FAKTOR-FAKTOR BENGKEL MEMPENGARUHI MINAT PELAJAR KEMAHIRAN HIDUP TERHADAP BIDANG MASAKAN DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Enoch Ang1) Supli Effendi Rahim2) Pelajar Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional UPSI Tanjung Malim Perak Malaysia. E-mail: ji_teng@yahoo.com.tw 2) Pensyarah Penyelidikan Ilmiah Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional UPSI Tanjung Malim Perak Malaysia. E_mail: supli_effendi@fptv.upsi.edu.my
1)

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor bengkel masakan mempengaruhi minat masakan pelajar major Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Faktor-faktor yang dikaji adalah faktor peralatan, keselamatan dan pengurusan. Seramai 40 orang pelajar telah dipilih sebagai sampel. Kaedah ini dijalankan dengan menggunakan kaedah soal selidik. Soal selidik ini dibina dengan menggunakan skala Likert. Data yang akan diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif berbentuk min dan peratusan. Dapatan daripada kajian ini adalah faktor yang paling mempengaruhi minat pelajar ialah faktor pengurusan iaitu min sebanyak 2.60. Faktor peralatan adalah merupakan faktor yang kedua tinggi dalam kajian ini dengan min sebanyak 2.54. Faktor keselamatan (mean= 2.46) adalah faktor yang paling sedikit yang mempengaruhi minat masakan pelajar major Kemahiran Hidup. (Kata Kunci:, Bengkel masakan, kelengkapan, keselamatan dan pengurusan)

ABSTRACT The purpose of this research is to determine the factor of cooking place to effect the interesting for “Living Skill” students in cooking field at University Education Sultan Idris. The factor of the study involves the equipment, safety and management. The samples for this research are 40 students. The method used for this research is questionnaire. This questionnaire is based on Likert scale. The data was analysed by using descriptive statistic in the formed of mean and percentage. From this research the most factor that effect the interesting of students is management factors which mean is 2.60 followed by the factor of equipment that the mean is 2.54. Last but not least the factor of safety was the least that effect the interested of the students which give the mean 2.46. (Keyword: kitchen, equipment, safety and management)

Latar belakang Kajian Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, mata pelajaran Kemahiran Hidup ditawarkan sebagai mata pelajaran wajib untuk semua pelajar di peringkat sekolah menengah. Kini mata pelajaran tersebut telah pun ditawarkan diperingkat sekolah rendah.

pertanian. Oleh itu. Namun terdapat segelitir pelajar tidak berminat mempelajari subjek masakan dan seterusnya menunjukkan sikap sambil lewa untuk mempelajari subjek masakan. pengurusan dan keselamatan bengkel masakan. bahan-bahan bantuan mengajar yang digunakan oleh guru memberi pengalaman sebenar yang dialami oleh pelajar. penyelidik turut meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar Kemahiran Hidup terhadap subjek masakan. Selain itu. Penyataan Masalah Subjek masakan tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran teori sahaja tetapi juga melibatkan pembelajaran berbentuk amali. banyak aktiviti pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pelajar sendiri. Menurut Omardin Ashaari(1998) bahan bantuan mengajar akan dapat mencetuskan minat pelajar terhadap pengajaran guru dengan gaya persembahan dan kaedah penyampaian yang menarik. kemahiran teknikal. c) Megenal pasti pelajar dapat lebih faham teori masakan melalui amali masakan. Penggunaan peralatan yang menepati rancangan masakan dapat membantu pelajar mempelajari subjek masakan dengan lebih berkesan serta mampu menerapkan konsep masakan dengan kekal. Kajian ini dijalankan untuk meninjau minat pelajar Kemahiran Hidup dalam subjek masakan dan boleh memperkembangkan minatnya menjadi kerjayanya pada masa hadapan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk mengajar di sekolah pada masa hadapan. perdagangan dan keusahawanan. Dalam pengajaran subjek masakan. a) Mengenal pasti bilangan pelajar yang berminat terhadap bengkel masakan. . Secara tidak langsung. Penyelidik melakukan kajian adalah bertujuan mencari faktor utama yang mempengaruhi minat pelajar Kemahiran Hidup terhadap subjek masakan. keselamatan dan peralatan. Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk meninjau minat pelajar Kemahiran Hidup terhadap bengkel masakan. Oleh itu. Pelajar juga kekurangan kemahiran dalam mengendalikan peralatan dan bahan masakan dengan betul semasa kelas amali masakan. penyelidik membuat kajian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar Kemahiran Hidup untuk mempelajari subjek masakan seperti faktor peralatan. Minat pelajar terhadap bengkel masakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya ialah pengurusan. Bengkel-bengkel telah dibina pada tahun yang lepas termasuk bengkel masakan. 2002). Minat pelajar menjadi alat ukur untuk menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Dalam pilihan ekonomi rumah tangga terdapat subjek masakan.(Kementerian Pendidikan Malaysia. Teori-teori masakan adalah susah dikuasai oleh pelajar Kemahiran Hidup maka bengkel masakan memainkan peranan penting dalam keadaan ini. Terdapat sesetengah pelajar masih lemah dalam kemahiran memproseskan maklumat selepas mempelajari teori-teori masakan. minat pelajar Kemahiran Hidup akan bertambah terhadap subjek masakan. b) Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar selepas amali masakan.Kemahiran Hidup Bersepadu mengandungi 4 pilihan iaitu ekonomi rumah tangga. Universiti Pendidikan Sultan Idris telah menawarkan kursus Kemahiran Hidup pada tahun 2005.

Oleh itu. Alat kajian yang akan digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik yang merupakan satu instrumen yang kerap digunakan dalam kajian deskriptif. Populasi Kajian Populasi kajian ini terdiri daripada 20 orang pelajar Kemahiran Hidup semester 5 dan seramai 20 orang pelajar Kemahiran Hidup semester 7 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Instrumen Kajian Instrumen kajian ini ialah borang soal selidik. Seseorang pensyarah Kemahiran Hidup harus menyelidik tentang minat pelajar terhadap kursus Kemahiran Hidup untuk mengetahui kelemahan yang perlu dibaiki. Kajian ini dijalankan adalah disebabkan minat pelajar amat penting untuk mencapai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. tajuk dan masa yang sesuai sahaja. Soal selidik ini dikemukakan kepada responden yang terdiri daripada pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Menurut Gilbert Highet(1981) menyatakan bahawa keberkesanan pengajaran dan pelajaran boleh menarik minat pelajar terhadap sesuatu subjek. Menurut Mohamad Najib(1999) dalam Mohd. keselamatan. Batasan Kajian Kajian yang dijalankan pengkaji adalah terhad kepada lokasi. maka ia akan memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat pelajar Kemahiran Hidup sama ada pengaruh positif atau negative terhadap subjek masakan. Soal selidik ialah satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan. Keputusan kajian ini amat penting kepada pendidik kerana boleh membantu pendidik mengetahui kejayaan atau kegagalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. jumlah populasi ini adalah seramai 40 orang. Oleh itu. minat pelajar amat penting untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. penyelidik tidak akan dapat mengkaji semua perkara yang berkaitan dengan masalah kajian yang berkaitan. Penggunaan soal selidik memudahkan responden member kerjasama dan maklum balas serta dapat menyatakan pendapat bebas serta menilai mengikut persoalan yang dikemukakan.Tarmizi(2007). Metodologi Kajian Kajian yang dijalankan mengikut kaedah kajian tinjauan.Berdasarkan faktor-faktor yang dinyatakan di atas. Kepentingan Kajian Kajian ini bertujuan mengetahui minat pelajar terhadap subjek kemahiran hidup dan peluang mengembangkan kerjaya dalam bidang teknikal dan vokasional. dan pengurusan yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel masakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. sampel. Oleh itu. responden atau subjek kajian hanyalah terbatas kepada pelajar-pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris sahaja. . Dalam kajian ini juga. Ia merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat untuk tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. skop kajian ini hanya menumpukan kepada faktor kelengkapan.

. Bahagian B ialah soalan kajian yang mengandungi 19 soalan. keselamatan dan pengurusan yang mempengaruhi minat pelajar selepas amali masakan. Borang soal selidik terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B.Dalam kajian ini.5 (SPSS). Bahagian A ialah berkaitan dengan maklumat asas responden iaitu latar belakang responden yang mengandungi 3 soalan. Semua data dalam Bahagian A dan B akan diproses menggunakan Statistical Packages For The Social Sciences 11. Soalan kajian mempunyai 3 pokok soalan iaitu faktor peralatan. data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Sampel hanya perlu menandakan pilihan berdasarkan lima poin skala Likert bagi setiap soalan yang dikemukakan dalam setiap bahagian tersebut. Maklumat pelajar termasuk jantina. bangsa dan semester.

75 0 0 4 10 36 90 2.5 40 Min 2. menunjukkan kekerapan responden memilih jawapan setuju ialah 64.29% responden bersetuju faktor peralatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.71% untuk soalan faktor peralatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.7 70 25 180 64.55 2.90 2. Saya dapati peralatan yang digunakan untuk menjalankan amali mencukupi. Saya dapati peralatan yang digunakan untuk menjalankan amali berada dalam keadaan baik.Dapatan kajian Daripada dapatan soalan kajian pertama ini. Data yang diperolehi daripada analisa di atas. Saya dapat menguasai kemahiran menggunakan alat-alat dapur dengan membuat amali.29%.54 . NO.54. Pendapat Responden 1 2 3 (TS) (KS) (S) Bil % Bil % Bil % 2 5 6 15 32 80 15 8 37. sebanyak 37. Saya mudah memahami sesuatu pengajaran secara secara teori dengan bantuan daripada kelengkapan yang disediakan di dalam bengkel.75 1.70 2.90 30 10.5 2. Tetapi apabila merujuk kepada item kedua. Jadual 1: Faktor peralatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.5% responden dapati bahawa peralatan bengkel masakan tidak cukup.5 14 8 8 35 20 20 24 30 31 60 75 77. Secara keseluruhan min bagi pemilihan item-item untuk faktor ini ialah 2. Saya mahir menggunakan peralatan di dalam bengkel.20 2 2 1 5 5 2.5 20 14 16 35 40 11 16 27. Saya dapati pensyarah mahir menggunakan peralatan di dalam bengkel.2 2. Ini menunjukkan responden setuju faktor peralatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. ITEM 1 2 3 4 5 6 7 Saya lebih gemar alatan dapur yang berteknologi tinggi. sebanyak 64. manakala memilih jawapan kurang setuju pula ialah 25% dan memilih jawapan tidak setuju ialah 10.

03 2. Min bagi item ini ialah 2. sebanyak 95% responden menyatakan bahawa mereka diwajibkan memakai kasut ketika berada di dalam bengkel untuk mengelakkan sebarang kemalangan.5 26 13 20 65 32.5 2.5 50 Min 1 (TS) Bil % Saya dapati terdapat alat pemadam api di dalam bengkel.5% menyatakan tidak pasti dan 2.59 36 146 90 60.13 2.33 11 12 12 1 30 2.59% dan memilih jawapan tidak setuju iaitu sebanyak 14.82%. terdapat 6 item yang memberi tumpuan bagi mengkaji sama faktor keselamatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup.Daripada soalan kajian 2.5 20 17. Saya tahu melakukan pertolongan cemas atas tunjuk ajar oleh pensyarah. Ini menunjukkan keselamatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup. Secara keseluruhannya. Bengkel yang selamat akan mempengaruhi minat masakan saya. Merujuk kepada item 12.93. ITEM Pendapat Responden 2 3 (KS) (S) Bi % Bil % 7 1 1 17.59% untuk soalan faktor keselamatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.93 13 0 35 0 14. min bagi pemilihan item-item bagi faktor ini adalah tinggi iaitu sebanyak 2. Dari data yang diperolehi dari analisis di atas menunjukkan peratusan responden memilih jawapan setuju iaitu sebanyak 60. Saya dapati terdapat peti pertolongan cemas di dalam bengkel untuk kemudahan semasa kecemasan ketika amali dijalankan.5 32.46. 7 8 7 8 9 10 17.5 1 1 37.48 2.5 13 38 32.5% menyatakan tidak setuju bahawa mereka diwajibkan memakai kasut ketika berada di dalam bengkel untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Ini menunjukkan ramai responden memakai kasut ketika berada di dalam bengkel masakan untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Jadual 2: Faktor keselamatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.5 2. Saya tahu menggunakan alat pemadam api yang terdapat di dalam bengkel.46 . sebanyak 2. NO. Saya diwajibkan memakai kasut ketika berada di dalam bengkel untuk mengelakkan sebarang kemalangan.5 95 2.90 2.5 47.82 2. manakala memilih jawapan kurang setuju sebanyak 24.59 4 5 10 24.

5 27.88 2 4 7 4 5 10 17. Min bagi item ini ialah 2.6. sebanyak 87. manakala memilih jawapan yang kurang setuju iaitu sebanyak 25.53 0 17 0 7. ITEM 1 (TS) Bil % 0 0 Pendapat Responden 2 3 (KS) (S) Bil % Bil % 5 12.38 2. Saya dapati susun atur meja kerja di dalam bengkel memudahkan kerja amali dijalankan.5 27.88. Ini menunjukkan pengurusan bengkel dapat mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadual 3 : Faktor pengurusan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.60 2.08 8 62 20 25.5% menunjukkan peratusan yang paling tinggi bersetuju menyatakan pensyarah sentiasa memastikan bengkel berada dalam keadaan bersih untuk mengelakkan kemalangan dan mewujudkan suasana selesa semasa pengajaran.60 .5 2. NO. Secara keseluruhannya. Ini menunjukkan pensyarah sentiasa memastikan bengkel berada dalam keadaan bersih untuk mengelakkan kemalangan dan mewujudkan suasana selesa semasa pengajaran.5 55 62.80 2. sebanyak 12. terdapat 6 item yang memberi tumpuan bagi mengkaji sama ada faktor pengurusan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup.08 2.5 35 87. min bagi pemilihan item-item bagi faktor ini adalah paling tinggi iaitu sebanyak 2. Dari data yang diperolehi dari analisis di atas menunjukkan peratusan responden memilih jawapan setuju iaitu sebanyak 67%. Saya dapati pensyarah sentiasa bekerjasama dengan pembantu bengkel lain dalam menguruskan bengkel.84 32 161 80 67. 2.5 Min 14 15 16 17 18 19 Pensyarah sentiasa memastikan bengkel berada dalam keadaan bersih untuk mengelakkan kemalangan dan mewujudkan suasana selesa semasa pengajaran.5% menyatakan tidak pasti.Daripada soalan kajian 3. Saya mengetahui pensyarah ada menyimpan rekod peralatan di dalam bengkel dengan baik. Pensyarah sentiasa memastikan peralatan dan bahan mencukupi sebelum amali dijalankan.43 2. Cara penyampaian pensyarah telah menigkat minat masakan saya. Merujuk kepada item 14.5 26 21 22 25 65 52.8% dan memilih jawapan yang tidak setuju iaitu sebanyak 7% untuk soalan faktor pengurusan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.5 10 12 15 11 11 30 37.

Keselamatan di bengkel juga memainkan peranan penting. Ini adalah kerana ianya mestilah bersesuaian dengan kandungan program pengajaran. pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem pengurusan bengkel masakan perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang aspek-aspek pengurusan bengkel masakan kerana pengurusan bengkel masakan melibatkan banyak aktiviti seperti merancang.82 2.46.54 dan diikuti dengan faktor keselamatan dengan minnya 2. Seterusnya adalah faktor peralatan dengan minnya 2.84 67.60 menunjukkan min yang paling tinggi. Oleh . sederhana dan tinggi bagi faktor pengurusan. Oleh itu.54 Keselamatan 14.08 25. Kebanyakan kemalangan yang berlaku di tempat kerja dapat dielakkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan. Pengurusan dalam aspek pendidikan adalah bertujuan untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat dijalankan dengan teratur dan sempurna tanpa sebarang gangguan. diikuti dengan faktor peralatan dan akhir sekali adalah faktor keselamatan. Beliau menambah lagi bahawa kemudahan dan peralatan perlu dikendalikan dan dijaga supaya ianya tidak mengganggu pengajaran.60 Peralatan 10. Demonstrasi perlu dilakukan oleh pensyarah sebelum pelajar menggunakan sebarang alatan atau mesin dapur serta pensyarah perlu menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. peralatan dan keselamatan bengkel. menyelaras dan mengawal.59 24. mengelola. Jadual 4: Faktor-faktor bengkel masakan mempengaruhi minat pelajar Kemahiran hidup terhadap bidang nasakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris Faktor Rendah Sederhana Tinggi Min (%) (%) (%) Pengurusan 7.29 2. Kesimpulan Hasil kajian mendapati pengurusan dan peralatan bengkel masakan amat penting dalam mempengaruhi minat pelajar Kemahiran Hidup terhadap subjek masakan. didapati faktor yang paling dominan bagi bengkel di Universiti Pendidikan Sultan Idris ialah faktor pengurusan.59 60. Kajian Lee (1982) dalam Amran Khalid (2002) menyokong dapatan kajian penyelidik ini dengan menyatakan keperluan kemudahan dan peralatan bergantung kepada kandungan program pengajaran.46 Perbincangan Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan. Dapat diperhatikan bahawa faktor pengurusan bengkel yang mempengaruhi minat pelajar Kemahiran Hidup sebanyak 2.08 2.71 25 64. Kesemua faktor ini berada pada tahap yang tinggi.Berdasarkan dapatan diatas dapat menyimpulkan dengan menggunakan jadual seperti dibawah: Jadual menunjukkan peratus responden mengikut tahap rendah.

(i) Pensyarah perlu memastikan peralatan bengkel seperti alatan tangan. disertakan beberapa cadangan kepada pihakpihak tertentu untuk diberi perhatian yang sewajarnya khususnya pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris. (ii) Pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris menimbangkan lebih pengambilan pembantu bengkel masakan bagi membantu pensyarah menguruskan bengkel dengan lebih berkesan. mesin dan bahan dapur yang diperlukan ketika amali ditingkatkan penyelenggaraannya dan diuruskan dengan baik agar sesi pengajaran dan pembelajaran tidak terganggu. faktor keselamatan bengkel juga perlulah diberi perhatian bagi mewujudkan bengkel yang sempurna. (iii) Pensyarah perlu mengawal dan memastikan pelajar-pelajar mengikuti peraturan bengkel supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini yang boleh mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. . Penyelidik memberi cadangan bagi kajian akan datang supaya melibatkan sampel yang lebih ramai untuk mewakili populasi yang hendak dikaji.itu. pelbagai usaha perlu dilaksanakan untuk lebih memantapkan pengurusan dan peralatan bengkel masakan di UPSI. Namun. Ini adalah kerana bengkel masakan di UPSI merupakan tempat permulaan bagi menghasilkan para guru ERT yang bakal menyumbangkan jasa kepada negara kelak. Dapatan kajian boleh lebih menyeluruh serta memantapkan persoalan yang dikemukakan. (iv) Pihak universiti dan pensyarah perlu prihatin dengan pengurusan bengkel masakan seperti proses pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat dijalankan dengan teratur agar pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Cadangan Akan Datang Penyelidik berharap kajian tenteng bengkel masakan mempengaruhi minat masakan terhadap pelajar di universiti Pendidikan Sultan Idris boleh berterusan dengan lokasi kajian yang lain untuk mencapai matlamat-matlamat yang sama bagi kajian-kajian akan datang. Cadangan Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh.

Mohd. Dewan Bahasa dan Pustaka. Saedah Siraj. Kemahiran Hidup Bersepadu : Tingkatan 1-3. Tunku Mohani Tunku Mokhtar (1997).Najib Ghaffar (1998). Tidak diterbitkan.Fakulti Pendidikan Teknologi Malaysia: Johor Bharu. Kamus Dewan Edisi Empat (2003). Mohd. Penyelidikan pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Kamus Dewan Edisi Baru (2003). Zainun Ishak. .BIBLIOGRAFI Gilbert Highet ( 1981).Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Jurusan Kejuruteraan Awam Di Kalangan Pelajar UTM. Percetakan Cergas: Kuala Lumpur. Huraian Sukatan Pelajaran (2002).Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Zabidi (2007). Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Andimori (2000). Omardin Ashaari (1998). Universiti Teknologi Malaysia:Tesis Sarjana Muda. Kajian Tehadap Permasalahan yang Dihadapi Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Dalam Penyenggaraan Bengkel (Kemahiran Manipulatif) Sekolah-sekolah Menengah Harian dan Sekolah Menengah Agama di Zon Sentol. Kementerian Pelajaran Malaysia. Projek Sarjana Muda UTM. Motivasi dalam pendidikan. Prinsip Pengajaran Mikro.Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Seni Mengajar. Tarmizi Mohd. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.

responden perempuan seramai 33 pelajar atau 82. penyelidik hanya melihat kepada jantina. Jantina Bilangan Peratus Lelaki 7 17. Bangsa Cina Melayu India Lain-lain Jumlah Bilangan 5 22 2 11 40 Peratus 12. Hanya 5 responden atau 12.5% manakala pelajar lelaki seramai 7 responden atau 17. Daripada jumlah tersebut. Semester 5 7 Jumlah Bilangan 20 20 40 Peratus 50 50 100 Taburan bilangan dan peratus responden mengikut semester 5 dan 7 Jadual ini menunjukkan bahawa 20 responden atau 50% adalah semester 5 dan terdapat 20 responden atau 50% untuk semester 7.LAMPIRAN Untuk penganalisaan maklumat peribadi responden. semester dan bangsa.5 Perempuan 33 82.5% yang berbangsa Cina dan 22 responden atau 55% ialah bangsa Melayu manakala 2 responden atau 5% yang berbangsa India dan 11 responden atau 27.5 55 5 27. .5%.5% yang lain-lain bangsa.5 100 Taburan bilangan dan peratus responden mengikut bangsa Jadual ini menunjukkan bahawa daripada jadual keseluruhan responden iaitu 40 orang . Ini menunjukkan responden perempuan melebihi 26 orang berbanding dengan responden lelaki.5 Jumlah 40 100 Taburan bilangan dan peratus responden mengikut jantina Daripada jadual di atas menunjukkan seramai 40 responden yang telah dipilih untuk menjawab soal selidik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful