You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Racibórz Rybnik

Żory

Wodzisław Śląski
Jastrzębie Zdrój

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 30 kwietnia 2021 | Nr 4 (328) Sajgon na DW 935
Utrudnienia dla kierow- do zaobserwowania postępu
RACIBÓRZ COVID-19 ców jadących z Raciborza prac. Kilka tygodni temu na
w kierunku Rybnika to efekt wyprofilowanym terenie ron-

Mało szczepień przeciw COVID-19 prac związanych z remontem


DW 935. Od kilkunastu dni za-
mknięty jest kolejny odcinek,
da pojawił się asfalt a zajęty
pas ruchu włączony do bodo-
wy ma przygotowany wjazd

w regionie tuż za przejazdem kolejowym


na Dębiczu (skrzyżowanie ul.
Rybnickiej z ul. Brzeską) w kie-
do ulicy Rybnickiej.
Wkrótce można się spo-
dziewać włączenia do ruchu
runku Kornowaca. Szczegól- fragmentu nowego ronda ja-
Województwo śląskie przoduje w covidowych statystykach. nie dotkliwie zamknięcie drogi ko bajpasu podczas dalszych
Wybawieniem mogą być szczepienia. odczuwają mieszkańcy Kobyli,
osiedla Dębicz oraz mieszkań-
prac na Rybnickiej. Obecnie
na skrzyżowaniu Rybnickiej
cy Raciborza, którzy muszą (DW 935) z ul. Piaskową wy-

Fot. Urząd Miasta Racibórz


KATARZYNA PRZYPADŁO dojechać np. do zlokalizowa- stępuje zwężenie, ruch odby-
nych tu przedsiębiorstw. Wy- wa się jednym pasem. W go-
Liczba wykonanych szcze- konawca (firma Drog-Bud) nie dzinach szczytu tworzą się tu
pień przeciw COVID-19 w Polsce zadbał tu o jakiekolwiek ste- korki, gdyż  jednym pasem
przekroczyła 10 mln. W Unii Eu- rowanie ruchem na jedynym, muszą jechać zarówno kie-
ropejskiej w przeliczeniu na 100 pozbawionym asfaltu, pasie, rowcy skręcający w Piaskową,
mieszkańców plasuje to Polskę który obecnie jest dwukierun- jak również ci, którzy kierują
na 13. miejscu. W pełni zaszcze- kowy. W praktyce samochody się prosto (do dzielnic Ostróg
pionych – czyli dwoma dawka- muszą mijać się na wertepach i Płonia czy Gliwic).
mi lub jednodawkowym prepa- oraz ustępować pierwszeń- Mimo tego, że ruch
ratem Johnson & Johnson – do stwa ciężarówkom i koparkom w godzinach szczytu powo-
24 kwietnia było 2 543 112 osób. pracującym na remontowanej duje w rejonie budowy chwi-
Do końca czerwca ma być drodze. lowe korki, to jednak trze-
podanych 20 mln dawek, a do Droga za przejazdem ko- ba obiektywnie przyznać, że
końca sierpnia – jak zapowiada lejowym na Dębiczu jest za- utrudnienia nie są aż tak do-
premier Mateusz Morawiecki mknięta dla ruchu z wyjątkiem kuczliwe jak na innych odcin-
– zostaną zaszczepieni wszyscy dojazdu do posesji i firm, a tak- kach DW 935 (np. podczas
chętni. Aby przyspieszyć proces, że autobusów PKS. Objazd niedawno zakończonego re-
rząd wprowadził nowy harmo- prowadzi drogą wojewódzką montu ul. Bosackiej (DW 935)
nogram szczepień, który zakła- DW 919 od ronda na ul. Bosac- i budowy ronda przy ul. Armii
da, że do 9 maja wszyscy będą kiej, następnie drogą DW 923 Krajowej). Paradoksalnie też
mieli wystawione e-skierowa- do Orlenu w Pstrążnej. „pandemia ograniczyła ruch” -
nia i będą mogli rejestrować się m.in. dzięki zamknięciu szkół.
na konkretne terminy. Wpro- Rondo na Rybnickiej Kolejne okoliczności sprzyjają-
wadzono także rozporządzenie, Zdecydowanie łagodniej ce zmniejszeniu ruchu na tym
które w razie ryzyka niewyko- przebiega budowa ronda koń- odcinku to zbliżający się okres
rzystania szczepionki dopuści czącego obwodnicę Racborza wakacyjny, w którym notuje
wykorzystanie jej u takiej osoby. przy ul. Rybnickiej (na wy- się zawsze mniejsze natężenie
- Rozpędzając program szcze- 28 379 dawek (ok. 26%), w wo- wiedział prezydent Mieczysław Trzy punkty szczepień planu- sokości zjazdu do ul. Piasko- ruchu.
pień, mamy wreszcie podsta- dzisławskim 25 677 (ok. 16%), Kieca. Wodzisławski punkt szcze- je Rybnik – na terenie kampusu wej). Kierowcy stojący w tym
wy sądzić, że do końca drugiego a w rybnickim – zaledwie 6673 pień będzie mógł obsłużyć nawet przy ul. Rudzkiej, w hali sporto- miejscu w korku, mają okazję I
kwartału będzie już tyle osób za- (0,08%). do tysiąca osób dziennie. Wiele wej MOSiR Rybnik w Boguszo-
szczepionych, że zaczniemy osią- Szczepienia mają przyspie- zależy od dostępności prepara- wicach i w szpitalu psychiatrycz-

Fot. Ireneusz Burek


gać pułap odporności zbiorowej - szyć dzięki Punktom Szczepień tów do szczepień. nym przy ul. Gliwickiej. Choć
powiedział premier. Oznacza to, Powszechnych. W całej Polsce Taki punkt pojawi się też na poszukiwani są już lekarze do ich
że odpornych na koronawirusa ma ich być uruchomionych po- terenie szpitala w Rydułtowach. obsługi, ich powstanie nie jest
będzie tyle osób, że w dużym nad 600. Ich organizacją zaj- W założeniu ma szczepić 200- jeszcze pewne. Miasto czeka na
stopniu uniemożliwi to dalszą mują się samorządy. Pewne jest 300 osób dziennie. Na terenie decyzję NFZ.
jego transmisję. już powstanie takiego miejsca powiatu raciborskiego pozytyw- W województwie śląskim
Najwięcej szczepień w Wodzisławiu Śląskim – w hali ną opinię Narodowego Fundu- szczepienia są szczególnie po-
w stosunku do liczby miesz- sportowej przy Zespole Szkolno- szu Zdrowia uzyskały dwa punk- trzebne, ponieważ region przo-
kańców wykonuje się aktual- -Przedszkolnym nr 7. - Gdy tylko ty szczepień powszechnych. Będą duje w covidowych statystykach.
nie w województwach dolno- pojawiła się taka możliwość, od się mieścić w sali gimnastycznej Od dłuższego czasu właśnie tutaj
śląskim i mazowieckim. Śląskie razu rozpoczęliśmy intensywne CKZiU nr 1 w Raciborzu i w przy- stwierdzany jest najwyższy dobo-
pod tym względem znajduje się starania o uruchomienie punk- chodni Amicus-Med w Kuźni Ra- wy przyrost. To także jedyny re-
na 9. miejscu. Mimo to jednym tu szczepień w Wodzisławiu Ślą- ciborskiej. W tym tygodniu pracę gion, który notuje obłożenie łóżek
z miast, w których szczepi się skim. Weszliśmy we współpracę rozpoczną punkty szczepień ma- dla pacjentów z COVID-19 powy-
najszybciej w skali kraju, są Ka- z wojewodą i jego służbami, zna- sowych w Czerwionce-Leszczy- żej 70%. Ze względu na wysoką
towice, w których preparat przy- leźliśmy partnera medycznego nach – w Centrum Kulturalno- liczbę zakażeń śląskie jest jednym
jęło 64% mieszkańców. Inaczej i odpowiednie miejsce. Teraz -Edukacyjnym i Żorach – w hali z pięciu województw, w których
wygląda sytuacja w Subregio- dopinamy szczegóły, by jak naj- sportowej Zespołu Szkół nr 1. Od zostały przedłużone dotychczas
nie Zachodnim. W Żorach do szybciej umożliwić mieszkań- 4 maja będzie można zaszczepić obowiązujące obostrzenia. W wo-
24 kwietnia wykonano 11 272 com miasta uzyskanie ochrony się przeciwko COVID-19 w hali jewództwie odnotowano również
szczepień (ok. 19%), w Jastrzę- przed zakażeniem, a zwłaszcza widowiskowo-sportowej w Ja- szczególny wzrost liczby zgonów. Budowa ronda przy ul. Rybnickiej i Piaskowej. Wkrótce można
biu-Zdroju 13 762 (ok. 15%), ciężkim przebiegiem. Zdrowie strzębiu-Zdroju. Będzie mogło W marcu zmarło 6736 mieszkań- się spodziewać włączenia do ruchu fragmentu nowego ronda
a w Rybniku 18 486 (ok. 14%). jak zawsze jest dla mnie jednym być w nim wykonywane nawet ców – to ponad 2 tys. więcej niż jako bajpasu podczas dalszych prac na Rybnickiej.
W powiecie raciborskim podano z najwyższych priorytetów - po- 500 szczepień dziennie. roku temu.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 30 kwietnia 2021, nr 4 (327) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

Wątpliwe dotacje i nowe konkursy


Wojewoda bada prawomocność konkursów, po których prezydent przyznał pół miliona złotych spółce Unia Racibórz.

Fot. Katarzyna Przypadło


KATARZYNA CICHOŃ pracy Urzędu Miasta Racibórz gę. Jego zdaniem to osoba, któ-
z klubami i stowarzyszeniami ra od dłuższego czasu zarzuca
Na początku kwietnia roz- sportowymi Raciborza - ko- włodarzowi działania sprzecz-
strzygnięto otwarty konkurs mentowali po rozstrzygnięciu ne z prawem oraz interesuje się
ofert na realizację zadań pu- konkursu. W odpowiedzi na sy- sprawą Unii. - Wierzę, że osoba
blicznych z zakresu kultury fi- tuację klub zorganizował zbiór- ta ma na tyle cywilnej odwagi,
zycznej oraz turystyki. Najwię- kę funduszy, które mają pomóc aby się ujawnić, tak, by kluby
cej, bo 400 tys. zł, dostała Unia opłacić salę do treningów, za- i stowarzyszenia miały do ko-
Racibórz. Sprawę skomentował kupić stroje meczowe dla mło- go skierować „podziękowania”
Marek Labus. Jego zdaniem dych koszykarek, a także opłacić - powiedział prezydent Polo-
oferta Unii powinna być od- koszty udziału w rozgrywkach. wy, a samo działanie ocenił ja-
rzucona w każdym z przepro- – Prawdopodobnie decyzja ko szkodliwe dla mieszkańców.
wadzonych w tym roku kon- ta uniemożliwi rozwój sportowy Podkreślił też, że w efekcie za-
kursów z przyczyn formalnych. dziewcząt z Raciborza. Zaprze- istniałej sytuacji kluby, organi-
- Miasto pod płaszczykiem do- cza również podstawowej zasa- zacje i stowarzyszenia zostały
tacji nie powinno udzielać nie- dzie naszego klubu, czyli maso- bez środków. Ocenił, że to ude-
dozwolonej pomocy publicznej wości i nieodpłatnej dostępności rza nie w niego, a w trenujące
swojej spółce - skomentował. dla wszystkich. Decyzja ta mo- w raciborskich klubach dzieci
Kontrowersje wzbudziła że spowodować likwidację na- i młodzież. Wystąpił też o udo-
także dotacja z tzw. „alkoho- szego klubu, marzeń i nadziei stępnienie skargi oraz danych
lówki”. Komisja konkursowa, młodych zawodniczek. Robi- osoby jej składającej.
która oceniała oferty złożone my wszystko, aby ten cios nas
w konkursie na realizację za- nie znokautował. Poszukujemy Co dalej?
dań z zakresu „przeciwdziała- prywatnych sponsorów, którzy Prezydent uważa, że zarzą-
nia uzależnieniom i patologiom będą chcieli wesprzeć nasz pro- dzenia są zgodne z wieloletnią
społecznym” zaopiniowała, aby gram szkoleniowy i wieloletni praktyką organu wykonawcze-
przyznać Unii 15 000 zł. Pre- Z puli miejskich środków w wysokości 820 000 zł, 400 000 zł trafiło do firmy Unia projekt. Jednak w czasie pan- go Miasta Racibórz. - W tym
zydent Dariusz Polowy zdecy- Racibórz Sp. z o.o.. Zdaniem prezydenta Polowego już wcześniej podobne sumy przy- demii pozyskiwanie sponsorów samym kształcie konkursy
dował jednak o zwiększeniu znawano klubowi, co nie jest jednak prawdą, bowiem Spółka Unia Racibórz jest nowym nie jest proste – napisano w opi- ofert na sport, turystykę i pro-
tej kwoty do 95 000 zł. Tym podmiotem, który nie posiada historii prowadzenia klubu sportowego. sie zbiórki. filaktykę przeprowadzane były
samym zmniejszył kwotę do- w Raciborzu od lat i jak dotąd
tacji zapaśnikom i pływakom. Zamrożone środki nigdy nie zostały kwestiono-
Właśnie wtedy, gdy ujawniono Póki co dotacje nie trafią do wane przez organy nadzoru.
dokumentację tego konkursu, klubów. Nadzór prawny woje- Co więcej, proces przyznawa-
Marek Labus skierował drugi wody wskazał wątpliwości co nia środków w trybie ustawy
list do redakcji. – Lektura pro- do treści ogłoszeń konkursów o działalności pożytku publicz-
tokołu komisji konkursowej ofert z zakresu kultury fizycznej nego i wolontariacie był przed-
potwierdza, że konkurs prze- i turystyki oraz profilaktyki. Wo- miotem kontroli RIO kilka lat
prowadzono z wieloma istot- bec tego zamrożone zostało 788 temu. Regionalna Izba Obra-
nymi naruszeniami przepisów tys. złotych na sport i turystykę chunkowa nie dopatrzyła się
– ocenił M. Labus, podkreśla- oraz 360 tys. zł na profilakty- żadnych nieprawidłowości -
jąc, że prezydent Dariusz Po- kę. Sprawa została wszczęta nie powiedział prezydent i zapo-
lowy występował w tym kon- z urzędu, a w reakcji na skargę. wiedział, że trwają prace nad
kursie w podwójnej roli: jako Podczas briefingu prasowego 28 ogłoszeniem nowych konkur-
dysponent miejskich środków kwietnia prezydent powiedział, sów. Procedura może potrwać
budżetowych oraz jako przed- że przypuszcza, kto złożył skar- około miesiąca.
stawiciel właściciela jednego
z uczestników konkursu, czyli
spółki Unia Racibórz. Czy Dariusz Polowy narusza dyrektywę unijną
– Smaczku sprawie doda- wzywając do ujawnienia się sygnalisty publicznego?
je fakt, że na etapie składania
wniosku do tego konkursu Unia Podczas konferencji prasowej Dariusz Polowy stwierdził, że
była kompletnym bankrutem, osoba, która złożyła skargę do Urzędu Wojewódzkiego dzia-
który nie realizował praktycznie ła na szkodę mieszkańców. Nie sposób nie odnieść się do tych
żadnych swoich zobowiązań fi- słów w kontekście prawa do ochrony sygnalistów publicznych.
nansowych, o czym wiedzieli Przez sygnalistę rozumie się osobę, która biorąc pod uwagę
i urzędnicy i prezydent – pisze w szczególności dobro ogółu, przekazuje firmom, instytucjom,
Marek Labus. Kolejnym aspek- organom ścigania czy mediom informacje dotyczące nieprawi-
tem jest brak zgłoszonej działal- dłowości, jakie zachodzą w danej instytucji lub u pracodawcy.
ności klubu piłkarskiego. – Wy- Status sygnalisty w świetle projektu ustawy o jawności życia
gląda na to, że spółka prowadzi publicznego, posiada osoba fizyczna lub przedsiębiorca, któ-
działalność klubu sportowego rych współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na
bez obowiązkowego zgłosze- Prezydent Dariusz Polowy zdecydował o przyznaniu Unii Racibórz kwoty 95 tys. zł zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa
nia tej działalności w KRS. Być wbrew opinii komisji konkursowej. Na zdjęciu protokół z posiedzenia komisji konkurso- przez podmiot lub instytucję publiczną. Zgodnie z projekto-
może tradycyjnie to naruszenie wej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicz- wanymi zmianami prokurator może w formie postanowie-
przepisów będzie usprawiedli- nych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. nia nadać osobie status sygnalisty w przypadku, gdy przeka-
wiane przez miejskich praw- że ona informacje o podejrzeniu popełnienia w szczególności
ników. Nad tematem jednak Labus podjął też kwestię na udział w rozgrywkach. Peł- wiedzy wniosek klubu otrzymał przestępstwa: łapówkarstwa pełniącego funkcję publiczną
powinni się pochylić trenerzy, braku kodu PKD. To skrót na treść listu Marka Labusa do- pozytywną ocenę merytoryczną (228 kk), przekupstwa (229 kk), nadużycia uprawnień przez
zawodnicy oraz rodzice wpła- oznaczający Polską Klasyfika- stępna jest na portalu raciborz. oferty oraz nie miał braków for- funkcjonariusza w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub
cający opłaty za piłkarskie szko- cje Działalności. - Kody PKD com.pl malnych. Komisja konkursowa osobistej (231 § 2 kk), oszustwa (286 kk). Nie ulega wątpli-
lenie dzieci do spółki, która nie umieszcza się w akcie założyciel- proponowała przyznanie ponad wości, że na skutek wydanej dyrektywy unijnej (którą Pol-
ma zgłoszonej działalności klu- skim lub umowie spółki i zgła- Pominięci przy rozdaniu 40 tysięcy. Decyzją prezydenta ska notyfikuje w bieżącym roku) nałożono nowe obowiązki
bu piłkarskiego – uważa Marek sza do KRS. Jedyny kod PKD, Rozstrzygnięcie konkursu nie zostało przyznane nic - na- związane z koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa
Labus. Zastanawia się też, czy który określa działalność klu- ofert na realizację zadań pu- pisała radna. sygnalistom.
prezydent liczy się z propozy- bów sportowych to PKD 93 12 blicznych z zakresu kultury fi- W trudnej sytuacji zna- Reasumując, w kontrowersyjnym rozstrzygnięciu rozdziału
cjami komisji konkursowych, Z. Spółka Unia Racibórz nie ma zycznej oraz turystyki sprawi- lazł się także klub koszykarski środków na sport, nie tylko mamy do czynienia z obowiąz-
czy też protekcyjnie przyzna- kodu PKD 93 12 Z wpisanego ło wiele zawodu pozostałym RKK AZS Racibórz, który nie kiem do zachowania poufności w zakresie danych identyfi-
je dotacje dla miejskiej spół- w umowie spółki, więc nie ma klubom sportowym. Rozcza- krył rozczarowania kwotą do- kujących sygnalistę, ale również instytucja ma obowiązek
ki kosztem innych. - Czy Rada go też w rejestrze KRS - wyja- rowania nie kryła m.in. radna tacji. Zdaniem przedstawicieli stworzyć jawną i rzetelną ścieżkę do rozpatrzenia sygnału
Miasta nie powinna ograniczyć śnia Marek Labus i uważa, że to Justyna Henek-Wypior, która klubu decyzja prezydenta jest oraz wprowadzić mechanizm ochronny dla osób dokonują-
prezydenta w tych dyktator- zadziwiające, jak spółka mogła w interpelacji do prezydenta niezrozumiała z punktu widze- cych zgłoszeń.
skich zapędach? – pyta Marek zostać członkiem ZPN i PZPN, pytała, dlaczego klub LKS 07 nia finansowania sportu. - Dzi-
Labus, apelując o kontrolę kon- dostać zgodę na przejmowa- Markowice nie dostał żadnych siejsze rozstrzygnięcie pozwala I
kursów. nie zawodników oraz licencję środków z konkursu. - Z mojej wątpić w intencje dobrej współ-

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 30 kwietnia 2021, nr 4 (327) Wiadomości 3
RACIBÓRZ – INWESTYCJE REGION JAKOŚĆ ŻYCIA

KLAMKA ZAPADŁA Oto wzorowo zaplanowane miasta


Subregionu Zachodniego

Fot. Zuzanna Sczyrba


Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory zajęły pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu
najlepiej zaplanowanych miast.

Fot. Robert Jaczyński/Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju


Fot. Urząd Miasta Racibórz

katarzyna cichoń nie ma planów zagospodaro- na przykład, że między domy a firmy chętniej inwestują. Bo
wania, nowa zabudowa jest jednorodzinne wciska się blo- tam wiadomo, gdzie i co moż-
Jastrzębie-Zdrój, Chełm, brzydsza, bardziej chaotyczna, ki, co często dzieje się w War- na budować, bo tam łatwiej się
Chorzów, Ruda Śląska, Ryb- mniej spójna z sąsiednimi bu- szawie. W stolicy tylko 39% inwestuje - wyjaśnia.
nik, Siemianowice Śląskie, dynkami. - Tam, gdzie planów powierzchni objęta jest plana-
Zamość i Żory znalazły się ex nie ma, o tym, co i jak można mi. Dla porównania w Jastrzę- Jak stworzono ranking?
aequo na pierwszym miej- budować, decydują urzędni- biu-Zdroju, Żorach czy Rybni- Twórcy opracowali zesta-
scu ogólnopolskiego rankin- cy, a ich decyzje są dość uzna- ku to 100% powierzchni. wienie 66 największych pol-
Projekt windy dla niepełnosprawnych. Zdaniem przeciw- gu najlepiej zaplanowanych niowe. Tam, gdzie planów nie skich miast (miast na prawach
ników inwestycja zasłoni pracę Mariana Zawisły. Na reali- miast. Głównym czynnikiem ma, samorządy mają mniej Nie tylko wygląd powiatu), w którym za danymi
zację zadania Miasto pozyskało 150 tys. zł dofinansowania branym pod uwagę był pro- narzędzi, by nie ulec presji Plan zagospodarowa- GUS za 2019 rok uwzględnio-
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno- cent powierzchni objętej miej- tych deweloperów, którzy bu- nia pozwala określić, co i jak no, jaki procent powierzchni
sprawnych. scowymi planami zagospoda- dują na zasadzie: jak najwięcej można zabudować, a to z ko- miast jest objęty miejscowy-
rowania przestrzennego. wycisnąć z działki, nie dbając lei wpływa na estetykę miasta mi planami zagospodarowa-
Ruszyła budowa win- dowy windy. Rzecznik pra- o to, czy budynek pasuje do i zapobiega jego oszpecaniu. nia przestrzennego. W rankin-
dy według kontrowersyj- sowa magistratu Lucyna Si- Plany a estetyka otoczenia, czy nie jest zbyt du- Jacek Krzemiński podkreśla, gu, poza wyżej wymienionymi
nego projektu. wek ustosunkowała się do tej W rankingu wzięto pod ży, czy jest wystarczająco du- że plany wpływają nie tylko śląskimi miastami, znalazły
Pomimo sprzeciwu części opinii. Wyjaśniła, że na mo- uwagę duże i średnie miasta żo terenu do rekreacji i miejsc na wygląd miast, ale także na się też Piekary Śląskie (94%),
mieszkańców ruszyła budowa cy porozumienia wojewody Polski, w których samorządy parkingowych - uważa Jacek tempo ich rozwoju. - Jeśli mia- Gliwice (92%), Świętochłowi-
windy dla niepełnosprawnych śląskiego z prezydentem Ra- dbają o ład przestrzenny i ar- Krzemiński. Twórcy rankingu sto jest objęte planami zago- ce (78%) czy Jaworzno (66%).
przy raciborskim magistracie. ciborza w sprawie przekaza- chitektoniczny. Jak wyjaśnia podkreślają, że brak planów spodarowania, to ludzie chęt- Ranking opublikowano na
Prezydent Dariusz Polowy nia niektórych kompetencji Jacek Krzemiński, tam, gdzie zagospodarowania powoduje niej tam budują nowe domy, portalu tuwartomieszkac.pl.
uważa, że likwidacja barier z zakresu ochrony zabytków,

Fot. Urząd Miasta w Rybniku


architektonicznych jest prio- uzgodnienia pozwolenia na
rytetem. Nie wszyscy jednak budowę powinna dokonać
popierali projekt, a dyskusja miejska konserwator zabyt-
o lokalizację windy toczyła ków. Lucyna Siwek prze-
się od kilku miesięcy. Część kazała, że opinia WKZ jest
mieszkańców, z Markiem La- ważnym głosem w dyskusji,
busem i radnym Piotrem Kli- jednak kompetencje w świe-
mą na czele, była zdania, że tle prawa pozostają po stronie
winda według obecnego pro- miejskiej konserwator.
jektu zniszczy pracę Mariana 14 kwietnia Urząd Mia-
Zawisły. W tej sprawie po- sta w Raciborzu poinformo-
wstał list otwarty, także radny wał o rozpoczęciu prac nad
Piotr Klima interpelował do budową windy. Swoją decy-
prezydenta. Negatywne opi- zję magistrat argumentował
nie o projekcie wyrazili m.in. poparciem seniorów i niepeł-
prof. Irma Kozina, historyk nosprawnych, którzy apelo-
sztuki z ASP w Katowicach wali o tę inwestycję. Jak po-
oraz Wojewódzki Konserwa- daje Urząd Miasta, wejście
tor Zabytków w Katowicach. do windy będzie się mieścić
W imieniu WZK projekt opi- przy obecnym wejściu do
niowała st. inspektor Wie- Straży Miejskiej, szyb windy
sława Prusecka, która prze- umieszczony zostanie przy
kazała, że z punktu widzenia murze budynku, jednak nie
konserwatorskiego budowa będzie do niego bezpośrednio
windy zewnętrznej na ele- przylegał - powstanie łącznik,
wacji w frontowej w bezpo- tak, żeby nie zasłaniać ozdob-
średnim sąsiedztwie sgraffi- nej mozaiki na ścianie urzę-
ta Mariana Zawisły nie jest du. Przeciwnikom projektu
korzystna dla zabytkowego pozostała więc nadzieja, że
budynku oraz samej dekora- zapowiedzi włodarzy znajdą
cji ściennej przedstawiającej pokrycie w rzeczywistości. In-
herb Raciborza, która zosta- westycja zostanie ukończona
nie w części przysłonięta. W. w maju tego roku.
Prusecka nie kwestionowała
jednak samej potrzeby bu- c
4 Publicystyka 30 kwietnia 2021, nr 4 (327) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ ZABYTKI

Miasto bez pomysłu na chatkę Baby Jagi


Miejska konserwator zabytków nie gwarantuje, że uda się pozyskać środki na przejęcie unikatowego obiektu
z XIX wieku.

Fot. Zuzanna Sczyrba


katarzyna cichoń Budynek nie jest wpisany na ne, ale jakie działania udało jako Miasto moglibyśmy prze-
listę zabytków, jednak znaj- się przeprowadzić, żeby to się jąć ten zabytek, myślę, że no-
Drewniany domek przy duje się w tzw. strefie ochro- nie zawaliło? – zapytał radny. wy spadkobierca nie miałby nic
Ogrodowej, potocznie nazywa- ny konserwatorskiej. Zamiast Odpowiedzi udzieliła miejska przeciwko – przyznała M. Ole-
ny przez mieszkańców chatką jednak zdobić i przyciągać tu- konserwator zabytków Maria jarnik, mówiąc jednak, że to
Baby Jagi, to dawna portier- rystów, popada w ruinę i nisz- Olejarnik. – Mam smutne wie- wiążę się z ogromnymi kosz-
nia fabryki Tschaudera. Pro- czeje. O działanie w tej spra- ści, jeśli chodzi o ten domek – tami. – Nie mogę zagwaranto-
dukowano w niej meble, które wie zaapelował ostatnio radny powiedziała, tłumacząc, że wła- wać, że uda mi się pozyskać ta-
zyskały sławę w całym Cesar- Marcin Fica. ściciel obiektu zmarł i rozmowy kie fundusze. Nie chciałabym,
stwie Niemieckim, a dziś ich Na marcowej sesji Ra- się urwały. – Póki co nie mam żeby Miasto przejmowało za-
antyki kosztują krocie. Uro- dy Miasta Racibórz radny za- pomysłu, jak przymusić nowe- bytek w takim stanie, bo nie
czy domek to unikatowy przy- pytał, co dalej z Chatką Baby go właściciela. Jest to ciężki te- będziemy w stanie finansowo
kład drewnianej architektury Jagi. – Dalej nic się z tym nie mat w tym momencie. Wszyst- go postawić do pionu - mówi
z przełomu XIX i XX wieku. dzieje, wiem, że to jest prywat- ko rozbija się o pieniądze. My Maria Olejarnik.

RACIBÓRZ – JAKOŚĆ ŻYCIA

Młodzi architekci w lokalnym działaniu


Studenci raciborskiej PWSZ przedstawili projekty adaptacji spichlerza w Sławikowie.

Fot. Zuzanna Sczyrba

Wójt gminy Rudnik Piotr Rybka podczas przekazania i prezentacji projektów Tematyka prac dotyczyła adaptacji i modernizacji obiektów położonych na terenie
studenckich. zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie.

Jubileusz 10-lecia kierun- Od początku istnienia w PWSZ Przekazanie i prezentacja gminy Rudnik Piotr Rybka. chitektury podczas trwających brzmiało wyraźnie, że uczelnia
ku architektura Państwowej kierunek architektura wykorzy- dziesięciu projektów studenc- Tematyka prac dotyczyła w okresie letnim praktyk waka- z Raciborza pełni istotną rolę
Wyższej Szkoły Zawodowej stuje szanse i możliwości, jakie kich wykonanych w Instytu- adaptacji i modernizacji obiek- cyjnych. w kształceniu przyszłych kadr
w Raciborzu i 9-lecia współpra- daje współpraca z samorządem, cie Architektury odbyło się 23 tów położonych na terenie ze- – Podczas spotkania pod- w tym inżynierów architektów
cy z Gminą Rudnik był okazją czego wyraźnym przykładem jest kwietnia w Górnośląskim Cen- społu pałacowo-parkowego kreślano wagę współpracy, na Śląsku – podkreśla dr inż.
do podsumowania dotychcza- podejmowanie kolejnych wy- trum Kultury i Spotkań w Łu- w Sławikowie. Dokumentację sprawne zarządzanie uczelnią arch. Joanna Sokołowska-Mo-
sowych dokonań i deklaracji co zwań na terenie gminy Rudnik – bowicach. Udział w wydarzeniu inwentaryzacyjną pomiarowo- i kierunkiem oraz wdrażanie skwiak.
do dalszych zamierzeń i działań mówi dr inż. arch. Joanna Soko- wzięli m.in. rektor PWSZ w Ra- -rysunkową obiektów opraco- innowacyjnych, praktycznych
na rzecz społeczności lokalnej. – łowska-Moskwiak, prof. PWSZ. ciborzu dr Paweł Strózik i wójt wali studenci raciborskiej ar- rozwiązań w nauczaniu. Wy- kp
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 4/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 30 kwietnia 2021 nr 4 (327)
REGION TURYSTYKA

Fot. Ireneusz Burek


Racibórz z niechlubną datą historii
Pół wieku od powstania turystycznego Szlaku Husarii Polskiej Racibórz przerwał jego ciągłość.
IRENEUSZ BUREK bramki wjazdowe (w tej chwili za- zbiornika. Z mostem wiąże się
mknięte) do bezkolizyjnego prze- cenna historia, to ogromny po-
Początek bierze w Będzinie. jazdu dla rowerzystów, a miasto tencjał turystyczny. W przyszłości
Następnie przebiega przez By- będzie mogło przystąpić do ozna- może pełnić wiele funkcji, np. ma-
tom, Siemianowice Śląskie, Tar- kowania ścieżki. łej przystani kajakowej, miejsca
nowskie Góry, Zabrze, Gliwice, - W czasie rozmów z Woda- biwakowego, miejsca organizacji
skąd zmierza w kierunku ziemi mi Polskimi uzgodniono, że po eventów związanych z Odrą Itp.
raciborskiej. Przez Stanicę i Rudy, udrożnieniu ruchu rowerowego Dobrze wykorzystany obiekt mo-
przez malowniczy rezerwat przy- na wałach zbiornika - zajmiemy że stać się symbolem rowerowego
rody Łężczok dociera do Racibo- się kwestią szlaku pieszego (czer- Raciborza… Niewiele trzeba aby
rza. Od Raciborza prowadzi przez wony), który został przerwany zaistniała w obiegu nazwa typu:
Pietrowice Wielkie do Krzanowic. w wyniku budowy zbiornika. Je- Nieboczowski most, Stary most
Mierzący 155,4 km Szlak Hu- go przebieg wykracza poza wa- a Uldze, Most na starej Uldze, Most
sarii Polskiej, wytyczony został ły i będzie musiał być wyznaczo- kajakowy…
przez ks. Jerzego Pawlika w latach ny od nowa (m.in. wraz z analizą Na pytanie redakcji czy miasto
1969-1970 z okazji 286 rocznicy bezpieczeństwa), ma przebiegać dostrzega ten potencjał, Dawid
przemarszu wojsk polskich udają- wzdłuż nowego przebiegu kanału Wacławczyk zapewnia: - Odno-
cych się na odsiecz Wiednia. Swą Ulga od strony Brzezia, a następ- ście mostu na tzw. „ślepej uldze”
nazwę zawdzięcza decydującej nie biec równolegle do projekto- to oczywiście, że dostrzegamy
roli polskiej husarii w bitwie pod wanej ścieżki rowerowej (zgodnie wartość kulturową i turystyczną
Wiedniem pod wodzą króla Jana z przebiegiem zaznaczonym na tego miejsca. W tej chwili jest ono
III Sobieskiego. kończy. Wystarczyłoby utwardzić Kluczowe pytania z tym zwią- go i Miasta Racibórz), podczas załączonej mapie) – odpowiada wykorzystywane przez Racibor-
Dokładnie 50 lat później Szlak krótki odcinek i postanie idealne zane skierowaliśmy do Dawida którego ustalono brakujące ele- nam Dawid Wacławczyk. skie Towarzystwa Kajakowe, nato-
Husarii Polskiej został przerwany. miejsce aby wjechać na Zbiornik Wacławczyka, wiceprezydenta menty potrzebne do ostatecznej miast w przyszłości chcielibyśmy
Niechlubną datę w historii trze- (patrz zdj.), natomiast za zaporą Raciborza: wersji wniosku potrzebnego do Nieboczowski most zrobić tam miejsce piknikowe
ba przypisać miastu Racibórz. zjechać w kierunku Rafako. Nie- - Czy i kiedy będzie utwardzo- decyzji o dopuszczeniu ruchu Warto zwrócić uwagę na fakt, zarówno dla środowisk wodniac-
To bowiem historyczne otwarcie stety, za Odrą ze Zbiornika jest ny odcinek od starego mostu do rowerowo-pieszego na zbiorni- że idealnym połączeniem ścieżki kich jak i rowerzystów. Stanie się
przeciwpowodziowego Zbior- zjazd dopiero 2,5 km dalej. Te- zjazdu 1 na Zbiornik? ku. W dniu 23 marca zostały wy- rowerowej w kierunku Płoni był- to możliwe po znalezieniu odpo-
nika Racibórz było symboliczną go faktu już niestety nie cofnie- - Czy i kiedy będzie utwardzona słane do Wód Polskich brakujące by zabytkowy most (prowadzący wiednich środków w budżecie…
klęską mieszkańców (nie tylko my. Jednak co można zrobić to droga od zjazdu 2 ze Zbiornika materiały włącznie z wnioskiem, niegdyś do Brzezia i Nieboczów), W żadnym wypadku nie ma po-
rowerzystów, nie tylko Racibo- utwardzić od wspomnianego do drogi przy  Rafako? mapami z zasobu geodezyjnego, zwłaszcza, że dokładnie na jego mysłów ani planów rozbiórki mo-
rza), którzy przez kilka lat walczyli zjazdu polną drogę w kierunku - Kiedy są szanse na przywrócenie zaprojektowaną organizacją ru- wysokości znajduje się zjazd ze stu! – zapewnia.
o pozostawienie śluzy pod Rafa- Rafako (aby jak dawniej, można ciągłości Szlaku Husarii Polskiej? chu oraz analizą bezpieczeństwa.
ko lub zbudowaniem alternaty- było wjechać do centrum mia- - Na ten moment koncen- Kilka dni po naszym zapy-
wy dla przerwanej ścieżki i szlaku sta). W taki dość prosty sposób trujemy się na tym, by umożli- taniu do UM o los przerwanego
turystycznego kiedy budował się ponownie rowerzyści z dzielnic: wić legalny przejazd przez koro- szlaku i ścieżki, ze Stanisławem
zbiornik. Władze miasta nie pod- Brzezie, Markowice, Obora oraz nę zbiornika, bo to jest podstawą Gałdysiem w imieniu raciborskie-
jęły tematu. rowerzyści robiący pętlę wo- do tego, by mówić o połączeniu go urzędu rozmawiał Grzegorz
kół Raciborza oaz ci z kierunku okolic Rafako zarówno z Płonią, Kawalec, który otrzymał informa-
Krótko dla mniej powiatu wodzisławskiego (Lu- jak i Brzeziem. Od zgody Wód cję (nieformalną) o pozytywnym
wtajemniczonych bomia, Syrynia itd. ) mogli by Polskich i zawiązaniu z nimi umo- rozpatrzeniu sprawy przez Biu-
Budowa Zbiornika Racibórz dojechać do centrum Racibo- wy dzierżawy należących do nich ro Wdrażania Projektu Zbiornika
spowodowała przerwanie ścież- rza. Mamy oczywiście świado- terenów uzależnione jest inwe- Racibórz wraz z przekazaniu tej
ki rowerowej na wałach wzdłuż mość, że na razie Zbiornik nie stowanie w dalsze prace po stro- informacji do Państwowego Go-
kanału Ulga, którą można było jest obiektem otwartym ścieżką nie nieruchomości należących do spodarstwa Wodnego Wody Pol-
przejechać od Obory, Brzezia, (nadal prowadzone są prace wy- miasta.  skie w celu procedowania prawa
Płoni czy Markowic do centrum kończeniowe obiektu przez fir- Jak się dowiadujemy, w lu- wodnego oraz przygotowania
od strony Rafako (kiedyś przez mę Budimex, które potrwają do tym odbyło się spotkanie w sie- stosownej umowy na dzierżawę
śluzę przy Rafako). Obecnie od 29 maja) ale na szczęście mały dzibie Wód Polskich na zbiorniku terenu pod ścieżki rowerowe. Do czasu zakończenia prac wykończeniowych (do końca maja), miejsce
Markowic i Płoni ścieżka pro- ruch rekreacyjny już dziś nikomu (przedstawiciele Wód Polskich, Jeśli dojdzie do podpisania wokół mostu zajmuje ciężki sprzęt Budimexu. Później miasto zapowiada,
wadzi do starego mostu i tu się nie przeszkadza. I Oby tak dalej. RZGW, Subregionu Zachodnie- umowy, zostaną dostosowane że zbuduje tu miejsce piknikowe dla rowerzystów i wodniaków.

R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 30 kwietnia 2021, nr 4 (327)

R E K L A M A
jakość życia 30 kwietnia 2021, nr 4 (327) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION JAKOŚĆ ŻYCIA

Fot. Ireneusz Burek


Mapa lasów wygląda, jakby Polska była w ogniu
- Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce
jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne - przekonują Lasy Państwowe. Jak w rzeczywistości wygląda stan lasów
w Polsce i ich przyszłość?
KATARZYNA PRZYPADŁO sza zasoby. Przekonują też, że wostanów na blisko 75% ich po- mapę kraju, to czerwony kolor nie na drewno? - Niech LP pokażą twa płacą wyższe podatki, tam są
rocznie sadzą aż 500 mln nowych wierzchni. Za tym nastąpi zagła- pokrywa większy obszar niż w rze- rynkowi czerwone światło, a nie pieniądze. Nadleśnictwo zbuduje
Lasy zajmują prawie 30% po- sadzonek, czyli średnio 57 tys. na da setek gatunków grzybów oraz czywistości. - Czytasz opis i wiesz, traktują lasy jako zaplecze surow- drogę czy kapliczkę. Gdybyśmy
wierzchni Polski. Pełnią ważne godzinę. zwierząt. czy wytną cały las, czy na razie tyl- ca, który można eksploatować bez skierowali środki do parków naro-
funkcje przyrodnicze, społeczne ko wielkie dziury, a potem to, co końca. Przy tym dostajemy opo- dowych, one by się stały atrakcyj-
i gospodarcze. Produkują tlen, re- Nie każde odnowienie lasu Cała Polska w ogniu pomiędzy nimi. To nie jest mani- wieść o tym, że gospodarka leśna ne, wójt gminy zobaczyłby korzy-
gulują obieg wody, chronią gleby, przyniesie rezultaty Niepokój wzbudziła mapa pulacja. Natomiast LP owszem, jest najlepszą formą ochrony przy- ści. Dzisiaj nie są - tłumaczy leśnik.
są bezpiecznym domem dla ro- Jak jednak zauważyli bada- „Lasy i obywatele” pokazująca manipulują. Ile razy słyszeliśmy rody. Że nadleśnictwa są jak parki Czy mieszkańcy mają wpływ
ślin i zwierząt. Obniżają poziom cze Polskiej Akademii Nauk, są skalę wycinek lasów w Polsce. La- w 2017 r., że wycinka Puszczy Bia- narodowe i nie trzeba nic chronić. na to, co się stanie z ich lasa-
hałasu, oczyszczają powietrze ze to obecnie niemal wyłącznie od- sy, które mają zostać wyrąbane, łowieskiej jest zgodna z prawem? To niezwykle niebezpieczne dla mi? - Można napisać, zadzwonić
szkodliwych substancji, łagodzą nowienia, czyli drzewa sadzone zaznaczono na niej na czerwono. Po roku okazało się, że nie. Słysze- naszego bezpieczeństwa środo- do nadleśnictwa i pytać, dawać
skutki klęsk żywiołowych. W nich w miejsce drzew wyciętych. Do- Plamy zalewają teren całego kraju. liście państwo, że martwy świerk wiskowego, dla rzadkich gatun- sprzeciw. Można wziąć udział
można się wyciszyć i odpocząć. Są datkowo co roku na innych tere- Dane już wcześniej były publicz- w Puszczy zabił żubra, więc świer- ków, które jeszcze w Polsce ocalały w najbliższych konsultacjach do-
też ważnym źródłem przychodów, nach sadzi się ok. 300 milionów nie dostępne, jednak jak zauwa- ki trzeba wycinać? Świerk okazał w górach, czy w resztkach puszcz tyczących Planu Urządzenia Lasu
nie tylko z pozyskiwania drew- drzew. W ocenie naukowców ta- żają autorzy, informacje LP są wy- się wierzbą. Słyszeliście że ekolog na nizinach. Jakość lasu przed- i mieć wpływ na nasz las. Ludzie
na, ale również z turystyki. - Lasy ki sposób zalesiania nie wpłynie rażone w fachowej terminologii pobił księdza? Oskarżony został stawiana jest na skali naturalno- się sprzeciwiają wycinkom, zrze-
wpływają znacząco na jakość na- znacząco ani na powierzchnię la- i konieczna jest umiejętność zna- niedawno zupełnie oczyszczony ści. Na górze są pralasy, a na do- szają, działają. Mapa na pewno
szego życia. Jeżeli zniszczymy je sów w Polsce, ani na poziom wę- lezienia ich i zrozumienia. Mapa z zarzutów. Mogę tak bardzo dłu- le plantacje sosnowe. Tych lasów pozytywnie wpłynie na zaangażo-
zbyt intensywną eksploatacją, gla zmagazynowanego w drze- jest więc użytecznym narzędziem go o ich manipulacjach - mówi Mi- prawdziwych, starych, gdzie ma- wanie społeczne w obronie lasów.
nie będziemy mieli gdzie się re- wach. - Kiedy wycinamy duże dla wszystkich, którzy są zaintere- chał Książek. my całą gamę gatunków: mchów, I to tak naprawdę boli leśników -
generować ani czym oddychać. drzewa i wywozimy je z lasu, a na sowani obroną swoich lokalnych Prawie wszystkie wydziele- porostów, chrząszczy, ptaków jest podsumowuje Michał Książek.
Niszcząc lasy, dużo mocniej od- ich miejsce sadzimy młode drzew- lasów przed wycinkami. Klikając nia zaznaczone na czerwono bę- może jeden procent. Tyle ocalało Zieleń to także istotny te-
czujemy negatywne skutki coraz ka, w sumie w lesie ubywa drew- na zaznaczone obszary, można dą wycięte. - Niekoniecznie w tym - zaznacza leśnik. Jednak i one są mat dla mieszkańców Raciborza.
szybciej następujących zmian kli- na magazynującego dwutlenek przeczytać o szczegółach wycinki. dziesięcioleciu, dlatego trzeba wycinane. Zwracali na niego uwagę m.in.
matycznych - ostrzega inicjatywa węgla - tłumaczą. Podkreślają po- LP wytknęły jednak autorom ma- przeczytać opis. W dłuższej per- w petycji do prezydenta, nad któ-
Lasy i Obywatele. nadto, że istnieje zasadnicza różni- nipulację. spektywie las wymienią na nowy. W obronie lokalnej rą w minionym roku pochyliła się
ca pomiędzy zwiększeniem o 500 - Mapa obywatelska w pro- Na las do kolan. Albo las do głowy. tożsamości Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
57 tys. nowych sadzonek mln liczby dużych drzew na tere- sty sposób przedstawia dane. Jest Do pierwszego piętra. Twoje ulu- Jedną z kategorii lasów Rady Miasta Racibórz. Pojawił się
na godzinę nie Polski a posadzeniem 500 mln zrozumiała dla laików, co oburza bione miejsca, uroczyska, znikną. ochronnych są lasy rekreacyj- wtedy pomysł stworzenia mapy
Z danych Wspólnego Cen- młodych drzew ze szkółek leśnych leśników. A to przecież laicy oddali Miejsca rozrodu gatunków – rzad- ne, wokół miast. Odgrywają one miasta z informacjami o lokaliza-
trum Badawczego Komisji Eu- - bo tylko niewielka część z nich w zarząd leśnikom lasy i mają pra- szych , częstszych – znikną. Wszę- szczególną rolę zwłaszcza teraz, cji drzew, ich ewentualnej plano-
ropejskiej wynika, że w porów- osiągnie dojrzały wiek. wo rozumieć, co się w nich dzieje. dzie, gdzie jest czerwono, będą w czasie epidemii. - A tu idziemy wanej wycince czy nasadzeniom.
nywanych okresach 2011-2015 Naukowcy PAN zwracają Ta mapa jest odpowiedzią na głód pracować harwestery albo piły, do lasu i słyszymy piły, harwestera, Wszystko po to, aby mieszkańcy
do 2016-18 średnioroczna po- uwagę, że zmiany klimatu postę- informacji o lasach. Potrzebujemy będą jeździć ciągniki, płonąć ogni- huk padających drzew. Albo naty- mogli brać udział w podejmo-
wierzchnia wycinki drzew zwięk- pujące według wielce prawdo- informacji, nie szyfru technokra- ska, będą orać - tłumaczy. kamy się na tabliczkę z zakazem waniu decyzji i reagować jesz-
szyła się o 49%. Doszło do wzro- podobnego, ale umiarkowanego tów, za którym kryją się interesy wstępu. Ludzie chcą mieć obok cze przed faktem. Inspiracją dla
stu średniorocznej utraty biomasy scenariusza, bardzo zmienią sza- wąskiej grupy zawodowej, około O stanie lasów decyduje swojego domu las, w którym wy- radnych były m.in. Wrocław czy
leśnej o 69%. Zjawisko to najbar- tę roślinną w Polsce. Przeżyją je: 25 tys. ludzi. Nie zaś nasze, spo- rynek? chowali swoje dzieci i do starości Warszawa, gdzie funkcjonują już
dziej widoczne jest w Szwecji oraz jodła pospolita, buk zwyczajny, łeczne. Wydaje się wręcz, że ten Lasy dzieli się na kilka rodza- oglądać miejsca, w których space- mapy zieleni. Za pomocą zielo-
Finlandii, ale autorzy wymieniają jesion wyniosły, dąb szypułko- język jest jakąś formą sprawowa- jów pod kątem pełnionych przez rowali. Las ma rosnąć setki lat, że- nej mapy Wrocławia można zdo-
także Hiszpanię, Portugalię, Esto- wy i dąb bezszypułkowy. Są też nia władzy nad nami - tłumaczy nie funkcji. Jednak jak się okazuje, by mieszkańcy mogli realizować być informacje o tym, jakie są de-
nię, Łotwę, Litwę i Polskę, gdzie gatunki, które na obszarze Polski Michał Książek, inżynier leśnik gospodarcze i ochronne są trak- swoją lokalną tożsamość. Funkcja cyzje w sprawie nasadzeń i gdzie
średnioroczny wzrost wynosi 58%. będą występować zdecydowa- i ornitolog. towane przez LP tak samo. - LP są rekreacyjna lasu jest zdecydowa- rozważane są lokalizacje nowych
- Zaspokojenie naszego za- nie rzadziej jak sosna zwyczajna, LP wskazują, że wszystkie ob- w głębokim kryzysie merytorycz- nie ważniejsza niż funkcja produk- parków czy sprawdzić, ile drzew
potrzebowania na drewno i za- świerk pospolity, modrzew eu- szary zaznaczono jednym, czer- nym i społecznym. Skupiają się cyjna - podkreśla Michał Książek. jest w poszczególnych parkach
pewnienie trwałości lasów nie są ropejski oraz brzoza brodawko- wonym kolorem, podczas gdy tyl- na korzyściach finansowych. Pol- Miejsc, w których ludzie walczą i lasach. Z kolei na stronie mapa.
sprzecznymi interesami. Drewno wata. - To szokujące dane, gdy ko część z nich to plany całkowitej ska myśl konserwatywna, która o swój las, jest już ok. 150. um.warszawa.pl funkcjonuje za-
w Polsce jest naturalnym bogac- weźmie się pod uwagę to, że so- wycinki, a część to rębnie częścio- dziś urządza nam scenę politycz- Kolejną kwestią są parki na- kładka „Zieleń”, a tam mieszkańcy
twem, które jest całkowicie od- sna stanowi 58,5%, brzoza 7,5%, we, gniazdowe i inne. Według nich ną i decyduje także o lasach, nie rodowe, które stanowią zaledwie znajdą informacje inwentaryza-
nawialne - uspokajają Lasy Pań- a świerk 6,4% powierzchni lasów mapa sugeruje, że cały zaznaczo- rozumie ochrony przyrody. Pol- 1% lasów w Polsce, a od 19 lat nie cyjne o elementach tworzących
stwowe. Zapewniają, że polityka w Polsce - alarmują badacze. Z ich ny obszar zostanie wycięty. Mówią ski patriotyzm jej nie szanuje. On powstał żaden nowy. Powodo- zieleń miejską czy dane o pomni-
gospodarowania drewnem pro- analiz wynika, że w perspektywie też na innej kwestii technicznej - patrzy na Polskę jako na kopalnię wem są pieniądze - parki narodo- kach przyrody. W katalogu „Wiem
wadzona jest zaplanowana na kilkunastu czy kilkudziesięciu przy oddalaniu mapy zmienia się torfu, węgla, na skład desek - oce- we są niedofinansowane i stają się o Wycince” prezentowane są in-
podstawie badań naukowych. lat mogą z polskich lasów znik- skala czerwonej kreski pokazują- nia Michał Książek. obciążeniem dla lokalnych samo- formacje o prowadzonych postę-
Drewno pozyskiwane jest z ok. nąć gatunki drzew, które dzisiaj cej granice rębni, kreska pogrubia Co jednak zrobić w przypad- rządów. - Ludzie ich nie chcą. Wo- powaniach w sprawie usuwania
55-60% przyrostu, reszta zwięk- stanowią główny składnik drze- się i w efekcie, gdy widzimy całą ku, kiedy istnieje zapotrzebowa- lą lasy gospodarcze, bo nadleśnic- drzew i krzewów.
R E K L A M A
IV PLUSY dlaBIZNESU 30 kwietnia 2021, nr 4 (327) rynek pracy
REGION RYNEK PRACY

Fot. freepik.com
Przełom w negocjacjach z rządem:
górnicy z gwarancją zatrudnienia
Rząd oraz górnicy doszli do porozumienia ws. transformacji energetycznej.
Górnicy mają mieć zagwarantowane zatrudnienie do emerytury i szereg osłon socjalnych.
DOMINIKA KREBS wane pandemią do porozumie- więc bez sensu wydaje się być ton, a sprzedaż węgla zmniejszy- z przeszło 30,3 mld zł w 2019 dukcji jednej tony węgla. Jesz-
nia na tym szczeblu nie doszło. szkolenie nowych, młodych kan- ła się w porównaniu do zeszłego r. do nieco ponad 26,4 mld zł cze w 2019 r. było to 346,91 zł,
Koronawirus spowodował Górnicy więc ponownie zwrócili dydatów do pracy w górnictwie. roku o ok. 5,5 mln ton. Przycho- w 2020 r. Podobne dane odno- zaś w roku 2020 koszt wynosił
znaczne zmiany na rynku pracy. się z postulatami do rządu, któ- dy polskiego górnictwa spadły szą się również do kosztu pro- już 360,70 zł.
Przedsiębiorcy próbują za wszel- ry przystali na gwarancje zatrud- Główne punkty umowy
ką cenę pozostać na rynku, co nienia dla górników na okres do Projekt umowy społecz-
jednocześnie pozwoli na utrzy- 2049 roku. nej zawiera preambułę i siedem SGGP: Spotkanie z Arturem Soboniem
manie dostępnych miejsc pracy. głównych punktów, które opisują
Mimo tak niesprzyjających oko- Kwestia sporna mechanizm finansowania górni- Początkiem lutego do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce trafiło zaproszenie na spotkanie organi-
liczności jedna grupa zawodowa Dalsze konsultacje miały czych spółek, inwestycje w czyste zowane przez Departament Górnictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych w sprawie negocjacji umowy
dostała specjalne przywileje. Ry- miejsce w piątek 16.04.21. Po- technologie węglowe, zadania i fi- społecznej oraz przedstawienia założeń projektu PEP 2040. Spotkanie odbyło się 9 lutego i SGGP było repre-
zykowny ruch rządu dotyczy gór- ruszony miał być jeszcze jeden nansowanie Funduszu Transfor- zentowane przez Przewodniczącą Zarządu, p. Annę Hetman. Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 18
ników, którym obiecano pracę aż punkt sporny, czyli odpowiednia macji Śląska, terminy zakończenia lutego, reprezentującym SGGP był Wiceprzewodniczący Zarządu p. Franciszek Dziendziel. Wraz z Panią Pr-
do emerytury. indeksacja wynagrodzeń górni- eksploatacji w kopalniach, gwa- zewodniczącą zwrócił on uwagę iż rozmowy nie poruszają faktycznych problemów gmin górniczych. Celem
Jak informuje przewodniczą- ków w okresie do 2049 roku. Bo- rancje zatrudnienia oraz szczegó- zwrócenia uwagi na rzeczywiste trudności, Zarząd SGGP wystosował pismo do strony rządowej zawierające
cy śląsko-dąbrowskiej solidarno- wiem górnicy chcą uchronić się ły osłon socjalnych. stanowisko ws. umowy społecznej konsultowanej ze związkami zawodowymi.
ści Dominik Kolorz 13 kwietnia przed sytuacją, w której z jednej Znajduje się w nim również Na wysłany list odpowiedział Departament Górnictwa, zapraszając na spotkanie z Ministrem Sobo-
2021 roku doszło do porozumie- strony rząd gwarantuje zatrud- potwierdzenie gotowości rządu niem. Spotkanie, które odbyło się 2 marca w formie online, poprzedziło podpisanie Wspólnego Stanowis-
nia między rządem a górnikami. nienie, lecz pozwala na obniżenie do realizacji porozumienia z 25 ka Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Ślaskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Górniczej Izby Pr-
Od początku związkowcy zwraca- pensji, tym samym motywując września 2020 roku, będącego zemysłowo-Handlowej o czym sygnatariusze powiadomili podczas konferencji prasowej w Rudzie Ślaskiej.
li uwagę, że będą walczyć o gwa- zatrudnionych do zwolnień i szu- podwalinami umowy. Minister Soboń wyraził chęć wysłuchania głosu gmin górniczych, spotkania i omówienia zagadnień specy-
rancję zatrudnienia dla wszyst- kania źródeł większego wynagro- Ponadto do umowy dołączo- ficznych dla regionów węglowych. Spotkanie takie odbyło się 5 marca. Stowarzyszenie Gmin Górniczych
kich górników dzenia. ne są cztery załączniki. Są to: zało- w Polsce reprezentowała Pani Anna Hetman – Przewodnicząca Zarządu.
We wrześniu 2020 roku przy- W ostatnim dniu negocjacji żenia dla systemu wsparcia sekto-
jęto harmonogram, który zakładał rozstrzygnięto również ten punkt ra górnictwa węgla kamiennego, Śląski Okrągły Stół
zlikwidowanie ostatniej kopalni sporny. Początkowo związkowcy koncepcja utworzenia systemu Głównym tematem spotkania przedstawicieli gmin górniczych i samorządu gospodarczego z Sekretarzem
w 2049 r. Natomiast w styczniu proponowali indeksację o 2 proc. wsparcia specjalistycznych przed- Stanu Arturem Soboniem były oczekiwania samorządowców związane z organizacją przyszłego Śląskiego
2021 roku rząd w swojej propo- powyżej inflacji, później zaś o 1,5 siębiorstw górniczych węgla ka- Okrągłego Stołu. Jak podkreślił Soboń, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek
zycji umowy społecznej nie za- proc. Ostatecznie została ustalona miennego oraz gmin górniczych, Energetycznych i Górnictwa Węglowego, istotne jest, że samorządy lokalne o charakterze górniczym chcą
warł już żadnych dat. Z podjętych indeksacja jedynie na najbliższe wykaz miejscowości, które będą uczestniczyć w procesie restrukturyzacji górnictwa.
rozmów wynika, że rząd zaakcep- cztery lata. Polska Grupa Górni- dotknięte transformacją, a także Podczas spotkania przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin Górniczych
tował sporne gwarancje zatrud- cza, Tauron Wydobycie i Węglo- wykaz inwestycji w czyste tech- w Polsce, Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zapre-
nienia dla górników do 2049 roku. koks Kraj, czyli firmy objęte pro- nologie węglowe wraz z termina- zentowali listę tematów do omówienia w ramach okrągłego stołu, o który postulują.
ponowanym systemem wsparcia mi realizacji. W trakcie spotkania ustalono, iż samorządy przekażą rządowej stronie propozycje zagadnień problemowych,
Gwarancje zatrudnienia (bez JSW i  Bogdanki), w  2022 r. które należałoby poruszyć i które mogłyby stanowić przedmiot szerszej umowy społecznej. Strona samorządo-
dla górników mają podnieść przeciętne wyna- Konieczna zgoda Komisji wa i reprezentująca sektor okołogórniczy oraz biznesu  przedstawiła propozycje tematów, które w związku
Gwarancje zatrudnienia do grodzenia o 3,8 proc., o 3,5 proc. Europejskiej z wygaszaniem górnictwa węglowego powinny być elementem umowy społecznej. Wśród nich poruszono
emerytury dla górników wraz w  roku 2023, 3,4 proc. w  2024 Po kilku miesiącach nego- takie kwestie jak likwidacja szkód górniczych, zabezpieczenie terenów pod ziemią oraz na powierzchni, czy
z całym systemem osłon socjal- oraz 3,3 proc. w 2025. Taka indek- cjacji związkowców z rządem likwidacja zwałów oraz zagospodarowywanie hałd i odpadów. Omówiono także liczbę miejsc pracy likwido-
nych będą zapisane w ustawie sacja powiązania jest ze zmniej- umowa ma zostać parafowana. wanych w poszczególnych kopalniach w kolejnych latach oraz inwestycje strategicznych, dających gwarancję
o funkcjonowaniu górnictwa. Je- szonym poziomem zatrudnienia Zanim do tego dojdzie, zostanie zatrudnienia młodym górnikom.
żeli dojdzie do likwidacji jednej w tych spółkach. ona zaprezentowana do akcep- Samorządowcy podkreślili również istotność wskazania mechanizmu podziału środków dla poszczegól-
kopalni, w której dany górnik pra- tacji przedstawicielom poszcze- nych gmin, a także zwrócili uwagę na problem rekompensaty za utracone dochody z PIT i CIT. Inny poruszony
cuje, zostanie on przerzucony do Bez nowych miejsc pracy gólnych central związkowych, temat dotyczył podania miejsc i czasu lokowania inwestycji, które zapewnią nową energię, a także wsparcia
pracy w drugiej. Chyba że nie bę- w górnictwie Procedury z tym związane zajmą transformacji gospodarczej firm i instytucji działających w otoczeniu górnictwa.
dzie istniała taka możliwość. Wte- Pod znakiem zapytania po- prawdopodobnie około 2 tygo- Jak wyjaśniał Janusz Olszowski, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, jest to otwarta lista tematów,
dy górnik będzie mógł skorzystać zostaje tworzenie nowych miejsc dni. Następnie umowa zostanie w ramach których ważne jest poszukiwanie w pierwszej kolejności rozwiązań systemowych. Ich fundamentem
z urlopu górniczego lub z jedno- pracy w górnictwie. PGG podjęła przekazana do notyfikacji Komisji powinny być odpowiednie prawne przepisy, a także gwarancja funduszy. Problemy, na które jest zwracana
razowej odprawy w wysokości decyzję o wstrzymaniu kolejnej Europejskiej, bowiem bez jej zgo- uwaga, dotyczą wielu zagadnień związanych zarówno z gospodarką, ekonomią, środowiskiem jak i aspek-
120 tys. zł. edycji stypendiów dla rocznika dy nie wejdzie w życie. tami społecznymi. Jak podkreśla Anna Hetman, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych
Początkowo rząd, powołując szkolnego 2021/2022 w klasach Tymczasem, jak wskazują naj- w Polsce, Prezydent Jastrzębia-Zdroju, kwestie te także powinny być przedmiotem umowy społecznej, wypra-
się na niekonstytucyjność takiego o specjalności górniczej i innych nowsze dane Ministerstwa Akty- cowanej w ramach śląskiego okrągłego stołu. Również prezydent Rybnika, Przewodniczący Śląskiego Związku
rozwiązania, nakazał górnikom specjalności przydatnych w gór- wów Państwowych strata netto Gmin i Powiatów, Piotr Kuczera, podkreśla że do okrągłego stołu jego inicjatorzy zapraszają przedstawicieli
negocjowanie takich warunków nictwie. Obecnie zatrudnione sektora górnictwo urosła przez Rządu RP, władz województwa śląskiego, a także środowiska nauki w naszym regionie.
w poszczególnych spółkach gór- osoby, skoro otrzymają gwaran- rok o prawie 1,5 mld zł i osiągnęła Podczas spotkania uzgodniono, że strona samorządowa i reprezentująca sektor okołogórniczy oraz biznesu
niczych. Jednakże, ze względu na cje zatrudnienia do emerytury, poziom ponad 4,3 mld zł. W 2020 przekaże Wiceministrowi Soboniowi listę zagadnień problemowych z ich szerszą charakterystyką.
finansowe obciążenie spowodo- będą pilnować swoich stanowisk, roku wydobycie spadło o 7,2 mln
R E K L A M A
30 kwietnia 2021, nr 4 (327) PLUSY dlaBIZNESU V
REGION GOSPODARKA

Rzecznik MŚP: Tarcza Finansowa 3.0 pomocą dla pominiętych branż


Zdaniem rzecznika MŚP rząd powinien rozważyć możliwość uruchomienia kolejnej Tarczy Finansowej z PFR bazując na niewykorzystanych
środkach z poprzednich tarcz. Sprawiedliwe byłoby również ujednolicenie kodów PKD w obu istniejących tarczach.
DOMINIKA KREBS przedsiębiorstwa nie wykazy- Rzecznik MŚP w liście wy- cy musieli zatrudniać pracow-

Fot. Freepik.com
wały też odpowiedniego spad- słanym do wicepremiera Go- ników na podstawie umowy
W Dzienniku Ustaw doszło ku przychodów, by ubiegać się wina oraz szefa PFR Pawła Bo- o pracę. Co za tym idzie ma-
do opublikowania Tarczy 9.0, o pomoc. rysa, podkreśla także iż istotne łe lokale gastronomiczne za-
przedłuża ona pomoc dla firm. Mimo że tarcza 9.0 wkrót- byłoby również ujednolicenie trudniające swoją rodzinę lub
Nie ma w niej jednak rozwiązań ce wejdzie w życie, to zdaniem kodów PKB w tarczach bran- na umowę zlecenie nie mogły
związanych z dodatkową po- rzecznika MŚP nadal za mała po- żowej i finansowej, bowiem wnioskować o środki pomo-
mocą finansową czy np. obniżką moc, dobrym rozwiązaniem mo- dochodziło do sytuacji, w któ- cowe. Sama konstrukcja tarcz
czynszu. głaby być tarcza finansowa PFR rych przedsiębiorca mógł sko- finansowych PFR również jest
Rząd postawił na przedłuże- 3.0. Jak twierdzi, nie trzeba by- rzystać z pomocy jednej tar- problemem, gdyż znaczna
nie obecnych form wsparcia. łoby przeznaczać na nią nowych czy, natomiast z drugiej już część firm obawia się później-
Od początku pandemii środków, a wykorzystać te, które nie. Ujednolicenie PKD sprawi- szego zwrotu subwencji (jeże-
rzecznik MŚP oczekiwał od rzą- nie zostały wykorzystane z tar- łoby, że pomoc kierowana do li nie mogły skorzystać z całko-
du pomocy dla przedsiębior- czy 1.0 i 2.0. O pomoc w ramach przedsiębiorców byłaby bar- witego umorzenia).
ców, którzy na skutek lockdownu tarczy 3.0 mogłyby ubiegać się dziej sprawiedliwa. Rząd prawdopodobnie
musieli ograniczyć lub zawiesić wcześniej pominięte firmy. Kody PKD nie są jedynym jednak nie zdecyduje się już
działalność. Znaczna część naj- Biorąc pod uwagę, że jedy- problemem, który wystąpił na dodatkowe zmiany w spo-
bardziej dotkniętych branż nie nym kosztem byłby koszt obsłu- podczas przyznawania pomo- sobach pomocy przedsiębior-
została uwzględniona w rządo- gi programu, kolejna tarcza fi- cy przedsiębiorcom. By uzy- com, bowiem już wkrótce
wej pomocy ze względu na nie- nansowa wydaje się być dobrym skać pomoc w ramach tarczy dojdzie do stopniowego od-
odpowiednie kody PKD. Często pomysłem. finansowej PFR, przedsiębior- mrażania gospodarki.

REGION – EKOLOGIA REGION – PRACA

2 mln zł na proekologiczne Miliony z rządowego wsparcia


działania w powiecie raciborskim dla Subregionu Zachodniego
Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na W ramach programu RFIL na konta gmin trafiło już wiele miliar-
LED planowany jest w siedmiu jednostkach podległych powiatowi. dów złotych. Wśród planowanych w Subregionie Zachodnim
inwestycji jest remont wodzisławskiego szpitala.
Fot. II LO im. Adama Mickiewicza w Raciborzu

W naszym regionie zosta-

Fot. Pixabay
ną wykorzystane środki prze-
kazane przez rząd w ramach
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Jest to pro-
gram, który jest skierowany do
gmin, powiatów, i miast w ca-
łej Polsce i mogą być wykorzy-
stane m.in. na budowę żłób-
ków, przedszkoli, remont dróg
oraz inne bliskie mieszkańcom
lokalne działania. Do tej pory
dzięki RFIL na konta gmin tra-
fiły miliardy złotych. • 2 500 000 zł dla Lubomi na • 750 000 zł dla Kuźni Racibor-
Rządowe środki umożliwi- przebudowę i termomo- skiej na budowę nowej drogi
ły realizacje potrzebnych in- dernizację budynku Szkoły w miejscowości Kuźnia Raci-
westycji. Podstawowej w Syryni wraz borska do działek przezna-
Wśród nich wymienić można: z wymianą źródła ciepła czonych pod budownictwo
• 4 000 000 zł na budowę i montażem instalacji foto- mieszkaniowe
obiektu wielofunkcyjnego woltaicznej.
(remizy straży pożarnej i sie- • 949 000 zł dla Gorzyc na za- Pełen wykaz inwestycji ak-
dziby ośrodka kultury) w cen- gospodarowanie terenu obok tualnej edycji można znaleźć na
trum Gogołowej w Mszanie Ośrodka Kultury w Czyżowi- stronie Śląskiego Urzędu Woje-
Podczas marcowej sesji Ra- rzu. Ponadto podjęto działania konserwatorskie czekają w tym • 8 000 000 zł na budowę cach wódzkiego w Katowicach. 
dy Powiatu Raciborskiego po- dotyczące przygotowania do- rozdaniu również m.in. Zamek przedszkola w Pszowie lub • 901 000 zł dla Godów na bu- Rządowy Fundusz Inwesty-
dzielono ponad 2 mln zł, które kumentacji na kompleksową Piastowski w Raciborzu (zaple- przekształcenie łaźni kobie- dowę sali gimnastycznej cji Lokalnych wspiera tak duże
zostaną rozdysponowane m.in. termomodernizację budynku cze kuchenne, budynek bramny, cej na terenie kopalni „Anna” w Skrbeńsku miasta, jak i najmniejsze miejsco-
na projekty oświatowe związa- Domu Pomocy Społecznej Zło- ściany elewacji wschodniej oraz w bibliotekę • 260 000 zł dla Marklowic na wości. Jego celem jest zapewnie-
ne z proekologicznym rozwo- ta Jesień i Powiatowego Zarząd ściana zachodnia) oraz pomiesz- • 4 000 000 zł dla Kornowaca rozbudowę budynku Urzę- nie zrównoważonego rozwoju.
jem powiatu. Jeszcze w 2021 Dróg w Raciborzu. czenia Wydziału Komunikacji na rozbudowę Zespołu Szkol- du Gminy w Marklowicach Wsparcie kierowane jest nie tylko
r. montaż paneli fotowoltaicz- Zarówno szkoły, jak i pozo- i Transportu Starostwa Powiato- no-Przedszkolnego w Rzu- o szyb windy osobowej  do samorządów ale też do firm
nych wraz z wymianą oświe- stałe placówki, których orga- wego w Raciborzu. chowie o nowe przedszkole i przebudowę klatki schodo- które realizują inwestycje, a także
tlenia na LED planowany jest nem prowadzącym jest powiat – Na ten rok dzięki dodat- i salę gimnastyczną. wej do samych mieszkańców. To oni
w siedmiu jednostkach pod- raciborski, będą poddane także kowo wypracowanym środkom • 1 900 000 zł dla Powiatu Ra- są bowiem użytkownikami no-
ległych powiatowi: CKZiU nr 2 licznym pracom remontowym. zaplanowano łącznie ponad 20 Również kolejne inwestycje ciborskiego na przebudo- wych dróg, parków czy obiektów
„Mechanik”, Zespół Szkół Ogól- Renowacje dachów, piwnic i toa- oświatowych i ekologicznych in- otrzymają dofinansowanie: wę pomieszczenia na aulę turystyczno-rekreacyjnych.
nokształcących nr 1, II Liceum let, remonty sal gimnastycznych, westycji, które wspólnie z kolej- • 5 000 000 zł dla Powiatu Wodzi- w Centrum Kształcenia Za- Fundusz jest zastrzykiem fi-
Ogólnokształcące, Zespół Szkół a także innych pomieszczeń i ga- nymi projektami drogowymi za- sławskiego na dostosowanie wodowego i Ustawicznego nansowym dla miejscowych in-
Ekonomicznych, Młodzieżowy binetów oraz naprawa sieci wo- powiadają niezwykle pracowite do działalności medycznej wol- nr 2 „Mechanik” oraz przebu- westycji, ale są również impulsem
Dom Kultury, Starostwo Powia- dociągowej czy pęknięć ścian miesiące – informuje starostwo. nostojącego budynku dawne- dowę auli szkolnej w Zespole do rozwoju całego kraju.
towe (budynek A i B) i Powiato- to tylko niektóre z nich. Przebu- go Oddziału Internistycznego Szkół Ogólnokształcących nr
we Centrum Sportu w Racibo- dowę i modernizację oraz prace KP w Wodzisławiu Śląskim 1 w Raciborzu DK
R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 30 kwietnia 2021, nr 4 (327) jakość życia
REGION JAKOŚĆ ŻYCIA

Fot. Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka TĘCZA


Stowarzyszenie TĘCZA:
Bezdomni też potrzebują opieki medycznej
Prawo do bezpłatnej opieki medycznej wg konstytucji należy się każdemu człowiekowi, również w kryzysie bezdomności, w naszym kraju.
KATARZYNA DUTKIEWICZ dyczne wrodzonych i nabytych demu w naszym kraju – a więc socjalnych. Mieszkańcy ośrod- cza starszych, obarczonych
niepełnosprawności, a także także i osobie w kryzysie bez- ków korzystają z opieki medycz- najpoważniejszymi niepełno-
Kwestia zabezpieczenia specjalistyczna terapia i lecze- domności - trudności nastręcza nej w zakresie POZ we właści- sprawnościami, stanowiła duże
osób w kryzysie bezdomności nie chorób układu nerwowego przede wszystkim zorganizowa- wych lokalizacjom placówkach udogodnienie. Niestety - brak
w świadczenia z zakresu ochro- i chorób psychicznych. Osobnej nie niezawodnego regularnego medycznych, w tym także porad- lekarzy gotowych do podjęcia
ny zdrowia jest jednym z pod- troski wymagają również zanie- dostępu do świadczeń medycz- niach specjalistycznych. Zdarza- takiej współpracy, a także wzglę-
stawowych wyzwań stojących dbania w zakresie wcześniejsze- nych: diagnostyki i leczenia dla jące się nierzadko hospitalizacje dy ekonomiczne, nie dające sze-
przed instytucjami, organizacja- go, czasem długotrwałego złego tej szczególnej grupy pacjentów. realizowane są w szpitalu w Ra- rokiego wachlarza możliwości
mi, środowiskami udzielający- zabezpieczenia lub braku zabez- W każdym przypadku pomoc ciborzu i szpitalach w najbliższej Stowarzyszeniu – po kilku latach
mi wsparcia doświadczającym pieczenia sanitarno-higieniczne- rozpoczyna uregulowanie sytu- okolicy, w zależności od indywi- współpracy tego typu przesądził
bezdomności. Choć kryzys ten go czy należytego odżywiania. acji formalno-prawnej, uzupeł- dualnych potrzeb pacjentów. o jej zakończeniu. W przypad-
nie jest zależny od wieku, wy- nienie wymaganych dokumen- Aby opieka medyczna należna kach wymagających stałej spe-
kształcenia czy statusu społecz- TĘCZA zapewnia opiekę tów i poświadczeń, zaległych mieszkańcom naszych ośrodków cjalistycznej całodobowej opieki
nego, powiązany jest bardzo medyczną zgłoszeń i rejestracji. Wypraco- była maksymalnie skuteczna, pielęgniarskiej i medycznej nasi kańców w tym zakresie, w cza-
często ze złym stanem zdrowia Stowarzyszenie Przyjaciół wania schematów działania wy- niezbędna jest szeroka współ- pracownicy podejmują starania sach pandemii objawiła jednak
i bezpośrednio na niego, w spo- Człowieka TĘCZA - raciborska or- magało zarówno wsparcie w za- praca Stowarzyszenia z pozosta- o umieszczenie osoby w Domu wyjątkowe trudności. Mieszkań-
sób oczywisty, negatywnie od- ganizacja pozarządowa, wspie- kresie transportu części osób do łymi instytucjami i organizacjami Pomocy Społecznej czy Zakła- cy ośrodków pozbawieni zosta-
działuje. Podkreślić więc trze- rająca osoby w sytuacji kryzyso- placówek medycznych, zabez- pomocowymi, służbami medycz- dzie Opiekuńczo-Leczniczym. li – poza teleporadą – kontaktu
ba, że zdecydowana większość wej, doświadczające przemocy, pieczenie środków finansowych nymi i mundurowymi. Dużym wyzwaniem pozostaje z większością lekarzy specjali-
osób w kryzysie bezdomności ubóstwa i bezdomności – pro- na realizację recept, wspieranie wciąż należyte zabezpieczenie stów, drastycznie spadła liczba
– obok zabezpieczenia schro- wadzi Schronisko dla Bezdom- prawidłowego procesu lecze- Brak lekarza pierwszego niemal stale potrzebnej opieki pozacovidowych hospitaliza-
nienia i zaspokojenia pozosta- nych ARKA N, Dom dla Matek nia, inicjowanie i monitorowa- kontaktu geriatrycznej czy hospicyjnej. cji, a w obawie przed skutkami
łych podstawowych życiowych z Dziećmi MAJA oraz w okre- nie postępów terapeutycznych Stowarzyszeniu nie udało masowego zarażenia COVID-19
potrzeb – wymaga również sie ochronnym Ogrzewalnię. w zakresie leczenia uzależnień, się niestety utrzymać współ- Teleporada złym w ośrodkach, w najtrudniej-
opieki medycznej. Podjęcia dia- W blisko dwudziestoletniej hi- zapewnienia środków zaopatrze- pracy z odwiedzającym ośrod- rozwiązaniem szych momentach mieszkańcy
gnostyki i leczenia wymagają storii działalności Stowarzysze- nia ortopedycznego itp. ki w zakresie cotygodniowych Opieka medyczna wypra- przebywali w długotrwałej izo-
zarówno problemy zdrowotne nia opieka lekarska i zabezpie- W realizacji wszystkich tych dyżurów lekarzem pierwszego cowana przez lata w prowa- lacji. Skutki pandemii dla osób
wynikające z nałogów, często czenie medyczne mieszkańców zadań Stowarzyszenie opiera się kontaktu. Taka forma regularnej dzonych przez Stowarzyszenie w kryzysie bezdomności oraz
nieleczone lub źle leczone cho- ośrodków było i jest źródłem nade wszystko na codziennej opieki medycznej świadczonej ośrodkach w ramach systemu placówek wsparcia, w których
roby przewlekłe czy następstwa nieustannej troski. Obok prawa pracy personelu ośrodków oraz na miejscu była praktykowana ochrony zdrowia w Polsce da- znajdują pomoc i schronienie, to
wypadków. Istotne jest również do bezpłatnej opieki medycz- współpracujących z placówkami przez kilka lat i względem bar- wała poczucie zabezpieczenia bez wątpienia temat zasługują-
stosowne zabezpieczenie me- nej konstytucyjnie należnej każ- pielęgniarek oraz pracowników dzo wielu mieszkańców, zwłasz- podstawowych potrzeb miesz- cy na odrębne podsumowanie.

REGION – KRAINA GÓRNEJ ODRY

Przy Żelaznym Szlaku Rowerowym powstaną punkty


do ładowania rowerów i stacje naprawcze
Na jastrzębskim odcinku Żelaznego Szlaku Rowerowego powstaną dwie stacje do ładowania rowerów elektrycznych o napięciu 230V
oraz dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów. Cztery zewnętrzne ładowarki ulokowane będą w Karwinie.
Wspólny projekt Jastrzębia- użytkownikom nowej infrastruk- w Karwinie. - Bardzo się cieszę, że w bliskim sąsiedztwie szlaku, ta- W ramach projektu zosta- szłej promocji wspólnego pro-
-Zdroju i Karwiny zatwierdzony. tury rowerowej na trasie. Całko- możemy rozwijać Żelazny Szlak kich jak Ośrodek Wypoczynku nie opracowana i wdrożona duktu turystycznego. - Wszystkie
W sąsiedztwie Żelaznego Szlaku wity koszt projektu wyniesie 45 Rowerowy, dostosowując go do Niedzielnego z tężnią solankową, wspólna kampania reklamowa te działania to środek do celu, ja-
Rowerowego powstaną punkty 113,00 euro. potrzeb rowerzystów w taki spo- historyczna dzielnica Jastrzębia- Żelaznego Szlaku Rowerowego kim jest możliwie najszersze roz-
do ładowania rowerów oraz sta- Na jastrzębskim odcinku sób, aby był jeszcze lepszy i jesz- -Zdroju z zabytkowym Parkiem oraz powstanie plan komunika- propagowanie Żelaznego Szla-
cje naprawcze. Projekt „Żelazny powstaną dwie stacje do łado- cze bardziej atrakcyjny – powie- Zdrojowym oraz Karwińskie cji marketingowej z modelem ku Rowerowego jako produktu
Szlak Rowerowy – wsparcie EKO- wania rowerów elektrycznych dział Roman Foksowicz, zastępca Morze, Park Bożeny Nemcowej zarządzania. Partnerzy projek- turystycznego, z którego jeste-
turystyki” ma promować turysty- o napięciu 230V oraz dwie sa- prezydenta miasta. i Uzdrowisko Darkov w Karwinie. tu wezmą udział w warsztatach śmy dumni – ocenił Roman Fok-
kę rowerową w obszarze szlaku moobsługowe stacje do napra- Projekt zakłada również pro- Działania mają zachęcić turystów z marketingu marki turystycznej, sowicz.
m.in. poprzez działania marke- wy rowerów. Cztery zewnętrz- mocję innych atrakcji przyrodni- do planowania dłuższych poby- które pozwolą wypracować kie-
tingowe oraz udostępnienie jego ne ładowarki ulokowane będą czo-kulturowych usytuowanych tów w przygranicznym regionie. runki, zadania i podział ról przy- KP
R E K L A M A
integracja 30 kwietnia 2021, nr 4 (327) PLUSY dlaBIZNESU VII
REGION PRAWO PRACY

Fot. freepik.com
RODO w HR - dane,
które przetwarza każdy przedsiębiorca
W piątek 16 kwietnia odbyło się webinarium dla przedsiębiorców przybliżające zakres danych osobowych przetwarzanych
przez każdego przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników. Webinarium prowadzone było przez Annę Kotyrbę z kancelarii KRPM Legal.
DOMINIKA KREBS go lub innych danych pracownika oraz konkursami dla pracowni- danych osobowych regulują wy- Kolejną ważną kwestią, na Na przykładzie procesu re-
lub członków jego rodziny zwią- ków. Warto zwrócić na nie uwagę sokość oraz zasady nakładania której pracodawca powinien się krutacji: zdarza się, że dokumenty
Dane osobowe przetwarzane zanych z korzystaniem przez pra- i z góry przemyśleć oraz zaplano- przez Urząd ochrony danych oso- skupić, jest ustalenie danych nie- związane z rekrutacją przekazywa-
w związku z zatrudnieniem po- cownika ze szczególnych świad- wać pewne działania dla poszcze- bowych kar administracyjnych, zbędnych do realizacji obowiąz- ne są różnym osobom w firmie –
dzielić można na cztery podsta- czeń. Powyższy katalog danych gólnych akcji. Pozwoli to uprościć związanych z niedochowaniem ku informacyjnego takich jak np. w celu dokonania oceny oraz wy-
wowe procesy. Będą to: rekrutacja, będzie miał analogiczne zastoso- organizację poszczególnych wy- obowiązków dotyczących prawi- podstawa prawna na której opiera boru odpowiedniego kandydata,
zatrudnienie i świadczenie pracy, wanie także do innych niż umowa darzeń i uniknąć przesadnego for- dłowego przetwarzania i ochrony się przetwarzanie danych, a także lub że CV wpływają na adresy ma-
korzystanie przez pracowników ze o pracę form zatrudnienia. W każ- malizmu. danych osobowych. prawa osób których dane dotyczą. ilowe poszczególnych pracow-
świadczeń i benefitów oraz prowa- dym przypadku gromadzone będą Natomiast nie jest to jedy- Część obowiązków związa- ników, lub są im przekazywane
dzenie monitoringu jako różnych dane niezbędne dla samej czynno- Monitorowanie pracowników na forma odpowiedzialności do- nych z ochroną omawianych da- przez polecenie. Brak jednolitej
form kontroli pracowników. ści podpisania umowy, a także te, Zakres danych przetwarza- tycząca przetwarzania danych nych osobowych należy zreali- polityki doprowadza do sytuacji,
które są konieczne przy przeka- nych w związku z prowadzeniem osobowych. Każda osoba, któ- zować bezpośrednio względem w której dokumenty przecho-
Dane przetwarzane zywaniu informacji dotyczących monitoringu pracowników zależy ra poniesie szkodę majątkową pracownikom lub z ich udziałem. wywane są w różnych miejscach
w procesie rekrutacji zatrudnienia danej osoby do róż- od tego, jakie formy monitoringu lub niemajątkową w wyniku na- Wśród nich jest przekazanie pra- w firmie, co może prowadzić do
Od osoby starającej się o za- nych instytucji. Ponadto potrzebne są stosowane w danym przedsię- ruszenia przepisów Rozporzą- cownikom informacji związanej naruszenia przepisów dotyczą-
trudnienie, zgodnie z kodeksem będą również dane wykorzystywa- biorstwie. Do różnych form mo- dzenia, ma prawo uzyskać od z  przetwarzaniem ich danych cych ochrony danych osobowych
pracy, pracodawca może żądać ne do rozliczania wynagrodzenia. nitoringu będą maiły zastosowa- administratora lub podmiotu osobowych. Pracodawca musi (np. brak weryfikacji klauzul zgo-
określonego katalogu danych, W procesie świadczenia pracy ma- nie różne uregulowania, a same przetwarzającego odszkodowa- również pamiętać o prawidłowej dy, nieprawidłowe terminy prze-
obejmującego: imię i nazwisko, my również do czynienia z prze- dane muszą być organizowane nie. W związku z ochroną danych organizacji procesu nadawania chowywania, dostęp osób nie-
dane kontaktowe, wykształce- twarzaniem danych w odniesieniu i chronione w  różny sposób. Za- osobowych zastosowanie mają upoważnień i uprawnień do prze- upoważnionych itp.). Podobne
nie, kwalifikacje zawodowe oraz do urlopów, zwolnień lekarskich sadą obowiązującą dla wszystkich także przepisy karne określone twarzania danych osobowych, nieprawidłowości pojawiają się
przebieg dotychczasowego za- czy wszelkich innych nieobecno- form monitorowania jest obowią- w treści Ustawy o ochronie da- oraz szkolenia i weryfikowania także w stosunku do innej doku-
trudnienia. Jednak w treści listów ści w pracy, a także danych doty- zek informowania pracowników nych osobowych. Kwestie związa- wiedzy pracowników. Pracowni- mentacji dotyczącej przetwarza-
motywacyjnych, CV i innych doku- czących badań i uprawnień pra- o nadzorze, jaki jest wobec nich ne z odpowiedzialnością za prze- cy powinni mieć świadomość nie nia danych osobowych w związku
mentów rekrutacyjnych mogą się cowników oraz ich uczestnictwa stosowany. Szczególną uwagę twarzanie danych osobowych są tylko co do ogólnych zasad do- z zatrudnieniem i  świadczeniem
również znaleźć dodatkowe dane w szkoleniach czy kursach. Dane pracodawcy powinni poświęcić również poruszane przez szereg tyczących przetwarzania danych pracy - nienależyty nadzór nad
np. informacje o sytuacji życiowej osobowe pracowników przetwa- prawidłowej organizacji i ochronie innych uregulowań w tym m.in. osobowych w organizacji, ale tak- dokumentacją dotyczy w szcze-
kandydata. W procesie rekrutacji rzane są także w  przypadku po- procesów, w związku z którymi za- w Kodeksie pracy czy Ustawię że konkretnych sposobów postę- gólności dokumentów groma-
mogą się również pojawić dane dróży służbowych pracowników. chodzi ryzyko pozyskiwania pry- o odpowiedzialności podmiotów powania z danymi osobowymi na dzonych poza aktami osobowymi.
szczególnych kategorii tzw. dane Należy zwrócić uwagę także watnych danych. Jednym z przy- zbiorowych. stanowisku pracy. Pracodawcy zapominają tak-
wrażliwe. Będą to np. poglądy poli- na tzw. dane służbowe oraz fakt, kładów, kiedy może dochodzić że o odpowiednim uregulowaniu
tyczne, przynależność religijna czy iż również są one danymi osobo- do takiej sytuacji, jest wykorzysta- Obowiązki pracodawcy zwią- Najczęstsze błędy związane zasad, lub zakazu korzystania ze
pochodzenie rasowe, a także dane wymi. Informacje takie jak akie jak nie przez pracownika służbowej zane z przetwarzaniem z przetwarzaniem poszczegól- służbowego mienia pracodawcy
związane ze zdrowiem (gdy o za- imię i nazwisko, nazwa stanowiska, skrzynki pocztowej do celów pry- danych pracowników nych kategorii danych osobo- do celów prywatnych, oraz ure-
trudnienie stara się osoba niepeł- służbowy numer telefonu, służ- watnych. Podstawowym obowiązkiem wych gulowaniach dotyczących wyko-
nosprawna lub przewlekle chora). bowy adres mailowy, mogą być związanym z przetwarzaniem da- Częstym błędem popełnia- rzystania prywatnych danych pra-
Należy pamiętać, że dokumenty przetwarzane przez pracodawcę Prawidłowa identyfikacja prze- nych osobowych jest postępowa- nym przez osoby przetwarzające cowników do celów związanych
aplikacyjne mogą wpływać do fir- np. poprzez udostępnianie tych twarzanych danych nie zgodnie z zasadami ich ochro- dane osobowe jest nieprawidłowa ze świadczeniem przez nich pracy
my w trakcie prowadzonego pro- danych klientom i kontrahentom, osobowych ny, dotyczącymi przetwarzania identyfikacja danych tj. niekwali- (np. numerów telefonu, czy adre-
cesu rekrutacji, ale nie tylko. Mogą umieszczanie ich na stronie inter- Identyfikacja i skatalogowanie danych zgodne z prawem, zbie- fikowanie określonych informacji sów mailowych).
również zostać przesłane do bazy, netowej lub w sieci wewnętrznej. przetwarzanych danych osobo- rania ich wyłącznie w  konkret- jako danych osobowych, w tym Przedsiębiorcy często nie
w nadziei na rozpatrzenie kandy- Należy jednak pamiętać, iż pra- wych są bardzo istotne, i powinny nych celach, minimalizacji oraz w szczególności jako danych sen- przywiązują też należytej uwagi
datury w później prowadzonych codawca może wykorzystywać zostać dokonane indywidualnie prawidłowości danych, ograni- sytywnych lub nieprawidłowe do odpowiedniego uregulowania
rekrutacjach. Ochronie podlegają wspomniane dane wyłącznie dla danego podmiotu – w zależ- czenia przechowywania danych przypisywanie danym zwykłym zasad przepływu danych z pod-
wszelkie dokumenty zawierające zgodnie z zakresem prowadzonej ności od charakteru prowadzonej osobowych, a także obowiąz- statusu danych wrażliwych. miotami udostępniającymi świad-
dane osobowe kandydatów do działalności oraz zakresem czyn- działalności. Odpowiedzialność ku zachowania ich integralności Bardzo często w przedsię- czenia dla pracowników, takie jak
pracy, zarówno przekazane w for- ności wykonywanych przez dane- każdego przedsiębiorcy prze- i poufności. biorstwach brakuje uregulowań grupowe ubezpieczenia, pakiety
mie papierowej, jak i elektronicz- go pracownika. twarzającego dane oraz zakres Niezbędnym dla wywiązania zwianych z wewnętrznym obie- medyczne czy sportowe. Błędem
nej, nawet jeżeli zostaną one po obowiązków towarzyszących po- się w powyższych obowiązków giem danych lub z gromadzeniem jest też pomijanie w uregulowa-
prostu pozostawione w  recepcji Świadczenia dla pracowników szczególnym kategoriom danych jest przede wszystkim ustalenie i przetwarzaniem danych przez niach konkursów, imprez i wyjaz-
lub wysłane za pomocą emaila do Jest to dziedzina najczęściej zależy bowiem od katalogu prze- celu i  zakresu przetwarzanych różne działy w firmie. Obieg da- dów dla pracowników.
któregoś pracownika. pomijana przez pracodawców twarzanych danych osobowych. danych osobowych. nych, jak również rozproszenie róż- W odniesieniu do monitorin-
przy katalogowaniu danych oso- Nie wiedząc, jakie dane osobowe Bardzo ważnym jest również nych procesów na poszczególne gu pracowników jednym z czę-
Zatrudnienie bowych. Do tej kategorii zaliczamy przetwarzane są w  przedsiębior- ustalenie wszelkich informacji komórki firmowe, są zupełnie na- ściej popełnianych błędów jest
i świadczenie pracy przede wszystkim dane dotyczące stwie, nie sposób sprostać wymo- wymaganych przepisami doty- turalne i niejednokrotnie niezbęd- nieinformowanie pracowników
Kodeks pracy wskazuje, iż pra- świadczeń socjalnych czy ubez- gom nakładanym przez przepisy. czącymi prowadzenia rejestru ne dla funkcjonowania przedsię- o wszystkich stosowanych for-
codawca przy zatrudnianiu pra- pieczeń grupowych. Odpowied- czynności przetwarzania danych biorstwa. Należy jednak pamiętać, mach monitoringu lub nadmierne
cownika, oprócz danych podanych nio uregulowane powinny być Odpowiedzialność osobowych, jak np. kategorie od- aby każdemu z procesów związa- wykorzystanie informacji pozyska-
w  procesie rekrutacyjnym, może także kwestie dotyczące prywat- Administratora biorców, informacja o przekazy- nych z przetwarzaniem danych to- nych z monitoringu.
oczekiwać także takich danych nej opieki medycznej, pakietów Ogólne rozporządzenie waniu danych do państw trzecich warzyszyły odpowiednie regulacje Opracowanie na podstawie
jak adres zamieszkania, numer sportowych, a także dane zwią- o ochronie danych osobowych czy planowane terminy usunięcia zapewniające ich należytą organi- webinarium prowadzonego przez
PESEL numer rachunku płatnicze- zane z wycieczkami, upominkami (RODO) oraz Ustawa ochronie danych. zację oraz ochronę danych. Kancelarię Prawną KRPM Legal
R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 30 kwietnia 2021, nr 4 (327) rynek pracy
REGION RYNEK PRACY

Fot. Freepik.com
Przedsiębiorcy przenoszą się do sieci
W I kwartale tego roku 54% firm zostało założonych przez Internet.
KATARZYNA CICHOŃ tys. spośród 21,4 tys. nowych tego trendu jest znacznie mniej- nęło do Centralnej Ewidencji ściej była to działalność profe- działalność z sektora informacji
firm zostało zarejestrowanych szy odsetek wniosków dotyczą- i Informacji o Działalności Go- sjonalna, naukowa i techniczna i telekomunikacji.
Z roku na rok rośnie licz- bez wizyty w urzędzie. To ko- cych zawieszenia i likwidacji spodarczej 19,1 tys. wniosków (8,1 tys. wniosków).
ba firm zakładanych przez In- lejny dowód na to, że Polacy działalności odnotowany w mi- dotyczących tego sektora. Dru- Najwięcej nowych bizne- Będzie łatwiej
ternet. Prawie 42% wszystkich z coraz większą swobodą ko- nionym roku. Pomimo utrud- gą najpopularniejszą kategorią sów od lat powstaje na Mazow- Do tej pory firmę można by-
działalności gospodarczych, rzystają z dostępnych narzędzi nień i przeciwności w 2020 ro- branżową była działalność pro- szu. W zeszłym roku było to 17,7 ło założyć online na dwa sposo-
które Polacy otworzyli w 2020 internetowych i również za ich ku było ich o 12% mniej niż rok fesjonalna, naukowa i technicz- tys. zgłoszeń online. Drugi na li- by: składając wniosek o wpis do
roku była rejestrowana online. pośrednictwem nie tylko się ko- wcześniej. na, takich zgłoszeń było 18,4 tys. ście jest Śląsk, tutaj w 2020 roku rejestru CEIDG przez stronę ce-
To ponad dwa razy więcej niż munikują, ale także załatwiają Po analizie liczby aktywnych zgłoszeń. Na trzecim i czwartym założono 9,8 tys., a w Małopol- idg.gov.pl lub przez platformę
rok wcześniej i prawie trzy razy coraz więcej spraw biznesowych i zawieszonych działalności na- miejscu znalazły się kolejno in- sce, która zamyka pierwszą trój- Biznes.gov.pl. Od II kwartału te-
tyle, co w 2018 roku. W ciągu i urzędowych – powiedział Jaro- suwa się wniosek, że w 2020 formacja i telekomunikacja (14,5 kę było to 8,3 tys. podmiotów go roku wpisu online do CEIDG
trzech ostatnich lat liczba firm sław Gowin. roku, za wyjątkiem okresu lock- tys.) oraz budownictwo (14,3 gospodarczych. Najmniej osób, będzie można dokonać już tylko
założonych przez Internet wzro- downu, który trwał od połowy tys.). które zdecydowały się na zało- przez platformę Biznes.gov.pl.
sła ponad dwukrotnie, z 50,4 Mniej wniosków o likwidację marca do początku czerwca, Kto jest najaktywniejszy, je- żenie własnego biznesu, było - W II kwartale tego roku łą-
tys. w 2018 roku do 109,8 tys. i zawieszenie firmy firm przybywało w takim sa- śli chodzi o rozpoczynanie wła- w województwie opolskim (1,5 czymy oba te portale dla przed-
w 2020 roku. W samym styczniu Mimo trudnych warunków mym stopniu, jak rok wcześniej. snej działalności przez Inter- tys.) i lubuskim (1,6 tys.). siębiorców. Powstanie Konto
tego roku firmy założone online związanych z pandemią przed- Mimo że pandemia dla wielu net? Oczywiście osoby młode, Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.
stanowiły blisko 55% wszystkich siębiorcy nie zniechęcili się do przedsiębiorców była dotkliwa, potwierdzają to dane z CEIDG Nie tylko Polacy Chcemy w ten sposób uprościć
aktywnych podmiotów gospo- zakładania nowych przedsię- wiosenny lockdown właściwie z ostatnich lat. Ponad połowa Własną działalność zakła- i przyspieszyć całą procedurę
darczych w Polsce, a w całym biorstw. Większa liczba działal- nie zburzył trendu wypracowa- z nich nie ma 40 lat i prowa- dają nad Wisłą nie tylko Polacy, załatwiania spraw urzędowych,
pierwszym kwartale ten odse- ności zawieszonych na początku nego w 2019 roku - podaje re- dzi swoje firmy na Mazowszu. ale także cudzoziemcy. Prawie w tym także podatkowych i or-
tek wyniósł 54%. W styczniu 2021 roku niż w analogicznym sort rozwoju. W 2020 roku 46,1 tys. firm zało- jedna trzecia, czyli 461 spośród ganizacyjnych, przez Internet.
2020 roku było to ponad dwa ra- okresie 2020 roku wynika z na- żyli przedsiębiorcy w wieku 28- 1515 wniosków obcokrajow- Już dziś na Biznes.gov.pl za po-
zy mniej – wylicza Ministerstwo turalnych cykli funkcjonowania Kto, kiedy i gdzie? 37 lat, a 30,2 tys. jeszcze młodsi, ców, została zarejestrowana na średnictwem intuicyjnych kre-
Rozwoju, Pracy i Technologii. firm. Jest to wyraźnie widoczne, Dużą popularnością wśród mający od 18 do 27 lat. Mazowszu. Na drugim miejscu atorów przedsiębiorca jest pro-
Wicepremier, minister roz- szczególnie w tak obszernym przedsiębiorców zakładających W 2020 roku mężczyźni za- w tej kategorii jest Małopolska wadzony krok po kroku nie tylko
woju, pracy i technologii Jaro- zbiorze jak baza CEIDG, gdzie firmę przez Internet cieszy się łożyli 68,8 tys. firm (63%), prze- ze 157 rejestracjami, a na trze- przez proces rejestracji firmy, ale
sław Gowin uważa, że w tym widnieje ponad 2,5 mln aktyw- detaliczna i hurtowa działal- ważnie w branży budowlanej cim Dolny Śląsk (114). Działający też przy okazji każdej zmiany
roku te dane jeszcze wzrosną. nych podmiotów. Zdaniem re- ność handlowa. W minionym (12,8 tys. wniosków), kobiety w Polsce cudzoziemcy najczę- w CEIDG – mówi Jarosław Go-
- Od początku stycznia aż 11,5 sortu rozwoju potwierdzeniem roku drogą elektroniczną wpły- natomiast 41 tys. (37%), najczę- ściej rejestrowali przez Internet win.

REGION – GOSPODARKA

Polacy odkładają moment przechodzenia na emeryturę


Odczekanie nawet jednego roku, kontynuując pracę, pozwala otrzymać świadczenie wyższe nawet o 10-15%.
W minionym roku na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym przeszło 62,4% osób.
Coraz więcej osób odracza ska, regionalny rzecznik prasowy niżającej wiek emerytalny, ZUS wciąż podniesiony wiek emery- roku, zaś 4,0% co najmniej rok te wyniki zostały powtórzone.
moment przejścia na emeryturę ZUS województwa śląskiego. postanowił zbadać zachowania talny. Zdecydowana większość po nabyciu uprawnień. Rozkład 60,4%. osób przeszło na emery-
i nadal są aktywne zawodowo. W 2017 r. aż 88,3% osób prze- emerytalne Polaków. Ustalono, Polaków przechodziła zatem na w podziale na płeć: mężczyźni turę natychmiast, 24,9%w ciągu
Od trzech lat można zauważyć szło na emeryturę natychmiast po że w 2015 r. 82,9% osób prze- emeryturę natychmiast po naby- 91,1, 6,7, 1,6%, kobiety 87,0, 8,2, roku, zaś 14,7% co najmniej rok
ten trend wśród seniorów. Dłuż- osiągnięciu wieku emerytalnego, szło na emeryturę natychmiast ciu uprawnień. 4,8%. Obniżenie wieku emery- po nabyciu uprawnień. Rozkład
sza praca korzystnie wpływa na a tylko 4% odczekało co najmniej po osiągnięciu wieku emerytal- W kolejnych latach ZUS talnego miało wpływ na decy- w podziale na płeć: mężczyź-
wysokość świadczenia. – Emery- rok od nabycia uprawnień. Te da- nego, 11,4% w ciągu roku (1– powtórzył badanie. W 2016 r. zje emerytalne Polaków, choć ni 68,0, 22,3, 9,7%, kobiety 56,1,
tura zależy od kwoty opłaconych ne w ostatnich latach zmieniają 11 miesięcy), zaś 5,7% opóźniło 80,9% osób przeszło na eme- nie tak istotny. 26,4, 17,5%. Rok 2020 r. był kon-
składek emerytalnych i wieku, się. W 2020 r. 62,4% osób przeszło przejście na emeryturę o rok lub ryturę natychmiast po nabyciu Od 2018 r. sytuacja zaczęła tynuacją tych trendów. 62,4%
w którym wnioskujemy o świad- na emeryturę dokładnie w wieku dłużej od nabycia uprawnień. uprawnień, 12,6% w ciągu roku, się zmieniać. Okazało się, że jedy- osób przeszło na emeryturę do-
czenie. Odczekanie nawet jed- emerytalnym, zaś 12,9% co naj- Rozkład w podziale na płeć: męż- zaś 6,5% po co najmniej roku od nie 57% osób przeszło na eme- kładnie w wieku emerytalnym,
nego roku, kontynuując pracę, mniej 12 miesięcy później. Klu- czyźni 87,1, 12,6, 0,3%, kobiety tego zdarzenia. Rozkład w po- ryturę natychmiast po osiągnię- 24,7% w ciągu roku od jego osią-
pozwala otrzymać świadczenie czową rolę odgrywają powołani 81,2, 10,9, 7,9%. Aż 3% kobiet dziale na płeć: mężczyźni 84,4, ciu wieku emerytalnego, 36,3% gnięcia, zaś 12,9% co najmniej
wyższe nawet o 10-15%. Wyni- w lipcu 2017 r. doradcy emerytal- opóźniło przejście na emeryturę 12,6, 2,8%, kobiety 79,4, 12,7, w ciągu roku, zaś 6,7% opóźniło rok po nabyciu uprawnień. Roz-
ka to z opłacenia dodatkowych ni, którzy pomagają w podjęciu o co najmniej 4 lata. Wiek eme- 7,9%. W 2017 r. pogłębił się efekt przejście na emeryturę o rok lub kład w podziale na płeć: męż-
składek, ich waloryzacji oraz decyzji o momencie przejścia na rytalny kobiet jest jednak – i był natychmiastowego przecho- dłużej od nabycia uprawnień. czyźni 70,8, 21,5, 7,7%, kobiety
mniejszej liczby miesięcy życia emeryturę. również wtedy – znacznie niższy dzenia na emeryturę. Aż 88,3% Rozkład w podziale na płeć: 57,1, 26,7, 16,2%.
na emeryturze przyjętej do obli- W 2016 r., w ramach przygo- od wieku emerytalnego męż- osób przeszło wtedy na emery- mężczyźni 63,8, 32,2, 4,0%, ko-
czeń – tłumaczy Beata Kopczyń- towań do wdrożenia ustawy ob- czyzn. W 2015 r. obowiązywał turę natychmiast, 7,7% w ciągu biety 53,5, 38,5, 8,1%. W 2019 r. KP
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 30 kwietnia 2021, nr 4 (327) Wiadomości 5

R E K L A M A
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 30 kwietnia 2021, nr 4 (327)
Z regionu

STAŻ - PRACA PRACA


Nazwa stanowiska pracy: doradca ds. rynku pracy Zatrudnimy na stanowisku: Specjalista do spraw reklamy i marketingu

Organizator: Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze Opis stanowiska:


ŚLĄSK.ONLINE ▶ tworzenie i moderowanie materiałów w social media - Instagram, Facebook,
YouTube
Miejsce realizacji stażu: Racibórz ▶ kontakt z pracownikami i współpraca przy tworzeniu treści
▶ oferowanie produktów reklamowych, głównie reklamy internetowej
▶ obsługa klientów, aktualizacja danych, ewidencja i monitorowanie realizacji
Wymagania: zleceń
▶ ukończona szkoła średnia,
▶ umiejętność samodzielnego myślenia, Wymagania:
▶ kreatywność, ▶ posiadanie charyzmy i dobrego poczucia humoru
▶ komunikatywność, ▶ zdolności copywriterskie, błyskotliwość i umiejętność szybkiego
▶ duże zaangażowanie w rozwój osobisty, reagowania
▶ rzetelność i uczciwość ▶ znajomość trendów social media
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych ▶ umiejętność podstawowej obróbki zdjęć, wideo, audio
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych
Mile widziane: Mile widziane:
▶ zainteresowanie tematami społecznymi, aktywność społeczna ▶ doświadczenie w mediach
▶ prawo jazdy ▶ prawo jazdy

Obszar rozwoju na stanowisku: Praca lokalnie w siedzibie firmy w Raciborzu


▶ Pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji i rynku pracy Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@r-media.pl
▶ Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi instrumentów wsparcia rynku
pracy oraz modelem działania agencji doradztwa personalnego Prosimy o załączenie klauzuli:
▶ Umiejętność analizy potrzeb i zasobów ryku pracy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
▶ Badania ankietowe, rozmowy i konsultacje osobiste do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
▶ Praca administracyjna, obsługa systemów Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@slask.online Kupię mieszkanie


oraz garaż na terenie
Raciborza.
Prosimy o załączenie klauzuli: Powierzchnia mieszkania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: jaka mnie interesuje
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). to maksymalnie 65 m2.

Tel. 886 123 970


R E K L A M A

Pranie dywanów, tapicerki


meblowej, samochodowej,
polerowanie maszynowe,
pastowanie, czyszczenie
ścian i elewacji.

Tel. 32 763 40 43, 504 412 875


Racibórz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
30 kwietnia 2021, nr 4 (327)
Z regionu
CHAŁUPKI ROZRYWKA RACIBÓRZ AKCJE CHARYTATYWNE

JARMARK NA GRANICY 15-16 MAJA VI RACIBORSKI BIEG BEZ BARIER


23 MAJA

Na raciborskim stadionie powinni udokumentować jaz- gulamin na stronie Facebook


OSiR odbędzie się VI Racibor- dę zdjęciem z zegarka lub in- - Stowarzyszenie na Rzecz In-
ski Bieg bez Barier dla osób nej aplikacji. W związku z sy- tegracji „Podaj Rękę”.
niepełnosprawnych i ich opie- tuacją epidemiczną uczestnicy
kunów im. Jurka Wiśniew-
skiego. Trasę będzie można
będą startować w wybranym
przez siebie momencie po-
Zobacz zapowiedzi
pokonać biegiem, marszem między godz. 10:00 a 15:00.
nordic walking, wózkiem czy Wszyscy zawodnicy po ukoń-
marszobiegiem. Biegacze i czeniu biegu dostaną pamiąt-
miłośnicy nordic walking bę- kowy medal.
Gmina Krzyżanowice za- zwykle, na starym przejściu przypominają o obowiązują- dą mieli do pokonania mini- Rejestracja zgłoszeń odby-
prasza wszystkich miłośników granicznym Chałupki – Bohu- cym reżimie sanitarnym. Wię- mum pięć okrążeń stadionu, wa się poprzez podanie imie-
staroci i rękodzieła na Jarmark min. W okolicy starego przej- cej informacji udziela Urząd osoby na wózkach i dzieci – nia i nazwiska na adres bieg-
na Granicy, który odbędzie się ścia granicznego będzie można Gminy w Krzyżanowicach. 400 m. Korespondencyjnie bezbarier@o2.pl lub na nr
w dniach 15-16 maja. Impreza sprzedać lub kupić różnego ro- odbywać się będzie półmara- 734 091 511 do 2 maja. Limit
zostanie zorganizowana, jak dzaju starocie. Organizatorzy ton na wózkach – zawodnicy wynosi 100 zawodników. Re-

RACIBÓRZ – ROZRYWKA

RCK znów zafunduje „Kulturę z dostawą do domu”! na Wielkanoc.


● O teatrze słów kilka – łakomy kąsek.
Sytuacja wszystkim nam znana sprawiła, że w najbliższym ● Muzyczne niespodzianki? – A co to w ogóle za pytanie!
czasie wracamy z akcją RCK #Kultura z dostawą do domu. – Jasne, że tak!
Wszelkie działania przenosimy zatem do sieci, gdzie czekają ● Z filmem też będziemy za pan brat!
na Was atrakcyjne materiały dostarczane przez naszych in-
struktorów oraz zespoły Amatorskiego Ruchu Artystycznego. To tylko zalążek naszych pomysłów! Nie możemy przecież
zdradzać wszystkiego! Koniecznie bądźcie z nami, śledząc
Jak działamy? nasze media społecznościowe.
Mamy mnóstwo nowych pomysłów! Główne działania będą odbywać się na naszym Facebooku, na
● Kącik zielarski?- Bardzo proszę! który już dziś serdecznie zapraszamy: www.facebook.com/
● Nietypowe zagadki?- Pewnie! RaciborskieCentrumKultury
● „Zrób to sam” – bez tego by się nie obeszło zwłaszcza
na Święta! Pomożemy Wam udekorować dom Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia wkrótce!

Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
RACIBÓRZ – ROZRYWKA
Wiadomości 30 kwietnia 2021, nr 4 (327) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ INTEGRACJA RYBNIK EKOLOGIA

Dołącz do grupy zakupowej Zamiast wycinać, przesadzają.


energii Rybnik ratuje drzewa
Raciborska Izba Gospodarcza kupuje energię taniej. Dołącz. Śliwa została przesadzona w związku z budową centrum
przesiadkowego, kasztanowiec natomiast kolidował z budową
drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna.

Fot. K. Skorupa-Fojcik, B. Styrc/ZZM


Śliwa wiśniowa i kasztano- można oglądać w pełnej krasie Działu Terenów Zieleni Zarząd
wiec czerwony „Briotti” z Ryb- – to idealny moment, by podzi- Zieleni Miejskiej w Rybniku.
nika, zamiast trafić pod topór, wiać delikatne piękno tego jed- To nie pierwsza tego typu
zostały wykopane i przeniesio- nego z najwcześniej kwitnących akcja przeprowadzona przez
ne w inne miejsce. Śliwa zosta- drzew. Kasztanowiec natomiast ZZM. W ten sam sposób ura-
ła przesadzona w związku z bu- kolidował z budową drogi regio- towano dwa inne kilkunasto-
Raciborska Izba Gospodar- - Chcesz dołączyć do naszej dową centrum przesiadkowego nalnej Racibórz – Pszczyna. Te- letnie drzewa rosnące przy
cza zaprasza wszystkich przed- grupy zakupowej? skontaktuj się na skrzyżowaniu u. Kościusz- raz upiększa skwer przy ul. Re- Obwiedni Południowej. Pla-
siębiorców do grupowego zaku- z nami! - zachęca Raciborska Izba ki i Dworcowej i znalazła swoje jewskiego w Boguszowicach. tan znalazł nowe miejsce po-
pu energii elektrycznej na rok Gospodarcza. miejsce na pobliskim skwerze. – Drzewa były przeznaczo- sadowienia ok. 50 metrów da-
2022. Grupowe zakupy energii Firmy zainteresowane gru- Drzewo wraz z bryłą korzenio- ne do wycinki, a nam udało się lej, w szpalerze platanów przy
elektrycznej organizowane są powym zakupem energii pro- wą zostało przeniesione z wy- je przesadzić. To jednak była Obwiedni Południowej. Kasz-
przez RIG już od kilku lat. Po- szone są o kontakt z biurem korzystaniem specjalistycznej dopiero połowa sukcesu, ro- tanowiec z kolei został prze-
przednie edycje zakupów spo- RIG, od poniedziałku do piątku przesadzarki przeznaczonej do śliny muszą się przecież w no- transportowany i posadzony
tkały się z dużym zaintereso- w godz.7.30-14.30, pod numerem większych drzew na wcześniej wym miejscu odnaleźć. Cieszy- na terenie skweru przy ul. Ma-
waniem.  Na rok 2021 udało się tel. 32 415 51 89 lub mailowo pod przygotowane miejsce. „Na my się, że uratowane drzewa riana Rejewskiego, w dzielnicy
uzyskać cenę znacząco poniżej adresem: rig@rig-raciborz.pl. nowym” drzewo jest bardziej przyjęły się i dziś w całej krasie Boguszowice Stare. Oba drze-
290 zł/MWh. Zakupy grupo- Poza zakupami energii elek- wyeksponowane i ma lepsze pokazują swoje wiosenne pięk- wa maja się dobrze.
we energii elektrycznej to jedna trycznej RIG organizuje również warunki wzrostu, z dala od infra- no – wskazuje Karolina Skoru-
z form wsparcia Członków RIG. grupowe zakupy na dostawę gazu. struktury. Teraz śliwę wiśniową pa-Fojcik, zastępca kierownika kp

KROWIARKI – KRAINA GÓRNEJ ODRY

Pałac ze 115 salami otoczony jest parkiem o pokaźnej powierzchni


kilkunastu hektarów.
Pałac w Krowiarkach to jeden z najpiękniejszych pałaców Ziemi Raciborskiej. Zanim powstał murowany obiekt, znajdował
się w tym miejscu drewniany zamek rodziny Beess, później został przejęty przez Leopolda Paczyńskiego, a następnie
w 1800 roku Grafa Strachwitza. W 1826 roku Ernest Joachim Strachwitz wystawił w tym miejscu murowany pałac.

Fot. Adrianna Sikorska

Obiekt przetrwał II wojnę 1970 roku zaczął popadać Powierzchnia pałacu wy- zdobionych malowidłami, załych drzew, wśród których piej umówić się telefonicznie
światową, aby później zna- w ruinę, a pierwszy prywat- nosi 4 000 metrów kwa- rzeźbami i złoceniami. Uroku znajduje się ścieżka ekolo- lub mailowo.
leźć się w rękach państwa. ny właściciel nie zabezpieczył dratowych. Obiekt liczy 30 dodaje duży park angielski, giczno-dydaktyczna.
W tym czasie znajdowała zabytku. W 2007 roku pałac piwnic, które układają się który obecną formę przyjął Zespół pałacowo-parko-
się tam szkoła, dom dziec- przejęła spółka, która remon- w swego rodzaju labirynt. w XIX wieku. W nim znaj- wy znajduje się przy ul. Wy-
ka, przedszkole i szpital. Od tuje obiekt. W pałacu kryje się aż 115 sal dziemy wiele starych, oka- zwolenia. Przed wizytą najle- c