1.0 PENGENALAN.

Tahun 2020 merupakan tahun di mana negara ini sudah mencapai status negara yang maju dan berpendapatan tinggi.Oleh itu, satu visi telah dirangka untuk memastikan aspirasi ini dapat dicapai. Perlaksanaan Wawasan 2020 adalah untuk menunjukkan bahawa negara ini dapat berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Perlaksanaan ini juga adalah untuk menentukan rakyat negara ini dapat dibangunkan secara bersatu menerusi program-program pendidikan.Sebagai agen perubahan, guru perlu memastikan perlaksanaan ini berjaya dengan mendidik dan membina generasi masa hadapan dengan membantu menyedarkan tentang matlamat dan aspirasi negara yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG) dan Wawasan 2020. Bagi memastikan Wawasan 2020 dapat tercapai, rakyat negara Malaysia digesa untuk bersama-sama melakukan perubahan dalam hidup mereka. Penekanan yang dimaksudkan adalah inisiatif pihak kerajaan lakukan untuk merealisasikan matlamat wawasan 2020 iaitu Malaysia sebagai negara yang benar-benar maju.Sembilan

cabaran Wawasan 2020 yang harus dicapai dalam masa yang kurang dari 10 tahun lagi ini memang perlu dihayati oleh setiap rakyat. Penekanan Wawasan 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti tinggi, berpendapatan tinggi, berdaya saing dan berfikiran saintifik yang terarah kepada mengharumkan nama negara dan dapat menyumbang kepada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan kerohanian. Justeru, rakyat negara perlu menyahut cabaran supaya mereka dapat benar-benar menjadikan Wawasan 2020 ini sebagai satu aspirasi negara yang nyata. Tambahan pula, program-program pendidikan misalnya terkandung dalam Wawasan 2020 ini.Dalam hal ini, para guru memegang tampuk perubahan demi membuatkan aspirasi negara boleh terlaksana.Para guru juga diberi tanggungjawab yang besar untuk melahirkan masyarakat yang hebat dan seiring dengan era kemajuan teknologi maklumat.Guru yang berfungsi sebagai agen perubahan haruslah membina generasi muda yang baik untuk menghadapi cabaran yang kental pada masa hadapan.Para guru turut disaran untuk menaikkan semangat muridnya bagi sama-sama menjayakan pelaksanaan Wawasan 2020.

1

adalah menjadi tugas para guru untuk memikul tanggungjawab ini.Oleh itu. Penekanan dari segi Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah guru memainkan peranan penting dalam menjayakan dasar ini.Sebab itulah guru yang cemerlang amat diperlukan bagi mewujudkan masyarakat yang maju. masyarakat merupakan golongan sasaran dalam Wawasan 2020 dan sektor pendidikan difokuskan untuk menjayakan aspirasi ini.Perkara seperti memotong kayu.Justeru.Globalisasi yang pesat membangunkan memerlukan guru dan murid yang dapat berdaya tahan untuk sama-sama mengekalkan keharmonian dan kemajuan negara yang sudah menjadi status negara maju.Selain daripada itu.Para guru merupakan pihak yang terpenting bagi mencapainya dan semua tanggungjawab terpikul di bahu mereka agar negara membangun dari segenap aspek. 2 .Jadi.Setelah mencapai kemerdekaan. para guru harus menggunakan segala ilmu untuk menajayakan aspirasi negara.Dasar Pendidikan Kebangsaan merupakan dasar pendidikan yang digunakan dalam sistem pendidikan negara ini dan dasar ini bertunjangkan daripada penggubalan dasar pendidikan ketika diperkenalkan oleh British yang ketika itu menjajah Tanah Melayu. Pihak kerajaan yang telah menggubal pelbagai dasar telah mencuba banyak pendekatan bagi memastikan Wawasan 2020 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan berjaya diterapkan dan diamalkan oleh para guru khususnya. Ciri-ciri guru yang terbaik amat dititikberatkan iaitu dari segenap aspek yang utama iaitu jasmani. pendawaian litar yang mudah sedikit sebanyak mendedahkan dengan dunia luar dan memberi kemahiran awal supaya murid tahu walaupun sedikit. Secara tuntasnya. dasar pendidikan yang ada itu sudah tidak rasional lagi untuk digunakan.Oleh itu kerjasama guru dan masyarakat amat diperlukan bagi merealisasikannya.Contohnya guru mengajarkan subjek kemahiran hidup di sekolah. Hal ini supaya dapat melahirkan murid yang cemerlang yang dilahirkan dari guru yang cemerlang juga. rohani dan intelektual. guru perlu menghayati dasar ini dan menerapkan dalam bilik darjah. emosi . menanam pokok. memasak. terhasilnya dasar pendidikan yang bercorak kebangsaan yang dicipta oleh rakyat tempatan. Seterusnya menjadi panduan kepada masyarakat negara ini menyumbangkan bakti dan jasa kepada pembangunan negara.

Menerusi kod etika ini juga. Kebiasaannya golongan kanak-kanak senang tertarik dengan penampilan orang lain. Contohnya.Guru juga perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesionperguruan. 3 . Guru akan membuatkan murid-muridnya mencontohi setiap perlakuan dia tidak kira sama ada baik atau buruk. berdisplin dan bermoral tinggi.0 ANALISIS.Pengamalan etika dapat mengekalkan dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas kepada guru. guru yang kemas dan sopan membuatkan murid-muridnya lebih bersemangat untuk belajar jika dibandingkan dengan guru yang selekeh.Misalnya berbudi bahasa.2. apatah lagi jika individu tersebut merupakan gurunya. adalah penting setiap guru di Malaysia wajib memiliki sahsiah yang baik yang mencerminkan profesion perguruan.Guru yang mempunyai sahsiah baik dapat menjadi role model kepada murid-muridnya di samping dapat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan lebih efisien.Oleh yang demikian. INTERPRETASI DAN PENILAIAN ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN GURU. Hal ini disebabkan setiap kerja yang dibuat akan membuahkan hasil yang baik. Kesannya dapat membuatkan murid-murid tahu akan etika pakaian yang kemas dan sesuai mengikut situasi. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan dan supaya dapat membuka mata masyarakatuntuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.Kod etika dianggap penting kerana kod etika menyediakan garis panduan bagaimana tingkah laku guru yang betul dalam profesion perguruan dan sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.Seorang guru perlu mempunyai sahsiah yang baik. Guru akan lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Elemenyang pertama dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG) ialahmempunyai guru yang berpekerti mulia. Jika setiap guru menunjukkan contoh yang baik maka akan menghasilkan murid-murid yang baik juga. Guru yang cemerlang merupakan guru yang dapat memberi keyakinan kepada murid-muridnya untuk membuat perkara baik secara berterusan.Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru sebagai pemegang amanah dalam bidang pendidikan.

Buku rujukan yang ada tidak kerap diperbaharui maklumatnya jika dibandingkan dengan bahan rujukan di internet. Di samping itu.Para guru perlu berbakti kepada negara dengan menyumbang idea.Oleh itu ciri profesionalisme guruperlu merangkumi kemahiran mengajar.Oleh itu. guru juga patut berusaha agar tidak ketinggalan dari segi professional. pengetahuan dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri. terlibat dalam sebarang aktiviti yang dapat membentuk semangat cinta akan negara. mengajar murid-murid mereka dengan penuh komitmen. para guru juga perlu membentuk murid-murid yang berdaya saing.Hal ini bermakna maklumat yang dicari merupakan yang terbaru dan banyak sumber. guru perlu tahu sumber maklumat yang hendak dicari itu tepat dan boleh dibuat rujukan kerana tidak semua laman sesawang yang ada memberikan maklumat yang betul.Guru yang mempunyai pandangan progresif dan saintifik merupakan elemen FPG yang kedua.Guruperlu berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada bidang sains dan teknologi. Elemen FPG yang ketiga ialah gru perlu bersedia menjunjung aspirasi negara.kecekapan seorang guru.Selain tu. yang mempunyai output berkualiti supaya dapat membentuk tenaga mahir untuk kemajuan negara seiring dengan aspirasi Wawasan 2020 misalnya. akses terus ke internet juga berguna jika ingin mencari maklumat.Semua ini dapat dilakukan dengan menggunakan gajet ini.Sebagai seorang guru juga mereka patut dapat membuat keputusan yang rasional adalah penting untuk mengelakkan daripada guru-guru bertindak melulu sehingga boleh meninggalkan kesan buruk terhadap pelajar. Di samping itu. 4 .Kesannya. Penggunaan komputer riba penting kerana guru tidak lagi perlu susahpayah membawa buku yang banyak untuk mengajar. Kita sudah sedia maklum bahawa dua bidang ini penting kerana guru perlu menggunakan alat bantu mengajar ketika mengajar dalam kelas contohnya komputer riba.Para guru disaran menghayati aspirasiyang telah dihasratkan dan berusaha untuk menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. Guru perlu tahu untuk menggunakan alat tersebut. elemen ini dapat dicapai dalam jangkamasa yang dtetapkan.Para guru juga perlu menunjukkan kepimpinan yang positif dan sesuai dengan keadaan.

Dari aspek jasmani. tubuh badan yang sihat diperlukan manakala bagi emosi pula. rohani dan intelek. Trend yang berlaku pada masa kini adalah golongan belia khususnya terlalu mengikut apa yang berlaku di Barat. pemarah perlu dibuang kerana para guru patut bersikap lebih profesional dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.Sebaliknya berfikir secara rasional dan tenangaspek rohani diperlukan kerana dapat memberi ketenangan kepada murid-murid khususnya. Contohnya dari segi pemakaian dan percakapan. para guru perlu melatih murid-murid mereka untuk bijak menguruskan masalah dan tidak terlalu mengikut perasaan.Jadi. pendedahan tentang budaya yang ada di negara ini akan membuat mereka merasa lebih bangga dan diharap dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Bagi elemen yang keempat pula ialah menyanjungi warisan kebudayaan negara. Jadi. Jika semangat ini dididik sejak kecil lagi kepada murid-murid. Elemen yang kelima dalam FPG ialah dapat menjamin perkembangan individu.Mereka perlu diajarkan betapa pentingnya keperluan rohani agar sentiasa bersyukur dengan tuhan dengan apa yang telah dikecapi dalam hidup dan sentiasa mengikut ajaran yang disampaikan dalam agama masing-masing. tidak mudah untuk memastikan aspirasi ini untuk tercapai dan para guru perlu menggalas tugas yang besar. emosi.Hal seumpama ini 5 . Proses asimilasi telah berlaku dan dapat membentuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid. Jadi.Perasaan yang negatif seperti berputus asa. Kini penekanan intelek yang kerap berlaku. Guru perlu menghayati warisan kebudayaan negara yang unik ini kerana kita hidup berbilang kaum.Peranan guru dari segi perkembangan diri dan perkembangan murid secara menyeluruh iaitu dari aspek jasmani. mereka akan mempertahankan nama baik negara Malaysia setiap masa dan sanggup berkorban untuk negara. banyak budaya yang wujud di sini dan proses pertembungan antara budaya-budaya telah membentuk satu lagi ciri budaya yang baru yang diterima pakai oleh setiap rakyat. Perpaduan antara rakyat yang berbilang bangsa akan terhasil dan dapat menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara. Budaya Barat yang kebanyakannya tidak sesuai dengan norma masyarakat negara ini.Empat aspek ini penting kerana merangkumi segenap aspek kehidupan manusia umumnya.

Mereka perlu ada peningkatan dalam apa-apa yang dibuat. akan membentuk insan yang seimbang dan berkualiti tinggi.Jika mereka ingin hidup lebih senang maka usaha yang berterusan perlu ada setiap masa. guru perlu mengubah paradigma murid-murid mereka agar tidak terlalu mementingkan dari segi intelek sahaja tetapi dalam aspek lain-lain juga. progresif dan berdisiplin.bukannya tidak bagus tapi majoritinya murid-murid telah diajar sebegitu. Tanggungjawab guru ialah sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara. Elemen Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang keenam ialah memelihara masyarakat yang bersatu padu.Para guru perlu mengajar muridmurid mereka dari empat aspek ini kerana jika dapat dicapai. Guru mempunyai tanggungjawab yang berat dalam bidang pendidikan bagi merealisasikan elemen keenam ini. Oleh itu. Mereka ini merupakan aset negara yang berharga dan akan memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. Guru merupakan orang yang amat dipercayai oleh masyarakat di negara ini dan mereka menghormati profesion ini. tanggungjawab guru tidak tertumpu kepada mengajar murid-murid di sekolah sahaja tapi sentiasa mengubah pemikiran masyarakat di sekeliling mereka supaya sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara agar menjadi lebih progresif.demokratik. Hal ini amat membimbangkan pihak kerajaan kerana akan menghasilkan ramai murid yang bijak pandai tapi lemah dari segi fizikal. Jika negara ini mempunyai ramai rakyat yang berpotensi tinggi.Contohnya jika ingin mengubah taraf ekonomi sesebuah keluarga.Para guru perlu berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan kerana masyarakat tidak patut berada di satu tahap sahaja. Bagi mereka.Jadi. kemajuan dapat dicapai. aspek ini paling penting dan aspek-aspek yang lain tidak perlu ditekankan atau dipelajari sama sekali. 6 . Kita tidak mahu ada murid yang cenderung untuk fokus ke arah satu aspek ini sahaja tapi dapat menguasai sepenuhnya.

guru senang untuk mempengaruhi orang lain kerana mereka amat dipercayai dan disegani oleh orang lain. ibu bapa dan masyarakat bagi memastikan pengajaran ilmu yang ingin disampaikan kepada murid-murid berkesan dan difahami oleh mereka. sejak awal lagi murid perlu dididik dengan baik bagi menghasilkan golongan yang dapat memberi sumbangan kepada kemajuan negara ini.Justeru.dalam erti kata yang lain. 7 . guru mempunyai akauntabiliti yang tinggi terhadap murid-murid. Oleh itu.

tidak kira kepada manusia atau alam sekitar. Hal ini untuk memperincikan lagi peranan dan tugas guru untuk membangunkan modal insan yang berkualiti pada hadapan.Penekanan kepada unsur ketuhanan diletakkan di peringkat tertinggi sekali kerana mendidik individu supaya percaya dan patuh kepada ajaran agama seterusnya menganjurkan kepada peningkatan ilmu seseorang.Model ini mencakupi tiga unsur yang berkaitan dalam profesion perguruan iaitu unsur ketuhanan. kendiri dan kemasyarakatan. 8 . Rajah 1: Model Konseptual Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan.0 KEPENTINGAN-KEPENTINGAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU TERHADAP PERANAN GURU DENGAN BERDASARKAN MODEL KONSEPTUAL FALSAFAH PENDIDIKAN GURU.Hal ini kerana setiap agama mengajar penganutnya supaya berbuat baik kepada semua. kemahiran dan nilai yang disepadukan merangkumi semua disiplin mata pelajaran. Model konseptual pendidikan guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama iaitu kendiri. kemasyarakatan dan ketuhanan.3.

para guru perlulah melakukan perkara tersebut dahulu jika ingin muridnya berbuat baik Unsur yang terakhir ialah kemasyarakatan. iaitu pengetahuan. Kesannya guru membentuk peribadi masyarakat di sekelilingnya. Dalam erti kata yang lain.Bagi unsur kendiri pula. dan nilai. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat.Contohnya masyarakat di kampung yang kerapkali bertanya setiap perkara yang hendak dilakukan.Kepentingan aspek pertama yang perlu dikuasai seorang guru ialah menguasai ilmu pengetahuan tentang dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Di bawah tiga unsur utama tersebut. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan.Hal ini disebabkan guru yang hendak mendidik muridnya membuat perkara baik.Selaras dengan FPK dan FPG. Model Konseptual Pendidikan Guru ini merangkumi tiga aspek asas. pembentukan sahsiah. menanamkan semangat cinta akannegara perlulah mempunyai nilai-nilai tersebut dalam dirinya. mereka meminta pendapat guru di situ kerana profesion perguruan amat dipandang mulia. Guru juga dipandang mulia oleh masyarakat kerana dianggap sebagai agen perubahan dalam komuniti setempat. Jadi.Hal ini disebabkan seorang guru boleh memberi ilmu kepada muridnya dan berpengetahuan luas secara umumnya. Para guru perlulah menguasai ketiga-tiga aspek ini agar kreadibiliti seorang guru dapat ditonjolkan secara menyeluruh dan berkesan. lebih cenderung kepada pembinaan daya ketahanan. iaitu di internet. bersemangat patriotisme dan berpekerti mulia. kemahiran.Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan.Guru merupakan agen sosialisasi dalam masyarakat. sumber ilmu bukan lagi didominasi oleh buku-buku tetapi di hujung jari sahaja. pemupukan budaya ilmu.Pada zaman yang sedang berkembang pesat ini. 9 . Para guru akan sentiasa berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan sentiasa berinteraksi dengan masyarakat tersebut disebabkan tugas merekamendidik anak-anak masyarakat tersebut. mematuhi peraturan sekolah.

Minat muridnya juga akan bertambah dan lebih aktif.Misalnya seorang guru boleh mengajar muridnya dalam suasana yang berbeza dari sebelumnya. Misalnya seorang guru perlu tahu cara untuk mengatasi masalah kelas yang terlalu bising.Jika setiap hari murid asyik belajar di dalam bilik darjah sahaja.Perkara ini supaya muridnya dapat permandangan yang baru dan mendapat ilham dari persekitaran yang terbuka. kemahiran pedagogi dan sebagainya. kemahiran ikhtisas. tidak semua maklumat yang dicari adalah tepat 100 peratus kerana boleh diedit oleh sesiapa sahaja misalnya sumber dari Wikipedia.Cara pemerolehan ilmu secara ini amat disambut baik oleh semua orang kerana kandungan ilmu yang tidak terhad jika dibandingkan dengan buku. kemahiran berkomunikasi penting di dalam profesion perguruan kerana para guru memang berdepan dengan muridnyasetiap masa. walaubagaimanapun. Dia boleh pilih untuk memarahi murid-murid tersebut atau menggunakan pendekatan alternatif. Tetapi penggunaan internet membolehkanmurid mudah mendapat maklumat dan sentiasa mempelajari ilmu yang baru setiap hari dengan cepat. kemahiran berkomunikasi. Guru haruslah tahu bagaimana untuk mengurangkan masalah tersebut. guru tersebut boleh mengajar di luar bilik darjah. Tambahan pula.Para guru haruslah menguasai kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. guru juga harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang semua aspek semasa agar tidak dipandang rendah oleh muridnya.Selalunya aspek kemahiran lebih tertumpu kepada pengajaran di luar bilik darjah dan melibatkan persediaan fizikal dan mental. Aspek ini penting agar dapat memberi tunjuk agar kepada pelajarnya dalam situasi tertentu. seiring dengan perkembangan teknologi maklumat pada masa kini.Kaedah mendapatkan ilmu dengan membaca buku dianggap sebagai kaedah yang ortodoks manakala penggunaan internet kebanyakannya secara interaktif. 10 .Justeru. Aspek kedua yang seorang guru perlu kuasai ialah kemahiran.

ketiga-tiga aspek ini disepadukan agar dapat melahirkan guruguru yang berkualiti tinggi dan mengikut hasrat kerajaan. Guru yang cemerlang perlulah mempunyai daya pengetahuan yang tinggi dalam isu-isu global dan glokal.Keadaan ini berbeza jika dibandingkan dengan guru yang tidak seimbang dari segi rohani. para guru tidak disebut sebagai tidak mengikuti peredaran masa. Oleh itu. patriotik. intelek dan jasmani (JERI). berpekerti mulia.Secara puratanya ¼ hidup manusia dihabiskan untuk belajar.Aspek yang seterusnya ialah nilai yang merujuk kepada amalan nilai-nilai murni. Model Konseptual Pendidikan Guru turut menekankan matlamat memperkayakan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani. Sedar atau tidak model Konseptual Pendidikan Guru mempunyai objektif yang sama dalam menekankan matlamat mengembangkan potensi murid secara seimbang dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari segi JERI.setiap perbuatan guru akan dipandang dan ditiru oleh masyarakat.Setiap perbuatan akan berpandukan hawa nafsu sahaja dan menyimpang dari sasaran yang sepatutnya.Perlakuan guru seperti penyayang. berdaya tahan. Akibatnya. 11 . para guru perlu bersikap profesional dan memberikan tumpuan yang maksimum ketika mengajar dalam bilik darjah.Contohnya guru yang hebat secara rohani dapat berfikir dengan rasional dalam membuat keputusan. Lagipun bila menjadi seorang pendidik. emosi. Para guru pada masa kini ada segelintirnya hanya mahu tahu tentang apa yang hendak diajar tapi tidak mahu sangat peduli tentang hal-hal yang lain seperti soal kemasyarakatan dan sahsiah muridnya. Sepatutnya hal seumpama ini tidak wujud kerana tugas guru boleh dikatakan sebagai ibu bapa kedua kepada muridnya. inovatif.Tugas yang digalas oleh para guru bukanlah mudah kerana kejayaan atau kegagalan muridnya bergantung kepada guru tersebut. akan terhasil generasi yang mempunyai modal insan yang tinggi dan boleh dibanggakan.Jikalau terdapat apa-apa masalah sekalipun. Ini bermakna bahawa para guru haruslah menguasai keempat-empat aspek ini sebelum mendidik anak muridnya dan dikategorikan sebagai guru yang cemerlang. Guru yang mulia dapat menghasilkan murid yang mulia juga.Jadi. kreatif dan patuh kepada etika profesion keguruan perlulah diamalkan oleh setiap guru di negara ini.

Guru ketika mengajar akan bermain dengan emosi muridnya agar tumpuan yang maksimum dapat diberikan. para guru harus juga mempunyai pengetahuan dalam luar cakupan pengajarannya. jika seorang guru itu dapat mengawal emosinya apabila berhadapan dengan situasi tegang dengan muridnya.Sepatutnya guru memberikan peluang kepada muridnya untuk mencuba suatu benda yang baru.Para guru juga merupakan tempat rujukan murid kerana mereka sangat percaya pada guru mereka.Hasilnya. Tambahan pula aspek yang dianggap penting yang perlu ada pada guru ialah kecemerlangan dari segi intelek. Sepatutnya tidaklah mendatar sahaja.Selain itu.Emosi merupakan aspek yang besar kerana sangat mempengaruhi perwatakan seorang guru.Guru yang seimbang dari segi emosi juga dapat membentuk murid yang cemerlang kerana kawalan emosi guru tersebut mengajar murid.Misalnya guru yang mengajarkan Sejarah juga perlu tahu mengenai cara-cara untuk menanam pokok bunga dan tidak hanya tertumpu pada satu bidang sahaja.Guru sinonimsebagai gudang ilmu dan ini bermakna guru mempnyai pengetahuan yang banyak.Hal ini dapt dicapai jika adanya penglibatan dengan murid-murid juga. jalan penyelesaian yang aman dapat dicapai. 12 . guru tersebut boleh menggunakan kelebihan memanipulasi emosinya untuk meredakan ketegangan yang berlaku. Oleh itu. seorang guru perlu mengisi pengetahuannya dengan ilmu-ilmu terkini termasuklah ilmu yang tidak berkaitan dengan subjek yang diajarnya kerana para guru itu perlu sentiasa mengikuti segala ilmu mengikut arus permodenan kerana setiap pelajar pada masa kini inginkan fakta yang tetap dan cepat. Oleh itu.Para guru juga haruslah seimbang dari segi emosi.

13 .Pengalaman yang dikecapi merupakan ilmu yang berharga dan berguna kerana para guru perlu tahu tanggungjawab sebenar yang patut ada pada guru yang sejati. Fenomena guru yang dihantar bekerja di kawasan pedalaman memang mempunyai pandangan yang berbeza.Ada yang bersetuju dan tidak kurangnya yang tidak yakin dapat hidup berkelana di tempat yang serba kekurangan.Kesemua aspek yang ada boleh dijadikan kayu ukur untuk membentuk guru yang cemerlang dan memenuhi aspirasi negara.Guru perlu bersedia dari segi fizikal dan mental dalam kerjaya ini.Aspek yang terakhir yang perlu ada sebagai seorang pendidik ialah aspek jasmani.Kawasan sekolah terlalu jauh dengan kemudahan awam. Jadi. Model Konseptual Pendidikan Guru telahdirangka berdasarkan kepada dasar Falsafah Pendidikan Guru. kesabaran yang tinggi amat diperlukan.guru terpaksa bersusah payah untuk ke sekolah. Secara keseluruhannya. ketahan fizikal dan mental memang memainkan peranan yang signifikan kerana tahap ketersampaiannya yang rendah. Tugas untuk memenuhi tanggungjawab sebagai guru memang perlu dicapai dan disempurnakan oleh para guru.Menyempurnakan tanggungjawab guru penting dan guru perlu sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi keperluan pendidikan negara dan masa depan perlu diterapkan dalan jati diri seorang guru. Guru perlu menggunakan ilmu dan kemahiran yang ada ketika mengajar demi kemajuan mereka.Dalam kes ini.

Sembilan peranan yang ada tersebut dapat diserapkan dengan bantuan guru di sekolah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada tuhan kerana saya berjaya menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya dengan keadaan yang sihat setiap masa. Oleh itu.Seterusnya. tugasan ini sedikit sebanyak mengajar saya betapa pentingnya golongan guru dalam menjayakan aspirasi ini. 14 .Memang nampak seperti mudah pada awalnya tetapi kehendak soalan ini adalah untuk mengaitkan dua pelaksanaan kerajaan ini dengan tugas para guru.tugasan ini berkisar kepada aspirasi negara iaitu Wawasan 2020 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.Dalam sukatan subjek ini terdapat juga Wawasan 2020.Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga berkait rapat dengan Wawasan 2020 tapi lebih menfokuskan kepada bidang perguruan. Dalam erti kata yang lain.Contohnya Wawasan 2020 berperanan untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti tinggi dalam setiap aspek kehidupan.4. Subjek Falsafah Pendidikan Guru merupakan satu subjek yang memerlukan keamatan yang kefahaman yang tinggi untuk membolehkan kita faham dan terima apa yang diajarkan.Sememangnya dasar-dasar ini merupakan satu rujukan kepada para guru untuk mengajar di sekolah.0 REFLEKSI.Oleh itu. perkara ini menjadi batu loncatan kepada guru untuk merealisasikan dasar ini.Guru yang berfungsi sebagai agen sosialisasi haruslah menggunakan peluang yang ada bagi melahirkan generasi muda yang boleh dibanggakan. para guru perlulah melakukan apa yang terdaya bagi mencapai hasrat ketiga-tiga aspirasi ini.Dua dasar pendidikan ini mengajar guru supaya mengamalkan nilai dan etika kerja yang baik seiring dengan pembangunan negara.Hal ini bermakna bahawa profesion keguruan merupakan sasaran utama dalam memastikan kejayaan Wawasan 2020 dan dasar pendidikan kebangsaan. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang terlibat dalam kehendak soalan tugasan ini. rasa terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang bersamasama membantu saya semasa menyiapkan tugasan ini.Pada tahun ini iaitu tahun 2011 sudah masuk fasa kedua pelaksanaan aspirasi ini dan setiap guru harus berusaha mendidik masyarakat amnya untuk melakukan perubahan ke arah kemajuan negara.

banyak timbulnya kes-kes yang melibatkan salah laku guru dan kebanyakannya merupakan guru yang baru mengajar. agar mereka tidak hanyut dalam arus pembangunan kemewahan kebendaan yang begitu laju sekali.Dalam Wawasan 2020 misalnya.Noordin. 1998. dalam membicarakan cabaran wawasan 2020 untuk melahirkan masyarakat penyayang.Pembangunan negara yang positif merupakan sasaran kita supaya dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani.Kepesatan perkembangan teknologi yang tidak selaras dengan pembangunan aspek nilai dan moral boleh mengakibatkan manusia ketandusan nilai kemanusiaan sejati (Abu Bakar Abdul Majid & Sarina Othman.Pembangunan yang banyak ditekankan supaya rakyat dapat menikmati hidup yang selesa mendatangkan kesan negatif.Apabila para guru ingin memperbaiki akhlak murid.Sepatutnya pengajaran nilai-nilai yang baik perlu diterapkan di seluruh negara dan tidak tertumpu di sekolah saja. matlamat ini tidak akan tercapai jika usaha tidak dilakukan oleh semua pihak. Guru mempunyai peranan paling penting. perbincangan secara serius tentang kualiti peribadi guru juga adalah perlu. terdapat sedikit kekangan untuk melaksanakan visi tersebut. penekanan ilmu pengetahuan amat penting.Contohnya mengajar muridnya hanya untuk mendapat gaji yang lumayan dan waktu kerja yang singkat sahaja.Negara memerlukan generasi guru yang benar-benar berwibawa.Ada juga guru yang tidak bersungguh-sungguh melakukan tugasnya. Oleh itu. 15 . Tajul Ariffin Mohd. Selain itu.Pembangunan manusia kini menghadapi krisis ketidakseimbangan antara pembangunan kebendaan dengan kerohanian dan emosi. emosi. biologi.Pembangunan kemewahan yang tumbuh begitu cepat. 1992). Oleh itu. rohani dan intelektual.Pelaksanaan tugasan ini juga memberi peluang kepada saya untuk mengkaji kekuatan dan kelompangan yang ada tiga aspirasi negara yang di atas. mudah sekali menghasilkan kemusnahan. baik alam fizikal. bertanggungjawab dalam mengawasi disiplin murid.Tanggungjawab untuk mendidik juga janganlah diserahkan bulat-bulat kepada guru tapi setiap komuniti masyarakat harus bersatu padu. bahkan juga pada keruntuhan rohani dan kejiwaan. khususnya dalam mengawal keseimbangan moral murid.

prestasi guru yang sentiasa meningkat dan pencapaian yang berkualiti dan dapat memenuhi kehendak aspirasi negara Malaysia.Bukan sahaja dapat berjaya di negara ini tapi mempunyai kualiti yang bertaraf dunia. Falsafah Pendidikan Guru yang wujud haruslah diamalkan demi memenuhi kehendak murni ini. Guru perlu mempunyai sifat amanah dalam menjalankan tugas dan terhadap ilmu. kemampuan guru yang cemerlang akan dapat membina keyakinan dalam kalangan murid dan mempengaruhi muridnya. 16 . Akhir kata.Oleh itu. tapisan yang ketat patut dilaksanakan untuk memilih bakal guru pelatih yang ingin berada dalam bidang keguruan. Antaranya untuk menanam nilai-nilai insan melalui keilmuan dan pendidikan bagi menghidupkan potensi-potensi dalaman dan luaran dalam diri murid supaya dapat berkembang dan berfungsi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dikehendaki.Syaratsyarat yang harus dilaksanakan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG) perlulah tertumpu ke arah menghasilkan bakal guru yang berwibawa.Sepatutnya perkara seumpama ini tidak boleh ada kerana boleh menjejaskan institusi perguruan amnya.Oleh itu. Guru perlu juga ada kemampuan untuk menilai kecenderungan dan kegemaran seseorang murid supaya dapat memudahkannya membentuk murid dengan menggunakan cara yang sesuai ketika belajar. Dengan adanya sifat±sifat ini akan terhasillah tugas kerja yang sempurna.Guru merupakan sumber kepada murid dalam semua perkara untuk mendapatkan ilmu dan juga sumber untuk dicontohi dalam pembinaan akhlak yang baik.

htm.mohe.ccc. Kesenian Dan Warisan. tanggungjawab. (2005).edu/apa/book.my/sk.5.gov. Choong Lean Keow. Abdul Rahim Abd Rashid.Pendidik Bil 51/Ogos 2008.Kementerian Kebudayaan. http://upu.htm.0 RUJUKAN. (2010). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman SDN BHD Badrunsham Dahalan.ppr/fpn. Selangor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.commnet.org/wiki/Falsafah_Pendidikan_Kebangsaan. Guru mesti mampu imbangi kehendak masyarakat.sabah. diakses pada 23 Februari 2011 http://ms.my/portal/arkib/fpk. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Untuk program Ijazah Muda Perguruan.wikipedia. diakses pada 23 Februari 2011 http://www. diakses pada 6 Mac 2011 17 . diakses pada 27 Februari 2011 http://www. Profesionalisme Keguruan Prospek dan Cabaran.kayau. (2008).php .edu.

Selain itu.Penekanan dasardasar yang terlibat dalam menjayakan usaha kerajaan secara umumnya menggariskan terhadap kemajuan negara.6. Perhatian yang tinggi dalam bidang kemajuan merupakan persamaan dua dasar ini. Hal ini kerana guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid supaya menghayati dan melaksanakan aspirasi negara. Secara umumnya para guru harus menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan bersungguh-sungguh setiap masa agar sama-sama dapat menyumbangkan kepada kemajuan negara. Aspirasi negara yang hendak dicapai oleh masyarakat negara ini. penghayatan terhadap Falsafah Pendidikan Guru akan melahirkan generasi guru yang berdisiplin dan seiring dengan kehendak dasar ini. Wawasan 2020 bertujuan menjadikan negara berstatus negara maju menjelang tahun 2020 dengan mengatasi sembilan cabaran yang timbul. guru telah diberi kepercayaan untuk menggalas tanggungjawab yang besar bagi 18 . Memang tidak syak lagi Falsafah Pendidikan Guru mempunyai ciri-ciri guru yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi negara dan Wawasan 2020 umumnya.0 KESIMPULAN. Oleh itu. Pihak yang difokuskan pula adalah para guru.Bukan mudah untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti tinggi dan cemerlang dari segenap aspek.Tetapi bukan mudah untuk mencapai matlamat aspirasi ini kerana manusia bukanlah sempurna.Bukan menjadi alasan untuk tidak berubah sebaliknya usaha yang berterusan ke arah penghayatan haruslah dilakukan.Walaubagaimanapun.Pengorbanan dan kecekalan yang tinggi patut ada pada guru supaya menjadi agen perubahan untuk mengubah keadaan masyarakat supaya dapat membangunkan negara.

Justeru. para guru memainkan peranan yang amat penting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai dan kemahiran yang berkesan. semua pihak perlu mengembling tenaga bagi menjayakan aspirasi negara.memastikan penyampaian ilmu.Ringkasnya. 19 .