Acte necesare pentru înfiinţarea unui PFA Pentru înregistrarea ca Persoană Fizică Autorizată trebuie depuse la Registrul Comerţului

următoarele documente: - cererea de înregistrare (original); - dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original) – se obţine la ORC; - carte de identitate (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); - document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional (original sau copie legalizată); - dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (formular-tip); - specimenul de semnătură al PFA (original) – se dă la ORC; - declaraţie-tip pe proprie răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitarveterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii – se dă la ORC; - documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale (fotocopii certificate olograf) – diplome, certificate etc; - dacă este cazul, documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf); - dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru. Acte doveditoare pentru sediul profesional (după caz) Dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului unde se va desfăşura activitatea de PFA se poate face cu următoarele acte: - contract de vânzare-cumparare; - contract de închiriere sau subînchiriere înregistrat la organele fiscale locale, în maximum 15 zile de la data semnării (conform Legii 181/1997); - contract de asociere în participaţiune; - contract de leasing imobiliar; - contract de comodat/ de uz/ uzufruct şi copie a actului de proprietate în baza căruia a fost făcut; - certificat de moştenitor; - extras din cartea funciară. Taxele şi tarifele de înregistrare Cheltuielile legate de înregistrarea ca PFA sunt de aproximativ 160-200 lei (în funcţie de câte certificate constatatoare se eliberează), din care: - certificat constatator – 30 lei/fiecare - obţinere cazier fiscal – 10 lei - obţinere cod unic de identificare – 10 lei

transmitere declaraţii către autorităţi – 10 lei .înregistrare verificare PFA – 10 lei .sume pentru cazier fiscal – 20 lei ..fond lichidare – 12 lei .verificare denumire firmă şi rezervare – 15 lei .fond buletin – 4 lei .copii certificate – 5 lei .taxă înmatriculaare – 30 lei .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful