Leonard Bloomfield dilahirkan pada 1 April 1887 di Chicago , Amerika Syarikat .

Beliau mendapat Phd dalam bidang linguistik pada tahun 1909.Selepas itu,beliau menjadi pembantu professor di University of Illnois sehingga tahun 1921.Pada tahun 19131914,Bloomfield melanjutkan pelajaran di Leipzig and Gottingen,German dengan neogrammarian scholars August Leskien dan Karl Brugmann.Bloomfield menggunakan konsep Ferdinand de Saussure s iaitu dalam struktur bahasa.Pada tahun 1921,Bloomfield telah dilantik menjadi professor of German and linguistics di Ohoi state University.Bloomfield ialah pelopor pertama dalam bidang linguistik sosial di America pada tahun 1924.Dia dilantik menjadi professor Germanic philology di Universiti of Chicago dari tahun 1927 sehingga 1940.Bloomfield telah meninggal dunia 18 April 1949 di New Haven , Conn . SUMBANGAN Leonard Bloomfield telah menghasilkan karya yang berjudul language pada tahun 1933 . Konsep yang diketengahkannya dalam karya tersebut telah membawa matra baharu dalam ilmu bahasa,yang kemudiannya terkenal dengan nama aliran struktural.Bloomfiield mengatakan bahawa apa pun yang dilafazkan pasti mempunyai struktur.Jika kita menyebut rumah,maka strukturnya rumah bukan hamur atau maruh .Bloomfield lebih mengutamakan bahasa lisan sebagai objek kajiannya.Hal ini telah menyebabkan wujudnya linguuistik deskriptif.Oleh sebab bahasa mempunyai struktr,maka kaedah penganalisisan struktur perlu ditentukan.Pandangan Bloomfield berasaskan teori Behaviorsime iaitu yang beranggapan bahawa tingkah laku manusia dapat ditanggap oleh indera.Setiap rangsangan(stimulus) akan mewujudkan tindak balas(respons).Peristiwa bahasa berada di luar manusia.Pernyataan ini berasaskan analisi bahasa melalui teori Stimulus-Respons.Aliran Bloomfield ter us berkembang dan kemudiannya telah mewujudkan aliran baharu yang dinamakan tagmemik.Teori Tagmemik ini telah diketengahkan oleh K.L.Pike.Teori ini menekankan proses penemuan yang tidak bersifat mekanis tetapi bersifat intuisi.Teori Tagmemik ini dapat diterapkan pada semua peringkat,iaitu ayat,klausa,frasa,kata dan morfem.Dalam teori Tagmemik,unit terkecil yang berfungsi dalam ujaran disebut tagmeme.Setiap tagmeme dapat mengisi slot dalam suatu konstruksi. KESIMPULAN Perkembangan ilmu linguistik dapat ditelusuri berasakan peringkat awal,perkembangan dan pemodenan.Peringkat awal ditandai oleh aktivit kebahasaan zaman India , Yunani , Rumawi , Pertengahan dan pembaharuan.Peringkat perkembangan ditandai oleh aktiviti kebahasaan pada abad ke 18,abad ke 19 , dan 80-an .Peringkat pemodenan ditandai oleh aktiviti kebahasaan Frdinand de Saussure , Bloomfield , dan Noam Chomsky.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful