You are on page 1of 7

20 TOURISM

20.1 Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation


20.2 Touristic accommodation capacity
20.3 Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation
and touristic accommodation capacity, by category of comfort
20.4 Tourists arrivals in the establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation
20.5 Overnight stays in the establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation
20.6 Touristic accommodation capacity and activity, by touristic destination
20.7 Touristic accommodation capacity and activity, by type of ownership
20.8 Indices of net using the touristic accommodation capacity in operation
20.9 Tourism organized by travel agencies, by touristic action and touristic area
20.10 Number of tourists, travels and overnight stays, by main purpose of the travel
20.11 International trips registered at Romania’s borders
20.12 Travels abroad for holidays and business, by destination country
20.13 Arrivals of foreign visitors in Romania, by main origin countries and departures of Romanian visitors abroad
20.14 Internal travels of residents for holidays and business, by touristic area, by travel duration and organizer

Territorial

20.15 Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation, by macroregion,


development region and county, on July 31, 2008
20.16 Touristic accommodation capacity and activity, by macroregion, development region and county, in 2008
SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetãri statistice exhaustive privind activitatea de turism a  Exhaustive statistical surveys on tourist activity of natural and
persoanelor juridice ºi fizice. legal persons.
Cercetãrile se referã la activitatea de cazare turisticã, The survey refer to tourist accommodation activity as well as to
precum ºi la activitatea agenþiilor de turism. travel agency activity.
 Cercetare statisticã selectivã, referitoare la cererea turisticã  Sample statistical survey on tourist demand of residents in
a rezidenþilor în România, cu vârsta de cel puþin 15 ani Romania aged 15 years at least, based on a representative
împliniþi, dintr-un eºantion reprezentativ de locuinþe. sample of dwellings.

Surse administrative: Administrative sources:


 Ministerul Administraþiei ºi Internelor, pentru datele privind  Ministry of Administration and Interior, for data on
cãlãtoriile internaþionale înregistrate la frontierele României. international trips registered at Romania’s borders.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICÃ TOURISTIC ACCOMMODATION ACTIVITY

Structurã de primire turisticã cu funcþiuni de cazare Establishment of touristic reception with functions of
turisticã - orice construcþie sau amenajare, care furnizeazã în touristic accommodation - any building or settlement which
mod permanent sau sezonier serviciul de cazare ºi alte servicii permanently or seasonally provides the tourists with
specifice pentru turiºti. accommodation and other specific services.
Vilele turistice, bungalourile ºi pensiunile turistice - Touristic villas, bungalows and boarding houses -
structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare distincte establishments of touristic reception with functions of
pentru fiecare clãdire în parte, chiar dacã au o recepþie comunã accommodation, distinct for each building, even if they have the
pentru mai multe vile, bungalouri sau pensiuni. same reception desk for several villas, bungalows or touristic
boarding houses.
Bungalourile - structuri de cazare turisticã de capacitate Bungalows - low capacity establishments of touristic
redusã, realizate, de regulã, din lemn sau materiale similare. Sunt accommodation, usually made of wood or similar materials. They
amplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacanþã, ca are placed inside campings, holiday villages, as independent units
unitãþi independente în cadrul unor staþiuni sau zone turistice inside spas or touristic areas, or as complementary spaces besides
sau ca spaþii complementare pe lângã alte structuri de cazare other structures of touristic accommodation.
turisticã.
Unitatea de tip cãsuþã - grup independent de cãsuþe Houselet - type unit - independent group of touristic houselets
turistice care are recepþie ºi conducere administrativã comunã. which has the same reception desk and administrative
management.
Pensiunile turistice - structuri de primire turisticã, având o Touristic boarding houses - establishments of touristic
capacitate de cazare de maxim 10 camere în mediul rural, reception with an accommodation capacity of maximum 10 rooms
totalizând maxim 30 de locuri ºi pânã la 20 camere în mediul in rural, a total of 30 accommodation places maximum and up to
urban, funcþionând în locuinþele cetãþenilor sau în clãdiri 20 rooms in urban, operating in the houses of citizens or in
independente, care asigurã în spaþii special amenajate cazarea independent establishments that provide accommodation and
turiºtilor ºi condiþiile de pregãtire ºi servire a mesei. conditions to prepare and serve meals for tourists in places properly

Nu se cuprind în cercetarea statisticã, structurile de


designed.
The establishments of touristic reception having functions of
20
primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã cu o capacitate touristic accommodation with accommodation capacity of less
de cazare instalatã de mai puþin de 5 locuri. than 5 places are not included in the statistical survey.
Nu se cuprind în structurile de primire turisticã cu Establishments of touristic reception with functions of
funcþiuni de cazare turisticã: structurile de cazare folosite în touristic accommodation do not include: establishments of
exclusivitate de posesori sau chiriaºi, pe o duratã mai mare de un accommodation used exclusively by owners or tenants, during
an, indiferent de clasificarea acestora; locuinþele secundare ale more than one year, no matter their classification; secondary
populaþiei, utilizate în scopuri turistice în mod exclusiv de dwellings of population used for touristic purposes exclusively by
posesorii acestora; cãminele, internatele ºcolare pe perioada their owners; hostels, boarding - schools during school year;
anului ºcolar; unitãþile spitaliceºti (cu excepþia sanatoriilor ºi hospital units (except for sanatoria and other similar units
altor spaþii similare ce practicã în mod exclusiv activitãþi exclusively practising touristic activities); sleeping cars; mountain
turistice); vagoanele dormitor; adãposturile ºi refugiile montane shelters and refuges and similar; huts and bedrooms for workers;
ºi similare; barãcile ºi dormitoarele pentru muncitori; cãminele elderly people hostels and orphanages.
de bãtrâni ºi casele de copii.
În numãrul structurilor de primire turisticã cu funcþiuni Establishments of touristic reception with functions of
de cazare turisticã au fost cuprinse structurile existente la 31 touristic accommodation were included the establishments
iulie, din anul respectiv. Se exclud structurile a cãror activitate a existing on July 31, of the respective year. The establishments whose
fost întreruptã în vederea realizãrii unor reparaþii capitale sau activity was interrupted for capital repairs or for changing the
pentru modificãri importante ale capacitãþii de cazare sau / ºi a accommodation capacity and / or category were excluded.
categoriei de încadrare.
Locurile aferente structurilor de primire turisticã cu Basic unit also includes places afferent to the
funcþiuni de cazare turisticã complementare (cãsuþe, terenuri establishments of touristic reception with functions of
de campare etc.) la o structurã de cazare turisticã de bazã (hotel, touristic accommodation (houselets, camping grounds a.s.o.)
motel, camping etc.) ºi utilizarea acestor locuri sunt cuprinse la complementary to a basic establishment of touristic
structura de bazã. accommodation (hotel, motel, camping a.s.o.) and their use.
Capacitatea de cazare turisticã existentã (instalatã) Existing (installed) touristic accommodation capacity
reprezintã numãrul de locuri de cazare de folosinþã turisticã represents the number of touristic accommodation places recorded
înscrise în ultimul act de recepþie, omologare sau clasificare al in the last reception, homologation or classification document of
structurii de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, the establishment of touristic reception with functions of touristic
exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de accommodation, the additional beds that can be fixed if necessary,
necesitate. Sunt luate în calcul numãrul de locuri din structurile excluded. The number of places in the establishments existing on
existente la 31 iulie, din anul respectiv. July 31, of the respective year are taken into calculation.
Capacitatea de cazare turisticã în funcþiune (exprimatã Touristic accommodation capacity in operation (by
în locuri-zile) reprezintã numãrul de locuri de cazare puse la places-days) represents the number of available accommodation
dispoziþia turiºtilor de cãtre structurile de primire turisticã cu places for tourists in establishments of touristic reception with
funcþiuni de cazare turisticã, înmulþit cu numãrul de zile cât sunt functions of touristic accommodation, multiplied with the number
deschise structurile în perioada consideratã. Se exclud locurile of days when the establishments are opened during the respective
din camerele sau structurile închise temporar din lipsã de turiºti, period. The places in rooms or establishments temporarily closed
pentru reparaþii sau pentru alte motive. because of lack of tourists, for repairs or other reasons, are
excluded.
Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în Indices of net using the touristic accommodation capacity
funcþiune se calculeazã prin raportarea numãrului de înnoptãri in operation are calculated by dividing the total number of
realizate, la capacitatea de cazare turisticã în funcþiune, din overnight stays with the touristic accommodation capacity in
perioada respectivã. operation, in the respective period.

ACTIVITATEA AGENÞIILOR DE TURISM TRAVEL AGENCIES ACTIVITY

Acþiunea turisticã reprezintã modalitatea specificã de Touristic action represents the specific way and conditions
desfãºurare ºi condiþiile asigurate de operatorul economic ensured by the organising economic operator along the tourist’s
organizator pe parcursul cãlãtoriei turistului. travel.
Turiºtii participanþi la o acþiune turisticã sunt persoanele Tourists participating to a touristic action are the persons
care beneficiazã de serviciile oferite ºi vândute de operatorul who benefit of the services provided and sold by the economic
economic care organizeazã activitatea turisticã respectivã. operator organizing the respective touristic activity.
Numãrul turiºtilor - zile pentru o acþiune turisticã se Number of tourists - days for a touristic action is determined
determinã prin înmulþirea numãrului persoanelor participante, by multiplying the number of the participating persons with the
cu durata efectivã în zile a acþiunii respective. effective duration, in days, of the respective action.
Durata medie a sejurului s-a calculat din împãrþirea The average duration of the travel was calculated by
numãrului de turiºti-zile la numãrul de turiºti. dividing the number of tourists - days to the number of tourists.
20
CÃLÃTORIILE INTERNAÞIONALE ÎNREGISTRATE LA INTERNATIONAL TRIPS REGISTERED AT
FRONTIERELE ROMÂNIEI ROMANIA’S BORDERS

Vizitator internaþional este, din punct de vedere statistic, International visitor is, from the statistical point of view any
orice persoanã care cãlãtoreºte cãtre o þarã, alta decât aceea în person who travels to a country, other than the one of residence, for
care îºi are reºedinþa, pentru o perioadã care sã nu depãºeascã a period not exceeding 12 months; the main purpose of his visit
12 luni, scopul principal al vizitei fiind altul decât exercitarea being other than carrying out remunerated activity in the visited
unei activitãþi remunerate în þara vizitatã. country.
Sosirile cuprind numãrul vizitatorilor strãini înregistraþi la Arrivals include the number of foreign visitors registered at the
intrarea în þarã; Plecãrile cuprind numãrul vizitatorilor români borders; Departures include the number of Romanian visitors who
care cãlãtoresc în strãinãtate ºi sunt înregistraþi la ieºirea din þarã. travel abroad, registered at the borders. The same foreign person
Aceeaºi persoanã din strãinãtate poate realiza, în perioada can make several trips to the country in the respective period, every
respectivã, mai multe cãlãtorii în þarã, fiind înregistratã de fiecare new arrival being registered. The same applies for the departures of
datã ca o nouã sosire. În acelaºi mod se procedeazã la plecãrile the Romanian visitors abroad, too.
vizitatorilor români în strãinãtate.
Urmãtoarele categorii de cãlãtori sunt excluse din The following categories of travellers are excluded from
sosirile ºi plecãrile vizitatorilor internaþionali: persoanele arrivals and departures of the international visitors: persons
care intrã sau ies din þarã ca migranþi; diplomaþii, reprezentanþii who enter or leave the country as migrants; diplomats, consular
consulari ºi membrii forþelor armate când se deplaseazã representatives and members of the armed forces when travelling
spre/dinspre locul unde trebuie sã-ºi exercite misiunea într-o from their country of origin towards their mission place in another
altã þarã; refugiaþii sau nomazii. country; refugees or nomads.

CEREREA TURISTICÃ A REZIDENÞILOR ÎN ROMÂNIA TOURISM DEMAND OF THE RESIDENTS IN ROMANIA

Sfera de cuprindere a anchetei o constituie persoanele The coverage of the survey consists of the Romanian
rezidente în România, cu vârsta de cel puþin 15 ani împliniþi, din residents aged at least 15 years, within in a representative sample
cadrul unui eºantion reprezentativ de gospodãrii. of households.
Înregistrarea datelor se face prin metoda interviului faþã în The data are registered by played face to face interviews, the
faþã, rolul principal revenind anchetatorilor, care se deplaseazã main part being surveyors who visit the dwellings included in the
la locuinþele cuprinse în eºantionul anchetei. survey sample.
Se obþin informaþii referitoare la numãrul de turiºti, cãlãtorii ºi There, they obtain information on the number of tourists, trips and
înnoptãri efectuate de rezidenþii din România pentru plecãrile în overnight stays of the residents in Romania as to the holidays (rest,
vacanþe (odihnã, recreere, vizite la prieteni ºi rude) ºi pentru recreation, visits to friends and relatives) as well as to business and
afaceri ºi motive profesionale. professional reasons.
Eºantionul anchetei cuprinde 8728 locuinþe/trimestru, The survey sample includes 8728 dwellings/quarter, its
volumul lui fiind calculat pentru o probabilitate de garantare a volume being calculated for 95% probability of results guarantee
rezultatelor de 95% ºi o eroare de reprezentativitate de ±5%, and ±5% representativity error, providing the representativeness at
asigurând reprezentativitatea la nivel naþional pentru variabilele national level for key variables of the survey (persons aged 15 years
esenþiale ale anchetei (persoanele de 15 ani ºi peste, pe sexe ºi and over, by gender and residence area - urban, rural).
medii de rezidenþã - urban, rural).
Se exclud cãlãtoriile având ca scop exercitarea unei The trips having as purpose a remunerated activity as well as
activitãþi remunerate în locul vizitat, precum ºi cãlãtoriile fãrã the trips without overnight stay in the visited place are excluded.
înnoptare în locul vizitat.

STRUCTURA CAPACITÃÞII DE CAZARE TURISTICÃ ÎN FUNCÞIUNE, ÎN ANUL 2008


20.G1 STRUCTURE OF TOURISTIC ACCOMODATION CAPACITY IN OPERATION, IN 2008

4,8%

14,2%

4,9% 20
2,4%
2,3%
0,9% 70,5%

Hoteluri ºi moteluri Campinguri ºi unitãþi tip casuþã


Hotels and motels Campings and houselet-type units
Alte structuri
Hoteluri pentru tineret Vile turistice ºi bungalouri de primire turisticã
Hotels for youth Touristic villas and bungalows Other establishments
of touristic reception
Cabane turistice Pensiuni turistice - total
Touristic chalets Touristic boarding houses - total
EVOLUÞIA ÎNNOPTÃRILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICÃ
CU FUNCÞIUNI DE CAZARE TURISTICÃ
EVOLUTION OF OVERNIGHT STAYS IN THE ESTABLISHMENTS OF TOURISTIC RECEPTION
20.G2 WITH FUNCTIONS OF TOURISTIC ACCOMMODATION

% 2005 = 100
120
116,5

115 114,1
112,8

110 112,1

105,6
105 103,5

103,4
100
97,0

95 93,6

90
2006 2007 2008

Total Români / Romanians Strãini / Foreigners

ÎNNOPTÃRILE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICÃ,


PE CATEGORII DE CONFORT, ÎN ANUL 2008
OVERNIGHT STAYS IN THE ESTABLISHMENTS OF TOURISTIC RECEPTION,
20.G3 BY CATEGORY OF COMFORT, IN2008

mii înnoptãri
thou overnight stays

10000
9099
9000

~ ~ 20
3975
4000
3500
3000
2500
1965
2000
1481
1500 1302
949
1000 672
619
500 364
175 117
8
0
5 stele 4 stele 3 stele 2 stele o stea Neclasificat
5 stars 4 stars 3 stars 2 stars one star Not classified

Turiºti români / Romanians Turiºti strãini / Foreigners


ÎNNOPTÃRILE PE CATEGORII DE CONFORT, ÎN ANUL 2008
20.G4 OVERNIGHT STAYS, BY CATEGORY OF COMFORT, IN2008

5 stele / 5 stars
3,3% 2,6%
10,0% 11,7%
4 stele / 4 stars

3 stele / 3 stars

46,9% 25,5% 2 stele / 2 stars

1 stea / 1 star

Neclasificate
Not classified

STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICÃ CU FUNCÞIUNI DE CAZARE TURISTICÃ ªI CAPACITATEA DE


CAZARE TURISTICÃ, PE DESTINAÞII TURISTICE, ÎN ANUL 2008
ESTABLISHMENTS OF TOURISTIC RECEPTION WITH FUNCTIONS OF TOURISTIC ACCOMMODATION
20.G5 AND TOURISTIC ACCOMMODATION CAPACITY, BY TOURISTIC DESTINATIONS, IN 2008

Structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã (numãr)


Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation (number)

934

1531

382

880 1010
103
Capacitatea de cazare existentã (locuri) Capacitatea de cazare în funcþiune (mii locuri – zile)
Existing accommodation capacity (places) Accommodation capacity in operation (thou places – days)

40342 9821 8571


20
62033 116849 10393

3761 20502

32763 9347
38462 554

Litoral
1) Staþiuni montane Oraºe reºedinþã de judeþ 3)
Seaside
1) Mountain resorts County residence towns 3)

Staþiuni balneare Delta Dunãrii 2) Alte localitãþi


2)
Spas Danube Delta Other localities

1)
Exclusiv oraºul Constanþa. / Excluding Constanþa town.
2)
Inclusiv municipiul Tulcea. / Including Tulcea Municipality.
3)
Inclusiv municipiul Bucureºti ºi exclusiv municipiul Tulcea. / Including Bucharest Municipality and excluding Tulcea Municipality.
INDICII DE UTILIZARE NETÃ A CAPACITÃÞII DE CAZARE TURISTICÃ ÎN FUNCÞIUNE,
PE PRINCIPALELE TIPURI ªI CATEGORII DE CONFORT, ÎN ANUL 2008
INDICES OF NET USING OF CAPACITY IN OPERATION,
20.G6 BY MAIN TYPE AND CATEGORY OF COMFORT, IN 2008
%

50
46,1 46,0

45

38,7
40 37,7 37,1
36,4
35 33,2
31,6 33,3
30,8
29,2
30 27,0
24,0
25 23,0 22,7
21,7
19,2
20 18,3
21,0 17,7

17,7 18,0
15
11,2

10

5
5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate
5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Hoteluri / Hotels Pensiuni turistice urbane / Urban touristic boarding houses

Vile turistice / Touristic villas Pensiuni turistice rurale / Rural touristic boarding houses

CÃLÃTORIILE INTERNAÞIONALE ÎNREGISTRATE LA FRONTIERELE ROMÂNIEI


20.G7 INTERNATIONAL TRIPS REGISTERED AT ROMANIA’S BORDERS

milioane / million

14
13,1

12
11,0
20
10
8,9 8,8

8 7,7
7,0 7,1
6,5 6,6
5,8 6,0
6 5,6

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sosiri / Arrivals Plecãri / Departures