TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1

PRIMERI ZA VEŽBE
Primer 1: Odrediti nominalni napon smicanja τ
n
i po potrebi izvršiti osiguranje armaturom
pravougaonog preseka opterećenog momentima torzije M
Tg
i M
Tp
usled stalnog,
odnosno povremenog opterećenja. Podaci za proračun:
M
Tg
= 40 kNm b = 50 cm MB 30
M
Tp
= 25 kNm d = 60 cm GA 240/360
S obzirom na ograničenje
r n
5τ ≤ τ , presek u granično stanje dospeva otkazom armature, pa se pri-
menjuju minimalni koeficijenti sigurnosti (slučaj ε
a
≥ 3‰):
kNm 109 25 8 . 1 40 6 . 1 M
Tu
· × + × ·
Usvojeno je da je rastojanje težišta podužne torzione armature od ivice betona a = 4 cm. Sledi:
cm 42 4 2 50 a 2 b b
0
· × − · − · ; cm 52 4 2 60 a 2 d d
0
· × − · − ·
- površina i obim dela preseka obuhvaćenog srednjom linijom računskog sandučastog preseka:

2
0 0 0 b
cm 2184 52 42 d b A · × · × ·
( ) ( ) cm 188 52 42 2 d b 2 O
0 0 0 b
· + × · + × ·
- debljina zida ekvivalentnog tankozidnog profila:

( )
cm 25 . 5
8
42
8
d , b . min
8
d
0 0 m
0
· · · · δ
- nominalni napon smicanja:

¹
'
¹
τ <
· τ >
·
× ×
×
·
δ × ×
· τ
r
2
r 2
2
0 0 b
Tu
n
5
cm / kN 11 . 0
cm / kN 475 . 0
25 . 5 2184 2
10 109
A 2
M

Kako je prekoračena računska čvrstoća pri smicanju τ
r
, potrebno je izvršiti osiguranje armaturom na
delu nosača na kome je ova granica prekoračena. Za poznati dijagram momenata torzije duž nosača,
dužina osiguranja λ se lako može odrediti, što u ovom primeru nije moguće (razmatra se samo
najopterećeniji presek).
Osiguranje se vrši vertikalnim uzengijama i horizontalnom - podužnom armaturom. Potrebna povr-
šina uzengija se sračunava iz redukovanog (M
TRu
) a površina podužne armature iz neredukovanog
(M
Tu
) momenta torzije.

Tu Tbu Tu TRu Tbu r n
M M M M ; 0 M 3 · − · · ⇒ τ > τ
Kako su uzengije po pravilu vertikalne (α = 90°), izraz za određivanje potrebne površine poprečnog
preseka šipke se može napisati u obliku:

( )
u
v 0 b
TRu
u
v 0 b
TRu ) 1 (
u
e tg
A 2
M
e
ctg sin cos
1
A 2
M
a × θ ×
σ × ×
· ×
θ × α + α
×
σ × ×
·


u u
2
) 1 (
u
e 104 . 0 e 0 . 1
24 2184 2
10 109
a × · × ×
× ×
×
·
cm 5 . 7 / 10 UØ . usv
cm 88 . 10
104 . 0
13 . 1
e 12 UØ
cm 55 . 7
104 . 0
785 . 0
e 10 UØ
cm 83 . 4
104 . 0
503 . 0
e 8 UØ
u
u
u

¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· · ⇒
· · ⇒
· · ⇒

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2
PRIMERI ZA VEŽBE
- površina ukupne podužne armature:
( )
0 b
v 0 b
Tu
0 b
v 0 b
Tu
a
O ctg
A 2
M
O ctg sin cos
A 2
M
A × θ ×
σ × ×
· × θ × α + α ×
σ × ×
·2
2
a
cm 55 . 19 188 0 . 1
24 2184 2
10 109
A · × ×
× ×
×
·

⇒ 14Ø14 (21.55 cm
2
)
Smanjenje količine poprečne, uz istovreme-
no povećanje količine podužne armature,
moguće je uz smanjenje usvojenog ugla na-
giba pritisnutih dijagonala θ. Na primer, za
usvojeno θ = 35º sledi:
u
2
) 1 (
u
e 35 tg
24 2184 2
10 109
a × ° ×
× ×
×
·
cm 79 . 10
073 . 0
785 . 0
e e 073 . 0 a
u u
) 1 (
u
· · ⇒ × ·

usvojeno: UØ10/10
2
2
a
cm 92 . 27 188 35 ctg
24 2184 2
10 109
A · × ° ×
× ×
×
·

usvojeno: 14Ø16 (28.15 cm
2
)


Primer 2: Dimenzionisati nosač sistema obostrano uklještene grede, raspona L=6.0 m. Pored
sopstvene težine, nosač je opterećen jednako raspodeljenim stalnim (∆g) i povreme-
nim (p) opterećenjem, kao i raspodeljenim momentima torzije m
Tg
i m
Tp
usled stal-
nog, odnosno povremenog opterećenja. Dimenzije poprečnog preseka usvojiti iz us-
lova da je napon smicanja usled momenata torzije τ
n(MT)
= 2τ
r
. Podaci za proračun:
m
Tg
= 6 kNm/m ∆g = 16.5 kN/m MB 30
m
Tp
= 4 kNm/m p = 4 kN/m GA 240/360
kNm 12
2
0 . 6 0 . 4
M ; kNm 18
2
0 . 6 0 . 6
M
Tp Tg
·
×
· ·
×
·
kNm 4 . 50 12 8 . 1 18 6 . 1 M
Tu
· × + × ·
r
2
0 0 b
Tu
M
n
2 cm / kN 22 . 0
A 2
M
T
τ · ·
δ × ×
· τ
( ) ( ) a 2 d a 2 b d b A
0 0 0 b
− × − · × ·
( ) ( )
8
a 2 d , a 2 b . min
8
d , b . min
8
d
0 0 m
0
− −
· · · δ
pretpostavljeno: a = 4 cm, b ≤ d:
( ) ( ) ( ) ( ) 8 d 8 b 4 2 d 4 2 b A
0 b
− × − · × − × × − ·
( ) ( )
22 . 0
8
8 b
8 d 8 b 2
10 4 . 50
8
8 b
2
0
·

× − × − ×
×


· δ
( ) ( )
3
2
2
cm 4 . 91636
22 . 0 2
10 4 . 50 8
8 d 8 b ·
×
× ×
· − × −
2Ø14
2Ø14
UØ10/7.5
4Ø14
2Ø14
2Ø14
M
p
M
o
M
o
M
T
T
T
M
T
M
T M
T
m
Tg
, m
Tp
g, p
TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 3
PRIMERI ZA VEŽBE
Iz poslednje relacije, za različite pretpostavljene vrednosti b, sledi:
b d usv. d
1 40 97.5 100
2 45 74.9 75
3 50 59.9 60
4 55 49.5 < b !

Na osnovu dobijenih vrednosti usvojen je presek b/d = 50/60 cm. Sa usvojenim vrednostima
sprovodi se analiza opterećenja i vrši dimenzionisanje prema M, T i M
T
.
- sopstvena težina 0.50×0.60×25 = 7.5 kN/m
- ∆g = 16.5 kN/m
ukupno, stalno opterećenje: g = 24.0 kN/m
Presečne sile:
a. stalno opterećenje b. povremeno opterećenje
kNm 0 . 72
12
0 . 6 0 . 24
M
2
o
g
·
×
· kNm 0 . 12
12
0 . 6 0 . 4
M
2
o
p
·
×
·
kNm 0 . 36
24
0 . 6 0 . 24
M
2
p
g
·
×
· kNm 0 . 6
24
0 . 6 0 . 4
M
2
p
p
·
×
·
kN 0 . 72
2
0 . 6 0 . 24
T
g
·
×
· kN 0 . 12
2
0 . 6 0 . 4
T
p
·
×
·
Dimenzionisanje prema momentima savijanja
MB 30 ⇒ f
B
= 2.05 kN/cm
2
; GA 240/360 ⇒ σ
v
= 24 kN/cm
2

presek nad osloncem
kNm 8 . 136 18 8 . 1 72 6 . 1 M
u
· × + × ·
Pritisnuta je donja ivica nosača, pa je oblik pritisnute zone pravougaoni, širine b=50 cm:
pretp. a
1
= 4.5 cm ⇒ h = 60 - 4.5 = 55.5 cm

05 . 2 50
10 8 . 136
5 . 55
k
2
×
×
· = 4.804 ⇒ ε
b

a
= 1.106/10‰ ; µ = 4.490%

24
05 . 2
100
5 . 55 50
490 . 4 A
. potr , a
×
×
× · = 10.64 cm
2

presek u polju
kNm 4 . 68 9 8 . 1 36 6 . 1 M
u
· × + × ·
Pritisnuta je gonja ivica nosača, pa je oblik pritisnute zone ili oblika Г ili pravougaoni, širine B:
B = min.
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
'
¹
· × × + · × +
· × + · × +
cm 85 600 7 . 0
3
25 . 0
50 l
3
25 . 0
b
cm 146 12 8 50 d 8 b
0
p
= 85 cm
Pretpostavlja se da je neutralna linija u ploči. Sledi:
TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 4
PRIMERI ZA VEŽBE
pretp. a
1
= 4.5 cm ⇒ h = 60 - 4.5 = 55.5 cm

05 . 2 85
10 4 . 68
5 . 55
k
2
×
×
· = 8.459 ⇒ ε
b

a
= 0.577/10‰ ; µ = 1.424% ; s = 0.055
cm 12 d cm 89 . 2 5 . 55 055 . 0 x
p
· < · × ·
Pretpostavka o položaju neutralne linije je dobra, pa se potrebna površina armature određuje kao:

24
05 . 2
100
5 . 55 85
424 . 1 A
. potr , a
×
×
× · = 5.48 cm
2


100
60 50
25 . 0
100
d b
A
min . min , a
×
× ·
×
× µ · = 7.5 cm
2
> A
a,potr.

Osiguranje od glavnih napona zatezanja
cm 50 5 . 55 9 . 0 h 9 . 0 z · × · × ≈
kN 8 . 136 18 8 . 1 72 6 . 1 T
u
· × + × · ⇒
2 mu T
n
cm / kN 055 . 0
50 50
8 . 136
z b
T
·
×
·
×
· τ

2
0 0 0 b
cm 2184 52 42 d b A · × · × · ; ( ) ( ) cm 188 52 42 2 d b 2 O
0 0 0 b
· + × · + × ·
cm 25 . 5
8
42
8
d
m
0
· · · δ ⇒
2
2
0 0 b
Tu
M
n
cm / kN 22 . 0
25 . 5 2184 2
10 4 . 50
A 2
M
T
·
× ×
×
·
δ × ×
· τ
- nominalni napon smicanja:

¹
'
¹
τ <
· τ >
· + · τ + τ · τ
r
2
r 2 M
n
T
n n
5
cm / kN 11 . 0
cm / kN 275 . 0 220 . 0 055 . 0
T

- dužina osiguranja:

,
`

.
|
− × ·

,
`

.
|
τ
τ
− × · λ
75 . 2
1 . 1
1
2
600
1
2
L
n
r
= 180 cm
Osiguranje se vrši vertikalnim uzengijama (α=90°) i horizontalnom armaturom. Potrebna površina
uzengija se sračunava iz odgovarajućih redukovanih uticaja (M
TRu
, odnosno τ
Ru
), posebno za uticaj
momenta torzije, odnosno transverzalne sile.
Potrebno je obratiti pažnju da je nužno sračunati uzengije za prihvatanje transverzanih sila, bez obzira što
je τ
n
T
< τ
r
. Kriterijum da li je potrebno osiguranje armaturom ili ne je UKUPAN napon smicanja, a ne
napon smicanja od pojedinačnog uticaja.
potrebne uzengije za prihvatanje transverzalne sile
( ) ( ) 50 50 275 . 0 11 . 0 3
275 . 0
055 . 0
2
1
z b 3
2
1
T
n r
n
T
n
bu
× × − × × × · × × τ − τ ×
τ
τ
× · = 13.8 kN
T
Ru
= T
mu
– T
bu
= 136.8 – 13.8 = 123.0 kN ⇒
50 50
0 . 123
T
Ru
×
· τ = 0.049 kN/cm
2
usvojeno: m = 4 ; α = 90° ; θ = 45°
( ) ( )
u u
v
T
) 1 (
T , u
e
1 1 0
1
24 4
049 . 0 50
e
ctg sin cos
1
m
b
a
Ru
×
× +
×
×
×
· ×
θ × α + α
×
σ ×
τ ×
· = 0.026×e
u

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 5
PRIMERI ZA VEŽBE
potrebne uzengije za prihvatanje torzije
( ) ( )
0 0 b n r
n
M
n
0 0 b n r
n
M
n
Tbu
A 3 A 2 3
2
1
M
T T
δ × × τ − τ ×
τ
τ
· δ × × × τ − τ ×
τ
τ
× ·
( ) 25 . 5 2184 275 . 0 11 . 0 3
275 . 0
22 . 0
M
Tbu
× × − × × · = 509 kNcm = 5.09 kNm
M
TRu
= M
Tu
– M
Tbu
= 50.4 – 5.09 = 45.31 kNm

u
2
u
v 0 b
TRu ) 1 (
M , u
e 0 . 1
24 2184 2
10 31 . 45
e tg
A 2
M
a
T
× ×
× ×
×
· × θ ×
σ × ×
· = 0.043×e
u
spoljašnje uzengije:
) 1 (
T , u
) 1 (
M , u
) 1 (
spolja , u
a a a
T
+ · = (0.043+0.026)×e
u
= 0.069×e
u

pretp. UØ10 (a
u
(1)
= 0.785 cm
2
) ⇒
069 . 0
785 . 0
e
spolja , u
· = 11.4 cm ⇒ UØ10/10
unutrašnje uzengije:
) 1 (
T , u
) 1 (
unutra , u
a a · = 0.026×e
u

pretp. UØ8 (a
u
(1)
= 0.503 cm
2
) ⇒
026 . 0
503 . 0
e
unutra , u
· = 19.6 cm ⇒ UØ8/20
Napominje se da se spoljašnje uzengije, koje prihvataju uticaj torzije, moraju zatvoriti preklapanjem po
čitavoj kraćoj strani preseka, dok se unutrašnje uzengije, koje prihvataju samo uticaj transverzalne sile,
mogu zatvoriti na uobičajen način, oko jedne od ugaonih šipki.

horizontalna armatura
Za pritvatanje napona smicanja usled dejstva momenta torzije za čitav presek potrebno je:
188 0 . 1
24 2184 2
10 4 . 50
O ctg
A 2
M
A
2
0 b
v 0 b
Tu
a
× ×
× ×
×
· × θ ×
σ × ×
·

= 7.90 cm
2
Sa aspekta nosivosti preseka, moguće je usvojiti samo četiri ugaone šipke odgovarajuće površine.
Ipak, vodeći računa o graničnom stanju upotrebljivosti, treba izabrati veći broj tanjih profila i
homogeno ih rasporediti po obimu preseka. U konkretnom slučaju, usvojeno je 14Ø10 (11.0 cm
2
).
Kako je u preseku u uklještenju "špic"
momenta savijanja, to je potrebna površina
dodatne zategnute armature za prihvatanje
uticaja transverzalnih sila 0 A
a
· ∆ .
U preseku nad osloncem potrebno je:
za M
T
: 4Ø10 = 3.14 cm
2

za M: = 10.64 cm
2

ukupno: = 13.78 cm
2
usvojeno: 7Ø16 (14.07 cm
2
)
UØ8/20
7Ø16
2Ø10
UØ10/10
4Ø10
2Ø10
2Ø10

p M Tg = 6. Pored sopstvene težine.0 m.0 × 188 = 19.92 cm 2 usvojeno: 14Ø16 (28.8 × 12 = 50.073 × e u ⇒ e u = = 10.073 usvojeno: UØ10/10 109 × 10 2 ∑ A a = 2 × 2184 × 24 × ctg35° ×188 = 27. b ≤ d: MT A b 0 = (b − 2 × 4) × (d − 2 × 4) = (b − 8)× (d − 8) δ0 = b−8 50.6 × 18 + 1.4 kNm τMT = n M Tu = 0.79 cm 0.55 cm2) 2Ø14 2Ø14 2Ø14 UØ10/7.0 × 6.4 × 10 2 ⇒ = 0.22 kN / cm 2 = 2τ r 2 × A b 0 × δ0 o mTg.4 cm 3 . Dimenzije poprečnog preseka usvojiti iz uslova da je napon smicanja usled momenata torzije τn(MT) = 2τr.4 ×10 2 × 0. Na primer. moguće je uz smanjenje usvojenog ugla nagiba pritisnutih dijagonala θ. nosač je opterećen jednako raspodeljenim stalnim (∆g) i povremenim (p) opterećenjem.0 4. M Tp = = 12 kNm 2 2 M Tu = 1. kao i raspodeljenim momentima torzije mTg i mTp usled stalnog. Podaci za proračun: mTg = 6 kNm/m mTp = 4 kNm/m ∆g = 16.22 PRIMERI ZA VEŽBE = 91636.0 × 6.(b 0 . d 0 ) min .55 cm 2 2 × 2184 × 24 ⇒ 14Ø14 (21. odnosno povremenog opterećenja. d − 2a ) = = 8 8 8 M p T T pretpostavljeno: a = 4 cm.TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2 . za usvojeno θ = 35º sledi: 109 × 10 2 × tg35° × e u 2 × 2184 × 24 0.(b − 2a .785 a (u1) = 0. uz istovremeno povećanje količine podužne armature.5 2Ø14 a Smanjenje količine poprečne.površina ukupne podužne armature: ∑A ∑A a = = M Tu M Tu × (cos α + sin α × ctgθ) × O b 0 = × ctgθ × O b 0 2 × A b0 × σv 2 × A b0 × σv 109 × 10 2 × 1.15 cm2) a (u1) = 4Ø14 Primer 2: Dimenzionisati nosač sistema obostrano uklještene grede.0 = 18 kNm . raspona L=6.5 kN/m p = 4 kN/m MB 30 GA 240/360 g. mTp M M M MT T o A b 0 = b 0 × d 0 = (b − 2a ) × (d − 2a ) δ0 = d m min .22 b −8 8 2 × (b − 8)× (d − 8) × 8 2 MT (b − 8)2 × (d − 8) = 8 × 50.

0 2 = 6.potr .05 kN/cm2 presek nad osloncem M u = 1.25  = 85 cm b+ × l0 = 50 + × 0. GA 240/360 ⇒ σv = 24 kN/cm2 A a .8 × 10 2 50 × 2.0 kNm 24 Tg = 24.5 74. µ = 4.490% .5 = 55. . stalno opterećenje 24.5 kN/m = 24.9 49. pa je oblik pritisnute zone ili oblika Г ili pravougaoni.804 ⇒ εb/εa = 1.0 kNm 12 o g p Mg = b.0 = 72.8 × 18 = 136.50×0.4. širine b=50 cm: pretp.0 = 12.8 kNm Pritisnuta je donja ivica nosača. pa je oblik pritisnute zone pravougaoni.60×25 ∆g ukupno. stalno opterećenje: g = 7.8 × 9 = 68.0 × 6.6 × 72 + 1. = 4.  0. sledi: 1 2 3 4 b 40 45 50 55 d 97.106/10‰ .490 × presek u polju 50 × 55.0 kNm 12 o p 24.64 cm2 100 24 M u = 1.6 × 36 + 1.02 = 36.25 0. d 100 75 60 <b! Na osnovu dobijenih vrednosti usvojen je presek b/d = 50/60 cm.0 × 6.7 × 600 = 85 cm   3 3   Pretpostavlja se da je neutralna linija u ploči.0 kN 2 4. povremeno opterećenje 4. za različite pretpostavljene vrednosti b.02 M = = 12.sopstvena težina 0.05 × = 10.0 × 6.5 136.5 cm k= 55.TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 3 Iz poslednje relacije.0 × 6.5 cm ⇒ h = 60 .4 kNm Pritisnuta je gonja ivica nosača.0 kN 2 Dimenzionisanje prema momentima savijanja MB 30 ⇒ fB = 2.5 kN/m = 16. širine B: b + 8 × d p = 50 + 8 × 12 = 146 cm     B = min.9 59.0 × 6.0 kNm 24 Mp = p Tp = 4. Sledi: PRIMERI ZA VEŽBE . a1 = 4.5 2.5 usv.0 kN/m Presečne sile: a.05 = 4.0 × 6. Sa usvojenim vrednostima sprovodi se analiza opterećenja i vrši dimenzionisanje prema M.02 M = = 72. T i MT.

5 = 50 cm Tu = 1.5 = 2.25 cm 8 8 ⇒ τMT = n M Tu 50.89 cm < d p = 12 cm Pretpostavka o položaju neutralne linije je dobra. a ne napon smicanja od pojedinačnog uticaja.4 × 102 85 × 2.5 2.8 = = 0. posebno za uticaj momenta torzije.220 = 0.8 kN 2 τn 2 0.potr.75  n  Osiguranje se vrši vertikalnim uzengijama (α=90°) i horizontalnom armaturom.055 x = 0. odnosno τRu).055 + 0.424% .275 kN / cm 2  r n n < 5τ r .424 × A a . O b 0 = 2 × (b 0 + d 0 ) = 2 × (42 + 52) = 188 cm δ0 = d m 42 = = 5.055 kN / cm 2 b × z 50 × 50 A b 0 = b 0 × d 0 = 42 × 52 = 2184 cm 2 .049 1 × eu = × × e = 0. pa se potrebna površina armature određuje kao: A a .22 kN / cm 2 2 × A b 0 × δ0 2 × 2184 × 5.8 × 18 = 136.275) × 50 × 50 = 13. Potrebna površina uzengija se sračunava iz odgovarajućih redukovanih uticaja (MTRu.11 kN / cm 2 τ n = τT + τ MT = 0.5 cm k= 55.48 cm2 × 100 24 b×d 50 × 60 = 0.min .8 = 123. odnosno transverzalne sile.11 − 0.055 × 55.0 kN ⇒ τT = Ru usvojeno: a (1) u . α = 90° .TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 4 pretp. s = 0.25 × = 7.049 kN/cm2 50 × 50 m = 4 . potrebne uzengije za prihvatanje transverzalne sile 1 τT 1 0. a1 = 4.4 × 10 2 = = 0.4.1  × 1 −  = × 1 −  = 180 cm  τ  2  2  2.055 Tbu = × n × (3τ r − τ n )× b × z = × × (3 × 0.nominalni napon smicanja: > τ = 0.5 = 55. bez obzira što je τnT < τr.026×eu (cos α + sin α × ctgθ) 4 × 24 (0 + 1×1) u PRIMERI ZA VEŽBE .459 ⇒ εb/εa = 0. = µ min × 85 × 55.9 × h = 0. θ = 45° = b × τT Ru m × σv × 1 50 × 0.05 = 5.275 TRu = Tmu – Tbu = 136.25 . = 1.potr .0 = 0.5 cm ⇒ h = 60 .5 68. Kriterijum da li je potrebno osiguranje armaturom ili ne je UKUPAN napon smicanja.dužina osiguranja: λ= L  τ r  600  1.8 kN ⇒ τT = n Tmu 136.6 × 72 + 1.8 – 13.577/10‰ .T 123. µ = 1. Potrebno je obratiti pažnju da je nužno sračunati uzengije za prihvatanje transverzanih sila.5 cm2 > Aa. 100 100 Osiguranje od glavnih napona zatezanja z ≈ 0.05 = 8.9 × 55.

4 × 102 × ctgθ × O b 0 = × 1. usvojeno je 14Ø10 (11.503 cm2) ⇒ e u .78 cm2 7Ø16 (14.31 kNm a (1) u . U konkretnom slučaju. dok se unutrašnje uzengije.069×eu 0.0 × e u = 0. koje prihvataju uticaj torzije.503 = 19.026×eu pretp.785 = 11.275)× 2184 × 5. Kako je u preseku u uklještenju "špic" momenta savijanja. koje prihvataju samo uticaj transverzalne sile.0 cm2).4 cm 0. mogu zatvoriti na uobičajen način.unutra = 0. vodeći računa o graničnom stanju upotrebljivosti.026)×eu = 0.spolja = unutrašnje uzengije: a (u1.)MT + a (u1. treba izabrati veći broj tanjih profila i homogeno ih rasporediti po obimu preseka.90 cm2 2 × Ab0 × σv 2 × 2184 × 24 ∑ Aa = Sa aspekta nosivosti preseka.)spolja = a (u1.14 cm za M: ukupno: usvojeno: = 10.TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 5 potrebne uzengije za prihvatanje torzije M Tbu = M Tbu = 1 τMT τMT × n × (3τ r − τ n )× 2 × A b 0 × δ0 = n × (3τ r − τ n ) × A b 0 × δ 0 2 τn τn 0.22 × (3 × 0.09 = 45.069 ⇒ UØ10/10 spoljašnje uzengije: pretp. oko jedne od ugaonih šipki. moguće je usvojiti samo četiri ugaone šipke odgovarajuće površine.4 – 5.026 ⇒ UØ8/20 Napominje se da se spoljašnje uzengije. UØ10 (au(1) = 0.6 cm 0.275 MTRu = MTu – MTbu = 50.11 − 0. Ipak.31× 10 2 M TRu × 1.0 × 188 = 7.)unutra = a (u1.M T 45.)T = (0.043+0.25 = 509 kNcm = 5.)T = 0. moraju zatvoriti preklapanjem po čitavoj kraćoj strani preseka.64 cm 2 2 7Ø16 2Ø10 2Ø10 UØ8/20 UØ10/10 2Ø10 = 13.785 cm2) ⇒ e u .043×eu = × tgθ × e u = 2 × 2184 × 24 2 × A b0 × σv a (u1. horizontalna armatura Za pritvatanje napona smicanja usled dejstva momenta torzije za čitav presek potrebno je: M Tu 50.09 kNm 0. U preseku nad osloncem potrebno je: za MT: 4Ø10 = 3.07 cm2) 4Ø10 PRIMERI ZA VEŽBE . to je potrebna površina dodatne zategnute armature za prihvatanje uticaja transverzalnih sila ∆A a = 0 . UØ8 (au(1) = 0.