Môc lôc Lêi më ®Çu.................................................................... .......................................................................1 Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông........3 1.1.

Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM)...........................3 1.1.1. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng cña NHTM....................................3 1.1.1.1. 1.1.1.2. LÞch C¸c sö ho¹t h×nh thµnh cña vµ ph¸t ng©n triÓn.............................................................3 ®éng hµng.................................................................7 1.1.2. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i....................................12 1.1.2.1. TÝn dông– Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ...........12 1.1.2.2. ...14 1.2. ChÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i........................................17 C¸c lo¹i h×nh thøc tÝn dông.......................................................................

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé

1.2.1. ................................17 1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng

Kh¸i

niÖm................................................................... tÝn

dông...............................................19 1.2.2.1. Ho¹t ®éng tÝn dông xÐt ë gãc ®é ho¹t ®éng cña ng©n hµng....................19 1.2.2.2.ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng díi gãc ®é häat ®éng .....................................21 1.2.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng......................21 1.2.3.1. 1.2.3.2. 1.2.3.3. C¸c Nh©n C¸c nh©n tè nh©n tè thuéc thuéc tè vÒ vÒ kh¸ch ng©n doanh quan hµng.............................................................22 nghiÖp...............................................................23 kh¸c.................................................................24 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi....................................................26 2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.....26 2.1.1. Giíi thiÖu kh¸i
2

cña

doanh

nghiÖp..............................................................................

qu¸t

Chi

nh¸nh.........................................................26
Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé

2.1.1.1. Sù h×nh thµnh NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh NHNo & PTNT T©y Hµ Néi ..................................................................... .....................................26 2.1.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi...................27 2.1.1.3. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh 2 2.1.2. Thùc tr¹ng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá..............................................36 2.2. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá...39 2.2.1. ............39 2.2.1.1. 2.2.1.2. D D nî nî tÝn tÝnh dông ®Õn ®Õn / hÕt 06/2004 .................................................................39 31/12/2004................................................................41 2.2.2. ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá....................42 2.3. §¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng tÝn dông cña Chi nh¸nh víi doanh nghiÖp võa vµ nhá..................................................................... ...................................................43
Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A
3

doanh

t¹i

Chi

nh¸nh

NHNo&PTNT

T©y

Néi .................................................................................3

Cho

vay

theo

d

nî........................................................................

..................................................2........... Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2004................ §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004........2..........................................................45 2...1.......................................................2........50 3........................3...........1.....1.1...........................1....... Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi..1................45 Nh÷ng chÕ...................... Nh÷ng nguyªn nh©n......Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé 2.1...3.......... ....... ............................................ ... . 2.49 3.......................................46 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®- îc..43 2.............3.....1..... §Þnh híng ph¸t triÓn tÝn dông cña Chi nh¸nh................................................49 3........................49 3........ Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn h¹n nh©n............2....3............49 3.................1............50 Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 4 .............. D nî ®Õn 31/12/2004.......1.......... .3..1.................1. KÕt qña tµi chÝnh...................2.

.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé 3........................54 3...............1............... ......51 3..........................54 Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 5 C«ng t¸c huy ®éng vèn...C«ng t¸c tÝnh dông ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh....................................53 3.....................................2...2....................53 3...................... ...51 3.................................... C¸c chØ tiªu chñ yÕu n¨m 2005.....................2............ T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé...........1.......1......3.2.....2 ...3....54 3..............................1............ .......3....................... Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ phÇn..1........... C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn.......52 3.........51 3....4.... §Þnh híng môc tiªu gi¶i ph¸p n¨m 2005............ ......................................2...................2.............1...............2.. ........§Þnh híng chung....................... Mét sè kiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam.....2........2............2..53 3....... Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trong doanh nghiÖp võa vµ nhá............................................................. ......................

................................... ........................................................1.......3......3.57 Lêi nãi ®Çu Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 6 .......................2........3............................55 3...... 3.. KÕt luËn...................54 Ng©n Nhµ íc........... KiÕn KiÕn nghÞ nghÞ víi víi NHNo&PTNT hµng ViÖt n- Nam..3 KiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc............Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé 3...............................

§Ó ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Çu t mét lîng vèn kh«ng nhá. NhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. chinh phôc ®îc mäi thÞ trêng. Theo dù tÝnh trong t¬ng lai th× nhu cÇu vèn ngµy cµng t¨ng nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra n¨ng lùc míi. qua gÇn 15 n¨m ®æi míi ViÖt Nam ®· vµ ®ang tõng bíc v¬n lªn. bíc ®Çu kh¼ng ®Þnh ®îc uy tÝn. c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng mét c¸ch b×nh ®¼ng theo ph¸p luËt. mµ vèn tù cã cña doanh nghiÖp chØ ®¸p øng ®îc phÇn nµo nhu Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 7 . Cïng víi nã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc còng nh níc ngoµi ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n ®æi míi c«ng nghÖ. trang thiÕt bÞ vµ më réng s¶n xuÊt. bÊt cø mét nÒn kinh tÕ nµo th× vèn lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh sù t¨ng trëng kinh tÕ. HiÖn nay víi c¬ chÕ më cöa. Tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu s¶n xuÊt kh«ng ®ñ tiªu dïng. chiÕm lÜnh thÞ trêng lín. æn ®Þnh gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn chÝnh trêng quèc tÕ.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Víi bÊt cø mét quèc gia nµo.

N©ng cao chÊt lîng tÝn dông lu«n lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt vµ quan träng ®èi víi c¸c ng©n hµng. ChÝnh v× lý do ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi ” víi môc ®Ých nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò lý luËn vµ tiÔn ®Ó nãi nªn ®îc tÇm quan träng vÒ chÊt lîng cña c¸c kho¶n tÝn dông.. V× vËy ng©n hµng chÝnh lµ n¬i mµ c¸c doanh nghiÖp nµy t×m ®Õn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c kh©u vÒ vèn. vÊn ®Ò tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i nh: sù an toµn. chÊt lîng. §©y lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c ng©n hµng trong ®ã cã Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. hiÖu qu¶. TÝn dông cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc sö dông vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 8 . Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m qua. v× chÊt lîng tÝn dông liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé cÇu vèn cña hä. §Æc biÖt lµ ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá do vèn tù cã Ýt nªn nhu cÇu vÒ vèn lµ rÊt cÊp thiÕt.. ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò chÊt lîng cña c¸c kho¶n tÝn dông.

Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy gi¸o vµ c¸c anh. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 9 . chÞ trong Chi nh¸nh ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn vµ ®Çy ®ñ h¬n.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Bµi viÕt ®îc chia lµm 3 phÇn: Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chÊt lîng tÝn dông Ch¬ng II : Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi Ch¬ng III : Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi Do tr×nh ®é lÝ luËn còng nh kinh nghiÖm thùc tiÔn cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.

thùc hiÖn kinh doanh tiÒn tÖ b»ng c¸ch ®æi ngo¹i tÖ lÊy b¶n tÖ vµ ngîc l¹i.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông 1. NghÒ ng©n hµng b¾t ®Çu víi nghiÖp vô ®æi tiÒn hoÆc ®óc tiÒn cña c¸c thî vµng. Ngêi lµm nghÒ ®óc tiÒn. sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 1. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng cña NHTM. Lîi nhuËn thu ®îc lµ chªnh lÖch gi¸ mua-b¸n.1. ®Õn lît m×nh. ®æi tiÒn.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ViÖc lu hµnh nh÷ng ®ång tiÒn riªng cña mçi quèc gia hoÆc vïng l·nh thæ kÕt hîp víi th¬ng m¹i vµ giao lu quèc tÕ t¹o ra yªu cÇu ®óc vµ ®æi tiÒn t¹i c¸c cöa khÈu hoÆc trung t©m th¬ng m¹i.1.1. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 10 . Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ kinh tÕ lµ ®iÒu kiÖn vµ ®ßi hái sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng.

NghÒ ng©n hµng còng ®îc b¾t ®Çu tõ ngêi cho vay nÆng l·i. tríc ®ã cã thÓ ®· lµm nghÒ cho vay nÆng l·i.. nhiÒu ngêi lµm nghÒ ®æi tiÒn thùc hiÖn lu«n c¶ nghiÖp vô cÊt tr÷ hé. võa ®óc tiÒn. Trong ®IÒu kiÖn lu th«ng tiÒn kim lo¹i (b¹c hoÆc vµng) c¸c chñ cöa hµngvµng b¹c võa ®æi tiÒn. t¨ng kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i tiÒn. Nh÷ng ng©n hµng lo¹i nµy gäi lµ ng©n hµng cña nh÷ng thî vµng. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 11 . gi÷ hé tiÒn vµ thanh to¸n hé. Víi nh÷ng u ®iÓm cña m×nh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®¨ thu hót c¸c th¬ng gia göi tiÒn nhiÒu h¬n. nhng ®iÒu ®ã kh«ng kÐo dµi. ViÖc cÊt tr÷ hé nhiÒu ngêi kh¸c lµ ®iÌu kiÖn ®Ó thùc hiªn thanh to¸n hé vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Ngêi lµm nghÒ ®æi tiÒn thêng lµ ngêi giµu. Mét sè ngêi cho vay nÆng l·i ®· thùc hiÖn c¶ nghiÖp vô ®æi tiÒn. Do yªu cÇu cÊt tr÷ tiÒn cña c¸c l·nh chóa. Tõ ho¹t ®éng thùc tiÔn. c¸c chñ ng©n hµng nhËn thÊy thêng xuyªn cã ngêi göi tiÒn vµo vµ cã ngêi lÊy tiÒn ra.. C¸c ng©n hµng ®Çu tiªn dïng vèn tù cã ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng cña hä. thanh to¸n hé. c¸c nhµ bu«n. Thùc hiÖn cÊt tr÷ hé lµm t¨ng thu nhËp. t¨ng qui m« tµi s¶n cña ngêi kinh doanh tiÒn tÖ. Hä thêng cã kÐt tèt ®Ó cÊt gi÷ ®¶m b¶o an toµn.

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé

xong tÊt c¶ ngêi göi ®Òu kh«ng cïng rót tiÒn mét lóc nªn ®· t¹o ra sè d thêng xuyªn ë ng©n hµng. Do tÝnh chÊt v« danh cña tiÒn, chñ ng©n hµng cã thÓ sö dông t¹m thêi mét phÇn tiÒn göi cña kh¸ch ®Ó cho vay. Ho¹t ®éng cho vay t¹o lªn lîi nhuËn lín cho ng©n hµng, do vËy c¸c ng©n hµng ®Òu t×m c¸ch më réng thu hót tiÒn göi ®Ó cho vay b»ng c¸ch tr¶ l·i cho ngêi göi tiÒn. B»ng c¸ch cung cÊp c¸c tiÖn Ých kh¸c nhau mµ ng©n hµng huy ®éng ®îc ngµy cµng nhiÒu tiÒn göi, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó më réng cho vay vµ h¹ l·i suÊt cho vay. Tãm l¹i, ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ. C¸c ng©n hµng cã thÓ ®îc ®Þnh nghÜa qua c¸c chøc n¨ng, c¸c dÞchv ô hoÆc vai trß mµ chóng thùc hiÖn trong nÒn kinh tÕ. VÊn ®Ò lµ ë chç c¸c yÕu tè trªn ®ang kh«ng ngõng thay ®æi. Thùc tÕ, rÊt nhiÒu tæ chøc tµi chÝnh-bao gåm c¶ c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty m«i giíi chóng kho¸n, quü t¬ng hç vµ c«ng ty b¶o hiÓm hµng ®Çu ®Òu ®ang cè g¾ng cung cÊp c¸c dÞch vô cña ng©n hµng. Ngîc l¹i ng©n hµng ®ang ®èi phã víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh (c¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng) b»ng c¸ch më réng ph¹m vi cung cÊp dÞch vô vÒ bÊt ®éng s¶n vµ m«i giíi chøng

Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A

12

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé

kho¸n, tham gia c¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm, ®Çu t vµo quü t¬ng hç vµ thùc hiÖn nhiÒu dÞch vô m«i giíi kh¸c. C¸ch tiÕp cËn thËn träng nhÊt lµ cã thÓ xem xÐt c¸c tæ chøc nµy trªn ph¬ng diÖn nh÷ng lo¹i h×nh mµ chóng cung cÊp. Ng©n hµng lµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp danh môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt ®Æc biÖt lµ tÝn dông, thanh to¸n vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊt so víi bÊt kú tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ. Mét sè ®Þnh nghÜa dùa trÖn c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu. VÝ dô, LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông cña níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ghi “ Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi vµ sö dông sè tiÒn vay nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n. H×nh thøc ng©n hµng ®Çu tiªn- ng©n hµng cña c¸c thî vµng, hoÆc ng©n hµng cña nh÷ng kÎ cho vay nÆng l·i- thùc hiÖn cho vay víi c¸c c¸ nh©n, chñ yÕu cña c¸c ngêi giµu nh: quan l¹i, ®Þa chñ... nh»m môc ®Ých phôc vô tiªu dïng. NhiÒu chñ ng©n hµng lín cßn më réng cho vay ®èi víi vua chóa, nh»m tµi trî mét phÇn cho chi tiªu trong chiÕn tranh. H×nh thøc cho vay chñ yÕu lµ thÊu chi- tøc lµ cho kh¸ch hµng chi
Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A
13

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé

nhiÒu h¬n sè tiÒn göi t¹i ng©n hµng, mét h×nh thøc cho vay cã nhiÒu rñi ro. Do lîi nhuËn tõ cho vay rÊt cao, nhiÒu chñ ng©n hµng ®· l¹m dông u thÕ cña chøng chØ tiÒn göi (lu th«ng thay vµng b¹c), ph¸t hµnh tiÒn göi khèng ®Ó cho vay. Thùc tr¹ng nµy ®· ®Èy nhiÒu ng©n hµng ®Õn chç mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ph¸ s¶n. Sù sôp ®æ cña c¸c ng©n hµng g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng thanh to¸n, ¶nh hëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng mua b¸n. H¬n n÷a l·i suÊt cao nªn nh÷ng nhµ bu«n kh«ng thÓ sö dông nguån vay nµy. Tríc t×nh h×nh ®ã nh÷ng nhµ bu«n tù thµnh lËp ng©n hµng gäi lµ ng©n hµng th¬ng m¹i. Nh vËy ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc h×nh thµnh xuÊt ph¸t tõ t b¶n th¬ng nghiÖp, vµ g¾n liÒn víi qóa tr×nh lu©n chuyÓn cña t b¶n th¬ng nghiÖp. Ng©n hµng th¬ng m¹i còng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô truyÒn thèng cña ng©n hµng nh huy ®éng tiÓ göi, thanh to¸n, cÊt tr÷ hé vµ cho vay. Tuy nhiªn, ®IÓm kh¸c biÖt gi÷a ng©n hµng th¬ng m¹i vµ c¸c nhµ bu«n vay díi h×nh thøc chiÕt khÊu th¬ng phiÕu. §©y lµ c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n, dùa trªn qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña hµng ho¸ víi l·i suÊt ph¶i thÊp h¬n lîi nhuËn t¹o ra do sö dông tiÒn vay. §Ó ®¶m b¶o an toµn, ng©n
Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A
14

Trong ®ã trõ ng©n hµng trung ¬ng cã chøc n¨ng x©y dùng vµ qu¶n lý chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. ho¹t ®éng ng©n hµng ®· cã nh÷ng bíc tiÕn rÊt nhanh. t¹o nªn hÖ thèng c¸c ng©n hµng. ng©n hµng ®Çu t. qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn trong ng©n hµng ®· dÉn ®Õn h×nh thµnh ng©n hµng cæ phÇn. kh«ng cho vay trung vµ dµi h¹n. ng©n hµng ph¸t triÓn. thanh to¸n hé ®Ó lÊy chi phÝ..Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé hµng th¬ng m¹i ban ®Çu kh«ng cho vay ®èi víi nguêi tiªu dïng. ng©n hµng trung ¬ng (ng©n hµng Nhµ Níc). Sù ph¸ s¶n cña nhiÒu ng©n hµng th¬ng m¹i ®· g©y tæn thÊt lín cho ngêi göi tiÒn lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn h×nh thµnh ng©n hµng tiÒn göi . §ång thêi t¹i mçi níc. kh«ng cho vay ®èi víi nhµ níc. Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c«ng nghÖ. Tríc hÕt ®ã lµ sù ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng. Tõ c¸c ng©n hµng t nh©n. trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ ®· h×nh thµnh nªn nhiÒu lo¹i ng©n hµng kh¸c nhau nh ng©n hµng tiÕt kiÖm.. c¸c ng©n hµng cßn l¹i dï cã mèt sè nghiÖp vô kh¸c nhau song ®Òu cã ®¾c ®iÓm lµ kinh doanh tiÒn tÖ vµ tÝn dông. chØ thùc hiÖn gi÷ hé. Ng©n hµng nµy kh«ng cho vay. Qu¸ tr×nh gia Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 15 .

c¸c tËp ®oµn ng©n hµng ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû 20. C¸c h×nh thøc huy ®éng còng ngµy cµng phong phó. kinh doanh chøng kho¸n... Thanh to¸n ®iÖn tö thay thÕ dÇn thanh to¸n thñ c«ng. NhiÒu ng©n hµng më réng cho vay tiªu dïng. C«ng nghÖ ng©n hµng ®ang gãp phÇn lµm thay ®æi c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng. NhiÒu nghiÖp vô truyÒn thèng vÉn ®îc gi÷ bªn c¹nh nh÷ng nghiÖp vô míi ngµy cµng ph¸t triÓn. C¸c lo¹i thÎ ®ang thay thÕ dÇn tiÒn giÊy vµ dÞch vô ng©n hµng 24 giê. C¸c lo¹i h×nh tiÒn göi kh¸c nhau ®ù¬c ®a ra nh»m ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 16 . cho vay ®Ó ®Çu t vµo bÊt ®éng s¶n. ng©n hµng liªn doanh. Bªn c¹nh c¸c h×nh thøc huy ®éng tiÒn göi. c¸c ng©n hµng ®É më réng c¸c h×nh thøc vay nh vay ng©n hµng trung ¬ng. vay c¸c ng©n hµng kh¸c. Ng©n hµng th¬ng m¹i tõ chç chØ cho vay ng¾n h¹n lµ chñ yÕu ®· më réng cho vay trung vµ dµi h¹n. tÝnh thuËn tiÖn an toµn trong thanh to¸n. cho thuª. dÞch vô ng©n hµng ®ang t¹o ra c¸c tiÖn Ých ngµy cµng lín cho d©n chóng. ®Èy nhanh tèc ®é.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé t¨ng vai trß qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng ®· t¹o ra c¸c ng©n hµng thuéc së h÷u nhµ níc.

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng kh«ng nh÷ng lµm gia t¨ng sè lîng c¸c ng©n hµng mµ cßn lµm t¨ng qui m« cña mçi ng©n hµng. g©y tæn thÊt rÊt lín cho nÒn kinh tÕ vµ mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ. c¸c tæ chøc liªn kÕt c¸c ng©n hµng nh»m t¹o ra nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m thèng nhÊt trong ®iÒu hµnh vµ vËn hµnh hÖ thèng ng©n hµng trong mçi quèc gia. ®ñ søc tµi trî cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô mòi nhän toµn cÇu. khu vùc vµ thÕ giíi. C¸c nhµ qu¶n lý ®· vµ ®ang kh«ng ngõng c¶i tiÕn Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 17 . sù phô thuéc lÉn nhau ngµy cµng lín gi÷a c¸c ng©n hµng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ng©n hµng ®· t¹o ra mèi liªn hÖ rµng buéc ngµy cµng chÆt chÏ. tæng tµi s¶n hµng tr¨m tû ®« la Mü. C¸c ho¹t ®éng ng©n hµng xuyªn quèc gia vµ ®a quèc gia ®· vµ ®ang ®îc thóc ®Èy h×nh thµnh c¸c hiÖp héi. Cã thÓ nãi c¸c vô sôp ®æ ng©n hµng còng lµ mét kh©u tÊt yÕu trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ng©n hµng. LÞch sö ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng còng ®· chøng kiÕn nhiÒu khñng ho¶ng vµ ho¶ng lo¹n ng©n hµng trong mçi quèc gia. khu vùc vµ quèc tÕ. TÝch tô vµ tËp trung vèn ®· t¹o ra c¸c c«ng ty ng©n hµng cùc lín víi sè vèn tù cã hµng tû ®« la Mü.

Mét trong nh÷ng nguån quan träng lµ c¸c kho¶n tiÒn göi thanh to¸n vµ tiÕt kiÖm cña kh¸ch hµng. Trong cuéc c¹nh tranh ®Ó t×m vµ dµnh ®îc c¸c kho¶n tiÒn göi.1. b¸n mét lo¹i tiÒn nµy lÊy mét lo¹i tiÒn kh¸c vµ hëng phÝ dÞch vô.2. b¸n) ngo¹i tÖ: Mua. Mua. b). Cho vay ®îc coi lµ ho¹t ®éng sinh lêi cao. thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé chÝnh s¸ch qu¶n lý ®Ó qu¶n lý sù sôp ®æ vµ më ®êng cho sù ph¸t triÓn cña khu vùc ng©n hµng. do ®ã c¸c ng©n hµng ®· t×m mäi c¸ch ®Ó huy ®éng ®îc tiÒn. NhËn tiÒn göi. Mét trong nh÷ng dÞch vô ng©n hµng ®Çu tiªn ®îc thùc hiÖn lµ trao ®æi (mua.1. c¸c ng©n hµng ®· tr¶ l·i cho tiÒn göi nh lµ phÇn thëng cho kh¸ch hµng vÒ viÖc s½n sµng hy sinh nhu cÇu tiªu dïng Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 18 . b¸n ngo¹i tÖ. Ng©n hµng më dÞch vô nhËn tiÒn göi ®Ó b¶o qu¶n hé ngêi cã tiÒn víi cam kÕt hoµn tr¶ ®óng h¹n. a). C¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng Ng©n hµng lµ mét doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô cho c«ng chóng vµ doanh nghiÖp. 1. Thµnh c«ng cñ g©n hµng phô thuéc vµo n¨ng lùc x¸c ®Þnh c¸c dÞch vô tµi chÝnh mµ x· héi cã nhu cÇu.

c¸c ng©n hµng ®· chiÕt khÊu th¬ng phiÕu mµ thùc tÕ lµ cho vay®èi víi ngêi b¸n (ngêi b¸n chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i thu cho ng©n hµng ®Ó lÊy tiÒn tríc). c). Trong lÞch sö ®· cã nh÷ng kû lôc vÒ l·i suÊt. Sau ®ã ng©n hµng cho vay trùc tiÕp ®èi víi kh¸ch hµng (lµ ngêi mua).Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé tríc m¾t vµ cho phÐp ng©n hµng sö dông t¹m thêi ®Ó kinh doanh. Ngay ë thêi kú ®Çu. Nh v©y. khi cung cÊp dÞch vô nhËn tiÒn göi ng©n hµng thu “phÝ” gi¸n tiÕp th«ng qua thu nhËp cña ho¹t ®éng sö dông tiÒn göi ®ã. * Cho vay tiªu dïng Tronggiai ®o¹n ®Çu hÇu hÕt c¸c ng©n hµng kh«ng tÝch cùc cho vay ®èi víi c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh b¬Ø v× hä tin r»ng c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng rñi ro vì nî t¬ng ®èi cao. Cho vay. ch¼ng c¸c ng©n hµng Hy L¹p ®· tr¶ l·i suÊt 16% mét n¨m ®Ó thu hót c¸c kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm nh»m môc ®Ých cho vay ®èi víi c¸c chñ tÇu ë §Þa Trung H¶i víi l·i suÊt gÊp ®«i hay gÊp ba l·i suÊt tiÕt kiÖm. * Cho vay th¬ng m¹i. Sù gia t¨ng thu nhËp cña ngêi tiªu dïng vµ sù c¹nh tranh trong cho vay ®· híng c¸c ng©n hµng tíi Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 19 . gióp hä cã vèn ®Ó mua hµng dù tr÷ nh»m më réng s¶n xuÊt kinh doanh.

thanh to¸n l·i hoÆc cæ tøc hé.. bÝ mËt. c¸c ng©n hµng ngµy cµng trë nªn n¨ng ®éng trong viÖc tµi trî trung. hoÆc nh÷ng giÊy tê quan träng kh¸c cña kh¸ch hµng víi nguyªn t¾c an toµn. thuËn tiÖn. tÝn dông tiªu dïng ®· trë thµnh mét trong nh÷ng lo¹i h×nh tÝn dông t¨ng trëng nhanh nhÊt ë c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn *Tµi trî cho dù ¸n. d). c¸c giÊy tê cã gi¸ vµ tµi s¶n kh¸c cho kh¸ch hµng trong kÐt ( v× vËy cßn gäi lµ dÞch vô cho thuª kÐt). giÊy tê cÇm cè. ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ cao.. DÞch vô nµy ph¸t triÓn cïng vêi nhiÒu dÞch vô kh¸c nh mua b¸n hé c¸c giÊy tê cã gi¸ cho kh¸ch. Ng©n hµng thêng gi÷ hé nh÷ng tµi s¶n tµi chÝnh.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé ngêi tiªu dïng nh lµ mét kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. dµi h¹n: Tµi trî x©y dùng nhµ m¸y. e) . B¶o qu¶n tµi s¶n hé C¸c ng©n hµng thùc hiÖn viÖc lu gi÷ vµng.Cung cÊp c¸c tµi kho¶n giao dÞch vµ thùc hiÖn thanh to¸n. Mét sè ng©n hµng cßn cho vay ®Ó ®Çu t vµo ®Êt. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 20 . Bªn c¹nh cho vay truyÒn thèng lµ cho vay ng¾n h¹n. Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2.

L/C..Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Khi kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng. ph¹m vi thanh to¸n qua ng©n hµng ®îc më réng. chÝnh x¸c. cµng t¹o nhiÒu lîi Ých h¬n. ®· ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc thanh to¸n míi b»ng ®iÖn. kh¸ch hµng mang giÊy ®Õn ng©n hµng sÏ nhËn ®îc tiÒn. C¸c tiÖn Ých cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt (an toµn. Do cã kinh nghiÖm trong qu¶n lý ng©n quü vµ kh¶ n¨ng Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 21 . uû nhiÖm chi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin. nhê thu. tøc lµ ngêi göi tiÒn kh«ng cÇn ph¶i ®Õn ng©n hµng ®Ó lÊy tiÒn mµ chØ cÇn viÕt phiÕu chi tr¶ cho kh¸ch. tiÕtkiÖm chi phÝ) ®· gãp phÇn rót ng¾n thêi gian kinh doanh vµ n©ng cao thu nhËp cho kh¸ch hµng. Nhê ®ã. ng©n hµng thêng cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhiÒu kh¸ch hµng. f). nhanh chãng.. Khi ng©n hµng më chi nh¸nh. C¸c ng©n hµng më tµi kho¶n vµ gi÷ tiÒn cña phÇn lín c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n. Qu¶n lý ng©n quü. ng©n hµng kh«ng chØ b¶o qu¶n mµ cßn thôc hiÖn c¸c lÖnh chi tr¶ cho kh¸ch hµng. thÎ. §iÒu nµy ®· khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng ®Ó nhê ng©n hµng thanh to¸n hé. bªn c¹nh c¸c thÓ thøc thanh to¸n nh sÐc. Thanh to¸n qua ng©n hµng ®· më ®Çu cho thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.

B¶o l·nh Do kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng cho mét kh¸ch hµng rÊt lín vµ do ng©n hµng n¾m gi÷ tiÒn göi Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 22 . trong ®ã ng©n hµng ®ång ý qu¶n lý viÖc thu chi cho mét c«ng ty kinh doanh vµ tiÕn hµnh ®Çu t phÇn thÆng d tiÒn mÆt t¹m thêi vµo c¸c chøng kho¸n sinh lêi vµ tÝn dông ng¾n h¹n cho ®Õn khi kh¸ch hµng cÇn tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n. Tµi trî c¸c ho¹t ®éng cña chÝnh phñ Kh¶ n¨ng huy ®éng vµ cho vay víi khèi lîng lín cña ng©n hµng ®· trë thµnh träng t©m chó ý cña c¸c chÝnh phñ. nhiÒu ng©n hµng ®· ccung cÊp cho kh¸ch hµng dÞch vô qu¶n lý ng©n quü. Do nhu cÇu chi tiªu lín vµ thêng lµ cÊp b¸ch trong khi thu kh«ng ®ñ. chÝnh phñ dµnh quyÒn cÊp phÐp ho¹t ®éng vµ kiÓm so¸t c¸c ng©n hµng.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé trong viÖc thu ng©n. Ngµy nay. h). C¸c ng©n hµng thêng mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trªn tæng lîng tiÒn göi mµ ng©n hµng huy ®éng ®îc. C¸c ng©n hµng ®îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp víi ®iÒu kiÖn lµ hä ph¶i cam kÕt thùc hiÖn víi møc ®é nµo ®ã c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vµ tµi trî cho ChÝnh phñ. chÝnhphñ c¸c níc ®Òu muèn tiÕp cËn víi c¸c kho¶n cho vay cña ng©n hµng. g).

. RÊt nhiÒu ng©n hµng tÝch cùc cho kh¸ch hµng quyÒn lùa chän thuª c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cÇn thiÕt th«ng qua hîp ®ång thuª mua.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé cña kh¸ch hµng. Cuèi hîp ®ång thuª kh¸ch hµng cã thÓ mua( do vËy cßn gäi lµ hîp ®ång thuª mua). Cung cÊp dÞc vô uû th¸c vµ t vÊn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. nªn ng©n hµng cã uy tÝn trong b¶o l·nh cho kh¸ch hµng. i). nghiÖp vô b¶o l·nh ngµy cµng ®a d¹ng vµ ph¸t triÓn m¹nh. V× vËy. trong ®ã ng©n hµng mua thiÕt bÞ vµ cho kh¸ch hµng thuª víi ®iÒu kiÖn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ tíi h¬n 70% hoÆc100% gi¸ trÞ cña tµi s¶n cho thuª. Do ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh. j). vay vèn cña tæ chøc tÝn dông kh¸c . NhiÒu h·ng s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i ®· cho thuª.. Cho thuª (Leasing) Nh»m ®Ó b¸n ®îc c¸c thiÕt bÞ. c¸c ng©n hµng cã rÊt nhiÒu chuyªn gia vÒ qu¶n lÝ tµi chÝnh. ®Æc biÖt lµ c¸c thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín. Do vËy cho thuª cña ng©n hµng còng cã nhiÒu ®iÓm gièng nh cho vay vµ ®îc xÕp vµo tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Ng©n hµng thêng b¶o l·nh cho kh¸ch hµng cña m×nh mua chÞu hµng ho¸ vµ trang thiÕt bÞ. nhiÒu c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp ®· nhê ng©n Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 23 thiÕt bÞ trung vµ dµi h¹n . ph¸t hµnh chøng kho¸n.

ThËm chÝ. s¸p nhËp doanh nghiÖp. qu¶n lý tµi s¶n cho kh¸ch hµng ®· qua ®êi b»ng c¸ch c«ng bè tµi s¶n. uû th¸c ®Çu t. tr¸i phiÕu vµ c¸c chøng kho¸n kh¸c. uû th¸c ph¸t hµnh.. mua b¸n. Trong mét vµi trêng hîp c¸c ng©n hµng tæ chøc ra c«ng ty chøng kho¸n hoÆc c«ng ty m«i giíi chøng kho¸n ®Ó cung cÊp dÞch vô m«i giíi. vÒ thµnh lËp. Ng©n hµng s½n sµng t vÊn vÒ ®Çu t. DÞch vô uû th¸c ph¸t triÓn sang c¶ uû th¸c vay hé . §©y lµ mét trong nh÷ng lý do chÝnh khiÕn c¸c ng©n hµng b¾t ®Çu b¸n c¸c dÞch vô m«i giíi chøng kho¸n. Cung cÊp dÞch vô m«i giíi vµ ®Çu t chøng kho¸n NhiÒu ng©n hµng ®ang phÊn ®Êu cung cÊp ®ñ c¸c dÞch vô tµi chÝnh cho phÐp kh¸ch hµng tho¶ m·n mäi nhu cÇu. NhiÒu kh¸ch hµng cßn coi ng©n hµng nh mét chuyªn gia t vÊn vÒ tµi chÝnh. k). c¸c ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi ®îc uû th¸c trong di chóc. uû th¸c cho vay hé. cung cÊp cho kh¸ch hµng c¬ héi mua cæ phiÕu.. vÒ qu¶n lý tµi chÝnh. l). Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 24 .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé hµng qu¶n lý tµi s¶n vµ qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh hé. Cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o hiÓm. b¶o qu¶n c¸c tµi s¶n cã gi¸.

Ng©n hµng liªn doanh víi c«ng ty b¶o hiÓm con. c¸c ng©n hµng ®· b¸n b¶o hiÓm cho kh¸ch hµng.2. mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Hay nãi mét c¸ch kh¸c: TÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 25 . ®iÒu ®ã ®¶m b¶o viÖc hoµn tr¶ trong trêng hîp kh¸ch hµng bÞ chÕt. bÞ tµn phÕ hay gÆp rñi ro trong ho¹t ®éng.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Tõ nhiÒu n¨m nay. ph¸t hµnh hé c¸c chøng chØ tiÒn göi.1.1. TÝn dông– Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ.2.. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i 1. tiÕt kiÖm hu trÝ. NhiÒu ng©n hµng (thêng ng©n hµng lín) cung cÊp dÞch vô ng©n hµng ®¹i lý cho c¸c ng©n hµng kh¸c nh thanh to¸n hé. Cung cÊp c¸c dÞch vô ®¹i lý NhiÒu ng©n hµng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕt lËp chi nh¸nh hoÆc v¨n phßng ë kh¾p mäi n¬i. lµm ng©n hµng ®Çu mèi trong ®ång tµi trî. m).1.TÝn dông ®îc coi lµ mèi quan hÖ vay mîn lÉn nhau gi÷a ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay trong ®iÒu kiÖn cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh.. ng©n hµng cung cÊp dÞch vô tiÕt kiÖm g¾n víi b¶o hiÓm nh tiÕt kiÖm an sinh. 1. .

VËy tÝn dông ng©n hµng lµ g×? “ TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông b»ng tiÒn tÖ mµ mét bªn lµ ng©n hµng – mét tæ chøc chuyªn kinh Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 26 . V× vËy nã kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu vay mîn ngµy cµng t¨ng cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Trong khi ®ã sè lîng c¸c kho¶n thu nhËp vµ chi tiªu ë c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i ®îc tiÕn hµnh liªn tôc.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé ph¶n ¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ mµ trong ®ã mçi c¸ nh©n hay mét tæ chøc nhêng quyÒn sö dông mét khèi lîng gi¸ trÞ hoÆc hiÖn vËt cho mét c¸ nh©n hay mét tæ chøc kh¸c víi nh÷ng rµng buéc nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian hoµn tr¶. c¸ch thøc vay mîn vµ thu håi. x· héi thêng xuyªn xuÊt hiÖn hiÖn tîng thõa vèn t¹m thêi ë c¸c tæ chøc c¸ nh©n nµy vµ nhu cÇu thiÕu vèn ë c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c. VËy ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy th× chØ cã ng©n hµng – mét tæ chøc chuyªn kinh doanh tiÒn tÖ míi cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng m©u thuÉn ®ã. phÇn chªnh lÖch nµy chÝnh lµ l·i cña hµng ho¸ ®em b¸n chÞu. th«ng thêng gi¸ b¸n chÞu hµng ho¸ cao h¬n gi¸ b¸n trao tiÒn ngay. l·i suÊt. Quan hÖ mua b¸n chÞu chØ diÔn ra gi÷a c¸c ®¬n vÞ liªn quan trùc tiÕp víi nhau. Trong quan hÖ mua b¸n chÞu. HiÖn tîng thõa thiÕu vèn ph¸t sinh do cã sù chªnh lÖch vÒ thêi gian sö dông vèn cña tæ chøc hay c¸ nh©n ®ã. do ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vèn trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. MÆt kh¸c.

ng©n hµng ®· thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi l¹i vèn. c¸c tæ chøc c¸ nh©n hoÆc ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi. §©y lµ h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. tæ chøc. võa lµ ngêi cho vay”. NÕu biÕt tËn dông c¬ héi nµy th× viÖc x©y dùng nªn kh¸ch s¹n kh«ng nh÷ng ®em l¹i lîi nhuËn cho chÝnh b¶n th©n mµ cßn ®em l¹i sù ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ. Víi t c¸ch lµ ngêi ®i vay : ng©n hµng huy ®éng mäi nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong x· héi b»ng h×nh thøc nhËn tiÒn göi cña c¸c doanh nghiÖp. c¸ nh©n khi cã nhu cÇu thiÕu vèn cÇn ®îc bæ sung trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng. Víi vai trß nµy.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi mét bªn lµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc. Cã thÓ thÊy râ h¬n kh¸i niÖm vÒ tÝn dông ng©n hµng qua vÝ dô sau : Víi lîi thÕ vÒ du lÞch ViÖt Nam ®ang ngµy cµng thu hót nhiÒu du kh¸ch níc ngoµi “trë thµnh ®iÓm ®Õn cña thiªn niªn kû míi”. c¸ nh©n trong x· héi. nã lu«n ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ mét c¸ch linh ho¹t ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. tiÒn tÖ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt x· héi. do vËy sè lîng kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam sÏ t¨ng lªn. Nhng ®Ó x©y dùng ®îc kh¸ch Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 27 . tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn trong x· héi Víi t c¸ch lµ ngêi cho vay: Ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu cho c¸c doanh nghiÖp. trong ®ã ng©n hµng gi÷ vai trß võa lµ ngêi ®i vay.

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé

s¹n ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× cÇn cã lîng vèn rÊt lín mµ nguån vèn cña chÝnh b¶n th©n th× khã cã thÓ ®¸p øng. Trong khi ®ã cã mét sè ngêi kh¸c cã mãn tiÕt kiÖm do tÝch luü ®îc trong nhiÒu n¨m, t¹m gäi lµ lîng tiÒn nhµn rçi. NÕu hai bªn gÆp ®îc nhau vµ bªn ®èi t¸c s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu vèn th× kÕ ho¹ch sÏ trë thµnh hiÖn thùc. Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng gÆp mÆt gi÷a hai bªn cã x¶y ra kh«ng? Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hµng ngµy hµng giê kh«ng biÕt x¶y ra bao nhiªu mèi quan hÖ nh vËy. Nã ®· h×nh thµnh nªn: mét bªn lµ nh÷ng ngêi cã tiÒn tÝch luü, cã kh¶ n¨ng cung cÊp vµ phÝa bªn kia lµ nh÷ng ngêi cã nhu cÇu vay cho ®Çu t ph¸t triÓn. Nh vËy n¶y sinh vÊn ®Ò lµ lµm nh thÕ nµo ®Ó hä cã thÓ t×m gÆp ®îc nhau vµ lµm thÕ nµo ®Ó cïng mét lóc tho¶ m·n ®îc nhu cÇu vèn ®a d¹ng vµ to lín trong khi c¸c nguån tiÕt kiÖm cßn ®ang n»m ph©n t¸n trong x· héi. Kh«ng ph¶i bÊt k× ai còng cã kh¶ n¨ng hoÆc ®Çu t vay vèn trªn thÞ trêng tµi chÝnh, ngoµi ra khi giao dÞch trªn thÞ trêng tµi chÝnh ®ßi hái chi phÝ vÒ tiÒn b¹c vµ thêi gian rÊt lín. Do ®ã c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ trung gian tµi chÝnh, ho¹t ®éng nh mét chiÕc cÇu nèi liÒn gi÷a kh¶ n¨ng cung øng vµ nhu cÇu vÒ vèn tiÒn tÖ trong x· héi ®· c¬ b¶n gi¶i
Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A
28

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé

quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò nÈy sinh trªn. §ång thêi víi t c¸ch lµ mét trung gian, tÝn dông ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi m«i giíi gi÷a mét bªn lµ ngêi cã tiÒn cho vay vµ mét bªn lµ ngêi cã nhu cÇu vay vèn. Th«ng qua c¬ chÕ thÞ trêng b»ng nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ n¨ng ®éng vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p kÜ thuËt theo híng hiÖn ®¹i tiªn tiÕn, ng©n hµng cã kh¶ n¨ng thu hót hÇu hÕt nh÷ng nguån vèn tiÒn tÖ tiÕt kiÖm dù tr÷ trong x· héi ®Ó chuyÓn giao ®óng n¬i, ®óng lóc phï hîp víi nhu cÇu vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh nhê cã tÝn dông ng©n hµng mµ nh÷ng ®ång tiÒn t¹m thêi nhµn rçi ®· trë thµnh tiÒn ho¹t ®éng, biÕn nh÷ng ®ång tiÒn ph©n t¸n thµnh nguån vèn tËp trung phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh. Qua ®ã thóc ®Çy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gióp cho nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn. 1.1.2.2. C¸c lo¹i h×nh thøc tÝn dông TÝn dông cho vay tån t¹i díi rÊt nhiÒu h×nh thøc, nhiÒu tªn gäi. Tuy nhiªn, c¨n cø vµo mét sè c¸c tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó ph©n chia tÝn dông ng©n hµng. Díi ®©y lµ mét sè c¸ch ph©n chia mµ Ng©n hµng thêng sö dông khi ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸. a). Ph©n lo¹i theo thêi h¹n tÝn dông.

Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A

29

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé

Theo c¸ch nµy tÝn dông ng©n hµng ®îc ph©n lµm 3 lo¹i:
-

TÝn dông ng¾n h¹n: lµ kho¶n tÝn dông díi 1 n¨m vµ ®îc sö dông ®Ó bæ sung sù thiÕu hôt t¹m thêi vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp, nã cã thÓ ®îc vay cho nh÷ng sinh ho¹t c¸ nh©n.

-

TÝn dông trung h¹n: lµ kho¶n tÝn dông cã thêi h¹n tõ 1-3 n¨m. lo¹i tÝn dông nµy thêng dïng ®Ó cung cÊp, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ biÕn ®æi kü thuËt, më réng vµ x©y dùng c«ng tr×nh nhá cã thêi h¹n thu håi vèn nhanh.

-

TÝn dông dµi h¹n: lµ kho¶n tÝn dung cã thêi gian tõ 3 n¨m trë lªn. Lo¹i tÝn dông nµy dïng ®Ó cung cÊp vèn cho x©y dùng c¬ b¶n nh: §Çu t x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi, c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng, c¶i tiÕn vµ më réng s¶n xuÊt cã quy m« lín

TÝn dông trung vµ dµi h¹n ®îc ®Çu t ®Ó h×nh thµnh vèn cè ®Þnh vµ mét phÇn bæ sung cho vèn lu ®éng. b). Ph©n lo¹i theo môc ®Ých:

Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A

30

gièng c©y trång. .Cho vay kh«ng b¶o ®¶m: lµ lo¹i cho vay kh«ng cÇn tµi s¶n thÕ chÊp. Cho vay c«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i: lµ cho vay ng¾n h¹n ®Ó bæ xung vèn lu ®éng cho c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc nµy. bÊt ®éng s¶n trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp th¬ng m¹i vµ dÞch vô.. con gièng. . thuèc trõ s©u.Thuª mua vµ c¸c lo¹i tÝn dông kh¸c. .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Theo tiªu thøc nµy th× tÝn dông ng©n hµng ®îc ph©n chia rÊt ®a d¹ng vµ phong phó: Cho vay bÊt ®éng s¶n: lµ lo¹i cho vay liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vµ x©y dùng bÊt ®éng s¶n. Cho vay N«ng nghiÖp: lµ lo¹i cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt nh ph©n bãn. cÇm cè hoÆc sù b¶o l·nh cña ngêi thø Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 31 . c). lao ®éng.Cho vay c¸ nh©n: lµ lo¹i cho vay ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng nh mua s¾m c¸c vËt dông ®¾t tiÒn. Ph©n lo¹i theo c¨n cø ®¶m b¶o. . ®Êt ®ai. Ngµy nay Ng©n hµng cßn cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ th«ng thêng cña ®êi sèng th«ng dông díi tªn gäi lµ tÝn dông tiªu dïng vµ ph¸t hµnh thÎ tÝn dông lµ mét vÝ dô. nhµ ë..

* Lo¹i nµy ®îc chia lµm 2 lo¹i: Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 32 . qu¶n trÞ cã hiÖu qu¶ th× Ng©n hµng cã thÓ cÊp tÝn dông mµ kh«ng ®ßi hái nguån thu nî bæ xung. . §èi víi kh¸ch hµng kh«ng cã uy tÝn cao ®èi víi Ng©n hµng. cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh m¹nh.TÝn dông lu ®éng: lo¹i nµo ®îc cÊp ph¸t ®Ó h×nh thµnh vèn lu ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ nh cho vay ®Ó dù tr÷ hµng ho¸ ®èi víi xÝ nghiÖp.Cho vay cã b¶o ®¶m: lµ lo¹i cho vay ®îc Ng©n hµng cung cÊp víi ®iÒu kiÖn ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc cÇn cã b¶o l·nh cña bªn thø ba. ViÖc cho vay chØ dùa trªn uy tÝn. d). th¬ng nghiÖp.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé ba. bæ xung cho nguån thu nî thø nhÊt thiÕu ch¾c ch¾n nh»m bï l¹i kho¶n tiÒn vay trong trêng hîp ngêi vay kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. khi vay vèn ®ßi hái ph¶i cã b¶o ®¶m. Ph©n lo¹i theo ®èi tîng tÝn dông Theo tiªu thøc nµy th× tÝn dông ®îc chia lµm 2 lo¹i . trung thùc trong kinh doanh. bï ®¾p vèn lu ®éng thiÕu hôt t¹m thêi. §èi vãi nh÷ng kh¸ch hµng tèt. Sù b¶o ®¶m nµy c¨n cø ph¸p lý ®Ó Ng©n hµng cã thªm mét nguån thø hai.

cho vay chi phÝ s¶n xuÊt. x©y dùng c¸c c«ng tr×nh míi. Ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc hoµn tr¶ tiÒn vay.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé + Cho vay dù tr÷ hµng ho¸. + Cho vay ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî díi h×nh thøc chiÕt khÊu kú phiÕu.TÝn dông vèn cè ®Þnh: lµ lo¹i tÝn dông ®îc cÊp ph¸t ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. . Ph©n lo¹i theo h×nh thøc gi¸ tù cã . cã lo¹i cho vay gi¸n tiÕp tøc lµ ng©n hµng mua l¹i nî tõ chñ nî kh¸c. e). c¶i tiÕn vµ ®æi míi kü thuËt. f). C¸ch thø nhÊt lµ tr¶ mét lÇn c¶ vèn gèc vµ l·i khi ®Õn h¹n. víi thêi h¹n cho vay lµ ng¾n h¹n. Theo c¸ch nµy th× kho¶n cho vay cã thÓ ®îc hoµn tr¶ theo hai c¸ch. Cã lo¹i do ng©n hµng trùc tiÕp cho vay. Hai lµ kho¶n tiÒn vay sÏ ®îc tr¶ lµm nhiÒu lÇn theo nhiÒu kú. Lo¹i nµy thêng ®îc ®Çu t ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 33 . Ph©n lo¹i theo xuÊt xø vèn vay. g). më réng s¶n xuÊt. Thêi h¹n cho vay ®èi víi lo¹i nµy lµ trung vµ dµi h¹n.

1. ®©y lµ lo¹i cho vay chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c kü thuËt kh¸c nhau. tÝn dông cã thÓ hiªu theo c¸c nghÜa sau: + XÐt trªn gãc ®é dÞch chuyÓn quü cho vay tõ chñ thÓ thÆng d tiÕt kiÖm sang chñ thÓ thiÕu hôt tiÕt kiÖm Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 34 .2. Kh¸i niÖm TÝn dông lµ ho¹t ®éng tµi trî cña ng©n hµng cho kh¸ch hµng (cßn ®îc gäi lµ tÝn dông ng©n hµng). tïy theo tõng bèi c¶nh cô thÓ mµ thuËt ng÷ tÝn dông néi dung riªng. Trong thùc tÕ cuéc sèng thuËt ng÷ tÝn dông ®îc hëng theo nhiÒu nghÜa kh¸c nhau: ngay c¶ trong quan hÖ tµi chÝnh.TÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tª ngoµi quèc doanh. Hai lµ cho vay b»ng tµi s¶n .2. Ph©n lo¹i theo thµnh phÇn kinh tÕ.TÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Mét lµ cho vay b»ng tiÒn. TÝn dông (credit) xuÊt ph¸t tõ ch÷ la tinh credo (tin tëng. tÝn nhiÖm). Trong quan hÖ tµi chÝnh. ChÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1. . h). . 1.lo¹i nµy ®îc ¸p dông phæ biÕn díi h×nh thøc tµi trî thuª mua.

Nh mét c«ng ty c«ng nghiÖp hoÆc th¬ng m¹i b¸n hµng tr¶ chËm cho mét c«ng ty kh¸c. Phæ biÕn h¬n c¶ lµ giao dÞch cña ng©n hµng vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n thÓ hiÖn díi h×nh thøc cho vay.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé th× tÝn dông ®îc coi lµ ph¬ng ph¸p dÞch chuyÓn quü tõ ngêi cho vay sang ngêi ®i vay. doanh nghiÖp vµ c¸c chñ thÓ kh¸c). trong trêng hîp nµy ngêi b¸n hµng chuyÓn giao hµng cho bªn mua vµ sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh theo tháa thuËn bªn mua ph¶i tr¶ tiÒn cho bªn b¸n. tøc lµ ng©n hµng cÊp tiÒn vay cho bªn ®i vay vµ sau mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh ngêi ®i vay ph¶i thanh to¸n vèn gèc vµ l·i. TÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n (tiÒn hoÆc hµng hãa) gi÷a bªn cho vay (ng©n hµng vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c) vµ bªn ®i vay ( c¸ nh©n. trong ®ã bªn cho vay chuyÓn giao tµi s¶n cho bªn ®i vay sö dông trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh theo tháa thuËn. + Trong quan hÖ tµi chÝnh cô thÓ. tÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n trªn c¬ së hoµn tr¶ gi÷a hai chñ thÓ. bªn ®i vay cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn vèn gèc vµ l·i cho bªn cho vay khi ®Õn h¹n thanh to¸n. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 35 .

XuÊt ph¸t tõ tÝnh ®Æc thï ®ã mµ nhiÒu lóc thuËt ng÷ tÝn dông vµ cho vay ®îc coi lµ ®ång nghÜa v¬i nhau. + XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c hoµn tr¶.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Tõ kh¸i niÖm trªn. Trong nh÷ng n¨m 1960 trë vÒ trø¬c ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hang chØ cã cho vay b»ng tiÒn. §©y lµ yÕu tè hÕt søc c¬ b¶n trong qu¶n trÞ tÝn dông. v× vËy ngêi cho vay chuyÓn giao tµi s¶n cho ngêi ®i vay sö dông ph¶i cã c¬ së ®Ó tin r»ng ngêi ®i vay sÏ tr¶ ®óng h¹n. §©y lµ mét s¶n phÈm kinh doanh cña ng©n hµng. Tõ nh÷ng n¨m 1970 trë l¹i ®©y. dÞch vô cho thuª vËn hµnh vµ cho thuª tµi chÝnh ®· ®îc ng©n hµng hoÆc c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh cung cÊp cho kh¸ch hµng. Trong thùc tÕ khi mét sè nh©n viªn tÝn dông khi xÐt duyÖt cho vay kh«ng dùa trªn c¬ së ®¸nh gi¸ møc ®é tÝn nhiÖm vÒ kh¸ch hµng mµ l¹i chó träng ®Õn c¸c Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 36 . mét h×nh thøc tÝn dông b»ng tµi s¶n thùc. b¶n chÊt cña tÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n trªn c¬ së hoµn tr¶ vµ cã ®Æc trng sau: + Tµi s¶n giao dÞch trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng bao gåm hai h×nh thøc lµ cho vay (b»ng tiÒn) vµ cho thuª (bÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n).

trong ®ã bªn ®i vay cam kÕt hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn cho bªn cho vay khi ®Õn h¹n. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông 1. VÒ khÝa c¹nh ph¸p lý. Ho¹t ®éng tÝn dông xÐt ë gãc ®é ho¹t ®éng cña ng©n hµng C¸c kho¶n tÝn dông cña ng©n hµng cã chÊt lîng tèt khi hiÖu qu¶ sö dông vèn cao.1.. thùc chÊt lµ lÖnh phiÕu. nh÷ng v¨n b¶n x¸c ®Þnh quan hÖ tÝn dông nh hîp ®éng tÝn dông.2. 1. + Gi¸ trÞ hoµn tr¶ thêng ph¶i lín h¬n gi¸ trÞ lóc cho vay.. §Ó thùc hiÖn ®îc nguyªn t¾c nµy ph¶i x¸c ®Þnh l·i xuÊt danh nghÜa l¬n h¬n tû lÖ l¹m ph¸t.2. Tuy nhiªn. hay nãi c¸ch kh¸c l·i xuÊt thùc ph¶i d¬ng (L·i suÊt thùc = L·i xuÊt danh nghÜa. an toµn vµ mang l¹i hiÖu Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 37 .2.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé ®¶m b¶o. ngo¹i lÖ nµy chØ tån t¹i trong mét thêi gian ng¾n.2. hay nãi c¸ch kh¸c lµ ngêi ®i vay ph¶i tr¶ thªm phÇn l·i ngoµi gèc. chÝnh quan ®iÓm nµy ®· lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông. khÕ íc. + Trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng tiÒn vay ®îc cÊp trªn c¬ së cam kÕt hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn. nªn trong mét sè trêng hîp cô thÓ l·i suÊt danh nghÜa cã thÓ thÊp h¬n tû lÖ l¹m ph¸t. v× l·i suÊt chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau.Tû lÖ l¹m ph¸t).

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé qu¶ kinh tÕ cho chñ thÓ sö dông ®ång thêi mang l¹i mét møc lîi nhuËn nµo cho ng©n hµng. +) Qóa h¹n díi 3 th¸ng. íc tÝnh tû lÖ nî qu¸ h¹n chuyÓn sang nî khã ®ßi. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 38 . . Chi tiÕt nî qu¸ h¹n theo tuæi sau: +) Tªn kh¸ch hµng.Tû lÖ nî qu¸ h¹n.Tæng d nî qu¸ h¹n trong kú vµ tæng d nî qu¸ tÝch lòy. . +) Tæng d nî. D nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n = Tæng d nî Nî qu¸ h¹n lµ phÇn cßn l¹i mµ ®Õn h¹n hoÆc cã thªm thêi gian gia h¹n vÉn cha ®ñ thu håi ®îc.C¬ cÊu nî qu¸ h¹n “theo tuæi”: Ph©n nhãm nî qu¸ h¹n theo thêi gian qu¸ h¹n vµ theo kh¸ch hµng. Díi ®©y lµ mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông ®èi víi ng©n hµng: a) C¸c chØ tiªu vÒ an toµn tÝn dông vµ møc ®é rñi ro .

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé +) Qóa h¹n díi 3-6 th¸ng. .L¬ng d nî tÝch lòy ®Õn thêi ®iÓm hÕt kú vµ c¬ cÊu d nî (ng¾n. Tû lÖ nµy cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Doanh sè thu nî qu¸ h¹n trong kú Tû lÖ nî qu¸ h¹n = D nî qu¸ h¹n ®Çu kú+D nî qu¸ h¹n trong kú Mét tû lÖ nî qu¸ h¹n ®îc coi lµ chÊp nhËn ®îc lµ díi 3% b) C¸c chØ tiªu vÒ sö dông vèn .Tû lÖ phÇn tr¨m nî qu¸ h¹n theo tuæi.Tû lÖ nî qu¸ h¹n trong kú: Cïng víi tû lÖ nî qu¸ h¹n. tû lÖ thu håi nî qu¸ h¹n cho ta biÕt møc ®é qu¶n lý néi bé ®èi víi nî qu¸ h¹n.Tû lÖ cho vay trªn tæng vèn d nî Tæng d nî ®Õn kú h¹n Tû lÖ cho vay = Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 39 . trung vµ dµi h¹n) . NÕu tû lÖ thu håi nî qu¸ h¹n nhá th× thùc tÕ Ng©n hµng cã thÓ ®ang ®øng tríc mét rñi ro mÊt mét lîng vèn lín cho vay. +) Qu¸ h¹n tõ 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m +) Qu¸ h¹n trªn 1 n¨m .

l·i suÊt cho vay b×nh qu©n ph¶i lín h¬n l·i suÊt huy ®éng b×nh qu©n th× ng©n hµng míi ho¹t ®éng vµ cã l·i. nã chøng tá ng©n hµng thu ®îc nhiÒu nî vµ chøng tá r»ng nguån vèn mµ ng©n hµng ®· ®Çu t vµo ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶.Vßng quay vèn tÝn dông trong n¨m D nî trong n¨m Vßng quay vèn tÝn dông trong n¨m = D nî b×nh qu©n n¨m ChØ tiªu nµy cho ta biÕt mét ®ång vèn cña ng©n hµng ®îc cho vay bao nhiªu lÇn trong n¨m. c) C¸c chØ tiªu vÒ doanh lîi . ChØ tiªu nµy cho thÊy ®îc møc l·i suÊt cho vay b×nh qu©n cña ng©n hµng. .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Tæng l îng vèn huy ®éng tÝch lòy Tû lÖ nµy cho biÕt kh¶ n¨ng ng©n hµng tËn dông nguån vèn huy ®éng trong ho¹t ®éng tÝn dông.C¬ cÊu cho vay theo møc l·i suÊt vµ l·i suÊt cho vay b×nh qu©n.Tæng doanh thu cña ng©n hµng tõ ho¹t ®éng tÝn dông Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 40 . . Nãi chung. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt.

®a d¹ng hãa s¶n phÈm.2.2. t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng §Ó cã thÓ n©ng cao ®îc chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp ( c¶ vÒ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh) ta ph¶i hiÓu râ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng ®Ó tõ ®ã ph¸t huy nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc còng nh h¹n chÕ Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 41 .2. n©ng cao tÝnh c¹nh tranh.. Ngoµi ra nã cßn thÓ hiÖn ë chç nhê cã sè tiÒn vay ng©n hµng mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao chÊt lîng. cñng cè vÞ thÕ doanh nghiÖp trªn thÞ trêng.3. ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng díi gãc ®é häat ®éng cña doanh nghiÖp Doanh nghiÖp lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông vèn nªn ®èi víi hä chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng lµ doanh thu tõ kháan vay ng©n hµng.C¬ cÊu thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng vµ tõ trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c..2.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé . lîi nhuËn t¨ng lªn nhê viÖc sö dông vèn vay ng©n hµng.Lîi nhuËn tríc thuÕ vµ lîi nhuËn sau thuÕ cña ng©n hµng. 1. 1. .

Cã nh thÕ th× c¶ ng©n hµngvµ doanh nghiÖp míi ®Ó ra c¸c biÖn ph¸p ®óng ®¾n. . Muèn vËy.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé c¸c ¶nh hëng tiªu cùc.Th«ng tin tÝn dông. 1.3. nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña Ng©n hµng. MÆt kh¸c c¶ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng linh ho¹t ®Ó phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ níc trong ho¹t ®éng tÝn dông. cña ng©n hµng vµ ngêi sö dông vèn vay. chÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn. ®ång thêi kÕt qu¶ hµi hßa gi÷a quyÒn lîi cña ngêi göi tiÒn. ChÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i phï hîp víi ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®¶ng vµ nhµ níc. linh ho¹t ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ho¹t ®éng cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt. cô thÓ. C¸c nh©n tè thuéc vÒ ng©n hµng . Nhê cã th«ng tin tÝn dông mµ ngêi qu¶n lý cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt liªn quan ®Õn viÖc Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 42 .1.2.ChÝnh s¸ch tÝn dông §©y lµ kim chØ nam cho ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. Sau ®©y chóng ta lÇn lît nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng thuéc vÒ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp.

n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông.. Th«ng tin tÝn dông cã thÓ thu thËp ®îc tõ nguån th«ng tin s½n cã cña ng©n hµng tõ th«ng tin tÝn dông(CIC).ChÊt lîng nh©n sù.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé cho vay. qu¶n lý ®¶m b¶o tiÒn vay. . tõ ®èi thñ c¹nh tranh hoÆc nãi c¸ch kh¸c tõ nguån trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp. kh«ng bá lì c¬ héi kinh doanh. h×nh ¶nh cña Ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. gi¶m thiÓu rñi ro tÝn dông. Con ngêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung. cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c bé phËn th× viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng sÏ ®îc thùc hiÖn kÞp thêi. cßn nãi ®Õn ho¹t ®éng Ng©n hµng th× nã l¹i cµng quan träng. tõ c¸c nguån th«ng tin cña c¬ quan ph¸p luËt. qu¶n lý cã hiÖu qña vµ an toµn c¸c kho¶n tÝn dông. Mét Ng©n hµng cã c¬ cÊu tæ chøc ®ù¬c s¾p xÕp mét c¸ch khoa häc. V× c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Ng©n hµng lµ bé mÆt. H¬n n÷a nghiÖp vô ng©n hµng cµng ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 43 .C«ng t¸c tæ chøc Ng©n hµng Nh©n tè nµy kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn chÊt lîng tÝn dông mµ t¸c ®éng ®Õn mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. sù ph©n c«ng c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch cô thÓ. . tõ kh¸ch hµng..

3. Ng©n hµng cÇn s¾p xÕp mét ®éi ngò c¸n bé giái chuyªn m«n. kiÕm thøc còng nh kinh nghiÖm thùc Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 44 .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé hái chÊt lîng nh©n sù ngµy cµng cao. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy. Nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp -N¨ng lùc cña doanh nghiÖp: Kh«ng mét doanh nghiÖp nµo ®i vay l¹i kh«ng muèn mãn vay ®em l¹i hiÖu qu¶. ®¸p øng yªu cÇu. hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch. liªn tôc nh»m duy tr× chÊt lîng. giái chuyªn m«n nghiÖp vô sÏ gióp ng©n hµng ngõa tèi ®a nh÷ng sai ph¹m cã thÓ xÈy ra ®Ó ®em l¹i mét kho¶n tÝn dông cã chÊt lîng. c«ng t¸c tÝn dông míi ®îc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông 1. Nhng nhiÒu khi do n¨ng lùc cã h¹n chÕ.2. §©y lµ c«ng t¸c mµ Ng©n hµng nµo còng cÇn tiÕn hµnh thêng xuyªn. . hä kh«ng thùc hiÖn ®îc môc ®Ých cña m×nh vµ lµm ¶nh hëng ®Õn kho¶n tÝn dông mµ hä ®· nhËn tõ ng©n hµng.2. . môc tiªu ®· ®Ò ra.Tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c nhµ doanh nghiÖp: Do tr×nh ®é cña nhiÒu nhµ l·nh ®¹o cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ häc vÊn. Cã nh thÕ.C«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé. ph¹t nghiªm minh. nghiÖp vô. ViÖc tuyÓn dông nh©n viªn cã ®¹o ®øc tèt. trung thùc lµm nhiÖm vô nµy vµ cã chÕ ®é thëng.

Do sù b¶o thñ cña nhiÒu nhµ qu¶n lý kh«ng d¸m ®æi míi khiÕn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng cã hiÖu qu¶. Nhng th«ng tin nµy cã thÓ bÞ thay ®æi sau khi doanh nghiÖp nhËn ®îc tiÒn vay. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 45 .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé tÕ nªn nhiÒu khi hä kh«ng dù ®o¸n ®îc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng.2. gi¸m s¸t cña ng©n hµng lµ rÊt quan träng 1.3.. yÕu kÐm Marketing s¶n phÈm. C¸c nh©n tè kh¸ch quan kh¸c Ngoµi nh÷ng nh©n tè chñ quan trªn cßn nhiÒu nh©n tè kh¸ch quan mµ t¸c ®éng cña nã còng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng cña c¸c kho¶n tÝn dông ng©n hµng.. c«ng t¸c kiÓm tra. Thùc tÕ. Cßn cã nhiÒu ngõ¬i cã ý tham nhòng vµ kÕt qu¶ lµ hiÖu qu¶ sö dông vèn vay Ng©n hµng kÐm thËm chÝ kh«ng thu håi ®îc.§¹o ®øc cña ngêi ®i vay: Ng©n hµng chØ quyÕt ®Þnh cho vay sau khi ®· ph©n tÝch kü c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng cña ngêi vay trong viÖc hoµn tr¶ nî vµ c¸ch thøc sö dông vèn vay. V× vËy. dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng thu h«i hÕt ®îc vèn vµ lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp tõ ®ã ¶nh háng ®Õn chÊt lîng cña kho¶n tÝn dông ®· sö dông.3. nhiÒu doanh nghiÖp ®· sö dông vèn vay kh«ng hîp lý dÉn ®Õn kh«ng ®¹t ®ù¬c hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. .

kho¶n tÝn dông ng©n hµng sÏ cã chÊt lîng tèt.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé . mét hÖ thèng ph¸p lý cµng hoµn chØnh. cña c¸c doanh nghiÖp vµ ®¶m b¶o ®ù¬c chÊt lîng tÝn dông cña c¸c doanh nghiÖp ®ã víi ng©n hµng. V× vËy. . ®ång bé th× sÏ cµng ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng. thu håi ®îc vèn nhanh ®ång thêi lîi nhuËn thu ®îc sÏ cao vµ tõ ®ã kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp. §©y lµ nh©n tè lu«n ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ngêi vay hay nãi râ h¬n lµ nÕu m«i trêng kinh tÕ xÊu lµm cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n.T¸c ®éng cña m«i trêng ph¸p lý: Ng©n hµng lµ mét doanh nghiÖp lu«n ph¶i ho¹t ®éng trong hµnh lang ph¸p lý hÑp h¬n bÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay th¬ng m¹i nµo. cã nhiÓu lç hæng th× kÕt qu¶ sÏ ngîc l¹i cho c¶ ng©n hµng vµ c¸c doanh Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 46 .T¸c ®éng cña m«i trêng kinh tÕ. Ngîc l¹i nÕu m«i trêng kinh tÕ thuËn lîi sÏ gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp thuËn lîi. kháan vay sÏ ®îc tr¶ ®óng h¹n. ¶nh hëng ®Õn thêi h¹n tr¶ nî vµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ mãn vay cho ng©n hµng ®o ®ã ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng cña kháan tÝn dông ®ã cña ng©n hµng. Cßn nÕu m«i trêng ph¸p lý kh«ng hoµn chØnh.

. chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ph¶i ®óng ®¾n th× míi thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. trong ®ã doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh n«ng – l©m – Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 47 . . cã vai trß quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ níc bao gåm c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ. lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó ®¹t ®îc chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n tÝn dông ng©n hµng. c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. chÝnh s¸ch l·i suÊt. C¸c chÝnh s¸ch nµy nh»m u tiªn ph¸t triÓn hay h¹n chÕ mét ngµnh nµo ®ã ®Ó ®¶m b¶o c©n ®èi cho nÒn kinh tÕ. Trong c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña Nhµ níc cã thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ níc.. . ChÝnh s¸ch kinh tÕ trong hoµn c¶nh nµy th× cã t¸c dông cho c¶ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp nhng trong hoµn c¶nh kh¸c th× l¹i ngîc l¹i. Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nhiÒu khi mang tÝn thêi vô.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé nghiÖp tõ ®ã lµm cho chÊt lîng cña c¸c kháan tÝn dông ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp sÏ xÊu vµ khã cã thÓ thu håi.ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ níc. Do vËy c¸c chñ tr¬ng. chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i.C¸c yÕu tè thiªn tai g©y lªn.

háa ho¹n.. Khi thiªn tai xÈy ra nh: lò lôt. dÉn ®Õn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî lµ khã kh¨n hoÆc kh«ng thÓ. ma b·o. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 48 ... lµm cho chÊt lîng cña c¸c kho¶n tÝn dông bÞ gi¶m sót. lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp bÞ ®æ bÓ. h¹n h¸n.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé ng nghiÖp l¹i chiÕm mét tû lÖ kh«ng nhá th× yÕu tè nµy rÊt quan träng.

1. cïng víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh kh¸c.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi 2. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 49 .1. hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo nhu cÇu vèn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn c¶ nø¬c mµ ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vøc N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. Theo hÖ thèng Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· xã nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi. Sù h×nh thµnh NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh NHNo & PTNT T©y Hµ Néi N¨m 1988. QuyÕt ®Þnh sè 280/Q§-NHNN ngµy 15/11/1996 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ nø¬c ViÖt Nam ®îc thñ tíng ChÝnh phñ uû quÒn ®æi tªn Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam thµnh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ho¹t ®éng theo m« h×nh tæng c«ng ty 90.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá 2. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh 2.1.1. Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam ra ®êi theo theo NghÞ ®Þnh sè 53/H§BT cña Héi ®ång bé trëng (nay lµ thñ tíng ChÝnh phñ).1.

Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 50 . Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ®ù¬c x¸c ®Þnh thªm nhiÖm vô: §Çu t ph¸t triÓn ®èi v¬i khu vùc n«ng th«n th«ng qua viÖc më réng ®Çu t vèn trung. Chi nh¸nh tØnh. QuËn §èng §a. hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp. thµnh phè. ®¸ng tin cËy”. Hµ Néi ®îc thµnh lËp vµo ngµy 05/06/2003 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng vµo ngµy 21/07/2003. KÓ tõ n¨m 1993 ®Õn nay. n«ng th«n. x·.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Víi tªn gäi míi. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam lµ ng©n hµng ViÖt Nam ®Çu tiªn ®îc kiÓm to¸n quèc tÕ do c«ng ty kiÓm to¸n óc Cooper and Lybrand thùc hiÖn vµ x¸c nhËn “ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam lµ tæ chøc Ng©n hµng lµnh m¹nh.000 nh©n viªn ®îc ®µo t¹o. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam lµ ng©n hµng duy nhÊt cã m¹ng líi réng kh¾p t¹i tÊt c¶ c¸c ®« thÞ vµ vïng n«ng th«n. huyÖn. ngoµi chøc n¨ng cña mét ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) . Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n T©y Hµ Néi cã trô së chÝnh t¹i Sè 115 NguyÔn L¬ng B»ng. dµi h¹n phôc vô c«ng nghiÖp hãa. hÖ thèng lµm viÖc ë h¬n 2000 Së giao dÞch. Víi c«ng nghÖ ngµy cµng tiªn tiÕn bao gåm h¬n 25.

cã quyÒn tù chñ kinh doanh. tù bï ®¾p vµ cã l·i. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Chi nh¸nh ®îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å 1: Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 51 . cã con dÊu riªng vµ ®îc më tµi kho¶n giao dÞch t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ( NHNN ) còng nh c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c trong c¶ níc.2.1.1. KÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng cña Chi nhanh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n T©y Hµ Néi (NHNo&PTNT T©y Hµ Néi) trùc thuéc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam (NHNo&PTNT VN). ho¹t ®éng theo luËt c¸c Tæ chøc tÝn dông vµ ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. Chi nh¸nh gåm cã 06 phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c phßng giao dÞch. C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi Theo quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. Gi¸m ®èc ®îc sù gióp ®ì cña 03 Phã gi¸m ®èc. 2. Díi ban gi¸m ®èc. NHNo&PTNT T©y Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ ho¹ch to¸n ®éc lËp nhng vÉn cã phÇn phô thuéc vµo NHNo&PTNT ViÖt Nam. NHNo&PTNT T©y Hµ Néi ®· vµ ®ang ho¹t ®éng kinh doanh trªn cë së tù kinh doanh.

Gi¸m ®èc: quèc tÕ Phßng KÕ To¸n – Ng©n Quü Phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Ban Gi¸m §èc Phßng kÕ to¸n – Ng©n quü Phßng Hµnh chÝnh – Nh©n sù Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 52 .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé S¬ ®å 1: P.Gi¸m ®èc: KÕ ho¹ch kinh doanh vµ TT Quèc tÕ Phßng Phßng thÈm ®Þnh thanh to¸n P. Gi¸m ®èc: Phßng §èc Gi¸m thÈm ®Þn vµ phßng Giao dÞch P.

. hiÖu qu¶ cho NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. b) Phßng thÈm ®Þnh .¸p dông c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i. chØ ®Þnh. kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh.Tæng hîp b¸o c¸o. nghiÖp vô cña NHNo&PTNT ViÖt Nam cã chøc n¨ng tham mu cho Héi ®ång qu¶n trÞ. c¸c mãn vay do Héi ®ång qu¶n trÞ.Ban thÈm ®Þnh t¹i Trô së chÝnh lµ ®¬n vÞ trùc thuéc bé m¸y chuyªn m«n. Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT T©y Hµ Néi trong viÖc qu¶n lý. b¶o l·nh vît quÒn ph¸n quyÕt cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh cÊp I. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 53 .Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh giao. . .Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n ngoµi níc cña Chi nh¸nh.T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thanh to¸n nhanh nhÊt. . nghiªn cøu. ph¬ng ¸n ®Çu t tÝn dông. nh»m môc tiªu ph¸t triÓn kinh doanh an toµn. chØ ®¹o ho¹t ®éng qu¶n trÞ vµ trùc tiÕp thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé a) Phßng thanh to¸n quèc tÕ . chÝnh x¸c ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. x©y dùng vµ ¸p dông kü thuËt thanh to¸n hiÖn ®¹i. Tæng gi¸m ®èc quy ®Þnh.

thu l·i.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé . c¸c mãn vay do Tæng gi¸m ®èc. xö lý nî… Do c¸n bé tÝn dông ®¶m nhiÖm theo quy chÕ hiÖn hµnh.X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng. quý cña Chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ®· ®îc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh phª duyÖt. chØ ®¹o ho¹t ®éng thÈm ®Þnh t¹i chi nh¸nh vµ trùc tiÕp thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n. . ®«n ®èc thu nî. kiÓm tra mãn vay. gióp viÖc trëng ban lµ mét sè Phã trëng ban. gi¸m ®èc chi nh¸nh quy ®Þnh.Thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc giao. chØ ®Þnh.Phßng (Tæ) thÈm ®Þnh t¹i c¸c chi nh¸nh lµ bé phËn chuyªn m«n nghiÖp vô cña chi nh¸nh. c) Phßng hµnh chÝnh – nh©n sù: . cã chøc n¨ng tham mu cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh trong viÖc qu¶n lý. . b¶o l·nh vît quÒn ph¸n quyÕt cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh cÊp díi. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 54 . ph¬ng ¸n ®Çu t tÝn dông.Theo dâi vµ qu¶n lý c¸c mãn vay nh: Hoµn thiÖn c¸c thñ tôc ®Ó gi¶i ng©n. .§iÒu hµnh Ban thÈm ®Þnh t¹i trô së chÝnh lµ Trëng ban.

X©y dùng vµ triÓn khai ch¬ng tr×nh giao ban néi bé Chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn. kinh tÕ. . h¹ch to¸n thèng kª theo quy ®Þnh cña NHNN vµ NHNo&PTNT ViÖt Nam. lao ®éng. næ t¹i c¬ quan. hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸n bé. b¶o vÖ.X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh. nh©n viªn vµ tµi s¶n cña NHNo&PTNT T©y Hµ Néi .Trùc tiÕp ho¹ch to¸n kÕ to¸n.Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn an ninh. ph¬ng tiÖn giao th«ng. d) Phßng kÕ to¸n ng©n quü .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé . thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh. quü tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c chi Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 55 . trËt tù. Trùc tiÕp lµm th ký tæng hîp do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. tranh chÊp d©n sù.T vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ giao kÕt hîp ®ång. y tÕ cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. h×nh sù. phßng ch¸y.Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña Chi nh¸nh. c«ng t¸c t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi.§Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch hµng ®Õn lµm viÖc. ho¹t ®éng tè tong.Lu tr÷ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn Ng©n hµng vµ c¸c v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. . . v¨n th lÔ t©n . . . quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh.

chiÕn lîc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph¬ng. . . .Tæng hîp lu tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n.Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi níc. . kÕ to¸n. .Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam.Qu¶n lý sö dông thiÕt bÞ th«ng tin ®iÖn to¸n phôc vô nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT.ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån kho theo quy ®Þnh.Thùc hiÖn c¸c nhiÖmv vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh giao. e) Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: . quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 56 .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn NHNo cÊp trªn phª duyÖt. . . ®Ò xuÊt chiÕn lîc kh¸ch hµng.X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh híng kinh doanh cña NHNo&PTNT T©y Hµ Néi.Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép NSNN. . .Nghiªn cøu.ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò.

KiÓm tra.§Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ sö lý rñi ro tÝn dông. tæng kÕt.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé . theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch ®Õn c¸c Chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn. sö dông vèn vµ ®iÒu hoµ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nhanh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 57 .Tæng hîp b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh. . tÝn dông vµ dÞch vô Ng©n hµng. n¨m. . f) Phßng kiÓm tra . . gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña NHNo&P&NT VN. .KiÓm tra c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc NHNo.C©n ®èi nguån vèn. ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý.Tæng h¬p. Dù th¶o b¸o c¸o s¬ kÕt.Gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña NHNN vÒ ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tiÒn tÖ. .Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi giao. . . .kiÓm so¸t néi bé.Tæng hîp.

trëng ban kiÓm tra. tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn trong ph¹m vi ph©n cÊp uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc NHNo. ngµnh Ng©n hµng. . khiÕu n¹i. kiÓm to¸n néi bé ®èi víi c¸c Chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn. tæng kÕ c«ng t¸c kiÓm tra. kiÓm to¸n néi bé giao.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé . kiÓm tra. kiÓm so¸t cña ngµnh Ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt kh¸c ®Õn lµm viÖc víi Chi nh¸nh NHNo&PTNT. b¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n. . gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT kÕt qu¶ kiÓm tra vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p sö lý. s¬ kÕt.Tæ chøc giao ban thêng kú vÒ c«ng t¸c thanh tra.KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña b¸o c¸o tµi chÝnh. kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm. . .B¸o c¸o tæng gi¸m ®èc NHNo.Gi¶i quyÕt ®¬n th.Thùc hiÖn b¸o c¸o chuyªn ®Ò vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh NHNo&PTNT. tån t¹i. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 58 . thanh tra. viÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c. .Lµm ®Çu mèi trong viÖc kiÓm to¸n ®éc lËp. chÕ ®é vÒ chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña Nhµ níc. kiÓm to¸n néi bé theo quy ®Þnh.

Quü hç trî ph¸t triÓn. triÓn khai dÞch vô thanh to¸n.3. trong thêi gian ®Çu chó träng khai th¸c c¸c nguån vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ nh: B¶o hiÓm x· héi. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi Trªn c¬ së nhËn thøc s©u s¾c nh÷ng khã kh¨n.1. Vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu: 1. cïng toµn thÓ CBCNVC vµ sù quan t©m gióp ®ì cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. xö lý l·i xuÊt.1.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé 2. c¸c tæ chøc tÝn dông…. tuy nhiªn kÕt qu¶ thu ®îc cßn h¹n chÕ: B¶ng 1: Ph©n lo¹i nguån vèn Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 59 .3. khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh÷ng thuËn lîi céng víi sù ®oµn kÕt nhÊt chÝ cña Ban gi¸m ®èc. B¶o hiÓm tiÒn göi.1. ®a d¹ng vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn. nh»m t¹o lËp tiÒn ®Ò ban ®Çu vÒ nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh.1. Nguån vèn: C«ng t¸c nguån vèn ®îc ®Æc biÖt coi träng. BCH C«ng ®oµn. NHNo&PTNT T©y Hµ Néi ®· x¸c ®Þnh cho m×nh mét híng ®i phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh. song còng quan t©m mét c¸ch ®óng møc ®Õn viÖc khai th¸c c¸c nguån vèn trong d©n c. Th«ng qua viÖc tiÕp thÞ. ng©n quü. t¸c phong giao dÞch.

642 44 2.TG cña d©n c .07 614 28.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 1.TG < 12 th¸ng 530 709 1. tõ ®ã x¸c ®Þnh cho m×nh híng ®Çu t phï hîp víi tr×nh ®é c¸n bé.34 1642 2126 100 49 587 1007 1.2. Nguån vèn ph©n theo TPKT -TG cña c¸c TCKT . Nguån vèn ph©n 12/20 03 852 600 252 852 53 62 738 852 03/20 06/20 Tû 04 04 träng 1642 2126 100 1325 1566 73.D nî: Víi ph¬ng ch©m t¨ng trëng v÷ng ch¾c.Tæng nguån vèn .46 .TG TiÒn vay cña c¸c TCTD 3.Nguån ngo¹i tÖ 2.3. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 60 .69 . Ng©n hµng No&PTNT T©y Hµ Néi ®· tõng bíc tiÕp cËn thÞ trêng.469 69.TG kh«ng kú h¹n 49 48 36 1. 1. h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro xÈy ra.88 1.126 100 theo thêi h¹n .179 55.85 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) Môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn 31/12/2004 n©ng tû träng nguån vèn huy ®éng trong d©n c lªn 32% tæng nguån vèn. kh¶ n¨ng qu¶n lý… chó träng ®Çu t vèn cho c¸c hé kinh doanh.05 2.66 317 560 26.1.Nguån néi tÖ .TG > 12 th¸ng 273 885 911 42.

rñi ro thÊp.42 6 511.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé doanh nghiÖp võa vµ nhá. nhng vÒ l©u dµi ®©y lµ híng ®Çu t mang l¹i hiÖu qu¶ cao.0 1.3 100 43 .89 4 426 708.26 0 409. D nî Trong ®ã: Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 61 Tû trä ng 04 477 547 157 559.095. sau mét n¨m ho¹t ®éng hÇu nh kh«ng ph¸t sinh nî qu¸ h¹n.28 1. chñ ®éng tiÕp cËn kh¸ch hµng.02 0 41 530. thu nî .0 83 684.Doanh sè cho vay . thÞ phÇn. tuy bíc ®Çu míi ®¹t ®ù¬c kÕt qu¶ khiªm tèn. Doanh sè cho vay. 0 150. ChÊt lîng tÝn dông ®îc ®Æc biÖt coi träng. §©y ®îc x¸c ®Þnh lµ ®Þnh híng chiÕn lîc vÒ c«ng t¸c tÝn dông cña chi nh¸nh.Doanh sè thu nî 3. Tæng sè KH cã quan hÖ tÝn dông 2.392. KÕt qu¶ c«ng t¸c tÝn dông thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau: B¶ng 2: §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 03/200 06/20 4 1. th«ng qua viÖc ph©n tÝch thÞ trêng.

000 292.580 273.89 4 363.83 5 252.DNNN . 3 30.01 8 130.11 684.3 .41 61. 1 32. 7 8.1 684.3.89 4 258.DN NQD .61 0 111.KÕ to¸n. song song víi viÖc triÓn khai c¸c ®iÓm giao dÞch. dÞch vô . c¸ nh©n * D nî theo ngµnh kinh tÕ .02 0 279. thµnh 409.02 0 3.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé * D nî theo thêi h¹n vay: .D nî dµi h¹n * D nî theo phÇn kinh tÕ .4 35 54. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 62 .Hé gia ®×nh.95 4 10.1.3 100 43 419.00 2 511.3 100 43 12 481 191 0 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) 1.4 90 210.252 511.Ngµnh c«ng nghiÖp.01 9 318.Ngµnh kh¸c th¬ng 409.132 409.1 67.88 86 8 700 0.35 9 700 511.03 2 37.3 100 43 459.56 4 70.Ng©n quü: Cïng víi viÖc øng dông c«ng nghÖ trong c«ng t¸c kÕ to¸n.26 3 228.4 57 224.0 8 684.14 0 113. TTCN Ngµnh nghiÖp.D nî ng¨n h¹n .323 20.D nî trung h¹n .

261. lµm tè c¸c dÞch vô thanh to¸n. 041 579 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) 1. Tæng sè KH cã quan hÖ tiÒn göi . c«ng t¸c kÕ to¸n ng©n quü ®· thùc sù gãp phÇn quan träng vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chung.DN NQD . lîng kh¸ch hµng cã quan hÖ thanh to¸n ngµy cµng t¨ng. 421 826 3.DNNN . bíc ®Çu g©y dùng ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng khi quan hÖ víi NHNo&PTNT T©y Hµ Néi.066.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé x©y dùng phong c¸ch giao dÞch míi.263. t¹o ®îc tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng. tiÒn göi ®· b¾t ®Çu gia t¨ng: B¶ng 3: ChØ tiªu 1. Doanh sè thanh to¸n + Sè mãn + Sè tiÒn 2003 238 26 54 158 03/20 04 347 34 111 202 06/200 4 464 42 159 263 6. Lîng kh¸ch hµng cã quan hÖ thanh to¸n. ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ còng ®îc chó träng vµ ngµy cµng cã hiÖu qu¶: Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 63 .1.4.928 4.107 2. 2.C¸ nh©n 2.Thanh to¸n quèc tÕ: Tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng song ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i chi nh¸nh ®· sím ®i vµo æn ®Þnh.3.

494 2.1.350 94 142 2.B¸n ngo¹i tÖ 4.Tµi chÝnh: Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 64 .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé B¶ng 4: KÕt qu¶ thanh to¸n quèc tÕ §¬n vÞ: 1000 USD ChØ tiªu 1.208 ngo¹i tÖ (1000®) (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) 1.335 8.648 mua b¸n 2.5 .467 13.Mua ngo¹i tÖ .166 25.Nhê thu .529 12. Chªnh lÖch 2003 15 03/200 06/200 4 19 4 23 2. Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ .289 4.144 16 730 3. Sè ®¬n vÞ cã quan hÖ TTQT 2.533 4.ChuyÓn tiÒn 3.245 64.350 13.Thanh to¸n L/C .3.025 4. Doanh sè thanh to¸n .

000 doanh nghiÖp. 3.19 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) 2. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá hiÖn nay thêng ho¹t ®éng víi môc tiªu híng néi.675 Quü tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ 782 1.957 Tæng chi 946 13. ®¶m b¶o ®îc l¬ng cho CBCNV. ph¬ng tiÖn lµm viÖc ®¸p øng yªu cÇu. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm 17%.300 43.233 14.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé C«ng t¸c tµi chÝnh ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan. trong mét ph¹m vi Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 65 .282 Quü thu nhËp 7. 4.5%. thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau: B¶ng 5: KÕt qu¶ tµi chÝnh §¬n vÞ: TriÖu ®ång 1. chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy ®Þnhh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh.18 2. Thùc tr¹ng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá Doanh nghiÖp võa vµ nhá ë níc ta hiÖn nay chiÕm kho¶ng 96% tæng sè doanh nghiÖp trªn toµn quèc víi gÇn 120. bíc ®Çu ®· x©y dùng ®îc c¬ së vËt chÊt. 6. Trong ®ã.584 Quü tiÒn l¬ng thùc chi 383 702 HÖ sè l¬ng ®¹t ®îc 2.2. 5. ChØ tiªu 03/2004 05/2004 Tæng thu 946 20. doanh nghiÖp Nhµ níc chiÕm 3. 2. cßn l¹i 55% sè doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô. lÜnh vùc x©y dùng 14%. cßn l¹i chñ yÕu lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chiÕm xÊp xØ 97%.1.067 29. n«ng nghiÖp 14%.

tiÕp cËn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã. hµm lîng chÊt x¸m Ýt. PhÇn lín cha x¸c lËp ®îc kªnh b¸n hµng nªn c¸c s¶n phÈm lµm ra võa ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp lín trong níc võa ph¶i c¹nh tranh víi c¸c hµng hãa nhËp khÈu. Do vËy s¶n phÈm lµm ra thêng cã gi¸ trÞ c«ng nghiÖp thÊp. Kü n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu dùa vµo kinh nghiÖm b¶n th©n hoÆc gia ®×nh. Mçi khi cã sù thay ®æi vÒ m«i trêng kinh doanh. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh quèc tÕ ®ang diÔn ra gay g¾t trong lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ th× tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña phÇn lín doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam ®Òu sö dông c«ng nghÖ l¹c hËu tõ 2050 n¨m so víi c¸c níc trong khu vùc. do h¹n chÕ vÒ vèn nªn kh¶ n¨ng qu¶ng b¸. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 66 .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé kh«ng gian rÊt nhá nªn tr×nh ®é qu¶n lý. qu¶n trÞ doanh nghiÖp thêng kh¸ yÕu kÐm. gi¸ trÞ th¬ng m¹i vµ søc m¹nh c¹nh tranh kÐm so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c quèc gia trong khu vùc còng nh thÕ giíi. V× vËy kh¶ n¨ng lËp kÕ ho¹ch kinh doanh tæ chøc vµ triÓn khai ho¹t ®éng s¶n xuÊt cßn mang tÝnh chÊt tù ph¸t. bé phËn doanh nghiÖp nµy sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n ®Ó thÝch øng.

HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Òu cã nhu cÇu vay vèn ®Ó ®Çu t trang thiÕt bÞ khoa häc kü thuËt nhng ®Òu víng ph¶i Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 67 . C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá chñ yÕu thuéc thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n ë nhiÒu n¬i vÉn cßn bÞ ®èi xö bÊt b×nh ®¼ng trong c¸c quan hÖ giao dÞch vÒ ®Êt ®ai. nh÷ng th«ng tin vÒ m«i trêng kinh doanh nh hÖ thèng ph¸p luËt.. §Çu tiªn ph¶i kÓ ®Õn lµ vÉn cßn sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. thÞ trêng lao ®éng. VÊn ®Ò vèn hiÖn nay ®îc coi lµ bøc xóc nhÊt. vay vèn. thÞ trêng nguyªn vËt liÖu. mÆt b»ng s¶n xuÊt. c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn doanh nghiÖp võa vµ nhá. hÖ thèng th«ng tin thÞ trêng. Bªn c¹nh ®ã.. thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm còng cha ®îc cËp nhËt nªn dÉn tíi hËu qu¶ lµ nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá s¶n xuÊt kinh doanh theo kiÓu “thÇy bãi xem voi” nªn bá lì nhiÒu c¬ héi kinh doanh. Nh÷ng nguån th«ng tin vÒ thÞ trêng ®Çu vµo nh thÞ trêng vèn. ®Æc biÖt lµ th«ng tin kinh doanh.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé PhÇn lín ®Òu thiÕu th«ng tin.. cßn ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan k×m h·m sù ph¸t triÓn cña bé phËn doanh nghiÖp nµy.. Bªn c¹nh nh÷ng yÕu kÐm tõ phÝa chñ quan cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.

bé tµi chÝnh ®· cã nhiÒu v¨n b¶n nh»m hç trî tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th«ng qua quü b¶o l·nh tÝn dông nh tr×nh thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 193/2001/Q§-TTg vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ thµnh lËp. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 68 . quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá hÇu nh cha ®îc triÓn khai thµnh lËp ë c¸c ®Þa ph¬ng. ban hµnh th«ng t sè 42/2002/TT-BTC ngµy 7/5/2002 híng dÉn mét sè ®iÓm quy chÕ thµnh lËp tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña quü b¶o l·nh tÝn dông. Së dÜ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng nµy lµ do hÇu hÕt c¸c ®Þa ph¬ng ®Òu kh«ng huy ®éng ®îc nguån vèn ®Ó ®ãng gãp 30% vèn ®iÒu lÖ h×nh thµnh quü b¶o l·nh tÝn dông.. c¸c tæ chøc tÝn dông nµy còng Ýt quan t©m ®Õn viÖc tham gia ®ãng gãp ®Ó h×nh thµnh 70% quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña quü b¶o l·nh tÝn dông. ng©n hµng còng kh«ng mÆn mµ víi viÖc gãp vèn vµo quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá do kh«ng ®ñ hÊp dÉn vÒ lîi Ých. Nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò nµy. Tuy nhiªn cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé nh÷ng hµng rµo khã vît qua vÒ tµi s¶n thÕ chÊp nªn rÊt khã tiÕp cËn c¸c nguån vèn vay.. Do v©y. MÆt kh¸c.

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé VÒ vÊn ®Ó mÆt b»ng s¶n xuÊt.. chØ cã 376 doanh nghiÖp d©n doanh thuª ®îc ®Êt cña Nhµ níc ®Ó lµm mÆt b»ng kinh doanh. tõ n¨m 1994-2002. doanh nghiÖp ph¶i “mua l¹i” ®Êt cña ngõ¬i kh¸c bao gåm c¶ tiÒn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. theo ®iÒu tra cña ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt Hµ Néi. trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n lùc. chØ riªng 10 th¸ng ®Çu n¨m 2002 ®· cã thªm Ýt nhÊt 400 doanh nghiÖp cã nhu cÇu thuª ®Êt. trongkhi ®ã. cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá còng ®· ®îc c¸c Bé ngµnh. ph¶i tr¶ tiÒn mét lÇn cho thêi gian dµi tõ 10-60 n¨m vît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá... NÕu cã ®Êt ®Ó cho thuª th× gi¸ l¹i qu¸ cao. tù san lÊp mÆt b»ng kinh doanh. thuª l¹i mÆt b»ng ®· mua víi c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn... lµm t¨ng chi phÝ ®Çu t cña doanh nghiÖp. ®Þa ph¬ng tæ chøc triÓn khai nhng nh×n Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 69 . hiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c doanh nghÞªp d©n doanh vÉn ®ang ph¶i tù xoay xë t×m kiÕm ®¸t ®ai lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh. diÖn tÝch ®Êt Nhµ níc cã ®Ó cho thuª thêng qu¸ Ýt so víi nhu cÇu ë mét sè tØnh thµnh phè tËp trung nhiÒu doanh nghiÖp. Theo b¸o c¸o ®iÒu tra cña viÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trung ¬ng. MÆt kh¸c. Nh ë Hµ Néi.. trî gióp xóc tiÕn xuÊt khÈu. C¸c ch¬ng tr×nh trî gióp th«ng tin. ®Ó cã mÆt b»ng kinh doanh.

2.975 54. §iÒu quan träng nhÊt lµ nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vÒ viÖc t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cßn rÊt h¹n chÕ. c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®îc bæ xung hßan thiÖn phï hîp víi thùc Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 70 2003 409.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé chung kÕt qu¶ ®¹t ®îc cßn rÊt khiªm tèn.343 314.418 .2. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá 2.258 129.428 419. NÕu c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng nhanh chãng chuyÓn ®æi th× sÏ kh«ng b¾t kÞp víi qu¸ tr×nh héi nhËp.1. 2.019 259.894 684. D nî tÝn dông ®Õn /06/2004 B¶ng 6 : Doanh sè cho vay §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Tæng d nî Doanh nghiÖp võa vµ nhá Doanh nghiÖp lín Hé gia ®×nh. Cho vay theo d nî 2. cã nguy c¬ tôt hËu.252 209..1.214 37.950 157.123 03/2004 06/2004 511.629 20.. æn ®Þnh. c¸ nh©n (B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2004) Cuèi n¨m 2003 vµ n¨m 2004 lµ thêi gian mµ nÒn kinh tÕ tiÕp tôc t¨ng trëng cao.2.1.

Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 71 . Tõ ®©y ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Chi nhanh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi nãi riªng vµ cho toµn Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi chung cã nh÷ng lîi thÕ trong c¹nh tranh vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh. Ng©n hµng NHo&PTNT tiÕp tôc ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ n©ng cao uy tÝn trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. Sau h¬n mét n¨m thµnh lËp Chi nh¸nh ®· ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶ ®¹t ®ù¬c nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu trong cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. t¹o ®iÒu kiÖn cho Chi nh¸nh thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé tiÔn. Chi nh¸nh ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng thÝch hîp nh»m t¨ng cêng huy ®éng vèn ®Ó cho vay vµ ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan. Qua b¶ng ta thÊy: Tæng d nî ®Õn 06/2004 ®· t¨ng 275.324 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Tæng d nî cña Chi nh¸nh t¨ng nhanh mét c¸ch ®¸ng kÓ lµ nhê nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi. Ngay tõ ®Çu n¨m NHNo & PTNT ®· ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m vµ tiÕp tôc chØ ®¹o. ®Æc biÖt lµ khi ®îc Nhµ níc phong tÆng lµ ®¬n vÞ anh hïng lao ®éng thêi kú ®æi míi.

D nî tÝnh ®Õn hÕt 31/12/2004 B¶ng 7 : D nî theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ : TriÖu ®ång §èi tîng ®Çu t Doanh nghiÖp võa vµ 31/11/2004 582. 2.350 31/12/2004 565.944 HTX 2.2.175 282.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Nh×n chung tæng d nî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· t¨ng qua c¸c thêi kú.584 Hé gia ®×nh 104. §iÒu nµy cho thÊy c¸c doanh nghiÖp ®ã ®· ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ Chi nh¸nh ®· ®ù¬c nhiÒu doanh nghiÖp biÕt ®Õn vµ trë thµnh kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh.867 §Çu t chøng kho¸n 99 99 (B¸o c¸o giao ban th¸ng 1 n¨m 2005) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy tæng d nî ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· t¨ng rÊt ®¸ng kÓ. §iÒu nµy cho thÊy Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 72 Chi nh¸nh ®· ®îc nhiÒu .2.677 114.1. ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá c¸c kháan d nî t¨ng kh¸ nhanh.889 nhá Doanh nghiÖp kh¸c 291.

301 966.252 215.128 (Nguån: B¸o c¸o giao ban th¸ng 1 n¨m 2005) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy cho vay ng¾n h¹n chiÕm tû lÖ lín (chiÕm 55. B¶ng 9: D nî theo ngµnh kinh tÕ Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 73 .930 Trung h¹n 200.1% tæng d nî) cßn l¹i lµ cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm 44.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé doanh nghiÖp võa vµ nhá chó ý ®Õn vµ thiÕt lËp quan hÖ. §iÒu nµy cho thÊy Chi nh¸nh chñ yÕu lµ cho vay ng¾n h¹n. B¶ng 8: D nî theo thêi h¹n §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Thùc hiÖn Thùc hiÖn 30/11/04 30/12/04 Tæng d nî 978. Nh×n vµo b¶ng ta thÊy d nî ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ th¸ng 12 ®· gi¶m so v¬i th¸ng 11 cña n¨m 2004 ®iÒu nµy cho thÊy mét sè kho¶n nî ®· ®ù¬c thu håi vµ tiÕp tôc ®Çu t vµo lÜnh vùc kh¸c nh ®Çu t chøng kho¸n.638 532.410 218. cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n còng ®· t¨ng nh÷ng vÉn cha nhiÒu l¾m.385 Ng¾n h¹n 573.9%.327 Dµi h¹n 204.

®iÒu nµy cho thÊy kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh chñ yÕu lµ thuéc ngµnh th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô trong ®ã cho vay kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong lÜnh vùc nµy còng chiÕm tû lÖ kh¸ lín. cßn c¸c ngµnh kh¸c chØ chiÕm 9. TTCN Ngµnh th¬ng Thùc hiÖn 30/11/04 221. ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 74 .2.969 Thùc hiÖn 30/12/04 249. ngµnh c«ng nghiÖp. Trong lÜnh vùc th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô th× chu kú kinh doanh thêng lµ ng¾n h¹n ®iÒu nµy phï hîp víi viÖc thùc hiÖn cho vay chñ yÕu lµ ng¾n h¹n nh ¬ b¶ng 8. dÞch vô Ngµnh kh¸c 130.4%.969 nghiÖp. tiÓu thñ c«ng nghiÖp (TTCN) còng chi chiÕm 25.949 625.464 625. 2.868 90.467 (Nguån: B¸o c¸o giao ban th¸ng 1 n¨m 2005) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy cho vay ®èi víi c¸c ngµnh th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô chiÕm tû lÖ rÊt lín (64.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Ngµnh c«ng nghiÖp.8%).2.9%.

§Ó kh¾c phôc nh÷ng hiÖn tîng nh trªn Chi nh¸nh còng ®· thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p: + Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh lu«n b¸m s¸t ®Þnh híng ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNTVN g¾n víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh ®Ó chØ ®¹o cô thÓ vµ cã Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 75 . c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n ®Ó kinh doanh th× phÇn lín ®ù¬c tr¶ ®óng h¹n vµ ®Çy ®ñ v× c¸c kho¶n ng¾n h¹n thêng cã rñi ro thÊp vµ phï hîp víi thêi kú kinh doanh. cßn cã c¸c doanh nghiÖp th× l·i tr¶ chËm hoÆc kh«ng ®ñ vµ ph¶i ®Ó ®Õn kú sau. nhng vÉn cßn mét sè c¸c doanh nghiÖp ®· kh«ng tr¶ ®îc nî ®óng h¹n vµ ®· ph¶i ®Õn ®Ó ra h¹n nî. Do Chi nh¸nh míi ®îc thµnh lËp ®îc gÇn 2 n¨m mµ ®a sè c¸c kho¶n tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp lµ trung h¹n ( tõ 3-5 n¨m) do ®ã phÇn lín c¸c kho¶n cho vay ®èi víi doanh nghiÖp lµ cha ®Õn h¹n nªn phÇn thu håi gèc thi cha ®Õn h¹n cßn c¸c kho¶n l·i ®· ph¸t sinh nh: l·i tr¶ chËm. t×nh tr¹ng sö dông vèn cña ë mét sè doanh nghiÖp ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i vÉn cã ®îc kÕt qu¶ t¬ng ®èi tèt nhng ®· cã mét sè c¸c doanh nghiÖp ®· ph¸t sinh hiÖn tîng tr¶ l·i chËm hoÆc kh«ng tr¶ ®îc tiÒn l·i trong mét thêi gian dµi .. kh«ng tr¶ l·i trong thêi gian dµi.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé §Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i Chi nh¸nh cha ph¸t sinh c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n.

trong vµ sau khi cho vay. b¸m s¸t diÔn biÕn vµ n©ng cao chÊt lîng c¸c kho¶n vay. cô thÓ. nhÊt trÝ. phong c¸ch lµm viÖc døt kho¸t + T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra tríc.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé nhiÒu biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. xö lý nghiÖp vô phï hîp. +øng dông c«ng nghÖ tin häc vµo ho¹t ®éng tÝn dông. Trong ho¹t ®éng kinh doanh lu«n tån t¹i nh÷ng rñi ro thêng trùc do vËy c¸c doanh nghiÕp cã thÓ gÆp rñi ro bÊt cø lóc nµo vµ nã sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ sÏ ¶nh hëng ®Õn viÖc tr¶ nî cña doanh nghiªp tõ ®ã sÏ g©y ra kÕt qu¶ bÊt lîi cho Ng©n hµng. + T¨ng cêng c«ng t¸c thÈm ®Þnh c¸c kho¶n cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá + Theo dâi s¸t sao môc ®Ých sö dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp nh»m tr¸nh hiÖn tîng c¸c doanh nghiÖp sö dông vèn sai môc ®Ých. + TËp thÓ c¸n bé tÝn dông ®oµn kÕt. cã nhiÒu cè g¾ng trong thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. Tãm l¹i phÇn lín c¸c kho¶n tÝn dông cña Chi nh¸nh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá hiÖn t¹i ®· xuÊt Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 76 . kÞp thêi.

b¸m s¸t ®Þa bµn b»ng c¸ch trùc tiÕp ®i kh¶o s¸t. víi ph¬ng ch©m lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lªn hµng ®Çu. thùc hiÖn chÝnh s¸ch khoa häc. 91 ®Ó cho vay vèn. ®iÒu ®ã cho thÊy chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· cã nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh theo chiÒu híng xÊu vµ cÇn cã biÖn ph¸ kh¾c phôc. Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh thêng xuyªn cïng phßng kinh doanh b¸m s¸t kh¸ch hµng. tr¸nh hiÖn tîng ®Çu t trµn lan.1. t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi NHTM kh¸c trªn ®Þa bµn t¹o tiÒn ®Ò quan träng cho viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi v¬i c¸c doanh nghiÖp nµy. n¾m b¾t t×nh h×nh s¶n Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 77 . Chi nh¸nh ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c th«ng tin tiÕp thÞ. kh«ng hiÖu qu¶. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc Trong nh÷ng n¨m qua.3. cã kh¶ n¨ng sinh lêi vµ u tiªn cho nh÷ng dù ¸n ®Çu t theo chiÒu s©u. §¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng tÝn dông cña Chi nh¸nh víi doanh nghiÖp võa vµ nhá 2.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé hiÖn nh÷ng hiÖn tîng. b¸m s¸t c¸c tæng c«ng ty 90. Chi nh¸nh ®· híng ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh.3. nh÷ng lÜnh vùc cã tiÒm n¨ng. 2. biÓu hiÖn cña viÖc ph¸t sinh nî qu¸ h¹n.

Chi nh¸nh ®· chØ ®¹o ®îc s¸t sao nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá + C¸c kho¶n cho vay míi. gi¸m ®èc së ®èi víi mçi kho¶n vay. Vµ hiÖn nay. nguån th«ng tin kh¸c. + C«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông thùc sù trë thµnh c¨n cø cho quyÕt ®Þnh cho vay. TØ lÖ nî qu¸ h¹n trong giíi h¹n cho phÐp. kÞp thêi gi¶i quyÕt víng m¾c ph¸t sinh trong quan hÖ tÝn dông. ®¶m b¶o an toµn vèn. Tõ nh÷ng th«ng tin thu thËp ®îc trong c¸c chuyÕn ®i kh¶o s¸t. ®îc thùc hiÖn theo tõng bíc trong quy chÕ cho vay cña NHNo&PTNTVN. + Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh vµ theo dâi tõng kho¶n tÝn dông sau khi gi¶i ng©n ®îc giao cho mét c¸n Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 78 . lo¹i trõ hÇu hÕt ph¬ng ¸n sö dông vèn kÐm hiÖu qu¶.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ. Chi nh¸nh tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng cã ®Þnh híng ®Çu t ®óng ®¾n. trong ®ã nªu râ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông. më réng cho vay cã hiÖu qu¶. ®¶m b¶o ®ông quy tr×nh. ®óng chÕ ®é. trëng phßng kinh doanh. Tríc ®©y. quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông cha hoµn chØnh vµ cha x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm trong tõng kh©u c«ng viÖc.

lµm tho¶ m·n ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 2. Song còng kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng tån t¹i mµ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®Ó cã thÓ ®i tíi nh÷ng thµnh tùu lín h¬n trong c¸c n¨m tiÕp theo. c¸c kho¶n vay sÏ ®îc gi¸m s¸t.2.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh nãi chung vµ t×nh h×nh tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng cã nhiÒu triÓn väng tèt ®Ñp. Trong thêi k× mµ nhu cÇu vÒ tÝn dông cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá rÊt lín th× Chi nh¸nh ®· hoµn thµnh t¬ng ®èi tèt.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé bé chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh. + Nghiªm tóc thùc hiÖn söa sai theo kÕt luËn cña thanh tra Ng©n hµng nhµ níc vµ bíc ®Çu ®· cã hiÖu qu¶. ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thêng xuyªn qua th«ng tin ph¶n håi cña ngêi phô tr¸ch. Nh÷ng h¹n chÕ Ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng lµ lÜnh vùc rÊt nh¹y c¶m víi nh÷ng biÕn ®éng tõ phÝa thÞ trêng. sù thay ®æi t×nh h×nh kinh tÕ x· héi vµ chÞu sù gi¸m s¸t Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 79 .3.3. Sù ph©n c«ng ®ã ®ßi hái c¸n bé tÝn dông n©ng cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vµ n¨ng lùc nghiÖp vô. thÓ hiÖn tÝnh chuyªn s©u cña nghiÖp vô tÝn dông. 2.

Sè lîng cho vay dù ¸n cßn thÊp. c¸c ng©n hµng kh«ng ngõng ®æi míi chÝnh s¸ch kinh doanh.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé chÆt chÏ cña c¬ quan qu¶n lý kinh tÕ. cßn tËp trung nhiÒu vµo khu vùc doanh nghiÖp nhµ níc. khu vùc ngoµi quèc Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 80 . Nhng trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ tù hoµn thiÖn c¸c ng©n hµng thêng bÞ sa lÇy vµo nh÷ng khã kh¨n khiÕn hä bÞ m¾c kÑt. ChÝnh v× vËy. theo híng hoµn thiÖn dÞch vô cung øng. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vèn thuéc vÒ sù cè h÷u cña ho¹t ®éng ng©n hµng lu«n lµ mèi ®e do¹ trùc tiÕp tíi sù sèng cßn cña ng©n hµng. biÖn ph¸p thùc hiÖn phï hîp víi thùc tÕ. Thø hai C¬ cÊu tÝn dông cha hîp lý. Thø nhÊt: D nî d nî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®¹t kh¸ nhng thiÕu æn ®Þnh cha v÷ng ch¾c. ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. §©y lµ vÊn ®Ò næi cém trong toµn hÖ thèng NHNo nãi chung vµ Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi nãi riªng. cßn qu¸ khiªm tèn so víi tiÒm n¨ng vèn huy ®éng. ®ång thêi lµ vÊn ®Ò träng t©m cÇn gi¶i quyÕt kÞp thêi. ®Æc biÖt c¸c dù ¸n tõ 5 n¨m trë lªn cßn hiÕm. qu¸ tr×nh ph¸t triÓn bÞ gi¸m ®o¹n.

Nh÷ng nguyªn nh©n * Nguyªn nh©n kh¸ch quan Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 81 . nªn sè lîng c¸c dù ¸n ®îc gi¶i ng©n cha nhiÒu. vèn ®îc ®¸nh gi¸ cã uy tÝn vµ u thÕ trong tµi trî cho c¸c dù ¸n ®Çu t. Cho vay hîp vèn lµ ph¬ng thøc kh¸ míi mÎ ®èi víi c¸c ng©n hµng hiÖn nay. míi thùc hiÖn ph¬ng thøc cho vay tõng lÇn. cho vay tiªu dïng chiÕm tû lÖ rÊt nhá trong tæng d nî. cho vay theo dù ¸n ®µu t vµ cho vay hîp vèn. Lîng kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· thu hót ®îc cha thùc sù nhiÒu. chñ yÕu lµ cho vay tõng lÇn vµ cho vay theo h¹n møc tÝn dông. HiÖn nay.2. thËm chÝ cßn ®¸nh mÊt b¹n hµng truyÒn thèng.2. cho vay theo h¹n møc tÝn dông. ViÖc t×m kiÕm c¸c dù ¸n ®Çu t gÆp ph¶i sù c¹nh tranh tõ phÝa ng©n hµng kh¸c. Thø t C«ng t¸c th«ng tin tiÕp thÞ ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn nhng vÉn cha ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ cao. Trong ®ã. Thø ba Thùc ®¬n tÝn dông cßn ®¬n gi¶n.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé doanh chiÕm tû lÖ thÊp. 2.3. ®Æc biÖt lµ ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn.

tÝnh ®ång bé gi÷a c¸c v¨n b¶n luËt. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó ng©n hµng thiÕt lËp vµ ®¶m b¶o chÊt lîng quan hÖ tÝn dông víi doanh nghiÖp. theo dâi mét c¸ch c¨n b¶n vµ dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n. Cã nh÷ng doanh nghiÖp ®· ®îc kiÓm to¸n nhµ níc tiÕn hµnh kiÓm to¸n nhng khi ng©n hµng xin kÕt qu¶ kiÓm to¸n th× kh«ng ®îc ®¸p øng. cßn thiÕu nhiÒu c¸c ®Þnh chÕ phô trî cÇn thiÕt: +HiÖn nay cha cã mét c¬ quan mang tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh c¸c doanh nghiÖp. V× vËy.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé -M«i trêng kinh doanh cha thuËn lîi cho ®Çu t tÝn dông. nguån th«ng tin chÝnh ng©n hµng dùa vµo c¸c b¸o c¸o doanh nghiÖp cung cÊp.M«i trêng ph¸p lý béc lé nhiÒu yÕu kÐm vÒ mÆt hiÖu lùc. Sù phèi hîp gi÷a ng©n hµng víi kiÓm to¸n cha chÆt chÏ. . §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho vèn cho vay kh«ng ®îc kiÓm so¸t. c¬ quan Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 82 . Khi doanh nghiÖp kh«ng cung cÊp hoÆc cung cÊp kh«ng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ t×nh h×nh sö dông vèn cho ng©n hµng sÏ dÉn ®Õn nh÷ng ®¸nh gi¸ sai lÖch vÒ doanh nghiÖp vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t sai lÇm g©y thiÖt h¹i cho c¶ doanh nghiÖp vµ ng©n hµng.

Nh÷ng tån t¹i cò vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh g©y søc ú rÊt lín. n¨ng lùc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cßn h¹n chÕ. trang thiÕt bÞ cßn rÊt yÕu kÐm. Nhng khi bíc ra thùc tÕ. *Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cã vèn tù cã rÊt nhá. ®Æc biÖt lµ c¸c v¨n b¶n liªn quan tíi c¬ chÕ cho vay. C¬ së h¹ tÇng. ®· lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh. Vµ kÕt qu¶ cuèi cïng. l¹c hËu. c¸c doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn hoµn tr¶ vèn ®Çy ®ñ cho ng©n hµng Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 83 . nhiÒu doanh nghiÖp quy m« lín nhng chÊt lîng bªn trong kh«ng m¹nh. thiÕu kinh nghiÖm x©y dùng dù ¸n ®Çu t. møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy cµng gay g¾t. thÞ trêng ho¹t ®éng cha æn ®Þnh. c¸c v¨n b¶n chøa ®ùng nhiÒu bÊt cËp g©y bèi rèi cho ng©n hµng. nghÞ ®Þnh 08/2000/N§-CP vÒ giao dÞch cã ®¶m b¶o ®· ®îc c¸c ng©n hµng ®ãn nhËn víi hy väng ®ã sÏ lµ c¬ së ph¸p lý râ rµng cho viÖc thùc hiÖn ®Çu t tÝn dông. vèn lu ®éng chñ yÕu dùa vµo tÝn dông ng©n hµng. -Do trªn ®Þa bµn hµ Néi ®ang cã nhiÒu ng©n hµng cïng ho¹t ®éng. ph¬ng ph¸p lµm viÖc. cha thùc sù chñ ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé ban ngµnh liªn quan. Khi míi ra ®êi.

HÖ thèng thu thËp vµ xö lý th«ng tin cña Chi nh¸nh nh×n chung cßn thiÕu thèn vµ tæ chøc cha chÆt chÏ. do ®ã th«ng tin thu thËp thiÕu ®é chÝnh x¸c cao.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé khi ®Õn h¹n. C¬ së lu tr÷. Khi chÊt lîng th«ng tin cha ®îc ®¶m b¶o th× còng kh«ng thÓ ®¸ng gi¸ kho¶n tÝn dông ®ã cã chÊt lîng tèt vµ thùc tÕ c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña Chi nh¸nh cßn thiÕu ch¾c ch¾n. Mèi quan hÖ víi trung t©m th«ng tin tÝn dông trung ¬ng. víi c«ng ty KiÓm to¸n cßn láng lÎo. cha x¸c ®Þnh râ ®îc thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. kh©u sµng läc kh¸ch hµng cßn yÕu kÐm. * VÒ ®«i ngò c¸n bé Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 84 . *Nguyªn nh©n chñ quan tõ ng©n hµng ViÖc khai th¸c sö dông nguån th«ng tin cha thùc sù trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu trong phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro. lîng th«ng tin thÊp. tÝnh kÞp thêi thÊp. tµi chÝnh nªn hiÖu qu¶ vµ møc ®é an toµn vèn thÊp. ph©n lo¹i vµ qu¶n lý th«ng tin cha hiÖn ®¹i. Nguån th«ng tin vÉn dùa vµo kh¸ch hµng lµ chñ yÕu mµ th«ng thêng th× ®©y lµ nguån th«ng tin thiÕu chÝnh x¸c. NhiÒu trêng hîp c¸c Ng©n hµng ph¶i vËn dông gia h¹n nî.

+ Do Chi nh¸nh míi ®îc thµnh lËp nªn sè lîng c¸n bé tuy ®· ®îc bæ sung nhiÒu nhng cha t¬ng øng víi khèi lîng c«ng viÖc. xÕp lo¹i c«ng viÖc lµm c¬ së ®Ó tr¶ l¬ng c¸n bé theo sè lîng vµ chÊt lîng c«ng viÖc hä hoµn thµnh. Cßn ë møc ®é tÝch luü kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n kÜ thuËt lµ rÊt h¹n chÕ. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 85 . kinh nghiÖm. nh÷ng kÕt luËn khi xem xÐt. VÉn cßn t×nh tr¹ng mét c¸n bé ph¶i lµm qu¸ nhiÒu viÖc. song ®iÓm m¹nh ®ã chØ thuéc vÒ chuyªn nghµnh ng©n hµng – tµi chÝnh. ý thøc tr¸ch nhiÖm.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé + §éi ngò c¸n bé cña Chi nh¸nh tuy ®· cã tr×nh ®é chuyªn m«n. thÈm ®Þnh dù ¸n xin vay Ýt nhiÒu bÞ chi phèi theo chiÒu híng thiªn lÖch. Cha x©y dùng ®îc m« h×nh ®¸nh gi¸. Do ®ã. ®¸nh gi¸.

ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc ®i ®«i víi kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n. Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2004: 2. Nh»m khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng vèn cã. §Þnh híng ph¸t triÓn tÝn dông cña Chi nh¸nh Nh c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c. Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi còng cã nh÷ng nhiÖm vô.463 tû ®ång(trong ®ã huy ®éng hé TW 523 tû ®ång) vît so víi KH n¨m 2004.1. nh÷ng h¹n chÕ.C¬ cÊu nguån vèn theo thêi gian: Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 86 . . ®Þnh híng cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C¨n cø vµo môc tiªu vµ chiÕn lîc kinh doanh sau khi thµnh lËp cña héi ®ång qu¶n trÞ.1. hiÖu qu¶. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004 3. chÊt lîng vµ ph¸t triÓn.1. t¨ng 189% so víi n¨m 2003. môc tiªu. híng tíi æn ®Þnh an toµn.1.1.611 tû ®ång. t¨ng so víi 31/12/2003 lµ 1. c¸c nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p ho¹t ®éng kinh doanh cña Gi¸m ®èc. Chi nh¸nh ®· ®Ò ra môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh trong n¨m 2005.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi 3.1. 3.

6% tæng nguån vèn. .020 tû ®ång.2% tæng nguån vèn.4% tæng nguån vèn.7%) so víi n¨m 2003.C¬ cÊu nguån vèn theo thµnh phÇn kinh tÕ: + Nguån vèn huy ®éng tõ d©n c ®¹t: 714 tû ®ång. chiÕm 29% tæng nguån vèn.4% tæng nguån vèn. chiÕm 41. t¨ng 446 tû ®ång (943 %) so víi n¨m 2003. + Nguån vèn ngo¹i tÖ ®¹t : 43 triÖu USD (t¬ng ®¬ng 675 tû VND). t¨ng 282 tû ®ång (60%) so víi n¨m 2003. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 87 . t¨ng 1.C¬ cÊu nguån vèn theo ®ång tiÒn huy ®éng: + Nguån vèn néi tÖ ®¹t: 1789 tû ®ång. chiÕm 72. + Nguån vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ: 499 tû ®ång. t¨ng 1.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé + Nguån vèn kh«ng kú h¹n: 169 tû ®ång.9% tæng nguån vèn. + Nguån vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông : 1. chiÕm 27.491 tû ®ång (t¨ng 185.1% tæng nguån vèn. t¨ng 27 triÖu USD (t¨ng 168 %) so víi n¨m 2003. + Nguån vèn cã kú h¹n : 2. chiÕm 18. chiÕm 6. t¨ng 120 tû ®ång (t¨ng244%) so víi n¨m 2003. chiÕm 93.188 tû ®ång (t¨ng 198%) so víi n¨m 2003.294 tû ®ång. . t¨ng 625 tû ®ång (1095%) so víi n¨m 2003.

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé 3.2.2% tæng d nî. . Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 88 .1. Trong ®ã: + Thu l·i cho vay : 47 tû ®ång. chiÕm 47. dµi h¹n : 433 tû ®ång. dµi h¹n 433 tû ®ång chiÕm 44.Tæng thu 946A: 99 tû ®ång.1. chiÕm 29.D nî theo lo¹i tiÒn : + D nî néi tÖ : 680 tû ®ång t¨ng 300 tû ®ång (t¨ng 79%) so víi n¨m 2003.011%) so víi n¨m 2003.3.Nî qu¸ h¹n : Kh«ng cã. so víi n¨m 2003 t¨ng 557 tû ®ång b»ng 136% so víi n¨m 2003. D nî ®Õn 31/12/2004 : 966 tû ®ång vît 53% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2004. 3. + D nî trung.1. + D nî ngo¹i tÖ: 18 triÖu USD t¬ng ®¬ng 285 tû VND. KÕt qña tµi chÝnh: . chiÕm 70% tæng d nî.4% tæng thu. Trong ®ã cho vay trung h¹n. t¨ng 254 tû ®ång (t¨ng 91%) so víi n¨m 2003. .D nî theo thêi gian: + D nî ng¾n h¹n : 533 tû ®ång. t¨ng 303 tû ®ång (t¨ng 233%) so víi n¨m 2003.8% tæng d nî. chiÕm 44. t¨ng 16 triÖu USD (t¨ng 1.5 tæng d nî.1. . chiÕm 55.8% tæng d nî.

84%.86 . 3.Chªnh lÖch: Thu nhËp – Chi phÝ: 18 tû ®ång.L·i suÊt b×nh qu©n: + L·i suÊt ®Çu vµo: 0.5 tû ®ång. nhÊt lµ nguån vèn trung dµi h¹n.1.93% tæng thu. §Þnh híng môc tiªu gi¶i ph¸p n¨m 2005: 3.4% tæng thu.1. Trong ®ã: + Chi vÒ huy ®éng vèn: 74 tû ®ång. + Thu phã thõa vèn : 40 tû ®ång chiÕm 40. + Chi l¬ng: 2.§Þnh híng chung: .2. tiÕn tíi c©n ®èi mét c¸ch v÷ng ch¾c nguån vèn ®Ó ®Çu t.Tæng chi 946A: 80 tû ®ång. + Chªnh lÖch l·i suÊt 0. . + L·i suÊt ®Çu ra: 0. tËp trung cho vay hé kinh doanh vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé + Thu dÞch vô: 2 tû ®ång.58%. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 89 . chiÕm 7.HÖ sè l¬ng lµm ra: 1.VÒ huy ®éng vèn: N©ng dÇn tØ träng nguån vèn huy ®éng tõ d©n c.1. .VÒ c«ng t¸c cho vay: Tõng bíc chuyÓn ®æi c¬ cÊu ®Çu t.2.26%. .

kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh. thëng theo quy ®Þnh. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 90 .3.1. C¶i tiÕn thñ tôc t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi d©n cã thãi quen göi tiÒn tiÕt kiÖm vµ sö dông c¸c dÞch vô Ng©n hµng nh thÎ tÝn dông.Kh«ng cã nî qu¸ h¹n.Tæng nguån vèn ®¹t 3000 tû ®ång. phong phó vÒ thêi h¹n vµ c¸c h×nh thøc tr¶ l·i. 3.2. ®ñ quü tiÒn l¬ng.. t¨ng trëng 25% so víi n¨m 2004.Tµi chÝnh kinh doanh cã l·i. .2. thÎ ATM.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé .Tæng d nî: 1200 tû ®ång. 3.1. .C«ng t¸c ®µo t¹o: Chó träng ®Õn viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé. C«ng t¸c huy ®éng vèn: ..§a d¹ng hãa h×nh thøc huy ®éng vèn. t¨ng 20% so víi n¨m 2004. .. .TiÕp tôc më réng m¹ng líi.. trong n¨m 2005 triÓn khai thªm 2 ®iÓm giao dÞch míi nh»m thu hót nguån vèn nhµn rçi tõ d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn: a). phï hîp.2. víi l·i suÊt linh ho¹t. C¸c chØ tiªu chñ yÕu n¨m 2005: .

. . n©ng cao tr×nh ®é còng nh kü n¨ng thÈm ®Þnh.§Æc biÖt coi träng c«ng t¸c ph©n tÝch. . ®¸nh gÝa. hé kinh doanh. b). nh»m thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé .T¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp thÞ. C«ng t¸c tÝn dông: .Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch cho c¸c bé phËn. cã hiÖu qña c«ng viÖc ®îc giao. c¸c doanh nghiÖp cho c¸n bé tÝn dông vµ c¸n bé Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 91 .ChÊn chØnh c«ng t¸c tÝn dông. .Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó thùc hiÖn nhanh chãng.Thùc hiÖn bíc ®iÒu chØnh vÒ c¬ b¶n. .Giao chØ tiªu d nî g¾n víi chØ tiªu t¨ng trëng vèn huy ®éng. tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña Ng©n hµng. chuyÓn híng ®Çu t sang cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.Bè trÝ ®ñ c¸n bé tÝn dông nh»m më réng cho vay c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. th«ng qua ®ã ®Ó cã híng ®Çu t chuÈn x¸c vµ hiÖu qu¶ cao. xÕp lo¹i kh¸ch hµng. g¾n víi thi ®ua khen thëng kÞp thêi. .

kiÓm so¸t tríc. ®éng viªn khuyÕn khÝch tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®îc giao. n©ng cao chªnh lÖch l·i suÊt tiÕn tíi 0. .. . më c¸c líp ngo¹i ng÷ c¬ b¶n. líp tin häc. c¸c ®èi tîng vay vèn ®êi sèng.TiÕp tôc ®iÒu chØnh c¬ cÊu nguån vèn vµ c¬ cÊu ®Çu t tÝn dông theo híng gi¶m thiÓu rñi ro l·i suÊt. . X©y dùng ®¬n vÞ trong s¹ch v÷ng m¹nh cã vÞ thÕ trong hÖ thèng. ®¶m b¶o c¸c kho¶n vay cã chÊt lîng tèt. N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh: . kiªn tr× ¸p dông l·i xuÊt cho vay theo v¨n b¶n chØ ®¹o cña NHNo&PTNT ViÖt Nam.TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi thi ®ua phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. trong vµ sau khi cho vay. n©ng cao. gi¶m thÊp l·i suÊt ®Çu vµo.Ph¸t triÓn truyÒn thèng anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 92 .4%. . môc tiªu ®Ò ra.. tiªu dïng..TiÕp tôc triÓn khai c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®¹o t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé. c). kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a chuyªn m«n vµ c«ng t¸c ®oµn thÓ.N©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé võa vµ nhá s¶n xuÊt kinh doanh.. coi träng chÊt lîng tÝn dông.

2.v× hiÖn nay sè lîng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ lín.N©ng cÊp trang thiÕt bÞ ph¸t triÓn c«ng nghÖ Ng©n hµng. ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. cã chÝnh s¸ch u ®·i cô thÓ víi tõng kh¸ch hµng. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trong doanh nghiÖp võa vµ nhá: 3. ¸p dông l·i suÊt linh ho¹t ®Ó t¨ng nguån vèn trung. .2.§«n ®èc chØ ®¹o thêng xuyªn c¸c c¸n bé nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®îc giao.1. . chñ ®éng t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng míi tËp trung vµo c¸c ®èi tîng lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trªn ®Þa bµn. . thùc hiÖn thanh to¸n ®iÖn tö n©ng cÊp Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 93 . 3. dµi h¹n vµ tÝnh æn ®Þnh v÷ng ch¾c.§a d¹ng c¸c lo¹i h×nh huy ®éng nhÊt lµ tiÕt kiÖm trung vµ dµi h¹n.TiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng ë nguån vèn hiÖn cã.T¹o uy tÝn ®Ó gi÷ kh¸ch hµng truyÒn thèng.2.2. C«ng t¸c huy ®éng vèn. C«ng t¸c tÝnh dông ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh: .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé 3.C«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ph¶i ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc.

TÝch cøc tiÕp cËn kh¸ch hµng míi thiÕt lËp quan hÖ tÝn dông vµ thanh to¸n ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.Lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc kh¶o s¸t.Tæ chøc tèt héi nghÞ kh¸ch hµng. . Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ phÇn: . Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 94 . . .N¾m b¾t tèt t×nh h×nh l·i suÊt trªn thÞ trêng ®Ó ®iÒu chØnh l·i suÊt cho vay. 3. 3.Tæ chøc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó cã c¬ chÕ u ®·i phï hîp ®ång thêi tr¸nh nh÷ng rñi ro trong kinh doanh. t¨ng thÞ phÇn trong kh¸ch hµng truyÒn thèng.2. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé. huy ®éng phï hîp. .2.3. tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ t¹o uy tÝn vµ vÞ thÕ. thu hót nhiÒu kh¸ch hµng míi.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé dÞch vô thanh to¸n ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch.4. më thªm c¸c ®iÓm giao dÞch ®Ó t¨ng cêng huy ®éng vèn vµ cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®¹t kÕt qu¶ cao. .Ph¶i lu«n chó träng vµo më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng.

. 3. nhiÒu chi nh¸nh kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng lµm viÖc ®ã. sö lý vµ lu tr÷ th«ng tin ®îc tèt th× c«ng t¸c nµy ph¶i ®îc øng dông tin häc. kiÓm so¸t néi bé ®Ó n©ng cao chÊt lîng mäi mÆt ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ kh¶ n©ng ®iªu hµnh cña c¸c bé phËn. 3. thiÕu sãt ®Ó t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông. Chó träng c«ng t¸c tù kiÓm tra.3. KiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam . Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 95 .Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng tån t¹i. ViÖc thµnh lËp c¬ quan chung nµy sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ h¬n lµ mçi chi nh¸nh tù thµnh lËp mét phßng th«ng tin cho m×nh nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. võa t¹o nguån chñ ®éng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc vËn dông cã hiÖu qña c¬ chÕ ®ã.3.NHNo&PTNT ViÖt Nam nªn thµnh lËp mét c¬ quan lu tr÷ th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp ®Ó cung cÊp cho c¸c Ng©n hµng chi nh¸nh.1. §Ó cã thÓ thu thËp.§Ò nghÞ NHNo&PTNT ViÖt Nam sím cã chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng lµm ®Þnh híng cho c¸c chi nh¸nh x©y dùng c¬ chÕ tµi chÝnh trong tiÕp thÞ vµ u ®·i víi kh¸ch hµng võa mang tÝnh hÖ thèng võa mang tÝnh c¹nh tranh cao. Mét sè kiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam.

2.§Ò nghÞ ChÝnh phñ phæ biÕn viÖc xÕp lo¹i ®¸nh gi¸ hiÖu qña ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. ph©n theo nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ nguyªn nh©n chñ quan. Ng©n hµng cã thÓ yªn t©m h¬n khi cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy..Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé 3. 3. MÆt kh¸c.3 KiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 96 .3. KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ níc .. SÏ lµ kh«ng c«ng b»ng cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu l·i suÊt qu¸ h¹n b»ng 150% l·i suÊt trong h¹n khi nguyªn nh©n g©y ra nî qu¸ h¹n lµ c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan nh: H¹n h¸n.Ng©n hµng Nhµ níc nªn ¸p dông møc l·i suÊt kh¸c nhau cho nî qu¸ h¹n. sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông Ng©n hµng.3. ®a ®Êt níc ph¸t triÓn h¬n n÷a trong giai ®o¹n hiÖn nay.hay do nh÷ng thay ®æi cña c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. sÏ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t×m mäi c¸ch hoµn thiÖn h¬n chu tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Ó lµm ¨n cã hiÖu qña h¬n n÷a. gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng sö dông vèn cña Ng©n hµng. lò lôt. . c¸c doanh nghiÖp ®îc b×nh chän lµ doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n trong viÖc kinh doanh. xóc tiÕn triÓn khai ch¬ng tr×nh b×nh chän doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶.

Ng©n hµng nªn tiÕn hµnh t×m hiÓu nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng. mét kh¸ch hµng ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc tr¶ nî gèc th× phÇn l·i cµng khã cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho Ng©n hµng v× vËy viÖc quy ®Þnh chuyÓn nî qu¸ h¹n ph¶i chÞu l·i suÊt cao h¬n g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng. . Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 97 . lµnh m¹nh hãa t×nh hÝnh tµi chÝnh vµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh b×nh thêng. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng.§Ò nghÞ ChÝnh phñ söa ®æi quy ®Þnh gia h¹n nî.Xóc tiÕn viÖc thµnh lËp c«ng ty mua b¸n nî ®Ó gi¶i phãng nî ®äng cho c¸c doanh ngiÖp. Tõ ®ã ®a ra c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt hîp lý.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé . gi¶m nî cña quy chÕ 324. Ban hµnh c¬ chÕ kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh nî cña c¸c doanh nghiÖp g¾n víi hiÖu qu¶ ®Çu t nhng vÉn ®¶m b¶o quyÒn tù chñ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ®iÒu chØnh kú h¹n nî.Trong trêng hîp nµy.

hoµn thiÖn kÞp thêi ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c kháan tÝn dông nãi chung vµ c¸c kho¶n tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng. Sau h¬n 1 n¨mg thµnh lËp Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi ®· nç lùc ®æi míi.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé KÕt luËn N©ng cao chÊt lîng tÝn dông khi cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ vÊn ®Ò quan t©m cña hÇu hÕt c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung vµ Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi nãi riªng. Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng lµ vÊn ®Ò mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng do ®ã vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lu«n ®ù¬c ng©n hµng quan t©m hµng ®Çu vµ coi ®ã môc tiªu quan träng cÇn ®¹t ®îc. Bªn c¹nh ®ã Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 98 . vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn tr×nh x©y dùng ®Êt níc b»ng c¸ch t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. mÆt kh¸c tÝn dông cã t¸c ®éng trùc tiÕp trong viÖc kÝch thÝch nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. V× chÊt lîng cña c¸c kho¶n tÝn dông ¶nh hëng trùc tiªp ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh cña ng©n hµng.

Chi nh¸nh sÏ hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. Trong thêi gian tíi cïng víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ nç lùc cña chÝnh b¶n th©n. n©ng cao ®îc chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá gãp phÇn thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ®ã ph¸t triÓn ®ång thêi ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh CHN.Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé th× còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i vµ thiÕu sãt mµ Chi nh¸nh cÇn tËp trung gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao uy tÝn vµ vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng. H§H ®Êt níc. Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 99 .

Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A 100 .