You are on page 1of 4
Wat iedere schrijver erate a eéiste roman Ss Sy ll ACHTERGROND Beginnen bij het begin: dat is z6 2020! dertig non-fietieboeken op deze ma- nier geschreven en duizenden anderen geholpen om hun boek tot leven te Reverse writing: het is logischer dan het klinkt. Waar de meeste schrijvers zich door een lineair schrijfproces worstelen, zweert Esther Jacobs brengen. Ontdek hoe het schrijven bij deze methode. In dit artikel deelt ze haar btcailirrditeearinad ervaringen, lessen, fouten en tips. Zo hoef jij niet opnieuw het wiel uit te vinden en kun je je inset vereae Patele cares! ervaringen volledig concentreren op de inhoud van je boek. —_ irermahoekeschret ik net ats de tmeoste schrjers, op een Iiesire ma- rier ik bogon vo enthousiasme en met ‘emeeste mensen den- {heel logisch, en belangrijker nog: het een goed idee op pagina één en wor- ken nog datje een boek | werkt. Ik ontdekte dit systeem per stelde door naar de laatste pagina. Fen ineair schrijftje begint | ongeluk’ toon ik vlak voor een Jaar- en heel veel hard werk, herschrij- ‘op pagina één en werkt | boek-deadline zeeziek door de Carai- | ven en herstructureren later-is er dan Je door alle hoofdstuk- | ben zeilde. Sindsdien heb ik meer dan | met een beetje geluk een boek, ken heen tot het klaar is. ‘Vee! te veel schrijvers lopen echter vast bij deze manier van schrijven. Boven- dien stop je 20 al veel werk in je boek, terwjj je nog nlet eens weet of het levensvatbaar is, L Wat als je het proces omdraait en be- aint met de belangrijkste pagina van je oes de achterflap? Uit deze samenvat- ting en de belofte die je hier aan je | Jezers maakt, volgt,je inhoudsopgave en | sstructuur; Pas als die staat, ga je schri- | ven. Ook de promotie draai je om: je | begint niet pas te communiceren over Jeboek wanneer het Klaar is, maar start | al v66rdat je gaat schuijven. Zo kaijgje | feedback én volgers.. Reverse Writing Winktmissehien | contraintitief, maar het is elgenlik | 34 | Schrijven Magazine 02 2021 TraKitionele schrijfmethode felogt Wt ® ‘Tidens het schrijven van dat eerste ‘manuscript had ik vaak het gevoel dat | idchet wiel opnieuw aan het uitvinden ‘was, Hoe schrijje eigenlij een boek? Br was wel informatie over de creatieve ‘kant van het schriven, maar niet over het proces van idee tot boek. Er was ‘oveel dat ik niet wist, zoveel waar ik | ‘egenaan liep, er waren zoveel keuzes en fouten te maken, De informatie was tegenstrijdig en versnipperd. Ik-zag vvaak door de bomen het bos niet meer, Het uitzoekwerk leidde me af van het creatieve proces. | “Viak voor de deadline van mijn tweede Dboek Wat is jouw droom? zed ik ‘wee maanden door de Caraiben. Ic {dacht dat. Ik op de zellboot het boek wel | ‘zou kunnen schaijven; dat paste moot bifhetthema, toch? Maar ikchad er niet {if stilgestaan dat ik zeeziek wordt dens het zelen. En als we in een haven | Tagen, was zo bij van boord te kun- | nen, dat schrjvener ook net van kwam. Dat viel dus behoorijk tegen. || Het eng wat me wel luke tijdens die tee maanden, was ideedn die ik kreeg | inde vorm van bullets op de juste plek inde structuur zetten. Die outline met. 28 tips had ik gelukkig voor vertrek al gemaakt. Alles wat er op zee tijdens het, naar de horizon staren in me opkwam (tips, interviews, voorbeelden), kon ik in deze structuur kwgt Zo kon ik t6ch ‘aan mijn boek werken zonder lang naar | eenscherm te staren, ‘Toon ik na de zeltocht terugkwarn op | Curacao waar ik toen woonede had ik hog maar tien dagen tot de deadline ACHTERGROND Wat als je het proces omdraait _en begint met _de belangrijkste _pagina van je boek: _de achterflap? ‘van mijn uitgever, Ik dacht dat het nooit | zou lukken om in die beperkte tijd, ‘onder die druk, het boek te schrijven en | voelde me enorm overweldigad. Ik be- sloot het toch te proberen en sloot || mezelf tien dagen op in een kamer met airconditioning, | Tewam erachter dat het raamwwerk en 4e bullets hieipen om het schrijproces | eficiéter, makgeljker en minder over: | weldigend te maken. In plats van aan het hele boek’ te werken, kon ike | steeds focussen op én ult, die moest worden omgezet naar een para sat, Kan ik over deze notte een linea schrjven? Over deze bullet cen anekcote? Na een aantal paragrafen | durfae ik weer even naar het grote | place te kifken.Toen ilelangzaam elk | hootstuk ingevuld zag worden, werd | ikerustiger. Nu hoefde ik alleen maar de ‘verschillende paragrafen metelkaar te verbinden, en een inleiding per hoofd- | ste scuijven om een hoofdstuk af te lien. Bn dan nog 6 en dan nog | 66, | Uiteindengietukte net me 20, met heel hard werken, om het boek op tijd afte | laigen Sinden werk kala op | deze manier (al probeerikhet ets wat | meer i tenemen dan tien dagen... Begin bij het einde | Wistje dat de achterfiap van een boek > (02 2021 Schrijven Magazine | 35, Ml ACHTERGROND Als je eerst een opzet voor je boek | maakt, kun je daarna je creativiteit | en energie volgen. Promotie voordat je gaat schrijven Het zl je misschien verbazen dat pro- net door de uitgever wordt geschreven, maar door de auteur zelf? Ik had geen Wee. Ie was nog amper begonnen met schrjjven van mijn eerste boek, toen Bruna me vroeg om voor de najaarsbro- chure alvast de achterflaptekst aan te leveren. Kennelijk kopen boekwinkels {in op basis van een brochure met ¢o- verfoto's en achterflappen van boeken, die maanden later pas uitkomen. Op basis van mijn tekst en de cover die Bruna liet maken, besloten de boekwin- kkels het boek - dat nog niet af was! in te kopen. Zo leerde ik voor het eorst dat je de achterflap kunt gebruiken voor de voorverkoop van je boek Wat doe je als je elf in een boekhandel rondkijit? Je selecteert boeken met interessante titels en omslagen en leest dan de achterflappen, nietwaar? In webshops kriig je ook als eerste de blurb, ofwel de tekst van de achterflap, te zien, En wat stuur je als erocutive summary van je boek aan een uitgever ‘om te kijken of hij geinteresseerd is? Inderdaad, je achterflaptekst. Ditis de elevatonpitch van Je book en je marke- ‘ingmateriaal. De achterflap is niet alleen je belangrikste verkooppagina, ‘maar toont ook de opbouvr van je boek ‘en geeftje de kapstok voor jouw schrifproces. Structuur is je beste vriend Door een outline te maken voordat je begins met schrijven, voorkom je dat je ‘verderop in het proces vastloapt en stukken moet herschrijven. De belofte die je op de achterflap aan je lezers ‘maakt, vertalj in een goede en gede- talleerde inhoudsopgave van je boek. ‘Wat wil allemaal vertellen? Wat i een logische volgorde en onderverdeling? 36 | Schrijven Magazine 02 2021 ‘Welke onderwerpen komen waat’? Je | maakt eerst de opzet en vultieder | hoofdstuk met bulletpunten van ideeén ‘en voorbeelden, Zo kun je 00k veel ‘material dat je al hebt een plekje ge- vven en hergebruiken, Neem de tijd voor ‘deze braindump, Benut ook situaties, dle niet veel schrijijd opleveren, maar {wel veel inzichten om toch (in de vorm ‘van bullets) aan Je boek te werken. Volg je energie, niet de paginanummers ‘eel creatieve mensen houden niet van structuur Alsje echter eersteen opzet ‘voor je boek maakt, kun je daama je ‘reativtet en energie volgen. Je hoeft niet meer linear te schrjven en kunt Dijvoorbeeld aan meer stukken tegelifs ‘werken; kriskras door je boek heen, vvan bullet naar bullet. Met een duideli- ke outline hoef je je geen zorgen meer te maken over wat waar past. Het biedt | Jehouvasttjdens het schrifproces en ‘eeft daartoor een compleet andere | ewvaring Is jouw boek levensvatbaar? Voor sommige schrivers staat het schrijven voorop, anderen vinden het fin als hun verhalen of belangriike bboodschap ook ect gelezen worden, doet en open staat voor feedback zodra {jeje titel en achterflaptekst deett, dan is de kans groter dat jouw boek ook echt {in een behoette voorziet. Google daar ‘om naar boeken over hetzelfde onder | werp, en bepaal hoe de insteek van Jouw boek anders of beter kan worden dan bestaande boeken. Zoek uit welke ‘zoekwoorden door jouw doelgroep | gebruikt worden, zodat je een goed F vindbare titel kiest. Als je van tevoren een beetje onderzoek | motie al zo vroeg in het proces aan bod. komt, nog voordat je met schrijven begint. Normaal gesproken beginnen © schrijvers pas over marketing na te denken wanneer hun bock kaar is, Dan ishet eigenlijcal te laa. Bij de lance ring van je boek heb je maar 66n mo: ment, terwijl in het voortraject meerde re momenten te creéren zijn Gebruik deze aanloop om je persoonli ke ervaringen tijdens het schrjfproces | tedelen, je netwerk uit te breiden en te ‘oefenen’ met een natuurlke manier vvan informatie verstrekken over je ‘onderwerp, dus niet het ititante en contraproductieve ‘koop mijn boek’”. Door eerst aan je achterflap en coverte werken, kun je jouw boek ook al pro- moten en zelfS verkopen voordat het Hiaar is. De schrivers die ik coach ‘verkopen vaak al honderden exempla- ren van het boek dat ze nog aan het scluijven zijn, door het concept aan hhun netwerk te presenteren. Durf jij het ook om te draaien? “Maak jj het schrjven van jouw boek | ook makkelifer, effciéntr én leuker | door met je achteriap en structur te beginnen? a | Esther Jacobs isintemationaalspreker, auteur van 30 boeken (onder andere Zo Schrifje een boek) en oxganisatorvan | schrifweken op exotische plekken. Je kunt bij haar terecht voor online coa- ching, workshops, haar online program- ma of manuscriptheoordelingen. Esther lacobs wordt ook wel de'No-Bxcuses Lady’ genoemd omdat ze voor alles een ‘onconventionele oplossing vindt.Z0 ‘00k voor het schrijven van een boek Haar Reverse Writing-methode daast jeuitom met jeachterflap te beginnen enal promotie vorje boekte maken | ter je nog aan het schrjven bent. ro | beerhet zelf uitet de gratis checklist.

You might also like