ANALISIS UNTUK MENGENALPASTI RISIKO KEJADIAN LUBANG BENAM MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI

SA’ADIAH BINTI MOHD SAAT

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Geoinformatik)

Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi Universiti Teknologi Malaysia

FEBRUARI 2006

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ♦
JUDUL : ANALISIS UNTUK MENGENALPASTI RISIKO KEJADIAN LUBANG BENAM MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI SESI PENGAJIAN : 2004/05 Saya SA’ADIAH BINTI MOHD SAAT (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran di antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan (√ ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh Organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TERHAD √

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh

(TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap : NO. 55A, BATU 14 ½, 34500 BATU KURAU, PERAK DARUL RIDZUAN Tarikh : 25 Januari 2006

(TANDATANGAN PENYELIA)

PROF. DR. HALIM SETAN Nama Penyelia Tarikh :

CATATAN: * ** ♦

Potong yang tidak berkenaan. Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, Atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah Sarjana Sains ( Geoinformatik)”.

Institut Penyelidikan. 40450 Shah Alam.. Johor. Selangor. Pembangunan dan pengkomersilan (IRDC). Jasmee Jaafar. Tarikh : …………… . 81310 Skudai. Tarikh : …………… Disahkan oleh Penolong Pendaftar di SPS: Tandatangan Nama : …………………………………… GANESAN A/L ANDIMUTHU : ……………………………………. Madya Dr. : ……………………………………. Ketua Perundingan. Madya Dr. Alias Bin Abd Rahman Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi.BAHAGIAN A – Pengesahan Kerjasama* Adalah disahkan bahawa projek penyelidikan tesis ini telah dilaksanakan melalui kerjasama antara _______________________ dengan _______________________ Disahkan oleh: Tandatangan Nama Jawatan (Cop rasmi) * Jika penyediaan tesis/projek melibatkan kerjasama. Nama Penyelia Lain (jika ada) : : ……………………………………. UTM.. : ……………………………………. Universiti Teknologi Mara (UiTM). Nama dan Alamat Pemeriksa Dalam : Prof. BAHAGIAN B – Untuk Kegunaan Pejabat Sekolah Pengajian Siswazah Tesis ini telah diperiksa dan diakui oleh: Nama dan Alamat Pemeriksa Luar : Prof..

Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : SA’ADIAH BINTI MOHD SAAT .ii “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Muhammad Shamsuri Anak-anak yang tersayang Muhammad Syabil & Salma Liyana Untuk yang dikasihi Bonda Radziah & Ayahanda Mohd Saat Bonda Hajjah Rodziah & Ayahanda Haji Aziz Jua buat Kak Suraiya. Abang Saifo Bahri. Kak Salina. Abang Saripudin.iii Teristimewa buat suami tercinta. Adik Suriati & Adik Salwana .

Halim Setan dan Dr. Abd. Abd Nasir Matori di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar serta dorongan sehingga selesai kajian dijalankan. Madya Dr. Selain itu saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada En.iv PENGHARGAAN Syukur ke hadrat Allah s. Puan Norhayama Ramli. Encik Muhammad Shamsuri Aziz serta kakitangan Jabatan Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Petronas. Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Prof. Prof. Encik Zaini dan Encik Idris Mokhtar diatas bantuan. Jabatan Perancang Bandar. Penghargaan juga diberikan kepada Encik Mokhtar (CGIA). Majlis Bandaraya Ipoh dan Balai Polis Kg. Tuan Syed Baharom Azahar Syed Osman. Perak diatas kerjasama dan bantuan bagi kerja-kerja Pengukuran Geofizikal. Baru Bukit Merah diatas kerjasama yang telah diberikan. semangat dan dorongan dari kalian dalam menjayakan projek penyelidikan ini. Puan Suhaila. Kahar Imbi dari Jabatan Mineral dan Geosains.t di atas kekuatan mental dan fizikal yang dikurniakan.w. . Dr. Madya Ghazali Desa diatas nasihat dan panduan yang diberikan. Cik Yusyawati. Ucapan terima kasih juga kepada Unit GIS. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua penyelia saya Prof. Mazlan Napiah. Encik Johan Ariff. dapat saya menyiapkan penyelidikan dibawah tajuk Analisis Untuk Mengenalpasti Risiko Kejadian Lubang Benam Menggunakan GIS.

Hasil utama kajian ini ialah satu sistem bagi analisis risiko lubang benam untuk kawasan kediaman menggunakan teknik GIS. persekitaran dan aktiviti penduduk setempat.v ABSTRAK Kajian ini mengintegrasi kaedah Geofizikal.shp) dalam sistem unjuran yang sama iaitu RSO (Rectified Skew Orthomorphic). Analisis permukaan topografi ditunjukkan melalui visualisasi lapisan data GIS. Analisis Ruang bagi fenomena lubang benam dibangunkan melalui aplikasi GIS menggunakan komponen perisian ArcGIS (iaitu ArcMap dan ArcObjects). Fenoma lubang benam di kawasan kediaman dikaitkan dengan faktor geologi. Kaedah Geofizikal (iaitu Ukur Resistiviti menggunakan alat ABEM SAS 4000) dibuat bagi mengenalpasti struktur bawah tanah kawasan kajian. Selepas Ukur Resistiviti. dan diintegrasi ke dalam satu pangkalan data GIS. kedudukan jitu lubang benam ditentukan dengan alat GPS Topcon HiPER. . Mapinfo Professional serta Microsoft Visual Basic 6. Semua data yang berkaitan ditukarkan ke format GIS (*.0. Sistem Penentududukan Sejagat (GPS) dan Sistem Maklumat Geografi (GIS) bagi analisis risiko lubang benam di kawasan kediaman.

Geographical Positioning System (GPS) and Geographical Information System (GIS) for analysis of sinkhole risk in residential area. The sinkhole phenomena in residential area are related to geological factor.vi ABSTRACT This study integrates Geophysical Method. environment and local activities. After Resistivity survey. . and integrated into a GIS database.e. All relevant data were converted to GIS (*. Mapinfo Professional and Microsoft Visual Basic 6. precise locations of sinkhole were determined using GPS Topcon HiPER. Analysis of topographical surface is represented visually using GIS data layers. Resistivity survey using ABEM SAS 4000) was carried out to determine the subsurface structure of the study area. The main outcome of the research is a system for analysis for sinkhole risk in residential area via GIS technique. The Geophysical survey (i.shp) format in the same projection system namely RSO (Rectified Skew Orthomorphic). Spatial analysis for sinkhole phenomena was developed via GIS applications using ArcGIS components (i.e. ArcMap and ArcObjects).0.

2 1.5 Pengenalan Kajian Latarbelakang Pernyataan Masalah Objektif Kajian Skop Kajian i.3 1. Skop Penyelidikan 1 6 11 19 19 19 19 20 1.6 Sumbangan Kajian . Kawasan Kajian ii.1 1.4 1.vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGESAHAN KERJASAMA HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT JADUAL KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI ISTILAH SENARAI GAMBARFOTO SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xii xv xvi xvii 1 PENDAHULUAN 1.

4 Sistem Maklumat Geografi (GIS) 2.7 1.4.1 2.2 Kaedah Resistiviti Dua Dimensi (2D) 3.1.1 Perbezaan Nilai Resistiviti Bahan Dalam Tanah 3.viii 1.1.1 Definasi Dan Konsep GIS 3 PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA DAN SISTEM APLIKASI 3.2.3 Kaedah Mengesan Lubang Benam i) Kaedah Gerudi ii) Kaedah Seismos iii) Kaedah Georadar iv) Kaedah Mikrograviti v) Kaedah Resistiviti 2.1.3 Pengukuran Resistiviti 40 41 42 43 45 .2 Pengenalan Faktor Lubang Benam i) Aktiviti Perlombongan ii) Aktiviti Pembinaan iii) Musim Kemarau iv) Musim Tengkujuh 26 29 29 31 31 31 33 34 34 35 35 36 37 38 2.8 Metodologi Kajian Aliran Penulisan Kajian 21 24 2 FENOMENA LUBANG BENAM 2.1 3.2.2 Pengenalan Pengumpula Data 3.1 Pengukuran Geofizikal Untuk Data Resistiviti 3.2.2.

5 Pembangunan Sistem Aplikasi 3.2 Global Positioning System (GPS) 3.2 Cerapan Data GPS Di Lapangan 3.2.2.2.1 Proses Penukaran Data 3.3 Proses Penyuntingan Data Digital 3.2 Pengenalan Aplikasi Perisian GIS Untuk Permodelan Lubang Benam Kawasan Kediaman 85 86 93 97 4.3 3.3 Pengumpulan Data GIS (Peta Dasar) 46 54 54 56 59 61 61 63 64 65 67 67 68 69 69 70 73 75 Rekabentuk Pangkalan Data 3.1 4.5.2.5.2.3 Rekabentuk Konseptual Rekabentuk Logikal Rekabentuk Fizikal 3.3.2.1 Operasi Tindihlapis 3.2 3.5.2 Pertanyaan (SQL) Dan Carian 3.5.4 Hasil Analisis Dan Permodelan Lubang Benam Rumusan 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN .5.1 Analisis Zon Penampan Dan Kedekatan 3.1 Pengenalan Kepada GPS 3.ix Di Lapangan 3.3 4.3.4 Membangunkan Pangkalan Data 3.2 Analisis GIS Dalam Kajian 3.1.1 Visualisasi Data 3.2.2 Analisis Pemantauan Atau Ramalan (Prediction) 75 80 4 HASIL ANALISIS RISIKO LUBANG BENAM 4.4.4.3.2.5.1.1 3.4.2 Proses Pengimbasan & Pendigitan 3.

2 Kesimpulan Cadangan Untuk Penyelidikan Selanjutnya 99 103 RUJUKAN DAN BIBLIOGRAFI 107 LAMPIRAN Lampiran A (I) Lampiran A (II) Lampiran B Lampiran C Lampiran D Lampiran E Lampiran F Lampiran G Lampiran H 112 113 114 116 117 120 123 126 127 .1 5.x 5.

xi SENARAI JADUAL

NO. JADUAL

TAJUK

MUKA SURAT

2.1 3.1 3.2

Faktor Pembentukan Lubang Benam Klasifikasi Data GIS Untuk Tujuan Perolehan Data Nilai Resistiviti Sebahagian Batuan dan Tanah Dibawah Aras Air

32 42 44

3.3 3.4 3.5 3.6 4.1

Senarai Koordinat GPS Mengikut ID Lubang Benam Sumber-sumber Data GIS Senarai Lapisan Data Dalam Pangkalan Data GIS Ruang Storan Bagi Simpanan Lapisan Data GIS Senarai jumlah kediaman dan kategori indek Lubang Benam

58 60 64 65

97

xii SENARAI RAJAH

NO. RAJAH

TAJUK

MUKA SURAT

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 3.1

Retakan dalam batu kapur Tindakan hidrostatik Pembentukan Lubang Benam Peta Geologi secara umum bagi kawasan Ipoh Fenomena Lubang Benam di Orlando Florida Prosedur Kajian Proses kajian secara konseptual Fenomena tanah runtuh di kawasan batukapur Peringkat Pembentukkan Lubang Benam Garisan ukur Resistiviti (1) & (2) Bagi Sebahagian Kg. Baru Bukit Merah, Ipoh

2 3 3 8 12 22 23 27 28

47

3.2

Menu untuk mengimport data dalam Perisian S4KWin 49

3.3

Arahan untuk membuka dan membaca format data dalam Perisian RES2DINV 50 50

3.4

Keputusan bacaan data bagi Garis Ukur Resistiviti (1)

3.5 3.6(a) 3.6(b) 3.7 3.8 3.9 3.10

Arahan Least Square Inversion Model imej Ressitiviti bagi Garis Ukur (1) Model imej Ressitiviti bagi Garis Ukur (2) Komponen Sistem GPS (Dana, 1994) Gugusan 24 Satelit GPS (Dana, 1994) Prosedur Bagi Pengukuran GPS Lokasi cerapan data GPS bagi sebahagian Kawasan Kajia n

51 52 52 55 55 57

58 62 66 70

3.11 3.12 3.13

E-R Diagram Proses Pembangunan Pangkalan Data GIS Konsep Operasi Tindihlapis

xiii 3.14 3.15 Pemilihan Arahan Dalam Fungsi GeoProcessing Menentukan Input Theme dan Overlay Theme Dalam Operasi Intersect 3.16 3.17 72 71

Hasil Operasi Tindihlapis (Residential Limestone) 72 Hasil Pertanyaan Bagi Kediaman Di Kawasan Batu Kapur 74

3.18

Kotak Diolog Bagi Pertanyaan Melalui Data Attribut 74 76 77

3.19 3.20 3.21

Lokasi Garis Fault Line Kotak Dialog Untuk Membina Zon Penampan Maklumat- maklumat Berkaitan Operasi Buffering Yang Diperlukan

78

3.22

Hasil Operasi Buffering Keatas Lapisan Data Sinkhole Fault Line 79

3.23

Lokasi Dan Data Attribut Data Lubang Benam Dalam Kawasan Zon Buffering 79 80

3.24 3.25

Lapisan Data Sinkhole Index Operasi Tindihlapis Bagi Lapisan Data Sinkhole Index dan Residential Area

81 82 83 84

3.26 3.27 3.28 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Kediaman Dalam Indek Paling Bahaya (1) Kediaman Dalam Indek Sedarhana Bahaya (2) Kediaman Dalam Indek Kurang Bahaya (3)

Contoh Bahasa Pengaturcaraan Dalam Arc Objects 86 Paparan Skrin Pengenalan (splash) Paparan Menu Pilihan Utama Antaramuka Paparan Visualisasi Paparan Antaramuka Menu Bagi GIS Spatial Analysis 89 87 87 88

4.6

Paparan Antaramuka Result of GIS Spatial Analysis 90 91 91 93 94 95

4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

Paparan Antaramuka ArcMap Contoh Fungsi Pilihan Dalam ArcMap Paparan Sebahagian Antaramuka Laporan Kawasan Kejadian Lubang Benam Keseluruhan Kawasan Zon Penampan Lubang Benam

xiv 4.12 Gambaran Kedudukan Sinkhole Fault Line dan Jarak Kesan Resistiviti Elektrik 96 .

xv SENARAI DAFTAR ISTILAH Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Analisis Jaringan Analisis kedekatan Analisis Ruang Batukapur Bentuk Benar Serong Ditepati Garis sesar Kerintangan Elektrik Lembung Lubang Benam Pemprosesan lepas Penentududukan Permodelan Rajah Hubungan Entiti Rongga Sistem Maklumat Geografi (SMG) Tindihlapis Ujian Panaterat Piawai Zon Penampan Network Analysis Proximity Analysis Spatial Analysis Limestone Rectified Skew Orthomorphic Fault line Resistivity Underground Water Sinkhole Post Processing Positioning Modeling E-R Diagram Cavity Geographic Information System (GIS) Overlay Standard Penetration Test Buffering Zone .

Baru Bukit Merah Contoh Lubang Benam Di Kawasan Kem Oran Mata Ayer. Perlis 15 15 1. TAJUK MUKA SURAT 1.2 3.1 3.2(c) Lubang Benam Berhampiran Semboyan RAJD 16 1.xvi SENARAI GAMBARFOTO NO.2 3.3 Winter Park Florida.2(d) Kesan Lubang Benam Di Sebahagian Asrama RAJD 17 2. Amerika Syarikat Kerja-kerja Setting-up Terrameter SAS4000 Sambungan Elektrod Pada Jarak 80 Meter Komponen TopCON HiPER . Kg.1 Sebahagian Kawasan Lombong New Lahat Mine Ipoh 30 33 47 48 56 2.2(a) Pandangan Sisi Rumah No 934.1 1.2(b) Lubang Benam Berhampiran Bangunan Cawangan 16 1.

Industrial Design & Technology Exhibition 2005 127 . Perak 112 A(II) Peta Kg. Innovation. Ipoh. Baru Bukit Merah 113 B Senarai Kejadian Lubang Benam 114 C Jadual Perlaksanaan Penyelidikan 116 D Contoh Data Dari Alat Ukur Geofizik Abem SAS4000 117 E Prosedur Cerapan Dan Memuat Turun Data GPS 120 F Prosedur Pemprosesan Data GPS 123 G POSTER – International Symposium & Exhibition On Geoinformation 2004 126 H POSTER – International Invention.xvii SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A(I) Peta Lembah Kinta.

Tarikh : …………… .BAHAGIAN A – Pengesahan Kerjasama* Adalah disahkan bahawa projek penyelidikan tesis ini telah dilaksanakan melalui kerjasama antara _______________________ dengan _______________________ Disahkan oleh: Tandatangan Nama Jawatan (Cop rasmi) * Jika penyediaan tesis/projek melibatkan kerjasama.. Universiti Teknologi Mara (UiTM). Madya Dr. 40450 Shah Alam. Nama Penyelia Lain (jika ada) : : ……………………………………. Johor. UTM.. Selangor. : ……………………………………. 81310 Skudai. Ketua Perundingan. Pembangunan dan pengkomersilan (IRDC). Nama dan Alamat Pemeriksa Dalam : Prof. Tarikh : …………… Disahkan oleh Penolong Pendaftar di SPS: Tandatangan Nama : …………………………………… GANESAN A/L ANDIMUTHU : …………………………………….. Madya Dr. Alias Bin Abd Rahman Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi. BAHAGIAN B – Untuk Kegunaan Pejabat Sekolah Pengajian Siswazah Tesis ini telah diperiksa dan diakui oleh: Nama dan Alamat Pemeriksa Luar : Prof. Jasmee Jaafar. Institut Penyelidikan. : …………………………………….

ANALISIS UNTUK MENGENALPASTI RISIKO KEJADIAN LUBANG BENAM MENGGUNAKAN GIS SA’ADIAH BINTI MOHD SAAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA .

Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : SA’ADIAH BINTI MOHD SAAT .ii “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Abang Saifo Bahri.iii Teristimewa buat suami tercinta. Kak Salina. Adik Suriati & Adik Salwana . Abang Saripudin. Muhammad Shamsuri Anak-anak yang tersayang Muhammad Syabil & Salma Liyana Untuk yang dikasihi Bonda Radziah & Ayahanda Mohd Saat Bonda Hajjah Rodziah & Ayahanda Haji Aziz Jua buat Kak Suraiya.

Halim Setan dan Dr. . Puan Suhaila. Jabatan Perancang Bandar. Madya Dr. Madya Ghazali Desa diatas nasihat dan panduan yang diberikan. Abd.iv PENGHARGAAN Syukur ke hadrat Allah s. Encik Zaini dan Encik Idris Mokhtar diatas bantuan. Tuan Syed Baharom Azahar Syed Osman. Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Prof. Majlis Bandaraya Ipoh dan Balai Polis Kg. Puan Norhayama Ramli. Kahar Imbi dari Jabatan Mineral dan Geosains. semangat dan dorongan dari kalian dalam menjayakan projek penyelidikan ini. Dr. Perak diatas kerjasama dan bantuan bagi kerja-kerja Pengukuran Geofizikal.w. Encik Muhammad Shamsuri Aziz serta kakitangan Jabatan Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Petronas. Mazlan Napiah. dapat saya menyiapkan penyelidikan dibawah tajuk Analisis Untuk Mengenalpasti Risiko Kejadian Lubang Benam Menggunakan GIS.t di atas kekuatan mental dan fizikal yang dikurniakan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua penyelia saya Prof. Penghargaan juga diberikan kepada Encik Mokhtar (CGIA). Cik Yusyawati. Abd Nasir Matori di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar serta dorongan sehingga selesai kajian dijalankan. Ucapan terima kasih juga kepada Unit GIS. Encik Johan Ariff. Selain itu saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada En. Prof. Baru Bukit Merah diatas kerjasama yang telah diberikan.

Menggunakan aplikasi GIS. data topografi kawasan kajian akan dikenalpasti supaya analisis awal dapat dibentuk melalui visualisasi lapisan data GIS sedia ada. Kawasan yang dikenalpasti adanya pembentukan lubang benam akan dibuat pengukuran GPS melibatkan alat Topcon HiPER yang berkejituan tinggi bagi tujuan mendapatkan kedudukan lokasi selepas data resistiviti diambil. teknik cerapan GPS dan aplikasi GIS bagi analisis risiko lubang benam di kawasan kediaman. Analisis Ruang bagi pembentukan dan kejadian lubang benam dipaparkan melalui aplikasi GIS menggunakan komponen perisian ArcGIS iaitu ArcMap dan ArcObjects.v ABSTRAK Kajian ini dibangunkan melalui integrasi kaedah Geofizikal.shp) dalam sistem unjuran yang sama iaitu RSO (Rectified Skew Orthomorphic) dan pangkalan data GIS dibangunkan. Sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu pihak yang terlibat dengan perancangan dan pembangunan kawasan perumahan sebagai panduan membangunkan sesuatu kawasan bagi tujuan kediaman agar dapat dielakkan dari risiko berlakunya kejadian lubang benam.0. persekitaran dan aktiviti penduduk setempat. Seterusnya. Pembentukan dan kejadian lubang benam di kawasan kediaman dikaitkan dengan beberapa faktor geologi. Hasil kajian adalah analisis risiko lubang benam untuk kawasan kediaman menggunakan teknik GIS. Mapinfo Professional serta Microsoft Visual Basic 6. . Data-data ini ditukarkan ke format GIS (*. pengukuran Geofizikal iaitu melibatkan pengukuran Resistiviti dibuat bagi mengenalpasti struktur bawah tanah kawasan kajian dengan menggunakan alat ABEM SAS 4000.

The very accurate GPS survey by Topcon HiPER is needed to have the exactly location of sinkhole after resistivity survey.0. These GIS application has been used as spatial analysis for sinkhole performing and phenomena which developed using ArcGIS component. Geographical Positioning Systems (GPS) survey and Geographical Information Systems (GIS) for analysis of sinkhole risk in residential area. GIS data layers. suitable for further planning and development in residential area. From this study. to determine the subsurface structure. specifically ArcMap and ArcObjects. As a result. . The above combination data was integrated as a GIS database. The above combination data was converted to SHP (ESRI) format in same projection system namely RSO (Rectified Skew Orthomorphic) and GIS database was developed. it is concluded these applications and analysis now ready for planer as a data sources. environment and locally activities. Thus. visualization analysis of topographical surface is represents. the geophysical survey including resistivity survey was carried out by using ABEM SAS 4000. this capability of GIS analysis for sinkhole risk in residential area was developed by GIS technique.vi ABSTRACT This study integrates Geophysical Method. and avoid of sinkhole phenomena. The sinkhole phenomena in residential area is related to geological factor. Mapinfo Professional and Microsoft Visual Basic 6.

6 Sumbangan Kajian . Kawasan Kajian ii. Skop Penyelidikan 1 6 11 19 19 19 19 20 1.3 1.1 1.4 1.2 1.vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGESAHAN KERJASAMA HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT JADUAL KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI ISTILAH SENARAI GAMBARFOTO SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xii xv xvi xvii 1 PENDAHULUAN 1.5 Pengenalan Kajian Latarbelakang Pernyataan Masalah Objektif Kajian Skop Kajian i.

4.8 Metodologi Kajian Aliran Penulisan Kajian 21 24 2 FENOMENA LUBANG BENAM 2.1.1.1 Perbezaan Nilai Resistiviti Bahan Dalam Tanah 3.2.7 1.1 Definasi Dan Konsep GIS 3 PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA DAN SISTEM APLIKASI 3.3 Kaedah Mengesan Lubang Benam i) Kaedah Gerudi ii) Kaedah Seismos iii) Kaedah Georadar iv) Kaedah Mikrograviti v) Kaedah Resistiviti 2.1 3.2 Pengenalan Faktor Lubang Benam i) Aktiviti Perlombongan ii) Aktiviti Pembinaan iii) Musim Kemarau iv) Musim Tengkujuh 26 29 29 31 31 31 33 34 34 35 35 36 37 38 2.1 Pengukuran Geofizikal Untuk Data Resistiviti 3.2 Pengenalan Pengumpula Data 3.2.2 Kaedah Resistiviti Dua Dimensi (2D) 3.4 Sistem Maklumat Geografi (GIS) 2.viii 1.2.1.1 2.2.3 Pengukuran Resistiviti 40 41 42 43 45 .

1 Analisis Zon Penampan Dan Kedekatan 3.5.1 3.2.3.1 Visualisasi Data 3.ix Di Lapangan 3.3 3.2.1 4.2.2.3 4.3.1 Proses Penukaran Data 3.4 Membangunkan Pangkalan Data 3.2 Analisis GIS Dalam Kajian 3.5 Pembangunan Sistem Aplikasi 3.5.2 Cerapan Data GPS Di Lapangan 3.3 Proses Penyuntingan Data Digital 3.3 Rekabentuk Konseptual Rekabentuk Logikal Rekabentuk Fizikal 3.2.4.5.1.1 Pengenalan Kepada GPS 3.1.2 Pengenalan Aplikasi Perisian GIS Untuk Permodelan Lubang Benam Kawasan Kediaman 85 86 93 97 4.2.2 Pertanyaan (SQL) Dan Carian 3.2 Analisis Pemantauan Atau Ramalan (Prediction) 75 80 4 HASIL ANALISIS RISIKO LUBANG BENAM 4.1 Operasi Tindihlapis 3.4 Hasil Analisis Dan Permodelan Lubang Benam Rumusan 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN .5.5.4.2.2.3 Pengumpulan Data GIS (Peta Dasar) 46 54 54 56 59 61 61 63 64 65 67 67 68 69 69 70 73 75 Rekabentuk Pangkalan Data 3.2 Proses Pengimbasan & Pendigitan 3.5.2 3.4.2 Global Positioning System (GPS) 3.3.

1 5.2 Kesimpulan Cadangan Untuk Penyelidikan Selanjutnya 99 103 RUJUKAN DAN BIBLIOGRAFI 107 LAMPIRAN Lampiran A (I) Lampiran A (II) Lampiran B Lampiran C Lampiran D Lampiran E Lampiran F Lampiran G Lampiran H 112 113 114 116 117 120 123 126 127 .x 5.

JADUAL TAJUK MUKA SURAT 2.2 Faktor Pembentukan Lubang Benam Klasifikasi Data GIS Untuk Tujuan Perolehan Data Nilai Resistiviti Sebahagian Batuan dan Tanah Dibawah Aras Air 32 42 44 3.xi SENARAI JADUAL NO.1 3.1 Senarai Koordinat GPS Mengikut ID Lubang Benam Sumber-sumber Data GIS Senarai Lapisan Data Dalam Pangkalan Data GIS Ruang Storan Bagi Simpanan Lapisan Data GIS Senarai jumlah kediaman dan kategori indek Lubang Benam 58 60 64 65 97 .4 3.3 3.6 4.1 3.5 3.

1 Retakan dalam batu kapur Tindakan hidrostatik Pembentukan Lubang Benam Peta Geologi secara umum bagi kawasan Ipoh Fenomena Lubang Benam di Orlando Florida Prosedur Kajian Proses kajian secara konseptual Fenomena tanah runtuh di kawasan batukapur Peringkat Pembentukkan Lubang Benam Garisan ukur Resistiviti (1) & (2) Bagi Sebahagian Kg.9 3. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.10 Arahan Least Square Inversion Model imej Ressitiviti bagi Garis Ukur (1) Model imej Ressitiviti bagi Garis Ukur (2) Komponen Sistem GPS (Dana.1 1. Ipoh 2 3 3 8 12 22 23 27 28 47 3. Baru Bukit Merah.4 Keputusan bacaan data bagi Garis Ukur Resistiviti (1) 3.12 3.11 3.6(a) 3.xii SENARAI RAJAH NO.7 2.5 1.2 Menu untuk mengimport data dalam Perisian S4KWin 49 3.2 1. 1994) Gugusan 24 Satelit GPS (Dana.7 3.6(b) 3.1 2.2 3.8 3. 1994) Prosedur Bagi Pengukuran GPS Lokasi cerapan data GPS bagi sebahagian Kawasan Kajia n 51 52 52 55 55 57 58 62 66 70 3.3 Arahan untuk membuka dan membaca format data dalam Perisian RES2DINV 50 50 3.3 1.13 E-R Diagram Proses Pembangunan Pangkalan Data GIS Konsep Operasi Tindihlapis .4 1.6 1.5 3.

9 4.16 3.14 3.19 3.20 3.7 4.24 3.11 Paparan Antaramuka ArcMap Contoh Fungsi Pilihan Dalam ArcMap Paparan Sebahagian Antaramuka Laporan Kawasan Kejadian Lubang Benam Keseluruhan Kawasan Zon Penampan Lubang Benam .25 Lapisan Data Sinkhole Index Operasi Tindihlapis Bagi Lapisan Data Sinkhole Index dan Residential Area 81 82 83 84 3.27 3.1 4.4 4.22 Hasil Operasi Buffering Keatas Lapisan Data Sinkhole Fault Line 79 3.21 Lokasi Garis Fault Line Kotak Dialog Untuk Membina Zon Penampan Maklumat.8 4.2 4.5 Kediaman Dalam Indek Paling Bahaya (1) Kediaman Dalam Indek Sedarhana Bahaya (2) Kediaman Dalam Indek Kurang Bahaya (3) Contoh Bahasa Pengaturcaraan Dalam Arc Objects 86 Paparan Skrin Pengenalan (splash) Paparan Menu Pilihan Utama Antaramuka Paparan Visualisasi Paparan Antaramuka Menu Bagi GIS Spatial Analysis 89 87 87 88 4.17 72 71 Hasil Operasi Tindihlapis (Residential Limestone) 72 Hasil Pertanyaan Bagi Kediaman Di Kawasan Batu Kapur 74 3.23 Lokasi Dan Data Attribut Data Lubang Benam Dalam Kawasan Zon Buffering 79 80 3.maklumat Berkaitan Operasi Buffering Yang Diperlukan 78 3.6 Paparan Antaramuka Result of GIS Spatial Analysis 90 91 91 93 94 95 4.xiii 3.15 Pemilihan Arahan Dalam Fungsi GeoProcessing Menentukan Input Theme dan Overlay Theme Dalam Operasi Intersect 3.28 4.26 3.3 4.18 Kotak Diolog Bagi Pertanyaan Melalui Data Attribut 74 76 77 3.10 4.

xiv 4.12 Gambaran Kedudukan Sinkhole Fault Line dan Jarak Kesan Resistiviti Elektrik 96 .

xv SENARAI DAFTAR ISTILAH Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Analisis Jaringan Analisis kedekatan Analisis Ruang Batukapur Bentuk Benar Serong Ditepati Garis sesar Kerintangan Elektrik Lembung Lubang Benam Pemprosesan lepas Penentududukan Permodelan Rajah Hubungan Entiti Rongga Sistem Maklumat Geografi (SMG) Tindihlapis Ujian Panaterat Piawai Zon Penampan Network Analysis Proximity Analysis Spatial Analysis Limestone Rectified Skew Orthomorphic Fault line Resistivity Underground Water Sinkhole Post Processing Positioning Modeling E-R Diagram Cavity Geographic Information System (GIS) Overlay Standard Penetration Test Buffering Zone .

Baru Bukit Merah Contoh Lubang Benam Di Kawasan Kem Oran Mata Ayer.2(a) Pandangan Sisi Rumah No 934.3 Winter Park Florida.2 3.2(b) Lubang Benam Berhampiran Bangunan Cawangan 16 1.2 3. Amerika Syarikat Kerja-kerja Setting-up Terrameter SAS4000 Sambungan Elektrod Pada Jarak 80 Meter Komponen TopCON HiPER . Kg. TAJUK MUKA SURAT 1. Perlis 15 15 1.1 Sebahagian Kawasan Lombong New Lahat Mine Ipoh 30 33 47 48 56 2.1 3.1 1.xvi SENARAI GAMBARFOTO NO.2(d) Kesan Lubang Benam Di Sebahagian Asrama RAJD 17 2.2(c) Lubang Benam Berhampiran Semboyan RAJD 16 1.

Innovation.xvii SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A(I) Peta Lembah Kinta. Industrial Design & Technology Exhibition 2005 127 . Baru Bukit Merah 113 B Senarai Kejadian Lubang Benam 114 C Jadual Perlaksanaan Penyelidikan 116 D Contoh Data Dari Alat Ukur Geofizik Abem SAS4000 117 E Prosedur Cerapan Dan Memuat Turun Data GPS 120 F Prosedur Pemprosesan Data GPS 123 G POSTER – International Symposium & Exhibition On Geoinformation 2004 126 H POSTER – International Invention. Perak 112 A(II) Peta Kg. Ipoh.

Selain dari batu kapur. Seterusnya turun naik paras air menyebabkan berlakunya hakisan. jenis batuan lain yang terdapat di kawasan . (1999).BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Mengikut Smith. lubang benam atau sinkhole didefinasikan sebagai “Pembentukan lubang pada saiz tertentu dari atas permukaan tanah hingga ke dasar dengan bacaan ke dalaman dan diameter tertentu. Lubang benam atau sinkhole adalah fenomena struktur geologi yang terdapat di kawasan batu kapur yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti pemendapan semulajadi (Yip. Ianya terbentuk bermula dari pembentukan lohong atau gua di bawah tanah di kawasan yang didasari oleh batu kapur”. Bagi kawasan batu kapur. retakan yang berlaku dalam lapisannya membentuk rongga bawah tanah. 1998). dan rongga tersebut akan membesar menyebabkan terbentuknya lubang benam.

permukaan tanah pasir tanah liat batu kapur arah aliran air retakan ruang berair Rajah 1. Melalui peredaran masa geologikal.2. 1995).1 hingga Rajah 1. Sebab utama pembentukan lubang benam ialah terlarutnya batuan kapur oleh air berasid.1. Sebaliknya apabila paras permukaan air bawah tanah rendah. Ini akan mempercepatkan lagi proses runtuhan tanah yang akan membentuk lubang benam seperti Rajah 1. juga termasuk batuan dasar. Proses ini secara perlahan akan melarutkan batu kapur. Ini juga termasuklah batuan dasar dan tanah-tanih di atas rekahan-rekahan tersebut yang akan terjatuh ke dalam rongga-rongga ini seperti dalam Rajah 1. akan membentuk larutan asid karbonik yang akan tertapis melalui celah-celah rekahan. schist dan batu-batan mineral hablur jenis kuartza (Yip. rekahan-rekahan akan terbentuk. apabila kadar larutnya batu kapur di sepanjang zon ini tinggi.1 : Retakan Dalam Batu Kapur (Chow. maka runtuhan tanah ke dalam rongga-rongga ini akan berlaku seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Sekiranya paras permukaan air bawah tanah adalah tinggi. tekanan hidrostatik ke bahagian atas akan menghalang berlakunya tanah runtuh.2 lubang benam adalah batu granit.3 menunjukkan fenomena kejadian lubang benam secara berperingkat.1995) . Rajah 1. 1998). Air hujan yang menyerap karbon dioksida di udara.3 (Chow.

1995) Secara umumnya. keadaan cuaca. musim kemarau dan musim tengkujuh (Sarimah. 1989). . Faktor semulajadi atau geologikal adalah seperti kitaran geologikal.3 : Pembentukan Lubang Benam (Chow. Di antara contoh faktor kitaran geologikal adalah seperti pelonggokan. pembentukan lubang benam disebabkan oleh faktor semulajadi atau geologikal dan faktor aktiviti setempat. 1999). kelembapan tanah adalah rendah. ikatan antara zarah-zarah tanah menjadi longgar dan ini akan memudahkan pembentukan rongga-rongga.2 : Tindakan Hidrostatik (Chow. 1995) permukaan benam lubang benam Rajah 1. penggondolan dan pergerakan muka bumi (Whittaker & Reddick.3 tekanan hidrostatik ruang berair Rajah 1. Pergerakan tanah yang berterusan terhadap rongga-rongga tanah ini juga akan menyebabkan lubang benam terbentuk. Pada musim kemarau.

. penanaman cerucuk misalnya menghasilkan gegaran yang kuat menyebabkan runtuhan pada struktur tanah. Tempat di mana terjadi runtuha n di permukaan dikenali sebagai lubang benam. Dalam tempoh yang amat lama saliran ini membesar disebabkan oleh proses pelarutan dan akhirnya membentuk rangkaian terowong dan rongga dalam batuan batu kapur tersebut (Abd. 2001). pasti mengalami kejadian tanah jerlus sama ada disebabkan fenomena lubang benam atau runtuhan bumbung gua bawah tanah atau lebih dikenali sebagai fenomena dolina (Salina. beberapa kolam perlu digali untuk mengepam air dalam kuantiti yang banyak. Dalam aktiviti perlombongan. Ini menyebabkan berlakunya retakan-retakan kecil yang akhirnya membentuk lohong di dalam tanah. Kahar.4 Pembentukan lubang benam juga berkait rapat dengan musim hujan atau musim tengkujuh. 1990). Pembentukan rongga atau rekahan tersebut lama kelamaan menjadi besar sehingga bahagian atas menjadi nipis dan tidak dapat menampung beban di atasnya dan akhirnya jatuh. Air hujan semasa jatuh akan menyerap karbon dioksida di udara dan menjadi larutan asid karbonat lemah (White. Perubahan ini mengakibatkan hakisan pada batu kapur yang akhirnya akan membentuk lohong dan penurunan paras air bumi akan berlaku. Kerja-kerja perlombongan yang berterusan menyebabkan arah pengaliran air akan berubah. 2000). ia akan bertindak dengan karbonat lemah pada zon rekahan dan seterusnya membentuk laluan (Palmer. Apabila air berasid melalui bahagian batu kapur. Berdasarkan kajian geologi. Dalam kerja-kerja pembinaan contohnya. 1990). Pembentukan lohong ini membantu pembentukan lubang benam. Manakala faktor aktiviti manusia adalah seperti kegiatan perlombongan dan kerja-kerja pembinaan. setiap kawasan yang didasari batu kapur.

Kajian ini menggabung tiga kaedah iaitu aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS). Seterusnya GPS digunakan untuk mendapatkan koordinat (X. Pengukuran resistiviti menggunakan alat ABEM SAS 4000. Bagi Lembah Kinta. Di kedua-dua kawasan ini permukaan bawah tanahnya terdiri dari lapisan batu kapur (Shu. Setelah dikenalpasti kawasan tersebut boleh mengakibatkan lubang benam. Keadaan separa permukaan mungkin dibuktikan dengan menggunakan ujian panaterat piawai. kaedah yang digunakan oleh Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) Perak untuk mengesan pembentukan lubang benam adalah teknik geofizikal seperti mikro graviti. Manakala pengukuran Geofizikal iaitu melibatkan pengukuran resistiviti telah dibuat bagi mengenalpasti struktur bawah tanah kawasan kajian. piezometer hendaklah dipasang (Chow. sekiranya kawasan tersebut disyaki. Bagi mengukuhkan arah dan kelajuan aliran bawah tanah. GIS diaplikasikan bagi menganalisis kejadian lubang benam di kawasan penempatan dengan memproses. teknik pengukuran Geofizikal dan teknik Sistem Penentuan Sejagat (GPS). ground penetrating radar atau kaedah resistiviti elektrik atau kombinasi ke dua-dua kaedah ini. menyimpan dan menggabungkan dengan pelbagai sumber data. kerja-kerja penggalian akan dibuat untuk mengenalpasti rongga yang ada dalam lapisan batu kapur ini.5 Kejadian lubang benam di Semenanjung Malaysia banyak tertumpu di Lembah Kelang dan Lembah Kinta. jalan raya dan perimeter lubang seperti kedalaman dan diameter lubang.Y) bagi kedudukan lubang benam yang kritikal. 1995). Setelah . Dari kaedah geofizikal. Ianya dilakukan di kedua-dua permukaan dalam dan luar kawasan tersebut. langkah seterusnya adalah penyediaan peta kawasan dengan keratan rentas yang menunjukkan data yang terlibat seperti bangunan. 1995). menggali dan kaedah sounding electric piezocone.

Gunung Rapat dan Gunung Panjang. Zon kedua pula menjurus arah utara barat. kejadian lubang benam dikenalpasti dalam dua bentuk zon. 2000).laut di sepanjang sisi barat Lembah Kinta. Menglembu. diameternya berukuran 10. Walaupun lokasi tersebut tiada rekod menunjukkan ianya terlibat dengan aktiviti perlombongan.2 KAJIAN LATAR BELAKANG Di Malaysia kejadian lubang benam direkodkan kerap berlaku di Lembah Kelang iaitu di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor serta di Lembah Kinta. iaitu dari Batu Gajah melalui Lahat. Dalam kejadian lubang benam tersebut. Kedua-dua lokasi ini merupakan bekas lombong yang aktif sehingga awal tahun sembilan puluhan.6 meter telah dicatatkan (Salina. Kawasan Lembah Kinta telah dipilih sebagai kawasan kajian. analisis ruang GIS dibangunkan. GPS dan Model Resistiviti diintegrasikan. Perlis pada tahun 16 Oktober 2000. Kawasan bagi Lokasi kerjakerja lapangan telah dijalankan di Kampung Baru Bukit Merah yang merupakan .5 meter dengan kedalaman 9. zon penampan (buffering) dan kedekatan (proximity). iaitu berhampiran Gunung Lanno.6 kesemua data dari tiga sumber iaitu Topografi. Selain dari itu. Jelapang dan Tasek.laut di sebelah timur. Zon pertama menjurus arah utara timur. Manjoi. 1. Bagi Lembah Kinta. Bukit Merah. Perak. Analisis ini melibatkan pertanyaan. kejadian yang serupa juga pernah berlaku di Kem Rejimen Askar Jurutera Diraja (RAJD) Kangar. pertindihan lapisan data (overlay). ianya mencatatkan sebagai kejadian lubang benam yang terbesar di Malaysia setakat ini.

7 kawasan yang terletak di sisi barat Lembah Kinta. Selain dari itu.4 menunjukkan peta geologi secara umum bagi Bandaraya Ipoh dan sekitarnya. 1995). kawasan batu kapur juga didapati di Kuala Lumpur yang meliputi satu pertiga daripada keluasan bandaraya tersebut dan bagi negeri Perlis terdapat kurang dari sepuluh peratus sahaja daripada keluasan negeri. Rajah 1.4 mengandungi maklumat jenis batuan dengan diwakili oleh simbol-simbol yang telah ditunjukkan. ganit dan kuartza. Dianggarkan 10 peratus dari keluasan negeri Perak iaitu Bandaraya Ipoh dan sekitarnya merupakan kawasan batu kapur. Terdapat beberapa jenis batuan yang dikenalpasti iaitu batu kapur. JMG Perak telah merekodkan kejadian lubang benam dari tahun 1955 hingga 1995. argillaceous facies. Pada akhir kajian penulis telah menghasilkan peta geologi yang lengkap bagi kawasan Lembah Kinta. Di Kelantan batu kapur terdapat di Gua Musang iaitu kurang lima peratus keluasan negeri Kelantan dan di Kedah terdapat kurang dari perpuluhan satu peratus dari keluasan negeri (Salina. jalanraya. bangunan dan yang paling . Lubang benam yang berlaku di kawasan penempatan boleh memusnahkan atau merugikan harta benda seperti rumah. Dianggarkan 80 peratus daripada kawasan Lembah Kinta dilapisi oleh batu kapur yang mana sebahagiannya dikenali sebagai bukit-bukit batu kapur (Shu. bangunan atau lebih teruk lagi boleh mengorbankan nyawa penduduk setempat. Kebanyakan kejadian lubang benam telah mengakibatkan kemusnahan kediaman. 2000). Peta pada Rajah 1.

1995).8 teruk telah mengorbankan tiga orang pada tahun 1978 di Mambang Diawan. Jelapang Silibin Buntong IPOH Falim Menglembu Kg. Baru Bukit Merah (Kawasan Kerja Pengukuran) Kawasan Kerja-kerja Pengukuran PETUNJUK : Lahat Rajah 1. Air Kuning.4 : Peta Geologi Secara Umum Bagi Kawasan Ipoh (Shu. Perak (Chow. 1995) .

Resistiviti dan Seismic (refraction/reflection) (Chow. 1995) melibatkan 2 aspek. Ukur .9 Walaupun terdapat banyak kawasan yang terdedah dengan fenomena lubang benam di Lembah Kinta. Geo-radar (transient electromagnetic). Oleh yang demikian pihak Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan perlu mencari satu alternatif bagi menentukan terlebih dahulu struktur tanah bagi tujuan pembangunan kediaman sama ada sesuai ataupun sebaliknya. projek-projek pembangunan tanah sebagai kawasan penempatan tidak boleh dihentikan kerana keperluan kediaman kepada penduduk semakin meningkat. Hasil dari kajian literatur. peralatan dan prosedur yang digunakan juga berbeza-beza. penulis mendapati penyiasatan ke atas lubang benam oleh pihak JMG Perak tidak mengaitkan kaedah pengukuran Geofizikal yang telah disenaraikan dengan teknik GIS dan teknologi GPS. Teknik pengukuran Geofizikal telah digunakan oleh JMG Perak untuk membuat penyiasatan ke atas pembentukan dan kejadian lohong atau gua di bawah tanah di kawasan batu kapur. Teknik ini diaplikasikan berdasarkan keadaan fizikal kawasan batu kapur yang berbeza-beza dan material lain yang terdapat pada lohong yang terbentuk Oleh kerana teknik pengukuran Geofizikal yang berbeza. Oleh yang demikian penyiasatan ke atas struktur sub permukaan tanah perlu dijalankan sebelum membangunkan sesuatu kawasan khususnya kawasan kediaman. Ukur tekimetri pula digunakan bagi proses pemetaan. iaitu Pemetaan Permukaan (surface mapping) dan kaedah Korekan (drilling) di bahagian bawah tanah. Terdapat empat teknik pengukuran Geofizikal yang digunakan oleh JMG Perak iaitu teknik Mikrograviti. 1995). Kajian mengenai lubang benam sebelum ini (Chow.

iaitu kaedah statik.10 tekimetri juga termasuk pengukuran ketepatan ketinggian dan menghasilkan kontor bagi kawasan yang bercerun. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah resistiviti yang melibatkan aspek pemetaan permukaan. 2003). Kaedah kinematik pula membolehkan pengguna mengukur dengan pantas dan tepat garis dasar dari satu kedudukan ke . rapid static. perubahan arus elektrik yang melalui subpermukaan dapat ditafsirkan. stop-and-go kinematik. nilai ketepatan data boleh diperolehi sehingga kurang dari 1 sentimeter (Wilson. pseudo—kinematic serta real time kinematic (RTK) dan on-the-fly (OTF) kinematic (Technical Engineering And Design Guides. Kaedah-kaedah yang digunakan dalam kajian ini dikhususkan secara mendalam dari aspek geofizikal (Chow. maka kaedah resistiviti amat sesuai digunakan. kinematik. Dengan menggunakan prosedur tertentu. Kaedah statik digunakan sebagai teknik pembezaan untuk ukur kawalan dan geodetik. Oleh kerana di bahagian sub-permukaan banyak mengalami perubahan geologi. kinematik dan stop-and-go. Dengan kaedah statik. Kewujudan lubang benam dibuktikan dengan kaedah ujian paneterasi piawai. Kaedah yang biasa digunakan adalah kaedah statik. menggali dan kaedah sounding elektrik piezocone. iaitu kaedah rintangan elektrik berdasarkan pengesan perubahan arus elektrik yang melalui tanah di permukaan. Kaedah statik ini juga memerlukan masa yang panjang ketika cerapan iaitu tidak kurang dari 1 jam bergantung kepada kualiti alat yang digunakan dan bilangan isyarat satelit yang diterima. 1995). GPS mempunyai beberapa kaedah yang digunakan untuk menentukan sesuatu kedudukan. 2000).

Kaedah pengukuran GPS stop-and-go digunakan dalam kajian ini kerana ketepatannya dalam sub. Menggunakan prosedur-prosedur dalam perisian GIS dan integrasi maklumat yang lengkap. 2002).milimeter iaitu ketepatan mendatar dan menegak masing. bekas lombong serta kawasan yang mempunyai tekanan air yang tidak stabil di bawah tanah. Dalam kejadian tersebut. 1. bandar metropolitan yang mempunyai kedudukan yang strategik ini. Kawasan yang telah dikenalpasti struktur bawah tanah melalui kaedah geofizik.3 Pernyataan Masalah Kajian oleh Whitman dan Gubbles (1999). 1999). Ketepatan yang boleh diperolehi antara 2 –10 sentimeter (Tee. boleh digunapakai dalam aplikasi GIS ini. 2000). Sebagai contohnya. di sekitar kawasan perlombongan yang masih aktif. Florida pada tahun 1992 (Whitman & Gubbels.masing 10 dan 20 milimeter (HiPER User Manual. keruntuhan tanah berpunca dari pembentukan lubang benam pernah terjadi berhampiran Orlando.11 kedudukan seterusnya. telah mengaitkan kejadian lubang benam dengan lapisan batu kapur di bawah permukaan tanah. terletak dalam kawasan lubang benam yang tidak pernah dijangka pengembangannya yang cepat . visualisasi kawasan dapat dipaparkan dan analisis ruang serta sistem aplikasi dapat dibangunkan.y) menggunakan sistem unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati (Rectified Skewed Orthomophic-RSO). akan dibuat pengukuran GPS untuk mengetahui lokasinya dengan lebih tepat dalam sistem koordinat (x.

0 menunjukkan struktur bawah tanah bagi kejadian lubang benam berhampiran Orlando Florida. ARAH ALIRAN AIR BAWAH TANAH LUBANG BENAM PERMUKAAN PASIR DAN TANAH LIAT LUBANG BENAM PENGALIRAN AIR BAWAH TANAH KE SUNGAI/LEMBAH SISTEM SALURAN Rajah 1. Kejadian rongga ini berlaku di dalam batu kapur yang meliputi 30 hingga 50 meter tanah liat dan 10 hingga 20 meter melibatkan pasir (Whitman & Gubbels.5 : Fenomena Lubang Benam di Orlando Florida (Whitman & Gubbels. 1999) Menurut Crawford. Webster dan Veni (1999). sistem perparitan yang tidak teratur dan kebocoran paip di sub permukaan.12 dalam membentuk rongga di bawah tanah. Rajah 3. 1999). Kentucky.faktor ini telah dibuat ke atas 80 kejadian lubang benam di Bowling Green. kawasan ini juga merupakan kawasan penempatan penduduk yang padat. aktiviti penduduk serta jenis batuan yang membantu proses kejadian lubang benam. Selain dari itu terdapat juga faktor. Kaedah penyiasatan adalah dengan menggunakan teknik mikrograviti dengan mendapatkan nilai bourguer gravity bagi . Amerika Syarikat. Selain dari bandar yang pesat membangun. Penyiasatan faktor.faktor lain seperti cuaca. terdapat tiga faktor yang menyebabkan berlakunya kejadian lubang benam iaitu lohong atau kolam kecil pada sub-permukaan.

Kampung Baru Bukit Merah yang terletak di Lahat Ipoh Perak telah dijadikan sebagai kawasan bagi kerja-kerja pengukuran (Rujuk Lampiran A). Lombong ini terletak kira-kira 200 meter dari kawasan kediaman Kampung Baru Bukit Merah.13 mengesan pembentukan lubang benam di bawah tanah. di mana 80 peratus daripada daerah ini dilapisi oleh batu kapur.2). Walau bagaimanapun kajian ini lebih tertumpu kepada sub-permukaan di sesuatu kawasan sahaja dan tidak dikaitkan dengan kemungkinan berlakunya kejadian yang sama dalam kawasan yang lebih luas. Keadaan ini mengurangkan daya tahan pasir yang dihasilkan oleh kelikatan air. Salah satunya adalah berlaku penurunan paras air bawah tanah. Luas lombong ini adalah 260 000 meter persegi. 1995). Terdapat beberapa faktor menyumbang pembentukan lubang benam (Rujuk Seksyen 1. terdapat 41 dari 80 kejadian lubang benam telah direkodkan oleh JMG Perak (Chow. Selain dari itu kawasan ini juga terletak di daerah Kinta. Dalam penyelidikan ini. Mungkin juga terdapat kejadian lubang benam yang . Bagi kawasan Kampung Baru Bukit Merah dan sekitarnya. Kawasan ini berdekatan dengan lombong bijih timah yang sudah tidak beroperasi lagi. menunjukkan proses-proses hakisan semulajadi bertindak ke atas lapisan batu kapur menghasilkan lohong yang menyebabkan terjadinya lubang benam.1 perenggan 3 dan 4). Kajian oleh JMG Perak. iaitu New Lahat Mines. dari tahun 1955 sehingga tahun 1995. menyebabkan tanah atau pasir di permukaan tidak stabil dan memasuki rongga atau lubang batu kapur (Rujuk Rajah 1.

. Kejadian lubang benam di sini berlaku lebih aktif pada tahun 1982 sehingga 1992. Walaupun jabatan ini telah mengenalpasti kawasan ini sebagai kawasan batu kapur. kejadian lubang benam telah berlaku di rumah yang bernombor 934 pada 10 Januari 1982. all.2d menunjukkan contoh lubang benam di sekitar Kem Oran. Akibatnya kejadian lubang benam telah berlaku setelah 19 tahun pembinaan kem tersebut. Dalam kejadian tersebut bubang benam telah terbentuk di ruang rumah dengan kedalaman dan diameter masing. Ini juga menunjukan masih wujud fenomena lubang benam di kawasan kajian. Ini mengakibatkan banyak kerugian dan kerosakan telah dicatatkan seperti kerosakan rumah. sistem saliran serta jalanraya disekitarnya. gambar rumah tersebut hanya dapat diambil dari pandangan sisi kanan (Rujuk Gambarfoto 1. selain dari bukti yang ditunjukan melalui kaedah geofizikal yang diterangkan dalam Bab Tiga. namun begitu pembinaan kem tersebut pada tahun 1981 tidak mengambil kira struktur tanah yang akan dibangunkan. alam sekitar. kejadian lubang benam yang berlaku di Kem Rejimen Askar Jurutera Diraja (Kem Oran). sebagaimana siasatan yang dilakukan oleh pihak JMG.masing 5 meter dan 3 meter.14 berlaku dikawasan kajian pada tempoh tersebut yang tidak dilaporkan. Selain dari kawasan kajian. Kesan lengkokan semakin ketara sepanjang dua tahun tempoh kajian. Gambarfoto 1.2a hinggga 1.1). Sebagai contoh. Lampiran B menunjukkan butiran-butiran kejadian lubang benam yang telah terjadi di kawasan kajian dan sekitarnya (Chow. 1995). Perlis yang diambil pada 20 Oktober 2000 (Zaini et. 2000). Perlis pada 19 Oktober 2000 menunjukkan kawasan ini didasari oleh lapisan batu kapur. Oleh kerana kediaman tidak dapat dimasuki.

15 Kesan lengkok pada dinding rumah Gambafoto 1. Mata Ayer Perlis (Zaini (Berita Harian). Kg.2a : Contoh Lubang Benam Di kawasan Kem Oran. Baru Bukit Merah Gambarfoto 1. 934. 2000) .1 : Pandangan Sisi Rumah No.

2000) . 2000) Gambarfoto 1.2c : Lubang Benam Berhampiran Semboyan RAJD (Zaini (Berita Harian).16 Gambafoto 1.2b : Lubang Benam Berhampiran Bangunan Cawangan (Zaini (Berita Harian).

taraf ekonomi penduduk setempat. Dalam kajian jabatan ini. malah kajian mengenai sistem bumi termasuk proses dan sumbernya seperti struktur di bawah tanah perlu dibuat secara terperinci. bagi tujuan projek pembangunan. maka kemungkinan besar fenomena yang berlaku adalah lubang benam. Pelbagai penyelidikan telah dibuat oleh JMG Perak untuk mengkaji fenomena dan pembentukan lubang benam. . jika terdapat tanah atau pasir sahaja.2d : Kesan Lubang Benam Di sebahagian Bangunan Asrama RAJD (Zaini (Berita Harian). pendekatan kajian geofizik bagi menentukan keadaan bawah tanah digunakan untuk mengetahui struktur di dasar batu kapur. bukan sahaja memerlukan perancangan persekitaran permukaan seperti persekitaran yang menarik. keperluan semasa sahaja. taraf infrastruktur.17 Gambarfoto 1. Dalam profil tanah yang dikenalpasti. 2000) Oleh yang demikian.

GPS dan GIS untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. ii) membangunkan pangkalan data GIS. Hasil dari gabungan teknik ini. Penghasilan indek ini adalah berdasarkan teori Geofizikal terhadap lubang benam dan kaitannya dengan data Sinkhole Fault Line. . kawasan kediaman yang berisiko unt uk berlakunya kejadian lubang benam juga telah dikenalpasti dan dianalisis menggunakan teknik GIS.Daripada kajian literatur yang telah dijalankan oleh penulis. 1.18 Dalam kajian terhadap fenomena lubang benam ini. GPS dan GIS bagi fenomena lubang benam kawasan kajian.4 Objektif Kajian Berikut adalah senarai objektif yang dicapai dalam kajian ini. penulis telah menggabungkan teknik Geofizikal. dan iii) membangunkan analisis risiko lubang benam bagi kawasan kajian menggunakan aplikasi GIS. Melalui Indek Risiko ini juga. iaitu: i) melaksanakan pengumpulan data Geofizikal. penulis telah memperolehi Indek Risiko bagi kemungkinan kejadian lubang benam yang merangkumi keseluruhan kawasan kajian. adalah didapati belum ada Indek Risiko kemungkinan bagi kejadian lubang benam di Malaysia.

kawasan komersial serta kawasan yang pesat membangun di negeri Perak (Lampiran A(I)).19 1. Teknik pengukuran GPS . Pengukuran kaedah geofizik menggunakan kaedah resistiviti melalui alat pengukur Terrameter SAS 4000 dan perisian RES2DINV. Ianya terletak di bahagian utara bagi Daerah Kinta.5 Skop Kajian Skop kajian dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kawasan kajian dan skop penyelidikan. Manakala kawasan kerja-kerja pengukuran di jalankan di perumahan Kampung Baru Bukit Merah.laut di sepanjang sisi barat Lembah Kinta (Lampiran A(II)). Format data ditukarkan ke format GIS dan dimasukkan ke pangkalan data GIS. yang terletak di zon yang menjurus utara timur. ii) Skop Penyelidikan Skop kajian ini merangkumi integrasi data dari pengukuran GPS. Dari segi geologi kawasan ini. didasari oleh lapisan batu kapur serta granit dan 38 peratus dari kejadian lubang benam yang berlaku di Lembah Kinta sejak tahun 1955 hingga tahun 1995 tertumpu di kawasan ini (Chow. pengukuran kaedah geofizik dan pemaparan data topografi ke dalam perisian GIS untuk penyediaan data bagi menghasilkan model risiko lubang benam menggunakan teknik GIS. Keterangan skop kajian adalah seperti berikut :- i) Kawasan Kajian Kawasan kajian adalah kawasan Lembah Kinta yang juga merupakan kawasan tumpuan penduduk.1995).

saliran dan lain. sungai. ii) Mengenalpasti prosedur-prosedur penganalisaan dalam GIS bagi lubang benam menggunakan integrasi data GPS dan Geofizikal dengan visualisasi lapisan data GIS. . kontor.lain data berkaitan. Analisis ruang adalah penting untuk meramalkan status bahaya atau tidak sesuatu kawasan terhadap lubang benam. Pangkalan data GIS dibangunkan supaya aplikasi GIS bagi permodelan risiko lubang benam yang bersepadu dapat dihasilkan.20 diaplikasikan kerana ketepatan data yang tinggi iaitu boleh mencapai 5 milimeter hingga 10 sentimeter serta dapat membuat pelarasan data melalui differential correction. supaya Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dapat merancang dan membangunkan kawasan kediaman dengan lebih selamat dan terancang. 1. Data topografi yang terlibat adalah jalanraya. iii) Membekalkan kaedah untuk mengenalpasti maklumat corak struktur tanah bagi kawasan yang dikenalpasti mempunyai rongga-rongga di bawah tanah yang menyebabkan kejadian lubang benam. gunatanah.6 Sumbangan Kajian Hasil dari penyelidikan ini diharap dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dengan perancangan dan pembangunan bagi sesuatu kawasan kediaman dalam perkara-perkara berikut:- i) Mengaplikasikan kemampuan dan teknologi GIS dalam membantu membuat pemantauan risiko bagi kejadian lubang benam di kawasan kediaman.

jangkamasa kajian dan jangkaan keputusan telah dikenalpasti. Selepas data diproses. penyuntingan Data dijalankan ke atas peta asas dalam bentuk beberapa lapisan data GIS. Langkah seterusnya adalah pengumpulan data iaitu dengan mendapatkan peta asas topografi kawasan kajian dalam bentuk digital bagi memudahkan kerjakerja penukaran dan penyuntingan data. prosedur kajian.7 Metodologi Kajian Metodologi untuk kajian ini telah disusun mengikut prosedur seperti dalam carta alir di Rajah 1. data geofizikal kawasan kajian diuk ur menggunakan kaedah resistiviti elektrik. spesifikasi perisian. Dalam Kajian Keperluan beberapa perkara seperti skop kajian. Pemprosesan data pula melibatkan penukaran format data topografi dari format DXF ke format MapInfo (TAB). Ianya bermula dari langkah pengumpulan data. perkakasan dan peralatan. Kajian bermula dengan me nentukan keperluan bagi perlaksanaan projek melalui Kajian Keperluan. mengimport dan memproses data resistiviti. mengimport dan memproses data GPS menggunakan perisian PCCDU dan Pinnacle. serta membuat pelarasan data GPS. . model Resistiviti dan data GPS. pembangunan pangkalan data GIS serta aplikasi analisis ruang dan pertanyaan. Selain dari itu.6. penukaran format data. Pengukuran GPS pula digunakan untuk mengetahui lokasi lubang benam terdahulu yang terletak dalam kawasan kajian.21 1. kawasan kajian.

6 : Prosedur Kajian Data-data yang telah ditukarkan ke format GIS digabungkan melalui proses pengintegrasian data ke dalam perisian GIS. Ianya dibuat menerusi rekabentuk konseptual.22 KAJIAN KEPERLUAN REKABENTUK PANGKALAN DATA DAN APLIKASI GIS PENGUMPULAN DATA PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA DAN APLIKASI GIS PEMPROSESAN DATA PENYUNTINGAN DATA PENYUNTINGAN APLIKASI PENGINTEGRASIAN DATA ANALISIS DAN PERTANYAAN LAPORAN DAN PERSEMBAHAN KAJIAN Rajah 1. Pangkalan data GIS direkabentuk dan dibangunkan mengikut struktur lapisan data GIS. .7 menunjukkan aplikasi secara konseptual yang dibangunkan. Rajah 1. fizikal dan logikal.

Memproses Data Memuat Turun & Memproses Data Mengimport & Proses Penyuntingan Data Data diimport ke format GIS Data GPS Perisian GIS Data GIS Membangunkan Pangkalan Data GIS Membangunkan Aplikasi Visual Basic & Arc Objects Analisis Data Visualisasi Data Pemantauan Aplikasi Analisis Risiko Lubang Benam Di Kawasan Kediaman Menu Pertanyaan Rajah 1. penyimpanan dan pemaparan data.23 Data Geofizikal Memuat Turun & . bentuk pertanyaan. Pembangunan pangkalan data dan aplikasi GIS merupakan proses untuk membangunkan aplikasi melalui kod-kod program menggunakan perisian Visual Basic dan Arc Object. Laporan dan persembahan kajian dibuat setelah selesai kerja-kerja kajian dijalankan. Pengujian aplikasi pula bertujuan untuk menguji program yang telah dibangunkan. Ianya . Proses ini dibuat secara berperingkat sehingga tiada kesilapan kod-kod program dalam aplikasi yang dibangunkan. Analisis dan pertanyaan melibatkan analisis GIS yang dibangunkan seperti analisis Tindih Atas (Overlay) analisis Zon Penampan (Buffering Zone) dan analisis Kedekatan (Proximity Analysis).7 : Proses Kajian Secara Konseptual Rekabentuk aplikasi yang telah dilakukan adalah antaramuka aplikasi.

Proses pengumpulan data yang diterangkan termasuklah data dari pengukuran Geofizikal. aspek yang diterangkan adalah rekabentuk konseptual. Bab 2 membincangkan secara ringkas tentang fenomena kejadian dan pembentukan lubang benam.faktor pembentukan. 1. logikal dan fizikal. Perbincangan ini meliputi faktor. rekabentuk pengkalan data. GPS dan GIS. Bab 3 pula me nerangkan tentang prosedur-prosedur dalam membangunkan pangkalan data dan sistem aplikasi. Manakala dalam rekabentuk pangkalan data.8 Aliran Penulisan Kajian Tesis ini mengandungi lima bab utama. . analisis. penyuntingan laporan dan persembahan hasil kajian. kawasankawasan lubang benam di Malaysia serta struktur geologi dan struktur bawah tanah di kawasan lubang benam. Seterusnya bab ini mengandungi keterangan tentang skop kajian serta metodologi iaitu prosedur yang dijalankan bagi mencapai matlamat kajian. latar belakang serta pernyataan masalah dan objektif kajian. semakan. keterangan melibatkan visualisasi data. Seterusnya dalam pembangunan sistem aplikasi. Bab ini juga mengandungi sumbangan yang diperolehi hasil daripada kajian yang dijalankan. Bab Pertama dimuatkan dengan pengenalan terhadap kajian.24 melibatkan kerja-kerja penulisan. pembangunan pengkalan data dan pembangunan sistem aplikasi. permodelan dan pembangunan antaramuka sistem. Ianya termasuklah pengumpulan data.

Disamping itu.25 Seterusnya dalam Bab 4 menerangkan tentang hasil penyelidikan ini. Bab 5 merupakan kandungan kesimpulan terhadap kajian yang telah dijalankan. cadangan-cadangan juga dimuatkan untuk kajian yang berkaitan dengan fenomena dan kejadian lubang benam atau tanah jerlus di masa hadapan. Bab ini juga mengandungi ulasan dan keputusan kajian yang diperolehi. iaitu hasil bagi analisis risiko lubang benam menggunakan teknik GIS. .

faktor pembentukan dan kejadian lubang benam. struktur. bab ini juga menerangkan tentang teknologi GIS dari segi pengenalan dan aplikasi serta kaitannya dengan fenomena lubang benam. faktor. Selain dari fenomena lubang benam. dan fenomena runtuhan batu kapur. di kawasan berbukit batu kapur merupakan contoh lain bagi fenomena tanah runtuh. Rajah 2. Hasil dari kajian geofizik menunjukkan fenomena lubang benam mudah berlaku di kawasan yang sebahagian besar profil tanahnya terdiri dari campuran tanah dan pasir . Lubang benam atau tanah jerlus merupakan satu daripada tiga fenomena tanah runtuh di kawasan yang didasari oleh batu kapur.1 menunjukkan fenomena tanah runtuh di kawasan batu kapur.BAB II FENOMENA LUBANG BENAM 2. kejadian runtuhan bumbung bawah tanah atau dolina. Selain dari itu. Lubang benam kebiasaannya berdiameter antara dua meter hingga sepuluh meter.1 Pengenalan Bab ini menerangkan tentang fenomena lubang benam yang merangkumi pembentukan.

paras air yang rendah menyebabkan rekahan ini akhirnya membentuk lohong. Bentuk fenomena lubang benam telah diterangkan dalam seksyen 1. didapati wujudnya rekahan–rekahan di dalam lapisan batu kapur disebabkan tindakan geologi. wujudnya lekuk di bawah permukaan dan tanah serta struktur lain akan termendap di dalam rongga-rongga tanah. . Pada peringkat 1. Pada peringkat 3 pula menunjukkan lohong dan rongga ini membesar dan mengwujudkan laluan di dalam batu kapur. Akhirnya pada peringkat 5. Di peringkat 2.1.2 menunjukkan secara konseptual peringkat pembentukkan lubang benam.. Seterusnya pada peringkat 4.27 sahaja (Crawford et. menunjukkan lekuk tersebut akan membesar dan permukaan yang nipis tersebut tidak mampu menampung bebanan di permukaan.lohong atau rongga-rongga di dalam batu kapur. Rajah 2. 1999).1 : Fenomena tanah runtuh di kawasan batu kapur (Zaini. 2000) Rajah 2. al. Ini mengakibatkan terjadinya tanah jerlus dan lubang benam.

Dalam kejadian lubang benam di Mambang Diawan. 1996) Fenomena lubang benam di kawasan kediaman dilihat sebagai sesuatu yang serius kerana akan menyebabkan kemusnahan dan kerosakan kediaman serta boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Perak.28 Peringkat 1 Peringkat 2 Permukaan Air Retakan Retakan Permukaan Air Pembentukan Lohong Rongga Peringkat 3 Peringkat 4 Lekuk Membesar Lohong Lohong Permukaan Air Terendah Permukaan Air Peringkat 5 Tanah Runtuh Lubang Benam Tanah/Permukaan Mendap Permukaan Air Rajah 2.2 : Peringkat pembentukan Lubang Benam (Chow. pada tahun 1989 seramai tiga nyawa direkodkan telah terkorban (The .

Di kawasan kediaman kejadian lubang benam sering dilaporkan berlaku di kawasan yang berhampiran dengan lombong. Manakala pengaruh aktiviti penduduk setempat terhadap fenomena lubang benam adalah perlombongan dan pembinaan. 2. Seterusnya tekanan air bawah tanah akan mengakibatkan rongga-rongga ini membesar sehingga terbentuknya lohong sebelum berlakunya lubang benam. Kejadian lubang benam berlaku secara mengejut dan kebanyakannya berlaku tanpa sebarang tanda amaran. Kawasan perlombongan dan sekitarnya biasanya didasari oleh lapisan batu kapur di bawah tanah. pembent ukan fenomena lubang benam dipengaruhi oleh musim kemarau.29 Star. Batu kapur mempunyai banyak rongga bawah tanah dan lapisan bumbung yang nipis.2 Faktor Lubang Benam Secara amnya pembentukan lubang benam mempunyai kaitan dengan keadaan geologi atau persekitaran semulajadi dan aktiviti penduduk setempat. .faktor pembentukan lubang benam: i) Aktiviti Perlombongan Kegiatan perlombongan akan mengakibatkan lengkungan pada permukaan bumi dan mungkin juga lengkungan ini lebih rendah daripada paras air bumi. musim tengkujuh dan keadaan cuaca. 27 Februari 1989). Dari faktor persekitaran. Berikut adalah perbincangan ringkas faktor.

Lahat telah dikaitkan oleh aktiviti perlombongan. Lombong yang berdekatan adalah New Lahat Mine iaitu kira-kira 240 meter dari kawasan kediaman Kampung Baru Bukit Merah (Abd. 2001). 1995). Kahar. Gambarfoto 2.1menunjukkan sebahagian kawasan perlombongan New Lahat Mine yang telah ditutup pada tahun 1998. Pembentukan Lubang Benam bermula dengan proses penurunan paras air bumi dan pembentukan rongga tanah (Shu.1 : Sebahagian Kawasan Lombong New Lahat Mine.30 Pengambilan air tanah ketika aktiviti perlombongan akan menyebabkan proses hakisan berlaku lebih cepat dan menyebabkan paras air turun secara mendadak serta mengwujudkan rongga-rongga kosong. Ipoh . penurunan paras air akan berlaku. Serentak dengan itu. Gambarfoto 2. Kejadian Lubang Benam di kawasan Kampung Baru Bukit Merah.

31 ii) Aktiviti Pembinaan

Aktiviti pembinaan melibatkan kerja-kerja penanaman cerucuk memberi kesan kepada kekuatan riceh tanah. Kejutan juga berlaku akibat letupan disebabkan oleh gas petroleum, bahan letupan dan cecair yang meruap. Kerja-kerja penanaman cerucuk dan aktiviti letupan juga menghasilkan ge garan yang kuat yang mengakibatkan rongga-rongga kosong sedia ada runtuh (Sarimah, 1999).

iii)

Musim Kemarau

Dalam musim kemarau air akan dipam dari kolam yang digali sehingga ke paras maksima. Keadaan ini mengganggu paras air sedia ada di bawah tanah. Pada musim kemarau juga kelembapan tanah adalah rendah, ikatan antara zarah-zarah tanah longgar membentuk rongga-rongga bawah tanah. Turun dan naik paras air bawah tanah, membolehkan rongga-rongga ini terisi dengan tanah. Keadaan ini juga akan menyebabkan berlakunya lubang benam (Smith, 1999).

iv)

Musim Tengkujuh

Faktor musim tengkujuh terhadap lubang benam bergantung kepada sistem perparitan dan berkait rapat dengan struktur tanah. Hujan lebat dalam kuantiti yang banyak akan menjadikan tanah lebih tumpat. Air ya ng banyak dalam tanah merendahkan keupayaan galas tanah tersebut. Namun begitu perubahan sifat tanah bergantung kepada jenis tanah. Bagi tanah liat yang kering adalah kuat, tetapi

32 pertambahan kandungan air akan menukarkanya kepada bersifat plastik. Namun begitu tanah pasir pula akan berubah daripada padat kepada longgar apabila mengandungi air. Kelembapan-kelembapan pada tanah menyebabkan beban tanah akan bertambah dan ia akan memenuhi lohong dalam batu kapur (Smith, 1999).

Dari pelbagai faktor di atas, sebenarnya kebanyakan lubang benam berlaku disebabkan oleh keadaan struktur tanah itu sendiri. Fenomena lubang benam selalunya berlaku di kawasan batu kapur, sebagaimana diterangkan di bahagian pembentukan lubang benam dalam Bab 1. Namun begitu, mengikut kajian yang telah dibuat oleh Jabatan Pengangkutan Florida, Amerika Syarikat, senarai yang dikenalpasti sebagai penyebab berlakunya lubang benam dalam bentuk peratusan adalah seperti berikut (Raymond & Carl, 1993).

Jadual 2.1 : Faktor Pembentukan Lubang Be nam (Butler, 1983: dalam Abd Kahar, 2001) Faktor Pembentukan Letupan Gerudi Penurunan Paras Air Pembinaan Hujan Lain- lain Peratus (%) 5 5 8 11 58 13

Dari Jadual 2.1, faktor hujan merupakan penyebab utama kejadian lubang benam. Sebaga i contoh di negara Jepun, kejadian lubang benam lebih banyak direkodkan pada musim monsoon atau typhoon (Esaki, 1991). Namun begitu, kesan pengepaman keluar air bawah tanah lebih ketara dalam pembentukan rongga.

33 Pengepaman air bawah tanah di Florida, Amerika Syarikat, bagi menampung keperluan harian misalnya, telah mengakibatkan kejadian lubang benam kerap berlaku. Tambahan pula lapisan bawah tanahnya terdiri dari lapisan batu kapur. Dalam tahun 1981 satu lubang benam dengan diameter 90 meter dan kedalam 106 meter dikenali sebagai Winter Park (rujuk Gambarfoto 2.2) telah berlaku (Kenneth & Eric, 1995). Oleh itu, jika air dari tanah dijadikan sebagai sumber keperluan, kadar pengepaman air perlu dikawal supaya kesan terhadap lapisan bawah tanah dapat dikawal.

Gambarfoto 2.2: Winter Park Florida, Amerika Syarikat (http://landslides.usgs.gov)

2.3

Kaedah Mengesan Lubang Benam

Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mengesan lubang benam oleh penyelidik-penyelidik atau ahli-ahli geologi bagi tujuan pembangunan tanah atau penyiasatan sekiranya berlaku kejadian lubang benam. Namun begitu perbincangan ini akan menerangkan secara ringkas kaedah pengesanan lubang

1994). Dua teknik yang biasa digunakan adalah pembiasan dan pembalikan. penggerudian dapat mengesan adanya rongga yang wujud antara 7 meter ke 8 meter di kawasan Sungai Besi yang dikenalpasti sebagai kawasan lubang benam (Khairul & Whiteley. teknik menggerudi juga berjaya mengesan rongga di GBH-3. Walaupun begitu. Persiaran Udcol Kuala Lumpur pada kedalaman 52 meter hingga 65 meter. teknik seimos memerlukan pengendali yang . Teknik seismos pembalikan lebih sesuai digunakan untuk mengesan rongga. Selain dari itu. Pemilihan kaedah pengesanan lubang benam bergantung kepada kos peruntukan kewangan. Berikut adalah kaedah pengesanan dari aspek pengukuran geofizikal: i) Kaedah Gerudi Dari kajian terdahulu. kemudahan laluan untuk tujuan pengukuran serta faktor saiz lubang dan kedalaman perlu dibuat penilaian terlebih dahulu. Aktiviti menggerudi dapat memberikan jawapan penyiasatan tanah secara terus. ii) Kaedah Seismos Pengesanan rongga menggunakan kaedah seismos selalu digunakan untuk lapisan sub-permukaan.34 benam secara pengukuran geofizikal sahaja. Namun begitu risiko yang ditanggung adalah kos kerja yang tinggi dan bahaya dari teknik menggerudi ke atas rongga kerana gegaran yang kuat dan mesin penggerudi yang berat.

Kahar. 2001 ) iv) Kaedah Mikrograviti Kaedah mikrograviti atau pengukuran graviti dapat mengenalpasti kawasan yang mengandungi rongga dan berpotensi untuk berlakunya lubang benam. Alat yang sering digunakan adalah jenis LaCoste dan Romberg D 161 dan ianya memberikan anolamali (bacaan graviti) yang wujud akibat dari pembentukan rongga tersebut. Contohnya kaedah ini tidak sesuai kerana permukaan yang dipenuhi tumbuhan renek yang akan menyukarkan kerja-kerja pencerapan data (Abd. Selain dari itu. Ini membataskan penggunaannya untuk kawasan tertentu sahaja. keberkesanan radar akan terbatas jika lapisan atas terdiri dari lembung.35 berpengalaman bagi tujuan pengumpulan dan pemprosesan data. Ini kerana gegaran yang terhasil dari letupan boleh menjatuhkan terus lapisan atas rongga yang nipis (Nelson & Haigh. Dari kajian yang pernah dijalankan sebelum ini oleh Crawford. menunjukkan kaedah ini adalah sesuai bagi tujuan penyiasatan kawasan lubang benam sebelum kaedah geofizik seperti seismos atau resistiviti . Risiko bagi kaedah ini adalah letupan atau tukul sebagai sumber tenaga boleh membahayakan semasa kerja dijalankan. iii) Kaedah Georadar Kaedah pengesanan radar bumi (GPR) memberikan maklumat secara terus dengan kedalaman yang sesuai adalah kurang dari 10 meter. 1984). Webster dan Veni (1999).

Bagi mendapatkan kedalaman yang sesuai. saiz dan bentuk rongga secara tepat kerana data yang diberikan adalah dalam bentuk bacaan anomali (Crawford. manakala rongga yang dikesan berada dari kedalaman 15 meter hingga 26 meter (Ho. Dalam kajian ini kaedah resistiviti pengimejaan 2D telah digunapakai untuk mengenalpasti rongga di bawah tanah. Ini kerana kedalaman biasa yang boleh dicapai dengan kaedah resistiviti ini hanya 20 meter sahaja. Jamaluddin & Sukri. Kaedah ini pernah digunakan untuk mengesan rongga di Gua Sting oleh Syarikat Advanced Geoscience dan di Batu Caves. Jamaluddin & Sukri. Dalam laporan tersebut hasil kaedah pengimejan resistiviti 2D dikatakan kurang jelas. Jika permukaan berbukit atau beralun. Webster & Veni. Selangor (Ho. v) Kaedah Resistiviti Kaedah Resistiviti merupakan kaedah pengukuran geofizik yang mengukur rongga-rongga melalui nilai kerintangan elektrik. 1999). akan menyebabkan bacaan kurang tepat dan kerja-kerja pembetulan data perlu dibuat untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan betul. Kaedah ini juga sesuai dibuat di kawasan tanah yang keras dan berbatu. .36 digunakan serta sesuai untuk kawasan yang luas dan rata. 2000). 2000). Ianya juga tidak terganggu oleh kewujudan kabel elektrik atau paip di bawah permukaan. kabel yang mencukupi diperlukan. Walaupun begitu hasil dari percubaan pengukuran. Walaupun begitu kaedah ini tidak dapat menentukan kedalaman. didapati ianya boleh diatasi jika bilangan elektrod yang mencukupi digunakan bagi mendapatkan imej rongga yang jelas.

pengumpulan dan penukaran data. ringan. Ini kerana peralatannya ringkas. Kahar. geodesi dan geofizikal (Korte. penderian jauh. Penggunaan resistiviti lebih tertumpu kepada penjelajahan sumber air. sains komputer.4 Geographical Information System (GIS) Sistem Maklumat Geografi juga dikenali umum sebagai Geographical Information System (GIS) merupakan kaedah sistem berkomputer yang berfungsi menguruskan data berkaitan dengan geografi atau data spatial. Teknologi GIS ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan dalam bidang komputer dan sistem maklumat. 2. 2001). fotogrametri. Selain dari itu kemampuan GIS dalam menguruskan pelbagai maklumat berkedudukan dapat membantu dalam menganalisis data. Keperluan bagi perlaksanaan GIS adalah . Perlaksanaan GIS perlu melalui beberapa prosedur-prosedur utama seperti proses penyiasatan awal. pengurusan maklumat. pencemaran serta bagi tujuan pengesanan rongga. Teknologi GIS boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang seperti telekomunikasi.37 Penggunaan kaedah resistiviti pengimejan 2D lebih sesuai dibandingkan dengan kaedah geofizik yang lain. Kaedah pengimejan resistiviti telah dimajukan dari segi pentafsiran data oleh beberapa penyelidik geologi seperti Barker dan Loke (Abd. 1997). penghasilan output. persembahan maklumat yang berkesan dan membantu dalam membuat keputusan (support of decision making). analisis dan persembahan maklumat. sumber kuasa dari bateri yang dicas dan data boleh diproses dengan cepat.

storing. retrieving at will. Menurut Burrough (dalam Aronoff.. 1996). Manakala Information diertikan sebagai data dan maklumat yang mengandungi maksud dan kegunaan tertentu. Geographic merujuk kepada dunia benar dan hubungan antara unsur-unsur ruang (spatial). cepat dan lengkap bagi tujuan pengurusan dan perancangan. 1989). .a powerful set of tools for collecting. 2. GIS dapat ditakrifkan sebagai : “. Seterusnya Systems pula merujuk kepada teknologi komputer dan infrastruktur perkakasan dan perisian yang menyokongnya. analisis jaringan (network analysis) kejiranan (neighbourhood) dan perhubungan (connectivity). transforming and displaying spatial data from the real world”.fungsi tindihan peta (map overlay). Aplikasi GIS membolehkan data-data dari perbagai sumber dapat disepadukan dalam satu rujukan geografi yang sama supaya dapat memberi maklumat yang terkini secara tepat.1 Definasi Dan Konsep GIS GIS merujuk kepada tiga bahagian yang digabungkan iaitu Geographic. Ketiga-tiga aspek ini telah mengwujudkan kaedah yang terkini menggunakan metodologi tertentu bagi penyelesaian beberapa masalah atau sebagai value added dalam pelbagai aplikasi yang berkaitan dengan data geografi.38 mengikut spesifikasi bagi aplikasi yang akan dibangunkan.4. Walau bagaimanapun keberkesanan GIS dilihat dari segi pengolahan dan analisis maklumat yang dihasilkan seperti fungsi. Information dan Systems (Bruce.

Cowen. menukar dan mencapai data serta menganalisis. 2002) pula mendefinasikan GIS sebagai “A decision support system involving the integration of spatially referenced data in a problem-solving environment”. . Bagi penyelidikan ini. penggunaan teknologi GIS diterangkan secara terperinci dalam Bab 3. mengurus. memodelkan dan mempersembahkan maklumat bagi pelbagai tujuan aplikasi. menyimpan. Berdasarkan definasi dan tafsiran yang telah diberikan. 1988 (Safiza. GIS dapat ringkaskan sebagai sistem berkomputer yang mampu mengumpul.39 Selain dari takrifan GIS di atas.

Pinnacle. PC-CDU. pemprosesan data dan pembangunan aplikasi. GPS dan GIS. Mapinfo Professional dan Visual Basic. Antara keterangan meliputi proses pengumpulan data. RES2DInv.BAB III PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA DAN SISTEM APLIKASI 3. Manakala rekabentuk pangkalan data. rekabentuk pangkalan data. logikal dan fizikal. Proses pengumpulan dan pemprosesan data yang diterangkan termasuklah data dari pengukuran Geofizikal. Di antara perisian yang telah digunakan adalah perisian S4KWin. aspek yang diterangkan adalah rekabentuk konseptual.1 Pengenalan Di dalam bab ini. pembangunan pangkalan data dan pembangunan sistem aplikasi. ArcGIS ArcMap. penerangan diberikan secara terperinci mengenai prosedurprosedur dalam membangunkan pangkalan data dan sistem aplikasi. . Fungsi penggunaan perisian ini diterangkan pada bahagian penukaran.

. Transformasi data merujuk kepada kerja-kerja mengimpot data digital dari sumber yang lain. keterangan melibatkan visualisasi. ukur lapangan dan GPS manakala Data Sekunder pula merujuk kepada data yang diambil secara tidak langsung dari sumber yang memerlukan kepada proses pengimbasan. pendigitan serta data Fotogrametri (rujuk Jadual 3. penawanan data primer terdiri dari pengukuran GPS dan Geofizikal manakala data sekunder adalah data geologi. 1989). Dianggarkan kos untuk pengumpulan dan pemprosesan data bagi sesuatu projek adalah 85% dari kos keseluruhan projek (Aronof. analisis dan permodelan serta pembangunan antaramuka sistem.2 Pengumpulan Data Data adalah satu aspek penting dalam pembangunan aplikasi GIS. Terdapat dua kaedah utama bagi perolehan data iaitu penawanan data dan transformasi data. Bagi kajian ini. Manakala data gunatanah pula merujuk kepada data yang diperolehi dari kaedah transformasi data. Penawanan Data Primer pula merujuk kepada data yang telah dicerap secara terus seperti data Remote Sensing. kontor dan lot kediaman. Sumber data GIS adalah pelbagai dan memerlukan banyak kaedah untuk membolehkan data dimasukkan ke dalam perisian GIS. 3.1). jalan raya.41 Seterusnya dalam pembangunan sistem aplikasi.

2.1 : Klasifikasi Data GIS Untuk Tujuan Perolehan Data (Goodchild et. Selain dari itu. pengambilan data dibuat dalam 2D. Julat yang tinggi ini menyebabkan perbezaan setiap struktur tanah mudah untuk dikesan. Kaedah yang digunakan adalah dengan mengukur bacaan kerintangan perubahan arus elektrik menerusi elektrod yang dipasang di atas permukaan tanah.m.1 Pengukuran Geofizikal Untuk Data Resistiviti Pengumpulan data yang pertama bertujuan untuk mendapatkan data Resistiviti adalah melalui Pengukuran Geofizikal. iaitu dengan nilai kedalaman (depth) dan diameter sahaja. bacaan resistiviti tanah bagi sub permukaan dapat diproses dan ditafsirkan. Dalam kaedah pengimejan resistiviti ini. bahagian sub permukaan banyak mengalami perubahan geologi maka penggunaan kaedah resistiviti 2-D amat sesuai digunakan (Abd.m hingga 100. prosedurprosedur dan perisian tertentu. 2001). 000 ohm. 2001) Penawanan Data Primer • • Sekunder • • Raster Imej digital remote sensing Digital aerial photographs Peta yang diimbas atau Fotografi Digital elevation models dari peta • • • • Vektor Pengukuran GPS Ukur lapangan Peta topografi Pangkalan Data 3. Bacaan resistiviti pelbagai tanah adalah dari 1 ohm. al. Julat perbezaan nilai resistiviti antara pelbagai jenis struktur tanah adalah tinggi berbanding dengan nilai lain. Kahar.42 Jadual 3. Dengan menggunakan peralatan. Penggunaan peralatan .

Kajian oleh ahli geologi telah dibuat untuk mengetahui nilai resistiviti bahan bagi sub permukaan (Abd.2 memaparkan nilai resistiviti beberapa jenis batuan umum serta tanah di bawah paras air. 2001). Dalam jadual ini didapati batuan jenis ignieus mempunyai resistiviti yang tinggi diikuti batu sediment mempunyai nilai resistiviti pertengahan. perisian RES2DINV telah dihasilkan untuk memproses data resistiviti 2D (Loke. 1997).1 Perbezaan Nilai Resistiviti Bahan Dalam Tanah Arus elektrik yang mengalir ke dalam bumi melalui ukur resistiviti. keretakan di sekeliling rongga dalam batuan juga mempengaruhi nilai resistiviti yang memberikan kesan terhadap model yang dikira.2.43 untuk pengukuran resistiviti adalah SAS4000. nilai resistiviti bergantung kepada sama ada ia berongga kosong iaitu dipenuhi udara atau tidak. Jadual 3. air tanah atau lembung. Bagi ruang yang mempunyai rongga. Selain dari itu. Bagi rongga berisi udara nilai resistiviti adalah amat tinggi. . arus elektrik dialirkan menerusi bumi secara pergerakan ion bebas di dalam bahan pepejal atau menerusi pergerakan ion bahan berair. mampu untuk beroperasi secara automatik dan ianya dapat diambil dengan mudah serta cepat. Kahar. 3. manakala jika ianya berisi. nilai resistiviti bergantung kepada bahan yang terisi sama ada air. Denga n kemajuan terkini bagi aspek perisian geofizik.1.

843 0. Bagi sub permukaan yang homogen.3 – 1 0.074X10-8 0.102 103 – 106 1 – 103 103 – 2X108 102 – 2.44 Terdapat dua jenis nilai resistiviti dalam pengukuran resistiviti.998X1016 .05 – 0. Tetapi bagi sub permukaan yang tidak homogen. Jadual 3.708 6. iaitu resistiviti ketara dan resistiviti sebenar.2 : Nilai Resistiviti Sebahagian Batuan Dan Tanah Di bawah Aras Air (Telford & Sheriff.01 M Sodium klorida 0. 1984) Jenis Batuan Batuan Igneus dan metamorfik Granit Granit luluhawa Basalt Basalt kekar retak Kuartzit Marmar Schist Batuan Sedimen Batu pasir Konglomerate Syale Batu Kapur Batuan Sedimen Tidak Padat Lempung Pasir dan tanah lanar Marl Lempung Basah Air Tanah Air bersih Air brakish Air masin Air brine Bahan Kimia Besi 0.01 M Asid asetik Xylene Nilai Resistiviti (Ω meter) 5 X 103 .2 0. Resistiviti ketara merupakan bukan nilai resistiviti sebenar sub permukaan.2 9.108 1 . ianya merupakan nilai resistiviti yang bergantung kepada jarak elektrod.13 6.5X108 20 – 104 8 – 4X103 2X103 – 104 20 – 2X103 50 – 4X102 1 – 100 10 – 800 1 – 70 20 10 – 100 0.02 M Potassium klorida 0. nilai resistiviti berubah mengikut jarak elektrod. nilai resistiviti adalah sama.

Untuk mendapatkan gambaran struktur geologi yang lebih jelas. antara 100 hingga 1000 bacaan diperlukan bergantung kepada panjang dan dalam profil yang ingin dipetakan (Loke. 1997). di mana perubahan nilai resistiviti yang berlaku secara menegak untuk dugadalam atau perubahan mendatar untuk profil tidak diambil kira. Kaedah susunatur elektrod yang telah . hanya dalam kes sub permukaan homogen nilai resistiviti ketara adalah nilai resistiviti sebenar sub permukaan. Oleh itu. Walaupun demikian. 3. perkiraan perlu dibuat untuk mendapatkan nilai resistiviti yang sebenar. bilangan bacaan yang banyak perlu diambil.45 Oleh yang demikian.2 Kaedah Resistiviti Dua Dimensi (2D) Kajian terhadap resistiviti sebelum ini menggunakan kaedah resistiviti 1-D. bacaan resistiviti bagi sub permukaan akan dibaca mengikut geometri kedudukan tengah elektrod secara mendatar dan menegak ke dalam sepanjang profil tanah. Melalui penggunaan kaedah 2D. Manakala bagi sub permukaan tidak ketara. 2001). Kahar. Namun begitu.1.2. perubahan secara mengufuk tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak berubah oleh kerana kebanyakan kajian geologi menunjukkan gambaran secara 2-D sudah memadai bagi menggambarkan bentuk geologi pada profil kajian. Pada kebiasaannya. kaedah log plot bagi sub permukaan mudah sehingga empat peringkat digunakan bagi mendapatkan nilai resistiviti sebenar (Abd. 1991). kaedah pengiraan nilai resistiviti 2-D telah diperkenalkan dan mengambil kira perubahan resistiviti yang berlaku secara mendatar dan menegak (Beard & Morgan.

1 diambil semasa kerja-kerja setting-up Terrameter SAS4000 di lapangan. Kedudukan garis ukur resistivii di pilih berdasarkan kekerapan berlakunya lubang benam di kawasan tersebut. Susunatur yang telah dipilih untuk kajian ini ialah susunatur Wenner (Loke. 1997).1 menunjukkan pelan pengukuran bagi kawasan kajian. Dalam pengukuran resistiviti ini. Gambafoto 3.3 Pengukuran Resistiviti Di Lapangan Pelbagai persediaan perlu dibuat sebelum menjalankan kerja-kerja ukur resistiviti di kawasan kajian. . di mana garisan (1) dan (2) merupakan garis kawasan yang telah diukur. 3.1. a) Pelan Perancangan Ukur Resistiviti Sebelum menjalankan pengukuran.46 digunakan dalam kajian ini adalah mengikut susunatur Wenner (Wenner Array) (Loke. Jarak antara satu elektrod dengan elektrod yang lain adalah 2 meter.2. Kaedah resistiviti mempunyai pelbagai susunatur di mana pemilihan susunatur perlu dibuat berdasarkan kesesuaian tempat serta kaedah yang digunakan.2 menunjukan susunan elektrod-elektrod semasa pengukuran dijalankan. empat kabel sepanjang 80 meter telah digunakan. Manakala jenis pengukuran pula adalah resistiviti pengimejan 2D. 1997). pelan pengukuran telah dibuat. Dalam Rajah 3. Gambarfoto 3.

1 : Garisan ukur Resistiviti (1) dan (2) Bagi Sebahagian Kampung Baru Bukit Merah.47 Rajah 3.1 : Kerja-kerja Setting-up Terrameter SAS 4000 . Lahat Ipoh Gambafoto 3.

2 : Sambungan Elektrod Pada Jarak 80 Meter (Sela 2 Meter) Bagi menghasilkan peta geologi sub-permukaan yang berkesan. Contohnya dalam kajian ini empat kabel telah digunakan secara serentak. kabel yang mempunyai banyak elektrod dipasang sepanjang kabel yang ada. Bagi memperolehi maklumat yang panjang dan berterusan. beberapa set kabel perlu digunakan. ianya bergantung kapada jarak antara elektrod-elektrod. Kebaikan menggunakan empat elektrod adalah bagi tujuan mempercepatkan kerja pengambilan data yang panjang dan secara terus di lapangan. Dalam pengukuran resistiviti. .48 Kedudukan elektrod-elektrod Gambarfoto 3.

2 : Menu untuk mengimport data dalam perisian S4KWin Dari Rajah 3. Contoh arahan ini ditunjukkan dalam Rajah 3. Selepas proses memuat turun data. arahan Import Data diklik untuk mengimport data dari fail yang telah diukur. Contoh format data disertakan dalam Lampiran D. Rajah 3. Rajah 3.2 merupakan paparan antaramuka S4KWin bagi menu Transfer yang telah digunakan untuk memuat turun data dari alat Terrameter SAS4000.2. perisian RES2DINV dibuka dan data dalam format DAT tersebut dibaca dengan memilih menu File dan klik pada arahan Read data file.3.13 dan format DAT. Setelah selesai proses mengimport data. .49 b) Pemprosesan Dan Pengimejan Data Resistiviti Data yang telah dicerap di lapangan dimuat turun menggunakan perisian Abem S4KWin 3. fail tersebut disimpan dalam format DAT ke direktori yang telah dipilih.

4 : Keputusan Bacaan Data Bagi Garis Ukur Resistiviti (1) .50 Rajah 3.3 : Arahan Untuk Membuka Dan Membaca Format Data Dalam Perisian RES2DINV Rajah 3.

51 Rajah 3.4 menunjukkan keputusan yang telah dihasilkan dari data yang telah dibaca bagi garis ukur 1 (Lihat Rajah 3. Kesemua maklumat ini disimpan dalam satu fail data yang sama. . jumlah titik datum. jarak antara elektrod adalah 2 meter.1).5 : Arahan Least Square Inversion Rajah 3. Keputusan bacaan mengandungi maklumat di rektori fail data. Dari Rajah 3. Rajah 3. Elektrod pertama dalam bacaan ialah -40 dan elektrod yang terakhir adalah 40. jarak antara elektod. jenis susunan elektrod.4 didapati susunan elektrod adalah mengikut Wenner Array. serta jumlah bilangan titik datum adalah 190. jumlah elektrod serta kedudukan elektrod pertama dan yang terakhir.5 menunjukkan arahan Least square inversion yang perlu dipilih oleh pengguna untuk menghasilkan model imej resistiviti.

6(a) : Model Imej Resistiviti bagi Garis Ukur (1) Rongga/lubang Rajah 3.6(b) : Model Imej Resistiviti bagi Garis Ukur (2) .52 Rongga Rajah 3.

terdapat lubang pada ketinggian permukaan tanah. nilai ralat secara gandaan dua (RMS) juga disertakan dalam model resistiviti yang telah dihasilkan. Penulis mendapati lubang tersebut merupakan lubang biasa yang wujud di permukaan. model pseudo resistiviti di lapangan diplotkan terlebih dahulu. lempung dan lempung basah. Namun begitu. Kaedah pengimejan 2D yang diproses secara songsang memberikan gambaran taburan resistiviti sub permukaan.53 Rajah 3. kandungan sub-permukaan ini mungkin terdir i dari air tanah. Perisian ini mempunyai lapan belas julat resistiviti yang dibentuk dari warna yang ditentukan. Melalui formula. Nilai resistiviti sebenar bagi sub permukaan biasanya tidak diketahui. Selain dari pembentukan model imej.6(a) dan Rajah 3. Bacaan resistiviti yang dihasilkan pada keratan psuedu adalah nilai resistiviti ketara (ρa).formula yang telah diprogramkan dalam perisian RES2DINV. Seterusnya perisian ini menghasilkan model imej resistiviti bagi garis yang telah diukur. Manakala pada garis ukur (2).6(b) merupakan hasil dari pengukuran resistiviti. Berdasarkan Jadual 3.6(b). model resistiviti data ditunjukkan dalam Rajah 3. Kemudian pengiraan dibuat bagi menghasilkan keratan pseudo kiraan resistiviti. .6(a) menunjukkan terdapat lubang yang masih wujud di sub-permukaan pada kedudukan 2 hingga 10 meter dari permukaan. Dari model resistiviti pada Rajah 3. oleh Telford dan Sheriff 1984. Dari model yang dihasilkan menunjukkan tidak wujud rongga di sub permukaan. Ini menunjukkan masih wujud fenomena lubang benam pada kawasan garis ukur (1).2. Model resistiviti pada garis ukur (2) menunjukkan sub-permukaan merupakan kawasan yang lembab dan berair dengan nilai 0 hingga 420 Ω meter.

segmen kawalan dan segmen pengguna seperti yang tunjukkan dalam Rajah 3.54 3. direkabentuk dan diselenggarakan oleh Jabatan Pertahanan (DOD) Amerika Syarikat yang bermula pada tahun 1978 (Tee. 3.1 Pengenalan Kepada GPS Global Positioning System (GPS) atau Sistem Penentududukan Global merupakan sistem penentududukan dan time-transfer-system yang berdasarkan pelantar angkasa lepas atau satelit. Altitud orbit ditentukan supaya satelit berfungsi pada konfigurasi yang sama pada setiap 24 jam.200 km dari bumi (rujuk Rajah 3.2. 2000).8). Segmen angkasa mengandungi 24 buah satelit yang disusun pada 6 satah orbit yang berkecondongan 55° dengan altitud lebih kurang 20. Ini kerana dari laporan kejadian lubang benam oleh JMG. Sistem ini telah dibangunkan. Pengukuran GPS telah dibuat bagi tiga lokasi lubang benam dalam kawasan kajian.2 Global Positioning System (GPS) Dalam kajian ini GPS diaplikasikan untuk mengetahui kedudukan lubang benam dalam bentuk sistem koordinat (X. Y.2. Z). . Komponen sistem GPS terdiri dari tiga segmen utama iaitu segmen angkasa. tidak mengandungi maklumat kedudukan lubang benam secara tepat.7.2.

7 : Komponen Sistem GPS (Dana. 1994) Rajah 3.55 SEGMEN ANGKASA Data ke SV Data dari SV Data dari SV SEGMEN KAWALAN SEGMEN PENGGUNA Rajah 3. 1994) .8 : Gugusan 24 Satelit GPS (Dana.

Gambafoto 3.2. Kaedah ini hanya memerlukan satu alat penerima sahaja yang dibawa ke setiap lokasi yang dikehendaki.56 3. Seperti yang diterangkan dalam Bab 1.3 : Komponen Topcon HiPER . Sebelum menjalankan kerja-kerja pengukuran menggunakan kaedah GPS.2. diambil semasa kerja-kerja pengukuran GPS dijalankan. Gambafoto 3.9 telah diikuti. peralatan GPS yang digunakan adalah Topcon GPS HiPer dengan ketepatan antara 2 hingga 10 sentimeter. prosedur seperti Rajah 3.3 merupakan komponen peralatan Topcon HiPer GPS yang digunakan. tetapi ianya bergantung kepada jenis alat penerima dan geometri satelit.2 Cerapan Data GPS Di Lapangan Pengukuran data GPS bagi kawasan kajian bertujuan untuk mengetahui kedudukan lubang benam menggunakan kaedah Stop-and-Go. Walaupun ketepatan kaedah ini adalah rendah. Berikut adalah keterangan prosedur pengukuran dan pemprosesan data GPS yang telah dijalankan.

Penerima GPS HiPER boleh diset menggunakan Topcon Ranger atau melalui arahan pada perisian PC-CDU (HiPER User Manual.0 yang telah direkabentuk untuk memproses data dari penerima GPS Topcon.9 : Prosedur bagi pengukuran GPS a) Perancangan Dan Pencerapan GPS Untuk menjalankan kerja-kerja pengukuran GPS. Prosedur dan arahan yang digunakan untuk memproses data yang telah dicerap menggunakan . perancangan bagi kawasan kajian dibuat untuk menentukan kedudukan lokasi yang terlibat. Prosedur dalam perisian PC-CDU yang telah diikuti untuk pencerapan dan memuat turun data seperti dalam Lampiran E. b) Pemprosesan Lepas Dan Pelarasan Data Pemprosesan lepas dibuat menggunakan perisian Pinnacle Versi 1. Kaedah stop-and-go digunakan kerana kedudukan lokasi lubang benam terhampir dapat diperolehi dengan pantas dan dengan ketepatan sub sentimeter.57 Perancangan Cerapan GPS Pemprosesan Lepas Koordinat Akhir Dalam RSO Transformasi Pelarasan Rajah 3. 2002).

Prosedur pemprosesan data ini dapat disemak dalam Lampiran F.783.3 : Senarai Koordinat GPS Mengikut ID Lubang Benam Sistem Koordinat Rujukan : RSO ID 01 03 04 BM.521.1 338.660.295.089.731.5 503. Jadual 3.10.8 .8 338.10 : Lokasi Cerapan Data GPS Bagi Sebaha gian Kawasan Kajian .Depan Balai Polis Utaraan (meter) 503.1 Timuran (meter) 338. Hasil dari pemprosesan data GPS adalah senarai koordinat seperti berikut Jadual 3.410.534.7 503.58 kaedah Stop-And-Go.3 dan kedudukannya boleh disemak pada peta di Rajah 3.4 503.9 339. Rajah 3.

proses untuk menghasilkan data GIS melibatkan proses pengumpulan data. Data Geologi pula diperolehi dari Jabatan Penyelidikan Mineral dan Galian Ipoh yang mengandungi maklumat jenis batuan bagi kawasan sekitar Lembah Kinta sahaja. Dari Jadual 3. gunatanah. Beberapa jenis data dan sumbernya telah dikenalpasti bagi kerja-kerja pengumpulan data seperti data peta asas (basemap). Jadual 3. . jalanraya.2. data yang telah diperolehi adalah dalam bentuk salinan keras dan data digital. Oleh itu data-data tersebut perlu melalui beberapa aliran proses sebelum boleh diterima pakai sebagai data berdigit GIS. teknik cerapan data geofizikal dan GPS serta laporan kejadian lubang benam.masing pada lokasi lubang benam terdahulu iaitu pada ID 01. sungai serta kontor diperolehi dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Perak. pemprosesan dan penyuntingan data.59 Dari Jadual 3. Rajah 3. perolehan atau penawanan. geologi.10 pula merupakan peta kedudukan lokasi cerapan data GPS yang ditandakan di dalam bulatan.3 Pengumpulan Data GIS (Peta Dasar) Data GIS terdiri dari pelbagai jenis data geografi daripada sumber yang berbagai-bagai. 03 dan 04 serta lokasi Batu Aras (BM) di hadapan Balai Polis Bukit Merah.4 di bawah.3 menunjukkan empat lokasi koordinat GPS telah dicerap dan masing. Data peta asas yang mengandungi data utama seperti sempadan.4 menunjukkan jenis dan sumbernya yang digunapakai dalam kajian ini. Dalam kajian ini. 3.

4 : Sumber-sumber Data GIS Jenis Data Punca Sumber Tahun Pengeluaran Data Peta Asas JUPEM 1996 Digital & Salinan Keras Peta Gunatanah MBI 2000 Digital Kawasan Pengawasan MBI Peta Geologi Jabatan Mineral & Geosains Perak 1957 Salinan Keras Ipoh Ipoh Format Kawasan Peta Kontor JUPEM 1996 Salinan Keras Ipoh Laporan Kejadian Lubang Benam Jabatan Mineral & Geosains Perak 1995 Teks Laporan & Peta Lokasi Daerah Kinta Data gunatanah diperolehi dari Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) dan ianya merupakan data yang terkini (tahun 2000) dalam format table (TAB) MapInfo Professional.60 Jadual 3. penukaran sistem unjuran.4). . pendigitan. penyuntingan dan pembersihan data (dibincangkan dalam Bahagian 3. Di antara proses yang terlibat bagi proses penukaran data ialah proses pengimbasan.

pangkalan data yang dibangunkan di dalam kajian ini merujuk kepada rekabentuk dan pembangunan pangkalan data untuk aplikasi yang dibangunkan khasnya bagi menghasilkan permodelan lubang benam dengan menggunakan teknik GIS.11 menunjukkan Rajah Hubungan Entiti (E-R Diagram) yang menunjukkan susunan data dalam bentuk lapisan demi lapisan.3 Rekabentuk Pangkalan Data Secara umumnya. aspek yang penting adalah memastikan semua data yang diperlukan oleh aplikasi dimasukkan dalam data model yang dihasilkan. di mana tumpuan rekabentuk terhadap data yang diperlukan sahaja. Model konseptual juga dirujuk sebagai data model. . Dalam peringkat ini. Rekabentuk pangkalan data terbahagi kepada tiga fasa iaitu rekabentuk konseptual.1 Rekabentuk Konseptual Peringkat model konseptual merupakan peringkat pertama yang abstrak untuk memilih lapisan data yang berkaitan dengan fenomena masalah (dalam bentuk dunia benar). Rajah 3. Rekabentuk konseptual yang dihasilkan bertujuan untuk memberi gambaran susunan kandungan data yang terdapat pangkalan data. Setiap lapisan data merupakan data yang diperlukan untuk membangunkan permodelan GIS lubang benam bagi kawasan kediaman. rekabentuk logikal dan rekabentuk fizikal.61 3.3. 3.

11 : E-R Diagram .62 lokasi format nama jenis Unit_J jarak tarikh_ukur Garis Resistiviti Jarak_elektrod Ketinggian Unit Jalanraya Unit_J Diantara Diantara diameter lokasi tarikh Unit_DD kerugian jenis sistem_saliran Unit_L Lombong_terdekat jenis Kontor kedalaman Diantara Lubang Benam Diantara Data Gunatanah luas Diantara daerah Unit_L Data Geologi arah zon tarikh_ukur luas Garis Fault Diantara Entiti Data Attribut Jenis Hubungan Rajah 3.

2 Rekabentuk Logikal Model logikal juga dikenali sebagai struktur data. Ianya merupakan peringkat yang menyenaraikan spesifikasi yang telah dibuat dalam model konseptual untuk membangunkan pangkalan data. kontor dan jalan raya. pangkalan data bagi aplikasi GIS bagi model lubang benam yang dibangunkan mempunyai data geografi seperti Jadual 3.1. Data-data ini terlibat dalam model hubungan entiti bagi menghubungkan satu entiti dengan entiti yang lain dalam Rajah E-R diagram. menunjukkan hubungan entiti antara satu lapisan data dengan lapisan data yang lain.11 di atas. gunatanah. .63 Dari Rajah 3. kedalaman. tarikh. Dalam kajian ini perisian Arc Map telah digunakan untuk menyimpan lapisan data secara berasingan. lombong terdekat dan maklumar kerugian. Terdapat tujuh entiti iaitu garis resistiviti. lokasi. garisan dan titik. garis fault. Berdasarkan rajah E-R Diagram dalam Bahagian 3. data attributnya terdiri dari diameter.5.3. geologi. 3. lubang benam. Setiap entiti mempunyai beberapa data attribut. Data yang terdiri dari ciri spatial yang berbeza iaitu poligon. unit_DD (unit untuk kedalaman dan diameter). sistem saliran. pemilihan perisian berdasarkan kemampuannya dalam pemaparan atau visualisasi data. Contohnya bagi lapisan entiti tanah jerlus atau lubang benam. Terdapat tujuh jenis data GIS yang terlibat untuk membangunkan permodelan lubang benam.3.

diameter.3. daerah nama. lombong_terdekat. Ianya bermula dari peringkat penukaran data dan kemasukan data hingga kepada penggunaan komponen perisian ArcGIS.64 Jadual 3. tarikh_ukur. nama. jarak. kedalaman. luas. unit Garisan Garisan Poligon Garisan Poligon Garisan Objek Spatial Titik 3. jarak_elektrod.6.5 : Senarai Lapisan Data Dalam Pangkalan Data GIS Entiti Lubang Benam Attribut Nombor lokasi. status lombong Data Geologi Sinkhole Fault Line Gunatanah Jalanraya Id. lebar. arah. jenis. jarak. unit jenis. perparitan. . tarikh. unit. lokasi Kontor Ketinggian. ArcMap bagi tujuan pemaparan. kategori. status Garis Resistiviti jarak. unit. jenis_batuan. kategori.3 Rekabentuk Fizikal Peringkat rekabentuk fizikal ini melibatkan pemilihan struktur simpanan data atau fail serta laluan untuk capaian data. Penggunaan ruang storan bagi perisian dan lapisan data utama yang terlibat ditunjukkan di dalam Jadual 3. luas Nama. unit. analisis dan permodelan data.

6 : Ruang Storan Bagi Simpanan Lapisan Data GIS Lapisan Data Lokasi Lubang Benam Data Geologi Sinkhole Fault Line Gunatanah Jalanraya Garis Resistiviti Kontor Sungai Lot Kediaman Nama Tempat Format Data Shape File (SHP) Shape File (SHP) Shape File (SHP) Shape File (SHP) Shape File (SHP) Shape File (SHP) Shape File (SHP) Shape File (SHP) Shape File (SHP) Shape File (SHP) Ruang Storan (KB) 2 93 1 1.226 168 1 636 10 152 3 Dari Jadual 3.6. Manakala data yang paling kecil liputannya adalah data Sinkhole Fault Line dan Garis Resistiviti yang hanya dalam bentuk garisan sahaja. Ianya bertujuan untuk menghasilkan data dalam .226 KB.65 Jadual 3. 3.4 Membangunkan Pangkalan Data Proses membangunkan pangkalan data melibatkan aktiviti kemasukan. Ini kerana ciri datanya terdiri dari poligon dan merangkumi keseluruhan kawasan dibawah Majlis Bandaraya Ipoh. lapisan data gunatanah menggunakan ruang storan yang paling besar iaitu 1. penyuntingan dan pengolahan data.

66 format GIS untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data GIS. geologi dan gunatanah serta pengukuran geofizikal. Prosedur penukaran data dibuat menggunakan perisian GIS untuk memastikan kesemua data yang terlibat ditukarkan ke format data GIS dalam sistem koordinat yang sama iaitu RSO.4).12 : Proses Pembangunan Pangkalan Data GIS . Teknik perolehan data adalah seperti pengukuran GPS. Dalam kajian ini. peta dasar.12: Pengukuran GPS Lokasi Lubang Benam Geologi & Lot Perumahan Pengimbasan & Pendigitan Pengukuran Geofizikal Muat turun & Pemprosesan Data Penukaran Data Peta Dasar & Gunatanah Penyuntingan Data Digital Model Data Resistiviti PANGKALAN DATA GIS Rajah 3. menyemak laporan lokasi lubang benam kawasan kajian dan sekitarnya. sumber data GIS dari pelbaga i sumber dan beberapa kaedah pembangunan pangkalan data dibuat (rujuk Jadual 3. Berikut adalah keterangan prosedur pemprosesan data ke format GIS yang telah dimasukkan dalam Rajah 3.

67 3.1 Proses Penukaran Data Proses penukaran format data melibatkan data GPS.masing telah dibincangkan dalam Bahagian 3. Sistem koordinat yang digunakan adalah RSO sepertimana yang telah disetkan semasa pemprosesan data dalam perisian Pinnacle. lokasi lubang benam dan data dari pengukuran geofizikal iaitu data Resistiviti. Manakala data dari pengukuran Geofizikal pula telah dihasilkan dalam bentuk imej iaitu model data Resistiviti. Dengan menggunakan aplikasi dalam persekitaran DOS (Disk Operating System). Aplikasi ini boleh didpati dari direktori program ArcGIS. Peta pada . data model Resistiviti dapat ditunjukkan. data GPS ini telah ditukarkan dari format DXF ke format SHP.4.2 dan 3.3.4. Untuk mengeksport ke perisian GIS. data berbentuk garisan telah dihasilkan dalam perisian ArcMAP dan disimpan sebagai lapisan Data Resistiviti.2.2. dimasukkan sebagai data attribut dalam lapisan data lubang benam. Pemprosesan data GPS dan data Resistiviti masing. Menggunakan fungsi hyperlink dalam ArcMAP. 3. Data GPS yang telah ditukarkan ini.2.2. Sumber kedua-dua data diperolehi dalam bentuk salinan keras iaitu peta yang mempunyai skala.2 Proses Pengimbasan Dan Pendigitan Proses pengimbasan dan pend igitan merupakan proses penukaran data yang dibuat bagi data geologi dan lot perumahan kawasan kajian. Hasil data GPS adalah titik lokasi lubang benam (point) dalam format DXF.1.

sungai. Lapisan yang dikenalpasti adalah lapisan data jalan raya. Contoh ciri data spatial berbentuk titik adalah nama tempat. garisan dan poligon. data dalam format MapInfo iaitu TAB telah ditukarkan ke format SHP menggunakan arahan Universal Translator bagi menu Tools dalam perisian MapInfo Professional untuk dimasukkan ke perisian ArcMAP. Proses penyuntingan data dibuat menggunakan perisian MapInfo Professional.5 bagi proses pendigitan menggunakan tetikus komputer (on-screen digitizing). . Oleh itu.4. Proses penyuntingan yang telah dibuat keatas lapisan data diatas adalah membentuk ciri-ciri data spatial iaitu data yang berbentuk titik. berbentuk garisan adalah jalan raya dan sungai.68 mulanya diimbas menggunakan alat pengimbas Caugar 36. sistem koordinat telah dipilih iaitu RSO. dan berbentuk poligon adalah sempadan negeri dan daerah. Data peta dasar telah diperolehi dalam format DXF dan mempunyai 57 lapisan data. Imej ini kemudiannya dimasukkan dalam perisian GIS MapInfo Professional 6.3 Proses Penyuntingan Data Digital Terdapat dua jenis sumber data yang telah diperolehi dalam format digital. hanya lima jenis data diambil dari sumber ini. data telah ditukarkan terlebih dahulu dari format DXF ke format TAB. 3. Sebelum proses pendigitan dibuat. Selesai proses pendigitan. Perisian MapInfo digunakan kerana ianya lebih mesra pengguna bagi tujuan on-screen digitizing. iaitu data peta dasar dan gunatana h. sempadan negeri dan daerah serta nama tempat. Hasil dari proses imbasan disimpan dalam bentuk imej format BMP. Namun begitu.

69 Manakala data gunatanah pula diperolehi dari Majlis Bandaraya Ipoh dalam format TAB. Manakala antaramuka sistem aplikasi dibangunkan menggunakan perisian Visual Basic dan ArcObjects. Data peta dasar dan gunatanah yang telah dibetulkan ditukarkan ke format SHP menggunakan arahan Universal Translator bagi menu Tools dalam perisian MapInfo Professional. analisis data dan permodelan data. analisis data dan permodelan lubang benam dibangunkan menggunakan perisian ArcMap versi 8. Kesemua operasi ini boleh dibuat secara terus menerusi antaramuka sistem. Bagi visualisasi data.5. Proses penyuntingan yang dibuat ke atas data gunatanah ialah menggunakan fungsi SQL bagi menggabungkan jenis gunatanah yang sama. . supaya pengguna dapat mengaplikasikan arahan dan fungsi secara terus dari perisian tersebut.1 Visualisasi Data Bahagian visualisasi data mengandungi aplikasi bagi persembahan data (display). 3.5 Pembangunan Sistem Aplikasi Pembangunan sistem aplikasi dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu visualisasi data. tindihlapis (overlay) dan carian data (query). 3.3.

contohnya untuk mengetahui kawasan kediaman yang terdedah kepada kejadian lubang benam.5.13. Dalam kajian ini. pembahagian (division) dan penggandaan (multiplication) bagi setiap nilai dalam lapisan data dengan nilai lokasi yang berpadanan (corresponding location) di dalam lapisan data yang kedua. Manakala tindihlapis mantic (logical overlay) melibatkan pengenalpastian kawasankawasan di mana set keadaan-keadaan yang ditentukan wujud atau tidak wujud secara serentak. Struktur Geologi Batukapur overlay Residential Limestone Kawasan Kediaman Rajah 3.1 Operasi Tindihlapis Terdapat dua jenis operasi tindihlapis yang boleh dilakukan iaitu tindihlapis aritmetik dan mantik. Konsep operasi ini ditunjukkan dalam Rajah 3. pengurangan (substraction).70 3.13 : Konsep Operasi Tindihlapis Bagi Mengenalpasti Kawasan Kediaman Yang Terdedah Kepada Senario Lubang Benam .1. Kategori tindihlapis aritmetik termasuklah operasi-operasi seperti penambahan (addition). operasi tindihlapis boleh digunakan.

arahan intersect telah dipilih bagi melaksanakan operasi tindihlapis antara kawasan kediaman (residential area) dan data struktur batu kapur bagi kategori data geologi. terdapat lima arahan yang boleh digunakan seperti dissolve. kawasan kediaman telah dipilih sebagai input theme. clip. sama ada dalam bentuk garis. . intersect dan union. di mana pengguna akan memasukkan input theme dan overlay theme. Arahan ini diaktifkan apabila terdapat dua atau lebih lapisan data. Kotak Dialog GeoProcessing Wizard dapat dilihat seperti di dalam Rajah 3.71 Operasi tindihlapis di dalam ArcMap dapat dilakukan dengan menggunakan arahan GeoProcessing Wizard yang terdapat pada menu tools. Dalam operasi yang telah dipilih.14 Rajah 3.14 : Pemilihan Arahan Dalam Fungsi GeoProcessing Dalam kotak dialog ini. Dalam kajian ini. merge. manakala data Struktur Batukapur dijadikan overlay theme. poligon atau titik. Kotak dialog seterusnya akan dipaparkan.

15.15 : Menentukan Input Theme dan Overlay Theme Dalam Operasi Intersect Rajah 3.72 Seterusnya fail bagi hasil tindihlapis kedua-dua lapisan ini diberikan. Operasi tindihlapis dan hasilnya pertindihan kedua-dua lapisan data tersebut dapat dilihat seperti di dalam Rajah 3.16 : Hasil Operasi Tindihlapis (Residential Limestone) . contohnya Residential Limestone. Rajah 3.16. Ia dapat dilihat seperti Rajah 3.

maklumat yang diperlukan akan ditunjukkan. Pertanyaan melalui data spatial dibuat menggunakan icon yang bertanda pada menu tools dalam perisian ArcMap. kotak dialog seperti Rajah 3. Contohnya kita ingin mengetahui jumlah kawasan kediaman yang diramalkan akan terlibat dengan kejadian lubang benam hasil dari analisis yang dilakukan.2 Pertanyaan (SQL) Dan Carian Aplikasi ini juga membolehkan pengguna untuk membuat pertanyaan dan carian maklumat secara pantas ke atas lapisan data yang telah ditindihlapis. Apabila arahan ini dipilih. maklumat-maklumat mengenai sesuatu kawasan dapat diketahui dengan hanya memilih butang identify tersebut dan klikkan pada kawasan yang dikehendaki. dari operasi ini. Pertanyaan dan carian melalui data attribut pula boleh dilakukan menggunakan arahan select by attributes yang boleh dicapai menggunakan menu selection.73 Hasil operasi tindihlapis merupakan kawasan kediaman yang dikenalpasti berada di dalam kawasan di mana struktur tanahnya terdiri dari kawasan batu kapur. Pertanyaan boleh dibuat secara data spatial dan attribut. Kawasan batu kapur merupakan struktur tanah yang berpotensi untuk terjadinya pembentukan dan kejadian lubang benam. Hasil pertanyaan dan carian yang dilakukan keatas kawasan kediaman yang berada di kawasan batu kapur ditunjukkan seperti di dalam Rajah 3. . Hasil.1.18 dipaparkan. Selain dari itu.5.17. maklumat. 3.

17 : Hasil Pertanyaan Bagi Kediaman Di kawasan Batu Kapur Rajah 3.74 Rajah 3.18 : Kotak Diolog Bagi Pertanyaan Melalui Data Attribut .

1 Analisis Zon Penampan (Buffering Zone) Dan Kedekatan (Proximity) Analisis zon penampan dilakukan seiring dengan analisis kedekatan.75 3. Kegunaan operasi penampan untuk analisis spatial adalah untuk menghasilkan Zon Jarak Sama (Equal Distance Zones) dari objek yang dipilih. Analisis Kedekatan adalah berdasarkan pada jarak yang diambil dari beberapa objek yang dipilih. Analisis-analisis tersebut adalah analisis zon penampan (buffering zone). Operasi Penampan boleh diaplikasikan untuk beberapa jenis objek termasuk titik. Dalam operasi penampan. analisis kedekatan (proximity) dan analisis pemantauan atau ramalan (prediction). di mana keputusanya menghasilkan objek poligon.5. Pada peringkat pertama operasi zon penampan dibuat ke atas data fault line untuk mendapatkan kawasan .2.2 Analisis GIS Dalam Kajian Terdapat tiga jenis analisis yang dijalankan dalam kajian ini menggunakan fungsi arahan dalam perisian ArcMap.5. Kaedah ini adalah berguna untuk menentukan hubungan di antara taburan fenomena spatial dan kedekatannya dengan data spatial yang lain. jarak zon penampan boleh ditetapkan nilainya iaitu untuk semua objek atau sebagai pemboleh ubah yang bergantung kepada nilai attributnya. Kawasan yang diluaskan atau dibesarkan bagi sesuatu objek biasanya dikenali sebagai operasi penampan (buffer operation) dalam GIS yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Ini kerana konsepnya adalah menjarakkan kawasan. garis dan poligon. 3. Berikut diterangkan bagaimana analisis-analisis tersebut dibangunkan.

76 yang berpotensi untuk berlakunya kejadian lubang benam. menunjukkan zon pada jarak 2-6 km ini berpotensi tinggi untuk berlakunya kejadian lubang benam (Vijayan. 1990). Rajah 3. zon penampan diwujudkan dengan menggunakan arahan . Oleh itu zon penampan diwujudkan pada sela 2 km.19 menunjukkan data garis fault line yang bersama lapisan. 1990).19 : Lokasi Garis Fault Line Terdapat dua arah Fault line iaitu zon pertama menjurus kearah Utara TimurLaut pada sebelah barat dan zon kedua menjurus kearah Utara Barat-Laut pada sebelah timur.Laut Garis 2 Utara Barat-Laut Rajah 3. Setelah itu.lapisan data yang lain. Garis 1 Utara Timur. Kejadian lubang benam cenderung untuk berlaku pada jarak 2 hingga 6km dari garis fault line (Vijayan. Hasil dari penyelidikan oleh JMG ini. Fault Line ini merupakan garisan yang telah diukur secara teknik geofizikal iaitu melalui ukur Very Low Frequency Electromagnetic (VLF-EM) dan Very Low Frequency Resistivity (VLFR).

23 menunjukkan lokasi lubang benam dan data attributnya bagi data yang berada dalam kawasan zon penampan.21. Rajah 3. . Kotak dialog seperti Rajah 3.22. Hasil operasi tersebut dapat dilihat lokasi lubang benam yang berada pada jarak lingkungan 2 kilometer hingga 6 kilometer dari garis fault line seperti Rajah 3. Didapati lokasi lubang benam paling banyak pada lingkungan jarak 2 kilometer.77 Buffer Wizard yang terdapat pada menu Tools.20 : Kotak Dialog Untuk Membina Zon Penampan Seterusnya maklumat berkenaan jenis buffering.20 ditunjukkan bagi memilih lapisan data yang hendak dilakukan operasi buffering. unit serta nama fail perlu dimasukkan seperti Rajah 3. Rajah 3.

maklumat Berkaitan Operasi Buffering Yang Diperlukan .78 Rajah 3.21 : Maklumat.

22 : Hasil Operasi Buffering Ke atas Lapisan Data Sinkhole Fault Line Rajah 3.79 Rajah 3.23 : Lokasi Dan Data Attribut Data Lubang Benam Dalam Kawasan Zon Buffering .

24 berikut: Rajah 3. Dalam analisis ini lapisan data Sinkhole Index dihasilkan dari lapisan data Fault Line.80 3. indek bagi kawasan yang dir amalkan akan dihasilkan mengikut status bahaya atau kritikalnya kawasan tersebut terhadap kejadian lubang benam seperti Rajah 3.24 : Lapisan Data Sinkhole Index .5.2. Hasil operasi buffering.2 Analisis Pemantauan Atau Ramalan (Prediction) Analisis pemantauan atau ramalan dibuat untuk mengenalpasti kawasan perumahan atau kediaman yang berpotensi untuk berlakunya kejadian lubang benam.

25 menunjukkan prosedur untuk operasi overlapping bagi kedua-dua lapisan data tersebut. .1 – 4.1 – 6.0 km dari data Fault Line) Indek 3 – Low Critical Area – (4. data Residential Area yang berada dalam kawasan data Sinkhole Index telah diperolehi. Indek 1 – High Critical Area – (0-2 km dari data Fault Line) Indek 2 – Medium Critical Area – (2. pemilihan dibuat bagi indek paling kritikal (1).0 km dari data Fault Line) Langkah seterusnya adalah membuat operasi tindihlapis bagi lapisan data Sinkhole Index dengan data kediaman (residential area).81 Dari rajah lapisan data sinkhole index di atas. kawasan sinkhole index dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu.25 : Operasi tindihlapis bagi lapisan data Sinkhole Index dan Residential Area Hasil dari operasi tindihlapis di atas. Rajah 3. Menggunakan arahan select by attributes dalam menu Selection. Rajah 3.

Rajah 3.26 : Kawasan Kediaman Dalam Indek Paling Bahaya (1) . Hasilnya data spatial dan attribut adalah seperti Rajah 3.28 (Indek 3).82 Data Sinkhole Indek (1) ini akan ditindih lapis dengan lapisan data Residential Area.27 (Indek 2) dan Rajah 3.26 (Indek 1). Rajah 3.

83

Rajah 3.27 : Kawasan Kediaman Dalam Indek Sedarhana Bahaya (2)

84

Rajah 3.28 : Kawasan Kediaman Dalam Indek Kurang Bahaya (3)

BAB IV

HASIL ANALISIS RISIKO LUBANG BENAM

4.1

Pengenalan

Bab ini menerangkan tentang hasil dari kajian yang telah dijalankan. Hasil kajian merangkumi aplikasi perisian GIS yang dibangunkan dan analisis GIS bagi fenomena lubang benam. Aplikasi ini digunapakai bagi tujuan penyelidikan, pembangunan dan garis panduan bagi membangunkan sesuatu kawasan sebagai kawasan kediaman. Pendekatan kajian ini dibangunkan untuk mengkaji senario lubang benam di kawasan batu kapur. Kawasan kajian yang dipilih terletak Le mbah Kinta, Perak di mana 80 peratus struktur tanahnya terdiri daripada batu kapur.

Aplikasi GIS bagi kajian ini terdiri dari tiga bahagian utama, iaitu visualisasi, analisis risiko lubang benam serta laporan. Melalui aplikasi yang dibangunkan pengguna boleh memaparkan data GIS yang telah dihasilkan mengikut lapisan data yang dikehendaki. Selain dari itu, pengguna juga boleh memaparkan maklumat spatial secara serentak. Aplikasi ini membolehkan pengguna membuka paparan

AllowMultiSelect = True pGxDialog. tanpa perlu membuka perisian GIS Arc Map.1 menunj ukkan contoh pengekodan Arc Object yang diprogramkan dalam perisian Visual Basic.Title = "Add Feature Data" 'Get IEnumGxObject Dim pEnumGxObject As IEnumGxObject 'Display the GxDialog and set the EnumGxObject. pEnumGxObject) = False Then Exit Sub Rajah 4. 'Get IGxDialog interface Dim pGxDialog As IGxDialog Set pGxDialog = New GxDialog 'Get IGxObjectFilter interface Dim pGxObjectFilter As IGxObjectFilter Set pGxObjectFilter = New GxFilterFeatureClasses 'Set GxDialog properties Set pGxDialog.hWnd. Ini kerana pengguna dapat menggunakan beberapa fungsi bagi tujuan pemaparan dan menganalis dalam ArcMap secara terus. Exit if user cancel the dialog If pGxDialog.86 maklumat spatial yang telah dibangunkan melalui fungsi butang tertentu. bagi tujuan menganalisis data. perisian ArcMap juga boleh dicapai terus melalui aplikasi ini. Bahasa pengaturcaraan ArcObjects digunapakai kerana kemampuannya dalam mengubahsuai dan memaparkan data dari format ArcMap.ObjectFilter = pGxObjectFilter pGxDialog. perisian Arc Map akan dibuka dari aplikasi yang dibangunkan. Walau bagaimanapun bagi pengguna teknikal.2 Aplikasi Perisian GIS Untuk Mengenalpasti Risiko Lubang Benam Aplikasi ini dibangunkan menggunakan perisian Visual Basic 6.0 dan bahasa pengaturcaraan ArcObjects iaitu komponen pengekodan dalam perisian ArcGIS.DoModalOpen(MapControl1.1 : Contoh Bahasa Pengaturcaraan Dalam Arc Objects . Rajah 4. 4. Walau bagaimanapun.

aplikasi ini terdiri dari 3 menu pilihan iaitu Data Visualization.87 Rajah 4.3. Rajah 4.3 : Paparan Menu Pilihan Utama . pengenalan penulis serta gambaran ringkas kajian menerusi imej lubang benam yang dipaparkan.1. Rajah 4. Spatial Analysis dan GIS-Sinkhole Report seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.2 menunjukkan paparan splash screen yang mengandungi maklumat tajuk kajian.2 : Paparan Skrin Pengenalan (Splash) Seperti yang diterangkan dalam bahagian 4. platform window yang boleh digunapakai. Ianya sebagai pengenalan kepada aplikasi yang dibangunkan.

pengguna juga boleh membesarkan paparan (zoom in) dengan menggunakan arahan yang ditunjukkan. Data-data yang dapat dipaparkan adalah data taburan lubang benam.4 menunjukkan paparan antaramuka Map Visualization. Maklumat berkenaan lubang benam boleh diperolehi melalui ID. Tarikh. Lombong Yang Terdekat serta melalui kedudukan lokasi berdasarkan koordinat yang diketahui. Pengguna juga boleh membuka paparan secara serentak. garis ukur resistiviti. Selain dari paparan data. Tahun. sinkhole fault line. maklumat juga boleh diperolehi menggunakan Menu Pertanyaan (Query).88 Rajah 4. Diameter. lotlot kediama n.4 : Antaramuka Paparan Visualisasi . serta lapisan data geologi. Dalam paparan ini pengguna boleh memaparkan maklumat spatial yang diperlukan secara berasingan. Rajah 4. jalan raya. GIS-Sinkhole Report dan ke Main Menu dengan mengklik pada butang yang telah disediakan dalam menu pilihan. Kedalaman. Selain dari itu. Dari antaramuka Map Visualization. pengguna juga boleh membuka antaramuka lain seperti GIS Analysis and Modeling.

.6 merupakan antaramuka bagi Result of GIS Spatial Analysis yang telah dihasilkan. Dalam paparan ini pengguna perlu klik pada butang Load File untuk membuka fail dari fomat MXD (ArcMAP) bagi analisis dan permodelan data GIS yang telah dihasilkan. Antaramuka ini mempunyai dua cara untuk memaparkan maklumat. Melalui menu Existing Result. pengguna boleh membuka terus perisian ArcMap dan membuat analisis GIS sendiri menggunakan beberapa fungsi dalam perisian tersebut.89 Rajah 4. pengguna boleh memaparkan terus keputusan analisis dan permodelan GIS yang telah dibuat dalam kajian ini.5 : Paparan Antaramuka Menu Bagi GIS Spatial Analysis Manakala Rajah 4. iaitu menerusi menu Existing Result dan ArcGIS Application. Contoh yang dipaparkan adalah paparan model GIS untuk sinkhole fault line serta data-data lain bagi kawasan kajian.5 pula menunjukkan menu bagi antaramuka GIS Spatial Analysis. Manakala menerusi menu ArcGIS Application. Rajah 4.

dengan mengklik pada butang ArcMap dalam bingkai ArcGIS Application seperti y ang dipaparkan dalam Rajah 4. Result of GIS Spatial Analysis Rajah 4. . zoom in dan zoom all paparan. terdapat banyak fungsi yang boleh digunapakai melalui pull down menu tools dan toolbars seperti dalam Rajah 4. Dalam perisian ArcMap.8.90 Pengguna perlu mengikuti arahan dalam command box untuk pan.6 : Paparan Antaramuka Result of GIS Spatial Analysis Pengguna boleh membuka terus antaramuka ArcMap.7.

7: Paparan Antaramuka ArcMap Rajah 4.8 : Contoh Fungsi Pilihan Dalam ArcMap Rajah 4.91 Rajah 4. Geo- . Antaranya adalah arahan Buffer.8 menunjukkan terdapat pelbagai fungsi arahan yang boleh digunapakai bagi tujuan analisis ruang.

tarikh kejadian.lain fungsi arahan. Selain dari itu pengguna juga boleh menukar format laporan ke beberapa format lain seperti HTML dan TXT. Contoh laporan kejadian lubang benam disertakan dalam Lampiran C. Selain dari itu maklumat lain yang boleh dicapai dari laporan hasil dari kajian ini adalah jenis batuan. Seterusnya melalui aplikasi ini. . jarak dari Sinkhole Fault Line.9 merupakan contoh paparan laporan bagi rekod yang telah dipilih. diameter. pengguna boleh menyemak laporan tentang kejadian lubang benam yang terdahulu bersama hasil analisis yang telah dibuat. Fungsi arahan ini perlu diaktifkan dahulu sebelum digunakan. Geo-coding dan lain. kedalaman. Ianya merupakan pilihan ketiga dalam Menu Utama. lombong terdekat. Spatial Analysis. jenis gunatanah.92 processing. nama pihak berkuasa tempatan. Topology. Laporan yang dihasilkan boleh dicetak menggunakan arahan ‘print’ yang terdapat pada antaramuka laporan. bilangan lubang. Ini dapat memudahkan pengguna untuk menyimpan laporan dan membukanya kembali menggunakan perisian-perisian yang menyokong format teks tersebut. Laporan ini dinamakan sebagai Laporan Kejadian Lubang Benam (Sinkhole Occurrence Report) Antara maklumat yang boleh diperolehi dari laporan ini adalah seperti nombor ID. lokasi. indek lubang benam dan status kawasan kediaman. jarak lombong terdekat dan kerosakan dari kejadian. zon penampan. Rajah 4.

3.93 Rajah 4. . 2. Indeks lubang benam telah dihasil berdasarkan teori kajian Geofizikal terhadap Sinkhole Fault Line dan faktor geologi kawasan.3 Hasil Analisis Risiko Lubang Benam Hasil bagi analisis risiko lubang benam menggunakan GIS dalam kajian ini adalah seperti berikut : 1.9 : Paparan Sebahagian Antaramuka Laporan 4. Kawasan yang berpotensi bagi kejadian dan pembentukan lubang benam dikenalpasti melalui Analisis Zon Penampan. Sinkhole Fault Line dan Gunatanah. Maklumat kawasan telah dimasukkan dalam bentuk peta kawasan yang melibatkan faktor Geologi.

lapisan data yang telah diterangkan dalam Bab Tiga. merupakan model kawasan yang berpotensi untuk berlakunya kejadian lubang benam secara umum bagi kawasan Lembah Kinta. Dengan melakukan Operasi Tindihlapis ke atas lapis an data Geologi. kawasan yang berpotensi untuk berlakunya kejadian lubang benam telah dikenalpasti. Kawasan kajian telah dihasilkan menggunakan teknik GIS dengan menghasilkan lapisan.10. Sinkhole Fault Line dan Gunatanah. Hasil kajian didapati tiga lapisan data yang utama adalah maklumat Geologi. kesemua kejadian lubang benam telah berlaku di kawasan batu .10 : Kawasan Kejadian Lubang Benam Keseluruhan Dari Rajah 4. berdasarkan indek lubang benam. Secara keseluruhan. Rajah 4.94 4.10. Jumlah kawasan kediaman yang terlibat mengikut peringkat bahaya dihasilkan dari Analisis Kedekatan (Proximity) dan Analisis Zon Penampan. Kawasan yang dihasilkan ditunjukkan dalam Rajah 4. Sinkhole Fault Line dan Gunatanah menggunakan perisian GIS.

2.5 kilometer dari garis Fault Line.95 kapur dan terletak pada jarak antara 2 hingga 5 dari garis Fault Line.11 : Kawasan Zon Penampan Lubang Benam . Ini membuktikan kawasan kajian berada di kawasan yang mempunyai ciri-ciri yang boleh mengwujudkan fenomena dan kejadian lubang benam.1.5. Kampung Baru Bukit Merah berjarak 1. Kawasan kajian. Hasil kajian kedua adalah Zon Penampan untuk kawasan yang berpotensi bagi kejadian dan pembentukan lubang benam. Rajah 4. Rajah 4.11 menunjukkan kawasan Zon Penampan fenomena lubang benam bagi sebahagian Lembah Kinta. Kaedah menghasilkan Zon Penampan telah diterangkan secara terperinci dalam Bahagian 3.

1990).96 Dari Rajah 4. didapati 30 lokasi lubang benam yang direkodkan dalam kajian ini berada dalam Zon Penampan yang telah dihasilkan pada jarak antara 2 hingga 6 kilometer dari data Fault Line. Berdasarkan dari Laporan Penyiasatan Kajibumi pada 10 hingga 28 Februari tahun1990 (Vijayan.11 di atas. Jarak tindakbalas VLF-EM dan VLR-R semakin mengecil pada kedua-dua garis semakin menumpu. Hasil kajian ketiga adalah indeks lubang benam telah dihasil berdasarkan teori kajian Geofizikal terhadap Sinkhole Fault Line.12 : Gambaran Kedudukan Sinkhole Fault Line Dan Jarak Kesan Resistiviti Elektrik . 2km 2km Garis Garis 5km 5km 5km 5km Fault Line 10km 10km 10km 10km Rajah 4.12 menunjukkan kedudukan Fault Line dan jarak kesan kerintangan elektrik. pengukuran Geofizikal menggunakan teknik Very Low Frequency Elektromagnetic (VLF-EM) dan Very Low Frequency Resistivity (VLF-R. Rajah 4.) mengesahkan fenomena lubang benam berpotensi untuk wujud antara jarak 2 hingga 10 kilometer dari Sinkhole Fault Line.

97 Hasil yang keempat adalah jumlah kawasan kediaman yang terlibat mengikut peringkat bahaya dihasilkan dari Analisis Kedekatan (Proximity) dan Analisis Zon Penampan, berdasarkan Indek Lubang Benam. Indek Lubang Benam yang telah dihasilkan berdasarkan ciri-ciri Fault Line ini dan keputusannya telah diterangkan dalam Bahagian 3.5.2.2 (Bab 3). Secara keseluruhan jumlah kawasan kediaman yang diramalkan berpotensi untuk berlakunya kejadian lubang benam dan indeksnya seperti ditunjukkan dalam Jadual 4.1. Walau bagaimanapun, jumlah ini adalah mengikut jenis data kawasan kediaman yang telah diperolehi dari Majlis Bandaraya Ipoh. di mana, kemungkinan juga terdapat kediaman yang tidak digabungkan sebagai kawasan kediaman, sebaliknya secara individu. Namun begitu, sekiranya data kawasan kediaman secara kawasan (poligon kawasan) diperolehi, maka keputusan pengiraan kawasan kediaman yang terlibat dengan fenomena lubang benam adalah lebih tepat.

Jadual 4.1 : Senarai Jumlah Kediaman Dan Kategori Indek Lubang Benam
Bil. 1. 2. 3. Jumlah Kediaman/Taman 3,394 1,648 91 Kategori Indeks Lubang Benam High Critical Area (1) Medium Critical Area (2) Low Critical Area (3)

4.4

Rumusan

Secara keseluruhan kajian ini berjaya membuktikan kemampuan penggunaan teknik GIS dalam menganalisi fenomena lubang benam. Senario lubang benam di

98 kawasan kediaman terutamanya, memerlukan beberapa lapisan data yang berkaitan bagi tujuan analisis GIS. Penggunaan teknik GIS mampu untuk menggabung lapisan- lapisan data tersebut dan menghasilkan analisis spatial yang berkaitan. Melalui analisis ruang menggunakan teknik GIS bagi risiko lubang benam, hasil yang diperolehi adalah kawasan Zon Penampan, Indek Status Bahaya dan kategori kawasan kediaman yang diramalkan berpotensi bagi kejadian lubang benam serta laporan kejadian lubang benam yang digabungkan bersama maklumat yang telah dianalisis dari hasil kajian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1

Kesimpulan

Dalam penulisan ini, telah menerangkan secara terperinci bagi kajian dibawah tajuk Analisis Untuk Mengenalpasti Risiko Lubang Benam

Menggunakan GIS. Teknologi GIS diaplikasikan kerana kemampuannya dalam teknik perolehan, pemprosesan, penyimpanan, analisis ruang yang dapat

menghasilkan maklumat yang bersepadu, visualisasi yang menarik serta sebagai ‘decision making’ bagi senario, fenomena dan kejadian lubang benam yang juga dikenali sebagai tanah jerlus. Tiga teknik pengumpulan data telah dibuat dalam kajian ini iaitu Pengukuran Geofizikal, GPS dan pemprosesan data-data digital GIS. Kajian ini bermula dengan pengumpulan, pemprosesan, penyuntingan serta penukaran format data. Seterusnya pembangunan aplikasi dib uat dengan

mengintegrasikan perisian ArcObjects, ArcMap, MapInfo Professional dan Visual Basic.

Fenomena kejadian lubang benam jarang mendapat perhatian umum kerana kejadiannya hanya pada lokasi tertentu dan tidak melibatkan kawasan yang besar. Struktur tanah yang terdiri dari batu kapur dimana. Pengukuran dibuat di dua lokasi kawasan kajian yang pernah berlaku kejadian lubang benam. kutipan awal data dibuat untuk mengetahui struktur sub-permukaan kawasan dengan membuat pengukuran Geofizikal. musim kemarau dan musim tengkujuh. aktiviti pembinaan dan musim kemarau serta musim tengkujuh yang melampau. Peralatan yang digunakan adalah alat pengukur resistiviti. aktiviti perlombongan.100 Aplikasi analisis risiko lubang benam berkait dengan permasalahan tanah dan persekitaran. Abem SAS4000 dan perisian yang digunakan untuk memuat . merupakan ciri-ciri utama bagi pembentukan lubang benam. Faktor-faktor di atas telah mendorong terjadinya pergerakan turun naik paras air tanah yang kerap serta menyebabkan pemendapan tanah secara perlahan dan berlakunya kejadian lubang benam. paras air tanah yang rendah. sebahagian besar profil tanahnya terdiri dari campuran tanah dan pasir. kerja-kerja pembinaan. Faktor-faktor lain mempercepatkan lagi proses kejadian lubang benam adalah terdapatnya aktiviti perlombongan. Beberapa faktor pembentukan dan kejadian lubang benam telah dikenalpasti iaitu struktur tanah. Kawasan kajian Kampung Baru Bukit Merah juga terletak di kawasan Lembah Kinta pada kedudukan zon yang kerap berlakunya kejadian lubang benam. risikonya adalah tinggi sekiranya berlaku di kawasan kediaman terutamanya di kawasan batu kapur atau bekas kawasan lombong yang dibangunkan sebagai kawasan kediaman. Namun begitu. Setelah faktor-faktor pembentukan dan kejadian lubang benam dikenalpasti.

Bacaan resistiviti dan hasil analisis ini telah membuktikan feno mena lubang benam masih aktif di kawasan kajian.035. Model data resistiviti yang dihasilkan dalam format 2D. Alat Topcon GPS Hiper telah digunakan untuk kerja-kerja pengukuran penentududukan lokasi lubang benam terpilih. pengukuran GPS dengan kaedah statik telah digunakan untuk mengukur nilai koordinat kedudukan (X. Model data resistiviti dihasilkan dalam bentuk imej dan dibuat analisis secara berasingan dalam perisian RES2DINV. Data geofizikal (resistiviti).Y) Lubang Benam dan ditukarkan ke sistem koordinat RSO untuk diimport ke perisian ArcMap.474 Ωm) diperolehi. GPS dan lapisan data GIS yang telah diproses. hasil dari Analisis Kedekatan dan Zon Penampan ke atas data Sinkhole Fault Line menunjukkan kawasan kajian terletak di dalam kawasan Indek Paling Bahaya (1). bacaan nilai resistiviti yang tinggi (1. Data tersebut disimpan dalam format raster dalam perisian ArcMap. Setelah selesai ke semua data ditukarkan ke format GIS. diintegrasikan dalam perisian ArcMap dalam format data Esri (*. Perisian PC-CDU dan Pinnacle yang direkabentuk untuk peralatan GPS Topcon digunakan untuk memuat turun dan memproses data GPS. Berdasarkan keputusan dari pengukuran geofizik melalui kaedah kerintangan elektrik. Selain dari itu.shp).101 turun dan memproses data ialah S4Kwin dan RES2DINV. sistem aplikasi kajian ini telah dibangunkan dengan gabungan perisian Visual Basic dan ArcObjects untuk memudahkan pengguna m encapai maklumat kajian dan analisis yang telah . Selain dari pengukuran Geofizikal.

didapati masih wujud struktur lubang benam dari Model Resistiviti yang dihasilkan. Selain dari itu. PBN dan pemaju-pemaju perumahan yang ingin . keputusan dalam kajian ini merupakan pendekatan terbaru penyiasatan risiko fenomena lubang benam yang semakin serius di kawasan kediaman bagi sebahagian dari Lembah Kinta yang mana sebahagian besarnya terdiri dari kawasan struktur batukapur.102 dibangunkan. lokasi lubang benam. telah membuktikan kawasan kajian terletak dalam Indek I (0-2 km) iaitu pada Indeks Kawasan Paling Kritikal untuk berlakunya kejadian lubang benam.fungsi yang ada di dalam ArcMap yang telah dihubungkan terus dari aplikasi. Ini menunjukkan fenomena lubang benam masih aktif dikawasan kajian. berdasarkan data-data yang disenaraikan seperti di atas. Kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan garis panduan kepada PBT. Hasil kajian ini adalah lapisan data GIS. Model Resistiviti sebahagian kawasan kajian dan analisis ruang bagi risiko lubang benam.lain data sampingan. analisis data yang telah dibangunkan juga boleh disemak oleh pengguna. Model Resistiviti kawasan kajian diambil berhampiran dengan lot 935 dan lot 1063 kerana kedua-dua lot ini didapati telah berlaku kejadian lubang benam mengikut Laporan Penyiasatan Kajibumi pada tahun 1990. Hasil analisis dan permodelan lubang benam telah diterangkan secara terperinci dalam Bab Tiga dan Bab Empat. lot-lot kediaman kawasan kajian dan lain. Dari pengukuran geofizikal. Melalui aplikasi ini. setiap lapisan data boleh dilihat secara serentak ataupun secara individual. Hasil dari analisis GIS. Lapisan data GIS yang telah dihasilkan adalah data geologi. Aplikasi ini juga membolehkan pengguna untuk melakukan analisis-analisis lain menggunakan fungsi. Kesimpulannya. gunatanah. sinkhole fault line.

adalah dicadangkan supaya data water table diambil sebagai sebahagian dari data yang digunakan bagi tujuan pemetaan kawasan Lubang Benam.103 membangunkan sesuatu kawasan sebagai kawasan kediaman di kawasan yang mempunyai ciri-ciri kewujudan fenomena lubang benam.2 Cadangan Untuk Penyelidikan Selanjutnya Terdapat beberapa faktor yang dikenalpasti boleh diperbaiki untuk meningkatkan kemampuan aplikasi GIS dalam kerja-kerja menganalisis dan memantau kejadian lubang benam. Berikut adalah beberapa faktor yang dicadangkan untuk meningkatkan kemampuan aplikasi: a) Data Saliran Air Bawah Tanah (Water Table) Fenomena lubang benam berkait rapat dengan paras air dalam tanah (water table) yang rendah menyebabkan fenomena lubang benam cepat berlaku kerana paras air rendah akan memudahkan pembentukkan rongga di bawah tanah. Dengan demikian jumlah kediaman yang terlibat dengan kejadian lubang benam dapat diminimumkan. 5. . Oleh yang demikian.

perbandingan keputusan kajian yang lebih bersepadu bagi data dalam kategori geofizikal seperti data graviti. Dengan itu. Tambahan pula data lokasi juga tidak pada kedudukan yang tepat (peta tanpa sistem koordinat).104 b) Data Lubang Benam Data lubang benam yang diperolehi dari pihak JMG terdiri dari data dalam bentuk laporan kejadian dan data lokasi kejadian. Data resistiviti dalam bentuk 3D yang terdiri dari data diameter. jelas di samping analisis GIS dalam bentuk 3D juga dapat dihasilkan. . Contohnya data graviti sub-permukaan. Namun begitu data-data ini tidak mempunyai ID yang sama. dapat menghasilkan visualisasi senario lubang benam yang lebih menarik. kedalaman dan ketinggian dari permukaan. Oleh itu adalah dicadangkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat mengemaskini data lubang benam bagi memudahkan penyelidikan selanjutnya. Ini menyukarkan penentuan rekod dan lokasi kejadian yang sama. data dari pengukuran seismic dan data resistiviti dalam bentuk tiga dimensi (3D). resistiviti dan seismic akan dapat dihasilkan. Di samping itu penyelidikan selanjutnya juga adalah sebagai nilai tambah kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perumahan dalam membuat penilaian keatas risiko fenomena lubang benam. c) Penambahan Data-data Lain Penulis juga ingin mencadangkan beberapa data lain sebagai tambahan bagi meningkatkan lagi kemampuan aplikasi dalam menganalisis risiko lubang benam.

Dengan demikian analisis risiko fenomena lubang benam yang merangkumi kawasan yang lebih luas dapat dihasilkan. contohnya seperti selepas berlakunya gempa bumi atau gangguan yang lain terhadap struktur sub-permukaan. e) Penambahan Keluasan Kawasan Kajian Penulis juga mencadangkan supaya kawasan kajian ditambah menjadi kawasan yang lebih luas yang merangkumi keseluruhan Semenanjung Mala ysia. Deformasi yang lebih kerap juga dilakukan terhadap kes khas. . Keputusan analisis ini juga dapat digunapakai oleh pelbagai pihak sebagai panduan bagi membangunkan sesuatu kawasan. Penulis mencadangkan pengukuran deformasi diambil pada sela masa 6 bulan. Dengan itu perubahan ketinggian struktur permukaan dapat ditentukan untuk 1 sela masa tertentu.105 d) Membangunkan Pengukuran Deformasi GPS Pengukuran deformasi GPS dicadangkan terhadap beberapa kedudukan yang mempunyai risiko yang tinggi untuk berlakunya kejadian lubang benam.

com/publications/modeling). g) Teknik Rekabentuk Pangkalan Data GIS Dalam kajian ini rekabentuk pangkalan data GIS telah dibangunkan menggunakan teknik Rajah Hubungan Entiti atau dikenali sebagai E-R Diagram. Dalam kajian ini analisis 3D bagi data resistiviti tidak dapat dilakukan kerana kekunci bagi memproses data 3D tidak disertakan dalam pakej perisian RES3DINV bagi tujuan memproses data 3D tersebut. Walaupun simbol-simbol hubungan dalamUML adalah kurang dibandingkan dengan E-R Digram. Ianya adalah teknik permodelan objek yang mempunyai beberapa simbol piawai untuk menggambarkan sesuatu struktur data dalam satu komuniti hubungan antara objek. .106 f) Analisis 3D Analisis 3D bagi data resistiviti dapat dibangunkan sekiranya perisian pemprosesan. untuk mengaplikasikan perisian RES3DINV. Walau bagaimanapun. kaedah lain yang boleh digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). teknik UML lebih berkemampuan untuk menggambarkan inter-relation sesuatu rekabentuk pangkalan data (www. RES3DINV digunakan selain dari penggunaan perisian RES2DINV.essentialstrategies. ianya perlu disetkan terlebih dahulu pada peralatan ukur ABEM SAS4000 sebelum kerja-kerja pengukukuran geofizikal dilakukan. Selain dari teknik tersebut.

Balkerna. GIS : A Visual Approach. Microgravity Techniques For Subsurface Investigation of Sinkhole Collapses and For Detection of Groundwater Flow Paths Through Karst Aquifers. Geographic Information: .J & Rhind D. J. Onworld Press. & Veni. (1999). Longley P.C.H. Seventh Multidisciplinary Conference on Sinkhole.fr/gps. Crawford. Http://www. Pg187. Universiti Sains Malaysia ABEM (1998). W. F. Beard. Nitro Consult Company.107 RUJUKAN DAN BIBLIOGRAFI Abd. Goodchild M. (Thesis). (1989). Hydrology & Engineering Geology of Sinkhole (Proceeding). Ottawa.S. USA. Penggunaan Kaedah Resistiviti Pengimejan 2-D Dalam Kajian Lubang Benam. Aronof. Report of Sinkholes and Rockfalls In The Kinta Valley. Esaki. W. N. B. Bowling Green. 874-883. (1991). E.D. Assessment of 2-D Resistivity Structure Using 1-D Inversion. Global Positioning System (GPS). Maguire D. S. Kahar Embi (2001).esri. Geographic Information System: A Management Perspective.W. WDL Publication. F.D. (1991). Webster. Applied Karst Geology. Bruce. Tropical Storm Influences In Sinkhole Development. Western Kentucky University. Beck. Perak. G. Pennsylvania. L.F.. Terrameter SAS 4000. Geophysics. (1996). (1995). USA. Instruction Manual. Ipoh : Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Camino Entrada Santa Fe. (1994). Chow. & Morgan. Report No: E(F) 6/95. Dana. P.P.A.W (2001). Sweden. 56. (1999).

B.gov/html. (1995). Technical Paper. M. N. Kenneth. M.D. Korte G. New York. H. Earth Dynamic System. (2000). Integrated Geophysical Survey For Detection Of Cavities in Limestone Bedrock.C (1995). MapInfo Corporation.H (1997). & Eric. Loke. Ho. 337-356. British Library Cataloguing In Publication Data. England. A. Norwood. (1994). J.files/landslides/slide/slide10. & Whiteley. Volume 1. An Introduction To The Theory of Spatial Object Modeling. USA. Mineral and Geoscience Department Malaysia. Nelson. H. 1682-1690 Loke. London. Maintained by Powersp@usgs. G. Universiti Sains Malaysia. MapInfo Professional User Guide V 7. Troy. OnWord Press. Geophysical Investigation Of Sinkhole In Lateritic . D. Taylor & Francis. Camino Entrada Santa Fe.usgs. O.htm . School of Physic. E. (1984). 60. G. Geophysics.. Kuala Lumpur. & Haigh. M.S. M. R. Jamaluddin. B. 7 ed. Http://landslides. Kaplan. Understanding GPS Principles And Applications. & Sukri. W. 1-60.in-Publication Data. The GIS Book. Initial Geotechnical and Geophysical Studies For the Sungai Besi-Serdang Road.108 Systems and Science. R. Baffins Lane. West Sussex. Electrical Imaging Surveys For Enviromental and Engineering Studies. (1998). Prentice Hall Englewood Cliff. C. Page Modified 19 November 2001. One Global View. Khairul. MapInfo (2002). Chichester. (1997). H. IKRAM Seminar on Engineering in Karstic Formation.gov. Least-Square Deconvolution of Apparent Resistivity Pseudosections.0. Library of Congress Cataloging. Molenaar. (1996).H & Barker.

(1999). Assessment of ground water withdrawal impact in a karst area. Jalan Sultan Idris Shah. Techniques and Manage ment. Proceedings of the fourth multidisciliplinary conference on sinkholes and the engineering and environmental impact of karst. Taher Buyong.J. Smith. Hydrogeology And Engineering Geology of Sinkhole and Karst. Salina Abdullah (2000). Rotterdam. 31 Oktober 2000. Of Engineers No. Fakulti Kejuruteraan Awam. Geotechnical VIII. 133-153. 25-27 Safiza Suhana. Special Paper 252. Role of Geology in Planning and Development of Urban Centres in South East Asia. (1993). Analisa Penggunaan GIS Untuk Pembangunan Mapan Pulau Tioman. Geological Society of America. Skudai. New York USA.B (2002). B. (1995). Landplan II. T. OnWord Press. GIS Data Conversion: Strategies. Shu.Kejadian Lubang Benam di Sekolah Menengah Convent. Ghazali Desa & Ahris Yaakup (1994). Sarimah Mat (1999). Skudai. & Carl P. “NAVSTAR Global Positioning System Surveying”. K.. Balkerna. 28 (2000). Akbar Be rita Harian. USA. (Monograf). “Investigations On Land Subsidence And Sinkhole Occurance In The Kinta Valley In Peninsular Malaysia”. Ipoh. Tidak Diterbitkan. Y. (Proceeding). D. Albany. A. Universiti Teknologi Malaysia Technical Engineering And Design Guides As Adapted From US Army Corps. Groundwater Geomorphology”. Prinsip-Prinsip GIS. “Fenomena di Kawasan Batu Kapur”.K. Universiti Teknologi Malaysia.D (1990). Universiti Teknologi Malaysia.109 Terrain. Palmer. Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi. “Groundwater Processes in Karst Terrances. Raymond A. Pat Hohl (1998). . Kajian Lubang Benam Menggunakan Kaedah Mikrograviti: Kajian Kes. Association of Geoscientists for International Development.

Universiti Teknologi Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia. GPS Accuracy Web Page. (2000). California. Applied Geophysics. The Unified Modeling Language (UML) (2005). (2003). D.F. 1-522. 56. No. Tanah Mendap di Kampar. Geological Society of America.M. L. “Surface and Near Surface Karst Landsforms. & Gubbels T.S. Skudai: Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi. Development in Geotechnical Engineering.com/publications/modeling (2005).S. (Thesis). HiPER User Manual. Fla. V. Ipoh). (Thesis). (1990).A. Application of GIS Technology to The Triggering Phenomena of Sinkhole in Central Florida. Malaysia. Whittaker B. Whitman D. (1984). (Http://users. (27 Februari 1989). TOPCON (2002).html) Yip. W. TOPCON (2002). Kuala Lumpur. Prediction and Control. Occurrence. .B. California. R (1990).H (1989). (1999). K. Laporan Penyiasatan Kajibumi (Bukit Merah Area. HiPer Operational Manual. Perak. Special Paper 252.M & Sheriff.essentialstrategies. Kajian Keupayaan Penggunaan Cerapan GPS Dalam Pengesahan Pemendapan Tanah. Miami. USA. The Star.A. U. Subsidence. Topcon Positioning Systems. Cambridge University Press. Wilson.com/dlwilson/gps. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia.110 American Society of Civil Engineers. Topcon Positioning Systems.S. Tee. (1998). Telford W. USA. http://www. C. Vijayan. White.N & Reddick C. Jaringan GPS Untuk Pengesanan Pemendapan Tanah: Kajian Keterulangan Jaringan & Analisa Awalan. Florida International University. R. U. Groundwater Geomorphology”. Laporan GK3/1990. Skudai : Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi.erols.

Johari Ibrahim & Rashidi Karim (2000). 20 Oktober 2000. Akbar Berita Harian. . “Lubang Benam Di Kem Oran”.111 Zaini Kamaruzzaman.

LAMPIRAN .

.

.

No 790 Kg Baru Lahat. 34 Kg Baru Bkt Merah . Lokasi 1 18/11/1973 3/03/1975 3/12/1981 7 4 1 1 3. Ipoh Kg. Kg Baru Bkt Merah Kg Baru Bkt Merah .75 New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines 1 1 1 1 1 1 7 8 9 10 Kilang Minuman F&N. Lahat Jln Lumut – Ipoh. Batu 12 Kg Baru Bkt Merah . Lahat 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Selatan. Lubang 1 Garis Pusat (m) 23 4 3 4 5 Landasan Keretapi Pengkalan Lahat 3. No 934.5 10//02/1982 11/02/1982 19/02/1982 10/04/1982 20/04/1982 24/09/1982 0. Ipoh Lahat. 944 Kg Baru Lahat. Jln Lahat. No 52 Jalan Lumut-Ipoh 114 . 395 Jln Lumut – Ipoh. No.5 Tarikh Kejadian 31/08/1955 Bil.2 4. No 21 Kg Baru Bkt Merah . No 942 Tepi Jalan Lumut-Ipoh.5 0. 935. No 404 Kg Baru Bkt Merah .1 7x2 2. Lahat Kg Baru Lahat.LAMPIRAN B SENARAI KEJADIAN LUBANG BENAM Kedalaman (m) 5-10 5 7 New Lahat Mines Wan Yee Fatt Mines Foong Seong Mines New Lahat Mines Fook Lee Mine Lombong Terdekat Catatan Bil. Baru Bkt Merah.7 3 1 1. No 531 Kg Baru Lahat. No 6 Kg Baru Bkt Merah . No 935 Kg Baru Bkt Merah 6 Mei 1988 13/104/1988 18/04/1989 21/04/1989 20/02/1989 14/02/1989 1/05/1989 3/05/1989 3/05/1989 12/05/1989 12/05/1989 12/0511989 22/05/1989 9/06/1989 18/06/1989 16/07/1989 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2.3 Siputeh. No.

5 0. Lahat Jalan Lumut-Ipoh.25 0.5 2 2 - New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines 27 28 29 30 31 32 33 Kg Baru Lahat. Merah Ipoh Jalan Lahat. Lahat Kg Baru Bkt Merah . No 798 Jalan Lumut-Ipoh Kg Baru Bkt Merah . Ipoh Jalan Lahat-Pusing Kejadian lubang benam berlaku di kawasan zon merbahaya 36 Kg Baru Bkt Merah 21/12/1992 3 New Lahat Mines 38 39 April 1995 20/06/1995 1 1 1 1. No 934 29/10/1990 28/01/1991 1 1 34 35 Jalan Lahat. Jln Lahat 115 . Pusing Km 11.5 New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines Jarak lubang 20 meter 1. No 62 Kg Baru Lahat.4 3 1 New Lahat Mines New Lahat Mines 3 1. 1989 1 1 1 1 1 2 5 2. 1995 1 1 10 2 1 2 1 4. No 962 Kg Baru Bkt Merah . No 96 Jalan Lumut-Ipoh Tepi Jalan Lumut-Ipoh.5 23/12/1992 April.5 1 1.5 - 4.23 24 25 26 24/09/1989 Okt.5 New Lahat Mines New Lahat Mines 31/10/1989 31/10/1989 9/11/1989 11/11/1989 4/09/1990 New Lahat Mines New Lahat Mines 5/08/1989 1/09/1989 11/09/1969 24/09/1989 1 1 1 3 2 2 2.5 3 2 5 1 New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines New Lahat Mines 40 41 Kg Baru Bkt Merah Jalan Jaafar Bkt. No 11 Kg Baru Bkt Merah Kg Baru Bkt Merah .5 1.

LAMPIRAN C : JADUAL PERLAKSANAAN KAJIAN .

038126 75471.755383 78626.228545 74199.643196 69285.106613 113927.144223 93490.075871 .942201 56550.157655 96264.353924 45021.534373 44465.602881 104526.384321 327.122171 82193.384473 153957.358696 391.73952 497.76625 61356.490925 104049.229657 48563.210183 46215.827745 67780.s4k 2 1 190 0 0 -40 -38 -36 -34 -32 -40 -38 -36 -34 -32 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -40 -38 -36 -34 -32 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 16 -40 12 -4 12 -38 12 -2 12 -36 12 0 12 -34 12 2 12 -32 12 4 12 -30 12 -28 12 -26 12 -24 12 -22 12 -20 12 -18 12 -16 12 -14 12 -12 12 -10 12 -8 12 -6 12 -40 8 -16 8 8 8 -38 8 -14 8 10 8 -36 8 -12 8 12 8 -34 8 -10 8 14 8 -32 8 77849.932676 64366.541878 71933.805591 66398.990473 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 399.965826 124724.567625 121009.704307 51978.493417 74171.607318 57466.107996 102751.057525 396.436627 150539.825247 174011.608736 107670.797795 116488.476504 93904.099341 185228.012905 160179.945081 194475.764125 82357.668549 122981.117 LAMPIRAN D Contoh Data-data Dari Alat Ukur Geofizik Abem SAS4000 C:\PROGRA~1\SAS4000\Data\UTPBM\lrbm010.859311 453.15683 116409.933715 128335.89758 132018.023653 63805.103438 182235.069736 210154.201181 110840.418129 389.411882 80970.879975 152751.784928 69487.438095 295838.613265 153175.829408 214.729804 149812.602341 70008.37221 133293.42117 79534.003458 31558.712616 233668.89993 560.225457 28177.312207 56577.086671 76126.267703 67994.

209549 31299.239723 50340.983936 58736.09744 60536.788946 48206.99932 60419.369315 25838.614594 31503.997848 -6 6 12 6 -40 4 -28 4 -16 4 -4 4 8 4 20 4 -38 4 -26 4 -14 4 -2 4 10 4 22 4 -36 4 -24 4 -12 4 0 4 12 4 24 4 -34 4 -22 4 -10 4 2 4 14 4 26 4 -32 4 -20 4 -8 4 4 4 16 4 28 4 -30 4 -18 4 -6 4 6 4 18 4 -40 2 -34 2 -28 2 -22 2 -16 2 -10 2 -4 2 2 2 8 2 29504.661792 38632.020981 12604.741638 16882.719359 70964.407292 33463.613421 62747.212334 58231.058018 51297.561613 25529.676248 48962.842593 14494.49285 77210.338286 22363.425062 56130.723736 18174.118 -8 16 -30 -6 -28 -4 -26 -2 -24 0 -22 2 -20 4 -18 6 -40 -22 -4 14 -38 -20 -2 16 -36 -18 0 18 -34 -16 2 20 -32 -14 4 22 -30 -12 6 -28 -10 8 -26 -8 10 -24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 57458.802586 39142.752341 58474.072195 57054.333554 32552.39568 27013.797061 102405.793641 52149.376203 62833.144912 67472.741606 105884.210584 27803.693377 38027.380773 20138.198133 20837.230481 36555.046781 51900.367242 32959.97413 8747.39422 25393.555282 45437.833789 46929.8982 11435.365023 77787.256884 58307.725274 32306.698819 9359.153326 61601.084594 47423.858432 37918.807151 48528.272854 86308.312419 51107.593531 60741.986069 11850.009372 14932.535523 37039.378093 34745.049162 76251.85313 38369.712257 19958.128196 61310.582408 53655.562809 79365.592842 66431.530911 101525.804963 24947.341156 90807.235612 21005.248339 35360.425777 8630.993373 24392.543056 18682.576254 47214.04491 117876.16851 22878.502881 17006.468589 37652.809716 35824.815438 40126.343678 19975.920227 25603.881215 43810.784648 33010.746682 52180.592814 .702679 42478.869709 33998.390551 64337.

199298 8719.803352 9432.051287 18700.820123 12663.878631 16844.371166 24151.25871 15958.4692 36103.136831 9550.038384 7692.176524 21693.100003 17434.61484 10706.119 14 20 26 32 -38 -32 -26 -20 -14 -8 -2 4 10 16 22 28 34 -36 -30 -24 -18 -12 -6 0 6 12 18 24 30 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25864.517884 10096.89908 25795.277187 8822.736579 18976.693783 33652.008135 27647.635686 8354.992078 24694.892142 10990.851786 14910.468467 .098159 24627.435585 25645.682255 12400.305494 12472.784472 14158.

Y dan Z. Rajah 2 : Antaramuka PC-CDU Dan Penerima HiPER GPS . Menu lain yang terdapat dalam antaramuka utama ini adalah configuration. tarikh pada penerima dan koordinat semasa dalam bentuk Latitud dan Longitud dan X. Tools. Maklumat yang boleh diperolehi dari antaramuka ini ialah butiran masa penerima. Untuk menghubungkan perisian PC-CDU dengan alat penerima HiPER.120 LAMPIRAN E PROSEDUR CERAPAN DAN MEMUAT TURUN DATA GPS (a ) Prosedur Cerapan Data GPS Rajah 1 : Arahan Untuk Menghubungkan Perisian PC-CDU Dengan Penerima HiPER. Plots dan Help. menu file telah dibuka dan arahan connect telah pilih. Rajah 1 di atas merupakan antaramuka utama dalam perisian PC-CDU.

dimana data yang perlu ditentukan ialah position mode. position system.121 Setelah dihubungkan. PC-CDU telah dihubungkan dengan penerima HiPER. . position mask. Dari Rajah 2 diatas. jenis pengukuran yang digunakan (measurement used) dan datum rujukan. Positioning. pengecas dan power supply. Rajah 4 pula adalah sub menu Positioning. Rover Event dan Advanced telah disetkan secara automatik. Rajah 3 : Menu Konfigurasi Penerima HiPER (General) Rajah 4 : Menu Konfigurasi Penerima HiPER (Positioning) Antara contoh bahagian yang perlu disemak adalah sub menu General. Maklumat Rajah 3 menunjukkan maklumat penerima HiPER secara umum iaitu maklumat antenna. Manakala sub menu lain seperti Minter. yang mempunyai ID 8PN41GCL 9MO. maklumat berkenaan penerima akan dipaparkan. Base dan Port.

Pilih senarai data yang telah dicerap. prosedur untuk memuat turun data seperti Bahagian (b) telah diikuti.122 Datum rujukan yang telah dipilih adalah WGS84 dan ianya ditukarkan ke system ujuran RSO semasa data GPS diproses. Setelah selesai mengikuti langkah. klik pada arahan File Manager di bawah menu File dan anataramuka File Manager seperti Rajah 5 dipaparkan. cerapan dimulakan dengan mengklik butang perekod pada alat HiPER GPS. Rajah 5 : Antaramuka File Manager . seperti contoh pada Rajah 5 seperti data 5721006a dan 5721006b dan arahan download diklik. (a ) Prosedur Memuat Turun Data GPS Prosedur memuat turun data dimulakan dengan menghubungkan semula perisian PC-CDU dengan alat penerima HiPER GPS. Dengan itu prosedur cerapan dan memuat turun data GPS telah selesai.langkah dalam menu Konfigurasi Pengguna. Oleh itu data telah dimasukan ke direktori yang telah dipilih. Apabila selesai pencerapan data GPS. Setelah sambungan aktif.

boleh diwujudkan lebih dari satu Epok cerapan. Kemudian klik pada Point_GPS untuk memilih sub menu untuk mengimport data GPS. . Rajah 2 : Menghasilkan Sub Fail Untuk Satu Epok Pengukuran Rajah 2 menunjukkan Fail baru untuk memproses data telah diwujudkan iaitu Sinkhole Location. Dalam satu fail.123 LAMPIRAN F PROSEDUR PEMPROSESAN DATA GPS Rajah 1 : Langkah Membina Fail Baru Bagi Cerapan Langkah pertama untuk memproses data GPS adalah dengan menghasilkan fail baru dengan klik kepada menu Project dan arahan New telah dipilih. arahan New Network telah dipilih. Menu Select Directory dipaparkan untuk direktori untuk memuatkan fail baru telah dipilih. Untuk menghasilkan epok cerapan. Epok cerapan pertama yang telah dihasilkan adalah Point_GPS.

Seterus nya menu pilihan fail untuk diimport dipaparkan dan data GPS dalam format JPS telah dipilih dan dibuka. Setelah selesai me ngimport data. jadi butang import secara local telah dipilih. Seperti Rajah 3. keputusan pemprosesan data dipaparkan seperti Rajah 4. bahagian B. Seterusnya klik pada butang start (kotak merah) dan turutan proses mengimport data bermula. fail yang telah dipilih disenaraikan seperti Rajah 4 bahagian A. Untuk kajian ini fail telah dimuat turun dalam hard disk. arahan import telah dipilih dan menu Import bagi fail Point_GPS dipaparkan. (A) (B) Rajah 4 : Menu Proses Mengimport Data GPS Setelah butang import diklik. . Pengguna boleh memilih sumber data dari local (1).124 1 2 3 Rajah 3 : Mengimport Fail Data GPS Langkah seterusnya adalah mengimport data dari direktori yang telah dimuat turun dalam perisian PC-CDU. jaringan atau secara network (2) serta secara terus dari penerima HiPER GPS (3). Didapati tiada kesalahan atau error yang ditunjukan dan semua data dapat diimport dengan lengkap.

534.1 338.7 503. Terdapat empat lokasi yang telah dibuat pengkuran GPS dan senarai kedudukan mengikut koordinat adalah seperti Jadual 1. pemprosesan data dimasukkan ke peringkat Subnet. Jadual 1 : Senarai Koordinat GPS Mengikut ID Lubang Benam ID 01 03 04 BM.295. maka solution type yang dipilih adalah Stop & Go Solution.8 .731.521.4 503. menunjukkan menu pilihan bagi kategori pemprosesan data GPS.8 338.9 339.1 Easting (meter) 338. Selesai pilihan dibuat.5 503.783.410. Oleh kerana cerapan data dibuat menggunakan kaedah Stop-And-Go.Depan Balai Polis Northing (meter) 503.089.660. Kemudian klik pada Subnet dan arahan Network View telah dipilih untuk menghasilkan rangkaian kedudukan pengukuran GPS dalam sistem unjuran RSO seperti Bahagian B pada Rajah 5 diatas.125 (A) (B) Rajah 5 :Menu Pilihan Kategori Pemprosesan Data Rajah 5 bahagian A diatas.

Sinkholes are dramatic because the land usually stays intact for a while until the underground spaces just get too big. carbonate rock.com . salt beds. As the rock dissolves. spaces and caverns develop underground. Geophysical data as well as developing GIS database and produced of sinkhole modeling using GIS technique 1 3 4 2 GIS-Base For Sinkhole Modeling RESULT ANALYSIS: •PROXIMITY •BUFFERING •MONITORING ANALYSIS •SUB-SURFACE CROSS-SECTION By : Sa’adiah Binti Mohd Saat Faculty of Geoinformation Science & Engineering University Technology of Malaysia saadiah75@yahoo. If there is not enough support for the land above the spaces then a sudden collapse of the land surface can occur.Sinkholes Risk Modeling Using The Geographic Information System Technique PROCEDURE/METHODOLOGY WHAT IS SINKHOLE? Geophysical GPS GIS Data Integration GIS Database Development Application Development Sinkholes are common where the rock below the land surface is limestone. These collapses can be small. as this picture shows. GIS. or rocks that can naturally be dissolved by ground water circulating through them. or they can be huge and can occur where a house or road is on top. OBJECTIVE The study involved data collection for GPS.

127 SINKHOLE RISK ASSESSMENT FOR SELECTED RESIDENTIAL AREA USING GIS. GPS AND GEOPHYSICAL SURVEY TECHNIQUE Sa’adiah Mohd Saat Dr. Abd. Dr. DATA COLLECTION DEVELOPMENT OF DATABASE & GIS APPLICATION DATA PROCESSING TESTING QUERIES AND ANALYSIST DATA EDITING REPORT & PRESENTATION DATA INTEGRATION . Prof. Dr. Nor Kamarudin OBJECTIVE To identify the distribution of potential sinkhole areas in selected residential development located in the limestone zone in the Northern Region of Peninsular Malaysia To assess the safety of selected residential development located in the limestone zone against (extreme) soil failure RISK OF SINKHOLE COLLAPSE NEED TO BE INVESTIGATED METHODOLOGY RESEARCH REQUIREMENT DATABASE & GIS APPLICATION DESIGN DATA . Nasir Matori Prof. Halim Setan Assoc. Md.

1.369 1.648 91 High Critical Area (1) Medium Critical Area (2) Low Critical Area (3) SINKHOLE RISK INDEX .128 RESULT No. 2. 3. Total Of Residential Index Description 3.