IREAT MUNDUS, FIAT

JUST1T1A!
ОПАР СВЯГЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Я?СНТЬ БУТИ!)
-" мо дословно водозву до Братстві. „Co' ' К. Лавриншна, бувшого д в о л і т н о г о
реставратора того товариства. Хоть
. перо нотоватя б р у д н , я к и в и н и щ у є
;
і ІНІІНІП., хоть я к і . намь прикро прпі;;,
ь акь иайвьістй у р я д н и к и , н а п в и д п і л ..Соодиноніга" противь себе ЛНЧНО
". н а в і т ь вбдкрнвають таки брудьі,
'`.'-І 'і- п і х т о н не с п о д і в а в ь Џя, м и
"і " і л я п у т п с ь той в о д о з в і рать д л я :І
'-'' "ІІН виходить воді, н а й л і п ш о г о и най-" `'Лена, „Соеднненія", а в ь друге
"іи, бо ся вбдозва етановпть епоху ві, жнтю
: "тяп, котре и н н і має вже ноніідь
і" Kfifwi
Зовсімѓ, дословно подаємо ту
('ЛАВА

ИСУСУ

ХРИСТУ!

я г ПОЧТЕВНШГЬ БРАТСТВАЯГЬ И
ЧЛЕНА2ГЬ „СОЕДИНВШЯ".
Почтеіані

Братя!

л не ПОЯВИВСЯ е щ е протоколі. Гол.
- "-'ДержаігаоЙ в ь New York-у — н о
-'і
В юь делегати Вами

)діюголосіго мопс
в и с л а н и й — что Гол. конвенція вибрала одень тесті,, та розумівся я m юдавь то ш. ѓласті
оиетво падіоратолі
комптегь, чтоби газета по оя еодержяиію отно- а н только прплпчиоетп (ОМ(ііітарпол де знань бра
0 Іі Й D Ь, а
РвДЯ торі
в і д н а била пятсрееамь вашого „Соодішсііія" в чтоби повідомити мене, Іђ ЯКПХЬ причині, її.
хотя о я ь бсзусдовяо
р"ДУ"
їм ух
обгцимь церковнимЋ в народнимь ділам?. — и поміщао.моп иротооть,
ПО
добрЬ
чўіп.
п
же
я
НСТяііЯО
биль я
іюииіиікь
ІІОМІСТИЇИ,
что.
ему
члеиь
Головного
для предсідатоля етого комптету вибранний,
б и л ь О. Нпкпфор-ь Хапать. Диразь по конвенцій: уряду розкаже, ('имьелучаемь поміщаа Редак горь вибраняимь ели% " . л . ‚ДзубаЙ прішнівь, коди
ноявплпся с т а т і пропил, нримпрепія в^ШЮЯЙЙ вь еловеискол г а з е т і ніш$а надзирителі.иои ко- 10-го ю.ііц ШМ, б неділі, по Гол. иошичіцін духовппковь. — 0 . .Ник. Х п н а п . нротестовавьі мнссін вилніниінші моє пмн, Я иротсстоваіи. про- ЧННбВСТВСННО виелаль міню які. члена над.інрапротивь того я ' н а п о м н у в ь Редактора — а о за- т и в ь сего у ГОЇОВНОІ'О предсідатели н секретаря ТОЛЬЯОЙ комнссін п гол.'ирі'дс†.даічіля до Разлоч і м ь о н ь апн до іншманія не брань ото нано- и онн пишуть до Редактора нодь початіќ) чи- Т()нь одну справу иикончити -' и сан орніина.іі.нннапіо — 0 . Ннкифорь Ханать подав% скаргу новствоино: что ноіюже я б и л ь вибранний за {nun лікгп. Міір( при рукахь и готопий шч сд.і
оми џА .ні- І показати; - Я ) КЛВЧОСЯ v Po,WrrOpb на 5 W СЃЏу
противь Редактора до Надзпрательной комнссін ЧЛОНа ДО ННДЗі'рателі.НОИ КОМііссіи
Іетутовь. Ќж' пі о т . гакь дужо смотрптт., чтоби
н заслані, тую до О, А. Д з у б а я . н разомѓ
оть, чтоби Редакторі.
вивь, ж е . е с л и Редакторі, по хоче іовнноііатпся і послові. Головяихь "урл
ГЄЄТ()ВаВЬ, коли іп, НІ"іініідоа на Гол. конш`нцін
і'..
оря
комптету — т о о т . должепь отказатиси предсі- повіикавіі сіо чияояственяое
млію вибрали аа секретаря, а V. Аигопіи Коетнка
датсльства отого комптету — а О. А. Дз) баѓі - передсідакіля її сокретвря ишю цоказуА . ото
за
ќонтро.юра ябо бииь статуті., котрио нрпиибезь того, чтобивсн пероконавь. ця правдиви етатья, котру ояљ внби гл. ОТІЮВІДЬ гаяот%
гопань, что. секретері. ІПі. мірикихь людей має
т о г и скорѓи — безь того, чтоби порадився 1131. „ С в о б о д і " , по разомь я в і отіюиіді. ІІН ЧЄНОВ-"
бити вибрмшіин, а контролері, wn. духовнпкопь,
прочини члепомп надзиратольноп комнееіи пзь оевяшщв раяпорнжоніо Тол. ирвдоідятеяя и ооа чому м і с і о иротсєту той изь $ виЛнііініп. -?- я
гол. нрсдсідатолемь и гол. еокретаремь — еа- кротаря — ВЬ 8В-0МЬ ЧИСЛІ „Амор. Р у с ќ о г о
чого не жадань, чтоби до вада, комнооін два дуИ
і
с
т
п
и
к
а
"
иомістнль.
Воть
что
от.
пшилгь:
мовольло публвкус ві. г а з е т і , же 0 . Никифорь
І ) Ж е я б и в ь вдпдндуі)яний на уряді, еекре- хошінкн били пибрвнни, але вадоаоляйеЯі что
Ханать иодяковаіп., н той оиі. пріимас до в і д о токмо О. А. Дзубай бииь вибраний, а па МИ
rafxi, члена надзиратсльноН комиссіп и до комости.
р).іппой Гот. коваеяцін, коли І'еднктори вмбрал!
Р о з у м і е с я , то б и л о на д я к у О. А. Дзубаю лониааціпного комптету; 2) ЖО Я нять рази ДЯ- за ти-моіюднтели
чого не протестом В '.
к о в в т . м псі. у р я д и ; 3) же $ 80 статутонь не
я Редактору, бо д е ѓ к о збилися коитрольпой
кд(ікаксК іит ^ Ч`Л, к о і р и й иричисуе, что г
мнесія п Mor.iji потомь в ь г а з е т і подавати. 4T0J иозвяляо ТОЯМО 2 духошіикамт. бити члі-цнмп іиідип'ль паї. ДуховНіікоіп. мас яибвр
над%раіельіп^І аомиссіи а 4) же у протоколі
имь на д я к у .
а топ ряд
.ѓрий
цп по,
же п б и в ь виЯ в ь я тое рааооряжояіс Ov Дзубая читань, Г`ол, кониепніп ио ссп тншшу.
II..НрОТНМ статутоііь 'вибранни бм.11,
браний
за члена до падз. КОМИССІИ.
нодавь я протесть до газети, які. вибранний
іо, аџ вв їй- крайяа влоі
Же то іш всемь лсжь н крутарепю и знпнь
ч?онь нядзиратсльной комнееіи, же О. А. Дтубай
члнвость? 4) Ияше же у ѓгротові
самовластно раяпоряжалп — я разомь возвавьО, краЛиои злоби Редактори каждому будеть явно няеаігао моє пмя ям% в ц б р а я й з я
изь
с
л і д у ю ч и х ь : 1) Uринди, Же я билі. па три
Ввџ.
Халата, чтоби подали до публпчной в і д о мостя — пзь якой причини оня подяковадн, у р я д и каидпдованиН;
дяковаві. за в с і
ІТобм КОЖДиЙ ВД98Р „СоііДЯИСВІЯ" ЗНа.
, бо діи
д і є ``— по Редактору я е било па смякь мой нрр- вавьми.і

-СВОБОДА
тіта.{ся. -A v ва†ѓ$вожу благо- ў е т р о л е у
^
властивої н і , а особливо иноная
` ^ііЧЦщ
Руск^ІЕвроа
гіСТАрмв ПѓряЛ)
ИНТЄЛ'ВГС'ВЦІЯ,
ХВИЛЬКУ їдать, д ш і ^ о а о р у ю т Ђ од- -j ему добре. ^ J B H

П ї і а в о в е в Кумове заспалщ А ЯКЂ п е р е с т ь Ђ Н Л ^ ‚вов"ь І песо ЗЂ другими. Н а ш а цер- иамь на с я х у вѓадку о иоль.;;. с туть ВЂ Г а л я ч п н і скбй держв.ві Я ПОЛЬСКбМЂ
з найц! ь-бм а н і одного.! е а і в Ђ н банда, то
Иітнвтя х ЛОПСЇІ
, МайфільдЂ того І школяр% д і т и иаЯЙ, котрй правд'і розеадвпкоНЂ сер- панбваню лазшть м у р а ш к и
OP'S
МІТИНГИ Х.І
хоть-rtu ` ' й еіИЂ е в і Іще лн.шь б М І С Я Ц І В Ђ до І вілізму, де треба к л а н я т и по-за п л е ч і . H a m колись
вбдбувають
ся
такихЂ локтевихь єна- jІ школи ходять, с п і в а л и п с я . а б о нрниасти до ПОЃЂ чере†ц і л й в і к и ж и л о е я
Мисьмо дуже новажа- декл;явовали иару вершівЂ, кого, ТЯМЂ напій конеисторїи д у ж е горќо ПбДЂ и о л ь с к и м и ! т і й ш е . ОТЂ 2П. 11;
; густй буйЯ
о сего часу ОлифашгЬі'л.іщо виучились п' показали п панЂ`отці п е р ш и . Дьвов- королямп, л і п ш е в в е в г а - мітішгь #ь І;
(LIBERTY-)
родичамѓ, щ о о н в хоть мали
на кожде запрошене н
ска консисторія назначила д у в а т я ! Т а й т е п е р ь чимало коло Йостискь
Weekly РарЄГ.
а т і ш а т ь сяевонМЂрускнМЂ.
ажнійпш лон. коли надів
делегатами крилошанбглД ќа- горя з а з н а ю т ь Р у е ю ш в д д % день ВЂ Тр.-,,
А одџо щ'е м у ш у еказаті5,то
Олнфанті, хоть не ѓн- Ь- ї о
нонїьбв-ь) 0 0 . Мартина Па- ПОЛЬСКНХЂ ШЛЯХТИЧІВЂ. То- Перемишля. :
О. Обуткевичь по були межоловнна наст. іп.МаНфі.іьдЂ
кіжа д Омеляна В і л и и ь с к о - му н е диво, щ о коли д е л е - густа ВЂ Шс-іш
ду нами, про в а ж н и й нвтоСой
вила оя — ало правду нослороббтннкЂ ПорЄМШШЛ;.
го. З а етанпелавбвску к о н - ґ а т ь пол'ьсній
тересі., ` бо .ждали ВЂ Олн
оця каже: призабу†В6ЛЂ,
part
отопію буде п р і т и крил. К о з а к е в и ч ь здава†справоз- ШІ ЗЂ 1 2 і.-!..
ф а н т і зі- х р е с т а м и ' п пеѓре- `,С С
олн тслятом і. бую,. Най оин
0 . АлексавдерЂ Бачггпьскій, j дане ЗЂ того ЗЂІзду, т о ру- ХЛОНСКЇЙ .КОМІ :
Ь будуть волами, а м и В Ш й Ь . Отже m e t лшпилн, а
с о ц і я л і с т ь і - - р о б д т н т ш блношихь Ві
вкбнптгза „ т в е р д о - р у с с к у ю " скй
т а і ь ЗОСТЯНСМЂ ЯКЂ есьмо, сом ft п о і х а д и , щобЂ Олн конепеторіїЬ ВЂ Н е р е м н ш д и Б о р и с л а в с к і й и К л і м ч а к Ђ ва : самого дня d
MltCKf!
ВЬСТЕ П АМЕРИКИ.
ми.видимо, що ще везавад- фанскй не були л'ротивнй. буде поѓпнати е я ВЂ т р и питали-про с ю с п р а в у блис- ХЛОПСКІЙ ВЂ Ріі
! то котить ся золото по Оля- Отже все СЯ СКОНЧИДО ВЂ вогибелп віцеректорЂ семи- ше. Они д и в у в а л и с я чому Л 0 МОСТПСКЂ.
ДОПИСИ „Свободи".
!фанті, отже и ІШСЂ. будуть які. найлішнбМЂ порядку о нарін духовноп О. МрицЂ. Козакевичь По справедли-1 т о г д и такоаа.
г о д и н і б ВСЧЄрОМЂ.
: жадатп яле . . і
Щ о з а бездонне плюгавство! вости н е заяви†е я такозкь І МІТИШ'Ђ ПОЛІ,!
СііодЬііалиеМо ся, щг буде і Народі, будучи -СВІДКОМЂ ВЂ томі; `варядЬ ,, ќўлоќт." за самостбйною- державою ВЂ Санок у `.
Іббльшо снященнявб?і якЋій притомний той з а б а в і , сидять щ е делегати подь- РуспнбВЂ, ч о м у н е доиага†ДОМЂ ТОВВрНс ЃІ і „Zwi;
аќ№ то всюди, двох і. був% наповнений новимЂ СКИХЂ капітулЂ, ПОЛЬСКПХЂ с я бодай п о д і л у Г а л и ч и н и ludojsy'', вбдбуіп, ся `д
, ц ббльшс прп HQ- агатемЂ н русќимЂ ДУХОМЂ т ю в а р п с т в Ђ
рольнпчши,, на р у с ќ у н нольску поло- красно н веліі
і, торжествах% — у и в с і переконали ся, щ о польового ' в и д і л у краевого, в п н у ? Аджежь ВОНЂ ТИМЂ и н и бў ВЂ русќі і; МЃГПНп
ія в и я а ? — І-ДШПР навкраогаа забава ру
РусинбвЂ-роббтникб†з а - МостахЂ ВЄЛШСПХЂ, ^
г
?1 Тужі-тоіока прп такоМЂ братнбМЂ{ вольової! ц е е к у р а ц ш и т. д. стуиав'ь! Поляки-роббтннки ся. богато пари..v л ^ о в
и ни
— еамй ‚‚расовй" П о л я к и
оди-п`о с-іш-ісобрашо.
н а р і к а ю т ь н а г н е т ь ПОДЂ СКОГО ВвЂ.Ж( .
Рускпмп нросвітньімн т о
: п п і ІІрНІІОДОО- Мівфільд(псіЙ Рісяиг мрцеяг к душею.
іщкаі'.і
НімцемЂ-прусакоМЂ, а у- р у с к й 0ВЯЩЄ1!
.варнствами „ П р о с в і т а " і
ь Бого УЖЄНЯХЂ, ВОДЂ
ТИСКЂ РусинбВЂ ж а д е п ь н е прошенй(!!!), а лішвь і
„Общсство пмени Михайла
VI і. (`А і: м і : і..- І ' А .
хоче в и д і т и . Т о Є неспра- ДОНЂ ОДДїІСЄНЬі;:а! ЇІЩ,
д„ 2 "оиолудии. а .
СТАРОГО КРАЮ,
ш
Качковского" матадори ЗЂ
СІМЂ 0 . Г. Обуш-і
веддпвості.! Слово ПО с л о в і : с о б і постели .. такі
конснсторій не т у р б у ю т ь с я
- а до сего
посварили с я . Дбстало с я спить с я . Народі наў
Догась з ѓ Руся Галнцяон. ЛПШЬ ДЄЯКЙ ЗЂ НИХЂ Є ЧЛС п р и ТОМЂ с к о л ь к а ЧЄМННХЂ с я . з ь часомь П" .іваашї
ІІІ 0 . вибефіру
нами, а н тЃі вкладки дроб
' 10. сентябра 1896.
. с. на фслоііЂ, котСЛОВЂ ш л я х т і , п р а в и т е л ь - НИХЂ ЗОВСІМЂ. ІІОМОНШІ
нон но платять. За то на
) ТЂО№ часами зі. краю
Uo.tfa.-C0 „K'jlia килќаЃ'Џ свпиьстм
ству, езуитамЂ п — ЯКЂ з в и - т в и ґ п були йѓ І,Ђ Терн
арсліднбііЂ мітингу ќатоtii
PyceuaMa.

Сирка
псжя
ВОЛІДІІЛИ.
Офір'ьі було
чайно — русќому кардинал ЛЄМЂ ВЂ ПЃриЃ.:!ЦЦ, ОсП
іма а руски)ія іоціхдг -діиократвмя. липкимЂ ремствува†п ла
;
00 доя. По богбслулови, бо вонЂ все є п р п Мшанцп, С у
: (І
' "` І і ' " ПІзді рускиії рядяюиііігі. — ХлоцЯВЂ ся О. Волоснньекій н а
То ..SVOHODA"
ІЦНС. ИНІІ, ^ 0 ; е к и ИІТИПГІІ. — Жиди кибарзпті с і до
т о й чссной ќ у м о в н і й . Русќѓі НОВІ, Купчі;
ти рускй товариства, а с в і т :ВИ ЩО і UwecTBJiu'
роббтникн в и й ш л и опосля в Товстолу:;..-.,
vAaa
`Погану зіЛетку
мушу екй Р ў е п н и ему допомагали з ь с а л і нарадЂ и з а я в и л и , ц е радує ея. коли наша
в і н ч а н е и пЯть хрссЇМЂ днесь вйяотувати, В Ђ „ н и щ и т и " Общсство нмен. ідо подуть своєю окремою п и еамй беруть ся до'
, ііоказдло ся, що паy,oW
ВЂ МаЙфІЛЬДЂ, І Г а л и ч и н і є иольскй п р о с в і т - ЇМ. Качковского. Н е ш т у к а дорогою. Н а т о подьскй рр- ТАЙ ЯКЂ горя и J .-.ял:
1
но`-економічЯП товарцетчц{ ч і п а т и оя безборонного, ќотЧотаорЂ,.
ббтнпки сказали такЂ само, Н а таки мітин і-, еамяі
оплйбватп ве буду, бо.
Н а ш а о п і - роиу и такт. вітерЂ ВЂ очн
ЯКЂ колись графЂ Б а д е н і : ісають ся, пипчас Бйш
:л'иіі авае, н"і їм всюда
д І. котрихЂ j дує. Але o n . з а м і с т ь б е з „obojdzietny si? bezl{u8in6w'! тайкомт, водѓ
вко. Англпчпнбі
;
I. ЛІ'П. НОІЦІННОП борби ЗЂ „москвоН е знати чи` поеля того схо- КОЛЬКОХЂ хлопЛіп. гов
ю ся'боічіто, К'
ся, не д а - ' ф і л а м и " потурбуйте п знпчо с я щ о русќимЂ раднќа- про б і ж у ЧИ
і разЂ ВЂ Љґгю побичИвп отже х л о п ц і заграли ЗЂ ра- 1-ОДІІ вбдпеі
I ЗЂ TUMH і ІЦ'Ь'ГЬ польскій вплив%, ВСІХЂ
па іѓ по Ек`гослужонв , а всі
ламЂ примплювати с я де складають і:
^:
СиЛО- і ПОЛІ.СКиХЂ ШІНОВЂ и жидбвікамгі".
М!.І повбдходили на ОбІДЂ
ПОЛЬСКПХЂ п а н и ч і в Ђ н до н а ірбмадскі
вО йЌЂ Я ПО ПЄрЄДЂ ( казавЋ
іць пхають рз'екому хло- СКНХЂ л і р н х в о с т и і в ь ! — они
к а л и можуть радіти,
ЖЦДКбВЂill повно ся всо скб 1ІЧІГ.Ю,
т и иольщину, порочать для нась сто разоігь больше СОДІЯЛІСТИЧПНХЂ
п о с і я н о зерио упало в
HrtMo.ioѓними дурницями шкбдлш)й и з а с ю , борбу спекулянтбвЂ.
Торе бо ажь о - г о д в я і . А п о
р у ролю. Id
и `і''
т`ип іа
і) голову н іп. той способі, буде честь та слава,..
д
З Ђ І З Д Ђ руеквтьраднкалбвг. альше!
коло ІШ:ОЛЬІ т. Є, in ВЂ ДО дбудовують
свою „oj- Сварка шежн польсквшн н
Mr. v,r,w
ГНуІнк
'йдуть де Пале"'
iijcv.yzu--y". Пехай ГОСПОДЂ
радикали скликали
рускншн СОЦІЯЛ'Ь-ДЄШО- наРускй
Щ о одно новіша!
і- до "(коли, д о т , топ веяші ІРІЇОІЧ, номага^ нмь, онв на
26. и 2 7 . с е н т я б р а ^іі
IT увЂдомпти .
'`'і"
краташн.
QjpoiiiHO
писаті:. ' іі,!'ю
такЃі
влізлнвЙ.
А
л
е
с
в
я
а
і
то
поміотпвЂ
богато
наро,ТНПҐЂ.
ЗЂІдуть
с
я
д
е
л
с
ґ
а
т
и
вали тосн, .Теренѓўку
чи и о в і р і п і ' .
оно
Рускй п польскй р о б о т - оГі`аНІза'цій по п о в і т а в "
ќриений ОПІВЂ. А'.'були, о!булл тамі, п стари п "`'.і І-ІТЬІМІ, обовязкомЂ. кождрго
Н е Ў , `. '`І с і ' . M M , и і ѓ ѓ
лЛ
П
І.
"`іІ-Є
о
д
і
я
л
'
І
Ь
В
О
'
м
І
С
ц
е
В
О
С
Т
Я
Х
Ђ
,
ВОДЂ
р
у
С
К
Н
Х
Ђ
правда.
Наші: ;і:пди і
ц
Руеипа
іJOFMUUTI
TQ
о
м
і
-;'ди и дів`іатя ч х л о п ц і
в о І найзпоі№НіітшЛ А
745 Ctimtn ніг.
іЉ носварпли с
го но бул^, щ о б и н о і к у н ь с Q ІНІЛІЛВІ.І н
ќв
іошло ЗЂ';товариствЂ, д а л ь ш е родак- Плянбтл, бої;
ки й' з н а в ц і ^ і і в у ? оііііібоот.
руск
того, що д е п у т а т и галнц т о р и радикальнихЂ ґазетЂ міліоноро†ваіоть Ві
і ВИПВТН її закусити, j го х.к m зробитп тик
іііізалп, що піколн-бм еему було
кн.хт, рОббтНПКдВЂ- на кон п т. д. Радити б у д у т ь п р о друвати ЗЂ старого крі
не гаиьбило д і в ч и - і окого іатріота. Щожі
невірилм, если-би на свои ТЯМЂ
І Пи
Друкарня „СВОБОДІЃ! ви- -очя иеоЧріила, а н а в і т ь н е и а и к
з на таке свнн
ґресЂ роціялістбВЂ гл, Льон ось таки с п р а в и : рухЂ ра- свою вотчину,
я, а молоді -і

т

„SVQBODA"

,$ v о b о d а"

нами, русќі ЇЇ в

ужо точио, сИо^л
'-

, родичп ДІ `ой, а щ о наінП р у с к о - к а т о л н д к н і д о н і (Англія) ставляли тамі,
!иоль- конснсторій у .іьі)овт., Ота.-і резолюцію (жадане}, щ о т р е ;і п р н і н и с л а в б в і
и іК'ремиіплц'ба б и нольску Державу ВОДѓ
якахЂ постйновнлн свопхг вбдпо- будовате. Всякій ПОЛЯКЂ,
іграда ручпнко†до головного з а ' чи малий, чи с т а р и й , ХЛОПЂ

`" Й - ' Р І Ч Щ Я к ь ;

ирі

нд;і,

и Майфи

і а С П І - РЯДУ ТИХЂ „ К у Л О К Ђ " ? МСЖН ' ЧИ ІіаНЂ, рОбоТНИКЂЧВ-ПІЛЯХ-

ь. Ьанда ЯКЂ звичайно ІИНШИМЂ народомЂ то вчііеїй в а р т і , весели думки тнли-би довбнею но г о л о в і
ІПУЬ ВамЂ братя, а хорі, такого пбдляку,
коли на
ваВЂВесолЛ овітокй н і с - тако погано ремесло пускає.

тпчь — всякій все-ще н а д і є
ся нч „odbudgwanie ojezyzП у " . Н І Ч О г В Ђ ТОМЂ ДИВНОГО,

кождий народЂ пехай с о б і

дикальннл. ВЂ к р а ю , в и б о р и
др радьѓ державної! у В і д ни, організація партій, справа видавнццтвЂиартіп н т . д .
К о ж д и й делегатЂ має мати
Легітимацію "ВОДЂ тихЂ, щ о
его послали. Такт, отжо п а р тія радикальна с п е р ш о ю
партісю на Руоп Галнцкой,
котра нсреподпть н а с п о -

н и , святон зем
брусалиМЂІ Гос
Хрнстеі Ќоб і'
с к о р ш е забрали
ЖНДЂ Д-рЂ ТЄО
написа†о том
вида†€ В`СІХ і
ЛЂОНДОНІ завя:
Нове` товарпстC o m p a n y " ЯЂ

іШИЬ?

обманою

захваченпой д е р - !
2) Головний п р е д с і д а т е л ь ВЂ первихЂ ость противо г а з е т и и Соодиневія, а по }
найлііішаго друга! бнзнесови(і ЧОЛОВІКЂ, и , в с е ЛОМЂ п а столько по-'І чего — п о з н а ю ц и т е р п і в Ђ б и и ' і
росвітптеля своего, СЂ ќот-і важаетЂ, на сколько вигодно его б и з н с с о в п — а ш т о р і такого, ќ т о б и его розкази ні слу
ощо її ВЂ часі. Гол.. конвон-Іва не'пе з л и й , н;е я ВЂ ч а с і м о є ю секретарства сіюю новпішость но викончи†— а ЯКЂ аі
ВЂ №з` -Voik-v ВЂсопровождсніп о. И. Дзу-ІотобравЋ ОТЂ ного бизпоеЂ продаваня одзначковь датель т е р п и т ь такого Р е д а к т о р а , . то аль
и О. І і. Гни ІГЙ вечорамп потаємно ехо -І Соодннонія для овоой к е ш е н і . — П р о бцзпесЂ с и т ь , альбо но знао ему розказати, а.іьбо "
в і р о я т и о о благо Ооодвненія, Іпоребра†пидавапье газети н т у ю лсмт. СЂ ТОЙи дозволить е м у н н т р и г п робити, скарги
. в і р и и церкви іі на пќ`і'п ;с торопі.1 омогрить, чтоби д о б р ц й бвзнеСЂ Зробп- па боќЂ, предложенія секретаря Не иовав
іо ому .би знптіі, же законЂ І тн
прі.то ОНЂ я к о в р о д с і д а т е л ь самЂ с о б і ЯКЂ ОНЂ п р е д с і д а т е л ь , т а - е м у п и ќ т о ` в'
'`
у гвМЂ бм.гі.(` сшііцецинковп видаватольоли ЛОМЂ ТО нозволяо д і л а т н , что кождий н а й буде тнхб4, а ќто с м і є в-.--1)1
ротнќими пІбизнесЂ жадас`. ІТрото ОНЂ СЂ газе†ого и НЗЂ Р е - правду' п о в і с т и , того позволить виѓріін радп. - -гдакторомь яки предсідатоль ннчого не стараеея,, Соодинснія, чтоби можно онять ВЗЯІІ: ‚V
окрснгі ИХЂ нав
1
`му би зваги, же її
ІОЄТуіІШШЂ ЛЄМЂ ЯКЂ бИВНЄСМЄПЂ, — ljpoTO П03В0ЛЯ0 ЧТО-ИИ- в ш и т ќ о п робнтп, ЯКЂ с я любпгь, ЯВЂ і
ІСЂХЂ ЧЛЄНОІ;). ( Y
иі)і, '-‚і.'.ми.Г.удь робиги н ннеатн Редйкторови, ЛЄМЂ най ВИХЂ рокахЂ робилося ПЗЂ котрихЂ то
1,)
папвиошій уряді
Є''-дії'!' ііГя'"ианиопви не шкодить. ОНЂ ЯКЂ п р е д с і д а т е л ь оті, Гоя. п р е д с і д а т е л я я обтягпулЂ і'`_
дптся ИВЂ противні
3) РедакторЂ ПавелЂ Юріевнчь Жап
Соеднвопі-я; не стнраеон, чтоби протоколі, конвенцій, р а х у в И1
ерпогтшхг н ппіюд;
тнтсресохЂ.-; ки. с т а т у т и виготовлепи бьглн. хотя JTKO І М І С Я Ц І г н і в а е т с я д о к р а й н о с т в н а мене: 1) `
(О '`Я 11 1 - О . І ш Щ
І,
вавЂ
ИЗЂ его рукЂ секретарство, чтоби поі і
" чи-іі ишм ї минуло ОТЂ конвенцій в хотя за ту роботу Coримічин И'МЂ тѓо
ІЛІ а 11, на едипсшо заплатить, бо може має iiuinift, л і п ш і й и в с і б і д и и в о п о р я д к и , котрихЂ ОНЂ
р,ЯІ! -.
и і і ш ` т е л И ) Ш і д ь в і І і т і п бнзпесЂ. — Подимсшнло Собдвпвніе п чтоби еохранити Сооднноніо ОТЂ ўпа,
владі
ЦІЛОВЂ Лін рн- нредилату. но ;кіто не старався, чтоби и газета 2) г н і в а е т с я , что Я ЯКЂ секретарь не v-`;и
5роли
ш`
і`о на ‚.іі-Ькнрія"; л і ш п я и і ю р а д н і й ш а била. — Обовязавт. оебо трлько` асигвоватіі, сколько ОНЂ жад га і , :
"''
‚ПОДЂ засі`уоначсствомт. Соодшзеніа
залОжптв столько, что приходно б и л о ; - г 3)
'"'
ОНЂ всі. и іІЗаВКЂ п ЕмпгравтпнЙ ДОНЂ. — В а н к ь правди є, я но ХОТІВЂ его долгства и:гь кассм
:
` п бо на ю ве много видаткоВЂ, а.те о НародномЂ? в и п л а т и т и ; — 4) г н і в а е т с я , что я обт"' ^
Ті

іа с н у т о
ІІЛИ по н о -

неть 'ВСІХЂ

ПВКЯ Д ; І ; І уіНіряДКОВІП(.і

І1ПМН

Фін непе зднросилв а я пощоі

``"
` ;` НІ "Hit смуху нема — ещо п license но в и м і t v с о б о ю жаднуІНГШЂ іірсдс-Ьдагелі,, чтоби мати право посилати
1
гЬпіптсн еолн: агента па д а л о влп на Ellis Island. — а сжели
' : `{` `1и :` Ч : - І І І ' И , ` '
Л'}і-ін РУСИНЂ и ма клопоту, то ежели
ЮІХЂ цитригахЂІнольского п.ііі иадярского Еннгрантного Д о н у
у вдетЂ, Н;.ото.а!ч`!ігь ото ве вмсвободвть; т о й ото р а а ь мов`утЂ
-сім занолчае вгего вернута и р о р у с с к і й Емнтр. Домі,. А нрочто
і`иіичтп. Bbunroicg нема? Г...1 ќивцаяіи ае дали а г е н т у р у . т о єсть
О си†.р- правду j не зтожт. бпотест. гпдпбпти. f fродсідателЂ зппс о
гати, чтоби іќ. j ВСІХЂ і.рутирствпхь о в с і х т
очеся.,
j Редактора; — здає что тае
..

ВСІ ТІН ГрОШІ, КОТри ОНЂ бЄЗЂ ВСІЙ
перебра†н нпкому ввчек'. в е скаљп '
задержавЂ, я к ь т о ПЗЂ Olypbant, Pa. ' , . , l Братст†д о 267 дол; отобравЂ,.а пзь ; ,
на иміГ А. О п у щ а к а Щ касіера вмнпе `я
Попали ому ВЂ р у к у ПОДПИСВВЂ имя Л . '
а ѓ р о и і і $128.00 ИЗЂ Б а н к у ВННЯВЂ И ап
Правда я ` ХОТІВЂ его честь хоронити `':
отда†полнцін н з а т о такій
цяя`^піРедакторЂ Й ТВКЂ ХОЧй НЄПІЧ^НЄрЂ OTJ

ваги жвл
, старою.
‚^транспортувати

,' - `'ту. Дедалі

- І ^ М Ѓ . МсЮаІеу o663Bam.j одного фраяцускоіч) евящен-j
n р л я n m в,о р
к " к а ж у т ь , що кандидаті. JHHKa на в і ч н и й еупокой — J
У
'
Т'у
K^USSSJ
і президента партій po.-ja заразь по водданю той j ^ ^ T ^ J ^ P ^ 8 , в$рКУІТ ѓ І ;f^V
^ Н
іісаяскоц ЦІЛКОМЂ огри - J безконечно ирпкроп послід-

t t t w m atei „wrewwe Mtanw.
. ь І Л . той с п р а в і
— H a конгреемана з і . і: нпчениЙ ; чоловіќї., TWMV нон прислуги свиіЙ най.,
султана
(бо
;
дистрикту пмевунала кон 4800)1% и вдн% оббзвав% ся дорожпіоп т о в а р и ш ц і жотя,
vi, сѓо руках%) u венція п о т о л и с т н ч й а , котрі а скази в% -'колька б е с і д ь , ПОСПІШИВЂ 1.1, дальшу ДО'
, м.о сподобав% водбула єн 24. сентембра ві правда но дужо онп б
рогу здогнати овоі
рцціа иодорожи (д-ра Семи
Scrnnton, Pa., е в і с н о г о Л и т - І М ` А 1 ' И , " л е в с е о ^ " М " і внна д - р а Ив, Шлюиаса. JZ Пооим грвпп до ertn чжт радского).абисовістноспої` І ни;
1
crtTft ДЇЖе т м м
гт '
' ѓ W " Cwtaem
н'нтп прпияд`иЙ на евб' 4 ' 1 ' 0 '
LEOIS GIDOWC а#, sta CMhing Hall.
...`, кешеігЬ!) Л а - ГІрОТИВЂ НОГО ЄТОИТЬ МИЛЮ- Mt
-"ІКІЙ обовяаокЂ. Д ї.- Ріонер%
Conuell
ат,
р
е
и
у
б
д
п
Cu-md.
Pi
;
ЖансЙро, дадокп.ілдч, р и д .
!, - . :ид6вске короe Герцяь(
„ a p T i „ ц Mprriliold
— Mr. W w . . I . B r y a n обтЖ нои з е м л і , спочила Жчпщііна
!„.ю агітаторбв%{ к а н с в о в
тякожь миліонорЂ, зЋ u a p T i 3 j . ; u R H e Ц ( Ь л у „овнбчну AMI
повна чеснотЂ, е в і т м у ^
Кождьій
; переконує жнд е м о к р а т в ч н о и . — К о ж д и й J j . a K y п повсюди держить МОМЂ, кротќа серцемЂ, в ^ ц %
.‚ийітувагімй" РусинЂ роббїник'ь в% Lackaзнаменитії б е с і д и . Н а р о д і ќа пр'нятелька люду, м і ж ь
ќі НИХЂ наша wanna Co. по mm em, голосо
тлумамп ватас сто н сдул таки Палес- вати н а п р и я т е л я роббтнн- хас а% і$елнкою ўватою. Е5сть котримі. виросла н д л я еіч)ідізний фон,
ти, чи у д а с т ь с я К6ВЂ Д - р а Ш л ю п а с а , а ш майже невна н а д і я , що п р о с в і т и та дпбробиту тру
піѓп нейсатнх% на мидіонербВЂ, котрй влас- Bryan будо в и б р а н и й пре` ДИЛа ОЯ СНбЛЬНО 8Ь CBOUMbjt
мужем%,
неаабутна
для
. папку дуже но ихі. чорною працею на` :j 11 ДОНЃОМЂ.
ВСІХЂ, хто сп позва†ǀ`
іиатп ВОДЂ т і л а , били свои к и ш е н і !
щнрон
и
сердочиои
в
д
ачі.
,: досить ќрови.
— Капелюїн шгкв м 48 цвт де $3.00
Гостинний дбМЂ іш.'ВоляиьСпростоване.
ці) н па дорогу у Stir Clothing Hail {піц% червоною u b ВЂ понерсднбМЂ ч и с л і СКИХЂ ВЂ ОстрОВЧНКу СТОЯВЂ
' пи забрали-би Хою).
}'СО ОТВОРОМЂ ДЛЯ ДОбриХЂ
оро хлопдв%, бо
— Кровавьій страйкЂ иай- ‚Свободи" була новпнка о
ТИМЂ,ЩО ПрОЦЄСЂ О ЦОр-людей, а молодіжь ВЂ ч а с і
іўде кого' обду нербВЂ и`ь Leadville Co., де
ферій с т р і ч а л а тамЂ радої
в і р и т и не хоче роббтники ДПНаМІТОМЂ н по- крвь ВЂ Jersey City, N. J .
привятс и перевела тамЂ-'
ВсевйШНВй по- рохомЂ вьісаду.алицілн бре- розпоча†ся на ново. ' Н о пеодпу прпятну хвилю, То
рови Гсрцлевп хн it пожяаяю все пиш,и.їн, вішку т о т у . ПОМІСТИЛИ м и
ft но диво, щ о в і с т ь о сморІ. жидові.! За оќбнчнвіі esL BxMbit сиосббь, на п б д с т а в і листу, ВЂ коттн бл. п. П а в л н и и Волиньп і х т о не будо що нравнтельство сирова- ромЂ бу†подинсі' апгора,
сќон
викликала
великій
але повиразпий, н котрий
дн'ло цілу за.'іогу войска.п
т о листѓ., м и на жаль, вже жаль ВЂ широкіїхі. кругахі..:,
змусило роббтнш{бвь до споЙ. П.
знищили. ТимчасомЂ отри- ои анакомихЂ, а илачь т и
кою.
Роббтнпкн вернули
муемо письмо ВОДЂ тамоиі- еяча соляні., що зобралн о
вже до роботи`, вдо'воляю
ного комитету церковного на жал66 ну шшахнду д(
НОВИНКИ.
чиєї, такою самою платною,
ВЂ котрбмі. с я к а ж е що ()ет{н')вчика на день 8 го н
що упередѓ. ^НГ
церковь не лншь, що но єсть ст. вересня, дав% пайкраеііи
ґь! головній предсвідоцтво о ва чолопіио-1
— Ві, Buffalo, N . У. вод- В Ђ ' п р о ц е с і , але що ВЂ нелюбпвбй в патріотнчной д і ЇЬ „Соерненія
буві, с я конгресі, католн ДОШЧ')МЂ ч а с і и „ m o r t g a g e "
яльностн для добра свого має
б
у
т
и
в
и
к
у
п
л
е
н
и
й
.
--ВЩ
Смпть
кдв-ь
Полякові.,
в
і
.
котрбмі.
А. ЖннчакЂ
русќого народу. В і ч н а я і й
І, вс Ьмь членам'и „Со- взяло учисть," множество виду того ЗЂ великою прйЄМ
памнть п земля поромі, ні.
ностію
просіўємо
попоредно
,1`` НІЧОГО др ^кова- ксьпядзбві. н світскпх-ь де
далекбй ч у ж и н і !
штати, що не ссть деґатбвь`.^ Й о м і ж ь другими подану з в і с т к у ц нотуємо
(34 ..Ділі )
ухвалами, Ђмбрали комітеті, фактЂ о и о л і ш и е п ю
спра†церковнихЂ ВЂ Jersey
з і кблькохі. ксьондзовь
світскнх'ь лю"дой, к о т р и й то` Сііу, т а желасмо воді, серСправи роботнвчй
ЃВ ЧІІТІІЇІІ. л(н комітогг. мав'Ь'би стерегчн, ЦІІ, іцоби тота одна ЗЂ пер— Sharon. Pa. , Компанія
0 ему лодобае аѓітоватп ігирацюватіт, іцобі. шнх% руско-аморпканскпхЂ
і;І. Б в р ііі ДІЮІЬ СЯ в і р н й но читали шкодли- парохіЙ зостала я к і . най- „Маѓсоѓ Co." '.приневолила
Зі РдаЛ СОТІ. вьіхь, неморальншхгі и т. нн. скорше приведена до поряд: 1200 і-оббтннкб-ВЂ, працю, -енно% забо- `азоті, н кнпжокт.. Масшь ќу. К р б м і того заявллсмо вати за знижену заплату.
КОКЂ, КОТриХЂ т о б і Полякові.! Я к і . уряді. ще разі., що на будуче не Компанія доказўе, робо'ѓтіиикамЂ чцта- не с т а в а т ь поліцій нядт. га- ш ш ь " з% Jersey City, ало нам%, що не може платити
I : . ОМИТЬ ссть зотамн, кннжкамн, волею и в з а г а л і ЗЂ жадного плойзу болг.шс, як% платя'ть ПО j
оджо позво- с у м л і н е м ь ч о л о в і к а , то онп не пріймомо жаднои доппеп' ВСІХЂ фабрикахЂ піітсбур-і
гп н а „ i n d e x " с о б і самн, поставлять, бо а н і новинки, сели ЙОДЂ нею ского днстрнктру.
Braddock, Ра. В Ђ фабратст†О. К . безь поліціп н е ві, с и л і в и - не будо подане виразно имя
рнкахЂ „lulgar Thoinpsoii"
:стриЙ В(')дзи- житп. — Рівночасно "вбд- ц іірозвшцо доппсувателя.
Редакція.
розпочати оя робота ВЂ
,, я к і . звьгчай- буві, с я ві. Buffalo'. п конн с і х і . вбдділахЂ- н то ЗЂ`
‚Соединенія". ґрееь такі, званих?, ‚‚піе
повною силою. Фабрики бўещо, н такого z a l e i n y c h " , на котромі. ші її. Смить за- брали кс. Каміньского біеку- П о с м е р т е Л в $ е т я . ли замкнено попередѓ чо
рез% Ю дней.
‚‚О)ОДННЄНІЯ" помт.. — Кажуть, щ о той
_ Stowrga, Pa. В Ђ ту ТІШноти шісатн. КСЬОНДЗЂ Каміньскій н а в і т ь
.НИХЂ майнахЂ роб(џа йде
панвнбс
Не КСЬОНДЗІ., П і о . І М - о т а к ь
добро. Майнорі. видобуде
2G—45 піюцені
с о б і , а оті. вже и на біскупа
по 20. соптем.
100.
П а в л н н а а% Г а п к е в и на день Г) до 0 возові, у г л я .
лнчаве посвя- — вбдраау скочив-ь. `А може
За вбз% платять 4о цнт. Ту
лімо зайти
чів%
В
о
л
я
н
ь
с
к
а
,
жена
ВЂ БраддокЂ. такт,, або н і , хто нхт. тамі,
можна достати досить легко
реконати .`я.
о. Пвава Воляньского,
т
и
х
і
,
‚‚fcochanych
b
r
a
c
i
"
знав,
керщиВЂ викароботу,
бо
то
ссть
новий,
Сі,
поважаясм%і
роха зі. Острбвчнка, упоШтсбурскрн. а л е вт. А м е р и ц і , т а щ о покоила ся дня 3. н. ст. cop- недавно отворспий илейзл
pgTHil Л, 8TIEF
'-.ЌЄСТВІ взялп м і ж ь Поляками, все мож—
Boning,
Pa,
Такі,
ві
пня ВЂ Ріо-Жпнойро ВЂ Врл11,13 і 15 Worm (to.k sir.
ІНОВИЧЬ, Ив. лцвс. зиліп. Жовта фебра, котра тбй міоцовочгти; ЯКЂ В in.j
Mt. CAttMEL, І'Л.
цкіВ "свящ, О. — Нійлудшого пгунку і кодмру
МІГ, Р Д В М В Б , д?Л,.
тамЂ за остатпА роки ие- Wiok Haven, йшла до тенорі,
убрвм
111
яедіді
Ж
CMTS
у
Star
Cbv
? К ^ Л Л Г ^ Я Л Й Й Я Л ^ І Й У Й ^ - ГГ
ІІШГ`КІЙ Соуіо.
UiinK Hill — Цїва дужі уміркоімм(я.
мало жертв% зибралазЂ-міжь робота добро, але тонерь
Itliul.iii РУСЌО iiu.ii.n.iii МАГАЗИН^ І
іуХОЬЙМХ'Ь доцероотала на короткій часі,,
нашихЂ
людей,
по`пощадиГолосуйте на
— В Ђ лнтовсков ѓ а з о т і :
п р и б у л о 14
Пбд'ь Червово№ ЗВьЗДОЮ.
покбйну ВЂ сомбй бо балери попўќали. Есті,
банд%. ОДОНЂ „Pennsylvanljos Darbiuinkafl"
И.'лиг.ій р и б д р % РОГОВМХ% у б р а н і , д л я м у - Щ
повни СИЛЂ, здоіюву в шае- н а д і я , що про ця в% коротп. сусідства п о я в и в і . с я иерскладЂ оноп . Н ХЛОВПІВ%. К'іп-'.и-'Мі. СОрОЧКИ, КОВЯ%.
І
ливу. Покбйна, діливши ЗЂ КОМЂ ч а с і розпочне ся на
BVUVYhKlbh
CO.
і.іубай? прим. в і д а н я Й в . Ф р а н к а „Право
ново. ВОДЂ „ р і с к а " платять
рипи, враваткм, убраия уџЯЩ та и
СВОНМЂ МуЖОМ% ПСрСДЂ рОі:і. опов-Ьдали свині",- котре ми недавно
54}і. цент. такЂ що май - For County Treasurer 1
иотрібнй
річв,
камн
добро
п
з
л
и
д
н
і
в
і
а'но бу†при- були ВЂ „ С в о б о д і " п о м і с т и PF
иері. може заробити на день
Можна pottMOBBtaofi по рўоки', ІІО.1І.':І:Г
пбвнбчнбЙ А м е р и ц і ВЂ S h e
1 І)ріІДДОКЂ ЗЂ ли. П о литовскв назва онодо $ 2 . РоботникаМЂ працюІІСІН'ІИІ. ліітоиски и DO anr.iiltcKii.
nandoah. Р а . , ' в е пустила сгс
ГВОМЂ, а л е щ о в і д а н я звучить таќї.: „РІШ
ЮЧНМЂ на верху платять за
f
самого и ссго л і т а до Б р а
9af"
ИІмш iiumo луже умі!pKnJIHffft
іекав% на ного ИиІ(й". Polytikiszkn apysaka10 годинну працю вод%
ВВЛІЯ, КуДЬІ ^ Я Ђ , ПОДНЯИМНиУШІІ CO.
5
У)іітшасмЂ Чбст, Пуб.іоку і (ддвіда-гі
ювсряув% клс` isz Galycijoe, Ivan'o Kranko'a.
$1.40 до $1.75.
ш и с я сего патріотичного
-ЛТОВЂ. Прав'
ЛІ')'1'
— Beaver КнНв, Ра. Кой-1 ВКЛАДАЙТВ ЛЮДЌ ГРО-}З
В Ђ Camflon, N . 3. дер- д і л а в и і х а в % я к о вбдпоручПІ'П Т б Л Ь К О Д О :
жа†2 8 . 'й. м. б е с і д у кан- НИКЂ в и д і л у красвого для навів .‚ThompBon- Со('І Мі-j
. у(ірмі х м р в - і д а д і і Г Ь н а віцеп резидента аб основнихЂ розслідові, вод- nig Co." вотроя майни ПО-;
сторонн шіртіп соціялістпч- НОСПНЂ тамошнихЂ. СЃя. Бо- ложонй 4 милі на всхбд%
HAN KINO t O M P A N V ' i
н о и : Matcua Maguiare. B o m . ЛІІНЬСКЙ по нодозрівали о воді, міста, ознаймнла сво-І
М'І`. САПиШ+І`ДІЩ
л ь нам% ЗЂ О2 6 S. Oak "4. (другії д в о р і іи.дд. бий
сказавЂ, що его партія' но собливои нсбезнечности ВЂ ИМ% роботішкамЂ. що.емуІ. ЃШТОКЂ, ДШ
шсна ссть зннжпти платню ЗаложенмЙ іЗ.децомбра 1804 X
мас н а ц і л и вибирати свого с і й подо{южі, бо от. Бра-j
і - б р а л и с я хлоп
$50.000;
ЯІЩШШШі
10 ПрОЦОНТЂ. РО^)ТНИКИ КАПІТАЛЂ
шлін ві. той иорЬ шінусі
президента п р и т е п е р і
і`. ЩобЂ скорше
скликали МІТИНГЂ н по дов- Неподільний дохЛдч, 4.000 і
'
нихЂ виборахЂ, а л е она зима; однакЂ завели с я . Жов- j
до
означеного;
тих% нарадах% ухвалили Надвишка
та
фебра
затягля
ся
сого!
2,000
Q
.
M
urdZ3 S ВГОЧ
хочо положити СИЛЬНЙ ЙОД'
' і лили па к а р и ,
ЗГОДИТИ ся на тую илцтню.
Ш Л №ИШ, - .
DAVID GAMP{
в а л я л и Ц О Д Ђ будову, котра року ажь до зими, а поќ,
1
в% ѓ ў с т о р о н у .
П№ЬЖ
Павлпна Боляпьска упала Всі роботяики ворнули на‚и^ч.
.к.і-г^аян.!0. МУРД:іЛ п 1П' Л Т'І.. M A R T I N
па к а р и , СКОЧИВЂ вбдтакЂ задавить ирпхилье п жертвою заразЂ по всту- ЗВДЂ де праці.
.
РМРНІШ Иабичь, родомЂ ЗЂ} пико†и волота н с р і б л а , н і па бразилійску землю.
Mt. Саггаеі, Ра. Ту вже
- ^ Д а р ь росіЙскій ЗЂ ж і н мтію'гсїШі
і ИТ. СЛКМЕЬ, І'Л.
НІЌЙ ЗЂ Угорщини,
А хороба е е звбднича. Мок. ВОДЂ давна йде робота по З
і'МЦВО, щ о в б д т я л о кою п р и і х а л и до ТІарпжа, ВодяПЂСкбо в% передодень до 4 ДИВ. В% МЯЙПЯХЂ роп
де
ОХЂ
Ф
р
а
н
ц
у
з
и
витали,
H cqiainHo покасмертп було так% нолекша- eylvunia Collery зачали {Ю
Нсщасливий має ЯКЂ боі`А†бувало за по- ло, що она вжо вибирала битя ио б дней. Такі, само
най ЛІК'И
я сам% ио нале` гапскихЂ ЧССОВЂ. Одна зі. ся В%- дяяьіцу дорогу
OT.Blchard Ooltory, а ві. ІісаЬ до Братствя,.ал.і ІДОВІІЖНІЙЦІИХІ. гаяѓ-ті. ф{їаи- С о о - - f Г а о л ь о ; ДруГОГІ) Д Н Л
с . . . зачали ішравді
Отсо бденЂІцускііхЂ n u n u ; СЯ, ЩО Фриивбддала.Богу д у ш у . Домо добро робнтн, ОДНЯКЂ голпвий и с и у т - І ц у з м достануть ад т о ВОДЂ
вину вбдпровадив% сам% О, ворять, що К ' о т а авову
'. ЩобЂ напій {Роеін, чи зверне ІШЂ коли

'

::S

' Чь

і

ЬВПШШШШЩ№ШШШ№№Щ

STAR CLOTHING HALL

6E0.F0LMER,Sr.;f

Shenandoah, Pa jp

Star Clothing Hall

D00LEY НОТЕІ

і

Dr. І. FLORI %Я
yfoe, Идкмїйтакі)

Ч в р В І Яр 8 Я ТО л ж.
к и п мтжетим
;

СяеяівЖІсТи о-ь as)
для хорові, бйбсввя и ді-

.ifeaftW-

Ш ясшг-вхгілі ,,и# ші^в,
- с т л е т А" меае.
здмает — `д- Jtf netwrt
Ѓ '

BtoBt'Uttattu

беті-

І-ТОЧИХЂ."

lOflis l'-'ri. З-th виѓ. totffeK.
і! Vmc в№.
MT. C A K M E J L

до s e - c i e W f ewttni Л pfH ' І
Я iiUIJ'tHUm Мвh '
--

1

гл.

Nfoli. :Uil

' '

Л а і і " . U A B u ' m мді?ді

-":, -

IVi M J — ^ " t. .лП№. R M A Я -"-''ІШЧИХЂ

ЛМЛЇЛ іля'іу.
а ї м ! cnoijtn itiiaji

, .ffflnv,-

час у а в а І І їй ft І Ш дмштвп.

І стали ви юуа‡ п л
k вў`ишѓ идл№

(окторь!
ь боро;

і русќа бучерня
- і д е м і с т о на .

РЕС

Ж ГШМ Ќ'ПЕНЯ' Ж

А Ячќт%

A. Prtrowski

J

по

І. вов

JWSKH

№ГКДПРІІ

я.. .МИКОЛАЙЧИЖЬ
SecoTr.stn и а про- .
д- .hamokin
sot net тп $tr.
(Т р о м єftт є р Ђ)
A Chosnut it, j
ТиВ"Ь.ДгуЬ"РИ-Ь
j Випав кас и
Сог.;
Cor. Rock A Suubury tiir. ОдинокіЃї лікарь, слаьянинь 0К1ШЛ1ШЄАЖ. Р
‚‚Свободи'
німки і ь ЦІІІІІ
gHAMOKiN, PA.
аа к-Ьле місто. Лічить всяЩгачиіа я Г. IViftr
івЦро№ВЂ Nrtti^iml Bunk. ки xopoou совістно н ВЂКО- Має велику гросерню, ВЂ'
нсвского.
котрий можна ігабутп по
Ml Camel, Pa. і ЄвМвя, О б № , Вечеря. роткомЂ часі. Особливо яе- дужо низькихЂ ЦІНПХЂ BOO-`т, сираВЂ кожд^ Ћ часі м о ж н а ! .рАаданий лікарь- вьепра-jro
потрібного до дому. Тодбегатя таіл, горячи яаагі. вахЂ полоашичнхЂ.. Гово- вари сяІжА h здорова, не
Ьиміш нсіукуеіш. Потрави рить поаиглійски, яо рўоки така, акт, у жпддвь. Такожь
іпріілаго^енП на ввропсй- ипопольскн. Горачо пору- мо-дпа у пего дбетати всякії
.- 800
і ЄКІЦ ^особт.,' дужо смачно. чаємо ссго знаменитого дрк- річп ќовальскй, вотрЯ вогп,
самь виробляє. А вже-би
В„кожд6Й xnruu с в і ж р Г с д , т а пильна п солідна. тора, нашимЂ Руошиші.
чась, щобь люде покинули
Илоо всякого рода. Я волово О с о б н і ' " ^ о і д л ? ДО№
SHAMOKIN; PA.
Найлучшй вини, ііпі! НАЙСТАРША, НАЙЛУЧ жидбвь, а себе самихь вспо- Удавайте ся
и теляче а вопровг. Днўі
'U
магали.
'гвгшиі яо водоч+л. ся по j лікери,. віскм ц всЬ можлил
наяатк%. Ціна дужо мала. ІПА, НАЙОЛАВН'ВЙША
чукахл — масте свонль
А П Т Е К А
Препоручався ВСІМЂ сю
реставрацію, а поредовсімь
єсть безнорсчно
LIACHOWICZ А 1ШВ1Ш прніадним'ь.
(Ляховячь в Фаннвергь)
Пишучій сей адвортай- Т. R. CLARKSON. A CO.
ементь ручнть 5В Тромвй`' Cor. Stiamokia and Santarj sL
4Й5 Shamokin et.
SHAMOKIN, PA. 1
тора.
ШАМОКЇПГЬ, ПА.
вь H E A D I N G , PA
Всі доктори міжь ќотриИольско-лятевсві зегарюсГавріялг Йаляняк'ь мн и Д - р ь Миколайчнкт,
трн я ювілерьі.
П П В О ОДНОГО 8 Ь ЛаЙбоЛЬШПХ'Ь її}) . : „ і
ѓллють свои рецонти- н лоНаїм яиірави мІ^ртовний складь
вь rennsylvonii „LATJER BREWING CO.- ,
ручають веімь тую аптнку,
вільне вддь всяких'ь примішокг, п Д.І,, (Wholsalo)
по. тило я in мротсіиг 4 t r t и и яплраєсть найздоровшим'ь. Завсігда одноіі п
до в с і ліки приготовляють
20
Market
et.
N у гирмг}і- — ЧіС
самой доброти и пріемного смаку и ссп, ,
ся совістно,
И. СКЛИДІ ВСЛЯКІІ ш S H A M O K I N , PA.
рядасане подь зарядомь одного 8-ь нт'із
ІПІ) дѓтевов lrtnt, а з а
н і й ш п х ь п досвідченигь пввоварбвь.
jHnipi.a nsapanTfc. Обручќіѓ сктСцш. яяь ^w купївдиггве
п поіярупку гврпиі Судаікі-

...Стіішй лоі'ари дають н а
виплата.

ОДИНОКІЙ РУСЌІЙ
ШТОР'ђ

LAUER BREWING ССҐ.

Вирабляе в ь найліптпбмь ґатунку і',
and Lager Beer, Stock Ale, Old Brown s
and Porter in Vaults.

М
Сальоністм я приватнЛ родини ;..
ОЛИФАНТВ ПА.
щ вамавяятп пяво лишень в-ь броварі:
Пбдь зарядом^
Ц
L A U E R B R E W I N G CO
ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА
Звісѓного русќого, пагріотьи
Головне ковальство!
Mac завсігди п а скла- Есть се наіілучше заосмод і свіжо добре ниво ВЂ
ОпЄЦШДЬВО вирабля
TpoHuft зо всіхт, ІІІТОрбВ'Ь
великих-!, в малихь бочбвкахь-зь иаіілучшііх'ь брова- во всі потрібнА rowipu я
., горівкп {whiskey) п всякого рода по якь най`
лікери ііай.тЬішк.гоґатунку таньгпбй ц і н і .
КождиЙ тамошпий Руиинь .(в$} Хто хоче снравнтн яку ОФіру до свов цорквв і
Братя! замовляйте у сво- уважаючи собо иравдивьім'ь
`^ў№Ќ nexatt ся зверне до найеолідиіик. `;
и цџзримь патріотомч,, най
^
.
п найліпшого
спішить до свого'руекого
Рускогс товарнства для внрову я торговлі і
штору.
Особенно
tiarafl
ґаРУСЃІ А ТОРГОВЛЯ
рнз-ь цєрковннгь ВЂ Сашборі
ЗДІІНІ пай йдуть громадно!
(Greek Storo Company)
ТОВАРИСТВО СЃЕ МАЕ У СЕБЕ НА
На ідо Юськбвь.Шмулівь
Dcalot in News and Books
416 Shamokin St,
СКЛАДЂ:
-' - помагати? Йдіть до свого.
І'Д I ORANGE VAF.bEV N. I.
BV ШАМОКІНЂ ІІА.
наплечиики, стихари, пояси, обруси, ялиЃТЃУГІѓЎЎЎЎЎЎЎЎЎѓ y w w y
Продає в c я к о і` о роди
тони, фелони, епнтрахнлі, образи, ялаоручае місцевими Pycu'Р' і'ЧиХЬ
^ 3 щанпці, чаши, ліхтари, хрести, хоругви,
вам% и па околнтпо свбй
книги церковпй и взагалі всякА р†.чп
скяпдь всякого роBOTHSCHUJ), бо'гатнп
022. Sunbury St.
потрібнй до ужитку церковного.
да виктуаловт, ц майнорH2 E. Sojibury St.
Branch Store,
ЄКПХЬ анарядбвг,
ЯКЂ НАЙДЕШЕВШІ ЦЗДЬІ.
ПГЛМ(ЖГПГЬ, MA.
11.
N.
Sliamokin
str.
Е тугь мясо
Воликіѓі складі, веякого
ВЦАМрЌШ. РАІ
Ярн замовленягь на ббльше ять 100 злр.
II лопата,
рода убрань, для старпшХ'Ь
‚СкладЂ всяких'ь музпч`
Суть п сќирні
- а: в. вбдповідньін опуогь (рабагь).
и для дітей, Ќа а ол юх п,
ш.іх'1. ішструментбв'ь, я к ь
В горбата,
В с і річи викбпченй стпсло лосля пріпміш а п к и в всякА другії
Перець, гвозди ft кобаои, труби, ^гармоній, пяніна,
ебвь ічр. кат. обряду; Товарь приходи ІЬ
річп того, рода ні. яайлітх
рнпкн, баси и другії ќрасМука,крохмаль, солонина
на місце ирпаначеня найдальшо за мі
томі, гатуяќў, ві. вазькпхі Миски, ѓортќи всіовочи і н'й ипструмеантн; Ц і п и но
сяць ВОДЂ часу замовлена.
ціпах`ь.
Золеяина ft суіношіпа. висока, а шіструмопти-дужо
добрА, спроваджованґі зі
ТоварЂ висилаесь лнгпь за попорсд. Е чорнушка,
пайлішипхь фибрпкь. ЯКЂ`
НИМЂ нрпслансмь належнтости, або `м
Е петрушка.
ЮАЛЂ ЗАХАРШШЬ
би хто ХТІВЂ иовесслпти
посліилатою (С. О, П.). '
ся вь неділю и свята, най
Адресуйте такь:
Я Q Т Ђ. Jk
9 % 0 ^ Ь . Л 9 ; Д . P A , 1IKTMAN CHMIKLNICKK зайдо тамь, а купить собі
„Тонаряство д^ля вьіробу я торговлі рнзг ЩІ
таньо Kpacnuft, музичний
Виготовл`яє всяки різ- j
АІгху llulaburda
пнструмонть.
церковншї"ЇЇЋсашвор$,
^оркоияА роботи, Mt. C A R M E L . PA.
AUSTRIA, GALTCIA.
іоетнем, о л т а р і `
рядОВТі и другі'ї ).ЬНайліпше лікарство на
олідпу 'роботу р у
всі слабооти ЗЂ фабрикі:
„BJPANS CHEMICAL
, для котрихі цврCompany"

ервя
і. рббођш виі
Ц^яа
10 ЦИТ.
Лічить слідуючи слйбоети
ашаіаа Moat Market
Нуднбсть,
мдлости, ббльі
Народяіія рухѓ Австро—
SHENANJ^OAH Ѓ І
ОЬУИ?ПАП%
у-Д.
голови, ц і м і р к у , вітри,
ФАВРИК1ИТ!
Угорсяягь Русннбв-ь Ч. І.
Юліянг КОПМСТЯНЬСКІЗ;
UViJbMF.I СИЛЛЬІ.
нсстравпдсть, затверджіпс,'
Прапорбвт. і Ф
ВЯііасатгь М. ІІаьлпкь.
направляє, -жолудош, u всі!
(Ji:i.lAN KOPYSCIANBKI)
Х о р у г о в Ђ , Вбл : "
Ц-ьна
15 цнт ;
другА слабости.
-120 W. Pino si,
П а с и и г , Ш а п о ж г цг ! Г
Лікареѓва тА називають
III А М О К І В Ґ Ь , H A . J
Фана для парядьі зѓ
ся
такЂ:
ќте ‚.Калсадарь" і
ПерворлДВНП (`а.іі.оіп. pycяіплпого єдвабу; чоті
іского дша сеті.
Шраіії ТаЬйІля.
„союза".
ПІрлпя ТаЬиІ(ні сигя nnusra.
ікіо. - ЕГаЙлучшА папиткиіі
НйВЂ ЧСрСЗЬ ГПІСТЬ Н
ь. одинокій на
lUrwnii Tabnlf#: (it drugRlatii.
мржия ту достати, якь: пя-jj
НІрапя Tatmloe cure (Hiiln.iw.
I
русќій готель,
('ll{.'.f.tl. ДТ)брС, тан" мясо
стбпь зб всіма пріі'''
Шровв ТаЬвІРв cure natuleaee.
! по на' шкллнки и бутг`лькя,''
амь, всякй наівсякого рода, 1
nipaim Tntulre cure hoadachf.
$25, и 26.76
Ripann
Tubules
rnrp
Йу.
вина розмаитого гатунку, і
рі.ря1а.
ім, пяво, румь.
Hlpans Tabules аміяі ІІІКСЇІІОП.
I
Прапори виЛМПЕ п Bit-rtp1"'
РОріаки досконалЃі, цигара''
Klpiuia Tabuh ж сиги ЬлД brceth.
j
!0 ДОбрй И ЗДО- niliawi
ріп во fSS.OO JSS.0O $4-'"" '
Tnbulcs cure blHouinwt.
дужодобр#.
'j
. Ші.лпііТдіімІѓсопе Klvw relief.
ои,,
пороночуШраояТаЬиІмсти-ciaaiќwitlcei. ;
Н и ш і т ь по цінпіп !і
І Опііпіть r.psmi Русййн} 1
Ші)апї Tabulw cure torpid liver. '
ІС тамі, чисто
imft н и к
І ря
Rlpana Tibulrs: centle catharOc^
пробу до:
ІДО
ПЮУО
братчика
Ки
м;і).
Шравя
Talmlci
cum
car.atlpattouси `ч.іп.. a Haft удасть т
Шріпя ТаЬШгя: pKtuuutj ІаиШте.
СЬІІ Чижі, будоНІропя Tabulro: for aour atomach.
куємо но нмике ЧИСЛО, ишіого чеетвого чалопікя
ttipana Tabulee core' Hvf r troubles.
ѓн по чуЖВХ'Ь
Wanted
-In
Idea
ІЇ?ЖЇ`'
Кузьши
свали
9 W. Centre Bt.
(то ' яо аамоввть ниже`
с'воїѓ rjKJlll-ll 110
Можна достати в о ВСІХЂ
а% О.ЩФАІІТЬ.
SnENANPOAH. і-'
ійгае пс дбстато.
к у т і й Ђ СТОЯТИ
аитикахЂ.
робЛСЯА

ль

Наїі

РЕТ1Ю KEHAFIN
ЃГЕТРО СЕРЛФПіИ.
Щ Shamokin St
Русні8 готель.
Мав пило, віскў і; і'-с

Ш^ШШЩі

John Glowa

W. Н. LUIS

John Zachariasz,

^'IIIPIIH

игеві?да 1

R. Н. Morgan

. трудяча^ учись, до СоІШл ваптпоя
jjpt'Stofca но рдянаЛ ся. ВЂ "ЯГ-ОТГ} по

в і ходп. Поѓа ВЂ сордцю маЛ, ближнього дюбп. церковь посіщаЛ, Свободу читай, Русь; святу люби, доброму научай ся, грошей по мар"
'‚льЋо грбшь щадіть. Братіѓ! намЂ троба „Паіхідпого Дому", аяу скяньтесь по цоитови. Co яе забувайте! . . . . Буде ВЂ васѓ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful