Moldovan A.

Larisa, grupa 3

Tema 2: Care sunt prevederile din versiunea consolidată a Tratatelor Uniunii Europene (2010) relevante pentru descrierea Parlamentului European? Tratatele Uniunii Europene reprezintă principalele izvoare scrise ale dreptului administrativ european. Acestea sunt documente oficiale care au in vedere constituirea unei Uniuni, revizuirea unor reglementări desuete în raport cu realitatea cotidiană sau aderarea unor state la Uniune. În lucrarea aceasta voi avea în vedere reglementările introduse de Versiunea Consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană şi cea a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. Parlamentul European, împreună cu Comisia Europeană şi Consiliul formează triunghiul decizional la nivelul Uniunii Europene. Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul funcţiile legislativă şi bugetară. Pentru a descrie pe larg Parlamentul European voi evidenţia rolul, componenţa dar şi regulile de luare a deciziei din cadrul instituţiei, apelând la articolele din documentele precizate anterior, relevante pentru această instituţie. Înainte de a realiza descrierea propriu-zisă a Parlamentului European, consider esenţial a evidenţia, cu ajutorul Tratatelor Uniunii Europene, locul pe care această instituţie îl ocupă în cadrul Uniunii. Conform articolului 13 alin. 4 din Titlul III al Tratatului privind Uniunea Europeană1: „ Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet Economic și Social și de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcții consultative.” În ceea ce priveşte rolul Parlamentului European, acesta este de a exercita, împreună cu Consiliul două funcţii extrem de importante. Conform articolului 14 alin. 1 din Tratatul asupra Uniunii Europene : „Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă și bugetară. Acesta exercită funcții de control politic și consultative, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Parlamentul European alege președintele Comisiei.” Referitor la componenţa Parlamentului European, este cunoscut faptul că acesta este constituit din reprezentanţii statelor membre ale Uniunii Europene. Conform articolului 14 alin. 2 din Tratatul asupra Uniunii Europene : „Parlamentul European este compus din
1

Versiunea consolidată a Tratatului asupra Uniunii Europene

1

Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod proporțional descrescător. 2 : „Consiliul European adoptă în unanimitate. conform articolului 14 alin. în conformitate cu o procedură legislativă specială. liber și secret. care adoptă în unanimitate. pentru un mandat de cinci ani. stabilește statutul și condițiile generale privind exercitarea funcțiilor membrilor săi. 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene : „Parlamentul European elaborează un proiect pentru a stabili dispozițiile necesare care să permită alegerea membrilor săi prin vot universal direct în conformitate cu o procedură uniformă în toate statele membre sau în conformitate cu principii comune tuturor statelor membre. rolul Comisiei şi cel al Consiliului în organizarea Parlamentului astfel : „După avizul Comisiei și cu aprobarea Consiliului. Consiliul. în cadrul alineatului 2. grupa 3 reprezentanții cetățenilor Uniunii. conform articolului 223 alin. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci și șase de locuri.Moldovan A. o decizie de stabilire a componenței Parlamentului European”. Astfel. Astfel. la iniţiativa şi cu aprobarea Parlamentului. 3 din Tratatul asupra Uniunii Europene : „Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot universal direct. Respectivele dispoziții intră în vigoare după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.” Acelaşi articol reglementează. care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun. reglementată în cadrul Tratatelor.” Conform articolului 227 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene : „Orice 2 Versiunea consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene 2 .” Modalitatea de alegere a membrilor Parlamentului European este. în articolul 14 alin. Acest fapt este reglementat. Reglementări privind funcţiile şi rolul membrilor Parlamentului European se întâlnesc şi în cadrul Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene2. Consiliul hotărăște în unanimitate cu privire la orice regulă și orice condiție referitoare la regimul fiscal al membrilor sau foștilor membri. Larisa. Numărul acestora nu poate depăși șapte sute cincizeci. Parlamentul European. la inițiativa Parlamentului European și cu aprobarea acestuia. stabilește dispozițiile necesare. o decizie privind structura acestei instituţii. un rol important revine Consiliului. plus președintele. hotărând în unanimitate. de asemenea. în cadrul alineatului 4 faptul că „Parlamentul European își alege președintele și biroul dintre membrii săi. pentru un mandat de cinci ani. în conformitate cu o procedură legislativă specială și după aprobarea Parlamentului European. liber și secret.” Conform alineatului 3 al aceluiaşi articol : „Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot universal direct. cu un prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru.” În procesul de stabilire a componenţei Parlamentului European. de asemenea.” Acelaşi articol stabileşte. hotărând prin regulamente din proprie inițiativă.

oficii sau agenții. Comisia comunică Parlamentului European motivele sale. a Consiliului sau a Comisiei. Conform articolului 225 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene „Parlamentul European. cu excepția cazului în care pretinsele fapte sunt examinate de o instanță judecătorească și atât timp cât procedura jurisdicțională nu este încheiată. conform articolului 226 din acelaşi document „ În îndeplinirea misiunilor sale. Conform articolului 15 alin. a Consiliului sau a Comisiei”. la cererea majorităţii membrilor săi.” De asemenea. de asemenea și Consiliul în cazul în care dezbate și votează un proiect de act legislativ. organe.” În ceea ce priveşte regulile de adoptare a deciziilor în cadrul Parlamentului European. grupa 3 cetățean al Uniunii. la Bruxelles. În cazul în care nu prezintă propuneri. conform articolului 231 al acestui document „Cu 3 Versiunea consolidată a Tratatului asupra Uniunii Europene şi cea a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene 3 . pretinsa încălcare a normelor de drept sau administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii. există reglementări din cadrul celor două Tratate3 care se referă strict la acest aspect. Larisa. o comisie temporară de anchetă pentru a examina. fără a aduce atingere atribuțiilor conferite prin prezentul tratat altor instituții. Parlamentul se întrunește de drept în a doua zi de marți a lunii martie.Moldovan A. 2 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene : „Parlamentul European se întrunește în ședințe publice. cu titlu individual sau în asociere cu alți cetățeni sau cu alte persoane.” Reglementările esenţiale în cazul stabilirii modalităţii de luare a deciziilor în cadrul Parlamentului European. poate cere Comisiei să prezinte orice propunere corespunzătoare privind chestiunile despre care consideră că necesită elaborarea unui act al Uniunii pentru punerea în aplicare a tratatelor. la Strasbourg şi în sesiune extraordinară. în cea de a doua marţi a lunii martie. la cererea majorității membrilor care îl compun. o petiție privind un subiect care ține de domeniile de activitate ale Uniunii și care îl privește în mod direct. Parlamentul European poate constitui. Astfel. Parlamentul European se poate întruni în perioada de sesiune extraordinară. Comisia temporară de anchetă își încetează existența prin depunerea raportului său. Acest lucru este reglementat în articolul 229 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene astfel „Parlamentul European se întrunește în sesiune anuală. la cererea unei pătrimi a membrilor care îl compun. adică a modalităţii de vot se regăsesc în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. precum și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European. hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun.” Parlamentul European se reuneşte în sesiunea anuală.

iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei. 2 din acelaşi Tratata : „Ombudsmanul este ales. Parlamentul European hotărăște cu majoritatea voturilor exprimate. 7 „Consiliul exercită.Moldovan A. voi evidenţia.” Relaţia dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană este evidenţiată în articolul 17 alin. Acesta investighează aceste plângeri și întocmește un raport cu privire la acestea. Cvorumul se stabilește prin regulamentul de procedură. în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sale sau a comis o abatere gravă. funcţiile legislativă şi bugetară. care privesc cazuri de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor. conform articolului 234 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene „În cazul în care moțiunea de cenzură se adoptă cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate și de către majoritatea membrilor care compun Parlamentul European. competenţe şi funcţii ale Parlamentului care se exercită împreună cu Consiliul. funcțiile legislativă și bugetară.” Printre competenţele Parlamentului European se regăseşte şi aceea de a alege Mediatorul European sau Ombudsmanul. membrii Comisiei trebuie să demisioneze colectiv din funcțiile lor. dacă este adoptată. împreună cu Parlamentul European. articolul 232 al aceluiaşi Tratat reglementează faptul că „Parlamentul European își adoptă regulamentul de procedură cu majoritatea voturilor membrilor săi. pe durata legislaturii. cele două instituţii îndeplinind. Mandatul acestuia poate fi reînnoit. oficiilor sau agențiilor Uniunii. organelor.” Acesta prezintă.” De asemenea. 4 . grupa 3 excepția cazului în care tratatele dispun altfel. un raport destinat Parlamentului European cu privire la rezultatele investigaţiilor sale. Astfel. atrage demisia Comisie. împreună.” Competenţele Parlamentului European sunt în strânsă legătură cu competenţele Consiliului. în continuare.1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene : „Ombudsmanul European. după fiecare alegere a Parlamentului European. la plângerea Parlamentului European. Conform articolului 228 alin. ales de Parlamentul European. Larisa. anual. Ombudsmanul poate fi destituit de Curtea de Justiție. cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor jurisdicționale ale acesteia. Acesta exercită funcții de definire a politicilor și de coordonare. este împuternicit să primească plângeri din partea oricărui cetățean al Uniunii sau a oricărei persoane fizice sau juridice cu reședința sau sediul social într-un stat membru. împreună cu Parlamentul European. 1 din Tratatul asupra Uniunii Europene „ Consiliul exercită. în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Conform articolului 228 alin. Din acest motiv. Conform articolului 16 alin.” Parlamentul European poate vota o moţiune de cenzură asupra Comisiei care.

În ceea ce priveşte securitatea socială. adoptă cu majoritate simplă o decizie favorabilă examinării modificărilor propuse. libera circulaţie a lucrătorilor pe teritoriul Uniunii. măsurile necesare pentru instituirea liberei circulații a 5 .Moldovan A. reglementarea principală în acest domeniu este întâlnită în articolul 48 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene : „Parlamentul European și Consiliul. 3 : „În cazul în care Consiliul European. stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1). domeniul serviciilor. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social. măsurile necesare în vederea realizării liberei circulații a lucrătorilor”. a dispozițiilor părții a treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului European proiecte de revizuire. 2 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene : „Parlamentul European și Consiliul. grupa 3 funcțiile legislativă și bugetară.” De asemenea. ai șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre. răspunde în fața Parlamentului European. Dintre acestea voi aminti domeniul agricol. după consultarea Parlamentului European și a Comisiei. 8 al aceluiaşi document „Comisia. securitatea socială. președintele Consiliului European convoacă o Convenție compusă din reprezentanți ai parlamentelor naționale. ai Parlamentului European și ai Comisiei. precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului. în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. recunoaşterea diplomelor.” Şi în articolul 17 alin. în cadrul alineatului 6 procedurile de revizuire simplificate astfel : „Guvernul oricărui stat membru. Acesta exercită funcții de definire a politicilor și de coordonare. conform articolului 46 al aceluiaşi document : „Parlamentul European și Consiliul. privind politicile și acțiunile interne ale Uniunii. Acest lucru se realizează prin procedura de revizuire ordinară sau prin procedurile de revizuire simplificate. adoptă. conform articolului 43 alin. integrală sau parțială.” De asemenea. în calitate de organ colegial. adoptă. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social. prin directive sau regulamente.” Parlamentul European cooperează cu Consiliul în diverse domenii.” Parlamentul European joacă un rol important în cadrul procedurii de revizuire a Tratatelor. circulaţia capitalurilor. Conform articolului 48 alin. Astfel. Larisa. în domeniul securității sociale. acelaşi articol reglementează.

Larisa. certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare. şi. Uniunea se prezintă ca formă de guvernare descentralizată . în domeniile care ţin exclusiv de competenţa acestuia. de asemenea. în special prin instituirea unui sistem care să asigure lucrătorilor migranți salariați sau care desfășoară o activitate independentă și persoanelor aflate în întreținerea acestora”. precum şi cea bugetară pe care această instituţie le exercită împreună cu Consiliul reprezintă baza organizării şi exercitării puterii. unde se întâlneşte ideea de reprezentare proporţională. Parlamentul European și Consiliul.” Personal. Condiţia reprezentării proporţionale este asigurată prin modul de alocare a locurilor în cadrul acestei instituţii. sau indirect implicat în procesul de luare a deciziilor. grupa 3 lucrătorilor. consider că Parlamentul European reprezintă un element vital pentru existenţa şi funcţionarea Uniunii Europene. însă anumite reglementări sunt stabilite la nivel naţional de către guvernul fiecărui stat. precum și privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la accesul la activitățile independente și la exercitarea acestora. aceştia urmărind. De asemenea. reprezintă o consecinţă a proporţionalităţii promovate în cadrul democraţiei consensualiste.Moldovan A. deciziile putând fi luate la nivel european. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. consider că diversele domenii în care Parlamentul European este direct. dintre toate variabilele democraţiei consensualiste. Privită ca un sistem federal. sau în domeniile în care Uniunea are competenţe partajate cu statele membre. 6 . dar şi a controlului la nivel european. Reglementarea recunoaşterii diplomelor se regăseşte în articolul 53 alin. Aşadar. 1 din acelaşi Tratat : „În vederea facilitării accesului la activitățile independente și a exercitării acestora. prin modul în care fiecare stat membru este reprezentat la nivel european de către aleşii poporului. adoptă directivele privind recunoașterea reciprocă a diplomelor. Uniunea Europeană poate fi analizată potrivit teoriei interguvernamentalistă sau a celei federaliste. în principal soluţionarea problemelor fundamentale din cadrul statului sau cele de la nivelul Uniunii. Funcţia legislativă. cea mai evidentă în cazul Parlamentului European este cea a proporţionalităţii şi a sistemelor electorale. Acest lucru poate deveni un argument în favoarea descrierii Parlamentului European din perspectiva democraţiei consensualiste.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful