²¼‚è‹ ðœO‚ è™M – ªî£NŸè™M - îI›ï£†®½œ÷ «ñ™G¬ôŠ ðœOèO™ ðE¹K»‹ ªî£NŸ è™M ÝCKò˜èÀ‚° á‚è áFò àò˜¾ õöƒ°õ¶

- ªê¡¬ù àò˜cF ñ¡øˆF™ ªî£ìóŠð†ì õö‚°èO¡ b˜Šð£¬í¬ò ªêò™ð´ˆ¶î™ – Ý¬í ªõOJìŠð´Aø¶. ðœO‚ è™Mˆ(MÞ)¶¬ø Üó꣬í G¬ô â‡.240 F¼õœÀõ󣇴 2041 ÝõE-2. ð®‚辋: 1. Üó꣬í (G¬ô) â‡.42, è™M,  10.1.69. 2. Üó꣬í (G¬ô) â‡.1023, è™M ÜPMò™ ñŸÁ‹ ªî£N™ ¸†ðMò™ ¶¬ø,  9.12.93. 3. Üó꣬í â‡.6, ðœO‚ è™Mˆ ¶¬ø,  4.1.2000 4. Üó꣬í â‡.7, ðœO‚ è™Mˆ ¶¬ø,  4.1.2000 5. ªê¡¬ù àò˜cF ñ¡øˆF™ ªî£ìóŠð†ì cFŠ «ðó£¬í â‡èœ.6273 – 6276/2005-¡ e¶ 2.12.2008 Ü¡Á õöƒèŠð†ì b˜Šð£¬í. 6. ðœO‚ è™M Þò‚°ïK¡ è®î â‡.24142/M1/Þ3/2008  28.4.09, 27.7.09, ñŸÁ‹ 21.7.2010. ---ݬí:îI›ï£†®™ «ñ™G¬ôŠ ðœOèO™ 1978-Ý‹ ݇®™ ªð£¶ŠHK¾/ªî£NŸè™M HK¾ âù Þ¼ HK¾è÷£è à¼õ£‚èŠð†ì¶. ªî£NŸè™M ꣘‰î «ñ™G¬ôŠ HKM™ ð°F «ïó ªî£NŸ è™M ÝCKò˜èœ GòI‚èŠð†´, H¡ù˜ º¿«ïó ªî£NŸ è™M ÝCKò˜è÷£è à†ð´ˆF º¬øò£ù áFò MAîƒèO™ ðE¹K‰¶ õ¼A¡øù˜. «ñ™G¬ôŠ ðœOèO™ ðE¹K»‹ ªî£NŸ è™M ÝCKò˜èO™ ðô˜ îƒèÀ¬ìò è™Mˆ î°Fè¬÷ àò˜ˆF‚ ªè£‡´ Üó꣬í â‡.42, è™Mˆ ¶¬ø,  10.1.1969, ñŸÁ‹ Üó꣬í â‡.1023, è™M ÜPMò™ ñŸÁ‹ ªî£N™ ¸†ðMò™ ¶¬ø,  9.12.1993-™ 致œ÷ Üó꣬íèO¡ð® ã¬ùò ÝCKò˜èÀ‚° àò˜è™Mˆ î°F‚è£ù á‚è áFò àò˜¾èœ õöƒèŠð´õ¶ «ð£¡Á, îƒèÀ‚°‹ á‚è áFò àò˜¾èœ õöƒè‚ «è£K»œ÷ù˜. 2. «ñ«ô 1 ñŸÁ‹ 2™ ð®‚èŠð†ì Üó꣬íèO¡ð® ã¬ùò ÝCKò˜èÀ‚° àò˜è™Mˆ î°F‚è£ù á‚è áFò àò˜¾èœ õöƒèŠð´õ¶ «ð£¡Á á‚è áFò àò˜¾èœ õöƒè‚«è£K M‡íŠHˆ¶‹, ñŸÁ‹ ޶꣘‰¶ ªê¡¬ù àò˜cF ñ¡øˆF™ õö‚°èœ ªî£ì˜‰¶, ªî£NŸ è™M ÝCKò˜èÀ‚° àò˜è™Mˆ î°F‚è£ù á‚è áFò àò˜¾è¬÷ ÜÂñF‚è ð™«õÁ õö‚°èO¡ b˜Šð£¬íèœ ªðøŠð†´œ÷ù âù ðœO‚ è™M Þò‚°ï˜ ªîKMˆ¶, Þˆb˜Šð£¬íèœ e¶ ê†ì‚輈F¬ù ªðŸø H¡ù˜, «ñŸð® ªî£NŸè™M ÝCKò˜èœ ðEõ󡺬ø ªêŒòŠð†ì /ðíŠðò¡ ÜOˆî ï£À‚° H¡ù˜  18.8.2010

2 àò˜è™Mˆ î°F ªðŸø¬ñJ¬ù 輈FŸ ªè£‡´ á‚è áFò àò˜¾ ÜÂñF ÜOŠð¶ °Pˆ¶ ÜóC¡ ݬíJ¬ù ªõOJ´ñ£Á Üõ˜ «è£K»œ÷£˜. 3. Cô ªî£NŸè™M ÝCKò˜è÷£™ ªê¡¬ù àò˜cF ñ¡øˆF™ ªî£ìóŠð†ì cFŠ «ðó£¬í â‡èœ.6273 – 6276/2005-¡ e¶ 2.12.2008 Ü¡Á õöƒèŠð†ì b˜Šð£¬íJ™ W›‚è£μ‹ b˜Š¹ õöƒèŠð†´œ÷¶:xxxx “the writ petitions are allowed with a direction to sanction eligible incentive increments to the petitioners for acquiring higher qualifications. Necessary orders shall be passed in favour of the petitioners within a period of six weeks from the date of receipt of a copy of this order”. 4. ðœO‚ è™M Þò‚°ï˜ «ñ½‹ îù¶ ÜP‚¬èJ™, «ñ«ô å¡P™ ð®‚èŠð†ì Üó꣬íJ™ àò˜è™Mˆ î°FèÀ‚° á‚è áFò àò˜M¬ù ÝCKò˜èœ H.â†., (B.Ed.) è™Mˆ î°F ªðŸø H¡ù˜î£¡ ÜO‚èŠð´Aø¶ âù¾‹, Þî¬ù«ò Ü®Šð¬ìò£è‚ ªè£‡´ ªî£NŸè™M ÝCKò˜èÀ‚°, àò˜è™Mˆ î°FèÀ‚è£ù á‚è áFò àò˜¾èœ õöƒè H.â†., è™Mˆ î°F ªðŸøõ˜èÀ‚°ˆî£¡ õöƒè Þò½‹ â¡ðî¬ù õL»Áˆî Þòô£¶ âù¾‹, ªî£NŸè™M ÝCKò˜è÷£è Gòñù‹ ªðÁ‹ ÝCKò˜èÀ‚° G˜íJ‚èŠð†´œ÷ è™Mˆ î°FèÀ‚° H.â†., (B.Ed.) î°F õL»ÁˆîŠð´õF™¬ô â¡Á‹, Þ¼ŠH‹ Üšõ£CKò˜èÀ‚° àò˜è™Mˆ î°FèÀ‚è£ù á‚è áFò àò˜¾èœ ÜÂñF‚èŠð´‹«ð£¶ Üõ˜èœ Þ÷ƒè¬ô ñŸÁ‹ º¶è¬ô ð†ìŠð®ŠHŸ° 虽£Kèœ ñŸÁ‹ ð™è¬ô‚èöèƒèO™ H.â†., ðJô ÜÂñF‚èŠð´‹ ð†êˆF™ Üšõ£CKò˜èœ H.â†.,/H.®., ð†ìŠð®Š¹ «î˜„C ªðŸÁ Þ¼‰î£™ ñ†´«ñ Üõ˜èO¡ àò˜è™Mˆ î°FèÀ‚° á‚è áFò àò˜¾èœ ÜÂñF‚èô£‹ âù¾‹ ªîKMˆ¶œ÷£˜. Üšõ£Á H.â†.,/H.®., ðJô ÜÂñF‚èŠðì£î ªð£PJò™ (Engineering) ñŸÁ‹ Þîó Þ÷ƒè¬ô ð†ìŠð®Š¹/ð†ìòŠð®Š¹èÀ‚° (UG Degree/UG Diplomo) Þ¬íò£ù º¶è¬ô ð†ìòŠð®Š¹/º¶è¬ô ð†ìŠð®ŠHŸè£ù (PG Degree/PG Diplomo) á‚è áFò àò˜¾èœ ÜÂñF‚è H.â†.,/H.®., ð†ìŠð®ŠH¬ù «î˜„C ªðø«õ‡´‹ â¡ðFL¼‰¶ î÷˜¾ ÜO‚èô£‹ âù¾‹ «ñ½‹, ªî£NŸè™M ÝCKò˜è¬÷ ªð£Áˆîñ†®™ ðEõ󡺬ø ªêŒòŠð´õ º¡ù«ó º¶è¬ô ð†ìŠð®Š¹/º¶è¬ô ð†ìòŠð®Š¹ (PG Degree/PG Diploma) º®ˆ¶ H.â†., è™Mˆ î°FJ¬ù ªðø«õ‡´‹ âù ªîKM‚èŠð†ìõ˜èœ ꣘‰¶ H.â†., º®ˆîõ˜èœ ðEõ󡺬ø ªêŒòŠð†ì /ðíŠðò¡ ÜOˆî  ºî™ àò˜è™Mˆ î°F‚è£ù á‚è áFò àò˜¾ ªðø¾‹, H.â†., è™Mˆ î°FJ¬ù ªðø«õ‡´‹ â¡ø Gð‰î¬ùJ¬ù î÷˜ˆîŠð†ìõ˜èœ ꣘ð£è Üšõ£CKò˜èœ ðEõ󡺬ø ªêŒòŠð´õ º¡ù«ó º¶è¬ô ð†ìŠð®Š¹/ð†ìòŠð®Š¹ (PG Degree/PG Diplomo) º®ˆîõ˜èœ ðEõ󡺬ø ªêŒòŠð†ì /ðíŠðò¡ ÜOˆî  ºî™ àò˜è™Mˆ î°F‚è£ù á‚è áFò àò˜¾èœ ÜÂñF ÜOŠð¶ °Pˆ¶‹, ªî£NŸè™M ÝCKò˜ ðîMèÀ‚° «ñ«ô 3 ñŸÁ‹ 4-™ ð®‚èŠð†ì Üó꣬íèO™ õ°‚èŠð†´œ÷ è™Mˆ î°Fèœ ñŸÁ‹ ÜõŸPŸè£ù àKò àò˜è™Mˆ î°FèÀ‚è£ù á‚è áFò àò˜¾èœ ÜÂñF‚èô£‹ âù¾‹ ÜóC¡ ݬíJ¬ù»‹ «è£K»œ÷£˜. 5. ðœO‚ è™M Þò‚°ïK¡ 輈¶¼ Üó꣙ ï¡° ÝŒ¾ ªêŒòŠð†ì¶. «ñ«ô 1 ñŸÁ‹ 2™ ð®‚èŠð†ì Üó꣬íèO¡ð® ã¬ùò ÝCKò˜èÀ‚°

3 àò˜è™Mˆ î°F‚è£ù á‚è áFò àò˜¾èœ õöƒèŠð´õ¶ «ð£¡Á «ñ™G¬ô‚ è™MJ™ º¬øò£ù áFò MAîˆF™ ðE¹K»‹ ªî£NŸ è™M ÝCKò˜èÀ‚° Þšõó꣬íJ¡ Þ¬íŠH™ àœ÷õ£Á èô‹ A™ °PŠHìŠð†´œ÷ àò˜ è™Mˆ î°F‚° Þó‡´ áFò àò˜¾èÀ‹, èô‹ ä‰F™ °PŠHìŠð†´œ÷ àò˜ è™Mˆ î°F‚° Þó‡´ áFò àò˜¾èÀ‹, ªñ£ˆîˆF™ å¼ ÝCKòK¡ ðE‚è£ôˆF™ ° áFò àò˜¾è¬÷Š ªðø î°F»¬ìòõ˜ â¡ø Ü®Šð¬ìJ™ á‚è áFò àò˜¾èœ õöƒèô£‹ âù¾‹, Þî¬ù Þ‰î Ý¬í ªõOJìŠð´‹ ï£OL¼‰¶ ªêò™ð´ˆîô£‹ âù¾‹ º®¾ ªêŒ¶ Üšõ£«ø Üó² ݬíJ´Aø¶. 6. Þšõ£¬í GFˆ ¶¬øJ¡ .18.8.2010-™ ªðŸø Þ¬ê¾ì¡ ªõOJìŠð´Aø¶. (ÝÀïK¡ ݬíŠð®) ñ. °Ÿø£Lƒè‹ Üó² ºî¡¬ñ„ ªêòô£÷˜. ªðÁï˜ ðœO‚ è™M Þò‚°ï˜, ñŸÁ‹ ܬùˆ¶ ¶¬øˆ î¬ôõ˜èœ, ªê¡¬ù. (ެ특ì¡) ܬùˆ¶ ºî¡¬ñ‚ è™M ܽõô˜èœ, (Þ) (ðœO‚ è™M Þò‚°ï˜ õNò£è) ñ£Gô èí‚è£ò˜, ªê¡¬ù-18. ê‹ð÷‚ èí‚° ܽõô˜, ªê¡¬ù- 1 / 5 / 35 / 108. ê‹ð÷‚ èí‚° ܽõô˜, ñ¶¬ó. ܬùˆ¶ è¼×ô‚ èí‚° ܽõô˜èœ. Üó² àò˜cFñ¡ø CøŠ¹ õö‚èPë˜, (è™M) ªê¡¬ù àò˜cF ñ¡ø‹, ªê¡¬ù – 104. ïè™ GFˆ ¶¬ø, ªê¡¬ù-9. ºîô¬ñ„êK¡ «ï˜ºè àîMò£÷˜, ªê¡¬ù-9. ðœO‚ è™M ܬñ„êK¡ «ï˜ºè àîMò£÷˜, ªê¡¬ù-9. Þ¬íòî÷‹. //ݬíŠð® ÜŠðŠð´Aø¶// HK¾ ܽõô˜. Ü.ê£.â‡.337/JS(APA)/2010

Üó꣬í(G¬ô)â‡.240,

ðœO‚ è™Mˆ(MÞ)¶¬ø,  18.08.2010-¡ ެ특

«ñ™G¬ôŠ ðœO ªî£NŸè™M ÝCKò˜èœ á‚è áFò àò˜¾ ªðÁõîŸè£ù àKò è™M î°Fèœ Serial No SUBJECT BASIC QUALIFICATION HIGHER QUALIFICATION PRESCRIBED Ist Incentive ( Two Advance Increments ) (1) 1 (2) Food Preservation (3) a) B.Sc Home Science (4) M.Sc.Home Science (or) B.Ed IInd Incentive ( Two Advance Increments ) (5)

I Vocational Instructors for Home Science
i) M.phil. (or) M.Ed (or) P.hd

ii Diploma in the relevant Vocational Subject (and) b)Practical experience for a period of one year in the relevant field 2 Baking and confectionery a) B.Sc Home Science

Post Graduate diploma in the relevant vocational subject

--

M.Sc.Home Science (or) B.Ed

i) M.phil. (or) M.Ed (or) P.hd

ii Diploma in the relevant Vocational Subject (and) b)Practical experience for a period of one year in the relevant field Post Graduate diploma in the relevant vocational subject

--

3

Catering

a) B.Sc Home Science

M.Sc.Home Science (or) B.Ed

i) M.phil. (or) M.Ed (or) P.hd

2

ii Diploma in the relevant Vocational Subject (and) b)Practical experience for a period of one year in the relevant field 4 Dietetics, Nutrition and food preparation` a) B.Sc Home Science

Post Graduate diploma in the relevant vocational subject

--

M.Sc.Home Science (or) B.Ed

i) M.phil. (or) M.Ed (or) P.hd

ii Diploma in the relevant Vocational Subject (and) b)Practical experience for a period of one year in the relevant field 5 Interior Decoration a) B.Sc Home Science Post Graduate diploma in the relevant vocational subject

--

M.Sc.Home Science (or) B.Ed

i) M.phil. (or) M.Ed (or) P.hd

ii Diploma in the relevant Vocational Subject (and) b)Practical experience for a period of one year in the relevant field 6 Dress Designing and making a) B.Sc Home Science

Post Graduate diploma in the relevant vocational subject

--

M.Sc.Home Science (or) B.Ed

i) M.phil. (or) M.Ed (or) P.hd

ii Diploma in the relevant Vocational Subject (and) b)Practical experience for a period of one year in the relevant field

Post Graduate diploma in the relevant vocational subject

--

3 7 Designing, Dyeing and printing a) B.Sc Home Science M.Sc.Home Science (or) B.Ed i) M.phil. (or) M.Ed (or) P.hd

ii Diploma in the relevant Vocational Subject (and) b)Practical experience for a period of one year in the relevant field 8 Textile and Designs a) B.Sc Home Science

Post Graduate diploma in the relevant vocational subject

--

M.Sc.Home Science (or) B.Ed

i) M.phil. (or) M.Ed (or) P.hd

ii Diploma in the relevant Vocational Subject (and) b)Practical experience for a period of one year in the relevant field 9 Child welfare and Nutrition a) B.Sc Home Science

Post Graduate diploma in the relevant vocational subject

--

M.Sc.Home Science (or) B.Ed

i) M.phil. (or) M.Ed (or) P.hd

ii Diploma in the relevant Vocational Subject (and) b)Practical experience for a period of one year in the relevant field

Post Graduate diploma in the relevant vocational subject

--

II Vocational Instructors for Commerce and Business
1 a) Office Secretaryship with Accountancy b) Office Secretaryship with Typewriting ( English / Tamil) B.Com M.Com (or) B.Ed M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D

i) Any Degree (and) ii) Typewriting Higher Grade in English / Tamil and T.T.C

P.G.Degree in the related subject (or) B.Ed

4 c) Office i) Any Degree Secretaryship with shorthand (and) (English/ Tamil) ii)100 words per minute in shorthand in English / Tamil , and iii) T.T.C. in Shorthand 2 Insurance i) B.Com. with specialization in Insurance M.Com (or) B.Ed M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D

P.G.Degree in the related subject (or) B.Ed

M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D

ii) Diploma in Insurance 3 Accountancy and Auditing B.Com with specialization in Accountancy and Auditing B.Com with specialization in Advanced Banking

Post Diploma in Insurance M.Com (or) B.Ed

-M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D

4

Banking Assistance

M.Com (or) B.Ed

5

International Trade

B.Com with specialization in International Trade

M.Com (or) B.Ed

6

Marketing and Salesmanship

B.Com ( or ) Business Administration

M.Com (or) B.Ed

7

Material Management

B.Com ( or ) Business Administration and a Diploma in Material Management B.Com ( or ) Specialization in Business Administration and a Diploma in Material Management

M.Com (or) B.Ed

8

Business Management from Small Scale Industries

M.Com (or) B.Ed

M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D

5 9 Co-Operative management

B.Com B.A. (Economics)

M.Com (or) B.Ed ---------------------M.A Economics ( or ) B.Ed P.G Degree in the Relevant Subject or B.Ed

Degree of Equivalent standard with specialization in Rural Economics Co operation 1 Dairying B.Sc (Dairying)

M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D

III Vocational Instructor for Agriculture
M.SC (Dairying) M.Phil (or) P.hd M.Phil (or) Ph.D M.Phil (or) Ph.D M.Phil (or) Ph.D M.Phil (or) Ph.D M.Sc (Agri)

B.V.Sc ( Degree)

M.V.Sc(Degree) M.V.Sc( Degree)

2

Poultry B.V.Sc ( Degree)

3

Small Farm Management Agro – Based Industries Farm Mechanic and post Harvest Technology Rural Construction Technology and Soil Conservation Sericulture and Agriculture

B.Sc (Agriculture)

M.Sc (Agriculture)

4

B.Sc (Agriculture) Diploma in Agriculture with one year practical

M.Sc (Agriculture) PG Diploma in agriculture(or) B.Sc (Agri)

5

6

B.Sc (Agriculture)

M.Sc (Agri)

M.Phil (or) Ph.D

7

B.Sc (Agriculture)

M.Sc (Agri) M.Sc Zoology (or) B.Ed M.Sc Botany (or) B.Ed M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D

B.Sc Zoology

B.Sc. Botany 8 Plant Protection (Pests, Diseases and seeds ) Vegetable and Fruits B.Sc. (Horticulture) B.Sc (Agriculture)

M.Sc (Agri)

M.Phil (or) Ph.D

9

M.Sc Horticulture

M.Phil (or) Ph.D

6 10 Floriculture and medicinal Plants Agriculture Chemicals Crop Production Spices and Plantation crops Fisheries B.Sc. (Marine Biology) M.Sc.(Marine Biology) M.Phil (or) Ph.D M.Sc Fisheries M.Phil (or) Ph.D M.Phil (or) Ph.D M.Phil (or) Ph.D M.Phil (or) Ph.D

M.Sc Horticulture B.Sc (Horticulture) M.Sc (Agriculture) B.Sc (Agriculture) M.Sc (Agriculture) B.Sc (Agriculture) B.Sc. (Horticulture) (or) related Degree M.Sc (Horticulture)

11

12

13

14

B.Sc Fisheries Science

IV Vocational Instructor for Engineering and Technology
1 Building Maintenance a) Electrical Domestic Appliances Repairs and maintenance b)Maintenance and servicing of Electrical machines including Generators Electronic Equipments Projector Equipment servicing and maintenance Radio and T.V ( Maintenance and Repairs) DCE and One year Practical P.G. Diploma in Civil Engineering (or) BE (Civil) P.G. Diploma in (EE) (or) BE ( EEE) P.G. Diploma in EE (or) BE ( EEE) P.G. Diploma in Electronics / Radio / Telecommunicati on (or) B.E (ECE) P.G. Diploma in ECE or EEE (or) B.E (ECE) (or) BE(EEE) P.G. Diploma in Mechanical Engineering (or) BE ( Mechanical Engineering ) M.E.(Civil)

2

DEE and one year practical

M.E (EEE)

DEE and one year practical

M.E (EEE)

3

Diploma in Electronics /Radio / Telecommunication and one year practical experience DECE or DEE or DEEE with Post Graduate Diploma in T.V (or) Diploma in T.V Engineering

ME(ECE)

4

M.E (ECE) (or) M.E.(EEE)

5

General Machinist

D.M.E. with one year practical Experience

ME

7 6 Electrical Motor Rewinding Textile Technology Degree in Textile Technology (or) D.T.T with one year Practical 8 Leather Technology Degree in Leather Technology (or) D.L.T. with one year Practical Experience 9 Maintenance and Servicing of Textile machinery D.T.T (or) DME (or) DEE with one year Practical Experience B.E. Degree in Electrical / Electronics Engineering (or) B.E. Degree in Electronics and Communications. Engineering Degree (or) Post graduate Diploma in Data Processing 11 Printing Technology (Litho) DPT with specialization in Litho and one year practical experience DME and one year Practical experience M.E (ECE)

D.E.E with one year Practical Experience

P.G. Diploma in EE (or) BE (EEE) P.G. Degree in Textile Technology (or) P.G. Diploma in TT

ME (EEE)

7

--

P.G. Diploma in Leather Technology

--

B.E (TT) (or) B.E (Mechanical Engineering ) M.E. (EEE)

ME (TT) (or) ME(Mechanical Engineering )

10

Business machines and Computer Programming

M.Phil ( or ) P.hD (or)

P.G.Diploma in DPT with specialisation in Litho B.E. (ME)

--

12

Auto Mechanic

ME(Mechanical Engineering)

V Vocational Instructor for Health
1 Medical Lab Assistant E.E.G /E.C.G/ Audio Metry Technician B.Sc ( BioChemistry) B.Sc (or) a Degree or equivalent standard with Diploma in Auto metry Technician with one year practical M.Sc (Bio Chemistry) (or) B.Ed M.Sc (or) B.Ed (or) P.G. Diploma in Auto metry Technician M.Phil (or) M.Ed (or) P.hd

2

M.Phil (or) M.Ed (or) P.hd

8

3

Opthalmic Technician

4

Dental mechanic

5 6

Dental Hygienists Radiological Assistant

B.Sc with specialization optometric (or) Diploma in ophthalmic and one year practical experience Diploma in Dental equipment Technology and one year practical experience B.D.S B.Sc with specialisation in Radiology

M.Sc with specialisation in Optometrics (or) P.G. Diploma in Opthalmic P.G. Diploma in Dental equipment Technology M.D.S M.Sc with specialisation in Radiology

M.Phil (or) P.hd

--

M.Phil (or) P.hd M.Phil (or) P.hd

Diploma in medical Radiology and one year practical 7 Nursing B.Sc(Nursing)

P.G.Diploma in medical Radiology M.Sc (Nursing)

-

M.Phil (or) Ph.D

8

Hospital House Keeping

A degree in Science with Diploma in Hospital House keeping management

Relevant P.G. Degree (or) B.Ed

M.Ed (or) M.Phil (or) Ph.D

VI
1

Vocational Instructor for Photography and music
Diploma in cinematography with one year practical Music Degree, ( or ) Diploma in music, (or) Sangeetha Sironmani Title of Madras University (or) Sangeetha Vidwan Title of Tamil Nadu music college (or) Sangeetha Bhushanam of Annamalai University with one year practical P.G Diploma in cinematography

Photography

--

2

Music

Master Degree in related subject ( or ) B.Ed

M.Phil (or) M.Ed (or) Ph.D

9

VII

VOCATIONAL INSTRUCTORS FOR COMPUTER SCIENCE

Serial No

SUBJECT

BASIC QUALIFICATION

Computer Science

1) BE Degree in Computer Science (or) Electronics and Communication (or) Electrical and Electronics Engineering.

HIGHER QUALIFICATION PRESCRIBED st I Incentive IInd Incentive Two Advance Two Advance Increments Increments M.Phil M.E (or) ( or ) Related P.G. M.Ed Degree ( or ) P.hD

2) B.Sc Computer Science (or) One year PG DCA 3) Any Degree from a recognised University in the state (or) a degree of equivalent standard with. i) One year post graduate Diploma course in Computer Application ( recognized University) ii) Diploma Course in system Analysis and Data Processing offered by Annamalai University (or) equivalent iii) Certificate on O Level Examination conducted by department of Electronics (or) equivalent (or) iv) Certificate Course in Computer Programming conducted by recognized colleges and Universities for a period not less than six months or equivalent M.Sc ( IT) M.Sc (Computer Science) M.Sc (Software Technology) M.Sc. ( Computer Communication) M.CA B.CA and one year post graduate Diploma Course in Computer Application.

P.G. Degree in related Computer Science subject from a recognised University in the State or equivalent

M.Phil ( or ) M.Ed ( or ) P.hD

M.Phil Degree in related Computer Science subject from a recognized University in the State or equivalent

P.hD

M. Kutralingam, Principal Secretary to Government.

//True copy//

Section officer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful