Nghieân cöùu Y hoïc

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005

* Khoa-Boä moân Nieäu BVCR
DIEÃN TIEÁN SAU MOÅ CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP GHEÙP THAÄN
ÑANG THEO DOÕI TAÏI BEÄNH VIEÄÂN CHÔÏ RAÃY
Trun Ngoc Sinh, Tu Thunh Trl Dung ru cong su*
T0N TAT
Muïc ñích: Gheùp thaän laø moät ngaø nh môùi cuûa Y hoï c. Nhu caàu cuûa beänh nhaâ n suy thaän maïn giai ñoaïn
cuoái caàn gheù p thaän ngaøy caøng nhieàu. Beân caïnh nhöõ ng beänh nhaân ñöôïc gheùp thaän taïi Vieät Nam thì soá
beänh nhaân gheùp thaän töø nöôùc ngoaøi veà cuõng ngaøy caøng nhieàu. Do ñoù vaán ñeà theo doõi, ñieàu trò sau gheùp
thaønh thöôø ng quy vaø goù p phaà n quan troïng trong lónh vöïc thaän hoïc ôû nöôùc ta hieän nay. Trong baøi naøy,
chuù ng toâi baù o caùo keát quaû cuûa caù c tröôø ng hôï p gheùp thaän ñang theo doõi taïi beä nh vieä n Chôï Raãy. Trong baøi
naøy, chuùng toâi baùo caùo keá t quaû cuûa caùc tröôøng hôïp gheùp thaä n ñang theo doõi taïi beänh vieä n Chôï Raãy.
Phöông phaùp nghieân cöùu: Beänh nhaân cuûa chuùng toâi chia laøm 2 nhoùm: nhoùm ñöôïc gheùp taïi beänh
vieän Chôï Raãy vaø nhoùm ñöôïc gheùp thaän töø nôi khaùc vaø ñang theo doõi taïi beä nh vieä n Chôï Raãy.
Keát quaû: + Nhoùm ñöôïc gheùp taïi beänh vieän Chôï Raãy: 89 laàn gheù p vôùi 88 ngöôøi nhaän (1ngöôøi gheùp 2
laàn). - 4 TH töû vong: 2 TH töû vong do beänh Cytomegalovirus, 1TH töû vong do töï töû, 1 TH töû vong khoâng roõ
nguyeân nhaân.. - 8 TH (9,1%): thaûi gheùp maïn tính. + Nhoùm ñöôïc gheùp töø nôi khaùc:- 171 TH ñöôïc gheùp
thaän töø nôi khaùc. - Töû vong: 15 TH bao goàm: 1 TH AIDS sau gheùp, 1 TH do Kaposi sarcoma, 1 TH vieâm
phoåi do naám, 1 TH vieâm phoåi, 1 TH beänh CMV coù toån thöông phoåi, 1 TH thaûi gheùp maïn, 1 TH thaûi gheùp
caáp gaây roái loaïn ñoâng maù u, 1 TH duø ng thuoác mieã n dòch quaù lieàu, 2 TH nhieãm truøng huyeát, 4 TH do vieâ m
gan sieâu vi, 1 TH cheát khoâng roõ nguyeân nhaân,...- Thaûi gheùp maïn: 20 TH (1TH ñaõ gheùp thaän laàn hai, 2 TH
chaïy thaän nhaân taïo laïi).
Keát luaän: Töông lai ngaø nh gheù p ñaõ môû nhöng caà n phaûi coù Luaät cheát naõo ñeå coù theå giuù p cho beä nh
nhaân nhieàu hôn. Moät soá ngaønh caän laâm saøng khaùc nhö mieãn dòch gheù p, giaûi phaãu beänh veà gheùp,... caàn
ñöôïc quan taâ m, hieä n ñaïi hoùa. Caà n theo doõi saùt ñeå phaùt hieä n sôùm caùc bieá n chöù ng sau gheù p.
SUNNARY
KIDNEY TPAN8PLANTATION. PO8TOPEPATIVE FOLLOWING UP
IN CHO PAY HO8PITAL
Tran Ngoc Sinh, Tu Thanh Tri Dung, et al. *
Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 103 – 107
Objective: Kidney transplantation is a new branch of. the demand of patients with end stage renal
disease needs to perform a kidney transplant more and more. Besides of the kidney transplanted cases of
Viet Nam, the kidney transplanted cases from the other countries are also considerable sums and more
and more. Therefore, posttransplant treatment and follow up become conventionally and contribute
importantly for nephrology of our country in present. In this report, we would like to inform about the
results of kidney transplanted cases being followed up at Cho Ray Hospital.
Methods: Our patients are divided into two groups. The first group is the kidney transplanted cases
of Cho Ray Hospital. The second group is the kidney transplanted cases from the others being followed up
at Cho Ray hospital. The posttransplant immunosuppressant regimen is the conventional formula. Follow
up of the heath, renal function and complications of the patients.
103
Results: + The kidney transplanted cases of Cho Ray Hospital:- 84/88 recipients alive with the active
allograft (95.45%). - 4 dead cases (4.55%): 2 cases due to cytomegalovirus disease; 1 case by suicide, 1
case with no reason. - 8 cases with chronic allogaft nephropathy (9.1%). + The kidney transplanted cases
from the others: 171 patients- 15 dead patients: 1 acute rejection case with AIDS, 1 case with Kaposi
sarcoma, 1 case with fungus pneumonitis, 1 case pneumonitis, 1 case with cytomegalovirus disease, 1
case with chronic allograft dysfunction, 1 case with acute allograft dysfunction and DIC, 1
immunosuppressant overdosage case, 2 cases with septic shock, 4 hepatitis cases and 1 dead case with no
reason. - 20 cases: chronic allograft nephropathy (1 case transplanted again, 2 cases are dialysing)
Conclusion: Future of transplantation opened but we must have Brain Dead Law in order to help
the patients with ESRD much better. Subclinical departments as transplant immunology, transplant
pathology,.. need to be noticed and modernised. Follow up closedly the patients in order to find early the
posttransplant complications
N0 ÐAU
Hìc n nav, nhu ca u bc nh nha n suv tha n ma n gìaì
doa n cuo ì ca n duo c ghc p tha n nga v ca ng cao. ßc n
ca nh nhu ng bc nh nha n duo c ghc p tha n ta ì \ìc t Nam
thi so bc nh nha n ghc p tha n tu nuo c ngoa ì vc cu ng
nga v ca ng nhìc u. \a n dc thco do ì, dìc u trì bc nh nha n
sau ghc p tro nc n thuo ng quv va go p pha n quan tro ng
trong linh vu c dìc u trì tha n ho c o nuo c ta hìc n nav.
1u 1992 dc n 8/2004, chu ng to ì da ghc p duo c 89 ca p.
Ngoa ì ra, chu ng to ì cu ng thco do ì va dìc u trì sau ghc p
cho 171 bc nh nha n ghc p tha n tu ca c noì kha c.
PHU0NC PHAP NCHIFN CUU
Chon benh
Chu ng to ì to ng kc t nhu ng bc nh nha n duo c thco
do ì va dìcu trì sau ghcp ta ì bc nh vìcn Cho Ra v tu
1992 dc n nav. Chu ng to ì co 2 nho m bc nh nha n:
nho m duoc ghcp ta ì bc nh vìcn Cho Ra v va nhom
ghcp tha n o noì kha c va thco do ì ta ì bcnh vìcn Cho
Ra v.
Thuoc uc che m¡en djch theo cong
thuc qu¡ uoc
Cvclosporìn A (CSA) loa ì Ncoral© +Prcdnìsolonc
(Prcd) + Azathìoprìn (AZA) loa ì Imurc nc hav Imuran.
Lìcu luong thco quì dình cua duoc pham co gìa gìam
thco dìc n tìc n la m sa ng.
Phuc do theo do¡
- ßc nh nha n duo c kha m dình kv tco hc n.
- 1hco do ì su c khoc cu a bc nh nhan va ca c bìcn
chung sau ghcp.
- 1hco do ì no ng do thuo c va ca c ta c du ng phu
cu a thuo c u c chc mìc n dìch.
KFT DUA
Nho m duoc ghep tu¡ benh v¡en Cho
Ruy
- Chcp 89 lan voì 88 nguoì nhan (1 nguoì ghcp 2
la n). 1a t ca nguo ì cho dc u co lìc n hc huvc t tho ng. 84
nguo ì nhan hìcn co n so ng vo ì tha n ghcp co n hoa t
dong (9b,4bº). 1 1H thaì ghcp cap (1,1º), phaì cat
bo tha n ghcp va ghcp la ì vo ì nguo ì cho thu haì, kc t
qua tot.
Phun bo luoi
NGÖÔØI NHAÄN THAÄN,
n=88
NGÖÔØI CHO THAÄN,
n=89
Giôùi tính 29 nöõ / 59 nam 52 nöõ / 37 nam
Tuoåi trung bình 33,4 ± 7,9 tuoåi 35,6 ± 7,5 tuoåi
Giôùi haïn tuoåi 18 vaø 49 tuoåi 20 vaø 67 tuoåi
Bien chung
+ 1ha ì ghc p ca p: J1 /88 1H (J4,8Jº)
- 1hoì gìan trung binh xuat hìcn thaì ghcp cap la
9,8 ± b,b nga v
+ 1ha ì ghc p ma n: 8/88 1H (8,99º), voì crcatìnìn
huvc t thanh trong khoa ng 1,bmg dc n 2mgº, co da m
nìc u va ta ng huvc t a p. No t truo ng ho p pha ì cha v tha n
nha n ta o la ì.
+ ßìc n chu ng do thuo c u c chc mìc n dìch:
104
Nghieân cöùu Y hoïc
Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005

- 1ac dung phu cua CsA: 4/88 1H
- 1ac dung phu cua AZA: co 8/88 1H
- 1a c du ng phu cu a Prcdnìsonc: J4 1H
+ ßìc n chu ng nhìc m tru ng:
- Nhìcm nam candìda duong ruot: 1 1H
- Nhìc m lao: 1 1H
- Nhìcm Cvtomcgalovìrus: 41H (2 1H dìcu trì du
pho ng vo ì Cancvclovìr khì kìc m tra huvc t thanh
duong tính vo ì Cvtomcgalovìrus).
- Nhìc m hcrpcs vìrus: 4 1H
+ ßìc n chu ng ngoa ì khoa:
- Io nuo c tìc u va ma u tu quanh tha n: 1/88 1H
+ Io nuo c tìc u do da n luu nang tha n: 1/88 1H.
Tu rong
4/88 1H tu vong (4,b4º) bao go m: 2 1H tu vong
do bc nh Cvtomcgalovìrus, 1 1H tu vong do tu tu sau
ghc p J tha ng, 1 1H kho ng thco do ì va tu vong kho ng
ro nguvc n nha n..
Nho m duoc ghe p thun tu¡ no¡ khuc
dung theo do¡ tu¡ be nh v¡en Cho Ruy
Phun bo lheo luoi
- 1hco doì va dìcu trì sau ghcp: 171 bcnh nhan
duo c ghc p tha n tu noì kha c.
- b 1H ghcp than tu cac noì khac o \ìct Nam
(ghc p tu tha n nha n so ng cu ng huvc t tho ng) va - -
1bb 1H ghcp than tu 1rung 0uoc (ghcp tu nguoì chct
na o).
GHEÙP TÖØ CAÙC TRUNG
TAÂM KHAÙC ÔÛ VIEÄT
NAM, n = 6
GHEÙP TÖØ NÖÔÙC
NGOAØI, n = 165
Giôùi tính 1 nöõ / 5 nam 80 nöõ / 85 nam
Tuoåi trung
bình
41 tuoåi 35 tuoåi
Giôùi haïn tuoåi 21 vaø 52 tuoåi 17 vaø 77 tuoåi
Bien chung suu ghep
♦ Nbom Juoc gbcp tu cac trung tam kbac o
Vict Nam.
- 1ha ì ghc p ma n: 2 1H. No t 1H cha v tha n nha n
ta o la ì va sau do tu vong ta ì nha .
- ßìc n chu ng ngoa ì khoa: 1 1H. Io hc p cho ca m
nìc u qua n va o ba ng quang.
♦ Nbom gbcp tba n tu nuoc ngoai.
+ 1ha ì ghc p ca p: 1 1H, bc nh nha n tu vong do ro ì
loa n do ng ma u.
+ 1ha ì ghc p ma n: 20 1H (1 1H da ghc p tha n la n
haì ta ì nuo c ngoa ì, 2 1H cha v tha n nha n ta o la ì va
trong do 1 1H tu vong do taì bìc n ma ch ma u na o).
+ ßìc n chu ng do du ng thuoc u c chc mìc n dìch:
- 1a c du ng phu do Cvclosporìn A: 8 1H
- 1a c du ng phu cu a Azathìoprìn: b 1H. 1 1H tu
vong do dung thuoc qua lìcu.
- 1ac dung phu do prcdnìsonc: 29 1H.
+ ßìc n chu ng nhìc m tru ng:
♦ \ìc m gan sìc u vì A va ß: 1 1H. 1u vong do ho n
mc gan.
♦ \ìc m gan sìc u vì ß: 12 1H
- 2 1H: HßsAg (+), Antì Hßc (+), Hß\-INA
(+), co bìc u hìc n la m sa ng 2 1H tu vong do xo gan (1
1H kc m tha ì ghc p ma n va kc m ung thu nìc m ma c
mìc ng).
- 2 1H: HßsAg (+), Antì Hßc (+), Hß\-INA (+)
nhung chua co bìc u hìc n la m sa ng.
- b 1H: la m sa ng binh thuo ng, HßsAg (+), antì
Hßc (+), Hß\-INA (-).
- 2 1H: la m sa ng binh thuo ng, HßsAb (+), antì
Hßc (+)
♦ \ìc m gan sìc u vì C: 19 1H
- b 1H: HC\-RNA (+) va 2 truo ng ho p co bìc u
hìcn la m sa ng vo ì ho ì chung hu v va suv tc ba o gan,
trong do co 1 truo ng ho p tu vong do suv gan ca p.
- 4 1H: HC\-RNA (-), la m sa ng binh thuo ng.
- b 1H: HC\-RNA (+), la m sa ng binh thuo ng
♦ \ìcm gan sìcu vì ß va C: 4 1H
- 1 1H bì lao pho ì va Hß\-INA (+), HC\-RNA
(+), mcn gan ta ng.
- J 1H: HßsAg (+), Antì Hßc (+) kc m antì HC\
(+), 1 1H co HC\-RNA (+)
105
♦ Nhìc m lao:
2 1H: lao phoì.
1 1H: lao da co quan.
- 1 1H lao co t so ng.
♦ Nhìc m na m Aspcrgìllus o pho ì: Sau ghc p
khoa ng J tha ng, pha t hìc n bc nh nha n co hinh a nh
tha m nhìc m o 2 phoì, gìo ng nhu buou. Ca v da m
Aspcrgìllus (+). ßc nh nha n tro la ì 1rung 0uo c dìc u
trì. 1inh tra ng kho ng ca ì thìc n va bc nh nha n tu vong
trong tinh trang suv ho ha p, nhìc m na m huvc t.
♦ Nhìcm Cvtomcgalovìrus: b8 1H (1 1H tu vong
do vìc m pho ì, suv gan, xua t huvc t tìc u ho a)
♦ Nhìcm Hcrpcs: b 1H
♦ Nhìcm HI\: 1 1H
♦L Kaposì sarcoma: 1 1H
♦ Lng thu sau ghc p:
K co tu cung gìaì doa n I ß: 1 1H (lao co t so ng
kc m thco)
Lvmphoma: 1 1H. 1u vong
+ ßìc n chu ng pha u thua t:
- 1ha n u nuo c sau mo do hc p cho no ì nìc u qua n:
J 1H.
2 1H duo c no ì nìc u qua n ghc p vo ì nìc u qua n
nguo ì nha n ta n - ta n.
1 1H hc p cho ca m nìc u qua n va o ba ng quang.
- So ì tha n ghc p: 1 1H (pha t hìc n sau ghc p J
thang). ßc nh nhan duo c mo la v so ì tha n.
- Hoa ì tu mìc ng nìc u qua n tha n ghc p: 1 1H (sau
ghc p 2 tha ng)
- Nhìc m trung vc t mo , nghì vìcm phuc ma c duo c
mo nhìc u la n, bc nh nhan tu vong vi nhìc m trung
huvc t: 1 1H
+ 1u vong: 1b 1H bao go m: 1 1H AIIS sau
ghcp, 1 1H do Kaposì sarcoma, 1 1H vìcm phoì do
na m, 1 1H vìcm pho ì, 1 1H bc nh CN\ co to n thuong
pho ì, 1 1H tha ì ghc p ma n, 1 1H tha ì ghc p ca p ga v ro ì
loan do ng ma u, 1 1H du ng thuo c mìcn dìch qua lìcu,
2 1H nhìc m tru ng huvc t, 4 1H do vìc m gan sìc u vì, 1
1H chc t kho ng ro nguvc n nha n,,..
BAN IUAN
Ngo doc thun do CsA vu thu ¡ ghep cu p
vu mun
La nhu ng va n dc thuo ng ga p o ßN ghc p tha n.
1hco do ì thuo ng xuvc n chuc na ng than, no ng do Co
va C2, nc u ca n la m monìtorìng no ng do CsA/12 gìo
dc xa c dình ngo do c thuo c hav tha ì ghc p. Hìc n nav
ta ì bc nh vìc n Cho Ra v, chu ng to ì da do duo c no ng do
thuo c Sandìmmun va 1acrolìmus trong ma u thco
phuong phap Automatìc Iluorcsccnt Polvrasatìon
Analvscr, do do chu ng to ì co thc chinh lìc u
Sandìmmun va 1acrolìmus thco no ng do cu a thuo c
trong mau.
Tuc dung phu cuu thuoc Azuth¡opr¡n,
Cellcept
Cìa m lìc u hoa c ta m ngung thuo c.
Thu ¡ ghep cup
Ca c truo ng ho p ghc p o nuo c ngoa ì vc , chu ng to ì
kho ng ghì nha n duo c tha ì ghc p ca p nhìc u vi bc nh
nhan dc n kha m chung to ì thuo ng sau ghcp khoa ng 1
tha ng.
Io ì vo ì ca c truo ng ho p ghcp ta ì bc nh vìcn Cho
Ra v, qua dìc n tìc n la m sa ng va dìc u trì, da chu ng
mình ca c truo ng ho p tha ì ghc p ca p cu a chu ng to ì la
cha n doa n du ng. Co mo t truo ng ho p phu c ta p: do
nuo c tìc u va mcn gan ta ng ca p tính chua ro nguvc n
nhan cu ng vo ì ta ng crcatìnìn huvc t thanh da duo c
cha n doa n la tha ì ghc p ca p, dìc n tìc n la m sa ng da
chu ng to la kho ng du ng. 1ìc u chua n quan tro ng cu a
tha ì ghc p la gìa ì pha u bc nh.
Iìcu trì thaì ghcp cap voì Ncthvlprcdnìson lìcu
cao: b00 mg tìc m tinh ma ch. 1ha ì ghc p trc n nguo ì
cho co lìc n hc huvc t tho ng thuo ng dc trì lìc u va nha v
vo ì cortìcoìds. Chu ng to ì chua ga p truo ng ho p kha ng
thuo c. 1ru truo ng ho p tha ì ghcp pha ì ca t bo tha n
ghc p, chu ng to ì nghi la tha ì ghc p dìch thc vi kha ng
thc chong bach cau sau ghcp hìcn dìcn 100º o ca ba
nhìc t do (thu va o tho ì dìc m J nga v sau ghc p)
V¡ec theo do¡, tu¡ khu m suu mo dong
106
Nghieân cöùu Y hoïc
Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005

vu¡ tro quun trong
TAI IIFU THAN KHA0
1 Amend W.J.C.: Renal transplantation. Text book of
medicine, Cecil 18
th
edition, 1988. W.B. Sauners
Company.
1hco doì lam sang, can la m sang, dìc u chinh
lìc u thuoc uc chc mìc n dìch thco phac do va thco
tinh trang cu a bcnh nhan go p phan duv tri va bao
dam kc t qua phau thuat duoc tot.
2 Danovitch GM.: Handbook of kidney Transplantation,
2
nd
Edition, 1996. A Little, Brown.
3 Holley J.L., McCauley C., Doherty B. et al: Paticnt ‘s
oicus in tbc cboicc o/ rcna/ transp/ant. Kidney Int 49:
494,1996.
KFT IUAN
4 Kong N.C.: Basis nephrology. Falkuti Perubatan,
Universiti Kebansaan Malaysia, 1996.
1aì \ìct Nam, ghc p than da tro thanh thuong
quv, sau 10 nam da co mot so kình nghìcm. 1uong
laì nganh ghcp da mo. nhung so luong ghcp chua
nhìcu so voì nhu cau, da so bcnh nhan suv than
man gìaì doan cuoì con phaì dì ghc p o nuoc ngoaì.
5 Morris P.J.: Kidney transplantation, Principles and
practice, 3
rd
edition,1988. W.B. Saunders Company.
6 Thibault P.: La transplantation reùnale. Rapport
preùrenteù au 92
e
congreøs francais de chirurgie. Paris,
du 1
er
au octobre 1990. Masson.
7 Hodge, EE. Flechner SM., Novick AC., Kozlowski
J.M., Grayhack J.T. (1996), Renal Transplantation, in
Adult and Pediatric Urology, published by Mosby-
Yearbook, Inc., USA, Third edition, Chapter 22, pp.
1501-1574.
Not so nganh can lam sang ghc p nhu mìcn
dìch ghc p, gìaì pha u bc nh ghcp can duoc quan tam
hìcn daì hoa. Ngoaì ra can co chìcn luo c phat trìcn
nganh ghcp hìcu qua hon vc luong va chat: ghc p
than tu thì, dav cung la con duong mo ra cho cac
ghcp cac loaì tang khac.
8 Traàn Ngoïc Sinh (1994): Choix d’une Voie d’Abord et
d’une Technique d’anastomose vasculaire en
Transplantation Reùnale. Meùmoire fin de stage sous
parainage du Professeueur F.R. Pruvot, hoâ pital A.
Calmette, CHRU de Lille.
\ìcc dìc u trì sau ghc p chìcm vaì tro quan
trong, can thco doì sa t dc phat hìcn som cac bìcn
chung sau ghc p. Cho n bcnh tìcn pha u cung gop
phan cho su thanh cong cua cuoc mo, cung nhu
vìcc dìc u trì sau ghc p.
9 Lucas A.B. (1991): Donor neprectomie et organ
preservation, in Uro/ogic 8urgcry, 4th edition,
published by Lippincott J.B. Company, chapter 19, pp.
215 - 235.

107

Subclinical departments as transplant immunology. Taát caû ngöôøi cho ñeàu coù lieân heä huyeát thoáng. .20 cases: chronic allograft nephropathy (1 case transplanted again. Chuùng toâi coù 2 nhoùm beänh nhaân: nhoùm ñöôïc gheùp taïi beänh vieän Chôï Raãy vaø nhoùm gheùp thaän ôû nôi khaùc vaø theo doõi taïi beänh vieän Chôï Raãy. 84 ngöôøi nhaän hieän coøn soáng vôùi thaän gheùp coøn hoaït ñoäng (95. nhu caàu beänh nhaân suy thaän maïn giai ñoaïn cuoái caàn ñöôïc gheùp thaän ngaøy caøng cao.Theo doõi söùc khoûe cuûa beänh nhaân vaø caùc bieán chöùng sau gheùp. Follow up closedly the patients in order to find early the posttransplant complications MÔÛ ÑAÀU Hieän nay.Thôøi gian trung bình xuaát hieän thaûi gheùp caáp laø 9. coù ñaïm nieäu vaø taêng huyeát aùp.1%). transplant pathology.6 ngaøy + Thaûi gheùp maïn: 8/88 TH (8. Thuoác öùc cheá mieãn dòch theo coâng thöùc qui öôùc Cyclosporin A (CSA) loaïi Neoral® +Prednisolone (Pred) + Azathioprin (AZA) loaïi Imureøne hay Imuran. Töø 1992 ñeán 8/2004.84/88 recipients alive with the active allograft (95.6mg ñeán 2mg%. Phaùc ñoà theo doõi .8 ± 6. Bieán chöùng + Thaûi gheùp caáp: 31 /88 TH (34. Beân caïnh nhöõng beänh nhaân ñöôïc gheùp thaän taïi Vieät Nam thì soá beänh nhaân gheùp thaän töø nöôùc ngoaøi veà cuõng ngaøy caøng nhieàu. + The kidney transplanted cases from the others: 171 patients.4 ± 7. Ngoaøi ra..9 tuoåi 35. need to be noticed and modernised. 1 case by suicide. 1 case with fungus pneumonitis. 1 TH thaûi gheùp caáp (1.45%). KEÁT QUAÛ Nhoùm ñöôïc gheùp taïi beänh vieän Chôï Raãy .1%). 4 hepatitis cases and 1 dead case with no reason. Lieàu löôïng theo qui ñònh cuûa döôïc phaåm coù gia giaûm theo dieãn tieán laâm saøng. chuùng toâi ñaõ gheùp ñöôïc 89 caëp.5 tuoåi 18 vaø 49 tuoåi 20 vaø 67 tuoåi PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Choïn beänh Chuùng toâi toång keát nhöõng beänh nhaân ñöôïc theo doõi vaø ñieàu trò sau gheùp taïi beänh vieän Chôï Raãy töø 1992 ñeán nay.83%) .Gheùp 89 laàn vôùi 88 ngöôøi nhaän (1 ngöôøi gheùp 2 laàn). NGÖÔØI CHO THAÄN.15 dead patients: 1 acute rejection case with AIDS. .45%)..Results: + The kidney transplanted cases of Cho Ray Hospital:. 1 case with chronic allograft dysfunction.6 ± 7.4 dead cases (4. 1 case with Kaposi sarcoma. 2 cases with septic shock. .55%): 2 cases due to cytomegalovirus disease. Vaán ñeà theo doõi. 1 case with acute allograft dysfunction and DIC. 1 immunosuppressant overdosage case. keát quaû toát. 1 case with cytomegalovirus disease. .8 cases with chronic allogaft nephropathy (9. Moät tröôøng hôïp phaûi chaïy thaän nhaân taïo laïi. . vôùi creatinin huyeát thanh trong khoaûng 1. 1 case pneumonitis.99%). n=88 n=89 29 nöõ / 59 nam 52 nöõ / 37 nam 33.Beänh nhaân ñöôïc khaùm ñònh kyø teo heïn. + Bieán chöùng do thuoác öùc cheá mieãn dòch: 104 . ñieàu trò beänh nhaân sau gheùp trôû neân thöôøng quy vaø goùp phaàn quan troïng trong lónh vöïc ñieàu trò thaän hoïc ôû nöôùc ta hieän nay. 2 cases are dialysing) Conclusion: Future of transplantation opened but we must have Brain Dead Law in order to help the patients with ESRD much better.Theo doõi noàng ñoä thuoác vaø caùc taùc duïng phuï cuûa thuoác öùc cheá mieãn dòch. phaûi caét boû thaän gheùp vaø gheùp laïi vôùi ngöôøi cho thöù hai. chuùng toâi cuõng theo doõi vaø ñieàu trò sau gheùp cho 171 beänh nhaân gheùp thaän töø caùc nôi khaùc. Phaân boá tuoåi Giôùi tính Tuoåi trung bình Giôùi haïn tuoåi NGÖÔØI NHAÄN THAÄN. 1 case with no reason.

Anti HBc (+) keøm anti HCV (+). Töû vong ♦ Nhoùm gheùp thaän töø nöôùc ngoaøi: + Thaûi gheùp caáp: 1 TH.6 TH: laâm saøng bình thöôøng. laâm saøng bình thöôøng. .Nhieãm herpes virus: 4 TH + Bieán chöùng ngoaïi khoa: .3 TH: HBsAg (+). . HBsAg (+).Doø nöôùc tieåu vaø maùu tuï quanh thaän: 1/88 TH + Doø nöôùc tieåu do daãn löu nang thaän: 1/88 TH.2 TH: HBsAg (+). Anti HBc (+).Taùc duïng phuï cuûa AZA: coù 8/88 TH Y Hoïc TP. 105 .Taùc duïng phuï cuûa Azathioprin: 6 TH.Taùc duïng phuï do prednisone: 29 TH. HBV-DNA (+). Anti HBc (+). beänh nhaân töû vong do roái loaïn ñoâng maùu.Taùc duïng phuï do Cyclosporin A: 8 TH . Nhoùm ñöôïc gheùp thaän taïi nôi khaùc ñang theo doõi taïi beänh vieän Chôï Raãy Phaân boá theo tuoåi . . anti HBc (+). 1 TH töû vong do töï töû sau gheùp 3 thaùng.Nhieãm lao: 1 TH . . .Thaûi gheùp maïn: 2 TH.6 TH gheùp thaän töø caùc nôi khaùc ôû Vieät Nam (gheùp töø thaân nhaân soáng cuøng huyeát thoáng) vaø . Moät TH chaïy thaän nhaân taïo laïi vaø sau ñoù töû vong taïi nhaø. HBV-DNA (-). HCV-RNA (+).6 TH: HCV-RNA (+). . Do heïp choã caém nieäu quaûn vaøo baøng quang. . 2 TH chaïy thaän nhaân taïo laïi vaø trong ñoù 1 TH töû vong do tai bieán maïch maùu naõo). .2 TH: HBsAg (+). Töû vong do hoân meâ gan. anti HBc (+) ♦ Vieâm gan sieâu vi C: 19 TH . 1 TH töû vong do duøng thuoác quaù lieàu. trong ñoù coù 1 tröôøng hôïp töû vong do suy gan caáp. .Bieán chöùng ngoaïi khoa: 1 TH. 1 TH khoâng theo doõi vaø töû vong khoâng roõ nguyeân nhaân.54%) bao goàm: 2 TH töû vong do beänh Cytomegalovirus.Taùc duïng phuï cuûa CsA: 4/88 TH .2 TH: laâm saøng bình thöôøng. .Theo doõi vaø ñieàu trò sau gheùp: 171 beänh nhaân ñöôïc gheùp thaän töø nôi khaùc. + Bieán chöùng do duøng thuoác öùc cheá mieãn dòch: . + Bieán chöùng nhieãm truøng: ♦ Vieâm gan sieâu vi A vaø B: 1 TH.Nghieân cöùu Y hoïc . HBV-DNA (+) nhöng chöa coù bieåu hieän laâm saøng. HBsAb (+).Nhieãm Cytomegalovirus: 4TH (2 TH ñieàu trò döï phoøng vôùi Gancyclovir khi kieåm tra huyeát thanh döông tính vôùi Cytomegalovirus). n = 6 1 nöõ / 5 nam 41 tuoåi 21 vaø 52 tuoåi GHEÙP TÖØ NÖÔÙC NGOAØI. ♦ Vieâm gan sieâu vi B: 12 TH . 1 TH coù HCV-RNA (+) 4/88 TH töû vong (4.4 TH: HCV-RNA (-).Nhieãm naám candida ñöôøng ruoät: 1 TH .. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 . GHEÙP TÖØ CAÙC TRUNG TAÂM KHAÙC ÔÛ VIEÄT NAM. laâm saøng bình thöôøng ♦ Vieâm gan sieâu vi B vaø C: 4 TH . men gan taêng.Taùc duïng phuï cuûa Prednisone: 34 TH + Bieán chöùng nhieãm truøng: . n = 165 80 nöõ / 85 nam 35 tuoåi 17 vaø 77 tuoåi Giôùi tính Tuoåi trung bình Giôùi haïn tuoåi Bieán chöùng sau gheùp ♦ Nhoùm ñöôïc gheùp töø caùc trung taâm khaùc ôû Vieät Nam: . coù bieåu hieän laâm saøng 2 TH töû vong do xô gan (1 TH keøm thaûi gheùp maïn vaø keøm ung thö nieâm maïc mieäng).6 TH: HCV-RNA (+) vaø 2 tröôøng hôïp coù bieåu hieän laâm saøng vôùi hoäi chöùng huûy vaø suy teá baøo gan.165 TH gheùp thaän töø Trung Quoác (gheùp töø ngöôøi cheát naõo).1 TH bò lao phoåi vaø HBV-DNA (+). + Thaûi gheùp maïn: 20 TH (1 TH ñaõ gheùp thaän laàn hai taïi nöôùc ngoaøi.

♦ Nhieãm Cytomegalovirus: 68 TH (1 TH töû vong do vieâm phoåi. 1 TH vieâm phoåi do naám. .. Thaûi gheùp treân ngöôøi cho coù lieân heä huyeát thoáng thöôøng deã trò lieäu vaø nhaïy vôùi corticoids. BAØN LUAÄN Ngoä ñoäc thaän do CsA vaø thaûi gheùp caáp vaø maïn Laø nhöõng vaán ñeà thöôøng gaëp ôû BN gheùp thaän. Tình traïng khoâng caûi thieän vaø beänh nhaân töû vong trong tình traïng suy hoâ haáp. Theo doõi thöôøng xuyeân chöùc naêng thaän.Soûi thaän gheùp: 1 TH (phaùt hieän sau gheùp 3 thaùng). Taùc duïng phuï cuûa thuoác Azathioprin. suy gan. Tieâu chuaån quan troïng cuûa thaûi gheùp laø giaûi phaãu beänh. Beänh nhaân ñöôïc moå laáy soûi thaän. chuùng toâi nghó laø thaûi gheùp dòch theå vì khaùng theå choáng baïch caàu sau gheùp hieän dieän 100% ôû caû ba nhieät ñoä (thöû vaøo thôøi ñieåm 3 ngaøy sau gheùp) Vieäc theo doõi.1 TH lao coät soáng.. chuùng toâi khoâng ghi nhaän ñöôïc thaûi gheùp caáp nhieàu vì beänh nhaân ñeán khaùm chuùng toâi thöôøng sau gheùp khoaûng 1 thaùng. do ñoù chuùng toâi coù theå chænh lieàu Sandimmun vaø Tacrolimus theo noàng ñoä cuûa thuoác trong maùu. dieãn tieán laâm saøng ñaõ chöùng toû laø khoâng ñuùng. Cellcept Giaûm lieàu hoaëc taïm ngöng thuoác.♦ Nhieãm lao: 2 TH: lao phoåi. Tröø tröôøng hôïp thaûi gheùp phaûi caét boû thaän gheùp. ñaõ chöùng minh caùc tröôøng hôïp thaûi gheùp caáp cuûa chuùng toâi laø chaån ñoaùn ñuùng. nhieãm naám huyeát.Hoaïi töû mieäng nieäu quaûn thaän gheùp: 1 TH (sau gheùp 2 thaùng) . 1 TH beänh CMV coù toån thöông phoåi. phaùt hieän beänh nhaân coù hình aûnh thaâm nhieãm ôû 2 phoåi.Thaän öù nöôùc sau moå do heïp choã noái nieäu quaûn: 3 TH. Chuùng toâi chöa gaëp tröôøng hôïp khaùng thuoác. 1 TH heïp choã caém nieäu quaûn vaøo baøng quang. Hieän nay taïi beänh vieän Chôï Raãy.. 1 TH duøng thuoác mieãn dòch quaù lieàu. . Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp gheùp taïi beänh vieän Chôï Raãy. 1 TH thaûi gheùp caáp gaây roái loaïn ñoâng maùu. 1 TH: lao ña cô quan. 2 TH nhieãm truøng huyeát. 1 TH cheát khoâng roõ nguyeân nhaân. noàng ñoä Co vaø C2. beänh nhaân töû vong vì nhieãm truøng huyeát: 1 TH + Töû vong: 15 TH bao goàm: 1 TH AIDS sau gheùp. nghi vieâm phuùc maïc ñöôïc moå nhieàu laàn. 4 TH do vieâm gan sieâu vi. Caáy ñaøm Aspergillus (+). 2 TH ñöôïc noái nieäu quaûn gheùp vôùi nieäu quaûn ngöôøi nhaän taän . chuùng toâi ñaõ ño ñöôïc noàng ñoä thuoác Sandimmun vaø Tacrolimus trong maùu theo phöông phaùp Automatic Fluorescent Polyrasation Analyser. Thaûi gheùp caáp Caùc tröôøng hôïp gheùp ôû nöôùc ngoaøi veå. . taùi khaùm sau moå ñoùng 106 . 1 TH vieâm phoåi. 1 TH do Kaposi sarcoma. Coù moät tröôøng hôïp phöùc taïp: doø nöôùc tieåu vaø men gan taêng caáp tính chöa roõ nguyeân nhaân cuøng vôùi taêng creatinin huyeát thanh ñaõ ñöôïc chaån ñoaùn laø thaûi gheùp caáp. ♦ Nhieãm naám Aspergillus ôû phoåi: Sau gheùp khoaûng 3 thaùng. neáu caàn laøm monitoring noàng ñoä CsA/12 giôø ñeå xaùc ñònh ngoä ñoäc thuoác hay thaûi gheùp.taän. xuaát huyeát tieâu hoùa) ♦ Nhieãm Herpes: 6 TH ♦ Nhieãm HIV: 1 TH ♦U Kaposi sarcoma: 1 TH ♦ Ung thö sau gheùp: K coå töû cung giai ñoaïn I B: 1 TH (lao coät soáng keøm theo) Lymphoma: 1 TH. Beänh nhaân trôû laïi Trung Quoác ñieàu trò. Ñieàu trò thaûi gheùp caáp vôùi Methylprednison lieàu cao: 500 mg tieâm tónh maïch. 1 TH thaûi gheùp maïn.Nhieãm truøng veát moå. gioáng nhö böôùu. Töû vong + Bieán chöùng phaãu thuaät: . qua dieãn tieán laâm saøng vaø ñieàu trò.

sau 10 naêm ñaõ coù moät soá kinh nghieäm. hoâpital A. 1996.Nghieân cöùu Y hoïc vai troø quan troïng Y Hoïc TP. caän laâm saøng. (1996). Traàn Ngoïc Sinh (1994): Choix d’une Voie d’Abord et d’une Technique d’anastomose vasculaire en Transplantation Reùnale. ñieàu chænh lieàu thuoác öùc cheá mieãn dòch theo phaùc ñoà vaø theo tình traïng cuûa beänh nhaân goùp phaàn duy trì vaø baûo ñaûm keát quaû phaãu thuaät ñöôïc toát. 215 . CHRU de Lille. Hodge.B. Kidney Int 49: 494. Falkuti Perubatan. Doherty B. Rapport preùrenteù au 92 e congreøs francais de chirurgie. Holley J. gheùp thaän ñaõ trôû thaønh thöôøng quy.B. published by Lippincott J. et al: Patient ‘s views in the choice of renal transplant. Töông lai ngaønh gheùp ñaõ môû. Universiti Kebansaan Malaysia. Brown. McCauley C. Paris.C. Saunders Company. Lucas A. Morris P.L. A Little. 2 3 KEÁT LUAÄN Taïi Vieät Nam.1988.B. Text book of medicine.. Grayhack J.1996.B. caàn theo doõi saùt ñeå phaùt hieän sôùm caùc bieán chöùng sau gheùp.: Renal transplantation. pp. W. 4th edition. Inc.. Theo doõi laâm saøng. Meùmoire fin de stage sous parainage du Professeueur F. Chapter 22. published by MosbyYearbook. Kozlowski J. 2nd Edition. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1 Amend W. Danovitch GM. 1996. 3rd edition..: Handbook of kidney Transplantation. Vieäc ñieàu trò sau gheùp chieám vai troø quan troïng. W. ñaây cuõng laø con ñöôøng môû ra cho caùc gheùp caùc loaïi taïng khaùc. Calmette. Cecil 18th edition. Flechner SM. Choïn beänh tieàn phaãu cuõng goùp phaàn cho söï thaønh coâng cuûa cuoäc moå.: Kidney transplantation.C. Principles and practice. Pruvot. Thibault P. Novick AC. Kong N. ña soá beänh nhaân suy thaän maïn giai ñoaïn cuoái coøn phaûi ñi gheùp ôû nöôùc ngoaøi. in Urologic Surgery. chapter 19. 4 5 6 7 8 9 107 . USA.J. 1988.: La transplantation reùnale. in Adult and Pediatric Urology. Ngoaøi ra caàn coù chieán löôïc phaùt trieån ngaønh gheùp hieäu quaû hôn veà löôïng vaø chaát: gheùp thaän töû thi. Renal Transplantation.. Moät soá ngaønh caän laâm saøng gheùp nhö mieãn dòch gheùp. cuõng nhö vieäc ñieàu trò sau gheùp.T. Company.J. (1991): Donor neprectomie et organ preservation. nhöng soá löôïng gheùp chöa nhieàu so vôùi nhu caàu.235. Third edition.. pp..R.: Basis nephrology. du 1er au octobre 1990. Masson.M. EE. 1501-1574. Sauners Company. giaûi phaãu beänh gheùp caàn ñöôïc quan taâm hieän ñaïi hoùa.