Nguyên lý hoạt động của EDFA Cách 1: Quá trình bức xạ xảy ra trong EDFA nhìn chung có thể

được phân cấp thành bức xạ kích thích và bức xạ tự phát. Khi các ion Erbium Er3+ được kích thích từ trạng thái nền thông qua sự hấp thụ ánh sáng bơm, nó sẽ phân rã không phát xạ từ các mức năng lượng cao hơn cho tới khi tiến tới trạng thài siêu bền 4I13/2 . Tín hiệu quang sẽ đi đến các Erbium đã được kích thích. Quá trình bức xạ kích thích sẽ xảy ra các photon phụ có cùng pha và hướng như tín hiệu tới. Như vậy đã đạt được quá trình khuếch đại quang trong EDFA. Các ion đã được kích thích mà không tương tác với ánh sáng tới sẽ phân rã tự phát tới trạng thái nền với hằng số thời gian xấp xỉ 10ms. Phát xạ tự phát SE (Spontaneous Emisson) có pha và hướng ngẫu nhiên. Tiêu biểu có ít hơn 1% phát xạ tự phát được giữ lại bởi mode sợi quang và nó trở thành các nguồn nhiễu quang. Ở đầu ra của bộ khuếch đại quang EDFA không những tín hiệu được khuếch đại mà nhiễu này cũng sẽ được khuếch đại và tạo ra bức xạ tự phát được khuếch đại ASE (Amplified Spontaneous Emisson). ASE là suy giảm tỷ lệ trên nhiễu của tín hiệu qua bộ khuếch đại. Cách 2: Nguyên lý khuếch đại của EDFA được dựa trên hiện tượng phát xạ kích thích Quá trình khuếch đại tín hiệu quang trong EDFA có thể được thực hiện theo các bước như sau (xem hình 1)

Hình 1: quá trình khuếch đại tín hiệu xảy ra EDFA với hai bước sóng bớm 980 nm và 1480 nm - Khi sử dụng nguồn bơm laser 980nm, các ion Er3+ ở vùng nền sẽ hấp thụ năng lượng tử từ các photon (có năng lượng Ephoton = 1.27eV) và chuyển sang trạng thái năng lượng cao hơn ở vùng bơm (pumping band) (1) - Tại vùng bơm các Er3+ phân rã không bức xạ rất nhanh (khoảng 1micro s) và chuyển
xuống vùng giả bền (2)

-

Khi sử dụng nguồn bơm laser 1480 nm, các ion Er3+ ở vùng nền sẽ hấp thụ năng lượng từ các photon (có năng lượng Ephoton = 0.841 eV) và chuyển sang trạng thái năng lượng cao hơn ở đỉnh của vùng giả bền (3)

Các photon tín hiệu kích thích các ion Er 3+ ở vùng giả bền (7) . Độ rộng giữa vùng giả bền và vùng nền cho phép sự phát xạ kích thích (khuếch đại) xảy ra trong khoảng bước sóng 1530 nm – 1565nm.Các ion Er trong vùng giả bền luôn có khuynh hướng chuyển xuống vùng năng lượng thấp (vùng có mật độ điện tử cao) (4) . cùng phân cực. Tín hiệu ánh sáng được khuếch đại. Đ ũng là vùng bước sóng hoạt động của EDFA. Tín hiệu ánh sáng bị suy hao . nếu không được kích thích bởi các photon có năng lượng thích hợp (phát xạ kích thích) các ion Er3+ sẽ chuyển sang trạng thái năng lượng thấp hơn ở vùng nền và phát xạ ra photon (phát xạ tự phát) (5). Độ lợi khuếch đại giảm nhanh chóng tại các bước sóng lớn hơn 1565 nm và bằng 0 dB tại bước sóng 1616 nm. Hiện tượng phát xạ kích thích xảy ra.Các photon tín hiệu bị hấp thụ bởi các ion Er ở vùng nền (6). sẽ xả đồng thời hai hiện tượng sau: . Khi đó.Sau khoảng thời gian sống (khoảng 10ms). Khi cho tín hiệu ánh sáng đi vào EDFA. các ion Er3+ bị kích thích sẽ chuyển sang trạng thái năng lượng từ mức năng lượng cao ở vùng giả bền xuống mức năng lượng thấp ở vùng nền và phát xạ photon mới có cùng hướng truyền. cùng pha và cùng bước sóng. - .