Matematik

YGS Matematik Konulan

L YS Matematik Konulan

9.SINIF
SAYILAR ,J
BASAMAK KAVRAMI ,J
TABAN ARiTMETiGi ,J
BOLONEBiME KURALLARI ,J
OBEB-OKEK ,J
RASYONEL SAYILAR ,J
SIRALAMA, BASiT E~iTSizLiKLER ,J
MUTLAK DEGER ,J
OSLOiFADELER ,J
KOKLO iFADELER ,J
ORAN-ORANTI ,J
DENKLEM C;OZME ,J
PROBLEMLER ,J
MANTIK ,J
KOMELER ,J 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
POLiNOMLAR ,J
2.DERECEDEN DENKLEMLER ,J
E~iTSizLiKLER ,J
PARABOL ,J
TRIGONOMETRI ,J
KARMA~IK SAYILAR ,J
LOGARiTMA ,J
TOPLAM C;ARPIM SEMBOLO ,J
DiziLER SERiLER ,J
MATRis VE DETERMiNANTLAR ,J
OZEL TANIMLI FONKSIYONLAR ,J
LiMiT VE SOREKLiLiK ,J
TOREV VE UYGULAMALARI ,J
INTEGRAL VE UYGULAMALARI ,J Matematik Ortak Konular

9 SINIF 10SINIF
C;ARPANLARA AYIRMA ,J
PERMOTASYON ,J
KOMBiNASYON ,J
BiNOM AC;ILlMI ,J
OLASILIK ,J
KARTEZYEN C;ARPIM-BAGINTI ,J
FONKSiYONLAR ,J
i~LEM ,J
MODOLER ARiTMETiK ,J Fem Dershaneleri Rehberlik Servisi

Geometri

YGS Geometri Konulan

L YS Geometri Konulari

9.SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
DOGRUDA AC;I .J
OC;GENDE AC;I
DiKOC;GEN(PiSAGOR-OKLiD) .J .J
DiKOC;GEN(OZEL AC;ILAR) .J
IKlzKENAR OC;GEN
E~KENAR OC;GEN
OC;GENDE ALAN .J .J
AC;IORTAY .J
KENARORTAY .J
OC;GENDE BENZERLiK .J .J
OC;GENDE AC;I-KENAR BAGINTILARI .J
C;OKGENDE AC;I .J .J .J
C;OKGENDE UZUNLUK-ALAN .J .J
DORTGENLER VE DELTOiD .J
PARALELKENAR .J
E~KENAR DORTGEN .J
DIKDORTGEN .J
KARE .J
YAMUK .J .J
C;EMBERDE AC;I .J .J
C;EMBERDE UZUNLUK .J .J
DAiREDE ALAN .J .J
PRlzMA .J .J
PiRAMiT .J .J
KORE .J .J
NOKTANIN ANALITIK INC. .J .J
DOGRUNUN ANALiTiK iNC. .J .J .J
E~iTSizLiK GRAFiKLERi .J .J
SIMETRI .J .J 9.SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
DOGRUDA AC;I .J
OC;GENDE AC;I
DiKOC;GEN(PiSAGOR-OKLiD) .J .J
DiKOC;GEN(OZEL AC;ILAR) .J
IKlzKENAR OC;GEN
E~KENAR OC;GEN
OC;GENDE ALAN .J .J
AC;IORTAY .J
KENARORTAY .J
OC;GENDE BENZERLiK .J .J
OC;GENDE AC;I-KENAR BAGINTILARI .J
C;OKGENDE AC;I .J .J .J
C;OKGENDE UZUNLUK-ALAN .J .J
DORTGENLER VE DELTOiD .J
PARALELKENAR .J .J
E~KENAR DORTGEN .J .J
DIKDORTGEN .J .J
KARE .J .J
YAMUK .J .J
C;EMBERDE AC;I .J .J
C;EMBERDE UZUNLUK .J .J
DAiREDE ALAN .J .J
PRlzMA .J .J
PiRAMiT .J .J
KORE .J .J
NOKT ANIN ANALITIK INC. .J .J
DOGRUNUN ANALiTiK iNC. .J .J .J
E~iTSizLiK GRAFiKLERi .J .J
SIMETRI .J .J
C;EMBERiN ANALiTiK iNCELENMESi .J
ELiPS .J
HlpERBOL .J
PAROBOL .J
DOZLEMDE VEKTORLER .J
UZAYDA VEKTOR VE KORE .J
UZAYDA DOGRU DOZLEM DENKLEMi .J
UZAY GEOMETRi .J
GEOMETRIK YER VE OC;GEN C;lzlMI .J .J Fern Dershaneleri Rehberlik Servisi

Fizik

YGS Fizik Konulari

L YS Fizik Konulan

ILKO!:RETIM 9. SINIF
BASiT MAKiNALAR ,J
SIVILARIN KALDIRMA QZELLIC;I ,J
BASINe; ,J
lSI VE SICAKLlK-GENLE~ME ,J
GQLGELER ,J
i~ GOe; ENERJi-1 ,J
ELEKTROSTATiK ,J
ELEKTRIK AKIMI-1 ,J
MIKNATIS - TRANSFORMATQRLER ,J 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
DiNAMiK ,J
ATI~LAR ,J
DAiRESEL HAREKET ,J
BHH VE GENEL e;EKiM ,J
ITME VE MOMENTUM ,J
ELEKTRiK ALANDA HAREKET ,J
KONDANSATQRLER ,J
ELKETRIK AKIMI -2 ,J
MANYETiZMA ,J
ALTERNATiF AKIM-RCL DEVRELERi ,J
YAY DALGALARI ,J
SU DALGALARI ,J
I~IK TEORiLERi ,J
FOTOELEKTRIK OLAV ,J
ATOM TEORiLERi ,J Fizik Ortak Konular

iLKOGRETiM 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF
FiziK ORTAK
KUVVETLER VE DENGE ,J ,J
MOMENT VE DENGE ,J ,J
AC;IRLIK MERKEZi ,J ,J
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETi ,J
BASINe; ,J
lSI VE SICAKLlK-GENLE~ME ,J ,J
DOZLEM AYNALAR ,J ,J
KORESEL AYNALAR ,J ,J
KIRILMA ,J ,J
MERCEKLER VE AYDINLANMA ,J ,J
DOGRUSAL HAREKET ,J ,J
BAGIL HAREKET - NEHiRDE HAREKET ,J ,J
ls, GOe;, ENERJi ,J ,J
ELEKTRIK AKIMI ,J ,J Fern Dershaneleri Rehberlik Servisi

Kimya

L YS Kimya Konulari

YGS Kimya Konulari

ILKMRETIM 9. SINIF
MADDE VE OZELLIKLERI J J
A TOM VE Y APISI J J
PERiYODiK TABLO J J
Baglar J
BiLE~iKLER J J
KiMYASAL DENKLEMLER J J
MOL KAVRAMI J
KiMYA KANUNLARI J
C;OZONORLOK J 10.SINIF 11. SINIF 12. SINIF
KiMYASAL HESAPLAMALAR J
GAZLAR J
C;OZEL TiLER J
RADYOAKTiFiLiK J
REAKSIYON ISISI J
REAKSiYON HIZI J
KiMYASAL DENGE J
C;OZONORLOK DENGESI J
SULU ~OZEL TiLERDE ASiT- BAZ DENGESi J
ELEKTROKIMYA J
BAGLAR J
ORGANiK KiMYA J Fern Dershaneleri Rehberlik Servisi

Biyoloji

YGS Biyoloji Konulari

L YS Biyoloji Konulari

9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
CANLILARIN ORTAK OZELLiKLERi .J
CANLILARIN TEMEL BiLE~ENLERi .J
HOC RENiN YAPISI .J
MADDE ALI~VERi~i .J
NOKLEiK AsiTLER .J .J
PROTEiN SENTEZi .J
ENZiMLER .J
SINIFLANDIRMA .J
ViROSLER
PROKARYOT CANLILARIN GENEL OZELLIKLERI .J
QKARYOT CANLILARIN GENEL QZELLIKLERI .J
EKOLOJi .J .J
HOCRE SOLUNUM .J
FOTOSENTEZ-KEMOSENTEZ .J
MITOZ BOLONME .J
MAYOZ BOLONME .J
OREME ~E~iTLERi .J .J .J
KALITIM VE EVRiM .J .J
BiTKiLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
CANLILARIN ORTAK OZELLiKLERi .J
CANLILARIN TEMEL BiLE~ENLERi .J
HOCRENiN YAPISI .J
MADDE ALI~VERi~i .J
NOKLEiK AsiTLER .J .J
PROTEiN SENTEZi
SINIFLANDIRMA .J
ViROSLER
PROKARYAT CANLILARIN GENEL OZELLiKLERi .J
QKARYAT CANLILARIN GENEL QZELLIKLERI .J
EKOLOJI .J .J
METABOLlzMA VE ATP .J
HOCRE SOLUNUM .J
FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ .J
MiTOZ VE MAYOZ BOLONME .J
E~EYSIZ VE E~EYLI OREME .J
BiTKiLERDE OREME .J
HAYVANLARDA OREME
iNSANLARDA OREME VE GELi~ME .J
KALITSAL KAVRAMLAR VE <;APRAZLAMALAR .J
KAN GRUPLARI .J
HAYATIN BA~LANGICI .J
BIYOTEKNOLOJI .J
CANLILARDA DAVRANI~ .J
BITKI FIZYOLOJISI .J
HAYVANSAL DOKULAR .J
SiNiR SiSTEMi VE DUYU ORGANLARI .J
ENDOKRiN SiSTEM .J
iSKELET VE KAS SiSTEMi .J
KAS VE SiNiR SiSTEMi .J
DOLA~M VE BAGI~IKLlK SiSTEMi .J
SOLUNUM VE BO~AL TIM SiSTEMi .J Fern Dershaneleri Rehberlik Servisi

Turk~e-Edebiyat

YGS T{jrk~e Konulari

9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF
SQZCOK ANLAMI VE SQZ VORUMU .J .J .J
COMLE ANLAMI .J .J
COMLE VORUMU .J .J
PARAGRAF .J .J
SQZCOK TORLERI .J .J
TAMLAMALAR .J .J
EVLEM, .J .J
EK EVLEM .J .J
EVLEMSi .J .J
EKLER .J .J
SQZCOK VAPISI .J .J
COMLE QGELERi, VURGU, ARASQZ .J
EVLEM ~ATISI .J .J
COMLE ~E~ITLERI .J .J
ANLATIM BOZUKLUKLARI .J .J
SES BiLGiSi .J .J
VAZIM KURALLARI .J .J
NOKTALAMA i~ARETLERi .J .J L YS Edebiyat Konulari

9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
VAZINSAL TORLER(DOZVAZI) .J .J .J .J
VAZINSAL TORLER(~IIR) .J .J .J .J
ANLATIM TORLERi VE ANLATIM YONTEMLERi .J
SQZ SANATLARI .J
iSLAMivET QNCESi VE DQNEMi TORK EDEBivATI .J
HALK EDEBiv A TI .J
DivAN EDEBivATI .J
EDEBivAT AKIMLARI .J
TANZiMAT EDEBivATI .J
SERVET-i FONUN EDEBivATI .J
FECR-i A Ti EDEBiv A TI .J
MiLLi EDEBivAT .J
CUMHURivET DQNEMi TORK EDEBivATI .J
BATI EDEBiv A TI .J Fern Dershaneleri Rehberlik Servisi

Ta ri h

YGS Tarih Konulari

L YS Tarih Konulari

9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF
TARiH BiliMiNE GiRi~ "
IlK«;AG UYGARLlKlARI "
iSlAMiYET'TEN ONCE TORK TARiHi "
iSLAM TARiHi "
TORK OONYASI "
ORT A«;AG'OA AVRUPA "
TORKiYE TARiHi "
OSMANLI DEVLETi'NiN KURULU~ DONEMi "
OSMANLI DEVLETi'NiN VOKSELME DONEMi "
YENi VE YAKINCAG'OA AVRUPA "
17. VOZVILOA OSMANLI OEVLETI (OURAKLAMA OONEMI) "
18. VOZVILOA OSMANLI OEVLETI (GERILEME OONEMI) "
19. VOZVIL DA OSMANLI DEVLETi (OAGILMA OONEMi) "
OSMANLI DEVLETI'NDE KOL TOR VE MEDENlvET "
20. VOZVIL OA OSMANLI DEVLETi " "
I. OONYA SAVA~I "
MONDROS ATE~KESI, I~GALLER VE CEMlvETLER "
KURTULU~ SAVA~I'NA HAZIRLIK DONEMi "
I.TBMM OONEMi "
KURTUlU~ SAVA~I "
2.TBMM DONEMi VE r;OK PARTiLi HAVATA GEr;i~ "
TORKlvE CUMHURlvETl'NIN DI~ SIVASETI "
ATATORK IlKElERI "
iNKllAPlAR "
Milli GOVENliK en.clsl " 9. SINIF 10. SINIF 12. SINIF
iSlAMiYET'TEN ONCE TORK TARiHi "
TORK OONYASI "
ORTA<;AGDA AVRUPA VE TORKlvE TARIHI "
OSMANLI DEVLETI'NIN KURULUS DONEMI "
OSMANLI DEVLETI'NIN VOKSELME DONEMI "
YENi VE YAKINCAG'OA AVRUPA "
17. VOZVILDA OSMANLI DEVLETI (DURAKLAMA DONEMI) "
18. VOZVILDA OSMANLI DEVLETI (GERILEME DONEMI) "
19. VOZVIL DA OSMANLI DEVLETI (DAGILMA DONEMI) "
OSMANLI DEVLETi'NDE KOL TOR VE MEDENivET "
20. VOZVIL DA OSMANLI DEVLETi (DAGILMA DONEMi) "
I. OONYA SAVA~I " "
20. VOZVIL BA~LARINDA DONVA (r;AGDA~ VE TORK.D.T.) "
2. DONYA SAVA~I (C;A~DA~ VE TORK.D.T.) "
SOGUK SAVA~ DONEMi (<;AGDA~ VE TORK.D.T.) "
VUMU~AMA DONEMi (<;AGDA~ VE TORK.D.T.) "
KORESELLE~EN DONVA (<;AGDA~ VE TORK.D.T.) " Fern Dershaneleri Rehberlik Servisi

Cografya

YGS Cografya Konulan

L YS Cografya-l Konulan

ILKOCRETIM 9. SINIF 10. SINIF
PARALEL VE MERIOYEN OZELLIKLERI "
YEREL SAAT HESAPlARI "
OONYA'NIN ~EKLI VE HAREKETLERI "
HARiTA BiLGiSi "
iZOHiPSLER "
iKliM BiLGiSi "
DONYA'NIN IKllM ZENGINll(;1 "
TORKIYE'NIN IKllMI "
JEOlOJIK DEVIRlER "
YER'IN YAPISI "
YER'IN ~EKlllENMESI "
TORKiYE'NiN YER ~EKillERi "
YERlE~ME TiPlERi "
DOGAl VE BE~ERI BlllGElERIN OlU~TURUlMAS "
<;EVRE VE TOPlUM "
KAYA<;lAR "
lEVHA HAREKETlERININ ETKllERI "
DOGADAKi Oc; UNSUR: SU, TOPRAK, BiTKi "
NOFUS VE NOFUS SAYIMlARI "
DONYADA NOFUS ARTI~I "
NOFUS plRAMITLERI VE OZELLIKLERI
GO<;lER "
EKONOMIK FAAllvETlERIN SINIFlANDIRllMASI "
TORKlvE'DE TOPRAK TlpLERI VE KULLANIMI "
TORKlvE'NIN SU TOPRAK VE BITKI VARLIGI "
KITALARIN KE~FI VE KOC;OLEN OONYA "
DO(;Al AFETlER "
TORKIYE'NIN NOFUSU "
TORKIYE'NIN EKONOMIK COGRAFYASI " L YS Cografya-2 Konulan

10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
YERyOZONDE SICAK SUlARIN DAGILI~I "
BiTKi FORMASYONlARI "
DONYA NOFUSUNUN TARiHSEl ARTI~I VE DE(;i~iM "
DONYA NOFUSUNUN AlANSAl DAGILI~I "
GO<;ON MEKANSAl ETKllERI "
GE<;MI~TEN GONOMOZE EKONOMIK FAAllYETlER "
TORKIYE'DE BITKI DAGILI~I "
TORKIYE'DE NOFUS VE YERlE~MElER "
EKOslsTEM VE MADDE DONGOSO "
NOFUS pOliTiKAlARI, ~EHiRlER VE ETKi AlANlARI "
DOGAl VE BE~ERi UNSURlARIN EKONOMiYE ETKisi "
ORETiM-DAGITIM-TOKETiM "
EKONOMiYE yON VEREN GO<;: DOGAl KAYNAKlAR "
MEDENIYETlER MERKEZI TORKIYE "
TORKIYE'DE ARAZI KUllANIMI "
TORKIYE EKONOMlslNIN SEKTOREl DA(;ILlMI "
TORKIYE'DE BOlGE SINIFlANDIRllMASI "
KOl TOR BOlGElERININ OlU~UMU VE TORK KOl TORO "
KORESEl TicARET: HAMMADDE, ORETiM, PAZAR "
DONYANIN HIZlA GEli~EN ENDOSTRisi: TURizM "
EKONOMiK MucizENiN OlKESi: JAPONYA "
DOGAl KAYNAKlARIN KE~Fi, KUllANIMI "
ENERJI KAYNAKlARI "
TEKNOlOJININ <;EVRESEl ETKllERI "
ATIKlAR "
EKOlOJIK DONGOlERE INSAN MODAHElElERI "
KORESEl <;EVRE SORUNlARI "
DOGANIN EKSTREMlERi "
ilK KOl TOR MERKEZlERi "
~EHiRlE~ME, SANAYi VE GO<; ili~KilERi "
COGRAFi BOlGElERiN TESPiTi "
UlA~IM SISTEMlERI VE KAlKINMA "
DI~ TlcARET "
TORKIYE'NIN TURlzM POLITIKAlARI "
TORKIYE'NIN NOFUS pOllTIKAlARI "
BOlGESEl PlANlAR "
TORKiYE'NiN JEOPOliTiGi "
OlKElER NEDEN FARKLI GEli~Mi~lERDiR? "
(GEli~MEMi~ BiR OlKE: NiJERYA) "
ENERJi TA~IMACILIGI "
KORESElVEBOlGESElORGOTlER "
SICAK <;ATI~MA BOlGElERI "
DO(;ANIN l~lEYI~1 "
SINIRLI KAYNAKlAR "
GONOMOZ <;EVRE SORUNlARININ OlASI ETKllERI "
<;EVRE KORUMA UYGUlAMAlARI " 11. SINIF 12. SINIF
su EKOslsTEMlERI "
TARIHSEl SORE<;TE ~EHIRlER "
DO(;Al KAYNAK VE EKONOMllll~Klsl "
TORKIYE'DE TARIM VE HAYVANCILIK "
TORKiYE'DE MADENlER VE ENERJi KAYNAKlARI "
TORKiYE'DE SANAYi "
DOGAl AFETlER VE TORKiYE i<;iN RisKlER "
iNGilTERE'NiN SANAYilE~ME SORECi "
TARIM EKONOMllll~Klsl (HINDISTAN-HOllANDA) "
DO(;Al KAYNAKlARIN DE(;ERI VE KUllANIMININ DE(;I~IMI "
OOGAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI OLMASININ C;EVRESEL SONUC;LARI "
DO(;Al KAYNAKlAR VE INSAN FAAllYETlERI "
ARAZI KUllANIMIN <;EVRESEl ETKllERI "
KAYNAKlARIN KUllANIMlllE ORTAYA <;IKAN SORUNlAR "
INSAN VE DO(;A ETKllE~IMI "
EKONOMIK FAAllYETlERIN SOSYAl VE KOlTOREl ETKllERI "
TORKiYE'DE UlA~IM SiSTEMlERiNiN GEli~iMi "
TORKiYE'DE TicARET "
OlKEMizi SEMBOlizE EDEN MEKANlAR "
GEli~Mi~liK SEViYESiNE GORE OlKElER (AlMANYA) "
DO(;Al KAYNAKlARIN VERIMllll(;1 (RUSYA, G. AFRIKA) "
GONOMOZON UYANAN DEVI: <;IN "
<;EVRE KORUMA UYGUlAMAlARI "
TEKNOlOJI VE DO(;Al AFETlER "
DOGAl KAYNAKlARIN KUllANIMI "
DOGAl MiRAS KORUNMASI " NOT 1: L YS konulanyla ilgili net bir a<;lklama olmadlgl i<;in L YS Cografya-1 krsrrunda YGS konulanndan da soru gelme olaslhgl gaz anOnde bulundurulrnahdir.

NOT 2: Milli Egitim Bakanligl'nm Cografya dersi agrenme alanlanna ait kazamrnlan dikkate ahnarak hazrrlanrmstrr.

Fern Dershaneleri Rehberlik Servisi

Felsefe Grubu

YGS Felsefe Konulari

L YS Felsefe Konulari

11. SINIF 12. SINIF
FELSEFENiN ALANI " "
BiLGi FELSEFESi " "
BiLiM FELSEFESi " "
VARLIK FELSEFESi " "
AHLAK FELSEFESi " "
SANAT FELSEFESi " "
SiYASET FELSEFESi " "
FELSEFE TARiHi " " 10. SINIF 12. SINIF
PSiKOLOJiNiN ALANI " "
ORGANIZMA VE <;EVRE " "
OGRENME " "
RUH SAGLIGI " "
KI~ILIK " "
SOSYAL DAVRANI~ " "
SOYOLOJiNiN ALANI "
SOSYOLOJININ METOTLARI "
SOSYAL YAPI "
SOSYAL KURUMLAR "
KOLTOR "
SOSYAL DEGi~ME "
KLASiK MANTIK "
KAVRAM "
ONERME "
KIYAS "
SEMBOLIK MANTIK "
DENETLEMELER " Fern Dershaneleri Rehberlik Servisi