You are on page 1of 50

isibleotd

dah iv

ah#hazv
#fa

isibleelt

memoria anual 2018


2 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017
pax
índice

Presentación ................................................................................................. 5

Da Asociación ................................................................................................. 7

Obxectivos ...................................................................................................... 8

Xunta Directiva ............................................................................................ 10

APARTADOS

1. TALLERES ...................................................................................................... 13

1.1 Talleres ao longo do curso ............................................................... 15

1.2 Talleres puntuais ............................................................................... 22

1.3 ACTIVIDADES ............................................................................................ 24

2. ATENCIÓN AOS SOCIOS E ÁS FAMILIAS ...................................................... 27

2.1.A Citas socios ......................................................................................... 29

2.1.B Citas FAMILIAS ..................................................................................... 29

2.2 Visitas a centros educativos dos nosos socios (provincia) ..... 30

3. FORMACIÓN TDAH ....................................................................................... 33

3.1.A Formación en centros educativos ............................................... 35

3.1.b Formación en centros educativos. Convenio de colaboración


co concello de cambre ................................................................... 35

3.2 Charlas e conferencias .................................................................... 37

4. RELACIÓNS INSTITUCIONAIS, COMUNICACIÓN, REDES ............................ 39

4.1 Relacións Institucionais [RR.II.]: Fegadah ...................................... 41

4.2 comunicación externa, xestión social media ............................. 42

5. ingresos e gastos ................................................................................... 47

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


3
pax
“Contáronmo e esquecino,
o ví e entendino,
fíxeno e aprendino”
Confucio

4 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
presentación

Que é ANHIDACORUÑA?
É unha asociación sen ánimo de lucro, que traballa para defender e
salvagardar os dereitos das persoas con déficit de atención con/sen
hiperactividade, facilitar a súa integración na sociedade e dar apoio,
orientación e información ás familias afectadas.

Como se creou?
O 26 de maio de 2004 uníronse en Vigo, un grupo de pais con fillos
afectados polo TDAH dando lugar a ANHIDA. Tras este inicio, no ano
2008 comezan as reunións de familias da área herculina que darán
lugar a ANHIDACORUÑA, formalizándose finalmente en 2010, grazas á
colaboración do Concello de Culleredo.

Que é o TDAH?
O trastorno por Déficit de Atención con ou sen Hiperactividade, é un
problema neurolóxico que afecta ao 5-7% dos nenos en idade escolar.
Os nenos con TDAH teñen problemas para controlar a súa actividade,
impulsos e/ou fixar a atención. Isto trae consigo dificultades no
rendemento escolar, de conduta e de relación, así como baixa autoestima,
entre outros problemas.

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


5
pax
6 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017
pax
Da Asociación:

ANHIDACORUÑA somos un grupo de nais e pais de nenos afectados


polo TDAH (trastorno por déficit de atención con/sen hiperactividade)
nas súas diferentes manifestacións, na provincia da Coruña. Traballamos
para loitar por un desenvolvemento digno e completo dos nosos fillos,
de forma integral e dentro dun marco plural e respectuoso cos Dereitos
do Neno, contemplando a atención á diversidade como prioritaria e po-
tenciando o valor engadido que eles representan para as nosas familias,
comunidade educativa e sociedade en xeral.

A finais de 2010, debido á alta demanda de atención de servizos para


familias con membros afectados polo TDAH, constituímonos como unha
asociación independente: ANHIDACORUÑA.

A Asociación, constituída sen ánimo de lucro, ten personalidade xurídica


propia, independente dos seus asociados.

ANHIDACORUÑA está inscrita nos seguintes rexistros:


• Entidades Prestadoras de Servizos Sociais Nº E-5732. Xunta de Galicia
• Entidade Sanitaria Acreditada Nº C-15-003603. Xunta de Galicia
• Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia Nº 15.493-1ª
• Rexistro Municipal de Asociacións Concello de Culleredo Nº 128
• Rexistro Municipal de Asociacións Concello de A Coruña Nº 532

Somos, ademais, membros de:


• Membro da Federación Galega de Asociacións de Déficit de Atención e
Hiperactividade.
• Membro da Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de
Atención e Hiperactividad.
• No ano 2014, por iniciativa de ANHIDACORUÑA constituese ESCOLA
INCLUSIVA, da que é membro fundador, xunto con ASPERGA, ATELGA,
AGADIX e a Unidades de Altas Capacidades da Facultade de Psicoloxía
da USC.

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


7
pax
OBXECTIVOS:

ANHIDACORUÑA establece dentro dos seus obxectivos:

a) Defender e salvagardar os dereitos das persoas con Déficit de Aten-


ción e/ou Hiperactividade.

b) Tentar mellora a calidade de vida das persoas obxecto da nosa aten-


ción.

c) Facilitar a integración destas persoas na sociedade, detectando e pre-


vindo condutas antisociais

d) Potenciar e axudar no crecemento e maduración persoal de nenos con


este trastorno.

e) Dar apoio, orientación e información ás personas afectadas.

f) Fomentar o estudo da Hiperactividade e do Déficit de atención

g) Promover e realizar campañas de información e mentalización social


para difundir o coñecemento e a realidade das persoas con TDAH.

h) Potenciar o movemento asociativo de pais e familiares afectados

i) Buscar a colaboración, de todo tipo, dos Centros Escolares, tanto pú-


blicos como privados.

j) Solicitar a colaboración e cooperación dos Organismos de Administra-


ción, tanto Central como Autonómica, así como de Entidades priva-
das, nacionais e Internacionais, para a consecución destes fins.

8 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
k) Organizar e realizar todas as Actividades Educativas, benéficas e de
formación do profesorado e dos profesionais da saúde relacionados
coas persoas con TDAH, necesarias para garantir a atención especia-
lizada que se requira.

l) Representar aos seus membros, a petición propia e en cuestións de


interese xeral, ante as entidades públicas, privadas, e demais organis-
mos.

m) Promover todas cantas actividades sexan necesarias en beneficio da


igualdade de oportunidades para persoas de ambos con TDAH.

n) Establecer e manter relacións de colaboración con outras organiza-


cións que teñan obxectivos similares, intercambiando información,
experiencias e servizos.

ñ) Impulsar e potenciar a cultura e o deporte como actividades funda-


mentais para o normal desenvolvemento das persoas con TDAH,
creando, se é necesario, os servizos que poidan axudar ao coidado e
desenvolvemento das mesmas.

o) Promover medidas e accións que faciliten a formación e inserción so-


ciolaboral de persoas con TDAH.

p) Reivindicar ante as Administracións públicas calquera, dos dereitos


nos que se vexan discriminadas as persoas con TDAH.

q) Crear cuantos servizos de tipo especializado sexan necesarios para o


adecuado tratamento rehabilitador e de promoción da integración so-
cial das persoas con TDAH, así como para a atención ás súas familias.

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


9
pax
Dª Pilar Castiñeria Chamorro, Presidenta de ANHIDACORUÑA e Vicepresidenta de FEGADAH

10 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
Xunta directiva:

ANHIDACORUÑA está administrada por unha Xunta Directiva, con


cargos non remunerados, e que ao 01 de xaneiro de 2017 estaba formada
polos seguintes membros:

Presidenta: Dª Pilar Castiñeria Chamorro


Vicepresidente: D. Herminio Martínez Fernández
Secretaria: Dª Mª del Carmen Lage Angulo
Tesoreira: Dª Ana María Díaz Pacios
Vogal 1ª: Dª Sandra Moar Sánchez
Vogal 2ª: Dª Helena Pardo Larrú

socios:

ANHIDACORUÑA ao 31 de decembro de 2017, tiña rexistrados como


familias asociadas máis de 252, superando os 800 beneficiarios entre
fillos e pais.

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


11
pax
12 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017
pax
1
TALLERES

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


13
pax
A
NHIDACORUÑA somos un grupo de familias de nenas e nenos afectados polo TDAH
(trastorno por déficit de atención con ou sen hiperactividade) nas súas diferentes
dad
eo
sibl td
manifestacións, na provincia da Coruña. Traballamos conxuntamente para loitar por un
desenvolvemento digno e completo das nosas fillas e fillos, de forma integral e dentro dun
ah
ah# aivi

marco plural e respectuoso cos Dereitos do Neno, considerando a atención á diversidade


#hazvi
f

como prioritaria e potenciando o valor engadido que eles representan para as nosas En
sibl ltd familias, comunidade educativa e sociedade en xeral. En
ee M
M
me DÉFICIT
DE
Pontedeu NOS CON
de NAS E NE IVIDADE
e Cabana N DE NE CT
ASOCIACIÓ CON/SEN HIPERA
antiños N bleo
ATEN CIÓ
isi td

S
dah iv

ah#hazv
#fa

isibleelt

Consellería de Educac
omos unha asociación aberta a todos aqueles que queiran colaborar connosco ou estean
Consellería de Sanida
interesados en adquirir novos coñecementos sobre o TDAH, teñan familiares afectados [Xunta de Galicia]
e desexen achegar ideas ou compartir experiencias, beneficiarse dos nosos proxectos ou
axudarnos nas nosas actividades. Todos son ben recibidos e revalorizan a nosa organización.
Nas diversas liñas de traballo, loitamos polo cumprimento dos principios éticos básicos altas cap
acidades · asp
erger · dislexia · tdah · transtorno específico

para que as familias afectadas obteñan unha atención sanitaria e educativa axustadas ás
FORMACIÓN A PROFES
IONAIS necesidades de cada un baixo condicións óptimas de equidade e accesibilidade.
Formación continuada
a profesionais da edu
Consellería de Educaci cación e voluntariado,
ón, así como con concell en colaboración coas
Formación sobre TDAH os da provincia da Coru
en centros escolares. ña.
Formación do profeso
rado a través de conven
Formación do profeso ios con centros universi
rado de reforzo post-es tarios (UDC).
Talleres para profesores colar.
de ensino infantil, prim
Ensino do manexo do aria e secundaria.
TDAH na aula.
COMUNICACIÓN E DIF
USIÓN
Colaboración na implant TALLERES · CURSOS
ación do Protocolo de · SEMINARIOS · ASESOR
sanitario. consenso sobre TDAH Talleres psicopedagóxic AMENTO · XORNADAS
nos ámbitos educativo os dende os 6 anos ata
Implantación de docum y Valoracións psicopedag idade adulta.
ento único de comunic óxicas enfocadas á par
Difusión do TDAH a trav ación entre médicos e Orientación laboral e aca ticipación dos nenos nos
és de web, redes sociais profesores. démica para adultos e nosos obradoiros.
Colaboración cos proxec e medios de comunicació Seguimento e avaliación estudantes con TDAH.
tos de investigación, form n. do rendemento obtido
Desenvolvemento e pro ación continuada e ava Taller de control de imp nos talleres.
moción de uso de Bibliot nces en TDAH. ulsos a través do teatro.
Participación en Congres ecas e acceso á informa Talleres de terapia asis
os Autonómicos, Naciona ción. tida con animais.
Participacion en Congres IOS is e Internacionais sob Escola de Pais.
Organización de Xornad IDADEgos
os Gale S A S deOCEdu caci
. ón. m ilias.
re TDAH.
b re s fa Taller de audición e ling
ColaboracióVnICcon E ACTIV
S out
as TDAH te
e po liIDA
demANH CORa te nción. á
UÑA leot uaxe.
ER
IO ras as e d
es lúdicasonciac iónsazos p a ra sib da Taller de deporte integrad
ColaborSació idadout de esp de nenos con NEAE. ativas. Taller de reeducación ped
o.
Actinvcon
ah ivi

sió ciac rm
h#hazvi

dras
e ceaso ións . de TDAH gale e s fo agóxica.
ios ado idadgas.
#fa

Conven do voluntari ns para activ cidas.


Taller de terapia ocupac
ional.
to ió favore
Fomen con instituc a. ias des
Asesoramento individu
sib td
io tu m il
leel al a familias.
v e n M u v o. s fa
Con da cati aá
de Axu o e edu ra axud
Grupos ento xurídic s sociais pa
e s o ra m a s u n to
As con
ración
Colabo

s.
radoiro
sos ob

14 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
1. TALLERES E ACTIVIDADES PARA SOCIOS.

Dentro da asociación levan a cabo diferentes talleres co obxecto de


traballar as dificultades das nenas e nenos, adolescentes e adultos con
TDAH.

Parte destes talleres realízanse ao longo do curso académico e outros tan


só de forma puntual durante o ano.

Á parte, realizamos actividades de carácter lúdico enfocadas


principalmente a facilitar a convivencia e o achegamento entre os nosos
socios e favorecer o posterior traballo entre profesionais e os nenos,
adolescentes e adultos, dentro dun ambiente de confianza.

1.1 Talleres ao longo do curso:

Talleres psicopedagógicos
Realízanse ao longo do curso escolar cun total de 90 nenas e nenos
e adolescentes repartidos en grupos que non superan nunca os 6 nos
SERVICIOS E ACTIVID
ADES A SOCIOS grupos de peques, e os 12 no resto dos grupos, co fin de que o grupo
Actividades lúdicas e de
Convenios de cesión de
tempo libre.
espazos para atención
poida funcionar do modo que queremos cos mellores resultados.
Fomento do voluntariad ás familias.
o.
Convenio con institucións
para actividades form
Grupos de Axuda Mutua ativas.
.
Asesoramento xurídico
e educativo. Nestes talleres trabállanse, principalmente todas as dificultades
Colaboración con asunto ibleot
vis
das. propias do TDAH.
s sociais para axuda ás
familias desfavoreci
da
dah ai

h#haz
#f

vis
ibleelt

Para a realización destes talleres contamos coa colaboración dos


concellos de Culleredo, A Coruña, Miño, Cabana de Bergantiños e
Bergondo que nos ceden locais para a realización dos mesmos, así
como coa subvención da Deputación da Coruña que sufraga parte dos
gastos dos mesmos, procurando que tanto as nenas e nenos así como
as súas familias poidan acceder a eles a un prezo moi reducido.

No ano 2017 levaronse a cabo parte de dous cursos escolares (2016/2017


de xaneiro a Maio e 2017/2018 de outubro a decembro)

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


15
pax
Talleres psicopedagóxicos
De xaneiro a maio curso 2016/2017:

TALLER DIRIXIDO POR XAN FEB MAR ABR MAI


Belén Manzano
GRUPO 1 7 7 8 8 8
Juan Ramos
Belén Manzano
GRUPO 2 10 10 9 9 9
Juan Ramos
Rocío Cantero
MEDIANOS 13 13 13 12 12
Alba Vila
Xabier Pensado
ADOLESCENTES 7 8 9 9 9
Yolanda Ordoñez
Adelaida Pittaluga
TEATRO ADOLESCENTES 10 10 11 10 10
Edison Vallejo
Edison Vallejo
DEPORTE 9 9 9 9 9
Rocío Cantero

De outubro a decembro curso 2017/2018:

TALLER DIRIXIDO POR OUT NOV DEC


Belén Manzano
GRUPO 1 9 11 11
Marga Arcay
Rocío Cantero
GRUPO 2 8 7 7
Alba Vila
Belén Manzano
GRUPO 3 11 9 9
Juan Ramos
Ana C. Diez
GRUPO 4 8 8 8
Juan Ramos
Alba Vila
GRUPO 5 8 8 8
Edison Vallejo
Yolanda Ordoñez, Raúl Taboada,
GRUPO 6 13 11 11
Juan Ramos
TALLER DE CORRER Juan Ramos 5 4 4

16 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
Talleres de creatividade e control de impulsos
Este ano formouse un só grupo de adolescentes, trabalando de xaneiro
a maio.
De xaneiro a maio curso 2016/2017:

LUGAR DE
TALLER HORARIO DIRIXIDO POR XAN FEB MAR ABR MAI
CELEBRACION
Control de Sábados
Centro Cívico Adelaida Pittaluga
impulsos para de 12:00 a 10 9 8 8 7
Pescadores. A Coruña Edison Vallejo
adolescentes 13:30

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


17
pax
Taller de Deporte Inclusivo
En ANHIDACORUÑA, cremos moi importante ofrecer unha actividade
deportiva aos nosos mozas e mozos co fin de traballar a mellora no
autocontrol emocional e a impulsividad, mediante adestramento
psicomotriz en habilidades sociais e así facilitar a súa inclusión grupal.
Cada curso gústanos ir buscando novas cousas que facer polo que
tamén cambiamos o nome á nosa actividade.
De xaneiro a maio curso 2016/2017:

LUGAR DE
TALLER HORARIO DIRIXIDO POR XAN FEB MAR ABR MAI
CELEBRACION
Sábados
DEPORTE IES Eduardo Blanco Edison Vallejo
de 17:30 a 8 8 9 9 9
INCLUSIVO Amor - Culleredo Rocío Cantero
19:00

18 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
Taller de Reeducación pedagóxica
Este taller trata de conseguir que os nosos usuariospara poder mellorar
a discriminación de estímulos irrelevantes conseguindo dese xeito
maiores tempos de atención sostida. Adquírense tamén múltiples
técnicas de memorización, ademais incídese moito nos procesos de
planificación e organización no referido o estudo, o que repercutirá
nunha maior autonomía a hora de realizar as súas tarefas.
Por último e tamén importante aprender métodos de síntesis de
ideas principais e conseguir plasmalas de maneira visual. Lévase a
cabo, prioritariamente no noso local de ANHIDACORUÑA C/Amparo
López Jean, aínda que, desde o ano 2015 contamos cun local cedido
polo Concello de Culleredo para poder dar servizo á gran demanda que
temos
De xaneiro a maio curso 2016/2017:
LUGAR DE
TALLER HORARIO DIRIXIDO POR XAN FEB MAR ABR MAI XUN
CELEBRACION
- Luns a Xoves de Juan Ramos
Local ANHIDACORUÑA,
Reeducación 15:30 a 20:30 Margarita Arcay
R/ Amparo López Jean, 32 32 34 34 33 24
pedagóxica - Venres de 15:30 Rocío Cantero
25 Culleredo
a 18:30 Alba Vila

De novembro a decembro curso 2017/2018:

LUGAR DE
TALLER HORARIO DIRIXIDO POR SET OUT NOV DEC
CELEBRACION
- Luns a Xoves Juan Ramos
Local ANHIDACORUÑA,
Reeducación de 15:30 a 20:30 Margarita Arcay
R/ Amparo López Jean, 26 40 40 42
pedagóxica - Venres de 15:30 Rocío Cantero
25 Culleredo
a 18:30 Alba Vila

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


19
pax
20 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017
pax
Taller de pais
Consideramos de suma importancia formar aos pais para que estes
saiban entender o TDAH, poidan afrontar todas as dificultades que se
lles expoñen no día a día cos seus fillos e reforzar todo o aprendido nos
talleres psicoeducativos.
Este curso o taller de pais enfocouse de forma diferente, seguindo,
o de pais de peques sendo sesións quincenais mentres que o resto
comezaron en 2016 en sesións semanais durante un espazo de tempo
máis reducido e con outro enfoque que se pretende menos teórico e
máis participativo.

De xaneiro a maio curso 2016/2017:

LUGAR DE
TALLER HORARIO DIRIXIDO POR XAN FEB MAR ABR MAI
CELEBRACION
Local ANHIDACORUÑA, Juan Ramos
Taller de pais I Venres alternos
R/ Amparo López Jean, Belén Manzano 24 20 25 26 25
PEQUES de 20:00 a 21:30
25 Culleredo Alba Vila
Local ANHIDACORUÑA, Yolanda Ordoñez
Taller de pais II Venres alternos
R/ Amparo López Jean, Rocio Cantero 8 8 9 7 10
Adolescentes de 20 a 21:30
25 Culleredo Xabi Pensado

De outubro a decembro curso 2017/2018:

TALLER LUGAR DE CELEBRACION HORARIO DIRIXIDO POR OUT NOV DEC


Marga Arcay
Local ANHIDACORUÑA,
Taller de pais I Venres alternos Belén Manzano
R/ Amparo López Jean, 25 34 26 22
PEQUES de 20:00 a 21:30 Alba Vila
Culleredo
Rocío Cantero
Ana C. Diez
Local ANHIDACORUÑA,
Taller de pais II Venres alternos Juan Ramos
R/ Amparo López Jean, 25 13 11 13
Adolescentes de 20:00 a 21:30 Raúl Taboada
Culleredo

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


21
pax
1.2 Talleres puntuais:

Taller de atención co noso can “Seven”


Para nenos a partir de 9 anos, consta de 6 sesións, impartido por Juan
Ramos e Marga Arcay

Taller Lectoescritura
Unha maneira distinta de afondar nos procesos de lectoescritura
para os máis pequenos da asociación. Taller impartido por Alba Vila
e Lorena Pena

Taller psicopedagóxico con Seven


Para nenos e nenas a partir de 6 anos, este taller ten duración no tempo
e é impartido por Belén Manzano, Marga Arcay e Javier Fernández

Taller de afrontamento de exames


Realizado durante un fin de semana cunha duración de 4 horas
abórdanse os temas máis importantes a hora de planificar e realizar
un exame. Impartido por Belén Manzano, Juan Ramos e Ana C. Diez.

Taller de matemáticas divertidas


Realizado durante os meses de verán búscase unha maneira distinta
de traballar os conceptos básicos matemáticos do último ciclo de
educación primaria. Impartido por Marga Arcay e Juan Ramos

Taller de Habilidades Sociais con Seven


Para nenos a partir de 9 anos, consta de 6 sesións, impartido por Juan
Ramos e Marga Arcay

Taller de iniciación o running


Aproveitamos o deporte para mellorar a autoestima, a planificación e
organización e traballar as relacións sociais cos iguais. Taller impartido
durante os meses de verán dous días por semana. Impartido por Juan
Ramos.

22 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA
23
pax
1.3 Actividades:

DATAS ACTIVIDADE RESPONSABLES


27/01/17 Reunión Club de Leones Marineda Pilar Castiñeira
Presentación do libro “Limaduras de prata” da nosa
16/02/17 Pilar Castiñeira
colaboradora Luisa Abad
20/02/17 Charla para país sobre Educación Nutricional Equipo ANHIDACORUÑA
25/02/17 Fiesta de Carnaval ANHIDACORUÑA Equipo ANHIDACORUÑA
Participación no programa de televisión “Escola de
25/04/17 Pilar Castiñeira e Javier Estévez
Pais”
19/05/17 Taller sobre diversidad IES Lamas de Castelo, Carnota Juan Ramos e Belén Manzano
09/06/17 Participación xornada Leobén Juan Ramos e Alba Vila
Entrega certificación acreditativa entidade
04/07/17 Pilar Castiñeira
colaboradora da Facultade de Psicoloxía da USC
Participación con Seven no campus de verán do
12/07/17 Javier Fernández Mallo e Seven
Sporting Burgo
24/07/17 Campamento ANHIDACORUÑA Equipo ANHIDACORUÑA
Javier Fernández Mallo, Belén Manzano e
31/08/17 Visita Seven campus patinaxe inclusivo
Seven
23/12/17 Actuación teatro Ruiseñor a favor de ANHIDACORUÑA Pilar Castiñeira

24 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA
25
pax
26 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017
pax
2
ATENCIÓN
AOS SOCIOS E
ÁS FAMILIAS

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


27
pax
28 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017
pax
2. aTENCIÓN Aos SOCIOS e ás familias.

Unha dos labores fundamentais desta asociación consiste en dar apoio


aos nosos socios nas dificultades que lles xorden no día a día tanto na súa
casa como no campo educativo ou sanitario. Ao longo do mes atendemos
tanto telefónicamente como a través de citas persoais nas que tratamos
de atopar a mellor solución para cada caso.

2.1.A Citas realizadas ao longo do ano para atender aos nosos socios:

MES Nº SOCIOS ATENDIDOS


XANEIRO 7
FEBREIRO 15
MARZO 6
ABRIL 8
MAIO 8
XUÑO 9
XULLO 7
AGOSTO 7
SETEMBRO 12
OUCTUBRE 14
NOVEMBRO 4
DECEMBRO 4
101

2.2.B Citas realizadas ao longo do ano para atender ás familias:

MES NºFAMILIAS ATENDIDAS


XANEIRO 31
FEBREIRO 21
MARZO 20
ABRIL 24
MAIO 21
XUÑO 15
XULLO 16
AGOSTO 4
SETEMBRO 18
OUCTUBRE 11
NOVEMBRO 21
DECEMBRO 11
213 29
2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA
pax
2.2 Visitas a centros educativos dos nosos socios (provincia). Reunións
con tutores, orientadores ou directores

MES Centros educativo visitadOS


CEIP FERNÁNDEZ LATORRE
CEIP ALBORADA
XANEIRO IES SALVADOR DE MADARIAGA
IES BARCALA
IES MARIA CASARES
IES URBANO LUGRIS
FEBREIRO IES FERNANDO WIRTZ
IES BLANCO AMOR
IES CULLEREDO REGO DE TRABE
IES O MOSTEIRÓN - SADA
COELGIO TIRSO DE MOLINA - FERROL
CEIP DE TARRIO
CEIP ALBORADA
IES BLANCO AMOR
marzo CEIP GRAXAL
IES MOSTEIRÓN -SADA
IES MARIA CASARES
CPI FEANS
COLEGIO GRANDE OBRA DE ATOCHA
CPI CASTRO BAXOI - MIÑO
IES FERNANDO WIRTZ
LICEO LA PAZ
ABRIL IES ALFONSO X O SABIO - A BARCAL
CIFP SOMESO
CEIP DE PRATICAS (ANORMAL)
HOGAR SANTA MARGARITA
IES MOSTERIRÓN-SADA
COLEGIO PÚBLICO DE CARNOTA
MAIO
CIFP SOMESO
IES ELVIÑA
IES BALNCO AMOR
COLEGIO MONTEGRANDE
GRANDE OBRA DE ATOCHA
XUÑO IES URBANO LUGRIS
CEIP CAMBRE

30 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
MES Centros educativo visitadOS
XULLO
AGOSTO
CIFP SOMESO
IES BLANCO AMOR
IES DAVID BUJÁN
CEIP MANUEL MURGUIA
SETEMBRO
CEIP CRUZ DO SAR - BERGONDO
IES DAVID BUJÁN
GRANDE OBRA DE ATOCHA
LICEO LA PAZ
HOGAR DE SANTA MARGARITA
IES SARDIÑEIRA
IES BLANCO AMOR
OUTUBRO IES SALVADOR DE MADARIAGA
COLEGIO MONTESPIÑO
CIFP SOMESO
CPI CASTRO BAXOI - MIÑO
IES REGO DE TRABE - CULLEREDO (3/11/2017)
IES REGO DE TRABE - CULLEREDO (9/11/2017)
COLEGIO ALBORADA
NOVEMBRO IES BLANCO AMOR
CPI CASTRO BAXOI - MIÑO
IES BLANCO AMOR
CIFP SOMESO
GRANDE OBRA - BETANZOS
DECEMBRO IES CALVO SOTELO
CIFP SOMESO

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


31
pax
m
co
a.
un
or
ac
id
nh
a
w.
ww

32 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
3
FORMACIÓN
TDAH

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


33
pax
34 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017
pax
3. formación

Como parte da difusión sobre o TDAH, temos especial interese en formar


aos nosos profesores para que os nenos poidan contar cunha mellor
calidade na atención especial que necesitan.
Atopámonos cunha gran acollida nos centros onde realizamos as
formacións, estamos encantados de que moitos repitan á experiencia
máis adiante.

3.1.A Formación en centros educativos:


Iste ano intervimos en:

DATAS CENTRO FORMACIÓN DOCENTE

10/01/17 CPR AYALA Charla clínica Javier Estévez

11/01/17 CPR AYALA Charla pedagóxica Lidia Gómez

17/01/17 CRP GRANDE OBRA DE ATOCHA Charla pedagóxica Belén Manzano

19/01/17 CPR AYALA Charla pedagóxica Belén Manzano

31/01/17 CPR AYALA Charla pedagóxica Lidia Gómez

01/02/17 IES TRASANCOS Charla pedagóxica Lidia Gómez

06/02/17 IES CASTRO DA UZ Charla pedagóxica Rocio Cantero

06/02/17 IES MONCHO VALCARCE Charla pedagóxica Yolanda Ordoñez

11/02/17 IES CASTRO DA UZ Charla clínica Javier Estévez

20/02/17 IES A SARDIÑEIRA Charla pedagóxica Juan Ramos

13/03/17 IES BLANCO AMOR Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano

14/03/17 IES BLANCO AMOR Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano

18/04/17 CPR AYALA Gamificación Juan Ramos e Belén Manzano

25/04/17 CEIP ISIDRO PARGA PONDAL Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano

04/05/17 IES BLANCO AMOR Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano

08/05/17 IES BLANCO AMOR Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano

19/05/17 IES LAMAS DE CASTELO Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano

29/05/17 ESCUELA INFANTIL DE BERGONDO Charla pedagóxica Juan Ramos

Segue na seguinte pax.

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


35
pax
3.1.B Formación en centros educativos (Convenio de Colaboración co
Concello de Cambre):

DATAS CENTRO FORMACIÓN DOCENTES


06/10/17 CEIP Emilio González López Adiccións tecnolóxicas Juan Ramos
09/10/17 CEIP O Graxal Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano
10/10/17 CEIP Emilio González López Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano
16/10/17 CEIP O Graxal Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano
16/10/17 IES David Buján Intelixencia emocional Juan Ramos e Belén Manzano
17/10/17 CEIP Emilio González López Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano
20/10/17 CEIP O Graxal Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano
23/10/17 CEIP O Graxal Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano
23/10/17 IES David Buján Intelixencia emocional Juan Ramos e Belén Manzano
27/10/17 CEIP Emilio González López Adiccións tecnolóxicas Juan Ramos
30/10/17 CEIP Portofaro Sensibilización na aula Juan Ramos e Belén Manzano
30/10/17 IES David Buján Intelixencia emocional Juan Ramos e Belén Manzano
30/10/17 IES David Buján Formación o profesorado Juan Ramos
03/11 /17 CEIP Portofaro Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
CEIP Portofaro Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
IES David Buján Inteligencia emocional Juan Ramos e Belén Manzano
06/11/17
IES David Buján Inteligencia emocional Juan Ramos e Belén Manzano
CEIP Emilio González López Formación a familias Juan Ramos e Belén Manzano
07/11/17 CEIP O Graxal Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
IES David Buján Inteligencia emocional Juan Ramos e Belén Manzano
13/11/17
IES David Buján Adicciones tecnológicas Juan Ramos e Belén Manzano
14/11/17 CEIP O Graxal Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
17/11/17 CEIP Portofaro Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
CEIP O Graxal Adicciones tecnológicas Juan Ramos e Belén Manzano
20/11/17 IES David Buján Adicciones tecnológicas Juan Ramos e Belén Manzano
IES David Buján Inteligencia emocional Juan Ramos e Belén Manzano
21/11/17 CEIP Emilio González López Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
24/11/17 CEIP Portofaro Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
CEIP O Graxal Adicciones tecnológicas Juan Ramos e Belén Manzano
27/11/17
IES David Buján Adicciones tecnológicas Juan Ramos e Belén Manzano
28/11/17 CEIP Emilio González López Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
01/12/17 CEIP Gonzalo Torrente Ballester Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
CEIP Portofaro Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
04/12/17
IES David Buján Adicciones tecnológicas Juan Ramos e Belén Manzano
11/12/17 CEIP Portofaro Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano
15/12/17 CEIP Gonzalo Torrente Ballester Sensibilización en el aula Juan Ramos e Belén Manzano

36 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
3.2 Charlas e conferencias / Aprendemos e participamos

DATAS CENTRO FORMACIÓN DOCENTE

11/02/17 Charla sensibilización TDAH As Pontes Javier Estévez


Javier Estévez, Juan Ramos, Marcelo
13/05/17 Grazas a diversidade Centro Cívico Carvalho Calero - Ferrol
Castelo, Javier Cudeiro
Xornadas Leoben:
10/06/17 Centro Ágora - A Coruña Juan Ramos e Alba Vila
“Seven chega a biblioteca”
Atención educativa o alumnado con
17/10/17 Santiago Berta Pérez y Juan Ramos
TDAH na aula

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


37
pax
38 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017
pax
4
RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS,
COMUNICACIÓN,
REDES …

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


39
pax
A nosa Presidenta, en nome de ANHIDACORUÑA recibindo do Rector da Universidade de Santiago de Compostela a
acreditación como institución colaboradora da mesma nas áreas de coñecemento de Psicoloxía.

40 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
4. RELACIÓNS INSTITUCIONAIS, COMUNICACIÓN, REDES …

4.1 Relacións Institucionais [RR.II.]: Fegadah.


A nosa aposta desde un principio por FEGADAH, levounos a participar
activamente en todas os proxectos levados a cabo desde a Federación.
Un ano máis, a implicación dos nosos representantes en todas as
reunións institucionais programadas, serviu para defender os dereitos
de todas as familias asociadas, buscando o apoio conxunto.

Membros da Xunta Directiva de FEGADAH, representantes a súa vez de ADAPOH e ANHIDACORUÑA


co Conselleiro e o Director Xeral de Educación da Xunta de Galicia, nas Xornadas para Orientadores
de Centros de Ensino.

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


41
pax
4.2 Servicios transversais: comunicación externa, xestión social media:

A ferramenta fundamental para aspectos comunicativos é a páxina


web www.anhidacoruna.com
Durante o ano 2017 ANHIDACORUÑA tivo presenza e actividade en tres
redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.
Entre os principais obxectivos que se perseguen nestas redes sociais
atopámonos coas seguintes:
• Difundir as actividades que realizamos para os nosos/as socios/as
• Compartir información interesante relacionado co TDAH
• Atender ás solicitudes de información das persoas que así o requiran
• Dar visibilidade ao TDAH mediante o hashtag #hazvisibleelTDAH
• Mostrar as xornadas de formación que realizamos para os sectores
clínicos e educativos
Durante o ano 2017 a web de ANHIDACORUÑA recibíu 6013 visitas, o
que fai unha media de 16 visitas diarias en busca de información relati-
va o traballo que se leva a cabo na asociación. E destacable que case un
85% dos accesos son de novos visitantes a web.

Ainda que Galicia e o principal foco das visitas, son


moitas as cidades de España que acceden a nosa web
para consultar principalmente as actividades oferta-
das e as publicacións xeradas.

42 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
Facebook.
Segue sendo a rede social máis importante de ANHIDACORUÑA xa que
é a que ten un maior movemento.
En primeiro lugar hai que destacar o crecemento que tivo o perfil da pá-
xina o longo do ano 2017, pasando dos 1472 seguidores a día 1 de Xaneiro
ata os 1665 seguidores do 31 de Decembro, o que supón un incremento
de case un 14%

Os maiores picos de crecemento e de rendemento das publicacións co-


rrespóndense cos mesmos días e días seguintes as accións formativas
de ANHIDACORUÑA

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


43
pax
Twitter.
Segue tendo menos movemento que outras redes sociais, durante o
último ano seguiu medrando pasando dos 285 followers no mes de Xa-
neiro os 323 de finais de Decembro. O perfil de follower e na sua maioria
de homes e mulleres universitarios ou graduados fai pouco que coñecen
a asociación en formacións que realizamos.

Instagram
A mediados do ano 2017 comeza a andadura de ANHIDACORUÑA en
Instagram, o perfil créase ca intención de que os propios rapaces da
asociación atopen un lugar con contido asociado os seus intereses. Con-
seguindo durante estos primeiros meses 50 seguidores.

44 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA
45
pax
m
co
a.
un
or
ac
id
nh
a
w.
ww

46 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017


pax
5 INGRESOS e
GASTOS

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


47
pax
48 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2017
pax
INGRESOS E GASTOS 2017

INGRESOS IMPORTE %
1. INGRESOS DA ACTIVIDADE PROPIA 182.697 100%

a) Cuotas socios 18.294 10%

b) Cuotas usuarios (talleres) 139.509 76%

c) Subvencións 19.984 11%

d) Donacións 4.910 3%

2. OUTROS INGRESOS DA ACTIVIDADE 22 0%

TOTAL 182.719 100%

GASTOS IMPORTE %
1. GASTOS POR COLABORACIóNS 409 0%
c) Gastos por colabor. e do órgano de gob. 409 0%
2. APROVISIONAMENTOS 29.226 19%
a) Materiais actividades 1.139 1%
b) Outros aprovisionamentos 698 0%
c) Gastos talleres (profesionais externos) 27.388 18%
3. GASTOS DE PERSOAL 102.263 66%
4. OUTROS GASTOS DA ACTIVIDADE 14.210 9%
a) Asesorías 3.336 2%
b) Seguros 1.626 1%
c) Servicios bancarios 1.217 1%
d) Publicidade 370 0%
e) Suministros 3.477 2%
f) Cuotas asociacións 300 0%
g) Outros gastos 6.467 4%
62100000 Arrendamentos e cánones 49,49 0%
5. AMORTIZACIÓN DO INMOVILIZADO 448 0%
68100000 Amortización do inmovilizado material 2,99 0%
TOTAL 153.692 84%

EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS 29.027


IMPOSTO SOCIEDADES -5.566
EXCEDENTE DESPOIS DE IMPOSTOS 23.461

2017 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


49
pax
Asociación de nenas e nenos con Déficit de Atención con/sen Hiperactividade

EDIF. A ESCADA Local:


R/ Manuel Azaña, 2 -1º, O Burgo Rúa Amparo López Jean, 25 - Baixo.
15670 Culleredo [A Coruña] 15174 Culleredo [A Coruña]
Telº 981 903 830 [xeral - secretaría. de 10,00h a 13,00h]
Telº 698 133 438 [Información]
info@anhidacoruna.com
Entidade Prestadora de Servicios Sociais Nº E - 5732 da Xunta de Galicia
Entidade Sanitaria Acreditada Nº C-15-003603 da Xunta de Galicia
Membro da Federación Galega de Asociacións de Déficit de Atención e Hiperactividade.
Membro da Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad

Taller de creatividade e control de impulsos


GRUPOS DE AxUDA MUTUA para adultos con tdah para adolescentes

Taller de creatividade e control de impulsos


obradoiros de reeducación pedagóxica para pais

Formación continuada a profesionais da


educación de centros públicos e privados, en
colaboración coa Conselleria de Educación
obradoiros psicopedagóxicos ANHIDACORUÑA
(CEFORE) e Concellos da provincia dA Coruña.

erger · dislexia · tdah · transtorno específico da


acidades · asp linguaxe
altas cap

www.anhidacoruna.com

You might also like