UB 1

45/1

1
Ujian Berkala 1 2011
SMK TUN MUTAHIR
Masa : 1 Jam

Di sediakan oleh
Disahkan oleh
__________________
_____________________
Abdul Razak bin Baba
Pn Lim Lay Neo
Ketua Panatia Pendidikan Islam
GKMP Kemanusiaan

Nama:_____________________________

Tingkatan: Dua_____________________

[50 markah]
Bahagian ini mengandungi Enam soalan.
Jawab semua soalan

1

:‫وتعالى‬

(a)

‫فرمان الله سبحانه‬

   
   
     
    

(8 ‫منرغكن‬
‫ال عمران‬
‫سورة‬
‫بهوا الله سبحانه وتعالى بركواس ممبري هداية كفد‬
‫دأتس‬
‫)اية‬
.‫سسياف يغ دكهندقي‬
: ‫برداسركن اية دأتس‬
(i)
‫يسكن فوتوغن اية القرءان يغ ممباوا مقصود‬
‫جاغنله اغكاو فيسوغكن‬،‫"واهاي توهن كامي‬
‫ " هاتي كامي سسوده اغكاو ممبري فتونجوق‬.
(ii)

45/1

‫جلسكن مقصود هداية دان رحمة دري سضي‬
‫ اصطلح‬.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[markah 2]

[markah 4]

[Lihat sebelah

UB 1
(iii)

2

(a)

45/1

2

‫ترغكن دوا خيري اورغ يغ مندافت هداية الله‬
‫سبحانه وتعالى‬
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[markah 4]

Sabda Rasulullah s.a.w. :

َ ‫ه َقا‬
‫ت‬
ُ ‫سِعيدِ ال‬
ِ ‫س‬
ِ ‫ي َر‬
َ ‫ل‬
َ ‫ن أِبي‬
ُ ْ‫مع‬
ُ ْ ‫ي الله عَن‬
َ ‫ض‬
ْ َ‫ع‬
ِ ِ‫خد ْر‬
َ
ُ ْ‫ل الله ي َُقو‬
َ ‫سو‬
‫ه‬
ِ ِ‫من ْك ًَرا فَل ْي ُغَي ّْرهُ ب ِي َد‬
ِ ‫ن َرأى‬
ُ ‫َر‬
ُ ‫م‬
ْ ُ ‫من ْك‬
َ :‫ل‬
ْ ‫م‬
َ ِ ‫ست َط ِعْ فَب َِقل ْب ِهِ وَذ َل‬
‫ك‬
ْ ِ ‫سان ِهِ فَإ‬
ْ ِ ‫فَإ‬
ْ َ‫م ي‬
َ ِ ‫ست َط ِعْ فَب ِل‬
ْ َ‫م ي‬
ْ َ‫ن ل‬
ْ َ‫ن ل‬
َ
.‫ن‬
ُ َ‫ضع‬
ْ ‫أ‬
َ ْ ‫ف ال ِي‬
ِ ‫ما‬
( ‫) رواه مسلم‬
Hadis di atas menerangkan tentang tuntutan mencegah kemungkaran.
Berdasarkan hadis di atas :
(i)

Gariskan potongan hadis yang membawa maksud “Sesiapa yang melihat
kemungkaran maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya.”
[2 markah ]

(ii) Jelaskan dua hikmat mencegah kemungkaran terhadap masyarakat.
[4 markah ]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(b) Tuliskan perkataan bergaris dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi .
(i)
Seseorang murid yang bersyukur akan menggunakan nikmat =_____________
(ii)
kecerdasan akal fikirannya untuk menimba ilmu=_______________ dengan
tekun dan bersungguh- sungguh. Pendengaran, penglihatan,
(iii)
dan pemikirannya =________________ ditumpukan kepada pembelajaran.
45/1

[Lihat sebelah

UB 1

45/1

3
(iv)
Apabila =_________________berjaya menjadi seorang yang terpelajar

(v)
dan berilmu dia akan mengenang jasa baik guru =____________yang telah
mengajar dan mendidiknya.
[ 5 markah ]

3

(a)








     
( 13 ‫)سورة الملك‬
Ayat di atas menjelaskan tentang sifat al-A'lim bagi Allah S.W.T.
(i)

Nyatakan kesan positif terhadap individu yang beriman dengan sifat
“al-A’lim” Allah S.W.T.
[ 2 markah ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)

Jelaskan dua perbezaan antara ilmu Allah S.W.T. dengan ilmu manusia .
[ 4 markah ]
Ilmu Allah

(b) (i)

45/1

Ilmu Manusia

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di
dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja di
dalam petak yang disediakan.

[Lihat sebelah

UB 1

45/1

4

 


 

 

 
 
 

(1)

(2)

(3)

[3 markah]

4

(a) Orang yang bermusafir diharuskan mengerjakan solat secara Jamak Takdim atau Jamak
Takhir.
(i)

Apakah maksud Jamak Takhir.

[2 markah]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ii) Nyatakan dua syarat Jamak Takhir.
[4 markah]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P7 (b
)

Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut:

[4 markah]

(i)

Osman mendirikan solat Maghrib secara qasar.
Hukum:____________________
Alasan:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ii) Ahmad Daniel menjamakkan solat Asar dengan solat Maghrib secara Jamak Takhir.
Hukum:____________________
Alasan:______________________________________________________________
____________________________________________________________________

45/1

[Lihat sebelah

UB 1

45/1

5

5

(a) Saidina Umar Bin Al-Khattab r.a. merupakan Khalifah Khulafa’ ar-Rasyidin yang kedua
(i) Apakah gelaran yang diberikan kepada beliau.
[2 markah ]
______________________________________
(ii) Terangkah dua sifat mulia yang boleh dicontohi daripada peribadi Saidina Umar r.a.
[2 markah ]

6.

(a) Semua nikmat dan musibah datang daripada Allah S.W.T.
(i)

Apakah tujuan Allah S.W.T. menurunkan nikmat dan musibah kepada manusia.
[2 markah ]

(ii) Senaraikan empat contoh nikmat Allah S.W.T. kepada manusia.

45/1

[Lihat sebelah

[4 markah ]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful