You are on page 1of 26

‫‪ ‬אינטגרציה אזורית‬

‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.blogspot.com -‬‬

‫הסברים לתהליכי‬
‫אינטגרציה‬
‫‪‬‬

‫הגישה הרגיונלית אבולוציונית‬

‫‪‬‬

‫הגישה הפדראלית‬

‫‪‬‬

‫הסברים כלכליים‬

‫‪‬‬

‫הסברים ריאליסטיים‬

‫‪‬‬

‫הסברים נאו‪-‬ליברליים‬

‫‪‬‬

‫הסברים דומסטים‬

‫‪‬‬

‫הסברים רעיוניים‬

‫‪‬‬

‫הסברים גאוגרפים‬

‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.blogspot.com -‬‬

‬חשיבה גאו‪-‬פוליטית‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.‬שוק חופשי‪ .‬תפיסת הגבולות‬ ‫מרחק‪ .‬סקטורים‬ ‫זהות משותפת‪ .‬יעילות פוליטית‬ ‫יתרון לגודל‪ .‬סחר חופשי‬ ‫‪‬‬ ‫הסברים‬ ‫‪‬‬ ‫הסברים דומסטים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫הסברים רעיוניים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫הסברים גאוגרפים‪:‬‬ ‫איום משותף‪ .‬תועלת משותפת‬ ‫קבוצות אינטרס‪ .blogspot.‫הסברים לתהליכי‬ ‫אינטגרציה‬ ‫‪‬‬ ‫הגישה הרגיונלית אבולוציונית‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫הגישה הפדראלית‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫הסברים כלכליים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫הסברים ריאליסטיים‪:‬‬ ‫תהליך טבעי‪ .‬אפקט של קדמה‬ ‫תהליך מוסדי‪".‬הפדרליסט"‪ .‬הישרדות‬ ‫נאו‪-‬ליברליים‪ :‬מוסדות כפתרון לאנרכיה‪ .‬כפייה של הגמון‪ .‬פירמות‪ .com -‬‬ .

blogspot.‫תאוריות לתהליכי‬ ‫אינטגרציה‬ ‫‪‬‬ ‫גישת הקומוניקציה‪/‬הטרנסקציות (דויטש)‬ ‫‪‬‬ ‫גישת הניאו‪-‬פונקציונליזם (האאס)‬ ‫‪‬‬ ‫בין ממשלתיות (הופמן)‬ ‫‪‬‬ ‫בין ממשלתיות ליברלית (מורבצ'יק)‬ ‫‪‬‬ ‫פונקציונליזם(מיטרני)‬ ‫‪‬‬ ‫קונטיננטליזם‬ ‫‪‬‬ ‫ניאו‪-‬מוסדיות (דימגיו ופאול)‬ ‫‪‬‬ ‫ממשול רב מימדי (מרקס)‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.com -‬‬ .

" (Homewood.blogspot. "The Theory of Economic Integration.D.‬‬ ‫‪1961).com -‬‬ . Illinois: R.‬יכול להופיע גם לפני)‬ ‫אינטגרציה מלאה (‪)Total Integration‬‬ ‫‪Béla A.‬‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler. Balassa.‫אינטגרציה‬ ‫כלכלית‬ ‫‪ 5‬השלבים של‬ ‫האינטגרציה הכלכלית‬ ‫‪‬‬ ‫אזור סחר חופשי (‪)Free Trade Area‬‬ ‫‪‬‬ ‫הסכם ההעדפה (לא שלב מחייב) (לא חוקי לפי ה‪)WTO-‬‬ ‫‪‬‬ ‫איחוד מכסים (‪)Customs Union‬‬ ‫‪‬‬ ‫שוק משותף (‪)Common Market‬‬ ‫‪‬‬ ‫איחוד כלכלי (‪)Economic Union‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫איחוד מוניטארי (לא שלב מחייב‪ . Irwin.

‫אינטגרציה‬ ‫כלכלית‬ ‫אזור סחר חופשי‬ ‫‪‬‬ ‫הורדת מכסים על כל (אחוז ניכר) מהמוצרים בשוק‬ ‫‪‬‬ ‫גורר צורך בתקנות מקור (‪ )Rules of Origin‬כדי‬ ‫להסדיר את הסחר עם צד שלישי‬ ‫‪‬‬ ‫באופן היסטורי אזורי סחר חופשי לא דורשים גבול‬ ‫משותף ונחתמים גם בין מדינות מרוחקות‬ ‫‪‬‬ ‫כמעט ואין ויתור על ריבונות‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.blogspot.com -‬‬ .

blogspot.com -‬‬ .‫אינטגרציה‬ ‫כלכלית‬ ‫איחוד מכסים‬ ‫‪‬‬ ‫אזור סחר חופשי שכולל בתוכו גם מכס חיצוני משותף‬ ‫‪‬‬ ‫דורש הקמת מוסד או לפחות תיאום ברמה על לאומית ומכאן‬ ‫ויתור חלקי על ריבונות‬ ‫‪‬‬ ‫אין צורך בתקנות מקור‬ ‫‪‬‬ ‫כובל את החברות לגוש שהוקם (לא ניתן להיות חבר ביותר‬ ‫מאשר איחוד מכסים אחד)‬ ‫‪‬‬ ‫דורש פתרון לסוגיית תקבולי המכס‬ ‫‪‬‬ ‫המקרה הישראלי – מעטפת המס עם הרשות‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.

com -‬‬ .‬בנושאים בהם‬ ‫יש תנועה חופשית‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.‫אינטגרציה‬ ‫כלכלית‬ ‫שוק משותף‬ ‫‪‬‬ ‫תנועה חופשית של גורמי יצור‪ .‬מוצרים והון‬ ‫‪‬‬ ‫באיחוד האירופי ארבעת החרויות‬ ‫‪‬‬ ‫שאלת השירותים ?‬ ‫‪‬‬ ‫דורש הסרת כל חסמי הסחר שאינם נוגעים למכסים‬ ‫ומיסוי (רגולציה)‬ ‫‪‬‬ ‫מוסדות על לאומיים ברמה גבוהה‪ .blogspot.

blogspot.‫אינטגרציה‬ ‫כלכלית‬ ‫איחוד כלכלי‬ ‫‪‬‬ ‫אין הגדרה מדויקת של איחוד כלכלי‬ ‫‪‬‬ ‫נהוג לדבר על "הרמוניזציה של השוק"‬ ‫‪‬‬ ‫תקנים אחדים‪" .‬סטנדרטיזציה של השוק"‬ ‫‪‬‬ ‫מצב בו מעבר ממדינה למדינה כמעט ואינו מורגש‬ ‫על ידי היצרן‪/‬צרכן‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.com -‬‬ .

‫אינטגרציה‬ ‫כלכלית‬ ‫איחוד מוניטארי‬ ‫‪‬‬ ‫מטבע משותף ואחיד לכל החברות‬ ‫‪‬‬ ‫לא הכרחי בתהליך יכול להופיע בכל אחד מהשלבים‬ ‫‪‬‬ ‫שלושה סוגים של איחודי מטבע‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫איחוד לא פורמלי‬ ‫איחוד פורמלי‬ ‫איחוד מוניטארי‬ ‫(לא אינטגרציה)‬ ‫(לא אינטגרציה)‬ ‫‪‬‬ ‫בנק מרכזי משותף‬ ‫‪‬‬ ‫מדיניות מוניטארית משותפת‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.blogspot.com -‬‬ .

com -‬‬ .‫אינטגרציה‬ ‫כלכלית‬ ‫אינטגרציה כלכלית‬ ‫מלאה‬ ‫‪‬‬ ‫מדיניות פיסקאלית מוניטארית וסוציאלית משותפת‬ ‫‪‬‬ ‫הכלכלה עוברת לניהול של גוף על לאומי‪ .‬משרד‬ ‫אוצר משותף‬ ‫‪‬‬ ‫לא מחייב איחוד פוליטי‪ .blogspot.‬אם כי בשטח אין דוגמא‬ ‫אמפירית לאינטגרציה כלכלית מלאה שלא היה בה‬ ‫איחוד פוליטי‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.

‫אינטגרציה במישור‬ ‫הפוליטי‪-‬ביטחוני‬ ‫‪‬‬ ‫ברית‬ ‫‪‬‬ ‫קונצרט מעצמתי‬ ‫‪‬‬ ‫ביטחון קיבוצי‬ ‫‪‬‬ ‫קהילת ביטחון‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.com -‬‬ .blogspot.

‫אינטגרציה במישור‬ ‫הפוליטי‪-‬ביטחוני‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 4‬הקהילות של דויטש‬ ‫מיזוג‬ ‫אינטגרציה‬ ‫אין אינטגרציה‬ ‫ללא מיזוג‬ ‫קהילת ביטחון פלורליסטית‬ ‫קהילת ביטחון ממוזגת‬ ‫(אין כפייה)‬ ‫אימפריה‪ .com -‬‬ .‬‬ ‫(מצב בו יש גורם עליון)‬ ‫חברת המדינות‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.‬מערכת היררכית‪.blogspot.

blogspot.‫קהילת ביטחון‬ ‫‪‬‬ ‫קהילת ביטחון פלורליסטית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫שימור ריבונות‬ ‫ויתור על אופציית המלחמה‬ ‫תחושת ה ‪We-Feeling‬‬ ‫שותפות ערכית‬ ‫וולונטרי‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.com -‬‬ .

blogspot.‫קהילת ביטחון‬ ‫‪‬‬ ‫קהילת ביטחון ממוזגת‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ויתור על ריבונות‬ ‫יצירת יחידה מדינית חדשה‬ ‫יכול להיות גם דרך כפייה‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.com -‬‬ .

com -‬‬ .blogspot.‫‪ ‬תאוריות לתהליכי‬ ‫אינטגרציה‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.

blogspot.com -‬‬ .‫גישה‬ ‫טרנסאקציונליזם (דויטש)‬ ‫ניאו‪-‬פונקציונליזם (האאס)‬ ‫טענה‬ ‫קשרים חברתיים =>‬ ‫אינטגרציה‬ ‫אינטרסים פונקציונאליים =>‬ ‫אינטגרציה‬ ‫השחקנים‬ ‫האנשים במדינות שביניהם‬ ‫נוצרת הזהות המשותפת‬ ‫הפוליטיקאים ומקבלי‬ ‫ההחלטות‬ ‫‪We-feeling‬‬ ‫‪Spillover‬‬ ‫תהליך רגשי‪-‬חברתי אוטומטי‬ ‫הדרגתיות מפוליטיקה נמוכה‬ ‫לפוליטיקה גבוהה נקודת ַאל‪-‬חזור‬ ‫אוטומטיות‬ ‫המנגנון‬ ‫סוג התהליך‬ ‫התהליך‬ ‫הבחנה בין אינטגרציה להתמזגות‬ ‫היווצרות קשרים פונקציונאליים =>‬ ‫היווצרותה של תחושת שייכות =>‬ ‫היווצרותה של קהילה אחת => מיזוג‬ ‫פוליטי‬ ‫קיומו של אינטרס פונקציונאלי =>‬ ‫לחץ של קבוצות אינטרס =>‬ ‫מיזוג באותו תחום =>‬ ‫גלישה לתחומים נוספים =>‬ ‫יצירת ישות‪-‬על (לא הכרחי)‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.

blogspot.com -‬‬ .‫בין‪-‬ממשלתיות‬ ‫‪‬‬ ‫תפיסה ראליסטית מתקדמת‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫המדינה כשחקן מרכזי‬ ‫רווחים יחסיים‬ ‫הפרדה בין סוגיות ביטחוניות לסוגיות‬ ‫כלכליות ואחרות(פוליטיקה נמוכה וגבוה)‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.

com -‬‬ .‫בין‪-‬ממשלתיות‬ ‫ליברלית‬ ‫‪‬‬ ‫תפיסה נאו‪-‬ליברלית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫המדינה כשחקן מרכזי ורציונאלי‬ ‫רווחים מוחלטים‬ ‫מדינה אינה שחקן אחיד (העדפות משתנות)‬ ‫מוסדות כפתרון לבעיית האנרכיה‬ ‫יכולת הגעה לשלום‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.blogspot.

‬גרמניה‪ .‬האיחוד האירופי?‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.‬הודו‪ .‬כל ישות והדגם המתאים לה‬ ‫‪‬‬ ‫ארצות הברית‪ .‫פדרליזם‬ ‫‪‬‬ ‫תפיסה פוליטית רעיונית‬ ‫‪‬‬ ‫ביזור סמכויות רב שכבתיות‬ ‫‪‬‬ ‫חלקות עוצמה‪ .blogspot.‬איזונים ובלמים‬ ‫‪‬‬ ‫סטייה מעקרונות המערכת הווסטפלית‬ ‫‪‬‬ ‫אין דגם יחיד‪ .com -‬‬ .‬ברזיל‪ .

5‬‬ ‫אשרת כניסה‬ ‫‪.3‬‬ ‫שוק משותף‬ ‫‪.‫‪.4‬‬ ‫מטבע משותף‬ ‫‪.6‬‬ ‫מעבר חופשי‬ ‫‪.blogspot.2‬‬ ‫איחוד מכסים‬ ‫‪.7‬‬ ‫פרלמנט משותף‬ ‫‪.1‬‬ ‫סחר חופשי‬ ‫‪.com -‬‬ .8‬‬ ‫ברית צבאית‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.

‫סוגיות נוספות‬ ‫‪‬‬ ‫אינטגרציה חיוביות ושלילית‬ ‫‪‬‬ ‫אינטגרציה כסקלה או כשאלה דו‪-‬ממדית‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת סחר והסטת סחר‬ ‫‪‬‬ ‫הסכם סחר חופשי או איחוד מכסים‬ ‫‪‬‬ ‫מלחמת גושים או ‪WTO‬‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.com -‬‬ .blogspot.

blogspot.com -‬‬ .‫הסטת סחר‬ ‫עלות ייצור ‪X‬‬ ‫מדינה א‬ ‫מדינה ב‬ ‫מדינה ג‬ ‫‪80‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫המחיר עבור צרכן במדינה א‬ ‫שוק חופשי לפי עקרונות ה‪-‬‬ ‫‪WTO‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫מכס של ‪ 100‬אחוז (הגנה)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הסכם סחר עם מדינה ג'‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.

blogspot.com -‬‬ .‫הסטת סחר‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מדינה א' צרפת‬ ‫מדינה ב' בלגיה‬ ‫מדינה ג' גרמניה‬ ‫‪‬‬ ‫לא רק הסטת סחר ופגיעה במשק המקומי‬ ‫‪‬‬ ‫הוצאת המשק הבלגי מהשוק ושיבוש הכלכלה‬ ‫העולמית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ספרד ישראל והתפוזים‬ ‫בריטניה ניו זילנד והכבשים‬ ‫עומר גנדלר ‪ -‬אינטגרציה ‪http://omergendler.

com .‫עומר גנדלר‬ .blogspot.‫ אינטגרציה‬.? ‫שאלות‬ http://omergendler.

‫עומר גנדלר‬ .‫תודה‬ http://omergendler.‫ אינטגרציה‬.blogspot.com .