AKCIÓTERV-ALKOTÁSI KÉZIKÖNYV

A Kormányzati Stratégiaalkotási Követelményrendszer (KSaK) alapján

2008. szeptember

TARTALOMJEGYZÉK
Bevezetés .......................................................................................................................................5 I. RÉSZ: AZ AKCIÓTERV-ALKOTÁS SZEREPE A STRATÉGIAI MENEDZSMENTBEN6 1. Stratégiai menedzsment...........................................................................................................7 2. Az akciótervek típusai .............................................................................................................9
2.1 Előzmény alapján történő csoportosítás ............................................................................................9 2.2 Cél alapján történő csoportosítás.....................................................................................................10

3. Az akciótervek készítésének javasolt folyamata..................................................................10
A. Projektindítás....................................................................................................................................10 B. Előzetes tervezés ..............................................................................................................................11 C. Koncepció-alkotás ............................................................................................................................12 D. Részletes tervezés.............................................................................................................................13 E. Elfogadás, értékelés ..........................................................................................................................14

II. RÉSZ: AZ AKCIÓTERV KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI .........................................15 Köszöntő......................................................................................................................................16 Vezetői összefoglaló....................................................................................................................16 1. BEVEZETÉS ......................................................................................................................16 1.1. Előzmények .........................................................................................................................16
1.1.1. Indíttatás ....................................................................................................................................16 1.1.2. Mandátum ..................................................................................................................................17

1.2. Tervezés és végrehajtás......................................................................................................17
1.2.1. A tervezés szervezeti kerete és folyamata..................................................................................17 1.2.2. A végrehajtás szervezeti kerete és folyamata.............................................................................18

1.3. Lehatárolás és fogalomértelmezés ....................................................................................18 1.4. Stratégiai háttér..................................................................................................................18 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. HELYZETELEMZÉS (CSAK KIBŐVÍTETT AKCIÓTERVNÉL) ............................20 A stratégiai terület bemutatása .........................................................................................20 A területre ható főbb folyamatok, trendek ......................................................................20 Pillérek szerinti helyzetelemzés .........................................................................................21 A területre ható horizontális témák..................................................................................21 Szabályozási és intézményi környezet ..............................................................................21 A területre vonatkozó stratégiai dokumentumok tervezési, végrehajtási tapasztalatai22 Következtetések ..................................................................................................................22 STRATÉGIAI KERET (CSAK KIBŐVÍTETT AKCIÓTERVNÉL)...........................23 3.1. Jövőkép................................................................................................................................23 3.2. Célkitűzések ........................................................................................................................23 4. AKCIÓK .............................................................................................................................25 4.1. Pillér 1..................................................................................................................................25
4.1.1. Akció 1.......................................................................................................................................25 4.1.2. Akció n.......................................................................................................................................26

3

........................32 4 .........30 1............................................................................................3......................................................................................................................................26 4... MELLÉKLET ..................................................... RÉSZ: TERVEZÉSI SABLONOK ................................................................................................................................27 Az akciók összefoglaló bemutatása..4......................................1.............................30 1........................................................................................................27 Indikatív pénzügyi tábla......29 1..............................................................2..28 III........................................2 Az akcióterv szöveges sablonja ...1.....................................................................................2.... Pillér n..30 TÁRGYMUTATÓ .................................................................. Akció n.......................................31 FOGALOMJEGYZÉK................................................................................. A kibővített akcióterv szöveges sablonja..................................26 5............ Az akciók összefoglaló bemutatásának sablonja ................................................ .........................................

Jelen kézikönyv értelmezése szerint az akcióterv olyan. lépéseket mutatja be. amely tartalmazza a stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatokat. Jelen kézikönyv szerves folytatása a Stratégia-alkotási Kézikönyv című útmutatónak. következetes monitoring lehetőségét biztosító akciótervek kialakításához. A kézikönyv bemutatja az akciók tervezésének alapelveit. a stratégia megvalósítására fókuszáló tervezési dokumentum. 5 . biztosítva a minisztériumon belüli egységes szemléletet és a Kormányzati Stratégia-alkotási Követelményrendszeren (KSaK) alapuló egységes módszertant. végigkíséri az olvasót az akciótervek kötelező tartalmi elemein. amely hozzájárul az egységes szemléletű. januárban elkészült akcióterv kézikönyv frissített változata.BEVEZETÉS Az Akcióterv-alkotási Kézikönyv egy módszertani segédlet a minisztériumban készülő akciótervek tervezéséhez. így kiegészítő mellékletként társul a minisztérium stratégia-alkotási és monitoring feladatairól szóló mindenkori rendelkezéseihez. amely a stratégia megvalósításához szükséges teendőket. Az előző kötet útmutatást ad a minisztériumban folyó stratégiaalkotási munkához. továbbá sablonokkal segíti az eredményes tervezést. Jelen kézikönyv a 2008. valamint a feladatok végrehajtására megállapított határidőket és felelősöket. A tervezési munka következő szintje az egyes akciók megfogalmazása. tartalmi és formai szempontból is összevethető.

RÉSZ: AZ AKCIÓTERV-ALKOTÁS SZEREPE A STRATÉGIAI MENEDZSMENTBEN 6 .I.

7 . és az értékelés egymást követő. valamint eszközöl szükség szerint beavatkozásokat. ugyanakkor az akciótervek végrehajtását lehet és érdemes értékeléssel zárni. Ezért a következőkben definiáljuk a stratégiai menedzsmenthez kapcsolódó legfontosabb fogalmakat. eredményességét. STRATÉGIAI MENEDZSMENT A stratégiai menedzsment a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás megalapozásával biztosítja az egyes szervezetek mindennapi tevékenységének célorientáltságát. egymást kísérő elemeiből áll.1. határozza meg a feladatokat és az egyes felelősöket. a monitoring. A szervezet alapfeladataira és hosszú távú fejlesztésére egyaránt összpontosítva jelöli meg a rövid és középtávú prioritásokat. vagy korábbi stratégiai dokumentumok aktualizálásával. általában véve a stratégiai menedzsment következetes végrehajtását és így összehasonlíthatóságát. A stratégiai menedzsment a stratégiai tervezés. szakkifejezéseket. amely történhet „tiszta lapos” módon. a megvalósítás. Tervezés A stratégiai dokumentumok tervezése. amely megnehezíti a stratégiai tervezés. A kézikönyv értelmezésében az akcióktervek a minisztériumi stratégiai menedzsment („tervezés” és „megvalósítás” szakasz) részei. követi nyomon azok ütemezett végrehajtását. ábra: Stratégiai menedzsment Utólagos értékelés Input Beavatkozás Beavatkozás Input Időközi értékelés Megvalósítás Monitoring Beavatkozás Tervezés Beavatkozás Beavatkozás Előzetes értékelés Jelenleg a magyar közigazgatási gyakorlatban jelentős számú. 1. megvalósítás. továbbfejlesztésével. egymással hasonló értelemben használt fogalmat használnak.

vagy a jelenlegi beavatkozások korrigálásához szükséges döntések előkészítése. Megvalósítás A stratégiai dokumentumban rögzített beavatkozások. feladatok végrehajtása. tanulmányok. A stratégiai dokumentumok további típusainak meghatározását – lásd Stratégiaalkotási Kézikönyv I. valamint az inputok. teljes körű felülvizsgálatára. valamint a jövőbeli beavatkozások előzetes értékelése adja. adott időszakonkénti dokumentálása. 8 . illetve a korábbi dokumentum közbenső és utólagos értékelése is támogatja ugyanakkor a tervezést. a kapott eredmények értelmezése. aktualizált tanulmányok. illetve az értékelés gyakoriságának megfelelő ütemezéssel a stratégiai dokumentum végrehajtásának módosítása. az egységesség miatt indokolt az ’akció’. amely erőforrásszemléletben tartalmazza az egyes feladatok végrehajtásának módját. Monitoring A stratégiai dokumentum megvalósításának folyamatos nyomon követése. fejezet. amely lehetőséget ad stratégiai dokumentumok részletekbe menő. Korábbi stratégiai dokumentumok aktualizálásánál.A „tiszta lapos” tervezés alapját a stratégiai területre vagy intézményre vonatkozó elsődleges és másodlagos adatforrások. akciók. Fontos megjegyezni. Jelen kézikönyv értelmezésében a program (vagy akcióprogram) az akcióknak egy logikailag összetartozó csoportja. A korábbi időszak záró monitoring jelentése. vagy egy meghatározott célterületre vonatkozó célok teljesítésének. közbenső. eredmények és hatások előzetes. hogy bár a kézikönyv az akciótervvel szinonim fogalomként értelmezi az ’intézkedési terv’. Beavatkozás a stratégiai dokumentum végrehajtásába A monitoring és az értékelés eredményeképpen előálló igényeknek megfelelően a monitoring. outputok. Az akciótervek részletesebb kifejtése a munkaterv.2. akciók. valamint a jövőbeli tervezéshez. vagy utólagos vizsgálata. ’akcióterv’ megnevezés konzekvens használata. feladatok tervezésének kiinduló alapját. továbbfejlesztésénél a korábbi stratégiai dokumentumok monitoringja során előállt információk képezik a célok kijelölésének. Értékelés A stratégiai dokumentumban rögzített célkitűzések. a beavatkozások. ’cselekvési terv’ kifejezéseket.

a pillérek. megalapozó stratégiára. például meglévő. illetve abban az esetben. hogy az akciótervhez nem kapcsolódik olyan – az akcióterv előzményének tekinthető – fölérendelt stratégia. ha az akcióterv stratégiák által csak részben megalapozott. Ez esetben a tervezőknek kibővített akciótervet kell készíteniük. Ebből következően az akciótervben hivatkozni lehet az adott. szakpolitikai megalapozása nem teljes körű. a stratégiai célok kijelölése. 2. elfogadott stratégia hiányában az akcióterv elméleti. A fölérendelt stratégia tartalmazza ugyanis azt a szakpolitikai alapot. végrehajtás-orientált megfogalmazása. amely kielégítő módon megalapozná az egyes akciókat. azzal szoros összefüggésben határozza meg az egyes akciókat.2. hogy egy adott akcióterv a fenti típusok között helyezkedik el. 9 . így az akcióterv az akciók leírására fókuszál. vagy ha a hivatkozási alapul szolgáló stratégiát még nem fogadta el a felsővezetői szintű döntéshozatali fórum. felsővezetői szintű döntéshozatali fórum által jóváhagyott/elfogadott stratégia operacionalizált. Az akciótervnek tartalmaznia kell a stratégiához hasonló szerkezet szerint felépülő helyzetelemzést. Kibővített akcióterv Releváns. magasabb szintű.1 Előzmény alapján történő csoportosítás Az akcióterv egy vagy több stratégiához kapcsolódik. a jövőkép. amely alapján az egyes akciók relevanciája biztosított. azonban szakpolitikai megalapozás szempontjából nem teljes körű stratégia esetén. AZ AKCIÓTERVEK TÍPUSAI Az akciótervek elkészítése során tekintettel kell lenni az akcióterv keletkezésének előzményeire és céljaira. valamint a célrendszer meghatározását. Az akcióterv előzményének függvényében az alábbi akcióterv típusokat különböztethetjük meg: Akcióterv A (sztenderd) akcióterv valamely. Előfordulhat. Ez esetben az akciótervet – a szükségszerű ismétlődések ellenére – a kibővített akciótervek mintájára javasolt elkészíteni. Előfordulhat azonban. Az akcióterv koncepcionális megalapozása. vagy ha a hivatkozási alapul szolgáló stratégia felülvizsgálat alatt áll. az akciók relevanciájának indoklása a stratégia által biztosított.

munkacsoport tagok) Minőségbiztosítási csoport tagjainak kijelölése (opcionális) 10 . szabályok követése. alfejezet. értékelés A projektindítás magában foglalja mindazokat a lépéseket. Projektindítás A Projektindítás B Előzetes tervezés C Koncepcióalkotás D Részletes tervezés E Elfogadás. valamint a Monitoring Kézikönyv ajánlásainak figyelembe vétele. valamely főosztály vagy egyéb szervezeti egység. 3. melynek célja a projekt működési kereteinek kialakítása. A Stratégiaalkotási Kézikönyvben nagy hangsúlyt kapott a projektmenedzsment és a tervezési folyamat lépéseinek ismertetése. AZ AKCIÓTERVEK KÉSZÍTÉSÉNEK JAVASOLT FOLYAMATA A stratégiaalkotáshoz hasonlóan az akcióterv-készítést is projektként indokolt kezelni. az alábbiakban csupán vázlatosan ismertetjük az akcióterv-készítés projektmenedzsmentjének javasolt lépéseit. dedikált erőforrásokkal. a tervezési munka szervezeti előkészítése.2. a minisztérium. A projektindítási fázis fő lépései az alábbiak: Tervezési mandátum A tervezési mandátumhoz kapcsolódó lépések: Mandátum tartalmának kialakítása Mandátum kibocsátása Projektalapítók / projektszponzor kijelölése Értesítés.A. Jelen kézikönyv a tartalmi követelményekre fókuszál.2 Cél alapján történő csoportosítás Az akcióterv célja lehet valamely hazai kezdeményezésű vagy EU tagságból adódó igény kielégítése. E tekintetben. valamint nemzetközi kötelezettség okán.3. intézmény belső stratégiai igényének kielégítésére. Készülhet akcióterv a Kormány. melyet az akcióterv készítésénél is alkalmazni kell. hatásköri egyeztetés Kiemelt partnerek körének meghatározása A tervezési mandátum ajánlott tartalmának részleteiről bővebben – lásd Stratégiaalkotási Kézikönyv I. a projektszervezet felállítása és a projekttervezés során javasolt a minisztériumban mindenkor érvényben lévő projektmenedzsment ajánlások. A. Projektszervezet kialakítása A projektszervezet kialakításának lépései: Projektszervezet kereteinek kijelölése Projekt Irányító Bizottság (PIB) tagjainak kijelölése Felelősök kijelölése (projektvezető. felelősökkel és határidőkkel.

A fázis legfontosabb outputja az akcióterv előzményének tekinthető dokumentumok előzetes vizsgálata. Stratégiaalkotási Kézikönyv I. alfejezetét). áttekintése Meglévő szabályozási dokumentumok feltérképezése és feldolgozása Pillérek azonosítása A stratégiai dokumentum elemzési keretét adó. fehér könyvek. zöld könyvek áttekintése Meglévő (fölérendelt) stratégia vagy stratégiák összefoglalása Kapcsolódó nemzetközi és hazai stratégiai dokumentumok azonosítása. Ha az akcióterv nem rendelkezik fölérendelt stratégiával. Előzetes tervezés A Projektindítás B Előzetes tervezés C Koncepcióalkotás D Részletes tervezés E Elfogadás. előkészíti az akcióterv részletes tervezését. Erőforrásterv: a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások (elsősorban embernap és további. majd ez alapján azonosítani a pillérstruktúrát (erről részletesebben lsd. 11 . pénzben kifejezhető költségek). Ennek alapján megkezdődhet az akcióterv kialakítása. partnerek bevonásával. B. PIB) jóváhagyja. az egyes feladatok végrehajtásához szükséges idő és a befejezési határidő megjelölésével. Az akcióterv előzményeinek vizsgálata Az előzmények vizsgálatának lépései: Létező koncepciók. akkor a tervezési folyamat e szakaszában javasolt kidolgozni az ok-okozati fát.B. amely tartalmilag megalapozza. a tervezés céljának leginkább megfelelő pillérstruktúra meghatározása a tervezés kulcsszereplőinek. Előzetes tervezés c. a projektszponzor elfogadja az akcióterv kidolgozásának projekttervét. Tervezés indítása. értékelés A következő projektfázis az előzetes tervezés. projektterv elfogadása: a megfelelő döntéshozatali fórum (pl.4.Projektterv Ütemterv: a projekt feladatstruktúrája.

valamint stratégiai keret ismertetése. valamint a célkitűzések leírása. illetve ennek kidolgozottságától függ. valamint a pillérek azonosítása után és alapján javasolt vázolni a problémafát és a célfát (erről részletesebben lsd. Az akciótervek esetében a koncepcióalkotás részletezettsége egy fölérendelt stratégia lététől. felsőbb szintű stratégia. 12 .C. E tervezési fázisban az előzetes tervezés szakaszában leírt ok – okozati összefüggések feltárása (ok – okozati fa). A koncepcionális megalapozás részletezettsége függ attól. trendek Pillérek szerinti helyzetelemzés A stratégiai területre ható horizontális témák Szabályozási és intézményi környezet Stratégiai háttér áttekintése (területre vonatkozó megelőző stratégiák és programok) Következtetések Stratégiai keret leírása Kibővített akciótervnél a stratégiai keret összefoglaló leírásának fókusza a jövőkép (célállapot). Általános esetben csupán az akcióterv bevezetőjében kell utalni a stratégiai környezetre.C-D.4. értékelés Az előzetes tervezést követi a koncepcióalkotási fázis. alfejezeteit). Koncepcióalkotás A Projektindítás B Előzetes tervezés C Koncepcióalkotás D Részletes tervezés E Elfogadás. Stratégia-alkotási Kézikönyv I. Helyzetelemzés Kibővített akciótervnél a stratégiai terület elemzését az alábbi szempontok mentén javasolt elvégezni: A stratégiai terület átfogó bemutatása A stratégiai területre ható főbb folyamatok. hogy rendelkezésre áll-e az adott területen egy elfogadott. Kibővített akciótervnél azonban szükséges a stratégiai területhez kapcsolódó helyzetelemzés.

gondolkodási keretét. részében ismertetett tartalmi elemekkel. Részletes tervezés A Projektindítás B Előzetes tervezés C Koncepcióalkotás D Részletes tervezés E Elfogadás.Az alábbi ábra bemutatja a sztenderd és a kibővített akciótervek koncepcionális megalapozottsága közötti különbséget: 2. és 3. ábra: Az akcióterv. a kézikönyv II. összefoglaló táblázat elkészítése. Akciók szöveges megfogalmazása Az akcióknak az egyeztetett összefoglaló táblázaton alapuló. A részletes tervezés az alábbi lépésekből áll: Összefoglaló táblázat elkészítése A minisztériumban egységes. A tervezés során kiemelt jelentőséggel bír az összefoglaló táblázat részletes vitája. kötött formátumú szöveges megfogalmazása. sablonon alapuló. valamint a kibővített akcióterv koncepcionális megalapozottsága Akcióterv Bevezetés Kibővített akcióterv Bevezetés Helyzetelemzés Stratégiai keret Stratégia Koncepcionális megalapozás Akciók Utólagos koncepcionális megalapozás Akciók D. részében ismertetett tartalmi elemekkel. értékelés Az akcióterv készítésének folyamatában a következő lépés a részletes tervezés. fejezetében – meghatározott pillérek és célrendszer mentén bemutatásra kerülnek a konkrét akciók. 13 . melynek keretében a kapcsolódó fölérendelt stratégiai dokumentumban – kibővített akciótervnél az akcióterv 2. a kézikönyv II. Interjúk és workshopok szervezésével az érintett partnerek minél szélesebb körét érdemes bevonni az akciók tervezésébe és a konzultációba. hiszen ez jelenti az akcióterv kiindulópontját.

projektzáró dokumentumban Szakmai tapasztalatok összegzése. értékelés Az akcióterv tervezési folyamat utolsó fázisa az elfogadás és értékelés. projektzáró dokumentumban (pl. korábbi hiányosságai) Javaslatok megfogalmazása stratégiai szakmai érintettek számára Tervezési folyamat utólagos értékelése A tervezési folyamat értékelése a projektmenedzsment értékelését takarja. közigazgatási egyeztetésre. Az utolsó fázis lépései a következők: Tapasztalatok összegzése A tapasztalatok összegzésének lépései: Tervezési tapasztalatok összegzése.A részletes megfogalmazás esetében is javasolt az érintett partnerekkel történő – az esettől függően egyszeri vagy rendszeres – egyeztetés. a táblázat és a szöveges megfogalmazás közötti összhang folyamatos biztosítása mellett. E. értékelés A Projektindítás B Előzetes tervezés C Koncepcióalkotás D Részletes tervezés E Elfogadás. az alábbi dimenziók mentén: Határidők Felelősök Minőségbiztosítás (opcionális) Akcióterv előterjesztése és elfogadása A tervezés befejeztével a projekt utolsó lépései: Akcióterv előterjesztése a felsővezetői szintű döntéshozatali fórum elé jóváhagyásra. majd a miniszter általi elfogadása. A miniszteri döntést követően kerülhet sor szakmapolitikai. melynek célja az akcióterv felsővezetői szintű döntéshozatali fórum által való jóváhagyása. Elfogadás. a projekt értékelése és a tapasztalatok összegzése. miniszteri elfogadásra Belső és külső kommunikáció (kommunikációs terv kidolgozása) dokumentálása a dokumentálása a stratégiák felismert felülvizsgálatra a 14 .

II. RÉSZ: AZ AKCIÓTERV KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 15 .

BEVEZETÉS 1. mellérendelt stratégiai dokumentumok közé)? Az akcióterv időhorizontjának meghatározása Az akcióterv időhorizontjának bemutatása. célkitűzések) Akciók áttekintése 1.KÖSZÖNTŐ 0. előírásnak – való megfelelés. hogyan illeszkedik a már meglévő stratégiai térbe (a meglévő alá-.1. egy adott minisztérium. követelménynek.1. amely tájékoztatja az olvasót az alábbiakról: Dokumentum pozícionálása Pillérek bemutatása Stratégiai keret összefoglalása (jövőkép. fölé-. amely havi vagy éves bontásban mutatja a leírt akciók megvalósításának tervezett időkeretét. a dokumentum pozícionálása Az akcióterv kidolgozása mögötti szándék és cél ismertetése. EU tagságból adódó kötelezettségnek.5 – 1 oldal Köszöntő(k) – opcionális Az akciótervet bevezető szakállamtitkári – indokolt esetben miniszteri – köszöntő. Előzmények 1. Az akcióterv célja lehet a Kormány. Indíttatás Az akcióterv céljának ismertetése. hogy a stratégiai dokumentum milyen szerepet fog betölteni? Van-e jogi ereje. főosztály vagy egyéb tervezői egység stratégiai igényének kielégítése. Következő lépésként szükséges annak meghatározása. egy külső igénynek – pl.1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 – 3 oldal Az akcióterv tartalmának rövid kivonata Az akcióterv tartalmának rövid ismertetése. 1 – 2 oldal 16 . Az időhorizont az az időtáv.

2007-2008-ra vonatkozó akcióterv.2. a projekt folytatásaként történik a mandátum kibocsátása. résztvevők: Mely szervezeti egység. A mandátum tartalmazza mindazon körülményeket.Az akcióterv lehet Rövid távú (0-1 év) Közép távú (1-3 év) Hosszú távú (3 éven túl) Pl. korábbi stratégia / akcióterv értékelése) Szakmai konzultációk menete. Mandátum Mandátum leírása Az akciótervek esetében a mandátum lehet: Önálló mandátum: az akcióterv elkészítése önálló projektként került definiálásra. kötelezettségekre Az akcióterv elkészítésének és benyújtásának menetére 1.2.5 – 2 oldal 1. Tervezés és végrehajtás 0.1. személyre A mandátum alapjául szolgáló jogszabályokra. stratégiát megalapozó tanulmány. A tervezés szervezeti kerete és folyamata Projekt bemutatása Projektfelelős. érintett partnerek felsorolása 17 . melyek az akcióterv-készítési projekthez vezettek. személyek vesznek részt a projektben? A résztvevőknek milyen szerepük van a projektben? Projektmenedzsment: A projekt főbb lépései (kezdés. stratégiaalkotási projekt keretében kibocsátott mandátum alapján. féléves akcióterv 1. Származtatott mandátum: egy korábbi.1.2. I. Az akcióterv e pontján érdemes hivatkozással élni: A mandátumot adó testületre. főbb mérföldkövek. zárás) és a kapcsolódó határidők Projekt előzményei: Akcióterv megalapozását szolgáló elemzések és értékelés menetének leírása (Pl. személy felelős a tervezési projektért? Mely szervezeti egység(ek). 2009.

vám. rakománykezelési.5 – 1 oldal A stratégiai terület pontos lehatárolása. kereskedelmi) kombinációjából kialakított szolgáltatáscsomagot jelent. postai – futárpostai. informatikai. hogy 18 . illetve azok dokumentálási módja) Értékelés és felülvizsgálat: Az akcióterv értékelésének és felülvizsgálatának szervezeti kerete (felelősök. melyet döntően az I1 nemzetgazdasági ágazatba tartozó vállalkozások (logisztikai szolgáltatók) nyújtanak. Pl. felsorolása és fő Abban az esetben. szállítmányozási.2. komissiózási. ellátási lánc menedzsment elemekből. Fogalomértelmezés Az adott területtel kapcsolatban előforduló legfontosabb fogalmak tisztázása. Lehatárolás és fogalomértelmezés Lehatárolás 0.” – Magyar Logisztikai Stratégia (MLS) 1. személy(ek) megnevezése Feladatok és felelősségek elhatárolása Dokumentáció: A végrehajtás nyomon követésének ismertetése (monitoring jelentések kidolgozása.3. Stratégiai háttér Stratégiai környezet 1 – 2 oldal A releváns stratégiai dokumentum(ok) célkitűzéseik rövid összefoglalása. kiemelve.4. és mivel nem foglalkozik az akcióterv. javítási. „A logisztika a jelen dokumentum tevékenységalapú (funkcionalista) értelmezésében alapvetően fuvarozási. illetve ehhez közvetlenül kapcsolódó üzleti szolgáltatások (pl. hogy mivel foglalkozik. e pont alatt kell kitérni arra. komplettírozási. tárolási – raktározási. A végrehajtás szervezeti kerete és folyamata Végrehajtás és monitoring kerete Felelősök: Az akcióterv végrehajtásában szerepet vállaló szervezeti egység(ek).1. feladatok) Az értékelés és felülvizsgálat tervezett ütemezése 1.2. személy(ek) megnevezése A monitoringért felelős szervezeti egység(ek). disztribúciós. csomagolási. ha kibővített akcióterv készül.

Pl. logisztikai erőforrások. Pillérek Azon fő területek bemutatása. valamint az egyes pillérek leírását. Jövőkép Azon célállapot részletes leírása. A pillérek kiválasztásának elve: A pillérek kiválasztási elvének bemutatása. amelyek mentén az akcióterv témája bemutatható (átfedésmentes és a területet a legteljesebben lefedő témakörök). amely az adott gazdasági helyzetben és társadalmi elvárások mellett a jövőkép elérését a legjobban szolgálja. globális és hálózatos szemléletű MLS egyik alapelve az. vagy a hivatkozási alapul szolgáló stratégiát még nem fogadta el a felsővezetői szintű döntéshozatali fórum. azonban szakpolitikai megalapozás szempontjából nem teljes körű a fölérendelt stratégia.meglévő. Ennek érdekében a közszférának eszközök olyan kombinációját kell kialakítania. A problémafán megjelölt területek közül az alábbiaknál szükséges és lehetséges az állami beavatkozás: szabályozási és intézményi környezet. hogy a versenyképes logisztikai szolgáltatási csomagok fejlesztése és működtetése alapvetően az üzleti szféra feladata. „Az átfedésmentesen pozícionált. adott esetben az alternatív pillérképzési elvek megemlítése és érvelés az adott választás mellett.” – Magyar Logisztikai Stratégia (MLS) melyet az akcióterv Pillér 1 … n leírása: A pillér összefoglaló bemutatása és – amennyiben szükséges – a többi pillérrel történő lehatárolás megfogalmazása. A pillérek leírása során fontos az egységes tartalmi elemek és formátum alkalmazása. nemzetközi logisztikai kapcsolatok. 19 . A fejezetnek tartalmaznia kell a pillérek kiválasztásának elvét. időhorizontján el kívánunk érni. vagy a hivatkozási alapul szolgáló stratégia felülvizsgálat alatt áll. vagy az akcióterv stratégiák által csak részben megalapozott.

Alapvetően két lehetőség adódik a tervezőknek: korábbi stratégiai dokumentum felülvizsgálata.1. HELYZETELEMZÉS (CSAK KIBŐVÍTETT AKCIÓTERVNÉL) Koncepcionálisan és szakpolitikai szempontból megalapozott (sztenderd) akciótervnél ez a fejezet nem képezi részét az akciótervnek. helyzetelemzésének 2.és származtatott mutatószámok bemutatása. gazdasági. trendek Nemzetközi folyamatok 2 – 5 oldal A stratégiai területre ható globális. az egyes idősorok közt egységes időtávon.2. A területre ható főbb folyamatok. valamint „tiszta lapos” tervezés. A stratégiai terület bemutatása A stratégiai terület általános bemutatása 0.2.5 – 2 oldal A stratégiai terület gazdasági súlyának. Mutatószámok A tervezés szempontjából releváns és meghatározó alap. európai és regionális politikai. Dinamika A mutatószámok múltbéli alakulásának bemutatása a stratégiai dokumentum szempontjából releváns. jelentőségének. valamint legfontosabb összefüggéseinek ismertetése. társadalmi és technológiai 20 . Pl. A helyzetelemzés tartalmi elemei az alábbiak. a helyzetelemzés átfogóan 2000-2006 közötti időszakra vonatkozóan mutatja be a stratégiai területtel kapcsolatos mutatószámok alakulását. 2. A helyzetelemzés elkészítésének módja 1 bekezdés A helyzetértékelés elkészítése során alkalmazott módszertan bemutatása. A kibővített akcióterv helyzetelemzése – az akcióterv eltérő fókusza miatt – részletezettségében és tartalmában eltér a magasabb szintű stratégiai dokumentumok helyzetelemzésétől.

A területre ható horizontális témák Horizontális téma 1 … n 1 – 2 oldal A területre ható horizontális téma leírása. Intézményi környezet A stratégiai területet irányító. részletezettségben és hozzávetőlegesen megegyező terjedelemben szerepeljenek az akciótervben. 2.5 – 1 oldal A stratégiai dokumentum szempontjából releváns. illetve arra hatással lévő intézményi környezet összefoglaló bemutatása.5. Szabályozási és intézményi környezet Szabályozási környezet 1 – 2 oldal A stratégiai területnek az akcióterv szempontjából releváns szabályozási környezetének (központi kormányzat. 2. megyei és települési önkormányzatok. valamint az akcióterv szempontjából releváns trendek ismertetése. Hazai folyamatok A magyarországi politikai. Pillérek szerinti helyzetelemzés Pillér 1 . az egyes pillérekhez kötődő helyzetelemzés.3. hatóságok). Egy összefoglaló ábra megkönnyíti a sokszor széttagolt intézményrendszer áttekintését... gazdasági.folyamatok. n 0. elemzése (lsd. Törekedni kell arra. 21 . társadalmi és technológiai folyamatok és az akcióterv szempontjából releváns trendek ismertetése. hogy az egyes pillérenkénti – specifikus – helyzetelemzések hasonló szerkezetben.4. az irányadó hazai és nemzetközi jogszabályoknak és azok következményeinek bemutatása. lehatárolás és fogalomjegyzék) 2.

Jelenleg végrehajtás alatt lévő stratégiai dokumentumok A jelenleg végrehajtás alatt álló releváns stratégiai dokumentumok bemutatása. a nemzetközi és hazai programok. valamint a végrehajtás eredményeinek bemutatása. 2. hiányok. illetve a nem megfelelő megoldások azonosítása. végrehajtási tapasztalatai 1 – 2 oldal A végrehajtásra került stratégiai dokumentumok Azon stratégiai dokumentumok végrehajtásának. stratégiák tanulságainak magas szintű összefoglalása.2. 22 . Az áttekintés célja a jó gyakorlatok. A területre vonatkozó stratégiai dokumentumok tervezési. fejlesztési igények) átfogó bemutatása. Következtetések Helyzetértékelés 1 – 2 oldal A helyzetértékelés. ezáltal a tervezés támogatása.7. melyek az akcióterv előzményeinek tekinthetők. vagy szoros kapcsolatban állnak az akciótervvel. melyek hatása a tervezés időpontjában még nem ismert.6. Fejlesztési igények Az alkalmazott pillérstruktúra és a vizsgált horizontális témák alapján az azonosított problémák és kihívások (elmaradások. Javasolt egy összefoglaló ábrával ismertetni a stratégia – s így az akcióterv – logikai alapját képező pillérstruktúrát.

Átfogó. A kibővített típusú akcióterv stratégiai keretének meghatározása részletezettségében és tartalmában eltér a magasabb szintű stratégiai dokumentumok stratégiai keretének meghatározásától. valamint számszerűsített célértékek kombinációján alapul. pont Stratégiai háttér). valamint magában foglalhat külső forrásból (pl. azaz a stratégiai cél alá tartozó átfogó célok (lehetőség szerint a pillérekhez kapcsolódva). Jövőkép Jövőkép 0. STRATÉGIAI KERET (CSAK KIBŐVÍTETT AKCIÓTERVNÉL) Koncepcionálisan és szakpolitikai szempontból megalapozott (sztenderd) akciótervnél e fejezet nem képezi részét az akciótervnek. A stratégiai keret meghatározásának fő forrása: Korábbi stratégiai dokumentum stratégiai keretének (jövőképének. amely kizárólag a helyzetelemzés következtetései alapján határozza meg a stratégiai keretet 3. A stratégiai keret leírását ez esetben a bevezető kell. értelmezése. értelmezése. míg az akciótervben az akciók leírásán van a hangsúly. 23 .4. valamint a sarkalatos célok alá tartozó specifikus célok leírása.1. Célkitűzések Stratégiai cél 1 – 2 oldal A stratégia legmagasabb szintű célkitűzésének (mely a teljes stratégiai területre vonatkozik) leírása. nemzetközi kötelezettségvállalások) származó konkrét célértékeket is. sarkalatos és specifikus célok A stratégiai cél alá tartozó célhierarchia bemutatása. hogy tartalmazza (lásd 1.2. A stratégiai keret tartalmi elemei az alábbiak: A stratégiai keret meghatározásának módja 1 bekezdés A stratégiai keret meghatározása során – a helyzetértékeléshez hasonlóan – szükséges a döntés hátterének rövid ismertetése.5 oldal A teljes stratégiai területre vonatkozó. adott időhorizonton értelmezett kívánatos állapot átfogó leírása. valamint „Tiszta lapos” tervezés. 3. hiszen a felsőbb szintű stratégiai dokumentumok fókuszpontjában épp a stratégiai keret meghatározása áll.3. A célállapot elvek és értékek. célkitűzésének) felülvizsgálata. ez alá tartozó sarkalatos célok (lehetőség szerint a prioritásokhoz kapcsolódva).

értelmezése. valamint a mutatószámokhoz tartozó. Érdemes a mutatószám-rendszert és az értékeket (bázisérték.Érdemes egy hierarchikus rendbe szervezett ábrában összefoglalni a különböző szintű célokat – lásd célfa bemutatása. Mutatószámok és célértékek A célhierarchia egyes szintjeihez tartozó mutatószámok bemutatása. célérték) egy összefoglaló táblázatban az akcióterv mellékleteként összefoglalni. az akcióterv időhorizontján értelmezett célértékek leírása. 24 .

0. Az akciók minimum kétszintű hierarchiában (pillér. AKCIÓK Minden akcióterv alapja egy. A stratégiai pillérek és / vagy prioritások mentén szerepeltetni kell a kapcsolódó célkitűzést. Akció 1.1.1. prioritás) csoportosíthatóak. folyamatosan biztosítva az egyezőséget a két formátum között. A szöveges megfogalmazás függ attól. bázisértéket és célértéket. Ez alapján válik lehetővé a különböző típusú akciótervek összehasonlíthatósága és egységes monitoringja. Az akciótervek alapját képező táblázat alapján kell az akciókat szöveges formában megfogalmazni. A fejezet hossza az akciók számától függ Pillér leírása (szövegdobozban) Javasolt egy szövegdobozban az adott pillérrel kapcsolatban az alábbi információk leírása: A pillér megnevezése (a fölérendelt stratégiával megegyező megnevezéssel és sorrendben) A pillér egy mondatban megfogalmazott tartalma A pillérhez kapcsolódó célkitűzés (átfogó cél) Az átfogó célhoz kapcsolódó mutatószám A mutatószámhoz kapcsolódó célérték 4. Az akciók egységes összefoglaló táblázata az akcióterv mellékletének kötelező tartalmi eleme. Az akciók részletes leírásának tartalmi elemei az alábbiak: 4. hogy az akcióterv külső vagy belső használatra készül. prioritások. Pillér 1.5. Pillér. illetve a további szinteknek megfelelő. 2. akció 2. Pl. A sorszámozás a táblázatban alkalmazott szintek számától függően.5 oldal Kód / numerikus hivatkozás Az akciók leírása történhet táblázatos vagy folyó szöveg formában. 5. Az akciók leírása a stratégiai pilléreket és prioritásokat követő tagolásban történik. 5.1. numerikus hivatkozás alapján történik. a pillérek. az akciókat táblázatos formában összefoglaló táblázat. Prioritás. 25 .5. az összefoglaló táblázatnak megfelelő számozással.4. mutatószámot.

2008. amely cselekvést generál. [hónap. A pillérek leírása közötti konzisztenciát. konkrét naptári napra vonatkozó határidő az alábbi formátumban (az összefoglaló táblázattal megegyezően): [év]. Megjegyzés Kötelező tartalom nélkül kizárólag olyan információk feltüntetése. Akció n. Pl. úgy a határidőnél az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó határidőket kell feltüntetni. Felelős Az akció végrehajtásáért felelősséget vállaló szervezeti egység vagy pozíció megnevezése (nem intézmény vagy konkrét személy). 4. kitérve az akció célcsoportjaira. egymondatos leírása.5 oldal A fejezet hossza az akciók számától függ.1.5 oldal Az előző akcióknál leírtakhoz hasonlóan. 4. Pl.1. Pillér n. a leírás gondolatmenetének. az alkalmazott eszközökre. Az előző pillérnél leírtakhoz hasonlóan. a gondolatmenet egyezőségét biztosítani kell. a részfeladatok határidejének sorrendjében. „Adminisztratív terhek” helyett „Adminisztratív terhek felmérése” Akció leírása Az akció részletes. Stratégiai Főosztály vagy Stratégiai Főosztály vezetője Határidő Legalább negyedéves pontossággal meghatározott. 0. Amennyiben az akcióra több részfeladat került meghatározásra.Akció megnevezése Az akció olyan rövid. logikájának egyezőségét biztosítani kell. melyek az akcióról a szokásostól eltérő jellegű pluszinformációt nyújtanak. . Akció n. betűvel kiírva] [nap].2. Az akciók leírása közötti konzisztenciát. 0. szöveges bemutatása. úgy az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó felelősöket kell feltüntetni.2. Amennyiben az akcióra több részfeladat került meghatározásra eltérő felelősökkel. Pl. 4.2. május 31.

egymondatos leírása. Prioritás A pillérek alá tartozó prioritásokkal megegyező megnevezéssel és sorrenddel. MELLÉKLET Az akciók összefoglaló bemutatása 1 sor / akció Az összefoglaló táblázatnak kötelező és opcionális tartalmi elemei az alábbiak: Kötelező elemek Kód / numerikus hivatkozás A sorszámozás a pillérek.5. Prioritás. 5. Pl. melyek az akcióról a szokásostól eltérő jellegű plusz információt nyújtanak. [hónap. amely cselekvést generál. Felelős Az akció végrehajtásáért felelősséget vállaló szervezeti egység vagy pozíció megnevezése (nem intézmény vagy konkrét személy). Akció megnevezése Az akció olyan rövid. Pillér A fölérendelt stratégia. konkrét naptári napra vonatkozó határidő.) Megjegyzés Kötelező tartalom nélkül. numerikus hivatkozás alapján történik.5. 27 . 5.5. Határidő Legalább negyedéves pontossággal meghatározott. Pillér. a szöveges dokumentummal megegyező formátumban ([év]. 2. akció 2. kizárólag olyan információk feltüntetése. koncepció vagy az akcióterv részeként kialakított pillérekkel megegyező megnevezéssel és sorrenddel. illetve a további szinteknek megfelelő. prioritások. betűvel kiírva] [nap].

Pl. lakossági. Akció / feladat háttere Az akció vagy feladat előzményeinek szöveges összefoglalása. Ennek számozása az akciónak megfelelő hierarchikus szinten történik. Indikatív pénzügyi tábla 1 oldal Az indikatív pénzügyi tábla kidolgozása hivatott biztosítani azt. Új kereskedelmi törvény benyújtása az Országgyűlésnek Akció / feladat leírása Az akció vagy feladat részletes bemutatása. Megvalósítása külön táblázatban. időtartam) A végrehajtásban közreműködők A fő felelősön kívül az akció vagy feladat végrehajtásában közreműködő szervezeti egység vagy pozíció megnevezése.3.1.Választható elemek Célcsoport Az akció által megcélzott kormányzati. pontos összeg. 3. illetve az összefoglaló tábla választható tartalmi elemeként (lásd: feljebb) egyaránt lehetséges.1. Akció / feladat indoklása Az akció vagy feladat indokoltságának bemutatása. amely tartalmazza az akció megvalósítása érdekében végrehajtandó feladatokat. hogy az akciók megvalósításának pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. Pl. 28 . üzleti vagy civil szektorbeli csoportok kijelölése. hátrányos helyzetű besorolással rendelkező kistérségek önkormányzatai Feladat Az akció alábontása. ezért az akciók leírását követően javasoljuk az indikatív pénzügyi tábla szerepeltetését. Pénzügyi forrás (indikatív pénzügyi tábla megfelelő sora) Az akció vagy feladat megvalósításának fedezetéül szolgáló pénzügyi forrás megnevezése (költségvetés fejezeti sor / külső forrás.

III. RÉSZ: TERVEZÉSI SABLONOK 29 .

1. A kibővített akcióterv szöveges sablonja Lásd C.TEMPLATE Pillér Prioritás Akció Megnevezés Felelős Határidő Megjegyzés Megjegyzés 1.1.1. Prioritás (Akciócsoport): 3.3.1. Függelék 30 . Prioritás (Akciócsoport): 1.1.2 Az akcióterv szöveges sablonja Lásd B. PILLÉR: 1. Akció Feladat (opcionális) 2.1. Prioritás (Akciócsoport): 2.1. Függelék AKCIÓTERV .1. Függelék 1.1. Akció 1. Akció 3. PILLÉR: 3.1. Az akciók összefoglaló bemutatásának sablonja Lásd A.1. PILLÉR: 2.

25 M megvalósítás · 8 monitoring · 8. 9 akcióterv előterjesztése és elfogadása · 14 akcióterv időhorizontja · 16 átfogó cél · 23. 18 mutatószámok · 20.É értékelés · 8. 25 Projekt Irányító Bizottság · 10 projektmenedzsment · 17 projektszervezet · 10 projektterv · 11 projektzáró dokumentum · 14 E. 23 U. 21. 17 J jövőkép · 12. 19. 22 Sz szabályozási környezet · 12. 16.Ú utólagos értékelés · 14 K kibővített akcióterv · 9.TÁRGYMUTATÓ A. 21. 19. 12. 18 felülvizsgálat · 18 sarkalatos cél · 23 specifikus cél · 23 stratégiai cél · 23 stratégiai dokumentumok · 8.Í indikatív pénzügyi tábla · 28 intézményi környezet · 12.Á akcióterv · 5. 23 stratégiai környezet · 18 stratégiai menedzsment · 7 H horizontális témák · 12. 21 I. 21 T tervezés · 7 tervezési mandátum · 10. 22 stratégiai keret · 12. 24 B beavatkozás · 8 O. 14. 18 S F felsővezetői szintű döntéshozatali fórum · 9. 16. 16. 23 koncepció · 12 31 .Ó ok-okozati fa · 11 C célértékek · 24 célkitűzések · 16 P pillérek · 11.

stratégia. munkaterv Zöld könyv A zöld könyv olyan dokumentum. amely bemutatja egy adott területtel kapcsolatos legfontosabb problémákat és prioritásokat. Fehér könyv A koncepció önmagában is értelmezhető stratégiai dokumentum. és kevésbé teljes körűségre törekvő dokumentum. zöld könyv. fehér könyv. mely a stratégia átfogó. A zöld könyvek célja a gondolatfelvetés. kötetlen struktúrájú megalapozó dokumentum. egyes esetekben a lehetséges beavatkozási módokat is. amely a jövőkép megalapozáson túl a jövőkép eléréséhez szükséges célhierarchiát. amely a stratégiai tervezés különböző szintjein a tervezési folyamat végső outputjaként keletkezik. továbbá a jövőkép elérését biztosító felső szintű célokat és prioritásokat. magas szintű megalapozását adja. meghatározza a beavatkozások pénzügyi hátterét. az adott területre vonatkozó. elérendő jövőképet (célállapotot). közép és rövid távú célok. A fehér könyv a stratégiánál és koncepciónál kevésbé strukturált. a pénzügyi tervezést és a megvalósítási-monitoring alapelveket. amely azonosítja a területtel kapcsolatos legfontosabb problémákat. A fehér könyv egy adott területről készült átfogó. problémáinak és kihívásainak azonosítása és az érdekelt kormányzati. illetve a célok eléréséhez szükséges pénzügyi tervezést és megvalósítási- Stratégia 32 . csupán ezek szakpolitikai megalapozását. hogy nem tartalmazza a tervezett beavatkozásokat.FOGALOMJEGYZÉK Stratégiai dokumentum Stratégiai dokumentumnak hívunk minden olyan dokumentumot. A fehér könyvek a zöld könyvek olyan folytatásának tekinthetők. a konzultáció elindítása. meghatározza a jövőképet. A stratégia a koncepciónál részletesebb. akcióterv. A stratégia egy olyan strukturált dokumentum. A koncepció a fehér könyvnél részletesebb és strukturáltabb dokumentum. Pl. beavatkozási területek és eszközök egymáshoz illeszkedő rendszerét (intervenció / beavatkozás logikáját). a beavatkozások indokoltságát alátámasztó elméleti dokumentum. Koncepció A stratégia a célállapot (jövőkép) elérésének átfogó terve. az eszközök meghatározását. melyek a társadalmi párbeszéd és konzultáció eredményeire támaszkodva körvonalazzák a lehetséges beavatkozási területeket és eszközöket. bemutatja a magas szintű célkitűzéseket. valamint leírja a megvalósítás és monitoring alapelveit. melynek célja egy-egy terület legfontosabb kérdéseinek. koncepció. lefekteti a hosszú. a koncepciót magába foglaló stratégiai dokumentum. a tervezett konkrét beavatkozásokat (eszközöket). szakmai és társadalmi szereplők bevonása ezek megvitatásába. A koncepció a stratégiától abban különbözik. amely azonosítja az adott területhez kapcsolódó problémákat. A koncepció egy meghatározott területről készült részletes.

illetve részfeladat az akció részét képező. tág értelmezésben horizontális téma lehet a közlekedésbiztonság egy közlekedési szakágazati stratégiában. Pl. Prioritás Egy adott pilléren belül azon legfontosabb témakörök. amely konkrét cselekvést generál egyértelműen meghatározható felelőssel / felelősökkel és határidővel / határidőkkel. konkrét lépéseket. valamint a feladatok végrehajtására megállapított határidőket és felelősöket. a stratégia megvalósítására fókuszáló tervezési dokumentum.monitoring mechanizmusokat mutatja be. a stratégiai tervezés szempontjából homogén munkafolyamat. / A stratégiai dokumentum tárgyát képező téma / terület. = akció Az egységesség érdekében nem javasolt a használata. A munkaterv erőforrás-szemléletben. amely átfogóan érinti az adott stratégiai dokumentum pilléreit. Feladat / Részfeladat 33 . A stratégiai területet legteljesebben lefedő. a módosított jogszabály normaszövegének elkészítése. A stratégia megvalósítását leíró lépés. Egy stratégiai dokumentum pilléreinek száma optimálisan 2-6 db. Akció Intézkedés Program A program az akciók logikailag összetartozó csoportja. amelynek fejlesztésére a stratégiai dokumentum irányul. önálló dokumentum. részletes ütemezéssel tartalmazza az egyes akciókhoz kapcsolódó feladatokat. A feladat. Akcióterv Az akcióterv olyan. a minisztérium belső projektmenedzsment rendszerével megegyező struktúrájú. Stratégiai téma stratégiai terület Pillér Horizontális téma Az Európai Unió értelmezésében a horizontális téma a fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőség elvét takarja. A program (vagy akcióprogram) az akcióknak egy logikailag összetartozó csoportja. melyek a lehetőségekhez mérten teljes körűen és átfedés–mentesen írják le a stratégia megvalósítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró részterületeket. = akcióterv Az egységesség érdekében nem javasolt a használata. Program lehet egy vagy több akció összefoglaló megnevezése. az operatív megvalósítás szintjén megfogalmazott. amely tartalmazza a stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatokat. Pl. Intézkedési / cselekvési / megvalósítási terv Munkaterv A munkaterv az akciótervhez kapcsolódó. A fenntartható fejlődéshez tartozhat az energiahatékonyság biztosítása. Tág értelmezésben horizontális témának számít minden olyan témakör. átfedésmentes témakörök. az esélyegyenlőséghez a női-férfi esélyegyenlőség biztosítása az adott szakpolitikában (gender mainstreaming).

projektjei hogyan segítik a célkitűzések elérését. programok. Operatív típusú teljesítménymutatók többnyire az outputmutatók. Monitoring Mutatószám Egy olyan szám. valamint az inputok. amely lehetőséget ad stratégiai dokumentumok részletekbe menő. teljes körű felülvizsgálatára.és hatásmutatókat együttesen teljesítménymutatószámoknak tekintjük. A monitoring rendszer leírása a stratégiák kötelező tartalmi eleme. értelmezi az eredményeket. akciók. amelynek középpontjában a program inputja és outputjai vannak. Az értékelés célja a stratégiai dokumentum célrendszerének. adott időszakonkénti dokumentálását és a megvalósítással kapcsolatos döntések előkészítését. egy program és / vagy projekt eredményességét. Az output-. célja a szabálytalanságok. következtetések megfogalmazása a jelenlegi és a jövőbeli beavatkozások minőségének javítására.és hatásmutatók. = mutatószám Az egységesség érdekében nem javasolt a használata. A monitoring jelentés bemutatja a stratégiai dokumentumnak a monitoring időtávja alatt történt előrehaladását. Teljesítménymutatószám Indikátor Monitoring jelentés 34 . outputok. eredmény. beavatkozásainak és megvalósítási rendszerének egy adott szempontrendszer szerinti felülvizsgálata és a megvalósítás tapasztalatai alapján javaslatok. projektek végrehajtásának folyamatos nyomon követését. Az ellenőrzés a folyamatok. akciói.Értékelés A stratégiai dokumentumban rögzített célkitűzések vagy egy meghatározott célterületre vonatkozó célok teljesítésének. A monitoring a stratégiai dokumentum végrehajtásának időtartama alatt végzett folyamatos tevékenység. Stratégiai típusú teljesítménymutatók általában az eredmény. amelynek segítségével egy szakpolitikai cél elérésének mértékét lehet szemléltetni. feladatok. közbenső vagy utólagos vizsgálata. Ellenőrzés (Nem fókusza jelen dokumentumnak.) Monitoringnak nevezzük a stratégiai dokumentumokban rögzített célok. Az értékelés meghatározott időszakonként elvégzett tevékenység. feladatai. azonosítja az elmaradásokat. amely alkalmas arra. hogy folyamatosan tájékoztassa a program menedzserét az előrehaladásról. Ennek megfigyeléséhez olyan mutatószám-rendszert alkalmaz. az egységesség érdekében nem javasolt a használata. A monitoring célja annak figyelemmel kísérése. az eredmények értelmezését. csalások. eredmények és hatások előzetes. amelynek középpontjában a program eredményei és hatásai vannak. visszaélések kiszűrése. hogy az adott stratégiai dokumentum programjai. és elősegíti a jövőbeli beavatkozásokhoz szükséges döntések meghozatalát. hatásosságát lehet megítélni. tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti.

= időközi jelentés Időközi Monitoring A stratégiai dokumentum időtávján belüli jelentés a stratégia végrehajtásának aktuális helyzetéről. Jelentés összefoglalja a végrehajtás tapasztalatait. amely bemutatja a végrehajtás outputjait. valamint javaslatokat fogalmaz meg a jövőbeli beavatkozási döntésekre. továbbá javaslatokkal támogatja a következő időszakra vonatkozó stratégiai dokumentumok tervezését. eredményeit és hatásait. . = zárójelentés Záró Monitoring A stratégiai dokumentum időtávjának végén összeállítandó dokumentum. amely felvázolja az esetleges Jelentés elmaradásokat. azonosítja a magas prioritással bíró döntési pontokat.

Related Interests