RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 2011

Tema / Minggu ( 1 – 3) Senario Masyarakat Kita Karangan Bentuk Surat Kiriman Rasmi Rumusan 3/1/2011 21/1/2011 Objektif HP Sistem Bahasa Komsas KBT Ilmu Nilai

Para pelajar dapat: 1. Membaca mengikut intonasi yang betul 2. Memahami petikan yang dibaca dan dapat menjawab soalan dari petikan. 3. Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting, tema dan rumusan. 4. Dapat membina ayat berdasarkan satu kata dasar 5. Dapat mengetahui penggunaan kata nama am dan kata nama khas 6. Menulis karangan bentuk perbincangan 7. Menyenaraikan isi-isi penting 8. Menyusun isi-isi penting 9. Melafazkan puisi dengan gaya yang menunjukkan pemahaman dan penghayatan 10. Menyenaraikan ciri-ciri puisi tradisional 11. Menerangkan maksud pantun, syair, seloka dan gurindam 12. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat, isi tersirat dan penutup. 13. Menghasilkan satu rumusan lengkap Para pelajar dapat: 1. Membaca mengikut intonasi yang betul 2. Memahami petikan yang dibaca dan

Novel : 2.0 4.0 7.0 8.0 10.0 12.0 Kosa kata: saluran kemasyarakat an emosi melentur digugat ganjaran Sistem ejaan: ejaan kata dasar - ejaan kata terbitan Menjana idea Menyusun atur Baik hati Menganalisis Merumus Bertanggungja wab Tatabahasa: kata nama kata nama am kata nama khas ayat topik ayat dasar ayat tunggal Mencirikan Melunas Rindu Aspek: Sinopsis (Bab 1- bab 19) Membuat inferens Tolongmenolong Membuat kaitan dan perhubunagan Sastera Bahasa Simpati Bekerjasama Kemasyarakatan Kasih sayang

(4 – 7) Ambang Remaja

1.0 2.0

Tatabahasa : kata nama tunggal

Novel : Melunas Rindu

Sosial Kejujuran Sastera Kasih sayang

0 12.0 12. Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting. Menerangkan maksud sajak 13. 7.0 11. 4. 4.Karangan Bentuk Surat Kiriman Tidak Rasmi Rumusan 24/1/2011 18/2/2011 dapat menjawab soalan dari petikan. Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting.kata kerja dan kata tugas 7.0 8. Memahami petikan yang dibaca dan dapat menjawab soalan dari petikan.0 3. 14. Menyenaraikan isi-isi penting 9. Menyenaraikan ciri-ciri sajak 3. tema dan rumusan. Dapat menukar ayat cakap ajuk kepada cakap pindah dan sebaliknya 5. 6. Melafazkan sajak dengan gaya yang menunjukkan pemahaman dan penghayatan 11.0 - kata nama terbitan kata nama ganda kata hubung ayat majmuk ayat penyata Aspek : watak perwatakan tema persoalan Bahasa Kemanusiaan Alam sekitar Keberanian Kesyukuran Berdikari Kosa kata: amanat membebani melayari memperkotak an sergah Intonasi.0 7. Mengetahui penggunaan kata nama majmuk . Menghasilkan satu rumusan lengkap 7. Menyatakan pengenalan .0 10. ayat tanya ayat penyata (8 – 11) Dunia Semakin Canggih Karangan Bentuk Laporan Rumusan 21/2/2011 25/3/2011 Para pelajar dapat: 1. 3. Membetulkan istilah dalan ayat 6. tema dan rumusan. Mengetahui penggunaan kata akronim. Membina ayat menggunakan kata kerja transitif Menulis karangan bentuk laporan 2.0 Tatabahasa: kata kerja kata kerja transitif kata kerja tak transitif ayat pasif ayat aktif Kosa Kata: IT Bestari Perintis Jenama Novel : Melunas Rindu Aspek : Mencirikan Membuat kaitan Menganalisis Teknologi Internet Sasatera Bahasa Keberanian Kerajinan Kesyukuran Menghargai Kebebasan - jalan cerita latar tempat latar masyarakat latar masa Membuat kesimpulan Alam sekitar Membuat analogi . isi tersirat dan penutup. Membaca mengikut intonasi yang betul 2. Menulis karangan bentuk surat kiriman tidak rasmi 8.isi tersurat. Membetulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ayat 5. Menyusun isi-isi penting 10. 12.

3. Menyenaraikan isi-isi penting Menyusun isi-isi penting Menceritakan sinopsis cerita Menghuraikan sesuatu berdasarkan bahan prosa 12.7/3-11/3 (Ujian Kemajuan 1) 8. Menceritakan sinopsis cerita 9. tema dan persoalan. isi tersirat dan penutup. Menghuraikan sesuatu berdasarkan bahan prosa 10.isi tersurat.0 7. Menyambung dan memisahkan ayat 5. Menyatakan pengenalan . 13. Menyatakan pengenalan . 14. nilai. 11. Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting. Memahami petikan yang dibaca dan dapat menjawab soalan dari petikan.0 10. Menulis karangan bentuk surat kiriman rasmi 6. 11. isi tersirat dan penutup. Menyenaraikan isi-isi penting 7.0 Tatabahasa: ayat perintah ayat seruan kata ganda kata kerja tuggal kata kerja terbitan kata kerja ganda Kosa kata: cetusan canggih petanda globalisasi prasarana luhur Peribahasa: -Bersatu teguh bercerai roboh .0 12. Menghasilkan satu rumusan lengkap - Teknologi Pakatan Menilai Merumus Sistem ejaan: kata pinjaman kata terbitan (12 – 15) Keranamu Malaysia Karangan Bentuk Perbincangan Rumusan 28/3/2011 22/4/2011 1. pengajaran. Membaca mengikut intonasi yang betul 2. Menghasilkan satu rumusan lengkap Para pelajar dapat: 1. 9. tema dan persoalan. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan sastera 12. tema dan rumusan. 4. nilai. 13. pengajaran.0 2.0 11.Keranamu Malaysia Novel : Melunas Rindu Aspek : Mencirikan Membuat kaitan Menyusun atur Patriotesme Kenegaraan Kemanusian Patriotik Tolong menolong Keberanian - gaya bahasa nilai pengajaran Sastera Menganalisis Bahasa Membuat inferens Menjana idea Kasih sayang Merumus Rasional Baik hati Keadilan . Menyatakan watak dan perwatakan.isi tersurat. 10. Menyusun isi-isi penting 8. Menyatakan watak dan perwatakan.

Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting. nilai. Menghasilkan satu rumusan lengkap 1. Menceritakan sinopsis cerita 10.0 12. Menentukan dan membetulkan dalam ayat 5. tema dan persoalan. 4. Menyenaraikan isi-isi penting 8.0 6. Membina ayat menggunakan kata banyak makna dan kata ganda 6. Menulis karangan bentuk peribahasa 7. 12.Gurindam 12 Fasal yang Keenam . Menyatakan watak dan perwatakan. Menyusun isi-isi penting 9. pengajaran.0 10.0 Tatabahasa: kata adjektif kata adjektif tuggal kata adjektif terbitan kata adjektif ganda kata adjektif majmuk Kosa kata: simulasi melestari kitar semula releven malar Sistem ejaan: kata dasar kata terbitan Puisi Tradisional : .Pantun Empat Kerat (Budi) .Syair Definisi Orang Berakal .0 3.(16 – 18) Melestariakn Alam Sekitar Karangan Bentuk Peribahasa Rumusan 25/4/2011 13/5/2011 Para pelajar dapat: 1. Menghuraikan sesuatu berdasarkan bahan prosa 11.0 7. 3. Membaca mengikut intonasi yang betul 2.Pantun Empat Kerat (jenaka dan sindiran) .Seloka Emak Si Randang Aspek : Tema Persoalan Maksud Rangkap Nilai Pengajaran Gaya bahasa Mengkategorik an Menyusun ataur Mencirikan Menjana idea Membuat kesimpulan Merumus Alam sekitar Goegrafi Peribahasa Sastera Kesederhanaa n Kebersihan fizikal dan mental Kasih sayang Bahasa Patriotik Budaya Ketekunan Berdikari Keberanian Kerajinan .isi tersurat. Menyatakan pengenalan .Syair Siti Sianah . isi tersirat dan penutup. 13. tema dan rumusan. Memahami petikan yang dibaca dan dapat menjawab soalan dari petikan.

tema . tema dan persoalan.Harga Remaja .maksud . Menyatakan watak dan perwatakan. Menyenaraikan isi-isi penting 8. tema dan rumusan.Di Perpustakaan Mencirikan Membuat kaitan Menyusun atur Kesihatan Alam sekitar Pelancongan Sastera Kesyukuran Kasih sayang Kebebasan Ketekunan Tanggungjawa b Semangat kemasyarakata n . Menyatakan pengenalan .nilai .0 11. nilai.Adat Sezaman .(19 – 21) Riadah Karangan Bentuk Dialog Rumusan 16/5/2011 17/6/2011 18/5-27/5 (Peperiksaan Penggal 1) Para pelajar dapat: 1. Membaca mengikut intonasi yang betul 2.0 6.0 4. 13.0 Tatabahasa: kata bantu kata nafi kata bilangan kata penguat kata penegas kata sendi nama kata pemeri Kosa kata: ekspedisi riadah rekreasi Intonasi: ayat aktif ayat pasif Puisi Moden : . Menulis karangan bentuk dialog 7.persoalan . Mengenal pasti kesalahan istilah dalam ayat 6. Menghasilkan satu rumusan lengkap 2. Menyusun isi-isi penting 9. Memahami petikan yang dibaca dan dapat menjawab soalan dari petikan. Menghuraikan sesuatu berdasarkan bahan prosa 11.rangkap .Mahsuri . 12. 3.gaya bahasa Menjana idea Bahasa Merumus . Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting.0 7. Menceritakan sinopsis cerita 10.Tiba Waktunya Aspek : .isi tersurat. isi tersirat dan penutup. 4.Megintai Ruang Insaf . pengajaran. Mengenal pasti perkataan dalam melengkapkan teks 5.pengajaran .0 12.

persoalan . Membina pelbagai bentuk ayat 5. Menulis karangan bentuk fakta 5. Menceritakan sinopsis cerita 10.Hikayat Khoja Maimun Mencirikan Membuat kaitan Membanding beza Menganalisis Menjana idea Merumus Kesihatan Alam sekitar Kesederhanaa n Kesyukuran Sosial Kerjasama Sastera Bahasa Menghargai Tanggungjawa b Kosa kata: organ gusar rawatan vitamin pencegahan Aspek : . Menyenaraikan isi-isi penting 6.(22 – 24) Generasi Kita Karangan Bentuk Wawancara Rumusan 20/6/2011 8/7/2011 Para pelajar dapat: 1. 4. Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting. Menghasilkan satu rumusan lengkap Para pelajar dapat: 1.0 4. Menyusun isi-isi penting 7. Memahami petikan yang dibaca dan dapat menjawab soalan dari petikan.Hikayat Indera Nata . pengajaran. tema dan rumusan.tema .tema .plot .0 7. Menghuraikan sesuatu berdasarkan bahan prosa 1.0 Tatabahasa: frasa nama frasa kerja ayat tanya ayat penyata Kosa kata: patriotik proaktif inovatif beriltizam Sistem ejaan: kata pinjaman kata dasar kata terbitan Prosa Tradisioanal : .0 Gaya Hidup Sihat Karangan Bentuk Fakta Rumusan 11/7/2011 29/7/2011 Tatabahasa: frasa adjektif frasa sendi nama ayat perintah ayat seruan Prosa Tradisional : .persoalan .watak . Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting.0 10. Membaca mengikut intonasi yang betul 2. Menceritakan sinopsis cerita 8.0 11.watak .0 2. 4.0 8. 3. Menulis karangan bentuk wawancara 7. Menyusun isi-isi penting 9. Membaca mengikut intonasi yang betul 2.0 12. Memberikan jawapan secara lisan dan spontan 6.nilai .Merah Silu Aspek : . Menyatakan pengenalan .0 10. nilai.sinopsis .sinopsis . tema dan rumusan.pengajaran .0 7. Memahami petikan yang dibaca dan dapat menjawab soalan dari petikan. tema dan persoalan. 13.0 4. isi tersirat dan penutup. Menghuraikan sesuatu berdasarkan bahan prosa 11. 12.gaya bahasa Mencirikan Mengelaskan Menyusun atur Membezakan fakta dan pendapat Menganalisis Kemasyarakatan Kewartawanan Kenegaraan Sastera Patriotik Kejujuran Hemah tinggi Kerjasama Bahasa Keyakianan Kasih sayang Menjana idea Ketekunan Merumus Kesyukuran (25 – 27) 3. 3.isi tersurat. Menyenaraikan isi-isi penting 8.0 12. Menyatakan watak dan perwatakan.Pelayaran yang penuh peristiwa .latar .

Memahami petikan yang dibaca dan dapat menjawab soalan dari petikan. isi tersirat dan penutup.latar .pengajaran .0 7.0 5.0 7. Menghasilkan satu rumusan lengkap - tonik Sistem ejaan: ejaan kata dasar ejaan kata pinjaman . 1.gaya bahasa Menyusun atur Kebersihan fizikal dan mental (28 – 31) Kerjaya Karangan Bentuk Cerita Rumusan 1/8/2011 26/8/2011 8/8-19/8 (Peperiksaan Penggal 2) Para pelajar dapat: 1. Membaca mengikut intonasi yang betul 2. Menyatakan watak dan perwatakan.watak .latar .Pemain Catur . Menyatakan pengenalan .nilai . Menulis karangan bentuk cerita 5.9. 10. 4.0 2.plot . Menggunakan imaginasi untuk membuat cerita 6.0 4.0 12.tema . Menyusun rangka cerita 7. 3. Menghuraikan sesuatu berdasarkan bahan prosa 8.gaya bahasa Cerpen : Mencirikan Membuat kaitan Menyusun atur Kerjaya Kemanusiaan Tanggungjawa b Keberanian Pelancongan Kasih sayang Alam sekitar Mengesan kecondongan idea Menganalisis Bahasa Menjana idea Merumus Kerjasama Berdikari Ketekunan Hemah tinggi Budaya Kesyukuran Sastera Kerajinan Patriotik Mencirikan Sejarah Mengelaskan Kenegaraan Menyusun atur Sastera Menganalisis Bahasa Keadilan Hemah tinggi Hormat menghormati (32 – 36) Warisan Bangsa Karangan Bentuk Perbahasan Rumusan Para pelajar dapat: 1. Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting.persoalan . Menyatakan pengenalan .Mellisa .0 Tatabahasa: ayat tunggal ayat majmuk ayat majmuk pancangan ayat majmuk campuran .Israk Aspek : .Memori Seorang Tua .isi tersurat. Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting.pengajaran .0 3.nilai .isi tersurat. Memahami petikan yang dibaca dan dapat menjawab soalan dari petikan.0 Tatabahasa: ayat dasar ayat terbitan pola ayat ayat aktif ayat pasif Kosa kata: realistik penyiasatan artistik keusahawana n konvensional Sistem ejaan ejaan kata dasar ejaan kata terbitan Cerpen : .Ibu dan Ceper .Biarkan Samudera . tema dan persoalan 9. isi tersirat dan penutup. Membaca mengikut intonasi yang betul 2.0 8. 10.plot .0 10. Menghasilkan satu rumusan lengkap 2. 3.sinopsis . tema dan rumusan. tema dan rumusan.

pengajaran . Menghuraikan sesuatu berdasarkan bahan prosa 8.isi tersurat.0 10.0 7.0 Tanggungjawa b Kesyukuran Alam sekitar Kerjasama Sastera Menganalisis Bahasa Meramal Mensistesis Menjana idea . isi tersirat dan penutup. Menulis karangan bentuk gambaran 5.nilai .nilai .plot .persoalan .tema .tema . isi tersirat dan penutup.persoalan .Gelanggang Tuk Wali .sinopsis .sinopsis .watak .5/9/2011 7/10/2011 4.pengajaran .Forum Remaja 2020 . Memahami petikan yang dibaca dan dapat menjawab soalan dari petikan. Menyatakan maklumat tertentu seperti isi-isi penting.0 4.gaya bahasa Meramal Membuat inferens Menjana idea Merumus Kesederhanaa n Menghargai Berdikari Rasional Kejujuran (37 – 42) Industri Pelancongan Malaysia Karangan Bentuk Gambaran Rumusan 10/10/2011 18/11/2011 17/8-28/10 (Peperiksaan Akhir Tahun PP3) Para pelajar dapat: 1.latar . 5. Menyatakan pengenalan . 7.0 11.gaya bahasa Merumus Kerajinan Baik hati Keberanian ketekunan Hemah tinggi . Menyatakan nilai dan pengajaran Menyatakan pengenalan . Menyusun isi-isi yang telah digambarkan 7.watak . tema dan rumusan.0 6.latar .0 12. Membaca mengikut intonasi yang betul 2. Menggunakan imaginasi untuk menggambarkan sesuatu perkara 6. 9. 10. Menghasilkan satu rumusan lengkap 9.0 11.Cempaka Berdarah Aspek : Mencirikan Membuat kaitan Menyusun atur Pelancongan Sejarah 2. 6. 4. 10.0 12. Menulis karangan bentuk perbahasan Menyenaraikan isi-isi penting Menyusun isi-isi penting Menghuraikan sesuatu berdasarkan bahan prosa 8. Menghasilkan satu rumusan lengkap Drama : .0 8.0 Kosa kata: warisan pemuliharaan topografi kolong penghawaan pelupuh Sistem ejaan ejaan pinjaman ejaan kata dasar ejaan kata terbitan Tatabahasa: penerbitan ayat penyusunan semula ayat perluasan ayat pada subjek perluasan ayat pada predikat Kosa kata: sektor promosi industri pelancongan kategori pengaliran Aspek : .isi tersurat.0 10.plot . Menyatakan jalan atau plot cerita dan latar 9. 3.