PENGENALAN ISO 1.0 Pengenalan ISO 1.

1 Pengertian ISO ialah satu nama samaran bukan akronim untuk International Organisation For Standardisation. Ia adalah sebuah badan bersekutu yang menggabungkan organisasi dari seluruh dunia yang bertanggungjawab mewujudkan standard di negara masing -masing. Di Malaysia, Institut Standard dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) adalah badan yang bertanggungjawab terhadap siri ini. ISO 9000 pula adalah satu standard bertulis yang menetapkan dan menerangkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan dan diiktiraf di peringkat kebangsaan. 1.2 Kualiti Kualiti dalam ISO 9000 boleh ditakrifkan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang dinyatakan dan tersirat mengikut kehendak pelanggan. Pelangganlah yang bertanggungjawab menilai samada perkhidmatan yang dihasilkan memenuhi ciri-ciri yang mereka tetapkan. Oleh itu, kualiti bermakna memenuhi kehendak pelanggan. 2.0 Apa Itu ISO? ‡ ISO merujuk kepada INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION. ‡ Organisasi ini adalah sebuah badan bersekutu yang mengabungkan organisasi dari seluruh dunia yang bertanggungjawab mewujudkan standard di negeri masing -masing. ‡ Ia ditubuhkan pada 27 Februari 1947 dan beribu pejabat di Geneva Switzerland.ISO 9000 kini digunakan dilebih 150 buah negara di dunia. Laman web ISO : http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage 3.0 Apa Itu ISO 9000 ‡ ISO 9000 adalah satu standard bertulis yang menetapkan dan menerangkan elemen -elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan dan diiktiraf diperingkat antarabangsa. ‡ Kualiti dalam ISO boleh ditakrifkan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang dinyatakan dan tersirat mengikut kehendak pelanggan. ‡ Piawai ISO diperlukan untuk menghasilkan keseragaman dan kesetaraan keluaran dan perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan, selamat, bersih dan berkualiti. 4.0 Keluarga ISO Terdapat 4 'standard' di kategori ini iaitu: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ISO 9000:2000 merujuk kepada garis panduan am. ISO 9001:2000 merujuk kepada sistem pengurusan kualiti. ISO 9004:2000 merujuk kepada penambahbaikan pengurusan kualiti. ISO 19011:2000 merujuk kepada pengurusan kualiti dan Audit Persekitaran. ISO 14000 yang merujuk kepada sistem pengurusan kualiti alam sekitar.

5.0 Kenapa Perlu Sijil ISO? Sistem Pengurusan Kualit i ISO memberi penekanan terhadap: ‡ pencegahan dan bukan mengatasi masalah setelah ia berlaku; ‡ kajian semula yang berterusan keatas proses-proses yang kritikal dan membuat tindakan pembetulan; ‡ mewujudkan cara bekerja yang konsisten dan menepati prinsip betul pertama kali dan setiap kali; ‡ perlaksanaan tugas berdasarkan kepada prosedur yang didokumenkan; dan ‡ mementingkan penyimpanan rekod kualiti untuk membuktikan tindakah yang telah dilaksanakan. 6.0 Prinsip-Prinsip ISO 9000 ‡ ISO 9000 adalah standard bagi sistem kualiti. Ia bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan. ‡ ISO 9000 berasaskan dokumentasi. - Dokumen apa yang dibuat, buat apa yang di dokumenkan dan buktikan. ‡ ISO 9000 menekankan pencegahan.

‡ Memberi kaedah bagi mendokumenkan secara tersusun amalan pengurusan dan cara bekerja. Simpan rekod-rekod yang berkaitan untuk diaudit. carta aliran tugas dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas anda. Laksanakan langkah-langkah tersebut sebagaimana yang telah digariskan. Menunjukkan rekod-rekod kualiti kepada pegawai audit apabila diminta. TAHAP KANDUNGAN Manual Kualiti Menerangkan dasar kualiti. ‡ Pengukuran terhadap sistem. ‡ Membolehkan organisasi mengenal pasti tugas-tugas yang patut dijalankan serta memperincikan langkah-langkah yang perlu diambil. ‡ Menyokong aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan gerakan ISO 9001:2000 di KKTI ‡ Jika anda terlibat dengan prosedur kualiti ISO 9001:2000 1.0 Keperluan Piawai dalam ISO 9001:2000 ‡ Penambahbaikan berterusan. ‡ Membolehkan pihak pengurusan membuat keputusan dengan lebih baik melalui maklumat penting hasil daripada audit dalaman. semakan pengurusan dan kawalan dokumen. Kepastian kualiti menumpukan kepada proses yang menghasilkan produk dan perkhidmatan tersebut. 8. ‡ Membolehkan staf menjalankan tugas mereka dengan betul pada kali pertama dan seterusnya. . Ia hanya menerangkan apa yang diperlukan tetapi tidak menjelaskan bagaimana hendak membuatnya. penghasilan produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi dapat dielakkan. perlaksanaan dan pemanta uan serta penilaian terhadap proses yang telah dilaksanakan. Kenalpasti langkah-langkah yang berkaitan dengan tugas anda 3. ‡ Penekanan terhadap peranan pengurusan atasan.0 Faedah-Faedah ISO 9000 ‡ Mengurangkan tindakan pembetulan yang diambil selepas berlakunya sesuatu masalah kerana staf dibekalkan dengan prosedur.‡ ISO 9000 adalah satu standard universal. Objektif Kualiti dan skop pensijilan. proses dan keluaran. ‡ Pertimbangan kepada keperluan perundangan dan peraturan. ‡ Analisis data terhadap prestasi sistem pengurusan kualiti.prosedur dan arahan kerja yang lengkap. ‡ Perhatian yang lebih terhadap sumber. 7.0 Kaitan ISO 9001:2000 dan kualiti Kualiti ditafsirkan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu produk atau perkhidmatan yang hanya boleh dinilai oleh pelanggan. Sijil ISO 9000 diberikan apabila organisasi tersebut membuktikan proses yang dilaksanakan mengikut piawai yang telah ditetapkan. Kawalan kualiti menekankan pemeriksaan keatas produk atau perkhidmatan setelah ia dihasilkan.objektif kualiti dan sistem pengurusan kualiti Dokumen Kualiti Menerangkan proses-proses yang dijalankan dalam sistem pengurusan kualiti Arahan Kerja Menerangkan bagaimana sesuatu tugas dijalankan Dokumen Sokongan Lain-lain dokumen yang digunakan untuk menyokong pr oses seperti borang dan pekeliling pentadbiran. Untuk tujuan tersebut.0 Keperluan Dokumen dalam ISO 9001:2000 Dokumen kualiti disusun dalam 4 peringkat seperti berikut. ‡ Memahami Dasar Kualiti. Ianya boleh ditarik balik jika sistem pengurusan kualiti tidak diamal dan tidak dijadikan budaya kerja secara berterusan. ‡ Penentuan keberkesanan latihan. Semak fail meja.0 Apa Peranan Saya? ‡ Memahami maksud pensijilan ISO 9001:2000 . ‡ Memastikan anda telah mendokumenkan tugas -tugas anda. ISO 9000:2000 memberikan penekan kepada perancangan. ‡ Kawalan terhadap proses-proses yang dikontrakkan 11. 9. Seterusnya dari hasil proses yang berkualiti akan menghasilkan graduan-graduan yang berkualiti. 10. ‡ Pemantauan maklumat kepuasan pengguna sebagai pengukur prestasi sistem. Dapatkan prosedur kualiti yang terkini 2. Kualiti boleh dicapai melalui kawalan kualiti (Quality Control) atau kepastian kualiti (Quality Assurance). ‡ Memahami kenapa pensijilan tersebut perlu di KKTI. 5. ‡ Pembentukan objektif yang boleh diukur pada funsi dan label yang berkaitan. 4. badan pengiktirafan akan membuat pemantauan dan pemeriksaan pada setiap tahun. Dengan menumpukan kawalan keatas proses.

Dokumen yang diperlukan oleh organisasi bagi memastikan perancangan. menentukan turutan dan hubungkait antara proses -proses. memastikan maklumat mudah diperolehi bagi membantu operasi dan pemantauan. Klausa 4. ‡ wujud selepas sesuatu aktiviti atau tugas dilaksanakan ‡ Contoh: Skrip Jawapan Pelajar. penerangan dan arah bagaimana sesuatu proses di laksanakan. . 13. 4. mengenalpasti proses utama SPK. Klausa 4. 13. 4. 2.3 Kawalan Dokumen Prosedur yang didokumenkan hendaklah diwujud dan dikawal seperti berikut: 1.0 Dokumen dan Rekod 12.0 Jenis-Jenis Audit 13.2. memantau.2 Rekod Kualiti Rekod kualiti adalah ‡ maklumat yang membuktikan sesuatu aktiviti telah dijalankan. pastikan dokumen mempunyai versi yang betul. Klausa 4.1 Audit Kesempurnaan (Adequacy Audit) Audit bagi menentukan dokumen yang disediakan (manual kualiti.3 Audit Pematuhan (Compliance Audit) Audit terhadap kesemua aktiviti atau proses yang didokumen bagi memastikan perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti memenuhi sepenuhnya keperluan yang ditetapkan di dalam Manual Kualiti. surat perlantikan 13.2 Keperluan Dokumentasi Klausa 4.1 Am Organisasi hendaklah mendokumenkan sistem kualiti yang mengandungi 1. 2. Dokumen Sokongan) memenuhi piawai keperluan ISO 9001:2000.1 Am Organisasi hendaklah mewujud.2. dasar atau arahan bertulis yang dikeluarkan oleh organisasi. Rekod-rekod kualiti sebagaimana yang diperlukan oleh standard ISO 9001:2000. semak dan luluskan kembali jika ada pindaan.1 Dokumen Kualiti Dokumen kualiti adalah ‡ prosedur.2 Manual Kualiti Organisasi hendaklah menyediakan manual kualiti yang mengandungi 1. Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja serta keperluan perundangan. justifikasi bagi sebarang pengecualian. 2. nyatakan status semakan terkini di dokumen. dokumen perlu diluluskan sebelum diedarkan. 4.2. memelihara dan secara berterusan memajukan sistem SPK dengan 1. menentukan kriteria dan kaedah untuk memastikan operasi dan kawalan proses yang berkesan.dan 5. mengukur. Manual kualiti. minit mesyuarat. penerangan skop sistem kualiti. 3. Prosedur Kualiti. turutan dan interaksi proses yang berkaitan dan 3. Dari audit ini. 13. Arahan Kerja. organisasi boleh dicadangkan untuk didaftar sebagai organisasi yang memenuhi keperluan ISO 9001.12.4 Audit Pengawasan (Surveillance Audit) Audit terhadap sebahagian atau kesemua proses dalam Sistem Pengurusan Kualiti bagi memantau perlaksanaan berterusan dan penyelenggaraan sistem selepas mendapat pensijilan. 14. Prosedur yang didokumenkan bagi memenuhi standard ISO 9001:2000. 2.0 Klausa-Klausa Asas dalam ISO Klausa 4: Sistem Pengurusan Kualiti Klausa 4. 3. an ‡ Contoh: Prosedur Pengendalian Pengajaran 12.2 Audit Dalam (Internal Audit) Audit yang dilaksanakan oleh auditor dalaman organisasi yang bertujuan untuk penambahbaikan didalam keberkesanan dan keefisienan sistem sebelum Audit Pematuhan dijalankan. 3. ‡ menyediakan pandangan. melaksana. Dasar dan objektif kualiti. mendokumen. operasi dan pengawalan proses yang berkesan. menganalisa proses dan melaksanakan tindakan bagi mencapai hasil yang dirancang serta penambahbaikan berterusan. dan 5.

2 Wakil Pengurusan Pihak pengurusan hendaklah melantik seorang wakil pengurusan yang bertanggungjawab untuk 1.1 Komitmen Pengurusan Pengurusan atasan hendaklah membuktikan komitmen mereka dengan 1. Klausa 5. mengambilkira objektif yang diperlukan bagi memenuhi keperluan produk / perkhidmatan. 4. memastikan keperluan sumber-sumber yang perlu. sesuai dengan matlamat organisasi. elakkan penggunaan dokumen yang usang. aktiviti audit.5.5. dan 3. 3. 5.4 Rekod Kualiti Organisasi perlu menyediakan prosedur bagi mengawal. Klausa 5.4.1 Objektif Kualiti Pengurusan atasan hendaklah memastikan objektif kualiti 1. diwujudkan disetiap peringkat dan fungsi. 4.5 Tanggungjawab Pengurusan Klausa 5. Klausa 4. mengambilkira komitment untuk memenuhi keperluan dan penambahbaikan berterusan. 2. dikawal. prestasi proses dan pematuhan. melapurkan pencapaian perlaksanaan SPK dan sebarang penambahbaikan yang perlu. 2. memastikan proses-proses yang diperlukan oleh SPK wujud. menyediakan rangka kerja untuk mewujud serta mengkaji semula objektif kualiti. maklumbalas pelanggan.5. dokumen yang diterima dari sumber luar dikenalpasti dan dikawal edarannya dan 6. Tujuan penyemakan ini adalah untuk 1.2 Input Semakan Input mesyuarat kajian semula pengurusan meliputi prestasi terkini dan peluang penambahbaikan hasil dari 1. status tindakan pembetulan dan pencegahan. kuasa dan komunikasi Fungsi dan hubungkait dalaman organisasi termasuk tanggungjawab dan kuasa hendaklah diperjelaskan. menetapkan tempoh simpanan dan melupusan rekod kualiti SPK. Klausa 5. memastikan kesesuaian yang berterusan. Klausa 5. . Klausa 5. 2. mengadakan mesyuarat semula pengurusan. menyediakan dasar dan objektif kualiti. dihebah dan difahami oleh setiap peringkat organisasi. mengenalpasti. menyimpan melindungi.6. Klausa 5. disemak bagi tujuan penyesuaian yang berterusan dan 6. 3. 4. memastikan perolehan sumber-sumber yang diperlukan. memastikan kesedaran terhadap keperluan pelanggan wujud dalam organisasi. memberitahu staf kepentingan memenuhi kehendak pelanggan dan mematuhi undang -undang/ peraturan. Klausa 5: Tanggungjawab Pengurusan Klausa 5.4 Perancangan Klausa 5.2 Fokus kepada pelanggan Pengurusan hendaklah memastikan keperluan dan 'expectation' pelanggan ditentukan dan diterjemahkan kepada keperluan pelanggan bagi tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. dan 4. 2.4.1 Tanggungjawab.5.2. 3. 3.2 Pelan Kualiti Pengurusan atasan hendaklah memastikan sumber-sumber yang diperlukan bagi mencapai objektif kualiti dikenalpasti dan dirancang.3 Komunikasi dalaman Pihak pengurusan hendaklah memastikan proses komunikasi yang mencukupi diantara setiap lapisan / fungsi yang perkaitan dengan SPK serta keberkesanannya. kecukupan sumber dan keberkesanan SPK. 2.1 Am Pihak pengurusan hendaklah menyemak keberkesanan SPK pada jangkamasa yang dirancang. Klausa 5.3 Dasar Kualiti Pengurusan atasan hendaklah memastikan dasar kualiti 1.6 Kajian Semula Pengurusan Klausa 5. 2. menilai peluang untuk peningkatan dan keperluan mengubah SPK termasuk dasar dan objektif kualiti. Klausa 5.6. Klausa 5. Hasil perancangan hendak lah di dokumenkan. boleh diukur dan konsisten dengan dasar kualiti.

penambahbaikan SPK dan proses. Klausa 7.2. pengesahan. Klausa 6: Pengurusan Sumber Klausa 6. mengadakan latihan bagi memenuhi keperluan. dan 4. keperluan perkhidmatan adalah jelas. keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu. penerimaan he ndaklah disahkan. orgranisasi hendaklah mengambilkira 1.2. kelayakan dan pengalaman. 3.2 Semakan terhadap keperluan Sebelum bersetuju untuk membekalkan perkhidmatan.2 Kelayakan. Semasa merancang.1 Penentuan Keperluan Organisasi hendaklah menentukan . pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan. mengenalpasti keperluan kepakaran bagi staf. dimana terdapat kenyataan berdokumen. memastikan kesedaran staf terhadap kepentingan dan perlu sumbangan terhadap pencapaian objektif kualiti dan 5. perubahan yang memberi kesan kepada SPK. kaedah kerja dan etika kerja. menyelenggara rekod berkaitan latihan. keperluan undang-undang dan peraturan dipatuhi. 2. rekod-rekod yang diperlukan bagi membuktikan proses memenuhi keperluan.6. Klausa 6. hardware dan software. tempat kerja dan kemudahan yang berkaitan. 2.5. Klausa 7. Klausa 5. 2. dan 3. 2. 3. penambahbaikan produk / perkhidmatan yang memenuhi kehendak pelanggan. 4. Perancangan perlu konsisten dengan lain-lain proses dalam SPK. Klausa 7: Realisasi Perkhidmatan Klausa 7. 3.1 Am Staf yang dipertanggungjawab hendaklah berkelayakan. menyedia dan memelihara infrastruktur yang diperlukan bagi memastikan pematuhan dan keperluan produk. berdasarkan kepa pendidikan. Kesedaran dan Latihan Organisasi hendaklah 1.2. Klausa 6.2 Pengurusan Sumber Manusia Klausa 6.2. peralatan. perkhidmatan sokongan.3 Infrastruktur Organisasi hendaklah mengenalpasti. keperluan mewujudkan prosedur dan dokumentasi serta menyediakan sumber dan kemudahan.4 Persekitaran Kerja Organisasi hendaklah mengenalpasti. verifikasi. Klausa 6. 2. atasi sebarang konflik / ketidakpastian.1 Peruntukan sumber-sumber Sumber-sumber yang diperlukan bagi melaksanakan serta menambahbaik SPK bagi menjelaskan kepuasan pelanggan hendaklah ditentukan dan diperolehi pada masa yang sesuai. organisasi hendaklah memastikan 1. 2. 3. Perlu ada rujukan tertentu kepada peraturan kesihatan dan keselamatan. pengawasan. dan . mengurus persekitaran kerja yang diperlukan terhadap keperluan produk. Klausa 6.3 Output Semakan Output mesyuarat kajian semula pengurusan hendaklah mengambilkira 1. bangunan. keperluan sumber. menilai keberkesanan latihan. perhantaran dan servis selepas perhantaran.1 Perancangan Realisasi Perkhidmatan Organisasi hendaklah merancang dan membangunkan proses yang diperlukan bagi merealisasikan perkhidmatan. 1. Keperluan pelanggan terhadap perkhidmatan termasuk perolehan. Infrastruktur meliputi 1. prosedur bagi memenuhi objektif kualiti dan keperluan perkhidmatan. NCR dari kajian sebelumnya dan 6. latihan.2 Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan Klausa 7. da kemahiran dan pengalaman. 3.

Kriteria pemilihan hendaklah dijelaskan dan hasil penilaian dan tindakan susulan hendaklah di rekodkan.2 Input Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7. menjelaskan proses mengedar. Varifikasi hendaklah meliputi (yang mana sesuai) 1. Kriteria pemilihan hendaklah dijelaskan dan hasil penilaian dan tindakan susulan hendaklah di rekodkan.4. 2. Organisasi perlu. 3. mewujudkan maklumat yang menjelaskan ciri-ciri produk / perkhidmatan. varifikasi semula jika perlu.4 Perolehan Klausa 7. penggunaan prosedur yang jelas. Organisasi perlu memastikan spesifikasi keperluan produk / perkhidmatan adalah lengkap sebelum berkomunikasi dengan pembekal. dan 4. dan 4. Klausa 7.2. menggunakan peralatan yang sesuai. keperluan SPK.4 Semakan Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7. 2. Jika tidak. melaksanakan aktiviti memantau dan 6. Jika tidak. keperluan untuk kelulusan. keperluan staf. kelayakan staf dan peralatan.3 Verifikasi produk yang dibeli Organisasi perlu ada kaedah untuk memastikan produk yang diterima sama seperti spe sifikasi yang ditetapkan. Organisasi perlu memastikan spesifikasi keperluan produk / perkhidmatan adalah lengkap sebelum berkomunikasi dengan pembekal. kelayakan produk. mewujudkan arahan kerja.4.3. Klausa 7. . menggunakan peralatan kawalan dan pengukuran. Perlu ada satu kaedah penilaian dan pemilihan pembekal berdasarkan keupayaan merujuk kepada Senarai Induk Pembekal. 5.2 Maklumat Perolehan Perlu ada kaedah untuk menerangkan produk / perkhidmatan yang dipesan termasuk. 1.1 Kawalan Keatas Perkhidmatan Organisasi perlu merancang dan membuat persedian bagi produk/perkhidmatan dalam keadaan terkawal. pertanyaan/ kontrak/ pengendalian pesanan termasuk perubahan.4. kelayakan proses. Proses perolehan hendaklah dikawal. keupayaan untuk memenuhi keperluan.2 Validasi Proses Pengeluaran dan Perkhidmatan Organisasi hendaklah mengesahkan mana-mana proses untuk persediaan produk dan perkhidmatan yang mana-mana output yang terhasil tidak diverifikasi oleh pengukuran dan pemantauan.3. keperluan SPK.3 Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7. Perlu ada satu kaedah penilaian dan pemilihan pembekal berdasarkan keupayaan merujuk kepada Senarai Induk Pembekal.3 Output Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7. 3. pembekal perlu dimaklumkan.Organisasi perlu ada kaedah untuk memastikan produk yang diterima sama seperti spesifikasi yang ditetapkan. Klausa 7.3. keperluan staf. 1. 1. dan 3. 2.1 Proses Perolehan Proses perolehan hendaklah dikawal. 4.4. 2. Klausa 7. dan 5. menghantar dan 'post delivery'. yang relevan dengan dokumen hendaklah dihebahkan kepada releven staf. keperluan untuk kelulusan. Hasil semakan hendaklah direkodkan. Klausa 7. Klausa 7. pembekal perlu dimaklumkan. maklumbalas dan aduan pelanggan.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan Klausa 7.5. 2.3 Komunikasi dengan pelanggan Organisasi hendaklah mewujud dan melaksana komunikasi dengan pelanggan berkaitan 1. kelayakan produk. 3. maklumat mengenai perkhidmatan.5.3.1 Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7. 3. 4.Perlu ada kaedah untuk menerangkan produk / perkhidmatan yang dipesan termasuk. keperluan rekod.

g Produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaklah diperbetulkan dan diverifikasi semula. Analisa. Produk / perkhidmatan tidak akan dikeluarkan sehingga setiap aktiviti yang ditetapkan telah lengkap kecuali yang telah dipersetujui oleh pelanggan. Sebarang pengubahsuaian terhadap alat perlu dikawal. Hakmilik pelanggan hendaklah dikenalpasti. Audit perlu dilaksanakan oleh mereka yang 'bebas' dan tidak mempunyai kepentingan dengan proses yang diaudit. Apabila kemudahkesanan produk dikehendaki organisasi hendaklah mengawal dan merekod identiti yang unik terhadap produk. Klausa 8. Aktiviti susulan meliputi verifikasi tindakan pembetulan dan melaporkan hasil. membuktikan kepatuhan terhadap SPK. Klausa 8: Pengukuran. Bukti kepatuhan hendaklah direkodkan.5. Klausa 7.5 Pemeliharaan Produk Organisasi hendaklah memelihara keperluan pelanggan semasa proses dalaman serta perhantaran kedestinasi yang dirancang.2 Pengukuran dan Pemakaian Klausa 8. pengendalian. Klausa 8.dan metadologi audit perlu dijelaskan.2.5.2. Klausa 8. pengguna atau badan lain untuk persetujuan.2.5.4 Hakmilik Pelanggan Penjagaan hendaklah dilaksanakan apabila berkaitan dengan hakmilik pelanggan yang berada dibawah simpanan organisasi. Pihak yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan produk dan perkhidmatan hendaklah dijelaskan dalam rekod kualiti. dilindungi dan diselenggara.1 Am Organisasi hendaklah merancang dan melaksanakan proses pengawalan. Klausa 8. Penambahbaikan Klausa 8. Skop. .4 Pengukuran dan Pemantauan Produk / Perkhidmatan Ciri-ciri produk / perkhidmatan hendaklah diukur dan dipantau disetiap peringkat. dan 2. Klausa 7.Klausa 7. Organisasi hendaklah mengenalpasti status produk yang berkaitan dengan pengukuran dan pemantauan. pengukuran. Kaedah bagi memperlolehi dan menggunakan maklumat perlu ditetapkan. Perancangan audit perlu berdasarkan status dan kepentingan audit serta hasil audit yang lalu. penyimpanan dan perlindungan.2 Audit Dalaman Audit dalaman yang berjadual adalah perlu bagi memastikan SPK memnuhi standard dan telah dilaksanakan dan diselenggara dengan berkesan.6 Kawalan Alat Pengukuran dan Penilaian Organisasi hendaklah menentukan alat pengukuran dan penilaian yang diperlukan bagi memenuhi klausa 7. Perisian yang digunakan perlu diujilari. meningkatkan keberkesanan SPK yang berterusan Penentuan kaedah-kaedah yang akan digunakan termasuk teknik-teknik statistik dan tahap pemakaian hendaklah dikenalpasti.5.1 Peralatan perlukan dikawal bagi memastikan ianya konsisten.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan Dimana perlu. Ia termasuk identifikasi. disahkan.3 Kawalan Terhadap Ketakakuran Produk / perkhidmatan yang tidak mematuhi spesifikasi hendaklah dikenalpasti dan dikawal bagi mengelakkan penggunaan dan pengedaran yan tidak disengajakan.2. Hasil audit perlu direkod dan dilaporkan untuk tindakan pembetulan.1 Kepuasan Pelanggan Organisasi hendaklah memantau maklumat mengenai kepuasan / ketidakpuasan hati pelanggan. Tindakan yang sesuai hendaklah diambil jika terdapat produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi dijejak selepas pengedaran atau telah mula digunakan. Klausa 8. produk hendaklah dikenalpasti di setiap peringkat operasi pengeluaran / perkhidmatan. analisa dan peningkatan yang diperlukan untuk 1. Rekod dan laporkan kepada pelanggan sekiranya hakmilik pelanggan hilang. kekerapan.2. Klausa 7. Pengubahsuaian terhadap produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaklah dimaklumkan kepada pelanggan.2 Pengukuran dan Pemakaian Klausa 8. rosak atau tidak sesuai digunakan.3 Pengukuran dan Pemantauan Proses Organisasi hendaklah menggunakan kaedah yang sesuai untuk mengawal dan dimana perlu mengukur dan memantau proses penghasilan bagi memenuhi kehendak pelanggan.

dasar kualiti. 5.4 Analisa Data Data yang sesuai perlu dikumpul dan dianalisa untuk menentukan kesesuaian dan keberkesanan SPK dan menentukan tindakan penambahbaikan. dan kajian semula terhadap tindakan pencegahan yang diambil.1 Penambahbaikan Berterusan Proses yang diperlukan untuk penambahbaikan berterusan hendaklah dirancang dan diuruskan. Tindakan pencegahan perlu sesuai dengan tahap dan impak masalah.5 Penambahbaikan Klausa 8. 2. Prosedur hendaklah meliputi 1. 4. tindakan pembetulan dan pencegahan dan 6. pembekal.5. 3. ciri-ciri proses/perkhidmatan. identifikasi ketakakuran. penentuan potensi punca ketakakuran. 2. Klausa 8. 3. Klausa 8. data yang dianalisa. penentuan punca ketakakuran. hasil audit. penentuan dan perlaksanaan tindakan pembetulan.5. Data termasuk dari aktiviti pengukuran dan pemantauan.Klausa 8. penilaian keperluan tindakan mencegah pengulangan. 4. dan 5. kajian tindakan penambahbaikan. Prosedur Tindak Pencegahan perlu meliputi 1. Analisa data adalah perlu bagi maklumat berikut: 1. 3. 2. Pematuhan kepada keperluan pelanggan. 2. Penambahbaikan berterusan hendaklah dilaksanakan melalui 1.2 Tindakan Pembetulan Tindakan pembetulan adalah perlu bagi menghapuskan punca ketakakuran bagi mencegah pengulangan ketakakuran. identifikasi potensi ketakakuran.Tindakan pembetulan hendaklah sesuai dengan tahap impak ketakakuran.3 Tindakan Pencegahan Tindakan pencegahan perlu bagi menghapuskan punca potensi ketakakuran bagi mengelakkan pengulangan. dan 4. objektif kualiti. . perlaksanaan tindakan pencegahan. 3. penilaian keperluan tindakan pencegahan. kepuasan/ketidakpuasan pelanggan.5. Klausa 8. 4. kajian semula terhadap tindakan pembetulan yang diambil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful