ETIKA HAKIM

Para hakim pada dasarnya terikat dengan beberapa perkara sebagai etika yang perlu diikuti
sepanjang mereka memegang jawatan sebagai hakim. Jika diteliti menurut konsep sistem
kehakiman Islam, ianya disebut sebagai adab-adab sebagai seorang kadhi (hakim). Secara
umumnya adab sebagai seorang hakim itu ialah untuk melaksanakan keadilan. Dalam hal ini
Allah ada berfirman dalam surah al-An¶am ayat 152;
bß´l." ´ó´1´1´C Pb¬´O´P´´BB´ ´¬O."
´´C´m bß Pß`H´M´C P
yang bermaksud ³Apabila kamu mengatakan sesuatu maka hendaklah kamu berlaku adl
sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu³.
Dalam Surah al-Nisa¶ ayat 58 pula Allah berfirman
´´´l ´äBb ´ò´H´M´ÿ´0´· ´"0 Pb"´TA´V
´6´.1´´ÿ1.Bb bß`l´l B´·´1´´"0 bß´l."
ó´1´oN´= ´´´´´) ´´B´1OBb ´"0 Pb¬´o´N´´"ÿ
´X´P´´´OBB´) P
yang bermaksud ³Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanat
kepada ahlinya dan apabila kamu menjalankan hukum ke tas manusia, Allah menyuruh kamu
menghukum dengan adil´.
Oleh itu, seseorang hakim hendaklah menjaga segala tindak tanduk dan sikapnya daripada
sebarang perkara yang boleh menimbulkan keraguan tentang keadilan hukumannya dan
menjaga kebersihan peribadinya. Hakim tidak boleh terpengaruh atau dipengaruhi oleh
keadaan sekeliling atau oleh tekanan daripada mana-mana pihak dalam apa jua bentuk
sekalipun. {Mahmud Saedon, 1991]
Malah, jika dispesifikkan adab-adab hakim itu, ianya dapat dikategorikan kepada dua bentuk
iaitu adab dalam mahkamah dan juga adab di luar mahkamah. Adab hakim di dalam
mahkamah adalah meliputi seperti menghakimi ketika dalam keadaan yang tenang, tidak
boleh terpengaruh dengan orang disekeliling, memberi layanan sama rata, tidak menghakimi
pihak yang mempunyai hubungan, penghakiman di tempat terbuka dan mengikut prosedur
yang ditetapkan. Manakala adab hakim di luar mahkamah meliputi tidak boleh menerima
jemputan khas, tidak boleh menerima hadiah, tidak boleh menerima rasuah, tidak
menjalankan pekerjaan lain dan sebagainya.
Malah jika dirujuk Arahan Amalan No. 1 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Jabatan
Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) turut menyenaraikan berkaitan kod etika Hakim
Syarie. Para Hakim Syarie tertakluk kepada kod etika tersebut dan pelanggaran mana-mana
peruntukan kod etika itu boleh menjadi suatu alasan bagi tindakan diambil di bawah
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.[P.U.(A)395/93]. Kod
etika tersebut turut membahagikan etika hakim di dalam dan di luar mahkamah dan meliputi
segala bentuk perkara yang tidak boleh dilakukan oleh para Hakim Syarie dan ia perlulah
dipatuhi termasuklah juga untuk tidak menerima rasuah.
Rasuah dalam penulisan ini merujuk kepada pemberian seseorang kepada hakim dengan
tujuan agar hukuman dijatuhkan baginya digugurkan atau agar hakim menghukum menurut
kehendaknya. Bermakna, pemberian sesuatu kepada hakim untuk menyelewengkan hukuman
agar hukuman hakim itu menurut kehendaknya.
Jika keadaan ini berlaku, maka hukumnya dalah haram ke atas pemberi dan penerima
walaupun hakim itu telah menghukum dengan kebenaran dan tepat. Ini turut ditegaskan oleh
Abdul Ali Autwah dalam Kitab al-Muhadarat fi Nizam al-Qada¶ fi al-Islam yang
menyatakan bahawa jika seseorang hakim telah membuat sesuatu penghakiman dan dia
menerima rasuah, maka penghakiman itu tidak sah walaupun ia menepati kebenaran.
GAJI HAKIM
Persoalannya kini, apakah yang menyebabkan berlakunya kes Hakim Syarie menerima
rasuah meskipun telah wujud satu kod etika hakim yang jelas? Mungkin kerana itulah, ulama¶
telah bersepakat bahawa para hakim perlu diberi gaji dan saraan yang setimpal. Tetapi ada
riwayat yang menunjukkan pada zaman awal Islam ada para hakim yang tidak menerima
sebarang gaji semasa menjadi hakim seperti Muhammad bin Salleh al-Hasyimi, Abu Basyri
Umar Aktam, Abu Bakar bin al-Muzaffar dan lain-lain. Malah ini ditegaskan oleh al-Khassaf
yang tidak mengharuskan hakim menerima gaji berdasarkan hadis-hadis dan kisah-kisah yang
banyak berlaku sejak zaman permulaan Islam.
Namun, terdapat ulama¶ yang mengharuskan hakim diberi gaji dari perbendaharaan negara
supaya mereka tidak terpengaruh dengan harta umat manusia iaitu menerima rasuah. Ini
dapat dilihat di mana Saidina Ali bin Abu Talib telah memberi gaji yang lumayan iaitu
sebanyak 6000 dirham setahun kepada al-Asytar yang dilantik menjadi hakim di Mesir
dengan katanya µ«berikanlah baginya gaji untuk perbelanjaan mereka sehingga hilang
alasan buat mereka dan bertambah kecil keperluannya terhadap manusiaǦ.
Malah kata Ibn Qudamah dalam al-Mughni bahawa ³harus bagi hakim itu mengambil rezeki
atas kerja-kerja penghakimannya dalam apa jua keadaan sekalipun kerana Abu Bakar ketika
beliau dilantik menjadi khalifah, mereka memperuntukkan kepadanya rezeki dua dirham bagi
setiap hari. Umar pernah mengajikan Zaid, Syuraih dan Ibnu Mas¶ud seterusnya
memerintahkan agar diperuntukan gaji kepada mereka yang menjawat jawatan
kehakiman«´ [ al-Mughni, Jil. 6, hal. 37]
Apa yang penting, dalam soal pemberian gaji ini, ia perlulah diberi dengan kadar yang cukup.
Ini dapat dilihat sepertimana disebut oleh Umar al-Khatab kepada Muaz bin Jabal dan Abi
µUbaidah dengan katanya ³«lantiklah mereka ke jawatan kehakiman, persenangkan mereka,
gajikan mereka dan percukupkan mereka dari harta Allah«´. Malah menurut al-Imam al-
Rashid, dalam pemberian gaji kepada hakim beliau berpendapat perlu diberi lebih dari had
mencukupi hingga kepada tahap menyenangkan agar hakim itu redha, berpuas hati dan
menumpukan kepada kerja penghakiman dengan jiwa yang tenag dan senang. Malah Abdul
Karim Zaidan berpandangan hakim juga perlu diberi rumah yang khusus kepada mereka.
[Nizam al-Qada' hal. 69].
Penulis berpandangan bahawa keperluan hakim diberi gaji yang secukupnya adalah supaya
mereka tidak akan terpengaruh dengan sebarang bentuk rasuah. Ini kerana apabila diberi gaji
yang lumayan, maka jika ada sebarang pemberian rasuah, sudah tentu mereka akan
menolaknya. Malah dengan pemberian gaji yang secukupnya ini bagi mengelakkan para
hakim daripada melakukan sebarang pekerjaan lain bagi menambahkan lagi pendapatan
mereka. Tetapi perlu diingat bahawa sewajarnya hakim tidaklah sekadar diberi gaji yangs
secukupnya sahaja tetapi juga perlulah diberi sebarang bentuk kemudahan lain seperti rumah,
kenderaaan, pengawal dan sebagainya.

Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil´. Hakim tidak boleh terpengaruh atau dipengaruhi oleh keadaan sekeliling atau oleh tekanan daripada mana-mana pihak dalam apa jua bentuk sekalipun.U[O  # j[   yang bermaksud ³Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanat kepada ahlinya dan apabila kamu menjalankan hukum ke tas manusia. 1991] . seseorang hakim hendaklah menjaga segala tindak tanduk dan sikapnya daripada sebarang perkara yang boleh menimbulkan keraguan tentang keadilan hukumannya dan menjaga kebersihan peribadinya. {Mahmud Saedon.  T$ DT  <  1 ( . Um WT [I  FT sP / W< $(] S . Oleh itu.

pemberian sesuatu kepada hakim untuk menyelewengkan hukuman agar hukuman hakim itu menurut kehendaknya. Para Hakim Syarie tertakluk kepada kod etika tersebut dan pelanggaran mana-mana peruntukan kod etika itu boleh menjadi suatu alasan bagi tindakan diambil di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.[P. tidak menghakimi pihak yang mempunyai hubungan. Bermakna. Manakala adab hakim di luar mahkamah meliputi tidak boleh menerima jemputan khas. ianya dapat dikategorikan kepada dua bentuk iaitu adab dalam mahkamah dan juga adab di luar mahkamah. jika dispesifikkan adab-adab hakim itu. Ini turut ditegaskan oleh Abdul Ali Autwah dalam Kitab al-Muhadarat fi Nizam al-Qada¶ fi al-Islam yang . tidak boleh menerima rasuah. Kod etika tersebut turut membahagikan etika hakim di dalam dan di luar mahkamah dan meliputi segala bentuk perkara yang tidak boleh dilakukan oleh para Hakim Syarie dan ia perlulah dipatuhi termasuklah juga untuk tidak menerima rasuah.(A)395/93]. Malah jika dirujuk Arahan Amalan No. 1 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) turut menyenaraikan berkaitan kod etika Hakim Syarie. Rasuah dalam penulisan ini merujuk kepada pemberian seseorang kepada hakim dengan tujuan agar hukuman dijatuhkan baginya digugurkan atau agar hakim menghukum menurut kehendaknya. tidak boleh terpengaruh dengan orang disekeliling.U. Adab hakim di dalam mahkamah adalah meliputi seperti menghakimi ketika dalam keadaan yang tenang. tidak boleh menerima hadiah. Jika keadaan ini berlaku. tidak menjalankan pekerjaan lain dan sebagainya. penghakiman di tempat terbuka dan mengikut prosedur yang ditetapkan.Malah. maka hukumnya dalah haram ke atas pemberi dan penerima walaupun hakim itu telah menghukum dengan kebenaran dan tepat. memberi layanan sama rata.

hal. GAJI HAKIM Persoalannya kini. Jil.menyatakan bahawa jika seseorang hakim telah membuat sesuatu penghakiman dan dia menerima rasuah. Syuraih dan Ibnu Mas¶ud seterusnya memerintahkan agar diperuntukan gaji kepada mereka yang menjawat jawatan kehakiman«´ [ al-Mughni. 37] . Namun. terdapat ulama¶ yang mengharuskan hakim diberi gaji dari perbendaharaan negara supaya mereka tidak terpengaruh dengan harta umat manusia iaitu menerima rasuah. mereka memperuntukkan kepadanya rezeki dua dirham bagi setiap hari. Abu Basyri Umar Aktam. Ini dapat dilihat di mana Saidina Ali bin Abu Talib telah memberi gaji yang lumayan iaitu sebanyak 6000 dirham setahun kepada al-Asytar yang dilantik menjadi hakim di Mesir dengan katanya µ«berikanlah baginya gaji untuk perbelanjaan mereka sehingga hilang alasan buat mereka dan bertambah kecil keperluannya terhadap manusia«¶. apakah yang menyebabkan berlakunya kes Hakim Syarie menerima rasuah meskipun telah wujud satu kod etika hakim yang jelas? Mungkin kerana itulah. Malah kata Ibn Qudamah dalam al-Mughni bahawa ³harus bagi hakim itu mengambil rezeki atas kerja-kerja penghakimannya dalam apa jua keadaan sekalipun kerana Abu Bakar ketika beliau dilantik menjadi khalifah. maka penghakiman itu tidak sah walaupun ia menepati kebenaran. Abu Bakar bin al-Muzaffar dan lain-lain. Tetapi ada riwayat yang menunjukkan pada zaman awal Islam ada para hakim yang tidak menerima sebarang gaji semasa menjadi hakim seperti Muhammad bin Salleh al-Hasyimi. ulama¶ telah bersepakat bahawa para hakim perlu diberi gaji dan saraan yang setimpal. 6. Umar pernah mengajikan Zaid. Malah ini ditegaskan oleh al-Khassaf yang tidak mengharuskan hakim menerima gaji berdasarkan hadis-hadis dan kisah-kisah yang banyak berlaku sejak zaman permulaan Islam.

dalam pemberian gaji kepada hakim beliau berpendapat perlu diberi lebih dari had mencukupi hingga kepada tahap menyenangkan agar hakim itu redha. 69]. pengawal dan sebagainya.Apa yang penting. Malah dengan pemberian gaji yang secukupnya ini bagi mengelakkan para hakim daripada melakukan sebarang pekerjaan lain bagi menambahkan lagi pendapatan mereka. persenangkan mereka. . sudah tentu mereka akan menolaknya. Malah Abdul Karim Zaidan berpandangan hakim juga perlu diberi rumah yang khusus kepada mereka. Penulis berpandangan bahawa keperluan hakim diberi gaji yang secukupnya adalah supaya mereka tidak akan terpengaruh dengan sebarang bentuk rasuah. Tetapi perlu diingat bahawa sewajarnya hakim tidaklah sekadar diberi gaji yangs secukupnya sahaja tetapi juga perlulah diberi sebarang bentuk kemudahan lain seperti rumah. Ini kerana apabila diberi gaji yang lumayan. [Nizam al-Qada' hal. kenderaaan. Malah menurut al-Imam alRashid. berpuas hati dan menumpukan kepada kerja penghakiman dengan jiwa yang tenag dan senang. maka jika ada sebarang pemberian rasuah. dalam soal pemberian gaji ini. Ini dapat dilihat sepertimana disebut oleh Umar al-Khatab kepada Muaz bin Jabal dan Abi µUbaidah dengan katanya ³«lantiklah mereka ke jawatan kehakiman. gajikan mereka dan percukupkan mereka dari harta Allah«´. ia perlulah diberi dengan kadar yang cukup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful