZITA,R'EA. 'l'AlViB-URELOR DE CAB~Unl ~I

16. 7~ ,J};a tlilba·r.ca:re~ $1. d:e$CR?::ca;rea: tarrt'15l'rr.e16r cU:cablurl, se vorrespel;:'ta>io mod tleose0tt CirmatG'atel8' i'e:guli : 1;1) operattile de l:liJc,lrcare a 'tarnburelor se vor executa, de regula, eu ajutorul utilajelor' de J'i'dicaire (automacarale, 8:11t.Oinc~rc}Hoare etc.) .sau cu mijloace de' mica mecanizare (sertpetf, palana retc.), fnloslnd axe ~ic&blui"i dimenslonate coresptinzEltor sarcinllou-de ridlcat ; , b) tnaibtea 0riCarei ~manip'i.ililrl, se va verHica oUna Stare a itlv~ti~uiuJ de protectte a tambmelor ~i Sf! VOl' seoate cuiele proemtnente ;

16:8; D.e,scal"Ga'Jj,ea harnburel,o,r: se Roale, e~ecuJ'l, fie CUi au-: t0mq~arau~~-l1a manGicS 'Pe' uh pYan'7ll-inHh:rat tez~mf{tp'e- cap"'fe. \ 1Fa:n-rbui'lil ti'etmie re'liin:ut cu 'fdnghii sau cablbd dlnspt¢ par-tea opusa mlscarti. . In acest tirnp, .personalul va urmarl d,epl§s(lrea cor,ecta a t'albburului pe planul inclirrat ~l.nu-l va l';isa sa cada jo:;;. Este interzisa statlonarea perstmalului in, directia doplas_arii tarnburulul sau 'in apropierea planului. lnclinat. Teate 'QB~t'atiUe <;ie.co_l\ec-tare a deplasari] trebuie sa' se ~xe-cut: cu ajutorul unor l'angi 1ungt sau al unor pene cu C8fldf1 lUD,gl.\, ,16.9. In cazul lI)ctu;cadi st des_c81'c:arU, tamburelor goale, eu ajutorul mijloacelor de ridicat (automaccn:ale, scripeti), se ':v:or folosi obligatoriuaxe si cabluri corespunza:to'are, 16.LO. Manipularea tamburelor se face in conformitate C,U .fisele si mstructiunlle tehnotoqice specitice si en instructiu~i1e .elaborate rn acest scop ,de' unitavile furnizoare ale cablu,[lila}', corespunzetor tlpurtlor de cabhrri (tensiune, izolatieetc,), 16.11. 'Depozltarea tarnburelor de cablurl se va face pe: 0 ,Suprufat5 plana, 'in pozitie verticala in siruri paralele, Eis1--Iidu-se Jntre ele un spatiu pentru a se putea citi plaeutele 91:} earaclerrstlclle $i Iungimlle eablurilor. Intre sirurlle de tamp<1re se va lasa un cul oar de circa _4 rn (Jen tru (OJ - perrnl te iac~esill unui aurocamion ~i a unei. automecarale,
c. EXECU'fA!mA DE LUC8'AJl,J DE ItEMEDIERE, _A DE", EEC'I'ELOR, PE CJrlJLURI, iN MAN~OANE' SAl) LA 'CAl'ETE
IrERMINALE

1.6.12. L-ocrarile de reparatii ale cablurtlor aflate in exploatare, .inclusi» Iucrarile efectuate asupra mansoanelor ~i ca~etelor terrninale, se executa ~n baza unei autorizatU~ de Iucru 191

190

"lijtl$ri~Jf0r)i ~!e,Spe($[i:f~J:!:wse' up.'l1:!l,t0'a1'el~
2J,H:ITlcjj

(c:u::~x(±"eplia ,Siip~:t*H0r plrt~jJ_'\d~scop~ik~9 :,~~p~'e~~
~~p'~cHi~€p. ,

r:): ident_i{ie_a~,~,acabl1!lhl1 ,d'l?f,ect S8 v~ face .nnmar dup~ €es-i;tu aSigur:at, de dit're personaI'u'] de a-esef~ire' ope.rativ~ . si de ditre admltent, ~masur.iletehn,jge de ;reah~~J~ a zone; protejate, in conformitate d).1. prevederile J;!.r.?:z~nte!oI Bonne. Id~ntiflca,r,ea, se t~ee de cii~re admitent salide ca.Lt"e ~eful Iormetie! de Incru PRAM;prin : , - corifruntarea pla'nurikH' ell situetie din teren; - cerceterea cablutUq;rlnvedinate, dispozitla lorIn proIii, .marcarea lor! j - fdentiflcarea cu aparate speciale, ell respectarea urasurrlor prevazute ;1'ii1art, n,i3. . d) duVlt'i identificarea Jahlului defect se va refaee: ,dadi este. cazul, zone ;prQtejatl1, 'til co,n'iormitate ell' prevederile art. VJ,13. Persoaua care e 'tdentificat ceblulrespeotisr va procede la eticheterea specialaa. acestuie si fa veriricarea Iipsel tert'Sinnii in punctul xie lUGfu,cU ajuterul unnl dispositiv rle tiHere (perfcrarel ~m.ecani~a a i!'ola:tieL,ln cazu] perf~Fariit persoana care a efectuat eceasta operajie va executa, taLerGa manuals a cablului, chiar In 10C1.111:11 s-a facut perforarea, care dar numaf dups Ieqaraa la' pamint, 'ihpt~WabiJ, a,.(erastrfiului metallc, D,a.c;a v,erHic-airea )ips~h t~l?sit1,hii, pIi~ t~ien~a cablului' s-~' e~eet.u~r '9;~ p'e~~9~.~ltlJ,P.,RA:M,"~~_e.s~a va consemuc:
j ,

u,:t'f;j,rui'iilf sa:u'nfslpl:iln,i,e1;l ~j~tQ~ul;\0;jJetit~!;, J2i:q.Q 1,a :d~,$(1))pe1"1[,88,cbir).pIet~' a ~ca.hJ1.JluJ,t~·f!i.shrl~ta!t fjind, d~Ject~ . ' " Ca1

, 18')S'e ii,a'lh\gjt~(1<i ltidill d'e f,trfulitdi 1t1?rrd~~'F,$ie:s:z'{i ta, §e-:"e[ectu a~ -S~'Patfiril:'si' s:e' W0rrtIO;Ilta'~n.tl'~G a:to:i~H:e ~ e:?e'~J:rd t~.~;. t~ 1!l) ;d\il,~a f;!~e{lJ1:ta:rea; salp'~g~ii :R>Jn::a 'stl'qtul,p,t:ote@ter sen a;Me~t1~Q,t ib~~p'e cabluri, J;~e 'Va,cohtinua' 1,0(1,pt'ir-ta'i:¢a:p,aJ ~

,I.

ir~~,-" ,re:~1!l1'i ~l.e, pFOXe€$~e "a
' '. ~ ~ ,
'ta

r

,f 1 ,,,,,_se-va Susp, ends ;1(1'16)' €}j!l'·a.r,r;1.~z'i.eti:f:,·), cablukrespecti;,v,; i't~. 1.' ," ~ 's~ l\t~ ~e;g~ iI;a;:' p;~;-I!Wi¥liil~p:a.trefA!'Ie;tly,l1i~&,ld~~W,0~'~~i:v,\l'!:iIi g_e'. ,lie,lj~' J:F!ffJ~f0·r'~~ir .1~iMi}$~U~ill ~gn:qJ:1il;¥h?p: !i;l.Cj:p.;,p~pq. ifle,?,F~1 ,!~, dh GeIp.vti;~t:26'.}~m~: ,InJi~:';;'<I, ~e~ilm;'t~ICJJi'~de 'l~9:~q~e-la~:?'M~,tJ,: ~ . ~ab,H,te, in pamttlttUD',e:leoho(l av,in/;1.;,oel puNl' 25, ,mf.\ll dfa,... " \~'et'nl, 1~,.0~a.d.inthne a;e''i'm&nlhll.iU'hl iQ,5 full Ia e:ar,.e!,s~,Va '.~f¢ctlla.,
~ "._ , ~ (1

, , ;~ '" I'd' 9.iunCa ~, se ua .lnogr:uxd'1\IIo:lim,. e'.~ y ..x ;
",1-":' .z_

. ."

_/

'

-:~

r',',

I·....

:;'I!

1

,~

~

,..-, se:' ¥a e:V;'l:l'cUa d,il! z'lllliJ:a e.re liter·u' totqDe.tsanalul; ;0\1, eN:' P1apt1a oeli(11 ttatre. e,NElc.utii taletl3a (perforarea) i , - executantul, echipat Cll mariu$i~i cizme eH~ctrolz0-. ~'atlte,{'idhe1ari $1 ,casoa cdo' fJrotettie, se va plasa fat~' de dis:!2~0zitivUl detiaJ'ete (Prcrf ora rs) in, partea OPllS'ii electrodulul d'~'J,e9jare' la pamtnt. Se recomal1,d'i"i caformati<;l, care GXiBcuta traie-rea [perlorarea) sa fie' III comunicare direUa ~prillradl'ohHefon). .cu personalul de conduoereoperatlva a instaJaFel'din

lf4~a:t;~q"lap~~mlD'W'j

care face parte cablul supns talerU ('peJ;fota;rii)'1

..

ina.li1t0nza1w de lucru a fonna~lel pentru reparerea cablului respectlv, deasupra punctului B., Adrmterea la lucru ..cablul .., este ttHat si va certifica prJn 5emn,ij,.tur't'i.Din acest moment se Go.nsid~radi sercinile persoualulul PRAM <1;1). fost Incheiate. Admitentul va reverifica prin masur~ri, inamhele sensuri,clin locul ca:bl:uluit~Ha:ti Iaptul c):i acesta este legat,ta pa, minl, ~,i In ·scu~t~irCUH.·I'I" ,u:p"a care va p._xocQ4a 16 adl,lliterea Q la Iucru a fqrmat1el dereparere a ceblului ; :e) la 'tEiiere-q (perfQfcuea) mectuli'Cl!' a cablului, etichetat special, se vor lua UYllla:(Qarele masuri :

f) tn cazul cahlurtlor de [oasa tensiune, 18. car-e identifl'care a sepoate face,jn mod cert, se,'adhiitea' se 'folosi In'locul :,IZU<;3:pozltivuluide taiere (perfO'rare} un fet:astr~n metalle Je.:. gat 1a pamint, hl acelasi mod 9i foloslnd aceleasi mijlcace de J)fotecfie>ca $i tn cazul Iolosir ll dispozttlvulul , , g) setul de lucrare a fQfmaJiEli de reparatle poate cumula -51fun¢ti'a e,te admitent numa! pentru lucrari I" cablurl ~8 Joa ,te.n;;il1r'1e, tnsitua tio. in care i~rGlnt,ifit:a.rea,cerf.~ se P,O?te'Face in mod strnplu, sau pentru Iucrsrl 11'1 un ca151ude once tensiune. situat sinqur In profit ; b) deschlderea mensoanelor se va face nurnai .dnp~ ttiierea. prealabUa a cabhrlul in imediata apropiere a acestora, il.l'upa admiterea la lucru ; . f) in cazul Iucrarilor 1a cabtnrile 11'1care "pot apar;:€8:. GU~ .~Emtide circuletie prin. manta, estenecesarc a, til zona de lu-, q~u, s~ se a$lrt\H,e contin~jta,tea flttt a arm,~Hur~ide protectie GH sleman taletdln plumb (alumlniufa cablului: 16.13. Dispozltlvul de' truere (p~rf()1"are) mecanica lQldfrlt pell.tru veri'fici'.!rea Jip'sej t~J1sTurui pe '\1ucqDlu trebuiesaj::q..fu;!pJineasca urmatoarele corrdtti! : . a) actlonarea sa se iflea prin il).termediu] une, pdtjin,i Ct~~ns,mlsH oleoplleumatice) clec;troizoJantc, avthd ir.olatia cO'-

~a.

f92

r.esp~unzatda.re.:terJ,sLlJ.I:U tceleli-ll)'al l1i'dka:te ctin'pro'fihU lil""care ,s.~I~~c,\lt'a t~~~-l'fl'a,Re",~o:raI',eaj' liRepillli!ea\,; . r '~I~p 1S)1'. !earlille~e _0, ilil!iiiel1k ~iPerfot re;) sli.~,wia qa·i!}Jui ~:I ~ a '6.. I • I ~<.~a;ne, 'j:.aiea_;. itlLs'.e taiJa,dh~~c@n:dit~i4 !iit'¢~~d'eJl!l_Qas@"f't.eJ'6p.1"1 ''PC1I,r't,~,ai,jrpJ1!t.:r~j;~a 'a:q;£,i:vSf'(,de pertcn:'&llB! sau jHrte'r_El~:-S:a, fi~ J'}tev.?f~tl,~a,.o'lQ ,1P:gliZY~'-cl~ .Le_ga:r,e la ,_paiJ;n'j[,j_l. . ., i16"l II. t:11 (;8'Z·),J.l ltlGr)fr 110r l~ 'ca]3:e-tet~rFt<lh~,ale,) 1.tIJ;{tf;f],t4Fe diW: $taJ~~ S1:t:tvP,G?'slt<J,l;ri (il~ tr'g;n-s'fl~X!D1ia:ileli:o:iflS1:b;,lle: org'an-iiatoric'C p:reva.z~te Ja cap, 4 din _p.riO!zenteIe uorme, :s:e a~ii§M'r_a aupa cum 'E!'rmeaza ;, - _autorizatia ,'de' luoru- se '~uib,~ ,de Spb1,l11itat~a, d~, exploff,taFe" ca-re p'(e ill, ge,''!tiuneG'.abl:ul t~ ~.q-re unneaza' a sec ItIPfii!. In cazul In .caT,e un cap~t sau ambele capetesi-ilt racordaee .Ia eel ~l Lecare nu sin t in g'estiunea subunjtatt! einiten te a aut0ri~atiei ,de lucru, .stabilinea separjir ilor vi~ibi1e se va f?,-ce obliqatoriu ell' ~onsultareasl,'lbuI}i ttitii care are tn gest'retc·iiI'eserN:81ll:b'l;

1

,d!ll.

v

~I
I
'I

I
I

acest seep, in. cazul staf,iilor !?i a. posturtlor de transrormare l11a_s~'ile VOT fi.d_ii;p~:se .~~ .treapta. decornandji bperativa c~ ~re 111 cOJ'Llandanem~,Jlocrta Instalatia respective si se vor reaIiza ~e, ~atr~_petso~1UI'1.l1 deservire o'R0(ativa dinstatii, res~de pectW de:,.c;atre- pe::sOl)~lui_~I~ desorvire operativji' al H:ilelei care contine posturlle de transformare ; :- aChl1ite~ea.l!3. ~u-cru ~.~ ~~c~ de catre person?-ltil de deserN~J'.e<?Rera~ya al l)1~;taJatleJ unde estesituaUi celula icare ~Ol1t~~~ d,~patL1~~~rminar'. resp'e"d!i~~, ,ca{e pr_inte~te prir; 111esa,j confitrtiaree luallI milsunlo-r tehnice de prdteche a rnuncii la geHUel"t'daptH .alca,b;Jullii'. ' -' .', _ ,,1~,15. La cufiile de ~jstribuFe, mktsuril~ tehnice pentru Iuerr:m pe tfaseel,~ cablurilor racordate 1a acestea, se vor lua dupacum, urmeaZ_<1 : . . a) la:.c~ tiile. de. di~tribUti.e 'sl1prate:r: a1},8, (jlld U~iv cutiile de tl';cere, flnc~ele pnnc)c-pal,e de bransament, cutiile de dl?dndere pentru iluminat public etc.), uncle nu se pot manta scurtclrcU),toar~ san rnontar~a. acestora s-ar face In conditi! perLculoase pentru personahil manevrant san pentru personalul

tiune-celulele respect; ve ;, .' .,,~ima-su:uHe 'tehnicede realizare a zonei .pretejate s(;) asj~ g,Ur.;;1de c:~tr8' pe~t>,?i14,~:u1cBlu\a., ti 'este atdbuita, ccmanda operatl'V'1:i, a lL1:st<;llatl81 d:a:~ cal{e face parfg cablul in cauza. In

D. EXECQTAREf\ DE I.PCRA'RI D£ EXPLOATARE~RE~A:,IM/fn LA CUnmE DE BIS1)RIBJ)~f:JE SlJ-:B:"I:ERANE 16,17.; TTl cazul lucnartler' }a eutiile de distrlbutie. subtefane, se vor aslqtrre Ni_asuri. str.iete de delhu,it,q_fE) materlala a 10'Cului de munca (1ng;r;;idirea culiei de djstributie cu pancuti,

194

i

,

'

;l6.22.r~~e)recut~t~? luer~Wio+-'ct¢ J~e'!'le~<i~F~. de1'eQte:10f a 14JeC.a'Ohlli pi10.t Sft:L\ teleipJ;1ice ee. q_e' 1)ti1iz,eaz8., In, instala,~iil,e energet.ice pentru tereCQmilDic.~tif, mastlral:j, comerizi, 'sertfn<t}jzari. telemecanizarl, Ieleprotectle etc., se VQt respeeta pte~ederile subcapitoleldrA, B ~i C din prezentul capitol, cuurrna toarele ptecizari '~i parti ci.Ilat"ita:~i :'a) lntren.lperea tenslujitl $i s'bp:anfre'a vlziDila 'S8 te~H"" zea'll:f numal pentrii 'ctr dujt.ei e' racord.ate ct,rredt la in'stalJatiHe de curent con tlnuu sau altemativ, din" U1sctalatiile ,'ifitre care 5e TeaUzeaz~ h~~lftlit'a cabh:i I in 'p)1 nu .se ;lleaIizeaza legarea, Ia, p.~¥tnt~iln. 'seuttCIrcuW Iii eapetele cablulul ; . c) dupa ldentlficarea cablului pi1.ol tel~~0"l1i~_nli~st~ necesara verificarea lipsel tensiunli' l~ punctul d¢ ~J.1,r.ru,ell ajutorul dispozltivqlu] 'de strap.un:ge'I'~ mecanlca 'a lzolatiel (perforatOl'(11ui); , dradmitentul trehule sa faca parte din cadrul persona}u]ui de explcatare-reparatii a cablurilor 'pilot sautelefonlce

~et1

I

e) 'in cazul to care clrctritele sa~o 'pal't~ din am~ste'a nu sint intrerupte ~i separate vizlbU Ia nFip'ete, Ilfcrarl1e' se VCr executa succesfv pentru fiecare conductor in parte, astfel inc'it la un moment dlit $8. nu 'fte desi blat cit iSingt:l:l" con-

(:PRAM) ;

dt.1Ctor; ':f) in timpul lucrulul l,a condl.l.,d0q:re'n,u se- va

de

un

a.til1g~' (:00-

conductorul la care se .htcreaza ~i tnv~1i!;;ul' sau ar\}il'<\iturametalica a cablulul, In [ice.s,t f:I"CQP, fn prealabll, S'0 va izola ell bamlli .Izo.b.tbw;e 'pe tif:opul' 1l10rulills zona de lubru, myeli~ul !;ii armatura cabluluf ' ,.

comltent

m

1.96

II

j

P
f'

]1 i

, ,E.

~ONri'Aj $1. -nE ,ExPlOi\:T
,DE HO kV
,

EXE1CUT1iRlJA"

BE} I:;UCRiA:RT

]UT CONS'JItUCTIIARE'';REPA1M\TH LA CAB'LtJ'RlLE .' de 110 kV, se vor Jua Ewma~

tcatele tna-i)l!lil_~i de protectle a rsuncli.:

16.24. La pezarea

cablurtlor

'

r

a) tarnburels ell cablur! (sau goal e), vor .fi manevrate numal eu mijleaee rnecanizate : . b) ~)ateria de rezervoare ~i degazifiG!atorul de ulei VDr £1 p:_~yazute ell stingatoare cu bio~td de carbon ~i cu panourl cu mIJl(>"ace de strngerea incendHlor-: " c) degazlficatorul de ulei. se va Iega 10 0 priz~ de pamint dlroeni').iona(a corespunzator, 16,:_?5. La exe~utarea tnan:;;oanelOl' $ieapef.eIor tenminale. pe cablurile cu ulel .de 110 kV, se vor JLH~ urmatoarele rnasurt de :prote,cti~ a muncil : a) inalnte de mceperea lUGi'<1r:jJor)~eful de lucrare va verifiea daca cortul, schela :;;1 podilJile -fost montate core<!Pu~z~~Qr ~iaDCOJ,1.;_lte i'1!~g~riv:a r;a&t~li-0adi(ca urrnase .a circu-

17. NORME DE PROTECT~'A MUNCIILA E~ECUTAREA DE LUCRkRIDE" DEFECTQS.COPIE 81 DE lNCERCAlU en rnNsIUNE MAo ~. • • •

RITA

au

Iatiei.intensa sau

q

tU);hul,iJorl ;

_ b)" schelele me t alice , ~i utilajele Se VOl' lega la. 0 priz8 c12 parnintdlmensionata corespunzator ; . c) se lnterzice rostogolirea rezervoarelor ell ulei sub presmn.~,. rnarrevrarea lor ffidodu-se nurnai cu ajutorul I:l.tilqjelor
de rJr;i1cat;

,d)manip,ularea Jzolatoarelor, in vederea rnontaril lor la capetele terminals, se va .faoe (}~l' a,iLltorul scrlpetelui, folosi ndu-se Iringhll Iaterale pentru g'hidare. i
I

17.'1. Jnstalatiile care se folosesc pentru Incercari; ell ten-. ,iuD.e marlt.i1 de. Ia 0 sursa independenta, montate pe autolabdrat6are sauIn standuri de incercarl. trebuie 'sa indeplineasca ,urmatoarele _<;:bnclitH ; aJ autolaboratoarele si standurile de tncercari vorfi preyblzute cq doua cdmP'artime;nt~. sepi31:ate" prin i.rigr~idlr.i £h,;e" ~ t1 ul ,pentru: _pu-pitrul dfi -GpJ;Ti;iC)lld<;i $i ce lin,,1t pen thi instatati'lIe de 'inaltfi tensiune, Usile de .aeces jn oompartlmentul <;-)'e ti:181Ja tensiun-e ale ~tanc!urncir de Incercari trEd51li'e -·s{r ie prevazute cu dispozltlve f Qh:! bloca] electric. nstfel 12"~ j'osJillatia ,'lU nu poata ii _pusasub ~,ln1sillhe clod usile nu slot corect lnchis,e, precum ~;i eu, seml'lalizare optloa averttzare ; -

de

HJ8

19n

fI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful