Sila pilih menu:KAEDAH PEMERIKSAAN | ANALISIS | TIP

GEOGRAFI
SET SOALAN & JAWAPAN | RUJUKAN

KERTAS SOALAN LATIH TUBI

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) NEGERI PAHANG TAHUN 2006
GEOGRAFI
Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan 2. Jawab semua soalan

______________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 17 muka surat bercetak

<< >>

1

Arahan: Tiap – tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap –tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

1 Batuan igneus terbentuk hasil daripada proses A B C D penyejukan dan pemejalan magma penyejukan dan pemendapan magma pemadatan dan perekatan magma pemadatan dan pemejalan magma

2 Antara berikut, pernyataan manakah yang benar tentang litosfera ? I II III IV A B C D Membekalkan sumber mineral Menyediakan kawasan pertanian Membekalkan sumber oksigen Membekalkan sumber air I dan II II dan III III dan IV I dan IV Tekanan tinggi

X

Kuartzit

Suhu tinggi 3 Berdasarkan rajah di atas, batuan X ialah ….. A B C D syal granit batu pasir batu kapur

Membantu perkembangan sistem telekomunikasi 4 Lapisan atmosfera yang berkaitan dengan pernyataan di atas ialah… A B C D mesosfera stratosfera termosfera troposfera

<< >>

2

Bentuk Muka Bumi Jalar Luar Gunung Berapi 5 Ciri-ciri lava yang menghasilkan pandang darat di atas ialah I II III IV A B C D mengandungi banyak silika mempunyai takat lebur yang rendah berwarna gelap mengalir dengan perlahan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

X Y

6 Bentuk muka bumi bertanda X dan Y di atas ialah X gua geo lohong ombak geo Y geo lohong ombak gua gua

A B C D

<< >>

3

X

Laut Bentuk Muka Bumi X 7 Faktor yang menggalakan pembentukan bentuk muka bumi X ialah I laut sekitar kawasan X dalam II kadar hakisan di hulu sungai tinggi III tiada ombak kuat di sekitar kawasan X IV suhu laut kawasan X tinggi A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

X

Kaolin

Luluhawa Kimia

Mineral

Pasu Seramik

8 Berdasarkan rajah di atas, luluhawa X ialah . A B C D Hidrolisis Larutan Pengoksidaan Penghidratan

<< >>

4

Jurang lautan

9 Pembentukan contoh jurang lautan seperti dalam peta di atas adalah akibat daripada proses A B C D pertembungan plat benua dengan plat lautan pertembungan plat lautan dengan plat lautan pencapahan plat benua pencapahan plat lautan

10 Pergerakan jisim seperti di atas dapat dikurangkan dengan I membina pagar II membina tembok III membina teres IV membina saluran air

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

<< >>

5

11

Gua batu kapur Jenis luluhawa kimia manakah yang dapat dikaitkan dengan bentuk muka bumi di atas A B C D Penghidratan Pengkarbonan Pengoksidaan Hidrolisis

km 600 80 X 50 15 0 Lapisan-lapisan atmosfera 12 Berdasarkan rajah di atas X ialah A B C D Mesosfera Stratosfera Termosfera Troposfera

<< >>

6

Bulan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis SuhuºC 24 24 22 18 15 13 10 13 14 20 23 24 Suhu di stesen X 13 Berapakah julat suhu di stesen X A B C D 10º C 14º C 18.3º C 24º C

Oo

14 Keadaan seperti dalam peta di atas berlaku pada bulan A B C D Mac Jun September Disember

<< >>

7

45ºB

15ºT

X 15

Y (12.00 tengah hari)

Berdasarkan rajah di atas waktu tempatan di X ialah A B C D 8.00 pagi 10.00 pagi 4.00 petang 8.00 malam

16 Tolok hujan diletakkan 30 cm dari permukaan tanah bertujuan untuk A B C D mudah mengumpul air hujan menghalang air hujan melimpah keluar mengurangkan kadar sejatan dari takungan menghalang percikan air hujan masuk ke dalam corong

17 Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pulau haba bandar ialah: I II III IV A B C D Banyak bangunan konkrit yang menyerap dan menyimpan haba Haba terperangkap di antara bangunan-bangunan Asap dari kilang membentuk selimut awan tebal Kandungan gas di udara tidak stabil I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

<< >>

8

20 13 28 24 17 7 4 1 2 6 8 15 16 16 11 9 3 14 21 25

10 18 22 26

Rajah Mawar Angin 18 Pernyataan manakah benar tentang maklumat dalam rajah di atas I II III IV A B C D Arah angin pada 3 haribulan ialah timur Rajah menunjukkan angin lazim pada bulan Jun Tiada tiupan angin dari arah barat laut Terdapat enam hari tiada angin bertiup I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

19 Antara berikut, manakah langkah untuk mengurangkan pencemaran udara ? I II III IV A B C D Penggunaan petrol tanpa plumbum Penggunaan arang batu menggantikan petroleum Pembinaan stesen hidro elekrik menggantikan stesen kuasa termal Pengharaman pembakaran secara terbuka I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

<< >>

9

• • •

Suhu meningkat Angin kencang Tanah runtuh

20 Antara berikut kegiatan manakah yang menyebabkan berlakunya kejadian di atas ? A B C D Penanaman kelapa sawit Pembinaan kilang papan Pembinaan lebuhraya Penebangan hutan

I

III IV II

Dunia: Tumbuhan Semula Jadi

21 Antara berikut, kombinasi lokasi dan ciri tumbuhan semula jadi manakah yang benar ? Lokasi I II III IV A I B II Ciri tumbuhan semulajadi Meluruhkan daun di musim kemarau Dirian tulen dan malar hijau Rumput panjang dan berubah warna mengikut musim Pelbagai jenis pokok dan malar hijau C III D IV

<< >>

10

I IV II III

22

Jenis hutan seperti di atas terdapat di kawasan peta bertanda A I B II C III D IV

23 Antara berikut, manakah menerangkan mengenai pemeliharaan hutan ? A B C D Pembukaan ladang hutan Mewartakan taman negara Penghutanan semula Penubuhan jabatan hutan

<< >>

11

• • •

bilangan penduduk melebihi sumber Peluang pekerjaan terhad Kadar buta huruf tinggi

24 Ciri penduduk di atas dapat dikaitkan dengan negara yang mempunyai keadaan A B C D penduduk kurang penduduk berlebihan penduduk stabil penduduk optimum

Rajah Piramid Penduduk Negara X 25 Antara berikut pernyataan manakah dapat dikaitkan dengan Negara X A B C D Jangka hayat menurun Pendapatan perkapita menurun Amalan perancang keluarga meningkat Perkahwinan di usia muda meningkat

Lembah Kelang Lembangan St. Lawrence Kanada 26 Antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan kepadatan penduduk tinggi di kedua- dua kawasan di atas pada masa kini I Kawasan pamah II Kawasan kilang III Aktiviti perlombongan IV Tumpuan Bandar

A B C

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV

<< >>

12

D

II, III dan IV

Asia Tenggara Arah migrasi

27 Antara berikut, manakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi di atas? I II III IV A B C D Banyak peluang pekerjaan Pendapatan lebih tinggi Taraf hidup tinggi Keadaan politk stabil I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

28 Antara berikut, pernyataan manakah menerangkan mengenai konurbasi bandar ? A B C D Percantuman beberapa buah bandar berhampiran Proses urbanisasi yang pesat di sesebuah bandar Naik taraf bandar menjadi sebuah bandaraya Jumlah penduduk bandar melebihi satu juta orang

<< >>

13

29 Penggunaan jenis pengangkutan seperti di atas dapat I II III IV A B C D mengurangkan kos pengangkutan barang menjimatkan penggunaan kuasa elektrik mengurangkan kadar pencemaran menjimatkan masa perjalanan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

30 Antara berikut, yang manakah kesan pembandaran di negara-negara sedang membangun? I II III IV A B C D Kesesakan lalu lintas Kepadatan penduduk bandar tinggi Kadar kematian tinggi Harga tanah meningkat I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Penerokaan hutan di Kalimantan Penerokaan petroleum di Alaska 31 Apakah kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar ? I II III IV Pencemaran tanih Peningkatan suhu Mengancam kepelbagaian biologi Sungai menjadi cetek B II dan III C III dan IV D I dan IV

A I dan II

<< >>

14

I III

IV

II

Malaysia Bahan mentah bagi industri plastik, cat dan racun serangga Menghasilkan bitumen dan tar untuk membuat jalan raya

32

Sumber yang berkaitan dengan maklumat di atas terdapat di kawasan peta bertanda A I B II C III D IV

33 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pengurusan sumber pantai dan marin? I II III IV A B C D Penebangan hutan bakau Pembinaan tukun tiruan Pembinaan taman laut Projek penetasan telur penyu I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

<< >>

15

34 Antara berikut yang manakah menunjukkan jenis industri berasaskan sumber ? A B

C

D

35 Antara berikut, aktiviti manakah yang berkaitan dengan ekopelancongan ? A B C D Membuat lawatan ke Zoo Negara Menyertai ekspedisi ke Hutan Simpan Belum Melawat dan tinggal di perkampungan nelayan Menyertai kegiatan mengutip daun teh di Tanah Tinggi Cameron

36 Faktor-faktor yang menggalakkan kegiatan perikanan meningkat di Malaysia ialah terdapat I pinggir pantai yang panjang II penggunaan kapal kilang III pertembungan dua arus lautan IV terletak di atas pentas benua A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

37

Kegiatan akuakultur semakin penting di Malaysia kerana dapat… I II III IV menambahkan sumber protein meningkatkan harga ikan menambahkan bilangan nelayan meningkatkan peluang pekerjaan B II dan III C III dan IV D I dan IV

A I dan II

<< >>

16

38

Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa kepada negara Malaysia ialah dapat meningkatkan… I II III IV pungutan cukai import R & D dalam bidang pertanian penerokaan sumber kegiatan pelancongan B I, II dan IV D II, III dan IV

A I, II dan III C I, III dan IV

39 I II III IV

Antara berikut yang manakah disebabkan oleh kegiatan di atas ? Pergerakan jisim Peningkatan suhu Pencemaran air Banjir kilat B II dan III C III dan IV D I dan IV

A I dan II

HICOM MIDA 40 Apakah kegiatan ekonomi di Malaysia yang berkaitan dengan agensi di atas ? A B C D Pelancongan Pembinaan Pertanian Pembuatan

SOALAN TAMAT

<< >>

17

SKEMA PEMARKAHAN LATIH TUBI

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) NEGERI PAHANG TAHUN 2006 GEOGRAFI
Kertas 2 Dua Jam

<< >>

Jawapan Kertas 1

1. A

2. A

3. C

4. C

5. B

6. B

7. B

8. A

9. A

10. D

11. B

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. A

18. C

19. C

20. D

21. C

22. A

23. B

24. B

25. C

26. B

27. B

28. A

29. C

30. B

31. B

32. C

33. D

34. B

35. B

36. D

37. D

38. C

39. B

40. D

<< >>

KERTAS SOALAN LATIH TUBI

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) NEGERI PAHANG TAHUN 2006 GEOGRAFI
Kertas 2 DUA Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian: Bahagian A dan Bahagian B Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan TIGA soalan di Bahagian B. Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertas jawapan berasingan yang disediakan. Jawapan kedua-dua bahagian ini hendaklah diserahkan bersama. Peta yang diberikan dalam kertas soalan ini, jika digunakan, hendaklah diikat bersama-sama dengan kertas jawapan lain.. Penggunaan kalkulator dibenarkan. B Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah 1 2 A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JUMLAH MARKAH

2.

3.

4.

5.

6.

7.

<< >>

1

BAHAGIAN A [40 markah] Jawab semua soalan di bahagian ini. Soalan 1 hingga soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2005. Kaji peta ini dengan teliti sebelum menjawab soalan berikutnya. 1 (a) Namakan bukit tertinggi yang terdapat ke selatan garisan Utaraan 30 …………………………………………………………………..[2 markah] (b) Nyatakan rujukan grid enam angka bukit tertinggi itu. ………………………………………………………………….[2 markah] 2 Jawab soalan berikut berdasarkan keratan rentas dari RG 010280 ke RG 070280 di bawah

Meter

300 200 100 RG 010280 RG 070280 Paya X Sungai Y

Berdasarkan keratan rentas di atas, (a) (i) Apakah ciri binaan manusia di X ? ........................………………………………………….[1 markah] (ii) Apakah fungsi binaan tersebut ? …………………………………………………………….[1 markah]

(b) Namakan sungai Y ……………………………………………………………………[2 markah]

<< >>

2

(c) Berapakah lampauan tegak keratan rentas di atas ? ………………………………………kali 05 07 32 X 30 Y 30 3 Bandingkan ciri – ciri fizikal di antara kawasan X dan Y di atas (i)……………………………………………………………………… (ii)…………………………………………………………………….. [4 markah] 4 Berdasarkan bukti peta, nyatakan tiga jenis guna tanah dalam persegi grid di atas. (i) ………………………………………………………. (ii)……………………………………………………….. [2 markah] 08 10 32 [3 markah]

5 (a) Namakan satu jenis kilang yang boleh dimajukan di Desa Permai. ……………………………………………………………..[1 markah] (b) Berikan dua bukti dari peta yang boleh menyokong pilihan anda itu (i) …………………………………………………………. (ii) ………………………………………………………… [2 markah]

<< >>

3

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah.

KU

Q 30°

0° P 15° 0°

KS

Arah Putaran Bumi

6 (a) Jenis pergerakan bumi di atas ialah…………………………. [1 markah] (b) Nyatakan tiga ciri pergerakan bumi d atas. (i) …………………………………………………………. (ii) …………………………………………………………. (iii) …………………………………………………………. (c) [3 markah]

Tiga kejadian akibat berlakunya pergerakan bumi di atas ialah (i) ………………………………………………………….. (ii) ………………………………………………………… (iii) …………………………………………………………. [3 markah]

(d) Jika di P jam 9.00 pagi, waktu tempatan di Q ialah …………………………………………………….. [3 markah]

<< >>

4

Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah.

Terumbu Karang Laut

T

7 (a) Namakan jenis terumbu karang di atas. ……………………………………………….. [ 2markah] (b) Kawasan bertanda T ialah ......…………………….. [1 markah] (c) Nyatakan empat keadaan laut yang menggalakkan pembentukan terumbu karang di atas. (i) ………………………………………………………………….. (ii)……………………………………………………………………. (iii) ………………………………………………………………….. (iv) ……………………………………………………………………. [4 markah] (d) Nyatakan tiga kegiatan yang berpotensi dimajukan di kawasan sekitar terumbu karang di atas (i) ………………………………………………………… (ii)………………………………………………………….. (iii) ……………………………………………………….. [3 markah]

<< >>

5

Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan sahaja. 8 (a) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peletakan dan perkembangan bandaraya Kuala Lumpur [ 7 markah] • • (b) Kuala Lumpur Kolkata

Kedua-dua bandar di atas mengalami proses pembandaran yang pesat. (i) Nyatakan masalah-masalah yang timbul akibat proses pembandaran tersebut. [7 markah] (ii) Jelaskan langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut [6 markah]

9 (a) Di atas peta No 1 pada muka surat ….. , namakan: (i) Pulau peranginan P (ii) Tanah Tinggi Q (iii) Tasik R (iv) Gua S (v) Taman Negara T “ “Sebanyak RM 67 juta sebulan dibelanjakan oleh pelancong asing didi Sebanyak RM 67 juta sebulan dibelanjakan oleh pelancong asing hospital swasta… pelancongan kesihatan semakin terkenal didi Malaysia” hospital swasta… pelancongan kesihatan semakin terkenal Malaysia” ( petikan dan terjemahan dari akhbar Sunday Mail 7 Feb 2006 ) (b) Pelancongan kesihatan adalah salah satu produk pelancongan di Malaysia. Nyatakan produk-produk pelancongan lain yang semakin dimajukan di Malaysia [7 markah] (c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan kepada sesebuah Negara [8 markah]

<< >>

6

“ Sektor pembuatan berkembangan pesat di Malaysia. Walau “ Sektor pembuatan berkembangan tidak dikawal akan memberi kesan bagaimanapun perkembangannya jikapesat di Malaysia. Walau bagaimanapun perkembangannya jika tidak dikawal akan memberi kepada alam sekitar.” kesan kepada alam sekitar.”

10 (a) Terangkan faktor-faktor yang menggalakkan perkembangan sektor pembuatan di Malaysia [7 markah] (b) Jelaskan kesan-kesan yang timbul kepada alam sekitar fizikal akibat perkembangan sektor tersebut [7 markah] (c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan-kesan tersebut [6 markah]

Tahun Bilangan (ribu)

1995 250

1996 300

1997 400

1998 450

1999 550

2000 850

Jadual: Bilangan Pengguna Telefon Bimbit di Negara X antara Tahun 1995 hingga 2000

11

(a) Berdasarkan jadual di atas, dengan menggunakan skala 1 cm mewakili 100 ribu orang, lukis sebuah graf garis bagi menunjukkan bilangan pengguna telefon bimbit di negara X antara tahun 1995 hingga 2000. [7 markah] (b) Huraikan sumbangan sistem perhubungan kepada perkembangan ekonomi dan sosial di sesebuah Negara [8 markah] (c) Jelaskan kepentingan kerjasama antarabangsa kepada perkembangan sektor pembuatan di Malaysia. [5 markah]

Soalan Tamat

<< >>

7

SKEMA PEMARKAHAN LATIH TUBI

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) NEGERI PAHANG TAHUN 2006
GEOGRAFI
Kertas 2 Dua Jam

<< >>

1

BAHAGIAN A Skema Bahagian A (Peta) 1 (a) Bt. Cincin (b) 079248 / 078249 / 079249 (a) (i) Benteng (ii) Mengawal banjir (b) Sg. Kayu Jati (c) 5 3 (i) Kawasan x ialah tanah tinggi manakala kawasan y ialah tanah pamah (ii) Kawasan x bersaliran baik, manakala kawasan y bersaliran buruk Pertanian / pengangkutan / petempatan (a) Kilang getah / kilang padi (b) (i) Jalan raya baik (ii) Bekalan buruh (iii) Tanah pamah 6 (a) Putaran bumi (b) (i) Berputar dari barat ke timur (ii) Satu putaran lengkap selama 24 jam (iii) Berputar di atas paksi yang tetap (c) (i) Berlaku siang dan malam (ii) Berlaku pasang surut air laut (iii) Pembiasan angin / arus lautan (d) 6.00 pagi 7 (a) Atol (b) Lagun (c) (i) Suhu air laut 200C hingga 300C / panas (ii) Air laut bersih / jernih (iii) Kemasinan air laut 30% ke 40% / air laut masin (iv) Kedalaman kawasan laut 55 m / cetek

2

4 5

<< >>

2

Bahagian B [ 60 markah ] 8 (a) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perletakan dan perkembangan bandaraya Kuala Lumpur [ 7 markah ] - tanah rata, pamah - peluang pekerjaan - tumpuan jaringan pengangkutan, jalan raya, keretapi - berdekatan lapangan terbang Subang, kargo udara - pusat pelancongan; Tugu Negara, Menara Berkembar Petronas, Pusat Sains Negara, Taman Rama-rama - pusat pentadbiran - pusat kewangan dan perbankan - pusat perniagaan - di kelilingi oleh kawasan perindustrian; Kepong, Balakong, Petaling Jaya - pelbagai kemudahan infrastruktur - Faktor sejarah, terdapat Sungai Kelang dan Sungai Gombak, memudahkan pengangkutan melalui sungai - kawasan awal perlombongan bijih timah • •

Kuala Lumpur Kolkata

(b) Kedua-dua bandar di atas mengalami proses pembandaran yang pesat. (i) Nyatakan masalah-masalah yang timbul akibat proses pembandaran tersebut [ 7 markah ] masalah perumahan / setinggan jenayah meningkat pengangguran meningkat kesesakan lalu lintas kemudahan asas tidak mencukupi pencemaran air; peningkatan pembuangan air kumbahan pencemaran udara, pelepasan asap daripada kenderaan, kilang kurang tumbuhan hijau / kawasan hijau / bandar dalam taman suhu meningkat / pulau haba bandar kesesakan penduduk banjir kilat

3

<< >>

(ii) Jelaskan langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut [ 6 markah ] menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan di luar bandar / buka kawasan perindustrian di kawasan luar bandar memperbaiki dan meningkatkan keberkesanan sistem saliran / smart tunnel memperbanyakkan kawasan hijau menyediakan sistem pengangkutan awam yang cekap menambahkan perumahan kos rendah menggalakkan kongsi kenderaan memperbaiki sistem jalan raya membuka bandar baru / satelit

9 (a) Di atas peta No. 1 (Malaysia), namakan (i) Pulau Peranginan P – Pulau Pangkor (ii) Tanah Tinggi Q – Tanah Tinggi Genting (iii) Tasik R – Tasik Kenyir (iv) Gua S – Gua Niah (v) Taman Negara T – Taman Negara Kinabalu

“ Sebanyak RM 67 juta dibelanjakan oleh pelancong asing di hospital swasta…… pelancongan kesihatan semakin terkenal di Malaysia.” (Petikan dan diterjemahkan dari Akhbar Sunday Mail, 7 Feb. 2006) (b) Pelancongan kesihatan adalah salah satu produk pelancongan di Malaysia. Nyatakan produk-produk pelancongan lain yang semakin dimajukan di Malaysia. [ 7 markah ] ekopelancongan agropelancongan pelancongan pendidikan pelancongan budaya dan warisan pelancongan MICE (pelancongan yang melibatkan persidangan, konvensyen, seminar, simposium dan pameran) pelancongan kapal pelancongan sukan dan rekreasi pelancongan ekspo perdagangan dan pameran; LIMA

<< >>

4

(c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan kepada sesebuah negara [ 8 markah ] pertukaran wang asing / sumber pendapatan negara menambahkan peluang pekerjaan memajukan sistem pengangkutan, jalan raya, keretapi, udara memajukan sektor perniagaan memajukan industri kraftangan meningkatkan kemajuan pendidikan, IPTA, IPTS memajukan sektor kewangan dan perbankan buka kawasan pelancongan baru memajukan sistem perhubungan dan telekomunikasi pembinaan hotel dan chalet bertambah meningkatkan kemudahan asas, bekalan air bersih, elektrik kewujudan bandar baru / perluasan sempadan bandar / kawasan baru / terpencil Sektor pembuatan berkembang pesat di Malaysia. Walau bagaimanapun perkembangannya jika tidak dikawal akan memberi kesan kepada alam sekitar

10 (a) Terangkan faktor-faktor yang menggalakkan perkembangan sektor pembuatan di Malaysia [ 7 markah ] penduduk padat, membekalkan tenaga kerja bekalan bahan mentah banyak; contoh bekalan tenaga elektrik bekalan air bersih jaringan jalan raya yang cekap tenaga kerja mahir, universiti, politeknik tanah rata, mudah bina dan perluasan kawasan kilang bebas daripada bencana alam banyak pelabuhan, mudah untuk eksport barangan siap modal / pelabur dalam dan luar negeri governan / dasar kerajaan, pelbagaikan kegiatan ekonomi, menyediakan kawasan tapak industri dan infrastruktur insentif / taraf perintis, kurangkan kadar cukai eksport permintaan tinggi / dalam negeri permintaan luar negeri kestabilan politik / negara aman terdapat pelbagai agensi perindustrian: Hicom, Perodua, Perwaja pemindahan teknologi pembangunan teknologi tempatan R&D 5

<< >>

(b) Jelaskan kesan-kesan yang timbul terhadap alam sekitar akibat perkembangan sektor tersebut [ 7 markah ] pencemaran air, air kumbahan, sisa kilang dialirkan ke sungai, mencemarkan udara, asap kilang mengandungi hidrokarbon karbon dioksida, jelaga peningkatan suhu setempat / pulau haba bandar ; pembakaran bahanapi fosil jerebu hujan asid, tumbuhan terjejas

(c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan-kesan tersebut [ 6 markah ] tapak kilang jauh dari sumber air / sungai wujudkan zon penampan antara kawasan industri dan sumber air / sungai tanam pokok / hijaukan kawasan merawat sisa efluen mengenakan yuran / bayaran bagi pelepasan air sisa industri tempat pelupusan dibina di kawasan kilang insinerator bagi pelupusan sisa pepejal / pelupusan secara sistematik kuatkuasakan undang-undang kawal pencemaran air kempen, “Cintailah Sungai Kita” kilang memasang penapis asap Kilang guna bahan bakar mesra alam / “green engine” teknologi pembuatan yang mesra alam guna tenaga alternatif / KHE

Tahun Bil. (ribu)

1995 250

1996 300

1997 400

1998 450

1999 550

2000 850

Jadual Bilangan Pengguna Telefon Bimbit di Negara X Antara Tahun 1995 hingga 2000

11 (a) Berdasarkan jadual di atas, lukis sebuah graf garis dengan menggunakan skala 1 cm mewakili 50 ribu orang bagi menunjukkan bilangan pengguna telefon bimbit di Negara X antara tahun 1995 hingga 2000 [ 7 markah ]

6

<< >>

Tajuk = 1 Paksi X= 1 Skala = 1 Jumlah = 7

Paksi Y=1

Ketepatan = 6X ½ =3

7

<< >>

(b) Huraikan sumbangan sistem perhubungan kepada perkembangan ekonomi dan sosial di sesebuah negara [ 8 markah ] meluaskan pasaran maklumat dihantar dengan mudah dan cepat menggalakkan e-dagang, urusan pesanan, jual-beli, dokumentasi menggalakkan e-pembelajaran, telesidang, internet / pembelajaran jarak jauh teleperubatan peristiwa di seluruh dunia disebarkan dengan cepat / siaran langsung maklumat dan data perniagaan dan kewangan dapat diketahui dengan cepat dan tepat hubungan sosial, keluarga ditingkatkan melalui telefon mudah alih, internet maklumat seluruh dunia urusan pengeluaran / penyimpanan dan pengiriman wang cepat / bila-bila masa

(c) Jelaskan kepentingan kerjasama antarabangsa kepada sektor pembuatan di Malaysia [ 5 markah ] meningkatkan pelaburan asing/ kemasukan modal bekalan bahan mentah banyak / mudah didapati bekalan tenaga buruh / buruh mahir barangan berkualiti dan boleh bersaing di pasaran antarabangsa mendapat bantuan teknikal / teknologi asing kepakaran ekspatriat, jurutera, juru perunding, kawalan kualiti projek usahasama zon perdagangan bebas pasaran luas, teroka pasaran baru menggalakkan kerjasama 2 hala menggalakkan pembangunan di kawasan sempadan

Skema Tamat

<< >>

8

SEMINAR PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) NEGERI PAHANG TAHUN 2006 GEOGRAFI

BAHAN

<< >>

1

SENARAI KANDUNGAN BAHAN

BIL 1.

PERKARA SENARAI KANDUNGAN BAHAN

MUKA SURAT 2

2. ANALISIS DAN DIAGNOSIS SOALAN GEOGRAFI SPM (2280) MENGIKUT TOPIK TAHUN 2004 DAN 2005 3-5 3. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN GEOGRAFI SOALAN LATIH TUBI 6-8 4. CONTOH BAHAGIAN-BAHAGIAN SOALAN KERTAS 2 GEOGRAFI SPM 9 - 14 5. CONTOH-CONTOH JAWAPAN CALON CEMERLANG, SEDERHANA DAN LEMAH 15 - 21 6. TIP-TIP PEPERIKSAAN: SARANAN KEPADA GURU DAN PELAJAR 22 - 25 7. CONTOH-CONTOH BAHAN PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN 26 - 34

<< >>

2

ANALISIS DAN DIAGNOSIS SOALAN GEOGRAFI SPM (2280) MENGIKUT TOPIK TAHUN 2004 DAN 2005

3

<< >>

ANALISIS DAN DIAGNOSIS SOALAN GEOGRAFI SPM (2280) MENGIKUT TOPIK TAHUN 2004 DAN 2005
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TAJUK Kedudukan : Rujuk Grid Arah: Bearing Arah Skala: Jarak / Keluasan Ketinggian Keratan Rentas Pentafsiran Peta Topografi Graf, Carta dan Rajah Peta Tematik : Aliran dan Kroplet Rajah Foto Sistem Bumi Struktur Bumi Jenis Batuan dan Kepentingannya Proses Pembentukan BMB, Taburan dan Kaitan Antaranya Pembentukan Gunung Berapi Luluhawa Gerakan Jisim Tindakan Air Mengalir dan Tindakan Ombak Kesan Tindakan Air Mengalir dan Tindakan Ombak Gerakan Jisim: Pengaruh Kegiatan Manusia Laut dan Lautan : Terumbu Karang Laut dan Lautan: Kepentingan dan Potensi Laut dan Lautan: Kesan Kegiatan Manusia Sistem Suria: Pergerakan Bumi dan Kesannya Sistem Suria: Zon Waktu Unsur Cuaca dan Iklim Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Kepentingan Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar 2280/1 2004 2005 2280/2 2004 1(b)2 1(a) 3(a),(b) 4,5 8(a) 6 7 10(a),(b) 10(c) 9(a),(b) 9(c) 2005 1 2,3 4,5 10(a) 6 7(a),(b) 7(c),(d) -

Bahagian ini hanya disoal dalam bahagian A kertas 2

4 1,6 2,3,5 7,8 9 10 11 12,13 14 15 16,17 18,19 20,21, 22,23 24 -

1,3 4,5 6 2,7 8 9, 11 32 10,12 13 14 15,17 16,19 20,21 24 -

4

<< >>

30

Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar

-

18,23, 25

-

-

BIL 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

TAJUK Pemeliharaan dan Pemuliharaan TSJ dan Hidupan Liar Taburan Penduduk Pertumbuhan Penduduk Migrasi Piramid Penduduk Implikasi Perubahan Penduduk. Fungsi Petempatan Pembandaran. Kepentingan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan Kesan Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan Kepentingan Pelbagai Sumber Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar Pengurusan Sumber Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi. Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara. Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar dan Langkah-langkah Mengurangkannya. Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa

2280/1 200 2005 4 25 22 26 28 28 27 26 29,30,31 27,2 9, 33 30,3 2, 39 31 33 35,3 6 34 37,3 8 40 34 35 39,40 38 36,37

2280/2 2004 2005 8(b),(c) 11(a) 11(b) 11(c) 8(a) 8(b)(c) 9(a),(b) 11(a),(b) (c) 10(b),(c) 9(c) -

5

<<

>>

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN GEOGRAFI SOALAN LATIH TUBI

6

<< >>

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SOALAN LATIH TUBI
KONSTRUK TOPIK 1. Bentuk muka bumi & potensinya a. Sistem Bumi b. Proses pembentukan dan taburan bentuk muka bumi c. Perubahan pandang darat fizikal 2 Cuaca dan iklim serta pengaruhnya a. Sistem suria b Unsur-unsur cuaca dan iklim c. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya 3 Tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar a. Jenis dan taburan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar b Kepentingan tumbuh tumbuhan semula jadi c Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar d Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar 4 Dinamik penduduk a Taburan penduduk b Perubahan penduduk dan implikasinya 5 Petempatan dan perkembangannya a Fungsi petempatan b Pembandaran 6 Pengangkutan dan Perhubungan a Kepentingan jaringan perhubungan dan pengangkutan b Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan Pengetahuan Kefahaman Analisis Bil Item

6

3

3

12

4

3

2

9

2

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

7

<< >>

7 Sumber a Kepentingan pelbagai sumber b Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar c Pengurusan sumber 8 Kegiatan Ekonomi a Kegiatan ekonomi utama b Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi c Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan Negara d Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya e Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa JUMLAH

1

1

-

2

2

1

1

4

18

12

10

40

Penerangan Konstruk
1 Pengetahuan - Mempamerkan pengetahuan tentang perkara spesifik seperti fakta geografi, konsep, prinsip, terminologi, prosedur, kategori, pengkelasan, organisasi, peraturan, hukum dan teori. 2 Kefahaman - Kebolehan menginterpretasi, mengekstropolasi dan memahami konsep atau prinsip dalam bidang geografi yang melibatkan penggunaan tanpa situasi baru 3 Analisis - (a) Kebolehan memisahkan maklumat geografi kepada bahagiannya bagi suatu situasi secara kuantitatif dan kualitatif (b) Kebolehan memisahkan maklumat geografi kepada bahagiannya dan membentuk pertalian antara elemen untuk menjadikannya lebih jelas. (c) Mencantum fakta geografi supaya membentuk satu keseluruhan. Ini melibatkan proses mengendalikan pecahan dan bahagian, menyusun serta menggabung untuk membentuk pola yang tidak wujud (d) Kebolehan membuat pertimbangan dengan menggunakan kaedah dan kriteria piawai untuk menentukan kesesuaian sesuatu pendapat. Catatan: Jumlah item dalam JSU di atas hanya sebagai contoh sahaja dan boleh berubah mengikut kesesuaian dan keperluan ujian.

8

<< >>

CONTOH BAHAGIANBAHAGIAN SOALAN KERTAS 2 GEOGRAFI SPM

9

<< >>

Soalan Peta Soalan 1 hingga 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2005. Kaji peta ini dengan teliti sebelum menjawab soalan berikutnya. 1. (a) Jarak jalan raya dari Kg. Bintang (RG 028300) hingga ke simpang Kg. Anggur (RG 042263) ialah ………………………………….. km [3m]

(b) Jalan raya yang terdapat di Kg. Matahari Terbenam (RG 0622) ialah jenis ………………………………….. [2m]

2 bearing titik tanda tinggi·39 (RG 095307) dari titik tanda tinggi 145 (RG076324) ialah ................................................................................................... [3 markah)

·

28

26 03 05

3 (a) Senaraikan dua ciri fizikal yang terdapat dalam petak grid di atas i ………………………………… ii. ………………………………… [2m]

10

<< >>

33

31 02 04

3 (b) Pola saliran yang boleh didapati dalam petak grid di atas ialah …………………………………… [2m]

4. Anda berjalan dari Kg. Sehari Satu (RG 1029) mengikut jalan raya ke Kg. Kelikir (RG 1130). Tiga jenis tanaman yang yang terdapat di sebelah kanan anda semasa melalui jalan tersebut ialah, i. Ii iii. ………………………………………….. ….………………………………………. ........................................................... 23 [3 m]

21 09 12

5 (a). Dua jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di petak grid di atas Ialah: i. ……………………………….. ii. ……………………………….. [2 m]

11

<< >>

31

30 02 04

5(b). Tiga ciri budaya yang terdapat dalam petak peta di atas ialah, i. ……………………………………….. ii. ……………………………………….. iii ....................................................... [3 m]

12

<<

>>

Contoh Soalan Struktur

JENIS LULUHAWA

R

W

X

Y

ORGANIK

6. Berdasarkan rajah di atas; (a) Namakan jenis luluhawa X dan Y X………………………………………………………………….…… Y……………………………………………………………………….(2 markah) (b) Senaraikan dua agen luluhawa X (i)…………………………………………………………….………… (ii)………………………………………………………………………(2 markah) (b) Namakan ciri fizikal R dan W hasil proses luluhawa Y R……………………………………………………………………… . W………………………………………………………………………(2 markah) (d) Di kawasan iklim manakah proses luluhawa X giat berlaku ……………..................................................................................(1 Markah) (e) Nyatakan tiga sumbangan proses luluhawa Y kepada kegiatan ekonomi (i)………....................................................................................… (ii)…………………..………………………………………………….. (iii)…..............................................................................................(3 markah)

13

<< >>

Contoh Soalan Graf / Peta Tematik Bilangan pelancong dari negeri-negeri terpilih di Semenanjung Malaysia yang Melawat Kawasan Peranginan Tanah Tinggi Cameron Highlands di Negeri Pahang Tahun 2004 Negeri Kelantan Johor Kedah Selangor Bilangan Pelancong (ribu) 180 100 80 200

Berdasarkan jadual di atas, bina sebuah peta aliran dengan menggunakan skala 1 cm bersamaan dengan 80 ribu orang. [7 markah] Contoh Soalan Esei

(a) “Kegiatan penerokaan mineral seperti rajah di atas memberi kesan terhadap alam sekitar” . Huraikan kesan-kesan tersebut. (6 Markah)

14

<< >>

CONTOHCONTOH JAWAPAN CALON CEMERLANG, SEDERHANA DAN LEMAH

15

<< >>

Soalan Peta Jawapan tulisan tebal (bold) adalah jawapan cemerlang manakala tulisan condong (italik adalah lemah) 1. (a) Jarak jalan raya dari Kg. Bintang (RG 028300) hingga ke simpang Kg. Anggur 4.0 (4 5/3 5) (RG 042263) ialah ………………………………….. km [3m] (b) Jalan raya yang terdapat di Kg. Matahari Terbenam (RG 0622) ialah jenis Jalan raya tidak berturap (Jalan raya / Lebuh raya) ………………………………….. [2m] 2 Bearing titik tanda tinggi·39 (RG 095307) dari titik tanda tinggi·145 (RG076324) ialah 1300 / 500 ......................................................................................[3 markah)

28

26 03 05

3 (a) Senaraikan dua ciri fizikal yang terdapat dalam petak grid di atas Sungai (Parit /Tali air) i ………………………………… Bukit (Gunung / Tanah Tinggi / Banjaran) ii. ………………………………… [2m]

16

<< >>

33

31 02 04

3 (b) Pola saliran yang boleh didapati dalam petak grid di atas Ranting (Sejajar / setumpu) ialah …………………………………… [2m] 4. Anda berjalan dari Kg. Sehari Satu (RG 1029) mengikut jalan raya ke Kg. Kelikir (RG 1130). Tiga jenis tanaman yang yang terdapat di sebelah kanan anda semasa melalui jalan tersebut ialah, i ii iii. Pokok Baka ( hutan) ………………………………….. Padi Sawah ( bakau) …………………………………………. Getah ( Kelapa Sawit ) ................................................. 23 [3 m]

21 09 12

5 (a). Dua jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di petak grid di atas Ialah: Pertanian (Menoreh getah i. ……………………………….. Penternakan / (Pelihara lembu) ii. ……………………………….. [2 m] 17

<< >>

31

30 02 04

5(b). Tiga ciri budaya yang terdapat dalam petak peta di atas ialah, Padi Sawah (Jalan raya) i. ……………………………………….. Pelbagai Tanaman Pokok Baka (Kampong) ii. ……………………………………….. Getah (Masjid) iii ....................................................... [3 m]

18

<< >>

Contoh Jawapan peta aliran Cemerlang

Tajuk =1 Petunjuk = 1 Ketebalan = 4 Arah = 1 (markah arah diperolehi jika jawapan calon betul 3 atau 4 arah) Jumlah Markah = 07 19

<< >>

Tajuk = 0 Petunjuk = 1 Ketebalan = 1 Arah = 0 (markah arah diperolehi jika jawapan calon betul 3 atau 4 arah) Jumlah Markah = 2

20

<< >>

Contoh Jawapan Cemerlang Kesan-kesan penerokaan mineral dalam rajah di atas ialah berlakunya pencemaran udara akibat pembebasan asap yang terhasil dari pembakaran sisa gas. Berlaku pencemaran air akibat tumpahan minyak. Kadar keperluan oksigen biokimia (BOD) meningkat kerana permukaan laut dilitupi oleh tumpahan minyak. Berlaku peningkatan suhu setempat akibat pembakaran bahan fosil. Hidupan laut terjejas akibat pencemaran air. Pemusnahan terumbu karang akibat kerja-kerja penggerudian minyak. (Jawapan calon cemerlang kerana mempunyai fakta + huraian lengkap + penggunaan konsep / istilah geografi yang tepat) Contoh Jawapan Sederhana Berlaku pencemaran udara. Berlaku pencemaran air laut. Peningkatan suhu setempat Hidupan laut mati. Terumbu karang musnah (Jawapan calon sederhana kerana hanya menyebut fakta tanpa huraian ) Contoh Jawapan Lemah Berlaku pencemaran alam Ikan mati Minyak tumpah Kebakaran gas (Jawapan lemah kerana penggunaan istilah / konsep geografi yang salah, tiada huraian dan bersifat umum)

21

<< >>

TIP-TIP PEPERIKSAAN: SARANAN KEPADA GURU DAN PELAJAR

22

<< >>

GEOGRAFI 2280 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
SARANAN KEPADA GURU A: PERSEDIAAN AWAL 1. Guru menganalisis topik-topik untuk mengenalpasti: Topik-topik kritikal mengikut kelompok pelajar Aras pencapaian pelajar Defisit pembelajaran 2. Menyediakan modul pengajaran / bahan bimbingan berdasarkan topikal untuk mengatasi defisit pembelajaran 3. Mendedahkan kepada calon teknik menjawab soalan yang betul dan berkesan sebagaimana skema yang dikehendaki. 4. Memperbanyakkan latihan dengan memberi tumpuan kepada merangka jawapan berdasarkan peruntukan markah dan masa. 5. Mempelbagaikan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dengan pendekatan KBKK. 6. Memastikan pelajar memahami dan menguasai istilah dan konsep geografi yang tepat (sekurang-kurangnya yang terdapat dalam glosari setiap buku teks). 7. Mempertingkatkan penguasaan celik peta dengan bantuan atlas. 8. Penggunaan kemudahan mendapat maklumat dari ICT, ASTRO, Internet yang terdapat di sekolah dan memahami isu-isu semasa berkaitan geografi 9. Melatih pelajar menguasai kemahiran membaca dan mentafsir peta – latih pelajar mengunakan peta sebenar soalan peperiksaan tahun sebelumnya. 10. Memberi penekanan teknik-teknik melukis graf, carta dan kemahiran geografi seperti mengira bearing, kecerunan, lampauan tegak, pengukuran jarak dan sebagainya. Pelajar dilatih menggunakan alat pengukuran dengan tepat dan betul. 11. Guru mendedahkan lebih banyak latihan berbentuk struktur yang meliputi tajuk Tingkatan 4. 12. Sentiasa mengikuti perkembangan pendidikan melalui seminar dan kursus dan menggunakannya dalam P&P . 13. Memperbanyakkan latihan esei. Tumpukan format masa selaras dengan jumlah markah. 14. Menyediakan soalan objektif secara topikal.

23

<< >>

B. HARI PEPERIKSAAN (GURU) 1. Berada di sekolah sepanjang masa peperiksaan geografi untuk memberi sokongan moral kepada pelajar 2. Mempunyai stok alatan seperti jangka lukis, jangka sudut, pembaris, protektor, untuk dipinjamkan kepada pelajar yang terlupa membawa alatan sendiri.

SARANAN KEPADA PELAJAR (Beri maklumat ini kepada pelajar) A. PERSEDIAAN AWAL 1. Membuat banyak latihan menjawab soalan berbentuk kemahiran berfikir, kritis dan kreatif. 2. Pelajar mesti menguasai istilah dan konsep geografi dengan tepat. 3. Pelajar perlu sentiasa merujuk atlas supaya mengenalpasti lokasi tempat dengan tepat. 4. Mempertingkatkan latihan membina graf, carta dan penandaan peta, kerana soalan ini pasti keluar setiap tahun. 5. Membuat ulangkaji melalui buku teks, majalah dan internet. 6. Membiasakan diri untuk membuat latihan kemahiran geografi. 7. Menguasai kemahiran mentafsir peta topografi. 8. Boleh membeza kehendak ciri, faktor, kesan, masalah dan langkah mengatasi. 9. Menguasi topik-topik fizikal (struktur) dan kemanusiaan (esei) 10. Memperbanyakkan latihan objektif secara topikal.

24

<< >>

B: SEMASA PEPERIKSAAN KERTAS 2 (PELAJAR) 1. Pelajar perlu membaca dan memahami soalan dan memahami soalan dengan teliti. 2. Merangka jawapan terlebih dahulu sebelum menjawab soalan. 3. Pembahagian masa mesti tepat 4 markah bererti masa menjawab 4 minit Masa yang perlu dihabiskan bagi bahagian struktur ialah 20 minit + 10 minit + 10 minit . JANGAN lebih dari ini, kalau ada masa lebih, boleh sambung semula. 4. Bagi bahagian B, mulakan setiap jawapan baru di muka surat baru, jangan sambung jawapan no. 2 dan no. 3 dalam 1 muka surat. Tujuannya supaya ada ruang untuk menambah jawapan. 5. Pastikan ada membawa alatan yang lengkap seperti jangka lukis, jangka sudut, pembaris dan protektor. KEKURANGAN alat ini akan menjejaskan markah dan menjejas konsentrasi anda. Untuk pembinaan graf, carta pai, dan soalan mencari bearing, anda digalakan menggunakan pensil yang tajam. Pensil yang tumpul akan menghasilkan jawapan yang kurang tepat 6. Jika anda kekurangan idea bagi satu pecahan soalan, terus ke pecahan soalan yang lain. Jangan tunggu lama-lama di pecahan itu kerana masa akan terus berlalu !! 7. Bagi soalan membina graf, TOLONG MINTA KERTAS GRAF dari Pengawas peperiksaan, sekiranya tidak disertakan bersama kertas jawapan.

25

<< >>

CONTOHCONTOH BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

26

<< >>

CONTOH BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
(1) TAJUK: KEPENTINGAN KEGIATAN EKONOMI

a. Mewujudkan peluang pekerjaan. b. Mengurangkan import negara c. Menjimatkan aliran keluar wang negara d. Meningkatkan R & D. e. Mengunakan bahan mentah tempatan f. Membekalkan bahan mentah g. Membawa masuk pelabur asing. h. Mempelbagaikan pendapatan negara. i. Meningkatkan kemahiran buruh tempatan j. Sumber pendapatan / eksport negara. k. Pembesaran bandar / bandar baru l. Pemindahan teknologi. m. Memajukan infrastruktur seperti jalan raya n. Menggalakkan perkembangan sektor pembuatan

27

<< >>

Berdasarkan senarai kepentingan kegiatan ekonomi yang disediakan, pilih kepentingan yang sesuai bagi jenis kegiatan ekonomi berikut dengan membulatkan abjad tersebut. Satu abjad boleh digunakan lebih daripada sekali.
Pembuatan Pertanian Perkhidmatan (Pelancongan) Pembinaan Penternakan Pembalakan Perlombongan

a b c d e f g h i j k l m n

a b c d e f g h i j k l m n

a b c d e f g h i j k l m n

a b c d e f g h i j k l m n

a b c d e f g h i j k l m n

A b c d e f g h i j k l m n

a b c d e f g h i j k l m n

28

<< >>

(2) TAJUK: FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI a. Buruh / buruh mahir b. Bahan mentah tempatan yang banyak c. Governan d. Jalan raya baik e f. Sumber bekalan tenaga yang mencukupi Pasaran dalam negeri yang luas

g. Pasaran luar negeri yang luas h. Pentas benua yang cetek i. j. Tanih yang subur seperti aluvium, laterit Tanah beralun

k. Tanah bersaliran baik l. Tanah pamah

m. Tanah rata n. Hujan tahunan melebihi 2000 mm o. Suhu yang tinggi 27 C . p. Buruh yang ramai q. Kerjasama negara Jepun dan Korea r. Suhu rendah 18 C

s. Menerima cahaya matahari sepanjang tahun t. Terdapat banyak pelabuhan

u. Teknologi moden v. Modal yang banyak

29

<<

>>

Berdasarkan senarai faktor - faktor kegiatan ekonomi yang disediakan, pilih faktor - faktor yang sesuai bagi jenis kegiatan ekonomi berikut dengan membulatkan abjad tersebut. Satu abjad boleh digunakan lebih daripada sekali.
Pembuatan Pertanian Perkhidmatan (Pelancongan) Pembinaan Penternakan Pembalakan Perlombongan

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v

30

<<

>>

(3) TAJUK : KESAN KEGIATAN EKONOMI KE ATAS ALAM SEKITAR a. Hakisan tanih b. Peningkatan suhu c. Kawasan tadahan hujan musnah d. Kepupusan flora e. Kepupusan fauna f. Habitat fauna terjejas g. Banjir kilat h. Rantai makanan terjejas i. Kandungan gas di udara tidak seimbang j. Pencemaran udara k. Pencemaran air l. Pulau haba bandar m. Kesan rumah hijau n. Hujan asid o. Penipisan lapisan ozon p. Jerubu q. Kekurangan kawasan hijau r. Pemiskinan tanih s. Menggugat ekosistem

31

<< >>

Berdasarkan senarai kesan kegiatan ekonomi yang disediakan, pilih kesan yang sesuai bagi jenis kegiatan ekonomi berikut dengan membulatkan abjad tersebut. Satu abjad boleh digunakan lebih daripada sekali.
Pembuatan Pertanian Perkhidmatan (Pelancongan) Pembinaan Penternakan Pembalakan Perlombongan

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

32

<<

>>

CONTOH BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (4) TAJUK : JENIS – JENIS PELANCONGAN DI MALAYSIA

Suaikan produk pelancongan dengan definisinya menggunakan anak panah Produk Pelancongan Ekopelancongan Definisi Pelancongan di atas air yang menggunakan kapal mewah

Agropelancongan

Pelancongan yang melibatkan persidangan, konvensyen, seminar, simposium dan pameran

Pelancongan kesihatan

Pelancongan yang berkaitan dengan aktiviti sukan dan rekreasi Kunjungan ke kawasan pertanian atau kampung nelayan Lawatan bagi mendapatkan rawatan terutama rawatan pakar Dikenali sebagai Lawatan Sambil Belajar Kunjungan ke tempat bersejarah Aktiviti pelancongan yang melibatkan kawasan semulajadi dan mesra alam

Pelancongan pendidikan

Pelancongan budaya dan warisan

Pelancongan MICE

Pelancongan kapal

Pelancongan sukan dan rekreasi

33

<<

>>

CONTOH ISI DAN HURAIAN ISI JAWAPAN ESEI (5)

Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar
ISI HURAIAN ISI - Kawasan lapang dan gersang - Kolam dan tasik bekas lombong - Petempatan baru - Pelbagai infrastruktur

Perubahan pandang darat fizikal dan budaya

Kepupusan flora dan fauna

- Ekosistem musnah - Tumbuhan dan hidupan berkurang - Hilang habitat semula jadi - Tiada akar tumbuhan mencengkam tanah - Tanah longgar - Hakisan air larian permukaan mudah - Cahaya matahari terus ke bumi - Kelembapan udara kurang - Tanpa transpirasi udara menjadi kering - Suhu meningkat Pencemaran udara - pemecahan batu kapur - pembakaran sisa gas Pencemaran air - bahan kelodak - air buangan lombong

. Hakisan

Peningkatan suhu setempat

. Pencemaran udara dan air

34

<<

>>

Arahan : Isikan maklumat berikut di ruang yang betul. 21 Mac, 21 Jun, 23 Sept, 22 Dis, G. Khatulistiwa, G. Jadi, G. Sartan, Panjang, Pendek, Ekuinoks M. Bunga, Ekuinoks M. Luruh, Solstis M. Panas, Solstis M. Sejuk, Bunga, Panas, Luruh, Sejuk, Sama panjang, 24jam malam, 24jam siang. Terdapat maklumat yang boleh digunakan lebih dari satu kali.

(5)
Tarikh Tarikh Ked. M/hari Kejadian Tempoh Siang & malam Musim Siang: Malam: HU: HS: Ked. M/hari

I

Kejadian Tempoh Siang & malam Siang: Malam:

KU: Oº
Musim KS HU: HS:

IV

23½ºU Oº

MATAHARI

23½ºS Oº

II
Tarikh Ked. Kejadian Tempoh Siang & malam Siang: Malam: KU: KS: Musim HU: HS: Tarikh Ked. M/hari

Oº III Rajah: Peredaran Bumi

Kejadian Tempoh Siang & mlm Musim Siang: Malam: HU: HS:

35

<<

>>

CONTOH ISI DAN HURAIAN ISI JAWAPAN ESEI (5)

Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar
ISI HURAIAN ISI - Kawasan lapang dan gersang - Kolam dan tasik bekas lombong - Petempatan baru - Pelbagai infrastruktur

Perubahan pandang darat fizikal dan budaya

Kepupusan flora dan fauna

- Ekosistem musnah - Tumbuhan dan hidupan berkurang - Hilang habitat semula jadi

. Hakisan

- Tiada akar tumbuhan mencengkam tanah - Tanah longgar - Hakisan air larian permukaan mudah

Peningkatan suhu setempat

- Cahaya matahari terus ke bumi - Kelembapan udara kurang - Tanpa transpirasi udara menjadi kering - Suhu meningkat

. Pencemaran udara dan air

Pencemaran udara - pemecahan batu kapur - pembakaran sisa gas Pencemaran air - bahan kelodak - air buangan lombong

36

<<

>>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful