You are on page 1of 7

Ê 


  

‘ ‘
 ‘  ‘ ‘ ‘
 
‘ 

‘
 ‘

Ê  
‘ ‘
 ‘  ‘ ‘ ‘‘
 
‘  ‘
‘ ‘
 ‘  ‘‘ ‘
‘ 
 
‘‘
‘ 
 
‘ ‘
‘ 
 
‘‘
‘  ‘
‘
 ‘
‘ 
 
‘  ‘
!‘ " ‘
‘ ‘
 
‘ ‘
#‘ $%

‘‘
 
‘ ‘
&‘ ' ‘(‘ ‘
)‘ * ‘%
 

+‘ , ‘‘ ‘‘ ‘
-‘ '% ‘‘
‘‘ ‘‘ ‘‘‘
‘ 
‘% ‘‘
‘   ‘
‘
‘ ‘  ‘% ‘
‘
è ‘ ‘.( ‘
/‘‘/‘0‘ ‘
/1‘ ‘
 ‘  ‘2 


 ‘ ‘ ‘2‘, 
‘
‘3‘ ‘45
65
‘7‘889‘
‘
‘ ‘‘
‘ ‘
‘ / ‘‘
 ‘‘  ‘
‘
 Ê !Ê" #$!Ê%!&'(#!Ê)*+ ÊÊ !Ê% #$!Ê%,#

% -.-
/ 0/1/2 -13/24-3 5 6-
‘
‘u / 78 5/9/0/1/2 -13/24
:‘‘
 
‘ ; 0‘
:‘‘
 
‘  0‘   ‘
‘
 
 ‘
‘
u / 78 5/91/ 0/1/28.:‘
:‘
/ ‘ 
0‘
:‘ 
‘

;u / / 5 98
:1
.-13/2
:‘ ‘
(0‘
:‘
‘
 0‘

‘ ‘ ‘ 
 
‘
‘
#‘/ 3 2 2 //-<02132-1 82.:

 Ê !Ê" #$!Ê%!&= #è!

<
 
‘ ‘
 ‘‘‘ 
‘ 
(‘‘o systemie ubezpieczeń społecznych‘‘ ‘o
emeryturach i rentach z Funduszu‘Ubezpieczeń Społecznych. <
 
‘‘ 
‘/‘ ‘‘
‘ 
‘
=‘ 

‘
‘ ‘=‘‘/ 
‘ (‘
  ‘‘
‘ 
‘ ‘

 
‘

=-.-
0/1/28.
8.5 02 -
:‘
 
‘0‘
:‘
 
‘ 0‘

c
:‘
 
‘‘
‘  ‘
‘
 0‘
:‘
 
‘‘‘ (‘ ‘ ‘
‘ (‘ ‘
‘
2 
‘‘ 
‘% ‘
 ‘  0‘-3 5 2 0/1/2-13/2 ‘ 
 ‘‘‘
1 
‘ ‘‘
 
 0‘‘ ‘‘ ‘ ‘ /‘ ‘% ‘
‘
:
 . 2.0‘‘ ‘  ‘‘( ‘ 
 ‘ ‘ 
(‘

‘  (‘=‘90&>‘ 
0‘ 

‘  ‘ ‘90‘+)‘>0‘
: 28.0‘‘ ‘  ‘ ‘ 
(‘
‘  (‘‘)>‘?‘ ‘ 
‘0&>‘ ‘
 
0‘  ‘#0&>‘ ‘ 
:0‘
:‘: 08.>‘‘ ‘  ‘ ‘ 
(‘=‘0#&>‘ 
0‘
:‘8.1 58.0‘‘ ‘  ‘ ‘  (‘=‘‘ 
‘ 
 ‘80#>=-0>‘ 
‘
7 ‘‘ 
‘‘
 
‘  ‘‘(1
‘‘1 
‘ ‘
 
‘ 
‘ ‘
‘ 1 ‘ ‘ / ‘‘
 ‘ ‘
‘
‘(‘
‘
‘
@
 
‘‘
 
‘/‘%
 ‘ ‘A ‘0/1/913/2.:?@A ‘‘ 
 
‘ ‘

‘A ‘‘
‘ 
 ‘  
‘ 0‘‘ ‘ ‘ (‘‘Ê 3 50/1/9
13/2.:‘?2< :‘
‘
u#è%!ÊÊ !Ê% #$!Ê%,#

<
 
‘ ‘ 
(‘
 ‘‘‘ 
‘ 
(‘‘o ubezpieczeniu
społecznym rolników‘?<‘‘ 
‘8‘ 
‘998‘‘ ‘
 
‘ ‘ 
(‘?$<‘‘889‘‘6‘9+0‘
‘-880‘‘ (.‘::‘<
 
‘‘ 
‘/‘ 2.
6.0.8 -81- /1 6./2

5
82.‘B 
/‘
 
‘ ‘ 
(0‘(‘  /‘ 
 ‘ 
/‘‘  ‘ ‘

 
‘ 1‘‘‘ 

 ‘
‘
=0/1/2 2/.
8.5 02 -
:‘
 
‘  0‘  ‘
‘
 
0‘
:‘
 
‘ ; ‘
‘
<
 
‘ ; ‘%
 ‘/‘ ‘B25-/
 . 2 28.‘A ‘‘
‘ 
 ‘
  
‘ 0‘‘ ‘ 
‘%
 
‘ ‘‘,‘' 
 ‘<
 
‘  ‘
?,'< :‘
8 /2.-2
:‘‘ ‘‘
 
‘ ; ‘  ‘ ‘ 
(‘7 ‘ 
‘‘‘ ‘
‘
‘‘ ‘(‘ 
‘!8>‘‘ ‘ 
// ‘‘ ‘‘? /‘ ‘""‘
‘889‘‘ ‘‘ 
‘8!‘:0‘
:‘‘ 
‘‘ 1‘ 0‘(‘ 
/‘ ‘9#>‘  (‘ ‘A ‘
‘
<
 
‘  0‘  ‘
‘
 
‘%
 ‘/‘‘ (‘ 1 0‘‘‘
@25-/3 5840/1/2 13/24u2<8‘A ‘‘ 
 ‘  ‘ /0‘‘% ‘
/ ‘‘% ‘ 
‘‘ ‘‘,'< ‘ ‘ ‘' ‘' 
(‘* ‘‘ ‘‘ ‘‘

 
‘  0‘  ‘
‘
 
‘  ‘ ‘ 
(0‘ ‘‘
 ‘.( ‘  ‘
‘
‘A ‘
7 ‘ 
‘‘‘ ‘‘?‘ /‘ ‘""‘‘889‘‘ ‘‘ 
‘98‘‘‘1 /‘
 :‘
‘
Ê# uÊ%uè%,#

<
 
‘‘‘ 
‘ ‘
 ‘‘‘ 
‘ 
(‘‘o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz‘ich rodzin0‘o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu
Ochrony‘Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej‘i Służby Więziennej oraz
ich rodzin‘ ‘prawo o ustroju sądów powszechnych‘
‘
‘ 
‘ ‘ 
‘/‘ 
0‘% 
‘1‘  ‘ ‘ 


‘
 ‘‘

a
7‘ ‘ 
‘ ‘ /‘
:‘
 


1‘0‘‘

0‘‘ 
0‘ 
‘ ‘‘
‘0‘
‘ 0‘
:‘
‘
 

‘ 

‘
 
‘ 
0‘
 
‘ ‘
‘
@
 
‘‘%
 ‘/‘ ‘ 
 
‘ ‘?CB60‘C 7

‘C :‘‘ (‘ 1‘ ‘
‘
E( ‘ ‘88‘' ‘ ‘‘ ‘ ‘
 
‘ ‘C
 ‘7‘880‘9! ;9)‘

;#u#èÊ !Ê%uè%,#

2
 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 0‘ 
 ‘ ‘  ‘ ‘

 
‘  0‘ (‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ 
 ‘  ‘ 2‘
 
 ‘
 
‘  ‘ ‘ ‘‘  ‘? ‘1‘ 
:‘
‘
2
 
‘ ‘ ‘‘ 
0‘ 
‘ ‘ ‘ 
/

‘ ‘ 
0‘ ‘
‘ 2
 
‘ ‘ 
‘ .
‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘
?
‘ ‘ ‘ 
:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 
‘  ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘
‘ 
 
‘  ‘ ‘  
‘ ‘ 
 
‘ ‘ 1‘  ‘ ‘
 

0‘‘  
‘ 
‘‘%
 
‘ ‘ ‘
 
0‘ 
‘ 
‘% ‘
 ‘ ‘ ‘ 7‘  ‘ ‘ 1‘ %
 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ %
 
‘ ‘ 1‘ ‘
‘ 
( ‘ ‘  ‘ ? 
0‘  0‘ 1‘  :‘ A
 
‘ 
 ‘
 ‘‘% ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘
‘
E( ‘4 ‘ 

‘ 0‘ ‘ ‘F‘';, 0‘B%
‘7 
‘D 'D‘=G'0‘7‘88‘
‘
5C@%!'ÊÊ !Ê%uè%,#

B(‘ 
/ ‘
  0‘
/ ‘ ‘
‘ ‘
ߑ  
‘ (‘ ‘
ߑ 
‘ 
 ‘
‘
(‘ ‘
ߑ ‘
 ‘ ‘
‘ 

‘ 
 ‘‘‘ ‘ 
‘ 
 
‘ (‘‘ 
‘

1 ‘
 ‘
 ‘
E( ‘‘
Du#Ê'E=uè%!&

‘‘ (
‘ 1‘ 

‘‘‘
:‘ /5B28 2.
78 5/2 ‘;‘(1
‘‘ ‘(‘‘ 
‘
 0‘ ‘‘
 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
 0‘
:‘ /5B28 2-3 5 ‘;‘ /‘‘
‘  ‘ 0‘‘
 
‘‘
 0‘
‘
1
‘ ‘  ‘‘‘ (‘ 
 ‘
‘
(‘ ‘‘
‘
F @%%#=% 
‘
‘‘ /‘‘%
 ‘ 
‘‘
 ‘
‘
A @2 2-8 2 1 ..2‘ ;‘ ‘ ‘ ‘  
/
 ‘ 
  
 0‘ ‘ 0‘ 1‘ ‘ ‘
 ‘(‘? 
‘ :‘ ‘‘% 0‘‘( ‘/‘ ‘‘
1/ ‘
 

‘ 1‘ ‘ ‘ ? 
‘ :‘ / ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘
 
‘ 

‘ 0‘ (‘ ‘ 
‘ /‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘
% ‘ / ‘‘ ‘ ‘ 
‘
‘‘
7 ‘%
 
‘  ‘
:‘ ‘‘
‘ %
0‘
:‘


 
‘ (‘ / ‘ 
‘‘
‘ 
0‘
‘ ‘‘%‘

‘ 
 
‘ 
‘‘

‘
A@2 2-8 2 1 38‘;‘ ‘ ‘ ‘  
‘ ‘ ‘ % ‘ ‘?
 
‘
( ‘
 
:0‘ ( ‘ 
‘ ‘ 1
‘   ‘ (‘ ‘ ‘

 ‘ %
 ‘ B
/
‘ ‘ ‘ (‘ ‘ 
 ‘ /‘ .( ‘ ‘  ‘ 
 ‘
 ‘
‘
2 1
‘‘
 ‘
:‘ ‘‘
 
‘
 ‘
:‘ ‘ 
‘

/ ‘‘
% 
0‘(‘  0‘ ‘
 ‘
‘

‘
7‘ ‘(‘ ‘ ‘/‘ ‘( ‘G ‘%
 

 ‘
‘
 ‘‘ ‘ ‘%
 /‘(‘ ‘F ‘
‘
 
‘ 
‘ 
/
‘  ‘ ‘ 
/
‘
 ‘‘%‘
 

 (‘‘

(#%u(!'uè%,#= #è!
=) 
B 
‘% / ‘‘ ‘ %

‘ ‘/‘o systemie ubezpieczeń społecznych ‘
ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu‘Ubezpieczeń Społecznych‘
‘‘ ‘‘‘ 

‘1
/ ‘ ‘ ‘‘/ 
‘ ‘ 
‘‘
 ‘ 0‘ 
‘‘‘ ‘?‘  ‘ 
‘‘"‘%
:‘‘% 
‘
 

 (‘  ‘‘ ‘% ‘ ‘?‘""‘%
:‘
‘
(#%u(!'

7‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ (‘ 0‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ %
 ‘ 7‘

‘  
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ 
 ‘ H 
‘ ‘ ‘


 ‘ ‘ 
‘ 0‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ 6
 ‘ ‘ 1‘

‘ 0‘‘
 ‘
0‘
‘ ( ‘‘‘ 
‘ ‘ (‘ 
‘‘
C 1‘ (1
‘ ( ‘ ‘ 

‘  ‘ 0‘ ‘ 1‘ ‘ 
/ 0‘ 
/ ‘‘
 
‘‘  ‘ 


 ‘ ‘
‘
‘ @ .-.-


:‘ @ >‘ ‘ A ‘ <
 ‘  ‘ ?A< :‘ / ‘ ‘  
‘ 2< ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ 
/ ‘ ‘ ‘  
‘ ‘
 
‘ 
‘ 

‘ 0‘
(‘/‘ ‘ ‘ ‘‘
‘


:‘ @ ‘ ‘BAI0‘/ ‘ ‘ ‘* ‘I‘ ‘‘‘ 
‘‘‘
1‘ 
/ ‘‘‘ 
‘‘
 
‘ ‘‘BAI‘
‘0‘(‘
‘‘ 1‘ ‘
 
‘‘ ‘%
 ‘‘
‘
!:‘ @ ‘‘ ‘ ‘(
‘ 
‘ ‘I‘?I:‘2

‘ ‘
 ‘
%
‘
 ‘ 

‘ ‘‘ 0‘1
‘ ‘‘ ‘  

‘
 
‘ (‘
 ‘‘ 
‘ 
0‘ ‘
 
‘ ‘‘
‘
‘
 <B 8.-.-

 . 2.8 -
‘
/ - 5 1 /.-612 ‘ 086/8‘ 50 82‘
/ - 5 B2 2-8 2 ‘
 ‘ %
‘"‘ ‘

 ‘ %
‘""‘ %
‘"""‘
1 88 22 5/ ‘
2< ;‘%
‘"‘ , 
‘6 ‘A
 ‘;‘%
‘""J"""‘
‘
,  ‘  ‘ ‘‘ ‘ 
‘  ‘ ‘999‘‘% ‘‘‘
‘
 u@#uuè%''= $=%#!%(Ê$

7‘999‘ ‘ ‘ ‘52/1 8-/.: <88 1 ‘  
‘‘ /‘% ‘
‘ ‘F‘ ‘ ‘‘1
 ‘
0‘
‘ ‘
‘  
‘‘‘‘ ‘9-9‘
 ‘ 
‘‘‘ /‘

/‘%
 /0‘/‘‘ ‘G‘‘1 ‘‘ ‘
/ 
‘ 

‘  ‘‘

 ‘ 
(‘‘
7  
‘% ‘‘ ‘2/276‘ ‘
‘‘ ‘‘

/ ‘


‘ %
‘
‘  ‘ ‘‘‘ 
‘‘‘
/ ‘‘I
‘A / ‘
 ‘999‘‘‘‘
‘ 
‘
‘  
‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 0‘
 ‘
‘‘ ‘‘‘‘
/‘
 ‘
 
/‘ 

‘  


  0‘‘ 
‘
 ‘G ‘
‘‘


‘
‘  
 ‘ ‘

%
(‘ 
 ‘‘
 ‘

‘ 
‘
 ‘
‘‘‘? :‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘
  
‘7‘

‘
‘ 
‘
‘ ‘ /‘ ‘ 
 ‘

 ‘ ‘ (‘0‘‘(‘‘
1/ ‘
 ‘/‘
 
‘?:‘  ‘1‘
 / ‘ /‘‘‘2 ‘<
 ‘
 ‘?2< :‘‘
‘‘
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘;‘ ‘
‘ 0‘1‘ ‘‘

‘ ‘


‘
/‘‘ 
‘ 
‘

 
‘‘
‘7 ‘‘‘1
‘ ‘
‘  
‘‘ ‘
0‘‘
‘ 
 ‘ ‘  ‘
‘
  0‘
‘ ‘ 0‘ 
// ‘‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
 
‘
‘
I‘K‘80#‘5‘ ‘ ‘5‘808!‘‘5‘4 ‘L‘8088+‘‘5‘46‘
‘
3 
‘‘
‘ (‘=‘88>‘ 
 ‘ 
‘ 
 ‘‘ ‘ 
‘‘
 
‘ ‘? ‘
 
‘ ‘3< 0‘ 
/‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘;‘ ‘
‘‘8‘ 
‘ ‘‘1‘ ‘‘  / ‘ ‘ 
‘
 
‘
‘ ‘‘‘8‘ ‘  ‘‘ ‘‘8‘‘ / ‘
 0‘‘(‘  ‘
‘‘
‘ è‘;‘‘ ‘? ‘ 
‘ ‘‘2< ‘ ‘ ‘ ‘
 
 0‘ 

‘
‘
‘  ‘
‘ 

‘ :0‘
‘ è%‘;‘‘
 ‘?
(‘ ‘ 
‘‘ ‘
‘
 
‘ 0‘ ‘
‘ 
0‘
 ‘  :‘
‘

^
2‘ ‘ 
‘ 0‘ 1‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘;‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ ‘

‘
‘
‘  ‘‘ ‘ ‘
 
0‘‘‘ 
‘ 
‘‘  0‘

‘ ‘3(‘</ ‘ ‘
$ ‘1‘ ‘ ‘ ‘ 

‘‘
‘


‘
/‘‘ 
‘‘ 
‘
 
‘ 
‘ ‘ ‘
 
‘‘‘/‘%‘A
‘ ‘ ‘ 
‘M‘ M0‘

‘ / ‘ 
/1 
‘ 

‘ 
‘‘2< ‘ 
‘ 

‘
‘‘ 0‘ ‘
‘ 
‘.‘
/‘

 ‘ 
‘‘ (.

‘
 


‘
$ ‘
 
 ‘ ‘ ‘‘1‘
‘/‘ ‘ ‘2

‘‘ ‘

‘  
‘‘ 
‘‘

‘
‘0‘ 
‘ 

‘ ‘(1 ‘1‘
‘ ‘
 ‘
 ‘‘ ‘‘‘
 
 

‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 0‘‘ 

‘ 
/1‘ 
‘ ‘ ‘
‘
‘(‘ 

‘ 
/ ‘ ‘  (‘
1‘ 
‘‘2 ‘<
 ‘  ‘G ‘‘9-‘ ‘ 
/1
‘ ‘‘‘2< ‘ 
 ‘&‘
 0‘‘ ‘9-9‘1‘!-‘ 0‘‘‘ ‘98‘ ‘
 ‘#&‘ ‘‘‘

u@#uuè%
‘
6 ‘‘‘  ‘‘999‘ ‘‘
‘‘‘ ‘ 0‘‘

‘
 
‘‘H‘‘‘ ‘ 
/‘

0‘ 

‘ 
‘;‘% ‘‘ ‘
‘

‘ 0‘‘
‘ (‘‘‘
 ‘ ‘0‘ / ‘ 


0‘ ‘ ‘ ‘‘ (0‘1‘ ‘ 
‘

 
‘ ‘ 
  
‘ ‘‘  ‘‘ ‘

‘1 ‘  ‘ 

(0‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘
‘1 ‘ ‘ 
‘‘ ‘% ‘1
‘‘
‘
‘"
‘ ‘‘‘ ‘‘1‘
‘
1/ ‘ 
‘ / ‘‘
H‘0‘‘ ‘‘ ‘ 
‘/ / 0‘‘
‘‘ (‘/ 
0‘
‘
‘
‘ ‘  0‘ (‘ ‘ 1


‘ ‘  ‘ 
 ‘
‘ 1

‘  ‘‘ 
‘ ‘‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘B
‘N O‘ 
‘

‘‘ ‘ (‘ 
‘? 
:0‘‘
‘ (‘ 
‘? :0‘(‘/‘ /‘
/‘‘
*‘ ‘‘ 
‘
  
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 

‘
  
‘( 
0‘(‘ ‘‘0‘1‘ ‘1 ‘ ‘ 
‘‘
(/‘‘ ‘‘0‘‘
‘
 ‘  ‘(‘‘
 ‘ ‘
‘ 
‘ ‘
‘‘
‘‘‘‘
‘‘‘‘
 ‘  ‘2 
‘ 
‘
 ‘  
‘ ‘‘ ‘ 

‘‘‘
‘
 ‘  ‘ ‘ 
‘
‘
‘‘

 ‘ ‘ (‘  ‘ ‘!‘ 
‘9#-‘ ‘7‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ;


‘ ‘‘0‘‘ 
‘ ‘‘
 
 ‘ ‘ ‘ ‘‘

 ‘ 
‘‘
‘ / 0‘ 
‘ ‘ ‘1 
‘ ‘‘? ‘
 
// ‘‘
‘ :0‘(‘
‘‘ 
‘‘
‘ ‘999‘ ‘
‘
, ‘  
‘
‘  ‘  ‘ %  
‘ ‘ ‘ /‘ ‘ /‘ /‘ / ‘
‘ ‘ %
 ‘‘ ‘‘ 1
‘ ‘ ‘ / ‘
 ‘%
 ‘
‘‘ 
‘‘
‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘‘

‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘% ‘ ‘ ‘ 

‘‘ ‘
‘‘ 

‘H 
‘ ‘ 0‘‘‘
‘ ‘ ‘? ‘/ .‘ :0‘( ‘‘
 ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘ 
‘ / ‘ 0‘(‘
 / ‘‘
‘ / ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ 

 
0‘‘‘‘
 
‘ ‘ ‘  ‘ / ‘ /‘ ‘  ‘6 ‘‘‘‘

 1/ ‘ ‘B ‘999‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ /1‘ ‘‘ 
‘‘
 
/‘ ‘
 
‘*‘‘/ ‘ ‘ ‘ 
‘ / ‘ 
‘ ‘ 
 ‘
  ‘
6 ‘‘‘ /‘
‘ / ‘ ‘ 
0‘(‘ 

‘
‘ ‘9#-‘ ‘
'% ‘‘ 

‘ (‘‘‘ 0‘ ‘ ‘‘
‘
‘
‘.
‘1/‘
‘ 


‘‘
3 ‘
‘
w‘ 
‘ ‘ ‘9#-‘‘
w‘ 1/‘ ‘- 4-.-
‘‘

£
w‘ 
 
‘ /‘ ‘‘2< ‘*‘ ‘
‘ ‘1 ‘
 ‘‘

‘

‘‘‘
3 ‘ ‘
w‘ 
 
‘ 
‘ ‘!‘ 
‘9#-‘‘‘ ‘‘ 
‘9)9‘‘‘
w‘ 
‘8.0 G>‘ ‘ /‘ ‘ /‘ ‘/‘‘
 
‘ 
‘ 
‘ ‘
2< ‘‘ ‘"‘%
0‘ ‘10‘ ‘!‘ 
‘999‘0‘  ‘
‘‘(‘ ‘‘ ‘
% ‘ ‘‘ ‘""‘%
0‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ 
‘ 
‘‘
‘ ‘% ‘ ‘
*
‘ ‘
w‘ 
 
‘ 
‘ ‘!‘ 
‘9)-‘‘

-/6‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘‘‘
 
‘ 
‘ 
‘ ‘2< 0‘‘ ‘
‘ ‘‘ ‘% ‘ ‘? 
/ ‘ 
‘ 
‘
 ‘"‘
‘""‘%
:‘
‘
' 5/ 3 28.-.-

 . 2.H‘
‘
7‘
‘1 ‘‘ ‘ ‘‘
w‘ ‘/ ‘2< ‘?"‘%
:0‘(‘ 1‘‘

/ 0‘‘
‘ ‘ ‘ ‘(‘
%
 ‘‘
w‘ 
‘ ‘/ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘0‘(‘
‘‘ 
‘
 
‘‘
* ‘/ /‘B
‘A 
‘I
‘?""‘%
0‘‘BAI:‘H ‘

/ ‘‘‘ 
‘+0!‘ ‘
‘‘?‘ 
‘2< ;:‘‘ ‘‘BAI0‘‘0‘ ‘;‘‘ ‘‘2< ;
‘‘
2 
/‘(1
/‘ 
 ‘
 

‘ 
‘
‘‘2< ‘
‘BAI‘‘
‘ (‘
1
‘ ‘  
‘" 
‘ ‘‘‘"‘%
‘ 
‘‘ /‘ ‘
‘ ‘2< ‘

‘ ‘ ‘‘‘%
 0‘‘ 
‘‘ (‘ 

 ‘‘
‘‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘=‘‘ ‘‘6 ‘ ‘‘ 
‘ ‘
.
‘ 
‘ 
/ ‘ ‘ ‘ (‘
‘‘  ‘‘ 
‘‘ ‘
 ‘
7‘ (1

‘ ‘2< 0‘ ‘ 
‘‘  ‘‘ ‘‘% ‘ ‘?""‘
%
:‘‘ 1‘‘ ‘%
 ‘BAI‘ 
/‘‘
 /‘ ‘‘ ‘2
‘
 
‘ ‘ ‘
‘ ‘1/‘ ‘(‘
‘‘ ‘% ‘ ‘‘
‘
"

‘ ( 0‘ 
/ ‘
 
 ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘

 
‘ ‘
  ‘
‘
‘ ‘ 
‘
‘ 
‘/‘

‘ ‘‘  ‘
6 ‘‘‘ 
‘‘/‘
 ‘(‘
‘ ‘ 
0‘1‘ 

‘ 


 ‘ 
‘‘ ‘

0‘ ‘‘‘
‘ 
‘ ‘‘% ‘  ‘‘
‘
=.-7G
 . .2 28.:/ - 5 :
7‘ ‘
‘‘ ‘‘1‘ ‘ 0‘/‘‘ 
‘ ‘ 
‘
 ‘ 
‘/ 
‘‘
 
 ‘ ‘ ‘‘2< ‘
‘BAI0‘ 
‘ 
 
‘‘‘‘

‘""‘%
‘7 ‘‘ ‘‘‘
‘
‘‘ 1‘ ‘ 


‘1‘ 

 0‘ 
‘ ‘% ‘1/‘ ‘  ‘ ‘ ‘$  0‘ ‘ 0‘
(/‘ 
‘‘ ‘
 
 ‘ ‘ ‘ 
‘‘
0‘
‘1/‘% ‘‘

‘ 1
‘ 
//‘
 ‘/ / ‘
‘  

‘‘‘
‘
u -
6>
‘‘ 
‘ 
‘‘ 
‘ ‘ 0‘(/‘ 1‘
‘‘ ‘‘
P‘ ‘
‘ 
‘‘‘‘
P‘ ‘ ‘‘ 
 ‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘‘
P‘ ‘ ‘ ‘ /‘ ?
 :‘ ‘ 
 ‘ 1 
‘ 

 ‘ ‘ ‘ 

 
‘ 

‘
 
‘‘
P‘7 ‘
 ‘1‘ ‘‘ ‘
‘
0‘‘(‘ ‘
‘ 

‘
 
‘‘
7‘  
‘ 1‘ 
 
0‘1‘‘  
/‘ ‘
 
‘ 
‘1
‘ 
‘ /‘‘
‘0‘
‘ ‘ ‘ ‘ 0‘(‘ 
‘ / ‘ ‘
‘ ‘ 
‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘
 
‘
‘
E( ‘ ‘88‘' ‘ ‘‘ ‘ ‘
 
‘ ‘C
 ‘7‘88 Q‘‘C ‘A
0‘
‘0‘7
 ‘
7 
 
‘G‘ 
‘ ‘‘‘
‘ ‘ ‘‘
‘ 

R‘D
‘A ‘B
 ‘' ‘J889 Q‘C‘3(‘
"‘ ‘‘ ‘2‘A ‘B
 ‘' ‘7‘889 ‘
‘
m