ŢILINSKÁ UNIVERZITA V ŢILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŢINIERSTVA

KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŢMENTU

NORNÉ STENY VYUŽÍVANÉ V SÚČASNOSTI
Semestrálna práca

MICHAL BRUTOVSKÝ

Študijný odbor: Občianska bezpečnosť Predmet: Riešenie krízových situácií 2 - environmentálnych Ročník: 3. externého štúdia

ŢILINA 2010

ABSTRAKT
BRUTOVSKÝ, Michal: Norné steny využívané v súčasnosti. [Semestrálna práca z predmetu Riešenie krízových situácií 2 - environmentálnych] - Ţilinská univerzita v Ţiline. Fakulta špeciálneho inţinierstva; Katedra krízového manaţmentu. Ţilina: FŠI ŢU, 2010. 19 s.

Norné steny sú zariadenia, ktoré nám slúţia na zachytávanie uniknutých škodlivých látok, najčastejšie ropných produktov z vodnej hladiny. Norné steny zabraňujú šíreniu kontaminácie vôd pri ekologických haváriách na vodných tokoch a plochách. V semestrálnej práci nachádzame hlavne podstatu, význam, druhy norných stien, a ich systém pouţitia v potrebnej situácii. Kľúčové slová: norné steny, ekologická havária, vodný tok, vodná plocha, zabezpečenie

ABSTRACT
BRUTOVSKÝ, Michal: Submersible walls used in the present. [Semester theses on course Solution crisis situations 2 - environmental ] – University of Ţilina Faculty of Special Engineering; Department of Crisis Management; Ţilina: FŠI ŢU, 2010. 19 p.

Submersible walls are devices that are used to capture spilled pollutants, most petroleum products from water surface. Submersible walls prevent the spread of water contamination in environmental accidents on rivers. In semester theses find especially spirit, importance, types of submersible walls, and their use in the system needed situation.

Key words: submersible walls, environmental accidents, water flow, water surface area, ensuring

OBSAH
0 ÚVOD ..................................................................................................................................... 4 1 CHARAKTERISTIKA NORNÝCH STIEN ...................................................................... 5 2 VYUŽITIE NORNÝCH STIEN .......................................................................................... 6 3 ROZDELENIE RÝCHLOSTI VODNÉHO TOKU V ZÁVISLOSTI NORNÝCH STIEN ........................................................................................................................................ 7 3. 1 Rozloţenie rýchlosti v priereze časti vodného toku vhodné na zber ropných produktov pouţitím nornej steny. .......................................................................................................... 7 3. 2 Rozloţenie rýchlosti v priereze vodného toku menej vhodné na pouţitie nornej steny 8 3. 3 Rozloţenie rýchlosti v priereze vodného toku nevhodné na pouţitie nornej steny. ..... 8 4 POSTUP PRI LIKVIDÁCII EKOLOGICKEJ HAVÁRIE NORNÝMI STENAMI .... 9 5 POŽIADAVKY PRE SPRÁVNU FUNKCIU NORNÝCH STIEN ................................ 10 6 DRUHY NORNÝCH STIEN.............................................................................................. 11 6. 1 Sorpčné norné steny .................................................................................................... 11 6. 2 Pevné norné steny........................................................................................................ 11 6. 3 Pruţné norné steny ...................................................................................................... 12 7 NORNÉ STENY PODĽA SPÔSOBU POUŽITIA ........................................................... 13 7. 1 Ľahká norná stena REO756 pre vysoké rýchlosti toku (hrebeňová) s teleskopickými tyčami ................................................................................................................................. 13 7. 2 Ľahká norná stena REO758 pre vysoké rýchlosti prietoku (hrebeňová) .................... 13 7. 3 Rebríčková zásahová norná stena REO788S .............................................................. 13 7. 4 Rebríčková norná stena REO788 ................................................................................ 14 7. 5 Kovová norná stena REO777 pre vysoké rýchlosti prietoku ...................................... 14 7. 6 Ľahká norná stena – pre pomalšie vodné toky REO759 ............................................. 14 7. 7 Norná stena REO757 pre vyššie rýchlosti prietoku .................................................... 15 7. 8 Priehradková norná stena REO799 ............................................................................. 15 7. 9 Dvojkomorová norná stena REO MAXX ................................................................... 15 7. 10 Nafukovacia norná stena spájaná čapom REO720, REO725 ................................... 16 7. 11 Nafukovacia plávajúca norná stena REO705S, REO710S ....................................... 16 7. 12 Vzdúvacia priehradka REO715 ................................................................................. 16 7. 13 Hrádza PPH070 ......................................................................................................... 17 8 ZÁVER ................................................................................................................................. 18 9 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ............................................................................ 19

0 Úvod
Planéta Zem sa odlišuje od ostatných planét slnečnej sústavy tým, v kvapalnom skupenstve. ţe je na nej voda

Všetky rastliny a ţivé bytosti vrátane človeka pozostávajú

z prevaţnej časti z vody a sú od nej úplne závislé. Voda je teda neodmysliteľnou súčasťou ţivota na Zemi. Význam vody pre človeka , ako aj pre všetky ţivé organizmy ţijúce na Zemi je nenahraditeľný. No v dnešnej dobe sa pomerne často táto voda znečisťuje a to sa povaţuje za veľký civilizačný problém. Nakoľko ţivotné prostredie je neodmysliteľnou súčasťou nášho ţivota, ktoré zahŕňa všetky prírodné zdroje, ktoré ľudia povaţujú za dôleţité a patri sem i voda. Napriek svojmu dominantnému postaveniu v prírode je človek jej organickou súčasťou a zároveň je od nej ţivotne závislý. A tak hľadanie primeraného stupňa bezpečnosti bolo v tejto súvislosti vţdy nevyhnutnou súčasťou ţivota človeka a jeho komunity. Keď sa jedná o mobilné a rýchle zamedzenie šírenia sa hasiacej vody pri veľkých poţiaroch, ochranu vodných zdrojov alebo znečistenie ropnými látkami na vodných tokoch a plochách, predstavujú norné steny nevyhnutnú súčasť. Zároveň musíme konštatovať, ţe krízy, katastrofy a ţivly nás sprevádzali a budú sprevádzať neustále. Sú ţiaľ neoddeliteľnou súčasťou ţivota a človek je nútený hľadať cestu, ako im preventívne čeliť a eliminovať ich s minimálnymi stratami a škodami. Na zastavenie, prípadne elimináciu ničivých účinkov znečistenia vôd bol vytvorený systém ochrany, ktorého hlavnou súčasťou sú norné steny, ktorých úlohou je chrániť ţivotné prostredie a plniť úlohy potrebné na zamedzenie vzniku znečistenia vôd a v prípade vzniku úspešne zabrániť s čo najmenšími následkami. Cieľom riešenia akýchkoľvek norných stien je teda v prvom rade zníţenie rizika alebo úplné zabránenie vzniku znečistenia vôd a tým aj ďalej ţivotného prostredia. Úlohou je zabezpečiť podľa moţností efektívnu prevenciu proti vzniku znečistenia a jeho prípadného dopadu na spoločnosť a ţivotné prostredie. [ 1¸ 3 ]

1 CHARAKTERISTIKA NORNÝCH STIEN
Norná stena je zariadenie na zachytávanie uniknutých škodlivých látok, najčastejšie ropných produktov z vodnej hladiny. Ide spravidla o kĺbovú pevnú stenu z dreva v tvare písmena „T“, pevný chodník z ľahkých kovov, jednokomorovú plastovú vzdušnicu s priemerom 30 cm alebo o dvojkomorovú plastovú stenu, kde sa jedna komora nachádza pod hladinou vody. Norná stena v dolnej časti môţe byť opatrená hradiacou zásterkou. Nafukovacie steny sú zloţené z dielov dĺţky 5 m a 10 m alebo nekonečný pás dĺţky 100 alebo 200 m; pevné steny z dreva alebo ľahkých kovových prefabrikátov alebo s výplňou polyuretánovej peny majú diely dĺţky 2 m aţ 5 m, ktoré sú vzájomne spájané v „kĺbe“, čím sa vytvorí pevná norná stena. Diely sa spájajú podľa potreby na šírku vodného toku, ktorý treba prehradiť. V prípade zachytávania látok ropného pôvodu na hladine vodných tokov sa postup volí tak, aby bola plávajúca ropná látka čo najrýchlejšie ohraničená alebo aby sa účinne zabránilo jej voľnému šíreniu do okolia, a následne aby sa dala účinne odstrániť z vodnej hladiny. Na ohraničenie a na obmedzenie znečistenia sa najčastejšie pouţívajú rôzne typy prekáţok konštruovaných na princípe norných stien v podobe kruhovo-špirálovej hrádze alebo poloţením kolmej hrádze do profilu vodného toku. Pouţiteľnosť a efektivita norných stien závisí od prúdenia vody a na vzniku vlnobitia. Pri väčšej rýchlosti prúdenia vody ako je 0,75 m/s môţe byť olejový film vytvorený pred stenou hrádze strhnutý prúdom vody pod zanorený okraj nornej steny. Z praktických aplikáciách norných stien bolo pozorované, ţe keď hrúbka olejového filmu dosiahne dve tretiny výšky zanorenej časti steny hrádze (najčastejšie sa pouţíva výška zanorenia hrádze 10 cm), začnú byť vodným prúdom z tohto vytvoreného filmu strhávané kvapôčky oleja pod zanorenú stenu hrádze na druhú stranu hrádze. Z týchto dôvodov sa účinnosť zachytávania ropnej látky z hladiny vody zvyšuje zošikmením polohy nornej steny na profile alebo zaradením niekoľkých stien za sebou na jednom profile. V prípade pouţitia šikmej nornej steny sa vyuţíva účinok splavenia vytvoreného olejového filmu po jej stene k brehu, kde sa ropnou látkou dá lepšie manipulovať. Na zvýšenie účinku odstraňovania
zachytených plávajúcich ropných látok na prednej strane nornej steny je vhodné aplikovať na ich povrch sorpčné materiály, čím sa vytvoria suspenzie; s takouto formou látky sa dá ľahšie manipulovať pri naberaní sitovými naberačkami alebo hrablicami. V minulosti sa na tento účel pouţívali prírodné materiály ako slama, rašelina, drevené piliny a hobliny. Tieto materiály sa v súčasnosti nahrádzajú špeciálnymi adsorbentmi, ktoré sú schopné plávať na vodnej hladine, nepohlcujú vodu, vo zvýšenej miere pohlcujú ropné látky a vytvárajú tuhnúce suspenzie. [ 5 ]

2 VYUŽITIE NORNÝCH STIEN
Havarijným zhoršením akosti vôd je mimoriadne závaţné zhoršenie alebo ohrozenie akosti vôd. Pri úniku závadnej látky do povrchových vôd nastáva situácia keď sa miešajú dve kvapaliny – voda a chemická látka. 1.) Polárne chemické látky ( rozpustné vo vode ) sprevádza ich dokonalé premiešanie s vodou v kaţdom pomere a nemoţnosti následnej separácie mechanickými prostriedkami ( odčerpávanie, zber a pod. ). Bola by teda moţná iba ich neutralizácia vhodnými činidlami. 2.) Nepolárne chemické látky ( napr. ropné deriváty ) sa s vodou miešajú iba čiastočne alebo vôbec. Premiešanie je spôsobené mechanickým účinkom pohybujúceho sa vodného prúdu. V mieste pokojnej hladiny vodného toku dochádza opäť k oddeleniu oboch látok. Účinné zbieranie ropných nečistôt z povrchových vôd pomocou vhodných prostriedkov a norných stien umoţňuje ich: - nepolárnosť ( nemiešateľnosť s vodou ) - vyššia viskozita ( menšia tekutosť – pomalšie tečú ) - menšia hustota ( plávajú na vode ) [ 4 ]

Obr. č.: 1 Nafukovanie plavákov nornej steny upraveným vysávačom – vľavo, Naťahovanie dvojplavákovej nornej steny k kotevnému miestu na protiľahlom brehu – vpravo [ 7 ]

3

ROZDELENIE

RÝCHLOSTI

VODNÉHO

TOKU

V ZÁVISLOSTI NORNÝCH STIEN
Zber pri ekologických haváriách na vodných tokov závisí od: tvaru prierezu koryta toku na drsnosti povrchu vplyvu prúdenia v oblúkoch

V širokých a plytkých korytách s veľkou rýchlosťou prúdu alebo aj pri hladkých korytách môţe byť maximálna rýchlosť na povrchu hladiny. Vietor na zmenu rýchlosti toku pôsobí iba nepatrnej miere. Pri pevnom dne je rýchlosť vodného toku nulová, rýchlo sa však smerom k hladine zväčšuje. Najväčšie rýchlosti bývajú pod hladinou 0,05 aţ 0,25 m hĺbky.

3. 1 Rozloženie rýchlosti v priereze časti vodného toku vhodné na zber ropných produktov použitím nornej steny.
Ropná látka je zachytená, vodný tok plynie popod hradiacu zásterku. Veľkosť rýchlosti meraných pod zásterkou nornej steny pri plnej funkčnosti zachytenia nečistoty je v rozsahu 00,3 m/s. Tento spôsob uloţenia nornej steny sa pouţije vţdy, pokiaľ to umoţňujú vlastnosti a situácia vodného toku ( kľudná hladina, vhodné brehy ), ale vţdy pri dočisťovaní toku od zostatkov znečistenia ( posledné norné steny ) alebo keď nie je k dispozícii dostatočné mnoţstvo prostriedkov ( norných stien, sorbentov a prostriedkov na odčerpávanie a prepravu kontaminantu ).

Obr. č.: 2 Vhodné pouţitie nornej steny

3. 2 Rozloženie rýchlosti v priereze vodného toku menej vhodné na použitie nornej steny
Ropná látka je čiastočne premiešaná s vodou. Vplyvom väčšej rýchlosti toku pri povrchu ( 0,3 – 0,5 m/s ) dochádza k vyhnutiu hradiacej zásterky a časť ropnej látky sa dostane za nornú stenu. Účinnosť zachytenia nečistoty je obmedzená. Takýto spôsob volíme pri včasnom zachytení nečistoty čo najbliţšie k zdroju znečistenia ak tok nemá ideálne vlastnosti, pokiaľ je dostatok prostriedkov.

Obr. č.: 3 Menej vhodné pouţitie nornej steny

3. 3 Rozloženie rýchlosti v priereze vodného toku nevhodné na použitie nornej steny.
Ropná látka je premiešaná s vodou, vplyvom väčšej rýchlosti toku ( viac ako 0,5 m/s ) pri povrchu dochádza k úplnému vyhnutiu hradiacej zásterky a ropná látka sa dostáva za nornú stenu. Tento spôsob uloţenia nornej steny znamená mrhanie vecnými prostriedkami bez ich účinného vyuţitia. [ 4 ]

Obr. č.: 4 Nevhodné pouţitie nornej steny

4 POSTUP PRI LIKVIDÁCII EKOLOGICKEJ HAVÁRIE NORNÝMI STENAMI
Postup pri likvidácii závisí od rozsahu kontaminácie a času jej ohlásenia, počtu zasahujúcich osôb, mnoţstva techniky, vecných prostriedkov a spolupráci zloţiek podieľajúcich sa na čistení toku. 1. Prvá norná stena sa umiestni na kľudnej ( vhodnej ) časti vodného toku za bodom maximálneho rozšírenia kontaminácie. Pod nornou stenou sa inštalujú sorbčné hadice, tkaniny, ktoré je nutné pravidelne meniť. Za nimi dochádza ešte k likvidácii monomolekulóveho filmu ropnej látky postrekom vhodnou látkou spôsobujúcou jej biologický rozklad ( Bioversal a pod. ) 2. Druha norná stena sa umiestni čo najbliţšie k zdroju kontaminácie, v mieste kde je moţné zachytiť ešte väčšinu odtekajúceho kontaminantu. 3. Zároveň je potrebné zabezpečiť miesto havárie proti ďalšiemu úniku ropnej látky utesnením prasklín, technologických otvorov, prečerpávaním do náhradných nádrţí a pod., a zabrániť jej úniku do kanalizačnej siete. 4. Umiestni sa jedna alebo viac norných stien medzi body 1 a 2. V prípade potreby sa môţe premiestňovať pod najniţšie umiestnenú stenu. Zároveň s umiestnením zabezpečí odčerpávanie a odvoz kontaminantu. 5. Zabezpečí sa sanácia kontaminovanej zeminy stavebnými strojmi ( bagre a pod. ) s ohľadom na zachovanie stability havarovaného zariadenia ( vozidla ) a okolitých stavieb ( cestné komunikácie ). 6. Veľké vodné hladiny ropná látka sa sústredí sťahovaním pomocou norných stien ku brehu, do zátoky a pod., kde sa vytvorí dostatočná vrstva vhodná na čerpanie alebo sorpciu. Je väčšia potreba techniky pre prácu na vode ( lode, člny ). na veľkých vodných hladinách je potrebné počítať s prúdením vody aj keď ho vizuálne nevnímame. Vetrom sa vytvárajú vlny. [ 4 ] sa

5 POŽIADAVKY PRE SPRÁVNU FUNKCIU NORNÝCH STIEN
a) časť nad hladinou by mala tvoriť 1,5 násobok výšky predpokladaných vĺn tvorených vetrom. b) časť nornej steny pod hladinou by mala byť aspoň 3-násobok hornej časti, nie však väčšia ako 1/3 hĺbky toku v uvedenom mieste c) nornú stenu osadiť v takom uhle k smeru toku , ktorý zodpovedá rýchlosti prúdenia a konštrukcie pouţitej nornej steny. d) norné steny sa osadzujú v miestach kľudného toku a dobrého prístupu e) pri úniku väčšieho mnoţstva závadných musí osadzovať a nebezpečných látok alebo pri tokoch „ dočisťovacia norná stena “ s väčšou rýchlosťou prúdenia sa osadia dve alebo viac norných stien za sebou. f) ako posledná sa sorpčná g) norná stena musí byť súvislá jediné netesné miesto a dôjde k úniku zachytávanej látky h) jednoznačne a presne dodrţať pomer hĺbky ponoru nornej steny k hĺbke vody toku i) vhodné dostupne príjazdové komunikácie a vhodné sorpčné prostriedky [ 2 ]

Obr. č.: 5 Norná stena pri Louisiane na havárii vrtu firmy BP v mexickom zálive [ 8 ]

6 DRUHY NORNÝCH STIEN
6. 1 Sorpčné norné steny
o sú to hydrofóbne ( vodu odpudzujúce ) sorbenty, ktoré sa nepotopia ani po naplnení sorpčnej kapacity o sorpčné hady – nevyuţívajú dokonale celý prierez k sorpcii ropnej látky, preto je výhodnejšie pouţívať sorpčnú textíliu ( koberce ) či prúţky ( uloţené na alebo pred separačnou nornou stenou ) o pouţívajú sa na zachytenie ropných látok nornou stenou, na odstránenie olejového filmu z vodného toku, ak o filtračná náplň do odlučovačov ropných látok a pod

6. 2 Pevné norné steny
o stena je z pevného materiálu ( oceľ, drevo, plast ) pripevnenými vonkajšími

plavákmi, niektoré majú meniteľnú výšku plavákov pre nastavenie optimálneho ponoru o veľká hmotnosť, zlá skladnosť a manipulovateľnosť, nepouţiteľné na plytčinách o vyuţívajú sa ako stále preventívne norné steny na miestach s predpokladaním únikom nebezpečných látok, alebo v profiloch s väčšou rýchlosťou prúdenia pri ne bezpečí mechanického poškodenia a pri predpoklade dlhšieho trvania likvidácie havárie

Obr. č.: 6 Typy konštrukcii norných stien s vonkajšími plavákmi

6. 3 Pružné norné steny
o jednokomorové so vznosnou komorou plnenou penovou výplňou sú ľahké dobre sa inštalujú na hladinu ale zlá skladnosť o jednokomorové so vznosnou komorou plnenou vzduchom dobrá skladnosť o dvojkomorové so vznosnou komorou plnenou vzduchom a hradiacou zásterkou plnenou vodou sú dobre skladné, ľahšie poškoditeľné. Väčšinou sú vyrábané ako jednorazové navinuté na cievkach vo väčších dĺţkach, čo umoţňuje jej rýchle poloţenie aţ v dĺţke 150 m. Ani pri väčších rýchlostiach toku sa norná stena nedeformuje a je dodrţiavaná je hĺbka ponorenia, pričom je účinná aj pri vetre, keď sa tvoria vlny. Vyuţívajú sa v profiloch s väčšou rýchlosťou prúdenia ( aţ do 0,8 m/s ) a pri úniku nebezpečných látok na pevných plochách. [ 3¸ 4 ]

Obr. č.: 7 Jenokomorová norná stena

Obr. č.: 8 Dvojkomorová norná stena

7 NORNÉ STENY PODĽA SPÔSOBU POUŽITIA

7. 1 Ľahká norná stena REO756 pre vysoké rýchlosti toku (hrebeňová) s teleskopickými tyčami
Ideálna zásahová stena pre HaZZ – náhrada za nafukovacie steny. Určená pre vodné toky s vysokou rýchlosťou prúdenia – aţ 1,2 m/s. Jediná stena, ktorá je plne funkčná v dĺţke 220 m pri rýchlosti prúdenia 0,8 m/s. Vysoká pevnosť steny. Ľahké spojenie dielov pomocou plastového teleskopického čapu. Vynikajúca skladnosť. Závaţie na teleskopických tyčiach automaticky stabilizuje stenu po poloţení na hladinu . Stena kladie vode malý odpor a je moţnosť inštalovať ju bez nutnosti mech. Prostriedkov.

Príslušenstvo: - kotviace prvky, plávajúce lano s navijakom, karabíny, očká, reťaze, články

7. 2 Ľahká norná stena REO758 pre vysoké rýchlosti prietoku (hrebeňová)
Ohybný nepotopiteľný plavák, plastové tyče a galvanicky pozinkovaná záťaţ. Štandardná dĺţka plaváku je 5 m. Vysoká trvanlivosť. Veľmi dobrá skladnosť a dlhá skladovateľnosť. Jednoduché napojenie jednotlivých dielov pomocou plastovej tyče. Určená pre vodné toky s vysokou rýchlosťou prietoku (aţ 1,2 m/s). Patentovaná konštrukcia zaisťuje veľmi nízku hmotnosť a jednoduchú manipulovateľnosť. Dlhodobo odoláva poveternostným vplyvom.

Príslušenstvo: - kotviace prvky, kotviace reťaze, články, karabíny, očká, svorky.

7. 3 Rebríčková zásahová norná stena REO788S
1. je určená pre zásah, aj pre trvalú prevádzku 2. ľahká skladacia konštrukcia 3. segmenty sú spájané pomocou čapov 4. dĺţka segmentu je 4 m

7. 4 Rebríčková norná stena REO788
Určená na zásah i pre trvalú prevádzku na riekach s vyššou rýchlosťou prúdenia do 1,3 m/s. Stabilná dvojplaváková konštrukcia, 2 plaváky zaisťujú vysokú účinnosť a stabilitu. Rýchla inštalácia. Pri pouţití nosného lana sa stena prispôsobuje zmenám výšky hladiny. REO788 je vysoko stabilná aj v rýchlom prúde vďaka katamaranovému systému. Výborne pouţiteľná pri stavbách mostov a pod., na prevenciu a zachytenie moţných únikov. Dĺţka segmentu – 5 m.

7. 5 Kovová norná stena REO777 pre vysoké rýchlosti prietoku
Vyrobená z pozinkovaného plechu. Nepotopiteľný plavák. Ţiarovo zinkované kovové spojovacie diely segmentu. Dĺţka segmentu 4 m. Segmenty vybavené rukoväťami. Gumové tesniace zásterky zabraňujú prenikaniu ropnej látky medzi segmentmi. Špeciálny tvar, ktorý zaisťuje výborné zachytenie nebezpečných látok aj na vodných tokoch s vysokou rýchlosťou prúdenia. Vďaka pevnej kovovej konštrukcii vydrţí väčšie namáhanie. Veľmi rýchla inštalácia bez nutnosti ďalšej manipulácie so stenou (nafukovanie, napínanie nosného lana). Výborná aj ako preventívna norná stena. Určené pre rýchlosti prúdenia do 1 m/s bez nutnosti napnutia nosného lana a záťaţového prvku.

7. 6 Ľahká norná stena – pre pomalšie vodné toky REO759
Je určená na tvorenie bariér na vodnej hladine pri likvidácii ekologických havárií a pri prevencii pred nimi. NORNÁ STENA JE PRAKTICKY NEPOTOPITEĽNÁ. Svoje vlastnosti si zachováva aj pri čiastočnej deštrukcii. Má veľmi dobré fyzikálno – mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť. Stena odolá slnečnému ţiareniu. Bez údrţby môţe byť na vodnom toku aj roky. Nornú stenu tvorí pevný obal vyplnený ľahkou ohybnou penou, vybavený oceľovými okami pre vzájomné spojenie. Na spodnom konci steny je záťaţová reťaz. Pouţité materiály sú ekologicky neškodné a dlhodobo odolávajú poveternostným vplyvom. Stena je určená pre pomalé vodné toky (max. 0,2 m/s). Výška nornej steny: 48 cm. Dĺţka segmentu nornej steny: 5 m.

7. 7 Norná stena REO757 pre vyššie rýchlosti prietoku
Ohybný nepotopiteľný plavák. Štandardná dĺţka plaváka: 5 m. Vysoká trvanlivosť. Veľmi dobrá skladovateľnosť. Okamţite pripravená na pouţitie. Ľahké spájanie jednotlivých dielov. Pre vodné toky so zvýšenou rýchlosťou prietoku (aţ 1,0 m/s). Pre vyššie rýchlosti prietoku sa dá pouţiť iba na vopred pripravených profiloch s moţnosťou napnutia nosného lana a záťaţového prvku. Dlhodobo odoláva poveternostným vplyvom.

Príslušenstvo: - oceľové nosné lano, lanové napináky, články, karabíny, očká, svorky

7. 8 Priehradková norná stena REO799
Samonosná, vysoko stabilná a pevná kovová konštrukcia. Prechodová roštová lavička – po inštalácii je moţné po stene prechádzať. Segment slúţi ako improvizované plavidlo – nosnosť 150 kg. Rýchle spájanie segmentov pomocou čapov. Magnetické tesniace elementy medzi segmentmi. Pre manipuláciu so segmentmi je potrebná zdvíhacia technika. Pre vodné toky s rýchlosťou prúdenia do 1 m/s, pri presne definovaných profiloch aj pre vyššie rýchlosti prúdenia. Moţná dĺţka segmentu: 3 alebo 5 m.

7. 9 Dvojkomorová norná stena REO MAXX
Je určená na vytváranie bariér na vodnej hladine i na pevnom povrchu pri likvidácii ekologických havárií. Nornú stenu tvorí dvojkomorový rukáv dlhý 150 m, navinutý na cievky kovového stojana, dva kusy kovových koncoviek (upchávok), osadených hasičskými „C“ koncovkami a odvzdušňovacím ventilom. K nornej stene patrí 8 ks zapínacích popruhov, 2 ks guľových, 2 ks napúšťacích ventilov osadených „C“ hasičskými koncovkami, plávajúce lano, PE lepiaca páska a plátený obal. Fóliový rukáv REO730 je moţné dokúpiť aj samostatne.

7. 10 Nafukovacia norná stena spájaná čapom REO720, REO725
Norná stena navrhnutá pre rýchle spájanie plastovým čapom. Vzdušnica je vodotesne uzavretá v odolnom plášti. Stena je vybavená pútkami pre pripevnenie k nosnému lanu. Dajú sa spájať so starými nornými stenami typu „Technolen“.

7. 11 Nafukovacia plávajúca norná stena REO705S, REO710S
Slúţi na zachytávanie ropných produktov z vodnej hladiny. Ide o vzdušnicu v tvare valca s priemerom 30 cm, ktorá je vybavená hradiacou zásterkou s výškou 35 cm. Stena sa vyrába v dĺţke 5 a 10 m. Jednotlivé diely je moţné ľubovoľne napojiť. 1. hradiaca zásterka je po celej svojej dĺţke spevnená polyamidovým popruhom, ktorý vytvára oká slúţiace na uchytenie nornej steny 2. na oboch koncoch nornej steny sú vytvorené vystuţené textilné lišty, ktoré umoţňujú vzájomné napojenie rýchlo montáţnym kovovým zámkom 3. pozinkovaná reťaz slúţi ako záťaţový prvok 4. norné steny sa prenášajú v textilných obaloch

7. 12 Vzdúvacia priehradka REO715
Je určená na tvorbu bariér tam, kde je na menšom vodnom toku potrebné zaistiť vzdutie vody. Vyuţíva sa na zmenšenie rýchlosti prúdenia a na odstránenie turbulencie počas likvidácie havárie úniku ropných látok.Vzdúvacia priehradka umoţňuje vzdutie vody pri šírke koryta do 6 m, s ďalšími úpravami aţ do 10 m, výška vzdutia je 0,6 – 0,8 m. Farebné prevedenie vzdúvacej priehradky záleţí na rozhodnutí dodávateľa. Priehradka je vyrobená z polyetylénovej fólie, ktorá je z jednej strany spevnená netkanou textíliou. Súčasťou kompletnej dodávky sú skladacie nosné rúrky, príchytné tyče (kliny) a lano dlhé 10 m. V hornej hrane priehradky je prešitý rukáv na nosné tyče. Spodná strana je spevnená prešitím na uchytenie do brehu a na dno vodného toku. V strednej časti plachty (fólie) je všitý rukáv, ktorý je pri hrdle spevnený kovovou obručou. Kovová obruč je k rukávu pripevnená popruhom.

Príslušenstvo vzdúvacej priehradky: o nosné rúrky 2 ks – 2 m, 2 ks – 1 m o príchytné tyče (kliny) 20 ks o ano na priškrtenie odtokového rukáva 10 m o popruh s prackou 2,2 m o kovový medzikruh 1 ks

7. 13 Hrádza PPH070
Rýchla stavba bez pouţitia mechanizačných prostriedkov a vyškolenej obsluhy. Vysoká stabilita a pevnosť hrádze v neupravenom teréne bez potreby ukotvenia. Modulová stavba hrádze neobmedzenej dĺţky. Výborná tesnosť. Veľmi dobrá skladnosť. Neobmedzená skladovateľnosť. Nízka hmotnosť. Voda sama svojou váhou zabezpečí utesnenie hrádze. Pouţitie: 1. vzdúvacia prepážka – vzdutie a ukľudnenie hladiny na malom vodnom toku. Príprava miesta pre zber ropných látok. 2. protipovodňové hradenie – zabránenie rozliatiu vody pri povodni – zvýšenie brehov riek – prehradenie ulice, brán, dverí [9]

8 ZÁVER
V danej práci sme sa zaoberali poznatkami o znečistení vodných zdrojov a ich zabezpečeniu nornými stenami vyuţívanými v súčasnosti. Rozsiahle plochy sú neustále znečisťované nebezpečnými latkami, ktoré ľudia denne produkujú. Je to nebezpečné pretoţe jedovaté látky môţu presakovať i cez podzemné vody. Znečistenie vody môţe rýchlo presiaknuť na veľmi veľké územie. Priemysel, chemikálie a hnojivá sa splavujú do riek. Na niektorých miestach sa vypúšťajú do vody kanalizačné splašky, čo spôsobuje mnohé znečistenia a tým potrebu vyuţívať norné steny. V tejto práci opisujeme funkciu a typy norných stien vyuţívaných pri jednotlivých znečisteniach vody a ich výsledky. Je tu zahrnutá aj likvidácia ekologických havárií na povrchových vodách. Samotné znečistenie vodných zdrojov, ale celkové znečistenie nášho ţivotného prostredia majú na svedomí jej obyvatelia. Preto je potrebné zmeniť ţivotný štýl, aby sme sa lepšie dokázali starať o naše vody a neplytvať ich zdrojmi. Voda je pre človeka nenahraditeľným produktom, ktorý vyuţíva ale aj zneuţíva. Naše hospodárstvo a ţivotný štýl nemá vplyv len na nás, ale aj na naše ţivotné prostredie. V dnešnej modernej dobe sa uţ dokonca vedú vojny o zdroje pitnej vody. Preto si človek musí čím skôr uvedomiť význam vody a správať sa k nej tak, aby aj naďalej zostala hlavným zdrojom ţivota na Zemi. Voda automaticky súvisí od počiatku so ţivotom na našej planéte. Je nenahraditeľný element pre vznik a existenciu ţivých organizmov preto by ju malo ľudstvo racionálne vyuţívať: neplytvať zdrojmi pitnej vody, neznečisťovať odpadovými látkami vodstvo a tým nepriamo narúšať prírodný ekosystém. Kaţdý z nás by si mal uvedomiť nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí .a zamyslieť sa nad ochranou ţivotného prostredia i preto sme sa zaoberali súčasnou problematikou norných stien, pretoţe zatiaľ je to jeden z najúčinnejších spôsobov ako odvrátiť hrozbu kontaminácie pri ekologickej havárii. [ 4¸ 10 ]

9 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
1. PLÁNOVANIE ZDROJOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ, L. Novák a kolektiv, Zilina 2010 2. POŢIARNA OCHRANA VO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PREDPISOCH, Ing. Miroslav Mračko - EPOS, 2001 3. KOVARČÁK,M;. – VAVREČKOVÁ,J.; – ŢEMLIČKA,Z. Likvidace ropných havárií. 1. vydání. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2000. 4. NEKOLNÝ B. Ekologické havárie na povrchových a podzemních vodách, 150 Hoří 5. MINISTERSTVO VNÚTRA SR
-

PREZÍDIUM

HASIČSKÉHO

A

ZÁCHRANNÉHO ZBORU, Takticko-metodické postupy vykonávania zásahov, M E T O D I C K Ý L I S T č. 106 6. TREND týţdenník o hospodárstve a podnikaní, Bratislava 1998 7. http://www.seas.sk/_cms_/_files/750/t110701.htm 8. http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/200329-ropy-muze-unikat-do-mexickehozalivu-nekolikanasobne-vice.html 9. http://www.reoamos.sk/gwgate/files/pdfs_catalog/pdfs/13_sk.pdf 10. http://www.gep.szm.sk