You are on page 1of 11

Şcoala: Liceul Teoretic Gheorghe Ţiţeica Clasa/Nr. ore săpt.

: Clasa a XII , matematică-informatică, 1 oră


Disciplina: Biologie Săptămâna/ Anul: 6 nov- 24 nov 2006

PROIECTULUNITĂŢII DEÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: SINTEZAPROTEINELOR


Nr. ore alocate: 3 ore
Conţinuturi (detalieri) Obiective de referinţă/ Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
Ce? Competenţe specifice Cum? Cu ce? Cât?
De ce? În ce scop voi face?
Tipuri de ARN. CS 1.1- Recunoaşterea -reprezentarea grafică a formării -microplanşe -aprecierea
ARN viral structurii şi funcţiei buclei de transcripţie a ADN distribuite răspunsurilor
ARNm materialului genetic -obţinerea modelului grafic al elevilor elevilor
ARNt Competenţe derivate: ARNm pe algoritmul -activitate -observarea
ARNr -recunoaşterea structurii ARN complementarităţii bazelor azotate frontală sistematică a
viral -copierea modelului ARNt şi -model ARNt activităţii elevilor
-recunoaşterea structurii ARNm explicarea rolului buclei anticodon distribuit elevilor -evaluare
-recunoaşterea structurii ARNt şi a capătului 3` -modelul formativă
-recunoaşterea structurii ARNr -observarea modelului ribozomului ribozomului
CS 3.1 Construirea de modele şi desenarea lui distribuit elevilor
pentru evidenţierea structurii, -observarea celor trei situsuri ale
organizării şi funcţiilor ribozomului
materialului genetic -model ARNt
Competenţe derivate: -desenarea capsidei şi genomului distribuit elevilor
-construirea unui model grafic de viral -modelul
virus -deducerea pe bază de ribozomului
-construirea unui model grafic al complementaritate şi reprezentarea distribuit elevilor
structurii ARNm grafică a unei secvenţe de ARNm la -desenul la tablă

Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 1


-construirea unui model grafic al PK şi elevii în caiete
structurii ARN premesager -idem pentru ARN precursor
-construirea unui model grafic al pe modelul ARN precursor
structurii ARNt eliminarea intronilor şi asamblarea
-construirea unui model grafic al exonilor
ribozomului -desenarea după model a ARNt şi
CS 4.1 Descrierea principalelor observarea buclei anticodon şi
caracteristici structurale ale capătului 3′ de ataşare a
materialului genetic utilizând aminoacidului
un limbaj ştiinţific adecvat. - observarea şi desenarea modelului
Competenţe derivate: ribozomului cu cele două subunităţi -aprecierea
-Caracteristici ale ARN viral şi situsurile A, P, E. -activitate răspunsurilor
-Descrierea ARNm -reprezentarea grafică a infecţiei frontală elevilor
- Descrierea ARNt fungice -conversaţia
- Descrierea ARNr -explicarea multiplicării euristică
CS 4.2 Explicarea funcţiilor componentelor virale -explicaţia
materialului genetic -compararea structurii ARN cu cea
Competenţe derivate: a ADN
-multiplicarea ARN viral în -observarea structurii ARNt pe
celula gazdă model grafic
-transcripţia- copierea -observarea structurii ribozomului
informaţiei unei gene din catena pe model grafic
ADN în catena ARNm -explicarea infectării celulei gazdă
CS 4.4 Formarea unor cu virus
concluzii şi proprii utilizând -explicarea mecanismului
terminologia adecvată şi multiplicării genomului viral şi
argumentarea lor pe baza sintezei proteinei virale
conceptelor biologice -explicarea funcţilor ARNm, ARNt -aprecierea
fundamentale şi ARNr răspunsurilor
Competenţe derivate: -explicarea universalităţii structurii -activităţi frontale elevilor
-structura de bază a ARN ADN -solicitarea
-locul unde are looc sinteza ARN -explicarea mecanismului unitar de elevilor cu
-diferenţe între structura ADN şi sintweză a ARNm la PK şi EK întrebări de
cea a ARN -comparaţie între structura ADN şi gândire

Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 2


-performanţe ale ADN ARN -solicitarea
determinate de structura sa elevilor să
CS 5.1 Analiza unor reglaje la realizeze
nivel celular comparaţii
-reglajul la nivelul maturării
ARN premesager
Codul genetic CS 1.1- Recunoaşterea -exerciţii de citire a codului -aprecierea
Semnificaţie structurii şi funcţiei genetic-scrierea tripletelor -tabelul codului răspunsurilor
Caracteristicile codului genetic materialului genetic corespunzătoare pentru codonii ini, genetic distribuit elevilor
Competenţe derivate: STOP, codonii unor amninoacizi elevilor -aprecierea
-codonii (triplete de nucleotide) -construirea codoni.or ini, STOp şi -modelul grafic al realizării sarcinilor
-unităţi de codificare pentru a codonilor unor aminoacizi cu ribozomului de lucru primite
aminoacizi ajutorul tabelului lui Crick distribuit elevilor
-colinearitatea- corespondenţa -explicarea colinearităţii -exerciţii de
strictă între secvenţa de -explicarea sintagmei. ADN-ARN- identificare a
nucleotide din acizii nucleici şi proteine codonilor unor
secvenţa de aminoacizi din -observarea codonilor într-un aminoacizi
catena polipeptidică ARNm -microplanşă cu
CS 3.1 Construirea de modele -observarea existenţei aceloraşi sinteza
pentru evidenţierea structurii, codoni şi aceloraşi aminoacizi proteinelor
organizării şi funcţiilor pentru toată lumea vie -activităţi frontale
materialului genetic -explicarea avantajului evolutiv al
Competenţe derivate: structurii ADN faţă de structura
-tabelul codului genetic ARN
C 4.1 Descrierea principalelor -construirea unei catene
caracteristici structurale ale polipeptidice pornind de la un
materialului genetic utilizând ARNm dat
un limbaj ştiinţific adecvat. -construirea unei catene
Competenţe derivate: polipeptidice după ce ARN dat a
-relaţia dintre acizi nucleici şi suferit excizia unei nucleotide
proteine -explicarea universalităţii codului
-codul genetic este degenerat, genetic
nesuprapus, fără virgule
-universalitatea codului genetic

Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 3


-existenţa unui codon de iniţiere
AUG şi trei codoni STOP: UAA,
UAG, UGA
CS 4.4 Formarea unor
concluzii şi proprii utilizând
terminologia adecvată şi
argumentarea lor pe baza -modelul grafic
conceptelor biologice pe tablă
fundamentale -activitate
Competenţe derivate: independentă
-existenţa colinearităţii tabelul codului
-lipsa semnelor de punctuaţie şi genetic al lui
efectul pierderii unei perechi de Crick
nucleotide
-universalitatea codului genetic-
unitatea lumii vii
Transcripţia genică şi translaţia CS 1.1- Recunoaşterea -reactualzarea conceptului de -microplanşe -observarea
Transcripţia genică: structurii şi funcţiei denaturare fiziologică distribuite sistematică a
-formarea buclei de transcripţie materialului genetic -reprezentarea grafică a buclei de elevilor rezolvării
-elongarea moleculei de ARNm Competenţe derivate: transcripţie -tabelul codului sarcinilor primite
-terminalizarea moleculei de -mecanismele denaturării -construirea modelului moleculei genetic distribuit -aprecierea
ARNm fizologice a ADN de ARNm prin complementaritatea elevilor răspunsurilor la
traducerea(translaţia,decodificarea -enzime care catalizează bazelor azotate înrebări
) mesajului din ARNm: -complementaritatea bazelor -reactualizarea cunoştinţelor despre
-activarea aminoacizilor azotate ARNm la PK şi ARN precursor la
-ataşarea AA activat la ARNt -înlocuirea T cu U în ARN EK
corespunzător -ARNm la PK şi precursor la EK -reactualizarea cunoştinţelor despre
-fixarea ARNt încărcat cu AA -structura ARNt- bucla ARNt
formil metionină la situsul P al anticodon, capătul 3`, bucle -construirea unui lanţ polipeptidic
ribozomului - codonul de iniţiere AUG din aminoacizi
-formarea primei legături peptidice -codonii STOP: UAA, UAG, -stabilirea cadrului de citire pentru
-elongarea catenei polipeptidice UGA o genă dată
-terminalizarea catenei -cadrul de citire -asamblarea aminoacizilor
polipeptidice formarea legăturilor peptidice corespunzători tripletelor din -activitate

Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 4


între aminoacizi ARNm independentă
-subunităţile ribozomale mică şi -explicarea fazelor translaţiei
mare -explicarea mecanismului formării
-situsurile ribozomale: A, P, E. legăturii peptidice între doi
CS 3.1 Construirea de modele aminoacizi în ribozom
pentru evidenţierea structurii, -explicarea fazelor translaţiei
organizării şi funcţiilor -explicarea elongării -observarea
materialului genetic -explicarea terminalizării -desenul pe tablă sistematică a
Competenţe derivate: -vizionarea programlui informatic şi în caiete a activităţii elevilor
-modeul ADN cu transcripţia şi translaţia modelului grafic
-bucla de transcripţie -construirea buclei de transcripţie al transcripţiei şi
-modelul ARNm -obţinerea prin complementaritate a translaţiei
-modelul polipeptidului ARNm
-modelul ribozomului -obţinerea polipeptidului folosind
C 4.1 Descrierea principalelor mesajul genetic din ARNm şi
caracteristici structurale ale tabelul lui Crick
materialului genetic utilizând -lipirea pe caiete, în dreptul
un limbaj ştiinţific adecvat. codonului ini a modelului
Competenţe derivate: ribozomului
-formarea buclei de transcripţie -reactualizarea cunoştinţelor despre -activităţi frontale
formarea ARNm structura ARNt, ribozom,
-cadrul de citire, codon ini, stop colinearitate
-structura ARNt -reactualizarea cunoştinţelor despre
-ribozomul-componente, situsuri rolul ADN în transmiterea
-colinearitatea caracterelor ereditare
CS 4.2 Explicarea funcţiilor -explicarea formării buclei de
materialului genetic transcripţie prin ruperea punţilor de
Competenţe derivate: hidrogencu ajutorul ADN helicazei
-depozitarea informaţiei ereditare -utilizarea tabelului lui Crick pentru
în molecula de ADN asocierea aminoacizilor la codonii -aprecierea
-formarea buclei de transcripţioe corespunzători răspunsurilor
şi transcripţia -reţinerea informaţiei privind -activităţi frontale elevilor
-traducerea mesajului genetic din activarea AA,încărcarea ARNt cu -expunerea
ARNm în secvenţa de aminoacidul corespunzător,

Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 5


aminoacizi specificitatea ARNt şi a enzimei
-rolul ATP aminoacil sintetaza
-rolul ARNt -reţinerea informaţiei privind
-rolul ARNm transportul AA la ribozom şi
-rolul ribozomilor mecanismul formării legăturilor
CS 4.4 Formarea unor peptidice
concluzii şi proprii utilizând -explicarea necesităţii degradării
terminologia adecvată şi ARNm după transcripţie, ca
argumentarea lor pe baza mecanism de reglaj celular
conceptelor biologice -explicarea maturării ARN
fundamentale precursor , ca mecanism de reglaj -explicaţia -observarea
Competenţe derivate: celular -conversaţia sistematică a
-necesitatea degradării ARNm activităţii elevilor
după translaţie
-riscul unei mutaţii
CS 5.1 Analiza unor reglaje la
nivel celular
-maturarea ARN premesager
-degradarea ARNm după
translaţie

Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 6


PROIECTDIDACTIC

Data: 16 noiembrie 2006


Şcoala: Liceul Teoretic “Gheorghe Ţiţeica” Drobeta Turnu Severin
Profesor: Dumitru Gingu
Obiectul: Biologie
Clasa : A XII-a F, profilul matematică-informatică
Tema: Transcripţia şi translaţia
Durata: 50 minute
Tip de lecţie: Lecţie de dezvoltare de competenţe
Scopul lecţiei: Folosind modele statice şi animate, expunerea clară şi logică , pe parcursul lecţiei şi la sfârşit elevii să
poată rezolva probleme derivate din axioma centrală a geneticii: ADN→ARN→Proteine.
Competenţe specifice: CS 1.1, CS 3.1, C 4.1, CS 4.2, CS 4.4, CS 5.1
Competenţe derivate Concepte operaţionale
CS 1.1- Recunoaşterea structurii şi funcţiei -mecanismele denaturării fiziologice a ADN
materialului genetic -enzime care catalizează
-complementaritatea bazelor azotate
-înlocuirea T cu U în ARN
-ARNm la PK şi precursor la EK
-structura ARNt- bucla anticodon, capătul 3`, bucle
- codonul de iniţiere AUG
-codonii STOP: UAA, UAG, UGA
-cadrul de citire
formarea legăturilor peptidice între aminoacizi
-subunităţile ribozomale mică şi mare
-situsurile ribozomale: A, P, E.

CS 3.1 Construirea de modele pentru evidenţierea -modelul ADN


structurii, organizării şi funcţiilor materialului -bucla de transcripţie
genetic -modelul ARNm
-modelul polipeptidului
-modelul ribozomului
C 4.1 Descrierea principalelor caracteristici -formarea buclei de transcripţie
structurale ale materialului genetic utilizând un

Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 7


limbaj ştiinţific adecvat. formarea ARNm
-cadrul de citire, codon ini, stop
-structura ARNt
-ribozomul-componente, situsuri
-colinearitatea

CS 4.2 Explicarea funcţiilor materialului genetic -depozitarea informaţiei ereditare în molecula de ADN
-formarea buclei de transcripţioe şi transcripţia
-traducerea mesajului genetic din ARNm în secvenţa de aminoacizi
-rolul ATP
-rolul ARNt
-rolul ARNm
-rolul ribozomilor

CS 4.4 Formarea unor concluzii şi proprii -necesitatea degradării ARNm după translaţie
utilizând terminologia adecvată şi argumentarea lor -riscul unei mutaţii
pe baza conceptelor biologice fundamentale

CS 5.1 Analiza unor reglaje la nivel celular -maturarea ARN premesager


-degradarea ARNm după translaţie
Resurse materiale: calculator, videoproiector, ecran, soft cu transcripţia şi translaţia,
modele grafice pentru ARN, ribozomi, fişă de activitate independentă, fişă (test) de evaluare

Resurse procedurale: Învăţarea prin descoperire, conversaţia, modelarea, proiecţia unor modele animate, observaţia
independentă şi dirijată, explicaţia, expunerea, desenarea unor scheme, rezolvarea unor probleme

Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 8


ETAPELE LECŢIEI

EVENIMENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA CONŢINUTURI MIJLOACE DE METODE


LECŢIEI PROFESORULUI ELEVILOR ÎNVĂŢĂMÂNT
Captarea şi Fac prezenţa, le spun
orientarea elevilor că în această oră
atenţiei. vom descifra unele
Enunţarea mecanisme ale sintezei
scopului proteinelor pe baza
informaţiei genetice
stocată în moleculele de
ADN
Reactualizarea -Cum se formează Răspund la planşe cu modelul Conversaţia
structurilor ARNm, ARNt şi ARNr? întrebări. ARNt, modelul
anterior învăţate -Cum se maturează ARN ribozomului,
premesager de la distribuite
eucariote? elevilor
-Din ce sunt formaţi
ribozomii?
-Ce este un codon?
-Care este codonul de
iniţiere?
-Care sunt codonii STOP
Prezentarea -Comunic titlul lecţiei -Un elev Transcripţia genică. -schema la tablă Modelarea
optimă a Transcripţia şi translaţia completează la -Denaturarea fiziologică a ADN- şi pe caiete a
conţinutului (sinteza proteinelor) tablă pe schemă formarea buclei de transcripţie transcripţei şi
-Schiţez pe tablă modelul nucleotidele prin ruperea punţilor de H translaţiei
unei molecule ADN, apoi catenei sens, 3′-5′, -iniţierea-asocierea enzimei
bucla de transcripţie apoi şi ARN polimeraza cu catena sens
-Ce este denaturarea nucleotidele 3′-5′ a ADN
fiziologică a ADN? catenei 5′-3′; - elongarea catenei ARNm prin Expunerea
ceilalţi elevi adăugarea de ribonucleotide –
completează în monocatena ARN este alungită
caiete de la capătul 5′
-alt elev spre capătul 3′
Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 9
-Prezint modelul animat completează pe -terminalizarea-eliberarea
al transcripţiei după bază de catenei ARN de pe matriţa ADN
Cammpbell . Reece complementaritat când se ajunge la codonul STOP.
-prezint etapele e catena ARNm Formarea ARNt încărcat cu Laptop, Proiecţia
transcripţiei: iniţializarea care se formează aminoacid : videoproiector,
catenei ARNt, elongarea, prin transcripţie -activarea în citosol a ecran, soft
terminalizarea aminoacizilor prin reacţia cu
-Urmează translaţia -urmăresc ATP în prezenţa aminoacil-
-Dau activitate proiecţia, răspund sintetazei.
independentă pentru la întrebări AA+ATP→AA~AMP+ P+P fişe de activitate
clarificarea noţiunii de -încărcarea ARNt specific cu independentă
legătură peptidică şi cea aminoacidul activat pe care îl
de polipeptid -elevii notează în recunoaşte în prezenţa
-Verific prin întrebări caiete aminoacil-sintetazei:
Conexiune realizarea sarcinilor ARNt +
inversă activităţii independente AA~AMP→AA~ARNt+ AMP
-prezint formarea ARNt -ARNt încărcat cu aminoacid se
încărcat cu aminoacid şi deplasează la ribozom.
deplasarea lui la ribozom Notează pe caiete Etapele translaţiei: Tabelul codului Conversaţia
-solicit pe elevi să -Elevii lucrează Iniţializarea sintezei catenei genetic al lui euristică
împartă în codoni după fişa de lucru polipeptidice: Crick
molecula de ARNm şi cu -fixarea subunităţii mici a
tabelul lui Crick să ribozomului la ARNm
schiţeze catena -Ataşarea ARNt încărcat cu
polipeptidică răspund la metionină la codonul START Laptop,
-prezint proiecţia cu întrebări. -Ataşarea subunităţii mari a videoproiector,
translaţia ribozomului cu locusul P în ecran, soft Proiecţia
dreptul ARNT încarcat cu
-prezint etapele -notează în caiete metionină
translaţiei: iniţializarea Elongarea catenei polipeptidice Expunerea
catenei polipeptidice, -în locusul A vine un ARNt care
elongarea, terminalizarea are anticodonul complementar
-urmăresc cu codonul din ARNm.
proiecţia, -se formează legătura

Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 10


compară cu polipeptidică
modelele grafice -are loc translaţia ribozomului şi
distribuite ARN din locusul A trece în P. În
-notează pe A vine un alt ARNt.
caiete, răaspund Terminalizarea catenei
la întrebări polipeptidice.
-completează -când în situsul P ajunge codon
catena STOP
polipeptidică -participă release protein şi
polipeptidul se desprinde de
ribozom. Ribozomul se desface
în cele două subunităţi, ARNm
se decompune
Transferul Distribui testul de Completează Evaluare
cunoştinţelor evaluare cerinţele testului scrisă
Verificarea şi Pun întrebări
aprecierea
rezultatelor Adun testul, fac aprecieri
asupra activităţii, notez
elevii

Unitate de învăţare- Sinteza proteinelor 12 11