You are on page 1of 50

M E M O R I A

2 0 1 9

isibleotd
#faiv

ah#hazv
dah

isibleelt
2 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
ÍNDICE
PRESENTACIÓN ................................................................................................. 5
DA ASOCIACIÓN ................................................................................................. 7
OBXECTIVOS ...................................................................................................... 8
XUNTA DIRECTIVA ............................................................................................ 10

1. TALLERES ...................................................................................................... 13
TALLERES PSICOPEDAGÓXICOS ..................................................................... 16
TALLERES DE REEDUCACIÓN PSICOPEDAGÓXICA ......................................... 17
TALLERES DE NAIS E PAIS .............................................................................. 18
TALLERES PUNTUAIS .................................................................................... 20
ACTIVIDADES .................................................................................................. 21
CAMPAMENTO DE VERÁN ............................................................................. 22

2. ATENCIÓN AOS SOCIOS E ÁS FAMILIAS ...................................................... 25


CITAS REALIZADAS AO LONGO DO ANO (ATENCIÓN SOCIOS) ....................... 27
CITAS REALIZADAS AO LONGO DO ANO (NON SOCIOS) ................................ 27
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA......................................................................... 29
ATENCIÓN PSICOLÓXICA.............................................................................. 29
ATENCIÓN LOGOPÉDICA............................................................................... 30
VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DOS NOSOS SOCIOS (PROVINCIA) ........ 30

3. FORMACIÓN TDAH ....................................................................................... 33


FORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS ....................................................... 35
PROXECTO INTERVENCIÓN NA AULA............................................................ 36
CHARLAS E CONFERENCIAS .......................................................................... 37

4. RELACIÓNS INSTITUCIONAIS, COMUNICACIÓN, REDES ............................ 39


RELACIÓNS INSTITUCIONAIS [RR.II.]: FEGADAH ........................................... 41
SERVICIOS TRANSVERSAIS: COMUNICACIÓN EXTERNA […]......................... 42
WWW.ANHIDACORUNA.COM........................................................................42
FACEBOOK.....................................................................................................43
TWITTER........................................................................................................44
INSTAGRAM...................................................................................................44
RECOÑECEMENTOS.........................................................................................45
AXUDAS, DONATIVOS E SUBVENCIÓNS..........................................................45

5. INGRESOS E GASTOS ................................................................................... 47

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


3
pax
“Contáronmo e esquecino,
o ví e entendino,
fíxeno e aprendino”
Confucio

4 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
PRESENTACIÓN

Que é ANHIDACORUÑA?
É unha asociación sen ánimo de lucro, que traballa para garantir a
comunicación e a colaboración coas distintas entidades para poder
salvagardar os dereitos das persoas con déficit de atención con/
sen hiperactividade, co fin de facilitar a súa inclusión na sociedade.
Principalmente tenta dar apoio, orientación e información ás familias,
responsables sanitarios, responsables educativos e responsables
de benestar social. É tamén apoio dos labores de concienciación e
investigación que lle son propostas a entidade.

Como se creou?
O 26 de maio de 2004 uníronse en Vigo, un grupo de pais con fillos
afectados polo TDAH dando lugar a ANHIDA. Tras este inicio, no ano
2008 comezan as reunións de familias da área herculina que darán
lugar a ANHIDACORUÑA, formalizándose finalmente en 2010, grazas á
colaboración do Concello de Culleredo.

Que é o TDAH?
O trastorno por Déficit de Atención con ou sen Hiperactividade, é un
problema neurolóxico que afecta ao 5-7% dos nenos en idade escolar.
Os nenos con TDAH teñen problemas para controlar a súa actividade,
impulsos e/ou fixar a atención. Isto trae consigo dificultades no
rendemento escolar, de conduta e de relación, así como baixa autoestima,
entre outros problemas.

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


5
pax
6 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
DA ASOCIACIÓN:

ANHIDACORUÑA somos un grupo de nais e pais de nenos afectados


polo TDAH (trastorno por déficit de atención con/sen hiperactividade)
nas súas diferentes manifestacións, na provincia da Coruña. Traballamos
para loitar por un desenvolvemento digno e completo dos nosos fillos,
de forma integral e dentro dun marco plural e respectuoso cos Dereitos
do Neno, contemplando a atención á diversidade como prioritaria e po-
tenciando o valor engadido que eles representan para as nosas familias,
comunidade educativa e sociedade en xeral.

ANHIDACORUÑA está inscrita nos seguintes rexistros:


• Declarada de Utilidade Pública, DOG nº 196, de 15 outubro, da Orde do
20/09/2019
• Entidades Prestadoras de Servizos Sociais Nº E-5732. Xunta de Galicia
• Entidade Sanitaria Acreditada Nº C-15-003603. Xunta de Galicia
• Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia Nº 15.493-1ª
• Rexistro Municipal de Asociacións Concello de Culleredo Nº 128
• Rexistro Municipal de Asociacións Concello de A Coruña Nº 532
Somos, ademais, membros da:
• Federación Galega de Asociacións de Déficit de Atención e Hiperactivi-
dade [FEGADAH].
• Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e
Hiperactividad.
• No ano 2014, por iniciativa de ANHIDACORUÑA constituese ESCOLA
INCLUSIVA, da que é membro fundador, xunto con ASPERGA, ATELGA,
AGADIX e a Unidades de Altas Capacidades da Facultade de Psicoloxía
da USC.

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


7
pax
OBXECTIVOS:

ANHIDACORUÑA establece dentro dos seus obxectivos:

a) Defender e salvagardar os dereitos das persoas con Déficit de Atención


e/ou Hiperactividade.

b) Tentar mellora a calidade de vida das persoas obxecto da nosa aten-


ción.

c) Facilitar a integración destas persoas na sociedade, detectando e pre-


vindo condutas antisociais

d) Potenciar e axudar no crecemento e maduración persoal de nenos con


este trastorno.

e) Dar apoio, orientación e información ás personas afectadas.

f) Fomentar o estudo da Hiperactividade e do Déficit de atención

g) Promover e realizar campañas de información e mentalización social


para difundir o coñecemento e a realidade das persoas con TDAH.

h) Potenciar o movemento asociativo de pais e familiares afectados

i) Buscar a colaboración, de todo tipo, dos Centros Escolares, tanto pú-


blicos como privados.

j) Solicitar a colaboración e cooperación dos Organismos de Administra-


ción, tanto Central como Autonómica, así como de Entidades priva-
das, nacionais e Internacionais, para a consecución destes fins.

8 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
k) Organizar e realizar todas as Actividades Educativas, benéficas e de
formación do profesorado e dos profesionais da saúde relacionados
coas persoas con TDAH, necesarias para garantir a atención especia-
lizada que se requira.

l) Representar aos seus membros, a petición propia e en cuestións de


interese xeral, ante as entidades públicas, privadas, e demais organis-
mos.

m) Promover todas cantas actividades sexan necesarias en beneficio da


igualdade de oportunidades para persoas de ambos con TDAH.

n) Establecer e manter relacións de colaboración con outras organiza-


cións que teñan obxectivos similares, intercambiando información,
experiencias e servizos.

ñ) Impulsar e potenciar a cultura e o deporte como actividades funda-


mentais para o normal desenvolvemento das persoas con TDAH,
creando, se é necesario, os servizos que poidan axudar ao coidado e
desenvolvemento das mesmas.

o) Promover medidas e accións que faciliten a formación e inserción so-


ciolaboral de persoas con TDAH.

p) Reivindicar ante as Administracións públicas calquera, dos dereitos


nos que se vexan discriminadas as persoas con TDAH.

q) Crear cantos servizos de tipo especializado sexan necesarios para o


adecuado tratamento rehabilitador e de promoción da integración so-
cial das persoas con TDAH, así como para a atención ás súas familias.

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


9
pax
Dª Pilar Castiñeria Chamorro, Presidenta de ANHIDACORUÑA e Vicepresidenta de FEGADAH

10 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
XUNTA DIRECTIVA:

ANHIDACORUÑA está administrada por unha Xunta Directiva, con


cargos non remunerados, e que ao 01 de xaneiro de 2019 estaba formada
polos seguintes membros:

Presidenta: Dª Pilar Castiñeria Chamorro


Vicepresidente: D. Herminio Martínez Fernández
Secretaria: Dª Mª Carmen Agra Ferreiro
Tesoreira: Dª Ana María Díaz Pacios
Vogal 1ª: Dª Sandra Moar Sánchez
Vogal 2ª: Dª Helena Pardo Larrú
Vogal 3ª: Dª Mª del Carmen Lage Angulo

EQUIPO DE PROFESIONAIS:

Formado por un grupo de traballadores de diferentes ámbitos relacio-


nados coa atención á diversidade en xeral, que colaboran e coordínanse
para alcanzar os obxectivos da asociación:
- Psicólogos
- Educadores Sociais
- Integradores Sociais
- Psicopedagogos
- Logopedas
- Técnicos en Psicoloxía Infantil
- Terapeutas Ocupacionais
- Administrativos
- Diplomados en Maxisterio
- Informáticos

SOCIOS:

ANHIDACORUÑA ao 31 de Decembro de 2019, contaba no seu rexistro


con 301 familias , superando deste xeito os 1000 beneficiarios.

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


11
pax
12 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
1
TALLERES

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


13
pax
14 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
1. TALLERES E ACTIVIDADES PARA SOCIOS.

Dentro da asociación lévanse a cabo diferentes talleres co obxecto de


traballar as dificultades das nenas e nenos, adolescentes e adultos con
TDAH.

Parte destes talleres realízanse durante o curso académico e outros tan


só de forma puntual o longo do ano.

Desenvólvense tamén actividades de carácter lúdico enfocadas


principalmente a facilitar a convivencia e o achegamento entre os nosos
socios e favorecer o posterior traballo entre profesionais e os nenos,
adolescentes e adultos, dentro dun ambiente de confianza.

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


15
pax
Talleres Psicopedagóxicos
Realízanse ao longo do curso escolar cun total de 90 nenas, nenos e
adolescentes repartidos en grupos distribuídos en función de idade e
madurez. Estes grupos non superan nunca o número de 6 participantes
no caso dos talleres de pequenos, e de 12 no resto, co fin de optimizar
os resultados previstos na programación inicial.
Trabállanse principalmente todas as dificultades derivadas do TDAH,
e as súas comorbilidades asociadas nas distintas manifestacións.
Colaboran os concellos de Culleredo, A Coruña, Miño e Bergondo coa
cesión de locais, así como a Deputación da Coruña cunha aportación
económica que sufraga parte dos gastos derivados dos talleres,
permitindo o acceso a tódolos usuarios con un reducido coste

TALLER XAN FEB MAR ABR MAI OUT NOV DEC


GRUPO 1 8 7 7 7 7 6 6 6
GRUPO 2 8 8 8 8 8 12 14 14
GRUPO 3 9 9 10 10 10 0 0 0
ADOLESCENTES PEQUENOS 16 16 16 16 16 10 10 10
ADOLESCENTES MAIORES 14 15 14 11 11 14 14 12

16 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
Talleres de Reeducación Psicopedagóxica
Este taller trata de conseguir que os nosos usuarios, melloren a
discriminación de estímulos irrelevantes, conseguindo dese xeito
maiores tempos de atención sostida. Adquírense tamén múltiples
técnicas de memorización, incidindo moito nos procesos de
planificación e organización no referido o estudo, o que repercutirá
nunha maior autonomía a hora de realizar as súas tarefas.
Por último é necesario aprender métodos de síntesis de ideas
principais para conseguir plasmalas de maneira visual. Lévanse a cabo,
prioritariamente, no noso local de ANHIDACORUÑA C/Amparo López
Jean, aínda que, desde o ano 2015 contamos cun local cedido polo
Concello de Culleredo para poder dar servizo á gran demanda.

LUGAR DE CELEBRACION HORARIO XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC
Local ANHIDACORUÑA, Luns a
R/ Amparo López Jean, Venres de 53 61 62 55 51 50 27 32 21 41 51 56
25 Culleredo 15:30 a 19:30

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


17
pax
Talleres de nais e pais
No que se refire ao TDAH, as familias son xeralmente parte do problema
é, á súa vez unha das partes mais importantes da solución. Debe
abordarse desde un punto de vista multimodal, e dicir, non é suficiente
o traballo individual ca nena ou neno, senón que é imprescindible
dotar ás nais e pais de ferramentas e estratexias que deriven o fin, nun
mellor ambiente familiar.
O taller divídese en dous grupos, en función das idades das fillas/os
e desenvólvese durante o curso escolar, quincenalmente. Este ano, a
actividade enfocouse dun modo diferente, de maneira que as nais/
pais que veñen asistindo desde o ano 2016, interveñen de forma máis
participativa, e menos teórica.

TALLER LUGAR DE CELEBRACION HORARIO XAN FEB MAR ABR MAI


TALLER DE PAIS
Local ANHIDACORUÑA, 15 11 9 7 6
PEQUES Venres alternos
R/ Amparo López Jean, 25
TALLER DE PAIS de 20:00 a 21:30
Culleredo 14 14 13 13 13
ADOLESCENTES

TALLER LUGAR DE CELEBRACION HORARIO OUT NOV DEC


Local ANHIDACORUÑA,
Tódolos venres de
ESCOLA DE PAIS R/ Amparo López Jean, 25 32 32 32
20:00 a 21:20
Culleredo

18 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA
19
pax
Talleres puntuais:

Terapia con animais


Taller con nenas e nenos a partir de 6 anos, no que se traballan ás
Habilidades Sociais, á Atención, ó Control de Impulsos,...
Taller Lectoescritura
Unha maneira distinta de afondar nos procesos de lectoescritura para
os máis pequenos da asociación.
Taller de afrontamento de exames
Realizado durante un fin de semana cunha duración de 4 horas
abórdanse as dificultades máis importantes a hora de planificar e
realizar un exame.
Taller de matemáticas divertidas
Realizado durante os meses de verán búscase unha maneira distinta
de traballar os conceptos básicos matemáticos do último ciclo de
educación primaria.
Taller de iniciación o running
Aproveitamos o deporte para mellorar a autoestima, a planificación e
organización e traballar as relacións sociais cos iguais. Taller impartido
durante os meses de verán.

20 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
Actividades
En representación de ANHIDACORUÑA, durante o ano 2019, tanto a
Xunta Directiva como o equipo de profesionais asistiron a diferentes
entrevistas de radio e prensa escrita, así como a reunións con distintas
entidades públicas e privadas.
Unha actividade para nomear, foi a grabación en diversos escenarios
e o posterior estreno no Ágora do capítulo da SITCOM que o Proxecto
Máscaras levou a cabo coa colaboración da Fundación Emalcsa dentro
das subvencións concedidas para Cultura Inclusiva.
É, como actividade a resaltar, a que realizamos diariamente en horario
de mañás, que ven sendo a posta en marcha dun proxecto propio que
leva por título “Aulas Alternativas”. Detectamos que as expulsións
temporais non cumprían os obxectivos teóricos de facer reflexionar o
alumnado, ao mesmo tempo que as familias carecían de información
sobre a necesidade de aplicar consecuencias, xurdindo así a proposta
deste programa de intervención psicosocial. Desta maneira, estivemos a
traballar con alumnado con TDAH, durante os períodos de expulsión dos
centros educativos por ser disruptivos nas aulas debido ao seu trastorno.
A maiores, como base do plan de formación continuada dos nosos
profesionais, éstes asistiron durante o ano a diversas charlas e formacións
específicas, coa fin de manternos actualizados e ofrecer así mellores
servizos aos nosos usuarios.

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


21
pax
Campamento de verán
Xornada de Convivencia Inclusiva, desenrolada nun entorno único en
Red Natura (A Xesta-Pontevedra), onde se realizaron actividades de
ocio encamiñadas a resaltar as fortalezas das nosas rapazas e rapaces,
potenciando a súa autoestima, traballando ao mismo tempo as súas
Habilidades Sociais, e á autonomía persoal.

22 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA
23
pax
24 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
2
ATENCIÓN
AOS SOCIOS E
ÁS FAMILIAS

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


25
pax
26 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
2. ATENCIÓN AOS SOCIOS E ÁS FAMILIAS.

Unha dos labores fundamentais desta asociación consiste en dar apoio


aos nosos socios nas dificultades que lles xorden no día a día tanto na súa
casa como no campo educativo ou sanitario. Ao longo do mes atendemos
as demamdas tanto telefónicamente como a través de citas persoais nas
que tratamos de atopar a mellor solución para cada caso.

Citas realizadas ao longo do ano (Atención Socios)

MES Nº SOCIOS ATENDIDOS


XANEIRO 10
FEBREIRO 25
MARZO 9
ABRIL 12
MAIO 26
XUÑO 19
XULLO 10
AGOSTO 7
SETEMBRO 23
OUCTUBRE 19
NOVEMBRO 7
DECEMBRO 13
180

Citas realizadas ao longo do ano. Atención Familias (Non Socios):

MES NºFAMILIAS ATENDIDAS


XANEIRO 41
FEBREIRO 20
MARZO 32
ABRIL 31
MAIO 26
XUÑO 13
XULLO 14
AGOSTO 4
SETEMBRO 19
OUCTUBRE 18
NOVEMBRO 23
DECEMBRO 11
252 27
2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA
pax
28 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Atención Psicolóxica
O labor realizado polo equipo de psicólogos e técnico en psicoloxía infantil
da asociación nas consultas individuais é moi variada. A intervención vai
dirixida tanto á propia persoa que posúe o trastorno como aos familiares
que conviven con ela. O traballo individualizado coas familias inclúe:
- Entrevista e recollida de información inicial: anamnese e recollida de
información da problemática actual.
- Psicoeducación sobre o trastorno: información dirixida a persoa
con TDAH e o seu ámbito familiar sobre a orixe do trastorno e a súa
repercusión no día a día.
- Avaliación e propostas de solucións ante problemas xurdidos a nivel
familiar o social e que afectan a nenos e preadolescentes e as súas
familias.
- Avaliación psicolóxica a través de probas psicolóxicas estandarizadas:
valoración de aspectos relacionados directamente co trastorno
(memoria, velocidade de procesamento, función executivas…) e
aspectos relacionados indirectamente con el (ansiedade, depresión,
dificultades da linguaxe…).
- Intervencións con pais, nais e titores dirixidas a mellorar a convivencia
do día a día, traballando principalmente os problemas de disciplina
derivados dos trastornos condutuais presentes nas rapazas e rapaces
co trastorno (utilizando como marco teórico de referencia a Terapia
Cognitivo-Condutual).
- Intervención cos nenos e nenas para fomentar tempos de traballo máis
longos, traballando os procesos psicolóxicos básicos (atención, memoria
e percepción) de cara a tentar incorporalos a un grupo de traballo ou
mellorar o seu funcionamento e integración nas actividades grupais.
- Intervencións individuais con nenos, nenas e adultos para paliar os
trastornos comórbidos ao TDAH que posúen repercusión na vida diaria
das persoas que o sofren (baixa autoestima, síntomas ansiosos ou
depresivos, control de emocións, dificultades da linguaxe…).

Atención Logopédica
Dado que moitas das nenas/os que acoden a asociación mostran a
presencia de trastornos relacionados coa linguaxe, aprendizaxe e a
comunicación, dende o servizo de logopedia ofrécese a posibilidade de
realizar una avaliación logopédica naqueles rapaces/as nos que hai a
sospeita dun trastorno ou de dificultades relacionadas con este ámbito.
Unha vez realizada a avaliación e detectadas as dificultades, ofrécese o
tratamento e corrección dos trastornos que afectan a voz, a pronuncia e a
linguaxe oral e escrita e a aprendizaxe mediante técnicas de reeducación
adaptadas as dificultades de cada caso.

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


29
pax
Visitas a centros educativos dos nosos socios (provincia).
Reunións con tutores, orientadores ou directores

MES CENTROS EDUCATIVO VISITADOS


GRANDE OBRA DE ATOCHA
IES AGRA DO ORZÁN
IES A SARDIÑEIRA
IES BLANCO AMOR
XANEIRO
LICEO LA PAZ
CEIP ALBORADA
CALVO SOTELO
CEIP ANXO DA GARDA
IES ELVIÑA
IES EUSEBIO DA GUARDA
CEIP CASTRO BAXOI
FEBREIRO
IES REGO DE TRABE
LICEO LA PAZ
CEIP VICENTE OTERO
CRUZ DO SAR
CEIP TARRIO
SANTA MARÍA DEL MAR
MARZO
CALASANCIAS
FRANCISCANAS
SARDIÑEIRA
LICEO LA PAZ
IES ELVIÑA
ABRIL
IES DAVID BUJÁN
SANTA MARÍA DEL MAR
CEIP RÍA DO BURGO
MAIO IES ELVIÑA
SANTA MARÍA DEL MAR
SANTA MARÍA DEL MAR
XUÑO GRANDE OBRA DE ATOCHA
IES ELVIÑA

30 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
MES CENTROS EDUCATIVO VISITADOS
XULLO
AGOSTO
SETEMBRO
SANTA MARÍA DEL MAR
CEIP PONTE PASAXE
CEIP VALES VILLAMARÍN
CEIP SOFÍA CASANOVA
FRANCISCANAS
CRUZ DO SAR
OUTUBRO
CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ
CEIP ALBORADA
FRANCISCANOS
LICEO LA PAZ
CEIP RÍA DO BURGO
IES ELVIÑA
CEIP RÍA DO BURGO
IES A SARDIÑEIRA
UNIVERSIDADE LABORAL
NOVEMBRO SANTA MARÍA DEL MAR
VALES VILLAMARÍN
SANTA MARÍA DEL MAR
IES A SARDIÑEIRA
SANTA MARÍA DEL MAR
IES BLANCO AMOR
DECEMBRO CEIP VILA DE RUTIS
CEIP MOSTEIRON
LICEO LA PAZ

TOTAL REUNIÓNS: 54

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


31
pax
m
co
a.
un
or
ac
id
nh
a
w.
ww

32 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
3
FORMACIÓN
TDAH

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


33
pax
34 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
3. FORMACIÓN
O noso equipo de profesionais ten especial interese en formar e colaborar
co profesorado para que as alumnas e alumnos poidan contar cunha
mellor calidade na atención especial necesaria de cara a boa evolución no
ámbito da educación.
Atopámonos cunha gran acollida nos centros onde realizamos as
intervención, e agradecemos que moitos repitan á experiencia noutras
ocasións.

Formación en centros educativos:


Iste ano intervimos en:

DATAS CENTRO FORMACIÓN DOCENTE


22/01/2020 CEIP O Ramo Sensibilización na aula Belén Manzano e Juan Ramos

22/01/2020 CEIP O Ramos Formación o profesorado Belén Manzano e Juan Ramos

25/03/2019 IES Blanco Amor Sensibilización na aula Belén Manzano e Juan Ramos

28/03/2019 IES Blanco Amor Sensibilización na aula Belén Manzano e Juan Ramos

01/04/2019 IES Blanco Amor Sensibilización na aula Belén Manzano e Juan Ramos

29/04/2019 IES Blanco Amor Sensibilización na aula Belén Manzano e Juan Ramos

06/05/2019 IES Blanco Amor Sensibilización na aula Belén Manzano e jUan Ramos

21/10/2019 CEIP Juana de Vega Sensibilización na aula Belén Manzano e Juan Ramos

28/10/2019 CEIP Juana de Vega Sensibilización na aula Belén Manzano e Juan Ramos

20/12/2019 IES A Sardiñeira Sensibilización na aula Belén Manzano e Juan Ramos

Segue na seguinte pax.

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


35
pax
Proxecto intervención na aula.

DATAS CENTRO OBSERVADOR Nº HORAS


15/01/2019 CEIP Parga Pondal Juan Ramos 2
29/01/2019 CEIP Parga Pondal Juan Ramos 2
29/04/2019 Cruz do Sar Juan Ramos 1
30/04/2019 Cruz do Sar Belén Manzano 1
10/06/2019 CEIP Ría do Burgo Juan Ramos 1
11/06/2019 CEIP Ría do Burgo Juan Ramos 1
11/06/2019 CEIP Ría do Burgo Belén Manzano 1
12/06/2019 CEIP Ría do Burgo Belén Manzano 2
13/06/2019 CEIP Ría do Burgo Juan Ramos 2
14/06/2019 CEIP Ría do Burgo Belén Manzano 2
19/06/2019 CEIP Ría do Burgo Juan Ramos e Belén Manzano 2

36 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
Charlas e conferencias / Aprendemos e participamos

DATAS TÍTULO LUGAR DOCENTE


12/01/2020 ¿De verdad me está escuchando? Facultade de Psicoloxía da UDC Belén Manzano e Juan Ramos
Estratexias metodolóxicas na
24/01/2019 IES Illa de Tambo Belén Manzano e Juan Ramos
aula (CFR MARÍN)
12/02/2019 Conferencia Erasmus Ágora (Concello da Coruña) Belén Manzano e Juan Ramos
Funcións executivas e tdah
Conservatorio de Música de
23/02/2019 (participación nunha xornada Belén Manzano e Juan Ramos
Culleredo
organizada por ASPERGA)
¿Qué é iso do tdah? Colaboración
22/03/2019 co Centro de Psicoloxía Sinergia Auditorio Carballo Belén Manzano e Juan Ramos
(Carballo)
Edificio de Servicios Múltiples de
30/07/2019 Ponte en mis zapatos Ana C Diez e Belén Manzano
Culleredo
Edificio de Servicios Múltiples de
20/08/2019 En mi casa se juega así Alexandra Camba e Juan Ramos
Culleredo

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


37
pax
38 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
4
RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS,
COMUNICACIÓN,
REDES …

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


39
pax
A nosa Presidenta e a Alcaldesa de Bergondo, na firma do convenio entre ámbalas dúas entidades.

40 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
4. RELACIÓNS INSTITUCIONAIS, COMUNICACIÓN, REDES …

RELACIÓNS INSTITUCIONAIS [RR.II.]: FEGADAH.


A nosa aposta desde un principio por FEGADAH, levounos a participar
activamente en todos os proxectos levados a cabo desde a Federación.
Un ano máis, a implicación dos nosos representantes en todas as
reunións institucionais programadas, serviu para defender os dereitos
de todas as familias con nenas e nenos con Necesidades Específicas
de Apoio Educativo (NEAE).
Desde a FEGADAH firmouse a renovación do Convenio de Colaboración
coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional,
grazas ao cal, puidemos desenvolver proxectos innovadores.
Como base de este proxecto, está a colaboración na formación
do profesorado nas accións relativas á atención a diversidade, na
sensibilización e difusión de documentos para coñecemento das
necesidades de este alumnado e sobre metodoloxías dirixidas á
intervención educativa nas aulas.
Desde ANHIDACORUÑA asinamos convenios de colaboración con
diferentes CFRs para a formación do profesorado sobre alumnado con
TDAH
Convenio de Colaboración cos Concellos de Culleredo, Bergondo e Miño.
Renovación dos Convenios de Colaboración coa USC e a UCD, para a
realización de Prácticum de Grado e de Máster de alumnado das
Facultades de Psicoloxía, Logopedia, Educación Social e Ciencias da
Educación.
Convenio de colaboración co Grupo Esneca para levar a cabo acción
formativas en empresa para os alumnos que queiran aprender cómo
realizar intervención pedagóxicas con alumnado con TDAH.
Convenio de colaboración co Proxecto Máscaras, xunto con outras
entidades.

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


41
pax
SERVICIOS TRANSVERSAIS: COMUNICACIÓN EXTERNA, XESTIÓN
SOCIAL MEDIA:

A ferramenta fundamental para aspectos comunicativos é a páxina


web www.anhidacoruna.com
Durante o ano 2019 ANHIDACORUÑA tivo presenza e actividade en
tres redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.
Entre os principais obxectivos que se perseguen nestas redes sociais
atopámonos coas seguintes:
• Difundir as actividades que realizamos para os nosos/as socios/as
• Compartir información interesante relacionado co TDAH
• Atender ás solicitudes de información das persoas que así o requiran
• Dar visibilidade ao TDAH mediante o hashtag #hazvisibleelTDAH
• Mostrar as xornadas de formación que realizamos para os sectores
clínicos e educativos
Durante o ano 2019 a web de ANHIDACORUÑA recibíu 7599 visitas, o
que fai unha media de 21 visitas diarias en busca de información rela-
tiva o traballo que se leva a cabo na asociación. E destacable que case
un 87% dos accesos son de novos visitantes a web.

Ainda que Galicia e o principal foco das visitas, son


moitas as cidades de España que acceden a nosa web
para consultar principalmente as actividades oferta-
das e as publicacións xeradas.
E moi destacable o nivel de visitas a web desde a Co-
munidade de Madrid con máis de 1000

42 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
Facebook.
Segue sendo a rede social máis importante de ANHIDACORUÑA xa que
é a que ten un maior movemento, o que nos leva a ter publicacións que
alcanzan a máis de 3000 persoas.
É significativo o movemento que tivo o perfil da páxina o longo do ano
2019, pasando dos 1765 seguidores do mes de Xaneiro os 1941 de finais
de ano, o que supón un incremento de case un 10%, algo máis que o
ano anterior.

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


43
pax
Twitter.
Segue tendo menos movemento que outras redes sociais, durante o
último ano podemos afirmar que apenas creceu, xa que pasou dos 352
followers en Xaneiro os 360 o rematar o ano. O perfil típico do follower
segue sendo na suia maioría homes e mulleres universitarios ou recén
graduados que seguen a @anhidacoruna no seu desexo de seguir for-
mándose e aprendendo.

Instagram
Neste 2019 segue a traxectoria de @anhidacoruna nesta rede social. O
seu obxectivo segue a ser aproximar o TDAH e a labor da asocación a
adolescentes e o público máis xoven, sen embargo o longo de este ano
sumáronse persoas máis maiores a este público. Este rede social me-
drou desde os 98 seguidores do mes de Xaneiro ata os 121 de finais de
ano

44 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019


pax
RECOÑECEMENTOS

Concesión do Primeiro premio da VI convocatoria do PREMIO JOSÉ


LUIS MURUZÁBAL á Innovación en la Salud Mental
Declaración de Utilidade Pública para beneficio, o que supón ademáis
dun recoñecemento social do labor da entidade, beneficios económi-
cos e fiscais que as leis establezan en favor da mesma.

AXUDAS, DONATIVOS E SUBVENCIÓNS

Agradecemos a colaboración durante o ano 2019 coas diferentes ache-


gas e na medida dos seus posibles, ás entidades e particulares detalla-
dos a continuación:
- CAIXABANK
- ASOCIACIÓN CULTURAL DANZA Y TEATRO “EL RUISEÑOR”
- CLUB ROTARIO PONTEVEDRA
- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA
- TEAMING
- PELUQUERÍA GUME A CORUÑA
- CONCELLO DE CULLEREDO
- CONCELLO DE BERGONDO
- DEPUTACIÓN DA CORUÑA

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


45
pax
46 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
5 INGRESOS e
GASTOS

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


47
pax
48 ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL 2019
pax
INGRESOS E GASTOS 2019

INGRESOS IMPORTE
1. INGRESOS DA ACTIVIDADE PROPIA 181.211

a) Cuotas socios 22.148

b) Cuotas usuarios (talleres) 130.429

c) Subvencións 28.634

d) Donacións 0

2. OUTROS INGRESOS DA ACTIVIDADE 2.281

TOTAL 183.492

GASTOS IMPORTE
1. GASTOS POR COLABORACIóNS 3.562
a) Gastos por ayudas y otros 3.443
c) Gastos por colabor. e do órgano de gob. 119
2. APROVISIONAMENTOS 11.667
a) Materiais actividades 1.424
b) Outros aprovisionamentos 0
c) Gastos talleres (profesionais externos) 10.243
3. GASTOS DE PERSOAL 134.787
4. OUTROS GASTOS DA ACTIVIDADE 25.144
a) Asesorías 1.756
b) Seguros 2.339
c) Servicios bancarios 1.071
d) Publicidade 0
e) Suministros 3.442
f) Cuotas asociacións 0
g) Outros gastos 16.536
5. AMORTIZACIÓN DO INMOVILIZADO 641
TOTAL 175.801

EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS 7.691


IMPOSTO SOCIEDADES 769
EXCEDENTE DESPOIS DE IMPOSTOS 6.922

2019 MEMORIA ANUAL ANHIDACORUÑA


49
pax
Asociación de nenas e nenos con Déficit de Atención con/sen Hiperactividade

EDIF. A ESCADA LOCAL:


R/ Manuel Azaña, 2 -1º, O Burgo Rúa Amparo López Jean, 25 - Baixo.
15670 Culleredo [A Coruña] 15174 Culleredo [A Coruña]
Telº 981 903 830 [xeral - secretaría. de 10,00h a 13,00h]
Telº 698 133 438 [Información]
info@anhidacoruna.com
Declarada de Utilidade Pública, DOG nº 196, de 15 outubro, da Orde do 20/09/2019
Entidade Prestadora de Servicios Sociais Nº E - 5732 da Xunta de Galicia
Entidade Sanitaria Acreditada Nº C-15-003603 da Xunta de Galicia
Membro da Federación Galega de Asociacións de Déficit de Atención e Hiperactividade.
Membro da Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad

TALLER DE CREATIVIDADE E CONTROL DE IMPULSOS


GRUPOS DE AXUDA MUTUA PARA ADULTOS CON TDAH PARA ADOLESCENTES

TALLER DE CREATIVIDADE E CONTROL DE IMPULSOS


OBRADOIROS DE REEDUCACIÓN PEDAGÓXICA PARA PAIS

FORMACIÓN CONTINUADA A PROFESIONAIS DA


EDUCACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS E PRIVADOS, EN
COLABORACIÓN COA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
OBRADOIROS PSICOPEDAGÓXICOS ANHIDACORUÑA
(CEFORE) E CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA.

erger · dislexia · tdah · transtorno específico da


acidades · asp linguaxe
altas cap

www.anhidacoruna.com

You might also like