You are on page 1of 2

A5. DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG TÖÏ ÑOÄNG D.

CAÙC LOAÏI GIAO DÒCH CHUYEÅN KHOAÛN (tieáp theo)


5.1 Dòch Vuï Ngan
â Han
ø g Qua Ñien
ä Thoaiï Mien
ã phí 4. Caùc loaïi phí khaùc
5.2 Dòch Vuï Ngan
â Han
ø g Tröcï Tuyen
á Mien
ã phí Huyû boû / Söaû ñoiå Ñien
ä tín hoacë Hoiá phieu
á 165.000VND + phí telex + chi phí phatù sinh
Phí thay thietá bò bao
û matä (matá hoacë hö hon
û g) taiï ngan
â han
ø g nöôcù ngoaiø neu
á coù

+ Trong nöôcù 220.000VND Yeu


â cau
à tra soatù 825.000VND + phí telex
+ Nöôcù ngoaiø 354.000VND * Löu y:ù Moiï chi phí phatù sinh taiï cacù ngan
â han
ø g khacù do khacùh han
ø g chi traû

Bieu
å Phí Dòch Vuï Taiø Chính Caù Nhan
â
B. THẺ TÍN DỤNG HSBC
Chi Phí thöôøng nieân Theû Visa Van
ø g Theû Visa Chuan
å
E. THU HOÄ HOIÁ PHIEU
À / SEC
Ù
A. TAØI KHOAÛN VAÕNG LAI & TAØI KHOAÛN AN LÔÏI (VND VAØ NGOAÏI TEÄ) + Theû chính 500.000VND 300,000VND
1. Phaùt haønh bôûi Ngaân Haøng HSBC Vieät Nam
Taiø khoan
û môû taiï HSBC Vietä Nam Mien
ã phí + Theû phuï 300.000VND 200.000VND
Trong Tp.HCM vaø Haø Noiä 82.500VND
Taiø khoan
û ñon
ù g trong von
ø g 12 than
ù g keå töø ngayø môû 550.000VND Chi Phí öùng tieàn maët taïi maùy ATM (cho moãi giao dòch) 3% soá tieàn maët öùng tröôùc,
Cacù tænh khacù 0,22% (toiá thieu
å 165.000VND -
toái thieåu 50.000VND.
Soá dö toiá thieu
å khi môû taiø khoan
û 500.000VND toiá ña 2.475.000VND)
Khoan
û thanh toan
ù toiá thieu
å 5% cuûa soá dö nôï cuoái kyø (toái thieåu
Soá dö trung bình toiá thieu
å trong taiø khoan
û han
ø g than
ù g 3.000.000VND 2. Phaùt haønh bôûi Ngaân Haøng khaùc
50.000VND) coäng vôùi khoaûn nôï quaù haïn
Phí dòch vuï neu
á soá dö trung bình toiá thieu
å han
ø g than
ù g 100.000VND/thaùng vaø khoaûn vöôït haïn möùc tín duïng. Trong Tp.HCM vaø Haø Noiä VND82,500
thap
á hôn quy ñònh
Laõi suaát (Laõi suaát naøy coù theå thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi 1,875%/thaùng (khoâng aùp duïng neáu khoâng Cacù tænh khacù 82.500VND + phí böu ñien
ä
Phí ñoiá vôiù taiø khoan
œ khon
â g hoatï ñon
ä g tren
â 1 nam
ê 165.000VND/thaùng caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc) coù khoaûn tieàn maët naøo ñöôïc öùng tröôùc vaø
Chi nhan
ù h HSBC ôû nöôcù ngoaiø 1,1% (toái thieåu 165.000VND)
toaøn boä soá dö treân taøi khoaûn ñöôïc thanh
+ phí böu ñieän 165.000VND
A1. GÖÛI TIEÀN MAËT toaùn tröôùc ngaøy ñaùo haïn moãi thaùng)
Chi Phí chaäm thanh toaùn 4% khoan
û nôï toiá thieu
å (toiá thieu
å
Tieàn meänh giaù lôùn Mieãn phí
VND 50.000VND - toiá ña 100.000VND)
(50.000VND trôû leân)
Chi Phí caáp laïi baûn sao chi tieát taøi khoaûn 80.000VND/ban
û
Tieàn meänh giaù nhoû (aùp duïng cho toång soá tieàn 0.22% (tối thiểu 110.000VND)
Chi Phí vöôït haïn möùc tín duïng 80.000VND F. SEC
Ù DU LÒCH
göûi meänh giaù nhoû töø 10 trieäu VND trôû leân cho
1 laàn göûi) Chi phí caáp laïi theû (cho theû bò thaát laïc hoaëc hö hoûng) 100.000VND Ñoiå sang tien
à matë - Secù du lòch phatù han
ø h Mien
ã phí
Chi Phí caáp laïi soá PIN Mien
ã phí Ghi coù vaoø taiø khoan û taiï 0,55% (toiá thieu
å 82.500VND)
Ngoaiï Tieàn meänh giaù lôùn Mieãn phí Ñoiå sang
80.000VND/ban
û HSBC Vietä Nam
teä (50USD hoaëc töông ñöông trôû leân) Chi Phí in baûn sao bieân nhaän giao dòch tien
à matë -
Secù du lòch
Khacùh hanø g coù taiø khoan û 1.1% (toiá thieu
å 82.500VND)
Chi Phí thay ñoåi haïn möùc tín duïng 100.000VND/lan
à
Tieàn meänh giaù nhoû (aùp duïng cho toång soá tieàn 0.22% (tối thiểu 110.000VND) phatù han ø h taiï HSBC (nhan à matë)
ä tien
göûi meänh giaù nhoû töø 1000USD (hoaëc töông Chi Phí khieáu naïi vaø yeâu caàu kieåm tra 200.000VND trong tröôn ø g hôp
ï loiã trong
giao dòch laø do Chuû Theû bôiû toå chöùc Khacùh hanø g khon
â g coù taiø khoan
û 1.65% (toiá thieu
å 82.500VND)
ñöông) trôû leân cho 1 laàn göûi)
khaùc taiï HSBC
Chi Phí quaûn lyù aùp duïng cho caùc giao dòch baèng ngoaïi teä 1,75% soá tieàn treân moãi giao dòch
A2. RUÙT TIEÀN MAËT Chi Phí Dòch vuï thu hoä taïi Buu ñieän 0,1% soá tieàn thanh toaùn
VND Mien
ã phí (toái thieåu 20.000 VND)

Ngoaiï teä 0,22% (toái thieåu 22.000VND) G. CAC


Ù PHUÏ PHÍ KHAC
Ù
1. Fax
C. TIEÀN GÖÛI COÙ KYØ HAÏN (VND VAØ NGOAÏI TEÄ)
A3. BAÛN SAO KEÂ Trong nöôcù 55.000VND / trang
Ruùt tieàn maët
Banû sao keâ ñien
ä töû han
ø g thanù g ñoiá vôiù khac
ù h han
ø g söû Mien
ã phí Ngoaiø nöôcù 110.000VND / trang
dun
ï g Dòch Vuï Ngan â Han ø g Tröcï Tuyen á + Vaøo ngaøy ñaùo haïn Mieãn phí
2. Phatù chuyen
å nhanh
Banû sao keâ han
ø g than
ù g ñoiá vôiù khac
ù h han
ø g khon
â g söû Mien
ã phí + Tröôùc ngaøy ñaùo haïn
dun
ï g Dòch Vuï Ngan â Hanø g Tröc
ï Tuyen á (Ngaân haøng seõ tính phí ruùt tröôùc kyø haïn trong tröôøng Mieãn phí ñoái vôùi VND Trong nöôcù 110.000VND / thư
hôïp laõi suaát thò tröôøng cho kyø haïn coøn laïi cao hôn laõi 0.22% (toái thieåu 22,000VND) ñoái vôùi Ngoaiø nöôcù 770.000VND / thư
Baûn in theâm 82.500VND/baûn/thaùng suaát hôïp ñoàng ban ñaàu cuûa khoaûn tieàn Göûi coù kyø haïn) ngoaïi teä. Mieãn phí neáu tieàn göûi naøy ñaõ
In laïi baûn sao keâ cuõ - döôùi 12 thaùng 110.000VND/baûn/thaùng duy trì ñöôïc 1 thaùng 3. Cöôc
ù böu ñien
ä
In laïi baûn sao keâ cuõ - töø 12 thaùng trôû leân Laõi suaát ñöôïc aùp duïng laø laõi suaát cuûa Trong nöôcù 44.000VND / thư
165.000VND/baûn/thaùng
taøi khoaûn An Lôïi
Ngoaiø nöôcù 110.000VND / thư
A4. THEÛ THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ HSBC
* Löu y:ù Tatá caû cacù dòch vuï seõ ñöôcï tien
á hanø h can å than
ä . Tuy nhien
â , Nganâ hanø g seõ khon â g chòu tracùh
Chi Phí thöôøng nieân Mien
ã phí D. CAC
Ù LOAIÏ GIAO DÒCH CHUYEN
Å KHOAN
Û nhiem
ä veà moiï söï matá matù, cham ä tre,ã sai traiù, thieu
á matá hay hö haiï chæ coù theå xayû ra trong quaù trình
Chi Phí ruùt tieàn maët 1. Nhaän tieàn
4. Chæ thò ñònh kyø 165.000VND
Taïi Vieät Nam:
Trong Ghi coù vao
ø taiø khoan
œ HSBC Mieãn phí (thieát laäp vaø chænh söûa)
+ Taïi maùy ATM cuûa HSBC vaø taïi maùy ATM Mien
ã phí nöôcù
cuûa Techcombank 5. Xaùc nhaän cuûa Ngaân haøng:
Töø nöôùc Ghi coù vao ø taiø khoan œ HSBC Mieãn phí + Thoâng thöôøng (töø 2 ngaøy laøm vieäc trôû leân) 165.000VND
+ Taiï mayù ATM cua
œ man
ï g VISA/PLUS (*) 20.000 VND/giao dòch ngoaøi
+ Khaån (trong voøng 1 ngaøy laøm vieäc) 330.000VND
Taïi nöôùc ngoaøi: 2. Ch u y en
å ti eàn b a n
è g ñ i enä tí n ( d a n
ø h ch o kh a c
ù h han
ø g co ù ta iø kh o a n
û ta iï HS BC)
6. Phí ruùt tieàn maët töø 500,000,000VND trôû leân 0.055% (toiá ña 3.300.000VND)
+ Taïi maùy ATM cuûa HSBC 45.000 VND/giao dòch Trong Giao dòch taiï quayà Döôiù 500.000.000VND 0,011% (toiá thieu
å 27.500VND) trong voøng 48 tieáng keå töø luùc göûi
+ Taïi maùy ATM cuûa maïng VISA/PLUS (*) 60.000 VND/giao dòch nöôcù Töø 500.000.000VND trôœ len
â 0,055% (toiá ña 1.100.000VND)
7. Yeâu caàu nhaän tieàn maët trong tröôøng hôïp 385.000VND
Chi Phí caáp laïi soá PIN Mien
ã phí Ngan
â Han
ø g Tröcï Tuyen
á 0,0055% (toiá thieu
å 14.000VND) khaån cuûa khaùch haøng trong taäp ñoaøn HSBC
Chi Phí in baûn sao hoùa ñôn giao dòch 80.000 VND/ban
œ Nöôcù Giao dòch taiï quayà 0,22% (toiá thieu
å 165.000VND - 8. Phí xöû lyù chöùng töø 6.600.000VND
Chi Phí caáp laïi theû 100.000 VND/theœ ngoaiø toiá ña 3.300.000VND) +
258.500 telex 9. Ñoåi tieàn maët VND khoâng ñuû tieâu chuaån 4% (toái thieåu 2.000VND)
Chi Phí khieáu naïi vaø yeâu caàu kieåm tra 200.000 VND/tröôn ø g hôp
ï loiã trong giao löu thoâng
dòch laø do Chuœ theœ Ngan
â Han
ø g Tröcï Tuyen
á 0,165% (toái thieåu 82.500VND) +
130.000VND telex
Chi Phí quaûn lyù aùp duïng cho caùc giao dòch baèng ngoaïi teä 1,75% soá tien
à tren
â moiã giao dòch
3. Phaùt haønh hoái phieáu
(*) Vieäc ruùt tieàn maët taïi heä thoáng ATM cuûa ngaân haøng khaùc naèm trong maïng VISA/PLUS coù theå 0,33% (toiá thieu
å 165.000VND - toiá ña

PTB0510
Khacùh han
ø g coù taiø khoan
û taiï HSBC Vietä Nam Phatù hanø h bôiœ Ngan
â hanø g TNHH motä thanø h vien
â HSBC (Vietä Nam)
seõ bò tính theâm moät khoaûn phí do ngaân haøng ñoù quy ñònh. 3.300.000VND) + chi phí böu ñienä neu á coù Phí ñaõ bao gom à 10% thueá VAT vaø coù theå thay ñoiå khon
â g bao
ù tröôcù
Bieåu phí naøy ñöôïc aùp duïng töø 16/08/2010
A5. SELF SERVICE BANKING D. REMITTANCES (continued)
5.1 PhoneBanking Free )4. Other fees
5.2 Internet Banking Free Cancellation / Amendment VND165,000 + telex fee + overseas bank
Security device replacement (lost or damaged) charges if any
+ Within Vietnam VND 220,000 Investigation VND825,000 + telex fee
+ Overseas VND 354,000 * Note: Related fees charged by other banks shall be born by customers

Personal Banking Tariff B. HSBC CREDIT CARD


Annual Fee Visa Gold Visa Classic
A. CURRENT AND SAVINGS ACCOUNT (VND & FOREIGN CURRENCIES) + Primary Card VND500,000 VND300,000 E. COLLECTION
Account opening within Vietnam Free + Supplementary Card VND300,000 VND200,000 1. Inward collection (instrument drawn on HSBC)
Account closure within 12 months of opening VND550,000 Cash advance fee at ATMs (per transaction) 3% of cash advance amount, Within HCMC and Hanoi VND82,500
minimum VND50.000.
Minimum openning balance VND500,000 Other provinces 0.22% (min VND165,000 -
Minimum payment due 5% of statement balance (minimum max VND2,475,000)
Minimum monthly average balance VND3,000,000
VND50,000) plus the overdue and plus
Service charge if average monthly balance falls VND100,000/month the overlimit amount. 2. Outward collection (instrument drawn on other banks)
below the minimum requirement Drawn on banks within HCMC and Hanoi VND82,500
Finance charge (The finance charge may be 1.875%/month (nil if no cash advance is
Service charge if account has no transaction for VND165,000/month changed from time to time in accordance with the used and the full statement balance is Drawn on banks in other provinces VND82,500 + postage fee
more than 1 year local regulation requirements) paid by due date each month.) Drawn on HSBC offices overseas 1.1% (min VND165,000)
Late charge 4% of minimum amount due + VND165,000 postage fee
A1. CASH DEPOSIT (min VND50,000 - max VND100,000)
Duplicate statement VND80,000/copy
Large denomination (VND50,000 and above) Free
VND Over credit limit fee VND80,000
Small Denomination (applicable for total 0.22% (min VND110,000)
small denomination deposit from VND10mio Card replacement fee (For lost or damage) VND100,000
and above per deposit) PIN re-issue fee Free F. TRAVELLERS CHEQUE (TC)
Sales slip retrieval fee VND80,000/copy Encashment - For TC issued by HSBC Free
Foreign Large denominations Free
currency (above USD50 or equivalent) Change credit limit fee VND100,000/request Encashment Credit to account at HSBC 0.55% (min VND82,500)
Dispute investigation fee VND200,000 for dispute transaction - For TC
Small Denomination (applicable for total 0.22% (min VND110,000) Local or group's account holder 1.1% (min VND82,500)
found genuine issued by
small denomination deposit from USD1,000 orther parties Non HSBC account holder
Administration fee applied for foreign currency 1.65% (min VND82,500)
(or equivalent) and above per deposit) 1.75% of transaction amount
transaction
Repayment via VNPost Counters Charge 0.1% of payment amount
A2. CASH WITHDRAWALS
(minimum VND 20,000)
In VND Free
In Foreign Currency 0.22% (min VND22,000)
G. MISCELLANEOUS FEE
C. TIME DEPOSIT (VND & FOREIGN CURRENCIES)
1. Fax (per page)
A3. STATEMENT Cash withdrawal
Inside Vietnam VND55,000 / page
Monthly e-statement for Internet Banking customer Free + At maturity Free
+ Pre-maturity Overseas VND110,000 / page
Monthly print statement for Non-Internet Banking Free
customer (Break cost is applied when the market interest for the Free for VND 2. Courier charges
Additional print copy VND82,500/copy/month remaining time is higher than the original term deposit 0.22% (min VND22,000) Inside Vietnam VND110,000 / letter
rate) as cash withdrawal fee of foreign
Request for old print statement - below 12 months VND110,000/copy/month currencies. Free if the deposit passed Overseas VND770,000 / letter
Request for old print statement - from and above VND165,000/copy/month one month. 3. Postage fee
12 months Interest rate of Savings Account will
be applied Inside Vietnam VND44,000 / letter
Overseas VND110,000 / letter
A4. HSBC DEBIT CARD
* Note: While all due care will be taken, the Bank accepts no responsibility for any loss, delay,
Annual fee Free D. REMITTANCES error, omission or mutilation which may occur in the delivery of any .document
Cash withdrawal transaction fee
1. Inward remittances 4. Standing instruction VND165,000
In Vietnam: (set-up and amendment)
Inside Credit to account with HSBC Free
+ HSBC ATMs and Techcombank ATMs Free Vietnam 5. Bank certificate
+ VISA/PLUS network (*) VND20,000/ transaction From Credit to account with HSBC Free + Normal request (at least 2 working days) VND165,000
Overseas: overseas + Urgent request (within 1 working day) VND330,000
+ HSBC ATMs VND45,000/ transaction 2. Outward remittances (for HSBC account holder) 6. Cash withdrawal fee for amount from 0,055% (max VND3,300,000)
+ VISA/PLUS network (*) VND60,000/ transaction Paper - Below VND500,000,000 0.011% (min VND27,500) and above VND500,000,000 within 48 hours
Inside from depositing from the time of deposit
PIN replacement fee Free Vietnam based From VND500,000,000 0.055% (max VND1,100,000)
Internet Banking 0.0055% (min VND14,000) 7. Emergency encashment VND385,000
Sales slip retrieval fee VND80,000/copy
for HSBC group customer
Card replacement fee VND100,000/card Paper-based 0.22% (min VND165,000 - max VND3,300,000)
+ VND258,500 telex fee 8. Documentation processing fee VND6,600,000
Dispute investigation fee VND200,000 for dispute transaction
found genuine Overseas Internet Banking 0.165% (min VND82,500) 9. Torn or bad VND notes exchange 4% (min VND2,000)
Administration fee applied for foreign currency 1.75% of transaction amount + VND130,000 telex fee
transactions 3. Demand draft issuance

PTB0510
(*) Cash withdrawal at VISA/PLUS network might be subject to the additional charge of other HSBC account holder 0.33% (minVND165,000 - max VND3,300,000) Issued by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
banks. + postage fee if applicable All fees are inclusive of 10% VAT and may be changed without prior notice
This tariff is effective on 16 August 2010 onward